Výroční zpráva Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace"

Transkript

1 příspěvková organizace Zámečnická 288/9, ZNOJMO tel.: Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

2 OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK Rozbor hospodaření Rozbor výdajových položek Rozbor příjmových položek Hospodářský výsledek Rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů za rok Plnění plánu k Přehled fondů a finančních prostředků Čerpání neinvestičních výdajů III. Činnost MěK Statistické údaje r Knihovní fond Výpůjčky - Uživatelé a návštěvníci Elektronické služby knihovny. Ostatní ukazatele. MVS Oddělení doplňování a zpracování fondů Studovna. Veřejný internet. Fond regionální literatury Knihovna rakouské literatury Oddělení pro dospělé čtenáře Kulturně vzdělávací aktivity MěK Znojmo Hudební oddělení Dětské oddělení. Veřejný internet pro děti Pobočky Loucká a Gagarinova Pobočka Loucká Pobočka Gagarinova Pobočka Načeratice Pobočky Konice a Mramotice Pobočka Konice Pobočka Mramotice IV. Výkon regionální funkce pro Znojemsko Komentář ke statistickému výkazu výkonu RF Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven Výkaz financování regionálních funkcí knihoven Komentář k Výkazu financování regionálních funkcí $ Porovnání finančního plánu se skutečným čerpáním V. Přílohy Příl. 1. Kalendář kulturně vzdělávacích akcí MěK Znojmo v r Příl. 2. Výstavní plán galerie v Domě porozumění r

3 I. ÚVOD Během roku 2011 poskytla Městská knihovna Znojmo své služby bezmála návštěvníkům. Hlavním cílem knihovny je nabízet kvalitní služby v co největší možné míře a podílet se na rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. I tento rok knihovna rozšiřovala své kulturní aktivity směrem k veřejnosti v rámci programu Knihovna 21. století Knihovna jako komunitní centrum. Zúčastnila se opět všech významných celostátních knihovnických projektů: Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den poezie, Den pro dětskou knihu. Knihovna i nadále úzce spolupracovala se školami, čímž ve velké míře podporuje vztah dětí k četbě a ke čtenářství. Rovněž rozšiřovala svoji nabídku kulturních aktivit pro znojemskou veřejnost někdy až nad kapacitní možnosti konferenčního sálu, který je pro tyto účely k dispozici. Veškerých kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných všemi odděleními a pobočkami bylo 537 a zúčastnilo se jich návštěvníků. Výrazný úspěch měla Akademie 3. věku, která pokračovala již 4. ročníkem. Znojemští senioři tak zcela naplnili Štukový sál Znojemské besedy, ve kterém se A3V z kapacitních důvodů koná. Celý studijní rok byl zakončen v rámci přednášek naučnou exkurzí do Lednice. Mimo již dlouho rozšířenou akci Noc S Andersenem, pořádanou každoročně pro dětské čtenáře, pokračovala knihovna i ve své tradiční akci nočního čtení pro dospělé, nazvané Noc s Boccacciem. Svoji činnost knihovna zaměřovala i na spoluúčast při akcích humanitárních organizací a organizací pro zdravotně handicapované spoluobčany. V galerii v Domě porozumění na Slepičím trhu uspořádala MěK řadu velmi úspěšných výstav. Na pořádání kulturně vzdělávacích akcích se v rámci svých schopností a dovedností vždy podílela většina pracovníků knihovny. Snížena byla ovšem akviziční činnost, což mělo přirozený důsledek v poklesu atraktivnosti fondu a rozsahu nabídky služeb. To vše z hlavní příčiny v nedostatku finančních prostředků (snížený rozpočet) a stále se zvyšujících cen veškerých knih. Rozvoj internetu a množství informací šířených jeho prostřednictvím se odrazilo i na přístupu tzv. virtuálních návštěvníků knihovnických webových stránek (www.knihovnazn.cz). Velkou zásluhu na tom mají i kvalitně zpracované WWW stránky. V celostátní soutěži Biblioweb o nejlepší webovou prezentaci knihoven díky hlasování veřejnosti obsadila MěK Znojmo 2. místo. Návštěvníků těchto stránek bylo v roce 2011 celkem Číslo představuje pak dále počet návštěvníků, kteří využívali internet přímo v knihovně. Knihovna však neustále rozvíjela i svoje tradiční služby, a to je výpůjční činnost. Počet výpůjček činil celkem , z toho prolongací. Ve spolupráci s MZK v Brně posiluje knihovna i svoji regionální funkci pomoc knihovnám znojemského regionu (bez ohledu na velikost obce a lokalit, v níž knihovny působí). Pomoc spočívá v poradenské a konzultační činnosti, vzdělávání knihovníků, zpracování statistik, cirkulace výměnného fondu. Z finančních důvodů se již poněkolikáté nepodařilo vydat v r dokončenou publikaci Starostové města Znojma od středověku do současnosti, mapující vývoj městské správy ve Znojmě včetně životopisů představitelů města, která vznikla ve spolupráci s historikem Jihomoravského muzea PhDr. Jiřím Kacetlem. Právě tato spolupráce napomohla uskutečnit záměr realizace přednášek o historii obcí Znojemska (rok 2011-Historie obce Mramotice). V této nastoupené cestě bude MěK Znojmo pokračovat i nadále. 3

4 II. EKONOMIKA MěK ZNOJMO 1. ROZBOR HOSPODAŘENÍ Hospodaření a činnost MěK Znojmo v r byly v souladu se zřizovací listinou a platnými právními předpisy. Činnost byla zajištěna finančním příspěvkem zřizovatele Městem Znojmo přiznaným na základě: $ usnesení ZM č. 20/2011, bod č. 819, ze dne , ve výši ,-- Kč $ neinvestiční příspěvek na provoz ,-- Kč $ investiční příspěvek 0,-- Kč Na zajištění výkonu regionálních funkcí pro znojemský region byla v rámci trojstranných smluv (smlouva mezi MZK Brno a Jihomoravským krajem, smlouva mezi MěK Znojmo a Jihomoravským krajem a smlouva mezi MěK Znojmo a MZK Brno) knihovně přiznána dotace z prostředků Jihomoravského kraje ve výši ,- Kč, poskytnuta ve třech splátkách prostřednictvím MZK Brno přímo na účet knihovny. Dotace byla vyčerpána v plné výši, rozbor hospodaření s příspěvkem na výkon regionálních funkcí je součástí tabulky Plnění plánu k Organizace dále hospodařila s neinvestičním příspěvkem od Ministerstva kultury, na základě rozhodnutí: $ č. j. 3/110A MK-S 3682/2011 OUK ve výši ,- Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na pokrytí grantu Knihovna 21. století a plně vyčerpány, viz. vyúčtování grantu. $ č. j. 238/MK S 5352/2011 SOLK ve výši ,- Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na pokrytí grantu VISK 3 a plně vyčerpány, viz. Vyúčtování grantu. Pouze malou část nákladů na činnost hradila knihovna z vlastních příjmů z tržeb z hlavní činnosti, rozpočtovanou ve výši ,- Kč. Se souhlasem zřizovatele byl čerpán Investiční fond ve výši ,00 Kč. Finanční prostředky byly použity na posílení zdrojů na opravy - výměna 2 ks ohřívačů vody ,00 Kč, údržba 2 ks klimatizační jednotky 9 360,00 Kč, oprava zabezpečovacího systému v budově MěK Znojmo ,00 Kč. Dále byl se souhlasem zřizovatele použít rezervní fond ve výši 5 779,54 Kč na nákup knižního fondu. 4

5 Se svěřeným majetkem organizace nakládá dle Zákona o účetnictví čís. 563/91 Sb., ve znění následných předpisů, vyhlášky č. 270/2010Sb., o inventarizaci majetku závazků a v souladu s Komisionářskou smlouvou ze dne Fyzické inventarizaci k byl podroben veškerý majetek svěřený do užívání, nebyly zjištěny žádné rozdíly. Stav majetku k $ Účet 022 Samost.movité věci a soubory ,15 $ Účet 082 Opr. k movit. věcem a souborům ,65 $ Účet 401 Jmění účetní jednotky ,50 $ Účet 028 Drobný dlouhodobý hmot. majetek ,08 $ Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmot. majetek ,30 $ Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmot. Majetek ,20 $ Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ,22 $ Účet 966 Majetek vypůjčený , Rozbor výdajových položek Celkový přehled čerpání rozpočtu je uveden v tis. Kč v tabulce Čerpání neinvestičních výdajů za rok 2011 a v Kč v tabulce Plnění plánu k Rozbor čerpání jednotlivých položek účtů v porovnání na celoroční plán: Účet 501 spotřeba materiálu Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Materiál celkem , ,74 122,802 V tom: dokumenty celkem V tom: knihy zvukové knihy, CD periodika , , , , , , , ,48 131,16 147,11 104,66 95,88 DDHM 31000, ,00 99,60 ostatní materiál , ,30 93,67 Nákup knih byl mírně překročen o úsporu v ostatních položkách, finanční prostředky byly použity na doplnění knižního fondu o požadované tituly ze strany čtenářů. Nákup zvukových záznamů a CD byl mírně překročen oproti stanovenému rozpočtu. Došlo k přehodnocení odebíraných periodik a byly tak uspokojivě pokryty požadavky návštěvníků studovny. DDHM byly zakoupeny dva kusy PC do kanceláří knihovny, stávající byly použity pro uživatele internetu. U ostatního spotřebního materiálu nedošlo k výraznějším výkyvům, je zde zahrnut materiál zajišťující jednak chod knihovny a materiál sloužící k propagaci kulturních akcí MěK. V této položce je též zahrnut povinný podíl zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. 5

6 Účet 502 spotřeba energií Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Energie celkem , ,00 99,28 V tom: voda 20000, ,00 96,39 plyn , ,00 99,40 elektřina , ,00 99,76 pevná paliva - Načeratice 20000, ,00 95,31 Energie byly čerpány v souladu s rozpočtem, nedošlo k výraznějším odchylkám. Účet 511 opravy a udržování Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Opravy a údržby celkem , ,40 99,98 Opravy a udržování běžné 51000, ,40 99,96 Opravy a udržování použití FRM 56108, ,00 100,00 Rozpočtová částka na opravu a údržbu byla plně vyčerpána, finanční prostředky byly použity na nutné opravy zajišťující chod knihovny. Na opravy většího rozsahu byl v roce 2011 se souhlasem zřizovatele čerpán investiční fond ve výši ,00 Kč. Účet 512 cestovné Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Cestovné 8 000, ,00 91,00 Cestovné bylo převážně čerpáno na vzdělávací akce pracovníků MěK Znojmo. Účet 513 náklady na reprezentaci Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Náklady na reprezentaci , ,00 63,91 Úspora vznikla zajištěním části občerstvení pro akce MěK sponzorskou cestou. Účet 518 ostatní služby Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Služby celkem , ,07 97,73 V tom: služby pošt 60000, ,00 91,35 služby telekomu 80000, ,79 95,34 služby internet 73000, ,00 99,95 nájemné , ,00 97,80 přepravné 5000, ,00 92,96 SW služby 41000, ,00 98,06 přípl. na stravné , ,00 99,66 ostatní služby , ,28 97,88 U služeb nedošlo k výraznějším odchylkám od stanoveného rozpočtu. Jsou zde zahrnuty služby zabezpečující provoz MěK a poboček. 6

7 Účty 521, 524, 527, 528: mzdové náklady vč. odvodů Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Mzdy celkem , ,00 98,65 v tom: mzdy , ,00 98,73 odvody sociální pojištění , ,00 98,36 odvody zdravotní pojištění , ,00 náhrada mzdy nemoc 10000, ,00 105,43 OON , ,00 97, 51 odvody z mezd FKSP 54000, ,00 97,72 Mzdové prostředky nebyly vyčerpány v plné výši, úspora byla vytvořena v bodě 2, (viz Rozbor mzdových prostředků z ). Odvody na zdravotní a sociální pojištění byly čerpány v návaznosti na mzdy. U prostředků na OON došlo k plánovanému vyplacení odstupného (viz Rozpočet OON na rok 2011 z ), i přesto byla vytvořena menší úspora. Veškeré uspořené finanční prostředky byly použity na nákup knižního fondu. Účet 525 ostatní sociální pojištění Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Úrazové pojištění zaměstnanců , ,00 98,40 Účet 549 jiné ostatní náklady Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Bankovní poplatky , ,00 96,07 Účet 551: Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Plán Kč Skutečnost Kč % plnění , ,00 99,29 Organizace provádí účetní odpisy v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Nedošlo k většímu výkyvu od stanoveného rozpočtu. 1.2 Rozbor příjmových položek Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Příjmy celkem , ,29 103,48 V tom: paušální poplatky uživatelů ,00 náhrady za ztracené knihy 3757,00 poplatky za tisk a kopírování 23148,00 ostatní služby 55558,00 bankovní úroky 302,29 ostatní výnosy 76235,00 Ostatní služby jsou tvořeny převážně z poplatků za uskutečněné vzdělávací kurzy akademie třetího věku a kurz kreslení, ostatní výnosy obsahují přeplatky z vyúčtování energií. 7

8 1.3 Hospodářský výsledek Hospodaření MěK v roce 2011 skončilo s nulovým hospodářským výsledkem. Přílohy: Rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů Finanční plán na rok 2011 MěÚ Znojmo Čerpání neinvestičních výdajů za rok 2011 Plnění plánu k Návrh na rozdělení HV Přehled fondů a finančních prostředků za rok 2011 Přehled peněžních fondů k Smlouva o přidělení finančních prostředků pro zabezpečení RF 2011 Komentář k Výkazu financování regionálních funkcí za rok 2011 Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MK (grant Knihovna 21. století ) Vyúčtování grantu Knihovna 21. století Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtuj (grant VISK 3 ) Vyúčtování grantu VISK 3 Inventarizace účtu třídy 3 Inventarizace stavu pokladny k účet 261 Kopie pokladní knihy k Inventarizace stavu cenin účet 263 Kopie knihy cenin k Inventarizace čisticích prostředků k Inventarizace FKSP k účet 412 Inventarizace závazků k Kopie knihy dodavatelů k Kopie knihy odběratelů k Kopie bankovního výpisu k č. účtu 241 Kopie bankovního výpisu k č. účtu 243 Spotřeba energií za rok 2011 Hlavní kniha 12/2011 8

9 1.4 Rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů k Dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele Dotace na provoz z rozpočtu KÚ JMK ,00 Kč ,00 Kč Dotace na grant ze státního rozpočtu MK: Knihovna 21. století ,00 Kč VISK ,00 Kč Dotace celkem: ,00 Kč 9

10 2. PLNĚNÍ PLÁNU K položka název město reg. čin. celkem 5136 Knihy plán skut ,96 147,11 plán skut ,80 % pln. 106,03 plán skut %pln Tisk ,50 95, ,00 73, Zvukové knihy, CD ,00 104, DDHM ostatní ,80 99, Nákup materiálu jinde neuvedeného ,30 93, , Voda ,00 96, ,00 75, Plyn ,00 99, ,00 124, Elektrická energie ,00 99, ,00 100, Pevná paliva ,00 95, Služby pošt ,00 91, ,00 35, Služby telekomu a radiokomunikací ,79 95, ,00 90, Služby internet ,00 99, ,00 65, Služby SW ,00 98, ,00 98, Ostatní služby ,28 97, ,00 100, Nájemné ,00 97, Přepravné ,00 99, ,00 82, Cestovné ,00 96, ,00 58, Příspěvek na stravné ,00 99, ,00 99, služby bank ,00 96,07 Pojištění+ost.fin.služby KOOP ,00 98, ,00 87, Mzdy ,00 98, ,00 100, odvody z mezd ,00 98, ,00 98, odvody z mezd FKSP ,003 97, ,00 94, OON ,00 97, ,00 100, Opravy a udržování-běžné ,40 99, ,00 22, Náklady na reprezentaci ,00 63, Odpisy ,00 99,29 Tržby ,29 103,48 Žádost celkem ,00 100, ,00 100,00 Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00

11 3. PŘEHED FONDŮ A FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MD D Kont. zůstatek 241 Běžný účet , BÚ fond odměn 72766, BÚ rezervní fond , BÚ fond reprodukce , celkem , pokladna 8197, stravenky 0, sklad čistících prostředků 11789,00 finanční prostředky celkem , mylné platby 314 poskytnuté zálohy , odběratelé 0, náklady příštích období 13622,00 FKSP odměny, úrok fin.prostř.+ pohl , závazky spl.do 10,1 1168, závazky spl.po 10,1 4619, zaměstnanci 18280, závazky vůči zaměstnan , sociální pojištění , daň 53260,00 převod FKSP - pros ,00 dohadné položky ,00 závazky celkem ,00 prostředky celkem , ,00 fond odměn 72776,00 fond rezervní ,20 fond reprodukce ,32 celkem fondy ,52 zisk 0,00 neuhr. ztráta kontrolní součet , ,52 FKSP ,96 účet ,96 10

12 půjčky ,00 převod dotace -1945,00 převod úrok, odměny kontrolní součet , ,96 fond investičního maj , poř.cena , investice celkem , oprávky ,65 kontrolní součet , ,15 11

13 4. ČERPÁNÍ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Rozpočet Skutečnost % plnění v tis. v tis. Tržby za vlastní výkony (60x) 490,00 507,40 103,55 Poplatky běžná činnost ( , ,55 Ostatní vlastní příjmy 10,00 10,00 100,00 v tom: úroky (644) 10,00 ostatní (645) 10,00 0,00 0,00 Vlastní příjmy celkem 500,00 517,40 103,48 Finanční přisp. od zřizovatele 9000, ,00 100,00 Finanční přisp. na provoz (649) 9000, ,00 100,00 Z D R O J E C E L K E M 9500, ,40 100,18 Mzdy celkem 5550, ,81 98,68 v tom: mzdy (521) 5345, ,942 98,73 00N (521) 205,00 199,89 97,51 Povinné pojištění 1828, ,86 98,57 v tom: sociální pojištění (524) 1347, ,27 98,42 zdravotní pojištění (524) 481,00 476,18 99,00 Spotřeba materiálu 681,00 825,61 121,23 dokumenty-knihy (501) 340,00 500,16 147,11 dokumenty-tisk (501) 150,00 143,83 95,89 dokumenty-zvukové knihy,cd (501) 5,00 5,23 104,60 drobný hmotný majetek (501) 31,00 30,88 99,61 pevná paliva (501) 20,00 19,06 95,30 ostatní materiál (501) 135,00 126,45 93,67 Spotřeba energie 414,00 411,83 99,48 v tom: voda (502) 20,00 19,28 96,40 pára (502) 0,00 0,00 plyn (502) 138,00 137,18 99,41 elektrická energie (502) 256,00 255,37 99,75 Služby 74,00 68,26 92,24 v tom: opravy a udržování (511) 51,00 50,97 99,94 cestovné (512) 8,00 7,70 96,25 náklady na reprezentaci (513) 15,00 9,59 63,93 ostatní služby 854,00 736,86 97,73 v tom: služby pošt (518) 60,00 54,81 91,35 služby telekom.a radiokom. (518) 80,00 76,27 95,34 služby internet (518) 73,00 72,96 99,95 služby SW (518) ,20 98,05 nájemné (518) 125,00 122,25 97,80 přepravné (518) 5,00 4,65 93,00 příspěvek na stravné (518) 200,00 199,32 99,66 ostatní služby (518) 170,00 166,,40 97,88 Ostatní sociální náklady 70,00 68,51 97,87 v tom: jiné sociální náklady (525) 16,00 15,74 98,38 odvody do FKSP (528) 54,00 52,77 97,72 Jiné ostatní náklady 129,00 127,66 98,96 služby peněžních ústavů (549) 13,00 12,49 96,08 odpisy HIM a NIM (551) 116,00 115,17 99,28 NAKLADY CELKEM 9500, ,40 100,18 ROZDÍL (zdroje minus náklady) 0,00 0,00 Jedná se jen o náklady, vynaložené z prostředků zřizovatele. Použití fondů: RF - na knihy 5779,54 FRM-na opravy a údržbu: 56108,00 12

14 III. ČINNOST MěK ZNOJMO 1. STATISTICKÉ ÚDAJE r Statistické údaje jsou převzaty z Ročních výkazů o knihovně r a Zahrnují údaje z centrální knihovny MěK Znojmo a 2 plně profesionalizovaných poboček, pobočky Loucká a pobočky Gagarinova. Údaje z částečně profesionalizované pobočky v Načeraticích a 2 neprofesionalizovaných poboček v Konicích a Mramoticích jsou sledovány na samostatných statistických výkazech a jsou uvedeny ve stručném přehledu pod bodem 9 a 10. $ Knihovní fond (KF) Knihovní jednotky r r Index r Knihovní jednotky celkem k v tom: naučná literatura krásná literatura zvukové dokumenty zvukové obrazové dokumenty elektronické dokumenty Přírůstky knihovních jednotek Úbytky knihovních jednotek Počet docházejících periodik $ Výpůjčky r r Index r Výpůjčky celkem v tom: naučná literatura pro dospělé krásná literatura pro dospělé naučná literatura pro děti krásná literatura pro děti ostatní dokumenty (audiovizuální ) 1078 periodika $ Uživatelé a návštěvníci r r Index r Registrovaí uživatelé z toho: registrovaní uživatelé do 15 let Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) z toho: návštěvníci využívající internet návštěvníci kulturních akcí návštěvníci vzdělávacích akcí

15 $ Elektronické služby knihovny r r Index r Počet návštěv webové stránky knihovny Počet vstupů do elektronického katalogu Vstupy do elektronického výpůjčního protokolu On-line informační služby (zodpovězené dotazy $ Ostatní ukazatele r r Inder r Kulturně vzdělávací akce! (besedy, výstavy, autorská čtení aj.) Semináře, odborné porady, konzultace Vydané publikace Počet studijních míst Počet počítačů na uživatele z toho: připojených na internet Plocha knihovny na uživatel Počet hodin pro veřejnost týdně $ Meziknihovní výpůjční služba Požadavky obdržené z jiných knihoven Požadavky zasílané jiným knihovnám Počet požadavků 2721 Počet požadavků 147 Počet kladně vyřízených požadavků 2706 Počet kladně vyřízených požadavků

16 2. ODDĚLENÍ DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDU AKVIZICE Knihy přírůstky: V roce 2011 bylo pro MěK zpracováno celkem nových knih, včetně knižních darů od čtenářů nebo vydavatelů. Oddělení pro dospělé sv. Nové knihy sv. Oddělení pro mládež 432 sv. Knižní dary 385 sv. Pobočka Gagarinova 230 sv. Celkem: sv. Pobočka Loucká 259 sv. Studovna 26 sv. DARY: Regionální literatura 73 sv. MěK 159 sv. Rakouská knihovna 134 sv. Rakouská knihovna 134 sv. MěK celkem: sv. Výměnné fondy 92 sv. Výměnné fondy sv. Celkem: 385 sv. CELKEM: sv. Průměrná cena nově pořízených knih, včetně knih pro výměnné fondy, činila 198,40 Kč. Průměrná cena nově pořízených knih pouze pro MěK činila 221,30 Kč. Pro neprofesionální pobočky MěK bylo zpracováno celkem 57 nových knih, v celkové hodnotě ,00 Kč. Nové knihy: Konice 20 sv ,30 Kč Mramotice 16 sv ,70 Kč Načeratice 21 sv ,00 Kč Celkem: 57sv ,00 Kč V rámci projektu Česká kniha, vyhlášeného MK ČR, získala naše knihovna zdarma 10 nových knih českých autorů, v hodnotě 2.913,00 Kč. Po celý rok byla průběžně prováděna oprava poškozených knih. Knihy úbytky: V roce 2011 bylo z fondu MěK vyřazeno celkem 1060 knih. Jednalo se o knihy opotřebované nebo obsahově zastaralé. Vyřazené knihy byly nejprve nabídnuty knihovnám regionu prostřednictvím u. Této nabídky využilo 7 knihoven (Ctidružice, Havraníky, Konice, Křidlůvky, Moravský Krumlov, Šatov a Šumná). Těmto knihovnám bylo bezplatně převedeno 126 knih. 15

17 Úbytky v jednotlivých odděleních: Oddělení pro dospělé Oddělení pro mládež Pobočka Gagarinova Pobočka Loucká Výměnné fondy Celkem: 401 sv. 2 sv. 342 sv. 245 sv. 70 sv sv. V oddělení pro dospělé čtenáře bylo dokončeno nové označení všech knih pro mládež. Na hřbetě byly označeny písmenem M, což poslouží čtenářům k lepší orientaci ve volném výběru. Zvukové dokumenty: Celkem bylo zpracováno 24 zvukových dokumentů (CD), z toho 3 nosiče byl získány formou daru pro rakouskou knihovnu. Hudební oddělení: Rakouská knihovna: 21 CD 3 CD Na hudební nosiče pro hudební oddělení bylo vynaloženo 5.233,00 Kč. Z finančních důvodů nebyly v tomto roce nakupovány zvukové knihy pro nevidomé. ROZPOČET čerpání Knihy pro MěK: Knihy pro MK: Celkem: ,50 Kč ,00 Kč ,50 Kč Čerpání financí na knihy v jednotlivých odděleních: Oddělení pro dospělé ,65 Kč 1363 sv. Oddělení pro mládež ,20 Kč 432 sv. Pobočka Gagarinova ,19 Kč 230 sv. Pobočka Loucká ,99 Kč 259 sv. Studovna 8.231,47 Kč 26 sv. Regionální fond 4.551,00 Kč 73 sv. Rakouská knihovna 0,00 Kč 134 sv. MěK celkem: ,50 Kč 2517 sv. Výměnné fondy ,80 Kč 3498 sv. CELKEM: ,30 Kč 6015 sv. 16

18 Různé: V průběhu roku byla nadále prováděna oprava katalogizačních záznamů v návaznosti na záznamy v UNIMARCU. (Přechod z programu LANIUS na CLAVIUS způsobil, že některé záznamy neodpovídají pravidlům katalogizace podle AACR 2). Dosud bylo zkontrolováno 7195 záznamů z roku Z tohoto roku zbývá ještě zkontrolovat a opravit 3032 záznamů. V opravách bude pokračováno v průběhu roku Dále byla prováděna oprava katalogizačních záznamů MK Hnanice. Celkem bylo opraveno ca 2100 záznamů (záznamy byly bez katalogizačních náležitostí, které předepisují pravidla AACR 2). Zbývá ještě opravit ca 355 záznamů. Také zde bude v opravách pokračováno v průběhu roku Pracovnice oddělení sleduje veškeré změny, které se týkají jmenné a věcné katalogizace. V říjnu byl navštíven knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, na kterém byly také, dle finančních možností nakoupeny knižní novinky nebo knihy s výhodným rabatem. Od července 2011 byl na oddělení snížen počet zaměstnanců o jednu pracovní sílu. 17

19 3. STUDOVNA A ČÍTÁRNA. VEŘEJNÝ INTERNET. FOND REGIONÁLNÍ LITERATURY Studovna MěK Znojmo nabízí tyto služby: informační výpůjční (prezenční, absenční) rešeršní reprografické přístup na Internet Návštěvníci tohoto oddělení získávají aktuální informace několika způsoby: při osobní návštěvě, telefonicky nebo zasláním u s konkrétním dotazem. Číselné ukazatele: Návštěvníci studovny Počet výpůjček celkem Z toho výpůjček periodik Počet výpůjček na 1 návštěvníka... 3,92 Uživatelé Internetu Kromě přístupu na Internet umožňovala studovna svým uživatelům přístup do databáze ASPI. V průběhu roku přibyl i elektronický ON-LINE katalog pro snadné vyhledávání v knihovním fondu MěK. Doplňování knižního fondu: Příruční knihovna Regionální fond 39 sv. v hodnotě ,- Kč 170 sv. v hodnotě ,- Kč Denní a regionální tisk a periodika odebíráno celkem z toho... 7 cizojazyčných a 53 regionálních titulů Excerpce článků z tisku, periodik a sborníků článků Kopírování 3798 Tisky 7685 Poplatky vybrané za kopírování/tisky Kč/ Kč Ostatní poplatky (upomínky, popl. za jednorázovou návštěvu) Kč Poplatky celkem Kč 18

20 Ediční činnost: Znojemsko v tisku 2010 výběrová regionální časopisecká bibliografie Kalendárium referáty o regionálních osobnostech na webu Informační leták Bezpečnost při práci na internetu (základní rady pro uživatele internetu). Starostové města Znojma od středověku do současnosti připraveno k tisku od r Z finančních důvodů stále nebylo vydáno. Kolektivní akce: knihovnické lekce pro školy... 8 Spoluúčast pracovníků studovny na akcích knihovny: Pracovníci studovny se podíleli na zabezpečení kulturně vzdělávacích akcí knihovny pořádaných v konferenčním sále, na výstavní činnosti v galerii v Domě porozumění a při spoluúčasti MěK Znojmo na celostátních knihovnických akcích (např. Březen-měsíc čtenářů, Týden knihoven a Den poezie). Zajišťovali technické zázemí, propagační materiály (přednášky, vernisáže, Akademie třetího věku) a zároveň se podíleli na propagaci knihovny na internetu (knihovnické WWW stránky) rozesíláním pozvánek a následné vyhotovení a zpracování fotodokumentace. Rovněž se podíleli na soutěži o nejlepší webovou prezentaci knihovny - Biblioweb MěK Znojmo se umístila ve své kategorii (knihovna v obci nad 20 tisíc obyvatel) na 9. místě, v internetovém hlasování pak na 2. místě. Propagace nástěnky: Nástěnka, o kterou se studovna dělí s půjčovnou pro dospělé čtenáře: Celostátní knihovnické akce a knihovnické zajímavosti... 6 Samostatná nástěnka: Propagace kulturně vzdělávacích akcí podle daného programu. Nástěnka konferenčního sálu průběžné informace. Vzdělávání: Pracovnice studovny se zúčastnily také dvou vzdělávacích akcí, pořádaných MZK v Brně. Knihovny a mediální svět Vyhledávání v bezplatných bibliografických databázích českých článků Jelikož neustále roste počet virtuálních návštěvníků knihovny, pracovníci tohoto oddělení zdokonalují webové stránky MěK Znojmo a oslovují rovněž uživatele sociálních sítí - Facebook. Nabízejí informativní stránky související s činností knihovny a jejich aktivitami a přehledně informují o knižních novinkách. Studovna již přes rok využívá nově rekonstruovanou místnost a poskytuje tak příjemné místo pro své návštěvníky. 19

21 Využití WWW katalogu MěK Znojmo v r ROK 2011 Počet dotazů (hledání) Počet vstupů do katalogu z prostoru knihovny z prostoru mimo knihovnu Počet vstupů do už. konta z prostoru knihovny z prostoru mimo knihovnu Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

22 4. KNIHOVNA RAKOUSKÉ LITERATURY - ÖSTERREICH-BIBLIOTHEK Číselné ukazatele: Registrovaní čtenáři Návštěvníci Výpůjčky celkem z toho: beletrie naučná literatura z toho. periodika AV media Knihovní fond k Přírůstek za rok Úbytek... 0 Kolektivní akce: procházka městem Znojmem v německém jazyce pro 25 studentů dvojjazyčného gymnázia (2.ročník) procházka městem Znojmem v německém jazyce pro 34 studentů dvojjazyčného gymnázia (2. ročník) spolupráce s organizací Aktion Česká republika - Rakousko při pořádání Letní literární školy (zúčastnilo se 22 studentů germanistiky) autorské čtení německy píšícího spisovatele českého původu Milana Ráčka spojené s promítáním DVD Autorenporträt (zúčastnilo se 25 návštěvníků z řad veřejnosti). Vzdělávací akce: Den otevřených dveří (exkurze) 2 návštěvníci exkurze 3.B, dvojjazyčné gymnázium, 17 účastníků exkurze pro studenty pedagogiky (při GZ) 3. ročník 13 návštěvníků exkurze pro studenty gymnázia 3. ročník 17 návštěvníků devadesátiminutová exkurze pro studenty zdravotnické školy 1. ročník, 20 návštěvníků druhá devadesátiminutová exkurze pro studenty zdravotnické školy 1. ročník, 12 návštěvníků 21

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 1. Základní charakteristika zařízení Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace Masarykova

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 Č. j.: svkul/00163/2015 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 SVKUL 2014 1. ÚVOD V roce 2015 si budou pracovníci Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (a nejen

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http:// www.zs-ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář podpis:

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více