MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ Obor vzdělání: Zaměření: M/006 Provoz a ekonomika dopravy Silniční doprava MATURITNÍ PRÁCE Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Třída : DS4 Školní rok: 2011/2012. Vít Roudnický

2

3 Prohlašuji, že maturitní práci jsem vypracoval samostatně na základě uvedené použité literatury. Souhlasím, aby tato maturitní práce byla použita k výukovým účelům VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18. Dne podpis žáka

4 Shrnutí V úvodu práce je představena společnost ABL Brožek Leoš s.r.o. Následuje stručné nastínění úlohy a role této společnosti v silniční dopravě. Práce dále přibližuje nejdůležitější právní normy včetně podmínek o přepravě nebezpečných věcí dle dohody ADR, kterými se musí všechny subjekty uskutečňující přepravu nebezpečných věcí po silnici řídit. V dalším se práce zabývá jednotlivými kroky v rámci technologického postupu prováděného při zajišťování přepravy dle dohody ADR, tak jak je realizována společností ABL Brožek Leoš s.r.o. Následuje řešení konkrétního případu, kde je brán zřetel mimo jiné i na vybavení vozidel a postupy řidičů při tomto druhu přepravy a vybraná bezpečnostní opatření. Dále je zde uvedeno jaká zodpovědnost se při přepravě vztahuje k dopravci a jakým způsobem se nahrazují škody způsobené přepravou. V rámci řešení konkrétního případu věnoval autor odpovídající pozornost i nezbytným administrativním dokumentům, které přepravu doprovázejí.

5 Obsah: Úvod Firma ABL Brožek Leoš s.r.o Historie společnosti Současnost Přepravní podmínky nebezpečných věcí v silniční dopravě Příloha A Dodatky A Příloha B Dodatky B Označení vozidla přepravující nebezpečné věci Povinné vybavení vozidla přepravující zboží dle dohody ADR Úmluva CMR Průvodní doklady Průvodní doklady vztahující se k nákladu Písemné pokyny podle ADR Průvodní doklady vztahující se k řidiči Průvodní doklady vztahující se k vozidlu Technologie nakládky a přepravy Objednávka Zadávání objednávky Nakládka nebezpečných věcí Povinnosti dopravce během přepravy Vykládka a povinnosti příjemce Fakturace Odpovědnost dopravce při přepravě Uplatnění pojištění z odpovědnosti Rozsah pojištění z odpovědnosti Náhrada škody vzniklé přepravou Činnost v případě nehody Únik nebezpečné látky do životního prostředí Hrazení poškozeného zboží Závěr Poznámky Použitá literatura Seznam obrázků a tabulek Přehled příloh... 18

6 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Úvod Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen,,dohoda ADR ). Dohoda vstoupila v platnost mezi vyspělými státy již v roce Česká republika se stala řádným členem jakožto sukcesor po bývalé ČSSR, která se připojila k Dohodě ADR v roce Plné znění Dohody ADR, avšak bez jejích dvou příloh A a B, bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů č. 64/1987 Sb.. V Dohodě ADR jako takové jsou kromě některých definic též procedurální náležitosti týkající se například přístupu k Dohodě ADR, uzavírání dvoustranných či mnohostranných zvláštních dohod mezi smluvními stranami, způsob přijímání změn a doplňků v přílohách A a B. Tyto přílohy příloha A.,,Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a příloha B.,,Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě tvoří nedílnou součást dohody ADR. Na základě postupujícího technického pokroku a nutnosti zvyšování bezpečnosti silniční přepravy nebezpečných věcí, doznávají, po projednání a odsouhlasení členskými státy, některá ustanovení těchto příloh změny. Změny a doplňky vstupují v platnost v pravidelných dvouletých intervalech. Pro zavedení těchto změn a doplňků do praxe je stanoveno tzv. přechodné období, trvající 6 měsíců, během kterého lze přepravovat nebezpečné věci, jak podle přijatého nového znění příloh, tak i podle jejich znění předchozího. Nutnost sjednocení podmínek přepravy nebezpečných látek a předmětů vedla státy ke vzniku mezinárodních předpisů pro jejich přepravu. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) mezi nimi zaujímá významné místo

7 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Firma ABL Brožek Leoš s.r.o. Dopravní a zasílatelská firma ABL Brožek Leoš s.r.o. se zabývá mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravou od roku Firma se zaměřuje zejména na přepravu zboží mezi Českou republikou a jihovýchodní Evropou, jako je například Řecko, Turecko, Maďarsko, Rumunsko, státy bývalé Jugoslávie atd. Zabývá se také kontejnerovou dopravou z Německa a přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR. Od roku 2000 má firma svou provozovnu ve Viticích 22, se stáním kamionů a zázemím pro řidiče v Hřibech. Obrázek 1 Logo ABL Brožek Leoš s.r.o. 1.1 Historie společnosti Firma zabývající se mezinárodní dopravou a zasilatelstvím byla založena dne nejdříve pod názvem Leoš Brožek a dne byla rozšířena pod názvem ABL Brožek Leoš s.r.o. Původní firma působí samozřejmě s novou dále. Ze začátku pan Brožek sám jezdil a sháněl si práci a občas se nechal vytěžovat od různých spedic. V roce 1995 se dohodl se svým prvním zaměstnancem, panem Miroslavem Škorňou, který se začal starat o jeho vytížení, zasilatelství a činnost spojenou s chodem firmy. V roce 1996 byl zaměstnán první řidič a začalo se investovat do rozvoje a zázemí budoucího sídla, které bylo zakoupeno jako ruina bývalé usedlosti ve Viticích u Českého Brodu. Do této doby byla firmu řízena z bytu majitele. Poté v roce 2000 došlo ke kompletnímu přestěhování do nových prostor. V tomto roce byl ještě zakoupen bývalý areál Zemědělského družstva Vitice a zde je ještě jeden servis, parkovací stání pro kamiony

8 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Současnost V současné době má firma 27 zaměstnanců z toho 2 dispečery, 23 řidičů a 2 automechaniky. ABL Brožek Leoš vlastní 19 tahačů a jeden nákladní automobil DAF a 2 dodávková vozidla. Pan Brožek se v současnosti snaží společnost dále rozvíjet a zdokonalovat

9 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Přepravní podmínky nebezpečných věcí v silniční dopravě Nebezpečné věci jsou vymezeny v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění jeho novelizací, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Sama Dohoda ADR definuje nebezpečné látky a předměty, jejichž přeprava je Dohodou ADR zakázána nebo dovolena, a to pouze za podmínek v ní předepsaných. Jedná se tedy o látky a předměty, které mohou mít např. jednu nebo více následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, tlak plynů, hořlavost kapalin či tuhých látek, samozápalnost, oxidační schopnost, toxicitu, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou při přepravě, poškozují životní prostředí apod. Tyto vlastnosti jsou v Dohodě ADR rozděleny do několika tříd nebezpečných věcí viz příloha č. 10. Pro účely balení mohou být látky, kromě látek tříd 1, 2, 5.2, 6.2 a 7 a kromě samovolně se rozkládajících látek třídy 4.1, přiřazeny k obalovým skupinám v závislosti na svém stupni nebezpečí: Obalová skupina I II Stupeň nebezpečí Velmi nebezpečné látky Středně nebezpečné látky III Málo nebezpečné látky Tabulka 1 Obalové skupiny Pod pojmem nebezpečné věci je nutné chápat nejen látky jako např. palivo pro spalovací motory, kyselina dusičná či hydroxid sodný, ale též i předměty obsahují nebezpečné věci jako např. tlakové nádoby, náboje pro zbraně, plniče nafukovacích vaků, lithiové baterie, akumulátory apod. Látky pak mohou být ve skupenství tuhém, kapalném či plynném. Dohoda ADR vymezuje též pojem odpad, který je zařazen mezi nebezpečné věci, které jsou přepravovány k dalšímu zpracování, k uložení na skládku odpadu nebo k likvidaci spálením nebo jiným způsobem

10 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Příloha A Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů jako například: rozsah předpisu, definice, měrné jednotky, základní povinnosti účastníků přepravy, požadavky na školení osob, klasifikace nebezpečných věcí, jejich rozdělení do jednotlivých tříd, podmínky pro obaly a balení, značení dopravních jednotek bezpečnostními značkami, podmínky nakládky, přepravy, vykládky a manipulace, ustanovení o zápisech do průvodních dokladů Dodatky A Podmínky chemické stálosti a bezpečnosti látek. Označení jednotlivých tříd značkami. 2.2 Příloha B Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě jako například: požadavky na dopravní prostředky a jejich vybavení, speciální ustanovení týkající se jednotlivých tříd, zásady bezpečné manipulace se zbožím a požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a doklady Dodatky B Ustanovení o cisternách, předpisy o elektrické výzbroji, osvědčení o zvláštní způsobilosti pro přepravu určitých nebezpečných věcí. 2.3 Označení vozidla přepravující nebezpečné věci Dopravní jednotku přepravující nebezpečné věci je třeba označit dvěma pravoúhlými reflexními oranžovými tabulkami s identifikačními čísly látky, viz obrázek 2. V horní části je uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti (tzv. Kemlerův kód) a v dolní části tabulky je uvedeno identifikační číslo látky (UN číslo) UN číslo je vždy uvedeno na zádržném prostředku (na kusu, kontejneru, cisterně, vozidle apod.), viz obrázek 3 a 4. Dohoda ADR využívá pro označení také bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), viz obrázek 5, které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu

11 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Obrázek 2 Označení vozidla Obrázek 3 Tabulka s identifikačními čísly Obrázek 4 Označení kusu Obrázek 5 Bezpečnostní značka - 6 -

12 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Povinné vybavení vozidla přepravující zboží dle dohody ADR Dohoda ADR ukládá dopravcům předepsané vybavení dopravní jednotky, a to v následujícím rozsahu pro všechna vozidla přepravující nebezpečné věci. Bezpečnostní výbava pro všeobecné účely musí obsahovat: zakládací klín, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru jeho kol. Dva stojací výstražné prostředky (např.: reflexní kužele nebo trojúhelníky, nebo oranžově blikající svítilny, které jsou nezávislé na elektrickém systému vozidla), fluoreskující výstražná vesta nebo oděv a jedna ruční svítilna pro každého člena osádky. Kapalina na výplach očí, pár ochranných rukavic, ochrana očí (brýle). Při přepravě tuhých, nebo kapalných látek jsou dále předepsány: lopata, kryt kanalizace a sběrná nádoba. Dále pak minimálně 2 práškové hasicí 6 kg přístroje. 2.5 Úmluva CMR Úmluva CMR je právní norma o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Úmluva CMR se vztahuje na všechny smlouvy o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této úmluvy. Tato úmluva stanovuje povinnosti odesilatele a odpovědnost dopravce za zásilku, na jejíž přepravu byl vystaven nákladní list CMR. Úmluva dále upravuje dodací lhůty, náhrady škody, zprošťující důvody a reklamace. Limit odpovědnosti dopravce za poškození nebo ztrátu zásilky je 8,33 jednotek SDR 3) za 1 kg brutto 1). Vystavením nákladního listu CMR se uzavírá smlouva o přepravě mezi odesilatelem a dopravcem. 2.6 Průvodní doklady Průvodní doklady dle ADR informují o nákladu, o pokynech pro případ mimořádné události či nehody, o kvalifikaci osádky dopravní jednotky o splnění požadavků na technickou způsobilost dopravní jednotky a o případných dalších požadavcích ADR (výjimečně)

13 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Průvodní doklady vztahující se k nákladu Základním dokumentem je přepravní doklad. Např.: nákladní list, dodací list nebo list CMR (viz příloha č. 2), který obsahuje: UN číslo, oficiální pojmenování, třída látky, obalová skupina, celková hmotnost, jméno odesílatele a příjemce, kód omezení pro tunely Písemné pokyny podle ADR Pro případ nehody nebo mimořádné události musí být řidiči předány písemné pokyny pro řešení této situace. Písemné pokyny předá před přepravou řidiči dopravce. Pokyny musí být napsány v řeči, které rozumí každý člen osádky. Příklad písemných pokynů je uveden v příloze č. 4 až Průvodní doklady vztahující se k řidiči Průkaz totožnosti s fotografií a osvědčení o školení řidiče vystavované s platností na 5 let průkaz ADR (viz příloha č. 3) Průvodní doklady vztahující se k vozidlu V případě přepravy nebezpečných věcí v cisternách, nebo kusových přeprav výbušných látek a předmětů ve vozidle, je předepsáno osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí. Platnost tohoto dokladu je 1 rok. Příklad takového osvědčení je uveden v příloze č

14 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Technologie nakládky a přepravy V této části práce se dostáváme k řešení konkrétní přepravy nebezpečných věcí z Maďarska do České Republiky dle dohody ADR, jak ho v praxi řeší společnost ABL Brožek Leoš s.r.o. 3.1 Objednávka Na základě předběžné dohody o ceně a přepravních podmínkách zákazník podá závaznou objednávku, smlouvu o přepravě (viz příloha č. 1), ve které je uvedeno místo a datum nakládky a vykládky, hmotnost, počet kusů, druh a cena zboží s označením dle dohody ADR a další doplňující informace pro řidiče. 3.2 Zadávání objednávky Potvrzením objednávky se začíná realizovat samotná přeprava. Dispečer na základě požadavků zákazníka musí vybrat vhodný vůz s vybavením dle dohody ADR a nasadit řidiče s platným školením o přepravě nebezpečných věcí. Nahlásí SPZ vozu odesílateli, který zašle code 2). Dále sjednává pojištění, pokud je cena přepravovaného zboží vyšší než dosavadní pojistka 5 mil nebo pokud si pojištění zboží nesjednal sám odesílatel. 3.3 Nakládka nebezpečných věcí Před nakládkou nebezpečných věcí do vozidel je předpisem ADR předepsána pracovníkům, kteří nakládku provádí, vizuální prohlídka vozidla a jeho výbavy ADR, včetně hasicích přístrojů a značení vozidla. Dále se provádí kontrola dokladů předepsaných ADR ve vztahu k řidiči a k vozidlu. Pokud nejsou splněny předpisy ADR v jakékoliv jejich části, nesmí být provedena nakládka. Nakládku provádí odesílatel na základě předložení code 2) a SPZ vozidla. Řidič je povinen k nakládce přistavit vozidlo splňující všechny předpisy týkající se bezpečnosti, čistoty a správné činnosti zařízení vozidla používaného při nakládce a vykládce. Při nakládce řidič kontroluje nakládané zboží a jeho stav bez poškození. V případě, že je zboží viditelně poškozeno ať už manipulací, či povětrnostními podmínkami nebo je netěsně uzavřeno, nebo se zbytky nebezpečných věcí na povrchu obalu musí řidič tuto skutečnost nahlásit odesílateli a zboží nebo kus v takovémto případě nepřijmout k přepravě, popřípadě zapsat tuto skutečnost do nákladního listu CMR

15 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Odesílatel by měl poškozené zboží nahradit zbožím bez poškození. V případě, že řidič nezjistí takovéto poškození byť na zboží je a převezme jej k přepravě podpisem nákladního listu CMR zodpovídá za poškození jako za způsobené přepravou. Řidič nemá povinnost zjišťovat, zda-li je v přepravních jednotkách označených správným UN číslem dle objednávky, správná látka. Během nakládky nebo vykládky musí být motor zastaven, kromě případů, kdy je nutno použít motoru pro pohon čerpadel nebo jiných zařízení pro nakládku nebo vykládku vozidla. Během nakládky a vykládky se nesmí kouřit ani manipulovat s otevřeným ohněm. 3.4 Povinnosti dopravce během přepravy Pokud je během cesty zjištěná závada, která by mohla ohrozit bezpečnost přepravy, musí se zásilka, pokud možno co nejrychleji, zadržet. Musí se zajistit bezpečnost silničního provozu, bezpečné odstavení zásilky a bezpečnost veřejnosti. V přepravě se může pokračovat, až zásilka splňuje platné předpisy. Příslušný orgán může vydat pro zbytek cesty povolení pro pokračování přepravy. Řidič ani žádný jiný člen osádky nesmí otevřít kus obsahující nebezpečné věci. V dopravních jednotkách, jimiž se přepravují nebezpečné látky a předměty, mohou být přítomny jen osoby, které byly vyškoleny dle ADR. Vozidlo přepravující nebezpečné věci, nesmí stát bez zatažených parkovacích brzd. Přípojná vozidla musí být při stání mimo provoz založena nejméně jedním zakládacím klínem. 3.5 Vykládka a povinnosti příjemce Příjemce má povinnost nezdržovat bez pádných důvodů převzetí zásilky. Dále musí po vykládce ověřit, že jsou splněny předpisy ADR. V případech, kde je to předepsáno ADR, musí provést čištění a dekontaminaci vozidel. Vykládka nesmí být provedena v případě, jestliže vizuální kontrola vozidla a jeho zařízení prokázala nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost vykládky. Vykládku smí provádět pouze osoby k tomu určené, které mají platné proškolení. 3.6 Fakturace Finální částí přepravy je úhrada dopravci za poskytnuté služby. Po převzetí nákladu příjemcem vystaví dopravce fakturu, viz příloha č. 11, na předem smluvenou cenu, kterou objednavatel přepravy uhradí v termínu splatnosti

16 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Odpovědnost dopravce při přepravě Odpovědnost dopravce za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti, která vyplývají již z úmluvy CMR ve které jsou tyto podmínky stanoveny. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné účinně eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce. V případě přepravy dle dohody ADR musí být připojištěna pro zboží v režimu ADR. 4.1 Uplatnění pojištění z odpovědnosti Škoda vzniklá porušením povinností souvisejících s provedením přepravy nepředstavuje sama o sobě pro dopravce majetkovou újmu. Podstata pojištění odpovědnosti z přepravních smluv spočívá v tom, že povinnost nahradit škodu na přepravovaném nákladu přebírá na sebe podle podmínek pojistné smlouvy pojišťovna. Pokud poškozený uplatní nárok na náhradu škody, je odpovědná strana ze zákona povinna škodu uhradit. Vzhledem ke stoupajícímu počtu dopravců na trhu představuje uzavření pojištění odpovědnosti dopravce také konkurenční výhodu. Pojištěný získává s tímto pojištěním mimo jiné i právní podporu pojistitele proti neoprávněným nárokům na náhradu škody, které by proti němu mohly být případně uplatněny. 4.2 Rozsah pojištění z odpovědnosti Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody, za které dopravce odpovídá dle příslušného právního předpisu v souvislosti s výkonem této činnosti. Jedná se o náhradu škody vzniklou na zásilce včetně zachraňovacích nákladů. Odpovědnost dopravce není absolutní. V případě tzv. vyšší moci dopravce za škodu neodpovídá např. živelní události, zásah státních orgánů, zřícení tunelu, loupežné přepadení apod. U mezinárodní přepravy dle Úmluvy CMR navíc dopravce odpovídá pouze do limitu 8,33 SDR 3) na 1 kilogram brutto 1) u přepravovaného zboží. V případě, že dopravce vědomě využil řidiče bez platného průkazu ADR, nebo nevhodný vůz pro přepravu nebezpečných věcí nemusí pojišťovna hradit způsobené škody

17 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Náhrada škody vzniklé přepravou 5.1 Činnost v případě nehody V případě nehody se řidič řídí písemnými pokyny, které jsou povinnou výbavou vozidla a které musí být umístěné na přístupném místě ve vozidle. Písemné pokyny viz příloha č Únik nebezpečné látky do životního prostředí Povinností osádky, jestliže není schopna zlikvidovat mimořádnou událost nebo jestliže to pokyny pro případ nehody výslovně ukládají, je nutno vždy přivolat příslušné orgány (policii, hasiče, případně místní zdravotní orgány) a poskytnout jim informace o přepravované nebezpečné látce a potřebné prostředky k zamezení dalšímu úniku látky. Výjezd těchto bezpečnostních složek se hradí z pojištění dopravce. Povinnost řidiče je zabránit uniku nebezpečné látky všemi dostupnými prostředky, zastavit čerpání nebezpečné látky, uzavřít ventily, použít záchranné obaly, zamezit vniknutí nebezpečné látky do kanalizace použít speciální kanalizační ucpávky, použít absorpční materiál k zachycení uniklé látky a pod. 5.3 Hrazení poškozeného zboží K poškození zboží nemusí dojít vždy jen při přepravě. Pokud však při nakládce řidič stvrdil svým podpisem převzetí zásilky v pořádku, nese již za veškeré škody na zboží zodpovědnost on. Tudíž bude chtít příjemce škodu uhradit od dopravce. Úhrada škody se dále řeší přes pojištění odpovědnosti dopravce. Pokud však příjemce podepíše převzetí zásilky v pořádku a dodatečně oznámí zjištění poškození, dopravce nemá povinnost mu tuto škodu hradit, jelikož jí nemuselo způsobit jeho zavinění, ale mohlo k poškození dojít například až ve skladu příjemce. Pokud dojde ke škodám na zboží vinou řidiče, například jím zaviněnou dopravní nehodou, nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na zdraví, zboží, dopravních prostředcích veřejném majetku, životním prostředí atd. on. Dále se dopravce obrací na pojišťovnu, u které má sjednané pojištění odpovědnosti

18 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 V situaci, kdy nezavinil dopravní nehodu řidič se řeší úhrada škody přes pojištění viníka. V případě, že není znám viník, hradí škody dopravce ze svého pojištění

19 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Závěr Na závěr je důležité zmínit, že tato ustanovení týkající se dohody ADR jsou podstatou jak pro aktivní tak i pro pasivní bezpečnost veškeré silniční dopravy. Těmito opatřeními lze docílit kromě ochrany životního prostředí i ochranu lidských životů, zdraví a majetku. Tyto termíny jsou hlavními důvody, kvůli kterým vznikla evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí. V závěru této maturitní práce autor děkuje pracovníkům firmy ABL Brožek Leoš s.r.o., kteří mu pomohli při obstarávání podkladů a dalších informací nezbytných pro tuto maturitní práci. Především však panu Leoši Brožkovi, který se autoru plně věnoval

20 6 Poznámky 1) brutto hrubá váha nákladu 2) code - číselný kód, podle kterého se dá zjistit o jaké zboží se jedná a na základě jeho předložení řidičem může proběhnout nakládka většinou se uvádí ve smlouvě o přepravě 3) SDR - Special Drawing Rights - jsou jednotnou měnovou a účetní jednotkou užívanou v rámci Mezinárodního měnového fondu 15

21 7 Použitá literatura 1. Ing. Jiří Miletín ADR Ing. Pavel Petrunčik ADR Vlastní poznámky z hodin Silniční dopravy a přepravy 16

22 8 Seznam obrázků a tabulek Obrázek 1 Logo ABL Brožek Leoš s.r.o Tabulka 1 Obalové skupiny Obrázek 2 Označení vozidla Obrázek 3 Tabulka s identifikačními čísly Obrázek 4 Označení kusu Obrázek 5 Bezpečnostní značka

23 9 Přehled příloh Příloha 1: Smlouva o přepravě Příloha 2: Nákladní list CMR Příloha 3: Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci Příloha 4: Písemné pokyny strana 1 Příloha 5: Písemné pokyny strana 2 Příloha 6: Písemné pokyny strana 3 Příloha 7: Písemné pokyny strana 4 Příloha 8: Písemné pokyny strana 5 Příloha 9: Osvědčení o schválení vozidla pro přepravu nebezpečných věcí Příloha 10: Tabulka tříd nebezpečných věcí Příloha 11: Faktura za přepravu zásilky 18

24 Přílohy 19

25 Příloha 1: Smlouva o přepravě 20

26 Příloha 2: Nákladní list CMR 21

27 Příloha 3: Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci 22

28 Příloha 4: Písemné pokyny strana 1 23

29 Příloha 5: Písemné pokyny strana 2 24

30 Příloha 6: Písemné pokyny strana 3 25

31 Příloha 7: Písemné pokyny strana 4 26

32 Příloha 8: Písemné pokyny strana 5 27

33 Příloha 9: Osvědčení o schválení vozidla pro přepravu nebezpečných věcí 28

34 Třídy nebezpečných věcí Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4.1 Třída 4.2 Třída 4.3 Třída 5.1 Třída 5.2 Třída 6.1 Třída 6.2 Třída 7 Třída 8 Třída 9 Výbušné látky a předměty Plyny Hořlavé kapaliny Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky Samozápalné látky Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Látky podporující hoření Organické peroxidy Jedovaté látky Infekční látky Radioaktivní látky Žíravé látky Různé nebezpečné látky a předměty Příloha 10: Tabulka tříd nebezpečných věcí 29

35 Příloha 11: Faktura za přepravu zásilky 30

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

Nedostatky v přepravních dokladech ADR.

Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Přepravní doklad je jeden z dokladů, který je vyžadován dohodou ADR jako povinný. Znamená to, že dopravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být tímto přepravním

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 1. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: ADR,

Více

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké předpisy platí pro mezinárodní silniční a železniční přepravu. O postupném sjednocování požadavků obou předpisů (ADR a RID). Jakou

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb.

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Požadavky podle chemické legislativy Označování směsí : Zákon č. 350/2011 Sb., platný od 1.1.2012 Označování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j...

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j... Č.j... PODNIKOVÁ SMĚRNICE pro přepravu nebezpečných věcí podléhajících Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR), platná pro.. (Podniková směrnice) Tato podniková směrnice

Více

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011. Ing. Hana Krejsová

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011. Ing. Hana Krejsová Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011 Ing. Hana Krejsová S použitím některých materiálů Ing.Vladany Gotvaldové, Bezpečnostního poradce č. 1251 Bezpečnostní

Více

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA 1: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o. 1 Definice zasilatelských služeb a základních používaných pojmů a) Zasilatelské služby - představují souhrn činností, které poskytuje zasilatel

Více

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: V příspěvku jsou uvedeny základní

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU PŘEPRAVA PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ VĚCÍ SILNIČNÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU DOPRAVOU Pro školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Dle 1.3 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 3. Nálepky a označení pro přepravu

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy druhy pojištění V rámci pojištění přepravy lze sjednat následující

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ Část první - Všeobecně 1 DEFINICE AGENT - osoba nebo organizace schválená pro prodej letecké přepravy zboží jiným osobám nebo organizacím IATA AGENT - osoba

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

Zasilatelské podmínky

Zasilatelské podmínky Zasilatelské podmínky 1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH SLUŽEB Zasilatel provádí logistické přepravy kusových zásilek dle dispozic odesílatele-příkazce z místa nakládky do místa vykládky na celém území České republiky

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: Praha 20. března 2013 Čj. ČTÚ-7 673/2013-610/IV. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen správní orgán ), jako správní orgán příslušný podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin LESCUS Cetkovice, s.r.o. Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávkového systému společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o., Cetkovice 43,

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice Vážení zákazníci, právě jste obdrželi naši DAMCO příručku, ve které naleznete informace o naší společnosti, popis služeb a k nim vztahující se standardní operativní postupy. Věříme, že Vám daná brožura

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 7823 66 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. února 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 7. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou požadavky na leteckou přepravu nebezpečných látek. Jaké jsou požadavky na námořní přepravu nebezpečných

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o.

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. www.zajdo.cz Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. Jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o podrobnější informace o naší společnosti a dovolte nám tedy, abychom se stručně

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat.

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat. ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 4560/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu LAMA PB s.r.o. se sídlem Příbram I - Kozičín 48 IČO: 24749044 jednající Michalem Maškem, jednatelem (dále jen "pronajímatel")

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavřená mezi ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00 IČ: 272 57 843 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY SBĚRNÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY SBĚRNÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY SBĚRNÉ SLUŽBY 1. Vymezení pojmů 1.1 Společnost Middle Europe & Finland Services, s.r.o. (dále jen dopravce ) je společností podnikající v dopravě, zasílatelství a logistice, kdy přepravy

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více