Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012"

Transkript

1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, Blatná Tel , fax , PROFEX AM, spol. s r.o., 2011, vyšlo 12. prosince 2011

2

3 MZDY - ZMĚNY Obsah 1. Změny 2011 a Přehled změn, které se týkají roku Přehled změn, které se týkají roku Novela zákoníku práce Potírání švarcsystému a nelegální práce Neplatnost právních úkonů Prodloužení zkušební doby Zaměstnání na dobu určitou Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli Nový výpovědní důvod ze strany zaměstnavatele Odstupňované odstupné Zpojistnění dohod o provedení práce Změny v pracovní době Práce přesčas i u řadových zaměstnanců Smluvní plat Výplata mzdy Cestovní náhrady Dovolená Překážka zaměstnavatele částečná nezaměstnanost Za konkurenční doložku jen polovinu platu Zápočtový list a průměrný výdělek Další úpravy a přechodná ustanovení Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy Novela zákona o inspekci práce Zákon o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb Redukční hranice pro výpočet nemocenského v roce Zvýšení rozhodné částky pro účast na nemocenském pojištění Zákon č. 589/1992 Sb. O pojistném na soc. zabezpečení Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ Minimální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení u OSVČ Zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na VZP Zvýšení rozhodného příjmu s dopadem do zákona o zdravotním pojištění Výše min. vyměřovacího základu pro odvod pojistného na VZP u OSVČ Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb Důchodové pojištění Malá důchodová reforma Novela ze zákona č. /2011 Sb. O nemocenském pojištění Změny z vyhlášky č. 286/2011 Sb. O výši všeobecného VZ a koeficientu pro jeho přepočet ELDP Pracovní smlouvy Dohody o pracovní činnosti Členové SRO a jiní jen důchodově pojištění zaměstnanci Členové družstva Různé Odměny jednatelů a členů představenstev Členové orgánů společnosti Odměna Legislativa Výkon funkce bez nároku na odměnu Souběh pracovního poměru a dozorčí rady Souběh prokury a pracovního poměru

4 Odměny členů orgánů společnosti Tantiéma Cestovní náhrady SRO Jednatel společnosti s ručením omezeným Odměna Cestovní náhrady Společník společnosti s ručením omezeným Odměna společníka Pracovněprávní vztah podle zákoníku práce Podíly na zisku Cestovní náhrady Družstvo Odměna Cestovní náhrady Veřejná obchodní společnost Podíly Cestovní náhrady Komanditní společnost Komanditisté Příjmy za práci Cestovní náhrady Komplementáři Podíly na zisku Cestovní náhrady Výdaje na pracovní cesty dle 24 odst. 2 písm. k) ZDP Stravné Cestovné Silniční motorové vozidlo zahrnuté v obchodním majetku Vlastní motorové vozidlo nezahrnuté do obchodního majetku Pronajaté silniční motorové vozidlo Další skupinu tvoří vozidla Závěrem Změny k Změny obchodněprávní úpravy Dary Dvousměnný pracovní režim ANO/NE Práce zaměstnance ve svátek VREP Srážky ze mzdy Legislativa Provádění srážek Základ pro exekuce ( 277 a 299 OSŘ) Srážky přikázáním jiných peněžitých pohledávek ( 312 až 316) Nezabavitelné částky ( 278 OSŘ + NV č. 595/2006 Sb.) Osoby, kterým je povinný povinen poskytovat výživné Výpočet srážky ze mzdy ( 279 OSŘ) Pořadí srážek ze mzdy ( 280) Ukončení, odklad a zastavení srážek ze mzdy ( 284, 289 a 290 OSŘ) Změna plátce mzdy ( 293 až 296 OSŘ a 149 odst. 4 ZP) Srážky při více plátcích mzdy ( 297 a 298 OSŘ) Srážky při výplatě náhrady za ztrátu na výdělku Provádění srážek při výplatě mzdy jinak než měsíčně Sankce proti plátci mzdy ( 292 OSŘ) Úpadek nebo hrozící úpadek zaměstnance oddlužením Zahájení insolvenčního řízení ( 109 odst. 1 písm. c) Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 písm. e), 244 a 406) Rozhodnutí o způsobu oddlužení Rozhodnutí o řešení úpadku oddlužením ( 406 odst. 2) Rozhodnutí o řešení úpadku oddlužením ( 406 odst. 3 až 5) Práce zaměstnance ve svátek... 60

5 2.8. Materiály MPSV na jednání vlády Hlavní rizika práce v kanceláři Práce vsedě Práce s PC Zásady pro eliminaci rizik práce v kanceláři Závěr Novely a zákony, které již byly zveřejněny ve sbírce zákonů: č. 364/2011 Sb. Zákon o úsporných opatřeních, který novelizuje: 187/2006 Sb. O nemocenském pojištení 589/1992 Sb. O sociálním zabezpčení 262/2006 Sb. Zákoník práce 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře 435/2004 Sb. O zaměstnanosti 108/2006 Sb. O sociálních službách 99/1963 Sb. Občanský soudní řád 582/1991 Sb. O organizaci sociálního pojištění 155/1995 Sb.O důchodovém pojištění 236/1995 Sb. O platu 128/2000 Sb. O obcích, 129/2000 Sb. O krajích, 131/2000 Sb. O Praze 218/2002 Sb. Služební zákon 111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi 206/2009 Sb., který měmí zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách 362/2009 Sb. O rozdpočtu na rok 2010 č. 365/2011 Sb. Novela zákoníku práce a související, který novelizuje 262/2006 Sb. Zákoník práce 125/1993 Sb. O zákonném pojištění zaměstnavatele 582/1991 Sb. O organizaci sociálního pojištění 589/1992 Sb. O sociálním zabezpčení 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění 111/1998 Sb. O vysokých školách 118/2000 Sb. O ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 312/2002 Sb. O úřednících samostatných samosprávních celků 435/2004 Sb. O zaměstnanosti 251/2005 Sb. O inspekci práce 187/2006 Sb. O nemocenském pojištení 309/2006 Sb. O zajištění dslších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 367/2011 Sb. Novela zákona o zaměstnanosti, který novelizuje 435/2004 Sb. O zaměstnanosti 582/1991 Sb. O organizaci sociálního pojištění 118/2000 Sb. O ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 634/2004 Sb. O správních poplatcích 251/2005 Sb. O inspekci práce 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách 262/2006 Sb. Zákoník práce č. 379/2011 O stanovení výše zahraničního stravného v roce

6 1. ZMĚNY 2011 A Přehled změn, které se týkají roku 2011 k byl zákonem č. 30/2011 Sb. novelizován daňový řád (např. plná moc již podle 27 odst. 2 DŘ nemusí, ale pochopitelně nadále může, obsahovat její akceptaci zmocněncem). V souvislosti se zavedením DŘ nebyly příslušné procesní změny správně promítnuty do jednotlivých daňových zákonů, což se následně napravovalo - v zákoně o daních z příjmů již velkou novelou č. 346/2010 Sb. k , v zákoně o DPH novelou č. 47/2011 Sb. sk ; novela DŘ č. 30/2011 Sb. napravila k nesoulad procesních pravidel a zákonem o dani z nemovitostí, zákonem o dani silniční a zákonem o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (byla vypuštěna speciální ustanovení těchto zákonů o podávání přiznání na příslušných tiskopisech, protože kolidovala s obecnou úpravou 72 DŘ; v dani z nemovitostí bylo přijato i o několik dalších změn, např. byla posunuta lhůta, do které musí obec vydat obecně závazné vyhlášky upravující koeficienty - vyhlášky musí nabýt platnosti před 1. říjnem, před novelou to bylo před 1. srpnem). k nabyla účinnosti velká novela zákona o DPH č. 47/2011 Sb., k nabude účinnosti uplatnění tzv. tuzemského reverse charge podle 92a i u stavebních a montážních prací. k byl zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, naprosto okrajově novelizován zákon o daních z příjmů (slova úřadu práce nahrazena slovy Úřadu práce České republiky ). k nabylo účinnosti přesunutí ustanovení 25 odst. 1 písm. zp) zákona o daních z příjmů (omezení výdajů na dopravu při uplatnění paušálního výdaje na dopravu) do písm. x) (do omezujícího daňovou uznatelnost úroků z tzv. zaměstnaneckého spoření) loňskou novelou ZDP č. 346/2010 Sb. k byl zákonem č. 139/2011 Sb. novelizován zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb. ve znění 156/2010 Sb.) a spolu s ním došlo k drobné změně zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Dosavadní limit pro platby v hotovosti stanovený na EUR je nově stanoven na částku 350 tic. Kč (platby vyšších částek je nutno provádět až na výjimky bezhotovostně). S účinností od se použije prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne , kterým se provádí Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH. Na toto nařízení měla reagovat novela zákona o DPH od , jejíž schvalování bylo pozastaveno. Rozpory mezi zákonem o DPH a prováděcím nařízení tak budou pravděpodobně existovat i po k nabyl účinnosti nový zákon č. 136/2011 o oběhu bankovek a mincí, přinesl spoustu starostí pokladním, když tzv. nestandardně poškozené bankovky (např. orazítkované dětským razítkem) učinil bezcennými, a to většinou bez možnosti jakékoli finanční náhrady. Zásadní otázkou je odlišení standardního a nestandardního poškození popř. opotřebení oběhem příslušný manuál je zveřejněn na stránkách ČNB. (http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/index.html). Zveřejněný manuál byl zásadním způsobem aktualizován a ČNB velmi přísná pravidla poněkud zmírnila! K nabyl účinnosti zákon č. 188/2011 Sb. novelizující zákon o kolektivním investování. Součástí této novely je i terminologická novela zákona o účetnictví a novela zákona o daních z příjmů týkající se subjektů kolektivního investování, jejíž součástí je navíc i úprava zaokrouhlování srážkové daně na celé Kč dolů ( 36 odst. 3, dosud řešeno prominutím daně D-346 a změna tedy nemá praktického dopadu) a možnost zprostit plátce povinnosti podávat hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou z příjmů vyplácených zahraničním subjektům ( 38d odst. 3). k nabyl účinnosti zákon č. 138/2011 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, který sjednotil pro OSVČ lhůtu pro doplatek pojistného na zdravotní pojištění s lhůtou pro doplatek pojistného na sociální zabezpečení, tedy na osm dnů po dni podání přehledu. V praxi se použije při podávání přehledů za období roku K změny v zákonech č. 48/97 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a č. 592/92 Sb. O pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákonem č. 298/2011 Sb.

7 V zákoně č. 48/97 Sb. o veřejném zdravotním pojištění byly provedeny změny: 1. V 5 písm. a), který řeší okruh plátců pojistného na VZP se doplnil za bod 7 bod 8, který zní: 8. člena okrskové volební komise při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků, Pojistné na VZP se nově nebude odvádět z odměn nově vložené skupiny pojištěnců, i přesto že jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle 6 zákona o daních z příjmů. Tato změna reaguje na komplikovaný výběr pojistného na VZP u členů volebních komisí, který přinášel zdravotním pojišťovnám jen minimální příjmy. Nově se z odměn členů okrskových volebních komisí bude odvádět pouze daň z příjmů. 2. V 7 odst. 1, který vymezuje okruh osob, za které je plátcem pojistného stát, se mění písm. h) z něhož vyplývá, že za osoby, které nastoupí na vojenské cvičení, bude i nadále plátcem pojistného stát, ale vojáci z povolání jimi již nebudou. 3. V 11 odst. 1 písm. a), se mění první až druhá věta takto: Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku; přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě. Po této změně bude možné změnit zdravotní pojišťovnu pouze k 1. lednu následujícího kal. roku a přihlášku je třeba podat nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Tzn., že při platnosti tohoto zákona od si bude moci někdo změnit zdravotní pojišťovnu až od V zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění jsou provedeny tyto změny: 1. V 8 se, u placení záloh na pojistné na VZP osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ), změnil odst. 4, z něhož vyplývá, že pokud bude mít OSVČ v roce, ve kterém platí zálohy, nižší příjmy snížené o výdaje nejméně o jednu třetinu oproti průměru v předchozím roce, může požádat o snížení zálohy. Toto snížení by platilo až do měsíce, který předchází měsíci, v němž měl být podán přehled o příjmech. Dosud mohlo snížení platit pouze po dobu 3 měsíců následujících po snížení zálohy. 2. V 14, přeplatek pojistného, se změnil text odst. 1, dosud mohl být přeplatek pojistného vrácen do 5 let, nově můžeme žádat do 10 let od uplynutí roku, v němž přeplatek vznikl. 3. V 16, promlčení pojistného, se v odstavci 1 a 2 prodloužila doba pro vymáhání dlužného pojistného rovněž z 5 na 10 let. Vzhledem k tomu, že 19 říká, že pokud jde o splatnost penále a jeho promlčení, postupuje se stejně jako u pojistného, i u vymáhání penále bude platit promlčecí doba 10 let Přehled změn, které se týkají roku Novela zákoníku práce Potírání švarcsystému a nelegální práce Zákoník práce a zákon o zaměstnanosti upravují pojmy závislá a nelegální práce. Doplnění a přesnější vymezení těchto pojmů, bude vodítkem při posuzování, zda se jedná o nelegální práci či zastřený pracovního vztah, tzv. švarcsystém. V zákoníku práce v 2 je jasně uvedeno, že závislou prací je práce, která je: vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána:

8 za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady zaměstnavatele, na odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době, na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Zákoník práce nově zakazuje vykonávat závislou práci v jiném právním vztahu, než v pracovním poměru. Nelegální prací je také, když fyzická osoba vykonává práci: v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání (zelená nebo modrá karta pro cizince). Podle odborů není ani tato úprava dostačující. Ze zákona by totiž mělo být zřejmé, že pokud dochází k výkonu závislé práce v jiném než pracovněprávním vztahu, jde o nelegální práci. Za umožnění takové práce musí toho, kdo tuto práci přiděluje, stihnout odpovídající sankce. Nezakazuje se vykonávat práci v jiném než pracovněprávním vztahu, ale zakazuje se vykonávat v jiném právním vztahu závislou práci. Pracovníci inspektorátu se při prováděných kontrolách setkávají se situacemi, kdy v rámci prováděné kontroly jsou na pracovišti při výkonu práce přítomni nejen zaměstnanci pracující na základě pracovní smlouvy nebo dohod. Jsou tu i osoby, které pracují na základě obchodněprávního vztahu uzavřeného s kontrolovaným subjektem a jejich práce je s prací ostatních zaměstnanců totožná. Prokázat (doložit důkazy), že se jedná o závislou práci, je velmi obtížné. Důvodem je složitost při naplňování všech znaků závislé práce. Prokazování mimořádně ztěžuje i skutečnost, že na skrytém pracovním poměru mají často zájem obě strany, tedy živnostník i zaměstnavatel. Kontroly budou prováděny orgány inspekce práce i v roce 2012 a budou zaměřeny na potírání tzv. Švarcsystému. V každém případě je jisté, že postihy za práci na černo a nelegální zaměstnávání cizinců budou přísnější. Pokud zaměstnáváte cizince neoprávněně, přípravte se na pokutu až 5 milionů korun Neplatnost právních úkonů Novela se rovněž zabývá neplatností právních úkonů. Současné znění zákoníku obsahuje pokyny, že některá ujednání je nutné nutné uzavřít písemně, pod podmínkou neplatnosti, jiné se pouze doporučuje uzavřít písemně. V 18 se řeší relativní neplatnost z důvodu vady obsahu, tuto neplatnost mohou napadnout pouze strany. Písemně musí být uzavřeny například dohody konané mimo pracovní poměr. Dovětky o jejich neplatnosti při nedodržení písemné formy už ale v novém zákoníku práce schází. Neznamená to ale, že dohoda uzavřená ústně je platná. Zjednodušeně řečeno, bude-li v zákoně uvedeno slovo písemně, musí se jednat skutečně o písemnou formu bez ohledu na to, zda ustanovení obsahuje dodatek o neplatnosti. V tomto smyslu bude upraven i 19 zákoníku práce, který řeší absolutní neplatnost smlouvy (může být kdykoliv zrušena orgány státní správy). Mimo to se rozšiřuje požadavek písemné formy i na ukončení pracovního poměru ve zkušební době, na prodloužení výpovědní doby a na dohodu o výplatě odstupného v jiném termínu než je poslední mzda. Pozměňovací návrhem byly upřesněny některé postupy. Například pokud pracovní smlouva nemá písemnou podobu, je možné se dovolávat její neplatnosti jen tehdy, pokud ji ještě obě strany nezačaly plnit. Při ztrátě písemného dokumentu je možné udělat dodatečně písemný záznam. POZOR: Pokud budete se zaměstnancem cokoliv řešit nebo provádět jakýkoliv právní úkon v pracovním vztahu, vždy to proveďte písemnou formou. Raději papír navíc než nepříjemné překvapení za měsíc, až se bude zaměstnanec domáhat např. Neplatného ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Vždy papír podepsaný zaměstnancem nebo svědky, žádná SMS nebo mailová zpráva Prodloužení zkušební doby Zkušební doba činí dle 35 zákoníku práce 3 měsíce. Novela přichází s jejím prodloužením nejdéle na 6 měsíců a to jen u vedoucích zaměstnanců. Bude možné ji sjednat také v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo. Sjednává se písemně nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Není možné ji prodlužovat a stejně jako dnes se prodlužuje o dobu překážek, nově rovněž o celodenní dovolenou. Zkušební doba by také neměla být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru

9 Definice vedoucího zaměstnance v 11 stanoví, že jde o člověka, který stanoví, řídí a kontroluje práci svých podřízených, tedy de facto i jednoho svého podřízeného. Vedoucím zaměstnancem může být i zaměstnanec na nejnižším stupni řízení, byť má jednoho podřízeného, naopak to nemusí být odoba na vysokém stupni řízení bez podřízených např. poradce generálního ředitele. Ve zkušební době nelze zrušit pracovní poměr v případě, je-li zamestnanec v pracovní neschopnosti po dobu prvních 21 dnů. Rovněž lze dát zaměstnanci písemné zrušení pracovního poměru ve zkušební době v den, kdy pracovní poměr končí (už nejsou 3 dny předem). Na písemném zrušení vyznačte kromě data i hodinu předání. V případě následné pracovní neschopnosti platí první rozhodnutí, je-li to z provozních důvodů možné, udělejte to na konci směny ve dni, kdy má zaměstnání skončit, a touto směnou zaměstnání opravdu končí. Budete-li posílat ukončení doporučenoupoštou, nezapomeňte, že nabývá platnosti dnem doručení a datum ukončení nesmí být před datem doručení, jinak je neplatné Zaměstnání na dobu určitou Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou se prodlužuje, 39 nově řeší celou tuto problematiku. Nově nesmí mezi týmiž smluvními stranami doba přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Celkově je tedy možné zaměstnávat na dobu určitou až 9 let ( roky) a v období 15 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou. A po uplynutí dalších 3 let ode dne ukončení posledního pracovního poměru by mohl být uzavřen další pracovní poměr. Navrhovaná novela dále odkazuje na zachování opakovaného sjednání pracovních poměrů na dobu určitou podle zvláštních předpisů, a to 92 zákona o zaměstnanosti (zaměstnávání cizinců na dva roky) a v případě pracovních poměrů sjednaných agenturami práce k výkonu u jiného zaměstnavatele. Stejně jako nyní se pracovní poměr uzavřený na dobu určitou může změnit na dobu neurčitou. A to písemným prohlášením zaměstnance, že na dalším zaměstnávání po uplynutí sjednané lhůty trvá. Neprodloužením pracovní smlouvy doba určitá končí. Pokud ale bude zaměstnanec po této době nadále s vědomím zaměstnavatele pracovat, stane se jeho pracovní poměr automaticky pracovním poměrem na dobu určitou. Tento institut by měl smluvním stranám sloužit pouze v odůvodněných případech, kdy je potřeba práce na té či oné straně časově omezena. Jedná se o závazek, který by měl být dodržen. Proto v případě, že zaměstnavatel svůj závazek zaměstnat zaměstnance po dobu určitou nedodrží, měl by mu poskytnout náhradu ve výši průměrného výdělku odpovídající době, o kterou byl pracovní poměr zkrácen. Tato povinnost by se však měla uplatnit jen v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí podle některého z výpovědních důvodů uvedených v 52 zákoníku práce - jde o tzv. organizační důvody na straně zaměstnavatele. Velice nešťastné je zrušení dosavadních výjimek, tj. zástup za nemoc, mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a zvláštní povaha práce. Toto se nejvíce dotkne zaměstnavatelů v zemědělství a stavebnictví, kde je výkon práce vázán na charakter počasí. Podle přechodného ustanovení pod bodem 4 zákona je možno výjimky používat ještě po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Z toho vyplývá, že zástupy za mateřskou resp. rodičovskou dovolenou nebo zvláštní povaha práce skončí dne a od tohoto data bude třeba uplatnit obecné pravidlo pro uzavírání doby určité, tj. maximálně na 3 roky a opakování nebo prodloužení nejvýše dvakrát. Pokud byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou před , pokud uděláte úkon, například smlouvu prodloužíte před , v a po roce 2012 můžete prodlužovat ještě 3x, pokud poprvé prodloužíte v roce 2012, můžete prodlužovat ještě 2x. POZOR: V roce 2011 nemůžete sjednat pracovní smlouvu na 3 roky s nástupem např , musela by být sjednána podle úpravy platné roce 2011, tj.na 2 roky Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli Podle aktuálního znění zákoníku práce může dočasně přidělovat zaměstnance k jinému zaměstnavateli pouze agentura práce. Po zrušení dočasného přidělení se mohl poskytnout zaměstnanec k jinému zaměstnavateli pouze v případě, že u něho prováděl službu a tato služba byla uvolňujícím zaměstnavatelem fakturována včetně DPH. Nově může zaměstnavatel v případě nedostatku práce po dohodě se zaměstnancem tohoto přidělit k - 7 -

10 jinému zaměstnavateli. Smí tak učinit nejdříve po 6 měsících od uzavření pracovního poměru. Zaměstnavatel přitom od druhého zaměstnavatele nebude moci požadovat jinou úhradu než úhradu nákladů spojených se zaměstnáváním (mzda, cestovní náhrady apod.). Zkrátka nebude možné na přidělování zaměstnanců vydělávat. Mzdu zaměstnanci bude i nadále poskytovat uvolňující zaměstnavatel, kterému ji bude refundovat zaměstnavatel, u kterého bude práce vykonávána. Právní úprava refundace náhrady mzdy, předpokládá, že povinnost uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, vyplacenou náhradu mzdy vznikne bez jeho žádosti právnické nebo fyzické osobě, pro niž byl uvolněn. Zaměstnavatel, který náhradu mzdy vyplatil, má však možnost dohodnout se s právnickou nebo fyzickou osobou, pro kterou byl zaměstnanec uvolněn, na upuštění od refundace. Jestliže by však ze zvláštního zákona vyplývalo, že refundace musí být vždy provedena, pak by dohoda mezi zaměstnavatelem a právnickou nebo fyzickou osobou, pro kterou byl zaměstnanec uvolněn, nepřicházela v úvahu Nový výpovědní důvod ze strany zaměstnavatele Ke změně dochází v 51 odst. 1, který stanoví, že prodloužení výpovědní doby musí být provedeno písemně a výpovědní doba 2 měsíců neplatí pro nově vložený 51a, který stanoví že pokud dá zaměstnanec výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností, skončí pracovní poměr nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností, což může být často odlišné od doby 2 měsíců. 52 byl rozšířen pouze o jeden výpovědní důvod, a to porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem. Jedná se o situaci, kdy se zaměstnanec nebude prokazatelně v době prvních jednadvaceti dnů nemoci zdržovat v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Například pokud se v době nemoci zaměstnanec pojede rekreovat k moři, pracuje jinde nebo jej přistihnete v herně. Výpověď za takové porušení bude muset být podána nejpozději do 1 měsíce ode dne zjištění porušování léčebného režimu. POZOR: V 192 se na konci odstavce 5 doplňuje věta Náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle 52 písm. h). Aktuální znění zákoníku práce popisuje situaci, kdy se firma ruší nebo stěhuje. V takovém případě je možné dát výpověď i nemocným, těhotným a zaměstnancům na mateřské a rodičovské dovolené. Nově se na přemísťování (stěhování) zaměstnavatele nebo jeho části vztahuje ochranná lhůta dle 54 i na těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené. V 192 odst. 5 (krácení nebo neposkytnutí náhrady mzdy) se nakonec vkládá věta: Náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle 52 písm. h). Tzn., že pokud dostane zaměstnanec výpověď podle 52 písm. h) pro zvlášť hrubé porušení režimu práce neschopného, nelze mu již z téhož důvodu snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy. V 194 se doplnilo, že i u zaměstnanců, kteří pracují na základě dohody o provedení práce, je třeba pro účely poskytování náhrady mzdy předem určit rozvržení práce do směn. Je to z toho důvodu, že dohoda o provedení práce bude při odměně nad 10 tis. Kč zakládat účast na NP a v těchto případech by náhrada mzdy náležela. V 206 byl zrušen odst. 3, který říkal, že náhrada mzdy nebo platu nepřísluší, jestliže zaměstnanec neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci. Takže nově budeme absentérům náhradu mzdy vyplácet... Z nově vloženého písm. b) vyplývá, že v případě přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nebude možné dát výpověď těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni, která čerpá mateřskou dovolenou nebo zaměstnanci v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. S těmito zaměstnanci bude možné ukončit pracovní poměr výpovědí podle 52 písm. b) až poté, co skončí tyto důvody, to bude zpravidla po uplynutí mateřské dovolené (28 resp. 37 týdnů). V případě výpovědi podle 52 písm. a) je možné i nadále skončit pracovní poměr i v době mateřské a rodičovské dovolené. Podle změněného písm. d) dříve c) se zákaz výpovědi nebude vztahovat rovněž na zaměstnance, s kterým bude ukončen pracovní poměr pro porušení jiné povinnosti stanovené v 301a zvlášť hrubým způsobem - 8 -

11 (tj. nově vložený výpovědní důvod v 52 písm. h). Z nového znění 66 (Zrušení pracovního poměru ve zkušební době) vyplývá, že již není třeba doručovat oznámení o zrušení pracovního poměru zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. V praxi byla tato lhůta zaměstnanci zneužívána k tomu, že si během ní nechali vystavit pracovní neschopnost Odstupňované odstupné Zaměstnanci bude dle 67 zákoníku práce náležet odstupné ve výši nejméně: jednonásobku průměrného výdělku, pokud zaměstnání tvá méně než 1 rok, dvojnásobku průměrného výdělku, pokud zaměstnání trvá alespoň 1 rok a méně než 2 roky, trojnásobku průměrného výdělku, pokud zaměstnání trvá alespoň 2 roky V odst. 1 písm. d) se vložila nová výše odstupného (měl by dostat trojnásobek průměrného výdělku a částku, která mu bude podle novely náležet za odpracované roky) pro zaměstnance, kteří pracují v kontu pracovní doby a byla u nich sjednána a uplatněna možnost převedení až 120 přesčasových hodin do dalšího vyrovnávacího období ( 86 odst. 4). POZOR: Nezapomeňte vyčistit vnitřní předpis a kolektovní smlouvu, kde máte uvedeno: zaměstnanec obdrží tříměsíční odstupné... V tom případě budou mít na tříměsíční odstupné nárok i zaměstnanci s kratším trváním pracovního vztahu. Doba praconího vztahu se posuzuje za všechny pracovní vztahy, které ěl zaměstnanec v organizace, pokud mezi nimi nebyla prodleva delší než 6 měsíců. Důležitou novinkou je, že zaměstnanci, který okamžitě zruší pracovní poměr ( 56 zákoníku práce), nebude náležet odstupné, ale náhrada mzdy za dobu, která odpovídá výpovědní době. Odstupné, na základě výpovědi podané nejpozději se bude dle přechodných opatření k zákonu řídit dosavadními právními předpisy. Změny se týkají až výpovědí podaných v roce Rozdíl je zde oproti stávající úpravě v tom, že náhrada mzdy se poskytne pouze za 2 měsíce (dosud bylo vypláceno odstupné tříměsíční) a z náhrady mzdy se odvádí obojí pojistné, kdežto z odstupného nikoliv Zpojistnění dohod o provedení práce Rozsah, na který lze dohodu o provedení práce dle 75 zákoníku práce uzavřít u jednoho zaměstnavatele, se zvyšuje ze 150 hodin na 300 hodin ročně. Od roku 2011 musí být dohoda uzavřena vždy písemně a od data účinnosti novely zákona (leden 2012) v ní bude muset být uvedena také doba, na kterou se uzavírá. V 77 zákoníku práce už ale nebude upozornění o neplatnosti dohody v případě jejího neuzavření písemnou formou. Tento závěr automaticky vyplývá z úpravy o neplatnosti právních úkonů pro vadu jejich formy. Podle změny provedené v 77 odst. 3 se může nově sjednat nebo stanovit právo na dovolenou a na jiné překážky v práci i u dohody o provedení práce. (3) Právo zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v 199, 206 a v odst. (2). Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o a) převedení na jinou práci a přeložení, b) dočasné přidělení, c) odstupné, d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, e) překážky v práci na straně zaměstnance, f) dovolenou, g) skončení pracovního poměru, h) odměňování (dále jen odměna z dohody ), s výjimkou minimální mzdy, a i) cestovní náhrady. části deváté. U dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle - 9 -

12 191 až 198 a 206. Na druhou stranu budou dohody s měsíční odměnou vyšší než korun podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Takový zaměstnanec bude mít nárok na náhradu mzdy v době prvních 21 dnů nemoci od zaměstnavatele. Protože bude účasten nemocenského pojištění, náleží mu i nemocenské dávky. Ovšem pouze nemocenské a za splnění dalších podmínek účasti na nemocenském pojištění i peněžitá pomoc v mateřství. Ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se dohod o provedení práce týkat nebude. A protože budou zaměstnanci pracující na dohody o provedení práce s odměnou korun a více nemocensky pojištěni, náleží jim také náhrada mzdy v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Tuto náhradu mzdy platí samozřejmě zaměstnavatel. Pro účely případné nemoci bude samozřejmě nutné předchozí rozvržení týdenní pracovní doby. Bez stanovení rozvrhu směn zaměstnavatel neurčí, za které dny přísluší náhrada mzdy. Ovšem tím dohoda o provedení práce logicky ztratí svou flexibilitu. Od 22. dne nemoci pak bude, stejně jako u jiných zaměstnanců, hradit nemocenské sociálka. Zaměstnávání na dohody o provedení práce s měsíční odměnou převyšující deset tisíc korun už nebude tak výhodné. Zaměstnavatelům tím navíc přibudou další povinnosti, mimo jiné i vystavování zápočtového listu. Dle novelizovaného zákoníku by měl při skončení dohody o provedení práce zaměstnavatel vystavit i potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list. V něm povinně dle 313 uvede, o jaký pracovní poměr se jednalo. Dále druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu a údaj, zda byly ze mzdy prováděny srážky (v čí prospěch, výši pohledávky, výši dosud sražených pohledávek a pořadí srážek). Bez výrazných změn zůstává 155 zákoníku práce. Zde se popisuje speciální postup při vyplácení cestovních náhrad zaměstnanci, který vykonává práce na základě dohody o provedení práce. Cestovní náhrady je možné poskytnout pouze v případě, že to bylo sjednáno v dohodě a bylo určeno i místo pravidelného pracoviště zaměstnance. Na základě přechodných ustanovení se u dohod uzavřených před , které trvají i nadále, považuje za den nástupu Samozřejmě se jedná o dohody převyšující odměnou uvedenou částku, ze kterých bude počínaje lednem 2012 odvedeno sociální a zdravotní pojistné. Znamená to, že i z dříve uzavřených dohod převyšující uvedenou částku bude v roce 2012 odvedeno sociální a zdravotní pojistné. POZOR: Nezapomeňte, že nově máte i u DPP povinnost rozvrhnout fiktivně pracovní dobu (stejně jako u dohod o pracovní činnosti malého rozsahu na výzvu organizace). Pokud by zaměstnanec s DDP vyšší než 10000,- Kč měsíčně onemoceněl, má nárok na náhradu mzdy! Protože máme 300 hodin ročně, rozvrhněte ve svém vnitřním předpise fiktivně například na každé pondělí v roce 5,5 hodiny. Budete-li zaměstnávat studenta přes prázdniny na DPP, nezapomeňte na strop. Bude-li mít za dva měsíce více než Kč, hezky rozvrhněte práci na 3 měsíce. Je výhodnější mít dohodu na krátké období s přesně stanoveným počtem hodin, neuvádějte do 300, jak jsme to měli dosud u 150. Můžete se dostat do situace, kdy budete mít v dohodě uvedeno za práci v celkovém rozsahu do 300 hodin obdrží zaměstnanec odměnu Kč dohoda je uzavřena na období od 1.5. do Pak se dostanete do situace, kdy zaměstnanec odpracuje 5 hodin a Vy mu podle takto uzavřené smlouvy vyplatíte Kč. Na druhou stranu, bude-li to syn šéfa, můžete mu vyplácet každý měsíc po celý rok měsíčně za 4 odpracovaná pondělí jako správci sítě, aniž by podléhal tento příjem odvodům na pojištění a dani (podepíše Vám prohlášení) Změny v pracovní době V 78 v odst. 1, kde se vymezují některé pojmy, došlo k několika změnám: (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou, c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat, d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, e) třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve

13 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, f) nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu, h) pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele, i) prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost, j) noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou, k) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v 94 odst. 1, l) rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, m) nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Byla vypuštěna definice týdne (nově je v 350a) a doplnila se naopak definice rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Došlo k zpřesnění zaměstnance pracujícího v noci, kdy musí alespoň 3 hodiny odpracovat v průměru alespoň jednou týdně (za vyrovnávací období). Nočním pracovníkem je dle 78 zákoníku práce ten, kdo odpracuje v době mezi 22 večerní a 6 hodinou ranní alespoň tři hodiny. Pracujícím v noci bude ten, kdo odpracuje v průměru alespoň jednou týdně 3 hodiny v noci. V 80 je upravena kratší pracovní doba takto: Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době. Zde se doplnilo, že kratší pracovní doba může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, aby se předešlo snahám sjednávání kratší pracovní doby např. v kolektivní smlouvě. Sjednocuje se maximální délka pracovní směny na 12 hodin (a to i pro dohody o provedení práce) v 83, ve vazbě na to se 84a zrušuje. Podle novely zákoníku by se měl fond pracovní doby při pružném rozvržení vyrovnávat až po 26 týdnech (současně dle 85 po 4 týdnech) u zaměstnavatelů, kteří nemají odbory. Pokud to bude ujednáno v kolektivní smlouvě, bude se moci vyrovnávat až po 52 týdnech. Dále se zrušuje 87 odst. 3 zákoníku práce, jelikož stanovení povinnosti zaměstnavateli, aby vykazoval každý týden rozdíl mezi stanovenou a odpracovanou týdenní pracovní dobou je nadbytečné s ohledem na skutečnost, že zaměstnavatel i při použití konta pracovní doby je povinen vést evidenci odpracované doby zaměstnance dle 96 zákoníku práce. Zrušením povinnosti vykazovat každý týden údaj, který je možno v případě potřeby zjistit z evidence pracovní doby, by bylo dosaženo snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, kteří zavedení konta pracovní doby na svém pracovišti zvažují nebo konto pracovní doby již aplikují. avrhuje se upravit ustanovení 87 odst. 4 zákoníku práce tak, aby zde byla stanovena povinnost zaměstnavatele zúčtovat pracovní dobu na účtu pracovní doby po skončení vyrovnávacího období nebo skončení pracovního poměru. Změna čeká i evidenci pracovní doby. Povinně bude obsahovat začátky a konce směn. Pouhé čárkování

14 docházky už nebude možné. 96 odst. 1 úvodní část ustanovení se mění Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce odpracované směny, práce přesčas, noční práce apod. Novinkou je, že musí být přesně evidován začátek a konec směny Práce přesčas i u řadových zaměstnanců Zákoník práce umožňuje dohodnout se s vedoucími zaměstnanci na práci přesčas za předpokladu, že je přesčasová práce zohledněna v jejich mzdě. Obdobně bude postupováno i u řadových zaměstnanců. Smluvně dohodnout práci přesčas bude možné v maximálním rozsahu 150 hodin ročně u řadových zaměstnanců a maximálně 8 hodin týdně u vedoucích zaměstnanců (416 hodin ročně). Problém vymezení vedoucího zaměstnance se odrazí i zde. 114 odstavec (3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána ( 113) již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců ( 11) v mezích celkového rozsahu práce přesčas ( 93 odst. 4). POZOR: V tomto případě musí být dohodnuta smluvní mzda, nikoli platový výměr, který jednostranně vydává zaměstnavatel. Smluvní mzda musí být dohodnuta písemně s podpisy zaměstnavatele a zaměstnance. Každá úprava musí být znovu dohodnuta. V 114 (mzda nebo náhradní volno za práci přesčas) se změnil odst. 3 takto: (3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána ( 113) již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců ( 11) v mezích celkového rozsahu práce přesčas ( 93 odst. 4). Z této změny vyplývá, že je možno se všemi zaměstnanci sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu až 150 hodin za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců bude možno přihlédnout až k celkovému rozsahu práce přesčas, tj. maximálně 416 resp. 417 hodinám. V 116 (mzda za noční práci) a v 118 (mzda za práci v sobotu a neděli) se v odstavcích 1 mění věta druhá takto: Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku. Zde se umožňuje sjednat jinou minimální výši a způsob poskytování příplatku za práci v sobotu a neděli a v noci i individuálně. Dosud to umožňovalo pouze ujednání v kolektivní smlouvě Smluvní plat V 122 se vkládá nový odstavec (2) Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší platové třídy může zaměstnavatel sjednat plat pevnou měsíční částkou, ve které budou zohledněna všechna hlediska, podle nichž jsou stanoveny jednotlivé složky platu podle tohoto zákona, na které by jinak zaměstnanci vzniklo právo, nebo které by mu mohl zaměstnavatel poskytnout (dále jen smluvní plat ). Vedle smluvního platu zaměstnanci nepřísluší žádné složky platu. Poskytování odměny a cílové odměny ( 134 a 134a) není dotčeno. Smlouva o smluvním platu musí být uzavřena písemně; pro obsah smlouvy se použije přiměřeně 136. V 123 odst. 6 se zvyšují platové tarify, v novém 134a je nově stanovena cílová odměna Výplata mzdy V 141 odstavec 3 až 5 nově znějí: (3) Pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu musí být sjednán, stanoven nebo určen v rámci období uvedeného v odstavci 1. (4) Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci před nastoupením dovolené mzdu nebo plat splatný během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném dnu výplaty. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je povinen vyplatit mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy nebo platu je povinen mu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dovolené. (5) Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo, v den skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je zaměstnavatel povinen mu vyplatit mzdu nebo plat

15 nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracovního poměru. V 142 se vkládá nový odst. 4 (dosavadní odst. 4 a 5 se mění na 5 a 6), který zní: (4) Zaměstnavatel se složitými provozními podmínkami pro výplatu mzdy nebo platu, pokud by byla výplata obtížná nebo neproveditelná, může zaměstnanci zaslat mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí, a to tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu. Při tomto zasílání mzdy bude třeba zajistit, aby měl zaměstnanec mzdu k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu. Při zasílání mzdy na zaměstnancem určený účet ( 143 odst. 1) stačí i nadále, aby byly odeslána nejpozději v termínu výplaty mzdy. Dochází ke změně 143 odst. 1, který bude nově znít takto: (1) Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy nebo platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel bude povinen poslat mzdu zaměstnance na jakýkoliv účet, který zaměstnanec určí Cestovní náhrady Kromě drobných úprav v poskytování náhrad se zejména v 170 a následujících se mění podmínky pro poskytování zahraničního stravného. Byly rovněž provedeny další změny (s dopady do zdanění a zpojistnění), které se týkají krácení tuzemského i zahraničního stravného z důvodu poskytnutí hlavního jídla zaměstnavatelem. Díky změnám v 152 nebudou cestovní náhrady poskytovány při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn, ale při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn a kromě toho budou cestovní náhrady poskytovány i při dočasném přidělení zaměstnance podle 43a. V 159 odst. 2 se vkládá věta: Náhrada jízdních výdajů zaměstnanci nepřísluší, pokud zaměstnavatel zajistí zaměstnanci použití místní hromadné dopravy způsobem, na který zaměstnanec finančně nepřispívá. Zde se bude jednat např. o přenosné tramvajenky, které zajistí zaměstnavatel pro své zaměstnance. V 163 odst. 3 se vkládá věta: Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance nižší hodnotu snížení stravného, přísluší zaměstnanci stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou v odstavci 2. Z toho vyplývá, že v případně poskytnutí jídla charakteru snídaně, oběda nebo večeře je třeba určit míru krácení stravného, pokud tak zaměstnavatel neučiní, krátí se vždy o maximální výši, tj. o 70%, 35% resp. 25%. Toto platí i pro zahraniční pracovní cesty ( 170 odst. 5). U zaměstnanců, kterým je poskytován plat, se musí vždy krátit za každé poskytnuté jídlo o 70%, 35% nebo 25% ( 176 odst. 3). POZOR: vzhledem k tomu, že předmětem daně nejsou u zaměstnanců cestovní náhrady do výše pro státní sféru, mělo by být méně krácené stravné u podnikatelů předmětem daně z příjmů a tím i odvodu sociálního a zdravotního pojištění ( 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů). Podle nově vloženého odst. 4 v 176 platí u zaměstnanců, kterým je poskytován plat toto: Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla. Obdobná změna je provedena i v 179, kde se vložily odst. 3 a 4, podle kterých se krátí obdobně i zahraniční stravné v rozpočtové sféře. V 170 se změnil odst. 3 (výše zahraničního stravného) takto: (3) Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby podle odstavce 2, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin,

16 nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na stravné podle 163 nebo 176. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Zde dochází k zpřísnění v poskytování zahraničního stravného tak, že plné stravné bude v případě pracovní cesty nad 18 hodin, dvoutřetinové při cestě 12 až 18 hodin a třetinové stravné při cestě kratší 12-ti hodin, avšak alespoň 1 hodina Dovolená Kromě kosmetických úprav byly doplněny a upraveny: 212 odst. (4) Byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, je povinna mu dovolenou nebo její část poskytnout právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je uvolněný zaměstnanec činný; tato právnická nebo fyzická osoba je povinna mu poskytnout též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním. Nevyčerpal-li zaměstnanec dovolenou před uplynutím doby uvolnění, je povinen mu ji poskytnout uvolňující zaměstnavatel. Splnění podmínek pro vznik práva na dovolenou se přitom posuzuje vcelku za dobu před i po uvolnění. Dle 216 a následujících bude od roku 2012 zaměstnavatel určovat dovolenou tak, aby byla vyčerpána vždy v aktuálním roce. Nové ustanovení 218 zákoníku práce zní: "Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Nařízení o čerpání dovolené se bude týkat i dovolené s nároky vyššími než 4 týdny. Dovolenou je nutné vyčerpat nejpozději do konce následujícího roku. Pokud čerpání neurčí do následujícího roku zaměstnavatel, rozhoduje o jejím čerpání zaměstnanec sám na základě písemného oznámení zaměstnavateli ve čtrnáctidenní lhůtě. Nadstandardní nevyčerpaná dovolená se s výjimkou ukončení pracovního poměru nebude proplácet. Dovolená nepropadne Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci Čerpání dovolené podle 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. 2. Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 4 stanoveno jinak. 3. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. 4. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. Ani slůvko o tom, že dovolená propadá. Do konce roku 2011 to bylo upraveno v odstavci A tak se dovolená střádá a střádá, dokud ji zaměstnavatel nebo zaměstnanec neurčí čerpat. Proplatit nejde, to jen při ukončení pracovního vztahu, například na 1 den. Ale té agendy kolem toho! Po změnách v 222 bude možno proplácet dovolenou jen při skončení pracovního poměru, a to i u pedagogických a akademických pracovníků v plném rozsahu Překážka zaměstnavatele částečná nezaměstnanost V případě nedostatku zakázek bude možné na základě zaměstnavatelem vydaného vnitřního předpisu platit zaměstnancům překážku z důvodu částečné nezaměstnanosti s náhradou mzdy nejméně 60 %

17 průměrného výdělku. V současné době o překážce rozhodují v souladu s 209 zákoníku práce odbory, případně u zaměstnavatelů bez odborové organizace, místně příslušný úřad práce. V 209 (částečná nezaměstnanost) se změnil odst. 2 a zrušil odst. 3, takže nově zní: (1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost). (2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem. Po této změně může o částečné nezaměstnanosti v organizaci, kde nepůsobí odborová organizace rozhodnout sám zaměstnavatel, a to bez žádosti na Úřad práce Za konkurenční doložku jen polovinu platu Podle stávající úpravy 310 se sjednává konkurenční doložka písemně a nejdříve po zkušební době, maximálně na dobu 1 roku po ukončení pracovního poměru. Za každý měsíc závazku platí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy minimálně ve výši průměrného výdělku. V 310 (konkurenční doložka) došlo k zásadní změně v tom, že peněžité vyrovnání bude poskytnuto ve výši nejméně poloviny průměrného výdělku za každý měsíc plnění závazku. Konkurenční doložku bude možno sjednat i před uplynutím zkušební doby Zápočtový list a průměrný výdělek 313 odst. (2) Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení. (2) Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení. Takže, pokud o to zaměstnanec požádá, budou údaje o těchto skutečnostech uvedeny v odděleném potvrzení včetně toho, zda byl pracovněprávní vztah ukončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů zvlášť hrubým způsobem. V 351 se změnil text takto: Má-li být v základních pracovněprávních vztazích uvedených v 3 použit průměrný výdělek, musí se postupovat při jeho zjištění jen podle této hlavy. Z toho vyplývá, že i po zrušení 363 odst. 2, se při zjišťování průměrného výdělku nebude možno odchýlit od 352 až Další úpravy a přechodná ustanovení Dochází i ke změně, kdy se ruší v 48 odst. 5. Od již nebudou muset zaměstnavatelé hlásit skončení pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením. V 330 dochází u zániku práva ke změně textu: K zániku práva proto, že nebylo ve stanovené lhůtě uplatněno, dochází jen v případech uvedených v 39 odst. 4, 57, 58, 59, 72, 267 odst. 2, 268 odst. 3, 315 a 339a odst. 1. Bylo-li právo uplatněno po uplynutí stanovené lhůty, přihlédne soud k zániku práva, i když to účastník řízení nenamítne. Změněný 333 řeší nově počítání času takto:

18 Práva i povinnosti zaniknou uplynutím doby, na kterou byly omezeny. Doby počínají prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby; to platí také v případě, kdy je uplynutím doby podmíněn vznik nebo zánik práva. V 338 se doplnilo, že v případě přechodu práv a povinností, přechází práva a povinnosti z kolektivní smlouvy na přejímajícího zaměstnavatele na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku. Za 338 a 339 se vkládá nový 339a, který zní: (1) Byla-li výpověď zaměstnance podána ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nebo byl-li pracovní poměr zaměstnance v téže lhůtě rozvázán dohodou, může se zaměstnanec u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. (2) Došlo-li k rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v odstavci 1, má zaměstnanec právo na odstupné ( 67 odst. 1). V případě přechodu práv a povinností se bude moci zaměstnanec u soudu domáhat určení, že se podstatně zhoršily pracovní podmínky u nového zaměstnavatele. Pokud tuto námitku soud uzná, bude náležet zaměstnanci odstupné ve výši podle délky zaměstnání u zaměstnavatele. Za 346 se vložily nové 346a až 346c, které řeší to, co bylo dosud v 2 odst. 6 (práce fyzických osob ve věku do 15 let ), v 13 a 14 (zaměstnavatel nesmí přenášet na zaměstnance riziko z výkonu závislé činnosti apod.) a z nového 346c vyplývá, že zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. V novém 350a je uvedena definice týdne takto: Týdnem se pro účely tohoto zákona rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů. Tato definice se použije všude, kde se v zákoníku hovoří o týdnu. Změnil se celý odst , to jsou paragrafy, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství a od kterých je možno se odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance. Zároveň se zrušil odst , ve kterém byly uvedeny paragrafy od nichž se nebylo možno odchýlit vůbec. Důležitá, pro správnou aplikaci novely ZP, jsou i přechodná ustanovení: První přechodné ustanovení zní: Pracovněprávní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí ZP, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní úkony učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však řídí dosavadními právními předpisy, i když jejich účinky nastanou až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tzn., že např. při výpovědi podle 52 písm. c), která byla dána v roce 2011, se zaměstnanci poskytne odstupné ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku bez ohledu na počet odpracovaných let u zaměstnavatele. Třetí přechodné ustanovení zní: Doba překážek v práci podle 35 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které zaměstnanec nekoná ve zkušební době práci a o které se zkušební doba prodlužuje, se řídí dosavadními právními předpisy. Tzn., že pokud zaměstnanec čerpal ve zkušební době dovolenou v roce 2011, nebude se zkušební doba o tuto překážku v práci zkušební doba v roce 2012 prodlužovat. Pokud by ji čerpal v roce 2012, tak již ano. Páté přechodné ustanovení zní: Výpovědní důvod uvedený v 52 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění tohoto zákona, není možné použít, došlo-li k porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Tzn., že pokud zaměstnanec porušil v roce 2011 režim práce neschopného, nelze mu dát z tohoto důvodu v roce 2012 výpověď. Pokud poruší režim PN v roce 2012, tak již je možno dát výpověď podle 52 písm. h). Podle šestého přechodného ustanovení je možné uplatnit odstupné podle novelizovaného ZP až na případy výpovědi dané po Stejně by se postupovalo i v případě okamžitého zrušení ze strany zaměstnance, pokud nevyplacení mzdy bylo až v roce Jestliže byla dána výpověď v roce 2011, musí dostat zaměstnanec odstupné podle ZP platného v roce

19 Podle sedmého přechodného ustanovení je možno uplatnit snížení vyplácené náhrady mzdy u soudu až v případě neplatného skončení pracovního poměru, které nastalo v roce až Podle přechodných ustanovení osm a devět může sám zaměstnavatel vyhlásit částečnou nezaměstnanost až v roce O případech, které nastaly do rozhodne Úřad práce podle znění ZP platného do Podle přechodného ustanovení dvanáct může zaměstnanec uplatnit postup podle nově vloženého 339a až na případy převodu práv a povinností, které nastaly po Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 21. kalendářních dnů pracovní neschopnosti Pro výpočet náhrady mzdy se redukční hranice pro nemocenské vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře směrem nahoru. Tím se získá přepočet náhrady mzdy z kalendářních dnů na pracovní dny a jednu odpracovanou hodinu. Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy 2012 Výše % zápočtu Max R1 První redukční hranice 146,65 90 do R1 131,98 R2 Druhá redukční hranice 219,97 60 mezi R1 a R2 43,99 R3 Třetí redukční hranice 439,95 30 mezi R2 a R3 65,99 Maximální redukovaný hodinový průměr pro náhradu RPN k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží 241, Novela zákona o inspekci práce Dále se mění zákonem č. 367/2011 Sb zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce, 12 Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. (2) Za přestupek podle odstavce 1 a) písm. a) lze uložit pokutu až do výše Kč, b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše Kč.". 25 Správní delikty právnických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 a) písm. a) lze uložit pokutu až do výše Kč, b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše Kč."

20 Zákon o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb. 3 písm. b) zaměstnanci činní v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. 5 písm. a) 5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce. 5 odst. 1, kterým se do nemocenského pojištění zahrnují nově od : 16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni 17. prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů 18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů 19. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů 20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v 167c, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice jejichž pojištění vzniká dle 10 odst.1 o) bodě 16 dnem, ve kterém začal konat práci pro společnost, a zaniká dnem ukončení této práce, p) bodě 17 dnem, ve kterém fyzická osoba ustanovená prokuristou začala s výkonem činnosti prokuristy, a zaniká dnem, kterým ukončila činnost prokuristy, za kterou je odměňována, q) bodě 18 dnem zahájení činnosti člena kolektivního orgánu právnické osoby, a zaniká dnem ukončení této činnosti, r) bodě 19 dnem, kdy fyzická osoba jmenovaná likvidátorem začala s výkonem činnosti likvidátora, a zaniká dnem ukončení výkonu funkce likvidátora, s) bodě 20 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem ukončení práce nebo dnem odvolání z pracovního místa vedoucího organizační složky 6 odst.3 V případě, kdy v kalendářním měsíci zaměstnanec pro téhož zaměstnavatele vykonává opakující se zaměstnání, která nezakládají účast na nemocenském pojištění jen z důvodu, že tato zaměstnání neměla trvat a ani netrvala déle než 14 kalendářních dnů, se stanovuje, že z těchto zaměstnání bude zaměstnanec účasten nemocenského pojištění po dobu jejich trvání v kalendářním měsíci, jestliže úhrn započitatelných příjmů z takových zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci výše rozhodného příjmu 6 se doplňuje odstavec (7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce.. nový 7a Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (1) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než Kč. (2) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce ve výši uvedené v odstavci 1; ustanovení 7 odst. 3 platí zde obdobně. Pojištění vzniká zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o provedení práce začal konat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána. (3) Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je účasten pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod podle odstavce 2 dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku uvedenou v odstavci 1; zaměstnanec je účasten pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA.

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA. HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA 2012 PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA www.peterkapartners.com V současné době je v Parlamentu ČR projednávána netrpělivě

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zákoník práce v roce 2012

Zákoník práce v roce 2012 Předsedům VZO Zákoník práce v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákoník práce je jedním ze zákonů, který dopadá téměř na všechny obyvatele v aktivním věku. Od nového roku začne platit rozsáhlá

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 31. 12. 2011 Podle 39 odst. 2 zákoníku

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval

Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval Novinky v oblasti pracovního práva zákoník práce 2012 Vážení klienti, Dnem 1. 1. 2012 vstoupila

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE II

ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE II O B S A H: 1/ ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE II. ČÁST 2/ ZMĚNY V DALŠÍCH ZÁKONECH PROVEDENÉ V SOUVISLOSTI SE ZMĚNAMI V ZÁKONÍKU PRÁCE 3/ ZMĚNY V ZÁKONU O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 4/ ZMĚNY V DALŠÍCH ZÁKONECH PŘIJATÉ

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Novela zákoníku práce JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 Přehled hlavních změn ZP 1. neplatnost právních úkonů ( 18-21) 2. zkušební doba ( 35) 3. pracovní poměr na dobu určitou ( 39) 4. dočasné přidělení

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Prosinec 2011 Rok 2012 bude pro každého zaměstnavatele v České republice poměrně náročný, když se bude nutné vyrovnat s celou řadou změn v oblasti pracovního práva i souvisejících

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Návrh. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Část první Změna zákoníku práce 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky Velká novela zákoníku práce vstoupila v účinnost dne 1. 1. 2012. V mnohém přinesla očekávané pozi vní změny

Více

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Informujeme o následujících právních předpisech, v nichž je obsažena úprava pracovněprávních vztahů nebo která má vztah k odborové činnosti.

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance PŘÍKAZ ŘEDITELE Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD Určeno pro: všechny zaměstnance Registrační číslo: Platí ode dne: PŘ-AIAF- 001-16 Podpisu jednatelem Zpracovatel: Účinnosti nabývá dne: Finanční úsek

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 11. dubna 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2016 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více