Poohří. Sdružení podnikatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poohří. Sdružení podnikatelů"

Transkript

1 Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, Sokolov Tel.: , mobil: Obsah: Sokolov, 1. listopadu 2009 Slovo úvodem Z kuchyně našich zákonodárců... 4 A. Nemocenské pojištění u OSVČ v roce B. Slevy na pojistném od srpna Uplatňování a vykazování slev na pojistném... 5 C: Mimořádné odpisy... 6 D: Sjednocení podmínek pro platební styk... 7 E: Živnostníci nebudou muset vést knihu jízd aneb paušální výdaj na dopravu... 8 Ostatní výdaje spojené s vozidlem... 8 Vozidlo i pro soukromé účely... 8 Odpisy při paušálním výdaji na dopravu... 8 F: Živnostníci ušetří senátoři schválili vyšší výdajové paušály... 9 G: Novinky oblasti DPH od roku I. Změny zákona o DPH... 9 II. Brusel - změny a návrhy změn směrnice o společném systému DPH ) Snížené sazby DPH ) Změny související s bojem proti daňovým únikům H: Okamžitý padák" podle zákoníku práce I: Současné požadavky na výbavu firemního vozidla J: Povinná výbava vozidel se od 15. září mění! K: Závěrečná zpráva NERV - vybrané body L: Sněmovna schválila šrotovné i vyvlastňování pozemků kvůli stavbám M: Návrhy z úsporného balíčku včetně finančního dopadu na rozpočet E-ZPRAVODAJ SPP č. 2/2009 Vydává Sdružení podnikatelů POOHŘÍ Sekretariát: Jednoty 1931, Sokolov, tel , mobil: Připravili: Ing. V. Krejčí, J. Jaša a J. Kábrt. Redakčně zpracoval Ing. Vladimír Krejčí. Určeno pro členy Sdružení podnikatelů Poohří a další zájemce pro vstup do SPP. Vyšlo v listopadu /16

2 Slovo úvodem. Od vydání posledního čísla našeho ZPRAVODAJE SPP uplynulo téměř půl roku. V této době se uskutečnila valná hromada sdružení a na schůzích představenstva se projednal řada věcí, které Vás budou jistě zajímat. Kromě vlastního jednání na schůzích se někteří členové představenstva podíleli i v práci dalších příbuzných organizací (např. Hospodářská a sociální rada Sokolovska, Místní akční skupina Sokolovsko, o.p.s. a další). I. Mimořádná schůze představenstva dne 28. dubna 2009 Chůze se konala za účasti 4 členů představenstva a 3 členů kontrolní a revizní komise. Hlavním bodem jednání bylo organizační a personální příprava valné hromady SPP. Byl určen termín konání schůze (20/5 2009) a místo konání (kavárna Hornický dům Sokolov). Dále byl sestaven návrh kandidátky představenstva a kontrolní a revizní komise. Současně byl zpracován návrh na složení pracovních komisí Valné hromady SPP. Ing. Krejčí byl pověřen zajištěním tisku kandidátek a volebního řádu. V další části bylo provedeno hodnocení kulturně-společenské akce, které se sice zúčastnilo pouze 10 členů vč. rodinných příslušníků, ale akce splnila svůj účel. Na návrh p. Jaroslava Makrota byl přijat jeho námět uskutečnit v roce 2010 Setkání významných rodáků Sokolovska. Bližší organizační a ekonomické otázky budou řešeny na dalších schůzích představenstva. II. Valná hromada SPP dne 20. května 2009 Valná hromada se konala za účasti 14 členů SPP, což zajistilo nadpoloviční většinu řádných členů sdružení, 4 členové se omluvili, další omluvu nepokládali za nutnou. Schůzi řídil Ing. Vladimír Krejčí, zprávu o činnosti přednesl předseda Václav Dučinský. Zhodnotil úspěchy i problémy činnosti sdružení za uplynulé 2 roky. Po krátké diskuzi proběhla volba orgánů SPP. Do představenstva byli zvoleni: Jan Jaša (14 hlasů), Jan Hammer (14), Ing. Vladimír Krejčí (14), Václav Dučinský (13), Zdeněk Příplata (13), Bohuslav Říha (13), Petr Gočál (12). Do kontrolní a revizní komise byli zvoleni: Jaroslav Kavka (14), Vladimír Bošek (13), Jaroslav Makrot (10). Jako náhradník byl z volen Jan Vokoun (8). Do funkce sekretáře byl potvrzen Josef Kábrt. Na ustavující schůzi představenstva byl zvolen předseda Václav Dučinský a revizní komise zvolila předsedou Jaroslava Makrota Usnesení valné hromady je zaměřeno na další rozšíření internetových stránek SPP, pravidelné vydávání Zpravodaje SPP, zlepšení platební příspěvkové morálky, další propagaci činnosti sdružení a rozšíření členské základny především z řad mladší a střední věkové generace živnostníků a podnikatelů. III. Představenstvo SPP dne 17. září 2009 Po dovolených a prázdninovém období se sešli členové představenstva a revizní komise v plném počtu. Sekretář J. Kábrt konstatoval, že členské příspěvky k tomuto datu uhradilo 20 členů v hodnotě 10 tisíc Kč. O zrušení členství ke dni 30/ požádali Vladimír Sojka a Jiří Cigáník. Počet čestných členů jsou 4 osoby, příspěvky dosud neuhradili 3 členové /16

3 B. Říha byl požádán, aby zjistil zdravotní stav dlouhodobě nemocného člena R. Fanty a připravil návrh na řešení formy jeho dalšího členství. Ing. Krejčí a sekretář J. Kábrt byli pověřeni přípravou nového ZPRAVODAJE SPP, který bude členům zaslán internetovou poštou nejpozději do konce října t. r. Členové, kteří nejsou účastníky elektronické pošty, obdrží zpravodaj v písemné formě. Předseda V. Dučinský podrobně informoval o činnosti Hospodářské a sociální rady Sokolovka, jejíž je řádným členem. Všem členům byla nabídnuta možnost inzerce v připravovaném vydání ZPRAVODAJE SPP. Značnou část jednání byla věnována organizační přípravě Setkání významných rodáků Sokolovska, kde k dalšímu jednání s hosty byl pověřen J. Makrot. IV. Představenstvo SPP dne 16. října 2009 Jednání se zúčastnilo 5 členů představenstva (2 omluveni), 2 členové kontrolní a revizní komise a sekretář sdružení J. Kábrt. V průběhu schůze byl na návrh p. B. Říhy z důvodů dlouhodobé nemoci p. Rudolf Fanta přeřazen přechodně do stavu čestných členů (bez povinnosti hradit členský příspěvek). Dále byla na návrh ing. Krejčího přijata Ing. Anna Houdová novým členem SPP od Vydání ZPRAVODAJE SPP je připraveno, část legislativy připravil ing. Krejčí, část organizační a informativní dokončuje sekretář J. Kábrt. Termín zaslání všem členům do konce října bude dodržen. Sekretář předložil návrh organizačního a ekonomického zajištění akce Setkání významných rodáků Sokolovska. Tento dokument řeší formu pozvání hostů, jejich počet a pořadí důležitosti, možnosti ekonomického zajištění akce /granty,dotace, reklama, dary apod./, propagaci akce, účast veřejnosti a hostů z místních orgánů a organizací. Konkrétní zajištění jednotlivých úkolů bude zahájeno, jakmile bude známá závazná účast hlavních hostů a jejich požadavky. Zpracoval J. Kábrt/říjen 2009 Foto z jedné kulturně-společenských akcí sdružení- archiv SPP 3/16

4 Z kuchyně našich zákonodárců Udržet dnes krok s našimi zákonodárci je úkol hodný titána a jak ukazuje vývoj posledních dnů, je nad síly i zákonodárců samých. Jako podnikatel bych více ocenil situaci, kdy mě politika nemusí příliš zajímat. Jenže, jak už se dnes obě tyto oblasti stále více prolínají formou korupce, populismu, kariérismu apod., neunikne ani podnikatel tomuto nechutnému a iracionálnímu procesu, při kterém přestávají platit i ta nejzákladnější ekonomická pravidla. Jen tak si můžeme vysvětlit situaci, kdy stejná poslanecká sněmovna v rámci protikrizových opatření nejprve schválí řadu úlev pro podnikatele, aby jich část v zápětí zrušila a navíc vylepšila zvýšením DPH, spotřební daně apod. Pokusme se nyní do následujících kapitol shrnout aktuální legislativní novinky s vědomím, že v této oblasti nemusí být skutečně aktuální ani denní tisk, natož náš občasník. A. Nemocenské pojištění u OSVČ v roce , JUDr. Jan Přib Od roku 2009 se u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) platí pojistné na nemocenské pojištění samostatně, tj. nikoliv spolu se zálohou na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Platí se přitom přímo pojistné na nemocenské pojištění, což znamená, že se neplatí zálohy na nemocenské pojištění. Výši tohoto pojistného si určuje osoba samostatně výdělečně činná sama. Toto pojistné se stanoví z měsíčního základu, jehož výši si volí osoba samostatně výdělečně činná, přičemž jediným limitem je dolní hranice tohoto vyměřovacího základu, tj. částka Kč (jedná se o dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění). Sazba pojistného na nemocenské pojištění činí 1,4 % z měsíčního základu.výše měsíčního základu se přitom může měnit v každém kalendářním měsíci, přičemž tuto změnu není třeba okresní správě sociálního zabezpečení oznamovat, neboť podle 14c odst. 3 věty druhé zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění, se stanovením měsíčního základu rozumí zaplacení pojistného na nemocenské pojištění. Platí pouze, že měsíční základ, z něhož osoba samostatně výdělečně činná odvedla pojistné na nemocenské pojištění, nelze dodatečně měnit. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. B. Slevy na pojistném od srpna , Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení Od 1. srpna 2009 je novelizován zákon o pojistném, který v novém 21a stanoví možnost uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelem, a to za každého zaměstnance, který je účasten nemocenského pojištění, který má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru (pro rok 2009 se jedná o vyměřovací základ nižší než Kč), jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc, jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a který nevykonává zaměstnání malého rozsahu (i když je z titulu tohoto zaměstnání účasten nemocenského pojištění). Sleva na pojistném se týká i těch zaměstnanců, kteří v kalendářním měsíci dosáhli nižšího příjmu, než sjednaného, například proto, že v průběhu kalendářního měsíce v něm pobírali náhradu mzdy a dávky nemocenského pojištění, měli neplacené volno, rodičovskou dovolenou apod. a z tohoto důvodu mají nižší vyměřovací základ. Za zaměstnance účastného nemocenského pojištění se též považuje fyzická osoba, které v době přerušení nemocenského pojištění (viz 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění) byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu pro odvod pojistného. 4/16

5 Při výkonu více zaměstnání u téhož zaměstnavatele se považuje pro účely slevy na pojistném tento zaměstnanec za jednoho zaměstnance, to znamená, že se pro tyto účely sčítají všechny vyměřovací základy ze všech zaměstnání, z nichž by jinak mohla být sleva na pojistném uplatňována samostatně. Do úhrnu vyměřovacích základů při výkonu více zaměstnání se proto nezahrnují vyměřovací základy například ze zaměstnání malého rozsahu. Sleva na pojistném nenáleží od kalendářního měsíce, v němž: byla doručena výpověď z pracovního poměru, nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnanci, nebo zaměstnavateli, byla uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru, nebo zrušení dohody o pracovní činnosti, byl zaměstnavatel, nebo zaměstnanec vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Nárok na slevu na pojistném nemá zaměstnavatel: který vstoupil do likvidace nebo, vůči němuž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek, a to od prvního dne kalendářního měsíce, kdy tyto skutečnosti nastaly. Sleva na pojistném: náleží za kalendářní měsíc, činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny směrem nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance, se poskytuje do maximální výše 25 % vyměřovacího základu zaměstnance, se zaokrouhluje za jednotlivé zaměstnance na celé koruny směrem nahoru. Sleva na pojistném náleží poprvé za kalendářní měsíc srpen 2009 na období do konce roku 2010 a naposledy tedy náleží za prosinec Zákonem, kterým je novelizován zákon o pojistném, se dále stanoví, že za kalendářní měsíc nabytí účinnosti tohoto zákona náleží zaměstnavatelům mimořádná sleva na pojistném, která se stanoví jako součet úhrnu slev na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce roku 2009 přede dnem účinnosti tohoto zákona (tedy za měsíce leden až červenec 2009). Tyto slevy na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce se stanoví podle 21a zákona o pojistném a náleží za zaměstnance, jejichž zaměstnání trvalo k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž tento zákon nabyl účinnosti, to znamená k , přičemž se však u těchto zaměstnanců přihlíží ke všem zaměstnáním, která trvala v těchto kalendářních měsících. Uplatňování a vykazování slev na pojistném Zaměstnavatel úhrn slev na pojistném za kalendářní měsíc odečte z částky odváděného pojistného a odečet provede ještě před odečtem 1/2 zúčtované náhrady mzdy a před odečtem vyplacených dávek nemocenského pojištění. Zaměstnavatel uplatňuje úhrn slev na pojistném na předepsaném tiskopisu, kde uvede úhrn slev na pojistném, který mu za kalendářní měsíc náleží, a údaj o počtu zaměstnanců, za které mu sleva na pojistném náleží. Úhrn slev na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží (tj. do 20. kalendářního dne), a slevu na pojistném nelze uplatnit zpětně. Pokud je z částky pojistného odečten úhrn slev na pojistném ve vyšší částce, než mohl být odečten, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném. Pokud je z částky pojistného odečten úhrn slev na pojistném v nižší částce, než mohl být odečten, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká, neboť slevu na pojistném (a to i její část) nelze uplatnit zpětně. 5/16

6 Mimořádnou slevu na pojistném zaměstnavatel odečte od pojistného za kalendářní měsíc srpen 2009, a to až po odečtu slevy na pojistném náležející podle 21a zákona o pojistném za kalendářní měsíc srpen 2009, a přednostně před ostatními odečty od pojistného (před odečtem 1/2 náhrady mzdy a před odečtem vyplacených dávek nemocenského pojištění). Pokud je částka mimořádné slevy na pojistném vyšší než pojistné za kalendářní měsíc srpen 2009, popř. než rozdíl mezi pojistným za tento kalendářní měsíc a slevou na pojistném podle 21a zákona o pojistném, požádá zaměstnavatel o úhradu rozdílu. Za žádost o úhradu tohoto rozdílu se považuje podání tiskopisu Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách za měsíc srpen 2009 a přílohy k tomuto Přehledu s rozpisem výše slevy na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce leden až červenec Není-li nárok na mimořádnou slevu na pojistném uplatněn do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc srpen 2009, tj. do , nárok na tuto mimořádnou slevu na pojistném zaniká. Pokud je z částky pojistného odečtena mimořádná sleva na pojistném ve vyšší částce, než měla být odečtena, nebo byla-li OSSZ požádána o úhradu rozdílu a požadovaný rozdíl byl uhrazen, avšak zaměstnavateli náležela tato úhrada v nižší částce nebo nenáležela vůbec, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném. Na Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách bude za měsíc srpen 2009 uvedena jak výše slevy na pojistném za tento měsíc, tak i mimořádná sleva na pojistném v samostatných řádkách. V příloze k tomuto tiskopisu bude výše mimořádné slevy na pojistném rozepsána v úhrnu za všechny zaměstnance podle jednotlivých měsíců od ledna do července a u každého měsíce bude uveden počet zaměstnanců, na které byla sleva na pojistném v těchto jednotlivých kalendářních měsících uplatněna. Na Přehledech za další kalendářní měsíce od září 2009 bude již uplatňována pouze sleva na pojistném za tyto kalendářní měsíce. Nový tiskopis Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" (tiskopis ČSSZ ) včetně pokynu k jeho vyplnění a tiskopis Příloha k Přehledu za kalendářní měsíc srpen 2009" (tiskopis ČSSZ ) k uplatnění mimořádné slevy na pojistném za kalendářní měsíce leden až červenec 2009 s možností vyplnění na. Nový tiskopis se používá pro platby pojistného od kalendářního měsíce srpna Pro uplatnění slevy na pojistném (mimořádné slevy na pojistném) je nutné použít tyto nové tiskopisy. C: Mimořádné odpisy , Zdroj: Verlag Dashöfer, Sbírka zákonů Ve Sbírce zákonů pod č. 216/2009 Sb. vyšla novela zákona o daních z příjmů. Novela je účinná dnem vyhlášení, tj. od Mimořádné odpisy lze uplatnit pouze u: hmotného majetku zatříděného do odpisové skupiny 1 a 2 nového hmotného majetku (poplatník musí být prvým vlastníkem daného hmotného majetku), např. u nového, a nikoli ojetého automobilu majetku pořízeného v období od do Uplatnění mimořádných odpisů je řešeno vložením samostatného 30a do ZDP. Uplatnění mimořádných odpisů je dobrovolné, protože v některých případech nemusí být výhodné. Mimořádné odpisy lze libovolně kombinovat se standardními zrychlenými či rovnoměrnými odpisy. Právní úprava mimořádných odpisů v ZDP je následující: 30a Mimořádné odpisy (1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. 6/16

7 (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku. (3) Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. (4) Mimořádné odpisy hmotného majetku podle odstavců 1 a 2 nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle 30 odst. 4 a 5. (5) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavců 1 a 2 nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle 26 až 30 a 31 až 33. D: Sjednocení podmínek pro platební styk Senát schválil návrh zákona, který sjednocuje podmínky platebního styku v tuzemsku a EU. Zákon nyní dostane k podpisu prezident republiky. Norma například zkracuje lhůty pro převod peněz v bankách na dva dny ze současných tří. Zákon by měl začít platit k letošnímu 1. listopadu, a to z toho důvodu, aby ve všech členských státech EU nabyl účinnosti ve stejný den. Norma zavádí pravidla příslušné evropské směrnice, kterou ČR musí převzít. Cílem zákona je mimo jiné upravit regulaci a dohled nad nebankovními poskytovateli plateb, kteří dosud podnikali na základě živnostenského zákona nebo devizové licence při přeshraničních převodech. Dohlížet by na ně měla Česká národní banka. Zákon také stanoví, že poplatky za převody peněz musí být přiměřené a musí odpovídat skutečným nákladům poskytovatele. Zákazník by také neměl platit za informace, které mu musí firma poskytnout ze zákona. Regulace bezhotovostních obchodů s cizí měnou a všech peněžních služeb, které dosud upravoval devizový zákon, bude nově komplexně upravena právě v zákoně o platebním styku. Z tohoto důvodu budou devizové licence k těmto činnostem vypuštěny z devizového zákona. Zákon vyjmenovává celkem sedm druhů platebních služeb, jako je například vložení nebo výběr hotovosti. Platební službou podle zákona není například směnárenská činnost, vydávání směnek a šeků nebo vydávání poukázek na zboží. Senátorka Jana Juřenčáková (Nezávislí starostové pro kraj), která působí také jako daňová poradkyně, upozornila, že zákon také přináší změnu v placení daní a odvodů. Podle dosavadního zákona stačilo, aby v poslední možný den platby banka odepsala částku z účtu plátce. Nyní podle ní bude nutné, aby částka byla v ten den již připsána na účet příjemce. Ministr financí Eduard Janota úpravu potvrdil s tím, že lhůty nastolila přejímaná evropská směrnice. Zároveň poukázal na to, že zákon na druhé straně zkracuje lhůty pro převod peněz, takže by nové pravidlo nemělo přinést potíže. 7/16

8 E: Živnostníci nebudou muset vést knihu jízd aneb paušální výdaj na dopravu , Zdroj: Verlag Dashöfer,, Ing. Jiří Nigrin Výrazné snížení zbytečně administrativy a zjednodušení prokazování výdajů na dopravu vozidly ze strany poplatníků daní z příjmů přináší zavedení tzv. paušálního výdaje na dopravu. Novinka bude zavedena pomocí novely zákona o správě daní a poplatků, kterou musí ještě podepsat prezident. Jedná se o výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle 24 odst. 2 písm. zt) v paušální výši Kč u jednoho vozidla za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů. Paušální výdaj na dopravu nelze použít v těchto případech: - poplatník uplatňuje výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle 24 odst. 2 písm. k) bodu 4. ZDP, - vozidlo slouží k dosažení příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle 10 ZDP (ostatní příjmy), - vozidlo bylo kdykoliv v daném měsíci přenecháno k užívání jiné osobě nebo - se jedná o 4. nebo další vozidlo téhož poplatníka. Prakticky tak u fyzických osob bude možné využití tohoto institutu pouze v souvislosti s příjmy podle 7 a 9 ZDP u nejvýše za 3 vlastních silničních motorových vozidel zahrnutých nebo nezahrnutých do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Poplatník, který se rozhodne využít paušální výdaj na dopravu bude mít ulehčenou situaci i při dokazování v rámci daňového řízení. Podle 24 odst. 2 písm. zt) ZDP totiž platí, že pro účely ZDP se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Ostatní výdaje spojené s vozidlem V případě uplatnění paušálního výdaje na dopravu nelze v souladu s ustanovením 25 odst. 1 písm. zp) ZDP jako daňový výdaj uplatnit výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné související s daným vozidlem. Ostatní výdaje, jako odpisy, pojistné, výdaje na opravy a údržbu apod. se uplatní v prokázané výši. Vozidlo i pro soukromé účely V praxi bude samozřejmě stejně jako dosud i v případě uplatnění paušálního výdaje na dopravu časté využívání vozidla z části k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a z části k soukromým účelům. V takovém případě platí, že na takové silniční motorové vozidlo lze uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu ve výši 80 %, tzn. ve výši Kč u jednoho vozidla za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání (dále jen krácený paušální výdaj na dopravu"). Odpisy při paušálním výdaji na dopravu V případě vozidla využívaného výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů nemá využití paušálního výdaje na dopravu na uplatňování daňových odpisů žádný vliv. To znamená, že vypočtené daňové odpisy představují daňový výdaj uplatňovaný vedle paušálního výdaje na dopravu. DPH Z hlediska DPH je situace poněkud jiná, protože mezi ZDP a zákonem o DPH není v tomto směru žádná souvislost. Podle 72 zákona o DPH má plátce nárok na odpočet daně, 8/16

9 pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije jak k uskutečnění své ekonomické činnosti, tak i k plněním s touto činností nesouvisejícím nebo k plněním osvobozeným, je povinen nárok na odpočet daně krátit způsobem uvedeným v 76 ZDPH. Paušální výdaj na dopravu lze podle přechodných ustanovení uplatnit již pro zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, které započalo v roce F: Živnostníci ušetří senátoři schválili vyšší výdajové paušály , Zdroj: Verlag Dashöfer 14. srpna prezident podepsal novelu zákona o daních z příjmů, která zajistí nižší daně pro poplatníky, kteří používají určení výdajů procentem z příjmů, tzv. výdajové paušály. Již za zdaňovací období roku 2009 tak mnozí živnostníci mohou počítat s nižšími daněmi. Výdajové paušály podle činností: Činnost Výdajový paušál 2008 Výdajový paušál odst. 1 písm. a) - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 % 80 % 7 odst. 1 písm. b) - příjmy ze živností řemeslných 60 % 80 % 7 odst. 1 písm. b) - příjmy ze živnosti kromě živností řemeslných 50 % 60 % 7 odst. 1 písm. c) - příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů 7 odst. 2 písm. a) - příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní podle 7 odst. 6 7 odst. 2 písm. b) - příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů 7 odst. 2 písm. c) - příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů 7 odst. 2 písm. d) - příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu G: Novinky oblasti DPH od roku I. Změny zákona o DPH 40 % 60 % 40 % 60 % 40 % 60 % 40 % 60 % 40 % 60 % K jsou členské státy povinny uvést své právní předpisy do souladu s novelizovaným zněním Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, konkrétně se Směrnicí Rady 2008/8/ES, Směrnicí Rady 2008/9/ES a Směrnicí Rady 2008/117/ES, kterými byla výše uvedená směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty změněna. V ČR byl proto nedávno předložen k projednání ve vládě a parlamentu 9/16

10 návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na výše uvedené směrnice musí být touto novelou zákona o DPH provedeny k tyto změny: Základním pravidlem pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani bude místo, kde má příjemce sídlo nebo místo podnikání, případně provozovnu, pokud by služba byla poskytnuta provozovně. Při poskytování služeb osobě nepovinné k dani bude místem plnění místo, kde má poskytovatel sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, pokud by službu poskytnul prostřednictvím provozovny. I nadále zůstane zachována většina zvláštních pravidel pro vybrané okruhy služeb (v současném znění zákona o DPH stanoveno v 10), jako např. při poskytnutí služeb vztahujících se k nemovitosti, při poskytnutí uměleckých, kulturních, sportovních služeb a další. Souhrnné hlášení bude podáváno i na poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň má příjemce služby. Souhrnné hlášení bude podáváno za každý kalendářní měsíc. Členské státy mají možnost stanovit z tohoto režimu výjimky, takže v novele zákona o DPH je navrženo, že v případě, kdy plátce poskytuje do jiného členského státu pouze služby (nedodává zboží), podává souhrnné hlášení za kalendářní čtvrtletí, pokud má čtvrtletní zdaňovací období. Členské státy jsou povinny umožnit podávání souhrnného hlášení v elektronické podobě, případně mohou přímo vyžadovat, aby bylo v elektronické podobě podáváno. V návrhu novely zákona o DPH je proto stanoveno, že souhrnné hlášení bude podáváno v elektronické podobě. Institut vracení daně bude zjednodušen a zrychlen - žádosti o vrácení daně budou podávány v členském státě, v němž je žadatel usazen a budou podávány elektronickou formou, takže např. plátce daně, který přijme plnění s místem plnění v jiném členském státě, může podat žádost o vrácení daně v ČR prostřednictvím elektronického portálu zřízeného a provozovaného za podmínek stanovených MF ČR. V návrhu novely zákona o DPH jsou navrženy i další úpravy, k jejichž provedení je členský stát podle směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty oprávněn - např. pravidlo pro stanovení základu daně ve zvláštních případech - při poskytování plnění osobám kapitálově spojeným, blízkým a jiným osobám majícím zvláštní vztah k plátci, by základem daně měla být cena obvyklá. Navrženo je i nové pravidlo pro zdaňování převodu staveb, bytů a nebytových prostor, kdy plátci by se mohli rozhodnout, že u převodu i po lhůtě tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, budou uplatňovat daň na výstupu. II. Brusel - změny a návrhy změn směrnice o společném systému DPH V průběhu prvního pololetí 2009 byla novelizována Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, a dále pokračovalo projednávání několika návrhů na další úpravy uvedené směrnice a návrhu nového nařízení Rady ve věci finančních a pojišťovacích služeb. Některé z návrhů jsou projednávány již po několik měsíců. 1) Snížené sazby DPH V průběhu I. pololetí 2009 bylo na jednáních mezi členskými státy dosaženo dohody ohledně rozšíření okruhu zboží a služeb, u nichž lze uplatňovat snížené sazby daně, takže byla přijata a publikována v Úředním věstníku Evropské unie, č. L 116, Směrnice Rady 2009/47/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty. Směrnice vstoupila v účinnost dne 1. června Možnost uplatňovat snížené sazby DPH (příloha III směrnice) byla touto směrnicí rozšířena o následující položky: 10/16

11 dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči - takže sníženou sazbu lze uplatnit nejen na tištěné knihy, ale i na knihy na technických nosičích restaurační a cateringové služby, přičemž je možné vyloučit dodání alkoholických nebo nealkoholických nápojů. Dále byly do snížené sazby daně trvale zařazeny tzv. služby s vysokým podílem lidské práce, dosud uvedené v příloze IV směrnice, u nichž byla možnost uplatňovat sníženou sazbu daně původně omezena do Tyto služby byly nově zařazeny přímo do přílohy III a příloha IV byla zrušena. Sníženou sazbu daně tedy mohou členské státy i od uplatňovat u: Renovací a oprav soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby, čištění oken a úklidu v domácnostech, drobných opravy jízdní kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu (včetně spravování a přešívání), domácích pečovatelských služeb, holičství a kadeřnictví. 2) Změny související s bojem proti daňovým únikům Rada i Evropská komise již v minulosti potvrdily nutnost zlepšit boj proti daňovým únikům, přitom se zaměřily zejména na plnění uvnitř Společenství, která byla vyhodnocena jako zvlášť riziková. Výstupem projednávaných návrhů je Směrnice Rady 2008/117/ES, ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství. Tato směrnice byla zveřejněna v lednu 2009 v Úředním věstníku Evropské unie, č. L 14. Členské státy jsou povinny uvést své předpisy do souladu s touto směrnicí k Tato směrnice zkracuje období, za něž se vypracovává souhrnné hlášení, na jeden kalendářní měsíc, avšak členské státy mohou stanovit pro plátce, kteří nepřekročí stanovenou hodnotu dodání zboží nebo poskytnutí služby do jiného členského státu, možnost zpracovávat souhrnné hlášení čtvrtletně. Členské státy jsou přitom oprávněny vyžadovat, aby souhrnné hlášení bylo podáváno elektronickými prostředky. Směrnice dále zpřesňuje podmínky pro stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u služeb poskytovaných po dobu delší než jeden rok: služby, u nichž je povinen přiznat daň příjemce, poskytované po dobu delší než jeden rok, se považují za uskutečněné nejpozději uplynutím každého kalendářního roku. Členské státy mohou obdobné pravidlo použít i pro jiná poskytnutí služeb a pro dodání zboží, které mohou považovat za uskutečněná alespoň jednou ročně. H: Okamžitý padák" podle zákoníku práce , Zdroj: Verlag Dashöfer Tuto výjimečnou možnost ukončení pracovního poměru upravuje zákoník práce v 55. Důvody, pro které může zaměstnavatel se zaměstnancem zrušit okamžitě pracovní poměr, spočívají v pravomocném odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin (nestačí, jestliže byl zaměstnanec vzat do vazby či odsouzen k podmíněnému trestu). Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr, jestliže byl zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok. To znamená, že musí jít o takový důsledek úmyslného trestného činu, který zaměstnance podle rozsudku vyřazuje na dobu nejméně jednoho roku z pracovního procesu. Zaměstnavateli, jehož zaměstnanec spáchal úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, poskytuje zákoník práce možnost s takovým zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr 11/16

12 již tehdy, jestliže byl pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců. V praxi však bývá mnohem častější, že zaměstnavatel okamžitě ruší pracovní poměr se zaměstnancem tehdy, jestliže zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Zákoník práce však tento pojem blíže nedefinuje. Důvod okamžitého zrušení pracovního poměru musí být uveden nejen tak, aby bylo zřejmé, který z důvodů uvedených v ustanovení 55 odst. 1 ZP byl uplatněn, ale současně takovým způsobem, aby bylo nepochybné, v jakém konkrétním jednání zaměstnance je spatřován; jen taková konkretizace použitého důvodu po skutkové stránce zajišťuje, že nevzniknou pochybnosti o tom, z jakého důvodu byl se zaměstnancem okamžitě zrušen pracovní poměr a že důvod nebude možné dodatečně měnit. R 62/1977: Za porušení povinnosti zaměstnankyně zvlášť hrubým způsobem nelze pokládat, že zaměstnankyně, která pečuje o dítě mladší než tři roky, nenastoupila po skončení další mateřské dovolené (dnes rodičovské dovolené) do práce z důvodu, že neměla možnost zajistit péči o toto dítě ani v jeslích, ani pomocí jiné osoby, a zaměstnavatele o tom vyrozuměla. R 21/2001: Při hodnocení stupně intenzity porušení pracovní kázně není soud vázán tím, jak zaměstnavatel ve svém pracovním řádu (nebo jiném interním předpise) hodnotí určité jednání zaměstnance. R 51/1970: Zaviněná absence zaměstnance může být pro zaměstnavatele nepochybně důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení povinnosti. Skutečnosti, které zakládají použití tohoto výpovědního důvodu, nenastávají obvykle v důsledku jednorázového, nýbrž opakovaného jednání zaměstnance, někdy v kratší, jindy v delší době. I: Současné požadavky na výbavu firemního vozidla , Ing. Jiří Počta, JUDr. Jan Kněžínek, Zdroj: Verlag Dashöfer Povinnou výbavu vozidel upravuje vyhláška č. 341/2002 Sb. v platném znění, a to konkrétně 32. Toto ustanovení nerozlišuje soukromá a podniková vozidla a tudíž mají povinnou výbavu shodnou. V současné době je to u vybraných druhů: 1) Pro vozidla kategorií M a N se požaduje vždy tato výbava: a) náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány, b) po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení, c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku, d) klíč na matice (šrouby) kol vozidla, e) náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry. 12/16

13 2) Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M 1 a N 1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí, b) městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele. 3) Pro vozidla kategorie T platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmene e), pro vozidla kategorie SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e), pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí. 4) Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií 0 1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo. 5) Motocykly a motorové tříkolky musí mít tuto minimální výbavu: a) jednu náhradní pojistku, b) po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně. J: Povinná výbava vozidel se od 15. září mění! , Zdroj: Ministerstvo dopravy Dnem 15. září 2009 nabývá účinnosti hlavní část nové vyhlášky Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ta přináší změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel, která jsou registrována v ČR. Nová vyhláška byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 283/2009 Sb. a novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb. Hlavní změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel lze shrnout do následujících bodů: 1) Rezervní pneumatiky (od 15. září 2009): Motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky, která budou vybavena prostředkem pro bezdemontážní opravu pneumatik, nemusí být už nově vybavena rezervní pneumatikou. Osobních vozidel uvedených do provozu před 15. zářím 2009 se však tato možnost týká pouze tehdy, pokud s nevybavením vozidla rezervou souhlasí výrobce vozidla, popřípadě pokud jsou nová vozidla stejného typu uváděna na trh bez rezervních pneumatik. Pouze u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 (tj. nákladní vozidla nad 3,5t a autobusy) je možné prostředky pro opravu nahradit patřičným smluvním vztahem, který zajistí opravu poškozené pneumatiky na celém území České republiky. 2) Náhradní žárovky u motocyklů (od 15. září 2009): Nově nemusí být motocykly registrované v ČR vybaveny náhradními žárovkami. Postačí, pokud motocykly budou vybaveny minimálně jednou náhradní pojistkou. 3) Nepovinné přepážky pro užitková vozidla (od 15. září 2009): 13/16

14 U vozidel kategorie N1 (lehká užitková), která vycházejí svojí konstrukcí z osobních vozidel (tedy existuje konstrukčně shodné osobní vozidlo), není povinnost mít ve vozidlech přepážku oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. To se týká i neprůhledných fólií nebo mříží na zadních bočních oknech. Vyjmutí přepážky není nově přestavbou a vozidlo tak nadále zůstává nákladním se shodnou obsaditelností jako nákladní vozidlo. Vyjmutí přepážky se nezapisuje do technického průkazu, ani ho nikdo nikam nepotvrzuje. 4) Změny ve vybavení lékárničky (od 1. ledna 2011): Nové požadavky platí i pro obsah lékárničky ve vozidlech. Jedná se o bližší specifikaci stávajících zdravotnických prostředků (např. rozměry a vlastnosti náplastí, nůžek, obvazů atd.), vypuštění některých prostředků (spínací špendlík) a nové prostředky (izotermická folie, resuscitační maska s výdechovou chlopní a filtrem). Přibyl i informační leták s pokyny o správně provedené první pomoci. Se zavedením těchto požadavků je spojeno i přechodné ustanovení, a to, že do je možno používat lékárničky stávající. Kdo však bude chtít, může s novým typem lékárniček jezdit již od 15. září ) Reflexní vesty (od 1. ledna 2011): Od 1. ledna 2011 budou muset řidiči všech motorových vozidel registrovaných v ČR povinně vozit reflexní vestu, resp. jiný oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu (např. šle). Tato povinnost se bude týkat i motocyklů. K: Závěrečná zpráva NERV - vybrané body , Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer Vybrané návrhy Národní ekonomické rady vlády. Závěrečnou zprávu zveřejnila NERV na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně: - Zavedení pětiletých zákonem stanovených výdajových rámců pro jednotlivé rezorty - Sankce pro ministry a náměstky, kteří rámce nedodrží (přijdou až o pětinu platu) - Posílení role ministerstva financí a rozpočtové politiky Česka - Úspory na stavbě dálnic, v Česku jsou předražené - Přiblížení základní sazby DPH (dnes 9 procent) k základní sazbě (dnes 19 procent) - Zvýšení majetkových daní - Zvýšení spotřebních daní především u zboží s negativními dopady na lidské zdraví - Důsledný prodej emisních povolenek a ne jejich rozdávání - Daňové úlevy na podporu zaměstnávání osob nově vstupujících na pracovní trh a starších zaměstnanců - Úpravy sociálních dávek, které budou stimulovat aktivitu při hledání práce nebo rekvalifikace - Zavádění alternativních zaměstnání, například kurzarbeitu" - Parametrické úpravy důchodového systému (automatické prodlužování odchodu do důchodu, zrušení náhradních dob za vysokoškolské studium a mateřskou, přechod na indexaci důchodů podle indexu spotřebního koše domácností seniorů) - Omezit výdaje státu na podporu vlastnického bydlení - Zjednodušit systém čerpání peněz z fondů EU - Maximální objem prostředků z fondů EU čerpat co nejdříve - Zvýšení spoluúčasti ve zdravotnictví - Zvýšení pravomocí NKÚ - možnost udělovat sankce - Sledování zakázek malého rozsahu Úřadem na ochranu hospodářské soutěže - Přijmout zákon o státní službě - Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 14/16

15 - Zavedení institutu agenta provokatéra - Zavedení pravidel pro legitimní lobbing - Ochrana oznamovatelů korupčních praktik (tzv. Whistleblowing) - Provedení komplexní reformy školské soustavy s cílem změnit metody a principy vzdělávání - Zvýšit podíl výdajů na výzkum, vývoj a inovace a okamžitě využívat strukturální fondy EU na tento účel L: Sněmovna schválila šrotovné i vyvlastňování pozemků kvůli stavbám , Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer Přehlasováním prezidentského veta sněmovna umožnila zavedení šrotovného v Česku. Schválení zákona přivítali zástupci automobilového průmyslu, podle analytiků bude mít opatření negativní ekonomický dopad a nelze ho ekonomicky obhájit. Šrotovné má podobu příspěvku zhruba korun na nákup nového automobilu s cenou do půl milionu korun. Dostávat by ho měli lidé, kteří se zároveň zbaví svého nejméně deset let starého vozu. Kromě příspěvku na nákup nového automobilu zavádí schválený zákon také delší dávky v nezaměstnanosti, vyšší přídavky na děti a vyšší daňovou slevu na dítě. Sněmovna dále schválila zákon, podle kterého bude výstavba dopravní a technické infrastruktury veřejným zájmem. Při neshodách o výkupu pozemků tedy bude možné jejich vyvlastnění. Poslanci rovněž schválili novelu zákona o veřejných zakázkách. Ta umožní zapsat na černou listinu uchazeče o veřejné zakázky, kteří uváděli nepravdivé údaje. Sněmovna také opakovaně schválila novelu zákona o rozšíření mýtného pro vozy nad 3,5 tuny. Zákon umožňující vyvlastnění pozemků v případě výstavby dopravní a technické infrastruktury nyní dostane k projednání Senát. Původně měl pouze urychlit výstavbu rychlostní komunikace R35, sněmovna dnes ale přijala některé body pozměňujícího návrhu Zdenky Dopitové (ČSSD), když v předloze nahradila "rychlostní komunikaci R35" obecným termínem "dopravní a technická infrastruktura". Podle zpravodaje k zákonu Karla Sehoře (ODS) se nyní bude vztahovat nejen na všechny silnice a dálnice, ale i na plynovody, ropovody nebo třeba vedení elektřiny. Novelu zákona o veřejných zakázkách předložil předseda sněmovny Miloslav Vlček (ČSSD) s cílem včlenit do českého právního řádu příslušnou evropskou směrnici ještě před uplynutím příslušné lhůty, tedy před letošním 20. prosincem. Obdobnou novelu navrhla v květnu bývalá vláda Mirka Topolánka (ODS), další podobné zpřísnění podmínek přichystal kabinet Jana Fischera. O osudu normy bude v nadcházejících týdnech rozhodovat Senát. Do zákona, který zavádí mýtné pro vozy nad 3,5 tuny, se i přes nesouhlas Senátu opět vrátil návrh na zavedení elektronických vinět místo dosavadních dálničních známek pro osobní vozy. Poslanci znovu prosadili také možnost vysokorychlostního převažování kamionů. Právě vážení je trnem v oku dopravců. Na převažování kamionů za jízdy pevnými vahami zabudovanými ve vozovce vadilo senátorům, že by se při něm hmotnost kamionů nezjišťovala přesně. ČSSD ani napodruhé neprosadila ve sněmovně svůj návrh, aby peníze ze stavebního spoření bylo možné použít i na financování studia včetně středoškolského. Ani s pomocí KSČM nedokázala přehlasovat veto Senátu. K dosažení potřebné většiny 101 poslanců dnes levici chyběly dva hlasy. Naděje naopak svitla obyvatelům družstevních bytů, kteří v minulosti podle zákona požádali o převod bytu do osobního vlastnictví. Sněmovna dnes rozhodla o tom, že budou mít 15/16

16 lidé možnost uplatnit toto právo až do roku Poslanci původně navrhovali lhůtu ještě o 20 let delší. Podle dosavadního zákona měla doba skončit už příští rok. Poslanci rovněž přistoupili na pozměňovací návrh Senátu, který chce zúžit kontrolu obchodních řetězců pouze na prodej zemědělských a potravinářských produktů, a schválili návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití v pozměněném znění. Za zneužití tržní síly bude řetězcům hrozit až desetimilionová pokuta. M: Návrhy z úsporného balíčku včetně finančního dopadu na rozpočet , Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer 21. září 2009 schválila vláda návrh rozpočtových škrtů: Omezení výdajů už zahrnuté do rozpočtu: - zmrazení důchodů... 9,8 mld. - zmrazení životního a existenčního minima... 1,0 mld. - zmrazení platů úředníků... 2,7 mld. - snížení výdajů ministerstev... 25,0 mld. CELKEM... 38,5 mld. Balíček opatření - příjmy: - zvýšení sazeb DPH o procento... 10,0 mld. - zvýšení daně z benzínu a nafty o 1 Kč/l... 6,9 mld. - zvýšení tabákové daně, na krabičku o 2,50 Kč... 2,0 mld. - zvýšení daně z piva o 1 Kč na litr... 1,2 mld. - zvýšení daně z lihu o 5 Kč na litr... 0,5 mld. - daň z příjmu fyzických osob 23 procent nad Kč měsíčně... 0,7 mld. - daň z příjmu u osob výdělečně činných u administrativních náplní (poradci, advokáti) na úrovni ,0 mld. - zdanění náhrad ústavních činitel... 0,1 mld. - zrušení slev na pojistném... 16,5 mld. - ponechání sazby odvodů na nemocenské poj.... 8,3 mld. - příjmy z pojistného při stropu na šestinásobku průměrné mzdy... 3,1 mld. CELKEM... 50,3 mld. - zdvojnásobení daně z nemovitostí (pro obce)... 4,4 mld. Balíček opatření - výdaje: - snížení rodičovského příspěvku o 10 procent... 2,8 mld. - snížení porodného na Kč... 0,3 mld. - snížení příspěvků na sociální služby v I. stupni o 50 procent, II. o 20 procent... 1,9 mld. - nemocenské pojištění... 2,0 mld. - nezaměstnanost - zrušení dopadů zákona o šrotovném... 2,7 mld. - ponechání současné výše přídavku na dítě... 0,6 mld. - platby za státní pojištěnce... 4,5 mld. - snížení příspěvku postiženým na provoz auta 5 procent v II. stupni, o 20 procent v III. stupni... 0,6 mld. - snížení platů o čtyři procenta mimo ústavní činitele... 7,0 mld. - úspora na úrocích... 3,0 mld. CELKEM... 25,4 mld. 16/16

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

Varování: Zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob

Varování: Zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob doporučujeme před vážným rozhodnutím konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem. 1/12 140101 dovoz zboží, clo, DPH bull str. 2, 3/III/2014 140101 srážková daň jen DPP, možnost odečet srážkové daně v

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více