Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátory tlaku plynu typ 133/233"

Transkript

1 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15

2 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku (pouze regulátor 133) - se zabudovaným pojistným ventilem úniku plynu (PV) nebo bezpeènostní membránou - provedeny podle DIN 3380/81 a schváleny podle DIN 338 DIN-DVGW - pro všechny plyny podle technického pøedpisu G 2 - s termopojistkou - vyhovují pro prodej plynu jen s pøepoètem na teplotu, podle technického pøedpisu G 685 Regulátory tlaku plynu Schlumbeger Rombach, typ 133 a 233 jsou urèeny pro používání v domovních, obchodních a prùmyslových aplikacích. Tyto regulátory pracují na bázi zatìžování pružiny a jsou vhodné pro všechny nekorozivní druhy plynù. Požadovaný výstupní tlak je možno snadno nastavit úpravou øídící promìnné, výmìnou øídící pružiny. Tím, že tyto regulátory využívají síly pružiny, pracují nezávisle na poloze instalace. Díky použití pøírub ke spojování, existuje øada zpùsobù spojení mezi tìlesem regulaèního ventilu a regulaèní jednotkou, a na opaèné stranì mezi tìlesem regulaèního ventilu a uzavíracím zaøízením bezpeènostního uzávìru. Hrdlo regulaèní jednotky a uzavírací zaøízení bezpeènostního uzávìru je možno vymìòovat bez demontáže regulaèního ventilu z regulovaného systému. Bezpeènostní uzávìr je vybaven teplotnì ovládaným elementem. Všechna provedení s pojistným ventilem mají pevnì nastaven pojistný (odpouštìcí) tlak 1). Pojistný tlak je nezávislý na nastavení výstupního tlaku, cca mbar nad p a. Odvìtrávací / odfukové vedení musí být pøipojeno na vývod odvìtrání regulátoru. Provedení s bezpeènostními membránami nejsou vybavena pojistným ventilem (PV) a odvìtrávacím / odfukovým vedením. Dojde-li k poškození (protržení) pracovní membrány, bezpeènostní membrána zabraòuje úniku nedovoleného množství plynu. Odvìtrávací vývod s objímkou Se zabudovanou pojistnou membránou Snímaè (1) (membrána) Vývod pro odvìtrání Nastavení tlaku Pøipojení pøírub Tìleso regulaèního ventilu Akèní èlen (4,7) (vymìnitelná tryska a talíø ventilu) (10) Snímací jednotka s pákovým systémem (34) (5) Zpìtné nastavení tyèe ventilu pomocí èepièky (26,35) Provedení s únikem plynu pøes PV (8) Komora membrány Tìleso reg. jednotky Pákový systém (3) s akèím èlenem Uzavírací pružina () BU s tepelnou pojistkou Pøipojení pøíruby 1) Podle požadavku jsou k dispozici speciální pružiny pro jiné tlaky pojistného ventilu II - 16

3 (3/17) Technické údaje a urèení typu Typ 133, p e = 0,05 - bar Tlakový stupeò PN 1 p e = 0,05 - bar Tlakový stupeò PN 4 p e = 5 - bar mbar Prùtok V n do m 3 /h - zemní plyn Provozní teplota -20 C až + C Typ 133, p e > - bar Tlakový stupeò PN 6 p e = 5 - bar Max. trysky 3/16 (10 mm) mbar Prùtok V n do m 3 /h - zemní plyn Provozní teplota -20 C až + C Pøipojení vnìjšího pulzu Typ 233, p e = 0,05 - bar Tlakový stupeò PN 1 p e = 0,05 - bar Tlakový stupeò PN 4 p e = 7 - bar mbar Prùtok V n do 0 m 3 /h - zemní plyn Provozní teplota -20 C až + C Typ 233, p e > - bar Tlakový stupeò PN 6 p e = 7 - bar Max. trysky 3/16 (10 mm) mbar Prùtok V n do 0 m 3 /h - zemní plyn Provozní teplota -20 C až + C Pøipojení vnìjšího pulzu Urèení typu regulátoru 133 a 233 1) pro p e = - 2) bar Schváleno podle DIN 338, 3380/81 s DIN-DVGW registrací è bez bezpeènostní jednotky - 32 s PV - 61 BU p so > 0 mbar - 62 BU p so > 0 mbar a PV - 64 BU p so a p su - BU p so a p su a PV - 71 BU p so 0 mbar - 72 BU p so 0 mbar a PV - 77 BU p so 0 mbar a PV a ochrana proti ztrátì tlaku PN 1 (pouze 133) - 6 BU p so > 0 mbar a bezpeènostní membrána PN 1 (133 & /- ) - 0 BU p so a p su s bezpeènostní membránou PN 1 (133 & /- ) - 7 BU p so 0 mbar a bezpeènostní membrána PN 1 (133 & /- ) BU p so 0 mbar, ochrana proti ztrátì tlaku a bezpeènostní membrána PN 1 (pouze regulátor 133) 1) Zvolte -8 nebo - tìlìso membrány 2) Pozor na max. trysky p so = horní tlak; p su = dolní tlak Urèení typu regulátoru 133 a 233 1) pro p e > 4.0-2) bar Schváleno podle DIN 3380/81 s DIN-DVGW registrací è s PV - BU p so a p su a PV 1) Zvolte -8 nebo - tìlìso membrány 2) Pozor na max. trysky p so = horní tlak; p su = dolní tlak Urèení typu regulátoru 133 a 233 1) pro p e do 2) bar Bez DIN-DVGW registrace è bez bezpeènostní jednotky - 32 s PV - 34 s ochranou proti ztrátì tlaku - 36 s ochranou proti ztrátì tlaku a PV - 61 BU p so - 62 BU p so a PV - 64 BU p so a p su - BU p so a p su a PV 1) Zvolte -8 nebo - tìlìso membrány 2) Pozor na max. trysky p so = horní tlak; p su = dolní tlak II - 17

4 (4/17) Urèení typu Pøíklad Regulátor Typ 233, tlakový stupeò PN 4, - tìleso membrány, BU pro uzavírání pøi horním tlaku 0 mbar a PV pro únik plynu: Typ Materiál Tìleso regulaèního ventilu : GGG DIN 1693 Tìleso regulaèní jednotky : GD-Al Si DIN 17 Spodní èást tìlesa BU : Mosaz lisovaná za tepla Uzavírací pružina BU : NiCr15Fe7TiAl Vložka hrdla : Mosaz Typ 3) Tlakový stupeò 1) Velikost membrány 2) Bezpeènostní zaøízení (podle tabulky) 1) bez èísla pro tlakový stupeò PN 1 2) pro typ 133 se neuvádí 3) jednotrubkové provedení typu 133 je oznaèeno 133-E O-kroužky Membrány Sedlo regulaèního ventilu Sedlo ventilu BU : Viton pro vys. teploty : NBR / NBR s vyztužením tkaninou : perbunan : Mosaz / perbunan Varianty regulátoru Typ 133 DN, PN 16 ANSI 150 Vnitøní závit G 3/4, 1, podle ISO 8/1 R p 3/4, 1, podle DIN 99 1 zavitový nátrubek podle DIN 93 (instalaèní délka 0 mm) DN (vstup) 1 závitový nátrubek podle DIN 93 (výstup) (instalaèní délka a 0 mm) Typ 233- DN 50, PN 16 ANSI 150 DN, PN 16 ANSI 150 Vnitøní závit G 3/4, 1 podle ISO 8/1 R p 3/4, 1 podle DIN /2 NPT Typ DN 50, PN 16 ANSI 150 DN, PN 16 ANSI 150 Vnitøní závit G 3/4, 1 podle ISO 8/1 R p 3/4, 1 podle DIN /2 NPT II -

5 (5/17) Instalaèní rozmìry Vývod odvìtrání J Vývod odvìtrání J Verze Velikost záv. hrdla Pøíruba A B C C D E F G H J - vývod odvìtrání K Hmot. kg 1) 2) /4" 1" DN R p 3/ /2" DN R p DN R p /2" DN R p DN R p Možné instalace Pøi objednávání regulátorù je nutno uvést instalaèní polohu. Pokud není uvedena, bude regulátor sestaven a seøízen tak, aby vyhoval standardní instalaèní poloze (poloha 2). Regulátor smìr odvìtrání ven Regulátor smìr odvìtrání dovnitø Rozmìrová tabulka pro jednohrdlový nátrubek typ 133-E-... R L N R p 1 41 R p 1 1/ * 5 Vývod odvìtrání smìrem ven 2 4* 6 Vývod odvìtrání smìrem ven * Neplatí pro verze (-) -71/-72/ II - 19

6 (6/17) y Regulaèní a uzavírací tlakové skupiny Regulátor Typ 133 s ochranou proti ztrátì tlaku y øídící pružiny Èíslo pružiny Barva 9-15 mbar - 20 mbar - 26 mbar 24 - mbar mbar èervená modrá žlutá : 8 mbar - 20 mbar: RG 20 / SG > 20 mbar - 50 mbar: RG 10 / SG 20 > 50 mbar mbar: RG 5 / SG mbar - 20 mbar mbar - 70 mbar 35-0 mbar mbar èervená modrá èernobílá Skupiny tolerance uzavírání BU: Horní reakèní tlak: mbar mbar AG HP mbar èerná mbar - 20 mbar mbar - 70 mbar 70-0 mbar mbar èervená modrá èerná sv. Dolní reakèní tlak: PV: p a + cca mbar ± 10 % 8 mbar - 20 mbar AG > 20 mbar - 50 mbar AG mbar 70-0 mbar 0 - mbar mbar èerná sv. Minimální tlakový rozdíl pro uzavøení BU HP mbar sv. 1. Typ mbar mezi p a a p so 2. Typ SSV 2 mbar mezi p a a p su 20 mbar mezi p a a p so y tlaku, BU typ 033 reagující na horní tlak Uzavøení pøi Èíslo pružiny Barva vzestupu tlaku p so - 70 mbar mbar 0-0 mbar èervená modrá y tlaku, BU reagující na hodní a dolní tlak Uzavøení pøi Èíslo pružiny Barva vzestupu tlaku (horní tlak) p so 20 - mbar 50-0 mbar mbar - 0 mbar mbar èervená modrá hnìdá Odvìtrání Je-li do plynového systému zabudován regulátor bez bezpeènostní membrány a má-li regulátor pojistný ventil, který odpouští plyn ven, pak je nutné instalovat odvìtrávací nebo odfukové vedení. Minimální prùmìr odvìtrávacího potrubí pøedpisovaný normami 3380 a 338 je DN 15. Pro zajištìní nenarušení regulace a dostateènì rychlé odezvy pøi zmìnách zátìže, mají být dodrženy následující jmenovité svìtlosti odvìtrávacího potrubí do 3 m DN 20 do 5 m DN Pro vìtší délky se doporuèuje alespoò DN. (dolní tlak) p su 8-50 mbar èervená II - 20

7 (7/17) Regulátor typu 133-E, tìlìso regulaèního ventilu DN, P e max bar Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) p a = 20 mbar mbar Vstupní tlak Vložka trysky,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm 1/2 3/8 5/16 1/4 3/16 1/ p a = 50 mbar - 70 mbar Vstupní tlak Vložka trysky,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm 1/2 3/8 5/16 1/4 3/16 1/ p a = 100 mbar 35-0 mbar èernobílá Vstupní tlak Vložka trysky,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm 1/2 3/8 5/16 1/4 3/16 1/ Regulátor typu a (s ochranou proti ztrátì tlaku), tìlìso regulaèního ventilu DN, p e max bar Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) p e Q (tryska,5 mm) p a = 20 mbar - 26 mbar p e Q (tryska,5 mm) p a = 50 mbar mbar II - 21

8 (8/17) Regulátor typu 133, tìlìso regulaèního ventilu DN Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) (viz poznámky 1. a 2. dole) Vstupní tlak 1.) Vložka trysky,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm 1/2 3/8 5/16 1/4 3/16 1/8 p a = 20 mbar mbar p a = 50 mbar mbar p a = 100 mbar 35-0 mbar èernobílá 0, S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II -

9 (9/17) Regulátor typu 133, tìlìso regulaèního ventilu DN Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) (viz poznámky 1. a 2. dole) Vstupní tlak 1.) Vložka trysky,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm 1/2 3/8 5/16 1/4 3/16 1/8 p a = 0 mbar mbar p a = mbar mbar èerná p a = 0 mbar mbar èerná 0, S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II - 23

10 (10/17) Regulátor typu 233-, tìlìso regulaèního ventilu DN Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) (viz poznámky 1. a 2. dole) p a = 20 mbar mbar Vstupní tlak 1.) Vložka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu mm 20 mm,5 mm 10 mm 6,3 mm 1 3/4 1/2 3/8 1/4 o 10 o 10 o 10 o 10 o p a = 50 mbar mbar p a = 100 mbar 70-0 mbar èerná 0, p a = 200 mbar mbar , S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II - 24

11 (11/17) Regulátor typu 233-8, tìlìso regulaèního ventilu DN Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) (viz poznámky 1. a 2. dole) p a = 50 mbar - 70 mbar Vstupní tlak 1.) 0,2 Vložka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu mm 20 mm,5 mm 10 mm 6,3 mm 1 3/4 1/2 3/8 1/4 o 10 o 10 o 10 o 10 o p a = 100 mbar 70-0 mbar p a = 200 mbar 0 - mbar èerná 0, p a = 0 mbar mbar , S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II -

12 (/17) Regulátor typu 233-, tìlìso regulaèního ventilu DN 50 Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) (viz poznámky 1. a 2. dole) p a = 20 mbar mbar Vstupní tlak 1.) Vložka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu mm 20 mm 20 mm,5 mm 10 mm 6,3 mm 1 3/4 3/4 1/2 3/8 1/4 o o 10 o 10 o 10 o 10 o p a = 50 mbar mbar p a = 100 mbar 70-0 mbar èerná 0, p a = 200 mbar mbar , S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II - 26

13 (13/17) Regulátor typu 233-8, tìlìso regulaèního ventilu DN 50 Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) p a = 50 mbar - 70 mbar Vstupní tlak 0,2 Vložka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu mm 20 mm 20 mm,5 mm 10 mm 6,3 mm 1 3/4 3/4 1/2 3/8 1/4 o o 10 o 10 o 10 o 10 o p a = 100 mbar 70-0 mbar p a = 200 mbar 0 - mbar èerná 0, p a = 0 mbar mbar , S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II - 27

14 (/17) Regulátor tlaku plynu 133-, -7, DN Snímaè (1) (membrána) Vývod pro odvìtrání Provedení s únikem plynu pøes PV Nastavení tlaku (2) Pøipojení pøírub (8) (6) Tìleso regulaèního ventilu Akèní èlen (4,7) (vymìnitelná tryska a talíø ventilu) (5) (10) Snímací jednotka s pákovým systémem (34) Zpìtné nastavení tyèe ventilu pomocí èepièky (26, 35) Komora membrány Tìleso reg. jednotky Pákový systém (3) s akèním èlenem Uzavírací pružina () BU s tepelnou pojistkou Pøipojení pøíruby Funkce regulátoru Regulátory jsou urèeny k tomu, aby udržovaly hodnoty výstupního tlaku na konstantní úrovni nezávisle na vstupním tlaku a prùtoku plynu. Pøi nulové spotøebì se neprodyšnì uzavírají (Q = 0). Snímaè a komparátor (membrána) (1) je zatìžován pružinou (2) a jeho pohyb je pøenášen na akèní èlen regulaèního ventilu (4) pomocí pákového systému (3). Požadovaná hodnota výstupního tlaku se dosáhne zmìnou síly øídící pružiny. Venturiho efekt, jehož vznik je umožnìn vhodnou velikostí a tvarem prùøezu mezi výstupem ventilu (5) a spojovacím kanálem (6) pùsobí na snímaè a komparátor (1) a upravuje zatìžovací charakteristiku pružiny tak, že dochází k mírnému zvýšení tlaku na výstupu pøi zvyšování prùtoku. Není-li prùtok plynu, regulátor je otevøen, tj. síla øídící pružiny stlaèuje snímaè a komparátor (1) a pákový systém (3) smìrem dolù. Regulaèní ventil je otevøen a plyn mùže protékat tryskou (7). Výsledkem je, že dochází k nárùstu tlaku na výstupu, který pak vyvolává sílu na komparátoru (1), který pùsobí proti síle pružiny. Jestliže vyvolaná síla pøesáhne žádanou hodnotu, komparátor zvedá tyè (3) a talíø ventilu (4) zužuje volný prùøez v trysce (7) èímž dochází ke škrcení toku plynu. Jestliže výstupní tlak klesá vlivem zvýšené spotøeby za tryskou (7), pak dochází k poklesu tlaku i v komoøe membrány (8). Èímž pøevládá síla pružiny a dochází k otevírání akèního èlenu (4). Tento proces se opakuje dokud nedojde na komparátoru (1) k vyrovnání mezi zadanou hodnotou a hodnotou výstupního tlaku, což závisí na dosažené velikosti prùtoku. Dojde-li k poškození akèního èlenu (4,7) nebo dojde k zablokování pákového systému (3), pak dochází k nárùstu tlaku v regulaèní jednotce tak dlouho, až zareaguje bezpeènostní uzávìr (BU), který pøeruší tok plynu. II - 28

15 (15/17) Regulátor tlaku plynu , DN s ochranou proti ztrátì tlaku s BU pro uzavírání pøi nárùstu tlaku a bezpeènostní membránou Pružina žádané hodnoty Tìlìso membrány TM membráma Páka Bezpeènostní uzavírací ventil Tyè ventilu s talíøkem pro ochranu proti poklesu tlaku Tìlìso ventilu s tryskou Popis funkce Regulátor tlaku s integrovanou ochranou proti poklesu blokuje tok plynu pøi poklesu tlaku. Systém se otevírá automaticky a pøechází do pohotovostního režimu, jestliže existuje na vstupu regulátoru potøebný tlak a je uzavøena uzavírací jednotka na výstupu. Jestliže dojde k poklesu tlaku (p a / 2 ± 20 %), pak píst s O-kroužkem (1), který je pøipevnìn na talíøi ventilu regulátoru, je vtlaèen do trysky BU (2). Tím se zablokuje prùtok plynu. Plyn proudí pod pracovní membránou skrz prùtoèný otvor v pístu (3). Stoupající tlak pøestavuje regulátor do uzavírací polohy (4). Souèasnì s tím se ochrana proti poklesu tlaku uvádí do otevøené polohy. Za tímto úèelem je nutno poèítat s prodlevou 1-5 minut v závislosti na velikosti vstupního tlaku a množství plynu tekoucího do uzavírací jednotky. Síla pružiny (5) pístu ochrany proti poklesu tlaku zajiš uje, že je zaruèeno zablokování vstupního tlaku do BU (6). II -

16 (16/17) Princip èinnosti BU Obrázek A Reaguje na nárùst tlaku (p so 0 mbar) (5) (6) (13) (10) Obrázek B Reaguje na nárùst a pokles tlaku (10) () (9) (32) (33) () (28) (9) (3) (4) (7) () (34) (36) (11) () Omezovaè zdvihu pro nárùst tlaku () (34) (36) (11) (26) (35) Funkce pøi nárùstu tlaku Jakmile výstupní tlak plynu dosáhne nepøípustné velikosti, je pøivádìn kanálkem (13) na komparátor (9) BU. Když síla pod komparátorem (9) pøesáhne sílu vyvozenou pružinou (10), je komparátor (9) nadzdvihnut pomocí pákového systému (11) (pro BU s reakcí na nárùst tlaku) nebo pomocí vodícího pouzdra (28) (pro BU s reakcí na nárùst i pokles tlaku). Tím západka páky (11) u- volní sílu uzavírací pružiny () a talíø ventilu () se pøitlaèí k trysce (7) a uzavøe pøívod plynu. Funkce pøi poklesu tlaku Jestliže výstupní tlak poklesne natolik, že síla pod komparátorem (9) je menší než síla pružiny pro dolní tlak (3), pak tato pružina zatlaèí komparátor (9) dolù. (Pružina pro nárùst tlaku (10) je spoleènì se svým vodícím pouzdrem (28) podpírána ramenem (32)). Tím západka páky (11) uvolní sílu uzavírací pružiny () a talíø ventilu () se pøitlaèí k trysce (7) a uzavøe pøívod plynu. Uvádìní do provozu Pro uvedení BU do provozu vytáhnìte tyè (26), èímž se zaaretuje západkový pákový systém (11). BU, které reagují na nárùst i na pokles tlaku mohou být uvedeny do provozu jen tehdy, když tlak pùsobící zespoda na komparátor (9) je vìtší než uzavírací tlak pro pokles a menší než uzavírací tlak pro nárùst, èímž je zajištìno, že se páèka (11) dostane do styku se základnou (33) západky (34). Jak èepièka (35), tak tyè (26) jsou opatøeny závity pro snadnìjší seøízení zpìtného nastavení uzávìru. Prostor pod komparátorem je oddìlen od vstupního tlaku tìsnìním O-kroužkem. Všechny pohyblivé èásti BU jsou vyrobeny z nerezového materiálu, èímž je zajištìn dlouholetý bezproblémový provoz. Reakèní tlaky bezpeènostních uzavíracích ventilù jsou stanoveny podle požadavkù zákazníkù, ale mìly by být alespoò o 20 mbar vìtší než je požadovaný výstupní tlak. II -

17 (17/17) Funkce BU s tepelnou pojistkou () (36) (34) (26) (38) (37) () (34) (36) (11) Zpìtné nastavení tyèe uzávìru pomocí èepièky Za bìžných podmínek bude jak regulátor, tak BU pracovat obvyklým zpùsobem (regulace tlaku a funkce bezpeènostního uzavøení). Konstrukce BU byla však upravena za úèelem zajištìní zvýšené bezpeènosti uzavøením regulátoru pøi vzniku vysokých teplot (požár). Následující popis se vztahuje na BU s uzavíracím tlakem 0 mbar a rovnìž na všechny verze reagující na nárùst a pokles tlaku. Vøeteno (36) výkyvné páky (34) BU se dotýká kolíku (37) teplotnì roztahujícího se elementu. Tento element vytlaèí kolík (37), dosáhne-li teplota cca 0 o C. Tím se vøeteno (36) posune proti pružinì (38) smìrem od výkyvné páky (34) až, pøi dalším zvýšení teploty, páka (34) vypadne z vodítka, èímž se uvolní aretace a BU se aktivuje. Tyè ventilu (26) s talíøem () se zatlaèí proti trysce v tìlese regulaèního ventilu pomocí pružiny odolávající vysoké teplotì () a tím se zastaví pronikání plynu do regulátoru a dále do systému. Za bìžných provozních podmínek bude jak regulátor, tak BU pracovat obvyklým zpùsobem (regulace tlaku a uzavøení po nedovolené zmìnì tlaku). V pøípadì požáru nebo pøi nadmìrnì vysokém ohøátí, dojde k roztavení cínové kulièky, na kterou tlaèí tyè membrány. Vzhledem k tomu, že uvolòovací svorník je tlaèen dolù na roztavený cín pružinou odolávající vysoké teplotì, vytlaèí se cín ven do pøepadové komory, která se zde nachází pro tento úèel. Uolòovací svorník se tím vysune ven a spustí BU. Pøepadová komora Tlakem držená cínová kulièka Pružina odolná vys. teplotì (Inconel) Bezpeènostní uzavirací ventil typ 033 Regulátory, které patøí do øady 133 a 233, jsou standardnì vybaveny bezpeènostním uzavíracím ventilem typ 033 tehdy, jestliže bod uzavøení je 0 mbar a požaduje se jen ochrana na nárùst tlaku. Talíø ventilu BU Tyè ventilu Uvolòovací svorník II - 31

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více