MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ Obor vzdělání: Zaměření: M/006 Provoz a ekonomika dopravy Silniční doprava MATURITNÍ PRÁCE Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Třída : DS4 Školní rok: 2011/2012. Vít Roudnický

2

3 Prohlašuji, že maturitní práci jsem vypracoval samostatně na základě uvedené použité literatury. Souhlasím, aby tato maturitní práce byla použita k výukovým účelům VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18. Dne podpis žáka

4 Shrnutí V úvodu práce je představena společnost ABL Brožek Leoš s.r.o. Následuje stručné nastínění úlohy a role této společnosti v silniční dopravě. Práce dále přibližuje nejdůležitější právní normy včetně podmínek o přepravě nebezpečných věcí dle dohody ADR, kterými se musí všechny subjekty uskutečňující přepravu nebezpečných věcí po silnici řídit. V dalším se práce zabývá jednotlivými kroky v rámci technologického postupu prováděného při zajišťování přepravy dle dohody ADR, tak jak je realizována společností ABL Brožek Leoš s.r.o. Následuje řešení konkrétního případu, kde je brán zřetel mimo jiné i na vybavení vozidel a postupy řidičů při tomto druhu přepravy a vybraná bezpečnostní opatření. Dále je zde uvedeno jaká zodpovědnost se při přepravě vztahuje k dopravci a jakým způsobem se nahrazují škody způsobené přepravou. V rámci řešení konkrétního případu věnoval autor odpovídající pozornost i nezbytným administrativním dokumentům, které přepravu doprovázejí.

5 Obsah: Úvod Firma ABL Brožek Leoš s.r.o Historie společnosti Současnost Přepravní podmínky nebezpečných věcí v silniční dopravě Příloha A Dodatky A Příloha B Dodatky B Označení vozidla přepravující nebezpečné věci Povinné vybavení vozidla přepravující zboží dle dohody ADR Úmluva CMR Průvodní doklady Průvodní doklady vztahující se k nákladu Písemné pokyny podle ADR Průvodní doklady vztahující se k řidiči Průvodní doklady vztahující se k vozidlu Technologie nakládky a přepravy Objednávka Zadávání objednávky Nakládka nebezpečných věcí Povinnosti dopravce během přepravy Vykládka a povinnosti příjemce Fakturace Odpovědnost dopravce při přepravě Uplatnění pojištění z odpovědnosti Rozsah pojištění z odpovědnosti Náhrada škody vzniklé přepravou Činnost v případě nehody Únik nebezpečné látky do životního prostředí Hrazení poškozeného zboží Závěr Poznámky Použitá literatura Seznam obrázků a tabulek Přehled příloh... 18

6 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Úvod Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen,,dohoda ADR ). Dohoda vstoupila v platnost mezi vyspělými státy již v roce Česká republika se stala řádným členem jakožto sukcesor po bývalé ČSSR, která se připojila k Dohodě ADR v roce Plné znění Dohody ADR, avšak bez jejích dvou příloh A a B, bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů č. 64/1987 Sb.. V Dohodě ADR jako takové jsou kromě některých definic též procedurální náležitosti týkající se například přístupu k Dohodě ADR, uzavírání dvoustranných či mnohostranných zvláštních dohod mezi smluvními stranami, způsob přijímání změn a doplňků v přílohách A a B. Tyto přílohy příloha A.,,Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a příloha B.,,Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě tvoří nedílnou součást dohody ADR. Na základě postupujícího technického pokroku a nutnosti zvyšování bezpečnosti silniční přepravy nebezpečných věcí, doznávají, po projednání a odsouhlasení členskými státy, některá ustanovení těchto příloh změny. Změny a doplňky vstupují v platnost v pravidelných dvouletých intervalech. Pro zavedení těchto změn a doplňků do praxe je stanoveno tzv. přechodné období, trvající 6 měsíců, během kterého lze přepravovat nebezpečné věci, jak podle přijatého nového znění příloh, tak i podle jejich znění předchozího. Nutnost sjednocení podmínek přepravy nebezpečných látek a předmětů vedla státy ke vzniku mezinárodních předpisů pro jejich přepravu. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) mezi nimi zaujímá významné místo

7 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Firma ABL Brožek Leoš s.r.o. Dopravní a zasílatelská firma ABL Brožek Leoš s.r.o. se zabývá mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravou od roku Firma se zaměřuje zejména na přepravu zboží mezi Českou republikou a jihovýchodní Evropou, jako je například Řecko, Turecko, Maďarsko, Rumunsko, státy bývalé Jugoslávie atd. Zabývá se také kontejnerovou dopravou z Německa a přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR. Od roku 2000 má firma svou provozovnu ve Viticích 22, se stáním kamionů a zázemím pro řidiče v Hřibech. Obrázek 1 Logo ABL Brožek Leoš s.r.o. 1.1 Historie společnosti Firma zabývající se mezinárodní dopravou a zasilatelstvím byla založena dne nejdříve pod názvem Leoš Brožek a dne byla rozšířena pod názvem ABL Brožek Leoš s.r.o. Původní firma působí samozřejmě s novou dále. Ze začátku pan Brožek sám jezdil a sháněl si práci a občas se nechal vytěžovat od různých spedic. V roce 1995 se dohodl se svým prvním zaměstnancem, panem Miroslavem Škorňou, který se začal starat o jeho vytížení, zasilatelství a činnost spojenou s chodem firmy. V roce 1996 byl zaměstnán první řidič a začalo se investovat do rozvoje a zázemí budoucího sídla, které bylo zakoupeno jako ruina bývalé usedlosti ve Viticích u Českého Brodu. Do této doby byla firmu řízena z bytu majitele. Poté v roce 2000 došlo ke kompletnímu přestěhování do nových prostor. V tomto roce byl ještě zakoupen bývalý areál Zemědělského družstva Vitice a zde je ještě jeden servis, parkovací stání pro kamiony

8 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Současnost V současné době má firma 27 zaměstnanců z toho 2 dispečery, 23 řidičů a 2 automechaniky. ABL Brožek Leoš vlastní 19 tahačů a jeden nákladní automobil DAF a 2 dodávková vozidla. Pan Brožek se v současnosti snaží společnost dále rozvíjet a zdokonalovat

9 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Přepravní podmínky nebezpečných věcí v silniční dopravě Nebezpečné věci jsou vymezeny v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění jeho novelizací, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Sama Dohoda ADR definuje nebezpečné látky a předměty, jejichž přeprava je Dohodou ADR zakázána nebo dovolena, a to pouze za podmínek v ní předepsaných. Jedná se tedy o látky a předměty, které mohou mít např. jednu nebo více následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, tlak plynů, hořlavost kapalin či tuhých látek, samozápalnost, oxidační schopnost, toxicitu, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou při přepravě, poškozují životní prostředí apod. Tyto vlastnosti jsou v Dohodě ADR rozděleny do několika tříd nebezpečných věcí viz příloha č. 10. Pro účely balení mohou být látky, kromě látek tříd 1, 2, 5.2, 6.2 a 7 a kromě samovolně se rozkládajících látek třídy 4.1, přiřazeny k obalovým skupinám v závislosti na svém stupni nebezpečí: Obalová skupina I II Stupeň nebezpečí Velmi nebezpečné látky Středně nebezpečné látky III Málo nebezpečné látky Tabulka 1 Obalové skupiny Pod pojmem nebezpečné věci je nutné chápat nejen látky jako např. palivo pro spalovací motory, kyselina dusičná či hydroxid sodný, ale též i předměty obsahují nebezpečné věci jako např. tlakové nádoby, náboje pro zbraně, plniče nafukovacích vaků, lithiové baterie, akumulátory apod. Látky pak mohou být ve skupenství tuhém, kapalném či plynném. Dohoda ADR vymezuje též pojem odpad, který je zařazen mezi nebezpečné věci, které jsou přepravovány k dalšímu zpracování, k uložení na skládku odpadu nebo k likvidaci spálením nebo jiným způsobem

10 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Příloha A Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů jako například: rozsah předpisu, definice, měrné jednotky, základní povinnosti účastníků přepravy, požadavky na školení osob, klasifikace nebezpečných věcí, jejich rozdělení do jednotlivých tříd, podmínky pro obaly a balení, značení dopravních jednotek bezpečnostními značkami, podmínky nakládky, přepravy, vykládky a manipulace, ustanovení o zápisech do průvodních dokladů Dodatky A Podmínky chemické stálosti a bezpečnosti látek. Označení jednotlivých tříd značkami. 2.2 Příloha B Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě jako například: požadavky na dopravní prostředky a jejich vybavení, speciální ustanovení týkající se jednotlivých tříd, zásady bezpečné manipulace se zbožím a požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a doklady Dodatky B Ustanovení o cisternách, předpisy o elektrické výzbroji, osvědčení o zvláštní způsobilosti pro přepravu určitých nebezpečných věcí. 2.3 Označení vozidla přepravující nebezpečné věci Dopravní jednotku přepravující nebezpečné věci je třeba označit dvěma pravoúhlými reflexními oranžovými tabulkami s identifikačními čísly látky, viz obrázek 2. V horní části je uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti (tzv. Kemlerův kód) a v dolní části tabulky je uvedeno identifikační číslo látky (UN číslo) UN číslo je vždy uvedeno na zádržném prostředku (na kusu, kontejneru, cisterně, vozidle apod.), viz obrázek 3 a 4. Dohoda ADR využívá pro označení také bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), viz obrázek 5, které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu

11 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Obrázek 2 Označení vozidla Obrázek 3 Tabulka s identifikačními čísly Obrázek 4 Označení kusu Obrázek 5 Bezpečnostní značka - 6 -

12 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Povinné vybavení vozidla přepravující zboží dle dohody ADR Dohoda ADR ukládá dopravcům předepsané vybavení dopravní jednotky, a to v následujícím rozsahu pro všechna vozidla přepravující nebezpečné věci. Bezpečnostní výbava pro všeobecné účely musí obsahovat: zakládací klín, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru jeho kol. Dva stojací výstražné prostředky (např.: reflexní kužele nebo trojúhelníky, nebo oranžově blikající svítilny, které jsou nezávislé na elektrickém systému vozidla), fluoreskující výstražná vesta nebo oděv a jedna ruční svítilna pro každého člena osádky. Kapalina na výplach očí, pár ochranných rukavic, ochrana očí (brýle). Při přepravě tuhých, nebo kapalných látek jsou dále předepsány: lopata, kryt kanalizace a sběrná nádoba. Dále pak minimálně 2 práškové hasicí 6 kg přístroje. 2.5 Úmluva CMR Úmluva CMR je právní norma o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Úmluva CMR se vztahuje na všechny smlouvy o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této úmluvy. Tato úmluva stanovuje povinnosti odesilatele a odpovědnost dopravce za zásilku, na jejíž přepravu byl vystaven nákladní list CMR. Úmluva dále upravuje dodací lhůty, náhrady škody, zprošťující důvody a reklamace. Limit odpovědnosti dopravce za poškození nebo ztrátu zásilky je 8,33 jednotek SDR 3) za 1 kg brutto 1). Vystavením nákladního listu CMR se uzavírá smlouva o přepravě mezi odesilatelem a dopravcem. 2.6 Průvodní doklady Průvodní doklady dle ADR informují o nákladu, o pokynech pro případ mimořádné události či nehody, o kvalifikaci osádky dopravní jednotky o splnění požadavků na technickou způsobilost dopravní jednotky a o případných dalších požadavcích ADR (výjimečně)

13 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Průvodní doklady vztahující se k nákladu Základním dokumentem je přepravní doklad. Např.: nákladní list, dodací list nebo list CMR (viz příloha č. 2), který obsahuje: UN číslo, oficiální pojmenování, třída látky, obalová skupina, celková hmotnost, jméno odesílatele a příjemce, kód omezení pro tunely Písemné pokyny podle ADR Pro případ nehody nebo mimořádné události musí být řidiči předány písemné pokyny pro řešení této situace. Písemné pokyny předá před přepravou řidiči dopravce. Pokyny musí být napsány v řeči, které rozumí každý člen osádky. Příklad písemných pokynů je uveden v příloze č. 4 až Průvodní doklady vztahující se k řidiči Průkaz totožnosti s fotografií a osvědčení o školení řidiče vystavované s platností na 5 let průkaz ADR (viz příloha č. 3) Průvodní doklady vztahující se k vozidlu V případě přepravy nebezpečných věcí v cisternách, nebo kusových přeprav výbušných látek a předmětů ve vozidle, je předepsáno osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí. Platnost tohoto dokladu je 1 rok. Příklad takového osvědčení je uveden v příloze č

14 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Technologie nakládky a přepravy V této části práce se dostáváme k řešení konkrétní přepravy nebezpečných věcí z Maďarska do České Republiky dle dohody ADR, jak ho v praxi řeší společnost ABL Brožek Leoš s.r.o. 3.1 Objednávka Na základě předběžné dohody o ceně a přepravních podmínkách zákazník podá závaznou objednávku, smlouvu o přepravě (viz příloha č. 1), ve které je uvedeno místo a datum nakládky a vykládky, hmotnost, počet kusů, druh a cena zboží s označením dle dohody ADR a další doplňující informace pro řidiče. 3.2 Zadávání objednávky Potvrzením objednávky se začíná realizovat samotná přeprava. Dispečer na základě požadavků zákazníka musí vybrat vhodný vůz s vybavením dle dohody ADR a nasadit řidiče s platným školením o přepravě nebezpečných věcí. Nahlásí SPZ vozu odesílateli, který zašle code 2). Dále sjednává pojištění, pokud je cena přepravovaného zboží vyšší než dosavadní pojistka 5 mil nebo pokud si pojištění zboží nesjednal sám odesílatel. 3.3 Nakládka nebezpečných věcí Před nakládkou nebezpečných věcí do vozidel je předpisem ADR předepsána pracovníkům, kteří nakládku provádí, vizuální prohlídka vozidla a jeho výbavy ADR, včetně hasicích přístrojů a značení vozidla. Dále se provádí kontrola dokladů předepsaných ADR ve vztahu k řidiči a k vozidlu. Pokud nejsou splněny předpisy ADR v jakékoliv jejich části, nesmí být provedena nakládka. Nakládku provádí odesílatel na základě předložení code 2) a SPZ vozidla. Řidič je povinen k nakládce přistavit vozidlo splňující všechny předpisy týkající se bezpečnosti, čistoty a správné činnosti zařízení vozidla používaného při nakládce a vykládce. Při nakládce řidič kontroluje nakládané zboží a jeho stav bez poškození. V případě, že je zboží viditelně poškozeno ať už manipulací, či povětrnostními podmínkami nebo je netěsně uzavřeno, nebo se zbytky nebezpečných věcí na povrchu obalu musí řidič tuto skutečnost nahlásit odesílateli a zboží nebo kus v takovémto případě nepřijmout k přepravě, popřípadě zapsat tuto skutečnost do nákladního listu CMR

15 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Odesílatel by měl poškozené zboží nahradit zbožím bez poškození. V případě, že řidič nezjistí takovéto poškození byť na zboží je a převezme jej k přepravě podpisem nákladního listu CMR zodpovídá za poškození jako za způsobené přepravou. Řidič nemá povinnost zjišťovat, zda-li je v přepravních jednotkách označených správným UN číslem dle objednávky, správná látka. Během nakládky nebo vykládky musí být motor zastaven, kromě případů, kdy je nutno použít motoru pro pohon čerpadel nebo jiných zařízení pro nakládku nebo vykládku vozidla. Během nakládky a vykládky se nesmí kouřit ani manipulovat s otevřeným ohněm. 3.4 Povinnosti dopravce během přepravy Pokud je během cesty zjištěná závada, která by mohla ohrozit bezpečnost přepravy, musí se zásilka, pokud možno co nejrychleji, zadržet. Musí se zajistit bezpečnost silničního provozu, bezpečné odstavení zásilky a bezpečnost veřejnosti. V přepravě se může pokračovat, až zásilka splňuje platné předpisy. Příslušný orgán může vydat pro zbytek cesty povolení pro pokračování přepravy. Řidič ani žádný jiný člen osádky nesmí otevřít kus obsahující nebezpečné věci. V dopravních jednotkách, jimiž se přepravují nebezpečné látky a předměty, mohou být přítomny jen osoby, které byly vyškoleny dle ADR. Vozidlo přepravující nebezpečné věci, nesmí stát bez zatažených parkovacích brzd. Přípojná vozidla musí být při stání mimo provoz založena nejméně jedním zakládacím klínem. 3.5 Vykládka a povinnosti příjemce Příjemce má povinnost nezdržovat bez pádných důvodů převzetí zásilky. Dále musí po vykládce ověřit, že jsou splněny předpisy ADR. V případech, kde je to předepsáno ADR, musí provést čištění a dekontaminaci vozidel. Vykládka nesmí být provedena v případě, jestliže vizuální kontrola vozidla a jeho zařízení prokázala nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost vykládky. Vykládku smí provádět pouze osoby k tomu určené, které mají platné proškolení. 3.6 Fakturace Finální částí přepravy je úhrada dopravci za poskytnuté služby. Po převzetí nákladu příjemcem vystaví dopravce fakturu, viz příloha č. 11, na předem smluvenou cenu, kterou objednavatel přepravy uhradí v termínu splatnosti

16 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Odpovědnost dopravce při přepravě Odpovědnost dopravce za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti, která vyplývají již z úmluvy CMR ve které jsou tyto podmínky stanoveny. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné účinně eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce. V případě přepravy dle dohody ADR musí být připojištěna pro zboží v režimu ADR. 4.1 Uplatnění pojištění z odpovědnosti Škoda vzniklá porušením povinností souvisejících s provedením přepravy nepředstavuje sama o sobě pro dopravce majetkovou újmu. Podstata pojištění odpovědnosti z přepravních smluv spočívá v tom, že povinnost nahradit škodu na přepravovaném nákladu přebírá na sebe podle podmínek pojistné smlouvy pojišťovna. Pokud poškozený uplatní nárok na náhradu škody, je odpovědná strana ze zákona povinna škodu uhradit. Vzhledem ke stoupajícímu počtu dopravců na trhu představuje uzavření pojištění odpovědnosti dopravce také konkurenční výhodu. Pojištěný získává s tímto pojištěním mimo jiné i právní podporu pojistitele proti neoprávněným nárokům na náhradu škody, které by proti němu mohly být případně uplatněny. 4.2 Rozsah pojištění z odpovědnosti Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody, za které dopravce odpovídá dle příslušného právního předpisu v souvislosti s výkonem této činnosti. Jedná se o náhradu škody vzniklou na zásilce včetně zachraňovacích nákladů. Odpovědnost dopravce není absolutní. V případě tzv. vyšší moci dopravce za škodu neodpovídá např. živelní události, zásah státních orgánů, zřícení tunelu, loupežné přepadení apod. U mezinárodní přepravy dle Úmluvy CMR navíc dopravce odpovídá pouze do limitu 8,33 SDR 3) na 1 kilogram brutto 1) u přepravovaného zboží. V případě, že dopravce vědomě využil řidiče bez platného průkazu ADR, nebo nevhodný vůz pro přepravu nebezpečných věcí nemusí pojišťovna hradit způsobené škody

17 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Náhrada škody vzniklé přepravou 5.1 Činnost v případě nehody V případě nehody se řidič řídí písemnými pokyny, které jsou povinnou výbavou vozidla a které musí být umístěné na přístupném místě ve vozidle. Písemné pokyny viz příloha č Únik nebezpečné látky do životního prostředí Povinností osádky, jestliže není schopna zlikvidovat mimořádnou událost nebo jestliže to pokyny pro případ nehody výslovně ukládají, je nutno vždy přivolat příslušné orgány (policii, hasiče, případně místní zdravotní orgány) a poskytnout jim informace o přepravované nebezpečné látce a potřebné prostředky k zamezení dalšímu úniku látky. Výjezd těchto bezpečnostních složek se hradí z pojištění dopravce. Povinnost řidiče je zabránit uniku nebezpečné látky všemi dostupnými prostředky, zastavit čerpání nebezpečné látky, uzavřít ventily, použít záchranné obaly, zamezit vniknutí nebezpečné látky do kanalizace použít speciální kanalizační ucpávky, použít absorpční materiál k zachycení uniklé látky a pod. 5.3 Hrazení poškozeného zboží K poškození zboží nemusí dojít vždy jen při přepravě. Pokud však při nakládce řidič stvrdil svým podpisem převzetí zásilky v pořádku, nese již za veškeré škody na zboží zodpovědnost on. Tudíž bude chtít příjemce škodu uhradit od dopravce. Úhrada škody se dále řeší přes pojištění odpovědnosti dopravce. Pokud však příjemce podepíše převzetí zásilky v pořádku a dodatečně oznámí zjištění poškození, dopravce nemá povinnost mu tuto škodu hradit, jelikož jí nemuselo způsobit jeho zavinění, ale mohlo k poškození dojít například až ve skladu příjemce. Pokud dojde ke škodám na zboží vinou řidiče, například jím zaviněnou dopravní nehodou, nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na zdraví, zboží, dopravních prostředcích veřejném majetku, životním prostředí atd. on. Dále se dopravce obrací na pojišťovnu, u které má sjednané pojištění odpovědnosti

18 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 V situaci, kdy nezavinil dopravní nehodu řidič se řeší úhrada škody přes pojištění viníka. V případě, že není znám viník, hradí škody dopravce ze svého pojištění

19 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Závěr Na závěr je důležité zmínit, že tato ustanovení týkající se dohody ADR jsou podstatou jak pro aktivní tak i pro pasivní bezpečnost veškeré silniční dopravy. Těmito opatřeními lze docílit kromě ochrany životního prostředí i ochranu lidských životů, zdraví a majetku. Tyto termíny jsou hlavními důvody, kvůli kterým vznikla evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí. V závěru této maturitní práce autor děkuje pracovníkům firmy ABL Brožek Leoš s.r.o., kteří mu pomohli při obstarávání podkladů a dalších informací nezbytných pro tuto maturitní práci. Především však panu Leoši Brožkovi, který se autoru plně věnoval

20 6 Poznámky 1) brutto hrubá váha nákladu 2) code - číselný kód, podle kterého se dá zjistit o jaké zboží se jedná a na základě jeho předložení řidičem může proběhnout nakládka většinou se uvádí ve smlouvě o přepravě 3) SDR - Special Drawing Rights - jsou jednotnou měnovou a účetní jednotkou užívanou v rámci Mezinárodního měnového fondu 15

21 7 Použitá literatura 1. Ing. Jiří Miletín ADR Ing. Pavel Petrunčik ADR Vlastní poznámky z hodin Silniční dopravy a přepravy 16

22 8 Seznam obrázků a tabulek Obrázek 1 Logo ABL Brožek Leoš s.r.o Tabulka 1 Obalové skupiny Obrázek 2 Označení vozidla Obrázek 3 Tabulka s identifikačními čísly Obrázek 4 Označení kusu Obrázek 5 Bezpečnostní značka

23 9 Přehled příloh Příloha 1: Smlouva o přepravě Příloha 2: Nákladní list CMR Příloha 3: Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci Příloha 4: Písemné pokyny strana 1 Příloha 5: Písemné pokyny strana 2 Příloha 6: Písemné pokyny strana 3 Příloha 7: Písemné pokyny strana 4 Příloha 8: Písemné pokyny strana 5 Příloha 9: Osvědčení o schválení vozidla pro přepravu nebezpečných věcí Příloha 10: Tabulka tříd nebezpečných věcí Příloha 11: Faktura za přepravu zásilky 18

24 Přílohy 19

25 Příloha 1: Smlouva o přepravě 20

26 Příloha 2: Nákladní list CMR 21

27 Příloha 3: Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci 22

28 Příloha 4: Písemné pokyny strana 1 23

29 Příloha 5: Písemné pokyny strana 2 24

30 Příloha 6: Písemné pokyny strana 3 25

31 Příloha 7: Písemné pokyny strana 4 26

32 Příloha 8: Písemné pokyny strana 5 27

33 Příloha 9: Osvědčení o schválení vozidla pro přepravu nebezpečných věcí 28

34 Třídy nebezpečných věcí Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4.1 Třída 4.2 Třída 4.3 Třída 5.1 Třída 5.2 Třída 6.1 Třída 6.2 Třída 7 Třída 8 Třída 9 Výbušné látky a předměty Plyny Hořlavé kapaliny Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky Samozápalné látky Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Látky podporující hoření Organické peroxidy Jedovaté látky Infekční látky Radioaktivní látky Žíravé látky Různé nebezpečné látky a předměty Příloha 10: Tabulka tříd nebezpečných věcí 29

35 Příloha 11: Faktura za přepravu zásilky 30

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky Diplomová práce Autor

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Manuál do kabiny řidiče!

Manuál do kabiny řidiče! Manuál do kabiny řidiče! Výběr hlavních zásad a uplatnění předpisů pro silniční dopravu. Zpracoval a vybral Mgr. Jaromír Nosek. leden 2009 Mgr. Jaromír Nosek Autoškola, právní servis a služby v dopravě

Více

Nařízení 561, 3821 a AETR

Nařízení 561, 3821 a AETR Nařízení 561, 3821 a AETR výtah z dokumentů pro řidiče user 2012 Obsah 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a (EHS) 3821/85 4 Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR? 4 2. Nařízení

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

Allianz autopojištění

Allianz autopojištění Allianz autopojištění Pojistné podmínky S vámi od A do Z VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Článek 1 1. Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČ: 45272956,

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS DOPRAVNÍ NEHODA 2009 Katalogový soubor typové Redakční a orientační list Zpracovatel listu Soubor typové činnosti obsahuje: 1. Titulní list katalogového souboru typové činnosti Bez čísla jednacího (soubor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky

RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Výklad základních pojmů Příkazce - Zasilatel - Odesílatel - Místem odeslání - Místem určení - Příjemcem - Písemná forma - fyzická nebo

Více

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a 114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 o vnitrozemské plavbě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... Stránka č. 1 z 23 Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon

Více