RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ"

Transkript

1 RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ( , Kouty nad Desnou) eské ekologické manažerské centrum 2012

2 !" Úvodní slovo šéfredaktora 3 Pro autory 3 Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Fees for Depositing Waste in Landfills Alena HADRABOVÁ Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad Methods of ecological and health risks assessment in the use of waste Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ Testování ekologické vhodnosti stavebních výrobk Testing of ecological suitability of building products Hana ŠTEGNEROVÁ, Jaroslava LEDEREROVÁ, Miroslav SVOBODA, Pavel LEBER Možnos využitia recyklovaného kameniva z demolaného stavebného odpadu ako plniva do betónu The possibility of use of recycled aggregate from construction demolition waste as an aggregate in concrete Miriam LEDEREROVÁ Studie vhodnosti využití struskového kameniva pi výrob vláknobetonu Study of convinient use of the slag aggregate in fibre reinforced concrete Vladimíra VYTLAILOVÁ, Karel ŠEPS, Aneta RAINOVÁ Vývoj inidla pro flotaci uhelných kal na bázi biologických komponent The development of agent for flotation of coal sludge based on biological components Radim PAVLÍK, Jií VIDLÁ 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ODPADOVÉ FÓRUM 2012 Interaktivní sborník (archiv) ODPADOVÉHO FÓRA zdarma! WASTE FORUM recenzovaný asopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ISSN: ; Vychází tvrtletn. Roník 2012, íslo 1 Vydavatel: CEMC eské ekologické manažerské centrum, IO: , Adresa redakce: CEMC, Jevanská 12, Praha 10, R, fax: +420/ Šéfredaktor: Ing. Ondej Procházka, CSc., tel.: +420/ , , Redakní rada: Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D., prof. Ing. František Kaštánek, CSc., prof. Ing. Meislav Kuraš, CSc., prof. Ing. Karel Obrouka, CSc., doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., doc. Ing. Vladimír ablík, CSc., doc. Dr. Ing. Martin Kubal, doc. Ing. Lubomír Ržek, CSc., doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., Ing. Vratislav Bednaík, CSc. Web-master: Ing. Vladimír Študent Redakní uzávrka: Vychází: " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

3 Úvodní slovo šéfredaktora Vážení tenái, v pedmluv minulého ísla, na internetových stránkách asopisu i rozeslanými ovými zprávami jsem ke konci minulého roku informoval, že v zájmu zvýšení podílu píspvk v anglickém jazyce jsme se rozhodli poplatek za uveejnní Podkování u píspvk v eském nebo slovenském jazyce zvýšit z 200 K na 500 K, zatímco u píspvk v anglickém jazyce zstává tento poplatek beze zmny. Zatím se to prakticky nijak neprojevilo, všechny píspvky jsou v eštin nebo slovenštin. Doufám, že to autory nezaskoí. A te k tomuto íslu. Do redakce jsem tentokrát obdržel pouze šest píspvk a všechny nakonec prošly sítem recenzních posudk. Ale dlouho to bylo napínavé, protože ad recenzent na vypracování posudku nestail ani více než msíc, který jsem jim dal, a já dlouho nevdl, zda se posudku dokám nebo ne. Opt se stalo, že k nkterým píspvkm pišel jeden posudek kladný s minimem pipomínek a druhý ne sice zcela zamítavý, ale s celou adou pipomínek. V tchto pípadech nechávám pln na autorovi, co si z toho vybere. Posoudit sám, jak jsou pipomínky podstatné a jak se s nimi autor vyrovnal, na to si odborn netroufám a tak bych správn ml tetího nezávislého recenzenta nebo znovu poslat upravený píspvek k posouzení obma recenzentm a jejich pipomínky zase autorovi, autorem nov upravený píspvek poslat... Na to v souasnosti opravdu nemám as! Už jsem kvli tomu pišel o dva uražené recenzenty. A v neposlední ad zvu všechny tenáe na již 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ODPADOVÉ FÓRUM 2012, které se koná 25. až 27. dubna 2012 opt v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Na adrese najdete pedbžný program symposia, formulá pihlášky úasti a další informace. Termín pro zaslání pihlášek úasti je 31. bezna Generálním partnerem symposia je spolenost EPS, s. r. o. Pestože pedbžný program symposia je již vystaven, stále je možné pihlásit nový píspvek, a to až do 15. bezna termínu pro zaslání plných text píspvk do sborníku. V programu je k pihlášeno celkem 52 píspvk, z toho je 41 pednášek a 11 vývsek. Pednášky jsou rozdleny do plenární sekce, která bude ve stedu odpoledne, a šesti odborných sekcí, které se všechny uskutení ve tvrtek V pátek je plánována odborná exkurze na bioplynovou stanici v Šumperku, která využívá suchou technologii anaerobní digesce. Úastníci, kteí si ješt neprohlédli peerpávací elektrárnu Dlouhé strán, budou mít rovnž možnost. Uzávrka dalšího ísla asopisu WASTE FORUM je 8. dubna Pro autory Ondej Procházka eské ekologické manažerské centrum (CEMC) na vydávání asopisu WASTE FORUM nedostává žádnou podporu z veejných zdroj. Proto se snažíme minimalizovat náklady spojené s vydáváním tohoto asopisu. Proto je asopis vydáván pouze v elektronické podob a ísla jsou zveejována na voln pístupných internetových stránkách Pro snížení pracnosti pípravy jednotlivých ísel požadujeme, aby autoi píspvk je posílali do redakce v kompletn zalomené podob i se zabudovanými obrázky a tabulkami, tak zvan printerready. Pokyny k obsahovému lenní a grafické úprav píspvk spolu s pímo použitelnou šablonou grafické úpravy ve WORDu jsou uvedeny na www-stránkách asopisu v sekci Pro autory. Uveejnní píspvk v asopisu WASTE FORUM je v zásad bezplatné. Nicmén abychom píjmov pokryli alespo nezbytné externí náklady spojené s vydáváním asopisu (poplatky za webhosting, softwarová podpora), vybíráme symbolický poplatek za uveejnní podkování grantové agentue i konstatování, že lánek vznikl v rámci ešení uritého projektu. Více na www-stránkách v sekci Inzerce.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

4 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Alena HADRABOVÁ a, b a) Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztah b) Institut pro udržitelné podnikání, Vysoká škola ekonomická, Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, eská republika Souhrn Cíle Státní politiky ochrany životního prostedí lze prosazovat prostednictvím rzných nástroj, které mají odpovdné orgány k dispozici. Jde bu o nástroje direktivního, administrativního charakteru, nebo o nástroje tržn orientované, ekonomické, které mají vyvolat žádoucí odezvu na základ ekonomické kalkulace zneiš ovatele. Klíovou otázkou, která se v souvislosti s tmito nástroji objevuje, je to, zda je jejich použití skuten efektivní, tj. zda žádoucí odezvu opravdu vyvolají a vedou zneiš ovatele k takovému chování, které je v souladu se stanovenými cíli spolenosti. Informace o možné úspšnosti i neúspšnosti uvažovaného nástroje mže být odpovdným orgánm užitená bu ve fázi rozhodování, zda ho použít i ne, nebo pro vyhodnocení jeho úinnosti ex post. Aby bylo možné alespo orientan takovéto posouzení nástroj provést, je teba mít k dispozici jednoduchou, srozumitelnou a použitelnou metodiku. Podle zadání a pod garancí Ministerstva životního prostedí byla kolektivem ešitel pod vedením doc. Ing. Petra Šauera, CSc., na Vysoké škole ekonomické v Praze zpracována Metodika hodnocení implementace environmentálních politik (dále jen Metodika), která by mla takovéto posouzení umožnit. V souvislosti s tím pak bylo provedeno ovení použitelnosti této Metodiky na nkteré vybrané nástroje, vetn poplatk za uložení odpadu na skládku, které jsou v eské republice zavedeny od roku Krom samotného testu použitelnosti metodiky, který byl hlavním cílem této ásti projektu, bylo možné i dospt k orientanímu ovení faktického obsahu dané problematiky, tj. odpovdt na otázku, zda poplatky za uložení odpadu na skládky skuten pispívají k dosažení stanoveného cíle (snížení množství ukládaného odpadu), i zda mají ješt jiné efekty, a už kladné, nebo záporné. Píspvek je vnován popisu a analýze procesu hodnocení navržené metodiky na vybranému píkladu poplatk za uložení na skládku a prezentuje výsledky, ke kterým se v daném projektu dosplo. Klíová slova: metodika, poplatky, skládky, efektivnost Úvod Pro prosazování stanovených cíl environmentální politiky mohou orgány veejné správy volit z široké škály možných nástroj ízení. To, zda bude oekávaného efektu dosaženo, záleží na mnoha faktorech. Na prvním míst stojí samotná volba nástroje (bude-li to nástroj direktivní nap. zákaz, nebo nástroj ekonomický, mezi které patí pedevším poplatky, dan, dotace, obchodovatelná emisní povolení i další). Výbr možného nástroje je jen poátením krokem, hlavní význam pak má jeho konkrétní zvolená podoba. Nezáleží tedy zdaleka jen na tom, že jsme se rozhodli usmrovat chování zneišovatel pomocí nap. poplatk, nikoliv zákazy nebo píkazy. Záleží pedevším na tom, v jaké výši a pro koho budou poplatky stanoveny, event. na tom, komu jsou ureny a jak s nimi posléze bude naloženo. Pro rozhodování o výbru nástroje a o jeho pesné podob má proto velký význam možnost. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

5 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky posouzení, zda a jaké efekty tento nástroj pináší. Hodnocení efektivnosti implementace environmentálních politik a jejich nástroj proto musí sloužit ve dvou základních rovinách: 1) ke zjištní, nakolik se s jejich pomocí podaí stanovených cíl dosáhnout, 2) k posouzení, nakolik byla alokace omezených spoleenských zdroj, vynaložených na dosažení cíl efektivní. Pro hodnocení efektivnosti environmentálních politik a v nich obsažených nástroj se nabízí znané množství využitelných metod, a to jak pro hodnocení ex ante, tak pro hodnocení ex-post (cost-benefit analýza, vícekriteriální hodnocení a další). Tyto metody jsou i podrobn popsány v etné odborné literatue. Obsáhlý a vyerpávající pehled o této oblasti podává nap. publikace zpracovaná na Vysoké škole ekonomické kolektivem pod vedením P. Šauera [1]. Vzniká však i poteba, kterou tyto známé a asto používané metody nepokrývají poteba rychlého, základního, orientaního posouzení efektivnosti nkterého nástroje tam, kde složitjší a náronjší hodnocení není pro daný úel teba. Proto byla takováto metodika hodnocení implementace environmentálních politik (dále jen Metodika) v roce 2009 zpracována v rámci projektu, jehož odborným garantem ešení bylo Ministerstvo životního prostedí eské republiky. Podrobn je tato metodika popsána ve výše uvedené publikaci, která byla jedním z výstup daného projektu VaV. Pilotní aplikace pak byla v témže roce zpracována jako další výstup projektu a publikována (viz Šauer, P. a kol.l: [2] ). Vyvinutá metodika má sloužit pedevším k ex-post hodnocení efektivnosti implementace environmentálních politik. Mže být použita i v jiných oblastech, nap. pro hodnocení efektivnosti výdajových program na ochranu životního prostedí [3]. Pro ovení použitelnosti této metodiky ke zvolenému úelu bylo provedeno testování na vybraných nástrojích environmentální politiky. Metodika je založena na postupných krocích, ve kterých musí být zodpovzeny položené otázky, dležité pro další pokraování hodnocení. Podle toho, jak odpovdi zní, vyvíjí se další následné kroky až ke konenému vyhodnocení. Pokud nkteré otázky nelze zodpovdt, zejména proto, že nejsou k dispozici snadno a rychle dostupné podklady a data, je možné tento bod peskoit a pokraovat s tím, že nezodpovzené téma mže být pozdji vyešeno samostatn. Po každém provedeném kroku lze hodnocení ukonit, nebo naopak uinit rozhodnutí o pokraování, v závislosti na tom, jak jsou položené otázky zodpovzeny. Experimentální ást Pro usmrování chování pvodc odpad má státní environmentální politika nkolik rzných nástroj. Testovaná Metodika je koncipovaná tak, že zkoumá vždy jen jeden z nich, samostatn, a snaží se nalézt odpov na otázku, zda daný nástroj vede ke stanovenému cíli i nikoliv. Pokud by bylo zadání formulováno tak, aby z více nástroj byl vybrán ten nejúinnjší, bylo by nutné vybrat nástroje, které k danému cíli vést mohou, provit Metodikou každý z nich a pak porovnat výsledky. V pípad popisované studie zadání takto postaveno nebylo, šlo pouze o otestování použitelnosti metodiky, a to na píkladu jednoho vybraného nástroje poplatku za uložení odpadu na skládku. Poplatek za uložení odpadu na skládku je konstruovaný jako platba navíc k cen, kterou si útuje provozovatel skládky (jeho náklady + zisk). Pvodci odpad se pak jeví jako souást ceny, kterou za uložení 1 tuny odpad na skládku zaplatí, aniž by musel blíže zkoumat, jak si tuto ástku rozdlí píjemci (provozovatel skládky si ponechá svoji ást a poplatek odvede obci nebo SFŽP, podle toho, komu je uren podle zákona). Pro pvodce odpad je tento poplatek souástí náklad, další nákladovou položkou, která snižuje daový základ pro výpoet dan z píjmu. Tento poplatek chápe Státní politika životního prostedí jako nástroj, který má sloužit k dosažení nkolika cíl, z nichž hlavními jsou: snížení celkového objemu odpad ukládaných na skládky, zmna jejich struktury (snížení podílu nebezpených odpad ukládaných na skládky).. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

6 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Nástroj má posloužit k hmotné stimulaci pvodc odpad, kteí se rozhodují, zda a jak mohou snížit celkový objem produkovaných odpad (prevence, pedcházení vzniku odpad), zda a jak mohou zmnit proporci mezi odpady nebezpenými a odpady ostatními a následn pak jak se vzniklého odpadu v souladu se zákonem o odpadech zbaví. Hierarchické uspoádání možných zpsob v zákon ukazuje, že pednost by mla být dávána materiálovému nebo energetickému využití v míst vzniku odpadu. Pokud to není možné, mlo by to být materiálové nebo energetické využití odpadu u jiného uživatele a teprve poté mají být zvažovány zákonem vyjmenované možnosti odstranní odpadu, z nichž nejfrekventovanjší je uložení odpadu na skládku nebo spálení odpadu ve spalovn odpad. Zatížení ukládání odpadu na skládky poplatkem sleduje tedy dosažení tchto cíl a poplatek má stimulaní funkci. 1 Prioritním úelem testování bylo ovení použitelnosti výše uvedené Metodiky a rozšíení zkušeností s její aplikací pi posuzování efektivnosti tržn konformních nástroj environmentální politiky. Specifickým cílem pak bylo samotné posouzení úspšnostiti vybraného nástroje poplatk za uložení odpad na skládky pi dosahování stanovených cíl, zejména pi dosahování snížení objemu odpad vbec a z toho snížení objemu odpad ukládaných na skládku. Poteba hodnocení se odvozovala od posouzeného požadavku, který byl na dané hodnocení vznesen. Požadavek na hodnocení vycházel z toho, že ve veejné správ ochrany životního prostedí se periodicky objevují návrhy na širší uplatnní tržn konformních nástroj, hledání jejich dalších variant a úinnjších forem jako úkol, který je teba splnit, jako protiváha k úinným, ale nepíliš populárním nástrojm píkazov administrativním. Stejn tak se periodicky objevují i pochybnosti o tom, zda stávající používané nástroje ve zvolené podob oekávaný efekt pinášejí i nikoliv. Východiska hodnocení Legislativní úprava nakládání s odpady je v eské republice záležitost pomrn nová. I ped rokem 1989 existovala právní úprava pro nakládání s nkterými druhy odpad (radioaktivní odpady, drahé kovy, odpady vypouštné do vody a do ovzduší, odpady živoišného pvodu, odpady z tžby a další vybrané druhy), ale komplexní právní úprava chybla. Zákon o odpadech byl pipraven k pijetí dvakrát, jednou v sedmdesátých letech a podruhé na konci let osmdesátých. První pokus skonil neúspšn pedevším proto, že navrhovaná úprava nakládání s odpadem byla pomrn písná a existovala dvodná obava, že drtivá vtšina pvodc odpadu nebude schopná se s takovýmito povinnostmi vyrovnat, budou jim muset být udleny výjimky a zákon tím ztratí autoritu i význam. Druhý pokus, který se dostal až do podoby paragrafového znní v roce 1989, skonil proto, že se radikáln zmnily spoleenské pomry a vzájemné vztahy jednotlivých subjekt v odpadovém hospodáství. Z toho dvodu bylo nutné zákon zásadním zpsobem peformulovat. To vyústilo k pijetí zákona. 238/1991 Sb., o odpadech [4]. Tímto zákonem bylo také rozhodnuto o tom, že za uložení odpad na skládky se bude platit. O tom, jak toto placení bude probíhat, bylo rozhodnuto samostatným zákonem. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadu [5]. Podle této první právní úpravy platili poplatek za uložení odpadu na skládku provozovatelé skládek, a to podle množství a kategorie ukládaného odpadu. Tmito kategoriemi byly: - zeminy a hlušiny - ostatní (mimo zeminy a hlušiny) - tuhý komunální odpad - zvláštní odpady mimo nebezpených a tuhých komunálních odpad - nebezpené odpady. 1 Krom této stimulaní funkce plní poplatek za uložení odpadu na skládku i neopominutelnou funkci fiskální. Je píjmem obce, na jejímž území se skládka nachází (základní poplatek) a píjmem Státního fondu životního prostedí (rizikový poplatek). U obou píjemc jde o dležitý zdroj píjmu, který umožní kompenzovat problémy spojené se skládkováním odpad, pípadn lze za tyto prostedky podporovat prevenci vzniku odpad nebo jiný podobný environmentáln prospšný program.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

7 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Pro každou kategorii byla stanovena sazba v K/t uloženého odpadu. Rozlišovala se sazba I., která byla urena pro všechny skládky, a sazba II. Sazba II. se vybírala na skládkách, které neodpovídaly požadavkm na provozování skládek (pedpism), navíc k sazb I., a to pro roky V každém dalším roce se pitom sazba II. stanoveným zpsobem zvyšovala. Po roce 1997 se další existence skládek neodpovídajících pedpism nepedpokládala a sazba II. tak mla ztratit smysl a skonit. I když formáln poplatek platili provozovatelé skládek, fakticky tento náklad dopadl na pvodce odpad, kterým je provozovatelé skládek zahrnuli do ceny za uložení. Píjemcem poplatku podle sazby I. byly obce, poplatky podle sazby II. smovaly do Státního fondu životního prostedí. Druhý zákon. 125/1997 Sb., o odpadech, poplatky za uložení odpadu zachoval, ale zavedl výrazné zmny oproti stávajícímu systému (viz píloha. 3 tohoto zákona) [6]. Pro úely placení poplatk za uložení odpadu na skládky zstaly jen dv kategorie, a to odpad nebezpený a odpad komunální + ostatní. Za jakýkoliv odpad se vždy vybíral základní poplatek a za nebezpený odpad se k nmu vybíral ješt poplatek rizikový. Sazby jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka 1: Základní poplatek za ukládání odpad v K/t (kalendání rok) Kategorie odpadu a dále nebezpený Komunální + ostatní Zdroj: Zákon. 125/1997 Sb., o odpadech Tabulka 2: Rizikový poplatek za ukládání nebezpených odpad v K/t (kalendání rok) Kategorie odpadu a dále Nebezpený Zdroj: Zákon. 125/1997 Sb., o odpadech Základní poplatek byl píjmem obce, rizikový poplatek píjmem Státního fondu životního prostedí. Poplatky, na rozdíl od pedchozí úpravy, byli povinni platit pímo pvodci odpad, což vedlo k administrativním problémm a ke komplikovanjšímu provádní kontrol a vymáhání poplatk. Tetím, v souasné dob platným zákonem. 185/2001 Sb., o odpadech, je placení poplatku za uložení na skládku ešeno stejn jako v pedchozí úprav. (viz následující tabulka píloha. 6 zákona) [7]: Tabulka 3: Sazba základního poplatku za ukládání odpad v K/t (kalendání rok) Kategorie odpadu a následující léta Nebezpený Komunální + ostatní Zdroj: Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech Tabulka 4: Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpených odpad v K/t (kalendání rok) Kategorie odpadu a následující léta Nebezpený Zdroj: Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech Ze srovnání obou tabulek je patrné, že tam, kde se pedchozí zákon pekrýval s novým (roky 2002 a 2003) pvodní nižší poplatek pestal platit a došlo k jeho skokovému zvýšení. V urení píjemce. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

8 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky poplatk ke zmn nedošlo, i nadále základní poplatky smují do rozpotu obce, v jejímž katastru se skládka nachází, a rizikový poplatek je píjmem Státního fondu životního prostedí. Zmnil se zpsob vybírání poplatk tak, aby se odstranily nedostatky pedchozího. Poplatek v souasné dob vybere od pvodce odpad provozovatel skládky a je povinen ho neprodlen odvést píjemci, tj. obci nebo SFŽP. Z pedchozího textu vyplývá, že srovnání poplatk a dalších adekvátních ukazatel s nimi souvisejícími v asových adách není dobe možné, protože minimáln mezi roky 1992 až 1997 platila jiná kategorizace odpad ukládaných na skládky, a jiný byl i princip ukládání poplatk, kdy rozhodující pro jeho výši a urení píjemce nebylo (jako je tomu od r. 1997) to, zda jde o odpad nebezpený i ostatní, ale to, na jakou skládku je ukládán (vyhovující i nevyhovující pedpism). Nicmén hlavním cílem zavedení tchto poplatk za uložení na skládku (v pvodní i zmnné podob) bylo dosáhnout toho, aby pvodci odpad snižovali objem odpad ukládaných na skládky, snižovali podíl jeho nebezpené složky, nebo aby pro svj odpad hledali jiný zpsob zbavení se. Za jiné zpsoby zbavení se odpad se zatím poplatek neplatí, ale jsou s nimi spojeny zpravidla vyšší náklady než za skládkování. Proto je pvodci útována i vyšší cena za takovéto jiné zpsoby zbavení se odpadu ve srovnání s tím, když ho uloží na skládku. Podle Statistických roenek životního prostedí eské republiky za léta 2006, 2007, 2008 a 2009 byly základní údaje o celkovém množství odpadu, množství nebezpeného odpadu a v tom kolik bylo odstranno uložením na skládky (D1 D5) následující: 2 [8, 9, 10, 11] Tabulka 5: Pehled základních údaj o objemu odpadu a jeho skládkování celkový objem odpad v tis.t z toho nebezpených skládkováno z celkového objemu z toho nebezpených % skládkovaného odpadu celkem % 17% 16% 15 % % skládkovaných nebezpených odpad... 4,3 % 4,4 % 4,5 % 4,0 % Zdroj: Statistické roenky životního prostedí eské republiky za léta , MŽP R, dostupné na (viz [8], [9], [10], [11]) 3 Pestože tabulka pracuje jen se zaokrouhlenými ísly (tis. t) a zaokrouhlenými procenty a nkteré údaje za roky nebyly v danou chvíli z použitých zdroj k dispozici, z údaj je zejmé, že množství odpad ukládaných na skládky ve zkoumaném období, a už celkem nebo v tom nebezpených, má více mén stabilní a jen z roku na rok kolísající úrove. Na množství vznikajícího odpadu a odpadu ukládaného na skládky má vždy v daném roce vliv více faktor a není zcela patrné, zda a jakou roli v tom sehrály stoupající poplatky za uložení na skládku. Bylo proto vhodné podívat se na celý problém podrobnji za pomoci Metodiky, která mže být takto použita jako pomoc pi zkoumání problému a zárove mže být otestována její vhodnost. Požadavek na hodnocení dvody pro hodnocení a jejich pezkoumání Vznesení požadavku na hodnocení a zjištní dvod pro hodnocení je prvním krokem pi uplatnní Metodiky. Pokud by takovéto dvody shledány nebyly, resp. nebylo možné doložit, komu a k emu 2 Za roky 2002, 2003 a 2004 jsou uvedeny pouze údaje o celkovém množství odpadu a z toho odpadu nebezpeného, uvedené ve Statistické roence životního prostedí eské republiky za rok Údaje o tom, kolik z tohoto množství bylo odstranno uložením na skládky v této roence uvedeny nejsou a starší roenky nebyly v dob zpracování studie k dispozici. 3 Protože primárním cílem studie bylo otestování Metody pro zvolený nástroj a nikoliv komplexní rozbor úinnosti a efektivnosti poplatku za uložení na skládku, byly použity pouze statistické údaje bžn a jednoduše dostupné z veejných zdroj, nikoliv delší (a reprezentativnjší delší asová ada). Pokud by se skuten vyhodnocovala úinnost tohoto nástroje, bylo by nutné statistické údaje rozšíit, aby jejich vypovídací schopnost byla vtší.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

9 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky budou výstupy sloužit, pedpokládá testovaná Metodika, že je možné a vhodné hodnocení v tomto stádiu ukonit a nepokraovat v nm. Oblast nakládání s odpady je v gesci Ministerstva životního prostedí eské republiky, konkrétn jeho odboru odpad. Po roce 1991 byla tato problematika vždy upravena zvláštním zákonem (v souasné dob zákonem. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znní pozdjších pedpis). Pro použití poplatk za uložení odpadu na skládku jakožto tržn orientovaného nástroje se stimulaní a fiskální funkcí bylo teba nejenom jeho zakotvení do právní úpravy, ale také zízení a financování institucionálního zabezpeení, dozor a kontrola nad pvodci odpad, provozovateli skládek a orgány veejné správy, které ukládání a vybírání tchto poplatk zajišují. Výstupy hodnocení, tj. zjištní, zda používané poplatky v dané podob vedou efektivn k naplnní stanovených cíl v nakládání s odpady, proto mohou sloužit pedevším orgánm veejné správy, tj. Ministerstvu životního prostedí R, které je ústedním orgánem státní správy a orgánem vrchního státního dozoru v oblasti odpadového hospodáství, dále pak krajm a krajským úadm, které podle zákona o odpadech vykonávají v odpadovém hospodáství nkteré kompetence v samostatné i penesené psobnosti, a zejména orgánm veejné správy na obecní úrovni (obecním úadm obcí s rozšíenou psobností a obecním úadm v penesené psobnosti a obcím, které mají v samostatné psobnosti nakládání s komunálním odpadem vzniklým na území obce). Stejn tak získané poznatky mohou posloužit regulovaným subjektm (pvodcm odpad) pro jejich pípadnou argumentaci pi požadavcích na zmny stávající úpravy, event. i nevládním organizacím, které se touto problematikou zabývají a usilují o naplnní spoleensky žádoucích cíl ze svého hlediska. Z tohoto posouzení vyplývá, že má smysl se dále hodnocenou problematikou zabývat a pokraovat v hodnocení podle Metodiky. Moduly hodnocení Hodnocení zvoleného nástroje prosazení cíl environmentální politiky se podle Metodiky provádí v následujících relativn samostatných modulech: - environmentální modul, - ekonomický modul, - institucionáln-sociální modul, Pro každý modul je teba upesnit kritéria/faktory pro hodnocení a stanovit jejich váhy. V Metodice jsou tato kritéria/faktory navržena s tím, že u každého z nich je teba odpovdt i na otázky, zda bylo toto kritérium/faktor explicitn vyjádeno v cílech politiky a v požadavku na hodnocení. V environmentálním modulu byla pro posouzení úspšnosti zkoumaného nástroje (poplatky za uložení odpadu na skládky) zvolena 2 kritéria/faktory: zábor zemdlské pdy 4 a riziko kontaminace vodních zdroj a ovzduší, piemž ani jedno z tchto kritérií nebylo explicitn vyjádeno v cílech politiky ani v požadavku na hodnocení (a ani žádná jiná kritéria). Kritéria navržená pro hodnocení bezprostedn souvisí s hodnocenou politikou. Kritériu záboru zemdlské pdy byla piazena váha 80 %, a to zejména z toho dvodu, že odnímání zemdlské pdy zemdlské výrob pro jiné úely je považováno za negativní jev jak z environmentálního, tak i ekonomického hlediska a s budováním a provozováním skládek významn souvisí. Omezení objemu odpad ukládaných na skládky, které by mlo být pozitivním dsledkem hodnoceného nástroje, by se pak mlo na odnímání zemdlské pdy projevit kladn. 4 Za nepíznivé je samozejm považováno i provozování skládek odpadu na ostatních plochách, ale toto kritérium bylo zvoleno proto, že za prioritní cíl je považováno to, aby skládky pedevším nevznikaly na zemdlské pd. Poplatky za uložení odpadu na skládku s tímto cílem souvisí jen zprostedkovan, hlavním nástrojem by mly být odvody za odntí zemdlské pdy zemdlské výrob, což je jiný problém, který by bylo nutné zkoumat samostatn (zda odvody takto skuten psobí). Aktuáln prosazovaná zemdlská politika EU (ponechání významného podílu zemdlské pdy ladem) a z toho plynoucí názor, že by ladem ležící pda mohla být využívána i pro skládky odpad, je pinejmenším námtem k diskusi, má i své odprce a teprve as a vývoj na trhu potravin mže potvrdit nebo vyvrátit správnost takovéto politiky.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

10 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Kontaminace vody a ovzduší, resp. pírodního prostedí v širším slova smyslu, bylo ohodnoceno váhou 20 %, protože se v pípad regulérních oficiálních skládek projevuje jen jako riziko. Pi správném budování a provozování skládek by toto riziko mlo být minimální a k ovlivnní vody a ovzduší by vbec nemlo docházet. Ve skutenosti k haváriím dochází, zejména ke kontaminaci ovzduší pi pípadném zahoení skládek. Protože jde o havarijní situace, nejsou tyto úniky pedmtem prbžného sledování. Co se týe možné kontaminace vodních zdroj, toto riziko se považuje pi souasném zabezpení skládek spíše za teoretické. Další pípadné environmentální efekty nebyly v tuto chvíli do hodnocení zahrnuty, ale existuje samozejm možnost o n v pípad zájmu a poteby hodnocení rozšíit (podle toho, jaké další environmentální aspekty skládkování by byly formulovány, a to jak záporné, tak pípadn kladné, nap. efekt z možného využití skládkového plynu). V ekonomickém modulu se jako kritéria úspšnosti obvykle uvažují - podíl pínos (B) a náklad (C), - podíl environmentálních efekt (E) a náklad (C), - expertní posouzení relace environmentálních efekt (E) a náklad (C), - relevantní výet národohospodáských souvislostí (vliv na ceny a inflaci, reálný rst HDP, zamstnanost, konkurenceschopnost, zahraniní obchod, veejné rozpoty, distribuce bohatství ve spolenosti, inovaní procesy, volná soutž na trzích, pohyb kapitálu a další). V popisovaném testování byla zvolena kritéria expertní posouzení E/C s váhou 22 % a národohospodáské souvislosti, z nichž byly jako relevantní vybrány ceny a inflace (váha 13 %), reálný rst HDP (váha 14 %), zamstnanost (váha 11 %), konkurenceschopnost (váha 13 %), zahraniní obchod (váha 10 %) a inovaní procesy (váha 16 %). Expertní posouzení E/C bylo zvoleno proto, že v daný okamžik nebylo možné získat podrobnjší údaje pro provedení propotu B/C, event. E/C. Z národohospodáských faktor byly vybrány ty, u kterých se jevila njaká souvislost se zkoumanou problematikou a podle její míry se pidlovaly i váhy. Zvolené faktory byly i explicitn uvedeny v cílech politiky. Pro tetí modul, institucionáln-sociální, byla navržena kritéria/faktory legitimita politiky (váha 17 %), kvalita regulace (váha 17 %), legislativní úrove (váha 18 %), vládní selhání (váha 12 %), lidská práva (váha 21 %) a obanská spolenost (váha 15 %), piemž pouze poslední z nich bylo i explicitn vyjádeno v cílech politiky (jako povinnost lenského státu EU zajistit pístup veejnosti ke správním ízením a informacím). Váhy jednotlivých kritérií pro výše uvedené moduly navrhovala skupina tí expert, kteí výbr kritérií sestavovali. Jsou-li stanovena kritéria/faktory pro hodnocení a váha, která jim v koneném výsledku bude piítána, je teba shromáždit potebné podklady a údaje, nutné k zodpovzení potebných otázek. Tato fáze použití metodiky je nejnáronjší a nejsložitjší, protože potebné údaje lze asto získat jen velmi obtížn, pípadn je nelze získat vbec, anebo se mohou jevit málo vrohodné. Pebírají se z dostupných informaních zdroj (statistických roenek, publikovaných zpráv a studií apod.). Lze využít i expertní odhady, vlastní przkum nebo jiný zpsob. Výsledky a diskuse Testovaná metodika nabízí pro konené vyhodnocení úinnosti nástroje podle zkoumaných dílích kritérií/faktor stupn pln vyhovující, spíše vyhovující, spíše nevyhovující a nevyhovující, piemž pro každý stupe definuje pro poteby hodnotitele i souhrn charakteristik, podle kterých hodnotitel stupe hodnocení udluje. Na základ podrobnjšího vyhodnocení z dostupných údaj u kritéria zábory pdy byla úinnost zkoumaného nástroje environmentální politiky oznaena stupnm spíše nevyhovující, což podle Metodiky znamená, že cílové hodnoty (pokud by byla v politice stanovena, což v tomto pípad nebylo) nebylo dosaženo o %, pípadn ho dosaženo bylo, ale z jiných dvod než je použití. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

11 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky zkoumaného nástroje, nebo je-li cíl definován jako trend (to v pípad zábor pdy spíše), ale na jeho splnní se podílejí více jiné faktory než hodnocená politika. Analytickým vyhodnocením druhého environmentálního kritéria/faktoru ( riziko kontaminace okolního prostedí ) dosplo hodnocení k podobnému závru, tj. k udlení stupn spíše nevyhovující, a to ze stejných dvod jako u zábor pdy. V ekonomickém modulu bylo velmi obtížné získat potebná data, která by umožnila zodpovdt pokládané otázky, protože se týkají velkého množství subjekt (firmy, obce, státní instituce), které samy asto ani nejsou schopny tyto údaje vyíslit a i kdyby to udlaly, obvykle tato data jednotliv a v potebné struktue nezveejují. U pvodc odpad jde o náklady v podob placených poplatk na uložení odpadu na skládku, administrativní náklady spojené s jejich evidencí a placením a o investiní náklady spojené s omezováním množství odpadu ukládaného na skládku. U provozovatel skládek souvisí se zkoumanými poplatky zvýšené administrativní náklady spojené s jejich vybíráním, evidencí a odvádním koneným píjemcm. V orgánech veejné správy jsou pak s tímto poplatkem spojeny jednorázové a provozní náklady vynaložené na zajišování agendy ukládání, vybírání, kontrolu a vymáhání poplatk. Protože pvodcem komunálních odpad jsou obce, na jejichž území odpady vznikají a obce náklady spojené s uložením odpad na skládku penášejí na domácnosti podle obecn závazné vyhlášky o financování systému, poplatek za uložení odpadu na skládku znamená (ne vždy, záleží na rozhodnutí obce) i zvýšené výdaje za odvoz odpadu pro domácnosti. Pi provádném testování jsme se proto museli spokojit s tím, že tyto náklady nelze odhadnout a jsou již tak dlouho souástí nákladové struktury zapojených subjekt, že se staly integrální souástí jejich rozpot a nejsou vnímány jako zvláštní problém. Druhou stránku posuzovaného tématu iní pínosy, a to jak kvantifikovatelné (v penžním vyjádení), tak nekvantifikovatelné. Píjemcem penžního plnní jsou obce (vybrané základní poplatky za uložení odpadu na skládky) a Státní fond životního prostedí (vybrané rizikové poplatky za uložení nebezpených odpad na skládky). Nekvantifikovatelné (nepenžní pínosy) ze zavedení poplatk za uložení odpadu na skládku se jeví málo významné, a to zejména proto, že (jak vyplývá z jiných dílích závr v rámci zkoumání úinnosti tohoto poplatku), k významnému snížení objemu odpad uložených na skládku, pípadn k významné zmn struktury (pomr mezi nebezpenými a ostatními odpady) v dsledku zavedení poplatku zatím nedochází. Pokud ovšem k tomuto efektu dojde, lze inkasovat všechny výhody s tím spojené (nižší environmentální dopady a rizika ze skládkování). Hodnocení základních ekonomických kritérií efektivnosti nebylo proto v daném okamžiku provedeno z dvodu neúplnosti a nízké kvality údaj. Pokud by bylo potebné, bylo by nutné provést samostatný a nároný sbr ekonomických dat pro takovéto hodnocení. Souástí postupu podle popisované Metodiky je i vyhodnocení doplujících otázek, které mohou závry ekonomického modulu zpesnit. Pi zavádní poplatk za uložení odpadu na skládku se teoreticky pipouštl možný vliv na inflaci, ale nebyl považován za významný a nebyl proveden žádný kvantitativní odhad. Ke zvýšení náklad pvodc po zavedení poplatku došlo, pvodci odpad je promítli do cen své produkce, ale vliv na inflaci byl zcela zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že se poplatky za uložení odpadu na skládku projeví v cen produkce jako jedna z nákladových položek, mají vliv i na HDP, ale jejich objem je v porovnání s ostatními položkami opt zanedbatelný. Když se poplatky zavedly, nebo by se naopak zrušily, na HDP se to prakticky žádný vliv nemá. Vliv na zamstnanost byl také zcela zanedbatelný. Firmy, vetn provozovaných skládek, zvládají vícepráce spojené s agendou poplatk v rámci stávajících pracovních míst. Na poátku se projevil minimální požadavek na nárst pracovník ve veejné správ (v ádu desítek v celé R). Posledním faktorem, který bývá pi zavádní poplatk zmiován s obavou, je dopad na konkurenceschopnost produkce (zvyšování ceny kvli poplatkm). I tento vliv se však projevil jako zcela zanedbatelný, a to jak uvnit R, tak v zahraniním obchod.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

12 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky V souvislosti se zavedením poplatk se pedpokládalo i nastartování inovaních proces (hledání cest a zpsob, jak se poplatkm vyhnout). K tmto procesm ve výrobní sfée prbžn dochází, ale nelze jednoznan tvrdit, že je to v pímé souvislosti se zavedenými poplatky. Pravdpodobn by k takovému vývoji došlo i bez nich, i když možná o nco pomaleji. Tetí, tzv. institucionáln-sociální modul, není píliš založen na exaktních údajích. Hodnocení vychází spíše ze sociologických, psychologických apod. zkoumání a závr spoleenskovdních projekt. Jako první byla položena otázka legitimity politiky, resp. v našem pípad legitimity zavedení poplatk za uložení odpad na skládky. Politika placení tchto poplatk mla podporu ásti veejnosti, piemž pohled na to, zda skládky potlaovat i rozvíjet, se znan liší nejen u tch, kteí se tímto problémem zabývají na obecné úrovni, ale i u tch, kteí jsou existencí skládek bezprostedn doteni (nkterým skládka vadí, nkteí naopak vítají píjem, který z nich plyne). Identifikace s politikou vázla pedevším na stran regulovaných, tj. pvodc odpad. Postupem implementace politiky o tyto poplatky klesal zájem u všech stakeholder, protože se objevily závažnjší problémy k ešení a skládky jsou chápány vesms jako samozejmá souást života a krajiny, nutné zlo, se kterým málokdo cítí potebu nco radikálního udlat. Pi posuzování kvality regulace dosplo hodnocení k závru, že existují silné pochybnosti o stimulaním úinku poplatk v jejich souasné výši (pestože dochází k jejich pravidelnému a pedem avizovanému zvyšování). Zatížení ukládání odpad na skládku tmito poplatky neeší nepíznivou disproporci v porovnání celkových náklad pvodc na uložení na skládku s alternativními možnostmi. Kladn je hodnocena zejména jednoduchost výpotu, srozumitelnost a jednoznanost právní úpravy i možnost kontroly ze strany veejné správy. Dležitou otázkou, kterou je teba zodpovdt a posoudit, je možnost vládního selhání, ímž se myslí asové zpoždní zavedení politiky, ovládnutí regulátora njakou lobby, nebezpeí korupce apod. V tomto smru byla situace posouzena spíše pozitivn. Nebezpeí selhání veejné správy ve vtším rozsahu nehrozí. Problémem mže být spíše nelegální chování provozovatel skládek, kteí by mohli pijímat na skládku v rozporu se zákonem i odpady, pro které není homologovaná, umožnit tak pvodcm platit nižší poplatky a dohodnout si s nimi za to odmnu v podob njakého nelegálního podílu na výnosu z tohoto podvodu. Zvyšuje se tím riziko kontaminace okolí skládky a rovnž by docházelo ke krácení píjm Státního fondu životního prostedí. Toto chování by bylo obtížn zjistitelné bžnou kontrolou ze strany orgán odpadového hospodáství. Jednou z otázek v institucionáln-sociálním modulu je i možný dopad na lidská práva (zdraví a bezpenost obyvatel, spravedlnost a rovnost, ochrana soukromí, ochrana vlastnických práv a další lidská práva). Hodnocený nástroj, jak bylo konstatováno, do lidských práv nezasahuje a jeho hodnocení je naopak spíše pozitivní. Protože jde o environmentální problém, nabízí se i otázka možné participace rzných skupin obanské spolenosti (ekologické organizace, obanská sdružení). Právní úprava poplatk za uložení odpad na skládku žádný vstup do tohoto procesu veejnosti neumožuje, týká se jen pvodc, resp. provozovatel skládek na jedné a úad na stran druhé. Základní sazba poplatk, která je pijmem obce, umožuje z tohoto zdroje vylepšovat obecní rozpoet ve prospch oban. Ostatní obce, které nejsou píjemcem tohoto poplatku, ale asto jsou postiženy existencí skládky (doprava, zápach...), vnímají situaci nepízniv a dlouhodob tento stav ovlivuje mezilidské vztahy, kontakty a pípadnou spolupráci mezi obcemi. Tuto nevraživost a zhoršování vztah díky nastavení placení poplatk vyhodnotila Metodika jako spíše negativní jev. V rámci posuzování otázek jednotlivých modul se provádí i bodování v rozsahu 1 4 bod (podle návodu, kolik bod má hodnotitel udlit pi splnní uritých kritérií) a toto hodnocení se pak upravuje podle pidlených vah. Vyvrcholením celého hodnocení je výsledné hodnocení, které v daném pípad dopadlo tak, že environmentální modul obdržel bodové hodnocení 2,00. ekonomický 2,40, institucionáln-sociální modul 2,90 a celkový výsledek pro hodnocený nástroj vyšlo jako 2,43 (pln negativní hodnocení by mlo hodnotu 4, naopak zcela pozitivní hodnotu 1).. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

13 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Implementace nástroje tak byla vyhodnocena jako spíše pozitivní a v jednotlivých modulech pomrn vyrovnaná. 5 Závry Testování metodiky pineslo dva dležité závry. Pedevším se potvrdilo, že navržená Metodika skuten mže posloužit svému úelu, tj. že lze s její pomocí pomrn rychle vyhodnotit, zda implementace environmentální politiky (resp. jejích jednotlivých nástroj) vede ke stanovenému cíli, a to bez nároných, podrobných a drahých studií, které nejsou pro první (orientaní) závr teba, ale mžou být zpracovány v pípad poteby pozdji. Postupné kroky podle návodu, i s podrobnými pokyny jak získané podklady vyhodnotit, lze zvládnout bez nároného a rozsáhlého školení a bez speciálních dovedností, tj. Metodika je aplikovatelná i na pracovištích, která nedisponují zvláš specializovanými odborníky na tuto oblast. Druhý cíl, který byl pro popisovanou studii stanoven, tj. ovit podle Metodiky, zda poplatky za uložení odpadu na skládku skuten pinášejí oekávaný efekt, byl také ásten naplnn, ale s uritými úskalími. Jde zejména o to, že prioritou bylo otestování samotné Metodiky a z dvodu asové tísn nebyly získány a použity nkteré potebné podrobnjší informace, které by pisply k vtší pesnosti závr. Ve vtší míe byly použity i expertní odhady nebo nkteré položené otázky zstaly pro daný okamžik nezodpovzeny. Na základ prvotního vyhodnocení z tchto zjednodušených a nedostatených podklad se zdá, že poplatky za uložení odpadu na skládku svj hlavní (stimulaní) úel neplní a nevedou k výraznjší zmn chování pvodc odpad, a už co se týe objemu odpad, jejich struktury a zejména co se týe zvolených zpsob odstranní. Jak vyplývá i z výše uvedené tabulky. 5, za vykázané roky ke snížení objemu skládkovaného odpadu nebo ke zmnám v jeho struktue prakticky nedošlo. Pokud v tomto smru k pozitivním efektm v eské republice dochází, psobí na to i jiné, vnjší faktory, které s poplatky nesouvisí. K potvrzení tohoto zjištní bylo doporueno podrobnjší zkoumání s vtším množstvím potebných podklad a údaj. Protože však poplatky plní i již díve zmínnou významnou funkci fiskální a jsou zdrojem pro financování preventivních nebo kompenzaních program, nelze doporuit jejich zrušení, protože výpadek tchto píjm by jak obce, tak Státní fond životního prostedí citeln postihly a není jasné, jaké dsledky by to mlo pro odpadové hospodáství v eské republice vbec, nebo pro život oban v obcích postižených existencí skládek. 6 Literatura [!] ŠAUER, P., KREUZ, J., DVO ÁK, A., LISA, A., PRÁŠEK, J.: Hodnocení efektivnosti implementace environmentálních politik, 2009, ISBN CENIA Praha [2] ŠAUER. P., KREUZ, J., DVO ÁK, A.: Metodika hodnocení environmentálních politik: pilotní aplikace, VaV. SP-4i Praha: MŽP, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009 [3] KAPROVÁ, K., KAMÁROVÁ, P., KOLSKÁ, K., PETKOVOVÁ, L., ŠAUER, P.: Veejné podpory v ochran životního prostedí v eské republice a pístupy k jejich posuzování, 2010, ISBN , CENIA Praha [4] Zákon. 231/1991 Sb., o odpadech 5 Samotné hodnocení a výpoty, kterými se dosplo k prezentovanému výsledku, jsou pomrn rozsáhlé a pekroily by prostor vnovaný tomuto lánku. V pípad zájmu o tyto podrobnosti je možné se s nimi seznámit prostednictvím autorky studie na kontaktu uvedeném v záhlaví lánku. 6 Jen jako zcela aktuální skutenost, která s touto problematikou souvisí, je možné pipomenout erstvé rozhodnutí Parlamentu R ohledn poplatk za zneišování ovzduší, které byly novelou zákona o ovzduší u nkterých škodlivin zrušeny s argumentací, že ke zlepšení kvality ovzduší (pi dané výši) stejn nepispívají, úinné radikální zvýšení z rzných dvod nepipadá v úvahu a že je proto teba nalézt a uplatnit jiné nástroje. Fiskální aspekt vci výpadek dosavadních píjm z tchto poplatk u jejich píjemc diskutován a brán v úvahu nebyl.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

14 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky [5] Zákon. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadu [6] Zákon. 125/1997 Sb., o odpadech [7] Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech [8] Statistická roenka životního prostedí eské republiky 2006, dostupné na [9] Statistická roenka životního prostedí eské republiky 2007, dostupné na [10] Statistická roenka životního prostedí eské republiky 2008, dostupné na [11] Statistická roenka životního prostedí eské republiky 2009, dostupné na [12] Státní politika životního prostedí na léta , dostupné na 002af485?OpenDocument Fees for Depositing Waste in Landfills Alena Hadrabová Department of Political Sciente, Faculty of International Relations Institute for Sustainalble Bussines, University of Economics, Prague, Winston Churchill Sq. 4, , Prague 3, Czech Republic Summary The objectives of the state environmental policy can be enforced through various means available to the relevant authorities. These are either tools of a directive, administrative nature, or market-oriented (economic) tools. The latter are supposed to produce the desired response on the basis of economic calculation done by polluters. The key question, which emerges in connection with these tools, is whether their implementation is truly effective, i.e. whether they really evoke the desired response and lead polluters to a behavior that is consistent with the objectives of the society. Information about the potential success or failure of the tool which is being considered can be useful to the relevant authorities at two different stages -- during decision making process of whether to use a particular tool or not, or for post evaluation of its effectiveness. Simple, understandable and usable methodology is necessary in order to perform at least an initial assessment of these tools. Therefore, according to the assignment and under a guaranty of the Ministry of Environment a team of investigators at the University of Economics in Prague, headed by associate professor, Ing. Petr Šauer, CSc., have designed a methodology for evaluating the implementation of environmental policies (thereinafter called the methodology ), which should allow an assessment of such a kind. Within this effort, the methodology applicability was tested on some selected tools, including fees for depositing waste in landfills, which have been implemented in the Czech Republic since While testing the methodology, applicability was the main goal of this part of the project. This effort also enabled researchers to reach an initial verification of the factual content of the issue, i.e. to answer the question of whether the fees for depositing waste in landfills actually contribute to achieving the set goal (reduction of waste deposited ) and/or whether they also have other positive or negative effects. The paper is devoted to the description and analysis of the evaluative process of the proposed methodology on a selected example, i.e. on fees for landfilling and presents the results of this project. Keywords: Methodology, fees, landfill, effectiveness. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

15 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad Anna CIDLINOVÁ a,b, Magdaléna ZIMOVÁ a,b, Ján MELICHERÍK a, Zdeka WITTLINGEROVÁ b, Petra ŠEVÍKOVÁ b a Státní zdravotní ústav v Praze, Šrobárova 48, Praha 10, b eská zemdlská univerzita, Fakulta životního prostedí, Kamýcká 1176, Praha 6 Suchdol Souhrn Metody hodnocení zdravotních a ekologických rizik jsou vtšinou používány pro hodnocení starých ekologických zátží. Z hlediska ekologických a zdravotních rizik není dostaten hodnocen dosavadní zpsob využívání odpad pi jejich pímé aplikaci do životního prostedí. Pokud odpady obsahují toxické látky, mohou negativn ovlivnit životní prostedí a následn zdraví lovka. Na druhé stran, vtšina odpad pi stanovení vhodných podmínek je využitelná jako náhrada primárních zdroj. Ve vtšin vysplých stát se proto hledají metody objektivizace možných rizik pi využívání odpad. lánek se zabývá metodami hodnocení zdravotních a ekologických rizik pi využití odpad. Metody hodnocení byly aplikovány na zbytky po spalovaní uhlí. Uvedené výsledky byly získány v rámci projektu Vnitní grantové agentury eské zemdlské univerzity v Praze Fakulty životního prostedí , který navazoval na projekt Ministerstva životního prostedí R. VaV SP/2f3/118/08. Výsledky projekt jednoznan prokázaly, že použité metody hodnocení rizik objektivn hodnotí zdravotní i ekologická rizika. Souasn z výsledk vyplynulo, že zbytky po spalování uhlí voln uložené do prostedí bez jakýchkoliv následných úprav, které by vedly k jejich stabilizaci, mohou pedstavovat znané riziko pro zdraví lidí a životní prostedí. Klíová slova: Zbytky po spalování uhlí, analýza rizika, Crystal Ball, Individuální celoživotní riziko rakoviny, Hazard index. Úvod Cílem projekt bylo ovit metody hodnocení zdravotních a ekologických rizik na odpadech obsahující toxické prvky, které se mohou uvolovat do životního prostedí. Odhady rizika se tak mohou stát zdrojem informací pro návrhy zmn v rozhodování jak nakládat s odpady nebo jaká opatení jsou nezbytná, aby bylo možné odpady využít pi náhrad primárních surovin. Výsledky hodnocení rizik se stávají podkladem pro další doporuení pi nakládání s odpady vetn návrh pro minimalizaci rizik pi nakládání s uritou komoditou odpadu. Modelov byla identifikována potenciální rizika související se zbytky po spalování uhlí. Dvodem hodnocení rizik u této komodity odpad byl fakt, že energetickými spolenostmi je vyprodukováno více než 13 milion tun zbytk po spalování uhlí ron. Pibližn s pti procenty je nakládáno v režimu zákona o odpadech, ostatní produkce této komodity je producenty uvádna na trh jako druhotná surovina s jejich následným využitím. Pokud je možné zbytky po spalování uhlí uritým zpsobem využít, mžeme o nich mluvit jako o druhotných surovinách. V tomto smru je nejvíce využíván popílek, ale lze využít napíklad i strusku nebo škváru [1]. Popílky nacházejí uplatnní v rzných oblastech ve stavebnictví, pi rekultivacích, pi ištní odpadních vod, v technologii stabilizace apod. ást produkce popílk se skládkuje. Struska se škvárou se nejastji používají ve stavebnictví k výstavb násyp, obsyp a zásyp, jako plnivo. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

16 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad pi výrob cementu, maltovin, škvárového betonu, k výrob cihláských pálených výrobk jako ostivo a lehivo. Základní problém zbytk po spalování uhlí z hlediska jejich dalšího využití je obsah celé škály toxických prvk (více než 40). Prvky následn mohou ovlivnit životní prostedí a zdraví lidí. Každý jednotlivý prvek obsažený ve zbytcích po spalování uhlí má své specifické úinky na zdraví a životní prostedí a je zastoupen v rzných koncentracích, které se pohybují od mén než 1 mg/kg až do 3500 mg/kg. Chemické látky obsažené ve zbytcích po spalování uhlí vykazují specifickou toxicitu a nkteré ješt navíc i karcinogenitu, mutagenitu, teratogenitu apod. [2]. Výskyt jednotlivých stopových prvk v rzných produktech spalování závisí na charakteru vazby v uhelné hmot, velikosti ástic a geochemickém chování prvk. Pi aplikaci zbytk po spalování uhlí do životního prostedí a to bez jejich další úpravy mže docházet k prosakování výluhu s obsahem toxických látek do podzemní a povrchové vody. Obyvatelé by pak hypoteticky mohli být exponováni kontaminovanou podzemní a povrchovou vodou [3], [4]. Pi nevhodném používání zbytk po spalování uhlí mohou vznikat nové ekologické zátže s možným zneištním podzemních a povrchových vod. Prostednictvím kontaminované pdy mohou následn škodlivé látky vstupovat do potravních etzc a do ovzduší. V nkterých pípadech aplikace zbytk po spalování uhlí do životního prostedí mže ovlivnit využití dotených lokalit. Pi ukládání zbytk po spalování uhlí na povrch terénu vzniká pedpoklad navýšení kontaminace prostedí, pdy, vody a ovzduší toxickými prvky a tím i vznik zdravotního i ekologického rizika [5], [6]. Metodika Pro hodnocení zdravotních rizik byly vybrány dv metody deterministická a pravdpodobnostní. Analýzy, hodnocení a stanovení zdravotních rizik byly provedeny podle souasn platné metodiky US EPA [5] a Metodického pokynu MŽP [7]. Urení a zdvodnní prioritních kontaminant použitých pro modelový výpoet zdravotních rizik bylo stanoveno s ohledem na charakter, míru a rozsah jejich výskytu ve zbytcích po spalování uhlí, možné kontaminace prostedí, jejich toxicity a možné expozice populace. Dalším krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik byl výbr expoziních scéná, stanovení chronického denního píjmu a celoživotního denního prmrného píjmu. Výbr populace jako píjemce zdravotního rizika byl proveden s ohledem na pedpokládaný zvýšený kontakt s kontaminantem. Po upesnní nejdležitjších transportních cest byly stanoveny pro výpoet rizika relevantní scénáe expozice potenciáln ohrožených píjemc vybraných skupin populace a to obyvatel, kteí mohou být ovlivnni ukládáním popílk do prostedí. Dležitá expoziní cesta pro obyvatele je prosakování výluhu z popílk do podzemní vody a do povrchové vody. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno i prostednictvím statistického programu Crystal Ball (verze 11) stochastickou analýzou Monte Carlo. Pro možnost následného porovnání s údaji z deterministického hodnocení byly použity hodnoty 50% percentilu a 95% percentilu píslušných pravdpodobnostních funkcí. Stanovení zdravotního rizika bylo provedeno pro nekarcinogenní i karcinogenní psobení toxických látek obsažených ve zbytcích po spalování uhlí. Odhad rizika pro látky s nekarcinogenním úinkem byl proveden na základ výpotu indexu nebezpenosti, který je vyjáden jako pomr chronické denní dávky (CDI) pípadn prmrné denní absorbované dávky (ADD) a píslušné referenní dávky (RfD). Jako mítko rizika karcinogenního úinku u jednotlivce bývá používán celoživotní vzestup pravdpodobnosti vzniku nádorových onemocnní (ILCR), který je dán násobkem celoživotní prmrné dávky (LADD) a smrnicí karcinogenního rizika (SF). Vypoteným reálným expozicím byla piazena míra nebezpenosti a bylo provedeno slovní hodnocení zjištných rizik. Pro hodnocení nekarcinogenního rizika byl použit index nebezpenosti, jehož limitní hodnota je 1. Index je definovaný jako procento potenciální expozice chemickému prvku k nejvyšší úrovni expozice, kdy ješt nenastanou projevy toxických úink. Pro hodnocení individuálního celoživotního rizika rakoviny ze strany kontaminant bylo použito limitní kriterium 1,00E-05 (riziko, že onemocní jedna osoba ze ) [7]. U zbytk po spalování uhlí byla také zjišována ekotoxicita normovanými a uzanními metodami. Pro úely posouzení možnosti využívání odpad na povrchu terénu byly použity aquatické ekotoxikologické testy, které byly doplnny kontaktními (terestrickými) testy, jelikož aquatické testy nepostihují vlivy ve vod nerozpustných polutant. Dalším dvodem použití navržené baterie test bylo ovení výsledk výzkumných prací provádných v Evropské unii a jiných vysplých státech. Uvádné výsledky test byly provádny metodami shodnými pro stanovování ekotoxicity odpad jako nebezpené vlastnosti, tedy. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

17 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad metodami pro hodnocení ekotoxicity uvedenými v píslušných právních pedpisech podle vyhlášky. 294/05 Sb., tab [8]. U kontaktních test byly použity jako bioindikátory následující organismy: Salát hlávkový (Lactuca sativa var. capitata), Chvostoskok (Folsomia candida), Roupice (Enchytraeus crypticus) a u aquatických test byly jako indikátory použity luminiscenní bakterie (Vibrio fischerii), Hoice bílá (Sinapsus alba), asová kultura (Desmodesmus subspicatus), Perlooky (Daphnia magna Straus) a Živorodka duhová (Poecilia reticulata) [9]. Výsledky práce Pro výpoet zdravotního rizika bylo zvoleno 20 prvk (Sb, As, Ba, Be, B, Al, Cr, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg, Se, Ag, Tl, V a Zn) obsažených ve zbytcích po spalování uhlí. Dále byly vybrány tyi reálné expoziní scénáe pro obyvatelstvo (dosplí i dti) na základ výbrové analýzy: ingesce vody pi pití vody, dermální kontakt s vodou pi koupání a sprchování, dermální kontakt s vodou pi plavání a náhodná ingesce vody pi plavání. Nekarcinogenní riziko pi orální expozici bylo prokázáno pro tém všechny hodnocené prvky obsažené ve zbytcích po spalování uhlí. Limitní hodnota HI = 1 byla pekroena u ady prvk (Sb, As, Ba, Be, B, Al, Cr, Cd, Mn, Cu, Mo, Pb, Hg, Se, Tl a V). Výsledek výpotu HI u orální expozice dtí uvádí Graf 1. Nekarcinogenní riziko pi dermální expozici bylo prokázáno pouze pro arsen a vanad. Nekarcinogenní riziko pi orální i dermální expozici povrchovou vodou nebylo výpoty prokázáno. Graf 1: Výpoet HI pro orální expozici pitnou vodou obyvatelé (dti) Riziko vzniku nádorových onemocnní bylo vypoteno pro všechny hodnocené expoziní cesty i skupiny populace. U orální expozice podzemní vodou byla hodnota ILCR pekroena o více než ti ády u arsenu i berylia, a to pi prmrných i maximálních koncentracích As a Be ve zbytcích po spalování uhlí. Pi orální i dermální expozici povrchové vody bylo prokázáno riziko pouze pi maximálních koncentracích As a Be ve zbytcích po spalování uhlí. V Grafu 2 je znázornno srovnání ILCR pro arsen. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

18 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad a berylium v pitné vod v závislosti na sledovaných lokalitách. Lze íci, že nezáleží na tom, z jaké lokality uhlí potažmo zbytky po spalování uhlí pochází. Graf 2: Výpoet ILCR pro orální a dermální expozici pitnou vodou kontaminovanou As a Be, obyvatelé (dti a dosplí)!" #$ % %!" #$!" #$ % %!" #$ Ob metody hodnocení zdravotních rizik deterministická a pravdpodobnostní byly porovnány. Bylo zjištno, že deterministický zpsob nadhodnocuje riziko. Tuto skutenost je uvedena v tabulce 1. Tabulka 1: Komparace výpot HI pro vyprané prvky obsažené ve zbytcích po spalování uhlí deterministickým a statistickým zpsobem pro orální expozici pitnou vodou obyvatelé (dti) Chemický prvek Deterministický výpoet Statistický výpoet stední odhad horní odhad stední odhad horní odhad Antimon 1,6648 2,3973 1,8191 6,0856 Arsen 20, , , ,5657 Berylium 0,3456 1,8858 0,3468 1,1980 Hliník 0,1472 1,3425 0,0380 1,2140 Kadmium 1,0844 1,2785 1,2713 3,5177 M 0,3359 7,8311 0,0990 0,7843 Molybden 1,4809 7,1598 0,6127 9,7297 Nikl 0,1995 0,9909 0,1947 0,7681 Olovo 0,7860 2,1309 0,8997 2,6291 Rtu 0, ,5708 0,3693 2,2938 Thalium 6,6662 9,4010 7, ,5042 Vanad 1,3951 8,9498 0,8655 7,3242. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

19 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad Vedle modelového hodnocení zdravotních rizik bylo hodnoceno ekologické riziko na základ obecn používaných ekotoxických test. Více než 50% testovaných odebraných vzork zbytk po spalování uhlí nevyhovovalo limitm pro ekotoxitcitu, které jsou ureny pro ukládání odpad na povrch terénu [8]. Kontaktní testy provádné podle metod vyhlášky. 257/2009 Sb., [9] ani v jednom pípad nevykazovaly pozitivitu viz tabulka 2. Tabulka 2: Výsledky aquatických a kontaktních test zbytk po spalování uhlí DRUH TEST NEVYHOVUJE VYHOVUJE POET % POET % testy výluhové , ,71 testy výluhové , ,05 testy kontaktní , ,86 testy kontaktní Kontaktní testy s nejvtší pravdpodobností nejsou dostaten citlivé pro testovaný materiál. Pro hodnocení zbytk po spalování uhlí je možno doporuit použití aquatických test nejen k vtší citlivosti testovacích organism ale i vzhledem k uvolování toxických prvk do vodného výluhu. Kontaktní testy provádné podle metod vyhlášky 257/2009 Sb., [9] pravdpodobn dostaten u zbytk po spalování uhlí nehodnotí možné negativní úinky na prostedí. Diskuse Metody hodnocení zdravotních a ekologických rizik se ukázaly být vhodné pro hodnocení využití odpad pi jejich aplikaci v prostedí. Hlavní rozdíl mezi obma metodami je ten, že výsledkem deterministického zpsobu hodnocení rizik je pouze jediná hodnota odhadu míry rizika, zatímco u pravdpodobnostního zpsobu se jedná o rozložení rizika v hodnocené populaci, výsledkem tak není jediná hodnota, ale pravdpodobnostní rozložení distribuní funkce rizika dané pirozenými odlišnostmi jedinc v hodnocené populaci. Ve vtšin pípad je riziko vypoítané prostednictvím deterministické metody nadhodnocené a vzhledem k tomu, že pravdpodobnostní hodnocení zdravotních rizik zahrnuje na rozdíl od deterministické metody variabilitu v jednotlivých parametrech vstupujících do rovnice pro odhad rizika, má tento zpsob mnohem vtší vypovídající hodnotu. Modelové hodnocení zdravotních rizik pro aplikaci zbytk po spalování uhlí se ukázalo vhodné pro ovení použití uvedených metod. Metody byly vybrány také s ohledem na studii Americké agentury na ochranu životního prostedí Human and Ecological Risk Assessment of Coal Combustion Wastes [5]. Tato studie použila stejnou metodu pravdpodobnostního hodnocení zdravotních rizik vetn stejného nastavení parametr výpot. Z výpot a hodnocení míry rizika bylo prokázáno, že zbytky po spalování uhlí jsou, vzhledem k obsahu a mobilit ady prvk v nich obsažených, možnými nositeli rizik pro zdraví lidí a životní prostedí. Velmi dležitou roli v intenzit škodlivého úinku daného prvku na organismus hraje nejen celkové množství pijatého prvku do organismu (po dobu trvání expozice), ale i chemická forma pijatého prvku a zpsob vstupu této formy do organismu. Tento lánek popisuje vyhodnocení zdravotního rizika pro dtskou a dosplou populaci z ad obyvatelstva. Negativnímu vlivu ze zbytk po spalování uhlí však mohou být vystaveny i další skupiny lidské populace. Jedná se pedevším o pracovníky nakládající s odpadním materiálem ze spalování uhlí. Ti sice nebyli v pedkládané práci zohlednni, ale z výsledk výše zmínných grant bylo zjištno, že pracovníci nakládající pi své práci se zbytky po spalování uhlí jsou vystaveni toxickému a karcinogennímu riziku, které pedstavuje zejména prach z popílk. Nejvtší riziko pedstavuje v tomto pípad berylium. Pi expoziním scénái dermální kontakt s prachem a nezámrná ingesce prachu ze zbytk po spalování uhlí vypoítaná hodnota karcinogenního rizika. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

20 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad pekroila limit 1,0E-05 o více než 2 ády. U arsenu byla zjištna obdobná situace, hodnota rizika byla pekroena o více než jeden ád. Vždy je nutné brát také v úvahu následující skutenosti. V jednotlivých mediích prostedí se vyskytuje celá ada látek, které dosud nejsou identifikované a nejsou dostatené údaje o jejich zdravotní nebezpenosti, popípad úpln chybí. Pi hodnocení expozice a rizika je nutné zvažovat možnosti aditivního, ale i synergického i antagonistického psobení tchto faktor [10], [4]. Zjištné výsledky hodnocení zdravotních rizik byly porovnány s výsledky EPA [5]. Studie hodnotí ekologická a zdravotní rizika pi ukládání zbytk po spalování uhlí do životního prostedí. Výsledky americké studie a výsledky uvedených projekt obdobn prokázaly možné riziko vzniku nádorových onemocnní a nekarcinogenní riziko pi nezajištném ukládání zbytk po spalování uhlí do životního prostedí. Vypotená rizika, která mohou vznikat v dsledku ukládání zbytk po spalování uhlí do životního prostedí v R, jsou v nkterých pípadech až o ád vyšší. Skutenost je dána vyššími koncentracemi rizikových prvk, které jsou obsaženy ve zbytcích po spalování uhlí pocházejících z R. Další obdobné studie, které by se hodnocením zbytk po spalování uhlí zabývaly, zatím nebyly provedeny. Ekologické riziko bylo sledováno pouze na základ platných ekotoxikologických test pro ukládání odpad na povrch terénu. Aquatické testy se ukázaly jako velmi citlivé pro tuto komoditu odpad. Citlivost vodních druh byla o jeden ád vyšší než ta z terestriálních test. Autoi zdraznili užitenost kompletní skupiny pedstavující jak aquatické, tak pdní organismy reprezentující rzné trofické úrovn [11]. Kontaktní testy s nejvtší pravdpodobností nebyly dostaten citlivé pro testovaný materiál [12] nebo vybrané metody podle vyhlášky. 257/2009 Sb., [9] nejsou pravdpodobn dostaten vhodné pro zvolenou komoditu a nehodnotí možné negativní úinky na prostedí. Pro hodnocení zbytk po spalování uhlí je možno doporuit použití aquatických test nejen k vtší citlivosti testovacích organism, ale i vzhledem k expoziním scénám šíení toxických prvk. Kontaktní testy provádné podle metod vyhlášky 257/2009 Sb. [9] pravdpodobn dostaten nehodnotí možné negativní úinky na prostedí u zbytk po spalování uhlí. Závr Použité metody hodnocení zdravotních rizik prokázaly vhodnost jejich použití pi využití odpadu ukládaného do životního prostedí. Ve vtšin pípad je riziko vypoítané prostednictvím deterministické metody nadhodnoceno. Vzhledem k tomu, že pravdpodobnostní hodnocení zdravotních rizik zahrnuje na rozdíl od deterministické metody variabilitu v jednotlivých parametrech vstupujících do rovnice pro odhad rizika, má tento zpsob mnohem vtší vypovídající hodnotu. Jednoznan nelze zobecnit použití baterií ekotoxikologických test pro všechny komodity odpad ukládaných do životního prostedí. Pro hodnocení zbytk po spalování uhlí je možno doporuit použití aquatických test nejen k vtší citlivosti testovacích organism, ale i vzhledem k expoziním scénám šíení toxických prvk. Kontaktní testy provádné podle metod vyhlášky. 257/2009 Sb., [9] pravdpodobn dostaten u zbytk po spalování uhlí nehodnotí možné negativní úinky na prostedí, což nemusí platit pro jiné druhy odpad. Výsledky modelového hodnocení rizik pi aplikaci zbytk po spalování uhlí do životního prostedí jsou shodné s výsledky EPA [5]. Výpoty zvolených metod obdobn prokázaly možné negativní úinky zbytk po spalování uhlí pi jejich aplikaci do prostedí bez vhodné stabilizace. To neznamená, že zbytky po spalování uhlí není možné využívat. Bezesporu ano, ale pouze za pedpokladu dsledné stabilizace a výbru vhodné lokality jejich využití tak, aby bylo zabránno vstupu škodlivých prvk do životního prostedí. Podkování Tento lánek vznikl s podporou projektu vnitní grantové agentury FŽP ZU v Praze s názvem Environmentální a zdravotní rizika zbytk po spalování uhlí a jejich využití.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2012 íslo 4 strana 159 241 8. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ODPADOVÉ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více