HYPONATRÉMIA. MUDr. Iveta Wildová II. Interná klinika SZU FNsP F.D.R. Banská Bystrica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYPONATRÉMIA. MUDr. Iveta Wildová II. Interná klinika SZU FNsP F.D.R. Banská Bystrica"

Transkript

1 HYPONATRÉMIA MUDr. Iveta Wildová II. Interná klinika SZU FNsP F.D.R. Banská Bystrica

2 HYPONATRÉMIA najčastejšia elektrolytová porucha- u 15-30% hospitalizovaných pacientov viac ako 50% hyponatrémií vzniká počas hospitalizácie u 95% následok nonosmotickej stimulácie sekrécie AVP

3 ÚLOHA VAZOPRESÍNU v HYPONa+ u zdravých sekrécia AVP regulovaná osmoreceptormi / hypotalamus / AVP= ADH...retencia bezsolútovej vody v obličke P osm o 1-2%...supresia AVP sekrécie TK arter. o 8-10%... nonosmotická sekrécia AVP: mediácia: arteriálne baroreceptory: glomus caroticum, oblúk Ao, aferentné arterioly glomerulu

4 ÚLOHA VAZOPRESÍNU v HYPONa+ Osmotická regulácia AVP: vyššia senzitivita Nonosmotická regulácia: silnejšia následok narušenia integrity arteriálnej cirkulácie: srdcového výdaja, systémová arteriálna vazodilatácia al. oba Ak prevládne nonosmotická regulácia AVP nad osmotickou retencia vody hyponatrémia

5 1. Izotonická = pseudohyponatrémia S-osm v norme: hyperproteinémia hyperlipoproteinémia 2. Hypertonická: inf. hypertonických roztokov glukóza, manitol RI - urea S-osm 3. Hypotonická = PRAVÁ S-osm

6 HYPOTONICKÁ HYPONATRÉMIA- patogenéza = relatívny exces vody ku solútom v ECT: 1/ exces telesnej vody dilúcia solútov 2/ deplécia telesných solútov /Na, K/ relatívne ku telesnej vode

7 KLASIFIKÁCIA 1/ HYPOVOLEMICKÁ hyponatrémia 2/ EUVOLEMICKÁ hyponatrémia 3/ HYPERVOLEMICKÁ hyponatrémia

8 HYPOVOLEMICKÁ HYPONATRÉMIA dehydratácia /strata Na+ relat. väčšia ako H₂O/: extrarenálne straty : U-Na+ < 30mmol/l FE Na< 1% GIT: vomitus, hnačka excesívne potenie 3.priestor: obštrukcia čreva, pankreatitída, popáleniny

9 HYPOVOLEMICKÁ HYPONATRÉMIA renálne straty: U-Na+ > 30mmol/l FE Na > 1% diuretiká /thiazidové/ soľ strácajúca nefropatia /TIN, stp. transplantácii.../ nenátriová osmotická diuréza /glukóza, ketolátky, manitol,.../ CSWS deficit mineralokortikoidov / periférny hypokorticizmus, CAH, selektívny deficit aldosterónu/

10 HYPOVOLEMICKÁ HYPONATRÉMIA Po diuretikách: 73% len tiazidy / narušujú dilučnú kapacitu dist. tubulu/ vek 65r, 70% ženy, niekoľko dní al. týždňov od zač.užívania, rekurencia 20% tiazidy + K+-šetriace diuretiká 8% furosemid...po mnohých mesiacoch th V lete neredukovať prísun solí!!!!

11 HYPOVOLEMICKÁ HYPONATRÉMIA CSWS /cerebral salt wasting sy/ u pac. po úrazoch hlavy a NCH zákrokoch - iniciálne: strata Na+ a Cl močom pokles intravaskulárneho volumu stimulácia ADH cez baroreceptory hyponatrémia z retencie H₂O - produkcia ANP a BNP

12 HYPERVOLEMICKÁ HYPONATRÉMIA celkové množstvo Na+ a telesnej vody, voda dominuje hyponatrémia klinika objemového preťaženia: s.c.edémy, ascites, hydrothorax, pľúcny edém hypona+ = rizikový faktor nepriaznivého prežívania

13 HYPERVOLEMICKÁ HYPONATRÉMIA následok retencie Na+ retencia H₂O pri dlhom trvaní /zvýšený prísun vody, znížená degradácia ADH/: kongestívne srdcové zlyhávanie hepatálna cirhóza nefrotický sy akútne a chronické renálne zlyhanie

14 HYPERVOLEMICKÁ HYPONATRÉMIA Primárna príčina: efektívneho arteriálneho krvného objemu... produkcia ADH... aktivácia RAAS FE Na+ < 1% / pri renálnom zlyhaní > 1% /

15 EUVOLEMICKÁ HYPONATRÉMIA normálne množstvo telesného Na+ ľahko objem celkovej vody dilúcia následok vyššieho prísunu vody ako je schopnosť obličky bezsolútovú vodu vylúčiť veľmi zriedka následok len prísunu vody dominuje neschopnosť obličky k maximálnej exkrécii vody

16 EUVOLEMICKÁ HYPONATRÉMIA SIADH Deficit GK Hypotyreóza Hypopituitarizmus Primárna polydipsia Nízky príjem solútov Telesnou námahou indukovaná hypona+

17 SIADH = syndróm neprimeranej sekrécie ADH = Schwartz-Bartterov sy -následok neúmerne vysokej produkcie ADH alebo ADH-like substancií -zvýšená retencia voľnej vody v obličke -najčastejšia euvolemická hypona+ -dg per exclusionem

18 SIADH -príčiny Malignity /pľúca, pankreas, thýmus, lymfómy/ Choroby CNS /encefalitídy, meningitídy, CMP, tumory, abscesy, polyradikuloneuritída, SAH, traumy, akútna psychóza/ Pľúcne choroby /pneumonia, tbc, absces, akútne respir. zlyhanie, CHOCHP/ Liekmi indukovaný Idiopatický

19 Liekmi indukovaný SIADH 1/ Stimulácia výdaja ADH: nikotín, fenotiazíny, tricyklické antidepresíva 2 / Potenciácia účinku ADH: nesteroidné antiflogistiká, oxytocín, DDAVP 3/ Kombinovaný účinok: ACEin, carbamazepin, omeprazol, blokátory spätného vychytávania serotonínu, vincristin, cyclofosfamid

20 SIADH- dg kritériá neprítomnosť opuchového stavu a dehydratácie vylúčiť pseudohyponatrémiu a hyperglykémiu vylúčiť ostatné príčiny euvolemickej hypona+ S osm < 280mmol/kg U osm > 100mmol/kg... Uosm/ S osm > 1 vedľajšie kritériá: urea 3,6mmol/l krea na DHN FE k.močovej> 12%, k.močová 240mmol/l U-Na+ nie je dg kritérium, ale spravidla viac ako 20 mmol/l odpad/24 hod < 150mmol

21 SIADH DIF.DG CSWS euvolémia hypovolémia FE Na < 2% > 2% Odpad Na/deň < 150mmol > 150mmol Bilancia tekutín pozit. negat. polyúria Th: reštrikcia tekutín náhrada tekutín, solí, MK

22 MOZGOVÁ BUNKA najzraniteľnejšia pri hypona+ príznaky závažnej hyponatrémie sú dôsledkom edému mozgu Osm ICT= Osm ECT hyponatrémia edém bunky uvoľňovanie solútov

23 ADAPTÁCIA MOZGU na hypona+ 1./ ECT cerebrospinálny mok cirkulácia /1.-3.hod./ 2./ vylučovanie anorganických solútov: Na+ a K+solí 3./ strata organických solútov: 48hod. fosfokreatinín, myoinozitol, glutamín, taurín

24 OSMOTICKÁ DEMYELINIZÁCIA následok rýchlej korekcie chronickej hypona+ predstihne schopnosť mozgu spätne vychytať organické osmolyty urémia: protektívne Sy pontínnej myelinolýzy: zmena správania, pyramídové príznaky, spastická kvadruplégia, pseudobulbárna paralýza kóma /behom týždňa/

25 CIEĽ TERAPIE ZVRÁTIŤ PRÍZNAKY MOZGOVÉHO EDÉMU A NEPOŠKODIŤ MOZGOVÚ BUNKU

26 DIAGNOSTICKÉ KROKY PRED TH 1. stanovenie Posm- skutočne hypoosmolárny stav? 2. zhodnotiť závažnosť príznakov mozgového edému 3. stanoviť trvanie hypona+ / < alebo > 48hod. / 4. stanoviť objem ECT / klinika, laborat.-k.močová, Na v jednorazovom moči/ 5. stanoviť osmolalitu moču /primerané zriedenie < 100mosm/kg/ 6. hľadať príčiny rýchlo korigovateľnej hypona+ /diuretiká, M.Addisoni.../ 7. hľadať lieky, ktoré potencujú účinok ADH

27 LIEČBA PRI KLINICKY ZÁVAŽNOM STAVE letargia, respiračný útlm, kŕče...rýchlo! Vysoké riziko edému mozgu pri hypona+: deti do 16 rokov ženy / hlavne premenopauzálne/ hypoxémia užitie extázy

28 LIEČBA PRI KLINICKY ZÁVAŽNOM STAVE hypertonický 3% roztok NaCl / 7 ampúl 10% NaCl do 250ml FR 1/1 / rýchlosť: 1ml/kg/hod prvých niekoľko hodín ak súčasne hyperhydratácia: furosemid i.v. ak známky herniácie mozgu alebo kŕče: 2-3ml/kg/hod prvých niekoľko hodín al. bolus 50ml i.v., 200ml počas ďalších 4-6 hod po vyriešení závažných príznakov: ukončiť 3% roztok i.v, ďalej podľa príčiny a objemového stavu

29 RÝCHLOSŤ KOREKCIE: S-Na+ akútne: do 1,5-2mmol/l/hod. počas prvých 3-4 hod. /monitoring S-Na+ a 1-2hod./ po zvládnutí akútneho stavu: nie viac ako mmol/l počas prvých 24 hod. menej ako 18mmol/l počas 48 hod. pri nadmernej korekcii: dezmopresín 5% glukóza, FR1/2

30 CHRONICKÁ HYPONATRÉMIA únava, nauzea, abnormality chôdze, mierne neurokognitívne poruchy pri Na+= mmol/l /následok adaptácie mozgovej bunky/ -hľadať reverzibilné príčiny /i.v. glukóza, adiuretín, psychofarmaká/, vylúčiť hypotyreózu a hypokorti- cizmus, kongestívne srdcové, hepatálne al.renálne zlyhanie/ -ak nie zjavné, hodnotiť objemový stav

31 CHRONICKÁ HYPONATRÉMIA Liečba podľa objemu ECT: HYPOVOLÉMIA: FR 1/1 i.v., substitúcia MK EUVOLÉMIA: reštrikcia tekutín kľučkové diuretiká + NaCl per os príjem solí pri malnutrícii substitúcia GK al. T4 liečba vyvolávajúcej príčiny antagonisti vazopresínových V2 rcpt. HYPERVOLÉMIA: reštrikcia tekutín aj solí kľučkové diuretiká liečba vyvolávajúcej choroby

32 HYPOVOLÉMIA ALEBO EUVOLÉMIA? ak dg nejednoznačná: Inf. 0,5-1 l FR i.v. pac. s hypovolemickou hypona korekcia hyponatrémie pac. so SIADH...U-Na+ a S-Na+ bez zmeny alebo

33 BLOKÁTORY V2 RECEPTOROV Vaptany= Aquaretiká = blokátory účinku ADH v obličke /zberný kanálik/ - exkréciu vody tolvaptan /Samsca/: per os, selektívny hyper a euvolemická hypona+

34 ZÁVER -I Hyponatrémia je bežná elektrolytová porucha, pri najťažších formách vyžaduje urgentnú liečbu na korekciu edému mozgu Liečba v urgentnej situácii modifikuje laboratórne močové nálezy a tým aj diagnostiku Chronická hyponatrémia vyžaduje pomalú korekciu pre riziko sy pontínnej myelinolýzy

35 ZÁVER -II Liečebná stratégia závislá od objemu ECT Fyziologický soľný roztok je vhodný len na korekciu hypovolemickej hypona+ Základom liečby euvolemickej a hypervolemickej hypona+ je reštrikcia tekutín /event. aj solí/

36 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního Metabolizmus vody a elektrolytů 1. Fyziologie a obecná patofyziologie Kompartmenty tělesných tekutin Regulace volumu a tonicity (osmolality) Kombinace poruch volumu a tonicity v extracelulárním prostoru

Více

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 17th Colours of sepsis 27-30.1.2015 Ostrava Uosmol (mmol/l) norma

Více

Poruchy vnitřního prostředí

Poruchy vnitřního prostředí Poruchy vnitřního prostředí Poruchy objemu, osmolarity a tonicity Etiopatogeneze jednotlivých poruch Homeostáza vnitřní prostředí (nitrobuněčné a v okolí buněk) není totožné se zevním prostředím vnitřní

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů Otto Schück Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů s klinickými případy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Otto Schück Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů s klinickými případy Grada

Více

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů Lepší péče o Vaše pacienty Více než 20 dialyzačních center v ČR a SR vybavených nejnovější technologií B. Braun B. Braun Avitum s.r.o. www.bbraun-avitum.cz V Parku 2335/20 CZ-148 00 Praha Avitum_CZ_144x207_2012-08-24_v4.indd

Více

Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace

Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace Voda a elektrolyty jsou hlavními složkami vnitřního prostředí. Tělesná voda celková tělesná voda CTV je 50 70 % celkové tělesné hmotnosti

Více

Diagnostika a liečba polyúrie

Diagnostika a liečba polyúrie Diagnostika a liečba polyúrie L. Valanský Urologická klinika UN LP a LF UPJŠ, Košice Inkofórum, 26. 11. 2016, Tále Problematika polyúrie urológii Nepatrí k prioritným témam Príznak /prejav nie urologických

Více

Akutní a chronické renální selhání

Akutní a chronické renální selhání Akutní a chronické renální selhání Selhání ledvin stav, kdy ledviny nejsou schopny vylucovat odpadové produkty dusíkatého metabolizmu udržovat rovnováhu vody a elektrolytu acidobazickou rovnováhu ani za

Více

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč Helena Brodská kapitola ve skriptech - 3.7 Tělesná voda-rozložení Celková tělesná voda /CTV/ 55-60% hmotnosti organismu.

Více

CTV je rozdělena v organismu do následujících prostorů:

CTV je rozdělena v organismu do následujících prostorů: Poruchy hydratace a efektivní osmolality A. Kazda Katedra klinické biochemie IPVZ, Praha a ÚKBLD 1. LF UK a VFN Praha CTV je rozdělena v organismu do následujících prostorů: Intracelulární tekutina (ICT)

Více

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava Časť A OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava 1. Kardiopulmocerebrálna resuscitácia v internej medicíne 2. Šok: etiopatogenéza, klinický obraz,

Více

Elektrolyty Na+ K+ Ca++ Mg++ Chloridy Fosfáty Sulfáty Organické kyseliny Proteiny Kationty: Kationty celkově: Anionty Bikarbonáty Anionty celkově: Pla

Elektrolyty Na+ K+ Ca++ Mg++ Chloridy Fosfáty Sulfáty Organické kyseliny Proteiny Kationty: Kationty celkově: Anionty Bikarbonáty Anionty celkově: Pla Obecná patofyziologie metabolismu vody a elektrolytů. Poruchy intravaskulárního objemu a tonicity 7. 4. 004 4. 4. 004 Tělesné kompartmenty tekutin Voda je v organismu kompartmentalizovaná do několika oddílů.

Více

Osmolarita versus tonicita:

Osmolarita versus tonicita: Nemoci z poruch volumu a tonicity 9. 4. 2008 Osmolarita versus tonicita: Osmolarita měří efektivní gradient pro vodu za předpokladu, že osmoticky účinné látky nikam neprostupují. Je to jednoduše počet

Více

Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti

Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti 312 Přehledové články Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Hyponatremie (pokles koncentrace Na + v séru pod dolní mez

Více

Voda. Patofyziológia vnútorného prostredia Voda a elektrolyty

Voda. Patofyziológia vnútorného prostredia Voda a elektrolyty Patofyziológia vnútorného prostredia Voda a elektrolyty Prednáška z patofyziológie Zubné lekárstvo 2016/2017 Eva Lovásová a Oliver Rácz Voda 2 1 VEKOVÁ ZÁVISLOSŤ HOMEOSTÁZY TEKUTÍN Vek Celkové množstvo

Více

6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity, etiologie a patogeneze edémů 8. Hyponatrémie, hypernatrémie

6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity, etiologie a patogeneze edémů 8. Hyponatrémie, hypernatrémie 6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity, etiologie a patogeneze edémů 8. Hyponatrémie, hypernatrémie prof. MUDr. Zuzana Kubová 6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity Rozdělení

Více

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

Homeostáza. Rozdělení vody v těle. Kompartmenty těl. tekutin. Etiopatogeneze jednotlivých poruch. voda je v organismu rozdělena do několika oddílů:

Homeostáza. Rozdělení vody v těle. Kompartmenty těl. tekutin. Etiopatogeneze jednotlivých poruch. voda je v organismu rozdělena do několika oddílů: Poruchy vnitřního prostředí Poruchy objemu, osmolarity a tonicity Etiopatogeneze jednotlivých poruch Homeostáza vnitřní prostředí (nitrobuněčné a v okolí buněk) není totožné se zevním prostředím vnitřní

Více

Poruchy vnitřního prostředí

Poruchy vnitřního prostředí Poruchy vnitřního prostředí Poruchy objemu, osmolarity a tonicity Etiopatogeneze jednotlivých poruch Homeostáza vnitřní prostředí (nitrobuněčné a v okolí buněk) není totožné se zevním prostředím vnitřní

Více

Parikalcitol alebo cinakalcet s vitamínom D v liečbe sekundárnej hyperparatyreózy u dialyzovaných? Výsledky štúdie IMPACT SHPT

Parikalcitol alebo cinakalcet s vitamínom D v liečbe sekundárnej hyperparatyreózy u dialyzovaných? Výsledky štúdie IMPACT SHPT Parikalcitol alebo cinakalcet s vitamínom D v liečbe sekundárnej hyperparatyreózy u dialyzovaných? Výsledky štúdie IMPACT SHPT Adrián Okša LF SZU Bratislava CKD MBD Biochemické zmeny P, Ca 1,25(OH)D PTH

Více

Poruchy hospodaření s vodou a minerály.

Poruchy hospodaření s vodou a minerály. Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec 2003 1 Poruchy hospodaření s vodou a minerály. Podíl vody na tělesné hmotnosti: 60% (muži), 55% (ženy) ICT 40% (muži), 35% (ženy) ECT 20% - 5%

Více

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava ASTHMA BRONCHIALE Chronická zápalová choroba dýchacích ciest

Více

Hypertenzná choroba Definícia

Hypertenzná choroba Definícia Hypertenzná choroba efinícia ypertenzná choroba je dlhodobé až trvalé výšenie TKs a TKd.. Hypertenzia je nezávislý izikový činiteľ pri vzniku poškodenia orgánov: ozog, obličky, srdcociecny systém, oči.

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Základní poruchy vodního a elektrolytového hospodářství v dětském věku. MUDr.David Lorenčík JIRP KDDL VFN a 1.LF UK

Základní poruchy vodního a elektrolytového hospodářství v dětském věku. MUDr.David Lorenčík JIRP KDDL VFN a 1.LF UK Základní poruchy vodního a elektrolytového hospodářství v dětském věku MUDr.David Lorenčík JIRP KDDL VFN a 1.LF UK Fyziologie Tělesná voda Osmolalita Regulace tekutin Bazální potřeba tekutin Bilance tekutin

Více

Vnitřní rozdělení tělních tekutin

Vnitřní rozdělení tělních tekutin Vnitřní prostředí Spolu s krevním oběhem, plícemi, ledvinami zajišťuje tkáním přísun kyslíku, živin a odsun katabolitů regulace osmolality,, iontového složení, acidobazické rovnováhy a teploty normální

Více

Príloha III. Úprava relevantných častí Súhrnu charakteristických vlastností lieku a Písomnej informácie pre používateľa

Príloha III. Úprava relevantných častí Súhrnu charakteristických vlastností lieku a Písomnej informácie pre používateľa Príloha III Úprava relevantných častí Súhrnu charakteristických vlastností lieku a Písomnej informácie pre používateľa Poznámka: Tento súhrn charakteristických vlastností lieku, označenia obalov a písomnej

Více

Protokol Porucha vedomia. Oliver Petrík II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Protokol Porucha vedomia. Oliver Petrík II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Protokol Porucha vedomia Oliver Petrík II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Poruchy vedomia Vedomie je stav, v ktorom prebiehajú psychické funkcie, ktoré si jedinec uvedomuje

Více

OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY Z INTERNEJ MEDICÍNY pre odbor všeobecné lekárstvo na LFUK Bratislava

OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY Z INTERNEJ MEDICÍNY pre odbor všeobecné lekárstvo na LFUK Bratislava Časť A OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY Z INTERNEJ MEDICÍNY pre odbor všeobecné lekárstvo na LFUK Bratislava 1. Kardiopulmocerebrálna resuscitácia v internej medicíne 2. Šok: etiopatogenéza,

Více

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková Ošetrovateľský proces Zákon NR SR č. 311/2002 Zb.definuje ošetrovateľský proces ako systematickú, racionálnu, individualizovanú metódu - plánovania, poskytovania

Více

Ztráty minerálů a možnosti ovlivnění eliminačních cest. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Ztráty minerálů a možnosti ovlivnění eliminačních cest. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Ztráty minerálů a možnosti ovlivnění eliminačních cest František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Main Diagnoses in HPN Patients mmol/l Distribuce vody a elektrolytů v lidském těle mmol

Více

Biochemický podklad účinku niektorých suplementov

Biochemický podklad účinku niektorých suplementov Biochemický podklad účinku niektorých suplementov 1. efektivita množstvo a časovanie 2. legalita 3. bezpečnosť Všeobecne: 1.suplementy s priamym pozitívnym vplyvom na výkonnosť väčšinou nelegálne 2. legálne

Více

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 1. TÝŽDEŇ Téma: VITAMÍNY Vitamíny. Rozdelenie vitamínov a ich význam vo funkčných a

Více

Diabetická ketoacidóza a edém mozku

Diabetická ketoacidóza a edém mozku Diabetická ketoacidóza a edém mozku Michal Šitina, Jan Maňák Klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové Interní JIP Kazuistika muž 40 let, DM 1. typu nalezen v motelu soporozní, výrazná dehydatace,

Více

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO 1) Sexuálne prenosné ochorenia -rozdelenie, osobitosti klinických prejavov -Kvapavka, trichomoniáza,

Více

Poruchy vodního a minerálového metabolismu. Jiří Vymětal

Poruchy vodního a minerálového metabolismu. Jiří Vymětal Poruchy vodního a minerálového metabolismu Jiří Vymětal Distribuce vody v organismu Celková tělesná hmotnost (100%) CTV (Celková tělesná voda) muži (60%) - ženy (55%) Pevné látky muži (40%) -- ženy (45%)

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA Anestéziológia a intenzívna medicína 1. kurz 7. 9. 11. 9. 2015 ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA Dĺžka trvania: 5 rokov Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta

Více

ECT = tekutina mimo buňky ICT = tekutina v buňkách

ECT = tekutina mimo buňky ICT = tekutina v buňkách DRASLÍ ( i sodík ) VE ZDRAVÍ A NEMOCI seminář pro U3V Ondřej Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Dětská endokrinologická ambulance Svitavy 1 Zastoupení + v organismu 98% draslíku je v buňkách nejvýznamnější

Více

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta Chloridy v séru Abstrakt Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, jejich koncentrace v séru je nižší než v arteriální krvi. Stanovení koncentrace chloridů v séru je základem pro interpretaci

Více

Poruchy hydratace a efektivní osmolality

Poruchy hydratace a efektivní osmolality Poruchy hydratace a efektivní osmolality A. Kazda Katedra klinické biochemie IPVZ, Praha a ÚKBLD 1. LF UK a VFN Praha CTV je rozdělena v organismu do následujících prostorů: Intracelulárnírní tekutina

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Subarachnoideální krvácení - up to date 2013

Subarachnoideální krvácení - up to date 2013 Subarachnoideální krvácení - up to date 2013 Martin Vališ Neurologická klinika LF a FN v Hradci Králové je intrakraniální extracerebrální krvácení, mezi pia mater a arachnoideou představuje cca 8 % všech

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Zavádzanie centrálneho venózneho katétra. spracovala: Lucia Staroňová

Zavádzanie centrálneho venózneho katétra. spracovala: Lucia Staroňová Zavádzanie centrálneho venózneho katétra spracovala: Lucia Staroňová Definícia Zavedenie centrálneho venózneho katétra (CVK ) je invazívny lekársky výkon, ktorý je súčasťou diagnosticko - terapeutického

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Liečba závislosti od psychoaktívnych látok u detí a adolescentov na Slovensku

Liečba závislosti od psychoaktívnych látok u detí a adolescentov na Slovensku Liečba závislosti od psychoaktívnych látok u detí a adolescentov na Slovensku MUDr.Zuzana Matzová, MUDr.Ján Šuba, doc.mudr.igor Škodáček,PhD. Klinika detskej psychiatrie,dfnsp,bratislava. Súčasná situácia

Více

Cerebral salt wasting syndrome (CSWS) - myslíme na riziko rozvoje kritické hyponatrémie v souvislosti s komocí mozku?

Cerebral salt wasting syndrome (CSWS) - myslíme na riziko rozvoje kritické hyponatrémie v souvislosti s komocí mozku? Cerebral salt wasting syndrome (CSWS) - myslíme na riziko rozvoje kritické hyponatrémie v souvislosti s komocí mozku? Radovan Uvízl KARIM FN Olomouc I.P. Pavlova 6, 77900, Olomouc XVIII. kongres ČSARIM

Více

Manažment kraniocerebrálnych poranení vo Falck Záchrannej. Eva Havlíková Miroslav Humaj

Manažment kraniocerebrálnych poranení vo Falck Záchrannej. Eva Havlíková Miroslav Humaj Manažment kraniocerebrálnych poranení vo Falck Záchrannej Eva Havlíková Miroslav Humaj Literárne údaje 25% spôsobených dopravnou nehodou, cca 60% smrteľných KCP pády, napadnutia a športové úrazy Najrizikovejšie

Více

Tichá epidémia chronického srdcového zlyhávania. MUDr. Petrová Alena interná ambulancia NZZ, Nováky Starý Smokovec

Tichá epidémia chronického srdcového zlyhávania. MUDr. Petrová Alena interná ambulancia NZZ, Nováky Starý Smokovec Tichá epidémia chronického srdcového zlyhávania MUDr. Petrová Alena interná ambulancia NZZ, Nováky 13.10. 2012 Starý Smokovec Závažnosť SZ 1/ Vysoká mortalita 2/ Vzostupný trend 3/ Zníženie kvality života

Více

EDUKÁCIA PRIMÁRNYCH OPATROVATEĽOV PACIENTOV V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

EDUKÁCIA PRIMÁRNYCH OPATROVATEĽOV PACIENTOV V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI EDUKÁCIA PRIMÁRNYCH OPATROVATEĽOV PACIENTOV V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Radka Šerfelová, Martina Lepiešová Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerne Bjørnsona Ústav ošetrovateľstva JLF UK v Martine

Více

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. JIP I. interní klinika LFUK a FN Plzeň krouzecky@fnplzen.cz

Více

MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Diabetická ketoacidóza (DKA) Akutní život ohrožující stav

Více

24 HODINOVÉ MONITOROVANIE KRVNÉHO TLAKU V AMBULANTNEJ PRAXI. MUDr. Mária Galčíková

24 HODINOVÉ MONITOROVANIE KRVNÉHO TLAKU V AMBULANTNEJ PRAXI. MUDr. Mária Galčíková 24 HODINOVÉ MONITOROVANIE KRVNÉHO TLAKU V AMBULANTNEJ PRAXI MUDr. Mária Galčíková TK METODIKY MERANIA AMBULANTNÉ MONITOROVANIE TK ZÁVER Page 2 CYKLICKÉ ZMENY HODNÔT TK 1-DŇOVÉ PRIBLIŽNE 3,5 DŇOVÉ 7 DŇOVÉ

Více

Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach

Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach 8. Pelhřimovský podvečer 16.-17.11.2012 Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach Viliam Dobiáš Centrum pro výuku urgentní medicíny LF UPOL Katedra urgentnej medicíny SZU Bratislava viliam.dobias@dobiasovci.sk

Více

3.1 Úmrtnosť Chorobnosť Zdravotné postihnutie, invalidita, nespôsobilosť Sebestačnosť a závislosť...

3.1 Úmrtnosť Chorobnosť Zdravotné postihnutie, invalidita, nespôsobilosť Sebestačnosť a závislosť... OBSAH Zoznam skratiek... 10 Úvod... 15 I Základné pojmy... 17 1 Gerontológia a geriatria... 17 1.1 Ciele geriatrie... 17 1.2 Vek a jeho delenie... 18 1.3 Starnutie organizmu... 18 1.3.1 Biologické starnutie...

Více

Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnej morbidity a mortality u hemodialyzovaných pacientov. Bc. Ivona Piecková Banská Bystrica

Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnej morbidity a mortality u hemodialyzovaných pacientov. Bc. Ivona Piecková Banská Bystrica Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnej morbidity a mortality u hemodialyzovaných pacientov Bc. Ivona Piecková Banská Bystrica Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) - rizikové faktory riziko úmrtia z kardiálnej

Více

MONOGENNÍ HYPERTENZE. Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

MONOGENNÍ HYPERTENZE. Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno MONOGENNÍ HYPERTENZE Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno Dětský věk a hypertenze (HT) - měření TK, percentilové grafy preventivní prohlídky -

Více

Včasný manažment STEMI vo vybraných regiónoch ZZS

Včasný manažment STEMI vo vybraných regiónoch ZZS Včasný manažment STEMI vo vybraných regiónoch ZZS 8. Stredoeurópsky kongres UM a MK Vyhne 30.3.-1.4.2017 Táňa Bulíková, Jozef Kadlečík, Viliam Dobiáš STEMI vo vybraných regiónoch, 2016 SC, PK, Vajnory

Více

MAGNOSOLV V TEHOTENSTVE

MAGNOSOLV V TEHOTENSTVE V TEHOTENSTVE Tehotenstvo predstavuje stav nedostatku horčíka v organizme hladina horčíka v sére klesá asi o 10% (1) Dôsledkom manifestného nedostatku horčíka môže byť zvýšené riziko potratu - predčasný

Více

Náhla cievna mozgová príhoda

Náhla cievna mozgová príhoda Náhla cievna mozgová príhoda Náhla cievna mozgová príhoda Náhla cievna mozgová príhoda predstavuje 3. najčastejšiu príčinu úmrtí Je akútnym prejavom cievneho ochorenia mozgu (COM) alebo KVS. Vyžaduje neodkladnú

Více

Starostlivosť o pacienta s AB v primárnej starostlivosti. MUDr. Iveta Vaverková všeobecný lekár pre dospelých

Starostlivosť o pacienta s AB v primárnej starostlivosti. MUDr. Iveta Vaverková všeobecný lekár pre dospelých Starostlivosť o pacienta s AB v primárnej starostlivosti. MUDr. Iveta Vaverková všeobecný lekár pre dospelých Primárna zdravotná starostlivosť v SR je cca 2331 VL hlavnou úlohou PZS poskytovanie liečebno-preventívnej

Více

Enterálna a parenterálna výživa u pacienta na OAIM. Bc. Elexová Katarína kolektív OAIM

Enterálna a parenterálna výživa u pacienta na OAIM. Bc. Elexová Katarína kolektív OAIM Enterálna a parenterálna výživa u pacienta na OAIM. Bc. Elexová Katarína kolektív OAIM Leonardo da Vinci Ľudské telo umiera a život si vyžaduje jeho nepretržitú OBNOVU Malnutrícia u pacientov v nemocnici

Více

Pravidlá kódovania v systéme SK-DRG aktualizácie a analýzy 2015

Pravidlá kódovania v systéme SK-DRG aktualizácie a analýzy 2015 1 Pravidlá kódovania v systéme SK-DRG aktualizácie a analýzy 2015 MUDr. Boris Leštiansky, Ph.D. Centrum pre klasifikačný systém DRG ÚDZS Bratislava Hotel Dixon Banská Bystrica, 02.12.2015 2 Hlavné ciele

Více

DIÉTA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁDIÁCH DIÁCH CHRONICKÝCH OBLIČKOVÝCH OCHORENÍ. Zuzana Pristachová

DIÉTA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁDIÁCH DIÁCH CHRONICKÝCH OBLIČKOVÝCH OCHORENÍ. Zuzana Pristachová DIÉTA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁDIÁCH DIÁCH CHRONICKÝCH OBLIČKOVÝCH OCHORENÍ Zuzana Pristachová Liečebná výživa integrálná súčasť konzervatívnej liečby CHOCH činiteľ zlepšenia klinických symtómov a biochemických

Více

- stížnost na velký obrat tekutin - noční teploty u kojenců - neprospívání či ztráta hm. - enuresa - absence pocení, suchá kůže

- stížnost na velký obrat tekutin - noční teploty u kojenců - neprospívání či ztráta hm. - enuresa - absence pocení, suchá kůže - stížnost na velký obrat tekutin - noční teploty u kojenců - neprospívání či ztráta hm. - dehydratace - enuresa - absence pocení, suchá kůže = obrat tekutin za bazálních podmínek > 150 (200) % normy Novorozenec

Více

KAZUISTIKA POLYMORBÍDNY PACIENT NA DIALÝZE. NEFRODIALYZAČNÉ CENTRUM MARTIN, s.r.o. Miroslava Gavenčiaková Jana Frkáňová Monika Frolová

KAZUISTIKA POLYMORBÍDNY PACIENT NA DIALÝZE. NEFRODIALYZAČNÉ CENTRUM MARTIN, s.r.o. Miroslava Gavenčiaková Jana Frkáňová Monika Frolová POLYMORBÍDNY PACIENT NA DIALÝZE NEFRODIALYZAČNÉ CENTRUM MARTIN, s.r.o. Miroslava Gavenčiaková Jana Frkáňová Monika Frolová Anamnéza Polymorbídna pacientka vo veku 68 rokov Hlavné dg.: CHRI (5 štádium)-

Více

Pohlavné choroby v SR 2014

Pohlavné choroby v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Pohlavné v SR 21 Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov o pohlavných chorobách prenosných sexuálnym stykom. Od roku 21 sa hlásenie pohlavnej Z (MZ SR) 8-12 zasiela len

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls176277/2011 a sp.zn. sukls129930/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chlorid sodný 10% Braun koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu

Více

Pneumologické kazuistiky. MUDr. Miroslav Žáčik, Ambulancia PaF Trstená, Námestovo

Pneumologické kazuistiky. MUDr. Miroslav Žáčik, Ambulancia PaF Trstená, Námestovo Pneumologické kazuistiky MUDr. Miroslav Žáčik, Ambulancia PaF Trstená, Námestovo CHOCHP 48r. Muž, fajčiar od 15r. 20-40c/d OA : cielene bez pozoruhodností RA : cielene bez pozoruhodností SPA: vodič vysokozdvižného

Více

LIEČEBNÉ OPATRENIA PRI CKD

LIEČEBNÉ OPATRENIA PRI CKD MUDr. Andrea Farkašová I. Interná klinika SZU UN Bratislava, Nem.akad. L.Dérera 3.0.-5. 0.20 VYSOKÉ TATRY STARÝ SMOKOVEC sú zamerané na zabránenie resp. spomalenie progresie poškodenia obličiek do terminálneho

Více

11 Poruchy vnitřního prostředí

11 Poruchy vnitřního prostředí 11 Poruchy vnitřního prostředí (Jiří Kofránek) Francouzský fyziolog Claude Bernard zavedl pojem vnitřní prostředí (dnes se častěji používá termín extracelulární, resp. intersticiální tekutina) a upozornil

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

Pohlavné choroby v SR 2015

Pohlavné choroby v SR 2015 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2015 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom v SR. V roku 2014 došlo kvôli zjednoteniu údajov k zmene metodiky zberu, po ktorej sa hlásenie

Více

Súčasná diagnostika a liečba CHOCHP

Súčasná diagnostika a liečba CHOCHP Súčasná diagnostika a liečba CHOCHP Rozborilová, E. Klinika TaPCH UK JLF Globálna epidémia chronických chorôb Obrovské množstvo ľudí na svete je ohrozené chronickými chorobami, ako sú choroby srdca, cievne

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Léčivy navozené dysbalance sodíku Drug induced imbalance of sodium Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Poruchy hospodaření s vodou a sodíkem: dehydratace, hyperhydratace a dysnatrémie

Poruchy hospodaření s vodou a sodíkem: dehydratace, hyperhydratace a dysnatrémie Poruchy hospodaření s vodou a sodíkem: dehydratace, hyperhydratace a dysnatrémie DISORDERS OF WATER AND SODIUM METABOLISM: DEHYDRATION, HYPERHYDRATION, AND DYSNATREMIA K. Matoušovic Interní klinika 2.

Více

Etiológia akútneho poškodenia obličiek. Robert Roland Nefrologické a dialyzačné centrum FMC

Etiológia akútneho poškodenia obličiek. Robert Roland Nefrologické a dialyzačné centrum FMC Etiológia akútneho poškodenia obličiek Robert Roland Nefrologické a dialyzačné centrum FMC AKI kritéria (KDOQI RIFLE vs. KDIGO) 1. stupeň 1. št AKI 2. stupeň AKI 3. stupeň AKI CKD KDIGO Guideline for AKI,

Více

Obecná patofyziologie ledvin

Obecná patofyziologie ledvin Obecná patofyziologie ledvin 1 Vztah mezi koncentrací látek v plazmě a jejich vylučováním v ledvinách Obecné schéma zpětnovazebního řízení (obr 1) 1 Vztah mezi koncentrací látek v plazmě a jejich vylučováním

Více

ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV

ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV 25 PRÍLOHY K DOPLNENIU RELEVANTNÝCH SEKCII SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU LIEKOV OBSAHUJÚCICH

Více

Migréna. Bolesti hlavy. Patofyziológia migrény. Migréna s aurou. Migréna klinický obraz Faktory vyvolávajúce migrenózny atak

Migréna. Bolesti hlavy. Patofyziológia migrény. Migréna s aurou. Migréna klinický obraz Faktory vyvolávajúce migrenózny atak Základ diagnózy anamnéza Klasifikácia - IHS (International headache society) 1988 San Diego 13 skupín 2003 Rím - upravená 2006/2007 1. Migréna 2. 3. Cluster headache 4. Rôzne bolesti hlavy bez štrukturálnej

Více

LÉČBA HYPERTENZE V DĚTSKÉM VĚKU. Zdeněk Doležel, Jiří Štarha, Dana Dostálková II. dětská klinika LF MU a FN Brno

LÉČBA HYPERTENZE V DĚTSKÉM VĚKU. Zdeněk Doležel, Jiří Štarha, Dana Dostálková II. dětská klinika LF MU a FN Brno LÉČBA HYPERTENZE V DĚTSKÉM VĚKU Zdeněk Doležel, Jiří Štarha, Dana Dostálková II. dětská klinika LF MU a FN Brno HYPERTENZE - pohlaví - věk - tělesná výška (percentilové grafy) Normální TK < 90. perc. Prehypertenze

Více

CEEA 2011, Košice. Roman Kula, Ostrava

CEEA 2011, Košice. Roman Kula, Ostrava CEEA 2011, Košice Roman Kula, Ostrava najťažia forma sytémového prozápalového stavu, charakterizovaná hypotenziou, ktorá je refraktérna na podanie tekutín najťažia forma sytémového prozápalového stavu,

Více

MDRD Jana Uhrová FN Trenčín 2010

MDRD Jana Uhrová FN Trenčín 2010 MDRD Jana Uhrová FN Trenčín n 2010 Obličky Obličky - párový orgán, pôsobia ako filter pretekajúcej krvi. Odstraňuj ujú splodiny metabolizmu, regulujú množstvo vody a solí v organizme, zúčastz astňujú sa

Více

Fyziologie a patofyziologie ledvin

Fyziologie a patofyziologie ledvin Fyziologie a patofyziologie ledvin Anatomické poznámky Ledvina je párový orgán, z každé vychází ureter, oba ústí do močového měchýře z něhož vychází uretra. - parenchym ledviny - kůra, dřeň - kalichy -

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Samsca 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tolvaptanum15 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Včasný manažment STEMI posádkou RLP (kazuistika)

Včasný manažment STEMI posádkou RLP (kazuistika) Včasný manažment STEMI posádkou RLP (kazuistika) Kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof Vyhne 30.3. 1.04.2017 MUDr. Katarína Jakubčíková Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Peroperační osmoterapie v neurochirurgii - manitol nebo natrium?

Peroperační osmoterapie v neurochirurgii - manitol nebo natrium? Peroperační osmoterapie v neurochirurgii - manitol nebo natrium? Vlasta Dostálová Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Osmoticky aktivní látky

Více

O súčasnom stave legislatívy

O súčasnom stave legislatívy O súčasnom stave legislatívy V. ročník konferencie klinických fyzikov SR s medzinárodnou účasťou Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN 26.9.2013-27.9.2013 RNDr. Martin Jasenčak Obsah Prečo O súčasnom stave

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls212686/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chlorid sodný 0,9% Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 000 ml roztoku obsahuje: natrii chloridum Koncentrace

Více

MIKRODELEČNÍ SYNDROM Xp21 Fencl F. 1, Průša R. 2, Banghová K. 1, Bláhová K. 1, Vejvalková Š. 3, Koloušková S. 1, Lebl J. 1 1 Pediatrická klinika UK - 2. LF a FN Motol 2 Ústav klinické biochemie a patobiochemie

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Ţivotný štýl, vybrané ukazovatele zdravia a telesná zdatnosť u aktívne športujúcej a nešportujúcej mládeţe

Ţivotný štýl, vybrané ukazovatele zdravia a telesná zdatnosť u aktívne športujúcej a nešportujúcej mládeţe XI. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŢE Dunajská Streda Ţivotný štýl, vybrané ukazovatele zdravia a telesná zdatnosť u aktívne športujúcej a nešportujúcej mládeţe MUDr. Peter Mišenda Terézia Mederiová, DAHE Regionálny

Více