VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb"

Transkript

1 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/ Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, Praha 2 IČ: Kontaktní osoba: Ing. Bc. Václav Nádvorník, tel.: Místo plnění zakázky Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 a odloučené pracoviště Uruguayská 8, Praha 2 3. Charakteristika zakázky Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon ), která je ve smyslu ust. 18 odst. 5 zákona zadávána mimo režim zákona a pokud je tedy v této výzvě odkazováno na zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty zákona, jedná se pouze o obdobné použití, které neznamená, že by se zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona a zadávat tuto zakázku v jednom ze zadávacích řízení upravených v zákoně. Popis a specifikace zakázky: 1 a) internetové připojení v lokalitě Londýnská 782/34, Praha 2 - garantované, full-duplexní, symetrické - technologie při použití mikrovlného spoje, šířka přenosového pásma s minimální frekvencí 10 GHz - přenosová rychlost minimálně 25/25 Mbps pouze pro interntové datové služby - specifikovat cenu za navýšení rychlosti o 1Mbps platnou po celou dobu smlouvy - specifikovat maximální možnou přenosovou rychlost po případném navýšení - přidělení /29 rozsahu veřejných IP adres (5 využitelných veřejných IP adres pro datové služby 4) - proaktivní dohled 24x7x365, non-stop hot-line (možnost spojení přímo s technickým specialistou v případě výpadku či jakéhokoli technického problému) - koncové zařízení umístěné ve školním racku v 2NP s možností rozdělení celkové kapacity na 3 části dle požadavku zadavatele - veškeré zařízení jako jsou antény, směřovače atd zůstávají v majetku zhotovitele. Služby budou předávány na definovaných portech (6 x pro hlasové služby, 3 x pro datové služby) na switchi zhotovitele v racku v 2NP. - zadavatel zajistí natažení kabelu s konektory RJ45 mezi půdou školy 5NP a 2 rackem v 2NP. Zhotovitel si při prohlídce proměří kvalitu signálu. 1

2 1 b) internetové připojení v lokalitě Uruguayská 8, Praha 2 - ADSL připojení s přenosovou rychlostí minimálně 2048/256 kbps bez nutnosti pevné linky - koncové zařízení pro technolofii ADSL bezdrátový modem, s wifi a 4 porty LAN - Přidělení pevné veřejné IP adresy 2) hlasové služby VoIP - Poskytnutí nakonfigurovaných IP telefonů - 5 ks telefonů pevných a 1 ks telefonu bezdrátového s dosahem uvnitř budovy alespoň 50 metrů - po uplynutí doby trvání smlouvy přechází všechny poskytnuté telefonní přístroje do vlastnictví zadavatele za cenu 1 Kč za telefonní přístroj - 6x portace stávajících telefonních čísel na pevnou linku - možnost přidělení dalších telefonních čísel - vnitrofiremní volání zdarma - odhadovaný objem provolaných hodin měsíčně: 5 hodin - 2,5 hod do pevných linek a 2,5 hod do mobilních sítí - - rozvod kabeláže z racku v 2NP po budově k jednotlivým telefonním přístrojům zajistí zadavatel 3) web hosting - databáze 1GB, MySQL, PHP, bez nutnosti deklarace proměnných - editace domén 3. řádu požadavkem na technickou podporu - možnost provozu více domén 2. řádu - možnost provozování více databází - přístup na rozhraní phpmyadmin pro každou databázi zvlášť - přístup k datům přes ftp možnost rozdělení oprávnění podle uživatelských jmen 4) mail hosting - možnost redirect, IMAP, POP3 - přístup k ům i přes webový portál - počet ových schránek minimálně 700 5) obecné podmínky - smlouva na dobu určitou - 24 měsíců - přístup do online portálu s přehledem všech služeb, faktur, aktuálního vytížení linek a podrobný měsíční výpis volání Uchazeči provedou při prohlídce místa plnění vlastní zaměření a zjištění datových cest a možností umístění technologií. Dílo bude provedeno v souladu s platnými normami. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, ve lhůtách, za cenu a podle podmínek smlouvy. Zadavatel se zavazuje řádné plnění zakázky převzít zaplatit za něj dohodnutou cenu. 4. Podmínky realizace Dodržení následujících podmínek: 1. Při provádění prací nesmí být poškozeny ani znečištěny objekty, komunikace a jiná zařízení domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu. 2. Zajistit účinná opatření k ochraně majetku zadavatele, dodržovat režim uzamykání objektu apod. 3. Záruční doba na dodaný materiál bude v souladu se zárukou výrobců. Dodání všech písemností, předání veškerých atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o zkouškách, revizí apod. 2

3 Zadavatel požaduje plně respektovat podmínky odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, pokud jsou stanoveny. Přílohou následně uzavřené smlouvy bude nabídka dodavatele. Součástí zakázky jsou rovněž práce, jejichž potřeba vznikne teprve v průběhu provádění zakázky. Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených zástupců. Dodavatel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti všech osob v prostoru prováděných prací. Dodavatel ve své nabídce uvede seznam prací (profesí), které provede prostřednictvím subdodavatele. Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech reprezentantů dodavatele. Dodavatel zajistí po celou dobu provádění prací (v době provádění prací) přítomnost odpovědné osoby, řídící průběh všech prací 5. Platební podmínky Dodávky služeb budou fakturovány měsíčně po dobu trvání smlouvy s tím, že veškeré služby budou fakturovány jednou souhrnnou měsíční fakturou. Součástí první faktury bude případná cena za instalaci technologií. Zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat tyto do úhrady, která náleží dodavateli dle příslušných ustanovení smlouvy. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 15 dnů ode dne doručení zadavateli. 6. Termín plnění zakázky Předpokládaný termín zahájení dodávky služby: Předpokládaný termín ukončení dodávky služky: Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je školskou příspěvkovou organizací. Z toho vyplývá požadavek zadavatele na montážní a instalační práce výhradně v době školních prázdnin. 7. Požadavky na kvalifikaci dodavatele Identifikační údaje: a) základní kvalifikační předpoklady dodavatel doloží čestným prohlášením, jehož vzor je přílohou č. 3 výzvy - vyplněný formulář bude součástí nabídky, dále doloží ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku čestným prohlášením, jehož vzor je přílohou č. 4 výzvy -- vyplněný formulář bude součástí nabídky, b) profesní kvalifikační předpoklady dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence (je li zapsán) a doklad prokazující oprávnění k podnikání, např. výpis ze živnostenského rejstříku); u předkládaných dokumentů postačí předložení prostých kopií, c) technické kvalifikační předpoklady dodavatel doloží seznam 3 referenčních zakázek obdobného charakteru tedy doloží, že v posledních 3 letech alespoň ve třech případech prováděl dodávku datových a hlasových služeb. 8. Další požadavky na zpracování nabídky Nabídka musí obsahovat: obchodní firmu (název, jméno a příjmení, IČ, DIČ dodavatele), jméno pracovníka oprávněného jednat za dodavatele, návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (osobami) bližší charakteristiku dodavatele - technické a materiální vybavení k plnění veřejné zakázky, odborné profese rozhodné pro plnění veřejné zakázky, délku záruky, popis jednotlivých technologií 3

4 nabídka uchazeče bude obsahovat položkový rozpočet, který vytvoří uchazeč na základě vlastní prohlídky místa plnění. 9. Nabídková cena Bude stanovena jako pevná bez DPH a včetně DPH viz. příloha č. 1 tabulka nabídková cena, (povinná příloha k nabídce) nebude-li nabídka obsahovat vyplněnou přílohu č. 1, bude tato brána jako neúplná a jako taková bude vyřazena z dalšího hodnocení. 10. Hodnocení nabídek, kritéria pro hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími hodnotícími kritérii pro hodnocení nabídek jsou: Nabídková cena váha 70 % Celková nabídková cena se vypočítá podle vzorce Celková cena hodnocené nabídky = Nabídková cena + 24 x Nabídková cena za za instalaci služby provoz služby v běžném měsíci Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejnižší celková cena) 100 x x 0. 7 (váha daného kriteria 70 %) = počet bodů celková cena hodnocené nabídky V rámci dílčího kritéria nabídková cena bude hodnocena nabídková cena bez DPH se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Rychlost připojení v místě Londýnská 34 váha 30 % rychlost připojení hodnocené nabídky 100 x x (váha daného kriteria 30 %) = počet bodů nejvyšší rychlost připojení z hodnocených nabídek Body za všechna hodnocená kritéria budou sečteny a nabídka, která získá nejvíce bodů bude ekonomicky nejvýhodnější. 11. Místo a lhůta pro podání nabídek Místo podání: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 - podatelna v I.NP Lhůta pro podání nabídky: končí dne ve 14:00 hodin, to znamená, že nabídka musí být doručena na adresu zadavatele poskytovatelem poštovních služeb nebo osobně do 14:00 hod. 4

5 12. Způsob podání Nabídka musí být podána v písemné formě v řádně uzavřené obálce, opatřené razítkem zájemce přes všechny přelepy a označené heslem: NEOTEVÍRAT ZAKÁZKA č. 003/2014 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb 13. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění zakázky se koná ve 14:00 Prohlídka místa plnění je povinná. Součástí nabídky bude potvrzení o účasti na kontrolní prohlídce (příloha č. 3 této výzvy), které bude podepsáno pověřeným pracovníkem zadavatele. Účastník, který neprovede zaměření a prohlídku na místě stavby bude ze zadávacího řízení vyloučen. Prohlídka může proběhnout i v jiném termínu, na základě individuální domluvy s panem Nádvorníkem na tel Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně zrušit řízení na zadání zakázky. Zadavatel bude hodnotit pouze nabídky, které splnily veškeré podmínky výzvy. Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude vč. dalších dokladů a příloh, kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Zadavatel si dále vyhrazuje právo požádat vybraného uchazeče o doložení jeho kvalifikace originály dokumentů, u kterých v části 7 této výzvy požaduje předložení prostých kopií, a to před podpisem smlouvy. Dodavatel se upozorňuje, že zadavatel Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 je na základě ustanovení 2 odst. 1 a ustanovení 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti zadavatele a podáním nabídky v případě uzavření smlouvy uděluje zadavateli souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na základě jejich žádosti. V Praze dne Martin Ševčík ředitel školy Přílohy: 1. tabulka - nabídková cena 2. protokol o vykonané kontrolní prohlídce místa plnění 3. vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 4. vzor čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku 5

6 Příloha č.1 Veřejná zakázka č. 003/2014 Tabulka nabídková cena Nabídková cena za instalaci služby v Kč Nabídková cena za provoz služby v běžném měsíci v Kč Bez DPH DPH Včetně DPH Předpokládaná délka realizace instalace služby kalendářních dnů Délka záruční doby.. měsíců V dne. Razítko a podpis uchazeče Příloha č. 2 6

7 Veřejná zakázka č. 003/2014 Protokol o potvrzení účasti na prohlídce místa plnění Tímto potvrzujeme, že jsme se zúčastnili prohlídky ve 14:00 za účelem vytvoření nabídky na opravu dle požadovaných prací vč. přesného zaměření. V dne. Razítko a podpis uchazeče Razítko a podpis zástupce zadavatele 7

8 Příloha č. 3 Veřejná zakázka č. 003/2014 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Jako osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč jméno a příjmení/obchodní firma/název/:.. bydliště/sídlo/místo podnikání:. IČ:.. o veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 s názvem Komplexní zajištění hlasových a datových služeb zadávanou zadavatelem Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 se sídlem Londýnská 782/34, Praha 2, IČ: splňuje základní kvalifikační předpoklady dle ust. 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V dne. Razítko a podpis uchazeče 8

9 Příloha č. 4 Veřejná zakázka č. 003/2014 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku Jako osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč jméno a příjmení/obchodní firma/název/:, bydliště/sídlo/místo podnikání:, IČ: o veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 s názvem Komplexní zajištění hlasových a datových služeb zadávanou zadavatelem Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 se sídlem Londýnská 782/34, Praha 2, IČ: je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku. V dne. Razítko a podpis uchazeče 9

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Identifikace zakázky Název zakázky 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek Zpracováno MČ Praha 2, 29.7.2009 Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více