Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Ing. Krisýna Vlavská, Ph.D. Ing. Víězslav Ondruš, CSc. Prof. Ing. Sanislava Hronová, CSc., dr. h. c. Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Prosinec 2012 Zpracováno s podporou granu GA ČR č. P402/10/1275. Hisorické časové řady hrubého domácího produku České republiky

2 1 Úvod Popis národního hospodářsví a s ím spojené měření ekonomické výkonnosi doznalo během posledních le značných změn. Současný sysém národního účenicví SNA a jeho evropská modifikace ESA jsou v zemích EU plané od dubna Meodika ESA 1995 navazuje na dříve planou meodiku ESA V České republice byly národní účy v meodice ESA 1978 sesaveny a zveřejněny pouze za rok 1992, v nové meodice ESA 1995 byly sesaveny již za rok 1993 a zveřejněny v červenci Před rokem 1992 byl používán, obdobně jako v osaních socialisicky orienovaných zemích, poněkud odlišný zv. sousava 3 bilancí národního hospodářsví. Sysém bilancí národního hospodářsví byl v souladu s ehdejší ekonomickou eorií úzce vymezen a za zv. produkovornou oblas považoval pouze zv. výrobní sféru. Díky omu jsou dnes hisorické údaje o vývoji ekonomiky nesrovnaelné s údaji publikovanými podle meodiky národního účenicví (ESA 1995). Uživaelé především ročních národních účů se ak musí spokoji s omezenou délkou časové řady i u akových základních ukazaelů jako je například hrubý domácí produk. Předkládaný meodický posup je zaměřen na ransformaci hisorických údajů v pojeí bilancí národního hospodářsví do meodiky národního účenicví. Jde o úče výrobků a služeb popisující výrobní a výdajovou meodu odhadu hrubého domácího produku v běžných cenách i v cenách předchozího roku. Přesože dojde v roce 2014 k nahrazení ESA 1995 akualizovaným sandardem ESA 2010, kerý vychází ze sandardu SNA 2008, yo posupy ransformace jsou nedočeny. Pouze bude nuné doplni posupy popisující přechod z ESA 1995 na ESA 2010 sejným způsobem, jako je omu u současných údajů publikovaných ČSÚ. Vyvinuý meodický posup v sobě obsahuje poznaky z dřívějších mezinárodních srovnání ze 70. a 80. le 20. soleí a doplňuje ho akuálními poznaky a posupy. Zcela odlišný je však přísup ke saisické deflaci, kerá je založena na alespoň čásečné implemenaci řeězení. 1 UN (1993) 2 Eurosa (1996) 3 Sousava bilancí národního hospodářsví zahrnovala zejména "Bilanci vorby a užií společenského produku a národního důchodu", "Úhrnnou finanční bilanci", "Bilanci nevýrobní sféry", "Bilanci úplných důchodů obyvaelsva", "Bilanci peněžních příjmů a výdajů obyvaelsva", "Bilanci práce", "Bilanci základních fondů" a "Bilanci meziodvěvových vzahů.

3 2 Meodika ransformace údajů bilancí národního hospodářsví do sysému národního účenicví 2.1 Obecné principy Vzhledem k absenci primárních daových podkladů je zřejmé, že výpočy je nezbyné provádě na publikovaných agregáních údajích. Meodika ransformace je edy přizpůsobena nižší úrovni podrobnosi ak, aby ím došlo k co nejmenším nepřesnosem. Posupy aplikované oficiálními saisickými insiucemi obvykle počíají s individuálními day a věší mírou jisoy v primárních vsupech. Tyo posupy však pro rekonsrukci hisorických da nelze použí. Buď proo, že neexisují daa v digiální podobě nebo yo údaje již byly zlikvidovány. Prezenované posupy jsou éměř výlučně založeny na dosupných údajích publikovaných v rámci sousavy bilancí národního hospodářsví (BNH) v kombinaci s vlasními meodickými odhady. 2.2 Hlavní ukazaele Cílem ohoo meodického posupu je vyvoření úču výrobku a služeb v pojeí sysému národního účenicví (SNÚ). Jde edy o ransakce s produky a daně z produků a doace na produky. Vzhledem k aplikaci ohoo posupu na Českou republiku (dříve edy Českou socialisickou republiku), není z důvodu absence údajů oddělen dovoz, vývoz, ale je k dispozici pouze čisý vývoz. Přehled sesavovaných ukazaelů uvádí následující Tabulka 1: Tabulka 1 Zjednodušený úče výrobku a služeb Zdroje Kód ESA 1995 Produkce P.1 Čisé daně z produků D.21-D31 Užií Mezispořeba P.2 Výdaje na konečnou spořebu domácnosí P.3h Výdaje na konečnou spořebu vládních insiucí P.3g Hrubá vorba kapiálu P.5 Saldo vývozu a dovozu (vývoz dovoz) P.6 P.7 Hrubá přidaná hodnoa B.1g Hrubý domácí produk B.1g Pozn.: Výdaje na konečnou spořebu nevládních neziskových insiucí v období socialismu neuvažujeme. Všechny jednoky neziskového charakeru jsou součásí sekoru vládních insiucí. Základem pro odhad agregáů v běžných cenách jsou publikované údaje z bilancí národního hospodářsví, viz Tabulka 2, kde je uveden i meodicky nejbližší ukazael v pojeí sysému národního účenicví. Základem je společenský produk, kerý odpovídá produkci výrobní sféry (navýšené o čisé daně na výrobky) a výrobní spořeba, kerá je nejblíže mezispořebě výrobní sféry (navýšené o odpisy výrobních fondů). Rozdíl mezi nimi je národní důchod, kerý je nejblíže hrubému domácímu produku v pojeí SNA (ovšem bez celé nevýrobní sféry). Osobní spořeba domácnosí zahrnuje maeriální složku výdajů na konečnou spořebu domácnosí, ovšem včeně nákupů nerezidenů. Ukazael společenské spořeby odpovídá mezispořebě vládních a neziskových insiucí. V pojeí invesic a hrubé vorby kapiálu je nejvýznamnější rozdíl ve spořebě fixního kapiálu a u očišění změny zásob o zisky z držby.

4 Vývoz a dovoz v pojeí sysému bilancí národního hospodářsví zahrnoval pouze vývoz a dovoz zboží a výrobní čási služeb. Veškeré ukazaele z bilancí národního hospodářsví záměrně pomíjejí zv. neprodukivní sféru. Tyo údaje je edy nezbyné získa z doplňkových abulek bilance nevýrobní sféry. Tabulka 2 Použié ukazaele ze sysému bilancí národního hospodářsví Ekonomický pojem Ukazael v sysému bilancí NH Ukazael v sysému NÚ Produkce Společenský produk Produkce Meziproduky Výrobní spořeba Mezispořeba Přidaná hodnoa Národní důchod (hrubý) Hrubá přidaná hodnoa Soukromá spořeba Osobní spořeba Konečná spořeba domácnosí Kolekivní spořeba Společenská spořeba Mezispořeba vládních insiucí Tvorba kapiálu Hmoné zdroje invesic a změna (invesice) savu zásob Hrubá vorba kapiálu Zahraniční obchod Vývoz / dovoz Vývoz / dovoz 2.3 Principy převodu Jako výchozí zdroj pro samoný převod mezi pojeím BNH a SNA jsou používány údaje Bilance vorby a užií společenského produku a národního důchodu a Bilance nevýrobní sféry. Jako doplňkový zdroj jsou využiy údaje Bilance základních fondů a Bilance mezioborových vzahů (BMV). Využiím BMV je možné zvýši přesnos odhadu produkce a mezispořeby, neboť BMV se od osaních bilancí sousavy BNH odlišují v pojeí neprodukivní sféry, resp. v BMV je čás neprodukivní sféry zachycena (osobní doprava a spoje). Proces ransformace lze schemaicky znázorni pomocí následujících kroků: I. Vzhledem k jiné hranici produkivní činnosi v SNÚ a v BNH je řeba vzí v úvahu produkivní i neprodukivní sféru. Z hlediska výrobní meody HDP jde o sloučení produkce (oceněné především v ržbách) a výkonové spořeby výrobní i nevýrobní sféry pro odhad celkové mezispořeby. II. III. Nevýrobní sféra zahrnuje ve skuečnosi nejen neržní výrobce ale i ržní výrobce definované podle ESA 1995 na základě zv. 50% kriéria 4. Produkce ěcho výrobců je dána součem jejich nákladů a je spořebována v rámci výdajů vládních a neziskových insiucí na konečnou spořebu. Vzhledem k dopadu spořeby fixního kapiálu na odhad produkce osaních neržních výrobců je eno odhad nezbyné provés pro majeek vládních insiucí (infrasrukura + osaní). Je nezbyné započía hlavní meodické úpravy vyžadované sysémem národního účenicví. Jde především o: a. služby bydlení (placené a impuované nájemné), b. spořeba fixního kapiálu majeku neržních výrobců, c. odhady nevýrobní sféry pro účely výdajové meody HDP, d. odhady finančních služeb nepřímo měřených (FISIM) a služeb pojišění, e. vyloučení daní a doací na výrobky z produkce, resp. převod produkce do základních cen. 4 Viz ESA 1995, ods

5 IV. Kromě odhadů zmíněných v bodech IIIa) až IIIe) lze definova celou řadu dalších úprav vyžadovaných sysémem národního účenicví. To však lze jen velmi obížně bez přísupu do původních (primárních) údajů. Jde především o odhady nezjišěné ekonomiky, ilegálních akivi, zisku z držby, urisického ruchu apod. Exisenci ěcho dalších úprav nelze v žádném případě pominou, nicméně je možné alespoň rámcově idenifikova jejich rozsah. V našem případě jsme sesavili údaje za rok 1990 z veřejně dosupných da a porovnali je s oficiálními odhady ČSU. Tako získaný rozdíl jsme zpěně rerapolovali do minulých le. V. Pro provedení saisické deflace je nezbyné získa buď cenové indexy pro jednolivé složky zdrojů a užií, nebo vyjí z publikovaných údajů. V našem případě vycházíme z publikaných údajů o produkci a mezispořebě podle odvěví (za výrobní sféru) založených na bazické meodě. Tyo dílčí údaje jsou doplněny o nevýrobní sféru a o deflaci meodických úprav. Výsledné agregáy jsou na úrovni odvěví přepočíány do cen předchozího roku a další posup je založen na řeězení. Celý proces je možné ilusrova na následujícím schémau: 2.4 Hlavní meodické úpravy Zachycení nevýrobních služeb Nevýrobní služby reprezenují nejvýznamnější rozdíl mezi sysémem národního účenicví a bilancí národního hospodářsví. Za produkivní byla považována pouze produkce (hmoných) saků a dále poskyování pouze ěch služeb, keré doprovázely oběh ěcho saků. Rozdíl je dobře parný například ve službách dopravy a spojů: zaímco nákladní doprava byla chápána jako činnos produkivní, přeprava osob již byla chápána jako neprodukivní. Podobný princip byl použi u spojů, kdy elekomunikační služby pro občany byly chápány jako neprodukivní. Jisé komplikace nasávají v odlišnosi zachycení ransakcí. V rámci Bilance vorby a užií společenského produku a národního důchodu jsou služby osobní dopravy a spojů chápány jako neprodukivní, zaímco v rámci inpu-oupu abulek, edy BMV jsou chápány jako produkivní veškeré služby dopravy a spojů. Produkce neprodukivních služeb je spořebovávána domácnosmi, produkivní sférou, neprodukivní sférou nebo exporována (na Slovensko).

6 Údaje o nevýrobní sféře lze získa z bilance nevýrobní sféry. Exisence abulek inpu-oupu je velkým přínosem pro lepší odhad spořeby produkce nevýrobní sféry, neboť zde je možná její snazší idenifikace. Vycházeje z údajů BMV lze odhad nevýrobní sféry provádě podle následujícího posupu: a) Vyloučení veřejné dopravy a elekomunikací pro nevýrobní sféru. b) Rozdělení nevýrobních služeb mezi ržní a neržní služby podle 50% kriéria. c) Odhad hodnoy nevýrobních služeb, keré byly nakoupeny produkivní sférou. Tao informace je skrya ve 3. kvadranu inpu-oupu abulek jako součás zv. osaní produkce. d) Mezispořeba nevýrobních sféry (v podobě výrobků a produkivních služeb) byla idenifikována v rámci finálního užií ve sloupci společenské spořeby, a edy byla přesunua do 1. kvadranu a příslušných odvěví. e) Odhad nevýrobních služeb spořebovaných nevýrobní sférou (například i odvěví školsví spořebovávalo osobní dopravu nebo spoje). Samoné přidání nevýrobních služeb způsobí pokles hrubé přidané hodnoy, neboť produkce u ěcho činnosí je obvykle nižší než mezispořeba. Nelze však všechny nevýrobní služby prohlási za neržní, ale je nezbyné provés es podle 50% kriéria. Výsledky esu 50% kriéria jsou uvedeny v Tabulce 3, kde je zobrazen pro každé odvěví ekonomické činnosi dle CZ-NACE podíl ržeb na celkových nákladech. Odvěví bankovnicví, ržních služeb a osaních služeb byla idenifikována coby ržní, naopak veřejná správa, vzdělávání, zdravonicví a sociální péče byly idenifikovány coby odvěví neržní. Tabulka 3 Výsledek esu 50% kriéria Odvěví CZ-NACE Výsledek Bankovnicví a pojišťovnicví K 96% Pronájem a obchodní služby L_N 79% Veřejná správa a obrana O 5% Vzdělávání P 28% Zdravoní a sociální péče Q 15% Kulurní a osaní služby R_U 73% Celkem K_U 45% Zdroj: Vlasní výpočy Celková hodnoa nevýrobních služeb je uvedena v Tabulce 4, kde je zřejmé, že produkce oceněná ržbami je nižší než mezispořeba. V posledním sloupci abulky jsou uvedeny nákupy ěcho služeb domácnosmi.

7 Tabulka 4 Nevýrobní služby, mil. Kčs Rok Produkce Mezispořeba HPH Nákupy nevýrobních služeb domácnosmi Zdroj: Vlasní výpočy Pozn.: HPH hrubá přidaná hodnoa Odhad neržních služeb Pro idenifikované neržní výrobce je produkce odhadnua nákladovým způsobem. Jde o souče mezispořeby, náhrad zaměsnanců, spořeby fixního kapiálu a osaních čisých daní na produkci. Jde o odvěví veřejné správy a obrany, vzdělávání a zdravonicví a sociální ochrany (sekce O až Q klasifikace CZ-NACE). Kromě ěcho již exisujících odvěví je nuné odhadnou hodnou poskyovaných služeb veřejné infrasrukury, oceněnou na základě spořeby fixního kapiálu silnic a železnic. Tao neržní produkce je spořebovávána vládními insiucemi. Nevládní neziskové organizace neuvažujeme samosaně, pro účely odhadu úču výrobků a služeb o není nezbyné, resp. předpokládáme, že jsou součásí vládních insiucí. Pro zcela přesný odhad neržních služeb je nezbyné mí k dispozici podrobné údaje o nevýrobní sféře. Vzhledem k úrovni odhadů však v praxi posačí mí k dispozici informace o srukuře například z abulek inpu-oupu publikovaných v pěileé periodiciě. V mezidobí je použia srukura nejbližších abulek inpu-oupu. Výsledky propočů za Českou republiku jsou uvedeny v Tabulce 5. Tabulka 5 Produkce neržních služeb, mil. Kčs Rok Produkce neržních služeb Zdroj: Vlasní výpočy Odhad služeb bydlení Z hlediska objemu paří meodické úpravy služeb bydlení mezi nejvýznamnější úpravy v národních účech. Jde o placené nájemné a impuované nájemné. Placené nájemné zahrnuje především pronájmy za podnikové, obecní a další pronajímané byy, a podnájmy mezi domácnosmi. Impuované nájemné je hodnoa služeb, keré poskyují vlasníci obydlí sami sobě. Placené nájemné bylo zahrnuo v bilanci nevýrobní sféry. Služby impuovaného nájemného byly odhadnuy z důvodu absence rozvinuého rhu nákladovou meodou user cos mehod (UCM). Tako spočené údaje jsou konzisenní s údaji ČSÚ od roku Impuované nájemné je nuné přida do produkce i do spořeby domácnosí, odhady jsou uvedeny v Tabulce č 6.

8 Tabulka 6 Nájemné a impuované nájemné Rok Impuované nájemné celkem, mil. Kčs Průměrné měsíční nájemné v Kčs Celkem Družsevní byy Sání a podnikové byy Zdroj: Vlasní výpočy Odhad spořeby fixního kapiálu Spořeba fixního kapiálu je důležiou složkou odhadu produkce neržních výrobců. Vzhledem k omu, že cílem je odhad hrubého domácího produku, není nezbyné provádě odhady spořeby fixního kapiálu pro všechny insiucionální sekory. Jako přijaelný kompromis sačí provés odhad pro sekor vládních insiucí za fixní akiva, kerá jsou obvykle zachycena, a doda odhady za infrasrukuru (silnice a železnice), keré nebyly nikde uváděny. Původní odpisy, keré byly v sysému bilancí NH oceněny na základě podnikového účenicví, nelze použí pro odhad spořeby fixního kapiálu. Znalos původních odpisů je však klíčová, neboť v rámci bilance vorby a užií společenského produku a národního důchodu byly odpisy součásí výrobní spořeby. Tyo původní podnikové odpisy je proo nezbyné odečís od výrobní spořeby, což je jedním z kroků k odhadu mezispořeby. Tím je získán i hrubý národní důchod 5. Odhady opořebení infrasrukury jsme provedli ve spolupráci s ČSÚ meodou PIM (Perpeual Invenory Mehod), viz Tabulka 7. Tabulka 7 Spořeba fixního kapiálu neržních výrobců, mil. Kčs Rok Celkem Infrasrukura Zdroj: Vlasní výpočy ve spolupráci s ČSÚ Osaní meodické úpravy Při ransformaci původních údajů z bilancí národního hospodářsví je nezbyné mí na paměi, že sysém národního účenicví v pojeí ESA 1995 zahrnuje značné množsví úprav znamenající přechod z podnikového účenicví na mezinárodně srovnaelný sandard. Kromě ěcho rozdílů v ocenění jde o další kaegorie založené na impuaci nepřímo měřielných jevů. Do první kaegorie by pařily zisky z držby zásob, odhady leasingu, odhady zušlechění, přírůsku lesa na pni apod. Do druhé pak především kaegorie z oblasi nezjišěné ekonomiky jako je například naurální mzda, spropiné ad. Odhad je ak nezbyné založi na rozdílu mezi přímými odhady provedenými v rámci projeku a dosupnými oficiálními odhady. V našem případě jsme zvolili rok 1990 jako základní přechodový můsek. Při vyloučení 5 Původní označení bylo národní důchod v bruo meodě. 6 Poděkování auorů paří zejména Ing. Igoru Krejčímu.

9 idenifikovaelných meodických odlišnosí mezi našimi odhady a odhady ČSÚ, vořily yo odhady přibližně 10 % HDP Bilancování I v případě ransformace založené na primárních údajích (zjišěná daa) je nezbyné nalezení souladu mezi výrobní a výdajovou meodou. Nejlepší meodou je sesavení abulek dodávek a užií nebo symerických abulek inpu-oupu a bilancováním skupin produků provés poslední fázi ransformace do sandardu ESA Teno posup je však možný pouze ve vzácných případech, a ak je možné využí zjednodušený posup založený na vzazích mezi agregáy. Východiskem je kvalia ransformace, kerá je zřeelně nejvyšší na sraně výrobní meody (produkce a mezispořeba) a výrazně nižší na sraně výdajové meody. Z hlediska výdajové meody je edy nuné bilančně upravi zásoby o zráy 7, keré byly publikovány v BNH samosaně. Naproi omu výdaje na konečnou spořebu vládních insiucí předsavují meodickou položku, kerou není řeba samosaně bilancova. Zbývají edy především hrubá vorba fixního kapiálu a výdaje na konečnou spořebu domácnosi. Podle povahy vzniku rozdílu lze rozhodnou - v případě odlišnosí mezi podnikovým a národním účenicvím může jí o hrubou vorbu fixního kapiálu a v případě nezjišěné ekonomiky spíše o výdaje na konečnou spořebu domácnosí Principy cenových přepočů (saisická deflace) Deflace agregáů by měla bý založena buď na podrobném produkovém členění a na aplikaci cenových indexů v ideálním případě nebo alespoň na odlišném přísupu k jednolivým úpravám a ransformovaným údajům. V námi použiém druhém přísupu vycházíme z publikovaných údajů o odvěvové srukuře společenského produku a výkonové spořeby. Tako spočené impliciní defláory se použijí na převod odvěvové produkce, mezispořeby, a nepřímo edy i hrubé přidané hodnoy za výrobní sféru do cen předchozího roku. K ěmo údajům se přičou samosaně deflované meodické úpravy. Výsledný agregá je ak dán součem v cenách předchozího roku a následně používán pro řeězení, například pro deflaci produkce v odvěví i v roce plaí následující vzah: P.1 i, i, i i, c. 1 SPc. / Def / 1 Mac. 1.. Mz i, c. 1, (1) kde P.1 c.-1 c. Def Ma až Mz je produkce, ceny roku předchozího, ceny roku běžného, impliciní defláor odvozený z publikovaných údajů, veškeré meodické úpravy. Produkce za celou ekonomiku je pak dána součem produkce podle jednolivých odvěví: P.1 i, c. 1 P. 1c. i 1. (2) 7 Samozřejmě, že ne všechny zráy se vážou k zásobám, nicméně jde o přijaelný kompromis.

10 Tako je nezbyné provés deflaci i složek výdajové meody, pouze saldo zahraničního obchodu nelze samosaně deflova. Deflace zahraničního obchodu ak musí bý spočena implicině jako rozdíl mezi výrobní a výdajovou meodou v cenách předchozího roku. 3 Výsledky HDP za roky Výsledky ransformace údajů z bilancí národního hospodářsví do sysému národního účenicví jsou uvedeny v Tabulce č. 8. Ze srovnání je zřejmý rychlejší růs hrubého domácího produku ve srovnání s národním důchodem založeným na bilancích národního hospodářsví. Teno vývoj povrzuje pomocí čísel o, že vyloučení zv. nevýrobní sféry z výpoču národního důchodu v BNH vedlo ve svém důsledku k podcenění významu služeb pro harmonický vývoj ekonomiky. Ukazael národní důchod nebyl proo schopen komplexně zachyi rozvoj služeb v 80. leech 20. soleí a nemohl ak plni roli agregáního ukazaele výkonu ekonomiky. Tabulka 8 Srovnání národního důchodu z BNH a hrubého domácího produku Rok ND HDP Rok ND HDP Zdroj: Český saisický úřad, vlasní výpočy 4 Lieraura ARVAY, J The Maerial Produc Sysem (BNH): A Rerospecive. Tweny-second General Conference of he Inernaional Associaion for Research of Income and Wealh (IARIW), Swizerland ČSÚ Gross Naional Income Invenory 2002, version 2.0. hp://apl.czso.cz/nufile/gni_cz_en.pdf. EUROSTAT European Sysem of Accouns (ESA 1995). Eurosa, Luxembourg EUROSTAT The comparabiliy of impued ren. Eurosa, Luxembourg Fischer, J., Sixa, J., Hronová, S., Hindls, R., Vlavská, K. Odhady zdrojů a užií hrubého domácího produku ČR pro roky v meodice ESA Poliická ekonomie,v isku hp://epp.eurosa.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-ra /en/ks-ra en.pdf OECD Measuring Capial, OECD Manual, Second Ediion. OECD, Paris. UN Sysem of Naional Accouns 1993 (SNA 1993). Unied Naions, New York 1993.

11 Schvalovací doložka Meodiku ransformace údajů z bilancí národního hospodářsví do sysému národního účenicví, zpracovanou a předloženou kolekivem auorů Fakuly informaiky a saisiky Vysoké školy ekonomické v Praze v prosinci 2012, doporučuje Český saisický úřad pro využií v praxi. V Praze dne....

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE Údaje uváděné v éo kapiole byly převzay z České národní banky (ČNB). Ve všech abulkách, kde jsou uvedeny názvy výkazů, se jedná o vyčerpávající šeření, v osaních případech jsou použiy kvalifikované odhady

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Řetězení stálých cen v národních účtech

Řetězení stálých cen v národních účtech Řeězení sálých cen v národních účech Michal Široký msiroky@gw.czso.cz Odbor čvrleních národních účů Na adesáém 8, 00 82 Praha 0 Řeězení sálých cen Podsaa řeězení Výhody a nevýhody řeězení Neadiivia objemů

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Nerovnovážné modely rhu úvěrů s aplikací na Českou republiku DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. Pavla Vodová VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ

Více

Do ekonomických modelů vstupuje fiskální politika v první řadě prostřednictvím nám již známé agregátní poptávky: AD = C + I + G + NX. (5.

Do ekonomických modelů vstupuje fiskální politika v první řadě prostřednictvím nám již známé agregátní poptávky: AD = C + I + G + NX. (5. TÉMA č. 5 Fiskální poliika. Rozpočové příjmy a výdaje jejich výše a srukura. Veřejný dluh. Reforma veřejných financí Samosudium I. Graficky znázorněe a popiše obnovení dlouhodobé rovnováhy v siuaci recese

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují?

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují? NEWTON College, a. s. www.newoncollege.cz Léo 25 Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlasně ovlivňují? Makroekonomický vývoj 12 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 31 Prognóza ekonomických

Více

PLATEBNÍ MECHANISMUS Část A

PLATEBNÍ MECHANISMUS Část A Příloha č. 5 PLATEBNÍ MECHANISMUS Čás A 1. POVAHA A ÚČEL PŘÍLOHY Č. 5 1.1 Tao Příloha č. 5 k éo Smlouvě obsahuje závazná pravidla Plaebního Mechanismu (dále jen Pravidla ). Po formální sránce voří Přílohu

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakula regionálního rozvoje a mezinárodních sudií Analýza vybraných demografických ukazaelů Chile Bakalářská práce Auor: Marina Jeřábková Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Vliv srukury ekonomiky na vzah nezaměsnanosi a inflace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Milan Palá, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jiří Morávek

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 3/2002 Efek bohasví základní východiska, meody a výsledky Jan Kubíček INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIK VSOKÁ ŠKOLA

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko správní Tesování zisku živoních pojišťoven Bc. Marina Černíková Diplomová práce 2008 SOUHRN V diplomové práci se zabývám problemaikou esování zisku živoních pojišťoven.

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů Proceedings of Inernaional Scienific Conference of FME Session 4: Auomaion Conrol and Applied Informaics Paper 26 Klasifikace, idenifikace a saisická analýza nesacionárních náhodných procesů MORÁVKA, Jan

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2015. Odvětvové toky dřevní hmoty vyjádřené v hodnotě

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2015. Odvětvové toky dřevní hmoty vyjádřené v hodnotě Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2015 Odvětvové toky dřevní hmoty vyjádřené v hodnotě Stránka 2 z 10 O B S A H... STRANA 1. EXECUTIVE SUMMARY... 3 2. CÍL ANALÝZY... 4 3. HODNOTOVÉ TOKY MEZI

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Národohospodářská fakulta

Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakula Hlavní specializace: Ekonomie HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A NÁVŠTĚVNOST HISTORICKÝCH PAMÁTEK bakalářská práce Auor: Kaeřina Jůvová Vedoucí práce: Ing. Sára

Více

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká Sandard IAS 9 a výpoče výše rezervy na zaměsnanecké benefiy Šárka Hezoučká Agenda Rezerva na zaměsnanecké benefiy Typy zaměsnaneckých benefiů Moivace pro vorbu rezervy Sandard IAS 9 Výpoče rezervy Přírůsková

Více

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU

PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU Absrak PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. Úsav financí, Fakula podnikaelská, Vysoké učení echnické v Brně, Kolejní

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

Zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách

Zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

, kde index t = 1,2,..., n označuje příslušný interval

, kde index t = 1,2,..., n označuje příslušný interval Ciace: ŠPERKOVÁ, R. -- DUDA, J. Komparace vybraných meod predikce v oblasi exporu a imporu vína. Aca Universiais agriculurae e silviculurae Mendelianae Brunensis : Aca of Mendel Universiy of agriculure

Více

OBJEKTOVÁ ALGEBRA. Zdeněk Pezlar. Ústav Informatiky, Provozně-ekonomická fakulta MZLU, Brno, ČR. Abstrakt

OBJEKTOVÁ ALGEBRA. Zdeněk Pezlar. Ústav Informatiky, Provozně-ekonomická fakulta MZLU, Brno, ČR. Abstrakt OBEKTOVÁ ALGEBRA Zdeěk Pezlar Úsav Iformaiky, Provozě-ekoomická fakula MZLU, Bro, ČR Absrak V objekovém modelu da defiujeme objekové schéma (řídu) jako čveřici skládající se ze jméa řídy, aribuů, domé

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

Detekce a stanovení aktivity 90 Sr ve vzorcích životního prostředí měřením brzdného záření

Detekce a stanovení aktivity 90 Sr ve vzorcích životního prostředí měřením brzdného záření Cerifikovaná meodika Deekce a sanovení akiviy 90 Sr ve vzorcích živoního prosředí Vypracoval Ing. Karin Fanínová Výsledek projeku Bezpečnosního výzkumu České republiky, Projek MV ČR BV Výzkum pokročilých

Více

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) Rudolf Olšovský Ředitel odboru platební bilance ČNB Praha, 16. září 2014

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakerisika školního vzdělávacího programu 3.1. Filozofie školy 3.1.1. Úvod V souladu s novými principy kurikulární poliiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (zv. Bílé knize),

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Sední rmslová škola elekroechnická a Všší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 3 LABORATORNÍ CVIENÍ Sední rmslová škola elekroechnická Píjmení: Hladna íslo úloh: 2 Jméno: Jan Daum mení: 3. ÍJNA 2006 Školní

Více