Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 @ Zápis a usnesení č,92 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne PŤítomni: PhDr Ctirad Lolek, Mgr Lubomír Faltus, Bohumil Stanislav Vesely Till, Vlastislav Heidenreich, Starosta pťedložil radním následující program zasedáni: l Kontrola usnesení ze zasedání RM č 90,91 2 organízaěni záiežitosti 3 Majetkové záiežitosti 4 Rrizné RM tento program poměrem hlasťr 5:0:0 schválila Poměr hlasování je uváděn takto: PRo:PRoTI:ZDnŽpr sp Starosta provedl kontrolu usnesení ze zasedání RM č 90 a91 Vzhledem k tomu, že nebyly uloženy žádnéjinérikoly a k zápisu ani k usnesení nebyly žáďné pťipomínky, byl tento poměrem hlasti 5:0:0 schválen 1 RM vza a na vědomi zprávu o zhodnocení volebního období 20L0 až 2014 pťedloženou starostou města Z píed oženézprávy vypl;iruá, že město jak v oblasti investic, tak i v oblasti ekonomiky a společenského života dosáhlo velmi dobrych qisledkri RM děkuje všem spoluobčantim, kteťív uplynul!ch čtyrech letech, pomohli v rozvoji města, za spoluptácí Po projednáni RM schvál1la poměrem hlasťr Usnesení : RM bere na vědomizprátvu o hodnocení volebního období pňedloženou starostou města, dle pťílohy 2 RM se seznámila s,,vjlročnízprávou o činnostízákladní školy Loštice, okres Šumperk, pťíspěvkovéotganizace, za období , včetně V;fročnízprávy o' poskytování informací podle zákonač l06/1999 Sb, za období od 1 120t3 do L3,vizpŤíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM bere na vědomí Vfročnízpráva o činnosti Zák aďní školy Loštice, okres Šumperk,pňíspěvkovéorganiz ilc% za období , včetně Vfroční zpráxy o poskytování informací podle zákona č 106lt999 Sb, za obdotíi oa do 3,' , viz pťíloha RM projednala žádost starosty města o proplacení nevyčerpanédovolené v počtu 25 ďni za funkčníobdobí (do 3I 220l3) Po projednání schválila RM poměrem hlasri 4:0:1 toto 3 usnesení: Usnesení z RM doporučuje ZM schválit proplacení nevyčerpané dovolené za funkčníobdobí 20t0 _ 2014 uvolněnému starostovi města (do )' v počtu 25 dní, dle pťílohy 4 RM se seznámila s pťedloženou žádostípana Ing P V o poskynutí finančníhopťíspěvku na vydání publikace,,deset let boje o Památník Adolfa Kašp ara v Lošticích ve v1fši , Kč Po projednaní schválila RM poměrem hlasri

2 Usnesení : RM neschvaluje poskytnutí finančníhopňíspěvku ve vfši '-Kč na vydání publikace,,deset let boje o památník Adolfa Kašpara v Lošticícho,, Z drivodu nedostatku ÍinančníchprostĚedkri v rozpočtu města 5 RM projednala žáďost Ťeditele Zák adní školy Loštice, okres Šumperk,pŤíspěvková otgarttzace o schválení vyplacení jednotázové odměny za organízacía vysledky kontrol v pruběhu školníhoroku , viz pťílohapo projednání RM schvái1la poměrem hlas 4:0:1 toto usnesení: Usneseníg2l2380: RM schvaluje žádost ňeditele Záklradní školy Loštice, okres Šumperk, pěíspěvková organizace o schválení vyplacení jednorázové odměny za organizaci a vfstedky kontrol v prriběhu ško ního roku , dle pťílohy 6 RM projednala žádost Ťeditelky MateŤské školy Loštice, okres Šumperk'pŤíspěvková organizace o schválení vyplacení jedn orénovéodměny Za organizaci a prezentaci MŠna veťejnosti v pruběhu školního roku , víz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlas Usnesení 'z RM schvaluje žádost ňeditelky MateŤskéškoly Loštice, okres Šumperk, pňíspěvková organizace o schválení vyplacení jednorázové odměny za organizaci t prezentaci MŠna veňejnosti v prrlběhu ško níhoroku t4, dle pňílohy RM schvaluje čerpáníz fondu odměn pro tento čel 7 RM projednalažáďostpani V K, bytem Loštice, o provedení nápravy závadného stavu _ tj omezení možnosti parkování ve vjezdu do objektu č p 11 - ulice olomoucká - víz pťíloha Po projednaní schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM schvaluje, po provedeném pr zkumu, upozornit majitelku obchodu s textilem,že v dotčenémvjezdu není možno parkovat 8 RM projednala žádost firmy SEKNE' spol s r o' Hamerská 12, olomouc o riplnou uzavírku silnic IIII37324, IIv37327 Loštice ŽáďLovíce a o riplnou uzavirku místních komunikacív Žád ovicích - dle pťiloženéhonávrhu - vizpťíloha Po projednaní schválila RM poměrem hlas Usnesení : RM schvaluje riplnou uzavírku silnice III/37324 a silnice III Loštice Žá,dto,ice za pňedpokladu dod rženínásleduj ícíchpodmínek: tťeba zajistit prrijezd vozidel IZS do uzavňené lokality obce Žáďovice tňeba zajistit prrijezd vozidel pro odvoz domovního odpaflu i tňeba zajistit možnost prrijezdu obyvatel dotčenélokality tťeba zajistit veňejnou autobusovou dopravu pro obyvatele Žáarcvic a Pavlova tňeba zajistit na zák adě projednání s firmou PALoMo, fl s Loštice prrijezd jejich dopravní techniky Usneseníg2l2384: RM schvaluje plnou uzavírku MK, Žá,anvicích _ podmínky budou doplněny dodatečně Musí byt zajištěn pr jezd do prostor učiliště_ nutno projednat s vedením učiliště 9 RM projgdnala žádost fi-y EMONTAS' S r o, Jiráskova olomouc o vyjádťení k projektované akci -,,Loštice, Havelkova, par č 1809, Činčara'pŤípojka NNk Touto akcí bude dotčen pozemek p č k Loštice - cesta okolo chat - p D, pí Z lokalita-u StŤelnice arovněž ochranné pásmo bude zasahovat do pozemku p č k Loštice - oba pozemky jsou ve vlastnictví města Loštice - víz pěíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri )

3 Usnesení : RM schvaluje pňedloženou projektovou dokumentaci _ uloženínnk pňípojky pro pozemek p č 1809 do pozemku p č 1839 vše v k li Loštice za pňedpokladu dod rženínásleduj ícíchpodmínek : 1/ uvedení pozemku do privodního stavu 2l v p ném rozsahu musí bft p něn zákon či3 t997 Sb ve znění pozdějších pňedpisri 3l v MK- p č1839 se nesmí nacházetžádné nadzemní stavby 4/ musí bft uzavňena smlouva na věcné bťemeno zajednorázovou rihradu 10 RM projednalažádost firmy EMONTAS, s fo' Jiráskova 1273, olomouc o vyjádťení kprojektované akci - Loštice, Sokolská, parc č 33tl3, P, pťípojka NNk _ viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasťr Usnesení z RM schvaluje realizace akce _ Loštice, Sokolská, parc č 331/3, Pňikryl' pťípojka NNk za pňedpokladu, že nebude v žáďném pňípadě dotčeno těleso silnice nebo chodníku v současnédobě probíhá rea lzace rekonstrukce silnice a pťileh ch chodníkri v ulici Sokolská, Loštice RM projednala rozhodnutí o platbě odvodťr za trvalé odnětí púdy ze ZPF pro vybudovanou cyklostezku Mohelnice - Žaarcvice Úhrada je ve vj'ši , Kč - viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM bere informaci na vědomí a pňedložívše k projednání zastupitelstvu města RM projednala pťedloženou smlouvu o dílo č A/1 4 6l na akci - Rekonstrukce silnice včetně části chodníkri v ulici Sokolská, Loštice, která se uzavíránazák adě VŘ mezi Městem Loštice, Nám Míru 66, Loštice - objednatel a firmou MoDoS, spol s r o, Masarykova 34, 772 OO olomouc, IČ za celkovou částku 7, ,69 Kč vč DPH _ viz pťíloha Po projednáni schválila RM poměrem hlas Usnesení z RM schvaluje pňedloženou Smlouvu o dílo č Nt416f- na akci _ Rekonstrukce silnice včetně části chodníkri v ulici Sokolská, Loštice mezi Městem Loštice, Nám Míru 66' Loštice _ objednatel a firmou MoDoS, spol s r o' Masarykova 34, Olomouco IČ Za celkovou částku 7, ,69 Kč vč DPH a doporučízastupitelstvu města smlouvu o dílo č N1416l1 rovněž schválit 13 RM Se seznámila s pťedloženou Dohodou o ptevzetí finančníchzávazki akce rekonstrukce povrchu MK Sokolská ul Po projednání schválila RM poměrem hlas 5:0:0 toto i usnesení: Usnesení z RM schvaluje pňedložen;i' návrh Dohody o pňevzetí finančních záxazků na akci rekonstrukce povrchu MK Sokolská Ul, která se azavírá mezi společnostíkavoplyn' sro, 1 Máje 4, 78g 69 PostŤelmov, rčo: a Městem Loštice, nám Míru 66l,l', Loštice, dle pňílohy RM pověňuje starostu města podpisem Dohody o pěevzetí finančníchzávazkri 14 RM projednala smlouvu o dílo č 1l20l4 tykajici se vybudování veťejného osvětlení v části ulice víčská,loštice - dokončení Vo v celé ulici víčská,loštice Smlouva č je uzavirána mezí městem Loštice, Nám Míru 66, Loštice - objednatel a firmou Elektroinstalace - vyroba rozvaděči - Zdeněk Zdráhal - Sokolská 566, Loštice za celkovou částku ,96 Kč vč DPH - viz pťíloha Po projednáni schválila RM poměrem hlasti Usnesení : RM schvaluje pťedloženou Smlouvu o dílo č na vybudování veňejného osvětlení v části ulice víčská, Loštice - dokončenívo v celé ulici víčská, Loštice mezi městem Loštice, Nám Míru 66, Loštice _ objednatel a firmou a J

4 @ Elektroinstalace _ vfrob a rozvaděčri - Zdeněk Zdráthal za celkovou částku ,96 Kč vč DPH - Sokolská 566o Loštice 15 RM projednala zajištění technického dozoru investorana investičníakci - Rekonstrukce silnice, včetně části chodník v ulici Sokolská, Loštice RM doporučuje projednat zajišťování TDI na vyše uvedenou akci s Íirmou SiS, Krapkovd 4, olomouc Po projednáni schválila RM poměrem hlasri Usnesení : RM schvaluje zajištění TDI na akci - Rekonstrukce silnice včetně části chodníkri v ulici Sokolská, Loštice na zátk adé objednávky firmou sis, s r o' Krapkova Olomouc 16 RM projednala dokumenty zaslané Městsk1im riťadem Mohelnice - odboru SURI - oznámení o zahájení společnéhozemního a stavebního Íizení- skladová hala Metrie, - spol s r o' Loštice Usnesení - zastavenííízenína dělení pozemkťr v k ri Loštice Viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM bere dokumentv zaslané MěstskÝm riňadem Mohelnice na vědomí 17 RM projedna arozhodnutí Městského riťadu Litovel - o umístěnístavby apovolení stavby viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasti 5:0:0 na pozemcích v k ťr Ťmař _ toto usnesení: Usnesení : 18 RM bere rozhodnutí MěÚ Litovel na vědomí RM projednala oznámení o veťejnémprojednání náwhu rizemního plánu Líšnice - viz pťíloha Po projednáni schválila RM poměrem hlasri Usnesení : RM bere oznátmení o veěejném projednání návrhu rizemního plánu Líšnicena vědomí RM se seznámila - oprava místnísilnice v ulici Ke Kamenolomu odsouhlaseny a označeny plošnéopravy degradovanych míst a trhlin ve stáv komunikaci ve vyměťe cca 528 m2 Po projeďnání schválila RM poměrem hlasri Usnesení : RM bere informaci o provedení oprayy místníkomunikace v ulici Ke, Koupališti' Loštice na vědomí 19 s pťedložen;im soupisem prací č 9 u lomu Kozí Vrch Byly 20 RM projednala žád,ost dechové hudby I-oŠucrÉVESELKY o bezplatném využítí prostor MKS Loštice pro poťádání 9 Autorského koncertu ďne 4 Ťíjna 2014 Po projednaní RM schvái1lapoměrem hlas 4:0:7 toto usnesení: Usnesení z RM schvaluje dechové hudbě LoštickéVeselce bezplatné využití prostor MěKS pro konání9 Autorského koncertu dne '4 21 RM projednalažáďost MěKS a knihovny na v7řazeni majetku - kopírek z d vodu vysoké ceny jejich opravy, dle vyťazovacích protokol Po projednání RM schválila poměrem hlas Usnesení : RM schvaluje vyňazení kopírek z majetku MěKs a knihovny, organlzačnísložky města, dle pťílohy

5 22 +M- projedna a?ádost JK Loštice o povolení potádání hobby závodi LIGY ZEMEDELSKYCH SKOL, akce proběhne dne v areálu Zámeckého parku v Žád ovicích Po projednaní RM schváil apoměrem hlasri Usnesení : RM schvaluje žádost JK Loštice o povolení poňádání hobby závodri _ LIGY ZEMĚDĚlsrcÝcH ŠKoL,akce proběhne dne 179,2014 v areát u Zámeckého parku, Žá,llovicích 23 RM projednala náwh navyťazení majetku města Loštice - víz pťíloha Po projednání RM schválila poměrem hlas Usnesení92l2399: RM schvaluje návrh na vyňazení majetku města Loštice _viz pťíloha 24 RM projednala vyjádíení SFŽP k žáďosti o změnu žadate\e o dotaci (dle usnesení ZM 26113) na SVoZ biologicky rozložíteln;izch odpadti změsta Loštice na obec Moravičany SFŽP odrivodni!, že takovouto změnu by musel schválit Riaici vybor, ktery v současnosti nemá plánované žáďné zaseďání Po projednání schválila RM poměrem hlasri 5:0:0 toto usnesení: Usnesení z RM schvaluje zrušenížádosti o dotaci na svoz biologicky rozložitelnfch odpadri z drivodu zamitnutí změny žadate e dle vyjádťení ze sfžp a pověňuje starostu učinit kroky k zastavení rozjednaného projektu - akceptačníčíslo žádosti l4t RM projednala pťedloženéhospodaťení města Loštice za 7 l20i4 dle pťílohy projeďnání poměrem Po RM schvái1la hlasri Usnesení92l2401: RM schvaluje hospodaťení města Loštice za7l201'4, dle pňílohy 26 RM projednala žádost SK Loštice os, Ke Koupališti Loštice o poskytnutí pťíspěvku ve vyši , Kč na pokrytí nákladri na opravy elektroinstalace a technického zénemív areálu fotbalového hťiště v Lošticích Tato částka činí30 % nákladri z vlastních zdroj a je podmínkou k uvolnění dotace , Kč, kter á by a pťidělena Fotbalovou asociací ČR a olomouckym krajem Po projednání RM schválilapoměrem hlasri Usnesení z RM schvaluje poskytnutí pňíspěvku na oprayy elektroinstalace a technického zánemí v areálu fotbalového hňiště v Lošticíchve vfši ' Kč s tím, že Smlouva o poskytnutí pňíspěvku bude pěedložena ke schválení ZM Pňíspěvek musí bft vyričtován Cástka bude uvolněna a pňevedena z rozpočtu města na ridržbu kabin z KAP 15 b RM projednal a žádost SK Loštice os, Ke Koupališti Loštice o poskynutí pťíspěvku ve vfši ,- Kč na pokrytí nákladri na projekt novych kabin v areálu fotbalového hťiště v Lošticích Projekt je pťipravován v rámci dotace zeu Po projednání RM schválila 27 poměrem hlasri Usnesení : RM schvaluje poskytnutí pňíspěvku na pokrytí nákladri na projekt noqfch kabin v areálu fotbalového hriště v Lošticích ve Yyši , Kč s tím, že Smlouva o p3skytnutí pňíspěvku bude pňedložena ke schválení ZM PĚíspěvek musí bft vyričtován Cástka bude uvolněna a pťevedena z rozpočtu města na ridržbu kabin z KAP RM projědnala žádost TJ Slavoj Loštice, Sokolská ulice, Loštice o poskytnutí pťíspěvku ve vyši , Kč na pokrytí nákladťr na Zpracování projektové dokumentace projekfu integrovaného sportovního areálu TJ Slavoj Loštice' Sokolská ulice Projekt je pťipravován v rámci dotace zeu Po projednáni RM schváií apoměrem hlasri

6 ffi Usnesení z RM schvaluje žádost TJ Slavoj Loštice, Sokolská ulice, Loštice o poskytnutí pňíspěvku ve vfši ' Kč na pokrytí nákladri na zpracování projektové dokumentace projektu integrovaného sportovního areálu TJ Slavoj Loštice, Sokolská ulice Projekt je pňipravován v rámci dotace zeu,- s tím, že smlouva o poskytnutí pňíspěvku bude pěedložena ke schválenízm Pňíspěvek musí bft vyričtován 29 RM projednalažádost soukromé StŤední školy azáklaďní školy DS 90, Sro' olomouc _ Topolany, o poskytnutí pťíspěvku pro zakoupení učebnípomricky pro praktickou vyrku žáka, která je obyvatel města Loštice, viz podklady Po projednání RM schválila poměrem hlas Usnesení : RM schvaluje poskytnutí finančníhopňíspěvku ve vfši 2000'Kč na speciální učebnípomricky pro praktickou vfukru žátka T A (obyvatel města Loštice)' pro organizaci StŤedníškola a ZátkJLadní škola Dc 90, sro' Nedbalova 36, olomouc _ Topolany Finančníprostňedky budou vyplaceny v pokladně MěÚ Loštice na zátkladě pňedloženfch ričtenek, které budou mít všechny ná ežitosti ričetního dokladu 30 RM se seznámila s náwhem irčasti TJ oddílu kopané dne L2 a na pťátelském utkání v družební obci Chrenovec - Brusno Po projednání RM schváit a poměrem hlasťr schvaluje sportovní zájezd dětskfch oddílri TJ oddíl kopané Loštice do družebníobce Chrenovec - Brusno Za rfičelem sehrání sportovního pňátelského utkání ve dnech 129 a Město Loštice uhradí dopravu a nutné náklady na občerstvení dětí a doprovodu do částky Kč Usnesení z RM RM projednalažádost Lesti ČR, sp o povolení ke kácení 16 ks topolri, 3 ks olše lepkavé a 1 ks jasanu ztepilého rtapozemcích pč29,292l vkir Zád ovtce dná Se o suché a 31 poškozené strom y na zamokťeném nepťístupnémpozemku za rybnikem Pužmil Usnesení : RM schvaluje kácení 16 ks topol, 3 ks olše lepkavé a 1 ks jasanu ztepilého na pozemcích pč 291',292l1v kti Zád ovice 32 RM projednala pracovněprávní záiežitosti - poskytnutí peněžního daru ze sociálního fonduměstapťi pťíležitostivyročí50 let (1 pracovník, záfti2014) Po projednání RM schválila poměrem hlasri Usnesení z RM schvaluje poskytnutí peněžního daru ve YÍši3 000' Kč/ l pracovníkz prostěedkri sociálního fondu u pťíležitostivfročí50-let, v měsíci záíí_vu pňiloha, dle zásad pro poskytnutí odměn a darri ze SF, dle VP č , 33 RM projednalažádost Města Loštice o povolení ke kácení 3 ks habr na olomoucké ulici d vodu vystavby kanalizace Usnesení90l2409: RM schvaluje kácení 3 ks habrri na pozemku pč 1060/1 v Loštice z k RM projednala ukončenípojistné smlouvy č na havarijní pojištěnívozidel JSDH Loštice s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, os, Rímská 45, Praha 2 z drivodu 34 vzavťení finančně vyhodnějších smluv u stejné pojišťovny Po projednání schválila RM poměrem hlas Usnesení 92l 24t0z RM schvaluje ukončenípojistnfch smluv na havarijní pojištění vozidel JSDH Loštice s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou' as,"římská 45, Praha2

7 í í š ě í š č á šť í á á í á ě í í Ť í č í š ě í š č á šť Ří á í ť ú Áí ě í ěš ť ť

Zápis a usnesení č.9 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 30. 03. 2015 PŤítomni: Bc. Šá'kaHavelková Seifertová, Jan Konečny, Mgr. Pavel Mgr. Mojmír Mazal,Ing. JiŤí Klein ícípro gram zaseďáni: usnesení

Více

& Zápis a usnesen č. Il ze zasedán Rady města Loštice konaného dne 23. 04. 2015 PŤtomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Ing. JiŤ Klein omluveni: Mgr. Mojmr Mazal, Jan Konečny, Mgr. Pavel Kuba, Starostka

Více

á á ě š é Ť Š á á Ť Ť ž á á á é á ž á á ž ě á ě á á ě Ž á ě ě ě ž é ě ě á ěť á á ě ě ě ě ě é é ě Ť á á é ě Í á Ť ě š á á ň ě š Ť ě á á á ě Ť á Ť á ť á ě á ě é š š Š Ť ě é á š á á ě ě á ě á ě é š š š Š

Více

/,,. Á\ A:/ Zápis a usnesen č,. 64 ze zasedán Rady města Loštice konaného dne 20. 4.2a09 PŤtomni: PhDr. Ctirad Lolek, Mgr. Lubomr Faltus, Petr Fialek, Vlastislav Heidenreich a ZbyněkMekiska. omluven: Milan

Více

Zápis a usnesení č. 69 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 22.7.2009 PŤítomni: PhDr. Ctirad Lolek, Mgr. Lubomír Faltus, Vlastislav Heidenreich, Petr Fialek a Zbyněk Mekiska. omluven: Milan Novák

Více

Zápis a usnesení č. 19 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 07.09. 2015 PŤítomni: Bc. Sarka Havelková Seifertová, Mgr. Mojmír Mazal omluveni: Ing. JiŤíKlein Jan Konečny, Mgr. Pavel Kuba, ícípro

Více

1/, *'l Zápis a usnesen č 89 ne r,ilsedán Rady města Loštice konaného dne 6 8 2014 PŤtomni: PhDr Ctirad Lolek, Mgr Lubomr Faltus, Bohumil Till, Stanislav Vesel;i, Omluven: Vlastislav Heidenreich Starosta

Více

Záryis a usnesení č. 14 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 08. 06. 2015 PŤítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Ing. JiŤí Klein, Mgr. Mojmír Maza Jan Konečny, Mgr. Pavel Kuba, Omluveni: 0 Host:

Více

@ Zápis a usnesen č,.62 ze zasedán Rady města Loštice konaného dne 16.3.2009 PŤtomni: PhDr. Ctirad Lolek, Mgr. Lubomr Faltus, Petr Fialek, Vlastislav Heidenreich, Milan Novák azbynék Mekiska. 1) Starosta

Více

Q{i Zápis a usnesení č.6 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 16. 02. 2015 PŤítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Mgr. Mojmír Mazal,Ing. JiŤí Klein Jan Konečny, Mgr. Pavel Staro stka pťedlo ž1ia

Více

Zápis a usnesen č. 8 Ze zilsedán Rady města Loštice konaného dne 16.03. 2015 PĚtomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Mgr. Mojmr Maza,Ing. JiŤ Klein Staro stka pťedložila radnm následuj 1. 2. 3. 4. Jan

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

á ě š é ě Ť ž Ť é č š ň ž ě á á ň Š ž ž á ě á ň Í š á á á ě č ň é á š Í á á ěď á ž ň š á ě é é š ě Í á á žá ž á é á č Š á ž á é á č Ě á š ž á é á č ň á áďá ě č ě é ě Í á ě ě á á č š ě á č č ě š ň ě á č

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS domovní důvěrník čp. 621 o Přehled úkonů Mgr.

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

Záryis a usnesení č. 2! ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 14. l.0. 2015 Přítomni: Bc. ŠartaHavelková Mgr. MojmírMazal' Ing. Jiří Klein Seifertová, Jan Konečný, Mgr. Pavel Kuba, Starostka předložila

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009 Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Josef Brouček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 52. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. července 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zahájení v 19,05 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jan Vebr, František Domes, Vratislav Adam, Ivan Kotrč,

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157, VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK

Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157, VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157, ze dne 26. 01. 2015 zasílá VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK s ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic oddělení stavebního úřadu úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad U Brány 2, 789 85 Mohelnice www.mohelnice.cz, tel.: 583

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 12.2. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 8 členů omluveno: 1 člen Zahájení

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Brouček Omluven:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-24-2015 Termín jednání 17. srpna 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více