ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Transkript

1 Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3S/135/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Šebestová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013: ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Šebestovej a členiek senátu JUDr. Dáši Filovej a JUDr. Anny Peťovskej, PhD., v právnej veci žalobcu: M. T., bytom I. XXXX/ XX, D., zastúpený: Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o., Sartorisova 10, Bratislava, proti žalovanému: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, P.O.Box 57, Bratislava, za účasti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Štúrova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PO-4553/2011/Ja zo dňa , takto r o z h o d o l : Žaloba sa z a m i e t a. Žalobcovi súd náhradu trov konania nepriznáva. o d ô v o d n e n i e : Žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa domáhal, aby súd preskúmal zákonnosť rozhodnutie žalovaného zo dňa č. PO-4553/2011/Ja, ktorým žalovaný zmenil rozhodnutie Katastrálneho úradu v Nitre č. O. X/XXXX-X/Fi zo dňa XX.XX.XXXX a rozhodol o vyhovení protestu Okresnej prokuratúry Nové Zámky sp. zn. Pd XX/XX-X zo dňa XX.XX.XXXX, rozhodnutie Správy katastra Šaľa č. V XXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe manželskej dohody o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov spísanej vo forme notárskej zápisnice dňa zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Žalobca uvádza, že žalovaný pochybil pri aplikácii ust. 31 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z.z.. Z uvedeného vyplýva, že správny orgán poukázal na stanovisko Najvyššieho súdu SR 1Sž-KS 139/2004, podľa ktorého za dohodu o prevode nehnuteľnosti možno považovať aj dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na druhej strane bez bližšieho odôvodnenia neaplikoval daný režim na dohodu o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov spísanú formou notárskej zápisnice. Neguje tak znenie 149a Občianskeho zákonníka, ktorý pri dohodách manželov týkajúcich sa nehnuteľností podľa ust. 143 a 149 vyžaduje písomnú formu a účinnosť vkladom do katastra. Preto je zrejme nesprávne tvrdenie žalovaného, že dohoda o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov nie je dohodou o prevode nehnuteľností. Žalovaný nijakým spôsobom nezdôvodnil, prečo dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov považuje za dohodu o prevode nehnuteľností a dohodu o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov už nie, keď výsledkom oboch dohôd je zmena vo vlastníckych vzťahoch inak, ako na základe právnej udalosti. Žalobca uvádza, že na rozdiel od Správy katastra v Šali, tak Katastrálny úrad v Nitre ako aj žalovaný išli nad rámec svojich zákonom vymedzených právomocí, čím porušili princípy právneho štátu vymedzené v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, keď správny orgán si atrahoval oprávnenia dané iným subjektom (notárom a advokátom).

2 Žalovaný, podľa názoru žalobcu, pochybil pri výklade ust. 149a Občianskeho zákonníka, pretože svojim rozhodnutím neakceptoval zmluvu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov spísanú formou notárskej zápisnice, ktorá sa týka už nadobudnutého majetku a nielen majetku, ktorý sa ešte len má nadobudnúť. Podľa názoru žalobcu spísaná dohoda pritom nebola v rozpore so znením 149a Občianskeho zákonníka, pretože dohodu uzavreli manželia a dohoda bola uzavretá počas manželstva. Bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti majú právo realizovať svoje dispozičné oprávnenie tým, že nehnuteľnosť prevedú na tretiu osobu alebo aj tým, že vyporiadajú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov po jeho zániku, resp. zúžia rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva. Postup správneho orgánu je protizákonný aj protiústavný, nerešpektuje ochranu poskytnutú ustanovením čl. 20 ods. 1 Ústavy SR, kde vlastníctvo každého má rovnaký zákonný obsah a súčasne sa deklaruje právo vlastniť majetok. Postupom správneho orgánu došlo k nezákonnému obmedzeniu vlastníctva bez splnenia zákonných predpokladov čl. 20 Ústavy SR. Dôvod, na ktorý poukazuje žalovaný, pre ktorý nemožno pripustiť dohody na majetok už nadobudnutý počas manželstva neobstojí, žalovaný ako dôvod uvádza retroaktivitu a ukracovanie veriteľov. Z uvedeného je zrejmé, že nielen neexistuje zákonný dôvod, no ani iný rozumný dôvod na obmedzenie dohôd o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov len na majetok, ktorý sa má nadobudnúť v budúcnosti. V prípade slobodnej a vážnej vôle a určitého a zrozumiteľného prejavu manželov by sa mal ich prejav vôle rešpektovať ako výsostné právo vlastníka, ktorý sa rozhodol o spôsobe nakladania s časťou majetku predtým patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podobne ako to rešpektuje pri prevode, darovaní a zámene majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Postupom a rozhodnutím žalovaného sa narušuje stav právnej istoty, kde je ohrozené výlučné vlastníctvo žalobcu, nakoľko jeho vtedajšia manželka teraz spochybňuje dohodu, ktorú v čase manželstva uzavrela slobodne a vážne a snaží sa o zrušenie dohody o zúženie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čím sa narušuje stav právnej istoty ako aj záujem na rešpektovaní prejavu vôle účastníkov vyjadrený formou dohody. Žalovaný vo vyjadrení k žalobe uviedol, že žaloba žalobcu nie je dôvodná. Žalovaný je naďalej toho názoru, že dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov možno uzavrieť len medzi manželmi, počas trvania manželstva a iba do budúcnosti, teda nemôže sa vzťahovať na majetok, ktorý bol nadobudnutý pred uzavretím takejto dohody. Opätovne žalovaný zdôrazňuje, že dohoda podľa 143a Občianskeho zákonníka môže upravovať len režim nadobudnutia veci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale sama osebe nemôže byť právnym titulom pre zmenu v osobe vlastníka. Žalovaný uviedol, že riadne zdôvodnil vo svojom rozhodnutí, prečo dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov považuje za dohodu o prevode nehnuteľnosti a dohodu o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov už nie. Žalovaný uvádza, že kým dohoda o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov predpokladá existenciu manželstva, zatiaľ vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je podmienené jeho zánikom. Pod vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné rozumieť rozdelenie veci tvoriacich predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako aj vyporiadanie dlhov a pohľadávok vyplývajúcich z tohto spoluvlastníctva. Vzhľadom k uvedenému je zrejmé, že je nutné dôsledne rozlišovať medzi dohodou o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorá je zmluvou o prevode nehnuteľností a dohodou o rozšírení alebo zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorá nie je zmluvou o prevode nehnuteľností. Žalovaný poukazuje na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2Sž-o-Ks 93/2006, ktorý bol publikovaný v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov SR pod poradovým (publikačným) číslom 30/2008. Dňa prokurátor oznámil súdu, že vstupuje do konania vedeného na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 3S 135/2011. Vo vyjadrení k žalobe uviedol, že dôvodom podania protestu prokurátora proti rozhodnutiu Správy katastra Šaľa zo dňa bolo porušenie 31 ods. 1 zák. č. 162/1995, pretože vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol povolený len na základe notárskej zápisnice o zúženie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to ešte ohľadom pozemkov, ktoré sa už nachádzali v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Okresná prokuratúra v Nových Zámkov sa v rámci právneho posúdenia veci v plnom rozsahu prihlásila k rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sž-o-KS 93/2006 zo dňa Podľa daného rozsudku dohoda o rozšírení alebo zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov uzavretá podľa 143a Občianskeho zákonníka nepredstavuje sama osebe titul pre zmenu vlastníckych vzťahov, resp. inak

3 povedané nemôže nahradiť samotnú prevodnú zmluvu, ku ktorej predstavuje len stanovenie režimu nadobudnutia vlastníctva, pričom rozšíriť alebo zúžiť možno bezpodielové spoluvlastníctvo manželov len do budúcna, t.j. len vo vzťahu k majetku, ktorý doposiaľ nebol manželmi nadobudnutý do ich bezpodielového spoluvlastníctva. Prokurátor poukazuje vo vyjadrení na znenie ustanovení 143, 143a ods. 1, 2, 3, 149 ods. 2 a 149a Občianskeho zákonníka. Znenie 149a stanovuje, že dohody uzavreté podľa 143 a 149 musia mať písomnú formu a podliehajú vkladu do katastra nehnuteľností. I keď ust. 143 Občianskeho zákonníka explicitne neustanovuje pomenovanie žiadnej konkrétnej dohody, môže zo znenia jeho prvej časti stanovujúcej pozitívne, čo je predmetom bezpodielového vlastníctva manželov, dôjsť k záveru, že pod predmetnou dohodou tu možno mať na mysli každú dohodu (zmluvu), ktorá je spôsobilá byť titulom nadobudnutia tohto typu vlastníctva k nehnuteľnosti samozrejme s výnimkou darovacej zmluvy a reštitučnej vydávacej zmluvy, ktoré sú z daného režimu vylúčené v zmysle druhej časti daného ustanovenia. Možno teda konštatovať, že znenie 149a hovorí o dohodách, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti vkladom do katastra, pričom za tieto dohody treba pokladať prevodné zmluvy (s výnimkou darovacej a reštitučnej vydávacej zmluvy) a dohodu o zrušení a vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov (rozsudok NS SR sp. zn. 1 Sžo-KS 139/2004). A contrario teda platí, že na základe dohôd upravených v 143a sa práva k nehnuteľnostiam vkladom do katastra nehnuteľností v zmysle 28 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. nezapisujú. Z uvedeného je zrejmé, že na základe vzájomnej nadväznosti ustanovení 143, 143a, 149 a 149a Občianskeho zákonníka je možné dôjsť k ich výkladu, ktorý je aplikovateľný tak zo strany účastníkov právnych vzťahov ako i orgánov verejnej moci, pričom takýto výklad si osvojila judikatúra ako i rozhodovacia prax orgánov štátnej správy katastra nehnuteľností. Prokurátor uvádza, keďže vo vkladovom konaní č. V 1955/2009 nebola Správe katastra Šaľa predložená žiadna zmluva o prevode nehnuteľností ale len notárska zápisnica o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, mala správa katastra postupovať v zmysle 31 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z. oprávňujúceho ju skúmať platnosť zmluvy doloženej k návrhu na vklad. Na záver možno preto uviesť, že rozhodnutie žalovaného o vyhovení protestu prokurátora je nutné vyhodnotiť ako zákonné, pretože zrušeným rozhodnutím Správy katastra Šaľa o povolení vkladu č. V XXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX bol do katastra nehnuteľností povolený vklad vlastníckeho práva na základe právneho úkonu - dohody o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorá nemá povahu zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti. I keď pri predmetnej notárskej zápisnici o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jej platnému uzavretiu, pretože sa táto týkala už nadobudnutého majetku, je potrebné si uvedomiť, že iba v prípade platného uzavretia by len na základe takejto listiny nebolo možné vykonať zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, a to či už vkladom alebo záznamom. Vzhľadom na uvedené žiada, aby súd žalobu žalobcu ako bezdôvodnú zamietol. Krajský súd v Bratislave, ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci ( 246 ods. 1 O.s.p.) na nariadenom pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe ( 249 ods. 2 O.s.p.), ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie ako aj postup správneho orgánu bol v súlade so zákonom ( 250j ods. 1 O.s.p.) a preto žalobu žalobcu zamietol. Podľa 244 ods. 1 O.s.p. v správnom súdnictve súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté rozhodnutie je v súlade so Správnym poriadkom, t.j. najmä s hmotnými a procesnými administratívnymi predpismi. V intenciách 244 ods. 1 O.s.p. súd preskúmáva aj zákonnosť postupu správneho orgánu, ktorým sa vo všeobecnosti rozumie aktívna činnosť správneho orgánu podľa procesných a hmotnoprávnych noriem, ktorou realizuje právomoc stanovenú zákonmi. V zákonom predpísanom postupe je správny orgán oprávnený a súčasne aj povinný vykonať úkony v priebehu konania a ukončiť ho vydaním rozhodnutia, ktoré má zákonom predpísané náležitosti, ak sa na takéto konanie vzťahuje zákon o správnom konaní.

4 Úlohou súdu v danej veci bolo preskúmať rozhodnutie žalovaného ako aj rozhodnutie Katastrálneho úradu v Nitre zo dňa , či uvedené rozhodnutia boli vydané v súlade s ust. 31 zák. č. 162/1995 Z.z. ako aj v súlade s Občianskym zákonníkom, a to najmä s ust. 143, 143a, 149 a 149a. Z obsahu administratívneho spisu žalovaného súd zistil, že dňa bola spísaná notárska zápisnica sp. zn. N XXX/XXXX, NZ XXXXX/XXXX, T. XXXXX/XXXX notárom N.. Y. Y. medzi účastníkmi M. T. a manželkou M. T., ktorí uzavreli manželskú dohodu týkajúcu sa nehnuteľností v kat. ú. Šaľa vedené na LV č. XXXX. V notárskej zápisnici je uvedené, že manželia M. T. a M. T. vyhlasujú, že v súlade s ust. 143a ods. 1 Občianskeho zákonníka zužujú si svoj zákonom stanovený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov tak, že nehnuteľnosti v kat. úz. D. vedené na LV č. XXXX uvedené v bode 1/ notárskej zápisnice bližšie popísané a identifikované, podiel pod B.2, v polovici vo výlučnom vlastníctve M. T., pod B.3, v polovici sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov M. T. a M. T.. I. M. T. a M. T. vyhlasujú, že v súlade s ust. 143a ods. 1 Občianskeho zákonníka zužujú si svoj zákonom stanovený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov tak, že nehnuteľnosti v kat. ú. D. v bode 1. tejto notárskej zápisnice bližšie popísané a identifikované, podiel pod B. 3, v polovici bude výlučným vlastníkom M. T.. Návrh na vklad do katastra, ktorého súčasťou je notárska zápisnica zo dňa , ktorú uzavreli manželia M. T. a M. T., bol podaný dňa XX.XX.XXXX na G. katastra D.. Dňa vydala Správa katastra Šaľa rozhodnutie č. V XXXX/XX, ktorým podľa 31 ods. 3 zák. č. 162/1995 Z.z. povolila vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech M. T. na základe uzavretej manželskej dohody zo dňa Dňa obdržala Správa katastra Šaľa protest prokurátora voči rozhodnutiu č. V XXXX/ XXXX, ktorým navrhol prokurátor, aby napadnuté rozhodnutie bolo v lehote 30 dní od podania protestu prokurátora zrušené. Dňa obdržala Okresná prokuratúra Nové Zámky oznámenie Správy katastra Šaľa, že podaný protest prokurátora č. PD XX/XX-X zo dňa XX.XX.XXXX, doručený správe katastra dňa XX.XX.XXXX, bol dňa XX.XX.XXXX v súlade s ust. 26 ods. 3 zák. č. 153/2011 Z.z. predložený spolu so spisovým materiálom na rozhodnutie Katastrálnemu úradu v Nitre. Katastrálny úrad v Nitre rozhodnutím č. O. X/XXXX-X/Fi zo dňa XX.XX.XXXX vyhovel protestu Okresného prokurátora v Nových Zámkoch pod sp. zn. Pd XX/XX-X zo dňa XX.XX.XXXXa rozhodnutie Správy katastra Šaľa č. V XXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe manželskej dohody o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov spísanej vo forme notárskej zápisnice zo dňa zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie Správe katastra Šaľa. Proti rozhodnutiu katastrálneho úradu zo dňa XX.XX.XXXX č. O. X/XXXX-X/Fi podal žalobca odvolanie. Žalovaný vydal dňa rozhodnutie č. Po-XXXX/XXXX-Ja, ktorým rozhodol tak, že zmenil napadnuté rozhodnutie zo dňa tak, že znie: Katastrálny úrad v Nitre podľa 27 ods. 1 v spojitosti s 26 ods. 6 zák. č. 153/2001 Z.z. a 69 Správneho poriadku protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky sp. zn. Pd XX/XX-X zo dňa XX.XX.XXXX vyhovuje, rozhodnutie Správy katastra Šaľa č. V XXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe manželskej dohody o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov spísanej vo forme notárskej zápisnice zo dňa ruší a vec vracia na ďalšie konanie. Žalobca dňa doručil Krajskému súdu v Bratislave žalobu voči rozhodnutiu žalovaného a v žalobe uvádza, že zo strany žalovaného došlo k pochybeniu pri aplikácii ust. 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. ako aj pochybeniu pri výklade ust. 149a Občianskeho zákonníka.

5 Podľa 31 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z., správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Podľa 32 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z.z., ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je v súlade s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Podľa 32 ods. 3 zák. č. 162/1995 Z.z., ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne. Podľa 143 Občianskeho zákonníka, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Podľa 143a ods. 1, 2, 3 Občianskeho zákonníka, manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa. Podľa 149 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Podľa 149a Občianskeho zákonníka, pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra. Ustanovenie 143a Občianskeho zákonníka zavedené s účinnosťou od novelou Občianskeho zákonníka (zák. č. 509/1991 Zb.), odstránilo rigoróznosť dovtedajšej úpravy a umožnilo, aby si manželia svoje vzájomné majetkové vzťahy upravili zmluvne odlišne od zákonnej úpravy. Takejto dohode však nemožno priznať retroaktívne právne účinky s ohľadom na princíp právnej stability a istoty v právnom štáte, ako aj s ohľadom na požiadavku istoty tretích osôb (napr. veriteľov), pretože vyňatím z bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa majetok stáva predmetom voľnej dispozície jedného z manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov totiž nemožno považovať za vnútornú záležitosť manželov, ale za právny inštitút, ktorý sa dotýka aj iných (fyzických a právnických osôb) a má svoje právne dôsledky v rôznych sférach života spoločnosti a na právne vzťahy, ktoré v nich vznikajú. Súd uvádza, že podmienky, ktoré musia byť splnené pri uzavretí takýchto dohôd sú, že takáto dohoda môže byť uzavretá len medzi manželmi počas trvania manželstva a do budúcnosti, teda nemôže sa vzťahovať na majetok, ktorý bol nadobudnutý pred uzavretím tejto dohody, lebo tieto požiadavky sú plne v súlade so znením ust. 143a Občianskeho zákonníka. Podľa názoru súdu nemožno dohodou uzavretou podľa 143a Občianskeho zákonníka meniť už existujúce vlastnícke vzťahy, lebo takýto výklad uvedeného zákonného ustanovenia by bol v priamom rozpore s jeho znením. Dohoda manželov o rozšírení alebo zúžení zákonného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže nahradiť zmluvu o zmene vlastníctva (kúpno-predajnú, darovaciu, výmennú).

6 Súd sa vzhľadom na uvedené nestotožnil s názorom žalobcu, a to najmä s výkladom ust. 143a Občianskeho zákonníka a 31 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z.z.. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je upravené v druhej hlave druhej časti Občianskeho zákonníka ustanoveniami 143 až 151. Má iný obsah, než majetkové spoločenstvo, ktoré upravuje právny poriadok v Českej republike. Od platí v Českej republike novelizované znenie ust. 143 Občianskeho zákonníka a je odlišné od znenia platného v Slovenskej republike. Takisto nebolo možné sa stotožniť s tvrdením, že ust. 149a Občianskeho zákonníka, podľa ktorého pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ust. 143 a 149 týkajú nehnuteľnosti, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra by bolo možné vzťahovať okrem 143 a 149 aj na 143a Občianskeho zákonníka. Takýto extenzívny výklad by priamo odporoval zneniu ust. 149a Občianskeho zákonníka, a preto je podľa názoru súdu, neprípustný. Súd konštatuje, že správne orgány dostatočne zistili skutkový stav a z neho vyvodili správny právny názor. Súd považuje právny názor žalovaného, že rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov možno dohodou upravovať len do budúcnosti, za správny a plne korešpondujúci zneniu ust. 143a Občianskeho zákonníka, podľa ktorého manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Z citovaného znenia zákona vyplýva, že dohoda podľa 143a Občianskeho zákonníka môže upravovať len režim nadobúdania vecí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale sama osebe nemôže byť právnym titulom pre zmenu v osobe vlastníka. Z toho potom tiež vyplýva, že takáto dohoda nepodlieha v zmysle ust. 4 zák. č. 162/1995 Z.z. vkladu do katastra nehnuteľností (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2Sž-o-KS 93/2006). O trovách konania bolo rozhodnuté podľa 249 ods. 1 O.s.p. tak, že neúspešnému žalobcovi súd náhradu trov konania nepriznal. Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3 : 0 ( 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení zákona č. 33/2011 Z.z.). Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne, dvojmo na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Zámenná zmluva uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi I. Zamieňajúci : Obec Borovce IČO: 00 312 304 Sídlo: 922 09 Borovce 168, Slovenská republika Zastúpená: Ivan Šiška, starosta obce

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavretá dnešného dňa, mesiaca a roku v súlade s ust. 588 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb., Občianky zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/106/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012200783 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašíková PhD.

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 /

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 / Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 611 Občianskeho zákonníka v spojení s 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia 9a/ ods.8 písmena e/ Zákona č. 138/1991 Zb.

Více

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená v zmysle ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Článok 1 Zmluvné strany

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená v zmysle ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Článok 1 Zmluvné strany Predávajúci: KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Článok 1 Zmluvné strany Obec Dlhé Klčovo ul. Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo IČO: 00332356 Zastúpená: Andrejom

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to:

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to: Kúpna zmluva uzavretá podľa 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a 11 Zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY Štádiá exekučného konania Začatie exekučného konania Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného Vykonanie exekúcie Skončenie exekučného

Více

v zmysle 611 a nasl. Občianskeho zákonníka

v zmysle 611 a nasl. Občianskeho zákonníka Z Á M E N N Á Z M L U V A v zmysle 611 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi účastníkmi : 1. Eva Nováková rodená Franklinová, nar. 23.08.1963, rodné číslo 635823/6258, trvale bytom 034 01 Ružomberok,

Více

Kúpna zmluva. Článok I Úvodné ustanovenie

Kúpna zmluva. Článok I Úvodné ustanovenie Kúpna zmluva trvale bytom: narodený: rodné číslo: stav: štátna príslušnosť: bankové spojenie: ako predávajúci na strane jednej (ďalej len Predávajúci ) a trvale bytom: narodený: rodné číslo: stav: štátna

Více

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo 2014 1 Čl.20 Ústava SR (z.č.460/1992 Zb.) (1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l :

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. K., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, pobočka Banská Bystrica, Kapitulská č. 27, Banská

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/167/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111228993 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2012:7111228993.3

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 15C/243/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1210228527 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Donnerová

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní Prehľad o spôsobe vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy (do orgánov samosprávy obcí starosta a obecné zastupiteľstvo) konané 8. a 9. decembra 998 A. Voľby konané v riadnom termíne

Více

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva Kúpno-predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Predávajúci: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Dolné Motešice Zastúpené: predseda PS - Pavol Púčik Dolné

Více

K a t a s t r á l n y b u l l e t i n. č. 1/2007. Katastrálny bulletin č. 1/2007 strana 3. Strana 2 Katastrálny bulletin č. 1/2007. Otázka č.

K a t a s t r á l n y b u l l e t i n. č. 1/2007. Katastrálny bulletin č. 1/2007 strana 3. Strana 2 Katastrálny bulletin č. 1/2007. Otázka č. Strana 2 Katastrálny bulletin č. 1/2007 Katastrálny bulletin č. 1/2007 strana 3 Otázka č. 2: K a t a s t r á l n y b u l l e t i n č. 1/2007 Schválila predsedníčka Redakčnej rady JUDr. Helena Kresáneková

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Kúpna zmluva. Článok I Úvodné ustanovenie

Kúpna zmluva. Článok I Úvodné ustanovenie Kúpna zmluva meno, priezvisko, rodné priezvisko/obchodné meno: trvale bytom/sídlo: rodné číslo/ičo: narodený/-: štátne občianstvo/registrovaná: bankové spojenie: ako predávajúci na strane jednej (ďalej

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013 S.R.O. - v súlade s právom 1 1.4.2013 - - Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur - - 2 Organizácia a fungovanie s.r.o. S.R.O. - v súlade s právom - - - - - - - S.R.O.

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.6.2006 KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne

Více

Rozhodnutie. r o z h o d o l : o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutie. r o z h o d o l : o d ô v o d n e n i e : Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/34/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013200261 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viliam Pohančeník ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1013200261.3

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

PROBLEMATIKA DROBENIA POZEMKOV V SÚVISLOSTI SO ZÁPISOM PRÁV DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

PROBLEMATIKA DROBENIA POZEMKOV V SÚVISLOSTI SO ZÁPISOM PRÁV DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ing. Erik Ondrejička doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD. Ing. Michal Leitman PROBLEMATIKA DROBENIA POZEMKOV V SÚVISLOSTI SO ZÁPISOM PRÁV DO KATASTRA

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená v súlade s 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. medzi

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená v súlade s 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. medzi KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v súlade s 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Obec Malé Kršteňany so sídlom Slovenská republika, 958 03 Malé Kršteňany, č. 105 IČO: 00310735 Bankové

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa:

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: 9.12.2011 R O Z H O D C O V S K Ý R O Z S U D O K Dolu podpísaný Ing. Miloš Valach, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, rozhodca Rozhodcovského Súdu

Více

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci

Více

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z.

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Register úpadcov Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Za účelom legislatívneho zavedenia informačného systému Register úpadcov bola na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej

Více

K ú p n a z m l u v a

K ú p n a z m l u v a K ú p n a z m l u v a na predaj nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Predávajúcim: Obec Zborov ul. Lesná 415, 086 33 Zborov IČO : 00322741 DIČO: 2020624804 zastúpená

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. (ďalej len zmluva ).

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. (ďalej len zmluva ). Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Predávajúci: (ďalej len zmluva ). I. Zmluvné strany Žilinský samosprávny kraj

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 26S/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4012200976 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Pilek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4012200976.1

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku Správne právo hmotné všeobecná časť akademický rok 2012/2013 01. Verejná správa pojem, charakteristika, členenie; 02. Charakterizujte správne právo ako

Více

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. ČI. I Zmluvné strany

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. ČI. I Zmluvné strany KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka ČI. I Zmluvné strany KUPUJUCI: Názov: IČO: So sídlom: Zastúpená: bankové spojenie: (ďalej len Obec Čaklov ) Obec Čaklov

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/180/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012200967 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108235780 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7108235780.1

Více

Z m l u v a o budúcej dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov uzavretá podľa 50a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.

Z m l u v a o budúcej dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov uzavretá podľa 50a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. Z m l u v a o budúcej dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov uzavretá podľa 50a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.) Zmluvné strany: Martin Trnka nar. 06.06.1988 trvale

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 179/2015 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve

Více

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi Vyživovacia povinnosť medzi manželmi Bratislava, máj 2015 UPOZORNENIE: ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ČISTO NÁHODNÁ. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Skalica Spisová značka: 1C/22/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2712208180 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jarmila Bíliková ECLI: ECLI:SK:OSSI:2013:2712208180.3

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Námestovo Spisová značka: 7C/28/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5409200846 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miriam Srogončíková ECLI:

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

UZNESENIE. rozhodol: Odôvodnenie

UZNESENIE. rozhodol: Odôvodnenie 18S/5/2013-7 IČS:8113229247 UZNESENIE Okresný súd Prešov v právnej veci registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí o návrhu navrhovateľa: Strana rómskej únie na Slovensku, Cintorínska

Více

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2 /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vyvesené na úradnej tabuli: 24.11.2014 Zvesené: 9.12.2014 Platnosť od 01.01.2015 Obec Sady

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Občianske právo prednášky k predmetu Právo 2/2 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Subjekty občianskeho práva občianskoprávna spôsobilosť - spôsobilosť

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

ZÁMENNÁ ZMLUVA č.7/2016

ZÁMENNÁ ZMLUVA č.7/2016 ZÁMENNÁ ZMLUVA č.7/2016 uzatvorená podľa ust. 611 a súvisiacich ust. Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva ) medzi zmluvnými stranami I.: Mestom Dolný Kubín, so sídlom Hviezdoslavovo námestie č. 1651/2,

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Cezhraničný rozvod v EÚ

Cezhraničný rozvod v EÚ Cezhraničný rozvod v EÚ Relevantné právne nástroje 1. Nariadenie Rady (ES)č. 2201/2003 z27. novembra 2003 o právomoci auznávaní avýkone rozsudkov vmanželských veciach avo veciach rodičovských práv a povinností,

Více

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava Ondřej Dušek advokát PETERKA & PARTNERS Bratislava Právne aspekty komerčných nájmov a ich riziká Slovak Real 2007 Bratislava, 25. - 26. september 2007 1. Právny režim nájomných zmlúv Nájom nebytových priestorov:

Více

Osobitné ustanovenia. 2. Postupník sa v prípade omeškania so zaplatením Odplaty zaväzuje zaplatiť Postupcovi úrok z omeškania vo výške 10,00 % p. a..

Osobitné ustanovenia. 2. Postupník sa v prípade omeškania so zaplatením Odplaty zaväzuje zaplatiť Postupcovi úrok z omeškania vo výške 10,00 % p. a.. Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFH/SK/001/2015 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 2C/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8512202533 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Danka Majdáková ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 12Co/142/2014 8314201646 25.08.2015 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2015:8314201646.1

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov Kúpna zmluva uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov Predávajúci: Mesto Medzilaborce v zastúpení primátorom mesta Ing. Vladislavom Višňovským

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci :Žilinský samosprávny kraj

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre 15.06.2011 Číslo materiálu: 162/2011 K bodu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2008-MZ zo dňa Predkladá:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Brezno Spisová značka: 2Ps/7/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6313205867 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Zlocha ECLI: ECLI:SK:OSBR:2013:6313205867.1

Více

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku uzatvorená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v zn. n.p.

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku uzatvorená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v zn. n.p. Zmluva o prevode vlastníctva pozemku uzatvorená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v zn. n.p. Predávajúci : Mesto Topoľčany Štatutárny orgán : Ing. Peter Baláž, primátor

Více

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku uzatvorená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v zn. n.p.

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku uzatvorená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v zn. n.p. Zmluva o prevode vlastníctva pozemku uzatvorená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v zn. n.p. Predávajúci : Mesto Topoľčany Štatutárny orgán : Ing. Peter Baláž, primátor

Více

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu / Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa 11 zákona Národnej

Více

K a t a s t r á l n y b u l l e t i n. č. 3/2007. Katastrálny bulletin č. 3/2007 strana 35. Strana 34 Katastrálny bulletin č. 3/2007. Otázka č.

K a t a s t r á l n y b u l l e t i n. č. 3/2007. Katastrálny bulletin č. 3/2007 strana 35. Strana 34 Katastrálny bulletin č. 3/2007. Otázka č. Strana 34 Katastrálny bulletin č. 3/2007 Katastrálny bulletin č. 3/2007 strana 35 Otázka č. 31: Ako zapísať do katastra nehnuteľnosti apartmán v bytovom dome? K a t a s t r á l n y b u l l e t i n č. 3/2007

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Kúpna zmluva. uzavretá podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Článok I.

Kúpna zmluva. uzavretá podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Článok I. Kúpna zmluva uzavretá podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany 1. Predávajúci: obchodné meno: Mesto Želiezovce Sídlo: ul. SNP č.

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

K A T A S T R Á L N Y B U L L E T I N číslo 1/2005 B R A T I S L A V A 2005 ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

K A T A S T R Á L N Y B U L L E T I N číslo 1/2005 B R A T I S L A V A 2005 ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Príloha č. 1 k čiastke 1/2005 Spravodajcu ÚGKK SR K A T A S T R Á L N Y B U L L E T I N číslo 1/2005 B R A T I S L A V A 2005 strana 2 Katastrálny

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 606/2016 Názov materiálu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trebišov Spisová značka: 15C/74/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7914205924 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viera Petrová ECLI: ECLI:SK:OSTV:2015:7914205924.3

Více