MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ Obor vzdělání: Zaměření: M/006 Provoz a ekonomika dopravy Silniční doprava MATURITNÍ PRÁCE Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Třída : DS4 Školní rok: 2011/2012. Vít Roudnický

2

3 Prohlašuji, že maturitní práci jsem vypracoval samostatně na základě uvedené použité literatury. Souhlasím, aby tato maturitní práce byla použita k výukovým účelům VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18. Dne podpis žáka

4 Shrnutí V úvodu práce je představena společnost ABL Brožek Leoš s.r.o. Následuje stručné nastínění úlohy a role této společnosti v silniční dopravě. Práce dále přibližuje nejdůležitější právní normy včetně podmínek o přepravě nebezpečných věcí dle dohody ADR, kterými se musí všechny subjekty uskutečňující přepravu nebezpečných věcí po silnici řídit. V dalším se práce zabývá jednotlivými kroky v rámci technologického postupu prováděného při zajišťování přepravy dle dohody ADR, tak jak je realizována společností ABL Brožek Leoš s.r.o. Následuje řešení konkrétního případu, kde je brán zřetel mimo jiné i na vybavení vozidel a postupy řidičů při tomto druhu přepravy a vybraná bezpečnostní opatření. Dále je zde uvedeno jaká zodpovědnost se při přepravě vztahuje k dopravci a jakým způsobem se nahrazují škody způsobené přepravou. V rámci řešení konkrétního případu věnoval autor odpovídající pozornost i nezbytným administrativním dokumentům, které přepravu doprovázejí.

5 Obsah: Úvod Firma ABL Brožek Leoš s.r.o Historie společnosti Současnost Přepravní podmínky nebezpečných věcí v silniční dopravě Příloha A Dodatky A Příloha B Dodatky B Označení vozidla přepravující nebezpečné věci Povinné vybavení vozidla přepravující zboží dle dohody ADR Úmluva CMR Průvodní doklady Průvodní doklady vztahující se k nákladu Písemné pokyny podle ADR Průvodní doklady vztahující se k řidiči Průvodní doklady vztahující se k vozidlu Technologie nakládky a přepravy Objednávka Zadávání objednávky Nakládka nebezpečných věcí Povinnosti dopravce během přepravy Vykládka a povinnosti příjemce Fakturace Odpovědnost dopravce při přepravě Uplatnění pojištění z odpovědnosti Rozsah pojištění z odpovědnosti Náhrada škody vzniklé přepravou Činnost v případě nehody Únik nebezpečné látky do životního prostředí Hrazení poškozeného zboží Závěr Poznámky Použitá literatura Seznam obrázků a tabulek Přehled příloh... 18

6 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Úvod Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen,,dohoda ADR ). Dohoda vstoupila v platnost mezi vyspělými státy již v roce Česká republika se stala řádným členem jakožto sukcesor po bývalé ČSSR, která se připojila k Dohodě ADR v roce Plné znění Dohody ADR, avšak bez jejích dvou příloh A a B, bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů č. 64/1987 Sb.. V Dohodě ADR jako takové jsou kromě některých definic též procedurální náležitosti týkající se například přístupu k Dohodě ADR, uzavírání dvoustranných či mnohostranných zvláštních dohod mezi smluvními stranami, způsob přijímání změn a doplňků v přílohách A a B. Tyto přílohy příloha A.,,Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a příloha B.,,Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě tvoří nedílnou součást dohody ADR. Na základě postupujícího technického pokroku a nutnosti zvyšování bezpečnosti silniční přepravy nebezpečných věcí, doznávají, po projednání a odsouhlasení členskými státy, některá ustanovení těchto příloh změny. Změny a doplňky vstupují v platnost v pravidelných dvouletých intervalech. Pro zavedení těchto změn a doplňků do praxe je stanoveno tzv. přechodné období, trvající 6 měsíců, během kterého lze přepravovat nebezpečné věci, jak podle přijatého nového znění příloh, tak i podle jejich znění předchozího. Nutnost sjednocení podmínek přepravy nebezpečných látek a předmětů vedla státy ke vzniku mezinárodních předpisů pro jejich přepravu. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) mezi nimi zaujímá významné místo

7 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Firma ABL Brožek Leoš s.r.o. Dopravní a zasílatelská firma ABL Brožek Leoš s.r.o. se zabývá mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravou od roku Firma se zaměřuje zejména na přepravu zboží mezi Českou republikou a jihovýchodní Evropou, jako je například Řecko, Turecko, Maďarsko, Rumunsko, státy bývalé Jugoslávie atd. Zabývá se také kontejnerovou dopravou z Německa a přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR. Od roku 2000 má firma svou provozovnu ve Viticích 22, se stáním kamionů a zázemím pro řidiče v Hřibech. Obrázek 1 Logo ABL Brožek Leoš s.r.o. 1.1 Historie společnosti Firma zabývající se mezinárodní dopravou a zasilatelstvím byla založena dne nejdříve pod názvem Leoš Brožek a dne byla rozšířena pod názvem ABL Brožek Leoš s.r.o. Původní firma působí samozřejmě s novou dále. Ze začátku pan Brožek sám jezdil a sháněl si práci a občas se nechal vytěžovat od různých spedic. V roce 1995 se dohodl se svým prvním zaměstnancem, panem Miroslavem Škorňou, který se začal starat o jeho vytížení, zasilatelství a činnost spojenou s chodem firmy. V roce 1996 byl zaměstnán první řidič a začalo se investovat do rozvoje a zázemí budoucího sídla, které bylo zakoupeno jako ruina bývalé usedlosti ve Viticích u Českého Brodu. Do této doby byla firmu řízena z bytu majitele. Poté v roce 2000 došlo ke kompletnímu přestěhování do nových prostor. V tomto roce byl ještě zakoupen bývalý areál Zemědělského družstva Vitice a zde je ještě jeden servis, parkovací stání pro kamiony

8 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Současnost V současné době má firma 27 zaměstnanců z toho 2 dispečery, 23 řidičů a 2 automechaniky. ABL Brožek Leoš vlastní 19 tahačů a jeden nákladní automobil DAF a 2 dodávková vozidla. Pan Brožek se v současnosti snaží společnost dále rozvíjet a zdokonalovat

9 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Přepravní podmínky nebezpečných věcí v silniční dopravě Nebezpečné věci jsou vymezeny v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění jeho novelizací, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Sama Dohoda ADR definuje nebezpečné látky a předměty, jejichž přeprava je Dohodou ADR zakázána nebo dovolena, a to pouze za podmínek v ní předepsaných. Jedná se tedy o látky a předměty, které mohou mít např. jednu nebo více následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, tlak plynů, hořlavost kapalin či tuhých látek, samozápalnost, oxidační schopnost, toxicitu, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou při přepravě, poškozují životní prostředí apod. Tyto vlastnosti jsou v Dohodě ADR rozděleny do několika tříd nebezpečných věcí viz příloha č. 10. Pro účely balení mohou být látky, kromě látek tříd 1, 2, 5.2, 6.2 a 7 a kromě samovolně se rozkládajících látek třídy 4.1, přiřazeny k obalovým skupinám v závislosti na svém stupni nebezpečí: Obalová skupina I II Stupeň nebezpečí Velmi nebezpečné látky Středně nebezpečné látky III Málo nebezpečné látky Tabulka 1 Obalové skupiny Pod pojmem nebezpečné věci je nutné chápat nejen látky jako např. palivo pro spalovací motory, kyselina dusičná či hydroxid sodný, ale též i předměty obsahují nebezpečné věci jako např. tlakové nádoby, náboje pro zbraně, plniče nafukovacích vaků, lithiové baterie, akumulátory apod. Látky pak mohou být ve skupenství tuhém, kapalném či plynném. Dohoda ADR vymezuje též pojem odpad, který je zařazen mezi nebezpečné věci, které jsou přepravovány k dalšímu zpracování, k uložení na skládku odpadu nebo k likvidaci spálením nebo jiným způsobem

10 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Příloha A Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů jako například: rozsah předpisu, definice, měrné jednotky, základní povinnosti účastníků přepravy, požadavky na školení osob, klasifikace nebezpečných věcí, jejich rozdělení do jednotlivých tříd, podmínky pro obaly a balení, značení dopravních jednotek bezpečnostními značkami, podmínky nakládky, přepravy, vykládky a manipulace, ustanovení o zápisech do průvodních dokladů Dodatky A Podmínky chemické stálosti a bezpečnosti látek. Označení jednotlivých tříd značkami. 2.2 Příloha B Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě jako například: požadavky na dopravní prostředky a jejich vybavení, speciální ustanovení týkající se jednotlivých tříd, zásady bezpečné manipulace se zbožím a požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a doklady Dodatky B Ustanovení o cisternách, předpisy o elektrické výzbroji, osvědčení o zvláštní způsobilosti pro přepravu určitých nebezpečných věcí. 2.3 Označení vozidla přepravující nebezpečné věci Dopravní jednotku přepravující nebezpečné věci je třeba označit dvěma pravoúhlými reflexními oranžovými tabulkami s identifikačními čísly látky, viz obrázek 2. V horní části je uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti (tzv. Kemlerův kód) a v dolní části tabulky je uvedeno identifikační číslo látky (UN číslo) UN číslo je vždy uvedeno na zádržném prostředku (na kusu, kontejneru, cisterně, vozidle apod.), viz obrázek 3 a 4. Dohoda ADR využívá pro označení také bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), viz obrázek 5, které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu

11 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Obrázek 2 Označení vozidla Obrázek 3 Tabulka s identifikačními čísly Obrázek 4 Označení kusu Obrázek 5 Bezpečnostní značka - 6 -

12 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Povinné vybavení vozidla přepravující zboží dle dohody ADR Dohoda ADR ukládá dopravcům předepsané vybavení dopravní jednotky, a to v následujícím rozsahu pro všechna vozidla přepravující nebezpečné věci. Bezpečnostní výbava pro všeobecné účely musí obsahovat: zakládací klín, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru jeho kol. Dva stojací výstražné prostředky (např.: reflexní kužele nebo trojúhelníky, nebo oranžově blikající svítilny, které jsou nezávislé na elektrickém systému vozidla), fluoreskující výstražná vesta nebo oděv a jedna ruční svítilna pro každého člena osádky. Kapalina na výplach očí, pár ochranných rukavic, ochrana očí (brýle). Při přepravě tuhých, nebo kapalných látek jsou dále předepsány: lopata, kryt kanalizace a sběrná nádoba. Dále pak minimálně 2 práškové hasicí 6 kg přístroje. 2.5 Úmluva CMR Úmluva CMR je právní norma o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Úmluva CMR se vztahuje na všechny smlouvy o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této úmluvy. Tato úmluva stanovuje povinnosti odesilatele a odpovědnost dopravce za zásilku, na jejíž přepravu byl vystaven nákladní list CMR. Úmluva dále upravuje dodací lhůty, náhrady škody, zprošťující důvody a reklamace. Limit odpovědnosti dopravce za poškození nebo ztrátu zásilky je 8,33 jednotek SDR 3) za 1 kg brutto 1). Vystavením nákladního listu CMR se uzavírá smlouva o přepravě mezi odesilatelem a dopravcem. 2.6 Průvodní doklady Průvodní doklady dle ADR informují o nákladu, o pokynech pro případ mimořádné události či nehody, o kvalifikaci osádky dopravní jednotky o splnění požadavků na technickou způsobilost dopravní jednotky a o případných dalších požadavcích ADR (výjimečně)

13 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Průvodní doklady vztahující se k nákladu Základním dokumentem je přepravní doklad. Např.: nákladní list, dodací list nebo list CMR (viz příloha č. 2), který obsahuje: UN číslo, oficiální pojmenování, třída látky, obalová skupina, celková hmotnost, jméno odesílatele a příjemce, kód omezení pro tunely Písemné pokyny podle ADR Pro případ nehody nebo mimořádné události musí být řidiči předány písemné pokyny pro řešení této situace. Písemné pokyny předá před přepravou řidiči dopravce. Pokyny musí být napsány v řeči, které rozumí každý člen osádky. Příklad písemných pokynů je uveden v příloze č. 4 až Průvodní doklady vztahující se k řidiči Průkaz totožnosti s fotografií a osvědčení o školení řidiče vystavované s platností na 5 let průkaz ADR (viz příloha č. 3) Průvodní doklady vztahující se k vozidlu V případě přepravy nebezpečných věcí v cisternách, nebo kusových přeprav výbušných látek a předmětů ve vozidle, je předepsáno osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí. Platnost tohoto dokladu je 1 rok. Příklad takového osvědčení je uveden v příloze č

14 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Technologie nakládky a přepravy V této části práce se dostáváme k řešení konkrétní přepravy nebezpečných věcí z Maďarska do České Republiky dle dohody ADR, jak ho v praxi řeší společnost ABL Brožek Leoš s.r.o. 3.1 Objednávka Na základě předběžné dohody o ceně a přepravních podmínkách zákazník podá závaznou objednávku, smlouvu o přepravě (viz příloha č. 1), ve které je uvedeno místo a datum nakládky a vykládky, hmotnost, počet kusů, druh a cena zboží s označením dle dohody ADR a další doplňující informace pro řidiče. 3.2 Zadávání objednávky Potvrzením objednávky se začíná realizovat samotná přeprava. Dispečer na základě požadavků zákazníka musí vybrat vhodný vůz s vybavením dle dohody ADR a nasadit řidiče s platným školením o přepravě nebezpečných věcí. Nahlásí SPZ vozu odesílateli, který zašle code 2). Dále sjednává pojištění, pokud je cena přepravovaného zboží vyšší než dosavadní pojistka 5 mil nebo pokud si pojištění zboží nesjednal sám odesílatel. 3.3 Nakládka nebezpečných věcí Před nakládkou nebezpečných věcí do vozidel je předpisem ADR předepsána pracovníkům, kteří nakládku provádí, vizuální prohlídka vozidla a jeho výbavy ADR, včetně hasicích přístrojů a značení vozidla. Dále se provádí kontrola dokladů předepsaných ADR ve vztahu k řidiči a k vozidlu. Pokud nejsou splněny předpisy ADR v jakékoliv jejich části, nesmí být provedena nakládka. Nakládku provádí odesílatel na základě předložení code 2) a SPZ vozidla. Řidič je povinen k nakládce přistavit vozidlo splňující všechny předpisy týkající se bezpečnosti, čistoty a správné činnosti zařízení vozidla používaného při nakládce a vykládce. Při nakládce řidič kontroluje nakládané zboží a jeho stav bez poškození. V případě, že je zboží viditelně poškozeno ať už manipulací, či povětrnostními podmínkami nebo je netěsně uzavřeno, nebo se zbytky nebezpečných věcí na povrchu obalu musí řidič tuto skutečnost nahlásit odesílateli a zboží nebo kus v takovémto případě nepřijmout k přepravě, popřípadě zapsat tuto skutečnost do nákladního listu CMR

15 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Odesílatel by měl poškozené zboží nahradit zbožím bez poškození. V případě, že řidič nezjistí takovéto poškození byť na zboží je a převezme jej k přepravě podpisem nákladního listu CMR zodpovídá za poškození jako za způsobené přepravou. Řidič nemá povinnost zjišťovat, zda-li je v přepravních jednotkách označených správným UN číslem dle objednávky, správná látka. Během nakládky nebo vykládky musí být motor zastaven, kromě případů, kdy je nutno použít motoru pro pohon čerpadel nebo jiných zařízení pro nakládku nebo vykládku vozidla. Během nakládky a vykládky se nesmí kouřit ani manipulovat s otevřeným ohněm. 3.4 Povinnosti dopravce během přepravy Pokud je během cesty zjištěná závada, která by mohla ohrozit bezpečnost přepravy, musí se zásilka, pokud možno co nejrychleji, zadržet. Musí se zajistit bezpečnost silničního provozu, bezpečné odstavení zásilky a bezpečnost veřejnosti. V přepravě se může pokračovat, až zásilka splňuje platné předpisy. Příslušný orgán může vydat pro zbytek cesty povolení pro pokračování přepravy. Řidič ani žádný jiný člen osádky nesmí otevřít kus obsahující nebezpečné věci. V dopravních jednotkách, jimiž se přepravují nebezpečné látky a předměty, mohou být přítomny jen osoby, které byly vyškoleny dle ADR. Vozidlo přepravující nebezpečné věci, nesmí stát bez zatažených parkovacích brzd. Přípojná vozidla musí být při stání mimo provoz založena nejméně jedním zakládacím klínem. 3.5 Vykládka a povinnosti příjemce Příjemce má povinnost nezdržovat bez pádných důvodů převzetí zásilky. Dále musí po vykládce ověřit, že jsou splněny předpisy ADR. V případech, kde je to předepsáno ADR, musí provést čištění a dekontaminaci vozidel. Vykládka nesmí být provedena v případě, jestliže vizuální kontrola vozidla a jeho zařízení prokázala nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost vykládky. Vykládku smí provádět pouze osoby k tomu určené, které mají platné proškolení. 3.6 Fakturace Finální částí přepravy je úhrada dopravci za poskytnuté služby. Po převzetí nákladu příjemcem vystaví dopravce fakturu, viz příloha č. 11, na předem smluvenou cenu, kterou objednavatel přepravy uhradí v termínu splatnosti

16 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Odpovědnost dopravce při přepravě Odpovědnost dopravce za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti, která vyplývají již z úmluvy CMR ve které jsou tyto podmínky stanoveny. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné účinně eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce. V případě přepravy dle dohody ADR musí být připojištěna pro zboží v režimu ADR. 4.1 Uplatnění pojištění z odpovědnosti Škoda vzniklá porušením povinností souvisejících s provedením přepravy nepředstavuje sama o sobě pro dopravce majetkovou újmu. Podstata pojištění odpovědnosti z přepravních smluv spočívá v tom, že povinnost nahradit škodu na přepravovaném nákladu přebírá na sebe podle podmínek pojistné smlouvy pojišťovna. Pokud poškozený uplatní nárok na náhradu škody, je odpovědná strana ze zákona povinna škodu uhradit. Vzhledem ke stoupajícímu počtu dopravců na trhu představuje uzavření pojištění odpovědnosti dopravce také konkurenční výhodu. Pojištěný získává s tímto pojištěním mimo jiné i právní podporu pojistitele proti neoprávněným nárokům na náhradu škody, které by proti němu mohly být případně uplatněny. 4.2 Rozsah pojištění z odpovědnosti Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody, za které dopravce odpovídá dle příslušného právního předpisu v souvislosti s výkonem této činnosti. Jedná se o náhradu škody vzniklou na zásilce včetně zachraňovacích nákladů. Odpovědnost dopravce není absolutní. V případě tzv. vyšší moci dopravce za škodu neodpovídá např. živelní události, zásah státních orgánů, zřícení tunelu, loupežné přepadení apod. U mezinárodní přepravy dle Úmluvy CMR navíc dopravce odpovídá pouze do limitu 8,33 SDR 3) na 1 kilogram brutto 1) u přepravovaného zboží. V případě, že dopravce vědomě využil řidiče bez platného průkazu ADR, nebo nevhodný vůz pro přepravu nebezpečných věcí nemusí pojišťovna hradit způsobené škody

17 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/ Náhrada škody vzniklé přepravou 5.1 Činnost v případě nehody V případě nehody se řidič řídí písemnými pokyny, které jsou povinnou výbavou vozidla a které musí být umístěné na přístupném místě ve vozidle. Písemné pokyny viz příloha č Únik nebezpečné látky do životního prostředí Povinností osádky, jestliže není schopna zlikvidovat mimořádnou událost nebo jestliže to pokyny pro případ nehody výslovně ukládají, je nutno vždy přivolat příslušné orgány (policii, hasiče, případně místní zdravotní orgány) a poskytnout jim informace o přepravované nebezpečné látce a potřebné prostředky k zamezení dalšímu úniku látky. Výjezd těchto bezpečnostních složek se hradí z pojištění dopravce. Povinnost řidiče je zabránit uniku nebezpečné látky všemi dostupnými prostředky, zastavit čerpání nebezpečné látky, uzavřít ventily, použít záchranné obaly, zamezit vniknutí nebezpečné látky do kanalizace použít speciální kanalizační ucpávky, použít absorpční materiál k zachycení uniklé látky a pod. 5.3 Hrazení poškozeného zboží K poškození zboží nemusí dojít vždy jen při přepravě. Pokud však při nakládce řidič stvrdil svým podpisem převzetí zásilky v pořádku, nese již za veškeré škody na zboží zodpovědnost on. Tudíž bude chtít příjemce škodu uhradit od dopravce. Úhrada škody se dále řeší přes pojištění odpovědnosti dopravce. Pokud však příjemce podepíše převzetí zásilky v pořádku a dodatečně oznámí zjištění poškození, dopravce nemá povinnost mu tuto škodu hradit, jelikož jí nemuselo způsobit jeho zavinění, ale mohlo k poškození dojít například až ve skladu příjemce. Pokud dojde ke škodám na zboží vinou řidiče, například jím zaviněnou dopravní nehodou, nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na zdraví, zboží, dopravních prostředcích veřejném majetku, životním prostředí atd. on. Dále se dopravce obrací na pojišťovnu, u které má sjednané pojištění odpovědnosti

18 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 V situaci, kdy nezavinil dopravní nehodu řidič se řeší úhrada škody přes pojištění viníka. V případě, že není znám viník, hradí škody dopravce ze svého pojištění

19 Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vít Roudnický, DS4 školní rok 2011/2012 Závěr Na závěr je důležité zmínit, že tato ustanovení týkající se dohody ADR jsou podstatou jak pro aktivní tak i pro pasivní bezpečnost veškeré silniční dopravy. Těmito opatřeními lze docílit kromě ochrany životního prostředí i ochranu lidských životů, zdraví a majetku. Tyto termíny jsou hlavními důvody, kvůli kterým vznikla evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí. V závěru této maturitní práce autor děkuje pracovníkům firmy ABL Brožek Leoš s.r.o., kteří mu pomohli při obstarávání podkladů a dalších informací nezbytných pro tuto maturitní práci. Především však panu Leoši Brožkovi, který se autoru plně věnoval

20 6 Poznámky 1) brutto hrubá váha nákladu 2) code - číselný kód, podle kterého se dá zjistit o jaké zboží se jedná a na základě jeho předložení řidičem může proběhnout nakládka většinou se uvádí ve smlouvě o přepravě 3) SDR - Special Drawing Rights - jsou jednotnou měnovou a účetní jednotkou užívanou v rámci Mezinárodního měnového fondu 15

21 7 Použitá literatura 1. Ing. Jiří Miletín ADR Ing. Pavel Petrunčik ADR Vlastní poznámky z hodin Silniční dopravy a přepravy 16

22 8 Seznam obrázků a tabulek Obrázek 1 Logo ABL Brožek Leoš s.r.o Tabulka 1 Obalové skupiny Obrázek 2 Označení vozidla Obrázek 3 Tabulka s identifikačními čísly Obrázek 4 Označení kusu Obrázek 5 Bezpečnostní značka

23 9 Přehled příloh Příloha 1: Smlouva o přepravě Příloha 2: Nákladní list CMR Příloha 3: Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci Příloha 4: Písemné pokyny strana 1 Příloha 5: Písemné pokyny strana 2 Příloha 6: Písemné pokyny strana 3 Příloha 7: Písemné pokyny strana 4 Příloha 8: Písemné pokyny strana 5 Příloha 9: Osvědčení o schválení vozidla pro přepravu nebezpečných věcí Příloha 10: Tabulka tříd nebezpečných věcí Příloha 11: Faktura za přepravu zásilky 18

24 Přílohy 19

25 Příloha 1: Smlouva o přepravě 20

26 Příloha 2: Nákladní list CMR 21

27 Příloha 3: Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci 22

28 Příloha 4: Písemné pokyny strana 1 23

29 Příloha 5: Písemné pokyny strana 2 24

30 Příloha 6: Písemné pokyny strana 3 25

31 Příloha 7: Písemné pokyny strana 4 26

32 Příloha 8: Písemné pokyny strana 5 27

33 Příloha 9: Osvědčení o schválení vozidla pro přepravu nebezpečných věcí 28

34 Třídy nebezpečných věcí Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4.1 Třída 4.2 Třída 4.3 Třída 5.1 Třída 5.2 Třída 6.1 Třída 6.2 Třída 7 Třída 8 Třída 9 Výbušné látky a předměty Plyny Hořlavé kapaliny Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky Samozápalné látky Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Látky podporující hoření Organické peroxidy Jedovaté látky Infekční látky Radioaktivní látky Žíravé látky Různé nebezpečné látky a předměty Příloha 10: Tabulka tříd nebezpečných věcí 29

35 Příloha 11: Faktura za přepravu zásilky 30

Vojenská doprava. Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR

Vojenská doprava. Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR Vojenská doprava Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Mezinárodní úmluva ADR

Mezinárodní úmluva ADR Mezinárodní úmluva ADR Přeprava nebezpečných chemických látek Balení nebezpečných chemických látek Manipulace nebezpečných chemických látek Požadavky na vozidla k přepravě nebezpečných chemických látek

Více

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Ing. Petra Cwiková, bezpečnostní poradce certifikovaný Ministerstvem dopravy ČR, místopředseda Rady Komory bezpečnostních poradců 1 Vymezení

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích 02001. 02002. 02003. 02004. Jaké látky řadíme do třídy 9? hořlavé kapaliny látky a předměty, které během přepravy představují jiné nebezpečí

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a 636 00 Brno Ing. Libor Krejčí Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Provozní manuál ADR pro mobilní zásobník CNG

Provozní manuál ADR pro mobilní zásobník CNG Strana 1 z 16 Provozní manuál ADR pro mobilní zásobník CNG Společnost: Kubík a.s., Praha Provozovna: Pro ATEKO a.s., Hradec Králové zpracoval: Ing. Václav Zvěřina Bezpečnostní poradce č.1034 Strana 2 z

Více

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během přepravy, musí členové osádky vozidla učinit

Více

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY 1 ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY ZOP JSDH SYSTÉMY OZNAČOVÁNÍ NL -třídy nebezpečnosti dle ADR/RID -Kemler kód, UN číslo -výstražné bezpečnostní značky a symboly

Více

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké předpisy platí pro mezinárodní silniční a železniční přepravu. O postupném sjednocování požadavků obou předpisů (ADR a RID). Jakou

Více

Nebezpečné odpady a ADR

Nebezpečné odpady a ADR Nebezpečné odpady a ADR Dr. Ing. Jiří Došek, vedoucí střediska ADR, RID, ADN Bild Bild Bild Bild Nebezpečné odpady a ADR DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 2 3 Právní úprava Sbírka mezinárodních

Více

10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ

10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ 10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ V této kapitole se dozvíte: O číselném značení nebezpečných látek při přepravě. O značení kusového zboží a dopravních prostředků. O přepravních

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 1. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: ADR,

Více

České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014

České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014 České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014 Ing. Libor Krejčí Úvod do přepravy dle dohody ADR a souvislosti s tachografy a elektroinstalací v dotčených vozidlech Struktura

Více

Nedostatky v přepravních dokladech ADR.

Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Přepravní doklad je jeden z dokladů, který je vyžadován dohodou ADR jako povinný. Znamená to, že dopravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být tímto přepravním

Více

Evropská dohoda. platná od 1. ledna 2013. o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Evropská dohoda. platná od 1. ledna 2013. o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE Výbor pro vnitrozemskou dopravu platná od 1. ledna 2013 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí UNITED NATIONS New York a Geneva, 2012 OBSAH PŘÍLOHA

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Zásady klasifikace nebezpečných věcí podle dohody ADR Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Základní pojmy klasifikace nebezpečných

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

Přehled změn v nové ADR 2013

Přehled změn v nové ADR 2013 1.1.5 Použití norem 1.2.1 Definice LPG 1.4.3.3 f) Povinnosti plniče 2.1.3.8 Klasifikace látek ohrožující životní prostředí - Pokud se vyžaduje použití normy a existuje rozpor mezi touto normou a ustanoveními

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 13.10.2013 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Řízená

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Výroční zpráva 2011 3. 4. 2012. Kulatý stůl k přepravě nebezpečných látek

Výroční zpráva 2011 3. 4. 2012. Kulatý stůl k přepravě nebezpečných látek Výroční zpráva 2011 Kulatý stůl k přepravě nebezpečných látek 3. 4. 2012 TRINS Dohoda o spolupráci uzavřená mezi Ministerstvem vnitra - Ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Svazem chemického

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb.

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Požadavky podle chemické legislativy Označování směsí : Zákon č. 350/2011 Sb., platný od 1.1.2012 Označování

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ 1188 ČÁST 8 POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY 1189 KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: V příspěvku jsou uvedeny základní

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Klasifikace nebezpečných věcí ADR Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Úvod Přeprava látek a předmětů, které svými vlastnostmi mohou ohrozit zdraví

Více

Chemické látky

Chemické látky 5.6.18. Chemické látky http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/chemicke-latky Problematikou chemických látek se zabývá především Zákon č. 350/2011 Sb. Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o. 1 Definice zasilatelských služeb a základních používaných pojmů a) Zasilatelské služby - představují souhrn činností, které poskytuje zasilatel

Více

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 3.2.1 Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí Vysvětlivky Každý řádek v tabulce A se týká zpravidla látky (látek) nebo předmětu (předmětů), které jsou zahrnuty pod určité

Více

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA 1: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

Přeprava nebezpečných věcí, Hazardous goods a Hazardous Articles

Přeprava nebezpečných věcí, Hazardous goods a Hazardous Articles Překlad má pouze informativní hodnotu smluvně závazné jsou pouze anglická a francouzská verze. Přeprava nebezpečných věcí, Hazardous goods a Hazardous Articles Tento řád doplňuje všeobecné přepravní podmínky

Více

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2010 Ing. Jaromír Vachta Požadavky podle zákona č. 356/2003 Sb. Zákon č. 371/2008 Sb., úplné znění č. 440/2008 Sb. Balení: značení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 08/2002 Strana 1 z 5 Název výrobku: REO 801 průmyslový odmašťovač N 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: REO 801 N REO 802 P

Více

Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami

Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami Kapitola 5.3 Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami Poznámka: K opatření kontejnerů, MEGC, cisternových kontejnerů a přemístitelných cisteren označením a velkými bezpečnostními značkami

Více

Doklady v silniční nákladní dopravě

Doklady v silniční nákladní dopravě Doklady v silniční nákladní dopravě. Doklady pro řidiče 1. Doklady, kterými řidič prokazuje svou totožnost, oprávnění řídit motorová vozidla, odbornou a zdravotní způsobilost k práci řidiče v nákladní

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA G. Technické normy a technická hlediska provozu 1. Druhy silničních vozidel stanovuje: a) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích b) zákon č. 361/2000

Více

DOHODA ADR V ZEME DE LSTVÍ

DOHODA ADR V ZEME DE LSTVÍ DOHODA ADR V ZEME DE LSTVÍ Martin WALTER Bezpečnostní poradce ADR Člen asociace bezpečnostních poradců a znalců, o. z. +420 602 150 875 walter.adr@seznam.cz www.walteradr.cz CO JE DOHODA ADR? Dohoda ADR

Více

splnit požadavky týkající se způsobu odeslání a omezení přepravy;

splnit požadavky týkající se způsobu odeslání a omezení přepravy; KAPITOLA 1.4 POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI 1.4.1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1.4.1.1 Účastníci přepravy nebezpečných věcí musí učinit přiměřená opatření podle povahy a rozsahu

Více

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Objednávka č. 002150122 Příloha č. 2 Obchodní podmínky Článek I. Specifikace zboží, kupní ceny 1. Podrobná specifikace a kupní cena zboží je uvedena v příloze č. 1, která

Více

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j...

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j... Č.j... PODNIKOVÁ SMĚRNICE pro přepravu nebezpečných věcí podléhajících Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR), platná pro.. (Podniková směrnice) Tato podniková směrnice

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011. Ing. Hana Krejsová

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011. Ing. Hana Krejsová Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011 Ing. Hana Krejsová S použitím některých materiálů Ing.Vladany Gotvaldové, Bezpečnostního poradce č. 1251 Bezpečnostní

Více

SBĚR, PŘEPRAVA A LIKVIDACE ODPADŮ PRO ELI BEAMLINES. Název veřejné zakázky:

SBĚR, PŘEPRAVA A LIKVIDACE ODPADŮ PRO ELI BEAMLINES. Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: SBĚR, PŘEPRAVA A LIKVIDACE ODPADŮ PRO ELI BEAMLINES Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 IČ: 68378271 Osoba oprávněná jednat jménem

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Aktivní uhlí, granulované Obchodní název Granucol GE Číslo výrobku 1201.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh

Více

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8.

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8. novela z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1. 8. 2011 Hlavní změny Povinnost řidiče mít na sobě reflexní vestu. Povinnost řidiče mot. vozidla zajet k zařízení technické

Více

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 č.j. 2224/04-12/1-Ba V Praze dne 4.10.2004 Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 Pravidla pro zacházení s vozem určeným pro přepravu nebezpečných věcí Při posuzování přepravní a technické

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY. První náměstek policejního prezidenta

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY. První náměstek policejního prezidenta POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY První náměstek policejního prezidenta Příloha k č. j. PYRO-727-1/ČJ-2015-9400KR Základní právní úprava Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU, o harmonizaci

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Provozní řád vlečky DKV Praha, PP Česká Lípa Příloha č. 13

Provozní řád vlečky DKV Praha, PP Česká Lípa Příloha č. 13 ČD a.s. DKV Praha PP Česká Lípa Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Praha podle podmínek: Řádu pro mezinárodní přepravu nebezpečných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

1 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ).

1 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ). Strana 3960 Sbírka zákonů č. 327 / 2011 327 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2011 o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události,

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek:

Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek: ČD a.s. DKV Česká Třebová PP Stará Paka Příloha č. 16.3 k PŘ DKV Č. Třebová PJ Trutnov PP Stará Paka Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 7.10.2013 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: školení

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO nástěnný WC ventil 1000 XL 08/2015 Popis a funkce zařízení

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 84567463-14 Stav k datu 23. 8. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84567463-14 Lidická 700/19 602 00 BRNO 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

5.6.18.2. Nakládání s chemickými látkami a přípravky

5.6.18.2. Nakládání s chemickými látkami a přípravky 5.6.18.2. Nakládání s chemickými látkami a přípravky http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/chemicke-latky/nakladanis-chemickymi-latkami-a-pripravky Základním legislativním předpisem řešící tuto problematiku

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 20.10.2013 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Kabina

Více

Návrh pracovní verze pro informaci PS PČR NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o zacházení s pyrotechnickými výrobky

Návrh pracovní verze pro informaci PS PČR NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o zacházení s pyrotechnickými výrobky Návrh pracovní verze pro informaci PS PČR NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2013 o zacházení s pyrotechnickými výrobky Vláda nařizuje podle 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. srpna 2003,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. srpna 2003, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. srpna 2003, kterým se členské státy opravňují podle směrnice 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2003)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:...

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... uzavřená mezi Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... pronajímatelem vozidla Firma: Miroslava Hlaváčová IČ: 76091449 Sídlo: Nová Brtnice 2, 675 21 Zašovice a nájemcem včetně dalších osob řídících

Více

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Pravomoci Celní správy ČR při kontrolách na pozemních komunikacích Praha 2017 CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ SLOŽKY CELNÍ SPRÁVY ČR, VYKONÁVAJÍCÍ KONTROLNÍ ČINNOST

Více