Začínáme s přístrojem Flex Focus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme s přístrojem Flex Focus"

Transkript

1 Začínáme s přístrojem Flex Focus Typ 1202 BB1923-E Česky Srpen 2010 Součást uživatelské příručky pro přístroj Flex Focus

2 Posunutím posuvníků přístroj uvolníte. Viz str. 14. Pohotovostní vypínač 1 Zásuvka elektronického snímače 2 Zásuvka pro mechanický snímač (a 3D mover) 3 Přehrávač/vypalovačka CD/DVD Konektor USB 2.0 Jednoduše posuňte přístroj jednou rukou Konektor USB 2.0 pro dotykový ovládací panel Otáčením kolečka lze nastavit snazší nebo těžší rotaci přístroje na stojanu. Upozornění: Před posouváním přístroje utáhnout. Držák kabelu a uvolňovací rukojeť. Uchopte ovládací panel z obou stran, zatáhněte za dvě uvolňovací rukojeti směrem nahoru a zároveň posouvejte ovládací panel nahoru nebo dolů tak, abyste nastavili požadovanou výšku přístroje. Netlačte nadměrnou silou. Před použitím zajistěte kolečka 2 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

3 Než začnete Před zapnutím přístroje se ujistěte, že jeho instalace byla provedena kvalifikovaným elektrikářem nebo bezpečnostním technikem nemocnice. U přístrojů s napájením na baterie se před zapnutím přístroje ujistěte, že jsou baterie plně nabity. Zapínání a vypínání přístroje Po zapnutí nebo vypnutí přístroje musíte ponechat přístroji dostatek času, aby uložil či obnovil otevřené soubory a neuložená data. Jinak může dojít k závažné poruše systému, která bude vyžadovat odbornou pomoc. Upozornění: Přístroje, které nemají záložní napájení na baterie, nikdy neodpojujte ze zásuvky pokud jsou zapnuty! Před odpojením přístroj vypněte a vyčkejte, než zhasne kontrolka na pohotovostním vypínači. 1 Zapnutí přístroje: Stiskněte jednou pohotovostní vypínač Standby (Pohotovostní režim). Dříve, než uděláte cokoliv dalšího, vyčkejte, dokud nezmizí úvodní obrazovka. Vypnutí přístroje: Zkontrolujte, zda je přístroj kompletně zapnutý. Stiskněte jednou Standby (Pohotovostní režim). Upozornění: Pokud vypnete přístroj jiným než doporučeným způsobem, může spuštění operačního systému při následujícím zapnutí trvat dlouho a přístroj může být trvale poškozen. 2 3 Připojení snímačů Elektronické snímače Připojení: 1. Zapojte zástrčku snímače do zásuvky tak, aby zajišťovací páčka byla v poloze 3 hodiny. 2. Otočte zajišťovací páčku na zástrčce snímače po směru hodinových ručiček do polohy 6 hodin. Odpojení: 1. Zmrazte obraz. 2. Otočte zajišťovací páčku na zástrčce proti směru hodinových ručiček do polohy 3 hodiny. 3. Vytáhněte zástrčku ze zdířky. Mechanické snímače Připojení: 1. Vyrovnejte červenou značku na zástrčce s červenou tečkou na zásuvce pro snímač. 2. Zasuňte zástrčku do zdířky. Odpojení: 1. Zatáhněte za zajišťovací mechanismus zástrčky (objímku). 2. Vytáhněte zástrčku ze zdířky. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

4 Provádění vyšetření Popis tlačítek je uveden na stránkách 6 a Stiskněte tlačítko Patient (Pacient). Zadejte informace o pacientovi. (Přepínání mezi poli pomocí tabulátoru.) Klikněte na Start New Exam (Začít nové vyšetření). 2. Chcete-li změnit typ snímače, stiskněte tlačítko na snímači nebo stiskněte tlačítko Probe (Sonda) a zvolte snímač (sondu). 3. Chcete-li změnit typ vyšetření, stiskněte tlačítko Exam type (Typ vyšetření). Zvolte typ vyšetření. 4. Zkontrolujte orientaci snímače a v případě potřeby snímač otočte. 5. Umístěte snímač na pacienta a začněte skenovat. Skenování začíná v B módu. 6. Pro dosažení potřebné penetrace zvolte nejvyšší možnou frekvenci (Freq na obrazovce). 7. Nastavte další parametry zobrazení. Pomocí tlačítek Depth (Hloubka) a Gain (Zesílení) navolte potřebnou hloubku a zesílení. 8. Chcete-li provést měření nebo pořídit snímek, zmrazte obraz pomocí tlačítka Freeze (Zmrazit). (Otevře se tabulka pro měření.) 9. Chcete-li provést měření, stiskněte tlačítko Measure (Měření). Proveďte měření. 10. Pro pořízení snímku stiskněte klávesu Capture (Pořídit snímek). (Uložte jej na pevný disk přístroje). Snímek se zobrazí v horní části monitoru jako miniatura. 11. Skenování se znovu obnoví stisknutím klávesy Freeze (Zmrazit). 12. Podle potřeby opakujte kroky Pro ukončení vyšetření stiskněte End exam (Ukončit vyšetření). 4 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

5 Typ vyšetření Nastavení typu vyšetření určuje použitý balíček Pro Package a diagnostické nastavení Diagnostic Setup. zvolená možnost Pro Package Balíček Pro Package má vliv na uživatelské rozhraní skeneru které karty a ovládací prvky se zobrazují, která měření jsou povolena a podobně. Nastavení Diagnostic Setup ovlivňuje ultrazvukový obraz nastavuje zesílení, hloubku, frekvenci a podobně. Prohlížení a kopírování snímků zvolená možnost Diagnostic Setup Chcete-li vybrat pořízené snímky pro prohlížení nebo kopírování do jiného zařízení, použijte tabulku v horní části obrazovky (Je popsána na stranách 8 a 9). Zobrazení Klikněte dvakrát na ikonu v tabulce. Dokument se zobrazí v oblasti snímání. Kopírování na USB nebo CD/DVD Postup pro kopírování zachycených snímků: 1. Zapojte zařízení USB nebo vložte CD/DVD do mechaniky. 2. Klikněte na každý obraz, který chcete kopírovat. Rámeček zmodrá. 3. Klikněte na Copy (Kopírovat) a zvolte cílové zařízení (USB nebo CD/DVD). Z důvodu bezpečnosti pacienta se doporučuje nastavení without Patient ID. 4. Snímky se ihned kopírují na USB. Kliknutím na USB Eject (Vyjmutí USB) vyjmete USB zařízení. Jestliže zvolíte možnost CD/DVD, snímky se zkopírují do přípravné oblasti. Pro zkopírování snímků na CD/DVD klikněte na Burn CD (Vypálit CD) a postupujte podle pokynů. Přístroj pracuje Jestliže přístroj pracuje, na obrazovce vpravo dole se zobrazí rotující disk. Upozornění: Před použitím libovolného ovládacího prvku (včetně tlačítek na snímači) vyčkejte, dokud rotující disk nezmizí. Úsporný režim Přístroje se záložním napájením na baterie mohou přejít do úsporného režimu a obrazovka se vypne. Chcete-li přístroj přepnout zpět do normálního režimu: Stiskněte klávesu nebo stiskněte tlačítko snímače nebo posuňte trackball nebo se dotkněte dotykové plochy. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

6 Focus (Zaostření) Výběr indikátoru zaostření na obrazovce Tlačítka zobrazení v B-módu Puncture Guide (Punkční vodič) Linie vpichu nebo matice brachy zapnuta Harmonic (Harmonické zobrazení) B-Mode/Gain (B-mód/Zesílení) Při snímání: Stisknutí: B-mód Otočení: Zesílení B-módu Při zmrazení: Otočení: Posouvání v režimu Cine Stisknutí: Změna volby na Post Gain (Zesílení místa) 3D 3D zapnuto nebo procházení různých 3D stavů Dlouhé stisknutí: Vypnutí 3D Zoom/Depth (Zvětšení/Hloubka) Otočení: Nastavení hloubky Stisknutí: Zapnutí rámečku pro výřez Otočení: Změna velikosti rámečku pro výřez 2. stisknutí: Oblast zvětšení uvnitř rámečku 3. stisknutí: Vypnutí zvětšení, volba se změní na Depth (Hloubka) Dlouhé stisknutí: Vypnutí zvětšení Measure (Měření) Spuštění výchozího měření Calculate (Výpočet) Spuštění prvního měření pro výchozí kalkulaci Tlačítka režimu Spectral Doppler Doppler Angle (Dopplerovský úhel) Úhel zapnut a zvolen Dlouhé stisknutí: Úhel vypnut Update (Aktualizovat) Změna režimu pro skenování a režimu, který je zmrazen Dlouhé stisknutí: Odmrazit oba náhledy Doppler Mode (Režim Doppler) Stisknutí: Režim Doppler Otočení: Zesílení režimu Doppler Doppler Gate (Dopplerovský vstup) V B-módu - zapnutí dopplerovského vstupu V režimu Doppler - přepnutí kurzoru na dopplerovský vstup Tlačítka režimu Color Doppler Steer (Navádění) Změna úhlu svazku v režimech Color/ Power/Doppler Power Mode (Režim Power) Color Mode (Režim barevného mapování) Stisknutí: Režim barevného mapování Otočení: Zesílení režimu Color/Power Color Box (Nastavení barevného sektoru) Přepnutí kurzoru na nastavení barevného sektoru Volume (Měření objemu) Baseline (Nulová linie) Scale (Měřítko) Nastavení měřítka/prf pro Color/Power/Doppler Invert (Otočení spektra) Otočení dopplerovského spektra (nebo barevné stupnice) Home (Domů) Návrat k výchozímu nastavení pro aktuální typ vyšetření Split screen (Rozdělení obrazovky) Obrazovka je rozdělena, jsou zobrazeny 2 náhledy nebo přepínání aktivního náhledu Dlouhé stisknutí: Vypnutí rozdělení obrazovky Auto (Automaticky) Optimalizace zobrazení a dopplerovského nastavení Scanning Plane (Snímací rovina) Změna snímací roviny Dlouhé stisknutí = stisknutí po dobu 1-3 sekund. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

7 Funkce monitoru Výběr snímače Výběr typu vyšetření Zadání informací o pacientovi Kliknutím lze zvětšit a prohlížet pořízený snímek nebo klip Táhnutím zvětšíte ikony snímků Tabulka dokumentu Kliknutím a tažením nastavte oblast zájmu Linie vpichu Klepnutím na toto místo vyberte jinou matici brachy nebo vodítko punkce Údaje o snímku jsou uvedeny zde Měření jsou zobrazena zde Karty režimu snímání Karty jednotlivých procesů Pro minimalizaci všech karet klikněte na kartu procesu nahoře. Pro opětovné otevření klikněte na kteroukoli kartu. Kartu procesu, která není nahoře, otevřete tak, že na ni klepnete. Zahájení/ zastavení snímání 8 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

8 Ovládací prvky pro ovládání obrazovky Nastavení balíčku Pro Package určuje, které karty jsou k dispozici a které ovládací prvky budou obsahovat. Například karta M-mode nebo karta 3D jsou dostupné pouze v případě, že jsou součástí zvoleného balíčku Pro Package. Dostupné ovládací prvky závisejí na tom, zda se jedná o aktuálně snímaný nebo zmrazený obraz. Poznámka: Klikněte na kartu znamená klikněte na název karty. Karty jednotlivých procesů Karty procesů se otevírají automaticky podle potřeby. Takto se zobrazují pouze relevantní ovládací prvky. Kartu rovněž můžete otevřít manuálně a prohlížet si její ovládací prvky podle postupu popsaného na straně 8. Tlačítko Freeze (Zmrazit) přepíná mezi kartami Image (Obrázek) a Measure and Mark (Měření a označení). Karty režimu snímání Ovládací prvky na kartě procesu Image jsou uspořádány do skupin na různých kartách podle režimů snímání. Režim snímání můžete spustit klepnutím na jeho kartu během snímání. Tato karta se otevře a vy budete moci použít příslušné ovládací prvky. Pokud je režim snímání aktivní, ale jeho karta není umístěna nahoře, klikněte na příslušnou kartu, aby se otevřela, a použijte její ovládací prvky. Klepnutí na kartu režimu snímání umístěnou nahoře se příslušný režim snímání vypne. Viditelné ovládací prvky Karty lze upravit podle potřeb uživatele tak, aby obsahovaly různé ovládací prvky, takže obrazovka vašeho přístroje nemusí vypadat stejně jako obrazovka na ilustraci. Informace o přizpůsobení nastavení jsou uvedeny v dokumentu Uživatelská příručka pro přístroj Flex Focus pro pokročilé uživatele. Základní karty (Advanced Off (Rozšířené možnosti vyp.)) Karty rozšířených možností (Advanced On (Rozšířené možnosti zap.)) Základní karty obsahují nejčastěji používané ovládací prvky. Aby se zobrazily všechny dostupné ovládací prvky karty příslušného procesu, klikněte na možnost Advanced (Rozšířené možnosti). Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

9 Dotyková obrazovka Poznámka: Ultrazvuková část obrazu na obrazovce není citlivá na dotek. Před začátkem snímání se ujistěte, že je obrazovka čistá. Pokud do spodní části obrazovky upevníte sterilní kryt (s ovládacími prvky pro obrazovku), dbejte na to, aby nedošlo k překrytí snímaného obrazu. Na obrazovku se dívejte přímo, nikoliv pod úhlem, aby byla zajištěna přesnost dotyku. Pokud není klávesa zvýrazněna, nelze ji použít je možné, že bude potřeba pozastavit nebo spustit obraz. Chcete-li klepnout na ovládací prvek na obrazovce, dotkněte se jej prstem nebo použijte dotykovou plochu na ovládacím panelu. Obrazovka reaguje, jakmile odtáhnete prst, nikoliv při dotyku. Pro zrušení měření dvakrát klikněte a podržte. V případě seznamů More použijte posuvnou lištu na pravé straně k rolování v seznamu nahoru a dolů. Tabulka dokumentu (horní část obrazovky) Pro zvětšení dokumentu sklouzněte prstem dolů v pravé části tabulky. Pro procházení dokumentů rychle přejeďte prstem přes ikony. Speciální ovládací prvky pro obrazovku Ovládací prvky pro ovládání obrazovky Reset B Gain Near (Blízké zesílení B) B Gain Far (Daleké zesílení B) Multiselect (Vícenásobný výběr) Funkce/Poznámka Návrat k výchozímu nastavení pro typ vyšetření Nastavení zesílení v blízké části obrazu Nastavení zesílení v daleké části obrazu Je-li tato funkce zapnuta, bude vybraný dokument přidán do výběru. Je-li tato funkce vypnuta, zůstává vybraný pouze jeden dokument. Klávesnice na obrazovce Klikněte na položku Enter patient (Zadání pacienta) a otevře se klávesnice na obrazovce, která umožní zadání údajů o pacientovi. Klávesnici můžete otevřít i prostřednictvím karty Keyboard (Klávesnice). Klávesy Shift, Ctrl, Alt a Fn na obrazovce Tyto speciální klávesy slouží k psaní speciálních znaků nebo zapnutí dalších funkcí klávesnice. Například znak % napíšete klepnutím na klávesu Shift a pak na číslo Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

10 Dotykový ovládací panel Pořízení snímku na pevný disk zařízení nebo jeho vytištění. Definované uživatelem. Select (Výběr) Dotyková plocha pro posouvání kurzoru na obrazovce. Nastavení hloubky v B-mode (B-mód). Nastavení Doppler PRF při zapnutém módu Doppler. Nastavení Color PRF při zapnutém módu Color a vypnutém módu Doppler. Nastavení zesílení pouze pro jeden mód, první v tomto seznamu, který je aktivní: Doppler, Color, Power, B-mód. Nastavení hodnoty nebo velikosti rámečku pro výřez, atd. Podržení prstu na klávese vede k opakování akce. Freeze (Zmrazit). Zahájení/zastavení snímání. Pro výběr: Stiskněte kdekoliv klávesu +/- (mimo kterýkoliv konec) nebo se kdekoliv dotkněte dotykové plochy. Pro tažení: Pro tažení objektu po obrazovce vyberte tento objekt a posuňte kurzor sklouznutím prstu po dotykové ploše. Pokud používáte dotykovou plochu pro výběr, po druhém stisknutí podržte prst dole a posuňte okolo. 100 x 100 mm Dlouhý dotek (pro smazání měření, štítku nebo symbolu části těla z obrazovky): 1. Umístěte kurzor. 2. Dvakrát stiskněte dotykovou plochu nebo položku Select (Výběr), přičemž druhé stisknutí je dlouhé. Dálkové ovládání UA1237 pro dotykovou obrazovku zařízení Flex Focus 1202 má svou vlastní uživatelskou příručku. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

11 Základní ovládací prvky pro obrazovku Tlačítko Funkce/Poznámka 3D * Zapnutí 3D zobrazení ACI * Archive (Archivovat) Biopsy (Biopsie) Bodymark (Symbol části těla) Capture (Zachycení) Copy (Kopírovat) Depth -(Hloubka -) Depth +(Hloubka +) Dyn. Range (Dynamický rozsah) ETD * Freeze/Unfreeze (Zmrazit/Odmrazit) Freq (Frekvence) Gain (Zesílení) Harmonic (Harmonické zobrazení) L/R (Levá/Pravá) Pro Package (Balíček Pro Package) Res/Hz Save... (Uložit...) Scale (Měřítko) Simultan (Simultánní) Size (Velikost) Split (Rozdělení) U/D (Nahoru/Dolů) Režim Angular Compound Imaging (Složené úhlové zobrazení) slouží ke zlepšení rozlišení orgánů Odeslání do PACS (DICOM) nebo přípravné oblasti pro archivní CD Zobrazení linie vpichu nebo matice brachy Symbol části těla na snímku Uložení snímku (je-li obraz zmrazen) nebo klipu (probíháli snímání) na pevný disk přístroje Kopírování na USB nebo CD/DVD Snížení maximální zobrazované hloubky tkáně (zvýšení zvětšení) Zvýšení maximální zobrazované hloubky tkáně (snížení zvětšení) Nastavení kontrastu Režim Enhanced Tissue Definition (Zlepšená definice tkání) snižuje zrnitost Zahájení/zastavení snímání Změna frekvence snímání Nastavení zesílení zvoleného režimu Vyvážené zobrazení tkáně Orientace zobrazení, levá/pravá Výběr různých balíčků Pro Package Nastavení otáček/frekvence snímání Uložení nastavení Nastavení stupnice/prf pro Color/Power/Doppler Skenování v obou náhledech na rozdělené obrazovce současně (pro režim Color nebo Power pouze v jednom náhledu) Větší nebo menší zobrazení Rozdělení obrazovky na 2 náhledy Orientace zobrazení, nahoru/dolů Zde jsou ovládací prvky potřebné pro základní vyšetření. Informace o dalších ovládacích prvcích jsou uvedeny v dokumentu Uživatelská příručka pro přístroj Flex Focus pro pokročilé uživatele. * Volitelné, není k dispozici u všech verzí zařízení Flex Focus 12 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

12 Klávesy pro vlastní nastavení Tlačítko Funkce/Poznámka Vaše poznámky Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

13 Instalace přístroje do držáku a jeho odinstalování Postup pro odinstalování přístroje z držáku 1 Vypněte přístroj a odpojte všechny snímače. Pevně uchopte přístroj za konektory snímačů (tak, aby přístroj neupadl) a odsuňte 2 posuvníky ze středové polohy. Přístroj se v držáku nakloní směrem vpřed. 2 posuvníky 3 4 Přístroj pevně uchopte a sáhněte do škvíry; tam uvolněte bezpečnostní západku. Západka může být horká. Vytáhněte snímací jednotku z držáku. 14 Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen 2010

14 Postup pro instalaci přístroje do držáku 1 2 Naklánějte horní část přístroje dozadu, až zaklapne na místo. Nakloňte snímací jednotku a zasuňte ji do držáku. 3 Při správném umístění do držáku vypadá přístroj takto. Začínáme s přístrojem Flex Focus 1202 BB1923-E Srpen

15 Tato brožura není kompletní návod k použití. Než začnete přístroj používat, přečtěte si kapitolu Bezpečnost v Uživatelskej příručke pro přístroj Flex Focus Obsahuje informace týkající se bezpečnosti, které jsou důležité pro ochranu před zraněním a poškozením přístroje. Taktéž je nutné si přečíst kapitolu Péče, čištění a bezpečnost, která obsahuje informace o čištění a dezinfekci, ale i o požadovaných kontrolách, kalibraci a údržbě. Podrobné informace pro pokročilé uživatele jsou uvedeny v Uživatelskej příručke pro přístroj Flex Focus 1202 pro pokročilé uživatele. Tato příručka a její přeložené verze jsou rovněž dostupné na internetových stránkách společnosti BK Medical. Uživatelské příručky můžete stáhnout v sekci Customer Service BK Medical Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Ústředí společnosti Mileparken 34 DK-2730 Herlev Dánsko Tel: Fax:

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více