Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují:"

Transkript

1 Příloha č. 7 KS 2004 SPECIFICKÉ PODMÍNKY V DIVIZI AUTOBUSY Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují: Strana 1 (celkem 24)

2 strana: 1. Základní ustanovení 3 2. Dovolená, pracovně právní vztahy 3 3. Mzdová oblast 3 4. Sociální oblast 4 5. Provozní oblast Stížnosti a spory 5 Přílohy Metodický pokyn č.1 - k odměňování zaměstnanců v DP-A Základní ustanovení Strana 2 (celkem 24)

3 1.1 Úvod Specifické podmínky v divizi Autobusy jsou uzavřeny v souladu s Kolektivní smlouvou DP a.s. na rok 2004 a upravují oblasti a specifika v divizi Autobusy (dále jen DP-A), neřešené Kolektivní smlouvou DP a.s. Platí pro všechny zaměstnance bez podmínky odborové organizovanosti a bez rozdílu odborové příslušnosti. 2 Dovolená, pracovně právní vztahy 2.1 U zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, včetně řidičů autobusů, se proplácí dovolená ve výši průměrné délky směny, platné pro daný diagram.u těchto zaměstnanců odpovídají příslušní nadřízení za to, že jednotliví zaměstnanci budou čerpat dovolenou tak, aby nedocházelo k poškození nebo zvýhodnění jedinců. U zaměstnanců, kteří končí pracovní poměr v průběhu roku, je nutné zajistit, aby si ještě před tímto skončením pracovního poměru vyčerpali beze zbytku celou část nároku dovolené na zotavenou. Při zaměstnávání důchodců a zaměstnanců v souběžných pracovních poměrech (vedlejší pracovní poměr a vedlejší činnost) je nutné zajistit čerpání jejich dovolené tak, aby ji vyčerpali beze zbytku do konce příslušného kalendářního roku. 2.2 Každou překážku v práci a její trvání je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat. Pokud je mu tato překážka známa předem, je povinen neprodleně požádat svého nadřízeného o poskytnutí volna. 2.3 Odcizení provozních kapalin a náhradních dílů se považuje za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnanec nesmí vnášet do objektu zaměstnavatele, autobusů a služebních vozidel soukromou naftu či soukromé náhradní díly. Porušení této povinnosti bude považováno za závažné porušení pracovní kázně. 3 Mzdová oblast 3.1 Mimořádné zálohy Zaměstnavatel bude poskytovat mimořádné zálohy na mzdu formou tzv. bonu pouze za těchto podmínek: nad rámec ustanovení 119 odst. 3 ZP před nástupem dovolené ve zcela výjimečném případě a se souhlasem nadřízeného (v rozsahu nejméně jednoho týdne) i v případě, že dovolená je čerpána v období, ve kterém není termín výplaty mzdy, při vzniku nedoplatku v důsledku chybného propočtu mzdy ze strany zaměstnavatele (ve výši skutečného nedoplatku), před nástupem na plánované lékařské ošetření s dobou pracovní neschopnosti delší než 2 týdny. Mimořádné zálohy z výše uvedených důvodů se poskytují ve výši dohodnuté mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, přičemž se zálohově odečtou daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění. 3.2 Výplatní termíny v roce 2004 V roce 2004 jsou stanoveny výplatní termíny následovně: 12. července, 12. srpna, 10. září, 12. října, 12. listopadu, 10. prosince, 12. ledna Sociální oblast 4.1 Zdravotní péče, zdravotní pojištění Strana 3 (celkem 24)

4 Zaměstnanec je povinen se podvolit v případě potřeby prověření zdravotní způsobilosti a schopnosti pro výkon určitého povolání a případně projít psychologickým vyšetřením. Dále jsou zaměstnanci povinni podrobit se na pokyn příslušného odpovědného pracovníka vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy (zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů). Pokud byl zaměstnanec odeslán k lékařskému vyšetření na zjištění přítomnosti alkoholu v krvi a výsledek byl pozitivní, vzniká zaměstnanci povinnost uhradit zaměstnavateli náklady spojené s tímto vyšetřením Částka, zaplacená zaměstnancem za vstupní prohlídku, výstupní prohlídku, výpis z karty od praktického nebo odborného lékaře a za odborné vyšetření v rámci periodické prohlídky je tomuto zaměstnanci bezprostředně proplacena. Pokud je tato prohlídka provedena u smluvního lékaře, nepodléhá částka dani z příjmu fyzických osob a není ani předmětem zdravotního a sociálního pojištění. Pokud je prohlídka provedena u nesmluvního lékaře, podléhá částka dani z příjmu fyzických osob a je předmětem zdravotního pojištění (nevztahuje se na případy, kdy je zaměstnanec poslán v rámci periodické prohlídky na odborné vyšetření k nesmluvnímu lékaři). Pokud je vstupní prohlídka proplacena zaměstnanci až po zkušební době, není sice částka předmětem daně z příjmu, ale stává se základem pro odvod zdravotního a sociálního pojištění. Pokud je doklad vystaven na zaměstnance, je částka předmětem zdravotního pojištění. 4.2 Rekreace, dětská rekreace V roce 2004 bude provozovat a zabezpečovat OS ZO DP-A letní a zimní dětský tábor a ZO OS DP-A (DOSIA) letní rekreaci pro dospělé v rámci rekreačního střediska Červený mlýn. Uvedené odborové organizace se zavazují, že přispějí ke kvalitnímu provozu tohoto typu rekreace s minimálními provozními náklady. 4.3 Provozně-sociální oblast Zaměstnavatel zabezpečí řidičům autobusů na všech pravidelných linkách Městské autobusové dopravy (dále MAD) bezplatně v celém rozsahu provozu sociální zařízení s tekoucí vodou a to: a) u linek s jízdní dobou jedním směrem do 30 minut včetně na jedné konečné, b) u linek s jízdní dobou jedním směrem nad 30 minut na obou konečných. V případě, že takto plnohodnotné sociální zařízení nebude možno v prostoru a okolí konečné zastávky zabezpečit, lze je nahradit mobilní buňkou s chemickým záchodkem, kde je očista rukou zajištěna specifickým způsobem bez tekoucí vody. Tyto hlavní zásady budou v přiměřeném rozsahu aplikovány i u plánovaných dočasných změn a náhradních doprav (bude individuálně přihlíženo k podmínkám a délce změny). U pravidelných příměstských linek MAD se pro obdobné zásady stanovuje limit jízdní doby v jednom směru na 60 minut. Případné výjimky budou vždy předem projednány s odborovou organizací garáže a DOZ Zaměstnavatel se zaměří na zkvalitňování hygienických podmínek a sociálních zařízení ve správě nebo majetku zaměstnavatele a to v jednotlivých časových termínech, které jsou popsány v předloženém a vzájemně odsouhlaseném materiálu Zpráva o stavu sociálních zařízení pro řidiče a řidičky v síti MAD, zásady a koncepce dalšího postupu. 5 Provozní oblast 5.1 Kostry diagramů, které tvoří základ pro plánování pracovní doby a služeb řidičů autobusů, budou projednány s příslušnými odborovými organizacemi. Zaměstnavatel zajistí pro řidiče autobusů, zařazené v diagramu služeb na pracovní zálohu, jimž nebyla přidělena práce na konkrétní lince a pořadí, směnu v rozsahu plánované pracovní zálohy, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak. V diagramu služeb mohou být během čtyř po sobě následujících týdnů maximálně dvě zálohy s plánovanou délkou pracovní doby kratší než 8 hodin, tzv. zálohy-2. V případě, že řidič autobusu oficiálně požádá o výměnu nebo zkrácení své plánované služby za službu časově kratší a ze strany zaměstnavatele mu bude vyhověno, Strana 4 (celkem 24)

5 nevyplývá zaměstnavateli povinnost tuto případně nedopracovanou část pracovního fondu vyrovnávat. 5.2 Pokud při dočasných dopravních opatřeních (zpravidla do 3 měsíců trvání) nebude odchylka jízdní doby větší než ± 1 minuta na každých započatých 15 minut celkové jízdní doby, nebudou na lince jízdní doby měněny, a jízdní řády zůstanou zachovány. Případné výjimky budou konzultovány s odborovými organizacemi. 5.3 Náměty a požadavky, předkládané k projednávání v provozní komisi zaměstnavatele, budou vždy konzultovány s vedením příslušné garáže a jejich obsah bude v souladu s jednacím řádem komise. Příslušné odborné útvary zaměstnavatele budou náměty a požadavky z provozní komise neprodleně prošetřovat a řešit. O výsledku, případně stavu řešení, bude předkladatel informován nejdéle do 6 týdnů (a dále průběžně), a to především s využitím jednání provozní komise. 5.4 Na jednotlivých garážích (DOZ) budou podle metodického pokynu dopravního úseku pravidelně čtvrtletně vyhodnoceny dopravní výkony (služby) přidělované rozpisem služeb zaměstnancům ve vedlejší pracovní činnosti a vedlejších pracovních poměrech. 5.5 Zaměstnavatel zajistí efektivní dopravu provozních zaměstnanců do zaměstnání a zpět. 6 Stížnosti a spory 6.1 Vyřizování stížností zaměstnanců Stížnosti zaměstnanců na nesprávný výklad nebo provádění kolektivní smlouvy ohledně plnění závazků, ze kterých vznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, řeší vedení zaměstnavatele, garáží a DOZ a příslušné odborové organizace. Stížnost zaměstnance musí být písemně podána nejblíže nadřízenému zaměstnanci, musí obsahovat vylíčení předmětu stížnosti a požadavek, čeho se zaměstnanec domáhá. Nadřízený zaměstnanec stížnost přešetří a do 30 dnů ode dne doručení podnětu zaměstnance mu sdělí písemně své stanovisko. Pokud zaměstnanec s vyřízením své stížnosti nesouhlasí, může do pěti dnů písemně požádat prostřednictvím svého nadřízeného o vyřízení komisí, ustanovené dle bodu 6.2. Postupem podle ustanovení bodu 6.1 není dotčeno právo zaměstnance kdykoliv vymáhat nároky u soudu Stížnosti zaměstnanců na vyřízení závady dle ustanovení Metodického pokynu č. 1 k odměňování zaměstnanců v DP-A budou řešeny způsobem tam uvedeným Ustavení a práce komise pro řešení sporů Pro řešení sporů o plnění závazků, vyplývajících z KS, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, a k řešení individuálních sporů podle bodu 6.1. ustaví smluvní strany komisi ve složení ředitel DP-A, předseda příslušné odborové organizace a zástupce závodního výboru příslušné odborové organizace garáže (DOZ) a případně další osoba jako příslušný odborný specialista Komise se schází z podnětu jedné ze stran nebo při postoupení sporu ve smyslu ustanovení bodu 6.1 s cílem vyřešit předmět sporu do 30 dnů. Metodický pokyn č. 1 k odměňování zaměstnanců v DP-A Strana 5 (celkem 24)

6 O b s a h: Strana: Kapitola I - Rozsah platnosti 7 Kapitola II - Zařazování zaměstnanců do funkcí, profesí a tarifních stupňů 7 Kapitola III - Základní principy odměňování 7-8 Kapitola IV - Mzdové tarify 8-13 Kapitola V - Výplata dalších složek mezd Kapitola VI - Fond mistra 15 Kapitola VII - Závěrečná ustanovení 15 Přílohy k Metodickému pokynu č. 1 odměňování zaměstnanců v DP-A : č. 1 - Přehled závad u dělníků a ostatních řidičů č. 2 - Přehled závad ve výkonu služby řidičů autobusů č. 3 - Seznam pracovních činností v DP-A, za které náleží příplatek za práci v obtížných pracovních podmínkách č. 4 - Kvalifikační požadavky a předpoklady pro zařazování zaměstnanců v DP-A KAPITOLA I Rozsah platnosti Strana 6 (celkem 24)

7 1. Tímto metodickým pokynem jsou stanovena pravidla pro odměňování následujících kategorií zaměstnanců DP-A: řidičů nákladních (ŘN), dělníků (D), řidičů osobních a manipulačních (ŘOM), pomocného a obsluhujícího personálu (POP), technickohospodářských pracovníků (THP). Při jejich tvorbě se vycházelo ze: zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 333/1993 Sb. o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 475/2001Sb. o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě, zákona č. 65/1965 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 1.1 Garáže a DOZ Hostivař jsou provozovnami DP-A se stejnými právy a povinnostmi. KAPITOLA II Zařazování zaměstnanců do funkcí, profesí a tarifních stupňů 1. Zaměstnanec je zařazován v souladu s platným funkčním schématem, s přihlédnutím k plnění kvalifikačních předpokladů a požadavků (dle přílohy č. 4 k Metodickému pokynu č.1), sjednaného druhu práce a obecné charakteristiky tarifních stupňů do příslušného tarifního stupně podle převážně vykonávané práce v souladu s Kvalifikačním katalogem prací DP a.s., rozpracovaným v podmínkách DP- A do Katalogu dělnických profesí a Katalogu THP. 1.1 V průběhu roku lze u THP na základě jeho pracovního hodnocení mzdový tarif zvýšit, popř. snížit v rámci rozpětí přiznaného tarifního stupně. KAPITOLA III Základní principy odměňování 1. Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda ve výši mzdového tarifu tarifního stupně nebo rozpětí tarifního stupně, do kterého je zařazen podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 1.1 U TH funkcí od 7. tarifního stupně se používá mzdová forma časová mzda, ke které přísluší za splnění předem stanovených prémiových ukazatelů prémie, které jsou buď měsíční (pro THP v 7. a 8. tarifním stupni) nebo čtvrtletní (od 9. tarifního Strana 7 (celkem 24)

8 stupně). Výpočtovou základnou jsou vyplacené tarifní mzdy (složka mzdy časová mzda ). Vyhodnocení prémiových ukazatelů musí být provedeno písemnou formou. 1.2 Výše mzdy je stanovena ve "Mzdovém výměru a funkčním zařazení". Vybranému okruhu zaměstnanců a THP od tarifního stupně 11 lze sjednat mzdu v individuální smlouvě o mzdě. 1.3 Dojde-li u zaměstnance při výkonu pracovní činnosti ke snížení míry odpovědnosti, pracovní výkonnosti nebo dosahovaných pracovních výsledků, může příslušný nadřízený tomuto zaměstnanci snížit jeho jednosložkovou mzdu (tj. snížit nebo nepřiznat nadstavbovou složku mzdy) nebo časovou mzdu s prémií až do výše minimálního mzdového tarifu daného tarifního stupně. U kategorie D se snížení jednosložkové mzdy provádí pouze do výše stanovené skupinou závad (dle přílohy č. 1 k Metodickému pokynu č.1), u prémiovaných zaměstnanců tomuto snížení předchází krácení prémie. U řidičů autobusů se při přiznání výše výkonnostní odměny přihlíží k případným závadám ve výkonu služby (dle přílohy č. 2 k Metodickému pokynu č. 1). 1.4 Minimálním mzdovým tarifem se pro tyto účely (na rozdíl od obecného pojmu) rozumí základní mzdový tarif, k němuž lze vyplácet ještě další složky mzdy. 1.5 Důvody snížení jednosložkové mzdy, krácení prémií nebo výkonnostní odměny musí být zaměstnanci oznámeny přede dnem výplaty, na žádost zaměstnance písemně. Takto ušetřené mzdové prostředky (vyjma prostředků za krácené prémie) budou v průběhu běžného roku rozděleny mezi zaměstnance, kteří vykonávali práci navíc za postiženého zaměstnance, nebo dosahovali nadprůměrných výsledků. 2. Tabulka minimálních mzdových tarifů Minimální mzdový tarif Tarifní stupeň měsíční hod/7,5hod. 41,- 44,- 48,- 52,- 57,- 62,- 66,- 70,- KAPITOLA IV Mzdové tarify Strana 8 (celkem 24)

9 1. Tabulka mzdových tarifů pro manipulační řidiče, dělníky, POP a ostatní řidiče Mzdové tarify se vztahují na zaměstnance s 37,50 hod. týdenní pracovní dobou. tarifní stupeň Kč/hod 1. 63, , , , , , , ,50 2. Odměňování manipulačních řidičů, dělníků, POP a ostatních řidičů: manipulačních řidičů Forma mzdy: jednosložková hodinová mzda s tarifním stupněm práce 5 Fond mistra: ke mzdě lze vyplácet dle Kapitoly VI fond mistra ve výši 1250,00 Kč/zaměstnance za měsíc (kolektiv č. 600). dělníků, POP a ostatních řidičů Forma mzdy: jednosložková hodinová mzda s tarifním stupněm práce 1 až 8. Řidičům speciálního vyprošťovacího vozidla (Kačerov) náleží mzdový tarif 5. tarifního stupně ve výši 107,00 Kč/hod. Fond mistra: ke mzdě lze vyplácet dle Kapitoly VI fond mistra ve výši : kolektiv 220 (Ř nákladních vozů) 950,00 Kč/zam./měsíc kolektiv 230 (Ř speciálního vyprošťovacího vozidla) 1250,00 Kč/zam./měsíc kolektiv 300 (DLÚ - údržba a opravy vozového parku) 1250,00 Kč/zam./měsíc kolektiv 310 (D výrobní v DOZ) 1250,00 Kč/zam./měsíc kolektiv 320 (DLÚ - dělníci v opravně pneu) 1250,00 Kč/zam./měsíc kolektiv 330 (D v autoservisu - mytí vnitřku BUSů) 1250,00 Kč/zam./měsíc kolektiv 340 (D údržby budov, S a Z, laboratoř,d ost.) 950,00 Kč/zam./měsíc kolektiv 350 (D výrobní-technická kontrola v DOZ) 1250,00 Kč/zam./měsíc kolektiv 360 (D výrobní STK) 1250,00 Kč/zam./měsíc kolektiv 620 (Ř osobních vozů) 850,00 Kč/zam./měsíc kolektiv 710 (D ve skladovém hospodářství) 850,00 Kč/zam./měsíc 3. Příplatky: přesčasový : 25% průměrného výdělku za každou hodinu práce nad individuálně stanovený měsíční fond pracovních hodin,pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle předchozí věty, So + Ne: 30% průměrného výdělku za každou hodinu práce v sobotu nebo neděli (v době od 0:00 do 24:00 hod u denních zaměstnanců, u zaměstnanců Strana 9 (celkem 24)

10 s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou se rozumí sobotní směnou směna začínající v sobotu a nedělní směna začínající v neděli, nikoliv z pátku na sobotu), za práci v noci: 9,00 Kč za každou hodinu práce mezi 22:00 až 6:00 hod., za práci ve svátek: za práci ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu bude poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. Prací ve svátek se přitom rozumí u denních zaměstnanců směna v době od 0:00 do 24:00 hod, u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou pak směna, která ve svátek začíná, za práci v obtížných pracovních podmínkách ve výši 4,50 Kč za každou takto odpracovanou hodinu (dle přílohy č. 3 k Metodickému pokynu č.1), za vedení čety ve výši: - 3,00 Kč za každou odpracovanou hodinu při vedení čety od 3 do 10 zaměstnanců, - 5,00 Kč za každou odpracovanou hodinu při vedení čety nad 10 zaměstnanců, - 5,00 Kč za každou odpracovanou hodinu při vedení čety střídaček středisek oprav vozidel. Pracovní četou je kolektiv složený nejméně ze čtyř dělníků, včetně vedoucího čety. Četařem se rozumí dělník, písemně pověřený řízením a organizováním práce v pracovní četě, který v ní sám manuálně pracuje (v pověření je nutno uvést zástupce pro případ zastupování za nepřítomnost četaře v délce minimálně jedné směny), za zácvik jednoho až dvou učňů náleží příplatek ve výši 4,00 Kč za odpracovanou hodinu, za zácvik tří a více učňů náleží příplatek ve výši 6,00 Kč za odpracovanou hodinu, za obsluhu a údržbu speciálního vyprošťovacího vozidla náleží příplatek ve výši 5,30 Kč za odpracovanou hodinu. 4. Odměňování jiných výkonů: za pravidelné poučování náleží mzda. Započítává se do pracovní doby. Mohou nastat tyto varianty: - pravidelné poučování je do rozsahu plánované směny. Náleží mzda v délce 8 hodin, maximálně však do rozsahu plánované odpadlé směny, - pravidelné poučování je delší než plánovaná směna. Náleží mzda v délce 8 hodin (a to i za předpokladu, že plánovaná odpadlá směna byla menší než 8 hod.). V tomto případě může v daném měsíci dojít i ke vzniku práce přesčas, - pravidelné poučování se uskuteční v době volna zaměstnance. Náleží mzda v délce 8 hodin. V tomto případě může v daném měsíci dojít i ke vzniku práce přesčas, za účast v soutěži Jízda zručnosti s autobusem náleží manipulačnímu řidiči náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku (překážka na straně zaměstnavatele) za předpokladu, že měl na tuto dobu určenu směnu. Účastní-li se soutěže v době svého volna, bude mu přiznána mimořádná odměna z fondu vedoucího ve výši 1000,-- Kč. Strana 10 (celkem 24)

11 Pokud bude manipulační řidič (který má v popisu pracovní činnosti doplněno i řízení obsazeného autobusu a absolvoval povinné poučování řidičů autobusů v délce 3 dnů) během své pracovní doby řídit obsazený autobus, náleží mu za tuto dobu vedle mzdy manipulačního řidiče i odměna, odpovídající délce řízení vozu na lince. při účasti na školení za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, které je výkonem práce, náleží zaměstnanci mzda, při účasti na školení, v němž má zaměstnanec získat nebo si rozšířit svou kvalifikaci pro řádný výkon práce sjednané v pracovní smlouvě, náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku (např. svářečský kurz), při převedení na jinou práci (se souhlasem zaměstnance) z důvodu nezbytné provozní potřeby garáže (DOZ) nebo úseku, nejdéle však na dobu 30 pracovních dnů v kalendářním roce náleží dosažená mzda a doplatek do výše průměrného výdělku, za pracovní pohotovost mimo pracoviště náleží odměna ve výši 10 % průměrného hodinového výdělku za každou hodinu pracovní pohotovosti, kdy se vedoucí dohodl se zaměstnancem, aby byl mimo pracovní dobu připraven, že bude povolán na pracoviště, jedná-li se o sobotu, neděli nebo svátek, náleží za každou hodinu pracovní pohotovosti 15 % průměrného hodinového výdělku, za pracovní pohotovost na pracovišti - Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout pracovní pohotovost na pracovišti v rozsahu nejvýše 400 hodin v kalendářním roce. V rámci této dohody může potom zaměstnavatel pracovní pohotovost zaměstnanci nařídit. Nařídí-li vedoucí pracovní pohotovost na pracovišti, bude zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku za každou hodinu pracovní pohotovosti na pracovišti, jednáli se o sobotu, neděli nebo svátek, náleží za každou hodinu pracovní pohotovosti 25 % průměrného hodinového výdělku. 5. Tabulka mzdových tarifů pro THP a OPP Tarifní stupeň základ maxim maximální výše prémie v % Měsíční mzda se nekrátí v důsledku svátku. 6. Odměňování TH pracovníků a obchodně provozních pracovníků: TH pracovníků Forma mzdy: jednosložková měsíční mzda v rozpětí přiznaného tarifního stupně 1 až 6 časová měsíční mzda s individuální prémií, v rozpětí přiznaného tarifního stupně (od 7. tarifního stupně). Individuální prémie přísluší od 7. tarifního stupně v závislosti na míře plnění předem stanovených prémiových ukazatelů. Strana 11 (celkem 24)

12 Prémiovým obdobím je u THP, zařazených v 7. a 8. tarifním stupni běžný měsíc, u THP od 9. tarifního stupně čtvrtletí běžného roku. Čtvrtletní prémie budou vypláceny s 1 měsíčním zpožděním. obchodně provozních pracovníků - RS Lučanka Forma mzdy: jednosložková měsíční mzda v rozpětí přiznaného tarifního stupně 5 až 6 (lze použít pouze pro odměňování kuchaře a vedoucího rekreačního střediska). 7. Příplatky: přesčasový : 25% průměrného výdělku za každou hodinu práce nad individuálně stanovený měsíční fond pracovních hodin, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle předchozí věty. U zaměstnanců, zařazených v tarifním stupni 9-10 ( vyjma funkce vedoucí směny, vrchní mistr, vrchní garážmistr) je však k výkonu práce přesčas vždy nutný souhlas ředitele DP-A nebo příslušného náměstka na úrovni správy a ředitele garáže (DOZ) na úrovni garáže (DOZ). Pokud u zaměstnanců se smluvní mzdou bylo při stanovení její výše přihlédnuto již k případné práci přesčas (maximálně však v rozsahu 150 hod. ročně), pak příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu nebo neděli a v noci nenáleží a za tyto hodiny nelze čerpat ani náhradní volno, So + Ne: 30% průměrného výdělku za každou hodinu práce v sobotu nebo neděli (v době od 0:00 do 24:00 hod u denních zaměstnanců, u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou se rozumí sobotní směnou směna začínající v sobotu a nedělní směna začínající v neděli, nikoliv z pátku na sobotu), za práci v noci: 9,00 Kč za každou hodinu práce mezi 22:00 až 6:00 hod., za práci ve svátek: za práci ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu bude poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. Prací ve svátek se přitom rozumí u denních zaměstnanců směna v době od 0:00 do 24:00 hod, u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou pak směna, která ve svátek začíná, za čekání mezi spoji (dělená směna): 71,00 Kč za každou dělenou směnu u dispečerů. Nenastoupí-li zaměstnanec na druhou část směny, nelze tento příplatek přiznat, zastupuje-li zaměstnanec na základě pověření ředitele DP-A, náměstka ředitele DP-A, nebo ředitele garáže (DOZ) v plném rozsahu zaměstnance dočasně nevykonávajícího svoji funkci, zařazeného do funkce ve vyšším tarifním stupni, náleží mu příplatek maximálně do výše rozdílu mezi jejich mzdami. Zástupné se přiznává až po 4 týdnech (20 pracovních dnech) souvislého zastupování s účinností od prvého dne zastupování, za zastupování vedoucího provozní jednotky (rekreačního střediska) na základě pověření EN náleží zastupujícímu příplatek maximálně do výše rozdílu mezi mzdovým tarifem zastupovaného a zastupujícího. Zástupné se přiznává až po 4 Strana 12 (celkem 24)

13 týdnech (20 pracovních dnech) souvislého zastupování s účinností od prvého dne zastupování. za práci v obtížných pracovních podmínkách ve výši 4,50 Kč za každou takto odpracovanou hodinu (dle přílohy č. 3 k Metodickému pokynu č.1) 8. Odměňování jiných výkonů: za pravidelné poučování náleží mzda jako při výkonu práce a tato doba se započítává do pracovní doby. Mohou nastat tyto varianty: - pravidelné poučování je do rozsahu plánované směny. Náleží mzda v délce 8 hodin, maximálně však do rozsahu plánované odpadlé směny, - pravidelné poučování je delší než plánovaná směna. Náleží mzda v délce 8 hodin (a to i za předpokladu, že plánovaná odpadlá směna byla menší než 8 hod.). V tomto případě může v daném měsíci dojít i ke vzniku práce přesčas, - pravidelné poučování se uskuteční v době volna zaměstnance. Náleží mzda v délce 8 hodin. V tomto případě může v daném měsíci dojít i ke vzniku práce přesčas. Zaměstnancům budou dále poskytovány: 1. Příplatek za využitelnost praxe KAPITOLA V Výplata dalších složek mzdy 1.1 Příplatek za využitelnost praxe se vyplácí s přihlédnutím k dlouhodobě dosahovanému dobrému výkonu práce a k využitelnosti délky odborné praxe v DP a.s. od tří let výše. U zaměstnanců, jejichž pracovní poměr vznikl do , bude tento příplatek vyplácen ve výši, platné pro rozsah využitelné délky praxe do doby dovršení tří let. Maximální výše může činit: a) pro všechny dělnické kategorie v hodinové sazbě: rozsah využitelné délky praxe v letech Kč/odpracovanou hod (1 3) (4,30) 3-6 5, , , , ,60 20 a více 10,70 Příplatek za využitelnost praxe se vztahuje na všechny odpracované hodiny, kromě výkonů, odměňovaných průměrným výdělkem a pracovní pohotovost na pracovišti i mimo pracoviště. Strana 13 (celkem 24)

14 b) u TH pracovníků a obchodně provozních pracovníků v roční výši, vyplácené ve dvou částech (v 50% výši): rozsah využitelné délky praxe v letech Kč/rok (1 3) (3600,00) , , , , ,00 20 a více 9500,00 Příplatek za využitelnost praxe obchodně provozních pracovníků a TH pracovníků bude poskytnut ve dvou částech (po 50% z roční výše) a to ve výplatě za měsíc červen a měsíc prosinec. Pro výši příplatku je rozhodující počet let využitelné praxe, které zaměstnanec dovrší k a běžného roku. Při přechodu z jiné kategorie nebo v rámci DP a.s. během roku náleží alikvotní výše příplatku. 1.2 Pro hodnocení využitelnosti praxe se vychází z doby nepřetržitého pracovního poměru v DP a. s. v souladu s ustanovením bodu Kolektivní smlouvy pro rok Příplatek za využitelnost praxe nebude vyplácen zaměstnancům: kteří jsou vyjmuti z evidenčního stavu, kteří v běžném měsíci vykázali neomluvenou absenci (TH pracovníkům se v tomto případě krátí v rozhodném období o 1/6 za každý měsíc, v němž byla neomluvená absence vykázána), kteří byli upozorněni na možnost výpovědi podle 46 odst. 1 písm. f ZP nebo dle 53 ZP (nejdéle však po dobu 6 měsíců po předání upozornění). Seznam těchto zaměstnanců je nutno předat pracovišti ekonomiky práce, dále nebude vyplácen zaměstnancům od prvého dne měsíce, ve kterém skončil jejich pracovní poměr dle 53 ZP a v případech, kdy podali nebo obdrželi výpověď, nebo se dohodli na skončení pracovního poměru dohodou (toto ustanovení se nevztahuje na zaměstnance, kteří podali výpověď v souvislosti s odchodem do důchodu, nebo obdrželi výpověď dle 46, odst. 1, písmeno a) ZP a jejichž pracovní poměr trvá ještě v měsíci zúčtování mzdy, ve sledovaném období (u kategorie D v měsíci, u THP a OPP v období nebo 07-12) nepracovali. Strana 14 (celkem 24)

15 2. Zaměstnancům lze dále vyplácet: 2. 1 Příplatek za práci v obtížných pracovních podmínkách Dle zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, náleží zaměstnancům mzdové zvýhodnění za každou hodinu práce, kdy je zaměstnanec skutečně vystaven ztíženým a zdraví škodlivým pracovním podmínkám. Přestože v DP-A se nevyskytuje žádné pracoviště, které by splňovalo podmínky citovaného zákona (tzn., že hygienikem není takovéto pracoviště uznané), poskytuje se zaměstnancům za každou hodinu práce v obtížných pracovních podmínkách příplatek ve výši 4,50 Kč (dle přílohy č. 3 k Metodickému pokynu č.1). KAPITOLA VI Fond mistra 1. Za účelem diferenciace pracovních výkonů jednotlivců, jednotlivých čet či pracovišť, lze vyplácet fond mistra. Výše fondu mistra se stanoví vždy dopředu ve vazbě na plánovaný počet zaměstnanců a částce Kč na zaměstnance. 2. V zájmu sjednocení postupu zaměstnanců odpovědných za hospodaření s fondem mistra a z důvodu zdůraznění motivační funkce fondu mistra při hodnocení zaměstnanců je závazný následující postup: Způsob diferenciace fondu mistra je plně v kompetenci příslušného úseku, garáže nebo DOZ. Nevyčerpané částky lze převádět do dalších období v rámci kalendářního roku a příslušného střediska. Vedoucí příslušného střediska zodpovídá za to, že přímý nadřízený (četař) seznámí před začátkem hodnoceného období pracovníky svého kolektivu s použitím jiné základní částky fondu mistra než která je pro příslušný kolektiv stanovena dle bodu 1 a o způsobu rozdělení. Rozdělení fondu mistra provádí vedoucí příslušného střediska na základě písemných návrhů přímých nadřízených (četařů). Přímí nadřízení (četaři) hodnotí své pracovníky po ukončení hodnotícího období, kterým je 26. den předcházejícího až 25. den příslušného měsíce.toto hodnocení je podkladem k návrhu na rozdělení fondu mistra. KAPITOLA VII Závěrečná ustanovení 1. Do všech obecně závazných právních a ostatních předpisů mohou zaměstnanci nahlédnout na příslušném pracovišti, vnitřní normy, včetně kolektivní smlouvy jsou k dispozici na intranetu DP, a.s. nebo je zajistí příslušný nadřízený. Strana 15 (celkem 24)

16 Příloha č. 1 k Metodickému pokynu č. 1 - k odměňování zaměstnanců v DP-A P Ř E H L E D Z Á V A D U DĚLNÍKŮ A OSTATNÍCH ŘIDIČŮ Všeobecné zásady: 1. Hodnotícím obdobím je 26. den předcházejícího až 25. den příslušného měsíce. 2. Nadřízený zaznamenává do karet jednotlivých zaměstnanců údaje o závadách ve výkonu služby (eviduje datum a číslo závady, podklad k projednání a způsob vyřízení - výše postihu, napomenutí ap.) 3. V hodnoceném období je možno řešit jednu závadu skupiny 1 a 2 pouze napomenutím, pokud hodnotící nadřízený považuje projednání závady se zaměstnancem za dostačující. Výjimečně lze v hodnoceném období řešit napomenutím dvě závady skupiny 1, pokud se u zaměstnance v předcházejících dvou hodnotících obdobích nevyskytla žádná závada uvedená v přehledu závad. 4. Jednotlivé postihy za závady ve službě zaměstnance v hodnoceném období se sčítají do výše maximálně 1400,- Kč. Pokud nebude možné toto snížení jeho jednosložkové mzdy (to je snížení nebo nepřiznání nadstavbové složky mzdy v souladu s Metodickým pokynem č. 1 k odměňování zaměstnanců v DP-A, Kapitola III, bod 1.3) provést v hodnoceném období (např. pro nemoc, dovolenou ap.), bude provedeno v nejbližším možném období. 5. Částka, vzniklá uvedeným snížením jednosložkové mzdy (to je snížení nebo nepřiznání nadstavbové složky mzdy v souladu s Metodickým pokynem č. 1 k odměňování zaměstnanců v DP-A, Kapitola III, bod 1.3) je použitelná v průběhu běžného roku ke zvýhodnění dělníků a ostatních řidičů s nadprůměrnými pracovními výsledky. Částka, vzniklá snížením jednosložkové mzdy za měsíc prosinec se převádí do následujícího roku. 6. Při projednávání nedostatků ve výkonu práce zaměstnance se postupuje podle příslušné vnitřní řídící normy DP-A. V případě jakékoliv změny vnitřní normy bude tato změna projednána se všemi odborovými organizacemi v rámci připomínkového řízení. 7. Stížnost zaměstnance na vyřízení závady musí být vyřízena ředitelem garáže nebo DOZ či jeho zástupcem nejpozději do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím nadřízeného zaměstnance. Výsledek tohoto vyřízení, včetně poučení, že zaměstnanec může nejpozději do 5 dnů písemně požádat, aby věc byla projednána ředitelem garáže či DOZ se zástupcem příslušné odborové organizace na pracovišti, musí být zaměstnanci neprodleně předáno. 8. Ředitel garáže či DOZ věc projedná s určeným zástupcem příslušné odborové organizace na pracovišti, nebo pokud zaměstnanec není odborově organizován, s předsedou odborové organizace jím určené, případně většinové organizace v DP, a.s. nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné žádosti. Pokud se stanoviska příslušného ředitele garáže nebo DOZ a určeného zástupce odborové organizace rozcházejí, zaznamená se to v zápise o projednání. Ředitel garáže či DOZ je oprávněn v souladu se svým stanoviskem na vyřešení závady a postihu trvat a tento postih provést. Pokud se vyskytne v činnosti dělníků a ostatních řidičů závada uvedená v tomto přehledu, provede hodnotící snížení jednosložkové mzdy (to je snížení nebo nepřiznání nadstavbové Strana 16 (celkem 24)

17 složky mzdy v souladu s Metodickým pokynem č. 1 k odměňování zaměstnanců v DP-A, Kapitola III, bod 1.3) následovně: Závady skupiny č Snížení jednosložkové mzdy v Kč 100,00 200,00 400, ,00 Závady skupiny 1 ( 100,00 Kč ) 11 - pozdní nástup do směny bez řádné omluvy nebo předčasný odchod z pracoviště 12 - neprovedení úklidu pracoviště po skončení směny Závady skupiny 2 ( 200,00 Kč ) 21 - nedodržení vnitřních norem 22 - nedostatečně připravený zálohový vůz, nesprávné nebo neúplné označení autobusu, nesprávné nastavení údajů v odbavovacím informačním systému 23 - opakovaný pozdní nástup nebo předčasný odchod z pracoviště 24 - znečištěný vůz po opravě 25 - výměna pracovní směny bez souhlasu vedoucího 26 - neprovedení předepsané prohlídky vozidel po výměně na trati včetně doplnění provozních hmot 27 - nesprávné vyplňování pracovních lístků nebo jízdních výkazů 28 - nekvalitně provedená práce 29 - poškození některého celku vozidla špatnou technikou jízdy nebo nedbalostí nebo úmyslně se škodou do 2000,- Kč (mimo dopravní nehodu) 30 - hrubé jednání se spolupracovníky nebo nadřízeným Závady skupiny 3 ( 400,00 Kč ) 31 - neuposlechnutí příkazu nadřízeného 32 - opakované nedodržení vnitřních norem 33 - opuštění pracoviště bez povolení nadřízeného 34 - nedostavení se do služby bez řádné omluvy (mimo neomluvenou absenci) 35 - poškození některého celku vozidla špatnou technikou jízdy nebo nedbalostí nebo úmyslně se škodou nad 2000,- Kč (mimo dopravní nehodu) Závady skupiny 4 ( 1400,00 Kč) 41 - řízení dopravního prostředku bez příslušného platného oprávnění 42 - neoprávněná jízda s vozidlem 43 - neomluvená absence v délce směny 44 - nástup do služby, popř. její výkon pod vlivem alkoholu nebo omamných látek Příloha č. 2 k Metodickému pokynu č. 1 - k odměňování zaměstnanců v DP-A Strana 17 (celkem 24)

18 Přehled závad ve výkonu služby řidičů autobusů Všeobecné zásady: 1. Hodnotícím obdobím je 26. den předcházejícího až 25. den příslušného měsíce. 2. Nadřízený eviduje u jednotlivých zaměstnanců údaje o závadách ve výkonu služby (datum, číslo závady a způsob vyřízení - projednání, napomenutí, výše postihu). 3. Pokud se v hodnoceném období u zaměstnance vyskytne pouze jedna závada a tato závada bude uvedena ve skupině 1 nebo 2, bude řešena pouze napomenutím, pokud se u tohoto zaměstnance v předcházejících šesti hodnotících obdobích nevyskytla žádná závada uvedená v přehledu závad. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na závady č. 202 a V hodnoceném období je možno vždy řešit jednu závadu skupiny 1 a 2 pouze napomenutím, pokud hodnotící nadřízený považuje projednání závady se zaměstnancem za dostačující. Výjimečně lze v hodnoceném období řešit napomenutím dvě závady skupiny 1, pokud se u zaměstnance v předcházejících dvou hodnotících obdobích nevyskytla žádná závada uvedená v přehledu závad. 5. Snížené nebo nepřiznané částky výkonnostních odměn za závady ve službě zaměstnance v hodnoceném období se sčítají maximálně do přiznatelné výše výkonnostní odměny v hodnoceném období. 6. Částka, vzniklá snížením nebo nepřiznáním výkonnostních odměn je použitelná v průběhu běžného roku ke zvýhodnění řidičů autobusů při plnění mimořádných událostí. Nevyčerpaná částka se rozdělí v měsíci prosinci jednotným koeficientem mezi všechny řidiče autobusů, u nichž se nevyskytly v běžném roce závady ve výkonu služby přesahující finanční postih nad 300,00 Kč. Částka, vzniklá snížením nebo nepřiznáním výkonnostních odměn za měsíc prosinec se převádí do následujícího roku. 7. Při projednávání nedostatků ve výkonu služby řidiče autobusu se postupuje podle příslušné vnitřní řídící normy DP, a. s. V případě jakékoliv změny vnitřní normy bude tato změna projednána se všemi odborovými organizacemi v rámci připomínkového řízení. 8. Stížnost zaměstnance na vyřízení závady musí být vyřízena ředitelem garáže nebo DOZ či jeho zástupcem nejpozději do 15dnů ode dne doručení prostřednictvím nadřízeného zaměstnance. Výsledek tohoto vyřízení, včetně poučení, že zaměstnanec může nejpozději do 5 dnů písemně požádat, aby věc byla projednána ředitelem garáže či DOZ se zástupcem příslušné odborové organizace na pracovišti, musí být zaměstnanci neprodleně předáno. Ředitel garáže či DOZ věc projedná s určeným zástupcem příslušné odborové organizace na pracovišti, nebo pokud zaměstnanec není odborově organizován, s předsedou odborové organizace jím určené, případně většinové organizace v a.s. nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné žádosti. Pokud se stanoviska příslušného ředitele garáže nebo DOZ a určeného zástupce odborové organizace rozcházejí, zaznamená se to v zápise o projednání. Ředitel garáže či DOZ je oprávněn v souladu se svým stanoviskem na vyřešení závady a postihu trvat a tento postih provést. V případě, že se v činnosti zaměstnance vyskytne některá z dále uvedených závad, přičemž se u něho stejná závada v předcházejícím hodnotícím období nevyskytla, sníží nebo nepřizná hodnotící nadřízený jeho výkonnostní odměnu následovně: sk. 1 sk ,- Kč 300,- Kč Strana 18 (celkem 24)

19 sk. 3 sk. 4 sk ,- Kč 800,- Kč 1 000,- Kč ** ** Jakákoliv závada, uvedená ve skupině 5 je považována za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně a zakládá možnost ukončit se zaměstnancem pracovní poměr podle 53 zákoníku práce. V případě, že se v činnosti zaměstnance vyskytne některá z dále uvedených závad, přičemž se u něho stejná závada v daném nebo v předcházejícím hodnotícím období již vyskytla, sníží nebo nepřizná hodnotící nadřízený jeho výkonnostní odměnu následovně: sk. 1 sk. 2 sk. 3 sk. 4 sk ,- Kč 600,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč* * Jakákoliv závada, uvedená ve skupině 4 je důvodem pro předání vytýkacího dopisu zaměstnanci ,- Kč ** ** Jakákoliv závada, uvedená ve skupině 5 je považována za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně a zakládá možnost ukončit se zaměstnancem pracovní poměr podle 53 zákoníku práce. Pozn.: Výše uvedených částek v jednotlivých skupinách je možné upravit v závislosti na konečné výši pohyblivé složky mzdy a způsobu jejího krácení. Závady skupiny bezdůvodný předčasný či pozdní odjezd z nástupní zastávky (do 2 minut) bezdůvodný předčasný odjezd z kontrolního bodu nad povolenou toleranci (do 2 minut) bezdůvodný předčasný příjezd na konečnou zastávku nad povolenou toleranci (do 2 minut) bezdůvodný pozdní výjezd z garáže (nad 2 minuty) bezdůvodný předčasný příjezd do garáže (nad 2 minuty) 102 reprodukce hudby nebo řeči za jízdy (kromě funkce RDST a OIS) 103 pozdní nástup do služby do 20 minut 104 nesprávné zastavování v zastávkách 105 vyjetí s nedostatečně vybaveným vozidlem a nesprávné nebo neúplné označení (jízdní řád, pořadová čísla, orientace apod.) 201 Závady skupiny 2 bezdůvodný předčasný či pozdní odjezd z nástupní zastávky (nad 2 minuty) bezdůvodný předčasný odjezd z kontrolního bodu nad povolenou toleranci (nad 2 minuty) bezdůvodný předčasný příjezd na konečnou zastávku nad povolenou toleranci (nad 2 minuty) bezdůvodný pozdní výjezd z garáže (nad 5 minut) bezdůvodný předčasný příjezd do garáže (nad 5 minut) Strana 19 (celkem 24)

20 202 nevhodné jednání s cestujícími, spolupracovníkem, nadřízeným nebo kontrolním orgánem 203 prokazatelné neúmyslné poškození nebo ztráta převzatých náležitostí pro výkon služby (spojeno s náhradou škody) 204 činnost rozptylující pozornost řidiče během jízdy (např. bavení se, použití mobil. telefonu, sluchátek, walkmanů apod.) 205 pozdní nástup do služby po čase výjezdu vozidla z garáže nad 20 minut 206 nedodržení příkazu, normy (předpisu) zaměstnavatele 207 neprodlené nenahlášení nemoci, ošetřování člena rodiny a jiné omluvitelné absence nadřízenému 208 neprovedení předepsaných úkonů při přípravě nebo odstavení autobusu 209 neprodlené nenahlášení začátku nebo konce prostoje 210 poškození některého celku vozidla špatnou technikou jízdy nebo nedbalostí nebo úmyslem se škodou do 2000,- Kč (mimo dopravní nehody) 211 kouření v autobuse za jízdy, i v době stání (včetně manipulační a konečné zastávky) 212 porušení stejnokrojové kázně. Ustrojení řidiče vozidla v rozporu s příslušnou normou z jeho viny 213 nezastavení v zastávce 214 nesprávné nastavení údajů v OIS 215 nesprávně vyplněné jízdní doklady 216 porušení pracovní kázně nedodržením právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo provozních předpisů platných pro řidiče autobusu neuvedené v ostatních bodech, které nemá za následek dopravní nehodu 217 opakované neohlášení nebo nesprávné hlášení zastávek, pokud nejde o prokazatelnou závadu OIS 218 vytápění vozů v rozporu s platnými předpisy a služebními příkazy 219 neinformování cestujících o změnách trasy jízdy 220 neoprávněná manipulace se zařízením OIS 301 Závady skupiny 3 bezdůvodný pozdní odjezd z nástupní zastávky (nad 5 minut) bezdůvodný předčasný odjezd z nástupní zastávky (nad 5 minut) bezdůvodný předčasný odjezd z kontrolního bodu nad povolenou toleranci (nad 5 minut) bezdůvodný předčasný příjezd na konečnou zastávku nad povolenou toleranci (nad 5 minut) bezdůvodný pozdní výjezd z garáže (nad 10 minut) bezdůvodný předčasný příjezd do garáže (nad 10 minut) 302 bezdůvodné ponechání motoru v chodu 303 svévolná změna předepsané trasy bez vážné příčiny 304 neoprávněný zásah do konstrukce nebo povinného vybavení autobusu 305 opuštění přiděleného autobusu bez vážné příčiny, svévolné a bezdůvodné opuštění autobusu mimo prostor zastávky 306 hrubé jednání s cestujícími, s nadřízenými nebo kontrolními orgány, případně ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích 307 uvedení prokazatelně nepravdivých údajů, které ovlivnily vyšetřování stížnosti, služebního hlášení nebo mimořádné události 308 rozjetí ze zastávky nebo jízda s nedovřenými dveřmi 309 hrubé porušení pracovní kázně nedodržením právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo provozních předpisů platných pro řidiče autobusu neuvedené v ostatních bodech, které nemá za následek dopravní nehodu 310 svévolné a bezdůvodné umožnění nástupu cestujícím mimo zastávku 311 nezajištění vozidla při jeho opuštění 312 odjetí z místa nehody bez souhlasu dispečera 313 umožnění vstupu nepovolané osoby nebo zvířete (psa apod.) do prostoru kabiny řidiče během jízdy Strana 20 (celkem 24)

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Vnitřní mzdový předpis č. předpisu 2006/01

Vnitřní mzdový předpis č. předpisu 2006/01 MEBATEX S.R.O. Komárovské náb 10, 617 00 Brno Phone +420 5 45 23 37 59 Fax +420 5 45 23 37 23 Vnitřní mzdový předpis Rok vydání: 2006 platnost: od 1/9/2006 počet stran: 8 č. předpisu 2006/01 čl. I. Úvodní

Více

pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Příloha č.2 KS 2004 M z d o v ý p ř e d p i s - P r a v i d l a pro odměňování řidičů MHD Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost O b s a h : Část I Základní předpis pro odměňování 1 1 Úvodní

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6 ZO Odborového svazu zaměstnanců dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy K O

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

dne 9. května 2017 pod čj. MSMT-11858/21017 Mgr. Tomáš Fliegl zastupující Karolínu Gondkovou ředitelku odboru vysokých škol

dne 9. května 2017 pod čj. MSMT-11858/21017 Mgr. Tomáš Fliegl zastupující Karolínu Gondkovou ředitelku odboru vysokých škol MZDOVÝ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. 4. 2017 Platnost: 9. května 2017 Účinnost: 9. května 2017 Odpovědnost: Personální a mzdový odbor Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran: 7 Počet příloh:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance PŘÍKAZ ŘEDITELE Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD Určeno pro: všechny zaměstnance Registrační číslo: Platí ode dne: PŘ-AIAF- 001-16 Podpisu jednatelem Zpracovatel: Účinnosti nabývá dne: Finanční úsek

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Část I

pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Část I M z d o v ý p ř e d p i s - P r a v i d l a pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost O b s a h : Část I Část II Základní předpis pro odměňování Seznam ztíženého a

Více

MZDOVÝ PŘEDPIS 2017 O B S A H. 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy

MZDOVÝ PŘEDPIS 2017 O B S A H. 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY: MZDOVÝ PŘEDPIS 2017 O B S A H 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy 2.Ostatní složky mzdy, příplatky a odměny 2.1 Mzda

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( )

Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( ) NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6 ZO Odborového svazu zaměstnanců dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy K O

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

MZDOVÝ PŘEDPIS 2016 O B S A H. 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy

MZDOVÝ PŘEDPIS 2016 O B S A H. 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY: MZDOVÝ PŘEDPIS 2016 O B S A H 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy 2.Ostatní složky mzdy, příplatky a odměny 2.1 Mzda

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY HLAVNÍ CÍLE POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ Poskytnout spravedlivý, transparentní a jednoduchý systém odměňování zaměřený na výkon Zajistit, aby osobní náklady společnosti byly vynakládány s

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 11. dubna 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2016 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6 ZO Odborového svazu zaměstnanců dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a Federace

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Odchylná pracovní doba

Odchylná pracovní doba Odchylná pracovní doba Tato příloha stanoví odchylně pracovní dobu zaměstnanců, u nichž se režim pracovní doby řídí zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Vnitřní předpis o stanovení výše mezd stálých pracovníků FOKUS Mladá Boleslav z.s. (Platný od )

Vnitřní předpis o stanovení výše mezd stálých pracovníků FOKUS Mladá Boleslav z.s. (Platný od ) Vnitřní předpis o stanovení výše mezd stálých pracovníků FOKUS Mladá Boleslav z.s. (Platný od 1. 9. 2016) Základní mzda stálých pracovníků spolku je vypočítána podílem na mzdovém fondu spolku. (Výjimkou

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI Článek 1 Smluvní strany Tato kolektivní smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami Odborová organizace

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

1.7. Odměňování práce

1.7. Odměňování práce Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 18. října 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 1. 2009) Článek 1 Rozsah působnosti (1) Vnitřní mzdový předpis stanoví v souladu s ustanovením 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost M z d o v ý p ř e d p i s - P r a v i d l a pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost O b s a h : Část I Část II Základní předpis pro odměňování Seznam ztíženého a

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (3. 12.

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (3. 12. NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. návrh poslanců Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. návrh poslanců Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 230 návrh poslanců Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více