Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru"

Transkript

1 Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovního poměru KAPITOLA 3 Základní pracovněprávní vztahy a jejich založení Pracovní poměr Pracovní smlouva Jmenování Zaměstnávání na základě dohod Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce KAPITOLA 4 Pracovněprávní agendy zaměstnavatele Zaměstnavatel a osobní spis zaměstnance Evidence osob se zdravotním postižením Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů DÍL 2 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance KAPITOLA 1 Platový a mzdový výměr KAPITOLA 2 Mzdový list KAPITOLA 3 Ohlašovací povinnosti k vnějším orgánům KAPITOLA 4 Povinnosti ve zdravotním pojištění Přihlášení zaměstnavatele Přihlášení zaměstnance Smlouva o odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů KAPITOLA 5 Povinnosti v nemocenském pojištění Přihlášení zaměstnavatele Oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání KAPITOLA 6 Další povinnosti zaměstnavatele KAPITOLA 7 Založení ELDP VII mzdy 2012.indb VII :22:09

2 DÍL 3 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíce KAPITOLA 1 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíce KAPITOLA 2 Pojem mzda a plat KAPITOLA 3 Povinnosti ve zdravotním pojištění Odvod pojistného Přehled o platbě pojistného Oznamovací povinnost Kódy pro plnění oznamovací povinnosti Oznámení o pracovních úrazech KAPITOLA 4 Povinnosti v sociálním zabezpečení Odvod pojistného Nemocenské pojištění DÍL 4 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu KAPITOLA 1 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu KAPITOLA 2 Potvrzení o zaměstnání zápočtový list KAPITOLA 3 Povinnosti ve zdravotním pojištění Odhlášení zaměstnance Odhlášení zaměstnavatele KAPITOLA 4 Povinnosti v sociálním zabezpečení odhlášení zaměstnance a zaměstnavatele DÍL 5 Povinnosti po ukončení kalendářního roku KAPITOLA 1 Povinnosti po ukončení kalendářního roku KAPITOLA 2 Roční zúčtování KAPITOLA 3 Záznamy v ELDP DÍL 6 Spolupráce s Úřadem práce České republiky v oblasti zaměstnanosti KAPITOLA 1 Spolupráce s Úřadem práce České republiky Hlášení volného místa Hromadné propouštění KAPITOLA 2 Kontrolní činnost ÚP ČR Průběh kontroly Předmět kontroly Protokol o výsledku kontroly Ukládání pokut VIII mzdy 2012.indb VIII :22:09

3 KAPITOLA 3 Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci DÍL 7 Odpovědnost mzdové účetní za škodu KAPITOLA 1 Bezdůvodné obohacení KAPITOLA 2 Chyby z nedbalosti DÍL 8 Archi va ce dokla dů KAPITOLA 1 Archivace mzdových a personálních údajů KAPITOLA 2 Archivace dokladů týkajících se účetních záznamů o pojistném na sociální zabezpečení, zdravotním pojištění a daních DÍL 9 Ochrana osobních údajů ze strany zaměstnavatele KAPITOLA 1 Základní pojmy a podmínky shromažďování a zpracování osobních údajů KAPITOLA 2 Vlastní zpracování osobních údajů Registrace zaměstnavatele Zpracování osobních údajů bez registrace Zpracování citlivých údajů Osobní údaje shromažďované a zpracovávané na základě zákona Zpracovávání osobních údajů pro účely statistické nebo vědecké Předávání osobních údajů do zahraničí KAPITOLA 3 Chyby zaměstnavatelů při ochraně osobních údajů KAPITOLA 4 Kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů DÍL 10 Statis ti ka ve mzdo vé účtár ně KAPITOLA 1 Statistické údaje KAPITOLA 2 Evidenční počet zaměstnanců KAPITOLA 3 Přepočtený počet u osob se zdravotním postižením IX mzdy 2012.indb IX :22:09

4 KAPITOLA 4 Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Celkové mzdové náklady KAPITOLA 5 Informační systém o platech DÍL 11 Soft wa re a exter ní zpra co vá ní mezd KAPITOLA 1 Výběr vhodného softwaru KAPITOLA 2 Externí zpracování mzdové agendy DÍL 12 Pracov ní úrazy a nemo ci z povo lá ní KAPITOLA 1 Pracovní úraz a nemoc z povolání Pracovní úraz Nemoci z povolání KAPITOLA 2 Odpovědnost zaměstnavatele Zproštění se odpovědnosti Odpovědnost zaměstnavatele ve zvláštních případech KAPITOLA 3 Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s nimi KAPITOLA 4 Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Vyšetření pracovního úrazu Dokumentace a evidence Ohlášení pracovního úrazu KAPITOLA 5 Náhrada škody Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti Náhrada škody u osob samostatně výdělečně činných Způsob výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Náhrada za věcnou škodu Náhrada škody pozůstalých Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením X mzdy 2012.indb X :22:09

5 5.6.2 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem Náhrada nákladů na výživu pozůstalých Jednorázové odškodnění pozůstalých Náhrada věcné škody Náhrada za ztrátu na důchodu KAPITOLA 6 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele KAPITOLA 7 Promlčení nároků DÍL 13 Dovolená KAPITOLA 1 Definice a právní úprava dovolené KAPITOLA 2 Druhy dovolené a její délka Dovolená za kalendářní rok Poměrná část dovolené Délka dovolené Dovolená za kalendářní rok při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a při změně rozvržení Dovolená za odpracované dny Dodatková dovolená Dovolená při kratší pracovní době Krácení dovolené KAPITOLA 3 Čerpání dovolené Plánování a nařízení dovolené Časový rámec čerpání dovolené Postup podle právní úpravy platné do roku Postup od roku Čerpání dovolené pedagogických a akademických pracovníků Převod dovolené k jinému zaměstnavateli KAPITOLA 4 Náhrada mzdy za dovolenou KAPITOLA 5 Výpočty poměrných částí nároků na dovolenou DÍL 14 Překážky v práci KAPITOLA 1 Definice a přehled právní úpravy překážek v práci KAPITOLA 2 Překážky na straně zaměstnance Důležité osobní překážky v práci včetně mateřské a rodičovské dovolené Důvody zdravotní a důvody péče o děti nebo o jiné členy rodiny Jiné důležité osobní překážky XI mzdy 2012.indb XI :22:09

6 2.2 Překážky z důvodu obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zaměstnanců Výkon veřejné funkce Výkon občanské povinnosti Jiné úkony v obecném zájmu Pracovní volno související s brannou povinností Školení, jiná forma přípravy nebo studium Společná pravidla pro překážky na straně zaměstnance Jiné případy překážek v práci na straně zaměstnance KAPITOLA 3 Překážky na straně zaměstnavatele KAPITOLA 4 Neomluvená absence DÍL 15 Náhrada mzdy v prvních třech týdnech pracovní neschopnosti nebo karantény KAPITOLA 1 Definice pojmů a právní úprava KAPITOLA 2 Za které dny náhrada mzdy přísluší kalendářní dny a pracovní dny KAPITOLA 3 Zvláštní případy posuzování pracovní doby KAPITOLA 4 Výše náhrady mzdy a její daňový režim KAPITOLA 5 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy a její výpočet Redukční hranice pro nemocenské pojištění Redukční hranice pro náhradu mzdy Postup redukce Hodinová výše náhrady mzdy KAPITOLA 6 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů Jak kontroly provádět a dodržování práva na soukromí Porušení režimu a záznam o něm Možnost výpovědi pro porušení režimu DÍL 16 Průměrný výdělek, mzda a náhrada mzdy, minimální mzda KAPITOLA 1 Stanovení průměrného výdělku KAPITOLA 2 Výpočet průměrného výdělku Vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku KAPITOLA 3 Průměrný měsíční výdělek Průměrný měsíční výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr XII mzdy 2012.indb XII :22:09

7 3.2 Průměrný měsíční čistý výdělek u dohody o provedení práce KAPITOLA 4 Pravděpodobný výdělek KAPITOLA 5 Průměrný čistý výdělek KAPITOLA 6 Mzda a náhrada mzdy Co se rozumí mzdou Mzda za práci přesčas Mzda a náhrada mzdy ve svátek Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí Příplatek za práci v noci Příplatek za práci v sobotu a v neděli Mzda při výkonu jiné práce Náhrada při vadné práci Náhrada mzdy při překážkách v práci Odměna za pracovní pohotovost KAPITOLA 7 Minimální mzda KAPITOLA 8 Zaručená mzda DÍL 17 Zúčtování mzdy a problémy ve výpočtu mezd KAPITOLA 1 Výpočet mezd Poměrná část mzdy KAPITOLA 2 Výpočet mzdy za práci přesčas KAPITOLA 3 Mzda za práci ve svátek Výpočet mzdy při nečerpání náhradního volna Výpočet mzdy a platu při čerpání náhradního volna Výpočet náhrady mzdy v případě, že zaměstnanec ve svátek, který připadl na všední den, nepracoval Souběh výkonu práce přesčas a ve svátek KAPITOLA 4 Dovolená za celý měsíc, v němž svátek připadl na všední den Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou (platem) a zaměstnavatel uplatňuje nekrácenou mzdu (plat) v případě svátku Zaměstnanec, který je odměňován hodinovou mzdou KAPITOLA 5 Poměrná část mzdy (platu) při pracovní neschopnosti zahrnující i dny svátků připadající na všední dny KAPITOLA 6 Příklad měsíčního zúčtování mzdy XIII mzdy 2012.indb XIII :22:09

8 DÍL 18 Srážky ze mzdy (z platu) KAPITOLA 1 Přehled právní úpravy KAPITOLA 2 Odlišení srážek ze mzdy od bezhotovostní výplaty mzdy KAPITOLA 3 Kdy lze ze mzdy srážet Srážky v případech stanovených zákonem Kdy si zaměstnavatel může srazit pro sebe bez souhlasu zaměstnance Výkon rozhodnutí a exekuce Srážky odborových členských příspěvků KAPITOLA 4 Dohody o srážkách ze mzdy Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů podle občanského zákoníku Dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, uzavřené podle OZ před Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance KAPITOLA 5 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí KAPITOLA 6 Pořadí srážek ze mzdy KAPITOLA 7 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah KAPITOLA 8 Výpočet úroku z prodlení a dalších příslušenství pohledávky KAPITOLA 9 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí Nařízení exekuce Změny plátce mzdy Oznamovací povinnost vůči soudu Souběžné příjmy Exekuce ve zvláštních případech Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu KAPITOLA 10 Srážky z dávek nemocenského pojištění DÍL 19 Splatnost a výplata mzdy (platu) KAPITOLA 1 Přehled právní úpravy KAPITOLA 2 Splatnost mzdy, náhrady mzdy a dalších plnění Zvláštní splatnost mzdy Splatnost náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost a odměny z dohod KAPITOLA 3 Výplata mzdy Obecná pravidla Bezhotovostní výplata mzdy XIV mzdy 2012.indb XIV :22:09

9 KAPITOLA 4 Výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě KAPITOLA 5 Prodlení při výplatě mzdy Postup při stanovení úroku z prodlení Postup pro stanovení úroku z prodlení podle úpravy platné do Postup při stanovení úroku z prodlení od Další pravidla prodlení KAPITOLA 6 Promlčení DÍL 20 Cestovní náhrady KAPITOLA 1 Úvod k problematice cestovních náhrad Podle jakého zákona se řídí poskytování cestovních náhrad u jednotlivých subjektů KAPITOLA 2 Vymezení pojmů k pracovní cestě zaměstnance KAPITOLA 3 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatelem-podnikatelem Poskytnutí náhrad zaměstnanci při tuzemské pracovní cestě Náhrada prokázaných jízdních výdajů Náhrada prokázaných výdajů za ubytování Náhrada zvýšených stravovacích výdajů (dále stravné ) Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů Náhrada prokázaných jízdních výdajů návštěva rodiny Náhrady poskytované dobrovolně Poskytnutí náhrad zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě Náhrada jízdních výdajů Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny Náhrada výdajů za ubytování Zahraniční stravné Kapesné Nutné vedlejší výdaje KAPITOLA 4 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatelem-nepodnikatelským subjektem Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při tuzemské pracovní cestě Náhrada jízdních výdajů Stravné Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě XV mzdy 2012.indb XV :22:09

10 KAPITOLA 5 Záloha a vyúčtování pracovní cesty Záloha na cestovní náhrady Vyúčtování pracovní cesty KAPITOLA 6 Příjmy a výdaje z daňového hlediska Příjmy zaměstnance z hlediska zdanění Výdaje (náklady) zaměstnavatele KAPITOLA 7 Paušalizace cestovních náhrad KAPITOLA 8 Zprávy z pracovních cest a používané tiskopisy KAPITOLA 9 Čas strávený na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů KAPITOLA 10 Závodní stravování Právní úprava Hodnota stravování jako příjem zaměstnance Formy poskytnutého stravování z hlediska daňových výdajů Provoz vlastního stravovacího zařízení Příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů Další údaje důležité z oblasti závodního stravování z daňového hlediska Souběh poskytování stravenek při pracovní cestě Krácení nároku na stravné DÍL 21 Daň z příjmů KAPITOLA 1 Související předpisy KAPITOLA 2 Příjmy ze závislé činnosti Příjmy osvobozené od daně Vymezení předmětu daně v 6 ZDP Funkční požitky Bezplatné poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební a soukromé účely Příjmy, které nejsou předmětem daně Příjmy, které jsou od daně osvobozené Způsob zdanění Zaměstnanec bez prohlášení Zaměstnanec s prohlášením Dílčí základ daně a zdanitelná mzda Základ daně u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti Sleva na dani podle 35ba ZDP Daňové zvýhodnění sleva na dani a daňový bonus Sleva na dani z titulu zdravotního stavu Sleva na dani, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P XVI mzdy 2012.indb XVI :22:10

11 2.8.4 Student Snížení daně na manželku (manžela) Nezdanitelné částky základu daně Úroky z úvěru použitého na financování bytových potřeb Úvěr ze stavebního spoření Hypoteční úvěr Definice bytové potřeby Definice účastníka smlouvy o úvěru Dělení úroků na účastníky smlouvy KAPITOLA 3 Penzijní připojištění KAPITOLA 4 Soukromé životní pojištění Co se rozumí soukromým životním pojištěním Maximální výše daňového osvobození KAPITOLA 5 Zúčtování daňových záloh Roční sazba a měsíční zálohy Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění Dodatečné podepsání prohlášení k dani Splnění daňové povinnosti bez ročního zúčtování daňových záloh KAPITOLA 6 Druhy příjmů Příjem od jednoho plátce Příjem od více plátců postupně Příjem od více plátců současně Doplatek mzdy a roční zúčtování KAPITOLA 7 Potvrzení o zdanitelných příjmech KAPITOLA 8 Prohlášení k dani Lhůty pro podepsání prohlášení k dani DÍL 22 Zdravotní pojištění KAPITOLA 1 Základní pojmy Pojištěnec Dlouhodobý pobyt v zahraničí Volba zdravotní pojišťovny Plátci pojistného Pojistné Způsob platby pojistného Den platby pojistného Sankce a možnosti jejich řešení Penále Pokuta Splatnost závazků Odvolání a žádost o odstranění tvrdosti XVII mzdy 2012.indb XVII :22:10

12 KAPITOLA 2 Stát Stát jako plátce pojistného Osoby, za které je plátcem pojistného stát Nezaopatřené děti Poživatelé důchodu Příjemci rodičovského příspěvku a další skupiny při péči o dítě Zvláštní případy, kdy plátcem pojistného je stát Ostatní skupiny platby pojistného státem Vyměřovací základ a pojistné KAPITOLA 3 Zaměstnavatel Zaměstnanci Pojistné za zaměstnance, splatnost Vyměřovací základ zahrnované příjmy Příjmy, které se do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění zaměstnance nezahrnují Příjmy z pracovního vztahu uzavřeného podle cizích předpisů Příjmy po skončení zaměstnání Úpravy vyměřovacího základu Osoby, za které hradí pojistné stát Minimální vyměřovací základ Pracovní volno bez náhrady příjmů Neomluvená absence Maximální vyměřovací základ KAPITOLA 4 Osoba samostatně výdělečně činná (dále též OSVČ ) OSVČ jako plátce pojistného Vyměřovací základ a pojistné OSVČ Příjmy zahrnované do vyměřovacího základu Minimální a maximální vyměřovací základ OSVČ, za které je plátcem pojistného i stát Zálohy na pojistné a doplatek pojistného Přehled o platbě pojistného Maximální vyměřovací základ při souběhu zaměstnání a výdělečné činnosti KAPITOLA 5 Osoba bez zdanitelných příjmů Kdo je OBZP Pojistné OBZP KAPITOLA 6 Poživatelé důchodů XVIII mzdy 2012.indb XVIII :22:10

13 DÍL 23 Nemocenské pojištění KAPITOLA 1 Účast na nemocenském pojištění Okruh pojištěných osob Výkon činnosti na území ČR Sídlo zaměstnavatele Výkon několika činností Podmínky účasti na nemocenském pojištění Vznik a zánik pojištění Cizina a příslušnost k předpisům o nemocenském pojištění Příslušnost k právním předpisům podle koordinačních nařízení EU Dokládání příslušnosti k právním předpisům v rámci EU Příslušnost k právním předpisům podle mezinárodních smluv Výkon práce v nesmluvní cizině Výkon práce v ČR pro zaměstnavatele se sídlem v nesmluvní cizině KAPITOLA 2 Dávky nemocenského pojištění Ochranná lhůta Ochranná lhůta neplyne Zánik ochranné lhůty Výše dávek Rozhodné období Započitatelné příjmy Vyloučené dny Denní vyměřovací základ Nemocenské Uplatňování nároku na nemocenské Podpůrčí doba Vznik pracovní neschopnosti Sazby pro výpočet nemocenského Ošetřovné Podmínky pro poskytování Doba poskytování Výše ošetřovného Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Výše VPTM Peněžitá pomoc v mateřství Podmínky nároku Doba poskytování Uplatňování nároku na PPM a poskytování PPM Výše PPM XIX mzdy 2012.indb XIX :22:10

14 KAPITOLA 3 Poskytování dávek Výplata dávek Zánik nároku na výplatu dávky Úmrtí zaměstnance Vzdání se nároku na dávku Povinnost vrátit přeplatek DÍL 24 Pojistné na sociální zabezpečení KAPITOLA 1 Poplatníci pojistného Zaměstnanci KAPITOLA 2 Výše pojistného Rozhodné období Vyměřovací základ Zúčtovaný příjem Příjem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen Příjmy, které se nezahrnují do vyměřovacího základu Příklady započitatelnosti některých plnění do vyměřovacího základu Maximální vyměřovací základ KAPITOLA 3 Odvod pojistného Splatnost pojistného Zaměstnavatelé s vyšší sazbou pojistného na nemocenské pojištění Přehled o výši pojistného Odvod pojistného při více mzdových účtárnách Odvod pojistného ze zaměstnání malého rozsahu KAPITOLA 4 Penále Promíjení penále KAPITOLA 5 Pokuty KAPITOLA 6 Přeplatky na pojistném a dlužné pojistné KAPITOLA 7 Předkládání tiskopisů a vydávání potvrzení KAPITOLA 8 Osoby samostatně výdělečně činné Povinnosti OSVČ Účast na důchodovém pojištění v roce 2010 a pojistné za rok Výše záloh na důchodové pojištění v roce Placení záloh dopředu Účast na důchodovém pojištění v roce 2012 a pojistné za rok XX mzdy 2012.indb XX :22:10

15 DÍL 25 Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů KAPITOLA 1 Základní povinnosti zaměstnavatelů a příslušnost k jejich plnění v důchodovém pojištění KAPITOLA 2 Vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění KAPITOLA 3 Důchodový věk a doby pojištění Důchodový věk Doby pojištění a náhradní doby pojištění KAPITOLA 4 Ohlašovací povinnost o vstupu zaměstnance do zaměstnání KAPITOLA 5 Sepisování a dokladování žádostí o důchod KAPITOLA 6 Kontrola plnění povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění DÍL 26 Evidenční listy důchodového pojištění KAPI TO LA 1 Právní úprava v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a organizaci a provádění sociálního zabezpečení platná od Přehled základ ních povin nos tí zaměst na va te lů v agen dě ELDP Vede ní pod kla do vé evi den ce pro účely důcho do vé ho pojiš tě ní Vyho to vo vá ní a před klá dá ní ELDP Povin nost ucho vá vat v evi den ci někte ré písem nos ti nebo zázna my Práv ní důsled ky poru še ní povin nos tí zaměst na va te lů KAPI TO LA 2 Okruh pojištěných osob vznik a zánik jejich účasti na pojištění Okruh pojištěných osob, pro které zaměstnavatel vede ELDP Podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění Citace vybraných ustanovení Vznik a zánik pojištění z důvodu změny sjednané částky započitatelného příjmu Vznik a zánik pojištění z důvodu nástupu výkonu trestu odnětí svobody Podmínky účasti na důchodovém pojištění (ve vztahu k vedení ELDP) KAPI TO LA 3 Podmín ky hod no ce ní doby účas ti zaměst nan ců na důcho do vém pojiš tě ní XXI mzdy 2012.indb XXI :22:10

16 3.1 Za dobu důcho do vé ho pojiš tě ní se nepo va žu je Nep lat né skon če ní pra cov ně práv ní ho vzta hu KAPITOLA 4 Evidenční listy důchodového pojištění od (ve znění platném od ) Hlavní zásady vedení a předkládání ELDP Vedení a předkládání ELDP ( 38 a 39 ZOPSZ) Zaměstnavatel vydává občanovi stejnopis ELDP Pojištěnec má právo projevit nesouhlas se zápisem zaměstnavatele do ELDP Tiskopisy ELDP Oprava údajů ELDP Předkládání ELDP v elektronické podobě Základní předpoklady pro elektronické předávání ELDP Jak elektronické podání funguje Stejnopisy ELDP při elektronickém předávání Způsob vyplňování údajů ELDP Záhlaví ELDP Identifikace pojištěnce Průběh pojištění v daném roce Identifikační údaje zaměstnavatele Číselníky Nejčastější chyby při vyplňování ELDP poznatky zjištěné při kontrolách ELDP prováděných na správě sociálního zabezpečení KAPI TO LA 5 Interne to vé strán ky ČSSZ Program pro vypl ňo vá ní ELDP platných od Technická podpora ČSSZ k e-podání Nejčastější obecné dotazy k e-podání ELDP KAPI TO LA 6 Přík la dy vypl ňo vá ní ELDP Apli ka ce ust. 11 odst. 2 záko na č. 155/1995 Sb., v plat ném znění Zaměstnání po dosažení důchodového věku a zaměstnání poživatele starobního důchodu Nep lat né skon če ní pra cov ně práv ní ho vzta hu apli ka ce záko na č. 24/2006 Sb Aplikace ust. 11 odst. 2 věta třetí a 16 odst. 3 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (obchodní společnost, obecně prospěšná společnost, družstvo a dlužné pojistné) Aplikace ust. 16 odst. 4 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (krytí vyloučených dob s příjmem) Zaměstnání malého rozsahu (ust. 7 zákona č. 187/2006 Sb.) Zaměstnání na základě dohody o provedení práce (ust. 7a zákona č. 187/2006 Sb.) XXII mzdy 2012.indb XXII :22:10

17 6.8 Účast na pojištění v případě bezprostředního navázání dalšího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele v jednom kalendářním roce (ust. 10 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb.) Opakované nástupy do zaměstnání (ust. 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.) Opakovaná zaměstnání v průběhu jednoho kalendářního měsíce u téhož zaměstnavatele (ust. 6 odst. 3 ZNP) DÍL 27 Zaměstnává ní cizinců KAPITOLA 1 Zaměstnávání cizinců z hlediska pracovního práva Právní předpisy vztahující se k zaměstnávání cizinců na území České republiky Vymezení základních pojmů Obecné informace Základní podmínky pro zaměstnávání cizinců Zaměstnavatel Cizinec Ukončení platnosti povolení k zaměstnání sankce Postupy zaměstnávání cizinců v bodech Zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků Zaměstnávání cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání Evidence Zelené karty Obecné informace Kompetence jednotlivých úřadů státní správy Získávání ZK na území ČR Vydávání ZK Ohlašovací povinnost Důležité poznámky k ZK Modré karty EU Obecné informace Kompetence jednotlivých úřadů státní správ Získávání MK EU na území ČR Vydávání MK EU Ohlašovací povinnosti Důležité poznámky k MK EU KAPITOLA 2 Zaměstnávání cizinců z hlediska nemocenského pojištění KAPITOLA 3 Zaměstnávání cizinců z hlediska zdravotního pojištění XXIII mzdy 2012.indb XXIII :22:10

18 3.1 Vznik zaměstnání cizince (mimo EU) Přihlášení zaměstnaného cizince Práva a povinnosti zaměstnaných cizinců Zaměstnanci a zaměstnavatelé z EU Ukončení zaměstnání KAPITOLA 4 Zaměstnávání cizinců z hlediska daně z příjmů Daňový rezident Daňový nerezident Změna daňové rezidence v průběhu zdaňovacího období Pravidla pro určování rezidence v mezinárodních smlouvách Definice plátce daně Ekonomický zaměstnavatel Organizační složka státu Definice zahraničního plátce daně Příjmy ze zaměstnání plynoucí zahraniční osobě ze zdrojů na našem území Vybírání daně z příjmů ze zaměstnání (závislého povolání) podle smluv o zamezení dvojího zdanění Mezinárodní pronájem pracovní síly Znaky mezinárodního pronájmu pracovní síly Částky za zprostředkování Diety Hodnota přechodného ubytování Povinné pojistné Zdaňování příjmů Roční zúčtování u pronajatých pracovníků Oznamovací povinnost při uzavření kontraktu DÍL 28 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením KAPITOLA 1 Z hlediska pracovního práva Definice problematiky Osoby se zdravotním postižením Osoby s těžším zdravotním postižením Osoby zdravotně znevýhodněné Povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, jeho výše a způsoby plnění Postup při stanovení povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele Možnosti plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele XIV mzdy 2012.indb XXIV :22:10

19 1.3.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Odebírání výrobků Odvod do státního rozpočtu Kombinace jednotlivých možností plnění povinného podílu Povinnost zaměstnavatele vykázat plnění povinného podílu Důsledky nesplnění povinnosti Uzavření pracovněprávního vztahu s osobou se zdravotním postižením KAPITOLA 2 Z hlediska sociálního pojištění KAPITOLA 3 Z hlediska zdravotního pojištění Odpočty Uplatnění odpočtu za kratší období než kalendářní měsíc Nárok zaměstnavatele na uplatnění odpočtu DÍL 29 Zprostředkování zaměstnání KAPITOLA 1 Zprostředkování zaměstnání z hlediska pracovního práva Základní podmínky pro možnost zprostředkovat zaměstnání Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu Povinnosti agentur práce Sdílení zprostředkování zaměstnání KAPITOLA 2 Zprostředkování zaměstnání z hlediska sociálního pojištění KAPITOLA 3 Zprostředkování zaměstnání z hlediska zdravotního pojištění DÍL 30 Inspekce práce KAPITOLA 1 Co může kontrolovat inspekce práce KAPITOLA 2 Koho může kontrolovat KAPITOLA 3 Organizační struktura a místní příslušnost KAPITOLA 4 Práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob (ust. 7 až 9 zákona o inspekci práce) KAPITOLA 5 Za co lze a nelze uložit pokutu Co jsou přestupky a správní delikty XXV mzdy 2012.indb XXV :22:11

20 5.1.1 Přestupky a správní delikty na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance (ust. 10 a 23 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku rovného zacházení (ust. 11 a 24 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (ust. 12 a 25 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku odměňování zaměstnanců (ust. 13 a 26 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku náhrad (ust. 14 a 27 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku pracovní doby (ust. 15 a 28 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku dovolené (ust. 16 a 29 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti práce (ust. 17 a 30 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku zvláštních podmínek některých zaměstnanců (ust. 18 a 31 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví (ust. 19 a 32 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku vyhrazených technických zařízení (ust. 20 a 33 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání (ust. 20a, 33a zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte (ust a 34 zákona o inspekci práce) Přestupky a správní delikty na úseku zaměstnanosti (ust. 139 a 140 zákona o zaměstnanosti) KAPITOLA 6 Další pravidla pro ukládání pokut XXVI mzdy 2012.indb XXVI :22:11

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 Dnes na téma: Archivace a skartace Úvodní slovo Obsah Věstníku Vážení a milí kolegové, přejeme

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více