Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015"

Transkript

1 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR Poplatek ze psů Poplatky za užívání veřej. prostranství Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem Ostat.zálež.těž.průmys Příj.z úhrad dobývacího prostoru Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací Zájmová činnost v kultuře 3412 SCHVÁLENÝ Příloha č. 1 rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2015 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obce 2132 Příjmy z pronájmu tělocvičny Ost.záj.činnost a rekr Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmů pozemků Sankční platby přijaté Příjmy z fin.operací 2141 Příjmy z úroků Nedaňové příjmy Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků Investiční přijaté dotace Kapitálové přijmy celkem Neinv.přijaté transfery ze SR (na výkon státní správy) Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- dotace z úřadu práce Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- dotace z úřadu práce Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy a jejich MO (na plavecký výcvik žáků ZŠ) Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčel. dotace podle počtů žáků ( 461 žáků á 7 tis. Kč) Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčelová dotace) Přijaté transfery a převody Příjmy celkem Konsolidace příjmů (- pol.4134) Příjmy celkem po konsolidaci Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč. Zapojení fin. prostředků na akce 8115 financované z rozpočtu min.r Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE

2 SR 2015 OdPa UZ ZJ Název OdPa SR 2013 SR 2014 Platy, Běžné odvody Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Předškolní zařízení Základní školy Základní školy Základní školy Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana dobrovolná část Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlast. fondům v rozpočt. územní úrovně Ost.fin. operace (Sdružení obcí Hlučínska) + odvod DPH Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv) Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 OdPa UZ ORG Název Od Pa SR 2013 SR 2014 SR Nasvětlení přechodů Základní školy ( dokončení rekonstrukce ZŠ č.p. 3) Nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ Ozvučovací aparatura a kamery na KD Energetická opatření KD Sportovní zařízení v majetku obced (HŘIŠTĚ U JANA) Využití volného času dětí a mládeže (osvětlení inline dráhy) Zateplení fasády bytového domu č.p Komunální služby (NÁKUP POZEMKŮ) Péče o vzhled obce (NÁKUP TRAKTORU) 900 Kapitálové výdaje CELKEM ROZPOČET CELKEM SCHVÁLENÝ rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč)

3 BĚŽNÉ VÝDAJE Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 2212 Silnice CELKEM SILNICE: Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací Nákup ostatních služeb zimní údržba a čištění komunikací Opravy a udržování opravy komunikací Stavby osvětlení přechodů Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou údržbu chodníků Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou chodníků Opravy a udržování opravy chodníků a odstavných ploch 150 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321 CELKEM PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 3113 Základní školy CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3319 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou opravu kanalizace Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou kanalizace Opravy a udržování drobné opravy kanalizace Nákup ostatních služeb na audit MŠ Neinvestiční příspěvek příspěvek na provoz MŠ Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy Nákup ostatních služeb na audit ZŠ Služby, školení vzdělávání na plavecký výcvik Opravy a udržování oprava střechy budovy ZŠ č.p Neinvestiční příspěvek příspěvek na provoz ZŠ Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy Ostatní osobní výdaje mzda kronikáře Povinné poj. na sociál.zabezp. odvody na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. odvody na zdravotní pojištění Knihy, tisk tisk kroniky Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního 5171 Opravy a udržování na opravu sakrálních staveb (kaplička) 10 povědomí CELKEM POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi 3 CELKEM 3341 ROZHLAS A TELEVIZE Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk náklady za tisk zpravodaje MO 70 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 3392 CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE: 3399 Ostatní záležitosti pozemních komunkaci Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3111 Předškolní zařízení Ostatní záležitosti kultury Zájmová činnost v kultuře Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků SCHVÁLENÝ rozpočet výdajů na rok 2015 městského obvodu Petřkovice (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře 5021 Ostatní osobní výdaje dohody Odměny za užití duševního vlastnictví platba za ples - OSA Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. nákup materiálu do kulturního domu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb na služby spojené s provozem KD Opravy a udržování na opravy v kulturním domě Ostatní osobní výdaje odměny redaktora zpravodaje MO Povinné poj. na soc.zabzepčení odvody sociálního zabezpečení Povinné poj.n veřejné zdravotní poj. odvody zdravotního pojištění Pohoštění pohoštění dary na vítání při setkání nových jubilantů občánků, návštěvy Věcné dary a setkání jubilantů 60 CELKEM 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:

4 Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka Studená voda tělocvična Plyn tělocvična Elektrická energie tělocvična Nákup ostatních služeb tělocvična Opravy a udržování drobné opravy v tělocvičně Opravy a udržování oprava tribuny - areál FC Odra 250 CELKEM 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 500 hrací prvky pro děti do parku a u 5137 Drobný hm.dlouh. majetek Využití volného času lezecké stěny dětí a mládeže 6121 Stavby osvětlení inline dráhy Nákup materiálu j.n. 20 Ostatní zájmová 5169 Nákup ostatních služeb Na sportovní a kulturní akce činnost a rekreace 5175 Pohoštění pořádané ve spolupráci s MO Věcné dary 30 CELKEM OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE Drobný hmotný dlouh. majetek Nákup materiálu j.n. 150 nákup materiálu na údržbu obecních bytů Studená voda platba za studenou vodu v bytech 100 za el. energii ve společných 5154 Elektrická energie prostorách bytových domů Konzultační, poradenské a právní služby právní služby spojené s vymáháním dluhů za obecní byty Nákup ostatních služeb za služby v obecních bytech Opravy a udržování opravy obecních bytů Budovy, haly, stavby investice do bytového fondu Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování opravy nebytových prostor 50 CELKEM 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Pohřebnictví Neinvestiční transféry obcím ZJ 026 na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích 10 CELKEM POHŘEBNICTVÍ: Komunální služby a územní rozvoj CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722 Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3612 Bytové hospodářství CELKEM 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613 Nebytové hospodářství Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměsntanců v prac. Poměru plat uklizečky + údržbáře Ostatní osobní výdaje dohody Povinné poj. na sociání zabezpečeníodvody na sociální pojištění Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění odvody na zdravotní pojištění Ochranné pomůcky údržbář a uklízečka Nájemné nájemné Lesům ČR Nákup ostatních služeb služby spojené s prodejem majetku 10 daň z převodu nemovitosti při 5362 Platby daní a poplatků SR prodejích majetku Náhrady mezd v době nemoci nemocenské dávky za zaměstn Pozemky na nákup pozemků Nákup ostatních služeb odvoz odpadu na skládku Opravy a udržování opravy spojené se skladováním odpadu Platy zaměstnanců platy zaměstnanců Platy zaměstnanců Z dotace z Úřadu práce Platy zaměstnanců Z dotace z Úřadu práce Ostatní osobní výdaje Dohody Povinné poj.na soc.zabezp Povinné poj.na soc.zabezp. Z dotace z Úřadu práce Povinné poj.na soc.zabezp. Z dotace z Úřadu práce Povinné poj.na zdrav.poj Povinné poj.na zdrav.poj. Z dotace z Úřadu práce Povinné poj.na zdrav.poj. Z dotace z Úřadu práce Potraviny pitný režim Ochranné pomůcky pracovní oděvy pro pracovníky Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5 Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb zejména údržba veřejné zeleně Opravy a udržování opravy sekaček a traktoru Náhrady mezd v době nemoci 10 CELKEM PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM OCHRANA OBYVATELSTVA Požární ochrana - dobrovolná část 5153 Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů pojištění osob Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 20 CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST: Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojištění na soc.poj CELKEM ZASTUPITELSTVA OBCÍ : Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj Cestovné Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje dohody Povinné poj.na soc.zabezp Povinné poj.na zdrav.poj Povinné pojistné na úrazové pojištění Kooperativa - zákonné pojištění Ochranné pomůcky Knihy,účební pomůcky a tisk Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný inv.a neinv.majetek vybavení ÚMOb Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu Voda měsíční zálohy na vodné-stočné Plyn zálohy na plyn Elektrická energie měsíční zálohy na el.energii Pohonné hmoty a maziva Služby pošt poštovné Služby telekomun. a radiokomun. telefonní poplatky Služby peněžních ústavů pojištění os.vozidla RENAULT Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců úřadu Nákup ostatních služeb úhrada služeb Nákup ostatních služeb,úz 88 sociální fond - čerpání na stravné Opravy a udržování Cestovné cestovné zaměstnanců úřadu Pohoštění Nájemné s právem koupě leasing osobního vozidla RENAULT Věcné dary Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům 55 CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: Obecné příjumy z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů poplatky České spořitelně za vedení účtů 10 CELKEM OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: 5 10

6 Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 6320 Pojištění funkčně 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku 241 nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů pojištění motorových vozidel 15 CELKEM POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: Převody vlastním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům sociální fond 140 CELKEM PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: Ostatní finančí operace CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409 Ostatgní činnosti j.n. CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. : Ostatní neinv. Transf. veř. rozp. Sdružení obcí Hlučínska Platby daní a poplatků SR odvod DPH Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor Výdaje celkem Konsolidace výdajů 140 Výdaje po konsolidaci

7 Příloha č. 2 SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - PETŘKOVICE NA ROKY Příjmy a výdaje Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Běžné přijaté dotace Kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Financování - zapojení přebytku Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu Financování celkem Celkové zdroje Běžné výdaje Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Kapitálové výdaje Celkové výdaje Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2015 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne usnesením č. 14/2. 7

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více