Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 @ Zápis a usnesení č,92 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne PŤítomni: PhDr Ctirad Lolek, Mgr Lubomír Faltus, Bohumil Stanislav Vesely Till, Vlastislav Heidenreich, Starosta pťedložil radním následující program zasedáni: l Kontrola usnesení ze zasedání RM č 90,91 2 organízaěni záiežitosti 3 Majetkové záiežitosti 4 Rrizné RM tento program poměrem hlasťr 5:0:0 schválila Poměr hlasování je uváděn takto: PRo:PRoTI:ZDnŽpr sp Starosta provedl kontrolu usnesení ze zasedání RM č 90 a91 Vzhledem k tomu, že nebyly uloženy žádnéjinérikoly a k zápisu ani k usnesení nebyly žáďné pťipomínky, byl tento poměrem hlasti 5:0:0 schválen 1 RM vza a na vědomi zprávu o zhodnocení volebního období 20L0 až 2014 pťedloženou starostou města Z píed oženézprávy vypl;iruá, že město jak v oblasti investic, tak i v oblasti ekonomiky a společenského života dosáhlo velmi dobrych qisledkri RM děkuje všem spoluobčantim, kteťív uplynul!ch čtyrech letech, pomohli v rozvoji města, za spoluptácí Po projednáni RM schvál1la poměrem hlasťr Usnesení : RM bere na vědomizprátvu o hodnocení volebního období pňedloženou starostou města, dle pťílohy 2 RM se seznámila s,,vjlročnízprávou o činnostízákladní školy Loštice, okres Šumperk, pťíspěvkovéotganizace, za období , včetně V;fročnízprávy o' poskytování informací podle zákonač l06/1999 Sb, za období od 1 120t3 do L3,vizpŤíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM bere na vědomí Vfročnízpráva o činnosti Zák aďní školy Loštice, okres Šumperk,pňíspěvkovéorganiz ilc% za období , včetně Vfroční zpráxy o poskytování informací podle zákona č 106lt999 Sb, za obdotíi oa do 3,' , viz pťíloha RM projednala žádost starosty města o proplacení nevyčerpanédovolené v počtu 25 ďni za funkčníobdobí (do 3I 220l3) Po projednání schválila RM poměrem hlasri 4:0:1 toto 3 usnesení: Usnesení z RM doporučuje ZM schválit proplacení nevyčerpané dovolené za funkčníobdobí 20t0 _ 2014 uvolněnému starostovi města (do )' v počtu 25 dní, dle pťílohy 4 RM se seznámila s pťedloženou žádostípana Ing P V o poskynutí finančníhopťíspěvku na vydání publikace,,deset let boje o Památník Adolfa Kašp ara v Lošticích ve v1fši , Kč Po projednaní schválila RM poměrem hlasri

2 Usnesení : RM neschvaluje poskytnutí finančníhopňíspěvku ve vfši '-Kč na vydání publikace,,deset let boje o památník Adolfa Kašpara v Lošticícho,, Z drivodu nedostatku ÍinančníchprostĚedkri v rozpočtu města 5 RM projednala žáďost Ťeditele Zák adní školy Loštice, okres Šumperk,pŤíspěvková otgarttzace o schválení vyplacení jednotázové odměny za organízacía vysledky kontrol v pruběhu školníhoroku , viz pťílohapo projednání RM schvái1la poměrem hlas 4:0:1 toto usnesení: Usneseníg2l2380: RM schvaluje žádost ňeditele Záklradní školy Loštice, okres Šumperk, pěíspěvková organizace o schválení vyplacení jednorázové odměny za organizaci a vfstedky kontrol v prriběhu ško ního roku , dle pťílohy 6 RM projednala žádost Ťeditelky MateŤské školy Loštice, okres Šumperk'pŤíspěvková organizace o schválení vyplacení jedn orénovéodměny Za organizaci a prezentaci MŠna veťejnosti v pruběhu školního roku , víz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlas Usnesení 'z RM schvaluje žádost ňeditelky MateŤskéškoly Loštice, okres Šumperk, pňíspěvková organizace o schválení vyplacení jednorázové odměny za organizaci t prezentaci MŠna veňejnosti v prrlběhu ško níhoroku t4, dle pňílohy RM schvaluje čerpáníz fondu odměn pro tento čel 7 RM projednalažáďostpani V K, bytem Loštice, o provedení nápravy závadného stavu _ tj omezení možnosti parkování ve vjezdu do objektu č p 11 - ulice olomoucká - víz pťíloha Po projednaní schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM schvaluje, po provedeném pr zkumu, upozornit majitelku obchodu s textilem,že v dotčenémvjezdu není možno parkovat 8 RM projednala žádost firmy SEKNE' spol s r o' Hamerská 12, olomouc o riplnou uzavírku silnic IIII37324, IIv37327 Loštice ŽáďLovíce a o riplnou uzavirku místních komunikacív Žád ovicích - dle pťiloženéhonávrhu - vizpťíloha Po projednaní schválila RM poměrem hlas Usnesení : RM schvaluje riplnou uzavírku silnice III/37324 a silnice III Loštice Žá,dto,ice za pňedpokladu dod rženínásleduj ícíchpodmínek: tťeba zajistit prrijezd vozidel IZS do uzavňené lokality obce Žáďovice tňeba zajistit prrijezd vozidel pro odvoz domovního odpaflu i tňeba zajistit možnost prrijezdu obyvatel dotčenélokality tťeba zajistit veňejnou autobusovou dopravu pro obyvatele Žáarcvic a Pavlova tňeba zajistit na zák adě projednání s firmou PALoMo, fl s Loštice prrijezd jejich dopravní techniky Usneseníg2l2384: RM schvaluje plnou uzavírku MK, Žá,anvicích _ podmínky budou doplněny dodatečně Musí byt zajištěn pr jezd do prostor učiliště_ nutno projednat s vedením učiliště 9 RM projgdnala žádost fi-y EMONTAS' S r o, Jiráskova olomouc o vyjádťení k projektované akci -,,Loštice, Havelkova, par č 1809, Činčara'pŤípojka NNk Touto akcí bude dotčen pozemek p č k Loštice - cesta okolo chat - p D, pí Z lokalita-u StŤelnice arovněž ochranné pásmo bude zasahovat do pozemku p č k Loštice - oba pozemky jsou ve vlastnictví města Loštice - víz pěíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri )

3 Usnesení : RM schvaluje pňedloženou projektovou dokumentaci _ uloženínnk pňípojky pro pozemek p č 1809 do pozemku p č 1839 vše v k li Loštice za pňedpokladu dod rženínásleduj ícíchpodmínek : 1/ uvedení pozemku do privodního stavu 2l v p ném rozsahu musí bft p něn zákon či3 t997 Sb ve znění pozdějších pňedpisri 3l v MK- p č1839 se nesmí nacházetžádné nadzemní stavby 4/ musí bft uzavňena smlouva na věcné bťemeno zajednorázovou rihradu 10 RM projednalažádost firmy EMONTAS, s fo' Jiráskova 1273, olomouc o vyjádťení kprojektované akci - Loštice, Sokolská, parc č 33tl3, P, pťípojka NNk _ viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasťr Usnesení z RM schvaluje realizace akce _ Loštice, Sokolská, parc č 331/3, Pňikryl' pťípojka NNk za pňedpokladu, že nebude v žáďném pňípadě dotčeno těleso silnice nebo chodníku v současnédobě probíhá rea lzace rekonstrukce silnice a pťileh ch chodníkri v ulici Sokolská, Loštice RM projednala rozhodnutí o platbě odvodťr za trvalé odnětí púdy ze ZPF pro vybudovanou cyklostezku Mohelnice - Žaarcvice Úhrada je ve vj'ši , Kč - viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM bere informaci na vědomí a pňedložívše k projednání zastupitelstvu města RM projednala pťedloženou smlouvu o dílo č A/1 4 6l na akci - Rekonstrukce silnice včetně části chodníkri v ulici Sokolská, Loštice, která se uzavíránazák adě VŘ mezi Městem Loštice, Nám Míru 66, Loštice - objednatel a firmou MoDoS, spol s r o, Masarykova 34, 772 OO olomouc, IČ za celkovou částku 7, ,69 Kč vč DPH _ viz pťíloha Po projednáni schválila RM poměrem hlas Usnesení z RM schvaluje pňedloženou Smlouvu o dílo č Nt416f- na akci _ Rekonstrukce silnice včetně části chodníkri v ulici Sokolská, Loštice mezi Městem Loštice, Nám Míru 66' Loštice _ objednatel a firmou MoDoS, spol s r o' Masarykova 34, Olomouco IČ Za celkovou částku 7, ,69 Kč vč DPH a doporučízastupitelstvu města smlouvu o dílo č N1416l1 rovněž schválit 13 RM Se seznámila s pťedloženou Dohodou o ptevzetí finančníchzávazki akce rekonstrukce povrchu MK Sokolská ul Po projednání schválila RM poměrem hlas 5:0:0 toto i usnesení: Usnesení z RM schvaluje pňedložen;i' návrh Dohody o pňevzetí finančních záxazků na akci rekonstrukce povrchu MK Sokolská Ul, která se azavírá mezi společnostíkavoplyn' sro, 1 Máje 4, 78g 69 PostŤelmov, rčo: a Městem Loštice, nám Míru 66l,l', Loštice, dle pňílohy RM pověňuje starostu města podpisem Dohody o pěevzetí finančníchzávazkri 14 RM projednala smlouvu o dílo č 1l20l4 tykajici se vybudování veťejného osvětlení v části ulice víčská,loštice - dokončení Vo v celé ulici víčská,loštice Smlouva č je uzavirána mezí městem Loštice, Nám Míru 66, Loštice - objednatel a firmou Elektroinstalace - vyroba rozvaděči - Zdeněk Zdráhal - Sokolská 566, Loštice za celkovou částku ,96 Kč vč DPH - viz pťíloha Po projednáni schválila RM poměrem hlasti Usnesení : RM schvaluje pťedloženou Smlouvu o dílo č na vybudování veňejného osvětlení v části ulice víčská, Loštice - dokončenívo v celé ulici víčská, Loštice mezi městem Loštice, Nám Míru 66, Loštice _ objednatel a firmou a J

4 @ Elektroinstalace _ vfrob a rozvaděčri - Zdeněk Zdráthal za celkovou částku ,96 Kč vč DPH - Sokolská 566o Loštice 15 RM projednala zajištění technického dozoru investorana investičníakci - Rekonstrukce silnice, včetně části chodník v ulici Sokolská, Loštice RM doporučuje projednat zajišťování TDI na vyše uvedenou akci s Íirmou SiS, Krapkovd 4, olomouc Po projednáni schválila RM poměrem hlasri Usnesení : RM schvaluje zajištění TDI na akci - Rekonstrukce silnice včetně části chodníkri v ulici Sokolská, Loštice na zátk adé objednávky firmou sis, s r o' Krapkova Olomouc 16 RM projednala dokumenty zaslané Městsk1im riťadem Mohelnice - odboru SURI - oznámení o zahájení společnéhozemního a stavebního Íizení- skladová hala Metrie, - spol s r o' Loštice Usnesení - zastavenííízenína dělení pozemkťr v k ri Loštice Viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM bere dokumentv zaslané MěstskÝm riňadem Mohelnice na vědomí 17 RM projedna arozhodnutí Městského riťadu Litovel - o umístěnístavby apovolení stavby viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasti 5:0:0 na pozemcích v k ťr Ťmař _ toto usnesení: Usnesení : 18 RM bere rozhodnutí MěÚ Litovel na vědomí RM projednala oznámení o veťejnémprojednání náwhu rizemního plánu Líšnice - viz pťíloha Po projednáni schválila RM poměrem hlasri Usnesení : RM bere oznátmení o veěejném projednání návrhu rizemního plánu Líšnicena vědomí RM se seznámila - oprava místnísilnice v ulici Ke Kamenolomu odsouhlaseny a označeny plošnéopravy degradovanych míst a trhlin ve stáv komunikaci ve vyměťe cca 528 m2 Po projeďnání schválila RM poměrem hlasri Usnesení : RM bere informaci o provedení oprayy místníkomunikace v ulici Ke, Koupališti' Loštice na vědomí 19 s pťedložen;im soupisem prací č 9 u lomu Kozí Vrch Byly 20 RM projednala žád,ost dechové hudby I-oŠucrÉVESELKY o bezplatném využítí prostor MKS Loštice pro poťádání 9 Autorského koncertu ďne 4 Ťíjna 2014 Po projednaní RM schvái1lapoměrem hlas 4:0:7 toto usnesení: Usnesení z RM schvaluje dechové hudbě LoštickéVeselce bezplatné využití prostor MěKS pro konání9 Autorského koncertu dne '4 21 RM projednalažáďost MěKS a knihovny na v7řazeni majetku - kopírek z d vodu vysoké ceny jejich opravy, dle vyťazovacích protokol Po projednání RM schválila poměrem hlas Usnesení : RM schvaluje vyňazení kopírek z majetku MěKs a knihovny, organlzačnísložky města, dle pťílohy

5 22 +M- projedna a?ádost JK Loštice o povolení potádání hobby závodi LIGY ZEMEDELSKYCH SKOL, akce proběhne dne v areálu Zámeckého parku v Žád ovicích Po projednaní RM schváil apoměrem hlasri Usnesení : RM schvaluje žádost JK Loštice o povolení poňádání hobby závodri _ LIGY ZEMĚDĚlsrcÝcH ŠKoL,akce proběhne dne 179,2014 v areát u Zámeckého parku, Žá,llovicích 23 RM projednala náwh navyťazení majetku města Loštice - víz pťíloha Po projednání RM schválila poměrem hlas Usnesení92l2399: RM schvaluje návrh na vyňazení majetku města Loštice _viz pťíloha 24 RM projednala vyjádíení SFŽP k žáďosti o změnu žadate\e o dotaci (dle usnesení ZM 26113) na SVoZ biologicky rozložíteln;izch odpadti změsta Loštice na obec Moravičany SFŽP odrivodni!, že takovouto změnu by musel schválit Riaici vybor, ktery v současnosti nemá plánované žáďné zaseďání Po projednání schválila RM poměrem hlasri 5:0:0 toto usnesení: Usnesení z RM schvaluje zrušenížádosti o dotaci na svoz biologicky rozložitelnfch odpadri z drivodu zamitnutí změny žadate e dle vyjádťení ze sfžp a pověňuje starostu učinit kroky k zastavení rozjednaného projektu - akceptačníčíslo žádosti l4t RM projednala pťedloženéhospodaťení města Loštice za 7 l20i4 dle pťílohy projeďnání poměrem Po RM schvái1la hlasri Usnesení92l2401: RM schvaluje hospodaťení města Loštice za7l201'4, dle pňílohy 26 RM projednala žádost SK Loštice os, Ke Koupališti Loštice o poskytnutí pťíspěvku ve vyši , Kč na pokrytí nákladri na opravy elektroinstalace a technického zénemív areálu fotbalového hťiště v Lošticích Tato částka činí30 % nákladri z vlastních zdroj a je podmínkou k uvolnění dotace , Kč, kter á by a pťidělena Fotbalovou asociací ČR a olomouckym krajem Po projednání RM schválilapoměrem hlasri Usnesení z RM schvaluje poskytnutí pňíspěvku na oprayy elektroinstalace a technického zánemí v areálu fotbalového hňiště v Lošticíchve vfši ' Kč s tím, že Smlouva o poskytnutí pňíspěvku bude pěedložena ke schválení ZM Pňíspěvek musí bft vyričtován Cástka bude uvolněna a pňevedena z rozpočtu města na ridržbu kabin z KAP 15 b RM projednal a žádost SK Loštice os, Ke Koupališti Loštice o poskynutí pťíspěvku ve vfši ,- Kč na pokrytí nákladri na projekt novych kabin v areálu fotbalového hťiště v Lošticích Projekt je pťipravován v rámci dotace zeu Po projednání RM schválila 27 poměrem hlasri Usnesení : RM schvaluje poskytnutí pňíspěvku na pokrytí nákladri na projekt noqfch kabin v areálu fotbalového hriště v Lošticích ve Yyši , Kč s tím, že Smlouva o p3skytnutí pňíspěvku bude pňedložena ke schválení ZM PĚíspěvek musí bft vyričtován Cástka bude uvolněna a pťevedena z rozpočtu města na ridržbu kabin z KAP RM projědnala žádost TJ Slavoj Loštice, Sokolská ulice, Loštice o poskytnutí pťíspěvku ve vyši , Kč na pokrytí nákladťr na Zpracování projektové dokumentace projekfu integrovaného sportovního areálu TJ Slavoj Loštice' Sokolská ulice Projekt je pťipravován v rámci dotace zeu Po projednáni RM schváií apoměrem hlasri

6 ffi Usnesení z RM schvaluje žádost TJ Slavoj Loštice, Sokolská ulice, Loštice o poskytnutí pňíspěvku ve vfši ' Kč na pokrytí nákladri na zpracování projektové dokumentace projektu integrovaného sportovního areálu TJ Slavoj Loštice, Sokolská ulice Projekt je pňipravován v rámci dotace zeu,- s tím, že smlouva o poskytnutí pňíspěvku bude pěedložena ke schválenízm Pňíspěvek musí bft vyričtován 29 RM projednalažádost soukromé StŤední školy azáklaďní školy DS 90, Sro' olomouc _ Topolany, o poskytnutí pťíspěvku pro zakoupení učebnípomricky pro praktickou vyrku žáka, která je obyvatel města Loštice, viz podklady Po projednání RM schválila poměrem hlas Usnesení : RM schvaluje poskytnutí finančníhopňíspěvku ve vfši 2000'Kč na speciální učebnípomricky pro praktickou vfukru žátka T A (obyvatel města Loštice)' pro organizaci StŤedníškola a ZátkJLadní škola Dc 90, sro' Nedbalova 36, olomouc _ Topolany Finančníprostňedky budou vyplaceny v pokladně MěÚ Loštice na zátkladě pňedloženfch ričtenek, které budou mít všechny ná ežitosti ričetního dokladu 30 RM se seznámila s náwhem irčasti TJ oddílu kopané dne L2 a na pťátelském utkání v družební obci Chrenovec - Brusno Po projednání RM schváit a poměrem hlasťr schvaluje sportovní zájezd dětskfch oddílri TJ oddíl kopané Loštice do družebníobce Chrenovec - Brusno Za rfičelem sehrání sportovního pňátelského utkání ve dnech 129 a Město Loštice uhradí dopravu a nutné náklady na občerstvení dětí a doprovodu do částky Kč Usnesení z RM RM projednalažádost Lesti ČR, sp o povolení ke kácení 16 ks topolri, 3 ks olše lepkavé a 1 ks jasanu ztepilého rtapozemcích pč29,292l vkir Zád ovtce dná Se o suché a 31 poškozené strom y na zamokťeném nepťístupnémpozemku za rybnikem Pužmil Usnesení : RM schvaluje kácení 16 ks topol, 3 ks olše lepkavé a 1 ks jasanu ztepilého na pozemcích pč 291',292l1v kti Zád ovice 32 RM projednala pracovněprávní záiežitosti - poskytnutí peněžního daru ze sociálního fonduměstapťi pťíležitostivyročí50 let (1 pracovník, záfti2014) Po projednání RM schválila poměrem hlasri Usnesení z RM schvaluje poskytnutí peněžního daru ve YÍši3 000' Kč/ l pracovníkz prostěedkri sociálního fondu u pťíležitostivfročí50-let, v měsíci záíí_vu pňiloha, dle zásad pro poskytnutí odměn a darri ze SF, dle VP č , 33 RM projednalažádost Města Loštice o povolení ke kácení 3 ks habr na olomoucké ulici d vodu vystavby kanalizace Usnesení90l2409: RM schvaluje kácení 3 ks habrri na pozemku pč 1060/1 v Loštice z k RM projednala ukončenípojistné smlouvy č na havarijní pojištěnívozidel JSDH Loštice s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, os, Rímská 45, Praha 2 z drivodu 34 vzavťení finančně vyhodnějších smluv u stejné pojišťovny Po projednání schválila RM poměrem hlas Usnesení 92l 24t0z RM schvaluje ukončenípojistnfch smluv na havarijní pojištění vozidel JSDH Loštice s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou' as,"římská 45, Praha2

7 í í š ě í š č á šť í á á í á ě í í Ť í č í š ě í š č á šť Ří á í ť ú Áí ě í ěš ť ť

Zápis a usnesení č.9 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 30. 03. 2015 PŤítomni: Bc. Šá'kaHavelková Seifertová, Jan Konečny, Mgr. Pavel Mgr. Mojmír Mazal,Ing. JiŤí Klein ícípro gram zaseďáni: usnesení

Více

á á ě š é Ť Š á á Ť Ť ž á á á é á ž á á ž ě á ě á á ě Ž á ě ě ě ž é ě ě á ěť á á ě ě ě ě ě é é ě Ť á á é ě Í á Ť ě š á á ň ě š Ť ě á á á ě Ť á Ť á ť á ě á ě é š š Š Ť ě é á š á á ě ě á ě á ě é š š š Š

Více

& Zápis a usnesen č. Il ze zasedán Rady města Loštice konaného dne 23. 04. 2015 PŤtomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Ing. JiŤ Klein omluveni: Mgr. Mojmr Mazal, Jan Konečny, Mgr. Pavel Kuba, Starostka

Více

/,,. Á\ A:/ Zápis a usnesen č,. 64 ze zasedán Rady města Loštice konaného dne 20. 4.2a09 PŤtomni: PhDr. Ctirad Lolek, Mgr. Lubomr Faltus, Petr Fialek, Vlastislav Heidenreich a ZbyněkMekiska. omluven: Milan

Více

Zápis a usnesení č. 69 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 22.7.2009 PŤítomni: PhDr. Ctirad Lolek, Mgr. Lubomír Faltus, Vlastislav Heidenreich, Petr Fialek a Zbyněk Mekiska. omluven: Milan Novák

Více

Zápis a usnesení č. 19 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 07.09. 2015 PŤítomni: Bc. Sarka Havelková Seifertová, Mgr. Mojmír Mazal omluveni: Ing. JiŤíKlein Jan Konečny, Mgr. Pavel Kuba, ícípro

Více

@ Zápis a usnesen č,.62 ze zasedán Rady města Loštice konaného dne 16.3.2009 PŤtomni: PhDr. Ctirad Lolek, Mgr. Lubomr Faltus, Petr Fialek, Vlastislav Heidenreich, Milan Novák azbynék Mekiska. 1) Starosta

Více

Q{i Zápis a usnesení č.6 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 16. 02. 2015 PŤítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Mgr. Mojmír Mazal,Ing. JiŤí Klein Jan Konečny, Mgr. Pavel Staro stka pťedlo ž1ia

Více

Záryis a usnesení č. 14 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 08. 06. 2015 PŤítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Ing. JiŤí Klein, Mgr. Mojmír Maza Jan Konečny, Mgr. Pavel Kuba, Omluveni: 0 Host:

Více

1/, *'l Zápis a usnesen č 89 ne r,ilsedán Rady města Loštice konaného dne 6 8 2014 PŤtomni: PhDr Ctirad Lolek, Mgr Lubomr Faltus, Bohumil Till, Stanislav Vesel;i, Omluven: Vlastislav Heidenreich Starosta

Více

Zápis a usnesen č. 8 Ze zilsedán Rady města Loštice konaného dne 16.03. 2015 PĚtomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Mgr. Mojmr Maza,Ing. JiŤ Klein Staro stka pťedložila radnm následuj 1. 2. 3. 4. Jan

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

á ě š é ě Ť ž Ť é č š ň ž ě á á ň Š ž ž á ě á ň Í š á á á ě č ň é á š Í á á ěď á ž ň š á ě é é š ě Í á á žá ž á é á č Š á ž á é á č Ě á š ž á é á č ň á áďá ě č ě é ě Í á ě ě á á č š ě á č č ě š ň ě á č

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Záryis a usnesení č. 2! ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 14. l.0. 2015 Přítomni: Bc. ŠartaHavelková Mgr. MojmírMazal' Ing. Jiří Klein Seifertová, Jan Konečný, Mgr. Pavel Kuba, Starostka předložila

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS domovní důvěrník čp. 621 o Přehled úkonů Mgr.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 52. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. července 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

SOUBOR USNESENÍ z 70. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 70. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 70. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 13.07.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Výkaz Fin 2-12 M k 31.5.2016 Města Lomnice nad Lužnicí 3. Přijetí

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Program jednání: 1. Jednací řád Rady městyse Komárov

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Zápis a usnesení č. 47 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne

Zápis a usnesení č. 47 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne Zápis a usnesení č. 47 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 12. 12. 2016 Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Ing. Jiří Klein, Mgr. Pavel Kuba Mgr. Mojmír Mazal Omluven: 0 Starostka

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157, VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK

Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157, VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157, ze dne 26. 01. 2015 zasílá VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK s ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku

Více

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2)

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 48. zasedání konaného dne 10. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Výpis usnesení z 50. zasedání Rady obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 50. zasedání Rady obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 50. zasedání Rady obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 19. 5. 2014 Přítomno celkem 4 radních: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Vajdák Omluven: Pištěk Usnesení 2014/50RO/1.: Rada

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016

Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016 Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016 Usnesení 24/01/16R: RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní školu Rousínov, okres Vyškov, ve výši 4 494,22 Kč od Klubu

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 25. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 27.01.2016 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Brouček Omluven:

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic oddělení stavebního úřadu úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad U Brány 2, 789 85 Mohelnice www.mohelnice.cz, tel.: 583

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009 Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Josef Brouček

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne 14.10.2013 o d 14:00 hodin v kanceláři starostky 1656/87/RM/2013 Schválení programu 87. zasedání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016

z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016 U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou

Více

Z á p i s č. 8/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE OD 18,00 HODIN.

Z á p i s č. 8/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE OD 18,00 HODIN. Z á p i s č. 8/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 22. 8. 2016 OD 18,00 HODIN. Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková.

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.09.2016 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Bc. Přibyl Pavel, Ing. Miluše Reichová, Szalai

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více