III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ"

Transkript

1 III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle obchodního zákoníku ( 13/1) jedná za právnickou osobu statutární orgán nebo zástupce (například jednání na základě plné moci apod.). Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva jinak ( 133/1 ObchZ). Statutární orgán je oprávněn jednat ve všech věcech společnosti. Omezit jednatelská oprávnění může společenská smlouva nebo valná hromada. Takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné. To znamená, že i kdyby statutární orgán jednal ve věcech, které překračují jeho působnost, toto jednání společnost zavazuje. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků (fyzických osob) nebo jiných fyzických osob ( 133/3). Povinnosti jednatele plynou z obchodního zákoníku. Jednateli náleží zejména obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, potom se k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti vyžaduje souhlas většiny jednatelů, nestanoví-li společenská smlouva jinak ( 134). Obchodním vedením společnosti se rozumí správa běžných záležitostí společnosti, jako například rozhodování o obchodních, finančních, organizačních a personálních otázkách. Jednatelé jsou dále povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a informovat společníky o záležitostech společnosti. V případě, že společnost vykázala na základě účetní závěrky celkovou ztrátu v takové výši, že po jejím uhrazení z použitelných zdrojů (například z nerozděleného zisku minulých let) dosahuje poloviny základního kapitálu, má jednatel povinnost navrhnout valné hromadě přijetí vhodného opatření nebo zrušení společnosti. Výkon funkce jednatele se dle obchodního zákoníku řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě. Tuto podmínku splňuje v praxi obvykle využívaná smlouva o výkonu funkce, která musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou ( 66/2 ObchZ). Z takto uzavřené smlouvy plyne jednateli například nárok na odměnu za výkon funkce nebo náhrada nutně nebo účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce (zejména cestovní náhrady při služebních cestách). 27

2 Souběh funkcí Souběh funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a jeho postavení jako vedoucího zaměstnance je v praxi poměrně běžný. Finanční nebo obchodní ředitelé bývají často zároveň jednateli s.r.o. Právní řád takový souběh nezakazuje. Přesto bylo v minulých letech často diskutováno, zda pracovní smlouvy vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň statutárním orgánem, jsou platné. Důvodem bylo to, že činnost vykonávaná na základě pracovního poměru se překrývala s výkonem funkce člena statutárního orgánu. V roce 2011 Nejvyšší soud rozhodl, že pracovní smlouvy v takovýchto případech jsou neplatné. Ale od došlo k novele obchodního zákoníku, na základě které je možno uzavírat i s jednateli smlouvy na základě pracovněprávního vztahu. Jelikož se jedná o problematiku, která u mnoha společností s ručením omezeným vyvolala nejistotu ohledně smluv u jednatelů, uvádíme vývoj této problematiky v letech 2011 a Rok 2011 Do konce roku 2011 platilo, že výkon funkce jednatele nelze provádět v rámci pracovního poměru, ale že se musí být vykonáván v rámci obchodněprávního vztahu. Zda funkce jednatele bude vykonávána v pracovněprávním nebo obchodněprávním vztahu má spoustu rozdílných dopadů. Jedná se zejména o rozdíly v účasti na nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení. Pracovněprávní vztah Odměna v rámci pracovního poměru zakládala u zaměstnance účast na nemocenském pojištění, a to za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění (pokud mzda byla vyšší než Kč). Účast na důchodovém pojištění byla vázána na účast na nemocenském pojištění. Obchodněprávní vztah Odměna za výkon funkce jednatele v obchodněprávním vztahu nezakládala účast na nemocenském pojištění. Co se týká účasti na důchodovém zabezpečení, byla podmíněna dosažením měsíčního příjmů alespoň ve výši čtvrtiny průměrné mzdy (v roce 2011 částky Kč). Jednatel společnosti byl zároveň jmenován do výkonu funkce ředitele společnosti. Na funkci ředitele byla uzavřena pracovní smlouva. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ředitel společnosti, který byl zároveň jednatelem, nemohl činnost ředitele vykonávat v pracovněprávním vztahu. Zároveň však za výkon své činnosti má nárok na odměnu, přičemž tedy tento nárok nelze uplatňovat z pracovněprávního, ale obchodněprávního vztahu (za výkon funkce jednatele). Zdůvodnění: Jedná se o střet náplní funkce jednatele s náplní funkce ředitele, neboť práce ředitele ve skutečnosti zahrnuje i výkon činnosti jednatele (uzavírá smlouvy, zastupuje společnost navenek apod.). Proto funkce ředitele musela být vykonávána na základě obchodněprávního vztahu. Rok 2012 Od platí novela obchodního zákoníku, kde byla schválena nová úprava v tomto znění: Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jinou osobu. Tyto činnosti mohou být vykonávány v pracovněprávním vztahu zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti ( 66d/1 ObchZ). 28

3 Při pověření obchodním vedením podle výše uvedeného odstavce zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem, stanovená za porušení povinností vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. Podle navrhované novely bude tedy možné vykonávat obchodní vedení společnosti ve funkci ředitele v pracovním poměru, i pokud bude ředitel zároveň statutárním orgánem. Samozřejmě je i nadále možné vykonávat funkci jednatele v obchodněprávním vztahu. Od však platí pro zaměstnance v pracovním poměru i jednatele v obchodněprávním vztahu stejné podmínky jak pro účast na nemocenském pojištění, tak důchodovém pojištění. Z hlediska optimalizace odměny není tedy podstatné, na základě jakého vztahu bude činnost jednatele vykonávána. Shrnutí: Budou-li jednatelé vykonávat svoji funkci v obchodněprávním vztahu (tj. stejně jako v roce 2011 například na základě smlouvy o výkonu funkce), novela obchodního zákoníku pro ně nepřináší žádnou změnu. Budou-li však chtít jednatelé vykonávat funkci v pracovněprávním vztahu (např. funkci ředitele), je to možné, avšak je třeba v takovém případě odlišit tyto činnosti: - jednání jménem společnosti (tj. jednání navenek), které nelze ani v roce 2012 vykonávat v pracovním poměru, - obchodní vedení (tj. jednání dovnitř ), které lze nově vykonávat v pracovním poměru. Výhodou pracovněprávního vztahu může být kupříkladu to, že jednateli vzniká nárok na odstupné nebo na náhradu mzdy za dovolenou. V případě, že jednatel pro společnost vykonává i jinou činnost než je výkon funkce jednatele, pak bude takovou činnost vykonávat v pracovním poměru. Může se jednat o různé specializované práce, například pedagogické, technické apod. 3.2 Odměňování jednatelů Odměna jednatele je poskytována na základě smlouvy o výkonu funkce, která musí být schválena valnou hromadou. Pro odměňování jednatele se doporučuje sjednat následující: výši odměny za výkon funkce - odměna bývá obvykle sjednána pevnou částkou za každý kalendářní měsíc trvání výkonu funkce - odměna jednateli náleží i v případě, kdy svou funkci nevykonává, například z důvodu nepřítomnosti ve firmě nebo pracovní neschopnosti způsob náhrady nutně nebo účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce, zejména poskytování cestovních náhrad další požitky jednateli, například: - služební vozidlo k dispozici i pro soukromé účely - příspěvek na závodní stravování - příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění - nepeněžní poskytování rekreací 29

4 Zdanění a pojištění odměny jednatele v roce 2012 Odměna jednatele je posuzována jako příjem ze závislé činnosti ( 6/2 ZDP) a je zdaňována obdobně jako příjmy zaměstnanců. Pro společnost je tato odměna daňově uznatelným nákladem. Mezi zdaňováním odměny jednatele (na základě obchodněprávního vztahu) a mzdy (na základně pracovněprávního vztahu) je pouze jediný rozdíl. Z odměny jednatele nelze na rozdíl od mzdy z pracovního poměru srazit srážkovou daň, a to ani v případě, že měsíční odměna nepřevýší korun a jednatel nepodepíše prohlášení k dani. Účast na nemocenském pojištění vzniká v případě, že měsíční odměna je vyšší než 1/10 průměrné mzdy, tj. v roce 2012 částka Kč. Účast na důchodovém pojištění je vázána na účast na nemocenském pojištění. Zdravotní pojištění se odvádí z jakékoliv odměny nezávisle na její výši. Další změnu přináší tzv. malá důchodová reforma. Jedná se o společné posuzování odměny jednatelů a společníků. Počínaje 1. lednem 2012 totiž platí, že pokud jednatel společnosti s ručením omezeným bude současně společníkem téže společnosti, bude účasten pojištění z těchto činností jen jednou. Znamená to, že příjmy z obou činností se budou pro účely důchodového pojištění sčítat. Pan Novák je jednatelem společnosti SLAVIA, s.r.o. Na základě smlouvy o výkonu funkce má v roce 2012 stanovenou odměnu pevnou částkou ve výši Kč. Pan Novák u společnosti nepodepsal prohlášení k dani. Hrubá mzda Zdravotní pojištění 4,5 % Sociální pojištění (nemocenské + důchodové) 6,5 % Daň (15 % ze superhrubé mzdy, tj. z Kč, resp Kč) Čistý příjem Kč 450 Kč 650 Kč Kč Kč Odvodové zatížení 31,1 % Zadání je stejné jako v předchozím příkladě, avšak jednatel vykonává funkci na základě pracovněprávního vztahu, a to na základě dohody o provedení práce. Hrubá mzda Zdravotní pojištění Sociální pojištění (nemocenské + důchodové) Daň (15 %) Čistý příjem Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Odvodové zatížení 15 % V případě, že by vykonával činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvy, potom by zdanění i pojistné bylo stejné jako u obchodněprávního vztahu. 30

5 3.3 Cestovní náhrady při výkonu funkce jednatele Jak již bylo výše uvedeno, ve smlouvě o výkonu funkce lze sjednat i náhradu výdajů nutných s vedením společnosti, kam patří i poskytování cestovních náhrad v souvislosti se služebními cestami jednatele. To znamená, že v případě smluvního ujednání cestovních náhrad má jednatel má v případě pracovních cest pro s.r.o. nárok na náhradu cestovních výloh, které jsou daňově uznatelným nákladem společnosti. Pokud jednatel nebude mít poskytování cestovních náhrad ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno, nemohou mu být cestovní náhrady přiznány, a to ani tehdy, i kdyby jinak splňovaly stanovené podmínky pro jejich poskytování a pobírání. Podmínky pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich výši upravuje zákoník práce. To však neznamená, že se vztahuje pouze na zaměstnance, ale lze jej využít také na osoby i mimo pracovněprávní vztah. Jednatelé jsou z daňového hlediska v postavení zaměstnanců (jejich příjmy se zdaňují podle 6/1/b ZDP) a poskytují se jim tedy cestovní náhrady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako zaměstnancům. Například stravné při tuzemských pracovních cestách lze poskytnout již v případě služební cesty trvající alespoň 5 hodin. Dle pokynu MF D-300 pracovními cestami jednatelů nejsou cesty z místa bydliště do sídla společnosti, tzn. nelze za takovéto cesty vyplácet cestovní náhrady. Jednatel společnosti BLANÍK, s.r.o. p. Kmenta uskutečnil z místa bydliště cestu na valnou hromadu, která se uskutečnila v sídle společnosti. Nejedná se o pracovní cestu, neboť cesta se uskutečnila z místa bydliště do sídla společnosti. V případě, že by cestovní náhrady jednateli byly proplaceny, jednalo by se o daňově neuznatelný náklad a současně by u p. Kmenty se jednalo o zdanitelný příjem dle 6 ZDP. Mezi cestovní náhrady hrazené zaměstnancům i jednatelům, které lze uplatnit dle ZDP ( 24/2/k) do daňových nákladů společnosti, patří zejména: - stravné - jízdní výdaje *), - výdaje za ubytování, - nutné vedlejší výdaje. *) Použije-li zaměstnanec, resp. jednatel, na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za pohonné hmoty. Sazba základní náhrady činí za 1 km jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. 31

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány:

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány: 3.1 Zaměstnanec 3001 Zaměstnanci. Příjmy za práci zaměstnanců, které jsou jinak nazývány jako příjmy ze závislé činnosti, podléhají zdanění v České republice podle 6 ZDP. Ustanovení 22 odst. 1 písm. b)

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Odpovědnost členů statutárních orgánů

Odpovědnost členů statutárních orgánů PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Závěrečná práce kurz práva pro daňové poradce Odpovědnost členů statutárních orgánů Mgr. Květoslava Coufová 2001 Prohlašuji tímto, že jsem závěrečnou práci

Více

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová 6 2003 Silniční motorová vozidla se stala významnou součástí běžného způsobu života, a to jak v soukromé,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Přítomni: viz prezenční listina; úvodu jednání se jako host zúčastnila

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem:

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem: VZOROVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA PRO S.R.O. Tento dokument obsahuje vzor společenské smlouvy určený pro společnosti s ručením omezeným, které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a zákonem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : 90. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Strana 1370

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Ze dne 25.01.2012 Částka 34/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích - poslední stav textu 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.1 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.2 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více