Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 @ Zápis a usnesení č,92 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne PŤítomni: PhDr Ctirad Lolek, Mgr Lubomír Faltus, Bohumil Stanislav Vesely Till, Vlastislav Heidenreich, Starosta pťedložil radním následující program zasedáni: l Kontrola usnesení ze zasedání RM č 90,91 2 organízaěni záiežitosti 3 Majetkové záiežitosti 4 Rrizné RM tento program poměrem hlasťr 5:0:0 schválila Poměr hlasování je uváděn takto: PRo:PRoTI:ZDnŽpr sp Starosta provedl kontrolu usnesení ze zasedání RM č 90 a91 Vzhledem k tomu, že nebyly uloženy žádnéjinérikoly a k zápisu ani k usnesení nebyly žáďné pťipomínky, byl tento poměrem hlasti 5:0:0 schválen 1 RM vza a na vědomi zprávu o zhodnocení volebního období 20L0 až 2014 pťedloženou starostou města Z píed oženézprávy vypl;iruá, že město jak v oblasti investic, tak i v oblasti ekonomiky a společenského života dosáhlo velmi dobrych qisledkri RM děkuje všem spoluobčantim, kteťív uplynul!ch čtyrech letech, pomohli v rozvoji města, za spoluptácí Po projednáni RM schvál1la poměrem hlasťr Usnesení : RM bere na vědomizprátvu o hodnocení volebního období pňedloženou starostou města, dle pťílohy 2 RM se seznámila s,,vjlročnízprávou o činnostízákladní školy Loštice, okres Šumperk, pťíspěvkovéotganizace, za období , včetně V;fročnízprávy o' poskytování informací podle zákonač l06/1999 Sb, za období od 1 120t3 do L3,vizpŤíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM bere na vědomí Vfročnízpráva o činnosti Zák aďní školy Loštice, okres Šumperk,pňíspěvkovéorganiz ilc% za období , včetně Vfroční zpráxy o poskytování informací podle zákona č 106lt999 Sb, za obdotíi oa do 3,' , viz pťíloha RM projednala žádost starosty města o proplacení nevyčerpanédovolené v počtu 25 ďni za funkčníobdobí (do 3I 220l3) Po projednání schválila RM poměrem hlasri 4:0:1 toto 3 usnesení: Usnesení z RM doporučuje ZM schválit proplacení nevyčerpané dovolené za funkčníobdobí 20t0 _ 2014 uvolněnému starostovi města (do )' v počtu 25 dní, dle pťílohy 4 RM se seznámila s pťedloženou žádostípana Ing P V o poskynutí finančníhopťíspěvku na vydání publikace,,deset let boje o Památník Adolfa Kašp ara v Lošticích ve v1fši , Kč Po projednaní schválila RM poměrem hlasri

2 Usnesení : RM neschvaluje poskytnutí finančníhopňíspěvku ve vfši '-Kč na vydání publikace,,deset let boje o památník Adolfa Kašpara v Lošticícho,, Z drivodu nedostatku ÍinančníchprostĚedkri v rozpočtu města 5 RM projednala žáďost Ťeditele Zák adní školy Loštice, okres Šumperk,pŤíspěvková otgarttzace o schválení vyplacení jednotázové odměny za organízacía vysledky kontrol v pruběhu školníhoroku , viz pťílohapo projednání RM schvái1la poměrem hlas 4:0:1 toto usnesení: Usneseníg2l2380: RM schvaluje žádost ňeditele Záklradní školy Loštice, okres Šumperk, pěíspěvková organizace o schválení vyplacení jednorázové odměny za organizaci a vfstedky kontrol v prriběhu ško ního roku , dle pťílohy 6 RM projednala žádost Ťeditelky MateŤské školy Loštice, okres Šumperk'pŤíspěvková organizace o schválení vyplacení jedn orénovéodměny Za organizaci a prezentaci MŠna veťejnosti v pruběhu školního roku , víz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlas Usnesení 'z RM schvaluje žádost ňeditelky MateŤskéškoly Loštice, okres Šumperk, pňíspěvková organizace o schválení vyplacení jednorázové odměny za organizaci t prezentaci MŠna veňejnosti v prrlběhu ško níhoroku t4, dle pňílohy RM schvaluje čerpáníz fondu odměn pro tento čel 7 RM projednalažáďostpani V K, bytem Loštice, o provedení nápravy závadného stavu _ tj omezení možnosti parkování ve vjezdu do objektu č p 11 - ulice olomoucká - víz pťíloha Po projednaní schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM schvaluje, po provedeném pr zkumu, upozornit majitelku obchodu s textilem,že v dotčenémvjezdu není možno parkovat 8 RM projednala žádost firmy SEKNE' spol s r o' Hamerská 12, olomouc o riplnou uzavírku silnic IIII37324, IIv37327 Loštice ŽáďLovíce a o riplnou uzavirku místních komunikacív Žád ovicích - dle pťiloženéhonávrhu - vizpťíloha Po projednaní schválila RM poměrem hlas Usnesení : RM schvaluje riplnou uzavírku silnice III/37324 a silnice III Loštice Žá,dto,ice za pňedpokladu dod rženínásleduj ícíchpodmínek: tťeba zajistit prrijezd vozidel IZS do uzavňené lokality obce Žáďovice tňeba zajistit prrijezd vozidel pro odvoz domovního odpaflu i tňeba zajistit možnost prrijezdu obyvatel dotčenélokality tťeba zajistit veňejnou autobusovou dopravu pro obyvatele Žáarcvic a Pavlova tňeba zajistit na zák adě projednání s firmou PALoMo, fl s Loštice prrijezd jejich dopravní techniky Usneseníg2l2384: RM schvaluje plnou uzavírku MK, Žá,anvicích _ podmínky budou doplněny dodatečně Musí byt zajištěn pr jezd do prostor učiliště_ nutno projednat s vedením učiliště 9 RM projgdnala žádost fi-y EMONTAS' S r o, Jiráskova olomouc o vyjádťení k projektované akci -,,Loštice, Havelkova, par č 1809, Činčara'pŤípojka NNk Touto akcí bude dotčen pozemek p č k Loštice - cesta okolo chat - p D, pí Z lokalita-u StŤelnice arovněž ochranné pásmo bude zasahovat do pozemku p č k Loštice - oba pozemky jsou ve vlastnictví města Loštice - víz pěíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri )

3 Usnesení : RM schvaluje pňedloženou projektovou dokumentaci _ uloženínnk pňípojky pro pozemek p č 1809 do pozemku p č 1839 vše v k li Loštice za pňedpokladu dod rženínásleduj ícíchpodmínek : 1/ uvedení pozemku do privodního stavu 2l v p ném rozsahu musí bft p něn zákon či3 t997 Sb ve znění pozdějších pňedpisri 3l v MK- p č1839 se nesmí nacházetžádné nadzemní stavby 4/ musí bft uzavňena smlouva na věcné bťemeno zajednorázovou rihradu 10 RM projednalažádost firmy EMONTAS, s fo' Jiráskova 1273, olomouc o vyjádťení kprojektované akci - Loštice, Sokolská, parc č 33tl3, P, pťípojka NNk _ viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasťr Usnesení z RM schvaluje realizace akce _ Loštice, Sokolská, parc č 331/3, Pňikryl' pťípojka NNk za pňedpokladu, že nebude v žáďném pňípadě dotčeno těleso silnice nebo chodníku v současnédobě probíhá rea lzace rekonstrukce silnice a pťileh ch chodníkri v ulici Sokolská, Loštice RM projednala rozhodnutí o platbě odvodťr za trvalé odnětí púdy ze ZPF pro vybudovanou cyklostezku Mohelnice - Žaarcvice Úhrada je ve vj'ši , Kč - viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM bere informaci na vědomí a pňedložívše k projednání zastupitelstvu města RM projednala pťedloženou smlouvu o dílo č A/1 4 6l na akci - Rekonstrukce silnice včetně části chodníkri v ulici Sokolská, Loštice, která se uzavíránazák adě VŘ mezi Městem Loštice, Nám Míru 66, Loštice - objednatel a firmou MoDoS, spol s r o, Masarykova 34, 772 OO olomouc, IČ za celkovou částku 7, ,69 Kč vč DPH _ viz pťíloha Po projednáni schválila RM poměrem hlas Usnesení z RM schvaluje pňedloženou Smlouvu o dílo č Nt416f- na akci _ Rekonstrukce silnice včetně části chodníkri v ulici Sokolská, Loštice mezi Městem Loštice, Nám Míru 66' Loštice _ objednatel a firmou MoDoS, spol s r o' Masarykova 34, Olomouco IČ Za celkovou částku 7, ,69 Kč vč DPH a doporučízastupitelstvu města smlouvu o dílo č N1416l1 rovněž schválit 13 RM Se seznámila s pťedloženou Dohodou o ptevzetí finančníchzávazki akce rekonstrukce povrchu MK Sokolská ul Po projednání schválila RM poměrem hlas 5:0:0 toto i usnesení: Usnesení z RM schvaluje pňedložen;i' návrh Dohody o pňevzetí finančních záxazků na akci rekonstrukce povrchu MK Sokolská Ul, která se azavírá mezi společnostíkavoplyn' sro, 1 Máje 4, 78g 69 PostŤelmov, rčo: a Městem Loštice, nám Míru 66l,l', Loštice, dle pňílohy RM pověňuje starostu města podpisem Dohody o pěevzetí finančníchzávazkri 14 RM projednala smlouvu o dílo č 1l20l4 tykajici se vybudování veťejného osvětlení v části ulice víčská,loštice - dokončení Vo v celé ulici víčská,loštice Smlouva č je uzavirána mezí městem Loštice, Nám Míru 66, Loštice - objednatel a firmou Elektroinstalace - vyroba rozvaděči - Zdeněk Zdráhal - Sokolská 566, Loštice za celkovou částku ,96 Kč vč DPH - viz pťíloha Po projednáni schválila RM poměrem hlasti Usnesení : RM schvaluje pťedloženou Smlouvu o dílo č na vybudování veňejného osvětlení v části ulice víčská, Loštice - dokončenívo v celé ulici víčská, Loštice mezi městem Loštice, Nám Míru 66, Loštice _ objednatel a firmou a J

4 @ Elektroinstalace _ vfrob a rozvaděčri - Zdeněk Zdráthal za celkovou částku ,96 Kč vč DPH - Sokolská 566o Loštice 15 RM projednala zajištění technického dozoru investorana investičníakci - Rekonstrukce silnice, včetně části chodník v ulici Sokolská, Loštice RM doporučuje projednat zajišťování TDI na vyše uvedenou akci s Íirmou SiS, Krapkovd 4, olomouc Po projednáni schválila RM poměrem hlasri Usnesení : RM schvaluje zajištění TDI na akci - Rekonstrukce silnice včetně části chodníkri v ulici Sokolská, Loštice na zátk adé objednávky firmou sis, s r o' Krapkova Olomouc 16 RM projednala dokumenty zaslané Městsk1im riťadem Mohelnice - odboru SURI - oznámení o zahájení společnéhozemního a stavebního Íizení- skladová hala Metrie, - spol s r o' Loštice Usnesení - zastavenííízenína dělení pozemkťr v k ri Loštice Viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasri Usnesení z RM bere dokumentv zaslané MěstskÝm riňadem Mohelnice na vědomí 17 RM projedna arozhodnutí Městského riťadu Litovel - o umístěnístavby apovolení stavby viz pťíloha Po projednání schválila RM poměrem hlasti 5:0:0 na pozemcích v k ťr Ťmař _ toto usnesení: Usnesení : 18 RM bere rozhodnutí MěÚ Litovel na vědomí RM projednala oznámení o veťejnémprojednání náwhu rizemního plánu Líšnice - viz pťíloha Po projednáni schválila RM poměrem hlasri Usnesení : RM bere oznátmení o veěejném projednání návrhu rizemního plánu Líšnicena vědomí RM se seznámila - oprava místnísilnice v ulici Ke Kamenolomu odsouhlaseny a označeny plošnéopravy degradovanych míst a trhlin ve stáv komunikaci ve vyměťe cca 528 m2 Po projeďnání schválila RM poměrem hlasri Usnesení : RM bere informaci o provedení oprayy místníkomunikace v ulici Ke, Koupališti' Loštice na vědomí 19 s pťedložen;im soupisem prací č 9 u lomu Kozí Vrch Byly 20 RM projednala žád,ost dechové hudby I-oŠucrÉVESELKY o bezplatném využítí prostor MKS Loštice pro poťádání 9 Autorského koncertu ďne 4 Ťíjna 2014 Po projednaní RM schvái1lapoměrem hlas 4:0:7 toto usnesení: Usnesení z RM schvaluje dechové hudbě LoštickéVeselce bezplatné využití prostor MěKS pro konání9 Autorského koncertu dne '4 21 RM projednalažáďost MěKS a knihovny na v7řazeni majetku - kopírek z d vodu vysoké ceny jejich opravy, dle vyťazovacích protokol Po projednání RM schválila poměrem hlas Usnesení : RM schvaluje vyňazení kopírek z majetku MěKs a knihovny, organlzačnísložky města, dle pťílohy

5 22 +M- projedna a?ádost JK Loštice o povolení potádání hobby závodi LIGY ZEMEDELSKYCH SKOL, akce proběhne dne v areálu Zámeckého parku v Žád ovicích Po projednaní RM schváil apoměrem hlasri Usnesení : RM schvaluje žádost JK Loštice o povolení poňádání hobby závodri _ LIGY ZEMĚDĚlsrcÝcH ŠKoL,akce proběhne dne 179,2014 v areát u Zámeckého parku, Žá,llovicích 23 RM projednala náwh navyťazení majetku města Loštice - víz pťíloha Po projednání RM schválila poměrem hlas Usnesení92l2399: RM schvaluje návrh na vyňazení majetku města Loštice _viz pťíloha 24 RM projednala vyjádíení SFŽP k žáďosti o změnu žadate\e o dotaci (dle usnesení ZM 26113) na SVoZ biologicky rozložíteln;izch odpadti změsta Loštice na obec Moravičany SFŽP odrivodni!, že takovouto změnu by musel schválit Riaici vybor, ktery v současnosti nemá plánované žáďné zaseďání Po projednání schválila RM poměrem hlasri 5:0:0 toto usnesení: Usnesení z RM schvaluje zrušenížádosti o dotaci na svoz biologicky rozložitelnfch odpadri z drivodu zamitnutí změny žadate e dle vyjádťení ze sfžp a pověňuje starostu učinit kroky k zastavení rozjednaného projektu - akceptačníčíslo žádosti l4t RM projednala pťedloženéhospodaťení města Loštice za 7 l20i4 dle pťílohy projeďnání poměrem Po RM schvái1la hlasri Usnesení92l2401: RM schvaluje hospodaťení města Loštice za7l201'4, dle pňílohy 26 RM projednala žádost SK Loštice os, Ke Koupališti Loštice o poskytnutí pťíspěvku ve vyši , Kč na pokrytí nákladri na opravy elektroinstalace a technického zénemív areálu fotbalového hťiště v Lošticích Tato částka činí30 % nákladri z vlastních zdroj a je podmínkou k uvolnění dotace , Kč, kter á by a pťidělena Fotbalovou asociací ČR a olomouckym krajem Po projednání RM schválilapoměrem hlasri Usnesení z RM schvaluje poskytnutí pňíspěvku na oprayy elektroinstalace a technického zánemí v areálu fotbalového hňiště v Lošticíchve vfši ' Kč s tím, že Smlouva o poskytnutí pňíspěvku bude pěedložena ke schválení ZM Pňíspěvek musí bft vyričtován Cástka bude uvolněna a pňevedena z rozpočtu města na ridržbu kabin z KAP 15 b RM projednal a žádost SK Loštice os, Ke Koupališti Loštice o poskynutí pťíspěvku ve vfši ,- Kč na pokrytí nákladri na projekt novych kabin v areálu fotbalového hťiště v Lošticích Projekt je pťipravován v rámci dotace zeu Po projednání RM schválila 27 poměrem hlasri Usnesení : RM schvaluje poskytnutí pňíspěvku na pokrytí nákladri na projekt noqfch kabin v areálu fotbalového hriště v Lošticích ve Yyši , Kč s tím, že Smlouva o p3skytnutí pňíspěvku bude pňedložena ke schválení ZM PĚíspěvek musí bft vyričtován Cástka bude uvolněna a pťevedena z rozpočtu města na ridržbu kabin z KAP RM projědnala žádost TJ Slavoj Loštice, Sokolská ulice, Loštice o poskytnutí pťíspěvku ve vyši , Kč na pokrytí nákladťr na Zpracování projektové dokumentace projekfu integrovaného sportovního areálu TJ Slavoj Loštice' Sokolská ulice Projekt je pťipravován v rámci dotace zeu Po projednáni RM schváií apoměrem hlasri

6 ffi Usnesení z RM schvaluje žádost TJ Slavoj Loštice, Sokolská ulice, Loštice o poskytnutí pňíspěvku ve vfši ' Kč na pokrytí nákladri na zpracování projektové dokumentace projektu integrovaného sportovního areálu TJ Slavoj Loštice, Sokolská ulice Projekt je pňipravován v rámci dotace zeu,- s tím, že smlouva o poskytnutí pňíspěvku bude pěedložena ke schválenízm Pňíspěvek musí bft vyričtován 29 RM projednalažádost soukromé StŤední školy azáklaďní školy DS 90, Sro' olomouc _ Topolany, o poskytnutí pťíspěvku pro zakoupení učebnípomricky pro praktickou vyrku žáka, která je obyvatel města Loštice, viz podklady Po projednání RM schválila poměrem hlas Usnesení : RM schvaluje poskytnutí finančníhopňíspěvku ve vfši 2000'Kč na speciální učebnípomricky pro praktickou vfukru žátka T A (obyvatel města Loštice)' pro organizaci StŤedníškola a ZátkJLadní škola Dc 90, sro' Nedbalova 36, olomouc _ Topolany Finančníprostňedky budou vyplaceny v pokladně MěÚ Loštice na zátkladě pňedloženfch ričtenek, které budou mít všechny ná ežitosti ričetního dokladu 30 RM se seznámila s náwhem irčasti TJ oddílu kopané dne L2 a na pťátelském utkání v družební obci Chrenovec - Brusno Po projednání RM schváit a poměrem hlasťr schvaluje sportovní zájezd dětskfch oddílri TJ oddíl kopané Loštice do družebníobce Chrenovec - Brusno Za rfičelem sehrání sportovního pňátelského utkání ve dnech 129 a Město Loštice uhradí dopravu a nutné náklady na občerstvení dětí a doprovodu do částky Kč Usnesení z RM RM projednalažádost Lesti ČR, sp o povolení ke kácení 16 ks topolri, 3 ks olše lepkavé a 1 ks jasanu ztepilého rtapozemcích pč29,292l vkir Zád ovtce dná Se o suché a 31 poškozené strom y na zamokťeném nepťístupnémpozemku za rybnikem Pužmil Usnesení : RM schvaluje kácení 16 ks topol, 3 ks olše lepkavé a 1 ks jasanu ztepilého na pozemcích pč 291',292l1v kti Zád ovice 32 RM projednala pracovněprávní záiežitosti - poskytnutí peněžního daru ze sociálního fonduměstapťi pťíležitostivyročí50 let (1 pracovník, záfti2014) Po projednání RM schválila poměrem hlasri Usnesení z RM schvaluje poskytnutí peněžního daru ve YÍši3 000' Kč/ l pracovníkz prostěedkri sociálního fondu u pťíležitostivfročí50-let, v měsíci záíí_vu pňiloha, dle zásad pro poskytnutí odměn a darri ze SF, dle VP č , 33 RM projednalažádost Města Loštice o povolení ke kácení 3 ks habr na olomoucké ulici d vodu vystavby kanalizace Usnesení90l2409: RM schvaluje kácení 3 ks habrri na pozemku pč 1060/1 v Loštice z k RM projednala ukončenípojistné smlouvy č na havarijní pojištěnívozidel JSDH Loštice s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, os, Rímská 45, Praha 2 z drivodu 34 vzavťení finančně vyhodnějších smluv u stejné pojišťovny Po projednání schválila RM poměrem hlas Usnesení 92l 24t0z RM schvaluje ukončenípojistnfch smluv na havarijní pojištění vozidel JSDH Loštice s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou' as,"římská 45, Praha2

7 í í š ě í š č á šť í á á í á ě í í Ť í č í š ě í š č á šť Ří á í ť ú Áí ě í ěš ť ť

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více