Polar Bears, Rulers of the Arctic North

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Polar Bears, Rulers of the Arctic North"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: Polar Bears, Rulers of the Arctic North polar bear ruler region main source seal huge adult excellent camouflage when hunting most northerly mammal earth unlike species neck appear streamlined despite incredibly run speed outrun reindeer considerable distance spend ice floe rough leathery pad bottom maintain foothold slippery surface impressive thick coat fur trap layer insulating body inner layer impossible wet outer guard shake its body result throw off right ensure skin keep dry hunt through hole [ pəulə beə] [ ru:lə] [ ri:džn] [ mein] [ so:s] [ si:l] [ hju:dž] [ ə dalt] [ eksələnt] [ kæməfla:ž] [ wen hantiŋ] [ məust no:ðəli] [ mæməl] [ ə:θ] [ an laik] [ spi:ši:z] [ nek] [ ə piə] [ stri:mlaind] [ di spait] [ in kredibli] [ ran] [ spi:d] [ aut ran] [ reindiə] [ kən sidərəbl] [ distəns] [ spend] [ ais fləu] [ raf] [ leðəri pæd] [ botəm] [ mein tein] [ futhəuld] [ slipəri] [ sə:fis] [ im presiv] [ θik] [ kəut] [ fə:] [ træp] [ leiə] [ insjuleitiŋ] [ bodi] [ inə leiə] [ im posibl] [ wet] [ autə] [ ga:d] [ šeik its bodi] [ ri zalt] [ θrəu of] [ rait] [ in šuə] [ skin] [ ki:p drai] [ hant] [ θru:] [ həul] lední medvěd vládce oblast, území hlavní zdroj tuleň, lachtan obrovský dospělý jedinec vynikající maskování když je na lovu nejseverněji savec země na rozdíl od druh krk zdát se, vypadat aerodynamický navzdory, přes neuvěřitelně běžet rychlost předběhnout sob značná, velká vzdálenost stráví ledová kra drsné polštářek z kůže spodní strana udržet pevné místo, opora kluzký povrch úchvatná, působivá silný, tlustý srst kožich drží, zadržuje vrstvu izolující tělo vnitřní vrstva nemožné namočit vnější ochranné otřepat se mít za následek setřást, shodit rovnou, přímo zajistí, zaručí kůže, kožich udržet suché loví skrze díra, otvor

3 breathe stalk prey utilizing mound crawl belly rush particularly cover available besides fox baby walrus male female stay apart mating tend breed cub are born life span Inuit fat tendon scientist climate reduce disrupt feed ground migration pattern estimate are thought stable speculate at risk continue present rate adequately face extinction debate adjusting annual quota further commercial corporate license plate cut in shape through unique buggy surprising sought after sculpture definitely [ bri:ð] [ sto:k] [ prei] [ ju:tilaiziŋ] [ maund] [ kro:l] [ beli] [ raš] [ pə tikjuləli] [ kavə] [ ə veiləbl] [ bi saidz] [ fox] [ beibi wo:lrəs] [ meil] [ fi:meil] [ stei ə pa:t] [ meitiŋ] [ tend] [ bri:d] [ kab] [ a: bo:n] [ laif spæn] [ inuit] [ fæt] [ tendən] [ saiəntist] [ klaimət] [ ri dju:s] [ dis rapt] [ fi:d] [ graund] [ mai greišn] [ pætən] [ estimət] [ a: θo:t] [ steibl] [ spekjuleit] [ æt risk] [ kən tinju:] [ preznt reit] [ ædikwətli] [ feis] [ ik stiŋkšn] [ di beit] [ ə džastiŋ] [ ænjuəl] [ kwəutə] [ fə:ðə] [ kə mə:šl] [ ko:pərət] [ laisns pleit] [ kat in šeip] [ θru:] [ ju: ni:k] [ bagi] [ sə praiziŋ] [ so:t a:ftə] [ skalpčə] [ definitli] dýchat sledovat, chytit kořist využívající hromada lézt, plazit se břicho zaútočit, dopadnout obzvlášť, zejména úkryt k dispozici kromě toho liška mládě mrože samec samice zůstat od sebe páření mít tendenci množit se, rodit mládě, medvídě narodí se délka života inuité, eskymáci tuk šlacha vědec podnebí, ovzduší zmenšit narušit živit se, krmit, žrát území migrace, stěhování vzor odhad jsou považovány ustálené uvažovat, spekulovat ohrožený pokračují současné tempo dostatečně čelit vyhynutí diskuse upravení, regulování roční kvóta ještě více reklama korporátní poznávací značka ve tvaru prostřednictvím jedinečné, unikátní vozidlo překvapující vyhledávaný socha, soška rozhodně

4 Tato slova jsou k článku: Pa-Kua Feng Shui Basics basics literally environment darkness and so forth individual differently particular suited find however troubled relationship woe likely discord imbalance manifesting subtly modifying be able restore consequently improve angle item mandarin duck place proper authentic article describe pronounced mysterious void include formulae to calculate positioning composition mansion sub description based on technique compass divided depicted trigram significance furthermore differ personally provide mean favorable connotation briefly summarized [ beisiks] [ litərəli] [ in vairənmənt] [ da:knəs] [ ænd səu fo:θ] [ indi vidžuəl] [ difrəntli] [ pə tikjulə] [ sju:tid] [ faind] [ hau evə] [ trabəld] [ ri leišnšip] [ wəu] [ laikli] [ disko:d] [ im bæləns] [ mænifestiŋ] [ satli] [ modifaiiŋ] [ bi: eibl] [ ri sto:] [ konsikwəntli] [ im pru:v] [ æŋgl] [ aitəm] [ mændərin dak] [ pleis] [ propə] [ o: θentik] [ a:tikl] [ di skraib] [ prə naunst] [ mi stiəriəs] [ void] [ in klu:d] [ fo:mjulə] [ tu kælkjuleit] [ pə zišniŋ] [ kompə zišn] [ mænšn] [ sab] [ di skripšn] [ beist on] [ tek ni:k] [ kampəs] [ di vaidid] [ di piktid] [ trai græm] [ sig nifikəns] [ fə:ðə mo:] [ difə] [ pə:sənəli] [ prə vaid] [ mi:n] [ feivərəbl] [ konə teišn] [ bri:fli] [ saməraizd] základy doslova prostředí tma a tak dále jednotlivec odlišně, jinak konkrétní, specifické vhodné zjistit nicméně, avšak neklidný, nešťastný vztah trápení, potíže pravděpodobné neshoda, spor nevyváženost ukazující se nepatrně, mírně upravení, pozměnění být schopen obnovit následkem toho zlepšit, vylepšit úhel předmět mandarínská kachna umístit správné pravý, originální artikl, předmět popsat, popisovat vyslovovat tajemné, záhadné prázdno, prázdnota zahrnuje vzorec k výpočtu poloha, rozmístění složení, kompozice velký dům, sídlo nižší, náhradní popis založené na technika kruh rozdělené zobrazen trigram význam, hodnota mimoto, kromě toho lišit se osobně poskytnout, opatřit znamenat příznivé, výhodné význam stručně, krátce shrnuto

5 as follows generating prosperity wealth focus on strength heavenly physical matter improve marriage knowledge achieve tranquility mishap accident misfortune reduce unforeseen loss ghost prevent theft killing evil ward off malevolence death corner [ æz foləuz] [ dženəreitiŋ] [ pro speriti] [ welθ] [ fəukəs on] [ streŋθ] [ hevənli] [ fizikl mætə] [ im pru:v] [ mæridž] [ nolidž] [ ə či:v] [ træŋkwiliti] [ mishæp] [ æksidənt] [ mis fo:čn] [ ri dju:s] [ anfo: si:n] [ los] [ gəust] [ pri vent] [ θeft] [ kiliŋ] [ i:vl] [ wo:d of] [ mə levələns] [ deθ] [ ko:nə] následovně vytvoření prosperita, úspěch bohatství zaměřit se síla nebeský, božský hmotná záležitost, věc zlepšit, vylepšit manželství znalosti, vědomosti dosáhnout, docílit klid, pokoj nehoda, neštěstí nehoda smůla zmenšit, omezit nepředvídané ztráta duch zabránit, vyhnout se krádež zabití, usmrcení zlo, zlé zahnat, odvrátit nenávist, zloba smrt, smrtící koutek Tato slova jsou k článku: The Pyramids of Giza most famous built located outskirts present-day various size neighboring however earn fame picture shown below appear due to angle higher ground actually contrary to belief be considered wonder lighthouse destroyed [ məust feiməs] [ bilt] [ ləu keitid] [ autskə:ts] [ preznt dei] [ veəriəs] [ saiz] [ neibəriŋ] [ hau evə] [ ə:n] [ feim] [ pikčə] [ šəun bi ləu] [ ə piə] [ dju: tu] [ æŋgl] [ haiə graund] [ ækčuəli] [ kontrəri tu] [ bi li:f] [ bi: kən sidəd] [ wandə] [ laithaus] [ di stroid] nejslavnější postaveny situované předměstí dnešní, současné různá velikost sousední nicméně, avšak získat proslulost obrázek ukázán níže zdá se, připadá kvůli, díky úhlu vyvýšený podklad ve skutečnosti na rozdíl od víra, přesvědčení považované div maják zničen

6 height base fit rise skyscraper architectural triumph rock weigh ton ancient slave truth account suspect estimate likely less treasure widely accepted bury die conspiracy ranging observatory alien artifact noted buried conqueror attempted gain entrance in order to plunder managed find narrow passage led both and beneath chamber mummy found excavation encounter boulder slab seal hidden probably fueled myth booby-trap grave robber alive century uncover shaft [ hait] [ beis] [ fit] [ raiz] [ skai skreipə] [ a:kitekčərəl] [ traiəmf] [ rok] [ wei] [ tan] [ einšnt] [ sleiv] [ tru:θ] [ ə kaunt] [ sə spekt] [ estimeit] [ laikli] [ les] [ trežə] [ waidli] [ ək septid] [ beri] [ dai] [ kən spirəsi] [ reindžiŋ] [ əb zə:vətəri] [ eiliən] [ a:tifækt] [ nəutid] [ berid] [ koŋkərə] [ ə temptid] [ gein] [ entrəns] [ in o:də tu] [ plandə] [ mænidžəd] [ faind] [ nærəu] [ pæsidž] [ led] [ bəuθ ænd] [ bi ni:θ] [ čeimbə] [ mami] [ faund] [ ekskə veišn] [ in kauntə] [ bəuldə] [ slæb] [ si:l] [ hidn] [ probəbli] [ fju:əld] [ miθ] [ bu:bi træp] [ greiv] [ robə] [ ə laiv] [ senčəri] [ an kavə] [ ša:ft] výška základ, základna odpovídat vzestup, stavba mrakodrap architektonický triumf, vítězství kámen, kvádr váží tuna starověká, starodávná otrok pravda význam nejasný odhadují pravděpodobně méně poklad obecně přijímán, akceptován pohřbít umřít konspirační od, v rozsahu observatoř mimozemský artefakt pověstný pohřben dobyvatel pokoušeli se získat, zajistit si vstup, přístup aby mohli vyrabovat, vyloupit podařilo se najít úzkou chodbu, průchod vedla jak tak pod místnost, komnata mumie nalezena vykopání, odkrytí narazili balvan deska uzavřít, utěsnit skryté, tajné pravděpodobně podnítilo, podpořilo mýtus nastražená past hrobka zloděj naživu století odkrýt, odhalit šachta

7 connecting conclusion derive tomb raider cleverly [ kə nektiŋ] [ kən klu:žn] [ di raiv] [ tu:m reidə] [ klevəli] spojující, propojující závěr odvozovat vykradač hrobů, hrobek důmyslně Tato slova jsou k článku: Six Reasons Why Distance Learning Makes Sense reason distance learning make sense find knowledge power accomplish education degree increasing earnings potential responsibility chance interrupting consider originating future assignment full-time spare time earn bachelor's degree master's degree direct impact opportunity advancement certify experience lack prove share in-depth illustrate timetable scheduled class likewise pick up marketable skill impressive recent offering deliver [ ri:zn] [ distəns lə:niŋ] [ meiks sens] [ faind] [ nolidž] [ pauə] [ ə kampliš] [ edju keišn] [ di gri:] [ in kri:siŋli] [ ə :niŋz] [ pə tenšl] [ risponsi biliti] [ ča:ns] [ intə raptiŋ] [ kən sidə] [ ə ridžineitiŋ] [ fju:čə] [ ə sainmənt] [ ful taim] [ speə taim] [ ə:n] [ bæčələz di gri:] [ ma:stəz di gri:] [ di rekt ɪmpækt] [ opə tju:niti] [ əd va:nsmənt] [ sə:tifai] [ ik spiəriəns] [ læk] [ pru:v] [ šeə] [ in depθ] [ iləstreit] [ taim teibl] [ šedju:ld kla:s] [ laik waiz] [ pik ap] [ ma:kətəbl] [ skil] [ im presiv] [ ri:snt] [ ofəriŋ] [ di livə] důvod dálkové studium dávat smysl zjistit vědomosti moc, síla získat vzdělání akademický titul zvyšují příjem možnost, potenciál zodpovědnost šance, příležitost přerušení zvážit vytvořené budoucnost práce, povinnosti na plný úvazek volný čas získat hodnost bakaláře titul magistra přímý dopad příležitost postup v zaměstnání získejte osvědčení zkušenosti postrádat potvrzuje dělit se podrobné, obsáhlé dokládá, prokazuje časový plán, rozvrh rozvržená výuka podobně, rovněž získejte, naučte se zpeněžitelné dovednost působivé nedávný, poslední nabízející dodávat, předat

8 immediately career entirely field spark interest lately in either case direction one-on-one setting bottom line grow according estimate tailor exciting approach available [ i mi:diətli] [ kə riə] [ in taiəli] [ fi:ld] [ spa:k intrəst] [ leitli] [ in aiðə keis] [ di rekšn] [ wan on wan] [ setiŋ] [ botəm lain] [ grəu] [ ə ko:diŋ] [ estimət] [ teilə] [ ik saitiŋ] [ ə prəuč] [ ə veiləbəl] okamžitě, ihned kariéra, profese úplně, zcela obor vyvolat zájem poslední dobou v obou případech směr jeden ne jednoho prostředí výsledek růst podle odhad přizpůsobit, upravit vzrušující přístup, postoj dostupné Tato slova jsou k článku: Photography and the Great Outdoors outdoors combining passion hiking climbing result incredible imaginable safely packed away reach summit breathtaking frozen earth spread out leisurely springtime hike carpeted hillside close at hand catch pheasant covey quail perfect match nature countless will allow fulfill desire [ aut do:z] [ kəm bainiŋ] [ pæšn] [ haikiŋ] [ klaimiŋ] [ ri zalt] [ in kredibl] [ i mædžinəbl] [ seifli] [ pækt ə wei] [ ri:č] [ samit] [ breθ teikiŋ] [ frəʊzn] [ ə:θ] [ spred aut] [ ležəli] [ spriŋtaim] [ haik] [ ka:pətid] [ hilsaid] [ kləuz ət hænd] [ kæč] [ feznt] [ kavi] [ kweil] [ pə fekt] [ mæč] [ neičə] [ kauntləs] [ wil ə lau] [ ful fil] [ di zaiə] příroda spojení vášeň, nadšení pěší turistika horolezectví mít za následek úžasné, neuvěřitelné představitelné bezpečně zabalen dosáhnout vrcholek beroucí dech zamrzlá země, půda rozprostírající se klidné, pomalé jarní období túra, výlet pokryté úbočí po ruce, při ruce zachytit bažant hejno křepelka dokonalá kombinace příroda nespočet umožní splnit, uspokojit touha

9 get away shot of a lifetime consider be lucky enough majestic rugged coastline remove tripod set up focus on sunset enjoy snap pictures whale migrate scenery fortunate wildlife phenomenal grizzly coyote elk horned sheep buffalo grazing peacefully truly catch a glimpse graceful eagle gliding silently camera lens brisk autumn remember research equipment backpack pouch entrust valuable accessory dry sack in the event encounter inclement in search of blooming durability take a picture pasture terrific awe equipment handy appear [ get ə wei] [ šot əv ə laiftaim] [ kən sidə] [ bi: laki i naf] [ mə džestik] [ ragid] [ kəustlain] [ ri mu:v] [ traipod] [ set ap] [ fəukəs on] [ sanset] [ in džoj] [ snæp pikčəz] [ weil] [ mai greit] [ si:nəri] [ fo:čənət] [ waildlaif] [ fi nominl] [ grizli] [ koi əuti] [ elk] [ ho:nd ši:p] [ bafələu] [ greiziŋ] [ pi:sfəli] [ tru:li] [ kæč ə glimps] [ greisfəl] [ i:gəl] [ glaidiŋ] [ sailəntli] [ kæmərə lenz] [ brisk] [ o:təm] [ ri membə] [ ri sə:č] [ i kwipmənt] [ bækpæk] [ pauč] [ in trast] [ væljuəbl] [ ək sesəri] [ drai sæk] [ in ði i vent] [ in kauntə] [ in klemənt] [ in sə:č əv] [ blu:miŋ] [ djuərəbiliti] [ teik ə pikčə] [ pa:sčə] [ tə rifik] [ o:] [ i kwipmənt] [ hændi] [ ə piə] utéci, uniknout životní záběr, snímek přemýšlet, zvážit mít dost štěstí majestátní drsné, skalnaté pobřeží vyjmout, vytáhnout stativ postavit, seřídit zaměřit se na západ slunce užívat si, mít radost vyfotit velryba putovat, migrovat scenérie mající štěstí divoká zvěř pozoruhodná, úžasná grizzly kojot los rohaté ovce bizon pasoucí se poklidně, nerušeně opravdu krátce zahlédnout ladný, elegantní orel plachtí potichu fotografická čočka svěží, chladné podzim, podzimní zapamatujte si prozkoumat, probádat vybavení batoh, ruksak brašna svěřit hodnotné, cenné příslušenství suchý vak, sáček v případě setkat se, narazit na nepříjemné, nevlídné hledající kvetoucí trvanlivost, stálost vyfotografovat pastvina úžasný, skvělý úžas, údiv vybavení, výstroj po ruce, při ruce objevit se, vynořit se

Pa-Kua Feng Shui Basics

Pa-Kua Feng Shui Basics VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Pa-Kua Feng Shui Basics basics literally environment darkness and so forth individual differently particular suited find however troubled relationship woe likely discord

Více

Freeport, Bahamas. Maldives Holidays Important Facts. Tato slova jsou k článku:

Freeport, Bahamas. Maldives Holidays Important Facts. Tato slova jsou k článku: VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Freeport, Bahamas discovered voyage mean shallow arrived search fleeing settled southerner independent nearby resort located island past opposed to grow out of docked

Více

An Introduction To Tuscany Italy

An Introduction To Tuscany Italy VOCABULARY Tato slova jsou k článku: An Introduction To Tuscany Italy introduction movie invoke arouse sense smell taste budding artist master fashion cue rekindle flame celebrate perhaps known masterpiece

Více

Memory Improvement in a Nutshell

Memory Improvement in a Nutshell VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Memory Improvement in a Nutshell improvement memory in a nutshell mind amazing resource first step towards utilizing believe power be able to improve based on processing

Více

Soluble New Years Resolutions

Soluble New Years Resolutions VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Soluble New Years Resolutions soluble resolution Big Ben chime toast decision achieve to be lucky resolve dissolve carry on sound familiar subsequently maintain fully

Více

Rugby Avoiding Injuries

Rugby Avoiding Injuries VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Rugby Avoiding Injuries avoiding injury considered violent trauma serious demand amount physical known include shoulder knee ankle joint concussion spinal dangerous

Více

Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping

Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Online Dog Boutiques Paradise for Dog Fashion Shopping boutique paradise witnessed unexpected growth few exclusive gear increased tremendously major role significant

Více

The Health Benefits of Drinking Wine

The Health Benefits of Drinking Wine VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Health Benefits of Drinking Wine health benefit numerous in moderation medical studies surprisingly somewhat sceptical normally recommended health care provider

Více

Seychelles What To Know Before You Go

Seychelles What To Know Before You Go VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Seychelles What To Know Before You Go truly paradise extraordinary island virtually deserted beautifully lush amazing dream whilst spellbound man made sight lack high

Více

Soluble New Years Resolutions

Soluble New Years Resolutions VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Soluble New Years Resolutions soluble resolution Big Ben chime toast decision achieve to be lucky resolve dissolve carry on sound familiar subsequently maintain fully

Více

The Wonders of Egypt Holidays

The Wonders of Egypt Holidays VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Wonders of Egypt Holidays wonder familiar amazing temple synonym attraction explorer couple bit mystery along tomb cast monument dating back then mean enjoy vibrant

Více

What Is Biodiesel Fuel

What Is Biodiesel Fuel VOCABULARY Tato slova jsou k článku: What Is Biodiesel Fuel fuel several save way try through gas money individual spend gallon ensure ability ride might memory become common discover profit wallet environment

Více

Ferrari: The History of an Italian Legend

Ferrari: The History of an Italian Legend VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Ferrari: The History of an Italian Legend recognizable wealth status founder build race car instead sponsorship originally independent division taken over part war

Více

Common Questions About Hot-Air Balloons

Common Questions About Hot-Air Balloons VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Common Questions About Hot-Air Balloons common air like flying a few topic rise burner heat within heat up warmer basket content envelope airtight lightweight withstand

Více

Freeport, Bahamas. The Majesty of Sistine Chapel. Tato slova jsou k článku:

Freeport, Bahamas. The Majesty of Sistine Chapel. Tato slova jsou k článku: VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Freeport, Bahamas discovered voyage mean shallow arrived search fleeing settled southerner independent nearby resort located island past opposed to grow out of docked

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014 PV156 Digitální fotografie Kompozice FI MU, podzim 2014 Fotografie = sdělení obsah je vám, jako divákům, tak jasný, jak dobře dokáže fotograf své sdělení podat kompozice post-processing atd. Někdy hra

Více

The Joy Of Flower Garden Designs

The Joy Of Flower Garden Designs VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Joy Of Flower Garden Designs joy choosing matter of choice entire according specific a few sensible element mind whether try select landscaping idea plant accessories

Více

The Chocolate Fantasy

The Chocolate Fantasy VOCABULARY Tato slova jsou k článku: The Chocolate Fantasy produced cocoa bean cacao tree grow main ingredient numerous recipe constitute adult appreciate unique taste texture in comparison cocoa bean

Více

EnglishDrill. [ ə pa:tmənt ] byt 1 archery [ a:čəri ] lukostřelba 1 astronomical [,æstrə nomikl ] astronomický, obrovský 1 (be) attached to

EnglishDrill. [ ə pa:tmənt ] byt 1 archery [ a:čəri ] lukostřelba 1 astronomical [,æstrə nomikl ] astronomický, obrovský 1 (be) attached to New Headway Upper-Intermediate - the NEW edition () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit - 9 slovíček (rozsah všech 2 Units - 04 slovíček - po registraci) Copyright 2007

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...)

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) Marketing Marketingová strategie spočívá ve 4 bodech orientaci na spotřebitele, segmantaci, cíleném marketingu, umisťování (= positioning)

Více

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak American Language Course Level II. (Books 7-12) () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 124 slovíček (rozsah všech 24 lekcí - 998 slovíček - po registraci) Copyright

Více

Fire Control. T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments

Fire Control. T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments Fire Control T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments References and further reading 1/4: MO ČR. Bojové použití dělostřelectva Armády České republiky. Děl-1-1. Praha: 2002.

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Unit. 1 afford (I can t. dovolit si, dopřát si (nemohu si [ ə'fo:d ai 'ka:nt ] ~)

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Unit. 1 afford (I can t. dovolit si, dopřát si (nemohu si [ ə'fo:d ai 'ka:nt ] ~) New Headway Intermediate - the NEW edition () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit - 00 slovíček (rozsah všech 2 Units - 30 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Whitsunday Islands. Australia. www.skrivanek.cz. http://www.superbwallpapers.com/beaches/anguilla-5781/

Whitsunday Islands. Australia. www.skrivanek.cz. http://www.superbwallpapers.com/beaches/anguilla-5781/ Whitsunday Islands Australia http://www.superbwallpapers.com/beaches/anguilla-5781/ Vocabulary - slovíčka Whit Sunday = Neděle svatodušní Great Barrier Reef = Velký bariérový útes owned = vlastněný surrounding

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Shopping for wine on the Internet

Shopping for wine on the Internet VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Shopping for wine on the Internet shopping brick and mortar shop after all like hold label replicate experience inside browser even though same in person buying advantage

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the municipalities Howto protectsoil? Legislative approach

Více

EnglishDrill. Promiňte, sedí tu někdo? Have you got the [ 'hæv ju: 'got ðə Máte chvilku, prosím? I think we've met before, haven't we?

EnglishDrill. Promiňte, sedí tu někdo? Have you got the [ 'hæv ju: 'got ðə Máte chvilku, prosím? I think we've met before, haven't we? Natural English Intermediate () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit 1, 4 lekce, 72 slovíček/slovních spojení (celý rozsah Unit 1-12, 48 lekcí, 767 slovíček - po registraci)

Více

Víte, že? Orel skalní. Ptáci

Víte, že? Orel skalní. Ptáci Orel skalní Délka těla: 80 až 95 cm Rozpětí křídel: 195 až 230 cm Orel skalní patří k největším ptákům dravcům vůbec. Nejčastěji ho můžete zahlédnout letícího. Orel představuje velmi elegantního letce,

Více

10 Family Vacation Ideas for the South of France

10 Family Vacation Ideas for the South of France VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 10 Family Vacation Ideas for the South of France vacation idea charming amalgamation archaic contemporary several celebrated artist coastal locale wish list world traveller

Více

10 Family Vacation Ideas for the South of France

10 Family Vacation Ideas for the South of France VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 10 Family Vacation Ideas for the South of France vacation idea charming amalgamation archaic contemporary several celebrated artist coastal locale wish list world traveller

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Integrace Národní technické knihovny s Ústřední knihovnou VŠCHT jako model pro případné další integrace. Darina Kožuchová Praha, 14.

Integrace Národní technické knihovny s Ústřední knihovnou VŠCHT jako model pro případné další integrace. Darina Kožuchová Praha, 14. Integrace Národní technické knihovny s Ústřední knihovnou VŠCHT jako model pro případné další integrace Darina Kožuchová Praha, 14. listopad 2014 Obsah 1. NTK v dejvickém kampusu - předpoklad integrace

Více

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii Karel Vejchodský si letos již druhý rok po sobě vylítal s Aspen4 v Brazílii slušný bodový náskok před ostatními XC piloty světového žebříčku (serial class). Brazílie a zejména její severní část je příhodná

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal otakar.dolezal@yoctosoft.cz www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz 1/6

Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal otakar.dolezal@yoctosoft.cz www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz 1/6 Nejpoužívanější anglická slova část 2 - pořadí 1001-2000, revize 1 () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 100 slov (rozsah všech 33 lekcí - 1000 slov - po registraci)

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA THE UNITED STATES OF AMERICA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu ZAJÍMAVÁ MÍSTA USA Autor PhDr.Yvona Šulcová

Více

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC 2015 METAL METAL MOSAIC 2015 METAL Chladná elegance, nadčasovost a čistota to jsou charakteristické znaky ne

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

2014 PROFILE 2015 3D MODEL

2014 PROFILE 2015 3D MODEL DESIGN / REDUKCE HMOTNOSTI 53CM FRAME WEIGHT (GRAMS) OMR CARBON (Orbea Monocoque Race) OMR Orbea Monocoque Race je hustší kompozit uhlíkových vláken s vysokým modulem pevnosti, který tvoří velmi tuhý celek

Více

Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations

Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations CHARGING: The Organizing Committee will supply for recharging electric power 220V/16A (1 phase) in parc fermé in Český Krumlov, České Budějovice

Více

Česko-anglická knihovnická terminologie. Výběr nejdůležitější slovní zásoby a frází

Česko-anglická knihovnická terminologie. Výběr nejdůležitější slovní zásoby a frází Česko-anglická knihovnická terminologie Výběr nejdůležitější slovní zásoby a frází Tato brožurka Vám nabízí výběr nejdůležitější anglické slovní zásoby a frází, využitelných v prostředí knihovny. Představuje

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Jaroslav SIVÁK Prùvodce nástroji kreslicího programu 1997 Podrobný popis nástrojù a funkcí vyspìlého objektovì orientovaného kreslicího programu Na nìkolika podrobnì øešených pøíkladech jsou názornì demonstrovány

Více

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol. Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz 54 % of arable land - problems with water erosion velikost pozemků

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Vacations in Manhattan

Vacations in Manhattan VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Vacations in Manhattan vacation synonymous in his lifetime network neighborhood intimidating guidance borough familiarize yourself outdoors accordingly discover art-deco

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

TVARY V LOŽNICI. Místnost do L

TVARY V LOŽNICI. Místnost do L Místnost do L TVARY Mnoho lidí se podvědomě vyhýbá místnostem do L, ale jen kvůli tomu, že jim připomínají nůž. Taková místnost by se jim podle nich mohla zařezávat do života. Skutečnost je však jiná.

Více

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU VLTAVA RIVER CASCADE DURING THE FLOOD IN JUNE 2013 Tomáš Kendík, Karel Březina Abstrakt: Povodňová situace, kterou bylo zasaženo území povodí Vltavy na

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19. Klíčová slova: 19. Key words: glasses, tube, wine cooler, decanter, wine-tasting, cork stopper, wine temperature, ordering, presentation, opening of wine, pouring of wine, topping of wine Text: Service

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Návrh aplikace. Project Westpon. Inteligentní simulátor budov. Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich

Návrh aplikace. Project Westpon. Inteligentní simulátor budov. Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich Návrh aplikace Project Westpon Inteligentní simulátor budov Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich . Úvod.. Účel dokumentu Tento dokument má za účel detailně popsat návrh

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

FUNKČNÍ VZOREK VÍCEVRSTVÉ TRUBKY PRO SNÍŽENÍ VÝSKYTU STATICKÉHO NÁBOJE (TA04011373-2015V003)

FUNKČNÍ VZOREK VÍCEVRSTVÉ TRUBKY PRO SNÍŽENÍ VÝSKYTU STATICKÉHO NÁBOJE (TA04011373-2015V003) FUNKČNÍ VZOREK VÍCEVRSTVÉ TRUBKY PRO SNÍŽENÍ VÝSKYTU STATICKÉHO NÁBOJE (TA04011373-2015V003) Autor: Ing. Zdeňka Černá (TIÚ-PLAST a.s.) Ing.Jan Pouska (TIÚ-PLAST a.s.) Ing. Jiří Vrána (VŠCHT Praha) Ing.

Více

Shopping for wine on the Internet

Shopping for wine on the Internet VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Shopping for wine on the Internet shopping brick and mortar shop after all like hold label replicate experience inside browser even though same in person buying advantage

Více

SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU

SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU SPÁNEK JAKO V HEDVÁBÍ JE TO KRÁSNÝ POCIT. ZACHUMLAT SE DO JEMNÉ A HEBKÉ PŘIKRÝVKY, SLADCE USNOUT A NÁSLEDUJÍCÍHO RÁNA SE PROBUDIT PLNÝ ČERSTVÝCH

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 EDUCATION AJ 3 Konverzační témata DUM č. 9 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU. Economic PlUs

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU. Economic PlUs VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU E c o n o m i c PlUs Jednotlivé komponenty systému mohou být volně spojovány do větších sestav, které se budou podílet na výrazné úspoře místa v místnostech. Použitím vhodných

Více

EnglishDrill. zdvořilostní oslovení muže

EnglishDrill. zdvořilostní oslovení muže American Language Course Level I. (Books 1-6) () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 147 slovíček (rozsah všech 24 lekcí - 952 slovíček - po registraci) Copyright

Více

Who Invented The Game Of Golf?

Who Invented The Game Of Golf? VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Who Invented The Game Of Golf? invented actually argue true winner valid claim resemble debate definitely decide determine stick hit object target enough called origin

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Ing. Jan Pečman ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Sky Blue set Materiál filtrů je pryskyřice. Tato sada je určena pro 100mm systém, ale jednotlivé filtry jsou k dispozici v různých velikostech.

Sky Blue set Materiál filtrů je pryskyřice. Tato sada je určena pro 100mm systém, ale jednotlivé filtry jsou k dispozici v různých velikostech. Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 10 Sady filtrů LEE tématické sety 2. Díl V prvním díle povídání o tematických sadách filtrů jsme se seznámili s osmi nejpoužívanějšími

Více

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8 Inside Out Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 5 lekcí, 106 slovíček (rozsah všech 21 lekcí, 1198 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

Nové produkty New Products

Nové produkty New Products Energy News 3 1 Nové produkty New Products Současná nabídka bylinných čajů byla rozšířena o další dva čaje Zelený čaj GABA (Camellia sinensis) a kotvičník zemní (Tribulus terrestris). Zelený čaj GABA je

Více

INSTALLATION MANUAL PD 0027.01

INSTALLATION MANUAL PD 0027.01 INSTALLATION MANUAL PD 0027.01 OUTDOOR MOTOR DRIVE FOR MV DISCONNECTORS ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE SUP a) STORAGE / SKLADOVÁNÍ The packed devices on wooden pallet it is not allowed

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Ostrava Hrušov Business Park. Marcela Tomášková tomaskova@spih.cz

Ostrava Hrušov Business Park. Marcela Tomášková tomaskova@spih.cz Marcela Tomášková tomaskova@spih.cz Partnerství pro České brownfieldy POLAND PRAGUE SLOVAKIA CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ - SITE DESCRIPTION Bývalé Hrušovské chemické závody (HCHZ) Former chemical plant Velikost

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ VNITŘNÍ MALÍŘSKÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR ECOLOR STYL v b a r v á c h k v a l i t y Vnitřní omyvatelné vodou ředitelné interiérové nátěry ECOLOR STYL nabízejí kolekci elegantních ů pro

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů. Studijní obor: 82-51-L/* uměleckořemeslné maturitní obory

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů. Studijní obor: 82-51-L/* uměleckořemeslné maturitní obory Datum: 27. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_312 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více