UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve prospch bezpenostního systému státu, obranného a bezpenostního prmyslu a veejné správy. Poskytuje akreditované vzdlání v bakaláských, magisterských a doktorských studijních programech. Studijní programy Univerzity obrany jsou v píslušných oblastech vzdlávání pln uznávány jak v eské republice, tak i v zahranií. Smováním do oblasti vojenství a širší sféry bezpenostního systému státu však v eské republice pedstavují zcela jedinené studijní píležitosti vytváející pedpoklady pro odpovídající pracovní uplatnní. Univerzita obrany nabízené studijní programy pržn modernizuje s cílem odrážet dynamicky se mnící poteby praxe a zvyšující se standardy vysplých evropských univerzit. K mení studijní zátže univerzita používá kreditní systém vycházející z princip Evropského systému pevodu kredit (ECTS), který umožuje snadné a transparentní uznávání absolvovaných ástí studia v rámci evropského vzdlávacího prostoru. Univerzita obrany je rovnž zapojena do evropského programu celoživotního vzdlávání Erasmus, což umožuje studentm absolvovat zahraniní studijní pobyt nebo stáž v délce 3 až 12 msíc. Praktické vojenské a velitelské dovednosti studenti získávají pedevším pi vojenské íprav mimo univerzitu, a to v rámci základního výcviku, dstojnického kurzu a odborného vojenského kurzu. Komplexn je tedy v píprav student, budoucích profesionálních voják R, kladen draz na formování osobnosti dstojníka velitele, manažera, ekonoma, technika nebo lékae, na osvojování teoretických znalostí a praktických dovedností a schopností vést podízené týmy. Dležitá je také jejich fyzická zdatnost, psychická odolnost a jazyková vybavenost. Absolventi univerzity jsou pipraveni i pro psobení mimo území eské republiky v jednotkách mnohonárodních vojenských uskupení a v rámci aktivit NATO. Fakulta ekonomiky a managementu Fakulta vojenských technologií Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzita obrany Ústav ochrany proti zbraním hromadného niení Centrum bezpenostních a vojenskostrategických studií Centrum jazykové pípravy Centrum tlesné výchovy a sportu

2 Typy studijních program Pro absolventy stedních škol s maturitou Doba studia Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu 3 roky bakaláský bakalá Bc. 5 let 6 let magisterský 1 Vojenské technologie Vojenská farmacie Vojenské zubní lékaství inženýr magistr zubní léka Ing. Mgr. MDDr. magisterský Vojenské všeobecné lékaství doktor medicíny MUDr. Pro absolventy bakaláských studijních program Doba studia Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu 2 roky magisterský navazující na bakaláský inženýr Ing. Pro absolventy navazujících magisterských studijních program a magisterských program Doba studia 3 4 roky Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu doktorský doktor Ph.D. Studijní programy jsou ureny: vojenským studentm civilním studentm a jsou nabízeny prezenní i kombinovanou formou. Kombinovaná forma studia je urena pro studenty, kteí nemohou každodenn docházet do školy. Umožuje tak zejména zamstnancm získat vysokoškolské vzdlání. Velká ást studijní zátže spoívá na domácím samostudiu, ve škole studenti navštvují konzultace a semináe. Studijní obory Fakulty ekonomiky a managementu (FEM) Fakulta vzdlává budoucí velitele a specialisty pedstavující klíový personál Armády eské republiky ve vybraných oblastech managementu, ízení zdroj a analýzy informací v obran. 1 Fakulta ekonomiky a managementu pipravuje ptiletý magisterský manažerský studijní program zamený na pípravu dstojník velitel ukonený získáním titulu inženýr, Ing. 2

3 V rámci vojenského prezenního studia fakulta pipravuje zcela nový ucelený tiletý magisterský manažerský studijní program, který pln akceptuje požadavky na moderního dstojníka, píslušníka Armády eské republiky, pipraveného plnit nároné úkoly velitele nebo štábního dstojníka, a to jak v mírovém život, tak i v krizových situacích. Studenti budou pijímání na studijní program bez rozdlení do studijních modul. První polovinu studia budou absolvovat spole a ve druhé polovin studia se budou profilovat v jednom z níže uvedených studijních modul: Studijní modul Vševojskový velitel Velitel przkumných jednotek Velitel ženijních jednotek Velitel dlosteleckých jednotek Velitel chemických jednotek Vojenská logistika ízení finanních zdroj ízení lidských zdroj Management informaních zdroj Vojenské prezenní magisterské studium prezenní studium Pro uchazee o vojenské studium, kteí jsou vojáci v inné služb, fakulta nabízí studium v prezenní i kombinované form v následujících studijních oborech: Studijní obor: Vojenský management Studijní modul Vojenské magisterské studium navazující na bakaláské Velitel przkumných jednotek Velitel dlosteleckých jednotek Velitel ženijních jednotek Vševojskový velitel Management informaních zdroj Studijní obor: Ekonomika obrany státu Studijní modul prezenní studium kombinované studium Vojenské magisterské studium navazující na bakaláské ízení finanních zdroj Logistika Ekonomika ízení lidských zdroj prezenní studium kombinované studium 3

4 Uchazei o vojenské magisterské studium navazující na bakaláské jsou pijímáni ímo do studijních modul. Pro uchazee o civilní studium v prezenní i kombinované form fakulta nabízí studijní obory a moduly ve studijním programu Ekonomika a management. Uchazei jsou ijímáni pímo do studijních modul: Studijní obor: Ekonomika obrany státu Studijní modul Civilní bakaláské studium Civilní magisterské studium navazující na bakaláské ízení finanních zdroj Logistika Ekonomika ízení lidských zdroj Studijní obor: Bezpenostní management prezenní studium kombinované studium Studijní modul Ochrana obyvatelstva Bezpenostní služby Kybernetická bezpenost Civilní bakaláské studium prezenní studium kombinované studium Civilní magisterské studium navazující na bakaláské Bezpenostní management V civilním magisterském studiu navazujícím na bakaláské se studijní obor Bezpenostní management dále do studijních modul nelení a bude oteven jak v prezenní, tak i kombinované form studia. Studijní obory Fakulty vojenských technologií (FVT) Fakulta vzdlává vojenské profesionály v technických oborech, a to zejména ve vojensko-technické oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geodetické, kartografické, komunikaních a informaních systém a technologií. Uchazei o vojenské prezenní studium jsou pijímáni do ptiletého magisterského studijního programu, resp. studijního oboru Vojenské technologie a v prhu studia jsou studenti postupn zaazováni do jednotlivých studijních modul na základ svého zájmu a aktuálních požadavk Ministerstva obrany R. Studijní obor: Vojenské technologie Studijní modul Automatizované systémy velení a ízení Bojová a speciální vozidla Vojenské prezenní magisterské studium 4

5 Komunikaní a informaní systémy Informaní technologie Komunikaní a informaní systémy Komunikaní technologie Letecká technika - avionika a výzbroj Letecká technika - draky a motory Letecké radionaviganí systémy Letecký štábní Letištní technické zabezpeení Radiolokace a elektronický boj ízení letového provozu Vojenská geografie a meteorologie Vojenský pilot Zbran a munice Ženijní technologie K výbru a zaazení student do studijních modul dochází po: 3. semestru do studijního modulu Vojenský pilot; nutno úspšn absolvovat lékaskou prohlídku v ÚLZ Praha, 5. semestru do studijního modulu Vojenská geografie a meteorologie, 6. semestru do zbývajících studijních modul; v pípad studijního modulu ízení letového provozu, nutno úspšn absolvovat lékaskou prohlídku v ÚLZ Praha. Pro zájemce o civilní bakaláské studium v prezenní form a pro zájemce o magisterské studium navazující na bakaláské, fakulta nabízí následující studijní obory: Studijní obor Civilní bakaláské Magisterské studium navazující na bakaláské studium vojenské civilní Zbran a munice Bojová a speciální vozidla Ženijní technologie Letecká a raketová technika Letový provoz Letecké elektrotechnické systémy Radiolokace Automatizované systémy velení a ízení Komunikaní a informaní systémy Vojenská geografie a meteorologie Vojenská chemie prezenní studium kombinované studium 5

6 Studijní obory Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ) Pedagogická innost fakulty je zamena na moderní pípravu léka, farmaceut a zdravotnických záchraná pro ozbrojené síly eské republiky. Studijní obor Vojenské bakaláské studium Vojenské magisterské studium Doba studia Vojenské všeobecné lékaství 6 Vojenské zubní lékaství 5 Vojenská farmacie 5 Zdravotnický záchraná 3 Vojenský zdravotnický management 3 Na Fakult vojenského zdravotnictví lze studovat všechny obory pouze v prezenní form studia. Magisterské studijní obory jsou realizovány ve spolupráci s Lékaskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Uchazei o studium obor Vojenské všeobecné lékaství a Vojenské zubní lékaství, kteí splnili zdravotní kritéria, se ve dnech mohou zdarma zúastnit ípravného kurzu. Podávání pihlášky 2 Uchaze o studium podává elektronickou nebo písemnou pihlášku ke studiu ve studijním programu s uvedením studijního oboru. Detailní postup jak pracovat s elektronickou pihláškou naleznete na adrese: (rychlé odkazy E-pihláška). Pokud si uchaze podá elektronickou pihlášku do civilního studia (tedy se nechce stát vojákem z povolání) na fakultu není poteba vytištnou pihlášku zasílat, staí pouze tato elektronická forma. Uchazei o studium na Fakult vojenského zdravotnictví (magisterské studijní programy) jsou povinni soubžn s pihláškou na tuto fakultu podat také pihlášku na Univerzitu Karlovu v Praze, resp. její Lékaskou fakultu v Hradci Králové (studijní programy všeobecné lékaství, zubní lékaství) nebo Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové (studijní program farmacie). Informace naleznete na internetových stránkách a Termín podání pihlášky je do 28. února Podmínky pijímacího ízení, vetn termínu pro podání pihlášky ke studiu v souvislém ptiletém magisterském manažerském studijním programu Fakulty ekonomiky a managementu budou zveejnny na webových stránkách fakulty fem.unob.cz. 6

7 Pokyny pro uchazee o vojenské prezenní studium Rozhodne-li se uchaze pro vojenské prezenní studium (tedy chce se stát vojákem z povolání), musí s pihláškou ke studiu ped jejím odesláním navštívit píslušné Rekrutaní stedisko (RS) nebo Rekrutaní pracovišt (RP) a postupovat podle jejich pokyn. Platí to i pro elektronickou pihlášku, kterou musí nejprve vytisknout a podepsat a poté navštívit RS nebo RP. 1. Návštva RS (RP) ped odesláním pihlášky Vytištnou pihlášku pinese uchaze na RS (RP), kde ji pracovník stediska (pracovišt) oznaí služebním razítkem. Profesní poradce uchazei podrobn vysvtlí vše, co bude následovat. Zaregistrovanou pihlášku uchaze nejpozdji do zasílá píslušné fakult. Podání žádosti o povolání do služebního pomru vojáka z povolání. 2. Lékaské vyšetení ve vojenské nemocnici K jeho absolvování bude uchaze vyzván. Dozví se termín a vojenskou nemocnici, kde vyšetení podstoupí. Výsledky obdrží pímo do ruky nebo do nkolika dn poštou. 3. ijímací ízení na vybrané fakult Pokud vyšetení v nemocnici dopadne dobe, má uchaze volnou cestu k pijímacímu ízení. Bude písemn vyzván k pijímací zkoušce. O jejím výsledku bude informován opt písemn. 4. Další návštva RS (RP) Uchaze pijatý ke studiu pedloží veškeré požadované doklady a vyplnné tiskopisy na RS (RP): rozhodnutí o pijetí ke studiu, výpis z rejstíku trest ne starší než 3 msíce, doklad o dosaženém vzdlání, životopis, kopii rodného listu, vyplnný osobní dotazník, 4x foto. 5. Poslední návštva RS (RP) i této návšt je uchazei edáno písemné rozhodnutí o povolání do služebního pomru vojáka z povolání dnem 1. srpna Tímto dnem nastupuje k vykonání základního výcviku v délce 2 msíc ve výcvikovém zaízení R ve Vyškov v hodnosti vojína. 7

8 Do služebního pomru mže být povolán jen ten uchaze, který spluje níže uvedené podmínky: státní obanství eské republiky, vk nad 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, splnní kvalifikaních pedpoklad stanovených pro služební zaazení, ukonení lenství v politické stran, hnutí i odborové organizaci. Uchaze nesmí podporovat, propagovat ani sympatizovat s hnutím, smujícím k potlaování práv a svobod, hlásajícím národnostní, náboženskou nebo rasovou záš. Uchazei z ad žák vojenské stední školy vyizují uvedené náležitosti cestou íslušného pracovišt vojenské stední školy. Poplatek za pijímací ízení 500,- K i podání pihlášky na standardním formulái z prodejny tiskopis SEVT úhrada formou kolku nalepeného na pihlášce ke studiu 400,- K i podání elektronické pihlášky úhrada bezhotovostním pevodem na úet platba v tuzemsku: íslo útu kód banky 0710 specifický symbol (SS) konstantní symbol (KS) 558 variabilní symbol (VS) registraní íslo uchazee o studium, které se zobrazí po odeslání pihlášky ke studiu (je nutné jej vyplnit pro správnou identifikaci pijaté platby). platba ze zahranií: íslo útu IBAN CZ BIC CNBACZPP specifický symbol (SS) konstantní symbol 558 variabilní symbol (VS) registraní íslo uchazee o studium, které se zobrazí po odeslání pihlášky ke studiu (je nutné jej vyplnit pro správnou identifikaci pijaté platby). Název a adresa banky: eská národní banka Rooseveltova ul. 575/18, Brno-msto Bezhotovostní úhradu platby provete tak, aby byla do plnoci pipsána na výše uvedený úet. Pi platb ze zahranií uhrate takovou ástku, aby po kurzovém epotu nebyla výsledná ástka nižší, než je ástka požadovaná v K. Poplatek za úkony spojené s pijímacím ízením hradí uchazei o vojenské studium do ptiletých magisterských studijních program v prezenní form studia, které uskuteuje Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií (obanská mládež, absolventi stedních škol s maturitou), 8

9 uchazei o vojenské studium do tíletých bakaláských studijních program v prezenní form studia (obanská mládež, absolventi stedních škol s maturitou), uchazei o civilní studium do tíletých bakaláských studijních program v prezenní i kombinované form studia (obanská mládež, absolventi stedních škol s maturitou). Poplatek za úkony spojené s pijímacím ízením nehradí uchazei do magisterských studijních program navazujících na bakaláské, do doktorských studijních program, do magisterských studijních program vojenské všeobecné lékaství, vojenské zubní lékaství a vojenská farmacie (uchazei o studium v uvedených studijních programech zaplatí poplatek pouze ve prospch Lékaské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy ve výši požadované tmito civilními fakultami). Více informaci naleznete na internetových stránkách a ijímací zkoušky na Univerzitu obrany Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií organizují ijímací zkoušky na p Univerzity obrany v Brn. Fakulta vojenského zdravotnictví organizuje pijímací zkoušky v Hradci Králové. Fakulta ekonomiky a managementu v Brn (FEM) Bakaláský a souvislý magisterský studijní program ijímací zkoušky do bakaláského studijního programu probhnou na fakult v týdnu od 14. do 18. dubna K vykonání pijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské prezenní magisterské studium Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Test studijních edpoklad Civilní prezenní studium Kombinované studium Test studijních edpoklad Test studijních edpoklad 3 Podmínky pijímacího ízení pro pijetí ke studiu v souvislém ptiletém magisterském manažerském studijním programu Fakulty ekonomiky a managementu, vetn termínu konání pijímacích zkoušek budou zveejnny na webových stránkách fakulty fem.unob.cz. 9

10 Navazující magisterský studijní program ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 8. do 10. dubna K vykonání ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské a civilní prezenní i kombinované studium Test odborných znalostí Zákonnou podmínkou pro pijetí uchazee ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je absolvování bakaláského studijního programu stejného, pípadn íbuzného se studijním programem Ekonomika a management. Prezenní forma vojenského studia v navazujícím magisterském studijním programu je urena pouze pro uchazee, kteí jsou vojáky v inné služb. Magisterský studijní program Fakulta vojenských technologií v Brn (FVT) ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 7. do 11. dubna Ke splnní ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské studium Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Matematika Bakaláský studijní program ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 7. do 11. dubna Ke splnní ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Civilní studium Matematika 10

11 Navazující magisterský studijní program ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 7. do 11. dubna Ke splnní ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské studium Anglický jazyk (jen prezenní studium) Matematika Test fyzické zdatnosti (jen prezenní studium) Test z odborného základu studijního oboru v rozsahu bakaláského studia Civilní studium Test z odborného základu studijního oboru v rozsahu bakaláského studia Matematika Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové (FVZ) Bakaláský studijní program, obor zdravotnický záchraná ijímací zkouška probhne na fakult 3. ervna Zdravotnický záchraná Anglický jazyk Biologie Test fyzické zdatnosti 11

12 Bakaláský studijní program, obor vojenský zdravotnický management ijímací zkouška probhne na fakult 5. ervna Vojenský zdravotnický management Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Všeobecný ehled Magisterský studijní program ijímací zkouška do studijních program Vojenské všeobecné lékaství a Vojenské zubní lékaství probhne 19. ervna 2014 (svtlé buky oznaují pedmty pijímací zkoušky na Lékaské fakult Univerzity Karlovy a tmavé buky pedmty na Fakult vojenského zdravotnictví Univerzity obrany). Vojenské všeobecné lékaství Vojenské zubní lékaství Anglický jazyk Fyzika Test fyzické zdatnosti Chemie Biologie Somatologie ijímací zkouška do studijního programu Vojenská farmacie probhne 14. nebo 16. ervna 2014 (svtlé buky oznaují pedmty pijímací zkoušky na Farmaceutické fakult Univerzity Karlovy a tmavé buky pedmty na Fakult vojenského zdravotnictví Univerzity obrany). Vojenská farmacie Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Chemie Biologie (vetn botaniky) 12

13 Test fyzické zdatnosti Skládá se ze dvou disciplín, které jsou uvedeny v tabulce, pemž výsledek každé disciplíny je hodnocen v rozmezí 0 až 25 bod. Pro splnní podmínek testu z fyzické zdatnosti musí uchaze dosáhnout minimáln 1 bod z každé disciplíny. Disciplína Body Dvanáctiminutový bh FEM FVT FVZ 3000 m m m m m m m m Sed-leh za jednu minutu FEM FVT FVZ Prh vojenské služby student vojenského prezenního studia Uchazei o prezenní vojenské studium, kteí nejsou vojáky v inné služb, mohou být po doruení rozhodnutí o pijetí ke studiu a splnní podmínek pro službu vojáka z povolání navrženi k povolání do služebního pomru vojáka z povolání dnem 1. srpna 2014 v hodnosti vojína dle zákona. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znní pozdjších edpis. Prh vojenské služby student Univerzity obrany se ídí zákony a pedpisy platnými pro prh služby voják z povolání v Ozbrojených silách R. Jakmile uchaze absolvuje základní dvoumsíní výcvik ve výcvikovém zaízení AR ve Vyškov, je peložen personálním rozkazem k Univerzit obrany a zaazen na systemizované místo studující vysoké vojenské školy, ekatel a jmenován do hodnosti svobodníka ekatele. Souasn se na základ píslušné dohody zavazuje ke služb v AR na dobu studia a po jeho ukonení na dobu dvojnásobku doby trvání studia. Po zápisu do studia a složení imatrikulaního slibu se uchazei stávají ádnými studenty Univerzity obrany. 13

14 Hodnostní oznaení student v prhu studia Období studia po dobu studia 1. roníku po dobu studia 2. roníku po dobu studia 3. roníku po dobu studia 4. roníku po dobu studia 5. roníku po dobu studia 6. roníku Hodnost svobodník desátník eta rotný rotmistr nadrotmistr Jmenování do vyšší hodnosti je podmínno úspšným ukonením studia daného roníku. Absolutorium Po ukonení studia bakaláských program Po ukonení studia magisterských program Po ukonení delších než desetisemestrálních magisterských program Hodnost praporík nebo poruík poruík nadporuík Studenti vojenského studia nemají prázdniny, ale ádnou dovolenou, v délce 37 kalendáních dn v roce. Studenti ádnou dovolenou erpají zpravidla v prhu msíce ervence a vánoních svátk. 27 pracovních dn 10 dn o sobotách + = a nedlích 37 kalendáních dn edasný odchod z vojenské služby V pípad, že voják nesplní závazek k setrvání ve služebním pomru, ke kterému se zavázal pi zahájení studia, je povinen uhradit vojenské správ náklady vynaložené na studium podle délky studia a doby trvání služebního pomru. Náhrady za každý msíc studia na Univerzit obrany (dle vyhlášky Ministerstva obrany R. 265/1999 Sb. a. 232/2010 Sb.) iní: Vojenský pilot ,- K/msíc Vojenské všeobecné lékaství Vojenská farmacie Vojenské zubní lékaství ,- K/msíc Ostatní obory ,- K/msíc 14

15 Výše náhrady zahrnuje kompenzaci náklad za služební plat a výdaje na materiální zabezpeení studenta vojenského studia, které mu byly v souvislosti se studiem poskytnuty. Zabezpeení student Univerzity obrany Studenti vojenského prezenního studia Stávají se zamstnanci vojenské správy, plátci dan, sociálního i zdravotního pojištní. Jsou pln zabezpeeni státem, rodie ztrácejí nárok na daové zvýhodnní a na piznání sociálních dávek. Studenti mají bezplatné ubytování s pipojením na internet, vystrojení a základní ební pomcky. Stravování si hradí sami ve zvýhodnné cen (nap. cca 30 K za obd). Vojenští studenti pobírají základní msíní plat 5. platová tída 9.250,-- + Hodnostní píplatek ,-- Zvláštní píplatek 1.000, ,-- + možné navýšení platu Studenti na funkci velitelet 500,-- + Osobní píplatek po ukonení 1. semestru podle studijních výsledk (dle dosaženého váženého prru) 500,-- až 1.500,-- Celkem lze pobírat až ,-- Na základ pedložených jízdních doklad je možné proplatit svobodnému studentovi 1x msí jízdné k návšt rodiny do místa trvalého bydlišt, ženatému nebo žijícímu alespo s jedním píslušníkem rodiny, nejvýše 5x v msíci. 15

16 Studenti si mohou po celou dobu studia na Univerzit obrany rozšiovat a prohlubovat své jazykové znalosti. Pro vojenské studenty je povinné studium dvou cizích jazyk, z nichž jeden je anglitina, která se vyuuje po celou dobu studia. Jako druhý cizí jazyk mohou studenti zvolit francouzštinu, ninu nebo ruštinu. Vedle obecného jazyka se seznamují taktéž s odborným jazykem studovaného oboru. Vybraní studenti vojenských studijních program mají v prhu studia možnost zúastnit se po splnní stanovených podmínek zdarma síního zdokonalovacího kurzu anglitiny v rodilém prostedí (Irsko). Tento jazykový kurz je komunikativn zamen a má za cíl pipravit studenty ke splnní rezortní jazykové zkoušky STANAG 6001 SLP 3 (o zkoušce více na Univerzita obrany klade draz na fyzickou zdatnost student, proto mají studenti k dispozici zdarma sportovní zaízení s posilovnou, tenisové kurty, letní bazén, tlocviny, išt, atd. Dále pak možnost zájmových sportovních klub a kroužk. Vlastní klub Univerzity obrany s možností všestranného využití v podob taneních, hudebních, výtvarných, fotografických, aj. kroužk. Studenti civilního prezenního studia Civilní studenti, kteí nemají trvalé bydlišt v okrese Brno msto, mají možnost pobírat ubytovací stipendium ve výši K/msíc. O piznání tohoto stipendia si studenti musí písemn požádat na dkanátu fakulty, na které studují, do 31. íjna daného roku. Ubytovací stipendium se vždy vyplácí za celý kalendání msíc. V prhu studia mají studenti možnost získat prospchové stipendium, jehož výše závisí na dosaženém váženém prru v semestru a pohybuje se od 500 K do 1500 K. iznané prospchové stipendium se vyplácí msí po dobu celého následujícího semestru. V pípad tíživé sociální situace mže student požádat o vyplacení sociálního stipendia. Tuto možnost lze využít maximáln dvakrát v prhu studia, pokaždé maximáln do ástky, která nepesahuje trojnásobek životního minima. iznání a vyplácení stipendií závisí na finanních prostedcích pidlených Univerzit obrany. Univerzita obrany poskytuje všem studentm civilního studia, kteí nemají trvalé bydlišt v okrese Brno msto, ubytování na kolejích. Poplatky za ubytování jsou hrazeny sí, jejich výše je cca K/msíc a je stanovena vždy na kalendání rok. Civilní studenti si mohou po celou dobu studia na Univerzit obrany rozšiovat a prohlubovat své jazykové znalosti. Povinn studují dva cizí jazyky, které si volí z této nabídky: anglitina, francouzština, nina, ruština. Nad rámec povinné výuky jazyk mají studenti možnost udržovat a rozvíjet své ové dovednosti ve volitelných pedmtech. Vedle obecného jazyka se seznamují taktéž s odborným jazykem studovaného oboru. Studentm civilního studia se zapují skripta, uebnice, technická literatura a ostatní studijní materiály z knihovního fondu Knihovny Univerzity obrany, v souladu s Knihovním ádem knihovny, zdarma po celou dobu studia. Studenti mohou bezplatn využívat sportovních a kulturních zaízení univerzity. Civilní studenti Univerzity obrany mají nárok na rzné slevy v doprav stejn jako na jiných vysokých školách. V prhu studia ani po jeho ukonení nemají studenti civilního studia Univerzity obrany žádné služební ani pracovnprávní vztahy a závazky k Armádeské republiky. 16

17 Organizace výuky a výcviku ve voj. prezenním magisterském studiu (FEM a FVT) Akademický rok DOBA STUDIA PODÁNÍ IHLÁŠKY IJÍMACÍ ZKOUŠKA 1. rok U U U Z ZIMP U U U Z D DK DK 2. rok U U U Z ZIMP U U U Z D DK DK 3. rok U U U Z ZIMP U U U Z LETP D LETP 4. rok U U U ZIMP Z U U U LETP LETP Z D 5. rok U U U ZIMP Z U U U Z Legenda ZP základní píprava u Vojenské akademie ve Vyškov, U univerzitní studium, Z zkouškové období, D dovolená, ZIMP Zimní praxe, DK dstojnický kurz ve Vojenské akademii ve Vyškov, LETP Letní praxe, ísla 1 až 12 edstavují píslušný msíc v kalendáním roce. ZP ZP Organizace výuky a výcviku v magisterském studijním programu Vojenské všeobecné lékaství Akademický rok DOBA STUDIA PODÁNÍ IHLÁŠKY IJÍMACÍ ZKOUŠKA 1. rok U U U U Z U U U Z D DK U 2. rok U U U U Z U U U Z D DK OP 3. rok U U U U Z U U U Z DK4 D DK4 4. rok U U U U Z U U U Z U D OP 5. rok U U U U Z U U U Z U D OP 6. rok OP+Z OP OP OP+Z OP+Z OP OP+Z OP+Z Z D SV SV ZP ZP Organizace výuky a výcviku v magisterském studijním programu Vojenské zubní lékaství a Vojenská farmacie Akademický rok DOBA STUDIA PODÁNÍ IHLÁŠKY IJÍMACÍ ZKOUŠKA 1. rok U U U U Z U U U Z D DK U 2. rok U U U U Z U U U Z D DK OP 3. rok U U U U Z U U U Z DK4 D DK4 4. rok U U U U Z U U U Z U D OP 5. rok OP OP OP OP OP OP OP Z Z D SV SV Legenda (pro tabulku Voj. všeobecné lékaství, Voj. zubní lékaství a Vojenská farmacie) ZP základní píprava u Vojenské akademie ve Vyškov, U univerzitní studium, Z - zkouškové období, DK dstojnický kurz ve Vojenské akademii ve Vyškov, DK4 - dstojnický kurz na FVZ, D dovolená, OP odborná praxe ve zdravotnických zaízeních, SV specializaní vzdlávání (podle zákona. 95/2004 Sb. v minimální délce 4 roky), ísla 1 až 12 edstavují píslušný msíc v kalendáním roce. ZP ZP 17

18 STRUNÁ CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBOR A MODUL FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU ipravovaný ptiletý magisterský manažerský studijní program Studium je zameno na pípravu klíového personálu AR kariérního dstojníka - velitele zpsobilého k vedení voják a schopného pipravovat jednotku k boji a vést bojovou innost. Po ukonení studia bude absolvent FEM disponovat znalostními, dovednostními a osobnostními pedpoklady pro kariérní rst dstojníka velitele a dále znalostmi širokého spektra nástroj vedení lidí a schopnostmi jejich aplikace pi vedení bojových jednotek v bžných i zátžových situacích. V neposlední ad bude schopen plánovat a ídit bojovou innost na úrovni eta až rota v plném spektru pedpokládaných situací; znalostmi princip inností na úrovni praporu. Studijní moduly Studenti budou pijímání na studijní program a první ti roky studia budou absolvovat spole. Ve druhé polovin studia se budou profilovat v jednom z níže uvedených studijních modul: Vševojskový velitel prokazuje kompetence potebné pro velení bojovým jednotkám (mechanizovaným, motorizovaným, tankovým a výsadkovým) Velitel przkumných jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení przkumným jednotkám Velitel ženijních jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení ženijním jednotkám a ízení ženijní podpory a ženijních prací Velitel dlosteleckých jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení dlosteleckým jednotkám Velitel chemických jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení jednotkám chemického vojska a výkon funkce chemického náelníka štábu praporu Vojenská logistika prokazuje kompetence potebné pro výkon základních dstojnických velitelských a/nebo štábních logistických funkcí ízení finanních zdroj prokazuje kompetence potebné pro výkon základních štábních funkcí ekonomické služby ízení lidských zdroj prokazuje kompetence potebné pro výkon základních štábních funkcí dstojníka personální služby Management informaních zdroj prokazuje kompetence potebné pro výkon základních analytických funkcí zpravodajské agentury 18

19 Studijní program Ekonomika a management Studijní obor: Vojenský management (pouze vojenské studium) Studium je zameno do oblasti managementu jako celku, ale i jeho parciálních specifických ástí odpovídajících potebám resortu obrany. Spole se získáváním teoretických znalostí z oblasti ízení vojenských systém jsou studenti dále rozvíjení i v oblasti procesního managementu s orientací na státní správu. V hlavních rysech jsou u student zformovány základní manažerské dovednosti, spojené se získáváním teoretických znalostí potebných pro výkon velitelských a dalších funkcí u vojsk a pi plnní úkol v rámci alianních závazk vyplývajících z lenství R v NATO. Pozornost je dále nována otázkám tvorby, rozdlování a užití zdroj k zabezpeení poteb AR v mírových i bojových operacích. Studijní moduly, které lze studovat ve studijním programu: Studijní modul: Velitel przkumných jednotek Absolvent je pipravován na nástupní funkci velitele przkumné jednotky AR. V prhu studia jsou studenti seznámeni se základy vedení zpravodajské innosti v moderním informaním prostedí. Dále se nauí zásadám vedení vojenského przkumu v bojových i nebojových operacích zameného na získávání a zpracování informací ve prospch velitele ídícího vojenské operace. Nauí se vést vojenskou jednotku podle zásad manažerského ízení vetn metodiky ízení vojenského výcviku. Studijní modul: Velitel dlosteleckých jednotek Tento studijní modul je uren pro pípravu vysokoškolsky vzdlaných profesionál lostelectva. Výuka je realizována v bakaláských a magisterských studijních programech prezenní i kombinovanou formou studia. Absolvování bakaláského studijního programu vytváí kvalifikaní pedpoklady pro výkon velitelských funkcí u palebných, przkumných, topografických a meteorologických jednotek, jednotek koordinace a ízení palby a také funkcí na štábech dlosteleckých i mechanizovaných útvar. V magisterském studijním programu jsou studenti pipravováni na výkon funkcí na štábech útvar a svazk a cílové funkce velitele dlosteleckého útvaru. Studijní modul: Velitel ženijních jednotek V rámci studijního modulu velitel ženijních jednotek jsou studenti pipravováni pro výkon funkcí velitel jednotek ženijního vojska a záchranných prapor se zamením na použití sil a prostedk pro plnní úkol ženijního zabezpeení v bojových operacích a použití jednotek ženijního vojska a záchranných prapor v nebojových operacích, zejména v rámci Integrovaného záchranného systému R. V rámci výuky jsou pedmty azeny do odborné pípravy, technické pípravy a taktické pípravy. Tžišt je položeno do organizace ženijního zabezpeení v bojových i nebojových operacích. Studijní modul: Vševojskový velitel Absolvent modulu je pipravován k získání kvalifikaních pedpoklad pro výkon funkce na nástupním systemizovaném míst velitel roty (baterie) až po cílové systemizované místo ve struktue štábu praporu (oddílu). Prh studia je zamen na seznámení studenta s širokou škálou moderních metod a prostedk velení a ízení tým a jejich uplatnní v soudobém informaním prostedí, k poznání na využívání informaních technologií pro podporu plánování, rozhodování a ízení bojové i nebojové innosti na stupni útvar. Student získává odborné znalosti, základní návyky a dovednosti vedoucí k dosažení schopnosti velitelsko-manažerského myšlení, chování a jednání, vedení podízených a komunikace s nimi. Student je dále 19

20 podrobn seznámen se zásadami a principy operaního umní, s dlením a charakteristikou vojenských operací, s možnostmi a zásadami použití útvar (svazk) v celém spektru vojenských operací a s managementem obrany ve všech jeho oblastech. V souladu s nejnovjšími zásadami manažerského ízení je absolvent pipravován pro vedení svých podízených, pípravu, ízení a vyhodnocování vojenského výcviku své jednotky. Studijní modul: Management informaních zdroj Studium je zameno na pípravu absolvent pro výkon funkcí stedního a vyššího managementu v rámci resortu obrany a organizaních složkách zabezpeujících informaní podporu pro rozhodovací procesy v oblasti obrany a bezpenosti R. Absolventi disponují rozsáhlým souborem znalostí ekonomické teorie, managementu a informatiky, dále doplnných o základy vojenských a bezpenostních aspekt mezinárodních vztah, výstavby a použití ozbrojených sil a jiných nástroj bezpenosti státu. Dále umjí aplikovat teoretické znalosti z informatiky, logiky, analýzy informací, modelování rizik a optimalizace v manažerském rozhodování, využívání nástroj indexování, vyhledávání a analýzu velkého objemu textových informací z rznorodých informaních zdroj, kriticky hodnotit primární zdroje a informace. Absolventi budou pipraveni ídit práci odborného analytického týmu s akcentem na organizování innosti a efektivní využívání dat a informací ve vymezené odborné sobnosti pracovišt. Budou schopni na odborné úrovni komunikovat a spolupracovat s techniky a projektanty v oblasti informatiky pi analýze a návrhu koncepce informaních systém a pi píprav projekt a inovací v této oblasti. Studijní obor: Ekonomika obrany státu (vojenské i civilní studium) Studium je zameno na ekonomiku a ízení zdroj v resortu obrany jako celku, ale i jeho parciálních ástí. V rámci studia jde o zvládnutí ekonomických, finanních, cných, personálních, organizaních, informaních i ídících stránek proces, které probíhají u útvar a zaízení resortu, jako i vzájemných souvislostí mezi nimi a veejnou správou. Spole se získáváním teoretických znalostí z oblasti tvorby, rozdlování a užití zdroj k zabezpeování poteb AR, v rámci mírových i bojových operací, je studium zameno taktéž na rozvoj dovedností potebných pro ídící i výkonnou innost. Ve studijním oboru Ekonomika obrany státu se pipravují dstojníci pro ekonomické funkce v oblastech logistika, služby logistiky, ekonomika vojenské dopravy, ekonomika ízení lidských zdroj a ízení kvality. V rámci studijního oboru je organizováno civilní studium v modulech logistika, ekonomika ízení lidských zdroj, ízení kvality, služby logistiky a ochrana obyvatelstva. Studijní modul: ízení finanních zdroj V tomto modulu jsou vzdláváni ekonomové se zamením na ízení finanních zdroj v rámci ozbrojených sil a ízení akvizic ve sfée obrany a bezpenosti. Absolventi vojenského studia v tomto modulu nacházejí uplatnní na všech stupních organizace AR na místech náelník a dstojník Ekonomické služby, v jejíž psobnosti je píprava a správa rozpotu, útování a kontrola úelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veejnými prostedky v ozbrojených silách. Absolventm modulu je rovnž otevena kariéra u organizaních celk Ministerstva obrany a jemu podízených složek, které se zabývají akviziní inností a zajištním procesu financování provozu a rozvoje ozbrojených sil R. Absolventi civilního studia v tomto modulu jsou vzdláváni jako odborníci na otázky veejných financí zejména v oblasti bezpenosti a obrany R. 20

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta vojenského leadershipu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykového vzdělávání

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta vojenského leadershipu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykového vzdělávání UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jedinou vojenskou vysokou školou v České republice, která zajišťuje přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky (AČR) a civilních odborníků,

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta vojenského leadershipu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykového vzdělávání

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta vojenského leadershipu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykového vzdělávání UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v České republice. Je státní vysokou školou, která profiluje budoucí mladé důstojníky pro potřeby Armády České republiky a civilní odborníky

Více

UNIVERZITA OBRANY V BRN. Fakulta vojenského leadershipu Fakulta vojenských technologií Fakulta vojenského zdravotnictví

UNIVERZITA OBRANY V BRN. Fakulta vojenského leadershipu Fakulta vojenských technologií Fakulta vojenského zdravotnictví UNIVERZITA OBRANY V BRN Fakulta vojenského leadershipu Fakulta vojenských technologií Fakulta vojenského zdravotnictví akademick rok 2018/2019 UNIVERZITA OBRANY V BRN HLAVNÍ VÝHODY STUDIA NA UNIVERZIT

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM Univerzita obrany v Brně ZVOLIT UNIVERZITU OBRANY V BRNĚ PATŘÍ MEZI DOBRÁ ROZHODNUTÍ. ZÍSKÁŠ: Zdarma přípravu k přijímacím zkouškám. Kvalitní vzdělání uplatnitelné i v civilním sektoru. Pravidelný měsíční

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro zájemce o studium na Univerzitě obrany Brno 2009 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako státní škola zajišťuje přípravu

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2015/2016 Vojenské studium

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Prezenční studium: Standardní doba studia Zahájení. Požadovaný stupeň bezpečnostní prověrky. Počet uchazečů přijímaných ke studiu

Prezenční studium: Standardní doba studia Zahájení. Požadovaný stupeň bezpečnostní prověrky. Počet uchazečů přijímaných ke studiu Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí ke studiu na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany pro akademický rok 2011/2012 Bakalářský studijní program Informace o průběhu přijímacího řízení

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií pro akademický rok 2011/2012 Civilní studium B r n o 2 0 1 0 Informace o průběhu

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. Pro zájemce o studium na Univerzitě obrany v akademickém roce 2012/2013

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. Pro zájemce o studium na Univerzitě obrany v akademickém roce 2012/2013 INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU Pro zájemce o studium na Univerzitě obrany v akademickém roce 2012/2013 Brno 2011 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v České republice, která

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 01 BRNO 01 1. Informace o přijímacích zkouškách ( 1, Vyhláška 4/00 ze dne 11.

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT STEDNÍ ECHY, NÁMSTÍ REPUBLIKY 3, 110 00 PRAHA 1 ODBOR HOSPODÁSKO SPRÁVNÍ #37904/S/2012-HSPH@A 37904/S/2012-HSPH

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Schvaluji: ěkan plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a u 014 Informace o přijímacích zkouškách

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

XIII. Vojenská hodnost kapitán

XIII. Vojenská hodnost kapitán V. Platné znění částí XIII. XVI. přílohy nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, s vyznačením navrhovaných změn XIII. Vojenská hodnost kapitán a) komplexní

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více