Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátory tlaku plynu typ 133/233"

Transkript

1 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15

2 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku (pouze regulátor 133) - se zabudovaným pojistným ventilem úniku plynu (PV) nebo bezpeènostní membránou - provedeny podle DIN 3380/81 a schváleny podle DIN 338 DIN-DVGW - pro všechny plyny podle technického pøedpisu G 2 - s termopojistkou - vyhovují pro prodej plynu jen s pøepoètem na teplotu, podle technického pøedpisu G 685 Regulátory tlaku plynu Schlumbeger Rombach, typ 133 a 233 jsou urèeny pro používání v domovních, obchodních a prùmyslových aplikacích. Tyto regulátory pracují na bázi zatìžování pružiny a jsou vhodné pro všechny nekorozivní druhy plynù. Požadovaný výstupní tlak je možno snadno nastavit úpravou øídící promìnné, výmìnou øídící pružiny. Tím, že tyto regulátory využívají síly pružiny, pracují nezávisle na poloze instalace. Díky použití pøírub ke spojování, existuje øada zpùsobù spojení mezi tìlesem regulaèního ventilu a regulaèní jednotkou, a na opaèné stranì mezi tìlesem regulaèního ventilu a uzavíracím zaøízením bezpeènostního uzávìru. Hrdlo regulaèní jednotky a uzavírací zaøízení bezpeènostního uzávìru je možno vymìòovat bez demontáže regulaèního ventilu z regulovaného systému. Bezpeènostní uzávìr je vybaven teplotnì ovládaným elementem. Všechna provedení s pojistným ventilem mají pevnì nastaven pojistný (odpouštìcí) tlak 1). Pojistný tlak je nezávislý na nastavení výstupního tlaku, cca mbar nad p a. Odvìtrávací / odfukové vedení musí být pøipojeno na vývod odvìtrání regulátoru. Provedení s bezpeènostními membránami nejsou vybavena pojistným ventilem (PV) a odvìtrávacím / odfukovým vedením. Dojde-li k poškození (protržení) pracovní membrány, bezpeènostní membrána zabraòuje úniku nedovoleného množství plynu. Odvìtrávací vývod s objímkou Se zabudovanou pojistnou membránou Snímaè (1) (membrána) Vývod pro odvìtrání Nastavení tlaku Pøipojení pøírub Tìleso regulaèního ventilu Akèní èlen (4,7) (vymìnitelná tryska a talíø ventilu) (10) Snímací jednotka s pákovým systémem (34) (5) Zpìtné nastavení tyèe ventilu pomocí èepièky (26,35) Provedení s únikem plynu pøes PV (8) Komora membrány Tìleso reg. jednotky Pákový systém (3) s akèím èlenem Uzavírací pružina () BU s tepelnou pojistkou Pøipojení pøíruby 1) Podle požadavku jsou k dispozici speciální pružiny pro jiné tlaky pojistného ventilu II - 16

3 (3/17) Technické údaje a urèení typu Typ 133, p e = 0,05 - bar Tlakový stupeò PN 1 p e = 0,05 - bar Tlakový stupeò PN 4 p e = 5 - bar mbar Prùtok V n do m 3 /h - zemní plyn Provozní teplota -20 C až + C Typ 133, p e > - bar Tlakový stupeò PN 6 p e = 5 - bar Max. trysky 3/16 (10 mm) mbar Prùtok V n do m 3 /h - zemní plyn Provozní teplota -20 C až + C Pøipojení vnìjšího pulzu Typ 233, p e = 0,05 - bar Tlakový stupeò PN 1 p e = 0,05 - bar Tlakový stupeò PN 4 p e = 7 - bar mbar Prùtok V n do 0 m 3 /h - zemní plyn Provozní teplota -20 C až + C Typ 233, p e > - bar Tlakový stupeò PN 6 p e = 7 - bar Max. trysky 3/16 (10 mm) mbar Prùtok V n do 0 m 3 /h - zemní plyn Provozní teplota -20 C až + C Pøipojení vnìjšího pulzu Urèení typu regulátoru 133 a 233 1) pro p e = - 2) bar Schváleno podle DIN 338, 3380/81 s DIN-DVGW registrací è bez bezpeènostní jednotky - 32 s PV - 61 BU p so > 0 mbar - 62 BU p so > 0 mbar a PV - 64 BU p so a p su - BU p so a p su a PV - 71 BU p so 0 mbar - 72 BU p so 0 mbar a PV - 77 BU p so 0 mbar a PV a ochrana proti ztrátì tlaku PN 1 (pouze 133) - 6 BU p so > 0 mbar a bezpeènostní membrána PN 1 (133 & /- ) - 0 BU p so a p su s bezpeènostní membránou PN 1 (133 & /- ) - 7 BU p so 0 mbar a bezpeènostní membrána PN 1 (133 & /- ) BU p so 0 mbar, ochrana proti ztrátì tlaku a bezpeènostní membrána PN 1 (pouze regulátor 133) 1) Zvolte -8 nebo - tìlìso membrány 2) Pozor na max. trysky p so = horní tlak; p su = dolní tlak Urèení typu regulátoru 133 a 233 1) pro p e > 4.0-2) bar Schváleno podle DIN 3380/81 s DIN-DVGW registrací è s PV - BU p so a p su a PV 1) Zvolte -8 nebo - tìlìso membrány 2) Pozor na max. trysky p so = horní tlak; p su = dolní tlak Urèení typu regulátoru 133 a 233 1) pro p e do 2) bar Bez DIN-DVGW registrace è bez bezpeènostní jednotky - 32 s PV - 34 s ochranou proti ztrátì tlaku - 36 s ochranou proti ztrátì tlaku a PV - 61 BU p so - 62 BU p so a PV - 64 BU p so a p su - BU p so a p su a PV 1) Zvolte -8 nebo - tìlìso membrány 2) Pozor na max. trysky p so = horní tlak; p su = dolní tlak II - 17

4 (4/17) Urèení typu Pøíklad Regulátor Typ 233, tlakový stupeò PN 4, - tìleso membrány, BU pro uzavírání pøi horním tlaku 0 mbar a PV pro únik plynu: Typ Materiál Tìleso regulaèního ventilu : GGG DIN 1693 Tìleso regulaèní jednotky : GD-Al Si DIN 17 Spodní èást tìlesa BU : Mosaz lisovaná za tepla Uzavírací pružina BU : NiCr15Fe7TiAl Vložka hrdla : Mosaz Typ 3) Tlakový stupeò 1) Velikost membrány 2) Bezpeènostní zaøízení (podle tabulky) 1) bez èísla pro tlakový stupeò PN 1 2) pro typ 133 se neuvádí 3) jednotrubkové provedení typu 133 je oznaèeno 133-E O-kroužky Membrány Sedlo regulaèního ventilu Sedlo ventilu BU : Viton pro vys. teploty : NBR / NBR s vyztužením tkaninou : perbunan : Mosaz / perbunan Varianty regulátoru Typ 133 DN, PN 16 ANSI 150 Vnitøní závit G 3/4, 1, podle ISO 8/1 R p 3/4, 1, podle DIN 99 1 zavitový nátrubek podle DIN 93 (instalaèní délka 0 mm) DN (vstup) 1 závitový nátrubek podle DIN 93 (výstup) (instalaèní délka a 0 mm) Typ 233- DN 50, PN 16 ANSI 150 DN, PN 16 ANSI 150 Vnitøní závit G 3/4, 1 podle ISO 8/1 R p 3/4, 1 podle DIN /2 NPT Typ DN 50, PN 16 ANSI 150 DN, PN 16 ANSI 150 Vnitøní závit G 3/4, 1 podle ISO 8/1 R p 3/4, 1 podle DIN /2 NPT II -

5 (5/17) Instalaèní rozmìry Vývod odvìtrání J Vývod odvìtrání J Verze Velikost záv. hrdla Pøíruba A B C C D E F G H J - vývod odvìtrání K Hmot. kg 1) 2) /4" 1" DN R p 3/ /2" DN R p DN R p /2" DN R p DN R p Možné instalace Pøi objednávání regulátorù je nutno uvést instalaèní polohu. Pokud není uvedena, bude regulátor sestaven a seøízen tak, aby vyhoval standardní instalaèní poloze (poloha 2). Regulátor smìr odvìtrání ven Regulátor smìr odvìtrání dovnitø Rozmìrová tabulka pro jednohrdlový nátrubek typ 133-E-... R L N R p 1 41 R p 1 1/ * 5 Vývod odvìtrání smìrem ven 2 4* 6 Vývod odvìtrání smìrem ven * Neplatí pro verze (-) -71/-72/ II - 19

6 (6/17) y Regulaèní a uzavírací tlakové skupiny Regulátor Typ 133 s ochranou proti ztrátì tlaku y øídící pružiny Èíslo pružiny Barva 9-15 mbar - 20 mbar - 26 mbar 24 - mbar mbar èervená modrá žlutá : 8 mbar - 20 mbar: RG 20 / SG > 20 mbar - 50 mbar: RG 10 / SG 20 > 50 mbar mbar: RG 5 / SG mbar - 20 mbar mbar - 70 mbar 35-0 mbar mbar èervená modrá èernobílá Skupiny tolerance uzavírání BU: Horní reakèní tlak: mbar mbar AG HP mbar èerná mbar - 20 mbar mbar - 70 mbar 70-0 mbar mbar èervená modrá èerná sv. Dolní reakèní tlak: PV: p a + cca mbar ± 10 % 8 mbar - 20 mbar AG > 20 mbar - 50 mbar AG mbar 70-0 mbar 0 - mbar mbar èerná sv. Minimální tlakový rozdíl pro uzavøení BU HP mbar sv. 1. Typ mbar mezi p a a p so 2. Typ SSV 2 mbar mezi p a a p su 20 mbar mezi p a a p so y tlaku, BU typ 033 reagující na horní tlak Uzavøení pøi Èíslo pružiny Barva vzestupu tlaku p so - 70 mbar mbar 0-0 mbar èervená modrá y tlaku, BU reagující na hodní a dolní tlak Uzavøení pøi Èíslo pružiny Barva vzestupu tlaku (horní tlak) p so 20 - mbar 50-0 mbar mbar - 0 mbar mbar èervená modrá hnìdá Odvìtrání Je-li do plynového systému zabudován regulátor bez bezpeènostní membrány a má-li regulátor pojistný ventil, který odpouští plyn ven, pak je nutné instalovat odvìtrávací nebo odfukové vedení. Minimální prùmìr odvìtrávacího potrubí pøedpisovaný normami 3380 a 338 je DN 15. Pro zajištìní nenarušení regulace a dostateènì rychlé odezvy pøi zmìnách zátìže, mají být dodrženy následující jmenovité svìtlosti odvìtrávacího potrubí do 3 m DN 20 do 5 m DN Pro vìtší délky se doporuèuje alespoò DN. (dolní tlak) p su 8-50 mbar èervená II - 20

7 (7/17) Regulátor typu 133-E, tìlìso regulaèního ventilu DN, P e max bar Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) p a = 20 mbar mbar Vstupní tlak Vložka trysky,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm 1/2 3/8 5/16 1/4 3/16 1/ p a = 50 mbar - 70 mbar Vstupní tlak Vložka trysky,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm 1/2 3/8 5/16 1/4 3/16 1/ p a = 100 mbar 35-0 mbar èernobílá Vstupní tlak Vložka trysky,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm 1/2 3/8 5/16 1/4 3/16 1/ Regulátor typu a (s ochranou proti ztrátì tlaku), tìlìso regulaèního ventilu DN, p e max bar Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) p e Q (tryska,5 mm) p a = 20 mbar - 26 mbar p e Q (tryska,5 mm) p a = 50 mbar mbar II - 21

8 (8/17) Regulátor typu 133, tìlìso regulaèního ventilu DN Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) (viz poznámky 1. a 2. dole) Vstupní tlak 1.) Vložka trysky,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm 1/2 3/8 5/16 1/4 3/16 1/8 p a = 20 mbar mbar p a = 50 mbar mbar p a = 100 mbar 35-0 mbar èernobílá 0, S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II -

9 (9/17) Regulátor typu 133, tìlìso regulaèního ventilu DN Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) (viz poznámky 1. a 2. dole) Vstupní tlak 1.) Vložka trysky,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm 1/2 3/8 5/16 1/4 3/16 1/8 p a = 0 mbar mbar p a = mbar mbar èerná p a = 0 mbar mbar èerná 0, S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II - 23

10 (10/17) Regulátor typu 233-, tìlìso regulaèního ventilu DN Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) (viz poznámky 1. a 2. dole) p a = 20 mbar mbar Vstupní tlak 1.) Vložka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu mm 20 mm,5 mm 10 mm 6,3 mm 1 3/4 1/2 3/8 1/4 o 10 o 10 o 10 o 10 o p a = 50 mbar mbar p a = 100 mbar 70-0 mbar èerná 0, p a = 200 mbar mbar , S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II - 24

11 (11/17) Regulátor typu 233-8, tìlìso regulaèního ventilu DN Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) (viz poznámky 1. a 2. dole) p a = 50 mbar - 70 mbar Vstupní tlak 1.) 0,2 Vložka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu mm 20 mm,5 mm 10 mm 6,3 mm 1 3/4 1/2 3/8 1/4 o 10 o 10 o 10 o 10 o p a = 100 mbar 70-0 mbar p a = 200 mbar 0 - mbar èerná 0, p a = 0 mbar mbar , S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II -

12 (/17) Regulátor typu 233-, tìlìso regulaèního ventilu DN 50 Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) (viz poznámky 1. a 2. dole) p a = 20 mbar mbar Vstupní tlak 1.) Vložka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu mm 20 mm 20 mm,5 mm 10 mm 6,3 mm 1 3/4 3/4 1/2 3/8 1/4 o o 10 o 10 o 10 o 10 o p a = 50 mbar mbar p a = 100 mbar 70-0 mbar èerná 0, p a = 200 mbar mbar , S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II - 26

13 (13/17) Regulátor typu 233-8, tìlìso regulaèního ventilu DN 50 Prùtok v m 3 /h zemního plynu za standardních podmínek (ρ n = 0,78 kg/m 3 ) p a = 50 mbar - 70 mbar Vstupní tlak 0,2 Vložka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu mm 20 mm 20 mm,5 mm 10 mm 6,3 mm 1 3/4 3/4 1/2 3/8 1/4 o o 10 o 10 o 10 o 10 o p a = 100 mbar 70-0 mbar p a = 200 mbar 0 - mbar èerná 0, p a = 0 mbar mbar , S p e > bar, nutný vnìjší impuz. 2. Množství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností. II - 27

14 (/17) Regulátor tlaku plynu 133-, -7, DN Snímaè (1) (membrána) Vývod pro odvìtrání Provedení s únikem plynu pøes PV Nastavení tlaku (2) Pøipojení pøírub (8) (6) Tìleso regulaèního ventilu Akèní èlen (4,7) (vymìnitelná tryska a talíø ventilu) (5) (10) Snímací jednotka s pákovým systémem (34) Zpìtné nastavení tyèe ventilu pomocí èepièky (26, 35) Komora membrány Tìleso reg. jednotky Pákový systém (3) s akèním èlenem Uzavírací pružina () BU s tepelnou pojistkou Pøipojení pøíruby Funkce regulátoru Regulátory jsou urèeny k tomu, aby udržovaly hodnoty výstupního tlaku na konstantní úrovni nezávisle na vstupním tlaku a prùtoku plynu. Pøi nulové spotøebì se neprodyšnì uzavírají (Q = 0). Snímaè a komparátor (membrána) (1) je zatìžován pružinou (2) a jeho pohyb je pøenášen na akèní èlen regulaèního ventilu (4) pomocí pákového systému (3). Požadovaná hodnota výstupního tlaku se dosáhne zmìnou síly øídící pružiny. Venturiho efekt, jehož vznik je umožnìn vhodnou velikostí a tvarem prùøezu mezi výstupem ventilu (5) a spojovacím kanálem (6) pùsobí na snímaè a komparátor (1) a upravuje zatìžovací charakteristiku pružiny tak, že dochází k mírnému zvýšení tlaku na výstupu pøi zvyšování prùtoku. Není-li prùtok plynu, regulátor je otevøen, tj. síla øídící pružiny stlaèuje snímaè a komparátor (1) a pákový systém (3) smìrem dolù. Regulaèní ventil je otevøen a plyn mùže protékat tryskou (7). Výsledkem je, že dochází k nárùstu tlaku na výstupu, který pak vyvolává sílu na komparátoru (1), který pùsobí proti síle pružiny. Jestliže vyvolaná síla pøesáhne žádanou hodnotu, komparátor zvedá tyè (3) a talíø ventilu (4) zužuje volný prùøez v trysce (7) èímž dochází ke škrcení toku plynu. Jestliže výstupní tlak klesá vlivem zvýšené spotøeby za tryskou (7), pak dochází k poklesu tlaku i v komoøe membrány (8). Èímž pøevládá síla pružiny a dochází k otevírání akèního èlenu (4). Tento proces se opakuje dokud nedojde na komparátoru (1) k vyrovnání mezi zadanou hodnotou a hodnotou výstupního tlaku, což závisí na dosažené velikosti prùtoku. Dojde-li k poškození akèního èlenu (4,7) nebo dojde k zablokování pákového systému (3), pak dochází k nárùstu tlaku v regulaèní jednotce tak dlouho, až zareaguje bezpeènostní uzávìr (BU), který pøeruší tok plynu. II - 28

15 (15/17) Regulátor tlaku plynu , DN s ochranou proti ztrátì tlaku s BU pro uzavírání pøi nárùstu tlaku a bezpeènostní membránou Pružina žádané hodnoty Tìlìso membrány TM membráma Páka Bezpeènostní uzavírací ventil Tyè ventilu s talíøkem pro ochranu proti poklesu tlaku Tìlìso ventilu s tryskou Popis funkce Regulátor tlaku s integrovanou ochranou proti poklesu blokuje tok plynu pøi poklesu tlaku. Systém se otevírá automaticky a pøechází do pohotovostního režimu, jestliže existuje na vstupu regulátoru potøebný tlak a je uzavøena uzavírací jednotka na výstupu. Jestliže dojde k poklesu tlaku (p a / 2 ± 20 %), pak píst s O-kroužkem (1), který je pøipevnìn na talíøi ventilu regulátoru, je vtlaèen do trysky BU (2). Tím se zablokuje prùtok plynu. Plyn proudí pod pracovní membránou skrz prùtoèný otvor v pístu (3). Stoupající tlak pøestavuje regulátor do uzavírací polohy (4). Souèasnì s tím se ochrana proti poklesu tlaku uvádí do otevøené polohy. Za tímto úèelem je nutno poèítat s prodlevou 1-5 minut v závislosti na velikosti vstupního tlaku a množství plynu tekoucího do uzavírací jednotky. Síla pružiny (5) pístu ochrany proti poklesu tlaku zajiš uje, že je zaruèeno zablokování vstupního tlaku do BU (6). II -

16 (16/17) Princip èinnosti BU Obrázek A Reaguje na nárùst tlaku (p so 0 mbar) (5) (6) (13) (10) Obrázek B Reaguje na nárùst a pokles tlaku (10) () (9) (32) (33) () (28) (9) (3) (4) (7) () (34) (36) (11) () Omezovaè zdvihu pro nárùst tlaku () (34) (36) (11) (26) (35) Funkce pøi nárùstu tlaku Jakmile výstupní tlak plynu dosáhne nepøípustné velikosti, je pøivádìn kanálkem (13) na komparátor (9) BU. Když síla pod komparátorem (9) pøesáhne sílu vyvozenou pružinou (10), je komparátor (9) nadzdvihnut pomocí pákového systému (11) (pro BU s reakcí na nárùst tlaku) nebo pomocí vodícího pouzdra (28) (pro BU s reakcí na nárùst i pokles tlaku). Tím západka páky (11) u- volní sílu uzavírací pružiny () a talíø ventilu () se pøitlaèí k trysce (7) a uzavøe pøívod plynu. Funkce pøi poklesu tlaku Jestliže výstupní tlak poklesne natolik, že síla pod komparátorem (9) je menší než síla pružiny pro dolní tlak (3), pak tato pružina zatlaèí komparátor (9) dolù. (Pružina pro nárùst tlaku (10) je spoleènì se svým vodícím pouzdrem (28) podpírána ramenem (32)). Tím západka páky (11) uvolní sílu uzavírací pružiny () a talíø ventilu () se pøitlaèí k trysce (7) a uzavøe pøívod plynu. Uvádìní do provozu Pro uvedení BU do provozu vytáhnìte tyè (26), èímž se zaaretuje západkový pákový systém (11). BU, které reagují na nárùst i na pokles tlaku mohou být uvedeny do provozu jen tehdy, když tlak pùsobící zespoda na komparátor (9) je vìtší než uzavírací tlak pro pokles a menší než uzavírací tlak pro nárùst, èímž je zajištìno, že se páèka (11) dostane do styku se základnou (33) západky (34). Jak èepièka (35), tak tyè (26) jsou opatøeny závity pro snadnìjší seøízení zpìtného nastavení uzávìru. Prostor pod komparátorem je oddìlen od vstupního tlaku tìsnìním O-kroužkem. Všechny pohyblivé èásti BU jsou vyrobeny z nerezového materiálu, èímž je zajištìn dlouholetý bezproblémový provoz. Reakèní tlaky bezpeènostních uzavíracích ventilù jsou stanoveny podle požadavkù zákazníkù, ale mìly by být alespoò o 20 mbar vìtší než je požadovaný výstupní tlak. II -

17 (17/17) Funkce BU s tepelnou pojistkou () (36) (34) (26) (38) (37) () (34) (36) (11) Zpìtné nastavení tyèe uzávìru pomocí èepièky Za bìžných podmínek bude jak regulátor, tak BU pracovat obvyklým zpùsobem (regulace tlaku a funkce bezpeènostního uzavøení). Konstrukce BU byla však upravena za úèelem zajištìní zvýšené bezpeènosti uzavøením regulátoru pøi vzniku vysokých teplot (požár). Následující popis se vztahuje na BU s uzavíracím tlakem 0 mbar a rovnìž na všechny verze reagující na nárùst a pokles tlaku. Vøeteno (36) výkyvné páky (34) BU se dotýká kolíku (37) teplotnì roztahujícího se elementu. Tento element vytlaèí kolík (37), dosáhne-li teplota cca 0 o C. Tím se vøeteno (36) posune proti pružinì (38) smìrem od výkyvné páky (34) až, pøi dalším zvýšení teploty, páka (34) vypadne z vodítka, èímž se uvolní aretace a BU se aktivuje. Tyè ventilu (26) s talíøem () se zatlaèí proti trysce v tìlese regulaèního ventilu pomocí pružiny odolávající vysoké teplotì () a tím se zastaví pronikání plynu do regulátoru a dále do systému. Za bìžných provozních podmínek bude jak regulátor, tak BU pracovat obvyklým zpùsobem (regulace tlaku a uzavøení po nedovolené zmìnì tlaku). V pøípadì požáru nebo pøi nadmìrnì vysokém ohøátí, dojde k roztavení cínové kulièky, na kterou tlaèí tyè membrány. Vzhledem k tomu, že uvolòovací svorník je tlaèen dolù na roztavený cín pružinou odolávající vysoké teplotì, vytlaèí se cín ven do pøepadové komory, která se zde nachází pro tento úèel. Uolòovací svorník se tím vysune ven a spustí BU. Pøepadová komora Tlakem držená cínová kulièka Pružina odolná vys. teplotì (Inconel) Bezpeènostní uzavirací ventil typ 033 Regulátory, které patøí do øady 133 a 233, jsou standardnì vybaveny bezpeènostním uzavíracím ventilem typ 033 tehdy, jestliže bod uzavøení je 0 mbar a požaduje se jen ochrana na nárùst tlaku. Talíø ventilu BU Tyè ventilu Uvolòovací svorník II - 31

Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243

Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243 Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243 Návod na instalaci a uvedení do provozu Provedení Funkce regulátoru: Regulátory jsou určeny k tomu, aby udržovali hodnoty výstupního tlaku na konstantní úrovni

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Regulátor tlaku plynu typ 12 P

Regulátor tlaku plynu typ 12 P (1/15) Regulátor tlaku plynu typ 12 P S pøedregulací a pilotním regulátorem S nebo bez bezpeènostního uzavíracího ventilu (BU) II - 49 (2/15) Regulátor tlaku plynu typ 12 P s pomocnou energií podle DIN

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X POJISTNÉ VENTILY SEVEROÈESKÁ ARMATURKA, a. s. POJISTNÉ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 10 15 5 40 50 65 80 100 15 150 00 P1 17 040 VP pružinový nízkozdvižný nerezový X X X X P1 17 040C

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Regul tory tlaku bez pomocné energie Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Pou ití Regulátory tlaku pro po adované hodnoty od 0,05 bar do 28 bar

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT REGULAÈNÍ VENTILY REGULAÈNÍ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V41 111 540 ventil regulaèní X X X X X X X X X X X V41 111 616 ventil regulaèní X X

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název UZAVÍRACÍ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V25 111 025 ventil uzavírací vlnovcový nerezový X V25 111 040 ventil uzavírací

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V

POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V Pružinou řízené pojistné ventily Série V/50 a V/60 Pružinové pojistné ventily jsou navrženy tak, aby udržovaly tlak v potrubí pod nastavenou hodnotou. Umísťují se za regulační

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Datový list Popis: Termostatické

Více

èeskej times èeskej ARMATURY PRO ROZVOD A REGULACI PLYNU

èeskej times èeskej ARMATURY PRO ROZVOD A REGULACI PLYNU èeskej times èeskej ARMATURY PRO ROZVOD A REGULACI PLYNU REGULÁTORY TLAKU evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 6 10 25 32 40 50 80 100 150 200 C26 520 540 regulátor tlaku X X X X X X C26 520 563 regulátor

Více

Armatury a systémy Premium. Termostatické ventily. Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Armatury a systémy Premium. Termostatické ventily. Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Termostatické ventily Datový list unkce: Termostatické ventily Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické...

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické... BR 11 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace...4 Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9 Ovládací èleny ventilu - elektrické... 12 Konstrukèní rozmìry ventilu... 14 Znaèení ventilu

Více

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN

TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN Regulátory TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN Strana 1 (celkem 8) TPM REG B/0702 POUŽITÍ Regulátory typu B jsou v zásadě určeny k napájení rodinných domků, společenských

Více

Materiál: Barva: polypropylen vyztužený skelným vláknen modrá Pracovní tlak: až do 14 barù (200 PSI) pøi 20 C Teplota: -20 C + 90 C (záleží na použití) ROVNÁ REDUKÈNÍ SPOJKA ROVNÁ SPOJKA Montáž: Pøevleènou

Více

NEREZOVÉ A PØÍRUBOVÉ ARMATURY

NEREZOVÉ A PØÍRUBOVÉ ARMATURY NEREZOVÉ A PØÍRUBOVÉ ARMATURY Kulové kohouty nerez otvor pro zámek redukovaný vstupní otvor KULOVÝ UZÁVÌR ZÁVITOVÝ SÉRIE A3 NEREZ 1DÍLNÝ A3.622 dvoucestný závitový kulový uzávìr; vhodný pro chemický a

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 z bronzu Hydrocontrol VTR/VPR

Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 z bronzu Hydrocontrol VTR/VPR Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 91. Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 Datový list Označení: nové staré Hydrocontrol VTR Hydrocontrol R Funkce: Smyèkové regulaèní ventily

Více

1. Všeobecné informace

1. Všeobecné informace 2050050/2 IM-S12-10 CH Vydání 2 DEP Pøepouštìcí ventil Návod na montáž a údržbu 1. Všeobecné informace 2. Montáž 3. Údržba 4. Poruchy a opravy 5. Náhradní díly Vytištìno IM-S12-10 v ÈR CH Vydání 2 Copyright

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Pøepoèet jednotek na mezinárodní soustavu jednotek SI Výchozí hodnoty pro diagramy V diagramech 1.1

Více

Regulátor tlaku plynu typ VR 75

Regulátor tlaku plynu typ VR 75 (1/7) Reguátor taku pynu typ VR 75 II - 103 (2/7) Reguátor taku pynu Schumberger Rombach, typ VR 75 Bez pomocného zdroje energie Pode DIN 330, DN DVGW Použití Úkoem reguátoru taku pynu VR 75 je udržovat

Více

Závitové kalibry metrické

Závitové kalibry metrické Mezní mìøidla - Závitová 0000 Závitové kalibry metrické Provedení dle ISO DIN 13 0001 Standardní uložení - pro závitové trny: 6H - pro závitové kroužky: 6g Na poptávku - jiné uložení - mezirozměry - kalibry

Více

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy.

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy. srpen 2007 D06F Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D06F chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Šroubení s převlečnou maticí

Šroubení s převlečnou maticí Zajišťují spolehlivé spojení plastových hadiček Tělo MS 58, těsnící kroužek NBR Závity trubkové, kuželové nebo metrické Určeno zejména pro aplikace s nároky na odolnost vůči mechanickému namáhání, použití

Více

SMÌŠOVACÍ ARMATURY, SERVOPOHONY

SMÌŠOVACÍ ARMATURY, SERVOPOHONY KATALOG 2007/2008 Všechny výrobky, které naleznete na následujících stránkách, pøedstavují nejvyšší kvalitu pøi použití v aplikaci pro vytápìní, chlazení a pøípravu TUV. Švédská spoleènost ESBE AB garantuje

Více

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka.

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka. Náhradní díly Série 10 5 7 8 9 10 11 1 13 1 15 1 3 1 Pozice Název Poèet kusù Pozice Název Poèet kusù 1 zátka 9 tìsnìní pouzdra regulaèní šroub zdvihu 10 pouzdro 3 zajišťovací matice 11 tìsnìní pístu zajišťovací

Více

Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury pro solární techniku Regusol-130 Armatury pro solární techniku -130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umoòuje propojení kolektoru

Více

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli Palivo Kotle na pevná paliva DOR Pøedepsané palivo pro kotel DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX a 32 je hnìdé uhlí zrnìní oøech I (20-40 mm), o výhøevnosti 16 MJ/kg, obsah vody do 28%. V kotli lze topit i jinými

Více

Multibox. Individuální pøímoèinná regulace okruhù podlahového vytápìní

Multibox. Individuální pøímoèinná regulace okruhù podlahového vytápìní Individuální pøímoèinná regulace okruhù podlahového vytápìní Obsah Strana Multibox K, Multibox RTL a Multibox K-RTL Popis 3 Konstrukce 3 Použití 4 Nastavení 4 Funkce 5 Objednací èísla 5 Multibox F Popis

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Datový list unkce: Termostatické hlavice Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

NOVINKY STRANA 251-285. Vakuová logika. Obsah. Všeobecné informace...161

NOVINKY STRANA 251-285. Vakuová logika. Obsah. Všeobecné informace...161 Vakuová logika Obsah Všeobecné informace...161 Vakuové spínaèe Pøehled typù...162 163 Technická data Indukèní - univerzální...164 165 Indukèní...166 167 Elektromechanický...168 169 Pneumatický...170 171

Více

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Filtry pro plynná média Obsah Popis... 2 Parametry... 2 Princip filtrace a aplikace... 3 Příslušenství a doplňky... 4 Technické parametry... 4 Průtokový diagram

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25 0 0.9 05.5.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 5 -- Řada PV 5 Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVPL - pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVPL - pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVPL - pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití bránou. Je možné ho používat v primárním okruhu menších bytových výměníkových stanic

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Pneumatický servopohon Typ 3271

Pneumatický servopohon Typ 3271 Pneumtický servopohon Typ 71 Pou ití Zdvihové pohony pro regulèní èleny urèené zvláštì k montá i n servoventily konstrukce 40,0,80 n mikroventil typu 10, jko i n servoklpky. Plochy membr n od 80 do 800

Více

Armatury a systémy Premium

Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Popis: Oventrop Unibox E pro plošné vytápìní sloužící k temperování podlahových ploch, nebo stìn pomocí omezení teploty zpáteèky k

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

ARMATURY ZÁVITOVÉ - VODA

ARMATURY ZÁVITOVÉ - VODA ARMATURY ZÁVITOVÉ - VODA VODA Kulové kohouty na vodu PERFECTA Legenda: Materiál: 1) Tìlo UNI EN 12165 CW617N 2) Koncové pøipojení UNI EN 12165 CW617N 3) Koule UNI EN 12165 CW617N 4) Tìsnìní P.T.F.E. 5)

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06 Použití

Více

Armatury a systémy Premium Program šroubení Multiflex

Armatury a systémy Premium Program šroubení Multiflex Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 900. Armatury a systémy Premium Program šroubení Multiflex Datový list Popis: (Pøíklady) Pøipojovací armatury Oventrop z mosazi, poniklované,

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

1. Úvod. 2. Popis. 3. Technická data. 4. Instalace. do potrubí. 5. Impulsní trubky. 6. Uvedení do chodu. - Pøehled zásad parní instalace.

1. Úvod. 2. Popis. 3. Technická data. 4. Instalace. do potrubí. 5. Impulsní trubky. 6. Uvedení do chodu. - Pøehled zásad parní instalace. 3377150/2 IM-P337-04 MI vydání 4 Mìøící systém Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Technická data 4. Instalace prùtokomìru do potrubí 5. Impulsní trubky 6. Uvedení do chodu 7. Údržba 8. Vyhledávání

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

VZDUCHOVODY KRUHOVÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY KRUHOVÉHO PRÙØEZU 2.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù kruhového prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 EV 220B 15 EV220B 50 je univerzální 2/2cestný elektromagnetický ventil nepřímo ovládaný pomocí servopohonu. Tělo ventilu je

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

IVAR.PT 5609. 510048 1/2" M x 16 44,8 24 16 1/2" 510049 1/2" M x 18 44,8 24 18 1/2" 510050 1/2" M x 20 44,8 24 20 1/2" ZÁTKA PRESS IVAR.

IVAR.PT 5609. 510048 1/2 M x 16 44,8 24 16 1/2 510049 1/2 M x 18 44,8 24 18 1/2 510050 1/2 M x 20 44,8 24 20 1/2 ZÁTKA PRESS IVAR. ŠROUBENÍ x ZÁVIT VNÌJŠÍ S O-KROUKEM IVR.PT 5609 TECHNICKÝ NÁKRES ROZMÌRY B-F TECHNICKÝ NÁKRES ROZMÌRY pro napojení potrubí lpex na G závit; tìsnìní pomocí O-krouku; materiál: tìleso - niklovaná mosaz OT

Více

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM REGAL 2 TECHNICKÝ MANUÁL Strana 1 (celkem 8) OBSAH Hlavní rysy...2 Charakteristiky...3 Rozměry a hmotnost...3 Činnost...4 Instalace...5 Uvedení do provozu...6 Údržba...7 Náhradní díly...8 HLAVNÍ RYSY REGAL

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz METRO Elektromechanický podzemní pohon pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro montážní firmy Typy pohonù a

Více

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily ŠVÉDSKÝ SPECIALISTA NA SMÌŠOVACÍ A REGULAÈNÍ ARMATURY ISO 9001 www.esbe.cz Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily Pøehled armatur a servopohonù Systém Funkce Typ Provedení Materiál Druh regulace

Více

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61 0 07.7 05..CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 6 -- Řada PV 6 Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Termostaticky ovládané ventily na chladicí vodu typ AVTA

Termostaticky ovládané ventily na chladicí vodu typ AVTA Termostaticky ovládané ventily na chladicí vodu typ AVTA vzhled AVTA Necitlivý ke znečištění Nezávislý na tlaku vody Nepotřebuje žádné napájení - samočinný Otevírá při stoupající teplotě na Rozdíl tlaků:

Více

Bezpeènostní uzávìr vody

Bezpeènostní uzávìr vody VODOSTOP MONO Bezpeènostní uzávìr vody Technická dokumentace Obsah 1. Popis zaøízení 2. Montážní návod 3. Popis ovládacích prvkù 4. Návod k obsluze 5. Další možnosti ovládání zaøízení 6. Technické parametry

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení získáte

Více

Reflexní vodoznak PN25

Reflexní vodoznak PN25 Reflexní vodoznak PN25 Typ 700.5413 NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU Obsah 1. OBLAST POUŽITÍ 2. FUNKCE 2.1 Vodoznaky se sklenìnými destièkami (skla podle DIN 7081) - Reflexní 3. SLOŽENÍ VODOZNAKU 3.1 Kulièkové

Více

Příkon P 4 W Krytí: IP 40 Nejvyšší tepl. prostředí t pro 60 C Hodnoty pomocných kontaktů: Doba otevírání: s 6 Délka kabelu mm 650 3A,250V

Příkon P 4 W Krytí: IP 40 Nejvyšší tepl. prostředí t pro 60 C Hodnoty pomocných kontaktů: Doba otevírání: s 6 Délka kabelu mm 650 3A,250V Materiály: Tělo ventilu: bronz Rám motoru: PPS Válcový uzávěr: POM Vratné pružiny: ocel Kryt motoru: samozhášecí ABS Vřeteno ventilu: nerezová ocel Těsnící O kroužky: EPDM Vložka: PA Název armatury VMR

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

VaryControl regulátor VVS

VaryControl regulátor VVS 5/3.5/TCH/1 VaryControl regulátor VVS Typ TVR-Easy TROX AUSTRIA GmbH organizaèní slo ka Ïáblická 2 182 00 Praha 8 tel.: +420 283 880 380 fax: +420 286 881 870 e-mail: trox@trox.cz Obsah TVR-Easy TVR-Easy,

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah G6000 / G6001 Automatický systém pro rychlé silnièní závory 1 Standardní montážní sestava 1. Jednotka GARD 2. Ovládací panel pøíslušenství 3. Hliníková závora 4. Èervené fluorescenèní pásy 5. Anténa 6.

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

Armatury a systémy Premium. Hycocon V, Hycocon A, Hycocon T, Hycocon TM, Hycocon B. Datový list

Armatury a systémy Premium. Hycocon V, Hycocon A, Hycocon T, Hycocon TM, Hycocon B. Datový list Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 900. Regulaèní ventil Hycocon V Mìøicí technika eco Hycocon V, Hycocon A, Hycocon T, Hycocon TM, Hycocon B atový

Více