Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Ing. Krisýna Vlavská, Ph.D. Ing. Víězslav Ondruš, CSc. Prof. Ing. Sanislava Hronová, CSc., dr. h. c. Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Prosinec 2012 Zpracováno s podporou granu GA ČR č. P402/10/1275. Hisorické časové řady hrubého domácího produku České republiky

2 1 Úvod Popis národního hospodářsví a s ím spojené měření ekonomické výkonnosi doznalo během posledních le značných změn. Současný sysém národního účenicví SNA a jeho evropská modifikace ESA jsou v zemích EU plané od dubna Meodika ESA 1995 navazuje na dříve planou meodiku ESA V České republice byly národní účy v meodice ESA 1978 sesaveny a zveřejněny pouze za rok 1992, v nové meodice ESA 1995 byly sesaveny již za rok 1993 a zveřejněny v červenci Před rokem 1992 byl používán, obdobně jako v osaních socialisicky orienovaných zemích, poněkud odlišný zv. sousava 3 bilancí národního hospodářsví. Sysém bilancí národního hospodářsví byl v souladu s ehdejší ekonomickou eorií úzce vymezen a za zv. produkovornou oblas považoval pouze zv. výrobní sféru. Díky omu jsou dnes hisorické údaje o vývoji ekonomiky nesrovnaelné s údaji publikovanými podle meodiky národního účenicví (ESA 1995). Uživaelé především ročních národních účů se ak musí spokoji s omezenou délkou časové řady i u akových základních ukazaelů jako je například hrubý domácí produk. Předkládaný meodický posup je zaměřen na ransformaci hisorických údajů v pojeí bilancí národního hospodářsví do meodiky národního účenicví. Jde o úče výrobků a služeb popisující výrobní a výdajovou meodu odhadu hrubého domácího produku v běžných cenách i v cenách předchozího roku. Přesože dojde v roce 2014 k nahrazení ESA 1995 akualizovaným sandardem ESA 2010, kerý vychází ze sandardu SNA 2008, yo posupy ransformace jsou nedočeny. Pouze bude nuné doplni posupy popisující přechod z ESA 1995 na ESA 2010 sejným způsobem, jako je omu u současných údajů publikovaných ČSÚ. Vyvinuý meodický posup v sobě obsahuje poznaky z dřívějších mezinárodních srovnání ze 70. a 80. le 20. soleí a doplňuje ho akuálními poznaky a posupy. Zcela odlišný je však přísup ke saisické deflaci, kerá je založena na alespoň čásečné implemenaci řeězení. 1 UN (1993) 2 Eurosa (1996) 3 Sousava bilancí národního hospodářsví zahrnovala zejména "Bilanci vorby a užií společenského produku a národního důchodu", "Úhrnnou finanční bilanci", "Bilanci nevýrobní sféry", "Bilanci úplných důchodů obyvaelsva", "Bilanci peněžních příjmů a výdajů obyvaelsva", "Bilanci práce", "Bilanci základních fondů" a "Bilanci meziodvěvových vzahů.

3 2 Meodika ransformace údajů bilancí národního hospodářsví do sysému národního účenicví 2.1 Obecné principy Vzhledem k absenci primárních daových podkladů je zřejmé, že výpočy je nezbyné provádě na publikovaných agregáních údajích. Meodika ransformace je edy přizpůsobena nižší úrovni podrobnosi ak, aby ím došlo k co nejmenším nepřesnosem. Posupy aplikované oficiálními saisickými insiucemi obvykle počíají s individuálními day a věší mírou jisoy v primárních vsupech. Tyo posupy však pro rekonsrukci hisorických da nelze použí. Buď proo, že neexisují daa v digiální podobě nebo yo údaje již byly zlikvidovány. Prezenované posupy jsou éměř výlučně založeny na dosupných údajích publikovaných v rámci sousavy bilancí národního hospodářsví (BNH) v kombinaci s vlasními meodickými odhady. 2.2 Hlavní ukazaele Cílem ohoo meodického posupu je vyvoření úču výrobku a služeb v pojeí sysému národního účenicví (SNÚ). Jde edy o ransakce s produky a daně z produků a doace na produky. Vzhledem k aplikaci ohoo posupu na Českou republiku (dříve edy Českou socialisickou republiku), není z důvodu absence údajů oddělen dovoz, vývoz, ale je k dispozici pouze čisý vývoz. Přehled sesavovaných ukazaelů uvádí následující Tabulka 1: Tabulka 1 Zjednodušený úče výrobku a služeb Zdroje Kód ESA 1995 Produkce P.1 Čisé daně z produků D.21-D31 Užií Mezispořeba P.2 Výdaje na konečnou spořebu domácnosí P.3h Výdaje na konečnou spořebu vládních insiucí P.3g Hrubá vorba kapiálu P.5 Saldo vývozu a dovozu (vývoz dovoz) P.6 P.7 Hrubá přidaná hodnoa B.1g Hrubý domácí produk B.1g Pozn.: Výdaje na konečnou spořebu nevládních neziskových insiucí v období socialismu neuvažujeme. Všechny jednoky neziskového charakeru jsou součásí sekoru vládních insiucí. Základem pro odhad agregáů v běžných cenách jsou publikované údaje z bilancí národního hospodářsví, viz Tabulka 2, kde je uveden i meodicky nejbližší ukazael v pojeí sysému národního účenicví. Základem je společenský produk, kerý odpovídá produkci výrobní sféry (navýšené o čisé daně na výrobky) a výrobní spořeba, kerá je nejblíže mezispořebě výrobní sféry (navýšené o odpisy výrobních fondů). Rozdíl mezi nimi je národní důchod, kerý je nejblíže hrubému domácímu produku v pojeí SNA (ovšem bez celé nevýrobní sféry). Osobní spořeba domácnosí zahrnuje maeriální složku výdajů na konečnou spořebu domácnosí, ovšem včeně nákupů nerezidenů. Ukazael společenské spořeby odpovídá mezispořebě vládních a neziskových insiucí. V pojeí invesic a hrubé vorby kapiálu je nejvýznamnější rozdíl ve spořebě fixního kapiálu a u očišění změny zásob o zisky z držby.

4 Vývoz a dovoz v pojeí sysému bilancí národního hospodářsví zahrnoval pouze vývoz a dovoz zboží a výrobní čási služeb. Veškeré ukazaele z bilancí národního hospodářsví záměrně pomíjejí zv. neprodukivní sféru. Tyo údaje je edy nezbyné získa z doplňkových abulek bilance nevýrobní sféry. Tabulka 2 Použié ukazaele ze sysému bilancí národního hospodářsví Ekonomický pojem Ukazael v sysému bilancí NH Ukazael v sysému NÚ Produkce Společenský produk Produkce Meziproduky Výrobní spořeba Mezispořeba Přidaná hodnoa Národní důchod (hrubý) Hrubá přidaná hodnoa Soukromá spořeba Osobní spořeba Konečná spořeba domácnosí Kolekivní spořeba Společenská spořeba Mezispořeba vládních insiucí Tvorba kapiálu Hmoné zdroje invesic a změna (invesice) savu zásob Hrubá vorba kapiálu Zahraniční obchod Vývoz / dovoz Vývoz / dovoz 2.3 Principy převodu Jako výchozí zdroj pro samoný převod mezi pojeím BNH a SNA jsou používány údaje Bilance vorby a užií společenského produku a národního důchodu a Bilance nevýrobní sféry. Jako doplňkový zdroj jsou využiy údaje Bilance základních fondů a Bilance mezioborových vzahů (BMV). Využiím BMV je možné zvýši přesnos odhadu produkce a mezispořeby, neboť BMV se od osaních bilancí sousavy BNH odlišují v pojeí neprodukivní sféry, resp. v BMV je čás neprodukivní sféry zachycena (osobní doprava a spoje). Proces ransformace lze schemaicky znázorni pomocí následujících kroků: I. Vzhledem k jiné hranici produkivní činnosi v SNÚ a v BNH je řeba vzí v úvahu produkivní i neprodukivní sféru. Z hlediska výrobní meody HDP jde o sloučení produkce (oceněné především v ržbách) a výkonové spořeby výrobní i nevýrobní sféry pro odhad celkové mezispořeby. II. III. Nevýrobní sféra zahrnuje ve skuečnosi nejen neržní výrobce ale i ržní výrobce definované podle ESA 1995 na základě zv. 50% kriéria 4. Produkce ěcho výrobců je dána součem jejich nákladů a je spořebována v rámci výdajů vládních a neziskových insiucí na konečnou spořebu. Vzhledem k dopadu spořeby fixního kapiálu na odhad produkce osaních neržních výrobců je eno odhad nezbyné provés pro majeek vládních insiucí (infrasrukura + osaní). Je nezbyné započía hlavní meodické úpravy vyžadované sysémem národního účenicví. Jde především o: a. služby bydlení (placené a impuované nájemné), b. spořeba fixního kapiálu majeku neržních výrobců, c. odhady nevýrobní sféry pro účely výdajové meody HDP, d. odhady finančních služeb nepřímo měřených (FISIM) a služeb pojišění, e. vyloučení daní a doací na výrobky z produkce, resp. převod produkce do základních cen. 4 Viz ESA 1995, ods

5 IV. Kromě odhadů zmíněných v bodech IIIa) až IIIe) lze definova celou řadu dalších úprav vyžadovaných sysémem národního účenicví. To však lze jen velmi obížně bez přísupu do původních (primárních) údajů. Jde především o odhady nezjišěné ekonomiky, ilegálních akivi, zisku z držby, urisického ruchu apod. Exisenci ěcho dalších úprav nelze v žádném případě pominou, nicméně je možné alespoň rámcově idenifikova jejich rozsah. V našem případě jsme sesavili údaje za rok 1990 z veřejně dosupných da a porovnali je s oficiálními odhady ČSU. Tako získaný rozdíl jsme zpěně rerapolovali do minulých le. V. Pro provedení saisické deflace je nezbyné získa buď cenové indexy pro jednolivé složky zdrojů a užií, nebo vyjí z publikovaných údajů. V našem případě vycházíme z publikaných údajů o produkci a mezispořebě podle odvěví (za výrobní sféru) založených na bazické meodě. Tyo dílčí údaje jsou doplněny o nevýrobní sféru a o deflaci meodických úprav. Výsledné agregáy jsou na úrovni odvěví přepočíány do cen předchozího roku a další posup je založen na řeězení. Celý proces je možné ilusrova na následujícím schémau: 2.4 Hlavní meodické úpravy Zachycení nevýrobních služeb Nevýrobní služby reprezenují nejvýznamnější rozdíl mezi sysémem národního účenicví a bilancí národního hospodářsví. Za produkivní byla považována pouze produkce (hmoných) saků a dále poskyování pouze ěch služeb, keré doprovázely oběh ěcho saků. Rozdíl je dobře parný například ve službách dopravy a spojů: zaímco nákladní doprava byla chápána jako činnos produkivní, přeprava osob již byla chápána jako neprodukivní. Podobný princip byl použi u spojů, kdy elekomunikační služby pro občany byly chápány jako neprodukivní. Jisé komplikace nasávají v odlišnosi zachycení ransakcí. V rámci Bilance vorby a užií společenského produku a národního důchodu jsou služby osobní dopravy a spojů chápány jako neprodukivní, zaímco v rámci inpu-oupu abulek, edy BMV jsou chápány jako produkivní veškeré služby dopravy a spojů. Produkce neprodukivních služeb je spořebovávána domácnosmi, produkivní sférou, neprodukivní sférou nebo exporována (na Slovensko).

6 Údaje o nevýrobní sféře lze získa z bilance nevýrobní sféry. Exisence abulek inpu-oupu je velkým přínosem pro lepší odhad spořeby produkce nevýrobní sféry, neboť zde je možná její snazší idenifikace. Vycházeje z údajů BMV lze odhad nevýrobní sféry provádě podle následujícího posupu: a) Vyloučení veřejné dopravy a elekomunikací pro nevýrobní sféru. b) Rozdělení nevýrobních služeb mezi ržní a neržní služby podle 50% kriéria. c) Odhad hodnoy nevýrobních služeb, keré byly nakoupeny produkivní sférou. Tao informace je skrya ve 3. kvadranu inpu-oupu abulek jako součás zv. osaní produkce. d) Mezispořeba nevýrobních sféry (v podobě výrobků a produkivních služeb) byla idenifikována v rámci finálního užií ve sloupci společenské spořeby, a edy byla přesunua do 1. kvadranu a příslušných odvěví. e) Odhad nevýrobních služeb spořebovaných nevýrobní sférou (například i odvěví školsví spořebovávalo osobní dopravu nebo spoje). Samoné přidání nevýrobních služeb způsobí pokles hrubé přidané hodnoy, neboť produkce u ěcho činnosí je obvykle nižší než mezispořeba. Nelze však všechny nevýrobní služby prohlási za neržní, ale je nezbyné provés es podle 50% kriéria. Výsledky esu 50% kriéria jsou uvedeny v Tabulce 3, kde je zobrazen pro každé odvěví ekonomické činnosi dle CZ-NACE podíl ržeb na celkových nákladech. Odvěví bankovnicví, ržních služeb a osaních služeb byla idenifikována coby ržní, naopak veřejná správa, vzdělávání, zdravonicví a sociální péče byly idenifikovány coby odvěví neržní. Tabulka 3 Výsledek esu 50% kriéria Odvěví CZ-NACE Výsledek Bankovnicví a pojišťovnicví K 96% Pronájem a obchodní služby L_N 79% Veřejná správa a obrana O 5% Vzdělávání P 28% Zdravoní a sociální péče Q 15% Kulurní a osaní služby R_U 73% Celkem K_U 45% Zdroj: Vlasní výpočy Celková hodnoa nevýrobních služeb je uvedena v Tabulce 4, kde je zřejmé, že produkce oceněná ržbami je nižší než mezispořeba. V posledním sloupci abulky jsou uvedeny nákupy ěcho služeb domácnosmi.

7 Tabulka 4 Nevýrobní služby, mil. Kčs Rok Produkce Mezispořeba HPH Nákupy nevýrobních služeb domácnosmi Zdroj: Vlasní výpočy Pozn.: HPH hrubá přidaná hodnoa Odhad neržních služeb Pro idenifikované neržní výrobce je produkce odhadnua nákladovým způsobem. Jde o souče mezispořeby, náhrad zaměsnanců, spořeby fixního kapiálu a osaních čisých daní na produkci. Jde o odvěví veřejné správy a obrany, vzdělávání a zdravonicví a sociální ochrany (sekce O až Q klasifikace CZ-NACE). Kromě ěcho již exisujících odvěví je nuné odhadnou hodnou poskyovaných služeb veřejné infrasrukury, oceněnou na základě spořeby fixního kapiálu silnic a železnic. Tao neržní produkce je spořebovávána vládními insiucemi. Nevládní neziskové organizace neuvažujeme samosaně, pro účely odhadu úču výrobků a služeb o není nezbyné, resp. předpokládáme, že jsou součásí vládních insiucí. Pro zcela přesný odhad neržních služeb je nezbyné mí k dispozici podrobné údaje o nevýrobní sféře. Vzhledem k úrovni odhadů však v praxi posačí mí k dispozici informace o srukuře například z abulek inpu-oupu publikovaných v pěileé periodiciě. V mezidobí je použia srukura nejbližších abulek inpu-oupu. Výsledky propočů za Českou republiku jsou uvedeny v Tabulce 5. Tabulka 5 Produkce neržních služeb, mil. Kčs Rok Produkce neržních služeb Zdroj: Vlasní výpočy Odhad služeb bydlení Z hlediska objemu paří meodické úpravy služeb bydlení mezi nejvýznamnější úpravy v národních účech. Jde o placené nájemné a impuované nájemné. Placené nájemné zahrnuje především pronájmy za podnikové, obecní a další pronajímané byy, a podnájmy mezi domácnosmi. Impuované nájemné je hodnoa služeb, keré poskyují vlasníci obydlí sami sobě. Placené nájemné bylo zahrnuo v bilanci nevýrobní sféry. Služby impuovaného nájemného byly odhadnuy z důvodu absence rozvinuého rhu nákladovou meodou user cos mehod (UCM). Tako spočené údaje jsou konzisenní s údaji ČSÚ od roku Impuované nájemné je nuné přida do produkce i do spořeby domácnosí, odhady jsou uvedeny v Tabulce č 6.

8 Tabulka 6 Nájemné a impuované nájemné Rok Impuované nájemné celkem, mil. Kčs Průměrné měsíční nájemné v Kčs Celkem Družsevní byy Sání a podnikové byy Zdroj: Vlasní výpočy Odhad spořeby fixního kapiálu Spořeba fixního kapiálu je důležiou složkou odhadu produkce neržních výrobců. Vzhledem k omu, že cílem je odhad hrubého domácího produku, není nezbyné provádě odhady spořeby fixního kapiálu pro všechny insiucionální sekory. Jako přijaelný kompromis sačí provés odhad pro sekor vládních insiucí za fixní akiva, kerá jsou obvykle zachycena, a doda odhady za infrasrukuru (silnice a železnice), keré nebyly nikde uváděny. Původní odpisy, keré byly v sysému bilancí NH oceněny na základě podnikového účenicví, nelze použí pro odhad spořeby fixního kapiálu. Znalos původních odpisů je však klíčová, neboť v rámci bilance vorby a užií společenského produku a národního důchodu byly odpisy součásí výrobní spořeby. Tyo původní podnikové odpisy je proo nezbyné odečís od výrobní spořeby, což je jedním z kroků k odhadu mezispořeby. Tím je získán i hrubý národní důchod 5. Odhady opořebení infrasrukury jsme provedli ve spolupráci s ČSÚ meodou PIM (Perpeual Invenory Mehod), viz Tabulka 7. Tabulka 7 Spořeba fixního kapiálu neržních výrobců, mil. Kčs Rok Celkem Infrasrukura Zdroj: Vlasní výpočy ve spolupráci s ČSÚ Osaní meodické úpravy Při ransformaci původních údajů z bilancí národního hospodářsví je nezbyné mí na paměi, že sysém národního účenicví v pojeí ESA 1995 zahrnuje značné množsví úprav znamenající přechod z podnikového účenicví na mezinárodně srovnaelný sandard. Kromě ěcho rozdílů v ocenění jde o další kaegorie založené na impuaci nepřímo měřielných jevů. Do první kaegorie by pařily zisky z držby zásob, odhady leasingu, odhady zušlechění, přírůsku lesa na pni apod. Do druhé pak především kaegorie z oblasi nezjišěné ekonomiky jako je například naurální mzda, spropiné ad. Odhad je ak nezbyné založi na rozdílu mezi přímými odhady provedenými v rámci projeku a dosupnými oficiálními odhady. V našem případě jsme zvolili rok 1990 jako základní přechodový můsek. Při vyloučení 5 Původní označení bylo národní důchod v bruo meodě. 6 Poděkování auorů paří zejména Ing. Igoru Krejčímu.

9 idenifikovaelných meodických odlišnosí mezi našimi odhady a odhady ČSÚ, vořily yo odhady přibližně 10 % HDP Bilancování I v případě ransformace založené na primárních údajích (zjišěná daa) je nezbyné nalezení souladu mezi výrobní a výdajovou meodou. Nejlepší meodou je sesavení abulek dodávek a užií nebo symerických abulek inpu-oupu a bilancováním skupin produků provés poslední fázi ransformace do sandardu ESA Teno posup je však možný pouze ve vzácných případech, a ak je možné využí zjednodušený posup založený na vzazích mezi agregáy. Východiskem je kvalia ransformace, kerá je zřeelně nejvyšší na sraně výrobní meody (produkce a mezispořeba) a výrazně nižší na sraně výdajové meody. Z hlediska výdajové meody je edy nuné bilančně upravi zásoby o zráy 7, keré byly publikovány v BNH samosaně. Naproi omu výdaje na konečnou spořebu vládních insiucí předsavují meodickou položku, kerou není řeba samosaně bilancova. Zbývají edy především hrubá vorba fixního kapiálu a výdaje na konečnou spořebu domácnosi. Podle povahy vzniku rozdílu lze rozhodnou - v případě odlišnosí mezi podnikovým a národním účenicvím může jí o hrubou vorbu fixního kapiálu a v případě nezjišěné ekonomiky spíše o výdaje na konečnou spořebu domácnosí Principy cenových přepočů (saisická deflace) Deflace agregáů by měla bý založena buď na podrobném produkovém členění a na aplikaci cenových indexů v ideálním případě nebo alespoň na odlišném přísupu k jednolivým úpravám a ransformovaným údajům. V námi použiém druhém přísupu vycházíme z publikovaných údajů o odvěvové srukuře společenského produku a výkonové spořeby. Tako spočené impliciní defláory se použijí na převod odvěvové produkce, mezispořeby, a nepřímo edy i hrubé přidané hodnoy za výrobní sféru do cen předchozího roku. K ěmo údajům se přičou samosaně deflované meodické úpravy. Výsledný agregá je ak dán součem v cenách předchozího roku a následně používán pro řeězení, například pro deflaci produkce v odvěví i v roce plaí následující vzah: P.1 i, i, i i, c. 1 SPc. / Def / 1 Mac. 1.. Mz i, c. 1, (1) kde P.1 c.-1 c. Def Ma až Mz je produkce, ceny roku předchozího, ceny roku běžného, impliciní defláor odvozený z publikovaných údajů, veškeré meodické úpravy. Produkce za celou ekonomiku je pak dána součem produkce podle jednolivých odvěví: P.1 i, c. 1 P. 1c. i 1. (2) 7 Samozřejmě, že ne všechny zráy se vážou k zásobám, nicméně jde o přijaelný kompromis.

10 Tako je nezbyné provés deflaci i složek výdajové meody, pouze saldo zahraničního obchodu nelze samosaně deflova. Deflace zahraničního obchodu ak musí bý spočena implicině jako rozdíl mezi výrobní a výdajovou meodou v cenách předchozího roku. 3 Výsledky HDP za roky Výsledky ransformace údajů z bilancí národního hospodářsví do sysému národního účenicví jsou uvedeny v Tabulce č. 8. Ze srovnání je zřejmý rychlejší růs hrubého domácího produku ve srovnání s národním důchodem založeným na bilancích národního hospodářsví. Teno vývoj povrzuje pomocí čísel o, že vyloučení zv. nevýrobní sféry z výpoču národního důchodu v BNH vedlo ve svém důsledku k podcenění významu služeb pro harmonický vývoj ekonomiky. Ukazael národní důchod nebyl proo schopen komplexně zachyi rozvoj služeb v 80. leech 20. soleí a nemohl ak plni roli agregáního ukazaele výkonu ekonomiky. Tabulka 8 Srovnání národního důchodu z BNH a hrubého domácího produku Rok ND HDP Rok ND HDP Zdroj: Český saisický úřad, vlasní výpočy 4 Lieraura ARVAY, J The Maerial Produc Sysem (BNH): A Rerospecive. Tweny-second General Conference of he Inernaional Associaion for Research of Income and Wealh (IARIW), Swizerland ČSÚ Gross Naional Income Invenory 2002, version 2.0. hp://apl.czso.cz/nufile/gni_cz_en.pdf. EUROSTAT European Sysem of Accouns (ESA 1995). Eurosa, Luxembourg EUROSTAT The comparabiliy of impued ren. Eurosa, Luxembourg Fischer, J., Sixa, J., Hronová, S., Hindls, R., Vlavská, K. Odhady zdrojů a užií hrubého domácího produku ČR pro roky v meodice ESA Poliická ekonomie,v isku hp://epp.eurosa.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-ra /en/ks-ra en.pdf OECD Measuring Capial, OECD Manual, Second Ediion. OECD, Paris. UN Sysem of Naional Accouns 1993 (SNA 1993). Unied Naions, New York 1993.

11 Schvalovací doložka Meodiku ransformace údajů z bilancí národního hospodářsví do sysému národního účenicví, zpracovanou a předloženou kolekivem auorů Fakuly informaiky a saisiky Vysoké školy ekonomické v Praze v prosinci 2012, doporučuje Český saisický úřad pro využií v praxi. V Praze dne....

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů Analýza říjen 2004 Koncepce penzijní efomy hledání základních paameů Téma penzí neusále nabývá na významu. Takzvaný důchodový úče nespasily ani změny paameů povedené v ámci efomy veřejných ozpočů a hlavní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001 Důchodová reforma ve Spolkové repulice roku 2001 Ing. Rudolf F. Heidu, Deparmen of Law and Social Sciences, Mendel Universiy in Brno, rudi.heidu@seznam.cz Asrak Ve Spolkové repulice převažuje názor, že

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku,

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU V základním vybavení majiele psa nesmí v žádném případě chybě: vhodné vodíko. Majielé si pro svého psa přejí konrolu a jisou. Zároveň by rádi svým

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Příloha 1.1. Služby bydlení

Příloha 1.1. Služby bydlení Příloha.. Služby bydlení Metoda uživatelských nákladů (UCM) - 995-006... Odhad služeb bydlení pro obydlí obývaná jejich vlastníky byl změněn v rámci hlavní revize 0 ze dvou důvodů: () úpravy odhadu metodou

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva Vysoká škola báňská Tehniká univerzia Osrava MODULOVANÉ SIGNÁLY učební ex Zdeněk Maháček, Pavel Nevřiva Osrava Reenze: Ing. Jiří Kozian, Ph.D. RNDr. Miroslav Liška, CS. Název: Modulované signály Auor:

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8.

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8. Idenifiáor maeriálu: ICT 1 9 Regisrační číslo rojeu Název rojeu Název říjemce odory název maeriálu (DUM) Anoace Auor Jazy Očeávaný výsu Klíčová slova Druh učebního maeriálu Druh ineraiviy Cílová suina

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 14 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN

ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN Jiří Peší, Mara Šlehoferová ÚVOD

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem)

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem) Audi lokali problémových pro cyklisy v cenru Prahy (zjednodušeným posupem) Vraislav Filler ve spolupráci s CPS (Tomáš Cach, Tomáš Prousek, Kvěoslav Syrový) verze. Teno dokumen obsahuje popis a výsledky

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

HOMMEL CS. Katalog měřicích přístrojů JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY JENOPTIK

HOMMEL CS. Katalog měřicích přístrojů JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY JENOPTIK HOMMEL CS Kaalog měřicích přísrojů INDUSTRIAL METROLOGY 2015 OBSAH INDUSTRIAL METROLOGY We measure he world... Výrobní divize průmyslové merologie INDUSTRIAL METROLOGY je členem dynamické obchodní skupiny

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice klíčová slova: penzijní sysémy reálná konvergence apreciace - míra výnosu ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan KUBÍČEK Úvod Obíže, do kerýc se dosává průběžně financovaný penzijní sysém (PAYG

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 56 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

V TOMTO ÈÍSLE ÈÍSLO 10 (2/00) OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI ÈERVEN 2000 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI...

V TOMTO ÈÍSLE ÈÍSLO 10 (2/00) OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI ÈERVEN 2000 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI... ÈÍSLO 1 (2/) ÈERVEN 2 V TOMTO ÈÍSLE OCHRN IN ORMCÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKCI... 1 NOVINKY Øídicí rozhraní CI 13... 2 DIGITÁLNÍ KOMUNIKÈNÍ TECHNIK - DIGITL & COMMUNICTION TECHNOLOGY OCHRN IN ORMCÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKCI

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů V

Úhrada za ústřední vytápění bytů V Úhrada za úsřdí vyápěí byů V Aoa osldí z sér čláků o poměrovém měří pojdává o vzahu poměrového a zv. absoluího měří pla, a poukazuj a další, zaím méě zámou možos využí poměrovýh dkáorů VIA, krou j korola

Více

Annex 1.15. Vývoz a dovoz zboží a služeb

Annex 1.15. Vývoz a dovoz zboží a služeb Annex 1.15. Vývoz a dovoz zboží a služeb 1.15.1. Změny v oblasti vývozu a dovozu patřily v mimořádné revizi časových řad národních účtů, která probíhala v roce 2011, k těm nejdůležitějším. Důvody revize

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Polcká ekonome 49:, sr. 58-73, VŠE Praha,. ISSN 3-333 Rukops ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Josef ARL, Šěpán RADKOVSKÝ, Vsoká škola ekonomcká, Praha, Česká národní banka, Praha.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více