UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve prospch bezpenostního systému státu, obranného a bezpenostního prmyslu a veejné správy. Poskytuje akreditované vzdlání v bakaláských, magisterských a doktorských studijních programech. Studijní programy Univerzity obrany jsou v píslušných oblastech vzdlávání pln uznávány jak v eské republice, tak i v zahranií. Smováním do oblasti vojenství a širší sféry bezpenostního systému státu však v eské republice pedstavují zcela jedinené studijní píležitosti vytváející pedpoklady pro odpovídající pracovní uplatnní. Univerzita obrany nabízené studijní programy pržn modernizuje s cílem odrážet dynamicky se mnící poteby praxe a zvyšující se standardy vysplých evropských univerzit. K mení studijní zátže univerzita používá kreditní systém vycházející z princip Evropského systému pevodu kredit (ECTS), který umožuje snadné a transparentní uznávání absolvovaných ástí studia v rámci evropského vzdlávacího prostoru. Univerzita obrany je rovnž zapojena do evropského programu celoživotního vzdlávání Erasmus, což umožuje studentm absolvovat zahraniní studijní pobyt nebo stáž v délce 3 až 12 msíc. Praktické vojenské a velitelské dovednosti studenti získávají pedevším pi vojenské íprav mimo univerzitu, a to v rámci základního výcviku, dstojnického kurzu a odborného vojenského kurzu. Komplexn je tedy v píprav student, budoucích profesionálních voják R, kladen draz na formování osobnosti dstojníka velitele, manažera, ekonoma, technika nebo lékae, na osvojování teoretických znalostí a praktických dovedností a schopností vést podízené týmy. Dležitá je také jejich fyzická zdatnost, psychická odolnost a jazyková vybavenost. Absolventi univerzity jsou pipraveni i pro psobení mimo území eské republiky v jednotkách mnohonárodních vojenských uskupení a v rámci aktivit NATO. Fakulta ekonomiky a managementu Fakulta vojenských technologií Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzita obrany Ústav ochrany proti zbraním hromadného niení Centrum bezpenostních a vojenskostrategických studií Centrum jazykové pípravy Centrum tlesné výchovy a sportu

2 Typy studijních program Pro absolventy stedních škol s maturitou Doba studia Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu 3 roky bakaláský bakalá Bc. 5 let 6 let magisterský 1 Vojenské technologie Vojenská farmacie Vojenské zubní lékaství inženýr magistr zubní léka Ing. Mgr. MDDr. magisterský Vojenské všeobecné lékaství doktor medicíny MUDr. Pro absolventy bakaláských studijních program Doba studia Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu 2 roky magisterský navazující na bakaláský inženýr Ing. Pro absolventy navazujících magisterských studijních program a magisterských program Doba studia 3 4 roky Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu doktorský doktor Ph.D. Studijní programy jsou ureny: vojenským studentm civilním studentm a jsou nabízeny prezenní i kombinovanou formou. Kombinovaná forma studia je urena pro studenty, kteí nemohou každodenn docházet do školy. Umožuje tak zejména zamstnancm získat vysokoškolské vzdlání. Velká ást studijní zátže spoívá na domácím samostudiu, ve škole studenti navštvují konzultace a semináe. Studijní obory Fakulty ekonomiky a managementu (FEM) Fakulta vzdlává budoucí velitele a specialisty pedstavující klíový personál Armády eské republiky ve vybraných oblastech managementu, ízení zdroj a analýzy informací v obran. 1 Fakulta ekonomiky a managementu pipravuje ptiletý magisterský manažerský studijní program zamený na pípravu dstojník velitel ukonený získáním titulu inženýr, Ing. 2

3 V rámci vojenského prezenního studia fakulta pipravuje zcela nový ucelený tiletý magisterský manažerský studijní program, který pln akceptuje požadavky na moderního dstojníka, píslušníka Armády eské republiky, pipraveného plnit nároné úkoly velitele nebo štábního dstojníka, a to jak v mírovém život, tak i v krizových situacích. Studenti budou pijímání na studijní program bez rozdlení do studijních modul. První polovinu studia budou absolvovat spole a ve druhé polovin studia se budou profilovat v jednom z níže uvedených studijních modul: Studijní modul Vševojskový velitel Velitel przkumných jednotek Velitel ženijních jednotek Velitel dlosteleckých jednotek Velitel chemických jednotek Vojenská logistika ízení finanních zdroj ízení lidských zdroj Management informaních zdroj Vojenské prezenní magisterské studium prezenní studium Pro uchazee o vojenské studium, kteí jsou vojáci v inné služb, fakulta nabízí studium v prezenní i kombinované form v následujících studijních oborech: Studijní obor: Vojenský management Studijní modul Vojenské magisterské studium navazující na bakaláské Velitel przkumných jednotek Velitel dlosteleckých jednotek Velitel ženijních jednotek Vševojskový velitel Management informaních zdroj Studijní obor: Ekonomika obrany státu Studijní modul prezenní studium kombinované studium Vojenské magisterské studium navazující na bakaláské ízení finanních zdroj Logistika Ekonomika ízení lidských zdroj prezenní studium kombinované studium 3

4 Uchazei o vojenské magisterské studium navazující na bakaláské jsou pijímáni ímo do studijních modul. Pro uchazee o civilní studium v prezenní i kombinované form fakulta nabízí studijní obory a moduly ve studijním programu Ekonomika a management. Uchazei jsou ijímáni pímo do studijních modul: Studijní obor: Ekonomika obrany státu Studijní modul Civilní bakaláské studium Civilní magisterské studium navazující na bakaláské ízení finanních zdroj Logistika Ekonomika ízení lidských zdroj Studijní obor: Bezpenostní management prezenní studium kombinované studium Studijní modul Ochrana obyvatelstva Bezpenostní služby Kybernetická bezpenost Civilní bakaláské studium prezenní studium kombinované studium Civilní magisterské studium navazující na bakaláské Bezpenostní management V civilním magisterském studiu navazujícím na bakaláské se studijní obor Bezpenostní management dále do studijních modul nelení a bude oteven jak v prezenní, tak i kombinované form studia. Studijní obory Fakulty vojenských technologií (FVT) Fakulta vzdlává vojenské profesionály v technických oborech, a to zejména ve vojensko-technické oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geodetické, kartografické, komunikaních a informaních systém a technologií. Uchazei o vojenské prezenní studium jsou pijímáni do ptiletého magisterského studijního programu, resp. studijního oboru Vojenské technologie a v prhu studia jsou studenti postupn zaazováni do jednotlivých studijních modul na základ svého zájmu a aktuálních požadavk Ministerstva obrany R. Studijní obor: Vojenské technologie Studijní modul Automatizované systémy velení a ízení Bojová a speciální vozidla Vojenské prezenní magisterské studium 4

5 Komunikaní a informaní systémy Informaní technologie Komunikaní a informaní systémy Komunikaní technologie Letecká technika - avionika a výzbroj Letecká technika - draky a motory Letecké radionaviganí systémy Letecký štábní Letištní technické zabezpeení Radiolokace a elektronický boj ízení letového provozu Vojenská geografie a meteorologie Vojenský pilot Zbran a munice Ženijní technologie K výbru a zaazení student do studijních modul dochází po: 3. semestru do studijního modulu Vojenský pilot; nutno úspšn absolvovat lékaskou prohlídku v ÚLZ Praha, 5. semestru do studijního modulu Vojenská geografie a meteorologie, 6. semestru do zbývajících studijních modul; v pípad studijního modulu ízení letového provozu, nutno úspšn absolvovat lékaskou prohlídku v ÚLZ Praha. Pro zájemce o civilní bakaláské studium v prezenní form a pro zájemce o magisterské studium navazující na bakaláské, fakulta nabízí následující studijní obory: Studijní obor Civilní bakaláské Magisterské studium navazující na bakaláské studium vojenské civilní Zbran a munice Bojová a speciální vozidla Ženijní technologie Letecká a raketová technika Letový provoz Letecké elektrotechnické systémy Radiolokace Automatizované systémy velení a ízení Komunikaní a informaní systémy Vojenská geografie a meteorologie Vojenská chemie prezenní studium kombinované studium 5

6 Studijní obory Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ) Pedagogická innost fakulty je zamena na moderní pípravu léka, farmaceut a zdravotnických záchraná pro ozbrojené síly eské republiky. Studijní obor Vojenské bakaláské studium Vojenské magisterské studium Doba studia Vojenské všeobecné lékaství 6 Vojenské zubní lékaství 5 Vojenská farmacie 5 Zdravotnický záchraná 3 Vojenský zdravotnický management 3 Na Fakult vojenského zdravotnictví lze studovat všechny obory pouze v prezenní form studia. Magisterské studijní obory jsou realizovány ve spolupráci s Lékaskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Uchazei o studium obor Vojenské všeobecné lékaství a Vojenské zubní lékaství, kteí splnili zdravotní kritéria, se ve dnech mohou zdarma zúastnit ípravného kurzu. Podávání pihlášky 2 Uchaze o studium podává elektronickou nebo písemnou pihlášku ke studiu ve studijním programu s uvedením studijního oboru. Detailní postup jak pracovat s elektronickou pihláškou naleznete na adrese: (rychlé odkazy E-pihláška). Pokud si uchaze podá elektronickou pihlášku do civilního studia (tedy se nechce stát vojákem z povolání) na fakultu není poteba vytištnou pihlášku zasílat, staí pouze tato elektronická forma. Uchazei o studium na Fakult vojenského zdravotnictví (magisterské studijní programy) jsou povinni soubžn s pihláškou na tuto fakultu podat také pihlášku na Univerzitu Karlovu v Praze, resp. její Lékaskou fakultu v Hradci Králové (studijní programy všeobecné lékaství, zubní lékaství) nebo Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové (studijní program farmacie). Informace naleznete na internetových stránkách a Termín podání pihlášky je do 28. února Podmínky pijímacího ízení, vetn termínu pro podání pihlášky ke studiu v souvislém ptiletém magisterském manažerském studijním programu Fakulty ekonomiky a managementu budou zveejnny na webových stránkách fakulty fem.unob.cz. 6

7 Pokyny pro uchazee o vojenské prezenní studium Rozhodne-li se uchaze pro vojenské prezenní studium (tedy chce se stát vojákem z povolání), musí s pihláškou ke studiu ped jejím odesláním navštívit píslušné Rekrutaní stedisko (RS) nebo Rekrutaní pracovišt (RP) a postupovat podle jejich pokyn. Platí to i pro elektronickou pihlášku, kterou musí nejprve vytisknout a podepsat a poté navštívit RS nebo RP. 1. Návštva RS (RP) ped odesláním pihlášky Vytištnou pihlášku pinese uchaze na RS (RP), kde ji pracovník stediska (pracovišt) oznaí služebním razítkem. Profesní poradce uchazei podrobn vysvtlí vše, co bude následovat. Zaregistrovanou pihlášku uchaze nejpozdji do zasílá píslušné fakult. Podání žádosti o povolání do služebního pomru vojáka z povolání. 2. Lékaské vyšetení ve vojenské nemocnici K jeho absolvování bude uchaze vyzván. Dozví se termín a vojenskou nemocnici, kde vyšetení podstoupí. Výsledky obdrží pímo do ruky nebo do nkolika dn poštou. 3. ijímací ízení na vybrané fakult Pokud vyšetení v nemocnici dopadne dobe, má uchaze volnou cestu k pijímacímu ízení. Bude písemn vyzván k pijímací zkoušce. O jejím výsledku bude informován opt písemn. 4. Další návštva RS (RP) Uchaze pijatý ke studiu pedloží veškeré požadované doklady a vyplnné tiskopisy na RS (RP): rozhodnutí o pijetí ke studiu, výpis z rejstíku trest ne starší než 3 msíce, doklad o dosaženém vzdlání, životopis, kopii rodného listu, vyplnný osobní dotazník, 4x foto. 5. Poslední návštva RS (RP) i této návšt je uchazei edáno písemné rozhodnutí o povolání do služebního pomru vojáka z povolání dnem 1. srpna Tímto dnem nastupuje k vykonání základního výcviku v délce 2 msíc ve výcvikovém zaízení R ve Vyškov v hodnosti vojína. 7

8 Do služebního pomru mže být povolán jen ten uchaze, který spluje níže uvedené podmínky: státní obanství eské republiky, vk nad 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, splnní kvalifikaních pedpoklad stanovených pro služební zaazení, ukonení lenství v politické stran, hnutí i odborové organizaci. Uchaze nesmí podporovat, propagovat ani sympatizovat s hnutím, smujícím k potlaování práv a svobod, hlásajícím národnostní, náboženskou nebo rasovou záš. Uchazei z ad žák vojenské stední školy vyizují uvedené náležitosti cestou íslušného pracovišt vojenské stední školy. Poplatek za pijímací ízení 500,- K i podání pihlášky na standardním formulái z prodejny tiskopis SEVT úhrada formou kolku nalepeného na pihlášce ke studiu 400,- K i podání elektronické pihlášky úhrada bezhotovostním pevodem na úet platba v tuzemsku: íslo útu kód banky 0710 specifický symbol (SS) konstantní symbol (KS) 558 variabilní symbol (VS) registraní íslo uchazee o studium, které se zobrazí po odeslání pihlášky ke studiu (je nutné jej vyplnit pro správnou identifikaci pijaté platby). platba ze zahranií: íslo útu IBAN CZ BIC CNBACZPP specifický symbol (SS) konstantní symbol 558 variabilní symbol (VS) registraní íslo uchazee o studium, které se zobrazí po odeslání pihlášky ke studiu (je nutné jej vyplnit pro správnou identifikaci pijaté platby). Název a adresa banky: eská národní banka Rooseveltova ul. 575/18, Brno-msto Bezhotovostní úhradu platby provete tak, aby byla do plnoci pipsána na výše uvedený úet. Pi platb ze zahranií uhrate takovou ástku, aby po kurzovém epotu nebyla výsledná ástka nižší, než je ástka požadovaná v K. Poplatek za úkony spojené s pijímacím ízením hradí uchazei o vojenské studium do ptiletých magisterských studijních program v prezenní form studia, které uskuteuje Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií (obanská mládež, absolventi stedních škol s maturitou), 8

9 uchazei o vojenské studium do tíletých bakaláských studijních program v prezenní form studia (obanská mládež, absolventi stedních škol s maturitou), uchazei o civilní studium do tíletých bakaláských studijních program v prezenní i kombinované form studia (obanská mládež, absolventi stedních škol s maturitou). Poplatek za úkony spojené s pijímacím ízením nehradí uchazei do magisterských studijních program navazujících na bakaláské, do doktorských studijních program, do magisterských studijních program vojenské všeobecné lékaství, vojenské zubní lékaství a vojenská farmacie (uchazei o studium v uvedených studijních programech zaplatí poplatek pouze ve prospch Lékaské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy ve výši požadované tmito civilními fakultami). Více informaci naleznete na internetových stránkách a ijímací zkoušky na Univerzitu obrany Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií organizují ijímací zkoušky na p Univerzity obrany v Brn. Fakulta vojenského zdravotnictví organizuje pijímací zkoušky v Hradci Králové. Fakulta ekonomiky a managementu v Brn (FEM) Bakaláský a souvislý magisterský studijní program ijímací zkoušky do bakaláského studijního programu probhnou na fakult v týdnu od 14. do 18. dubna K vykonání pijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské prezenní magisterské studium Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Test studijních edpoklad Civilní prezenní studium Kombinované studium Test studijních edpoklad Test studijních edpoklad 3 Podmínky pijímacího ízení pro pijetí ke studiu v souvislém ptiletém magisterském manažerském studijním programu Fakulty ekonomiky a managementu, vetn termínu konání pijímacích zkoušek budou zveejnny na webových stránkách fakulty fem.unob.cz. 9

10 Navazující magisterský studijní program ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 8. do 10. dubna K vykonání ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské a civilní prezenní i kombinované studium Test odborných znalostí Zákonnou podmínkou pro pijetí uchazee ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je absolvování bakaláského studijního programu stejného, pípadn íbuzného se studijním programem Ekonomika a management. Prezenní forma vojenského studia v navazujícím magisterském studijním programu je urena pouze pro uchazee, kteí jsou vojáky v inné služb. Magisterský studijní program Fakulta vojenských technologií v Brn (FVT) ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 7. do 11. dubna Ke splnní ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské studium Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Matematika Bakaláský studijní program ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 7. do 11. dubna Ke splnní ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Civilní studium Matematika 10

11 Navazující magisterský studijní program ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 7. do 11. dubna Ke splnní ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské studium Anglický jazyk (jen prezenní studium) Matematika Test fyzické zdatnosti (jen prezenní studium) Test z odborného základu studijního oboru v rozsahu bakaláského studia Civilní studium Test z odborného základu studijního oboru v rozsahu bakaláského studia Matematika Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové (FVZ) Bakaláský studijní program, obor zdravotnický záchraná ijímací zkouška probhne na fakult 3. ervna Zdravotnický záchraná Anglický jazyk Biologie Test fyzické zdatnosti 11

12 Bakaláský studijní program, obor vojenský zdravotnický management ijímací zkouška probhne na fakult 5. ervna Vojenský zdravotnický management Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Všeobecný ehled Magisterský studijní program ijímací zkouška do studijních program Vojenské všeobecné lékaství a Vojenské zubní lékaství probhne 19. ervna 2014 (svtlé buky oznaují pedmty pijímací zkoušky na Lékaské fakult Univerzity Karlovy a tmavé buky pedmty na Fakult vojenského zdravotnictví Univerzity obrany). Vojenské všeobecné lékaství Vojenské zubní lékaství Anglický jazyk Fyzika Test fyzické zdatnosti Chemie Biologie Somatologie ijímací zkouška do studijního programu Vojenská farmacie probhne 14. nebo 16. ervna 2014 (svtlé buky oznaují pedmty pijímací zkoušky na Farmaceutické fakult Univerzity Karlovy a tmavé buky pedmty na Fakult vojenského zdravotnictví Univerzity obrany). Vojenská farmacie Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Chemie Biologie (vetn botaniky) 12

13 Test fyzické zdatnosti Skládá se ze dvou disciplín, které jsou uvedeny v tabulce, pemž výsledek každé disciplíny je hodnocen v rozmezí 0 až 25 bod. Pro splnní podmínek testu z fyzické zdatnosti musí uchaze dosáhnout minimáln 1 bod z každé disciplíny. Disciplína Body Dvanáctiminutový bh FEM FVT FVZ 3000 m m m m m m m m Sed-leh za jednu minutu FEM FVT FVZ Prh vojenské služby student vojenského prezenního studia Uchazei o prezenní vojenské studium, kteí nejsou vojáky v inné služb, mohou být po doruení rozhodnutí o pijetí ke studiu a splnní podmínek pro službu vojáka z povolání navrženi k povolání do služebního pomru vojáka z povolání dnem 1. srpna 2014 v hodnosti vojína dle zákona. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znní pozdjších edpis. Prh vojenské služby student Univerzity obrany se ídí zákony a pedpisy platnými pro prh služby voják z povolání v Ozbrojených silách R. Jakmile uchaze absolvuje základní dvoumsíní výcvik ve výcvikovém zaízení AR ve Vyškov, je peložen personálním rozkazem k Univerzit obrany a zaazen na systemizované místo studující vysoké vojenské školy, ekatel a jmenován do hodnosti svobodníka ekatele. Souasn se na základ píslušné dohody zavazuje ke služb v AR na dobu studia a po jeho ukonení na dobu dvojnásobku doby trvání studia. Po zápisu do studia a složení imatrikulaního slibu se uchazei stávají ádnými studenty Univerzity obrany. 13

14 Hodnostní oznaení student v prhu studia Období studia po dobu studia 1. roníku po dobu studia 2. roníku po dobu studia 3. roníku po dobu studia 4. roníku po dobu studia 5. roníku po dobu studia 6. roníku Hodnost svobodník desátník eta rotný rotmistr nadrotmistr Jmenování do vyšší hodnosti je podmínno úspšným ukonením studia daného roníku. Absolutorium Po ukonení studia bakaláských program Po ukonení studia magisterských program Po ukonení delších než desetisemestrálních magisterských program Hodnost praporík nebo poruík poruík nadporuík Studenti vojenského studia nemají prázdniny, ale ádnou dovolenou, v délce 37 kalendáních dn v roce. Studenti ádnou dovolenou erpají zpravidla v prhu msíce ervence a vánoních svátk. 27 pracovních dn 10 dn o sobotách + = a nedlích 37 kalendáních dn edasný odchod z vojenské služby V pípad, že voják nesplní závazek k setrvání ve služebním pomru, ke kterému se zavázal pi zahájení studia, je povinen uhradit vojenské správ náklady vynaložené na studium podle délky studia a doby trvání služebního pomru. Náhrady za každý msíc studia na Univerzit obrany (dle vyhlášky Ministerstva obrany R. 265/1999 Sb. a. 232/2010 Sb.) iní: Vojenský pilot ,- K/msíc Vojenské všeobecné lékaství Vojenská farmacie Vojenské zubní lékaství ,- K/msíc Ostatní obory ,- K/msíc 14

15 Výše náhrady zahrnuje kompenzaci náklad za služební plat a výdaje na materiální zabezpeení studenta vojenského studia, které mu byly v souvislosti se studiem poskytnuty. Zabezpeení student Univerzity obrany Studenti vojenského prezenního studia Stávají se zamstnanci vojenské správy, plátci dan, sociálního i zdravotního pojištní. Jsou pln zabezpeeni státem, rodie ztrácejí nárok na daové zvýhodnní a na piznání sociálních dávek. Studenti mají bezplatné ubytování s pipojením na internet, vystrojení a základní ební pomcky. Stravování si hradí sami ve zvýhodnné cen (nap. cca 30 K za obd). Vojenští studenti pobírají základní msíní plat 5. platová tída 9.250,-- + Hodnostní píplatek ,-- Zvláštní píplatek 1.000, ,-- + možné navýšení platu Studenti na funkci velitelet 500,-- + Osobní píplatek po ukonení 1. semestru podle studijních výsledk (dle dosaženého váženého prru) 500,-- až 1.500,-- Celkem lze pobírat až ,-- Na základ pedložených jízdních doklad je možné proplatit svobodnému studentovi 1x msí jízdné k návšt rodiny do místa trvalého bydlišt, ženatému nebo žijícímu alespo s jedním píslušníkem rodiny, nejvýše 5x v msíci. 15

16 Studenti si mohou po celou dobu studia na Univerzit obrany rozšiovat a prohlubovat své jazykové znalosti. Pro vojenské studenty je povinné studium dvou cizích jazyk, z nichž jeden je anglitina, která se vyuuje po celou dobu studia. Jako druhý cizí jazyk mohou studenti zvolit francouzštinu, ninu nebo ruštinu. Vedle obecného jazyka se seznamují taktéž s odborným jazykem studovaného oboru. Vybraní studenti vojenských studijních program mají v prhu studia možnost zúastnit se po splnní stanovených podmínek zdarma síního zdokonalovacího kurzu anglitiny v rodilém prostedí (Irsko). Tento jazykový kurz je komunikativn zamen a má za cíl pipravit studenty ke splnní rezortní jazykové zkoušky STANAG 6001 SLP 3 (o zkoušce více na Univerzita obrany klade draz na fyzickou zdatnost student, proto mají studenti k dispozici zdarma sportovní zaízení s posilovnou, tenisové kurty, letní bazén, tlocviny, išt, atd. Dále pak možnost zájmových sportovních klub a kroužk. Vlastní klub Univerzity obrany s možností všestranného využití v podob taneních, hudebních, výtvarných, fotografických, aj. kroužk. Studenti civilního prezenního studia Civilní studenti, kteí nemají trvalé bydlišt v okrese Brno msto, mají možnost pobírat ubytovací stipendium ve výši K/msíc. O piznání tohoto stipendia si studenti musí písemn požádat na dkanátu fakulty, na které studují, do 31. íjna daného roku. Ubytovací stipendium se vždy vyplácí za celý kalendání msíc. V prhu studia mají studenti možnost získat prospchové stipendium, jehož výše závisí na dosaženém váženém prru v semestru a pohybuje se od 500 K do 1500 K. iznané prospchové stipendium se vyplácí msí po dobu celého následujícího semestru. V pípad tíživé sociální situace mže student požádat o vyplacení sociálního stipendia. Tuto možnost lze využít maximáln dvakrát v prhu studia, pokaždé maximáln do ástky, která nepesahuje trojnásobek životního minima. iznání a vyplácení stipendií závisí na finanních prostedcích pidlených Univerzit obrany. Univerzita obrany poskytuje všem studentm civilního studia, kteí nemají trvalé bydlišt v okrese Brno msto, ubytování na kolejích. Poplatky za ubytování jsou hrazeny sí, jejich výše je cca K/msíc a je stanovena vždy na kalendání rok. Civilní studenti si mohou po celou dobu studia na Univerzit obrany rozšiovat a prohlubovat své jazykové znalosti. Povinn studují dva cizí jazyky, které si volí z této nabídky: anglitina, francouzština, nina, ruština. Nad rámec povinné výuky jazyk mají studenti možnost udržovat a rozvíjet své ové dovednosti ve volitelných pedmtech. Vedle obecného jazyka se seznamují taktéž s odborným jazykem studovaného oboru. Studentm civilního studia se zapují skripta, uebnice, technická literatura a ostatní studijní materiály z knihovního fondu Knihovny Univerzity obrany, v souladu s Knihovním ádem knihovny, zdarma po celou dobu studia. Studenti mohou bezplatn využívat sportovních a kulturních zaízení univerzity. Civilní studenti Univerzity obrany mají nárok na rzné slevy v doprav stejn jako na jiných vysokých školách. V prhu studia ani po jeho ukonení nemají studenti civilního studia Univerzity obrany žádné služební ani pracovnprávní vztahy a závazky k Armádeské republiky. 16

17 Organizace výuky a výcviku ve voj. prezenním magisterském studiu (FEM a FVT) Akademický rok DOBA STUDIA PODÁNÍ IHLÁŠKY IJÍMACÍ ZKOUŠKA 1. rok U U U Z ZIMP U U U Z D DK DK 2. rok U U U Z ZIMP U U U Z D DK DK 3. rok U U U Z ZIMP U U U Z LETP D LETP 4. rok U U U ZIMP Z U U U LETP LETP Z D 5. rok U U U ZIMP Z U U U Z Legenda ZP základní píprava u Vojenské akademie ve Vyškov, U univerzitní studium, Z zkouškové období, D dovolená, ZIMP Zimní praxe, DK dstojnický kurz ve Vojenské akademii ve Vyškov, LETP Letní praxe, ísla 1 až 12 edstavují píslušný msíc v kalendáním roce. ZP ZP Organizace výuky a výcviku v magisterském studijním programu Vojenské všeobecné lékaství Akademický rok DOBA STUDIA PODÁNÍ IHLÁŠKY IJÍMACÍ ZKOUŠKA 1. rok U U U U Z U U U Z D DK U 2. rok U U U U Z U U U Z D DK OP 3. rok U U U U Z U U U Z DK4 D DK4 4. rok U U U U Z U U U Z U D OP 5. rok U U U U Z U U U Z U D OP 6. rok OP+Z OP OP OP+Z OP+Z OP OP+Z OP+Z Z D SV SV ZP ZP Organizace výuky a výcviku v magisterském studijním programu Vojenské zubní lékaství a Vojenská farmacie Akademický rok DOBA STUDIA PODÁNÍ IHLÁŠKY IJÍMACÍ ZKOUŠKA 1. rok U U U U Z U U U Z D DK U 2. rok U U U U Z U U U Z D DK OP 3. rok U U U U Z U U U Z DK4 D DK4 4. rok U U U U Z U U U Z U D OP 5. rok OP OP OP OP OP OP OP Z Z D SV SV Legenda (pro tabulku Voj. všeobecné lékaství, Voj. zubní lékaství a Vojenská farmacie) ZP základní píprava u Vojenské akademie ve Vyškov, U univerzitní studium, Z - zkouškové období, DK dstojnický kurz ve Vojenské akademii ve Vyškov, DK4 - dstojnický kurz na FVZ, D dovolená, OP odborná praxe ve zdravotnických zaízeních, SV specializaní vzdlávání (podle zákona. 95/2004 Sb. v minimální délce 4 roky), ísla 1 až 12 edstavují píslušný msíc v kalendáním roce. ZP ZP 17

18 STRUNÁ CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBOR A MODUL FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU ipravovaný ptiletý magisterský manažerský studijní program Studium je zameno na pípravu klíového personálu AR kariérního dstojníka - velitele zpsobilého k vedení voják a schopného pipravovat jednotku k boji a vést bojovou innost. Po ukonení studia bude absolvent FEM disponovat znalostními, dovednostními a osobnostními pedpoklady pro kariérní rst dstojníka velitele a dále znalostmi širokého spektra nástroj vedení lidí a schopnostmi jejich aplikace pi vedení bojových jednotek v bžných i zátžových situacích. V neposlední ad bude schopen plánovat a ídit bojovou innost na úrovni eta až rota v plném spektru pedpokládaných situací; znalostmi princip inností na úrovni praporu. Studijní moduly Studenti budou pijímání na studijní program a první ti roky studia budou absolvovat spole. Ve druhé polovin studia se budou profilovat v jednom z níže uvedených studijních modul: Vševojskový velitel prokazuje kompetence potebné pro velení bojovým jednotkám (mechanizovaným, motorizovaným, tankovým a výsadkovým) Velitel przkumných jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení przkumným jednotkám Velitel ženijních jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení ženijním jednotkám a ízení ženijní podpory a ženijních prací Velitel dlosteleckých jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení dlosteleckým jednotkám Velitel chemických jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení jednotkám chemického vojska a výkon funkce chemického náelníka štábu praporu Vojenská logistika prokazuje kompetence potebné pro výkon základních dstojnických velitelských a/nebo štábních logistických funkcí ízení finanních zdroj prokazuje kompetence potebné pro výkon základních štábních funkcí ekonomické služby ízení lidských zdroj prokazuje kompetence potebné pro výkon základních štábních funkcí dstojníka personální služby Management informaních zdroj prokazuje kompetence potebné pro výkon základních analytických funkcí zpravodajské agentury 18

19 Studijní program Ekonomika a management Studijní obor: Vojenský management (pouze vojenské studium) Studium je zameno do oblasti managementu jako celku, ale i jeho parciálních specifických ástí odpovídajících potebám resortu obrany. Spole se získáváním teoretických znalostí z oblasti ízení vojenských systém jsou studenti dále rozvíjení i v oblasti procesního managementu s orientací na státní správu. V hlavních rysech jsou u student zformovány základní manažerské dovednosti, spojené se získáváním teoretických znalostí potebných pro výkon velitelských a dalších funkcí u vojsk a pi plnní úkol v rámci alianních závazk vyplývajících z lenství R v NATO. Pozornost je dále nována otázkám tvorby, rozdlování a užití zdroj k zabezpeení poteb AR v mírových i bojových operacích. Studijní moduly, které lze studovat ve studijním programu: Studijní modul: Velitel przkumných jednotek Absolvent je pipravován na nástupní funkci velitele przkumné jednotky AR. V prhu studia jsou studenti seznámeni se základy vedení zpravodajské innosti v moderním informaním prostedí. Dále se nauí zásadám vedení vojenského przkumu v bojových i nebojových operacích zameného na získávání a zpracování informací ve prospch velitele ídícího vojenské operace. Nauí se vést vojenskou jednotku podle zásad manažerského ízení vetn metodiky ízení vojenského výcviku. Studijní modul: Velitel dlosteleckých jednotek Tento studijní modul je uren pro pípravu vysokoškolsky vzdlaných profesionál lostelectva. Výuka je realizována v bakaláských a magisterských studijních programech prezenní i kombinovanou formou studia. Absolvování bakaláského studijního programu vytváí kvalifikaní pedpoklady pro výkon velitelských funkcí u palebných, przkumných, topografických a meteorologických jednotek, jednotek koordinace a ízení palby a také funkcí na štábech dlosteleckých i mechanizovaných útvar. V magisterském studijním programu jsou studenti pipravováni na výkon funkcí na štábech útvar a svazk a cílové funkce velitele dlosteleckého útvaru. Studijní modul: Velitel ženijních jednotek V rámci studijního modulu velitel ženijních jednotek jsou studenti pipravováni pro výkon funkcí velitel jednotek ženijního vojska a záchranných prapor se zamením na použití sil a prostedk pro plnní úkol ženijního zabezpeení v bojových operacích a použití jednotek ženijního vojska a záchranných prapor v nebojových operacích, zejména v rámci Integrovaného záchranného systému R. V rámci výuky jsou pedmty azeny do odborné pípravy, technické pípravy a taktické pípravy. Tžišt je položeno do organizace ženijního zabezpeení v bojových i nebojových operacích. Studijní modul: Vševojskový velitel Absolvent modulu je pipravován k získání kvalifikaních pedpoklad pro výkon funkce na nástupním systemizovaném míst velitel roty (baterie) až po cílové systemizované místo ve struktue štábu praporu (oddílu). Prh studia je zamen na seznámení studenta s širokou škálou moderních metod a prostedk velení a ízení tým a jejich uplatnní v soudobém informaním prostedí, k poznání na využívání informaních technologií pro podporu plánování, rozhodování a ízení bojové i nebojové innosti na stupni útvar. Student získává odborné znalosti, základní návyky a dovednosti vedoucí k dosažení schopnosti velitelsko-manažerského myšlení, chování a jednání, vedení podízených a komunikace s nimi. Student je dále 19

20 podrobn seznámen se zásadami a principy operaního umní, s dlením a charakteristikou vojenských operací, s možnostmi a zásadami použití útvar (svazk) v celém spektru vojenských operací a s managementem obrany ve všech jeho oblastech. V souladu s nejnovjšími zásadami manažerského ízení je absolvent pipravován pro vedení svých podízených, pípravu, ízení a vyhodnocování vojenského výcviku své jednotky. Studijní modul: Management informaních zdroj Studium je zameno na pípravu absolvent pro výkon funkcí stedního a vyššího managementu v rámci resortu obrany a organizaních složkách zabezpeujících informaní podporu pro rozhodovací procesy v oblasti obrany a bezpenosti R. Absolventi disponují rozsáhlým souborem znalostí ekonomické teorie, managementu a informatiky, dále doplnných o základy vojenských a bezpenostních aspekt mezinárodních vztah, výstavby a použití ozbrojených sil a jiných nástroj bezpenosti státu. Dále umjí aplikovat teoretické znalosti z informatiky, logiky, analýzy informací, modelování rizik a optimalizace v manažerském rozhodování, využívání nástroj indexování, vyhledávání a analýzu velkého objemu textových informací z rznorodých informaních zdroj, kriticky hodnotit primární zdroje a informace. Absolventi budou pipraveni ídit práci odborného analytického týmu s akcentem na organizování innosti a efektivní využívání dat a informací ve vymezené odborné sobnosti pracovišt. Budou schopni na odborné úrovni komunikovat a spolupracovat s techniky a projektanty v oblasti informatiky pi analýze a návrhu koncepce informaních systém a pi píprav projekt a inovací v této oblasti. Studijní obor: Ekonomika obrany státu (vojenské i civilní studium) Studium je zameno na ekonomiku a ízení zdroj v resortu obrany jako celku, ale i jeho parciálních ástí. V rámci studia jde o zvládnutí ekonomických, finanních, cných, personálních, organizaních, informaních i ídících stránek proces, které probíhají u útvar a zaízení resortu, jako i vzájemných souvislostí mezi nimi a veejnou správou. Spole se získáváním teoretických znalostí z oblasti tvorby, rozdlování a užití zdroj k zabezpeování poteb AR, v rámci mírových i bojových operací, je studium zameno taktéž na rozvoj dovedností potebných pro ídící i výkonnou innost. Ve studijním oboru Ekonomika obrany státu se pipravují dstojníci pro ekonomické funkce v oblastech logistika, služby logistiky, ekonomika vojenské dopravy, ekonomika ízení lidských zdroj a ízení kvality. V rámci studijního oboru je organizováno civilní studium v modulech logistika, ekonomika ízení lidských zdroj, ízení kvality, služby logistiky a ochrana obyvatelstva. Studijní modul: ízení finanních zdroj V tomto modulu jsou vzdláváni ekonomové se zamením na ízení finanních zdroj v rámci ozbrojených sil a ízení akvizic ve sfée obrany a bezpenosti. Absolventi vojenského studia v tomto modulu nacházejí uplatnní na všech stupních organizace AR na místech náelník a dstojník Ekonomické služby, v jejíž psobnosti je píprava a správa rozpotu, útování a kontrola úelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veejnými prostedky v ozbrojených silách. Absolventm modulu je rovnž otevena kariéra u organizaních celk Ministerstva obrany a jemu podízených složek, které se zabývají akviziní inností a zajištním procesu financování provozu a rozvoje ozbrojených sil R. Absolventi civilního studia v tomto modulu jsou vzdláváni jako odborníci na otázky veejných financí zejména v oblasti bezpenosti a obrany R. 20

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro zájemce o studium na Univerzitě obrany Brno 2009 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako státní škola zajišťuje přípravu

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více