Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání"

Transkript

1 Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

2 Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G svislá izolace) UPOZORNĚNÍ: Údaje, zvláště pak návrhy na zpracování a použití našich výrobků se zakládají na našich znalostech a zkušenostech při jejich normálním použití a to v době tisku. Aplikační firmy by měly veškeré pracovní postupy projednat s odborným pracovníkem divize Fólie. Platí naše příslušné Všeobecné obchodní podmínky.. Všeobecné pokyny. Norma materiálu. Barva. Oblasti použití. Trvanlivost/snášenlivost.. Povrchová, stojící voda. Směrnice/normy. Nákresy a vyobrazení. Základy pokládání. Ochranné a dělící vrstvy. Ochranné vrstvy.. Ochranné vrstvy pod střešním pláštěm.. Ochranné vrstvy nad střešním pláštěm. Dělící vrstvy. Standardní střešní nástavby. S tepelnou izolací a zatížením. S tepelnou izolací a deskovým obkladem. Bez tepelné izolace a zátěže, přímo na nosné konstrukci. Inverzní střecha. Střecha s extenzivně udržovanou vegetací. Mechanické upevnění. Základy. Upevnění okrajů k pohlcení horizontálních sil. Základy. Lineární upevnění. Spojovací plechy Sika-Trocal Typ S. Liniové upevnění pásu. Upevnění okrajovými fošnami 7. Spojení svarem 7. Základy 7. Vytvoření T-styků 7. Svařování pomocí svařovacích automatů 7. Svařování pomocí ručních horkovzdušných přístrojů 7. Svařování pomocí chemického pojidla 7. Jiná připojení SikaTrocal SGmA/ 09.00

3 8. Detaily 8. Všeobecně 8. Ukončení střešního pláště 8.. Atika a profil spojovacího uzavíracího plechu/ /lineární upevnění v hrdle 8.. Atika s běžným překrytím zdiva/lineární upevnění v hrdle 8.. Atika s lepeným připojením/upevnění pásu v hrdle 8.. Atika s běžným překrytím zdiva/připojení spojovacího plechu jako liniové upevnění 8.. Okap s profilem uzávěru obrubou/liniové upevnění 8.. Připojení s lineárním upevněním v hrdle/ /uzávěr obruby pomocí kovového profilu 8. Vytvoření úžlabí 8. Dilatační spáry 8. Světlíky/prostupy střechy/nástavby 8.. Připojení na věncový nástavec z tvrzeného PVC 8.. Světlík 8.. Kanálová příruba z tvrzeného PVC 8.. Kanál s připojovací manžetou pro měkčený PVC 8.. Provedení potrubí 9. Příslušenství 0. Zajištění vrstvy 0. Základy zajištění vrstvy 0.. Všeobecná upozornění 0.. Stanovení potřebné hmotnosti zátěže 0... Hmotnosti zátěže Rakousko 0... Hmotnosti zátěže Švýcarsko 0. Sika-Trocal servisní služby. Opravy/sanace. Opravy. Sanace SikaTrocal SGmA/ 09.00

4 Střešní fólie Trocal SGmA/SG. Všeobecná upozornění. Materiálová norma Fólie podle DIN 7, ÖNORM B 7, SIA V 80, PVC-P-NB-E-GV s vložkou ze skleněného rouna. Barva Trocal Typ SGmA: béžová, Trocal Typ SG: svrchní vrstva světle šedá, spodní vrstva tmavě šedá. Oblast použití Fólie Trocal Typ SGmA jsou používány pro volně ložené izolace plochých střech se zátěží (štěrkový násyp, deskový obklad atd.) nebo s vegetací. Fólie Trocal Typ SGmA nejsou vhodné v případech, kde budou přímo vystaveny povětrnosti. V tomto případě se použije napojení fólií Trocal Typ SG nebo alt. Sikaplan G.. Odolnost/snášenlivost Fólie Trocal Typ SGmA/SG nejsou odolné vůči: látkám obsahujícím oleje nebo rozpouštědla látkám obsahujícím dehty živice a živičné komponenty izolačním hmotám z polystyrénové tvrdé pěny, polyuretanové tvrdé pěny plastům z jiných materiálových skupin Impregnace dřevěných bednění musí být proto provedeny prostředky na bázi solí. Proti látkám, které se nesnášejí, musí být použita vhodná oddělující vrstva. V jednotlivých případech, např. při sanacích střech, je vhodné předem odsouhlasit použitou techniku (viz. Ochranné a oddělující vrstvy)... Stojící voda Občas stojící voda nemá žádný vliv na osvědčenou funkci střešních fólií Trocal Typ SGmA.. Směrnice/normy Základní normy pro použití střešních fólií Trocal Typ SGmA jsou aktuálně platná: pravidla pro střechy s izolací (Deutsches Dachdeckerhandwerk), směrnice, předpisy a normy specifické pro jednotlivé země. Vyobrazení Všechna následující vyobrazení jsou systémovými skicami bez měřítka.. Základy pokládání střešní fólie Trocal Typ SGmA se pokládají zásadně volně se zátěží nebo pokryté vegetací zátěž nebo vegetační pokryv se provádí bezprostředně po položení střešní fólie Trocal Typ SGmA podklady střešních fólií musí být rovné, celistvé, bez úlomků a ostrých hran použité střešní plochy nebo střešní plochy beze spádu musí být provedeny podle Pravidel pro střechy s izolací (Německo) se střešními fóliemi Trocal Typ SGmA, o tloušťce nejméně, mm přívody a odvody je třeba provést jako odolné proti větru, konstrukčně je nutno pod nimi zabránit proudění vzduchu fólie Trocal Typ SGmA jsou během doby pokládání dostatečně odolné proti povětrnosti. Mohou být vystaveny vlivům povětrnosti nechráněné maximálně tři měsíce SikaTrocal SGmA/ 09.00

5 . Ochranné a dělící vrstvy. Ochranné vrstvy.. Ochranné vrstvy pod střešním pláštěm Před uložením střešní izolace je nutné provést ochranné vrstvy, pokud má být izolace střechy položena přímo na konstrukčním podkladu izolace musí být vedena přes ostré hrany Vhodné ochranné vrstvy pod střešní izolací jsou například: Sika-Trocal ochranné rouno Typ P (polyesterové rouno 00 g/m ) tepelně izolační desky například z minerálních vláken, tvrdé polystyrénové pěny s přídavnou oddělovací vrstvou Sika-Trocal ze skleněného rouna 0 g/m.. Ochranné vrstvy nad střešním pláštěm Ochranné vrstvy nad střešní izolací jsou nezbytné u využívaných střech a střech s vegetačním pokryvem. Vhodné ochranné vrstvy nad střešní izolací se používají podle specifických programů dodávek do jednotlivých zemí: ochrana Sikaplan a 8 ochrana Sikaplan DIA Trocal Typ TS/L 0 Trocal SBV Sika-Trocal ochranné rouno Typ P (polyesterové rouno 00 g/m ).. Dělící vrstvy Dělící vrstvy jsou nutné tehdy, když má být zabráněno tomu, aby byla střešní fólie Trocal Typ SGmA v přímém kontaktu s materiály, se kterými se nesnáší, jako například s živicemi, tvrdými pěnami z polystyrénu nebo polyuretanu (PUR), rohožemi z regenerované gumy. Možné výjimky jsou uvedeny v kapitole. Inverzní střecha. Dělícími vrstvami proti hmotám, obsahujícím živice a vyzrálým vrstvám s obsahem dehtu, jakož i vyzrálým impregnačním nátěrům dřeva na bázi oleje jsou: ochranné rouno Sika-Trocal Typ P (polyesterové rouno 00 g/m ) tepelně izolační desky z minerálních vláken tepelně izolační desky z polystyrénové nebo polyuretanové tvrdé pěny s přídavnou oddělující vrstvou ze Sika-Trocal skleněného rouna 0 g/m Při nanášení štěrkového posypu strojně pomocí pneumatického podavače je nutná ochranná vrstva. SikaTrocal SGmA/ 09.00

6 Střešní fólie Trocal SGmA/SG. Standardní střešní nástavby. Neodvětraná střecha s tepelnou izolací a se zátěží ze sypaného kačírku kačírkový násyp střešní fólie Trocal SGmA oddělující vrstva (pokud je potřebná) tepelná izolace parotěsná zábrana nosná konstrukce, např. beton. Neodvětraná střecha s tepelnou izolací a se zátěží z deskového obkladu 7 deskový obklad ochranná fólie, např. Trocal SBV střešní fólie Trocal Typ SGmA oddělující vrstva (pokud je potřebná) 7 tepelná izolace parotěsná zábrana nosná konstrukce, např. beton SikaTrocal SGmA/ 09.00

7 . Bez tepelné izolace zátěž kačírkem přímo na nosné konstrukci kačírkový zásyp střešní fólie Trocal Typ SGmA ochranná vrstva nosná konstrukce, např. beton. Inverzní střecha kačírkový zásyp ochranná vrstva, např. polypropylénové rouno (0 g/m ) extrudovaná tvrdá PS-pěna střešní fólie Trocal Typ SGmA ochranná vrstva, např. Sika-Trocal Typ P (polyesterové rouno 00 g/m nosná konstrukce, např. beton POZNÁMKA: Oddělující vrstva mezi a je nutná, pokud dlouhodobě trvající tepelné zatížení střešní fólie Trocal Typ SGmA je > 00 C. SikaTrocal SGmA/

8 Střešní fólie Trocal SGmA/SG. Extenzívně udržovaná zelená střecha vegetační vrstva filtrační vrstva drenážní vrstva ochranná vrstva, např. Trocal SBV střešní fólie Trocal Typ SGmA oddělující vrstva, např. Sika-Trocal skleněné rouno (0 g/m ) tepelná izolace, např. PS 0 SE parotěsná zábrana nosná konstrukce, např. beton. Mechanické upevnění. Základy Zpravidla se střešní fólie Trocal Typ SGmA pokládá volně pod zátěž/vegetační vrstvu. Přesto je však možné, že zátěž není dostačující k zajištění střešní nástavby proti větrnému víru. V takovém případě (viz též Pravidla pro střechy s izolací ) je nutné volně položenou fólii po nástavbě střechy stabilizovat mechanickým upevněním. Hmotnost zátěže nesmí být ve vzorci pro stanovení mechanického upevnění uvažována. Pro tento případ viz Návod k pokládání Sikaplan Typ G (. Mechanické upevnění/0. Zajištění polohy). Směr kladení je zásadně příčný na ocelový trapézový profil, event. na dřevěné bednění.. Upevnění okrajů k vyrovnání horizontálních sil. Základy Upevnění okrajů je nutno zásadně provádět bezprostředně na okrajích střechy, například u připojení a uzávěrů na všech střešních nástavbách a na všech střešních prostupech. Je nutné, aby byly v rovině fólie účinně vyrovnávány horizontální síly. U montážních dílů, střešních kanálů a větráků je třeba vyrobit odpovídající silové spojení se spodní konstrukcí.. Lineární upevnění V závislosti na podkladu je nejmenší počet potřebných upevnění na metr následující: armovaný beton/ocelový plech kusy/m a = cm plynobeton/dřevo kusy/m a = cm UPOZORNĚNÍ: Příklady provedení viz Oddíl 8. (Detaily). Pokud by nesměly být v rovině fólie žádné upevňovací elementy, viz.. 8 SikaTrocal SGmA/ 09.00

9 . Spojovací plech Sika Trocal Typ S.. Materiál/oblasti použití Spojovací plechy Sika-Trocal Typ S jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových plechů o tloušťce 0, mm, které jsou na jedné straně kašírovány střešní fólií Sika-Trocal o tloušťce 0,8 mm. Pro kašírování logicky platí stejné podmínky použití a snášenlivost, jako pro střešní fólie Trocal Typ SG. Protože se střešní fólie Trocal Typ SGmA/SG dají na kašírovaný povrch homogenně navařit, je možné bezproblémové napojení. Na rubové straně spojovacího plechu je nanesen ochranný transportní lak, který nemá funkci ochrany proti korozi... Zpracování Spojovací plechy Sika-Trocal je možno přiřezávat a hranit obvyklým nářadím pro zpracování plechu, takže je možno vyrobit všechny potřebné profily pro přípojky a uzávěry. Bezproblémové připojení střešních fólií Trocal Typ SGmA/SG na spojovací plech se provádí podle oddílu 7. (Spojení svarem). Plocha připojení musí být nejméně cm široká. Spojovací plechové profily se umisťují vedle sebe buď v odstupu mm, nebo se překrývají cca 0 mm. Vytvoření ohebného kontaktu se dosáhne tím, že se profily přelepí nejméně 0 mm širokou lepící páskou z krepového papíru a ještě se překryjí souvislým páskem střešní fólie Sikaplan 8D/Trocal S. Pásky střešní fólie se přivaří po obou okrajích lepícího pásku na horní stranu spojovacího plechu. Pásky ze střešní fólie nejsou nutné, pokud (po přelepení kontaktu pomocí pásku z krepového papíru) je celá plocha profilu překryta střešní fólií. KONTAKT SPOJOVACÍHO PLECHU oblast svaru spojovací plech Sika-Trocal 0 mm souvislé pásky fólie (Sikaplan 8D/Trocal S) krepový papír mm Jestliže je potřeba profilový plech vyztužit, pak jsou profilové styky podloženy příponkami, které jsou přizpůsobeny tvaru profilu. Pokud jde o profily okapů, okrajů střechy a krycí profily zdiva, je potřebné použít přídavné příponky podle očekávaného zatížení větrem. Volně ležící hrany řezu spojovacích plechů musí být chráněny proti vlivům povětrnosti přehyby nebo přeložením. Liniové upevnění Dále uvedeným upevněním spojovacích plechů je možno ve spojení s detailními vyobrazeními současně vyrobit funkční liniové upevnění k eliminaci horizontálních sil. Aby bylo možno zamezit deformacím spojovacích plechů v případě přímého uložení na tepelnou izolaci (např. upevněním) a tím dosáhnout bezpečného spojení svarem a dokonalého vedení sil, musí mít použitá izolace pod spojovacím plechem pevnost 0, N/mm při max. 0% poměrném stlačení (např. PS 0 SE). Jinak musí být použito pomocných konstrukcí (např. dřevěných fošen). oblast svaru SikaTrocal SGmA/

10 Střešní fólie Trocal SGmA/SG Nejmenší upevnění profilu ze spojovacího plechu, event. kovového profilu odolného na ohyb k eliminaci horizontálních sil v závislosti na podkladu: železobeton T nýt zdivo z plných,/ mm a = 0 cm cihel hmoždinka /0 plynobeton kotva mm a = cm ocelový plech pozinkované šrouby, mm a = 0 cm plné dřevo pozinkované šrouby a = 0 cm do dřeva mm POZNÁMKA: příklady provedení viz oddíl 8. (Detaily). POZOR! NÁSLEDUJÍCÍ PROVEDENÍ NE- ODPOVÍDÁ PRAVIDLŮM PRO STŘECHY S IZOLACÍ. Pokud by v rovině střechy nemohlo být žádné upevnění, je třeba plochu fólie vyvést na vystupující stěnu, atiku atd. a příčně ji na ni zafixovat pomocí liniového upevnění z kovového profilu odolného na ohyb nebo ze spojovacího plechu. Liniové upevnění je vedeno přímo přes linii koutu. Odstupy mezi jednotlivými upevněními je nutno u uvedených podkladů zmenšit na cm, event. u plynobetonu na cm.. Upevnění okrajových fošen Požadavky na ustřižení a vytažení (viz Pravidla pro střechy s utěsněním/9-00 Pokyny pro dřevo a hmoty ze dřeva). druh upevnění způsob ukotvení vzdálenosti mezi upevněními v závislosti na výšce budov do 8 m 8 m až 0 m 0 m až 0 m dřevo na beton pozinkované,0 m 0, m 0,0 m ( B) šrouby 7 mm s hmoždinkou dřevo pozinkované šrouby 0,90 m 0,0 m 0, m na plynobeton 7 mm se speciální hmoždinkou dřevo na pozinkované samořezné 0,0 m 0, m 0, m plechový profil šrouby, mm dřevo pozinkované šrouby 0,80 m 0,0 m 0, m na plné dřevo mm 7. Spojení svarem 7. Základy Střešní fólie Trocal Typ SGmA/SG se svařují zásadně horkým vzduchem nebo chemickým pojidlem. Střešní fólii je přípustné překrývat proti tekoucí vodě nebo na svislých/šikmých plochách vyvést do výšky a následně pak svařit. Překrytí svaru musí být široké minimálně cm. Šířka svaru při svařování horkým vzduchem činí minimálně cm, při svařování chemickým pojidlem nejméně cm. Plochy určené ke svařování musí být suché a bez nečistot. Znečištěné plochy, které mají být svařeny, je nutno předem očistit vodou bez detergentu. Pokud to nedostačuje, je třeba použít Sika-Trocal Cleaner L 00 (především pro svary prováděné horkých vzduchem), nebo Sika-Trocal Cleaner 000 (především pro spoje prováděné chemickým pojidlem). V oblasti svaru je nutno zamezit prohýbání, protlačeninám nebo křížovým spárám. 0 SikaTrocal SGmA/ 09.00

11 svary horkým vzduchem se vyznačují následujícími vlastnostmi: obě spojované plochy se převedou stejnoměrným zahřátím do plastického stavu bezprostředně po dosažení plastického stavu se spojované plochy současně stlačí rychlost svařování kolísá v závislosti na okolní teplotě, slunečním ozáření, teplotě horkého vzduchu a podkladu i na tloušťce materiálu. Spoje prováděné chemickým pojidlem se vyznačují následujícími vlastnostmi: obě spojované plochy se roztaví chemickým pojidlem Sika-Trocal Quellschweißmittel současně s tím se spojované plochy stlačují vahou polyetylénové hadice naplněné pískem (pískového pytle) při teplotě okolí pod + 0 Cje potřeba oblast svaru předehřát pomocí ručního horkovzdušného přístroje. Na trhu jsou nabízeny různé automaty na svařování horkým vzduchem nebo ruční svařovací přístroje. Přitom jsou třeba dodržovat návody k obsluze příslušných výrobců přístrojů. Potřebné přístroje pro svařování horkým vzduchem: automat pro horkovzdušné svařování ruční přístroj pro horkovzdušné svařování s přítlačným válečkem Potřebné přístroje/pomůcky pro spojování chemickým pojidlem: plochý štětec šířky cm ( cm dlouhé štětiny) a stabilní kovová plechovka Sika-Trocal Mini Jet včetně PE láhve chemické pojidlo Sika-Trocal Quellschweißmittel Sika-Trocal PE hadice (pytle s pískem). Zkouška horkovzdušného svaru/spoje vytvořeného chemickým pojidlem. Přezkoušení lze provádět buď kontrolou zrakem, event. mechanickou kontrolou. Přístroje pro mechanickou kontrolu svaru: ocelová jehla, ocelový trn nebo šroubovák č. Zajištění horkovzdušného svaru/spoje chemickým pojidlem Spoje chemickým pojidlem a všechny svary pod nástavbami s vegetací musí být zajištěny PVC roztokem Sika-Trocal PVC-Lösung Typ S 7. Vytvoření T-styků Hrany svarů střední fólie musí být v oblasti překrytí zkoseny (hranovým hoblíkem/ručním svařovacím přístrojem) k zamezení kapilární propustnosti. svar střešních fólií Trocal Typ SGmA/SG je nutno přezkoušet na spolehlivost. Chybná místa spojení je nutno opravit. U ochlazovaných T-styků musí být existující kapiláry překryty zesílením spoje. ŠÍŘKA SVARU A ZABEZPEČENÍ T-STYKU uzavřít kapiláru cm cm šířka horkovzdušného svaru cm šířka spoje chemickým pojidlem cm SikaTrocal SGmA/ 09.00

12 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 7. Svařování horkovzdušnými automaty Šířka hubice je zpravidla cm, avšak nejméně cm. Nezbytná teplota horkého vzduchu činí cca 00 C, rychlost pojezdu a teplota vzduchu musí být navzájem regulovatelné. Nejbezpečnější výsledky lze docílit horkovzdušnými svařovacími automaty, jejichž teplota a rychlost svařování se dá regulovat elektronicky. Potřebný přítlak na svar se v normálním případě dociluje přídavným závažím. Teplota svařování a rychlost svařování musí být vzájemně sladěny tak, aby v oblasti svaru nedocházelo ani ke vzniku chybných spojení, ani k deformacím materiálu. Zhoršení výkonu způsobené kolísáním proudu lze zamezit např. použitím proudových agregátů. Pro každý svařovací přístroj je nutný vlastní proudový okruh. Aby bylo docíleno bezvadného seřízení přístroje a manipulace s ním, jsou neodmyslitelné zkušební svary, odpovídající vnějším podmínkám. 7. Svařování ručními horkovzdušnými svařovacími přístroji Potřebná teplota vzduchu ve svařovacím přístroji je cca 00 C. Vytvoření svaru probíhá ve dvou etapách. Nejdříve je uzavřena zadní hrana svaru, aby při následujícím druhém pracovním kroku nemohl pod překrytou fólií uniknout žádný horký vzduch. Hubice ručního horkovzdušného svařovacího přístroje se do překrytí zavede tak, aby se obě plochy svaru stejnoměrně ohřívaly a pomocí přítlačného válečku se dosáhlo homogenního spojení. 7. Spojování chemickým pojidlem Sika-Trocal Quellschweißmittel Při spojování chemickým pojidlem se nanese pomocí plochého štětce o šířce cm, délce štětin cca cm, event. pomocí Sika-Trocal Mini Jet chemické pojidlo Sika-Trocal v podélném směru mezi překrytí fólií. Vrchní a spodní fólie musí být naleptány posunutím tahem a měly by být vzájemně lehce přitlačeny. Přitom lze současně mírným tlakem vymezit i šířka svaru. Podle průběhu spojování se čerstvý spoj zatíží polyetylénovou hadicí Sika-Trocal, naplněnou pískem. Chemické pojidlo Sika- -Trocal by nemělo být předávkováno, aby se nemohlo dostat mimo spoj, nebo eventuálně nechtěně roztéci. Předávkování chemického pojidla Sika-Trocal může například u tepelné izolace z polystyrenu způsobit její rozpuštění nebo naleptání. 7. Jiná připojení Pro spojení s jinými hmotami zásadně není možné poskytnout žádnou záruku. Ve složitějších případech by měla být rozhodně uskutečněna konzultace s vedoucím pracovníkem divize fólií (viz kontakty na zadní straně nebo www stránky). SikaTrocal SGmA/ 09.00

13 8. Detaily 8. Všeobecně Jako připojovací materiál je používána převážně střešní fólie Trocal Typ SG. (Při použití jiných střešních fólií Sika-Trocal je nutná konsultace s pracovníkem divize Sika-Trocal). Dále mohou být použity spojovací plechy Sika-Trocal Typ S a vestavné díly z tvrzeného PVC, jakož i odpovídající příslušenství jiných výrobců (viz také oddíl 8.). Střešní fólie Trocal Typ SGmA může být pak použita jako připojovací fólie, jestliže nedochází k přímému vlivu povětrnosti, například po překrytí konstrukce. Při takových podmínkách podkladu, kdy není možné pod střešní fólií spodní proudění a okraje střechy jsou proti větru zajištěny, může volně položená oblast připojení činit cca 0 cm (viz též Základy pokládání). U atik/připojení přes 0 cm výšky je nutné zajištění vrstvy přídavným liniovým upevněním nebo provedením celoplošného nalepení pomocí kontaktního lepidla Sika-Trocal C 7. Při použití jednotlivých upevnění je jejich maximální odstup cm. Hodnota eliminace zátěže musí odpovídat eliminace zátěže okolních horizontálních ploch. Při použití Sika-Trocal C 7 musí být připojení a uzávěry zásadně chráněny proti pronikání deště nebo stříkající či přívalové vodě. Všechny následující vyobrazení (bez měřítka) jsou systémové nákresy možných příkladů. 8. Ukončení střešního pláště Připojovací fólie Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) jsou od plochy připojení vedeny přes lineární připevnění v ploše střechy a přivařeny na plochy fólie. 8.. Ukončení atiky se střešní fólií Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) s ukončujícím profilem okraje střechy spojovacím plechem Sika-Trocal a lineárním upevněním na spodní straně atiky připojovací profil ze spojovacího plechu Sika-Trocal střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm max. cm min. cm 8.. Ukončení atiky se střešní fólií Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) s obvyklým překrytím koruny atiky, spojovacím plechem na atice a lineárním upevněním na spodní straně atiky obvyklé překrytí zdiva pásky profilů ze spojovacího plechu Sika- -Trocal Typ S střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm max. cm min. cm SikaTrocal SGmA/ 09.00

14 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 8.. Ukončení atiky se střešní fólií Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) s mechanickým přichycením s liniovým ukončením na spodní straně atiky. Svislá izolace lepená. 7 7 nezávislé oplechování kovový profil odolný na ohyb střešní fólie Trocal Typ SG liniové upevnění kontaktní lepidlo Sika-Trocal C 7 střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm max. 0 cm 8.. Ukončení atiky s připojením na spojovací poplastovaný plech oplechování atiky spojovací plech Sika-Trocal Typ S střešní fólie Trocal Typ SGmA 8.. Ukončení u okapu ukončující lištou ze spojovacího poplastovaného plechu Sika-Trocal kačírková lišta střešní fólie Trocal Typ SGmA okapový profil ze spojovacího plechu Sika-Trocal SikaTrocal SGmA/ 09.00

15 8.. Ukončení střešní fólie Trocal Typ SG s lineárním upevněním pomocí kotev přítlačným kovovým profilem odolným na ohyb kovový profil odolný na ohyb střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky trvale elastická těsnící hmota střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm min. cm max. cm 8. Provedení úžlabí Při volně uložených střešních fóliích Trocal Typ SGmA je provedení úžlabí potřebné vždy, když se dvě střešní plochy vzájemně setkávají tak, že úhel úžlabí je mezi 0 a 7. Při úhlech žlábku > 7 až 80 není žádné vytvoření úžlabí potřeba. ZÁVISLOST MEZI SKLONEM STŘECHY A ÚHLEM ŽLÁBKU úklon střechy,0 úhel úžlabí 7 úklon střechy,0 PROVEDENÍ ÚŽLABÍ JAKO LINEÁRNÍ UPEVNĚNÍ střešní fólie Trocal Typ SG střešní fólie Trocal Typ SGmA pevný svar (průběžný) upevňovací prvky SikaTrocal SGmA/ 09.00

16 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 8. Dilatační spáry U střech utěsněných střešními fóliemi Trocal Typ SGmA se mohou pohyby ( mm)ve spárách mezi volně položenými vrstvami nepatrně vyrovnávat, takže v normálním případě při konstrukci ve vrstvách s tepelnou izolací nejsou nutná žádná přídavná opatření. Jestliže není jako podpůrný podklad vrstev použita žádná tepelná izolace, jsou spáry pod těsněním střechy překryty jednostranně k připevněnému podpůrnému plechu. Profily ze spojovacího plechu nebo pomocné konstrukce nesmí být vedeny přes dilatační spáry, ale jsou v oblasti spár rozděleny. V případě velkých pohybů při poměrném prodloužení, sedání, nebo střihu, například v oblastech sedajících horských masivů, musí být dilatační spáry projektantem konstrukčně navrženy, zpracovány a logicky přizpůsobeny. DILATAČNÍ SPÁRY S PODPŮRNÝM PLECHEM PŘI NEPATRNÝCH SPÁROVÝCH POHYBECH ( mm) střešní fólie Trocal Typ SGmA ochranná vrstva ochranný plech DILATAČNÍ SPÁRY PRO VĚTŠÍ POHYBY S KRYTÝM PROVEDENÍM homogenní střešní fólie (Sikaplan 8D/Trocal S) cm SikaTrocal SGmA/ 09.00

17 8. Světlíky/prostupy střechy/nástavby Zásadně by měly být vždy použity montážní díly Sika-Trocal nebo jiná prefabrikovaná příslušenství, která umožňují homogenní připojení střešní izolace podle oddílu 7. (Spojení svarem). Při všech detailních provedeních je u použitého příslušenství jiných výrobců nutno dodržet jejich technické předpisy pro použití a detailní návrhy příslušných výrobců příslušenství, kteří jsou za jejich znění odpovědni a musí za funkci (např. eliminaci horizontálních sil/těsnost) nést odpovědnost. Při nejasnostech se doporučuje konzultace s pracovníky útvaru Sika-Trocal. 8.. Připojení na věncový nástavec z tvrzeného PVC nebo možnosti připojení zhotovené na místě montáže věncový nástavec z tvrdého PVC střešní fólie Trocal Typ SGmA POZNÁMKA: V případě možností použít připojení zhotovená na místě montáže viz oddíl Připojení na věncový nástavec po provedení lineárního upevnění, s použitím nalepené střešní fólie Trocal Typ SGmA, utěsnění okraje přítlačnou lištou a odolnou těsnící hmotou utěsnění okraje přítlačnou lištou a odolnou těsnící hmotou kontaktní lepidlo Sika-Trocal C 7 střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky střešní fólie Trocal Typ SGmA SikaTrocal SGmA/

18 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 8.. Střešní vpusť s PVC límcem vpusť, manžeta s límcem z tvrzeného PVC, event. možnost PVC připojení připojení parotěsné zábrany podle materiálu fólie, odpovídající údajům od výrobce střešní fólie Trocal Typ SGmA upevňovací prvky 8.. Vpusť s připojovací manžetou pro střešní fólie z měkčeného PVC připojovací manžeta pro střešní fólie z měkčeného PVC připojení parotěsné zábrany podle materiálu fólie, odpovídající údajům od výrobce upevňovací prvky 8.. Připojení potrubního prostupu s obrubou potrubí, manžetou připojenou lepením nerezavějící spona se zapečetěním manžeta s rourovou obrubou Sika-Trocal s lepeným připojením kontaktním lepidlem Sika-Trocal C 7 límce z homogenní střešní fólie, tvarovatelné upevňovací prvky 8 SikaTrocal SGmA/ 09.00

19 9. Příslušenství Kompletní výrobní program je uveden v platných cenících. Jako důležité standardní příslušenství uvádíme: oddělující a ochranné vrstvy tvarové a rohové dílce obruba potrubí pásky z Trocal Typ S (homogenního) nebo Sikaplan 8D (homogenního) Sika-Trocal C 7 (kontaktní lepidlo) Sika-Trocal CV 70/7 (ředidlo) Sika-Trocal Cleaner L 00 Sika-Trocal Cleaner 000 Sika-Trocal chemické pojidlo Sika-Trocal PVC roztok Doporučujeme použití tvarových dílců, protože tím lze docílit vysokých úspor doby montáže a díky jednoduchému zpracování rovněž vysokou spolehlivost. Sika-Trocal rohové dílce (vnitřní a vnější kouty 90 ) vnější kouty vnitřní kouty Sika-Trocal rohové tvarovky Corner Corner vnitřní kouty vnější kouty Corner Corner Corner Corner SikaTrocal SGmA/

20 Střešní fólie Trocal SGmA/SG Definice vnější roh v úrovni střechy vnitřní roh v úrovni střechy vnější roh na zdivu koruny vnitřní roh na zdivu koruny ukončení okraje střechy: roh fasádní strany ukončení okraje střechy: roh fasádní strany ukončení stěny s krycím páskem připojení na světlík připojení na odvětrávací potrubí připojení na stojku a potrubní vedení připojení na prostup o malém průměru vtokový otvor pro střešní vodu bezpečnostní přepad nebo chrlič atika spodní hrana atiky úžlabí v ploše střechy 0 SikaTrocal SGmA/ 09.00

21 0. Zajištění vrstvy 0. Základy zajištění vrstvy 0.. Všeobecné poznámky U volně pokládaných střešních izolací se zátěží se zajištění vrstvy dociluje pomocí zátěže, působící proti namáhání větrem. Váha zátěže je závislá na očekávaném namáhání větrem a je v jednotlivých oblastech střechy (rohy, okraje, střední oblast) rozdílná. Zátěže se používají především při sklonech střechy do jejího úklonu a musí být provedeny okamžitě po položení střešní fólie. Jako zátěž je používá obvykle:, velikost frakce cca / mm, minimální tloušťka vrstvy cm betonové desky, volně uložené do drtě nebo štěrkového lože keramické, betonové nebo podobné dlažby uložené v maltovém loži zemní násyp/vrstvy v případě střech s vegetačním pokryvem ochranné potěry nebo podobně 0.. Určení hmotnosti potřebné zátěže Potřebná hmotnost zátěže je určena na základě údajů pro zátěže v národních předpisech a lze ji eventuálně stanovit s pomocí všeobecných pravidel. Všeobecná pravidla pro určení potřebné zátěže lze však použít pouze tehdy, jestliže jsou podstatnou součástí národních předpisů nebo neodporují těmto národním předpisům Všeobecná pravidla se zakládají na dlouhodobých praktických zkušenostech a udávají potřebné hmotnosti zátěží pro jednotlivé části oblasti střechy, v závislosti na výšce střechy Hmotnosti zátěže pro zajištění polohy (Rakousko) V následujících tabulkách uváděné hmotnosti zatížení jsou založeny v normě ÖNORM B 70, a poskytují pro jednotlivé části střechy, v závislosti na její výšce, potřebné všeobecné hmotnosti zátěže. základní hodnota V 0 ) pro rychlost větru v km/h výška střešní plochy nad krajinou v m 8 0 nejmenší tloušťka vrstvy ) vcm h 0 obvyklá oblast ) 8 oblast okrajová ) 9 0 < h obvyklá oblast ) 0 oblast okrajová ) 0 7 < h 99 obvyklá oblast ) 9 oblast okrajová ) ) mezihodnoty mohou být lineárně interpolovány ) oblast střešní plochy podle ÖNORM B 0-, obr. 0 ) meteorologické podklady: Seznam míst (ÖNORM B 0-, tabulka ) udává základní hodnotu rychlosti větru V 0 jako maximální sekundovou střední hodnotu rychlosti větru ve výšce 0 m nad zemí pro tvary krajiny podle ÖNORM B 0-, tabulka, kterou lze v průměru očekávat jednou za 0 let. SikaTrocal SGmA/ 09.00

22 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 0... Hmotnosti zátěže pro zajištění polohy (Švýcarsko) V následující tabulce uváděné hmotnosti zátěže a upevnění okrajů jsou založeny na dlouholetých praktických zkušenostech a na hodnotách švýcarské normy SIA 7, vydání 98. výška plochy střechy zátěž podklad upevnění okrajů nad terénem do 8 m 0 mm říčního štěrku kačír- beton není nutné ku frakce 8/ nebo / do 8 m 0 mm říčního štěrku podklady náchylné je nutné kačírku frakce 8/ k vibracím (např. ocenebo / lový trapézový plech) nad 8 m 0 mm říčního štěrku frakce u všech podkladů je nutné 8/ nebo /, navíc zahradní chodníkové dlaždice (d = 0 mm) na okrajích střechy/v oblasti rohů v exponovaných místech 0. Sika-Trocal servisní činnost V rámci koncepce Sika-Trocal je nabízena technická pomoc při určování potřebných hmotností zátěže a to na základě specifických oblastních předpisů.. Opravy/sanace. Opravy Při mechanickém poškození střešní izolace je možno provést opravu položením nového kusu fólie. V těchto případech je nutno oblasti svaru na nově vytvořených spojích celoplošně očistit vodou bez přísady detergentu, eventuálně v případě potřeby čističem Sika- -Trocal Cleaner 000, event. L00 Následně se nově pokládaný kus fólie přivaří buď na starou střešní izolaci nebo pod starou izolaci střechy a oblasti svaru se přivaří pomocí ručního svařovacího horkovzdušného přístroje (použít dvojitý svar/hubice cm). Zásadně je pak třeba okraje svaru zabezpečit proti průniku vlhkosti roztokem PVC. POZNÁMKA: Před provedením opravy je třeba bezpodmínečně provést zkoušky svařování. SikaTrocal SGmA/ 09.00

23 Při obnovení střešní izolace musí být dodrženy všechny uvedené pokyny tohoto návodu na pokládání (například oddělující vrstvy, atd.). Existující střešní izolace z vysoko polymerních fólií se zásadně neodstraňují. V těchto případech jsou možná, s ohledem na objekt, specifická řešení. O pomoc je možno v těchto případech požádat pracovníka divize Sika-Trocal. POZNÁMKA: Při výměně starých PVC fólií za nové je často kladena otázka, jak může být z hlediska životního prostředí provedena jejich správná likvidace. Ekologicky a ekonomicky rozumnou metodou je recyklace střešních fólií. Sika-Trocal je zakládajícím členem a hlavním akcionářem AfDR (zkratka Arbeitsgemeinschaft für PVC-Dachbahnen-Recycling), které provozuje vysoce moderní recyklační závod v Troisdorfu. Staré střešní fólie z PVC se při sanaci střešní plochy odstraní a po přípravě k přepravě do recyklačního závodu na staveniště přistavenou AfDR jednotkou transportují k recyklaci. Ve vysoce moderním úpravárenském zařízení je suchou metodou oddělením od ostatních materiálů získán PVC recyklát, který je jako prášková frakce dodáván zpět do Sika-Trocal. SikaTrocal SGmA/ 09.00

24 Sika CZ, s. r. o. vedení firmy Sika CZ, s. r. o. divize fólie Sika sklady: Bystrcká / technická kancelář Brno CZ 00 Brno tel.: +0 fax: Palackého Lomnice nad Popelkou tel./fax: mobil: Bystrcká / tel.: fax: Říčany u Prahy, SikaTrocal SGmA - 09/00 Voděradská 8 tel.: , fax:

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Polymerní hydroizolační střešní fólie

Polymerní hydroizolační střešní fólie Technický list Vydání 03/2014 Identifikační číslo 02 09 05 01 100 0 150000 Polymerní hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá syntetická

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY JUTADREN, JUTADACH SUPER, JUTADACH MASTER, JUTADACH PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON PAROZÁBRANY JUTAFOL N, JUTAFOL N AL, JUTAFOL REFLEX SPOJOVACÍ

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Základy svařování horkým plynem a přídavným materiálem

Základy svařování horkým plynem a přídavným materiálem Základy svařování horkým plynem a přídavným materiálem Princip svařování horkým plynem a přídavným materiálem Při svařování horkým plynem se nejprve spojované plochy a vnější zóny přídavného materiálu

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic!

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! KONTROLNÍ ZKOUŠKY/PODKLADY 1. KONTROLNÍ ZKOUŠKY Laminátové podlahy a podlahy s technologií cork + EGGER se vyrábějí vysoce přesnými

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

SGGMIRALITE-REVOLUTION. Návod k použití pro zrcadla MIRALITE-REVOLUTION

SGGMIRALITE-REVOLUTION. Návod k použití pro zrcadla MIRALITE-REVOLUTION SGGMIRALITE-REVOLUTION Návod k použití pro zrcadla MIRALITE-REVOLUTION OBSAH 1. VŠEOBECNĚ S. 3 2. SKLADOVÁNÍ S: 3 3. UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY 3.1. Spojení šrouby s odstupem od stěny S. 4 3.2. Magnetické upevnění

Více