ROKOV LETECKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V KOŠICIACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROKOV LETECKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V KOŠICIACH"

Transkript

1

2

3 ROKOV LETECKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V KOŠICIACH Košice

4

5 Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, Vážení priaznivci letectva, lietania a leteckej techniky! Dňa uplynulo 40 rokov od vzniku významnej košickej leteckej vysokoškolskej inštitúcie - Vysokej vojenskej leteckej školy SNP, ktorá vyše 30 rokov pripravovala leteckých inžinierov, pilotov spolu s leteckým technickým personálom nielen v rámci Československa a okolitých európskych krajín, ale aj pre partnerov v Amerike, Afrike ako aj Ázii. Jej hlavným poslaním ako centra prípravy príslušníkov letectva bolo zo začiatku prioritne pripravovať vojenský letecký personál. Významné výsledky dosiahla aj na poli vedy a výskumu. Počas svojej existencie upevnila a šírila dobré meno celosvetovo známej košickej leteckej školy, ktorú absolvovalo vyše 4300 absolventov. Vzišli z nej vynikajúci vojenskí piloti, ktorí ešte aj dnes lietajú v civilnej leteckej doprave. Je nesporné, že práve v súvislosti s existenciou Vysokej vojenskej leteckej školy SNP a jej nástupkýň sa o Košiciach začalo hovoriť ako o leteckom meste so silnými leteckými tradíciami. Vytvorili ich celé generácie leteckých nadšencov pilotov, špecialistov, učiteľov i ich študentov, ktorí v Košiciach pôsobili a stále pôsobia. Ich zanietenosť a práca je hodná obdivu a zaiste zodpovedá prístupu, ktorým sa vo vzťahu k životu vyznačovala aj osobnosť Milana Rastislava Štefánika, meno ktorého niesla aj Vojenská letecká akadémia GMRŠ. Jeho krédo veriť, milovať, pracovať je mottom, v duchu ktorého žijeme a tvoríme. Zároveň môžeme dodať, že len takto môžeme skutočne žiť, rozvíjať letecké tradície, vychovávať nových nasledovníkov a zachovávať tak kontinuitu tradícií letectva v Košiciach. Za začiatok novej etapy v napĺňaní odkazu našich predchodcov je možné považovať transformáciu vojenskej leteckej vysokoškolskej inštitúcie na civilnú. Štafetu vysokoškolského vzdelávania leteckých odborníkov prevzala v roku 2005 Technická univerzita v Košiciach a jej Letecká fakulta, ktorá vznikla na báze Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Letecká fakulta svoje vzdelávacie a vedecko-výskumné aktivity už zamerala predovšetkým na civilnú leteckú dopravu a techniku. V súčasnosti, po ôsmich rokoch jej existencie, je možné konštatovať, že sa v rámci fakúlt Technickej univerzity v Košiciach úspešne etablovala. Rozširuje ponuku možností štúdia o zaujímavé letecké študijné programy, pričom od začiatku sa zameriava na komplexné pokrytie leteckej problematiky a na poskytovanie univerzitného vzdelávania spolu s uskutočňovaním vedeckého výskumu a vývoja v tradičných oblastiach letectva: riadenie a bezpečnosť leteckej dopravy, letecké strojárstvo, letecká elektronika a konštrukcia, opravy a prevádzka leteckej techniky v rámci troch vedných odborov s akreditovanými študijnými programami vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Od vzniku Leteckej fakulty TUKE ukončilo do roku 2013 študijné programy v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia vyše 1500 absolventov. Dovoľte, aby som vyjadril svoje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili o zachovanie našej leteckej vzdelávacej inštitúcie. Zároveň by som rád požiadal všetkých pracovníkov fakulty ako aj jej priaznivcov, aby naďalej pomáhali udržať naše vzostupné tempo a spoločne rozvíjať dielo, ktorého základy položili naši predchodcovia, čím vytvoríme priaznivé podmienky pre tých, ktorí ho budú po nás rozvíjať ďalej. Napomôžme spoločne tomu, aby sa tzv. KOŠICKÁ LETECKÁ ŠKOLA rozvíjala aj naďalej. Pevné zdravie, veľa šťastia, mnoho pracovných a osobných úspechov a modré nebo všetkým! prof. Ing. František Adamčík, CSc. dekan LF TUKE

6 Z HISTÓRIE... História vojenského leteckého školstva má už vyše 100 rokov, píše sa od roku 1919, kedy bola založená Letecká škola v Prahe. V tom istom roku bola vytvorená Pilotná škola pokračovacia. V roku 1920 sa hlavným centrom vojenského leteckého školstva stal Cheb, kde bolo ustanovené Riaditeľstvo leteckých škôl. Škola bola neskôr premenovaná na Česko-slovenské ústredné školy pre vzduchoplavectvo a neskôr na Letecké učilište. Od 1924 sa začala zriaďovať Škola pre odborný dorast letectva a vznikla aj Škola pre záložných dôstojníkov letectva. V roku 1925 došlo k zmene v dislokácii Leteckého učilišťa, ktoré bolo preložené do Prostějova a bolo premenované na Vojenské letecké učilište. Od roku 1937 sa začal opäť používať názov Letecké učilište. Likvidácia Leteckého učilišťa vzhľadom k okupácii českých krajín skončila v máji Základom vojenského leteckého školstva na Slovensku sa po vyhlásení samostatného štátu stala bývalá cvičná letka leteckého pluku 3 Generála - letca M. R. Štefánika, dislokovaná na letiskách v Piešťanoch, Vajnoroch a v Nitre. Letka bola v októbri 1940 začlenená do novozriadenej Leteckej školy Slovenských vzdušných zbraní so sídlom na letisku v Trenčianskych Biskupiciach. Po skončení vojny už v júni 1945 obnovilo svoju činnosť Letecké učilište v Prostějove. V Liberci bola zriadená Prípravná letecká škola, ktorá slúžila pre všeobecný vojenský výcvik a výučbu základov teórie potrebnej k ďalšiemu pilotnému alebo spojovaciemu výcviku. Dňom bola zriadená Letecká vojenská akadémia a Škola pre dôstojníkov letectva v zálohe v Hradci Králové. V tomto roku bola zriadená aj Letecká spojovacia škola 1 v Pardubiciach a znovuzriadená Letecká spojovacia škola 2 v Spišskej Novej Vsi. Praktický výcvik v navigácii, streľbe a bombardovaní leteckých navigátorov, rádiotelegrafistov, strelcov a streleckých dôstojníkov zabezpečovala Letecká strelecká škola, ktorá bola neskôr reorganizovaná na Letecké strelecké učilište. Dňom bolo zriadené Letecké technické učilište so sídlom v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktoré pozostávalo z Vojenskej odbornej školy leteckých mechanikov, Vojenského výchovného strediska leteckých mechanikov a Výcvikového strediska odborníkov letectva v zálohe. Od roku 1951 sa v Žamberku sformovala Škola pozemných špecialistov letectva. Od roku 1953 získavali príslušníci vojenského letectva vysokoškolské vzdelanie na leteckej a spojovacej fakulte Vojenskej technickej akadémie v Brne a na tylovej fakulte Vojenskej akadémie v Brne. Na jeseň roku 1955 bolo vojenské letecké školstvo predstavované Leteckým učilišťom v Prostějove, Leteckým technickým učilišťom v Liptovskom Mikuláši a Školou pozemných špecialistov letectva v Žamberku. Dňa bolo zrušené Letecké technické učilište a jeho časť vrátane Vojenskej odbornej školy leteckých mechanikov bola včlenená do novosformovaného Leteckého učilišťa premiestneného z Prostějova do Košíc. Na začiatku 60. rokov zostalo Letecké učilište v Košiciach jediným predstaviteľom a zároveň hlavným centrom vojenského leteckého školstva. V Leteckom učilišti boli pripravovaní piloti v dvojročnom štúdiu. Príprava leteckých mechanikov sa realizovala z radov príslušníkov učňovských škôl, trvala dva roky. Kvalitatívnu zmenu znamenalo reorganizovanie Leteckého učilišťa v Košiciach na Vyššie letecké učilište k V tomto vzdelávacom celku prebiehal celý komplex výcviku a prípravy pilotov, všetkých pozemných špecialistov letectva. V roku 1967 bola pri Vyššom leteckom učilišti zriadená Vojenská stredná odborná škola letecká. V roku 1970 bola zriadená Dôstojnícka pilotná škola.

7 KUKORELLIHO KASÁRNE Košice - Rampová ulica

8 VYSOKÁ VOJENSKÁ LETECKÁ ŠKOLA SNP V KOŠICIACH 1973 Vzhľadom k novým potrebám prípravy pilotov a leteckých špecialistov, bola rozkazom prezidenta republiky č. 08 z zriadená dňom Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košiciach (VVLŠ SNP). VVLŠ SNP v Košiciach mala v podriadenosti dva letecké školské útvary v Košiciach a v Přerove, ktoré plnili úlohu praktického leteckého výcviku. Rozkazom prezidenta republiky č. 11 z boli zriadené dve fakulty: fakulta veliteľsko-inžinierska a fakulta vojenskoinžinierska. Do ich organizačnej štruktúry boli včlenené príslušné odborné katedry. Zároveň vznikli katedry s celoškolskou pôsobnosťou. Od sa VVLŠ SNP stala školiacim pracoviskom pre výchovu vedeckých pracovníkov. Pre skvalitnenie leteckého výcviku bol k vytvorený letecký školský útvar v Piešťanoch. Významná etapa vo vývoji školy nastala po novembri Na základe prijatej vojenskej doktríny a zmenených zahranično-politických väzieb bola prehodnotená štruktúra, úlohy a obsah činnosti vojenského školstva. Došlo k podstatným zmenám v organizačnej štruktúre VVLŠ SNP. V roku 1991 bola škola rozdelená na akademickú časť a na Školiace a výcvikové stredisko letectva, v ktorého pôsobnosti vzniklo i Stredisko zahraničného leteckého výcviku. Zmenila sa podriadenosť leteckých školských útvarov a boli premenované fakulty. Z veliteľsko-inžinierskej sa stala Letecká fakulta a z vojensko-inžinierskej Fakulta leteckej a zabezpečovacej techniky. V tejto dobe začali vo VVLŠ študovať i civilní študenti. Škola sa vo svojej činnosti plne riadila štátnym zákonom o vysokých školách. Po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky bola zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Zb. Vysoká vojenská letecká škola SNP premenovaná na Vysokú vojenskú školu letectva generála Milana Rastislava Štefánika. Uvedeným zákonom boli zrušené fakulty Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z.z. bola Vysoká vojenská škola letectva gen. M. R. Štefánika v roku 1996 premenovaná na Vojenskú leteckú akadémiu gen. M. R. Štefánika v Košiciach. Dňom bola zriadená Výcviková letka Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika v Košiciach.

9 REKTORI / VELITELIA genmjr. Ing. Ján KOVÁL 10/ /1976 plk. Ing. Jiří KUBŮ 11/ /1978 genmjr. Ing. Leonard SABOL 10/1978 5/1990 plk. gšt. Ing. Ján MOKOŠ 6/1990 1/1991 doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. 2/1991 4/1997 plk. gšt. doc. Ing. Anton HRBÁŇ, CSc. 4/1997 4/2000 plk. prof. Ing. Miroslav GREGA, CSc. 4/2000 4/2003 plk. Ing. Ladislav LACKO 4/ /2003 plk. gšt. Ing. Peter KANDRÁČ, PhD. 10/2003 8/2004

10 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE LETECKÉHO PERSONÁLU VELITEĽSKÍ A AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI VOJENSKÉ ŠKOLY - od REKTORI / VELITELIA genmjr. Ing. Ján Kovál Vysoká vojenská letecká škola plk. Ing. Jiří Kubů - poverený Slovenského národného povstania genmjr. Ing. Leonard Sabol v Košiciach (VVLŠ SNP) plk. gšt. Ing. Ján Mokoš Vysoká vojenská škola letectva generála Milana Rastislava Štefánika (VVŠL GMRŠ) doc. RNDr. František Olejník, CSc Vojenská letecká akadémia plk. gšt. doc. Ing. Anton Hrbáň, CSc generála Milana Rastislava plk. prof. Ing. Miroslav Grega, CSc. 4/ //2003 Štefánika (VLA GMRŠ) plk. Ing. Ladislav Lacko 10/2003 8/2004 plk. gšt. Ing. Peter Kandráč, PhD. PROREKTORI VVLŠ / VLA pplk. doc. Ing. Jozef Blažek, CSc pplk. doc. Ing. Václav Dufala, CSc plk. doc. Ing. Michal Gildein, CSc plk. doc. Ing. Anton Hrbáň, CSc plk. prof. Ing. Jozef Považan, CSc. doc. RNDr. František Olejník, CSc doc. Ing. František Adamčík, CSc. doc. RNDr. František Olejník, CSc. NÁČELNÍCI FAKÚLT VVLŠ SNP Fakulta veliteľsko inžinierska plk. Ing. Věroslav Toman plk. Ing. Bohuslav Horák plk. Ing. Alojz Homola Fakulta vojensko inžinierska plk. Ing. Miroslav Grejták plk. doc. Ing. Tobiáš Lazar, CSc plk. Ing. Dušan Neštrák, CSc. DEKANI A PRODEKANI FAKÚLT VVLŠ SNP Letecká fakulta Dekan - plk. Ing. Alojz Homola Prodekan - pplk. Ing. Jozef Jenča Prodekan - plk. doc. Ing. Michal Gildein, CSc Prodekan - pplk. Ing. Miroslav Sklenár, CSc. Fakulta leteckej a zabezpečovacej techniky Dekan - pplk. doc. Ing. Juraj Dulenčín, CSc Prodekan - pplk. Ing. Daniel Bavolár, CSc Prodekan - pplk. Ing. Rudolf Slávka, CSc. Mnohí absolventi školy dosiahli významné úspechy doma aj v zahraničí. Za všetkých je možné uviesť: - pilotné majstrovstvo úspešne vo svete predvádzali členovia akrobatickej skupiny Biele Albatrosy - pplk.ing. Ivan Chvojka, pplk. Ing. Marián Sakáč, mjr. Ing. Luboš Novák, pplk. Ing. Jaroslav Baláž, mjr. Ing. Stanislav Rodziňák, plk. Ing. Peter Fianta, mjr. Ing. Peter Lele, pplk. Ing. Jozef Kello, mjr. Ing. Marián Koňár, plk. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., mjr. Ing. Bohumír Baroš a za technický personál pplk. Ing. Miroslav Hájek, - velitelia Vzdušných síl OS SR - generálmajor Ing. Jozef Dunaj, generálmajor Ing. Martin Babiak, generálmajor Ing. Juraj Baránek, brigádny generál Ing. Miroslav Korba, - absolventmi KOŠICKEJ LETECKEJ ŠKOLY sú aj štyria kozmonauti; za éry Československa: Ing. Vladimír Remek a jeho náhradník Ing. Oldřich Pelčák a prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella a jeho náhradník Ing. Michal Fulier.

11

12 LETECKÁ FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 2005 Vznik Leteckej fakulty Technickej univerzity bol neodmysliteľne spojený s bohatými a dlhodobými tradíciami lietania a vysokoškolského vzdelávania leteckých odborníkov v Košiciach a predovšetkým s históriou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika. Výsledkom transformačného procesu vojenských vysokých škôl SR v roku 2004 bol Zákon č. 455/2004 Z.z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach. Zlúčenie vojenskej a civilnej vysokej školy sa uskutočnilo vo vysokoškolskom systéme SR po prvýkrát a bolo spojené s mnohými problémami, hlavne v oblasti legislatívy, delimitácie majetku, pracovno-právnych vzťahov a financovania. Rozhodnutím rektora TUKE Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraja SINAYA, DrSc. a v súlade s platnou legislatívou vysokých škôl vznikol od ako medzičlánok - súčasť Rektorátu TUKE najprv Ústav aeronautiky, ktorý mal zabezpečiť vzdelávanie študentov, režim života a prevádzku priestorov a hlavne prípravu základných dokumentov potrebných pre vznik novej fakulty. Výsledkom transformačného procesu bolo rozhodnutie Akademického senátu TUKE, ktorý pod vedením predsedu prof. Ing. Liberiosa VOKOROKOSA, PhD. na verejnom zasadnutí dňa schválil vznik Leteckej fakulty, ako deviatej fakulty TUKE, s účinnosťou od s leteckým zameraním vedecko-výskumnej činnosti a študijných programov.

13 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE LETECKÉHO PERSONÁLU od AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta od /2004 1/2005 Technická univerzita v Košiciach Ústav aeronautiky 2/2005 4/2013 Technická univerzita v Košiciach od 5/2013 Letecká fakulta DEKANI LF doc. RNDr. František Olejník, CSc. prof. Ing. František Adamčík, CSc. PRODEKANI LF TUKE prof. Ing. Josef Blažek, CSc doc. In. Ján Piľa, PhD prof. Ing. František Adamčík, CSc doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA PREDSEDOVIA AKADEMICKÉHO SENÁTU LF TUKE doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc PhDr. Anna Čekanová, PhD Ing. Luboš Socha, PhD. od 2012 Ing. Juraj Vagner, ING-PAED IGIP Súčasné vedenie Leteckej fakulty TUKE od Dekan prof. Ing. František Adamčík, CSc. Prodekan pre vedu a výskum doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD. Prodekan pre vzdelávanie Ing. Peter Kaľavský, PhD. Predseda Akademického senátu LF Ing. Juraj Vagner, ING-PAED IGIP Tajomník fakulty Ing. Jozef Drabiščák

14 SÚČASNÉ MOŽNOSTI ŠTÚDIA na Leteckej fakulte 2013 Vedecko-pedagogickí pracovníci Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pôsobia v rámci štruktúry šiestich katedier so špecializovaným zameraním do jednotlivých oblastí leteckej problematiky. Letecká fakulta ponúka v súčasnosti vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v 13 akreditovaných študijných programoch: Vedecko-pedagogické pracovisko Katedra aerodynamiky a simulácií Katedra avioniky Katedra leteckej technickej prípravy Katedra letovej prípravy Katedra leteckého inžinierstva Katedra manažmentu leteckej prevádzky Zameranie aerodynamika, počítačové modelovanie a simulácie, matematika, fyzika, informatika, počítačová technika a programovanie letecká elektronika - letecké prístroje, navigačné, rádiové a rádiotechnické, elektrické a špeciálne palubné systémy lietadiel, letecké komunikačné a informačné systémy letectva letecká elektrotechnika, letecké strojárstvo, letecká a priemyselná senzorika, magnetometria a diagnostika, materiálové inžinierstvo príprava lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky letecké strojárstvo - konštrukcia lietadiel a leteckých motorov, letiskové technické a prevádzkové zabezpečenie riadenie a ekonomika leteckých činností, bezpečnosť leteckej dopravy a letísk St. Titul Študijný program Študijný odbor Bc. Riadenie leteckej dopravy Doprava Bc. Profesionálny pilot Doprava Bc. Pracovník riadenia letovej prevádzky Doprava Bc. Prevádzka letísk Doprava Bc. Prevádzka lietadiel Mot.voz., koľ.voz., lode a lietadlá Bc. Avionické systémy Elektronika Bc. Senzorika Elektronika Ing. Riadenie leteckej dopravy Doprava Ing. Prevádzka lietadiel Mot.voz., koľ.voz., lode a lietadlá Ing. Senzorika a avionické systémy Elektronika PhD. Riadenie leteckej dopravy Doprava PhD. Prevádzka lietadiel Mot.voz., koľ.voz., lode a lietadlá PhD. Letecké a priemyselné elektronické systémy Elektronika

15

16 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Technická univerzita v Košiciach (TUKE) bola založená v roku 1952, no jej korene treba hľadať v hlbokej minulosti. Už v roku 1657 bola v Košiciach založená Universitas Cassoviensis, ale technické vzdelanie bolo na úroveň vysokoškolského povýšené až v roku 1762, keď bola rakúsko-uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici. Tá poskytovala vzdelanie a vyvíjala výskumnú činnosť v celom komplexe vedných odborov, od rudného baníctva po výrobu a spracovanie kovových materiálov. Zárodky technického vysokého školstva v Košiciach siahajú do roku 1937, keď bola Zákonom č. 170 Československej republiky zriadená Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. S vyučovaním sa malo začať už v školskom roku 1938/39, no predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži prinútili presťahovať ju najskôr do Prešova, potom do Martina, až nakoniec zakotvila v Bratislave a dala základ dnešnej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. K skutočnému zrodu Vysokej školy technickej v Košiciach došlo na základe Vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. z 8. júla 1952, ktorým bola táto zriadená s tromi fakultami, a to fakultou ťažkého strojárenstva, baníckou a hutníckou fakultou. V roku 1969 pribudla elektrotechnická fakulta, v roku 1976 stavebná fakulta. Významnou udalosťou bolo premenovanie školy na Technickú univerzitu v Košiciach na základe zákona SNR z 13. februára V roku 1992 bola v Prešove zriadená fakulta odborných štúdií, ktorá sa v roku 1996 pretransformovala na dnešnú fakultu výrobných technológií. V roku 1992 bola zriadená aj ekonomická fakulta, čím univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín a v tomto trende pokračovala aj v roku 1998, keď bola založená fakulta úžitkových umení. Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára V súčasnosti TUKE pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska. Na deviatich fakultách TUKE študuje spolu vyše študentov a pracuje okolo 900 profesorov, docentov a asistentov a rovnaký počet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov. Súčasné vedenie TUKE Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Anton ČIŽMÁR, CSc. Prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Stanislav KMEŤ, CSc. Prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc. Prorektor pre rozvoj a výstavbu prof. Ing. Emil SPIŠÁK, CSc. Prorektor pre vzdelávanie prof. Ing. Pavel RASCHMAN, CSc. Zmocnenec pre kvalitu prof. Ing. Jozef ZAJAC, CSc. Kvestor Ing. Marcel BEHÚN, PhD. Predseda Akademického senátu TUKE doc. RNDr. Dušan OLČÁK, CSc. Kontakt: TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, Letná 9, Košice Tel. ústredňa: ,

17 LETECTVO POSKYTUJE NOVÉ PERSPEKTÍVY Špičkové technológie a vysoké nároky na organizáciu leteckej prevádzky vyžadujú, aby aj kvalita ľudí pracujúcich v oblasti letectva bola vysoká. Letecká fakulta prijíma na vybrané študijné odbory len záujemcov, ktorí vyhovujú náročným zdravotným a psychofyziologickým kritériám. U všetkých študentov rozvíja také cenné pracovné vlastnosti, ako sú dôslednosť, presnosť, spoľahlivosť a morálne a vôľové vlastnosti, ako je odvaha, čestnosť a vytrvalosť. Tieto kvality sú cenným bonusom, ktorý si môže študent Leteckej fakulty odniesť do praxe a ďalšieho života. Je overené a mnoho leteckých odborníkov to dokazuje, že študovať leteckú problematiku a pracovať v oblasti letectva poskytuje človeku možnosť iného pohľadu na svet. A to nielen pre lietajúci personál, ale aj pre všetkých, ktorí pracujú okolo lietadiel, so zabezpečovacou technikou a na letiskách. V letectve pracujú ľudia, v ktorých je kus romantiky, túžby odpútať sa od zeme a pozrieť sa na svet z tretej dimenzie. Táto túžba inšpiruje k snahe byť lepším a potvrdzuje skutočnosť, že ľudstvo nevzlietlo na oblohu silou svalov, ale silou vedomostí. So zámerom zvýšiť záujem mladých ľudí o lietanie, letectvo a štúdium leteckej problematiky, podpísali v Košiciach dňa Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti rozvoja letectva: Letisko Košice - Slovenské technické múzeum - Múzeum letectva Košice - Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach - Slovenský národný aeroklub - Letecká škola Bidovce - Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach - Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach - Softvérová spoločnosť PWC Avis, s.r.o. - Slovenská letecká agentúra, s.r.o. -

18 KOŠICE - SÍDLO LETECKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH Košice sú druhým najväčším mestom Slovenskej republiky. Prvé písomné správy o meste s historickým názvom CASSOVIA pochádzajú z 13. storočia. V prvej polovici 14. storočia boli Košice už slobodným kráľovským mestom. V decembri 1654 bolo v meste zriadené gymnázium, v roku 1657 vznikla univerzita Academia Cassoviensis, premenovaná v roku 1776 na kráľovskú akadémiu Academia Regia Cassoviensis. Košice sú zaujímavé aj architektonicky. Historické jadro mesta bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. V jej strede sa týči Dóm sv. Alžbety, ktorý patrí k najmonumentálnejším prejavom gotického umenia v Európe mesto Košice získalo prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry 2013.

19 KONTAKT Technická univerzita v Košiciach Letecká fakulta Rampová 7, Košice Tel: +421 (55) Tel./fax: +421 (55) Vydávateľ: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach Spracoval: František Adamčík Foto: Archív LF TUKE Tlač: UK TUKE Náklad: 300 ks Rok vydania: 2013

20

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka)

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Rozvoj priemyslu na Povaţí ako aj v Novom Meste nad Váhom, vznik strojárskych závodov v meste si vyţiadal vznik školy s technickým zameraním.

Více

Projekty riešené pracovníkmi Leteckej fakulty v Akademickom roku 2013/2014:

Projekty riešené pracovníkmi Leteckej fakulty v Akademickom roku 2013/2014: Projekty riešené pracovníkmi Leteckej fakulty v Akademickom roku 2013/2014: Projekt v rámci Siedmeho rámcového programu EÚ (7.RP EU): 1. Názov programu, v rámci ktorého získal projekt podporu: 7. RP EU

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 2/2013-SR z 13. 09. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dátum: 10. 09. 2014 Slovenská

Více

KOŠICE

KOŠICE CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava KOŠICE 2012 8.2-10.2.2012 Studijní a informační brožura Prof. Ing. Rudolf Volner,

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU LETECKÁ FAKULTA

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU LETECKÁ FAKULTA T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V K O Š I C I A C H INFORMÁCIE O ŠTÚDIU LETECKÁ FAKULTA AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 1 O B S A H Príhovor dekana Leteckej fakulty... 4 1. AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Spojená škola Červenej armády 25, Martin. Zaostri na školu

Spojená škola Červenej armády 25, Martin. Zaostri na školu Spojená škola Červenej armády 25, 036 01 Martin Zaostri na školu Mgr. Dana Ochodnická, Ľubomír Štrba Jana Čičmancová, Alexandra Hanusová, Lucia Čičmancová, Peter Skuhra, Róbert Sochuliak Prvé sídlo školy

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o.

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE AKADEMICKÝ SENÁT Materiál na zasadnutie Akademického senátu UK dňa 24. júna 2015 Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. Materiál obsahuje: 1. Návrhy uznesení.

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

ORGANIZAČNÝ PORIADOK LETECKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

ORGANIZAČNÝ PORIADOK LETECKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH ORGANIZAČNÝ PORIADOK LETECKEJ FAKULTY TUKE Strana 1 z 11 ORGANIZAČNÝ PORIADOK LETECKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH Akademický senát Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných.

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. www.etwinning.sk ,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. Čo je etwinning?,,e skratka pre elektronický,,twinning znamená partnerstvo partnerstvá škôl v Európe portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E

Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ----------------------------------------------------------------------------------- S M E R N I C A č. 116 URČENIE ŠKOLNÉHO, POPLATKOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM,

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

S TN EN EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY

S TN EN EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY S TN EN 1993-1-5 EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY Dňa 21. 4. 2008 sa uskutočnila na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU vbratislave schôdza TK 4 Kovové

Více

Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky

Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky História Ministerstvo dopravy 1923 Výnos ministerstva železníc Pamětní knihy železničních úřadů. Sebrání pamětí na dobu převratu. 1924 - Upozornenie

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku Vás pozývajú na vedeckú konferenciu o literárnej muzeológii

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Vnútorné predpisy. Univerzity Komenského v Bratislave, Vnútorný predpis č. 19/2017

Vnútorné predpisy. Univerzity Komenského v Bratislave, Vnútorný predpis č. 19/2017 Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný predpis č. 19/2017 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravuje používanie akademických insígnií Ročník 2017 Obsah

Více

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Vnútorné predpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 1/2013 Pravidlá pre stanovenie výšky odmien spojených s pedagogickou a publikačnou

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 19. 7. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 217 ZÁKON z 15. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

PREDSTAVENIE CENTRA VZDELÁVANIA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL SYSTÉM VZDELÁVANIA V OZBROJENÝCH SILÁCH SR

PREDSTAVENIE CENTRA VZDELÁVANIA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL SYSTÉM VZDELÁVANIA V OZBROJENÝCH SILÁCH SR PREDSTAVENIE CENTRA VZDELÁVANIA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL A SYSTÉM VZDELÁVANIA V OZBROJENÝCH SILÁCH SR Ing. Michal CHLEBEC Riaditeľ centra vzdelávania AOS 0.. 20 STRANA č. CIEĽ Predstaviť úlohy a poslanie

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

História vysokého technického školstva na Slovensku Ing. Ondrej Kvasnica

História vysokého technického školstva na Slovensku Ing. Ondrej Kvasnica História vysokého technického školstva na Slovensku Ing. Ondrej Kvasnica 1 Vysoká škola banícka a lesnícka v Banskej Štiavnici Počiatky vysokého technického školstva sú v celosvetovom rozsahu späté so

Více

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre Prezentácia projektu Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní pod názvom: Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Projekt: Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní

Více

Aktuální návrh novelizace vysokoškolského zákona na Slovensku.

Aktuální návrh novelizace vysokoškolského zákona na Slovensku. Aktuální návrh novelizace vysokoškolského zákona na Slovensku. Několik postřehů. Když dva dělají totéž... Jaroslav Kupčík Slovenský Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT KOPES 2007 23. 1. 25. 1. 2007 Brno - Radešín Univerzita obrany, Brno Katedra elektrotechniky K217 Vedoucí katedry:

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

Štipendiá a granty. Akademické mobility, NŠP, CEEPUS

Štipendiá a granty. Akademické mobility, NŠP, CEEPUS Štipendiá a granty Akademické mobility, NŠP, CEEPUS Bratislava 2. 10. 2013 Michal Fedák SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 Smernica dekana Číslo: 3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 SMERNICA DEKANA MTF STU č.3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v

Více

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN 14/2008 VZN č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu 15/2008 VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVNÁ PREVÁDZKA LABORATÓRNY DOPRAVNÝ VÝCVIK

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVNÁ PREVÁDZKA LABORATÓRNY DOPRAVNÝ VÝCVIK doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD. Ing. Juraj Čamaj, PhD. Ing. Pavol Meško, PhD. Ing. Jaroslav Mašek, PhD. Ing. Peter Šulko, PhD. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. Ing. Lumír Pečený

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

Stredná odborná škola podnikania Prešov

Stredná odborná škola podnikania Prešov Stredná odborná škola podnikania Prešov Školské vzdelávacie programy / študijné odbory ŠkVP: Imidž, kreativita a poradenstvo 3158 M styling a marketing ŠkVP: Manažment a tvorba produktov CR 6324 M manažment

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? Orgány EÚ v skratke Európska rada Určovanie stratégie Úloha: určuje politické smerovanie

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, 013 18 Lietava Číslo: 155/Cho/2014 Z á p i s n i c a Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa 19.2.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného

Více

Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti. mjr. JUDr. Vladimír Majba

Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti. mjr. JUDr. Vladimír Majba Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti mjr. JUDr. Vladimír Majba Problematiku povoľovania pobytu cudzincom na území Slovenskej republiky upravujú: zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více