Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana"

Transkript

1 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a daňového pohledu Daňová evidence Přechod z paušálních výdajů na skutečné a naopak DPH Specifika DPH v oblasti dlouhodobého majetku v podmínkách roku 2013 Připravovaná novela zákona o DPH ručení za nezaplacenou daň v případě bezhotovostní úhrady na jiný než zveřejněný bankovní účet 5 Účetnictví Soc. a zdravotní pojištění Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel a zaměstnanci 9 Ostatní daně Založení obchodní korporace podle nové zákonné úpravy a vliv nového zákona o obchodních korporacích na dosavadní společnosti Výpočet pojistného na důchodové spoření u zaměstnance, který má více pracovněprávních vztahů u jednoho zaměstnavatele Odpovědi na dotazy k pracovnělékařským prohlídkám Místo výkonu práce zaměstnance a přemístění zaměstnavatele Odpovědi na nejčastější dotazy k placení daně z nemovitostí na rok ČDS: Informace pro subjekty postižené záplavami MF Pokyn č. 1: Stanovení lhůt při správě daní Související obory Přehled předpisů za květen

2 2 Daň z příjmů Rezervy na opravy HM účetní vs. daňový pohled Účetní-portál.cz 29 Rezervy na opravy hmotného majetku z daňového a účetního pohledu Ing. Otakar Machala, Úvod Zejména daňoví poplatníci, kteří vykazují vyšší zisky a nemají problém s peněžními toky, stále využívají jeden z nástrojů na legální snížení základu daně z příjmů, kterým jsou rezervy na opravy hmotného majetku tvořené podle 7 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách ve znění p. p. (dále jen ZoR). Vzhledem k tomu, že tvorba těchto rezerv představuje daňově účinný náklad podle 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb. ve znění p.p. (dále jen ZDP), ZoR podrobně upravuje a značně omezuje podmínky, za kterých lze takovou rezervu vytvořit. V první řadě je třeba si uvědomit, kdo a k jakému majetku může rezervu tvořit. Kdo může tvořit rezervu Rezervu mohou za předpokladu splnění stanovených podmínek tvořit jak osoby právnické, tak osoby fyzické, které uplatňují pro daňové účely skutečné výdaje. A to ať už je prokazují účetnictvím, tzv. daňovou evidencí podle 7b ZDP, či v případě fyzických osob s příjmy z pronájmu podle 9 ZDP záznamy o příjmech a výdajích z pronájmu. Možnost tvorby rezervy na opravu hmotného majetku nemají pouze fyzické osoby uplatňující tzv. paušální výdaje podle 7 odst. 7 nebo 9 odst. 4 ZDP. Rezervu lze tvořit pouze na opravy hmotného majetku vymezeného v 26 odst. 2 ZDP, nikoliv tedy na jakýkoliv dlouhodobý hmotný majetek dle účetních předpisů nebo na majetek, který vůbec není jako dlouhodobý hmotný majetek účtován. Příklad 1 Společnost Alfa s.r.o. zakoupila starší nákladní automobil za Kč. Vozidlo v roce 201X zaúčtovala na účet dlouhodobého hmotného majetku, opravila a uvedla ve vstupní ceně Kč do používání. V roce 201X+3 plánuje na vozidle provést opravu za Kč. Rezervu na opravy dle ZoR nelze tvořit, neboť se díky vstupní ceně nepřekračující Kč nejedná o hmotný majetek dle ZDP. V případě, že poplatník splní podmínku, že opravu hodlá provádět na hmotném majetku, musí být dále splněn jeden z těchto předpokladů: a) má k hmotnému majetku právo vlastnické nebo je organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu anebo je státní organizací příslušnou hospodařit s majetkem státu, pokud tuto rezervu nevytváří nájemce podle písmene b), b) je nájemcem hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu podniku podle 4 odst. 1 ZoR, přičemž je k opravám tohoto majetku smluvně písemně zavázán, c) prochází reorganizací nebo oddlužením podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve znění p. p. a jeho vlastnické právo k hmotnému majetku, k němuž byla rezerva tvořena, nebylo průběhem insolvenčního řízení ani pravomocným ukončením insolvenčního řízení dotčeno. Pokud je na majetek vlastníka majetku prohlášen podle insolvenčního zákona konkurz, nelze na opravy majetku rezervu tvořit. Na rozdíl od daňových odpisů neexistuje v případě tvorby rezervy výjimka ani pro tzv. zajišťovací převod vlastnického práva, kdy podnikatel např. kvůli zajištění úvěru převede na banku vlastnické právo k výrobnímu zařízení a formou tzv. výpůjčky si jej od ní vypůjčí. Třebaže pak takový podnikatel může pokračovat v daňovém odpisování, rezervu na opravy tvořit nemůže. Velkým a často ze strany daňových poplatníků nezachyceným problémem je tzv. výhrada vlastnictví, která bývá dohodnuta zejména v případech, kdy kupující hradí cenu za pořízený hmotný majetek ve splátkách. Příklad 2 Společnost Beta s.r.o. si pořídila novou výrobní linku v srpnu roku 201X. V roce 201X+6 plánuje provést na této výrobní lince rozsáhlou generální opravu. S prodávajícím dohodla pravidelné měsíční splátky po dobu 30 měsíců,

3 2 Daň z příjmů Rezervy na opravy HM účetní vs. daňový pohled Účetní-portál.cz 30 přičemž právní vlastnictví přejde v souladu se smlouvou na kupujícího v okamžiku uhrazení celé kupní ceny, tj. poslední splátky. K přechodu vlastnictví tak dojde až v roce 201X+3. Tvorbu rezervy na opravy stroje lze zahájit až v tomto období. Na co nelze rezervu tvořit Při tvorbě rezervy je třeba si uvědomit, že se tato rezerva nazývá rezerva na opravy a nelze tedy tvořit rezervu na něco jiného. Pojem oprava je definován pouze v účetních předpisech, a to 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví ve znění p.p. (dále jen PVZÚ): Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Přitom platí, že uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Za opravy se naopak nepovažuje a rezervu tudíž tvořit nelze na technické zhodnocení dle 33 ZDP, tj. nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce (změnu účelu či technických parametrů) a modernizace (rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti) ani údržbu, což je podle PVZÚ soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady, Překážkou pro tvorbu zákonné rezervy je rovněž situace, kdy poplatník plánuje provést opravu na hmotném majetku: který je určen k likvidaci u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události, nebo které se pravidelně opakují každý rok. Příklad 3 Areál společnosti Gama a.s. postihly v roce 201X povodně. Došlo mj. k poškození výrobní haly. Rozsah poškození umožňuje další provoz a nevyžaduje okamžitý zásah. Vedení společnosti rozhodlo, že škody způsobené povodní budou opraveny v roce 201X+2. Na tyto opravy nelze rezervu na opravy hmotného majetku podle 7 odst. 3 písm. b) ZoR tvořit. Zákon neumožňuje tvořit rezervu na opravy hmotného majetku, jehož (minimální) doba odpisování stanovená v ZDP činí méně než 5 let, tj. hmotného majetku zařazeného do 1. odpisové skupiny. Opravy na straně nájemce Dlouhodobý hmotný majetek je vykazován rovněž v účetnictví subjektů, které provedly technické zhodnocení pronajatého majetku. Z pohledu nájemce, který technické zhodnocení provedl a na základě písemné dohody s pronajímatelem ho odpisuje, se nepochybně jedná o hmotný majetek podle 26 ZDP. Není však splněna podmínka právního vlastnictví. Z právního pohledu je vlastníkem technického zhodnocení majitel zhodnoceného majetku, tedy pronajímatel. Nájemce má v daném případě pouze právo zaúčtovat a odpisovat výdaje na technické zhodnocení. Opravy majetku vyloučeného z odpisování Další otázkou, která v souvislosti s tvorbou rezervy na opravy vzniká, je možnost či nemožnost její tvorby v případě hmotného majetku vyloučeného z odpisování. Odpověď je třeba hledat v ZoR. Ten v 7 odst. 1 podmiňuje možnost tvorby rezervy tím, že doba odpisování příslušného majetku musí činit 5 a více let. Zákon už ovšem nic neříká o tom, že by majetek musel být skutečně odpisován. Příklad 4 Podnikatel pan Novák zvažuje tvorbu rezervy u hmotného majetku, kterým je budova garáže, kterou používá pro parkování svých služebních vozidel a kterou získal darem od svého otce. Garáž je podle 27 písm. ch) ZDP majetkem vyloučeným z odpisování. Pokud podnikatel splní ostatní požadavky ZoR, může na plánovanou opravu garáže zákonnou rezervu na opravy tvořit.

4 2 Daň z příjmů Rezervy na opravy HM účetní vs. daňový pohled Účetní-portál.cz 31 Limity pro tvorbu rezervy ZoR stanovuje minimální i maximální časový limit tvorby rezervy. Minimální doba tvorby rezervy vyplývá z 7 odst. 8 ZoR a činí 2 zdaňovací období. Maximální doba tvorby rezervy je odstupňována dle odpisových skupin takto. U majetku: - ve 2. odpisové skupině maximálně 3 zdaňovací období - ve 3. odpisové skupině maximálně 6 zdaňovacích období - ve 4. odpisové skupině maximálně 8 zdaňovacích období - v 5. a 6. odpisové skupině maximálně 10 zdaňovacích období Podklady pro tvorbu rezervy Před tvorbou rezervy na opravy hmotného majetku je třeba věnovat pozornost podkladům pro její tvorbu, neboť ty bývají velmi častým předmětem zájmu ze strany správců daně v rámci kontrol daní z příjmů. Jako podklad pro stanovení celkové výše rezervy lze doporučit rozpočet na opravu. Ten může buď externí, kdy jej může zpracovat: potenciální dodavatel služby (servisní či stavební firma, výrobce hmotného majetku apod.) znalec v daném oboru nebo interní, kdy kalkulaci opravy provede sám poplatník, který bude rezervu tvořit. V případě, že se na opravě bude poplatník podílet nebo ji přímo provede v plném rozsahu svými zaměstnanci, pak kalkuluje výši rezervy na opravu i dle předpokládaných vlastních nákladů (materiál, energie, osobní náklady zaměstnanců i případné režie). Plátci DPH musí pamatovat na to, že při stanovení výše rezerv se vychází z rozpočtu nákladů v ocenění bez DPH, což ukládá přímo ZoR v 7 odst. 11. Jestliže je stanovena celková předpokládaná hodnota opravy i zdaňovací období, ve kterém by měla být oprava zahájena, lze určit výši rezervy, která bude tvořena v jednotlivých zdaňovacích obdobích. Podle 7 odst. 5 ZoR je výše rezervy ve zdaňovacím období rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy, přičemž platí, že do počtu zdaňovacích období rozhodných pro účely výpočtu výše rezervy se: zahrnuje zdaňovací období, kdy dojde k zahájení tvorby rezervy a nezahrnuje předpokládané zdaňovací období, kdy dojde k zahájení opravy. Příklad 5 Společnost Delta s.r.o. plánuje opravu střechy provozní budovy ve zdaňovacím období 201X+5. Od pokrývačské firmy, která v okolí tyto práce běžně provádí, získala celkový rozpočet na provedení opravy, který činí Kč. Společnost zahájí tvorbu rezervy ve zdaňovacím období 201X. Bude tedy tvořit rezervu celkem 5 zdaňovacích období (od 201X do 201X+4) a roční výše rezervy bude činit /5, tj Kč. V příkladu je aplikována tzv. časová metoda tvorby rezervy, která je v praxi používána zdaleka nejčastěji. ZoR umožňuje nicméně v případě movitých věcí tvořit rezervu tzv. výkonovou metodou, tj. ve vztahu k objemu výkonu hmotného majetku v technických jednotkách. Tato metoda předpokládá, že ze strany uživatele majetku, případně ze strany jeho výrobce, je stanoven výkon hmotného majetku, po jehož dosažení bude nutné provést příslušnou opravu. Roční tvorbu rezervy výkonovou metodou lze znázornit takto: T = (K/V) x v kde T = roční tvorba rezervy K = kalkulované náklady V = celkový výkon do doby opravy v = skutečný výkon za dané zdaňovací období V případě, že některé období, v němž je hmotný majetek používán, není zdaňovacím obdobím dle ZDP, započítá se výkon za toto období k bezprostředně následujícímu zdaňovacímu období. Z principu výkonové metody vyplývá, že v tomto případě není předem známo období, ve kterém bude o prava provedena. To bude závislé na míře a intenzitě využívání hmotného majetku. Příklad 6

5 2 Daň z příjmů Rezervy na opravy HM účetní vs. daňový pohled Účetní-portál.cz 32 Společnost Omega a.s. využívá stroj na výrobu ohýbaných trubek pro automobilový průmysl. Použitelnost do okamžiku nutnosti provedení jeho opravy byla ze strany výrobce stanovena na vyrobení kusů těchto trubek. Poté bude třeba stroj odstavit z provozu a opravit. Kalkulovaná částka na opravu činí Kč. Společnost vyráběla v jednotlivých zdaňovacích obdobích následující množství výrobků (trubek): Období Počet odlitků (ks) 201X X X Celkem Tvorba rezervy bude v jednotlivých obdobích vypadat takto: Období Výše rezervy (Kč) 201X X X Celkem Změna odhadu nákladů na opravu Žádný rozpočet nákladů na opravu, která se uskuteční za několik let, nebude přesně odpovídat skutečným nákladům vynaloženým na provedení opravy. Poplatník ovšem musí v případě potřeby v rámci daňového řízení prokázat, že rozpočet vycházel z odpovídajících údajů platných v době tvorby kalkulace reálných podkladů. Zajímavou otázkou je, zda v souvislosti se změnou odhadu výše nákladů na opravu, lze do kalkulace promítnout vliv inflace, která více či méně zvyšuje ceny zboží a služeb v průběhu času. Zde je třeba zdůraznit, že výši inflace za všechna zdaňovací období není možno zahrnout již předem od počátku tvorby rezervy do jednotlivých částek rezerv. Na druhou stranu nelze zohlednění vlivu inflace odmítnout úplně. Požadavku prokazatelnosti rezerv odpovídá pro zahrnutí vlivu inflace do výše tvořených rezerv hmotného majetku postup dle 7 odst. 6 ZoR, tj. postupná dodatečná úprava výše rezerv na základě skutečně prokázané míry inflace. Mohlo by být postupováno např. tak, že poplatník použije pro úpravu výše rezervy v daném zdaňovacím období vždy míru inflace vyjádřenou Českým statistickým úřadem za předchozí bezprostředně předcházející zdaňovací období. Dopad tvorby rezervy na peněžní toky Od roku 2009 již bohužel neplatí, že tvorba rezervy na opravy hmotného majetku představuje situaci, kdy legálně snižujeme základ daně bez dopadu na peněžní toky. Ustanovení 7 odst. 4 ZoR podmiňuje daňovou uznatelnost rezervy na opravy hmotného majetku vytvořené v daném zdaňovacím období převodem peněžních prostředků ve výši vytvořené rezervy na bankovní účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání za dané zdaňovací období. Musí se přitom jednat o samostatný účet, který je: zřízený v bance se sídlem na území členského státu EU veden v českých korunách nebo eurech určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv Uvedená povinnost se dle přechodných ustanovení zákona č. 2/2009 Sb. nevztahuje na rezervy, jejichž tvorba byla zahájena ve zdaňovacím období, které započalo před ZoR rovněž velmi přísně reguluje nakládání s peněžními prostředky uloženými na samostatném účtu. Ty mohou být použity výhradně na účely, na které byla rezerva vytvořena. Pro zrušení celé dosud vytvořené rezervy dokonce stačí, když nebudou peněžní prostředky převedeny na samostatný účet v plné výši i v jediném zdaňovacím období tvorby rezervy. Podmínky rozpuštění rezervy Rezerva by měla být čerpána ke krytí nákladů na opravy hmotného majetku v předem stanoveném zdaňovacím období, ve kterém dojde k zahájení opravy hmotného majetku. ZoR nicméně počítá s tím, že v praxi může dojít k časovému posunu a k zahájení opravy jindy, než bylo plánováno. Zákon ovšem především z důvodu zabránění případným spekulacím s tvorbou rezervy stanoví hranice, za které v

6 2 Daň z příjmů Rezervy na opravy HM účetní vs. daňový pohled Účetní-portál.cz 33 časovém posunu již není možné jít a stanoví v této souvislosti dvě lhůty. Jedna se váže na okamžik zahájení opravy a druhá na nejzazší termín rozpuštění rezervy. Ustanovení 7 odst. 6 ZoR ukládá zrušit vytvořenou rezervu nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy. Za okamžik zahájení opravy se považuje termín, ve kterém se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, případně dojde k převzetí věci do opravy osobou provádějící opravu v případě, kdy se oprava provádí mimo provozovnu poplatníka. Druhá lhůta stanoví, že rezervu lze čerpat nejdéle ve 2 zdaňovacích obdobích. Příklad 7 Společnost ABC s.r.o. tvořila ve zdaňovacích obdobích 201X až 201X+4 rezervu na opravu budovy, kterou předpokládala provést v období roku 201X+5. Z provozních důvodů společnost oddalovala zahájení opravy. K tomu nedošlo v období 201X+5, ani 201X+6. Společnost ABC je povinna rozpustit celou výši rezervy nejpozději v období 201X+6, přestože oprava ještě nebyla ani zahájena. K posunu rozpuštění rezervy za uvedený termín může dle ZoR dojít pouze v případě, kdy poplatník prokáže, že k překročení lhůt stanovených pro zrušení rezervy, resp. ke zpoždění zahájení, příp. dokončení opravy, došlo zásahem orgánu státní správy nebo orgánů samosprávy. Poučení z praxe Při tvorbě rezerv na opravy hmotného majetku lze obecně doporučit tvořit raději více specifických rezerv na jednotlivé opravy, než jednu rezervu velkou. Rezervy lze rovněž tvořit samostatně na opravy jednotlivých částí jednoho hmotného majetku. To může být v praxi výhodné, zejména v případech, že nastane situace, kdy bude nutno čerpat rezervu na opravy dříve, než bylo původně plánováno, a to proto, že samotná oprava bude zahájena dříve, než poplatník předpokládal. I v případě, že je oprava zahájena v malém rozsahu a její pokračování je odloženo až na období za několik let, je nutno zrušit rezervu nejpozději v následujícím období. Je-li tvořena rozsáhlá rezerva na opravu daného majetku, nelze prováděné opravy označit jako opravy, se kterými tato rezerva nesouvisí. Příklad 8 Společnost CDE a.s. hodlá v příštích letech opravit fasádu na rozsáhlé výrobní hale, která se skládá z 6 částí (tzv. lodí ). Společnost se rozhodla ve zdaňovacím období 201X tvořit samostatnou rezervu na opravu fasády zvlášť na každou loď s tím, že předpokládala, že oprava fasády začne ve zdaňovacím období 201X+5 a skončí v období 201X+6. Ve zdaňovacím období 201X+3 došlo na 2. lodi k rozsáhlému průsaku dešťové vody a k poškození fasády. Společnost CDE se proto rozhodla, že fasádu na 2. lodi opraví hned v daném období, tj. v období 201X+3. V období 201X+3 proto dosud vytvořenou rezervu na opravy fasády na 2 lodi zrušila. U ostatních 5 rezerv pokračovala dále v jejich tvorbě. Pokud by od zdaňovacího období 201X tvořila pouze jednu rezervu na opravu fasády na budově jako celku, pak by musela tvorbu rezervy v období 201X+3 ukončit a celou rezervu zrušit nejpozději v období 201X+4, neboť by se jednalo o období následující po období, v němž byla příslušná oprava zahájena. Rezerva na opravy v účetnictví Z účetního pohledu představují rezervy jeden z nástrojů, který je používán k naplnění zásady opatrnosti stanovené v 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění p.p. (dále jen ZÚ), podle které je třeba při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnovat jen ty zisky, které byly dosaženy a brát v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a které jsou účetním jednotkám známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, stejně jako všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta. Podle 26 odst. 3 ZÚ se rezervami rozumí rezerva na rizika a ztráty, rezerva na daň z příjmů, rezerva na důchody a podobné závazky, rezerva na restrukturalizaci a dále technické rezervy nebo jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů. Účetní jednotky mohou tvořit rezervy i na jiné účely za podmínky, že mají charakter rezerv a naplňují výše uvedenou zásadu opatrnosti.

7 2 Daň z příjmů Rezervy na opravy HM účetní vs. daňový pohled Účetní-portál.cz 34 Z čistě účetního pohledu jsou podle 57 PVZÚ rezervy určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů podle 26 ZÚ, u nichž: je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. U rezerv podle zvláštních právních předpisů se potom postupuje podle těchto předpisů. Rezervy jsou podle PVZÚ vykazovány v rámci cizích zdrojů, obdobně jako např. závazky z obchodního styku, a to v položce B.1. Rezervy. PVZÚ dále pro veškeré účtované rezervy stanovuje společná pravidla, podle kterých mj. platí, že výši a odůvodněnost vytvořených rezerv je účetní jednotka povinna ověřovat minimálně při každé inventarizaci. Na základě provedené inventarizace se potom ověřené zůstatky rezerv převádějí do následujícího účetního období. Tvorba rezerv se v případě rezervy na opravy účtuje na vrub nákladů v účtových skupinách 55 a 45. Použití, snížení nebo zrušení rezervy pro nepotřebnost se potom účtuje opačným zápisem ve prospěch nákladů. Z uvedeného je zřejmé, že účtování o rezervách může mít výrazný dopad na výsledek hospodaření. V praxi se lze setkat s různými názory na možnost tvorby účetní rezervy na opravu hmotného majetku za situace, kdy účetní jednotka nesplní podmínky ZoR pro uznání nákladů na tvorbu rezervy jako nákladů daňově relevantních. Z ekonomického pohledu lze říci, že tyto opravy jsou vyvolány tím, že část dlouhodobého hmotného majetku má nižší životnost, než jeho části jiné. V principu tedy platí, že účtovaná rezerva na opravy hmotného majetku má v účetnictví velmi podobný dopad jako komponentní odpisování tj. zohledňuje skutečnost, že ačkoliv hmotný majetek jako celek má dobu životnosti delší, některé části (komponenty) tohoto majetku mají dobu životnosti výrazně kratší. Aby nedošlo k dvojímu zohlednění této skutečnosti, ustanovení 57 odst. 1 PVZÚ uvádí, že účetní jednotka, která využije metodu komponentního odpisování, o rezervě na opravy hmotného majetku neúčtuje. Ani ZoR nepočítá s účtováním o rezervách na opravy hmotného majetku ve všech případech. Ze zásady uvedené v 3odst. 3 ZoR, že tvorba rezerv musí být vždy zaúčtována dle českých účetních předpisů, existují výjimky, mj. pro účetní jednotky účtující dle Mezinárodních účetních standardů, kterým stačí evidence mimoúčetní soupis jednotlivých rezerv a rovněž pro poplatníky, kteří majetek, k němuž se rezerva na opravy vytváří, odpisují metodou komponentního odpisování. V praxi tuzemských subjektů, které vedou účetnictví podle českých účetních předpisů, se komponentní odpisování zatím příliš nepoužívá. Zároveň z důvodů zpřísnění podmínek pro tvorbu daňově účinných rezerv na opravy hmotného majetku a nutnosti uložit na několik let finanční prostředky, mnohé účetní jednotky ani netvoří daňově účinné rezervy na opravy hmotného majetku. Účetní jednotky by se měly v praxi rozhodnout, zda u svého hmotného majetku využijí účtování o rezervě (byť nedaňové) nebo využijí metodu komponentního odpisování. Absence obou těchto účetních metod by mohla vést k významnému zkreslení předmětu účetnictví.

8 3 Daňová evidence Přechod z výdajů ve skutečné výši na výdaje paušální a naopak Přechod ze skutečných výdajů na paušální výdaje a naopak Ing. Ivan Macháček Daně a právo v praxi 05/2013 Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a s příjmy z pronájmu by měl v průběhu zdaňovacího období sledovat své skutečné výdaje a dle jejich výše by se měl nejpozději do skončení zdaňovacího období, resp. do sestavení daňového přiznání k dani z příjmů za toto zdaňovací období, rozhodnout, zda je pro něj výhodnější uplatňovat skutečné výdaje, nebo přejít na uplatnění paušálních výdajů anebo naopak přejít z paušálních výdajů na skutečné výdaje. Vždy je vhodné v rámci optimalizace daňové povinnosti zvolit tu nejvýhodnější variantu pro poplatníka daně z příjmů. Změnami souvisejícími s uplatněním paušálních výdajů v roce 2013 v návaznosti na zákon č. 500/2012 Sb. se zabýval článek Ing. Martina Děrgela Pět hlavních novinek daní z příjmů zveřejněný v čísle 4/2013. V následujícím textu se zaměříme na daňové důsledky přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje a naopak z paušálních výdajů na skutečné výdaje u poplatníka daně z příjmů fyzických osob. 1. Přechod ze skutečných výdajů na paušální výdaje Pokud se poplatník rozhodne, že namísto skutečných výdajů je pro něj výhodnější přejít na paušální výdaje, bude postupovat podle znění 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ). Zde se říká, že stejným způsobem jako při ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu postupují poplatníci daně z příjmů fyzických osob při změně způsobu uplatňování výdajů podle 24 (uplatnění výdajů prokazatelným způsobem) na způsob podle 7 odst. 7 nebo 9 odst. 4 ZDP (uplatnění výdajů procentem z příjmů), anebo při zahájení účtování nebo při zahájení vedení daňové evidence. Poplatník při přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje ve smyslu ustanovení 23 odst. 8 písm. b) ZDP upraví základ daně (dílčí základ daně) za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo. a. Poplatník vede účetnictví a. zvýšení základu daně o zůstatky vytvořených rezerv a opravných položek vytvořených podle zákona č. 593/1992 Sb., přijatých záloh, o výnosy příštích období a výdaje příštích období, b. snížení základu daně o zaplacené zálohy, o příjmy příštích období a náklady příštích období, c. nájemné u finančního leasingu lze do základu daně zahrnout pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období. b. Poplatník vede daňovou evidenci a. zvýšení základu daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, s výjimkou pohledávek uvedených v 24 odst. 2 písm. y) ZDP a zaplacených záloh, o zůstatky vytvořených rezerv dle zákona č. 593/1992 Sb., o cenu nespotřebovaných zásob, b. snížení základu daně o hodnotu závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou přijatých záloh, c. nájemné u finančního leasingu lze do základu daně zahrnout pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období. Pokud se poplatník daně z příjmů fyzických osob rozhodne před podáním daňového přiznání za předcházející zdaňovací období, že bude namísto skutečných výdajů uplatňovat v běžném zdaňovacím období paušální výdaje, pak promítne poplatník úpravu základu daně předcházejícího zdaňovacího období ve smyslu znění 23 odst. 8 písm. b) ZDP přímo v daňovém přiznání za toto zdaňovací období. Příklad 1 Podnikatel vedl v roce 2012 daňovou evidenci a uplatňoval skutečně dosažené daňové výdaje. Ještě před odevzdáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 se poplatník rozhodne, že v roce 2013 bude uplatňovat paušální výdaje k dosaženým příjmům. Při sestavení daňového přiznání k dani 19

9 3 Daňová evidence Přechod z výdajů ve skutečné výši na výdaje paušální a naopak Daně a právo v praxi 05/2013 z příjmů fyzických osob za rok 2012 zjistí z daňové evidence, že má k na skladě zásoby materiálu ve výši Kč a neuhrazené závazky za opravu elektroinstalace ve výši Kč. V souvislosti s přechodem z vedení daňové evidence na uplatnění výdajů procentem z příjmů v roce 2013 poplatník upraví základ daně a daň z příjmů za předcházející zdaňovací období následovně. 20 Snížení základu daně za zdaňovací období roku 2012 činí Kč Kč = Kč. Vzhledem k tomu, že se podnikatel rozhodl o přechodu na paušální výdaje v roce 2013 ještě před odevzdáním řádného daňového přiznání za rok 2012, promítne úpravu základu daně za rok 2012 přímo v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2012, podávaném v termínu do Úpravu provede na řádku č. 106 v příloze č. 1 k daňovému přiznání daně z příjmů fyzických osob (úhrn částek podle 5, 23 a ostatní úpravy podle zákona snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji). Příklad 2 Podnikatel podá za rok 2012 daňové přiznání k dani z příjmů již v průběhu ledna Za zdaňovací období roku 2012 vedl daňovou evidenci a uplatňoval skutečné výdaje. V únoru 2013 dospěl k závěru, že s ohledem na předpokládané výsledky jeho podnikání v roce 2013 (zvýšené tržby a snížené výdaje) bude pro něho výhodnější přejít v roce 2013 ze skutečných výdajů na paušální výdaje. Podnikatel podá opravné daňové přiznání za rok 2012 do zákonného termínu pro podání řádného daňového přiznání za rok 2012, tj. do , ve kterém upraví základ daně z příjmů za rok 2012 dle 23 odst. 8 písm. b) ZDP. Správce daně bude přihlížet k opravnému daňovému přiznání a nikoliv k řádnému daňovému přiznání, protože opravné daňové přiznání bylo podáno před uplynutím zákonné lhůty pro podání řádného daňového přiznání. Pokud se poplatník rozhodne až po uplynutí zákonného termínu pro podání daňového přiznání za předcházející zdaňovací období, že bude namísto skutečných výdajů uplatňovat v běžném zdaňovacím období paušální výdaje, promítne poplatník úpravu základu daně za předcházející zdaňovací období ve smyslu znění 23 odst. 8 písm. b) ZDP v dodatečném daňovém přiznání za toto zdaňovací období. Podle znění 23 odst. 8 ZDP se má za to, že poplatník není v prodlení, jestliže podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo. Pokud dodrží poplatník výše uvedený postup podání dodatečného daňového přiznání a zaplacení daně, nevznikne mu z tohoto důvodu žádná sankce ze strany správce daně. Příklad 3 Podnikatel podal za rok 2012 daňové přiznání k dani z příjmů do S ohledem na výsledky jeho podnikání za rok 2013 se rozhodl při sestavování daňového přiznání za rok 2013, že je pro něho výhodnější uplatnit za rok 2013 paušální výdaje. Podnikatel je povinen podat dodatečné daňové přiznání za rok 2012, ve kterém upraví základ daně z příjmů za rok 2012 dle 23 odst. 8 písm. b) ZDP. Pokud podá poplatník dodatečné daňové přiznání za rok 2012 na daňovou povinnost vyšší z důvodu změny způsobu uplatňování daňových výdajů a toto zvýšení daně z příjmů uhradí do (zákonný termín pro podání daňového přiznání za rok 2013), nevznikne mu žádná sankce ze strany správce daně. Příklad 4 Podnikatel s příjmy z volné živnosti dosáhne za rok 2013 příjmy ve výši Kč a k tomu daňově uznatelné výdaje v prokázané výši Kč. Dosud vede daňovou evidenci. Je pro něj tedy výhodnější uplatnit v roce 2013 paušální výdaje ve výši 60% příjmů. Proto hodlá v daňovém přiznání za rok 2013 uplatnit výdaje procentem z příjmů. K vyplývá z daňové evidence výše neuhrazených pohledávek Kč.

10 3 Daňová evidence Přechod z výdajů ve skutečné výši na výdaje paušální a naopak Daně a právo v praxi 05/2013 V souvislosti s přechodem z vedení daňové evidence na uplatnění výdajů procentem z příjmů v roce 2013 musí poplatník upravit základ daně a daň z příjmů za předcházející zdaňovací období a to formou podání dodatečného daňového přiznání za rok 2012, ve kterém dojde ke zvýšení základu daně o výši pohledávek Kč. V dodatečném daňovém přiznání za rok 2012 dochází k dodatečnému zdanění neuhrazené pohledávky do Podle 23 odst. 4 písm. d) ZDP se do základu daně nezahrnují částky, které již byly zdaněny u téhož poplatníka. Pokud dojde k úhradě pohledávky z roku 2012 ve zdaňovacím období roku 2013, kdy poplatník již uplatňuje výdaje procentem z příjmů, bude příjem z této uhrazené pohledávky z roku 2012 vyloučen s odvoláním na výše uvedené znění zákona ze zdanitelných příjmů roku Paušální výdaje v roce 2013 budou pak stanoveny procentem z příjmů dosažených v roce 2013, ve kterých již není zahrnuta uhrazená pohledávka z roku 2012, tzn. z částky Kč Kč = = Kč. Za zdaňovací období roku 2013 tak uplatní poplatník paušální výdaje Kč x 0,60 = Kč. Jeho základ daně bude Kč Kč = Kč. Příklad 5 Podnikatel přechází v roce 2013 z vedení daňové evidence na uplatnění výdajů procentem z příjmů. Ke dni vykázal v rámci daňové evidence výši zásob materiálu Kč. Pokud podnikatel, který vede daňovou evidenci, přejde z prokazatelných výdajů na stanovení výdajů formou paušálu, musí za zdaňovací období předcházející zdaňovanému období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo, formou dodatečného daňového přiznání zvýšit základ daně o cenu nespotřebovaných zásob. V našem případě musí poplatník v dodatečném daňovém přiznání za rok 2012 zvýšit základ daně o Kč. Podstatou zvýšení základu daně dle 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP o nespotřebované zásoby je skutečnost (platná pro vedení daňové evidence), že poplatník při pořízení (nákupu) zásob cenu zásob uplatní přímo do daňově uznatelných výdajů. Protože tyto zásoby nespotřeboval do konce zdaňovacího období předcházející zdaňovacímu období, kdy dochází ke změně způsobu uplatňování výdajů, musí o cenu nespotřebovaných zásob zvýšit základ daně (vyloučit je z již dříve uplatněných daňových výdajů). Tržba z prodeje těchto zásob (v případě jejich následného prodeje) bude vcházet do zdanitelného příjmu příslušného zdaňovacího období. Proto zákon v 23 odst. 8 písm. b) bod 2 stanoví, že do základu daně se zahrne při dalším prodeji nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně. Příklad 6 Podnikatel podniká ve stavební výrobě. Vede daňovou evidenci. Zaměstnává několik zaměstnanců. Za měsíc prosinec 2012 vyplácí mzdu a odvádí s tím související daň ze závislé činnosti, pojistné na zdravotní pojištění a důchodové pojištění sražené ze mzdy zaměstnancům a povinné pojistné na sociální pojištění a zdravotní pojištění z titulu zaměstnávání zaměstnanců až v lednu Podnikatel se rozhodne v závěru roku 2013, že bude pro něho výhodnější přejít od roku 2013 na paušální výdaje. K neeviduje žádné neuhrazené pohledávky ani zásoby. S ohledem na přechod z daňové evidence na uplatnění paušálních výdajů bude poplatník postupovat dle 23 odst. 8 písm. b) ZDP. V daném případě má poplatník k závazky vůči zaměstnancům, vůči OSSZ a vůči příslušné zdravotní pojišťovně. Jedná se o závazky, které jsou při úhradě daňově uznatelnými výdaji. Proto v podaném dodatečném daňovém přiznání za rok 2012 si může o tyto závazky snížit základ daně z příjmů roku 2012 (hrubá mzda, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem). Příklad 7 Občan pronajímá nemovitost a příjmy z pronájmu zdaňuje dle 9 ZDP. Dosud uplatňoval k příjmům z pronájmu skutečné výdaje. K činilo nezaplacené nájemné za lv. čtvrtletí Kč. V průběhu roku 2013 se občan rozhodne, že je pro něho výhodnější uplatňovat paušální výdaje 30% k dosaženým příjmům z pronájmu. 21

11 3 Daňová evidence Přechod z výdajů ve skutečné výši na výdaje paušální a naopak Daně a právo v praxi 05/2013 Při přechodu ze skutečných výdajů k příjmům z pronájmu zdaňovaných dle 9 ZDP na paušální výdaje se na poplatníka vztahuje úprava základu daně za předcházející zdaňovací období ve smyslu 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP. Poplatník musí podat dodatečné daňové přiznání za rok 2012 a v něm zvýšit základ daně z příjmů dle 9 ZDP o neuhrazenou pohledávku za nájemcem ve výši Kč. Ve zdaňovacím období roku 2013 již nebude uhrazenou pohledávku z roku 2012 zahrnovat do zdanitelných příjmů. Příklad 8 Poplatník s příjmy dle 7 ZDP pronajímá nevyužitou nemovitost zahrnutou v obchodním majetku a uplatňuje k těmto příjmům z pronájmu skutečné výdaje (odpisy, opravy apod.). Protože se jedná o majetek zahrnutý v obchodním majetku poplatníka, jsou příjmy z pronájmu zdaňovány současně s příjmy z jeho podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti dle 7 ZDP. Poplatník k vyřadí nemovitost z obchodního majetku, ale nadále ji pronajímá témuž nájemci a uplatňuje k příjmům z pronájmu paušální výdaje 30%. Ke dni mu nájemce dluží nájemné ve výši Kč. Po vyřazení z obchodního majetku již nemůže poplatník příjmy z pronájmu zdaňovat dle 7 ZDP. Tyto příjmy z pronájmu bude poplatník zdaňovat počínaje lednem 2013 podle 9 ZDP. Pokud se poplatník rozhodne k těmto příjmům uplatňovat paušální výdaje ve výši 30%, aby nemusel vést evidenci všech výdajů spojených s pronájmem, nevztahuje se na poplatníka znění 23 odst. 8 písm. b) ZDP o úpravě základu daně z příjmů, protože poplatník nezměnil způsob uplatnění výdajů ani pronájem neukončil. To platí i pro případ, že poplatník uplatňoval výdaje k příjmům z pronájmu dle 7 ZDP ve skutečně výši a u příjmů z pronájmu téhož majetku dle 9 ZDP bude uplatňovat paušální výdaje. 2. Přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje V určitých případech může být pro poplatníka, který dosud uplatňuje paušální výdaje, výhodnější přejít na výdaje ve skutečné (prokazatelné) výši. Bude tomu v případech, kdy v příslušném zdaňovacím období dosáhne poplatník vyšších skutečných výdajů, než může uplatnit ve formě paušálních výdajů. Půjde například o případy: podnikatel uplatňující paušální výdaje zakoupí v daném zdaňovacím období hmotný majetek a jeho skutečné výdaje spolu daňovými odpisy převýší výši paušálních výdajů, popřípadě zakoupí více movitých věcí nesplňující podmínku zařazení jako hmotný majetek, podnikatel hodlá tvořit rezervu na opravu movitého nebo nemovitého majetku, podnikatel zaměstná zaměstnance a s výdaji na jejich mzdu a na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění jsou jeho výdaje ve skutečné výši vyšší než dosud uplatňované paušální výdaje, skutečně dosažené výdaje k příjmům dle 7 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) až e) a dle 9 ZDP jsou vyšší než jejich maximálně přípustná absolutní výše při uplatnění paušálních výdajů (vyšší než Kč, resp Kč) stanovená počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013, poplatník s příjmy dle 7 a poplatník s příjmy dle 9 ZDP, uplatňující dosud paušální výdaje, chce eliminovat nemožnost uplatnění slevy na dani na manželku a daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti podle nového 35ca ZDP účinného od K přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje dojde u řady poplatníků daně z příjmů fyzických osob v roce 2013 zejména v souvislosti s negativními opatřeními pro poplatníky daně z příjmů uplatňující paušální výdaje s účinností od zdaňovacího období 2013 na základě zákona č. 500/2012 Sb. Při přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje platí povinnost úpravy rozdílu příjmů a výdajů dle 23 odst. 8 písm. b) ZDP. Je nutno základ daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo upravit o položky: cenu nespotřebovaných zásob, výši pohledávek s výjimkou pohledávek uvedených v 24 odst. 2 písm. y) a zaplacených záloh. Pokud se poplatník rozhodl v roce 2013 přejít z paušálních výdajů na skutečné výdaje ještě před podáním daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2012, promítnul poplatník případnou úpravu základu daně z příjmů dle výše uvedeného již v daňovém přiznání za rok Pokud se však poplatník rozhodne ke 22

12 3 Daňová evidence Přechod z výdajů ve skutečné výši na výdaje paušální a naopak Daně a právo v praxi 05/2013 změně způsobu uplatnění daňových výdajů až po podání daňového přiznání za rok 2012, resp. až po skončení roku 2013, na základě skutečně dosažených výdajů, případnou úpravu základu daně za rok 2012 dle 23 odst. 8 písm. b) ZDP provede poplatník v dodatečném daňovém přiznání za rok Podá-li poplatník toto dodatečné daňové přiznání za rok 2012 z důvodu změny způsobu uplatňování daňových výdajů a to na daňovou povinnost vyšší a tento rozdíl daně uhradí do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2013, poplatník dle znění 23 odst. 8 ZDP není v prodlení a nevzniká mu žádná sankce dle daňového řádu. Podle znění ustanovení 25 odst. 1 písm. zd) ZDP za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat výdaje spojené s úhradou závazku, s výjimkou závazku vzniklého z důvodu pořízení hmotného majetku, vzniklého ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník uplatňoval výdaje podle 7 odst. 7 nebo 9 odst. 4 ZDP, tzn. uplatňoval paušální výdaje. Příklad 9 Advokát uplatňuje v letech 2009 až 2012 výdaje procentem z příjmů. Uplatňuje slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě žijící s poplatníkem v domácnosti. S ohledem na limitování paušálních výdajů výší Kč a s ohledem na nemožnost uplatnit si slevu na manželku a na dítě v roce 2013, rozhodne se advokát v průběhu roku 2013 přejít v roce 2013 z paušálního způsobu uplatnění výdajů na prokazování výdajů. K eviduje neuhrazené pohledávky za klienty ve výši Kč a neuhrazené závazky za opravu topení v kanceláři ve výši Kč. Poplatník musí základ daně za zdaňovací období 2012 odvozený z uplatněných paušálních výdajů ve výši 40% z příjmů upravit formou dodatečného daňového přiznání o výši pohledávek Kč a k datu podání dodatečného daňového přiznání odvést rozdíl mezi nově vypočtenou daní z příjmu a poslední známou daňovou povinností. Pokud neuhrazené závazky z roku 2012 uhradí advokát v roce 2013, nemůže je zahrnout do daňově uznatelných výdajů roku 2013, protože vznikly v období, kdy uplatňoval paušální výdaje. Při úhradě pohledávek z roku 2012 v roce 2013, kdy poplatník již uplatňuje skutečné výdaje, vyloučí uhrazené pohledávky z roku 2012 ze svého základu daně za rok 2013 (byly již jednou zdaněny v rámci dodatečného daňového přiznání za rok 2012). 3. Vliv změny způsobu uplatňování výdajů na vyměřovací základ OSVČ Úprava základu daně z příjmů za předcházející zdaňovací období v případě přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje a v případě přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje se promítá do vyměřovacího základu pro odvod pojistného následovně: - Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění Podle znění 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. je vyměřovacím základem u OSVČ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 50% příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Úprava základu daně z příjmů podle 23 odst. 8 písm. b) ZDP v důsledku přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje anebo naopak nemá tedy vliv na výši vyměřovacího základu poplatníka pro stanovení výše pojistného na zdravotní pojištění. - Pojistné na sociální pojištění Podle znění 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. je vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti částka, kterou si osoba určí, ne však méně než 50% daňového základu, přičemž se daňovým základem pro účely tohoto pojistného rozumí základ daně resp. dílčí základ daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti stanovený podle 7 ZDP po úpravě základu daně podle 5 a 23 ZDP. Z toho vyplývá, že úprava základu daně z příjmů provedená podle 23 odst. 8 písm. b) ZDP při přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje anebo naopak bude mít vliv na výši vyměřovacího základu a tím i na výši pojistného na sociální pojištění podnikatele. Příklad 10 Podnikatel vede daňovou evidenci a uplatňuje daňové výdaje ve skutečné prokazatelné výši. V závěru roku 2013 však zjistí, že je pro něho výhodnější přejít na uplatnění paušálních výdajů. Z údajů daňové 23

13 3 Daňová evidence Přechod z výdajů ve skutečné výši na výdaje paušální a naopak Daně a právo v praxi 05/2013 evidence k vyplývá, že má neuhrazené pohledávky ve výši Kč a neuhrazené závazky za spoje ve výši Kč. V souvislosti s přechodem z vedení daňové evidence na uplatnění výdajů procentem z příjmů v r musí poplatník upravit základ daně a daň z příjmů za předcházející zdaňovací období a to formou podání dodatečného daňového přiznání za rok 2012 a to následovně. 24 Celková úprava základu daně za zdaňovací období 2012 v dodatečném daňovém přiznání činí Kč Kč, tedy zvýšení o Kč. V dodatečném přiznání za rok 2012 zvýší původně stanovenou daň z příjmů o částku Kč x 0,15 = Kč. Současně by měl poplatník podat opravný přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 příslušné OSSZ, ve kterém vyčíslí vyšší pojistné na sociální pojištění o částku Kč x x 0,5 x 0,292 = Kč. Opravný přehled za rok 2012 na zdravotní pojišťovnu nemusí podávat, protože úprava základu daně z příjmů nemá vliv na výši vyměřovacího základu pro stanovení výše pojistného na zdravotní pojištění. Pokud dojde k úhradě pohledávek z roku 2012 v roce 2013, kdy poplatník již uplatňuje paušální výdaje, vyloučí uhrazené pohledávky z roku 2012 ze svého základu daně za rok 2013 (byly již jednou zdaněny v rámci dodatečného daňového přiznání za rok 2012). V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 pro OSSZ pak bude při stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální pojištění vycházet ze základu daně obsahující jeho úpravu ve výši snížení příjmů o uhrazené pohledávky z roku Naopak pro stanovení pojistného na zdravotní pojištění bude v přehledu za rok 2013 pro zdravotní pojišťovnu vycházet z rozdílu příjmů a výdajů, tj. z příjmů obsahujících i uhrazené pohledávky z roku 2012 v roce Příklad 11 Podnikatel za rok 2012 uplatňuje paušální výdaje. S ohledem na nemožnost uplatnit v roce 2013 slevu na dani na manželku a daňové zvýhodnění na dítě při uplatňování paušálních výdajů podle znění nového 35ca ZDP, poplatník se rozhodne počátkem roku 2013, že přejde na skutečné výdaje. K eviduje neuhrazené pohledávky ve výši Kč. Poplatník provede úpravu základu daně z příjmů ve smyslu 23 odst. 8 písm. b) ZDP ještě v daňovém přiznání za rok 2012, které podává do zákonného termínu (zvýšení základu daně o částku Kč). Současně poplatník v podávaném přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 příslušné OSSZ stanoví vyměřovací základ ze základu daně z příjmů podle 7 ZDP po jeho úpravách dle 23, tj. po jeho zvýšení o Kč. V přehledu za rok 2012 podávaném na zdravotní pojišťovnu bude poplatník vycházet z rozdílu příjmů a výdajů za rok 2012, tedy bez zvýšení základu daně o výše uvedenou částku Kč. Při úhradě pohledávek z roku 2012 v roce 2013, kdy poplatník již uplatňuje skutečné výdaje, vyloučí uhrazené pohledávky z roku 2012 ze svého základu daně za rok 2013 (byly již jednou zdaněny v rámci daňového přiznání za rok 2012). V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 pro OSSZ pak bude při stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální pojištění vycházet ze základu daně obsahující jeho úpravu ve výši snížení příjmů o uhrazené pohledávky z roku Pro stanovení pojistného na zdravotní pojištění bude v přehledu za rok 2013 pro zdravotní pojišťovnu vycházet z rozdílu příjmů a výdajů, tj. z příjmů obsahujících i uhrazené pohledávky z roku 2012 v roce 2013.

14 4 DPH Specifika DPH v oblasti dlouhodobého majetku 2013 Účetní portál 39 Specifika DPH v oblasti dlouhodobého majetku v podmínkách roku 2013 Ing. Ivana Pilařová Poznámka c.k.: Prosincové novely zákona o DPH nám přinesly spoustu změn, o kterých jsme Vás průběžně informovaly v předchozích číslech pepíčka. V tomto čísle Vám přinášíme užitečný článek, který se věnuje uplatňování DPH v oblasti dlouhodobého majetku. Článek je zaměřen především na sledování dlouhodobého majetku v čase a upozorňuje na případné následné změny účelu využití dlouhodobého majetku ve vztahu k primárně uplatněnému nároku na odpočet daně na vstupu a na to navazující úpravy odpočtu daně. Pozornost je rovněž věnována prodeji dlouhodobého majetku osvobozeného od daně na výstupu a opět případné úpravě odpočtu daně. Úvod Vazba dlouhodobého majetku a daně z přidané hodnoty nebyla ani v minulosti jednoduchá a přehledná, počínaje však došlo k dalším změnám, které již tak málo přehlednou situaci ještě zkomplikovaly. K vážnosti problému přispívá i skutečnost, že výše daně z přidané hodnoty bývá v souvislosti s pořízením, nakládáním, či prodejem dlouhodobého majetku vysoká a vzniklé chyby jsou významné. Zvláštní pozornost si vyžádá téměř každá operace související s dlouhodobým majetkem, jako je například: výše uplatněného nároku na odpočet daně na vstupu (nárok může být uplatněn jako plný, částečný, případně také žádný), moment vykázání tohoto nároku na odpočet v daňovém přiznání ve specielním řádku 47, uplatnění nároku na odpočet daně u oprav a technických zhodnocení dlouhodobého majetku, sledování případného využití dlouhodobého majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností, sledování případné následné změny účelu využití dlouhodobého majetku ve vztahu k primárně uplatněnému nároku na odpočet daně na vstupu a to prostřednictvím úpravy odpočtu, pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností, prodej dlouhodobého majetku a to jak ve vztahu ke vzniku zdanitelného či od daně osvobozeného plnění, tak i ve vztahu k případné úpravě odpočtu, která se na tento majetek z titulu prodeje může vztahovat. Podrobněji se budeme zabývat především definicí, úpravou odpočtu, nabytím majetku vlastní činností a závěrem také novinkami při prodeji staveb, bytů a nebytových prostor. Dlouhodobý majetek a jeho postavení v ZDPH Zákon o dani z přidané hodnoty pro své vlastní účely v 4 odst. 3 písm. d) definuje pojem dlouhodobý majetek. Důvodem existence definice dlouhodobého majetku v zákonu o DPH je skutečnost, že právě u dlouhodobého majetku je nutné provádět určitý typ sledování tohoto majetku v čase za účelem provedení případné úpravy odpočtu. Pojmem úprava odpočtu ( 78 ZDPH)se budeme podrobně zabývat a to právě pouze ve vztahu k dlouhodobému majetku. Jiné druhy majetku (například zásoby) ani služby tomuto sledování nepodléhají. To je první důvod existence definice dlouhodobého majetku. Druhým důvodem je posouzení, zda dlouhodobý majetek nenabýváme v režimu majetku vytvořeného vlastní činností. Dlouhodobý majetek je v ZDPH definován odlišně od účetních předpisů a částečně odlišně i od zákona o daních z příjmů. Pod tento pojem řadíme: a) hmotný majetek v souladu s jeho definicí podle zákona o daních z příjmů (tedy přesahující svojí hodnotou částku 40 tis. Kč a to bez ohledu na znění účetní směrnice pro vznik dlouhodobého hmotného majetku), 39

15 4 DPH Specifika DPH v oblasti dlouhodobého majetku 2013 Účetní portál 40 b) nehmotný majetek v souladu s jeho definicí podle zákona o daních z příjmů (tedy přesahující svojí hodnotou částku 60 tis. Kč a to bez ohledu na znění účetní směrnice pro vznik dlouhodobého nehmotného majetku), c) pozemky, které podle účetních předpisů nejsou zbožím, d) technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku podle 33 zákona o daních z příjmů (tj. s hodnotou přesahující 40 tis. Kč) a to každé jednotlivě (bez ohledu na to, že pro účely účetnictví i daně z příjmů dochází ke spojení hodnot majetku a jeho technických zhodnocení). Pro účely ZDPH je každé samostatné technické zhodnocení posuzováno jako jeden samostatný kus dlouhodobého majetku. Na tuto samostatnost technického zhodnocení pro účely DPH nejsme účetnictvím ani daní z příjmů připraveni a nejsou na ni připraveny ani účetní software, které údaje čerpají právě z účetnictví. Tam je technické zhodnocení spojeno s hlavním majetkem, jehož vstupní cenu zvyšuje. Je nutné tedy počítat s částečně ručním přístupem k požadované evidenci. Právě tomu částečně napomáhá řádek 47 daňového přiznání k DPH, do něhož je zanesen základ daně a částka uplatněného odpočtu dlouhodobého majetku nikoliv k datu, kdy odpočet uplatňujeme, ale k datu, kdy je dotyčný dlouhodobý majetek zařazen do užívání. Úprava odpočtu Hovoříme-li v souvislosti s úpravou odpočtu o sledování, je třeba zjistit nejen co sledujeme, ale také proč a jak dlouho tak činíme. Základním principem úpravy odpočtu je sledování případné možné následné změny podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu. Pořízení dlouhodobého majetku (pokud byl pořízen od plátce daně nebo osoby registrované k dani v jiném členském státě) bylo provázeno daňovým dokladem, na základě kterého jsme uplatnili nárok na odpočet. Jaký? Jeden ze čtyř možných: a) plný b) krácený koeficientem c) poměrný d) žádný. Podle čeho jsme se v souvislosti s druhem uplatněného odpočtu rozhodovali? Je známou skutečností, že výběr typu odpočtu závisí právě na vazbě konkrétního dokladu (vstupu) ke konkrétnímu výstupu. V případě dlouhodobého majetku je jeho použití složitější. Při prvotním uplatnění odpočtu se totiž neřídíme reálnou skutečností (majetek jsme ještě ani nezačali užívat, zatím se zamýšlíme nad daňovým dokladem), ale řídíme se předpokládaným způsobem použití. A ten se může v čase měnit. Právě tyto změny nás zajímají a jsou důvodem a hlavním účelem úpravy odpočtu. Sledujeme, zda se v čase nemění původní předpokládaný účel použití majetku ve vztahu k primárně uplatněnému nároku na odpočet daně na vstupu. Změny ve způsobu využití budeme u každého jednotlivého majetku zkoumat samostatně. Zbývá poslední otázka jak dlouho sledování probíhá? Odpověď není jednoslovná, neboť lhůta úpravy odpočtu byla novelizována s tím, že je důležité, kdy byl majetek uveden do užívání a od toho se pak odvíjí stanovení lhůty úpravy odpočtu: u majetku zařazeného do užívání do konce března 2011 platí jednotná lhůta 5 let, u majetku zařazeného do užívání v rozmezí platí lhůta 5 let s výjimkou staveb, bytů a nebytových prostot, kde je stanovena lhůta 10 let, následně počínaje se desetiletá lhůta vztahuje i na technická zhodnocení na stavbách, bytech a nebytových prostorách, pokud byla uvedena do užívání po U zbylého majetku zůstává původní pětiletá lhůta úpravy odpočtu. Ať už je lhůta jakákoliv, začínáme počítat od roku uvedení majetku do užívání tento rok je prvním rokem z celkové požadovaného počtu. Shrnutí předchozího výkladu: Úprava odpočtu sleduje po dobu běhu lhůty úpravy odpočtu dlouhodobý majetek za účelem zjištění změn ve způsobu jeho využití ve vztahu k původně uplatněnému nároku na odpočet daně při pořízením 40

16 4 DPH Specifika DPH v oblasti dlouhodobého majetku 2013 Účetní portál 41 majetku. Pokud dojde ke změně způsobu užívání proti původnímu předpokladu, přikročíme k výpočtu úpravy odpočtu, jehož výsledkem je odvod daně správci daně, případně naopak inkaso části původně neuplatněného nároku na odpočet daně na vstupu. Čeho si máme v praxi v souvislosti s úpravou odpočtu všímat? Uveďme si několik příkladů: Stavební firma příležitostně prodává zbylý stavební materiál, vlastní budovu skladu stavebního materiálu. Při stavbě budovy byl uplatněn nárok na odpočet. Stavební firma vlastní ještě další budovu, kterou pronajímá, v současné době poradenské společnosti plátcům DPH. Budova byla několikrát technicky zhodnocena i s uplatněným nárokem na odpočet daně na vstupu. Co se v dané společnosti může s dlouhodobým majetkem stát? a) V roce 2011 jsme koupili bagr a uplatnili jsme si nárok na odpočet daně. Bagr budeme sledovat do konce roku 2015, ale nelze očekávat, že by se do té doby používal za jiným účelem, než je realizace zdanitelných plnění na výstupu, případně bychom ho mohli i prodat. Při používáni pro účely stavebních zakázek se realizuje zdanitelné plnění (a to i v režimu přenesení daňové povinnosti) a v případě prodeje bychom bagr nemohli prodat jinak, než se vznikem daňové povinnosti na výstupu. V tomto případě nelze očekávat změny vedoucí k úpravě odpočtu. Ale situaci sledujeme, můžeme ukončit registraci plátce DPH a údaje o majetku budeme potřebovat pro účely výpočtu dopadů změny režimu. b) Průběžně kupujeme kancelářské vybavení (některé bývá k dražší než 40 tis. Kč), které používáme pro chod firmy. Uplatňujeme nárok na odpočet daně na vstupu v plné výši. Ani v tomto případě není pravděpodobná změna účelu užívání. Pokud neotevřeme směnárnu, či nezačneme pomocí dotyčného kancelářského vybavení například realizovat zprostředkování pojištění (či jiné osvobozené činnosti bez nároku na odpočet daně), v klidu projde lhůta 5 let a nic se nestane. c) Několikrát jsme (za více než Kč za rok) technicky zhodnotili v roce 2007 postavenou budovu skladu (v roce 2010, 2011 i 2012) a pro zřejmé použití pro účely stavební výroby, jsme si vždy uplatnili nárok na odpočet daně na vstupu. Pro účely DPH evidujeme a sledujeme čtyři kusy majetku budovu skladu a tři samostatná technická zhodnocení.srovnejme si začátky a konce lhůty úpravy odpočtu: Typ majetku začátek konec počet let Budova TZ TZ TZ V daném případě sledujeme a předvídáme možné následující situace: a) Je možné, že budovu, nebo její část pronajmeme neplátci, nebo b) Je možné, že budovu prodáme a to samozřejmě včetně všech technických zhodnocení (nelze prodat budovu bez technických zhodnocení). Pro uplynutí stanovené 3 leté nebo 5 leté lhůty definované v 56 ZDPH se může jednat o prodej od daně osvobozený bez nároku na odpočet daně na vstupu, což by znamenalo nutnost provedení úpravy odpočtu. Oba případy znamenají změnu účelu užívání a podle toho, ve kterém roce se obávané situace přihodí, tak velká bude úprava odpočtu. Ta pak bude v těchto případech znamenat odvod části dříve uplatněného DPH na vstupu správci daně. Nasimulujme si situaci prodeje budovy v roce 2012: Budova bez úpravy odpočtu, lhůta již prošla TZ 1až 3 vždy s úpravou odpočtu, velikost odvodu záleží na počtu let, který zbývají do uplynutí lhůty (čím více let chybí, tím větší část odpočtu se bude vracet). Úprava odpočtu se vztahuje i na změny vyplývající z následujícího využití dlouhodobého majetku pro účely nesouvisející s provozováním ekonomické činnosti, což dokládá následující příklad: Příklad 1 úprava odpočtu u pořízení majetku s uplatněným poměrným nárokem na odpočet Dne plátce uvedl do užívání nový automobil a obdržel daňový doklad: Hodnota automobilu bez DPH

17 4 DPH Specifika DPH v oblasti dlouhodobého majetku 2013 Účetní portál 42 DPH 20% Plátce si při nákupu automobilu uplatnil nárok na odpočet v poměrné výši. Důvodem je skutečnost, že se jedná o manažerské vozidlo obchodního ředitele, který je oprávněn vozidlo používat také k soukromým účelům. Míra soukromého užívání se v roce 2011 odhaduje na 20%, proto je stanoven pro toto vozidlo při jeho pořízení odhadnutý poměrný koeficient ve výši 80%. Realizace v DP v základu daně ř DPH (ve sloupci plný nárok na odpočet) Neuplatněná DPH ve výši 40 tis. Kč se stává součástí pořizovací ceny automobilu. Na konci roku 2011 bylo u tohoto auta vypočteno na základě knihy jízd 33% kilometrů k soukromým účelům. Stanovme postup při opravě odpočtu za rok 2011 a poté následně při úpravě odpočtu v následujících letech, pokud následující vývoj míry soukromého užívání je tento: % % % % Výpočet korekce poměrného odpočtu a následné úpravy odpočtu v jednotlivých letech: Rok 2011 / x (0,67 0,80)/ = (vrácení odpočtu na ř. 45 DP) Rok 2012 (0,64 0,67) - úprava se neprování, rozdíl je do 10 procentních bodů Rok 2013 / x (0,95 0,67)/ : 5 = (uplatnění odpočtu ř. 60 DP) Rok 2014 (0,75 0,67) - k úpravě odpočtu nedochází, rozdíl je do 10 procentních bodů Rok 2015 / x (1 0,67)/ : 5 = (uplatnění odpočtu na ř. 60 DP) Varianta: Jak by se postupovalo, pokud by v průběhu roku 2013 byl automobil prodán při stejné míře soukromého užívání. Řešení: Rok 2013 / x (0,95 0,67) x (5 2 )/ : 5 = (uplatnění odpočtu na ř. 60 DP) - 78a odst. 6 ZDPH Tím úprava odpočtu definitivně končí. Majetek vytvořený vlastní činností Zůstaneme v oblasti dlouhodobého majetku, nyní se však soustředíme na situaci, kdy si dlouhodobý majetek opatřujeme vlastní činností. Nedejme se mýlit názvem, pod tento režim spadá i majetek, který je dodáván více než jedním dodavatelem, práce vlastních zaměstnanců přitom není podstatná (vyskytovat se může, ale také nemusí). Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil. Pod tento pojem spadá i technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Definice majetku vytvořeného ve vlastní režii nenavazuje na pojetí majetku vytvořeného ve vlastní režii v účetnictví, nesouvisí tedy s aktivací vlastních nákladů). Stejně jako u jiných zvláštních režimů, je i zde nutné splnit vstupní podmínky, abychom věděli, zda daný dlouhodobý majetek pořizujeme v režimu majetku nabytého vlastní činností, či nikoliv. Podmínky jsou dvě: a) Majetek je pořizován více než jedním dodavatelem a zároveň b) Majetek se bude využívat i pro jiné účely než ekonomickou činnost nebo částečně i pro účely kdy není nárok na odpočet daně, tj. pro částečný nárok na odpočet daně na vstupu. Představme si třeba dům, ve kterém bude plátce částečně bydlet, nebo dům, který se bude zčásti pronajímat neplátcům a zčásti plátcům, nebo dům, ve kterém realizujeme jak činnosti zdanitelné, tak i od daně osvobozené bez nároku na odpočet daně na vstupu. 42

18 4 DPH Specifika DPH v oblasti dlouhodobého majetku 2013 Účetní portál 43 Pokud máme splněné obě vstupní podmínky, je jisté, že pořizujeme majetek vlastní činností a musíme se podřídit zvláštnímu režimu ( 78b odst. 2 ZDPH). V čem jsou odlišnosti tohoto režimu od klasického pořízení dlouhodobého majetku? při vytváření majetku je plátce oprávněn uplatňovat nárok na odpočet daně na vstupu v plné výši, po uvedení do stavu způsobilého k užívání se bude tento majetek považovat za (fiktivní) zdanitelné plnění, které je předmětem daně ( 13 odst. 4 písm. b) ZDPH, přičemž plátce: odvede daň na výstupu, přičemž základ daně stanoví podle 36 odst. 6 písm. a) ZDPH - tj. jako nákladovou cenu uplatní nárok na odpočet daně, jehož výše se bude odvíjet od účelu použití tohoto majetku (krácená výše, částečná výše, případně i plný nárok na odpočet). Režim majetku nabytého vlastní činností je pouhou předehrou pro případnou následnou úpravu odpočtu. Pro tu se poté použijí výše uvedená obecná pravidla úpravy odpočtu s tím, že lhůta pro úpravu odpočtu počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl tento majetek uveden do stavu způsobilého k užívání. Při úpravě odpočtu se pracuje s daní, která vznikla na výstupu a byla uplatňována na vstupu (nikoliv tedy s daní z daňových dokladů). Opět malý příklad aneb čeho si máme při pořízení majetku všímat. Vraťme se do naší stavební firmy a podívejme se, co nově pořizujeme. Co se týče našich domů, budovu skladu využíváme stále jen pro skladování stavebního materiálu. Zato v druhém domě nastaly změny kromě poradenské společnosti ji nyní částečně pronajímáme také pojišťovacím makléřům neplátcům DPH. Úpravu odpočtu jsme si již připravili, čekáme na její realizaci v prosincovém daňovém přiznání. Teď plánujeme a budeme realizovat přístavbu vstupní haly k tomuto domu. Jedná se o poměrné rozsáhlé technické zhodnocení s rozpočtovanými náklady 800 tis. Kč. Hrubou stavbu provedeme vlastními silami, na vnitřní obklady stěn, podlahy a zabudování vestavěného nábytku jsme si sjednali samostatné dodavatele plátce DPH. Jedná se o učebnicový režim majetku vytvořeného vlastní činností zkombinovaný s režimem přenesení daňové povinnosti. Zrekapitulujeme si kroky, které v souvislosti s DPH učiníme: a) Z došlých faktur dodavatelů plátců odvedeme v režimu přenesení daňové povinnosti daň na výstupu a v plné výši (přestože dům je částečně pronajímám neplátcům) uplatníme nárok na odpočet daně na vstupu. b) Z vlastních vstupů uplatňujeme nárok na odpočet v plné výši c) Bedlivě sledujeme datum uvedení technického zhodnocení do užívání a k tomuto datu odvedeme daň na výstupu ze všech hodnot, které se na ocenění nově vzniklého dlouhodobého majetku podílely (tedy zjednodušeně řečeno z údaje na účtu 042) včetně aktivace vlastní práce zaměstnanců a vstupů od neplátců. d) Ve stejném zdaňovacím období, kdy jsme odvedli daň na výstupu, uplatníme nárok na odpočet, který zkrátíme nejprve zálohovým koeficientem a e) na konci roku ještě odpočet přepočítáme při vyúčtování nároku na odpočet vypořádacím koeficientem. f) Dalších 10 let sledujeme tento nově vzniklý dlouhodobý majetek za účelem úpravy odpočtu. Z výše uvedeného výkladu a příkladu je patrné, že obezřetní musíme být zejména u budov a jejich technických zhodnocení, méně už u movitých věcí. V případě pořízení movitých věcí sice může dojít k pořízení více dodavateli, ale jen velmi zřídka se setkáme s užíváním, které by předpokládalo částečný nárok na odpočet daně. Režim nabytí majetku vlastní činností je tedy spojen zejména s pořízením budov a staveb. Prodej dlouhodobého majetku Ve vztahu k novelizovanému 56 ZDPH došlo počínaje ke dvěma změnám: 43

19 4 DPH Specifika DPH v oblasti dlouhodobého majetku 2013 Účetní portál 44 zákonem stanovená lhůta, po kterou je převod nemovitosti zdanitelným plněním, se prodlužuje na pět let. Podle přechodného ustanovení se tato novinka bude vztahovat až na stavby nabyté po s možností zdanění daní na výstupu i dříve nabyté stavby. po této lhůtě je převod nemovitosti osvobozen od daně s tím, že se plátce může rozhodnout, že uskuteční převod nemovitosti jako zdanitelné plnění. Pokud plátce přijme úplatu na budoucí převod nemovitosti jako osvobozené plnění, daň z úplaty nepřizná a po zákonem stanovené lhůtě se rozhodne, že u tohoto převodu nemovitosti uplatní daň, je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění, bez daně za toto zdanitelné plnění. Příklad 2 prodej stavby skladu v podmínkách roku 2012 a 2013 Společnost v dubnu 2009 zakoupila a uvedla do užívání novostavbu budovy skladu a uplatnila plný nárok na odpočet daně na vstupu. Následně bylo v roce 2012 dokončeno technické zhodnocení této stavby, přičemž při jeho pořízení byl, stejně jako v případě nákupu budovy, uplatněn nárok na odpočet daně v plné výši. Porovnejme způsoby prodeje stavby v únoru 2012 a červnu 2013: 1. Pokud by byla stavba prodávána v únoru 2012, jednalo by se o vznik zdanitelného plnění v sazbě daně 20%. Právě vzhledem ke vzniku zdanitelného plnění by nevznikl důvod k výpočtu úpravy odpočtu ani z hodnoty budovy, ani z hodnoty technického zhodnocení. 2. Pokud by byla stavba prodávána v roce 2013, mohl by se prodávající rozhodnout pro prodej zdanitelný, nebo pro prodej od daně osvobozený bez nároku na odpočet daně na vstupu. a) Zdanitelný výstup by nebyl provázen úpravou odpočtu a vrácením části daně uplatněné při pořízení budovy ani technického zhodnocení, b) Výstup od daně osvobozený by vyvolal potřebu výpočtu úpravy odpočtu a vzniku povinnosti vrátit část daně uplatněné na vstupu jak při pořízení budovy, tak i z hodnoty technického zhodnocení. Příklad 3 nákup, pronájem a následný prodej budovy skladu a úprava odpočtu v celém průběhu Společnost v dubnu 2011 zakoupila a uvedla do užívání na účet dlouhodobého majetku novostavbu budovy skladu a uplatnila z důvodu částečného pronájmu budovy neplátcům, krácený nárok na odpočet ve výši 80% na základě zálohového koeficientu. Základ daně činil tis. Kč, nekrácená daň na vstupu pak 450 tis. Kč (uplatněno pouze 360 tis. Kč). Vypořádací koeficient činil také 80%, nárok na odpočet se tedy nezměnil. Následně bylo v roce 2012 dokončeno technické zhodnocení této stavby. Vzhledem k tomu, že osvobozený nájem již v roce 2012 nepokračoval a budova byla užívána za účelem dosažení zdanitelných výstupů, byl v případě technického zhodnocení uplatněn nárok na odpočet daně v plné výši (základ daně činil tis. Kč, DPH 200 tis. Kč). V květnu roku 2015 bude budova prodána za tis. Kč. Úkolem je stanovit daňové povinnost, případně nároky prodávajícího. Řešení: V případě prodeje v roce 2015 se prodávající může rozhodnout pro prodej zdanitelný, nebo pro prodej od daně osvobozený bez nároku na odpočet daně na vstupu. a) Prodej zdanitelný Na výstupu bude odvedena DPH ve výši sazby daně platné v roce 2015 k datu uskutečnění zdanitelného plnění ze základu daně tis. Kč (datum předání stavby proběhlo ještě před zápisem do katastru dne ) a to řádku 1 daňového přiznání. Základ daně tis. Kč bude vykázán také na řádku 51 levý sloupec, neboť tato tržba neovlivní výši koeficientu. V prosincovém daňovém přiznání roku 2015 bude možné provést úpravu odpočtu na budovu: / x (100% - 80%) x 6/ : 10 = (řádek 60 daňového přiznání s kladným znaménkem). V letech roce 2012 až 2014 byl také proveden obdobný výpočet, na základě kterého plátce obdržel z titulu úpravy odpočtu na budovu, která již nebyla pronajata plátci, částku: / x (100% - 80%)/ : 10 = (řádek 60 daňového přiznání s kladným znaménkem Celkem tedy plátce na úpravě odpočtu postupně obdržel: Za roky 2012, 2013 a x 9000 Za rok

20 4 DPH Specifika DPH v oblasti dlouhodobého majetku 2013 Účetní portál 45 Celkem tedy Kč b) Prodej od daně osvobozený Na výstupu bude uplatněno osvobození od daně, které se k uvede ve výši základu daně tis. Kč do řádku 50 a 51 pravý sloupec daňového přiznání. Tato tržba neovlivňuje výši koeficientu. V prosincovém daňovém přiznání roku 2015 bude nutné provést úpravu odpočtu na budovu z titulu osvobozeného prodeje budovy: / x (0% - 80%) x 6/ : 10 = (řádek 60 daňového přiznání se záporným znaménkem). V letech 2012 až 2014 byl také proveden výpočet úpravy odpočtu na budovu, která přestala být pronajímána neplátcům, na základě kterého plátce obdržel částku: / x (100% - 80%)/ : 10 = (řádek 60 daňového přiznání s kladným znaménkem V prosincovém daňovém přiznání roku 2015 bude nutné provést úpravu odpočtu na technické zhodnocení z titulu osvobozeného prodeje budovy: / x (0% - 100%) x 7/ : 10 = (řádek 60 daňového přiznání se záporným znaménkem) V letech 2012 až 2014 u technického zhodnocení nebyl proveden výpočet úpravy odpočtu, neboť nedošlo ke změně účelu užívání. Celkem tedy plátce odvede následující daně: V květnu V prosinci: daň na výstupu ze základu daně tis. Kč. odvod z titulu úpravy odpočtu budovy 216 tis. Kč odvod z titulu úpravy odpočtu z TZ 140 tis. Kč Příklad byl směrován na prodej budovy, neboť právě do této oblasti míří novela zákona a problémy spojené s úpravou odpočtu. V případě prodeje movitých věcí řešíme pouze standardní problémy místa plnění, data uskutečnění zdanitelného plnění a výše sazby daně. Pro pořádek ještě uvedu, že tržby z prodeje dlouhodobého majetku, ať se již jedná o prodej od daně osvobozený či o prodej zdanitelný, nevchází do výpočtu koeficientu pro krácení daně na vstupu a z tohoto důvodu jsou tržby z prodeje majetku uváděny na řádku 51 daňového přiznání. 45

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová REZERVY Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová Legislativní úprava Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje způsoby tvorby a výši rezerv a určuje, které rezervy jsou

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 zejména tím, že její konec v případě, kdy je určena podle týdnů, měsíců nebo let, připadá na den, který se pojmenováním

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 2. část podklady pro on-line seminář 3. 2. 2015 očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Odpočet na vědu, výzkum a odborné vzdělávání 2014 RNDr. Ivan BRYCHTA podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Zákonné vymezení zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více