Výroční zpráva Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace"

Transkript

1 příspěvková organizace Zámečnická 288/9, ZNOJMO tel.: Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

2 OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK Rozbor hospodaření Rozbor výdajových položek Rozbor příjmových položek Hospodářský výsledek Rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů za rok Plnění plánu k Přehled fondů a finančních prostředků Čerpání neinvestičních výdajů III. Činnost MěK Statistické údaje r Knihovní fond Výpůjčky - Uživatelé a návštěvníci Elektronické služby knihovny. Ostatní ukazatele. MVS Oddělení doplňování a zpracování fondů Studovna. Veřejný internet. Fond regionální literatury Knihovna rakouské literatury Oddělení pro dospělé čtenáře Kulturně vzdělávací aktivity MěK Znojmo Hudební oddělení Dětské oddělení. Veřejný internet pro děti Pobočky Loucká a Gagarinova Pobočka Loucká Pobočka Gagarinova Pobočka Načeratice Pobočky Konice a Mramotice Pobočka Konice Pobočka Mramotice IV. Výkon regionální funkce pro Znojemsko Komentář ke statistickému výkazu výkonu RF Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven Výkaz financování regionálních funkcí knihoven Komentář k Výkazu financování regionálních funkcí $ Porovnání finančního plánu se skutečným čerpáním V. Přílohy Příl. 1. Kalendář kulturně vzdělávacích akcí MěK Znojmo v r Příl. 2. Výstavní plán galerie v Domě porozumění r

3 I. ÚVOD Během roku 2011 poskytla Městská knihovna Znojmo své služby bezmála návštěvníkům. Hlavním cílem knihovny je nabízet kvalitní služby v co největší možné míře a podílet se na rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. I tento rok knihovna rozšiřovala své kulturní aktivity směrem k veřejnosti v rámci programu Knihovna 21. století Knihovna jako komunitní centrum. Zúčastnila se opět všech významných celostátních knihovnických projektů: Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den poezie, Den pro dětskou knihu. Knihovna i nadále úzce spolupracovala se školami, čímž ve velké míře podporuje vztah dětí k četbě a ke čtenářství. Rovněž rozšiřovala svoji nabídku kulturních aktivit pro znojemskou veřejnost někdy až nad kapacitní možnosti konferenčního sálu, který je pro tyto účely k dispozici. Veškerých kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných všemi odděleními a pobočkami bylo 537 a zúčastnilo se jich návštěvníků. Výrazný úspěch měla Akademie 3. věku, která pokračovala již 4. ročníkem. Znojemští senioři tak zcela naplnili Štukový sál Znojemské besedy, ve kterém se A3V z kapacitních důvodů koná. Celý studijní rok byl zakončen v rámci přednášek naučnou exkurzí do Lednice. Mimo již dlouho rozšířenou akci Noc S Andersenem, pořádanou každoročně pro dětské čtenáře, pokračovala knihovna i ve své tradiční akci nočního čtení pro dospělé, nazvané Noc s Boccacciem. Svoji činnost knihovna zaměřovala i na spoluúčast při akcích humanitárních organizací a organizací pro zdravotně handicapované spoluobčany. V galerii v Domě porozumění na Slepičím trhu uspořádala MěK řadu velmi úspěšných výstav. Na pořádání kulturně vzdělávacích akcích se v rámci svých schopností a dovedností vždy podílela většina pracovníků knihovny. Snížena byla ovšem akviziční činnost, což mělo přirozený důsledek v poklesu atraktivnosti fondu a rozsahu nabídky služeb. To vše z hlavní příčiny v nedostatku finančních prostředků (snížený rozpočet) a stále se zvyšujících cen veškerých knih. Rozvoj internetu a množství informací šířených jeho prostřednictvím se odrazilo i na přístupu tzv. virtuálních návštěvníků knihovnických webových stránek (www.knihovnazn.cz). Velkou zásluhu na tom mají i kvalitně zpracované WWW stránky. V celostátní soutěži Biblioweb o nejlepší webovou prezentaci knihoven díky hlasování veřejnosti obsadila MěK Znojmo 2. místo. Návštěvníků těchto stránek bylo v roce 2011 celkem Číslo představuje pak dále počet návštěvníků, kteří využívali internet přímo v knihovně. Knihovna však neustále rozvíjela i svoje tradiční služby, a to je výpůjční činnost. Počet výpůjček činil celkem , z toho prolongací. Ve spolupráci s MZK v Brně posiluje knihovna i svoji regionální funkci pomoc knihovnám znojemského regionu (bez ohledu na velikost obce a lokalit, v níž knihovny působí). Pomoc spočívá v poradenské a konzultační činnosti, vzdělávání knihovníků, zpracování statistik, cirkulace výměnného fondu. Z finančních důvodů se již poněkolikáté nepodařilo vydat v r dokončenou publikaci Starostové města Znojma od středověku do současnosti, mapující vývoj městské správy ve Znojmě včetně životopisů představitelů města, která vznikla ve spolupráci s historikem Jihomoravského muzea PhDr. Jiřím Kacetlem. Právě tato spolupráce napomohla uskutečnit záměr realizace přednášek o historii obcí Znojemska (rok 2011-Historie obce Mramotice). V této nastoupené cestě bude MěK Znojmo pokračovat i nadále. 3

4 II. EKONOMIKA MěK ZNOJMO 1. ROZBOR HOSPODAŘENÍ Hospodaření a činnost MěK Znojmo v r byly v souladu se zřizovací listinou a platnými právními předpisy. Činnost byla zajištěna finančním příspěvkem zřizovatele Městem Znojmo přiznaným na základě: $ usnesení ZM č. 20/2011, bod č. 819, ze dne , ve výši ,-- Kč $ neinvestiční příspěvek na provoz ,-- Kč $ investiční příspěvek 0,-- Kč Na zajištění výkonu regionálních funkcí pro znojemský region byla v rámci trojstranných smluv (smlouva mezi MZK Brno a Jihomoravským krajem, smlouva mezi MěK Znojmo a Jihomoravským krajem a smlouva mezi MěK Znojmo a MZK Brno) knihovně přiznána dotace z prostředků Jihomoravského kraje ve výši ,- Kč, poskytnuta ve třech splátkách prostřednictvím MZK Brno přímo na účet knihovny. Dotace byla vyčerpána v plné výši, rozbor hospodaření s příspěvkem na výkon regionálních funkcí je součástí tabulky Plnění plánu k Organizace dále hospodařila s neinvestičním příspěvkem od Ministerstva kultury, na základě rozhodnutí: $ č. j. 3/110A MK-S 3682/2011 OUK ve výši ,- Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na pokrytí grantu Knihovna 21. století a plně vyčerpány, viz. vyúčtování grantu. $ č. j. 238/MK S 5352/2011 SOLK ve výši ,- Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na pokrytí grantu VISK 3 a plně vyčerpány, viz. Vyúčtování grantu. Pouze malou část nákladů na činnost hradila knihovna z vlastních příjmů z tržeb z hlavní činnosti, rozpočtovanou ve výši ,- Kč. Se souhlasem zřizovatele byl čerpán Investiční fond ve výši ,00 Kč. Finanční prostředky byly použity na posílení zdrojů na opravy - výměna 2 ks ohřívačů vody ,00 Kč, údržba 2 ks klimatizační jednotky 9 360,00 Kč, oprava zabezpečovacího systému v budově MěK Znojmo ,00 Kč. Dále byl se souhlasem zřizovatele použít rezervní fond ve výši 5 779,54 Kč na nákup knižního fondu. 4

5 Se svěřeným majetkem organizace nakládá dle Zákona o účetnictví čís. 563/91 Sb., ve znění následných předpisů, vyhlášky č. 270/2010Sb., o inventarizaci majetku závazků a v souladu s Komisionářskou smlouvou ze dne Fyzické inventarizaci k byl podroben veškerý majetek svěřený do užívání, nebyly zjištěny žádné rozdíly. Stav majetku k $ Účet 022 Samost.movité věci a soubory ,15 $ Účet 082 Opr. k movit. věcem a souborům ,65 $ Účet 401 Jmění účetní jednotky ,50 $ Účet 028 Drobný dlouhodobý hmot. majetek ,08 $ Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmot. majetek ,30 $ Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmot. Majetek ,20 $ Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ,22 $ Účet 966 Majetek vypůjčený , Rozbor výdajových položek Celkový přehled čerpání rozpočtu je uveden v tis. Kč v tabulce Čerpání neinvestičních výdajů za rok 2011 a v Kč v tabulce Plnění plánu k Rozbor čerpání jednotlivých položek účtů v porovnání na celoroční plán: Účet 501 spotřeba materiálu Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Materiál celkem , ,74 122,802 V tom: dokumenty celkem V tom: knihy zvukové knihy, CD periodika , , , , , , , ,48 131,16 147,11 104,66 95,88 DDHM 31000, ,00 99,60 ostatní materiál , ,30 93,67 Nákup knih byl mírně překročen o úsporu v ostatních položkách, finanční prostředky byly použity na doplnění knižního fondu o požadované tituly ze strany čtenářů. Nákup zvukových záznamů a CD byl mírně překročen oproti stanovenému rozpočtu. Došlo k přehodnocení odebíraných periodik a byly tak uspokojivě pokryty požadavky návštěvníků studovny. DDHM byly zakoupeny dva kusy PC do kanceláří knihovny, stávající byly použity pro uživatele internetu. U ostatního spotřebního materiálu nedošlo k výraznějším výkyvům, je zde zahrnut materiál zajišťující jednak chod knihovny a materiál sloužící k propagaci kulturních akcí MěK. V této položce je též zahrnut povinný podíl zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. 5

6 Účet 502 spotřeba energií Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Energie celkem , ,00 99,28 V tom: voda 20000, ,00 96,39 plyn , ,00 99,40 elektřina , ,00 99,76 pevná paliva - Načeratice 20000, ,00 95,31 Energie byly čerpány v souladu s rozpočtem, nedošlo k výraznějším odchylkám. Účet 511 opravy a udržování Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Opravy a údržby celkem , ,40 99,98 Opravy a udržování běžné 51000, ,40 99,96 Opravy a udržování použití FRM 56108, ,00 100,00 Rozpočtová částka na opravu a údržbu byla plně vyčerpána, finanční prostředky byly použity na nutné opravy zajišťující chod knihovny. Na opravy většího rozsahu byl v roce 2011 se souhlasem zřizovatele čerpán investiční fond ve výši ,00 Kč. Účet 512 cestovné Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Cestovné 8 000, ,00 91,00 Cestovné bylo převážně čerpáno na vzdělávací akce pracovníků MěK Znojmo. Účet 513 náklady na reprezentaci Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Náklady na reprezentaci , ,00 63,91 Úspora vznikla zajištěním části občerstvení pro akce MěK sponzorskou cestou. Účet 518 ostatní služby Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Služby celkem , ,07 97,73 V tom: služby pošt 60000, ,00 91,35 služby telekomu 80000, ,79 95,34 služby internet 73000, ,00 99,95 nájemné , ,00 97,80 přepravné 5000, ,00 92,96 SW služby 41000, ,00 98,06 přípl. na stravné , ,00 99,66 ostatní služby , ,28 97,88 U služeb nedošlo k výraznějším odchylkám od stanoveného rozpočtu. Jsou zde zahrnuty služby zabezpečující provoz MěK a poboček. 6

7 Účty 521, 524, 527, 528: mzdové náklady vč. odvodů Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Mzdy celkem , ,00 98,65 v tom: mzdy , ,00 98,73 odvody sociální pojištění , ,00 98,36 odvody zdravotní pojištění , ,00 náhrada mzdy nemoc 10000, ,00 105,43 OON , ,00 97, 51 odvody z mezd FKSP 54000, ,00 97,72 Mzdové prostředky nebyly vyčerpány v plné výši, úspora byla vytvořena v bodě 2, (viz Rozbor mzdových prostředků z ). Odvody na zdravotní a sociální pojištění byly čerpány v návaznosti na mzdy. U prostředků na OON došlo k plánovanému vyplacení odstupného (viz Rozpočet OON na rok 2011 z ), i přesto byla vytvořena menší úspora. Veškeré uspořené finanční prostředky byly použity na nákup knižního fondu. Účet 525 ostatní sociální pojištění Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Úrazové pojištění zaměstnanců , ,00 98,40 Účet 549 jiné ostatní náklady Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Bankovní poplatky , ,00 96,07 Účet 551: Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Plán Kč Skutečnost Kč % plnění , ,00 99,29 Organizace provádí účetní odpisy v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Nedošlo k většímu výkyvu od stanoveného rozpočtu. 1.2 Rozbor příjmových položek Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Příjmy celkem , ,29 103,48 V tom: paušální poplatky uživatelů ,00 náhrady za ztracené knihy 3757,00 poplatky za tisk a kopírování 23148,00 ostatní služby 55558,00 bankovní úroky 302,29 ostatní výnosy 76235,00 Ostatní služby jsou tvořeny převážně z poplatků za uskutečněné vzdělávací kurzy akademie třetího věku a kurz kreslení, ostatní výnosy obsahují přeplatky z vyúčtování energií. 7

8 1.3 Hospodářský výsledek Hospodaření MěK v roce 2011 skončilo s nulovým hospodářským výsledkem. Přílohy: Rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů Finanční plán na rok 2011 MěÚ Znojmo Čerpání neinvestičních výdajů za rok 2011 Plnění plánu k Návrh na rozdělení HV Přehled fondů a finančních prostředků za rok 2011 Přehled peněžních fondů k Smlouva o přidělení finančních prostředků pro zabezpečení RF 2011 Komentář k Výkazu financování regionálních funkcí za rok 2011 Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MK (grant Knihovna 21. století ) Vyúčtování grantu Knihovna 21. století Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtuj (grant VISK 3 ) Vyúčtování grantu VISK 3 Inventarizace účtu třídy 3 Inventarizace stavu pokladny k účet 261 Kopie pokladní knihy k Inventarizace stavu cenin účet 263 Kopie knihy cenin k Inventarizace čisticích prostředků k Inventarizace FKSP k účet 412 Inventarizace závazků k Kopie knihy dodavatelů k Kopie knihy odběratelů k Kopie bankovního výpisu k č. účtu 241 Kopie bankovního výpisu k č. účtu 243 Spotřeba energií za rok 2011 Hlavní kniha 12/2011 8

9 1.4 Rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů k Dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele Dotace na provoz z rozpočtu KÚ JMK ,00 Kč ,00 Kč Dotace na grant ze státního rozpočtu MK: Knihovna 21. století ,00 Kč VISK ,00 Kč Dotace celkem: ,00 Kč 9

10 2. PLNĚNÍ PLÁNU K položka název město reg. čin. celkem 5136 Knihy plán skut ,96 147,11 plán skut ,80 % pln. 106,03 plán skut %pln Tisk ,50 95, ,00 73, Zvukové knihy, CD ,00 104, DDHM ostatní ,80 99, Nákup materiálu jinde neuvedeného ,30 93, , Voda ,00 96, ,00 75, Plyn ,00 99, ,00 124, Elektrická energie ,00 99, ,00 100, Pevná paliva ,00 95, Služby pošt ,00 91, ,00 35, Služby telekomu a radiokomunikací ,79 95, ,00 90, Služby internet ,00 99, ,00 65, Služby SW ,00 98, ,00 98, Ostatní služby ,28 97, ,00 100, Nájemné ,00 97, Přepravné ,00 99, ,00 82, Cestovné ,00 96, ,00 58, Příspěvek na stravné ,00 99, ,00 99, služby bank ,00 96,07 Pojištění+ost.fin.služby KOOP ,00 98, ,00 87, Mzdy ,00 98, ,00 100, odvody z mezd ,00 98, ,00 98, odvody z mezd FKSP ,003 97, ,00 94, OON ,00 97, ,00 100, Opravy a udržování-běžné ,40 99, ,00 22, Náklady na reprezentaci ,00 63, Odpisy ,00 99,29 Tržby ,29 103,48 Žádost celkem ,00 100, ,00 100,00 Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00

11 3. PŘEHED FONDŮ A FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MD D Kont. zůstatek 241 Běžný účet , BÚ fond odměn 72766, BÚ rezervní fond , BÚ fond reprodukce , celkem , pokladna 8197, stravenky 0, sklad čistících prostředků 11789,00 finanční prostředky celkem , mylné platby 314 poskytnuté zálohy , odběratelé 0, náklady příštích období 13622,00 FKSP odměny, úrok fin.prostř.+ pohl , závazky spl.do 10,1 1168, závazky spl.po 10,1 4619, zaměstnanci 18280, závazky vůči zaměstnan , sociální pojištění , daň 53260,00 převod FKSP - pros ,00 dohadné položky ,00 závazky celkem ,00 prostředky celkem , ,00 fond odměn 72776,00 fond rezervní ,20 fond reprodukce ,32 celkem fondy ,52 zisk 0,00 neuhr. ztráta kontrolní součet , ,52 FKSP ,96 účet ,96 10

12 půjčky ,00 převod dotace -1945,00 převod úrok, odměny kontrolní součet , ,96 fond investičního maj , poř.cena , investice celkem , oprávky ,65 kontrolní součet , ,15 11

13 4. ČERPÁNÍ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Rozpočet Skutečnost % plnění v tis. v tis. Tržby za vlastní výkony (60x) 490,00 507,40 103,55 Poplatky běžná činnost ( , ,55 Ostatní vlastní příjmy 10,00 10,00 100,00 v tom: úroky (644) 10,00 ostatní (645) 10,00 0,00 0,00 Vlastní příjmy celkem 500,00 517,40 103,48 Finanční přisp. od zřizovatele 9000, ,00 100,00 Finanční přisp. na provoz (649) 9000, ,00 100,00 Z D R O J E C E L K E M 9500, ,40 100,18 Mzdy celkem 5550, ,81 98,68 v tom: mzdy (521) 5345, ,942 98,73 00N (521) 205,00 199,89 97,51 Povinné pojištění 1828, ,86 98,57 v tom: sociální pojištění (524) 1347, ,27 98,42 zdravotní pojištění (524) 481,00 476,18 99,00 Spotřeba materiálu 681,00 825,61 121,23 dokumenty-knihy (501) 340,00 500,16 147,11 dokumenty-tisk (501) 150,00 143,83 95,89 dokumenty-zvukové knihy,cd (501) 5,00 5,23 104,60 drobný hmotný majetek (501) 31,00 30,88 99,61 pevná paliva (501) 20,00 19,06 95,30 ostatní materiál (501) 135,00 126,45 93,67 Spotřeba energie 414,00 411,83 99,48 v tom: voda (502) 20,00 19,28 96,40 pára (502) 0,00 0,00 plyn (502) 138,00 137,18 99,41 elektrická energie (502) 256,00 255,37 99,75 Služby 74,00 68,26 92,24 v tom: opravy a udržování (511) 51,00 50,97 99,94 cestovné (512) 8,00 7,70 96,25 náklady na reprezentaci (513) 15,00 9,59 63,93 ostatní služby 854,00 736,86 97,73 v tom: služby pošt (518) 60,00 54,81 91,35 služby telekom.a radiokom. (518) 80,00 76,27 95,34 služby internet (518) 73,00 72,96 99,95 služby SW (518) ,20 98,05 nájemné (518) 125,00 122,25 97,80 přepravné (518) 5,00 4,65 93,00 příspěvek na stravné (518) 200,00 199,32 99,66 ostatní služby (518) 170,00 166,,40 97,88 Ostatní sociální náklady 70,00 68,51 97,87 v tom: jiné sociální náklady (525) 16,00 15,74 98,38 odvody do FKSP (528) 54,00 52,77 97,72 Jiné ostatní náklady 129,00 127,66 98,96 služby peněžních ústavů (549) 13,00 12,49 96,08 odpisy HIM a NIM (551) 116,00 115,17 99,28 NAKLADY CELKEM 9500, ,40 100,18 ROZDÍL (zdroje minus náklady) 0,00 0,00 Jedná se jen o náklady, vynaložené z prostředků zřizovatele. Použití fondů: RF - na knihy 5779,54 FRM-na opravy a údržbu: 56108,00 12

14 III. ČINNOST MěK ZNOJMO 1. STATISTICKÉ ÚDAJE r Statistické údaje jsou převzaty z Ročních výkazů o knihovně r a Zahrnují údaje z centrální knihovny MěK Znojmo a 2 plně profesionalizovaných poboček, pobočky Loucká a pobočky Gagarinova. Údaje z částečně profesionalizované pobočky v Načeraticích a 2 neprofesionalizovaných poboček v Konicích a Mramoticích jsou sledovány na samostatných statistických výkazech a jsou uvedeny ve stručném přehledu pod bodem 9 a 10. $ Knihovní fond (KF) Knihovní jednotky r r Index r Knihovní jednotky celkem k v tom: naučná literatura krásná literatura zvukové dokumenty zvukové obrazové dokumenty elektronické dokumenty Přírůstky knihovních jednotek Úbytky knihovních jednotek Počet docházejících periodik $ Výpůjčky r r Index r Výpůjčky celkem v tom: naučná literatura pro dospělé krásná literatura pro dospělé naučná literatura pro děti krásná literatura pro děti ostatní dokumenty (audiovizuální ) 1078 periodika $ Uživatelé a návštěvníci r r Index r Registrovaí uživatelé z toho: registrovaní uživatelé do 15 let Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) z toho: návštěvníci využívající internet návštěvníci kulturních akcí návštěvníci vzdělávacích akcí

15 $ Elektronické služby knihovny r r Index r Počet návštěv webové stránky knihovny Počet vstupů do elektronického katalogu Vstupy do elektronického výpůjčního protokolu On-line informační služby (zodpovězené dotazy $ Ostatní ukazatele r r Inder r Kulturně vzdělávací akce! (besedy, výstavy, autorská čtení aj.) Semináře, odborné porady, konzultace Vydané publikace Počet studijních míst Počet počítačů na uživatele z toho: připojených na internet Plocha knihovny na uživatel Počet hodin pro veřejnost týdně $ Meziknihovní výpůjční služba Požadavky obdržené z jiných knihoven Požadavky zasílané jiným knihovnám Počet požadavků 2721 Počet požadavků 147 Počet kladně vyřízených požadavků 2706 Počet kladně vyřízených požadavků

16 2. ODDĚLENÍ DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDU AKVIZICE Knihy přírůstky: V roce 2011 bylo pro MěK zpracováno celkem nových knih, včetně knižních darů od čtenářů nebo vydavatelů. Oddělení pro dospělé sv. Nové knihy sv. Oddělení pro mládež 432 sv. Knižní dary 385 sv. Pobočka Gagarinova 230 sv. Celkem: sv. Pobočka Loucká 259 sv. Studovna 26 sv. DARY: Regionální literatura 73 sv. MěK 159 sv. Rakouská knihovna 134 sv. Rakouská knihovna 134 sv. MěK celkem: sv. Výměnné fondy 92 sv. Výměnné fondy sv. Celkem: 385 sv. CELKEM: sv. Průměrná cena nově pořízených knih, včetně knih pro výměnné fondy, činila 198,40 Kč. Průměrná cena nově pořízených knih pouze pro MěK činila 221,30 Kč. Pro neprofesionální pobočky MěK bylo zpracováno celkem 57 nových knih, v celkové hodnotě ,00 Kč. Nové knihy: Konice 20 sv ,30 Kč Mramotice 16 sv ,70 Kč Načeratice 21 sv ,00 Kč Celkem: 57sv ,00 Kč V rámci projektu Česká kniha, vyhlášeného MK ČR, získala naše knihovna zdarma 10 nových knih českých autorů, v hodnotě 2.913,00 Kč. Po celý rok byla průběžně prováděna oprava poškozených knih. Knihy úbytky: V roce 2011 bylo z fondu MěK vyřazeno celkem 1060 knih. Jednalo se o knihy opotřebované nebo obsahově zastaralé. Vyřazené knihy byly nejprve nabídnuty knihovnám regionu prostřednictvím u. Této nabídky využilo 7 knihoven (Ctidružice, Havraníky, Konice, Křidlůvky, Moravský Krumlov, Šatov a Šumná). Těmto knihovnám bylo bezplatně převedeno 126 knih. 15

17 Úbytky v jednotlivých odděleních: Oddělení pro dospělé Oddělení pro mládež Pobočka Gagarinova Pobočka Loucká Výměnné fondy Celkem: 401 sv. 2 sv. 342 sv. 245 sv. 70 sv sv. V oddělení pro dospělé čtenáře bylo dokončeno nové označení všech knih pro mládež. Na hřbetě byly označeny písmenem M, což poslouží čtenářům k lepší orientaci ve volném výběru. Zvukové dokumenty: Celkem bylo zpracováno 24 zvukových dokumentů (CD), z toho 3 nosiče byl získány formou daru pro rakouskou knihovnu. Hudební oddělení: Rakouská knihovna: 21 CD 3 CD Na hudební nosiče pro hudební oddělení bylo vynaloženo 5.233,00 Kč. Z finančních důvodů nebyly v tomto roce nakupovány zvukové knihy pro nevidomé. ROZPOČET čerpání Knihy pro MěK: Knihy pro MK: Celkem: ,50 Kč ,00 Kč ,50 Kč Čerpání financí na knihy v jednotlivých odděleních: Oddělení pro dospělé ,65 Kč 1363 sv. Oddělení pro mládež ,20 Kč 432 sv. Pobočka Gagarinova ,19 Kč 230 sv. Pobočka Loucká ,99 Kč 259 sv. Studovna 8.231,47 Kč 26 sv. Regionální fond 4.551,00 Kč 73 sv. Rakouská knihovna 0,00 Kč 134 sv. MěK celkem: ,50 Kč 2517 sv. Výměnné fondy ,80 Kč 3498 sv. CELKEM: ,30 Kč 6015 sv. 16

18 Různé: V průběhu roku byla nadále prováděna oprava katalogizačních záznamů v návaznosti na záznamy v UNIMARCU. (Přechod z programu LANIUS na CLAVIUS způsobil, že některé záznamy neodpovídají pravidlům katalogizace podle AACR 2). Dosud bylo zkontrolováno 7195 záznamů z roku Z tohoto roku zbývá ještě zkontrolovat a opravit 3032 záznamů. V opravách bude pokračováno v průběhu roku Dále byla prováděna oprava katalogizačních záznamů MK Hnanice. Celkem bylo opraveno ca 2100 záznamů (záznamy byly bez katalogizačních náležitostí, které předepisují pravidla AACR 2). Zbývá ještě opravit ca 355 záznamů. Také zde bude v opravách pokračováno v průběhu roku Pracovnice oddělení sleduje veškeré změny, které se týkají jmenné a věcné katalogizace. V říjnu byl navštíven knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, na kterém byly také, dle finančních možností nakoupeny knižní novinky nebo knihy s výhodným rabatem. Od července 2011 byl na oddělení snížen počet zaměstnanců o jednu pracovní sílu. 17

19 3. STUDOVNA A ČÍTÁRNA. VEŘEJNÝ INTERNET. FOND REGIONÁLNÍ LITERATURY Studovna MěK Znojmo nabízí tyto služby: informační výpůjční (prezenční, absenční) rešeršní reprografické přístup na Internet Návštěvníci tohoto oddělení získávají aktuální informace několika způsoby: při osobní návštěvě, telefonicky nebo zasláním u s konkrétním dotazem. Číselné ukazatele: Návštěvníci studovny Počet výpůjček celkem Z toho výpůjček periodik Počet výpůjček na 1 návštěvníka... 3,92 Uživatelé Internetu Kromě přístupu na Internet umožňovala studovna svým uživatelům přístup do databáze ASPI. V průběhu roku přibyl i elektronický ON-LINE katalog pro snadné vyhledávání v knihovním fondu MěK. Doplňování knižního fondu: Příruční knihovna Regionální fond 39 sv. v hodnotě ,- Kč 170 sv. v hodnotě ,- Kč Denní a regionální tisk a periodika odebíráno celkem z toho... 7 cizojazyčných a 53 regionálních titulů Excerpce článků z tisku, periodik a sborníků článků Kopírování 3798 Tisky 7685 Poplatky vybrané za kopírování/tisky Kč/ Kč Ostatní poplatky (upomínky, popl. za jednorázovou návštěvu) Kč Poplatky celkem Kč 18

20 Ediční činnost: Znojemsko v tisku 2010 výběrová regionální časopisecká bibliografie Kalendárium referáty o regionálních osobnostech na webu Informační leták Bezpečnost při práci na internetu (základní rady pro uživatele internetu). Starostové města Znojma od středověku do současnosti připraveno k tisku od r Z finančních důvodů stále nebylo vydáno. Kolektivní akce: knihovnické lekce pro školy... 8 Spoluúčast pracovníků studovny na akcích knihovny: Pracovníci studovny se podíleli na zabezpečení kulturně vzdělávacích akcí knihovny pořádaných v konferenčním sále, na výstavní činnosti v galerii v Domě porozumění a při spoluúčasti MěK Znojmo na celostátních knihovnických akcích (např. Březen-měsíc čtenářů, Týden knihoven a Den poezie). Zajišťovali technické zázemí, propagační materiály (přednášky, vernisáže, Akademie třetího věku) a zároveň se podíleli na propagaci knihovny na internetu (knihovnické WWW stránky) rozesíláním pozvánek a následné vyhotovení a zpracování fotodokumentace. Rovněž se podíleli na soutěži o nejlepší webovou prezentaci knihovny - Biblioweb MěK Znojmo se umístila ve své kategorii (knihovna v obci nad 20 tisíc obyvatel) na 9. místě, v internetovém hlasování pak na 2. místě. Propagace nástěnky: Nástěnka, o kterou se studovna dělí s půjčovnou pro dospělé čtenáře: Celostátní knihovnické akce a knihovnické zajímavosti... 6 Samostatná nástěnka: Propagace kulturně vzdělávacích akcí podle daného programu. Nástěnka konferenčního sálu průběžné informace. Vzdělávání: Pracovnice studovny se zúčastnily také dvou vzdělávacích akcí, pořádaných MZK v Brně. Knihovny a mediální svět Vyhledávání v bezplatných bibliografických databázích českých článků Jelikož neustále roste počet virtuálních návštěvníků knihovny, pracovníci tohoto oddělení zdokonalují webové stránky MěK Znojmo a oslovují rovněž uživatele sociálních sítí - Facebook. Nabízejí informativní stránky související s činností knihovny a jejich aktivitami a přehledně informují o knižních novinkách. Studovna již přes rok využívá nově rekonstruovanou místnost a poskytuje tak příjemné místo pro své návštěvníky. 19

21 Využití WWW katalogu MěK Znojmo v r ROK 2011 Počet dotazů (hledání) Počet vstupů do katalogu z prostoru knihovny z prostoru mimo knihovnu Počet vstupů do už. konta z prostoru knihovny z prostoru mimo knihovnu Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

22 4. KNIHOVNA RAKOUSKÉ LITERATURY - ÖSTERREICH-BIBLIOTHEK Číselné ukazatele: Registrovaní čtenáři Návštěvníci Výpůjčky celkem z toho: beletrie naučná literatura z toho. periodika AV media Knihovní fond k Přírůstek za rok Úbytek... 0 Kolektivní akce: procházka městem Znojmem v německém jazyce pro 25 studentů dvojjazyčného gymnázia (2.ročník) procházka městem Znojmem v německém jazyce pro 34 studentů dvojjazyčného gymnázia (2. ročník) spolupráce s organizací Aktion Česká republika - Rakousko při pořádání Letní literární školy (zúčastnilo se 22 studentů germanistiky) autorské čtení německy píšícího spisovatele českého původu Milana Ráčka spojené s promítáním DVD Autorenporträt (zúčastnilo se 25 návštěvníků z řad veřejnosti). Vzdělávací akce: Den otevřených dveří (exkurze) 2 návštěvníci exkurze 3.B, dvojjazyčné gymnázium, 17 účastníků exkurze pro studenty pedagogiky (při GZ) 3. ročník 13 návštěvníků exkurze pro studenty gymnázia 3. ročník 17 návštěvníků devadesátiminutová exkurze pro studenty zdravotnické školy 1. ročník, 20 návštěvníků druhá devadesátiminutová exkurze pro studenty zdravotnické školy 1. ročník, 12 návštěvníků 21

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Výroční zpráva ZA ROK 2016

Výroční zpráva ZA ROK 2016 01 Výroční zpráva ZA ROK 2016 Základní věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, které žádná jiná činnost aktivovat

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 NÁVŠTĚVA KOLEGYŇ KNIHOVNIC ZE ZNOJEMSKA, 11. 6. 2009 Ve čtvrtek 11. 6. 2009 do naší knihovny přijela výprava kolegyň knihovnic ze znojemského regionu.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2009 KNIHOVNÍ FOND Knihovna letos rozšířila svůj fond o 748 nových knih. 46 jich bylo naopak vyřazeno, zejména kvůli nedostatku místa na regálech.

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Výroční zpráva 2014 Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Trutnov, leden 2015 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....-

Více

na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady

na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady pro neškolské PO Strana č. 1/4 Název zařízení: Sídlo zařízení PŘÍJMY: Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: 2014 2. verze (9/2014) název příjmů Městská knihovna Česká Lípa, p.o.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha,

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Přehled základních ukazatelů Registrovaní čtenáři knihovny 304 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 114 Počet návštěvníků

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Moravská zemská knihovna v Brně 2007 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK Brno Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2 O B S A H K O M E

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Základní škola 1. - 2. třída Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Lekce informačního vzdělávání JÁ, KNÍŽKA A KNIHOVNA Seznámení s knihovnou; pojmy knihovna, knihkupectví, autor, ilustrátor; prohlídka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více