UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve prospch bezpenostního systému státu, obranného a bezpenostního prmyslu a veejné správy. Poskytuje akreditované vzdlání v bakaláských, magisterských a doktorských studijních programech. Studijní programy Univerzity obrany jsou v píslušných oblastech vzdlávání pln uznávány jak v eské republice, tak i v zahranií. Smováním do oblasti vojenství a širší sféry bezpenostního systému státu však v eské republice pedstavují zcela jedinené studijní píležitosti vytváející pedpoklady pro odpovídající pracovní uplatnní. Univerzita obrany nabízené studijní programy pržn modernizuje s cílem odrážet dynamicky se mnící poteby praxe a zvyšující se standardy vysplých evropských univerzit. K mení studijní zátže univerzita používá kreditní systém vycházející z princip Evropského systému pevodu kredit (ECTS), který umožuje snadné a transparentní uznávání absolvovaných ástí studia v rámci evropského vzdlávacího prostoru. Univerzita obrany je rovnž zapojena do evropského programu celoživotního vzdlávání Erasmus, což umožuje studentm absolvovat zahraniní studijní pobyt nebo stáž v délce 3 až 12 msíc. Praktické vojenské a velitelské dovednosti studenti získávají pedevším pi vojenské íprav mimo univerzitu, a to v rámci základního výcviku, dstojnického kurzu a odborného vojenského kurzu. Komplexn je tedy v píprav student, budoucích profesionálních voják R, kladen draz na formování osobnosti dstojníka velitele, manažera, ekonoma, technika nebo lékae, na osvojování teoretických znalostí a praktických dovedností a schopností vést podízené týmy. Dležitá je také jejich fyzická zdatnost, psychická odolnost a jazyková vybavenost. Absolventi univerzity jsou pipraveni i pro psobení mimo území eské republiky v jednotkách mnohonárodních vojenských uskupení a v rámci aktivit NATO. Fakulta ekonomiky a managementu Fakulta vojenských technologií Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzita obrany Ústav ochrany proti zbraním hromadného niení Centrum bezpenostních a vojenskostrategických studií Centrum jazykové pípravy Centrum tlesné výchovy a sportu

2 Typy studijních program Pro absolventy stedních škol s maturitou Doba studia Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu 3 roky bakaláský bakalá Bc. 5 let 6 let magisterský 1 Vojenské technologie Vojenská farmacie Vojenské zubní lékaství inženýr magistr zubní léka Ing. Mgr. MDDr. magisterský Vojenské všeobecné lékaství doktor medicíny MUDr. Pro absolventy bakaláských studijních program Doba studia Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu 2 roky magisterský navazující na bakaláský inženýr Ing. Pro absolventy navazujících magisterských studijních program a magisterských program Doba studia 3 4 roky Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu doktorský doktor Ph.D. Studijní programy jsou ureny: vojenským studentm civilním studentm a jsou nabízeny prezenní i kombinovanou formou. Kombinovaná forma studia je urena pro studenty, kteí nemohou každodenn docházet do školy. Umožuje tak zejména zamstnancm získat vysokoškolské vzdlání. Velká ást studijní zátže spoívá na domácím samostudiu, ve škole studenti navštvují konzultace a semináe. Studijní obory Fakulty ekonomiky a managementu (FEM) Fakulta vzdlává budoucí velitele a specialisty pedstavující klíový personál Armády eské republiky ve vybraných oblastech managementu, ízení zdroj a analýzy informací v obran. 1 Fakulta ekonomiky a managementu pipravuje ptiletý magisterský manažerský studijní program zamený na pípravu dstojník velitel ukonený získáním titulu inženýr, Ing. 2

3 V rámci vojenského prezenního studia fakulta pipravuje zcela nový ucelený tiletý magisterský manažerský studijní program, který pln akceptuje požadavky na moderního dstojníka, píslušníka Armády eské republiky, pipraveného plnit nároné úkoly velitele nebo štábního dstojníka, a to jak v mírovém život, tak i v krizových situacích. Studenti budou pijímání na studijní program bez rozdlení do studijních modul. První polovinu studia budou absolvovat spole a ve druhé polovin studia se budou profilovat v jednom z níže uvedených studijních modul: Studijní modul Vševojskový velitel Velitel przkumných jednotek Velitel ženijních jednotek Velitel dlosteleckých jednotek Velitel chemických jednotek Vojenská logistika ízení finanních zdroj ízení lidských zdroj Management informaních zdroj Vojenské prezenní magisterské studium prezenní studium Pro uchazee o vojenské studium, kteí jsou vojáci v inné služb, fakulta nabízí studium v prezenní i kombinované form v následujících studijních oborech: Studijní obor: Vojenský management Studijní modul Vojenské magisterské studium navazující na bakaláské Velitel przkumných jednotek Velitel dlosteleckých jednotek Velitel ženijních jednotek Vševojskový velitel Management informaních zdroj Studijní obor: Ekonomika obrany státu Studijní modul prezenní studium kombinované studium Vojenské magisterské studium navazující na bakaláské ízení finanních zdroj Logistika Ekonomika ízení lidských zdroj prezenní studium kombinované studium 3

4 Uchazei o vojenské magisterské studium navazující na bakaláské jsou pijímáni ímo do studijních modul. Pro uchazee o civilní studium v prezenní i kombinované form fakulta nabízí studijní obory a moduly ve studijním programu Ekonomika a management. Uchazei jsou ijímáni pímo do studijních modul: Studijní obor: Ekonomika obrany státu Studijní modul Civilní bakaláské studium Civilní magisterské studium navazující na bakaláské ízení finanních zdroj Logistika Ekonomika ízení lidských zdroj Studijní obor: Bezpenostní management prezenní studium kombinované studium Studijní modul Ochrana obyvatelstva Bezpenostní služby Kybernetická bezpenost Civilní bakaláské studium prezenní studium kombinované studium Civilní magisterské studium navazující na bakaláské Bezpenostní management V civilním magisterském studiu navazujícím na bakaláské se studijní obor Bezpenostní management dále do studijních modul nelení a bude oteven jak v prezenní, tak i kombinované form studia. Studijní obory Fakulty vojenských technologií (FVT) Fakulta vzdlává vojenské profesionály v technických oborech, a to zejména ve vojensko-technické oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geodetické, kartografické, komunikaních a informaních systém a technologií. Uchazei o vojenské prezenní studium jsou pijímáni do ptiletého magisterského studijního programu, resp. studijního oboru Vojenské technologie a v prhu studia jsou studenti postupn zaazováni do jednotlivých studijních modul na základ svého zájmu a aktuálních požadavk Ministerstva obrany R. Studijní obor: Vojenské technologie Studijní modul Automatizované systémy velení a ízení Bojová a speciální vozidla Vojenské prezenní magisterské studium 4

5 Komunikaní a informaní systémy Informaní technologie Komunikaní a informaní systémy Komunikaní technologie Letecká technika - avionika a výzbroj Letecká technika - draky a motory Letecké radionaviganí systémy Letecký štábní Letištní technické zabezpeení Radiolokace a elektronický boj ízení letového provozu Vojenská geografie a meteorologie Vojenský pilot Zbran a munice Ženijní technologie K výbru a zaazení student do studijních modul dochází po: 3. semestru do studijního modulu Vojenský pilot; nutno úspšn absolvovat lékaskou prohlídku v ÚLZ Praha, 5. semestru do studijního modulu Vojenská geografie a meteorologie, 6. semestru do zbývajících studijních modul; v pípad studijního modulu ízení letového provozu, nutno úspšn absolvovat lékaskou prohlídku v ÚLZ Praha. Pro zájemce o civilní bakaláské studium v prezenní form a pro zájemce o magisterské studium navazující na bakaláské, fakulta nabízí následující studijní obory: Studijní obor Civilní bakaláské Magisterské studium navazující na bakaláské studium vojenské civilní Zbran a munice Bojová a speciální vozidla Ženijní technologie Letecká a raketová technika Letový provoz Letecké elektrotechnické systémy Radiolokace Automatizované systémy velení a ízení Komunikaní a informaní systémy Vojenská geografie a meteorologie Vojenská chemie prezenní studium kombinované studium 5

6 Studijní obory Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ) Pedagogická innost fakulty je zamena na moderní pípravu léka, farmaceut a zdravotnických záchraná pro ozbrojené síly eské republiky. Studijní obor Vojenské bakaláské studium Vojenské magisterské studium Doba studia Vojenské všeobecné lékaství 6 Vojenské zubní lékaství 5 Vojenská farmacie 5 Zdravotnický záchraná 3 Vojenský zdravotnický management 3 Na Fakult vojenského zdravotnictví lze studovat všechny obory pouze v prezenní form studia. Magisterské studijní obory jsou realizovány ve spolupráci s Lékaskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Uchazei o studium obor Vojenské všeobecné lékaství a Vojenské zubní lékaství, kteí splnili zdravotní kritéria, se ve dnech mohou zdarma zúastnit ípravného kurzu. Podávání pihlášky 2 Uchaze o studium podává elektronickou nebo písemnou pihlášku ke studiu ve studijním programu s uvedením studijního oboru. Detailní postup jak pracovat s elektronickou pihláškou naleznete na adrese: (rychlé odkazy E-pihláška). Pokud si uchaze podá elektronickou pihlášku do civilního studia (tedy se nechce stát vojákem z povolání) na fakultu není poteba vytištnou pihlášku zasílat, staí pouze tato elektronická forma. Uchazei o studium na Fakult vojenského zdravotnictví (magisterské studijní programy) jsou povinni soubžn s pihláškou na tuto fakultu podat také pihlášku na Univerzitu Karlovu v Praze, resp. její Lékaskou fakultu v Hradci Králové (studijní programy všeobecné lékaství, zubní lékaství) nebo Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové (studijní program farmacie). Informace naleznete na internetových stránkách a Termín podání pihlášky je do 28. února Podmínky pijímacího ízení, vetn termínu pro podání pihlášky ke studiu v souvislém ptiletém magisterském manažerském studijním programu Fakulty ekonomiky a managementu budou zveejnny na webových stránkách fakulty fem.unob.cz. 6

7 Pokyny pro uchazee o vojenské prezenní studium Rozhodne-li se uchaze pro vojenské prezenní studium (tedy chce se stát vojákem z povolání), musí s pihláškou ke studiu ped jejím odesláním navštívit píslušné Rekrutaní stedisko (RS) nebo Rekrutaní pracovišt (RP) a postupovat podle jejich pokyn. Platí to i pro elektronickou pihlášku, kterou musí nejprve vytisknout a podepsat a poté navštívit RS nebo RP. 1. Návštva RS (RP) ped odesláním pihlášky Vytištnou pihlášku pinese uchaze na RS (RP), kde ji pracovník stediska (pracovišt) oznaí služebním razítkem. Profesní poradce uchazei podrobn vysvtlí vše, co bude následovat. Zaregistrovanou pihlášku uchaze nejpozdji do zasílá píslušné fakult. Podání žádosti o povolání do služebního pomru vojáka z povolání. 2. Lékaské vyšetení ve vojenské nemocnici K jeho absolvování bude uchaze vyzván. Dozví se termín a vojenskou nemocnici, kde vyšetení podstoupí. Výsledky obdrží pímo do ruky nebo do nkolika dn poštou. 3. ijímací ízení na vybrané fakult Pokud vyšetení v nemocnici dopadne dobe, má uchaze volnou cestu k pijímacímu ízení. Bude písemn vyzván k pijímací zkoušce. O jejím výsledku bude informován opt písemn. 4. Další návštva RS (RP) Uchaze pijatý ke studiu pedloží veškeré požadované doklady a vyplnné tiskopisy na RS (RP): rozhodnutí o pijetí ke studiu, výpis z rejstíku trest ne starší než 3 msíce, doklad o dosaženém vzdlání, životopis, kopii rodného listu, vyplnný osobní dotazník, 4x foto. 5. Poslední návštva RS (RP) i této návšt je uchazei edáno písemné rozhodnutí o povolání do služebního pomru vojáka z povolání dnem 1. srpna Tímto dnem nastupuje k vykonání základního výcviku v délce 2 msíc ve výcvikovém zaízení R ve Vyškov v hodnosti vojína. 7

8 Do služebního pomru mže být povolán jen ten uchaze, který spluje níže uvedené podmínky: státní obanství eské republiky, vk nad 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, splnní kvalifikaních pedpoklad stanovených pro služební zaazení, ukonení lenství v politické stran, hnutí i odborové organizaci. Uchaze nesmí podporovat, propagovat ani sympatizovat s hnutím, smujícím k potlaování práv a svobod, hlásajícím národnostní, náboženskou nebo rasovou záš. Uchazei z ad žák vojenské stední školy vyizují uvedené náležitosti cestou íslušného pracovišt vojenské stední školy. Poplatek za pijímací ízení 500,- K i podání pihlášky na standardním formulái z prodejny tiskopis SEVT úhrada formou kolku nalepeného na pihlášce ke studiu 400,- K i podání elektronické pihlášky úhrada bezhotovostním pevodem na úet platba v tuzemsku: íslo útu kód banky 0710 specifický symbol (SS) konstantní symbol (KS) 558 variabilní symbol (VS) registraní íslo uchazee o studium, které se zobrazí po odeslání pihlášky ke studiu (je nutné jej vyplnit pro správnou identifikaci pijaté platby). platba ze zahranií: íslo útu IBAN CZ BIC CNBACZPP specifický symbol (SS) konstantní symbol 558 variabilní symbol (VS) registraní íslo uchazee o studium, které se zobrazí po odeslání pihlášky ke studiu (je nutné jej vyplnit pro správnou identifikaci pijaté platby). Název a adresa banky: eská národní banka Rooseveltova ul. 575/18, Brno-msto Bezhotovostní úhradu platby provete tak, aby byla do plnoci pipsána na výše uvedený úet. Pi platb ze zahranií uhrate takovou ástku, aby po kurzovém epotu nebyla výsledná ástka nižší, než je ástka požadovaná v K. Poplatek za úkony spojené s pijímacím ízením hradí uchazei o vojenské studium do ptiletých magisterských studijních program v prezenní form studia, které uskuteuje Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií (obanská mládež, absolventi stedních škol s maturitou), 8

9 uchazei o vojenské studium do tíletých bakaláských studijních program v prezenní form studia (obanská mládež, absolventi stedních škol s maturitou), uchazei o civilní studium do tíletých bakaláských studijních program v prezenní i kombinované form studia (obanská mládež, absolventi stedních škol s maturitou). Poplatek za úkony spojené s pijímacím ízením nehradí uchazei do magisterských studijních program navazujících na bakaláské, do doktorských studijních program, do magisterských studijních program vojenské všeobecné lékaství, vojenské zubní lékaství a vojenská farmacie (uchazei o studium v uvedených studijních programech zaplatí poplatek pouze ve prospch Lékaské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy ve výši požadované tmito civilními fakultami). Více informaci naleznete na internetových stránkách a ijímací zkoušky na Univerzitu obrany Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií organizují ijímací zkoušky na p Univerzity obrany v Brn. Fakulta vojenského zdravotnictví organizuje pijímací zkoušky v Hradci Králové. Fakulta ekonomiky a managementu v Brn (FEM) Bakaláský a souvislý magisterský studijní program ijímací zkoušky do bakaláského studijního programu probhnou na fakult v týdnu od 14. do 18. dubna K vykonání pijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské prezenní magisterské studium Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Test studijních edpoklad Civilní prezenní studium Kombinované studium Test studijních edpoklad Test studijních edpoklad 3 Podmínky pijímacího ízení pro pijetí ke studiu v souvislém ptiletém magisterském manažerském studijním programu Fakulty ekonomiky a managementu, vetn termínu konání pijímacích zkoušek budou zveejnny na webových stránkách fakulty fem.unob.cz. 9

10 Navazující magisterský studijní program ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 8. do 10. dubna K vykonání ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské a civilní prezenní i kombinované studium Test odborných znalostí Zákonnou podmínkou pro pijetí uchazee ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je absolvování bakaláského studijního programu stejného, pípadn íbuzného se studijním programem Ekonomika a management. Prezenní forma vojenského studia v navazujícím magisterském studijním programu je urena pouze pro uchazee, kteí jsou vojáky v inné služb. Magisterský studijní program Fakulta vojenských technologií v Brn (FVT) ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 7. do 11. dubna Ke splnní ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské studium Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Matematika Bakaláský studijní program ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 7. do 11. dubna Ke splnní ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Civilní studium Matematika 10

11 Navazující magisterský studijní program ijímací zkoušky probhnou na fakult v týdnu od 7. do 11. dubna Ke splnní ijímací zkoušky bude uchaze písemn pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské studium Anglický jazyk (jen prezenní studium) Matematika Test fyzické zdatnosti (jen prezenní studium) Test z odborného základu studijního oboru v rozsahu bakaláského studia Civilní studium Test z odborného základu studijního oboru v rozsahu bakaláského studia Matematika Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové (FVZ) Bakaláský studijní program, obor zdravotnický záchraná ijímací zkouška probhne na fakult 3. ervna Zdravotnický záchraná Anglický jazyk Biologie Test fyzické zdatnosti 11

12 Bakaláský studijní program, obor vojenský zdravotnický management ijímací zkouška probhne na fakult 5. ervna Vojenský zdravotnický management Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Všeobecný ehled Magisterský studijní program ijímací zkouška do studijních program Vojenské všeobecné lékaství a Vojenské zubní lékaství probhne 19. ervna 2014 (svtlé buky oznaují pedmty pijímací zkoušky na Lékaské fakult Univerzity Karlovy a tmavé buky pedmty na Fakult vojenského zdravotnictví Univerzity obrany). Vojenské všeobecné lékaství Vojenské zubní lékaství Anglický jazyk Fyzika Test fyzické zdatnosti Chemie Biologie Somatologie ijímací zkouška do studijního programu Vojenská farmacie probhne 14. nebo 16. ervna 2014 (svtlé buky oznaují pedmty pijímací zkoušky na Farmaceutické fakult Univerzity Karlovy a tmavé buky pedmty na Fakult vojenského zdravotnictví Univerzity obrany). Vojenská farmacie Anglický jazyk Test fyzické zdatnosti Chemie Biologie (vetn botaniky) 12

13 Test fyzické zdatnosti Skládá se ze dvou disciplín, které jsou uvedeny v tabulce, pemž výsledek každé disciplíny je hodnocen v rozmezí 0 až 25 bod. Pro splnní podmínek testu z fyzické zdatnosti musí uchaze dosáhnout minimáln 1 bod z každé disciplíny. Disciplína Body Dvanáctiminutový bh FEM FVT FVZ 3000 m m m m m m m m Sed-leh za jednu minutu FEM FVT FVZ Prh vojenské služby student vojenského prezenního studia Uchazei o prezenní vojenské studium, kteí nejsou vojáky v inné služb, mohou být po doruení rozhodnutí o pijetí ke studiu a splnní podmínek pro službu vojáka z povolání navrženi k povolání do služebního pomru vojáka z povolání dnem 1. srpna 2014 v hodnosti vojína dle zákona. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znní pozdjších edpis. Prh vojenské služby student Univerzity obrany se ídí zákony a pedpisy platnými pro prh služby voják z povolání v Ozbrojených silách R. Jakmile uchaze absolvuje základní dvoumsíní výcvik ve výcvikovém zaízení AR ve Vyškov, je peložen personálním rozkazem k Univerzit obrany a zaazen na systemizované místo studující vysoké vojenské školy, ekatel a jmenován do hodnosti svobodníka ekatele. Souasn se na základ píslušné dohody zavazuje ke služb v AR na dobu studia a po jeho ukonení na dobu dvojnásobku doby trvání studia. Po zápisu do studia a složení imatrikulaního slibu se uchazei stávají ádnými studenty Univerzity obrany. 13

14 Hodnostní oznaení student v prhu studia Období studia po dobu studia 1. roníku po dobu studia 2. roníku po dobu studia 3. roníku po dobu studia 4. roníku po dobu studia 5. roníku po dobu studia 6. roníku Hodnost svobodník desátník eta rotný rotmistr nadrotmistr Jmenování do vyšší hodnosti je podmínno úspšným ukonením studia daného roníku. Absolutorium Po ukonení studia bakaláských program Po ukonení studia magisterských program Po ukonení delších než desetisemestrálních magisterských program Hodnost praporík nebo poruík poruík nadporuík Studenti vojenského studia nemají prázdniny, ale ádnou dovolenou, v délce 37 kalendáních dn v roce. Studenti ádnou dovolenou erpají zpravidla v prhu msíce ervence a vánoních svátk. 27 pracovních dn 10 dn o sobotách + = a nedlích 37 kalendáních dn edasný odchod z vojenské služby V pípad, že voják nesplní závazek k setrvání ve služebním pomru, ke kterému se zavázal pi zahájení studia, je povinen uhradit vojenské správ náklady vynaložené na studium podle délky studia a doby trvání služebního pomru. Náhrady za každý msíc studia na Univerzit obrany (dle vyhlášky Ministerstva obrany R. 265/1999 Sb. a. 232/2010 Sb.) iní: Vojenský pilot ,- K/msíc Vojenské všeobecné lékaství Vojenská farmacie Vojenské zubní lékaství ,- K/msíc Ostatní obory ,- K/msíc 14

15 Výše náhrady zahrnuje kompenzaci náklad za služební plat a výdaje na materiální zabezpeení studenta vojenského studia, které mu byly v souvislosti se studiem poskytnuty. Zabezpeení student Univerzity obrany Studenti vojenského prezenního studia Stávají se zamstnanci vojenské správy, plátci dan, sociálního i zdravotního pojištní. Jsou pln zabezpeeni státem, rodie ztrácejí nárok na daové zvýhodnní a na piznání sociálních dávek. Studenti mají bezplatné ubytování s pipojením na internet, vystrojení a základní ební pomcky. Stravování si hradí sami ve zvýhodnné cen (nap. cca 30 K za obd). Vojenští studenti pobírají základní msíní plat 5. platová tída 9.250,-- + Hodnostní píplatek ,-- Zvláštní píplatek 1.000, ,-- + možné navýšení platu Studenti na funkci velitelet 500,-- + Osobní píplatek po ukonení 1. semestru podle studijních výsledk (dle dosaženého váženého prru) 500,-- až 1.500,-- Celkem lze pobírat až ,-- Na základ pedložených jízdních doklad je možné proplatit svobodnému studentovi 1x msí jízdné k návšt rodiny do místa trvalého bydlišt, ženatému nebo žijícímu alespo s jedním píslušníkem rodiny, nejvýše 5x v msíci. 15

16 Studenti si mohou po celou dobu studia na Univerzit obrany rozšiovat a prohlubovat své jazykové znalosti. Pro vojenské studenty je povinné studium dvou cizích jazyk, z nichž jeden je anglitina, která se vyuuje po celou dobu studia. Jako druhý cizí jazyk mohou studenti zvolit francouzštinu, ninu nebo ruštinu. Vedle obecného jazyka se seznamují taktéž s odborným jazykem studovaného oboru. Vybraní studenti vojenských studijních program mají v prhu studia možnost zúastnit se po splnní stanovených podmínek zdarma síního zdokonalovacího kurzu anglitiny v rodilém prostedí (Irsko). Tento jazykový kurz je komunikativn zamen a má za cíl pipravit studenty ke splnní rezortní jazykové zkoušky STANAG 6001 SLP 3 (o zkoušce více na Univerzita obrany klade draz na fyzickou zdatnost student, proto mají studenti k dispozici zdarma sportovní zaízení s posilovnou, tenisové kurty, letní bazén, tlocviny, išt, atd. Dále pak možnost zájmových sportovních klub a kroužk. Vlastní klub Univerzity obrany s možností všestranného využití v podob taneních, hudebních, výtvarných, fotografických, aj. kroužk. Studenti civilního prezenního studia Civilní studenti, kteí nemají trvalé bydlišt v okrese Brno msto, mají možnost pobírat ubytovací stipendium ve výši K/msíc. O piznání tohoto stipendia si studenti musí písemn požádat na dkanátu fakulty, na které studují, do 31. íjna daného roku. Ubytovací stipendium se vždy vyplácí za celý kalendání msíc. V prhu studia mají studenti možnost získat prospchové stipendium, jehož výše závisí na dosaženém váženém prru v semestru a pohybuje se od 500 K do 1500 K. iznané prospchové stipendium se vyplácí msí po dobu celého následujícího semestru. V pípad tíživé sociální situace mže student požádat o vyplacení sociálního stipendia. Tuto možnost lze využít maximáln dvakrát v prhu studia, pokaždé maximáln do ástky, která nepesahuje trojnásobek životního minima. iznání a vyplácení stipendií závisí na finanních prostedcích pidlených Univerzit obrany. Univerzita obrany poskytuje všem studentm civilního studia, kteí nemají trvalé bydlišt v okrese Brno msto, ubytování na kolejích. Poplatky za ubytování jsou hrazeny sí, jejich výše je cca K/msíc a je stanovena vždy na kalendání rok. Civilní studenti si mohou po celou dobu studia na Univerzit obrany rozšiovat a prohlubovat své jazykové znalosti. Povinn studují dva cizí jazyky, které si volí z této nabídky: anglitina, francouzština, nina, ruština. Nad rámec povinné výuky jazyk mají studenti možnost udržovat a rozvíjet své ové dovednosti ve volitelných pedmtech. Vedle obecného jazyka se seznamují taktéž s odborným jazykem studovaného oboru. Studentm civilního studia se zapují skripta, uebnice, technická literatura a ostatní studijní materiály z knihovního fondu Knihovny Univerzity obrany, v souladu s Knihovním ádem knihovny, zdarma po celou dobu studia. Studenti mohou bezplatn využívat sportovních a kulturních zaízení univerzity. Civilní studenti Univerzity obrany mají nárok na rzné slevy v doprav stejn jako na jiných vysokých školách. V prhu studia ani po jeho ukonení nemají studenti civilního studia Univerzity obrany žádné služební ani pracovnprávní vztahy a závazky k Armádeské republiky. 16

17 Organizace výuky a výcviku ve voj. prezenním magisterském studiu (FEM a FVT) Akademický rok DOBA STUDIA PODÁNÍ IHLÁŠKY IJÍMACÍ ZKOUŠKA 1. rok U U U Z ZIMP U U U Z D DK DK 2. rok U U U Z ZIMP U U U Z D DK DK 3. rok U U U Z ZIMP U U U Z LETP D LETP 4. rok U U U ZIMP Z U U U LETP LETP Z D 5. rok U U U ZIMP Z U U U Z Legenda ZP základní píprava u Vojenské akademie ve Vyškov, U univerzitní studium, Z zkouškové období, D dovolená, ZIMP Zimní praxe, DK dstojnický kurz ve Vojenské akademii ve Vyškov, LETP Letní praxe, ísla 1 až 12 edstavují píslušný msíc v kalendáním roce. ZP ZP Organizace výuky a výcviku v magisterském studijním programu Vojenské všeobecné lékaství Akademický rok DOBA STUDIA PODÁNÍ IHLÁŠKY IJÍMACÍ ZKOUŠKA 1. rok U U U U Z U U U Z D DK U 2. rok U U U U Z U U U Z D DK OP 3. rok U U U U Z U U U Z DK4 D DK4 4. rok U U U U Z U U U Z U D OP 5. rok U U U U Z U U U Z U D OP 6. rok OP+Z OP OP OP+Z OP+Z OP OP+Z OP+Z Z D SV SV ZP ZP Organizace výuky a výcviku v magisterském studijním programu Vojenské zubní lékaství a Vojenská farmacie Akademický rok DOBA STUDIA PODÁNÍ IHLÁŠKY IJÍMACÍ ZKOUŠKA 1. rok U U U U Z U U U Z D DK U 2. rok U U U U Z U U U Z D DK OP 3. rok U U U U Z U U U Z DK4 D DK4 4. rok U U U U Z U U U Z U D OP 5. rok OP OP OP OP OP OP OP Z Z D SV SV Legenda (pro tabulku Voj. všeobecné lékaství, Voj. zubní lékaství a Vojenská farmacie) ZP základní píprava u Vojenské akademie ve Vyškov, U univerzitní studium, Z - zkouškové období, DK dstojnický kurz ve Vojenské akademii ve Vyškov, DK4 - dstojnický kurz na FVZ, D dovolená, OP odborná praxe ve zdravotnických zaízeních, SV specializaní vzdlávání (podle zákona. 95/2004 Sb. v minimální délce 4 roky), ísla 1 až 12 edstavují píslušný msíc v kalendáním roce. ZP ZP 17

18 STRUNÁ CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBOR A MODUL FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU ipravovaný ptiletý magisterský manažerský studijní program Studium je zameno na pípravu klíového personálu AR kariérního dstojníka - velitele zpsobilého k vedení voják a schopného pipravovat jednotku k boji a vést bojovou innost. Po ukonení studia bude absolvent FEM disponovat znalostními, dovednostními a osobnostními pedpoklady pro kariérní rst dstojníka velitele a dále znalostmi širokého spektra nástroj vedení lidí a schopnostmi jejich aplikace pi vedení bojových jednotek v bžných i zátžových situacích. V neposlední ad bude schopen plánovat a ídit bojovou innost na úrovni eta až rota v plném spektru pedpokládaných situací; znalostmi princip inností na úrovni praporu. Studijní moduly Studenti budou pijímání na studijní program a první ti roky studia budou absolvovat spole. Ve druhé polovin studia se budou profilovat v jednom z níže uvedených studijních modul: Vševojskový velitel prokazuje kompetence potebné pro velení bojovým jednotkám (mechanizovaným, motorizovaným, tankovým a výsadkovým) Velitel przkumných jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení przkumným jednotkám Velitel ženijních jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení ženijním jednotkám a ízení ženijní podpory a ženijních prací Velitel dlosteleckých jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení dlosteleckým jednotkám Velitel chemických jednotek prokazuje kompetence potebné pro velení jednotkám chemického vojska a výkon funkce chemického náelníka štábu praporu Vojenská logistika prokazuje kompetence potebné pro výkon základních dstojnických velitelských a/nebo štábních logistických funkcí ízení finanních zdroj prokazuje kompetence potebné pro výkon základních štábních funkcí ekonomické služby ízení lidských zdroj prokazuje kompetence potebné pro výkon základních štábních funkcí dstojníka personální služby Management informaních zdroj prokazuje kompetence potebné pro výkon základních analytických funkcí zpravodajské agentury 18

19 Studijní program Ekonomika a management Studijní obor: Vojenský management (pouze vojenské studium) Studium je zameno do oblasti managementu jako celku, ale i jeho parciálních specifických ástí odpovídajících potebám resortu obrany. Spole se získáváním teoretických znalostí z oblasti ízení vojenských systém jsou studenti dále rozvíjení i v oblasti procesního managementu s orientací na státní správu. V hlavních rysech jsou u student zformovány základní manažerské dovednosti, spojené se získáváním teoretických znalostí potebných pro výkon velitelských a dalších funkcí u vojsk a pi plnní úkol v rámci alianních závazk vyplývajících z lenství R v NATO. Pozornost je dále nována otázkám tvorby, rozdlování a užití zdroj k zabezpeení poteb AR v mírových i bojových operacích. Studijní moduly, které lze studovat ve studijním programu: Studijní modul: Velitel przkumných jednotek Absolvent je pipravován na nástupní funkci velitele przkumné jednotky AR. V prhu studia jsou studenti seznámeni se základy vedení zpravodajské innosti v moderním informaním prostedí. Dále se nauí zásadám vedení vojenského przkumu v bojových i nebojových operacích zameného na získávání a zpracování informací ve prospch velitele ídícího vojenské operace. Nauí se vést vojenskou jednotku podle zásad manažerského ízení vetn metodiky ízení vojenského výcviku. Studijní modul: Velitel dlosteleckých jednotek Tento studijní modul je uren pro pípravu vysokoškolsky vzdlaných profesionál lostelectva. Výuka je realizována v bakaláských a magisterských studijních programech prezenní i kombinovanou formou studia. Absolvování bakaláského studijního programu vytváí kvalifikaní pedpoklady pro výkon velitelských funkcí u palebných, przkumných, topografických a meteorologických jednotek, jednotek koordinace a ízení palby a také funkcí na štábech dlosteleckých i mechanizovaných útvar. V magisterském studijním programu jsou studenti pipravováni na výkon funkcí na štábech útvar a svazk a cílové funkce velitele dlosteleckého útvaru. Studijní modul: Velitel ženijních jednotek V rámci studijního modulu velitel ženijních jednotek jsou studenti pipravováni pro výkon funkcí velitel jednotek ženijního vojska a záchranných prapor se zamením na použití sil a prostedk pro plnní úkol ženijního zabezpeení v bojových operacích a použití jednotek ženijního vojska a záchranných prapor v nebojových operacích, zejména v rámci Integrovaného záchranného systému R. V rámci výuky jsou pedmty azeny do odborné pípravy, technické pípravy a taktické pípravy. Tžišt je položeno do organizace ženijního zabezpeení v bojových i nebojových operacích. Studijní modul: Vševojskový velitel Absolvent modulu je pipravován k získání kvalifikaních pedpoklad pro výkon funkce na nástupním systemizovaném míst velitel roty (baterie) až po cílové systemizované místo ve struktue štábu praporu (oddílu). Prh studia je zamen na seznámení studenta s širokou škálou moderních metod a prostedk velení a ízení tým a jejich uplatnní v soudobém informaním prostedí, k poznání na využívání informaních technologií pro podporu plánování, rozhodování a ízení bojové i nebojové innosti na stupni útvar. Student získává odborné znalosti, základní návyky a dovednosti vedoucí k dosažení schopnosti velitelsko-manažerského myšlení, chování a jednání, vedení podízených a komunikace s nimi. Student je dále 19

20 podrobn seznámen se zásadami a principy operaního umní, s dlením a charakteristikou vojenských operací, s možnostmi a zásadami použití útvar (svazk) v celém spektru vojenských operací a s managementem obrany ve všech jeho oblastech. V souladu s nejnovjšími zásadami manažerského ízení je absolvent pipravován pro vedení svých podízených, pípravu, ízení a vyhodnocování vojenského výcviku své jednotky. Studijní modul: Management informaních zdroj Studium je zameno na pípravu absolvent pro výkon funkcí stedního a vyššího managementu v rámci resortu obrany a organizaních složkách zabezpeujících informaní podporu pro rozhodovací procesy v oblasti obrany a bezpenosti R. Absolventi disponují rozsáhlým souborem znalostí ekonomické teorie, managementu a informatiky, dále doplnných o základy vojenských a bezpenostních aspekt mezinárodních vztah, výstavby a použití ozbrojených sil a jiných nástroj bezpenosti státu. Dále umjí aplikovat teoretické znalosti z informatiky, logiky, analýzy informací, modelování rizik a optimalizace v manažerském rozhodování, využívání nástroj indexování, vyhledávání a analýzu velkého objemu textových informací z rznorodých informaních zdroj, kriticky hodnotit primární zdroje a informace. Absolventi budou pipraveni ídit práci odborného analytického týmu s akcentem na organizování innosti a efektivní využívání dat a informací ve vymezené odborné sobnosti pracovišt. Budou schopni na odborné úrovni komunikovat a spolupracovat s techniky a projektanty v oblasti informatiky pi analýze a návrhu koncepce informaních systém a pi píprav projekt a inovací v této oblasti. Studijní obor: Ekonomika obrany státu (vojenské i civilní studium) Studium je zameno na ekonomiku a ízení zdroj v resortu obrany jako celku, ale i jeho parciálních ástí. V rámci studia jde o zvládnutí ekonomických, finanních, cných, personálních, organizaních, informaních i ídících stránek proces, které probíhají u útvar a zaízení resortu, jako i vzájemných souvislostí mezi nimi a veejnou správou. Spole se získáváním teoretických znalostí z oblasti tvorby, rozdlování a užití zdroj k zabezpeování poteb AR, v rámci mírových i bojových operací, je studium zameno taktéž na rozvoj dovedností potebných pro ídící i výkonnou innost. Ve studijním oboru Ekonomika obrany státu se pipravují dstojníci pro ekonomické funkce v oblastech logistika, služby logistiky, ekonomika vojenské dopravy, ekonomika ízení lidských zdroj a ízení kvality. V rámci studijního oboru je organizováno civilní studium v modulech logistika, ekonomika ízení lidských zdroj, ízení kvality, služby logistiky a ochrana obyvatelstva. Studijní modul: ízení finanních zdroj V tomto modulu jsou vzdláváni ekonomové se zamením na ízení finanních zdroj v rámci ozbrojených sil a ízení akvizic ve sfée obrany a bezpenosti. Absolventi vojenského studia v tomto modulu nacházejí uplatnní na všech stupních organizace AR na místech náelník a dstojník Ekonomické služby, v jejíž psobnosti je píprava a správa rozpotu, útování a kontrola úelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veejnými prostedky v ozbrojených silách. Absolventm modulu je rovnž otevena kariéra u organizaních celk Ministerstva obrany a jemu podízených složek, které se zabývají akviziní inností a zajištním procesu financování provozu a rozvoje ozbrojených sil R. Absolventi civilního studia v tomto modulu jsou vzdláváni jako odborníci na otázky veejných financí zejména v oblasti bezpenosti a obrany R. 20

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více