Vztahová skupinová psychoterapie: léčba následků stresu, zanedbávání a traumatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztahová skupinová psychoterapie: léčba následků stresu, zanedbávání a traumatu"

Transkript

1 Vztahová skupinová psychoterapie: léčba následků stresu, zanedbávání a traumatu Tento článek byl představen na 4. Mezinárodní konferenci o integrační psychoterapii 17. dubna 2009 u jezera Bled, Slovinsko. Téma konference bylo "Akutní trauma, kumulativní zanedbávání a chronický stres". Autor: Richard G. Erskine, Ph.D. je licencovaný Psychoanalytik a klinický psycholog. Jeho zázemí zahrnuje terapii zaměřenou na klienty, terapii Gestalt, transakční analýzu a současnou psychoanalýzu s intersubjektivní perspektivou. Je ředitelem odborné přípravy v Ústavu integrativní psychoterapie, 500 East 85th Street, New York, NY, 10028, USA. Telefon: Webové stránky: Copyright 10. dubna 2009 Richard G. Erskine, Ph.D. a Institutu pro integrativní psychoterapii, New York, NY. Shrnutí: Tento článek popisuje některé ze zásad vztahové skupinové psychoterapie vztahující se k tématu konference "akutní trauma, kumulativní zanedbávání a chronický stres". Teorie metody je založena na konceptu, že hojení psychických ran z traumatu, zanedbávání a stresu nastává prostřednictvím kontaktního terapeutického vztahu. Vztahová skupinová psychoterapie čerpá z několika vývojových zdrojů ve skupinové terapii, zejména z kybernetické zpětné vazby a z modelu psychoterapie zaměřené na jiné osoby. Zdůrazňuje hojivou sílu vztahů mezi členy skupiny a důležitost fenomenologického výzkumu, citového naladění, identifikace a vztahových potřeb. Úkolem vedoucího je stimulovat tok kontaktního dialogu a vést zúčastněné k poznávání lidských potřeb a zdravých vztahů. Hojení následků stresu, zanedbávání a traumatu nastává prostřednictvím kontaktního terapeutického vztahu. "Kontaktním" rozumíme schopnost přizpůsobit se potřebám, rytmu a vývojové úrovni druhé osoby, což také znamená být přítomný a autentický. "Terapeutickým vztahem" rozumíme dovednost, závazek a etiku profesionálního psychoterapeuta. K hojení následků stresu a traumatu může také dojít prostřednictvím vztahů ve skupinové psychoterapii, kde jsou členové skupiny aktivně zapojeni a přizpůsobují se vzájemnému poznávání, ovlivňování, rytmu, vztahovým potřebám a vývojové úrovni vztahující se k zanedbávání nebo traumatu. Takové zapojení také zahrnuje závazek každého člena na čestnost, pravost a integritu terapeutického procesu skupiny. Lidé, kteří byli postiženi kumulativním zanedbáváním, akutním traumatem nebo chronickým stresem vyžadují vztahy, které umožňují prozkoumání osobních zkušeností, stejně jako

2 interpersonální zapojení, které zajišťuje konzistenci a spolehlivost prostřednictvím uznání, validace a normalizace. Je to interpersonální účast, která se uzdravuje. Trauma může být výsledkem akutních událostí, jako je fyzické nebo sexuální zneužívání, válka nebo přírodní katastrofa, ale může to být také důsledek duševního zneužívání způsobeného dlouhotrvajícím posměchem a kritikou. Stres je často důsledkem života s dlouhodobou hanbou, množstvím zanedbávání a nevyřešeným traumatem. Každá z těchto událostí ohrožuje emocionální a kognitivní stabilitu i fyzickou bezpečnost člověka. S akutním traumatem, kumulativním zanedbáváním a chronickým stresem je pak spojena zvýšená potřeba ochrany, péče, empatie a porozumění. Pokud tyto potřeby nejsou splněny, lidé rozvinou vlastní ochranné strategie, aby udrželi mentální a fyzickou stabilitu. Takové strategie zahrnují tvorbu skriptových přesvědčení o sobě, o druhých a o kvalitě života, oddělení se od pocitu sebe sama nebo vzdálení se ve vztahu k druhým, odmítání vlivu či fyziologickou desenzitizace. Když se tyto strategie dlouhodobě používají, narušují pak schopnost člověka být v kontaktu jak sám se sebou, tak i s ostatními. Trauma a chronický stres často zůstávají jako fixní zkušenosti, protože důležité osoby v životě člověka nedokázaly poskytnout potřebné obnovovací a výchovné funkce. Traumatizující zkušenost je často výsledkem selhání řady lidí, kteří neposkytli ochranný, empatický a uzdravující vztah. Mohou zahrnovat nejen rodiče, ale i učitele, další příbuzné, sourozence či další děti. Často je potřebná rozšířená rodina nebo dokonce celé společenství, aby se zajistilo uzdravení z traumatu. Úplný interpersonální kontakt a správná komunikace mezi lidmi je prostředkem, kterým lze vyřešit trauma a stres. Při kvalitním styku s ostatními lidmi zahrnujícím řadu autentických a citlivých setkání je možné docílit plného uvědomění si sebe sama i druhých. Modely skupinové psychoterapie Chtěl bych popsat tři modely skupinové psychoterapie, které ovlivnily mou odbornou praxi. Označil bych je jako terapie podle skupiny, terapie podle interpretace a terapie v rámci skupiny. Vliv každé z těchto forem skupinové terapie vedl k vývoji modelu Integrativní psychoterapie jako terapie pomocí skupiny; terapie, která zdůrazňuje význam lidských vztahů a vzájemnou závislost. Hojení následků stresu, kumulativního zanedbávání a traumatu je možné dosáhnout pomocí kontaktních a pečujících vztahů, které vycházejí ze zkušeností a Vztahových potřeb každého člověka. Ve třicátých letech začali Anonymní alkoholici (AA) jako skupiny bez stanoveného vedoucího. AA vychází z teorie, že alkoholismus je onemocnění a lidé potřebují podporu skupiny, aby přestali pít. Metody skupiny jsou formovány programem Twelve Step; každý aspekt skupiny je určen jedním z dvanácti kroků. Členové jsou povzbuzováni, aby vyprávěli svůj příběh, často znovu a znovu, což napomáhá rehabilitace jednotlivce. V roce 1945 byla na Univerzitě v Chicagu vytvořena nepravidelná skupinová terapie, kterou Carl Rogers a Bob Neville vyvinuli pro léčbu válečné neurózy, byla nazývána skupinou bez směrnice. Tato forma skupinové terapie zdůrazňovala demokratický proces rovnosti a povzbuzování členů skupiny ke sdílení svých traumatických příběhů a pocitů navzájem. Tím, že si spolu vyprávěli své příběhy znovu a znovu a byly přijímáni empatickými reakcemi od ostatních docházelo k úzdravě těchto válečných traumat. Úlohou vůdce bylo podněcovat empatii, shodu a nepodmíněný pozitivní přístup mezi členy skupiny, neočekával se od něj žádný výklad událostí. Léčba v této skupině byla určována myšlenkou, že lidé potřebují být vzájemně autentičtí ve svých emočních zkušenostech. Skupiny bez směrnice a skupiny anonymních alkoholiků představují to, co nazýváme Terapie podle skupiny. Jsou velmi odlišné od psychoanalytických skupinových terapií, které zdůrazňují

3 význam interpretace terapeuta. Několik typů psychoanalytických skupin, které zdůrazňují význam interpretace terapeuta, začalo v padesátých letech pod vlivem Tavistock Clinic v Anglii. Úkolem analytika je interpretovat chování členů skupiny podle psychoanalytických teoretiků, včetně Sigmunda Freuda a Melanie Kleinové. Členové skupiny jsou povzbuzováni k tomu, aby mezi sebou mluvili a v průběhu diskuse skupiny se v jejich chování odhalují dětské transference a psychopatologické projevy. Vedoucí skupiny může na závěr provést autoritativní interpretace patologických motivací členů skupiny pro jejich chování. Například interpretace chování jednotlivce mohou být přičítány nevyřešené agresi, závisti, sexuální přitažlivosti nebo infantilii. V takových psychoanalytických skupinách se zdá, že důležitost teorie je vyšší než fenomenologická zkušenost člena skupiny. Interpretace pak často vedou členy skupiny k tomu, aby se buď stáhli nebo se přizpůsobili. V šedesátých letech Eric Berne využil modifikované psychoanalytické skupiny, aby analyzoval transakce členů skupiny ke zjištění jejich transference. Zaměřil se hlavně na vztahy mezi členy skupiny, které posílily jejich životní scénář. Během skupinových sezení přerušoval diskuzi, aby interpretoval a objasňoval, většinou nečekal na ukončení skupiny. Zaměřoval se především na vysvětlení ve spojitosti s teorií ega a pravidly transakcí, her a skriptů. Pokoušel se vytvořit pocit rovnosti zapojením členů skupiny do smluv o změně chování. Přestože Berne nedělal psychoanalytické výklady o patologických motivacích jednotlivce, ale soustředil se na vzájemné interakce mezi lidmi, oba typy berlínských skupin (psychoanalytické a transakční analýzy) lze považovat za model Terapie přes tlumočení. Dále během 60. let minulého století vyvinul Fritz Perls koncept Terapie v rámci skupiny. V těchto skupinách psychoterapeut vedl individuální psychoterapii v rámci skupiny, zatímco členové skupiny pozorovali její průběh, na závěr se pak podíleli jak zastupitelsky, tak prostřednictvím svých podpůrných prohlášení. Psychoterapeut působil spíše direktivně, povzbuzoval klienta, aby provedl psychologické experimenty a prozkoumal nedokončené emocionální zážitky z minulosti. Skupiny Gestalt terapie společnosti Perl propagovaly koncept léčby v rámci skupiny a měly velký vliv na to, jak se transakční analýza a další formy skupinové terapie prováděly po 70. letech. Dalším trendem šedesátých let bylo Setkání skupin, které fungovalo jako forma výcviku vztahů mezi lidmi. Teorie vycházela z kybernetického modelu, který předpokládá, že chování jedné osoby ve skupině má přímý vliv na chování ostatních lidí ve skupině a že se všichni neustále ovlivňujeme. Členové skupin se setkávají, popisují pak chování každého dalšího zúčastněného a jak je samotné ovlivnilo. Každý jedinec ze skupiny byl vyzván, aby poskytl zpětnou vazbu ostatním členům a byl vysoce konfrontační, dokonce i agresivní, při popisu chování druhých. Přímá konfrontace byla považována za formu autenticity. Chování jedince i jeho nedostatek emocionálního výrazu byly považovány za jeho "problém". Teorie je založena na myšlence, že lidé často potřebují intenzivní setkání s ostatními, aby se stali autentickými. Bohužel nedostatek respektu, který se často objevoval a těžké zaměření na změnu chování způsobily, že tyto skupiny vyděsily a traumatizovaly některé účastníky. Do 90. let existovalo množství terapeutů, kteří experimentovali s různými formami skupinové psychoterapie, mnozí byli nějakým způsobem ovlivněni těmito předchozími modely. I já jsem byl ovlivněn a povzbuzován k tomu, abych vyvinul formu skupinové psychoterapie, která by byla skutečně vztahová a konstruktivní tím, že by plně využívala terapeutický potenciál ve skupině. Chci dnes popsat pouze dva trendy v procesu skupiny a ukázat, jak bychom je mohli integrovat do

4 skupinové psychoterapie, která je účinná při prevenci stresu a hojení ran a traumat. Jedná se o model "kybernetická zpětná vazba" a model psychoterapie zaměřené na jiné osoby. Mnoho současných psychoterapeutických skupin využívá kyberneticko-zpětnovazebního modelu skupinové interakce. Teoreticky spočívá terapie v tomto modelu v kontinuální zpětné vazbě jednoho člena na druhého. Ačkoli je takový model interpersonální, zdůrazňuje hledisko řečníka, který učiní vyjádření, na něž druhý odpoví. Důraz je kladen na vnímání a interpretaci chování každého člena skupiny, cílem skupiny je ovlivňovat projevy jednotlivých účastníků. Při použití výhradně tohoto modelu však může dojít ke zvýšení stresu, hanbě či pocit nepochopení skupinou a tímto podněcuje členy k tomu, aby vyhověli ostatním. Naproti tomu u skupinové psychoterapie zaměřené na jiné osoby se zdůrazňuje fenomenologický zážitek druhého a to, jak se subjektivní zkušenost každého člověka projevuje v jeho chování. Vychází z předpokladu, že o druhém nevím nic, že mé pozorování a výklad nestačí k tomu, abych je pochopil. Jedním z cílů tohoto typu skupiny je naučit se vidět druhou osobu tak, jak vidí sebe sama. K tomuto je nezbytné pečlivé naslouchání a dotazování, empatie a soulad s vnitřním zážitkem druhého, abychom ho mohli dostatečně poznat. Když mají lidé zkušenosti s tím, že jsou přijímání bez zesměšnění, jejich úroveň stresu klesá a mohou se volněji vyjadřovat. Když používáme vztahový skupinový proces v integrativní psychoterapii, spojujeme to nejlepší z obou modelů (modelu psychoterapie zaměřené na jiné osoby a kybernetického). Členové skupiny sledují zkušenosti každého člověka a poskytují zpětnou vazbu. Terapie probíhá prostřednictvím vztahového procesu jednotlivého člena, který je plně zapojen mezi ostatní. Když jsou členové skupiny v souladu s vztahovými potřebami navzájem a vzájemně se respektují, pak zpětná vazba, kterou poskytují, se stává cenným přínosem pro podporu růstu každého člověka. Často je začínán skupinový proces relace tím, že se povzbuzují členové skupiny k tomu, aby byli empatičtí, poslouchali, dotazovali a diskutovali s ostatními. Snaží se pochopit přístup druhého a uvědomit si jeho pocity. Efektivní vztahová skupina však obsahuje i zpětnovazebný model "Takto vás vidím". Když si členové skupiny plně naslouchají a přemýšlejí o tom, jaké je vnímání druhého člověka a porovnávají ho se svým osobním, objeví se nová zkušenost, která je zcela odlišná od původní vlastní zkušenosti. Dosáhnou nového chápání, změny starých přesvědčení a nových emocionálních zážitků. Prostřednictvím sdílených vlivů a vnímání lze staré emoční zkušenosti integrovat do současných vztahů, které jsou zároveň individuální i vztahový. Přitom vytváříme místo, které patří každému zvlášť a zároveň všem. Tento proces aktivního zabývání se přístupem ostatních členů a jejich reakcemi umožňuje všem ve skupině, aby rozpracovali a obohatili své vlastní zkušenosti. Vztahová skupinová psychoterapie poskytuje členům příležitost vyjádřit a pochopit sebe sama, zároveň umožňuje růst v emocionální vazbě a rozvoj své vlastní identity. Úkolem terapeuta je ukázat principy a postupy, které zachycují každou jednotlivou osobu a zároveň přinášejí mnohostranné vztahy ve skupině, jež ovlivňují víru, fantazii a chování všech členů. Snaží se učit a zdůraznit důležitost aktivního poslechu a procesu normalizace, která hodnotí osoby, jejich fantazie, přesvědčení a způsoby zvládání jako normální v rámci stresující či traumatizující události. Zaměřuje se na vztahy mezi členy skupiny, vede jejich tvorbu a další růst, působí jako dirigent orchestru, který udržuje rytmus, upravuje hlasitost a gesta různých hudebníků, když hrají sóla a usnadňuje orchestru hru v souladu všech zúčastněných. Efektivní psychoterapie v vztahové skupině ukazuje rozdíly jednotlivých osobních emočních vzpomínek, přesvědčení a očekávání, zároveň je brán ohled na vztahové potřeby ostatních a je vyzdvižena opravná sila skutečného zájmu okolí. Hlavním principem vztahové skupinové psychoterapie je respektování integrity a

5 fenomenologických zkušeností každého člověka. Prostřednictvím úcty, laskavosti a soucitu vytváří každý člen skupiny mezilidský vztah, který poskytuje potvrzení o celistvosti druhého. Kontakt mezi členy skupiny má terapeutický kontext, v němž každý člověk zkoumá své pocity, potřeby, vzpomínky a vnímání. To neznamená, že vztahový skupinový proces je navzájem mezi zúčastněnými "hezký a povrchní". Naopak, když se skutečně zapojíme do modelu kybernetickozpětné vazby, může to znamenat nepohodlné diskuse nebo konfrontace chování jednotlivých členů, které je však třeba vést neponižujícím způsobem a umožnit tak budovat důvěru ve vztah. Hojivé vztahy jsou založeny na zapojení do společného jednání, které má přinášet prospěch každému členu skupiny. Jedním z úkolů skupinového psychoterapeuta je podpořit členy skupiny, kteří se dostatečně neúčastní nebo se zdráhají mluvit o tom, co cítí, k aktivnějšímu zapojení. Ilustrace tohoto problémů je situace, kdy Charles mluvil o stresu, který pocítil při dlouhé nemoci a smrti svého přítele, jeho zármutek byl intenzivní. Poté poděkoval členům skupiny a psychoterapeutovi za jejich povzbuzení a podporu při hovoru o tématu, o němž váhal mluvit. Popsal úlevu, kterou cítil poté, co plakal a mluvil o své bolesti se skupinou. Zdůraznil, že se jeho smutek přesunul k pocitu vděčnosti za to, že jeho život byl obohacen tímto přátelstvím. S povzbuzením vedoucího skupiny se pak zeptal na zkušenosti dvou dalších v této skupině, kteří nehovořili a nedávno prožili smrt svých blízkých. Oba řekli, že je těžké mluvit o smrti a o jejich ztracených vztazích, protože se obávali, že budou ochromeni intenzivním smutkem, ale když byli svědky Charlesova emocionálně naplněného příběhu, dokázali vyjádřit svůj vlastní smutek. To vedlo k tomu, že celá skupina mluvila o významu mezilidských vztahů, ztráty, smutku a jak každý z nich v minulosti různě prožíval tyto pocity. Ve vztahové skupinové psychoterapii není terapeut jediný, kdo pátrá, podporuje a povzbuzuje členy skupiny, aby se vyjádřili. Jednotliví členové skupiny svým dotazováním, empatií a povzbuzením mohou představovat nejvíce podporující transakce, protože mohou vyjádřit společnou zkušenost s podobnou ztrátou, stresem, zanedbáváním nebo traumatem. Vztahová skupinová psychoterapie často začíná poznáním potřeb a pocitů každého člověka. Vůdce často povzbuzuje skupinu, aby se zaměřila na potřebu bezpečnosti každého člověka, na možnost být "tak, jak jsou" bez kritiky nebo výsměchu. Jedním z prvních kroků v prevenci a léčbě následků stresu, v odvrácení kumulativního zanedbání a při řešení traumatu je, aby každá osoba měla jistotu, že se ve skupině nebude cítit zahanbena. To je často doprovázeno povzbuzením ostatních členů skupiny, aby mluvili o minulých ponižujících zážitcích a o tom, jak byli podobně zraněni, rozzlobeni nebo se strachovali. Někdy jsou členové skupiny vyzváni, aby si vzpomněli na konkrétní scény z rodinných nebo školních zážitků a mluvili o svých zkušenostech. Často se jedná o implicitní vzpomínky a archaické způsoby vzájemného propojení, které se v rámci skupiny opakují. Do popředí se pak může dostat to, co člověk od skupiny potřebuje odlišně než ostatní, aby se cítil bezpečně. Taková konverzace se pak může přesunout z jednoho člena skupiny na druhého se zaměřením na druh zabezpečení, který od sebe potřebují. Ve skupině, která se setkala na několik sezeních, se zdálo, že se diskuse mezi členy stala povrchní. Další sezení bylo započato vyjádřením, že zatím nikdo nepoužil slovo "hanba" při předchozích setkáních. Zmínka o "hanbě" vyvolala několik minut ticha a pak všichni členové skupiny začali hovořit o vlastní hanbě a o tom, jak často cítili oslabující pocit, že "něco se mnou je špatné". Během několika následujících sezení celá skupina mluvila o tom, jak byli obviňováni nebo ponižováni ve škole, v předchozích skupinách a ve svých rodinách. Tyto diskuse vedly k tomu, aby

6 si účastníci uvědomili, že každá osoba ve skupině potřebuje bezpečnost a navzájem si přislíbili ve vzájemném vztahu toto dodržovat. Každý z nás musí spoléhat na ostatní, kteří jsou stabilní, spolehliví a ochraňují nás. Psychoterapeutická skupina může tuto potřebu splnit, pokud členové důsledně respektují každou osobu, její fantazie a sebebezpečnostní proces. Skupina poskytuje ochrannou funkci, pokud funguje jako bezpečné místo, je nezbytné vzájemné naladění a snaha pro pochopení implicitní paměti nebo emočního stavu, který každý člen zažívá. Například v některých skupinách je více zdůrazněn význam nevědomého příběhu, který člena ovlivňuje ve jeho chování a důležitost trpělivosti a přijetí jako způsobu zajištění stability a spolehlivosti. Všichni potřebujeme, aby naše osobní zkušenosti byly potvrzeny. Toto nastane, když jsme v dialogu s někým, kdo nám rozumí, protože má podobnou zkušenost. Vedoucí skupiny sleduje a povzbuzuje členy, aby mluvili o tom, jak se identifikují s tím, co někdo říká a uvedli, pokud je to podobné jejich vlastní zkušenosti. Často probíhá rozhovor mezi několika členy skupiny, z nichž každý přispívá jedinečností vlastních zkušeností. Ve společných zážitcích se lidé necítí sami a přestanou si připadat, že jsou divní nebo šílení. Sdílené zkušenosti jsou důležitou protilátkou k hanbě a vedou významným způsobem ke snížení stresu. Kromě sdílených zkušeností a podobností je každá osoba ve skupině jednoznačně odlišná. Lidé potřebují znát a vyjadřovat svoji vlastní identitu a jedinečnost, potřebují být uznáváni a cítit přijetí ostatními ve skupině. Je důležité, aby mohli vyjádřit své preference, zájmy a myšlenky bez ponížení nebo odmítnutí. Efektivní skupina usnadňuje každému jednotlivci definovat sebe sama ve vztahu k ostatním. Často diskuse o bezpečnosti vede k tomu, že někdo ze zúčastněných potřebuje být o tomto utvrzen, nestačí mu potvrzení z dřívějších zkušeností. Pokud mu toto není poskytnuto, může být pro něj situace ohrožující a zvyšuje stres. Validace nastává, pokud najdeme hodnotu v tom, co říká druhý. Důležitým úkolem skupiny je poskytnout každému členovi pocit validace. Například ve skupině bude člen říkat něco, co je plné emocí a členové skupiny zůstanou bez reakce. To je často proto, že si členové skupiny myslí, že je to slušnost. Přesto mluvčí často vnímýá tichou reakci jako nedostatek potvrzení jejich účasti. Může pak začít o sobě a o tom, co říká, pochybovat a pak může dojít k vnitřnímu stresu a hanbě. Je nutné identifikovat takové momenty ve skupině a povzbuzovat členy, aby mluvili o tom, co cítí v reakci na danou osobu. Členové skupiny jsou vyzýváni, aby se snažili více seznámit s fenomenologickými zkušenostmi a poskytli také emoční odpověď. Jednou z důležitých úkolů skupinového psychoterapeuta je učit každého ze členů skupiny, jak se zapojit do fenomenologického šetření. Každá reakce, kterou člověk při tom dělá, je výrazem identity, našeho sebeurčení. Všichni lidé potřebují vidět odezvu u ostatních, s nimiž jsou v kontaktu. Kompetenci ve vztazích vychází ze schopnosti přitahování pozornosti a zájmu druhého, ovlivnění toho, o čem se hovoří a následně docílení změny emocí nebo chování v ostatních. Člen skupiny se snáz projeví, když na něj ostatní emocionálně reagují (jsou soucitní, když je smutný, poskytnou mu pocit bezpečí, když se bojí, jsou vážní, když je rozzlobený, jsou vzrušení, když je radostný.). Mnozí lidé ve skupině potřebují ostatní k zahájení kontaktu, aby je oslovili způsobem, který uznává jejich přítomnost a význam ve vztahu. Často lidé váhají s inicializací kontaktu, protože si představují, že by mohli být vtíraví nebo si pamatují pravidla ze školy, která dětem během vyučování zakazovala mezi sebou mluvit. Adekvátní zahájení pak může snížit stres ve skupině. Například člen skupiny může říci jinému: "Všiml jsem si, že jste na chvíli mlčel. Rád bych věděl, co zažíváte. " Toto sdělení je pobídkou, aby se daný člen aktivněji zapojil.

7 V lidských vztazích je důležitá potřeba vyjádřit vděčnost a laskavost. Když je mezi členy skupiny pocit bezpečí, poskytují si sdílenou zkušenost a stabilitu, mohou se na sebe spolehnout a dostávají tak příležitost k sebe-definici a vytváření vzájemných vztahů. Jsou pak často vděční a chtějí vyjádřit svoji náklonnost, v čemž by jim měl být nápomocný vedoucí skupiny. Je to důvěra, sdílený vztah, validace, konzistentní spolehlivost, bezpečnost a neustálá reakce na vztahové potřeby každého člověka, která pomáhá odstranit hanbu, napravuje kumulativní zanedbávání, rozpouští chronický stres a léčí trauma.

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Produktivní a neproduktivní přístup k nemocnému, psychoterapie v práci zdravotníka - prezentace

Produktivní a neproduktivní přístup k nemocnému, psychoterapie v práci zdravotníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

PŘEDMLUVA ÚVOD 13

PŘEDMLUVA ÚVOD 13 / 5 OBSAH PŘEDMLUVA 11 1. ÚVOD 13 1.1 Původ a krátká historie transakční analýzy 13 1.1.1 Berneho kritika a nové myšlenky 13 1.1.2 Vývoj transakční analýzy 14 1.1.3 Transakční analýza dnes 14 1.2 Pohled

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE V RÁMCI PROJEKTU Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze - Kateřinská zahrada II., reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/35032 Cílová skupina: Klienti Psychiatrické kliniky VFN

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno XIX. Neonatologické setkání XIII. Hanákovy dny 3. - 5. června

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia VYUŽITÍ EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ V PROCESU LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ Vypracovala: Mgr. Klára

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz Několik obecných úvah o poradenství a koučování www.andragogos.cz Život a svět kolem nás Tempo, jakým se vyvíjí a mění společnost i svět kolem nás se zrychluje! Změny kladou velké nároky na každého jednotlivce

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová Psychodynamické perspektivy Psychoanalytické a psychoterapeutické směry, které čerpají z Freuda. Vliv na formování sp zejména na počátku 20. st., v současné době

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE PROVOZNĚ EKNOMICKÁ FAKULTA Komunikace v organizaci Teze diplomové práce Autor: Bc.Lenka Kaválková Vedoucí práce: Doc.Ing.Marie Horalíková 2003 Praha Úvod a literární

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách

Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách Projekt : Asistence lidem s disabilitou při katastrofách Evropská síť pro psychosociální krizové řízení European Network for Psychosocial Crisis

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Peer konzultant. ve vašem týmu. Jan Stuchlík Agáta Zajíčková

Peer konzultant. ve vašem týmu. Jan Stuchlík Agáta Zajíčková Peer konzultant ve vašem týmu Jan Stuchlík Agáta Zajíčková OneDrive Program kurzu I. Úvod II. Kdo je peer konzultant Přestávka VI. Kde a jak začít VII. Jak by měl být PK připravený Přestávka III. Historický

Více

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Pod záštitou děkana CMTF UP v Olomouci prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D. Mgr. František Hylmar SJ Licenciát ze spirituální

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

Výchova ke zdraví Ročník: tercie

Výchova ke zdraví Ročník: tercie Výchova ke zdraví Ročník: tercie Učivo předmětu Očekávané kompetence žáka Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,, projekty a Člověk rozvoj a růst jedince Dětství, puberta, dospívání (Tělesné, duševní

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie * 13.3.1919 New York City Sestra Průkopnice ošetřovatelského výzkumu Bc. (1945),

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více