RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ"

Transkript

1 RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ( , Kouty nad Desnou) eské ekologické manažerské centrum 2012

2 !" Úvodní slovo šéfredaktora 3 Pro autory 3 Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Fees for Depositing Waste in Landfills Alena HADRABOVÁ Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad Methods of ecological and health risks assessment in the use of waste Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ Testování ekologické vhodnosti stavebních výrobk Testing of ecological suitability of building products Hana ŠTEGNEROVÁ, Jaroslava LEDEREROVÁ, Miroslav SVOBODA, Pavel LEBER Možnos využitia recyklovaného kameniva z demolaného stavebného odpadu ako plniva do betónu The possibility of use of recycled aggregate from construction demolition waste as an aggregate in concrete Miriam LEDEREROVÁ Studie vhodnosti využití struskového kameniva pi výrob vláknobetonu Study of convinient use of the slag aggregate in fibre reinforced concrete Vladimíra VYTLAILOVÁ, Karel ŠEPS, Aneta RAINOVÁ Vývoj inidla pro flotaci uhelných kal na bázi biologických komponent The development of agent for flotation of coal sludge based on biological components Radim PAVLÍK, Jií VIDLÁ 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ODPADOVÉ FÓRUM 2012 Interaktivní sborník (archiv) ODPADOVÉHO FÓRA zdarma! WASTE FORUM recenzovaný asopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ISSN: ; Vychází tvrtletn. Roník 2012, íslo 1 Vydavatel: CEMC eské ekologické manažerské centrum, IO: , Adresa redakce: CEMC, Jevanská 12, Praha 10, R, fax: +420/ Šéfredaktor: Ing. Ondej Procházka, CSc., tel.: +420/ , , Redakní rada: Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D., prof. Ing. František Kaštánek, CSc., prof. Ing. Meislav Kuraš, CSc., prof. Ing. Karel Obrouka, CSc., doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., doc. Ing. Vladimír ablík, CSc., doc. Dr. Ing. Martin Kubal, doc. Ing. Lubomír Ržek, CSc., doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., Ing. Vratislav Bednaík, CSc. Web-master: Ing. Vladimír Študent Redakní uzávrka: Vychází: " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

3 Úvodní slovo šéfredaktora Vážení tenái, v pedmluv minulého ísla, na internetových stránkách asopisu i rozeslanými ovými zprávami jsem ke konci minulého roku informoval, že v zájmu zvýšení podílu píspvk v anglickém jazyce jsme se rozhodli poplatek za uveejnní Podkování u píspvk v eském nebo slovenském jazyce zvýšit z 200 K na 500 K, zatímco u píspvk v anglickém jazyce zstává tento poplatek beze zmny. Zatím se to prakticky nijak neprojevilo, všechny píspvky jsou v eštin nebo slovenštin. Doufám, že to autory nezaskoí. A te k tomuto íslu. Do redakce jsem tentokrát obdržel pouze šest píspvk a všechny nakonec prošly sítem recenzních posudk. Ale dlouho to bylo napínavé, protože ad recenzent na vypracování posudku nestail ani více než msíc, který jsem jim dal, a já dlouho nevdl, zda se posudku dokám nebo ne. Opt se stalo, že k nkterým píspvkm pišel jeden posudek kladný s minimem pipomínek a druhý ne sice zcela zamítavý, ale s celou adou pipomínek. V tchto pípadech nechávám pln na autorovi, co si z toho vybere. Posoudit sám, jak jsou pipomínky podstatné a jak se s nimi autor vyrovnal, na to si odborn netroufám a tak bych správn ml tetího nezávislého recenzenta nebo znovu poslat upravený píspvek k posouzení obma recenzentm a jejich pipomínky zase autorovi, autorem nov upravený píspvek poslat... Na to v souasnosti opravdu nemám as! Už jsem kvli tomu pišel o dva uražené recenzenty. A v neposlední ad zvu všechny tenáe na již 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ODPADOVÉ FÓRUM 2012, které se koná 25. až 27. dubna 2012 opt v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Na adrese najdete pedbžný program symposia, formulá pihlášky úasti a další informace. Termín pro zaslání pihlášek úasti je 31. bezna Generálním partnerem symposia je spolenost EPS, s. r. o. Pestože pedbžný program symposia je již vystaven, stále je možné pihlásit nový píspvek, a to až do 15. bezna termínu pro zaslání plných text píspvk do sborníku. V programu je k pihlášeno celkem 52 píspvk, z toho je 41 pednášek a 11 vývsek. Pednášky jsou rozdleny do plenární sekce, která bude ve stedu odpoledne, a šesti odborných sekcí, které se všechny uskutení ve tvrtek V pátek je plánována odborná exkurze na bioplynovou stanici v Šumperku, která využívá suchou technologii anaerobní digesce. Úastníci, kteí si ješt neprohlédli peerpávací elektrárnu Dlouhé strán, budou mít rovnž možnost. Uzávrka dalšího ísla asopisu WASTE FORUM je 8. dubna Pro autory Ondej Procházka eské ekologické manažerské centrum (CEMC) na vydávání asopisu WASTE FORUM nedostává žádnou podporu z veejných zdroj. Proto se snažíme minimalizovat náklady spojené s vydáváním tohoto asopisu. Proto je asopis vydáván pouze v elektronické podob a ísla jsou zveejována na voln pístupných internetových stránkách Pro snížení pracnosti pípravy jednotlivých ísel požadujeme, aby autoi píspvk je posílali do redakce v kompletn zalomené podob i se zabudovanými obrázky a tabulkami, tak zvan printerready. Pokyny k obsahovému lenní a grafické úprav píspvk spolu s pímo použitelnou šablonou grafické úpravy ve WORDu jsou uvedeny na www-stránkách asopisu v sekci Pro autory. Uveejnní píspvk v asopisu WASTE FORUM je v zásad bezplatné. Nicmén abychom píjmov pokryli alespo nezbytné externí náklady spojené s vydáváním asopisu (poplatky za webhosting, softwarová podpora), vybíráme symbolický poplatek za uveejnní podkování grantové agentue i konstatování, že lánek vznikl v rámci ešení uritého projektu. Více na www-stránkách v sekci Inzerce.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

4 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Alena HADRABOVÁ a, b a) Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztah b) Institut pro udržitelné podnikání, Vysoká škola ekonomická, Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, eská republika Souhrn Cíle Státní politiky ochrany životního prostedí lze prosazovat prostednictvím rzných nástroj, které mají odpovdné orgány k dispozici. Jde bu o nástroje direktivního, administrativního charakteru, nebo o nástroje tržn orientované, ekonomické, které mají vyvolat žádoucí odezvu na základ ekonomické kalkulace zneiš ovatele. Klíovou otázkou, která se v souvislosti s tmito nástroji objevuje, je to, zda je jejich použití skuten efektivní, tj. zda žádoucí odezvu opravdu vyvolají a vedou zneiš ovatele k takovému chování, které je v souladu se stanovenými cíli spolenosti. Informace o možné úspšnosti i neúspšnosti uvažovaného nástroje mže být odpovdným orgánm užitená bu ve fázi rozhodování, zda ho použít i ne, nebo pro vyhodnocení jeho úinnosti ex post. Aby bylo možné alespo orientan takovéto posouzení nástroj provést, je teba mít k dispozici jednoduchou, srozumitelnou a použitelnou metodiku. Podle zadání a pod garancí Ministerstva životního prostedí byla kolektivem ešitel pod vedením doc. Ing. Petra Šauera, CSc., na Vysoké škole ekonomické v Praze zpracována Metodika hodnocení implementace environmentálních politik (dále jen Metodika), která by mla takovéto posouzení umožnit. V souvislosti s tím pak bylo provedeno ovení použitelnosti této Metodiky na nkteré vybrané nástroje, vetn poplatk za uložení odpadu na skládku, které jsou v eské republice zavedeny od roku Krom samotného testu použitelnosti metodiky, který byl hlavním cílem této ásti projektu, bylo možné i dospt k orientanímu ovení faktického obsahu dané problematiky, tj. odpovdt na otázku, zda poplatky za uložení odpadu na skládky skuten pispívají k dosažení stanoveného cíle (snížení množství ukládaného odpadu), i zda mají ješt jiné efekty, a už kladné, nebo záporné. Píspvek je vnován popisu a analýze procesu hodnocení navržené metodiky na vybranému píkladu poplatk za uložení na skládku a prezentuje výsledky, ke kterým se v daném projektu dosplo. Klíová slova: metodika, poplatky, skládky, efektivnost Úvod Pro prosazování stanovených cíl environmentální politiky mohou orgány veejné správy volit z široké škály možných nástroj ízení. To, zda bude oekávaného efektu dosaženo, záleží na mnoha faktorech. Na prvním míst stojí samotná volba nástroje (bude-li to nástroj direktivní nap. zákaz, nebo nástroj ekonomický, mezi které patí pedevším poplatky, dan, dotace, obchodovatelná emisní povolení i další). Výbr možného nástroje je jen poátením krokem, hlavní význam pak má jeho konkrétní zvolená podoba. Nezáleží tedy zdaleka jen na tom, že jsme se rozhodli usmrovat chování zneišovatel pomocí nap. poplatk, nikoliv zákazy nebo píkazy. Záleží pedevším na tom, v jaké výši a pro koho budou poplatky stanoveny, event. na tom, komu jsou ureny a jak s nimi posléze bude naloženo. Pro rozhodování o výbru nástroje a o jeho pesné podob má proto velký význam možnost. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

5 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky posouzení, zda a jaké efekty tento nástroj pináší. Hodnocení efektivnosti implementace environmentálních politik a jejich nástroj proto musí sloužit ve dvou základních rovinách: 1) ke zjištní, nakolik se s jejich pomocí podaí stanovených cíl dosáhnout, 2) k posouzení, nakolik byla alokace omezených spoleenských zdroj, vynaložených na dosažení cíl efektivní. Pro hodnocení efektivnosti environmentálních politik a v nich obsažených nástroj se nabízí znané množství využitelných metod, a to jak pro hodnocení ex ante, tak pro hodnocení ex-post (cost-benefit analýza, vícekriteriální hodnocení a další). Tyto metody jsou i podrobn popsány v etné odborné literatue. Obsáhlý a vyerpávající pehled o této oblasti podává nap. publikace zpracovaná na Vysoké škole ekonomické kolektivem pod vedením P. Šauera [1]. Vzniká však i poteba, kterou tyto známé a asto používané metody nepokrývají poteba rychlého, základního, orientaního posouzení efektivnosti nkterého nástroje tam, kde složitjší a náronjší hodnocení není pro daný úel teba. Proto byla takováto metodika hodnocení implementace environmentálních politik (dále jen Metodika) v roce 2009 zpracována v rámci projektu, jehož odborným garantem ešení bylo Ministerstvo životního prostedí eské republiky. Podrobn je tato metodika popsána ve výše uvedené publikaci, která byla jedním z výstup daného projektu VaV. Pilotní aplikace pak byla v témže roce zpracována jako další výstup projektu a publikována (viz Šauer, P. a kol.l: [2] ). Vyvinutá metodika má sloužit pedevším k ex-post hodnocení efektivnosti implementace environmentálních politik. Mže být použita i v jiných oblastech, nap. pro hodnocení efektivnosti výdajových program na ochranu životního prostedí [3]. Pro ovení použitelnosti této metodiky ke zvolenému úelu bylo provedeno testování na vybraných nástrojích environmentální politiky. Metodika je založena na postupných krocích, ve kterých musí být zodpovzeny položené otázky, dležité pro další pokraování hodnocení. Podle toho, jak odpovdi zní, vyvíjí se další následné kroky až ke konenému vyhodnocení. Pokud nkteré otázky nelze zodpovdt, zejména proto, že nejsou k dispozici snadno a rychle dostupné podklady a data, je možné tento bod peskoit a pokraovat s tím, že nezodpovzené téma mže být pozdji vyešeno samostatn. Po každém provedeném kroku lze hodnocení ukonit, nebo naopak uinit rozhodnutí o pokraování, v závislosti na tom, jak jsou položené otázky zodpovzeny. Experimentální ást Pro usmrování chování pvodc odpad má státní environmentální politika nkolik rzných nástroj. Testovaná Metodika je koncipovaná tak, že zkoumá vždy jen jeden z nich, samostatn, a snaží se nalézt odpov na otázku, zda daný nástroj vede ke stanovenému cíli i nikoliv. Pokud by bylo zadání formulováno tak, aby z více nástroj byl vybrán ten nejúinnjší, bylo by nutné vybrat nástroje, které k danému cíli vést mohou, provit Metodikou každý z nich a pak porovnat výsledky. V pípad popisované studie zadání takto postaveno nebylo, šlo pouze o otestování použitelnosti metodiky, a to na píkladu jednoho vybraného nástroje poplatku za uložení odpadu na skládku. Poplatek za uložení odpadu na skládku je konstruovaný jako platba navíc k cen, kterou si útuje provozovatel skládky (jeho náklady + zisk). Pvodci odpad se pak jeví jako souást ceny, kterou za uložení 1 tuny odpad na skládku zaplatí, aniž by musel blíže zkoumat, jak si tuto ástku rozdlí píjemci (provozovatel skládky si ponechá svoji ást a poplatek odvede obci nebo SFŽP, podle toho, komu je uren podle zákona). Pro pvodce odpad je tento poplatek souástí náklad, další nákladovou položkou, která snižuje daový základ pro výpoet dan z píjmu. Tento poplatek chápe Státní politika životního prostedí jako nástroj, který má sloužit k dosažení nkolika cíl, z nichž hlavními jsou: snížení celkového objemu odpad ukládaných na skládky, zmna jejich struktury (snížení podílu nebezpených odpad ukládaných na skládky).. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

6 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Nástroj má posloužit k hmotné stimulaci pvodc odpad, kteí se rozhodují, zda a jak mohou snížit celkový objem produkovaných odpad (prevence, pedcházení vzniku odpad), zda a jak mohou zmnit proporci mezi odpady nebezpenými a odpady ostatními a následn pak jak se vzniklého odpadu v souladu se zákonem o odpadech zbaví. Hierarchické uspoádání možných zpsob v zákon ukazuje, že pednost by mla být dávána materiálovému nebo energetickému využití v míst vzniku odpadu. Pokud to není možné, mlo by to být materiálové nebo energetické využití odpadu u jiného uživatele a teprve poté mají být zvažovány zákonem vyjmenované možnosti odstranní odpadu, z nichž nejfrekventovanjší je uložení odpadu na skládku nebo spálení odpadu ve spalovn odpad. Zatížení ukládání odpadu na skládky poplatkem sleduje tedy dosažení tchto cíl a poplatek má stimulaní funkci. 1 Prioritním úelem testování bylo ovení použitelnosti výše uvedené Metodiky a rozšíení zkušeností s její aplikací pi posuzování efektivnosti tržn konformních nástroj environmentální politiky. Specifickým cílem pak bylo samotné posouzení úspšnostiti vybraného nástroje poplatk za uložení odpad na skládky pi dosahování stanovených cíl, zejména pi dosahování snížení objemu odpad vbec a z toho snížení objemu odpad ukládaných na skládku. Poteba hodnocení se odvozovala od posouzeného požadavku, který byl na dané hodnocení vznesen. Požadavek na hodnocení vycházel z toho, že ve veejné správ ochrany životního prostedí se periodicky objevují návrhy na širší uplatnní tržn konformních nástroj, hledání jejich dalších variant a úinnjších forem jako úkol, který je teba splnit, jako protiváha k úinným, ale nepíliš populárním nástrojm píkazov administrativním. Stejn tak se periodicky objevují i pochybnosti o tom, zda stávající používané nástroje ve zvolené podob oekávaný efekt pinášejí i nikoliv. Východiska hodnocení Legislativní úprava nakládání s odpady je v eské republice záležitost pomrn nová. I ped rokem 1989 existovala právní úprava pro nakládání s nkterými druhy odpad (radioaktivní odpady, drahé kovy, odpady vypouštné do vody a do ovzduší, odpady živoišného pvodu, odpady z tžby a další vybrané druhy), ale komplexní právní úprava chybla. Zákon o odpadech byl pipraven k pijetí dvakrát, jednou v sedmdesátých letech a podruhé na konci let osmdesátých. První pokus skonil neúspšn pedevším proto, že navrhovaná úprava nakládání s odpadem byla pomrn písná a existovala dvodná obava, že drtivá vtšina pvodc odpadu nebude schopná se s takovýmito povinnostmi vyrovnat, budou jim muset být udleny výjimky a zákon tím ztratí autoritu i význam. Druhý pokus, který se dostal až do podoby paragrafového znní v roce 1989, skonil proto, že se radikáln zmnily spoleenské pomry a vzájemné vztahy jednotlivých subjekt v odpadovém hospodáství. Z toho dvodu bylo nutné zákon zásadním zpsobem peformulovat. To vyústilo k pijetí zákona. 238/1991 Sb., o odpadech [4]. Tímto zákonem bylo také rozhodnuto o tom, že za uložení odpad na skládky se bude platit. O tom, jak toto placení bude probíhat, bylo rozhodnuto samostatným zákonem. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadu [5]. Podle této první právní úpravy platili poplatek za uložení odpadu na skládku provozovatelé skládek, a to podle množství a kategorie ukládaného odpadu. Tmito kategoriemi byly: - zeminy a hlušiny - ostatní (mimo zeminy a hlušiny) - tuhý komunální odpad - zvláštní odpady mimo nebezpených a tuhých komunálních odpad - nebezpené odpady. 1 Krom této stimulaní funkce plní poplatek za uložení odpadu na skládku i neopominutelnou funkci fiskální. Je píjmem obce, na jejímž území se skládka nachází (základní poplatek) a píjmem Státního fondu životního prostedí (rizikový poplatek). U obou píjemc jde o dležitý zdroj píjmu, který umožní kompenzovat problémy spojené se skládkováním odpad, pípadn lze za tyto prostedky podporovat prevenci vzniku odpad nebo jiný podobný environmentáln prospšný program.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

7 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Pro každou kategorii byla stanovena sazba v K/t uloženého odpadu. Rozlišovala se sazba I., která byla urena pro všechny skládky, a sazba II. Sazba II. se vybírala na skládkách, které neodpovídaly požadavkm na provozování skládek (pedpism), navíc k sazb I., a to pro roky V každém dalším roce se pitom sazba II. stanoveným zpsobem zvyšovala. Po roce 1997 se další existence skládek neodpovídajících pedpism nepedpokládala a sazba II. tak mla ztratit smysl a skonit. I když formáln poplatek platili provozovatelé skládek, fakticky tento náklad dopadl na pvodce odpad, kterým je provozovatelé skládek zahrnuli do ceny za uložení. Píjemcem poplatku podle sazby I. byly obce, poplatky podle sazby II. smovaly do Státního fondu životního prostedí. Druhý zákon. 125/1997 Sb., o odpadech, poplatky za uložení odpadu zachoval, ale zavedl výrazné zmny oproti stávajícímu systému (viz píloha. 3 tohoto zákona) [6]. Pro úely placení poplatk za uložení odpadu na skládky zstaly jen dv kategorie, a to odpad nebezpený a odpad komunální + ostatní. Za jakýkoliv odpad se vždy vybíral základní poplatek a za nebezpený odpad se k nmu vybíral ješt poplatek rizikový. Sazby jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka 1: Základní poplatek za ukládání odpad v K/t (kalendání rok) Kategorie odpadu a dále nebezpený Komunální + ostatní Zdroj: Zákon. 125/1997 Sb., o odpadech Tabulka 2: Rizikový poplatek za ukládání nebezpených odpad v K/t (kalendání rok) Kategorie odpadu a dále Nebezpený Zdroj: Zákon. 125/1997 Sb., o odpadech Základní poplatek byl píjmem obce, rizikový poplatek píjmem Státního fondu životního prostedí. Poplatky, na rozdíl od pedchozí úpravy, byli povinni platit pímo pvodci odpad, což vedlo k administrativním problémm a ke komplikovanjšímu provádní kontrol a vymáhání poplatk. Tetím, v souasné dob platným zákonem. 185/2001 Sb., o odpadech, je placení poplatku za uložení na skládku ešeno stejn jako v pedchozí úprav. (viz následující tabulka píloha. 6 zákona) [7]: Tabulka 3: Sazba základního poplatku za ukládání odpad v K/t (kalendání rok) Kategorie odpadu a následující léta Nebezpený Komunální + ostatní Zdroj: Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech Tabulka 4: Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpených odpad v K/t (kalendání rok) Kategorie odpadu a následující léta Nebezpený Zdroj: Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech Ze srovnání obou tabulek je patrné, že tam, kde se pedchozí zákon pekrýval s novým (roky 2002 a 2003) pvodní nižší poplatek pestal platit a došlo k jeho skokovému zvýšení. V urení píjemce. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

8 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky poplatk ke zmn nedošlo, i nadále základní poplatky smují do rozpotu obce, v jejímž katastru se skládka nachází, a rizikový poplatek je píjmem Státního fondu životního prostedí. Zmnil se zpsob vybírání poplatk tak, aby se odstranily nedostatky pedchozího. Poplatek v souasné dob vybere od pvodce odpad provozovatel skládky a je povinen ho neprodlen odvést píjemci, tj. obci nebo SFŽP. Z pedchozího textu vyplývá, že srovnání poplatk a dalších adekvátních ukazatel s nimi souvisejícími v asových adách není dobe možné, protože minimáln mezi roky 1992 až 1997 platila jiná kategorizace odpad ukládaných na skládky, a jiný byl i princip ukládání poplatk, kdy rozhodující pro jeho výši a urení píjemce nebylo (jako je tomu od r. 1997) to, zda jde o odpad nebezpený i ostatní, ale to, na jakou skládku je ukládán (vyhovující i nevyhovující pedpism). Nicmén hlavním cílem zavedení tchto poplatk za uložení na skládku (v pvodní i zmnné podob) bylo dosáhnout toho, aby pvodci odpad snižovali objem odpad ukládaných na skládky, snižovali podíl jeho nebezpené složky, nebo aby pro svj odpad hledali jiný zpsob zbavení se. Za jiné zpsoby zbavení se odpad se zatím poplatek neplatí, ale jsou s nimi spojeny zpravidla vyšší náklady než za skládkování. Proto je pvodci útována i vyšší cena za takovéto jiné zpsoby zbavení se odpadu ve srovnání s tím, když ho uloží na skládku. Podle Statistických roenek životního prostedí eské republiky za léta 2006, 2007, 2008 a 2009 byly základní údaje o celkovém množství odpadu, množství nebezpeného odpadu a v tom kolik bylo odstranno uložením na skládky (D1 D5) následující: 2 [8, 9, 10, 11] Tabulka 5: Pehled základních údaj o objemu odpadu a jeho skládkování celkový objem odpad v tis.t z toho nebezpených skládkováno z celkového objemu z toho nebezpených % skládkovaného odpadu celkem % 17% 16% 15 % % skládkovaných nebezpených odpad... 4,3 % 4,4 % 4,5 % 4,0 % Zdroj: Statistické roenky životního prostedí eské republiky za léta , MŽP R, dostupné na (viz [8], [9], [10], [11]) 3 Pestože tabulka pracuje jen se zaokrouhlenými ísly (tis. t) a zaokrouhlenými procenty a nkteré údaje za roky nebyly v danou chvíli z použitých zdroj k dispozici, z údaj je zejmé, že množství odpad ukládaných na skládky ve zkoumaném období, a už celkem nebo v tom nebezpených, má více mén stabilní a jen z roku na rok kolísající úrove. Na množství vznikajícího odpadu a odpadu ukládaného na skládky má vždy v daném roce vliv více faktor a není zcela patrné, zda a jakou roli v tom sehrály stoupající poplatky za uložení na skládku. Bylo proto vhodné podívat se na celý problém podrobnji za pomoci Metodiky, která mže být takto použita jako pomoc pi zkoumání problému a zárove mže být otestována její vhodnost. Požadavek na hodnocení dvody pro hodnocení a jejich pezkoumání Vznesení požadavku na hodnocení a zjištní dvod pro hodnocení je prvním krokem pi uplatnní Metodiky. Pokud by takovéto dvody shledány nebyly, resp. nebylo možné doložit, komu a k emu 2 Za roky 2002, 2003 a 2004 jsou uvedeny pouze údaje o celkovém množství odpadu a z toho odpadu nebezpeného, uvedené ve Statistické roence životního prostedí eské republiky za rok Údaje o tom, kolik z tohoto množství bylo odstranno uložením na skládky v této roence uvedeny nejsou a starší roenky nebyly v dob zpracování studie k dispozici. 3 Protože primárním cílem studie bylo otestování Metody pro zvolený nástroj a nikoliv komplexní rozbor úinnosti a efektivnosti poplatku za uložení na skládku, byly použity pouze statistické údaje bžn a jednoduše dostupné z veejných zdroj, nikoliv delší (a reprezentativnjší delší asová ada). Pokud by se skuten vyhodnocovala úinnost tohoto nástroje, bylo by nutné statistické údaje rozšíit, aby jejich vypovídací schopnost byla vtší.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

9 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky budou výstupy sloužit, pedpokládá testovaná Metodika, že je možné a vhodné hodnocení v tomto stádiu ukonit a nepokraovat v nm. Oblast nakládání s odpady je v gesci Ministerstva životního prostedí eské republiky, konkrétn jeho odboru odpad. Po roce 1991 byla tato problematika vždy upravena zvláštním zákonem (v souasné dob zákonem. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znní pozdjších pedpis). Pro použití poplatk za uložení odpadu na skládku jakožto tržn orientovaného nástroje se stimulaní a fiskální funkcí bylo teba nejenom jeho zakotvení do právní úpravy, ale také zízení a financování institucionálního zabezpeení, dozor a kontrola nad pvodci odpad, provozovateli skládek a orgány veejné správy, které ukládání a vybírání tchto poplatk zajišují. Výstupy hodnocení, tj. zjištní, zda používané poplatky v dané podob vedou efektivn k naplnní stanovených cíl v nakládání s odpady, proto mohou sloužit pedevším orgánm veejné správy, tj. Ministerstvu životního prostedí R, které je ústedním orgánem státní správy a orgánem vrchního státního dozoru v oblasti odpadového hospodáství, dále pak krajm a krajským úadm, které podle zákona o odpadech vykonávají v odpadovém hospodáství nkteré kompetence v samostatné i penesené psobnosti, a zejména orgánm veejné správy na obecní úrovni (obecním úadm obcí s rozšíenou psobností a obecním úadm v penesené psobnosti a obcím, které mají v samostatné psobnosti nakládání s komunálním odpadem vzniklým na území obce). Stejn tak získané poznatky mohou posloužit regulovaným subjektm (pvodcm odpad) pro jejich pípadnou argumentaci pi požadavcích na zmny stávající úpravy, event. i nevládním organizacím, které se touto problematikou zabývají a usilují o naplnní spoleensky žádoucích cíl ze svého hlediska. Z tohoto posouzení vyplývá, že má smysl se dále hodnocenou problematikou zabývat a pokraovat v hodnocení podle Metodiky. Moduly hodnocení Hodnocení zvoleného nástroje prosazení cíl environmentální politiky se podle Metodiky provádí v následujících relativn samostatných modulech: - environmentální modul, - ekonomický modul, - institucionáln-sociální modul, Pro každý modul je teba upesnit kritéria/faktory pro hodnocení a stanovit jejich váhy. V Metodice jsou tato kritéria/faktory navržena s tím, že u každého z nich je teba odpovdt i na otázky, zda bylo toto kritérium/faktor explicitn vyjádeno v cílech politiky a v požadavku na hodnocení. V environmentálním modulu byla pro posouzení úspšnosti zkoumaného nástroje (poplatky za uložení odpadu na skládky) zvolena 2 kritéria/faktory: zábor zemdlské pdy 4 a riziko kontaminace vodních zdroj a ovzduší, piemž ani jedno z tchto kritérií nebylo explicitn vyjádeno v cílech politiky ani v požadavku na hodnocení (a ani žádná jiná kritéria). Kritéria navržená pro hodnocení bezprostedn souvisí s hodnocenou politikou. Kritériu záboru zemdlské pdy byla piazena váha 80 %, a to zejména z toho dvodu, že odnímání zemdlské pdy zemdlské výrob pro jiné úely je považováno za negativní jev jak z environmentálního, tak i ekonomického hlediska a s budováním a provozováním skládek významn souvisí. Omezení objemu odpad ukládaných na skládky, které by mlo být pozitivním dsledkem hodnoceného nástroje, by se pak mlo na odnímání zemdlské pdy projevit kladn. 4 Za nepíznivé je samozejm považováno i provozování skládek odpadu na ostatních plochách, ale toto kritérium bylo zvoleno proto, že za prioritní cíl je považováno to, aby skládky pedevším nevznikaly na zemdlské pd. Poplatky za uložení odpadu na skládku s tímto cílem souvisí jen zprostedkovan, hlavním nástrojem by mly být odvody za odntí zemdlské pdy zemdlské výrob, což je jiný problém, který by bylo nutné zkoumat samostatn (zda odvody takto skuten psobí). Aktuáln prosazovaná zemdlská politika EU (ponechání významného podílu zemdlské pdy ladem) a z toho plynoucí názor, že by ladem ležící pda mohla být využívána i pro skládky odpad, je pinejmenším námtem k diskusi, má i své odprce a teprve as a vývoj na trhu potravin mže potvrdit nebo vyvrátit správnost takovéto politiky.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

10 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Kontaminace vody a ovzduší, resp. pírodního prostedí v širším slova smyslu, bylo ohodnoceno váhou 20 %, protože se v pípad regulérních oficiálních skládek projevuje jen jako riziko. Pi správném budování a provozování skládek by toto riziko mlo být minimální a k ovlivnní vody a ovzduší by vbec nemlo docházet. Ve skutenosti k haváriím dochází, zejména ke kontaminaci ovzduší pi pípadném zahoení skládek. Protože jde o havarijní situace, nejsou tyto úniky pedmtem prbžného sledování. Co se týe možné kontaminace vodních zdroj, toto riziko se považuje pi souasném zabezpení skládek spíše za teoretické. Další pípadné environmentální efekty nebyly v tuto chvíli do hodnocení zahrnuty, ale existuje samozejm možnost o n v pípad zájmu a poteby hodnocení rozšíit (podle toho, jaké další environmentální aspekty skládkování by byly formulovány, a to jak záporné, tak pípadn kladné, nap. efekt z možného využití skládkového plynu). V ekonomickém modulu se jako kritéria úspšnosti obvykle uvažují - podíl pínos (B) a náklad (C), - podíl environmentálních efekt (E) a náklad (C), - expertní posouzení relace environmentálních efekt (E) a náklad (C), - relevantní výet národohospodáských souvislostí (vliv na ceny a inflaci, reálný rst HDP, zamstnanost, konkurenceschopnost, zahraniní obchod, veejné rozpoty, distribuce bohatství ve spolenosti, inovaní procesy, volná soutž na trzích, pohyb kapitálu a další). V popisovaném testování byla zvolena kritéria expertní posouzení E/C s váhou 22 % a národohospodáské souvislosti, z nichž byly jako relevantní vybrány ceny a inflace (váha 13 %), reálný rst HDP (váha 14 %), zamstnanost (váha 11 %), konkurenceschopnost (váha 13 %), zahraniní obchod (váha 10 %) a inovaní procesy (váha 16 %). Expertní posouzení E/C bylo zvoleno proto, že v daný okamžik nebylo možné získat podrobnjší údaje pro provedení propotu B/C, event. E/C. Z národohospodáských faktor byly vybrány ty, u kterých se jevila njaká souvislost se zkoumanou problematikou a podle její míry se pidlovaly i váhy. Zvolené faktory byly i explicitn uvedeny v cílech politiky. Pro tetí modul, institucionáln-sociální, byla navržena kritéria/faktory legitimita politiky (váha 17 %), kvalita regulace (váha 17 %), legislativní úrove (váha 18 %), vládní selhání (váha 12 %), lidská práva (váha 21 %) a obanská spolenost (váha 15 %), piemž pouze poslední z nich bylo i explicitn vyjádeno v cílech politiky (jako povinnost lenského státu EU zajistit pístup veejnosti ke správním ízením a informacím). Váhy jednotlivých kritérií pro výše uvedené moduly navrhovala skupina tí expert, kteí výbr kritérií sestavovali. Jsou-li stanovena kritéria/faktory pro hodnocení a váha, která jim v koneném výsledku bude piítána, je teba shromáždit potebné podklady a údaje, nutné k zodpovzení potebných otázek. Tato fáze použití metodiky je nejnáronjší a nejsložitjší, protože potebné údaje lze asto získat jen velmi obtížn, pípadn je nelze získat vbec, anebo se mohou jevit málo vrohodné. Pebírají se z dostupných informaních zdroj (statistických roenek, publikovaných zpráv a studií apod.). Lze využít i expertní odhady, vlastní przkum nebo jiný zpsob. Výsledky a diskuse Testovaná metodika nabízí pro konené vyhodnocení úinnosti nástroje podle zkoumaných dílích kritérií/faktor stupn pln vyhovující, spíše vyhovující, spíše nevyhovující a nevyhovující, piemž pro každý stupe definuje pro poteby hodnotitele i souhrn charakteristik, podle kterých hodnotitel stupe hodnocení udluje. Na základ podrobnjšího vyhodnocení z dostupných údaj u kritéria zábory pdy byla úinnost zkoumaného nástroje environmentální politiky oznaena stupnm spíše nevyhovující, což podle Metodiky znamená, že cílové hodnoty (pokud by byla v politice stanovena, což v tomto pípad nebylo) nebylo dosaženo o %, pípadn ho dosaženo bylo, ale z jiných dvod než je použití. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

11 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky zkoumaného nástroje, nebo je-li cíl definován jako trend (to v pípad zábor pdy spíše), ale na jeho splnní se podílejí více jiné faktory než hodnocená politika. Analytickým vyhodnocením druhého environmentálního kritéria/faktoru ( riziko kontaminace okolního prostedí ) dosplo hodnocení k podobnému závru, tj. k udlení stupn spíše nevyhovující, a to ze stejných dvod jako u zábor pdy. V ekonomickém modulu bylo velmi obtížné získat potebná data, která by umožnila zodpovdt pokládané otázky, protože se týkají velkého množství subjekt (firmy, obce, státní instituce), které samy asto ani nejsou schopny tyto údaje vyíslit a i kdyby to udlaly, obvykle tato data jednotliv a v potebné struktue nezveejují. U pvodc odpad jde o náklady v podob placených poplatk na uložení odpadu na skládku, administrativní náklady spojené s jejich evidencí a placením a o investiní náklady spojené s omezováním množství odpadu ukládaného na skládku. U provozovatel skládek souvisí se zkoumanými poplatky zvýšené administrativní náklady spojené s jejich vybíráním, evidencí a odvádním koneným píjemcm. V orgánech veejné správy jsou pak s tímto poplatkem spojeny jednorázové a provozní náklady vynaložené na zajišování agendy ukládání, vybírání, kontrolu a vymáhání poplatk. Protože pvodcem komunálních odpad jsou obce, na jejichž území odpady vznikají a obce náklady spojené s uložením odpad na skládku penášejí na domácnosti podle obecn závazné vyhlášky o financování systému, poplatek za uložení odpadu na skládku znamená (ne vždy, záleží na rozhodnutí obce) i zvýšené výdaje za odvoz odpadu pro domácnosti. Pi provádném testování jsme se proto museli spokojit s tím, že tyto náklady nelze odhadnout a jsou již tak dlouho souástí nákladové struktury zapojených subjekt, že se staly integrální souástí jejich rozpot a nejsou vnímány jako zvláštní problém. Druhou stránku posuzovaného tématu iní pínosy, a to jak kvantifikovatelné (v penžním vyjádení), tak nekvantifikovatelné. Píjemcem penžního plnní jsou obce (vybrané základní poplatky za uložení odpadu na skládky) a Státní fond životního prostedí (vybrané rizikové poplatky za uložení nebezpených odpad na skládky). Nekvantifikovatelné (nepenžní pínosy) ze zavedení poplatk za uložení odpadu na skládku se jeví málo významné, a to zejména proto, že (jak vyplývá z jiných dílích závr v rámci zkoumání úinnosti tohoto poplatku), k významnému snížení objemu odpad uložených na skládku, pípadn k významné zmn struktury (pomr mezi nebezpenými a ostatními odpady) v dsledku zavedení poplatku zatím nedochází. Pokud ovšem k tomuto efektu dojde, lze inkasovat všechny výhody s tím spojené (nižší environmentální dopady a rizika ze skládkování). Hodnocení základních ekonomických kritérií efektivnosti nebylo proto v daném okamžiku provedeno z dvodu neúplnosti a nízké kvality údaj. Pokud by bylo potebné, bylo by nutné provést samostatný a nároný sbr ekonomických dat pro takovéto hodnocení. Souástí postupu podle popisované Metodiky je i vyhodnocení doplujících otázek, které mohou závry ekonomického modulu zpesnit. Pi zavádní poplatk za uložení odpadu na skládku se teoreticky pipouštl možný vliv na inflaci, ale nebyl považován za významný a nebyl proveden žádný kvantitativní odhad. Ke zvýšení náklad pvodc po zavedení poplatku došlo, pvodci odpad je promítli do cen své produkce, ale vliv na inflaci byl zcela zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že se poplatky za uložení odpadu na skládku projeví v cen produkce jako jedna z nákladových položek, mají vliv i na HDP, ale jejich objem je v porovnání s ostatními položkami opt zanedbatelný. Když se poplatky zavedly, nebo by se naopak zrušily, na HDP se to prakticky žádný vliv nemá. Vliv na zamstnanost byl také zcela zanedbatelný. Firmy, vetn provozovaných skládek, zvládají vícepráce spojené s agendou poplatk v rámci stávajících pracovních míst. Na poátku se projevil minimální požadavek na nárst pracovník ve veejné správ (v ádu desítek v celé R). Posledním faktorem, který bývá pi zavádní poplatk zmiován s obavou, je dopad na konkurenceschopnost produkce (zvyšování ceny kvli poplatkm). I tento vliv se však projevil jako zcela zanedbatelný, a to jak uvnit R, tak v zahraniním obchod.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

12 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky V souvislosti se zavedením poplatk se pedpokládalo i nastartování inovaních proces (hledání cest a zpsob, jak se poplatkm vyhnout). K tmto procesm ve výrobní sfée prbžn dochází, ale nelze jednoznan tvrdit, že je to v pímé souvislosti se zavedenými poplatky. Pravdpodobn by k takovému vývoji došlo i bez nich, i když možná o nco pomaleji. Tetí, tzv. institucionáln-sociální modul, není píliš založen na exaktních údajích. Hodnocení vychází spíše ze sociologických, psychologických apod. zkoumání a závr spoleenskovdních projekt. Jako první byla položena otázka legitimity politiky, resp. v našem pípad legitimity zavedení poplatk za uložení odpad na skládky. Politika placení tchto poplatk mla podporu ásti veejnosti, piemž pohled na to, zda skládky potlaovat i rozvíjet, se znan liší nejen u tch, kteí se tímto problémem zabývají na obecné úrovni, ale i u tch, kteí jsou existencí skládek bezprostedn doteni (nkterým skládka vadí, nkteí naopak vítají píjem, který z nich plyne). Identifikace s politikou vázla pedevším na stran regulovaných, tj. pvodc odpad. Postupem implementace politiky o tyto poplatky klesal zájem u všech stakeholder, protože se objevily závažnjší problémy k ešení a skládky jsou chápány vesms jako samozejmá souást života a krajiny, nutné zlo, se kterým málokdo cítí potebu nco radikálního udlat. Pi posuzování kvality regulace dosplo hodnocení k závru, že existují silné pochybnosti o stimulaním úinku poplatk v jejich souasné výši (pestože dochází k jejich pravidelnému a pedem avizovanému zvyšování). Zatížení ukládání odpad na skládku tmito poplatky neeší nepíznivou disproporci v porovnání celkových náklad pvodc na uložení na skládku s alternativními možnostmi. Kladn je hodnocena zejména jednoduchost výpotu, srozumitelnost a jednoznanost právní úpravy i možnost kontroly ze strany veejné správy. Dležitou otázkou, kterou je teba zodpovdt a posoudit, je možnost vládního selhání, ímž se myslí asové zpoždní zavedení politiky, ovládnutí regulátora njakou lobby, nebezpeí korupce apod. V tomto smru byla situace posouzena spíše pozitivn. Nebezpeí selhání veejné správy ve vtším rozsahu nehrozí. Problémem mže být spíše nelegální chování provozovatel skládek, kteí by mohli pijímat na skládku v rozporu se zákonem i odpady, pro které není homologovaná, umožnit tak pvodcm platit nižší poplatky a dohodnout si s nimi za to odmnu v podob njakého nelegálního podílu na výnosu z tohoto podvodu. Zvyšuje se tím riziko kontaminace okolí skládky a rovnž by docházelo ke krácení píjm Státního fondu životního prostedí. Toto chování by bylo obtížn zjistitelné bžnou kontrolou ze strany orgán odpadového hospodáství. Jednou z otázek v institucionáln-sociálním modulu je i možný dopad na lidská práva (zdraví a bezpenost obyvatel, spravedlnost a rovnost, ochrana soukromí, ochrana vlastnických práv a další lidská práva). Hodnocený nástroj, jak bylo konstatováno, do lidských práv nezasahuje a jeho hodnocení je naopak spíše pozitivní. Protože jde o environmentální problém, nabízí se i otázka možné participace rzných skupin obanské spolenosti (ekologické organizace, obanská sdružení). Právní úprava poplatk za uložení odpad na skládku žádný vstup do tohoto procesu veejnosti neumožuje, týká se jen pvodc, resp. provozovatel skládek na jedné a úad na stran druhé. Základní sazba poplatk, která je pijmem obce, umožuje z tohoto zdroje vylepšovat obecní rozpoet ve prospch oban. Ostatní obce, které nejsou píjemcem tohoto poplatku, ale asto jsou postiženy existencí skládky (doprava, zápach...), vnímají situaci nepízniv a dlouhodob tento stav ovlivuje mezilidské vztahy, kontakty a pípadnou spolupráci mezi obcemi. Tuto nevraživost a zhoršování vztah díky nastavení placení poplatk vyhodnotila Metodika jako spíše negativní jev. V rámci posuzování otázek jednotlivých modul se provádí i bodování v rozsahu 1 4 bod (podle návodu, kolik bod má hodnotitel udlit pi splnní uritých kritérií) a toto hodnocení se pak upravuje podle pidlených vah. Vyvrcholením celého hodnocení je výsledné hodnocení, které v daném pípad dopadlo tak, že environmentální modul obdržel bodové hodnocení 2,00. ekonomický 2,40, institucionáln-sociální modul 2,90 a celkový výsledek pro hodnocený nástroj vyšlo jako 2,43 (pln negativní hodnocení by mlo hodnotu 4, naopak zcela pozitivní hodnotu 1).. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

13 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky Implementace nástroje tak byla vyhodnocena jako spíše pozitivní a v jednotlivých modulech pomrn vyrovnaná. 5 Závry Testování metodiky pineslo dva dležité závry. Pedevším se potvrdilo, že navržená Metodika skuten mže posloužit svému úelu, tj. že lze s její pomocí pomrn rychle vyhodnotit, zda implementace environmentální politiky (resp. jejích jednotlivých nástroj) vede ke stanovenému cíli, a to bez nároných, podrobných a drahých studií, které nejsou pro první (orientaní) závr teba, ale mžou být zpracovány v pípad poteby pozdji. Postupné kroky podle návodu, i s podrobnými pokyny jak získané podklady vyhodnotit, lze zvládnout bez nároného a rozsáhlého školení a bez speciálních dovedností, tj. Metodika je aplikovatelná i na pracovištích, která nedisponují zvláš specializovanými odborníky na tuto oblast. Druhý cíl, který byl pro popisovanou studii stanoven, tj. ovit podle Metodiky, zda poplatky za uložení odpadu na skládku skuten pinášejí oekávaný efekt, byl také ásten naplnn, ale s uritými úskalími. Jde zejména o to, že prioritou bylo otestování samotné Metodiky a z dvodu asové tísn nebyly získány a použity nkteré potebné podrobnjší informace, které by pisply k vtší pesnosti závr. Ve vtší míe byly použity i expertní odhady nebo nkteré položené otázky zstaly pro daný okamžik nezodpovzeny. Na základ prvotního vyhodnocení z tchto zjednodušených a nedostatených podklad se zdá, že poplatky za uložení odpadu na skládku svj hlavní (stimulaní) úel neplní a nevedou k výraznjší zmn chování pvodc odpad, a už co se týe objemu odpad, jejich struktury a zejména co se týe zvolených zpsob odstranní. Jak vyplývá i z výše uvedené tabulky. 5, za vykázané roky ke snížení objemu skládkovaného odpadu nebo ke zmnám v jeho struktue prakticky nedošlo. Pokud v tomto smru k pozitivním efektm v eské republice dochází, psobí na to i jiné, vnjší faktory, které s poplatky nesouvisí. K potvrzení tohoto zjištní bylo doporueno podrobnjší zkoumání s vtším množstvím potebných podklad a údaj. Protože však poplatky plní i již díve zmínnou významnou funkci fiskální a jsou zdrojem pro financování preventivních nebo kompenzaních program, nelze doporuit jejich zrušení, protože výpadek tchto píjm by jak obce, tak Státní fond životního prostedí citeln postihly a není jasné, jaké dsledky by to mlo pro odpadové hospodáství v eské republice vbec, nebo pro život oban v obcích postižených existencí skládek. 6 Literatura [!] ŠAUER, P., KREUZ, J., DVO ÁK, A., LISA, A., PRÁŠEK, J.: Hodnocení efektivnosti implementace environmentálních politik, 2009, ISBN CENIA Praha [2] ŠAUER. P., KREUZ, J., DVO ÁK, A.: Metodika hodnocení environmentálních politik: pilotní aplikace, VaV. SP-4i Praha: MŽP, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009 [3] KAPROVÁ, K., KAMÁROVÁ, P., KOLSKÁ, K., PETKOVOVÁ, L., ŠAUER, P.: Veejné podpory v ochran životního prostedí v eské republice a pístupy k jejich posuzování, 2010, ISBN , CENIA Praha [4] Zákon. 231/1991 Sb., o odpadech 5 Samotné hodnocení a výpoty, kterými se dosplo k prezentovanému výsledku, jsou pomrn rozsáhlé a pekroily by prostor vnovaný tomuto lánku. V pípad zájmu o tyto podrobnosti je možné se s nimi seznámit prostednictvím autorky studie na kontaktu uvedeném v záhlaví lánku. 6 Jen jako zcela aktuální skutenost, která s touto problematikou souvisí, je možné pipomenout erstvé rozhodnutí Parlamentu R ohledn poplatk za zneišování ovzduší, které byly novelou zákona o ovzduší u nkterých škodlivin zrušeny s argumentací, že ke zlepšení kvality ovzduší (pi dané výši) stejn nepispívají, úinné radikální zvýšení z rzných dvod nepipadá v úvahu a že je proto teba nalézt a uplatnit jiné nástroje. Fiskální aspekt vci výpadek dosavadních píjm z tchto poplatk u jejich píjemc diskutován a brán v úvahu nebyl.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

14 Alena HADRABOVÁ: Ovení použitelnosti Metodiky hodnocení implementace environmentálních politik na píkladu poplatk za uložení odpadu na skládky [5] Zákon. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadu [6] Zákon. 125/1997 Sb., o odpadech [7] Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech [8] Statistická roenka životního prostedí eské republiky 2006, dostupné na [9] Statistická roenka životního prostedí eské republiky 2007, dostupné na [10] Statistická roenka životního prostedí eské republiky 2008, dostupné na [11] Statistická roenka životního prostedí eské republiky 2009, dostupné na [12] Státní politika životního prostedí na léta , dostupné na 002af485?OpenDocument Fees for Depositing Waste in Landfills Alena Hadrabová Department of Political Sciente, Faculty of International Relations Institute for Sustainalble Bussines, University of Economics, Prague, Winston Churchill Sq. 4, , Prague 3, Czech Republic Summary The objectives of the state environmental policy can be enforced through various means available to the relevant authorities. These are either tools of a directive, administrative nature, or market-oriented (economic) tools. The latter are supposed to produce the desired response on the basis of economic calculation done by polluters. The key question, which emerges in connection with these tools, is whether their implementation is truly effective, i.e. whether they really evoke the desired response and lead polluters to a behavior that is consistent with the objectives of the society. Information about the potential success or failure of the tool which is being considered can be useful to the relevant authorities at two different stages -- during decision making process of whether to use a particular tool or not, or for post evaluation of its effectiveness. Simple, understandable and usable methodology is necessary in order to perform at least an initial assessment of these tools. Therefore, according to the assignment and under a guaranty of the Ministry of Environment a team of investigators at the University of Economics in Prague, headed by associate professor, Ing. Petr Šauer, CSc., have designed a methodology for evaluating the implementation of environmental policies (thereinafter called the methodology ), which should allow an assessment of such a kind. Within this effort, the methodology applicability was tested on some selected tools, including fees for depositing waste in landfills, which have been implemented in the Czech Republic since While testing the methodology, applicability was the main goal of this part of the project. This effort also enabled researchers to reach an initial verification of the factual content of the issue, i.e. to answer the question of whether the fees for depositing waste in landfills actually contribute to achieving the set goal (reduction of waste deposited ) and/or whether they also have other positive or negative effects. The paper is devoted to the description and analysis of the evaluative process of the proposed methodology on a selected example, i.e. on fees for landfilling and presents the results of this project. Keywords: Methodology, fees, landfill, effectiveness. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

15 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad Anna CIDLINOVÁ a,b, Magdaléna ZIMOVÁ a,b, Ján MELICHERÍK a, Zdeka WITTLINGEROVÁ b, Petra ŠEVÍKOVÁ b a Státní zdravotní ústav v Praze, Šrobárova 48, Praha 10, b eská zemdlská univerzita, Fakulta životního prostedí, Kamýcká 1176, Praha 6 Suchdol Souhrn Metody hodnocení zdravotních a ekologických rizik jsou vtšinou používány pro hodnocení starých ekologických zátží. Z hlediska ekologických a zdravotních rizik není dostaten hodnocen dosavadní zpsob využívání odpad pi jejich pímé aplikaci do životního prostedí. Pokud odpady obsahují toxické látky, mohou negativn ovlivnit životní prostedí a následn zdraví lovka. Na druhé stran, vtšina odpad pi stanovení vhodných podmínek je využitelná jako náhrada primárních zdroj. Ve vtšin vysplých stát se proto hledají metody objektivizace možných rizik pi využívání odpad. lánek se zabývá metodami hodnocení zdravotních a ekologických rizik pi využití odpad. Metody hodnocení byly aplikovány na zbytky po spalovaní uhlí. Uvedené výsledky byly získány v rámci projektu Vnitní grantové agentury eské zemdlské univerzity v Praze Fakulty životního prostedí , který navazoval na projekt Ministerstva životního prostedí R. VaV SP/2f3/118/08. Výsledky projekt jednoznan prokázaly, že použité metody hodnocení rizik objektivn hodnotí zdravotní i ekologická rizika. Souasn z výsledk vyplynulo, že zbytky po spalování uhlí voln uložené do prostedí bez jakýchkoliv následných úprav, které by vedly k jejich stabilizaci, mohou pedstavovat znané riziko pro zdraví lidí a životní prostedí. Klíová slova: Zbytky po spalování uhlí, analýza rizika, Crystal Ball, Individuální celoživotní riziko rakoviny, Hazard index. Úvod Cílem projekt bylo ovit metody hodnocení zdravotních a ekologických rizik na odpadech obsahující toxické prvky, které se mohou uvolovat do životního prostedí. Odhady rizika se tak mohou stát zdrojem informací pro návrhy zmn v rozhodování jak nakládat s odpady nebo jaká opatení jsou nezbytná, aby bylo možné odpady využít pi náhrad primárních surovin. Výsledky hodnocení rizik se stávají podkladem pro další doporuení pi nakládání s odpady vetn návrh pro minimalizaci rizik pi nakládání s uritou komoditou odpadu. Modelov byla identifikována potenciální rizika související se zbytky po spalování uhlí. Dvodem hodnocení rizik u této komodity odpad byl fakt, že energetickými spolenostmi je vyprodukováno více než 13 milion tun zbytk po spalování uhlí ron. Pibližn s pti procenty je nakládáno v režimu zákona o odpadech, ostatní produkce této komodity je producenty uvádna na trh jako druhotná surovina s jejich následným využitím. Pokud je možné zbytky po spalování uhlí uritým zpsobem využít, mžeme o nich mluvit jako o druhotných surovinách. V tomto smru je nejvíce využíván popílek, ale lze využít napíklad i strusku nebo škváru [1]. Popílky nacházejí uplatnní v rzných oblastech ve stavebnictví, pi rekultivacích, pi ištní odpadních vod, v technologii stabilizace apod. ást produkce popílk se skládkuje. Struska se škvárou se nejastji používají ve stavebnictví k výstavb násyp, obsyp a zásyp, jako plnivo. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

16 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad pi výrob cementu, maltovin, škvárového betonu, k výrob cihláských pálených výrobk jako ostivo a lehivo. Základní problém zbytk po spalování uhlí z hlediska jejich dalšího využití je obsah celé škály toxických prvk (více než 40). Prvky následn mohou ovlivnit životní prostedí a zdraví lidí. Každý jednotlivý prvek obsažený ve zbytcích po spalování uhlí má své specifické úinky na zdraví a životní prostedí a je zastoupen v rzných koncentracích, které se pohybují od mén než 1 mg/kg až do 3500 mg/kg. Chemické látky obsažené ve zbytcích po spalování uhlí vykazují specifickou toxicitu a nkteré ješt navíc i karcinogenitu, mutagenitu, teratogenitu apod. [2]. Výskyt jednotlivých stopových prvk v rzných produktech spalování závisí na charakteru vazby v uhelné hmot, velikosti ástic a geochemickém chování prvk. Pi aplikaci zbytk po spalování uhlí do životního prostedí a to bez jejich další úpravy mže docházet k prosakování výluhu s obsahem toxických látek do podzemní a povrchové vody. Obyvatelé by pak hypoteticky mohli být exponováni kontaminovanou podzemní a povrchovou vodou [3], [4]. Pi nevhodném používání zbytk po spalování uhlí mohou vznikat nové ekologické zátže s možným zneištním podzemních a povrchových vod. Prostednictvím kontaminované pdy mohou následn škodlivé látky vstupovat do potravních etzc a do ovzduší. V nkterých pípadech aplikace zbytk po spalování uhlí do životního prostedí mže ovlivnit využití dotených lokalit. Pi ukládání zbytk po spalování uhlí na povrch terénu vzniká pedpoklad navýšení kontaminace prostedí, pdy, vody a ovzduší toxickými prvky a tím i vznik zdravotního i ekologického rizika [5], [6]. Metodika Pro hodnocení zdravotních rizik byly vybrány dv metody deterministická a pravdpodobnostní. Analýzy, hodnocení a stanovení zdravotních rizik byly provedeny podle souasn platné metodiky US EPA [5] a Metodického pokynu MŽP [7]. Urení a zdvodnní prioritních kontaminant použitých pro modelový výpoet zdravotních rizik bylo stanoveno s ohledem na charakter, míru a rozsah jejich výskytu ve zbytcích po spalování uhlí, možné kontaminace prostedí, jejich toxicity a možné expozice populace. Dalším krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik byl výbr expoziních scéná, stanovení chronického denního píjmu a celoživotního denního prmrného píjmu. Výbr populace jako píjemce zdravotního rizika byl proveden s ohledem na pedpokládaný zvýšený kontakt s kontaminantem. Po upesnní nejdležitjších transportních cest byly stanoveny pro výpoet rizika relevantní scénáe expozice potenciáln ohrožených píjemc vybraných skupin populace a to obyvatel, kteí mohou být ovlivnni ukládáním popílk do prostedí. Dležitá expoziní cesta pro obyvatele je prosakování výluhu z popílk do podzemní vody a do povrchové vody. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno i prostednictvím statistického programu Crystal Ball (verze 11) stochastickou analýzou Monte Carlo. Pro možnost následného porovnání s údaji z deterministického hodnocení byly použity hodnoty 50% percentilu a 95% percentilu píslušných pravdpodobnostních funkcí. Stanovení zdravotního rizika bylo provedeno pro nekarcinogenní i karcinogenní psobení toxických látek obsažených ve zbytcích po spalování uhlí. Odhad rizika pro látky s nekarcinogenním úinkem byl proveden na základ výpotu indexu nebezpenosti, který je vyjáden jako pomr chronické denní dávky (CDI) pípadn prmrné denní absorbované dávky (ADD) a píslušné referenní dávky (RfD). Jako mítko rizika karcinogenního úinku u jednotlivce bývá používán celoživotní vzestup pravdpodobnosti vzniku nádorových onemocnní (ILCR), který je dán násobkem celoživotní prmrné dávky (LADD) a smrnicí karcinogenního rizika (SF). Vypoteným reálným expozicím byla piazena míra nebezpenosti a bylo provedeno slovní hodnocení zjištných rizik. Pro hodnocení nekarcinogenního rizika byl použit index nebezpenosti, jehož limitní hodnota je 1. Index je definovaný jako procento potenciální expozice chemickému prvku k nejvyšší úrovni expozice, kdy ješt nenastanou projevy toxických úink. Pro hodnocení individuálního celoživotního rizika rakoviny ze strany kontaminant bylo použito limitní kriterium 1,00E-05 (riziko, že onemocní jedna osoba ze ) [7]. U zbytk po spalování uhlí byla také zjišována ekotoxicita normovanými a uzanními metodami. Pro úely posouzení možnosti využívání odpad na povrchu terénu byly použity aquatické ekotoxikologické testy, které byly doplnny kontaktními (terestrickými) testy, jelikož aquatické testy nepostihují vlivy ve vod nerozpustných polutant. Dalším dvodem použití navržené baterie test bylo ovení výsledk výzkumných prací provádných v Evropské unii a jiných vysplých státech. Uvádné výsledky test byly provádny metodami shodnými pro stanovování ekotoxicity odpad jako nebezpené vlastnosti, tedy. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

17 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad metodami pro hodnocení ekotoxicity uvedenými v píslušných právních pedpisech podle vyhlášky. 294/05 Sb., tab [8]. U kontaktních test byly použity jako bioindikátory následující organismy: Salát hlávkový (Lactuca sativa var. capitata), Chvostoskok (Folsomia candida), Roupice (Enchytraeus crypticus) a u aquatických test byly jako indikátory použity luminiscenní bakterie (Vibrio fischerii), Hoice bílá (Sinapsus alba), asová kultura (Desmodesmus subspicatus), Perlooky (Daphnia magna Straus) a Živorodka duhová (Poecilia reticulata) [9]. Výsledky práce Pro výpoet zdravotního rizika bylo zvoleno 20 prvk (Sb, As, Ba, Be, B, Al, Cr, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg, Se, Ag, Tl, V a Zn) obsažených ve zbytcích po spalování uhlí. Dále byly vybrány tyi reálné expoziní scénáe pro obyvatelstvo (dosplí i dti) na základ výbrové analýzy: ingesce vody pi pití vody, dermální kontakt s vodou pi koupání a sprchování, dermální kontakt s vodou pi plavání a náhodná ingesce vody pi plavání. Nekarcinogenní riziko pi orální expozici bylo prokázáno pro tém všechny hodnocené prvky obsažené ve zbytcích po spalování uhlí. Limitní hodnota HI = 1 byla pekroena u ady prvk (Sb, As, Ba, Be, B, Al, Cr, Cd, Mn, Cu, Mo, Pb, Hg, Se, Tl a V). Výsledek výpotu HI u orální expozice dtí uvádí Graf 1. Nekarcinogenní riziko pi dermální expozici bylo prokázáno pouze pro arsen a vanad. Nekarcinogenní riziko pi orální i dermální expozici povrchovou vodou nebylo výpoty prokázáno. Graf 1: Výpoet HI pro orální expozici pitnou vodou obyvatelé (dti) Riziko vzniku nádorových onemocnní bylo vypoteno pro všechny hodnocené expoziní cesty i skupiny populace. U orální expozice podzemní vodou byla hodnota ILCR pekroena o více než ti ády u arsenu i berylia, a to pi prmrných i maximálních koncentracích As a Be ve zbytcích po spalování uhlí. Pi orální i dermální expozici povrchové vody bylo prokázáno riziko pouze pi maximálních koncentracích As a Be ve zbytcích po spalování uhlí. V Grafu 2 je znázornno srovnání ILCR pro arsen. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

18 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad a berylium v pitné vod v závislosti na sledovaných lokalitách. Lze íci, že nezáleží na tom, z jaké lokality uhlí potažmo zbytky po spalování uhlí pochází. Graf 2: Výpoet ILCR pro orální a dermální expozici pitnou vodou kontaminovanou As a Be, obyvatelé (dti a dosplí)!" #$ % %!" #$!" #$ % %!" #$ Ob metody hodnocení zdravotních rizik deterministická a pravdpodobnostní byly porovnány. Bylo zjištno, že deterministický zpsob nadhodnocuje riziko. Tuto skutenost je uvedena v tabulce 1. Tabulka 1: Komparace výpot HI pro vyprané prvky obsažené ve zbytcích po spalování uhlí deterministickým a statistickým zpsobem pro orální expozici pitnou vodou obyvatelé (dti) Chemický prvek Deterministický výpoet Statistický výpoet stední odhad horní odhad stední odhad horní odhad Antimon 1,6648 2,3973 1,8191 6,0856 Arsen 20, , , ,5657 Berylium 0,3456 1,8858 0,3468 1,1980 Hliník 0,1472 1,3425 0,0380 1,2140 Kadmium 1,0844 1,2785 1,2713 3,5177 M 0,3359 7,8311 0,0990 0,7843 Molybden 1,4809 7,1598 0,6127 9,7297 Nikl 0,1995 0,9909 0,1947 0,7681 Olovo 0,7860 2,1309 0,8997 2,6291 Rtu 0, ,5708 0,3693 2,2938 Thalium 6,6662 9,4010 7, ,5042 Vanad 1,3951 8,9498 0,8655 7,3242. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

19 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad Vedle modelového hodnocení zdravotních rizik bylo hodnoceno ekologické riziko na základ obecn používaných ekotoxických test. Více než 50% testovaných odebraných vzork zbytk po spalování uhlí nevyhovovalo limitm pro ekotoxitcitu, které jsou ureny pro ukládání odpad na povrch terénu [8]. Kontaktní testy provádné podle metod vyhlášky. 257/2009 Sb., [9] ani v jednom pípad nevykazovaly pozitivitu viz tabulka 2. Tabulka 2: Výsledky aquatických a kontaktních test zbytk po spalování uhlí DRUH TEST NEVYHOVUJE VYHOVUJE POET % POET % testy výluhové , ,71 testy výluhové , ,05 testy kontaktní , ,86 testy kontaktní Kontaktní testy s nejvtší pravdpodobností nejsou dostaten citlivé pro testovaný materiál. Pro hodnocení zbytk po spalování uhlí je možno doporuit použití aquatických test nejen k vtší citlivosti testovacích organism ale i vzhledem k uvolování toxických prvk do vodného výluhu. Kontaktní testy provádné podle metod vyhlášky 257/2009 Sb., [9] pravdpodobn dostaten u zbytk po spalování uhlí nehodnotí možné negativní úinky na prostedí. Diskuse Metody hodnocení zdravotních a ekologických rizik se ukázaly být vhodné pro hodnocení využití odpad pi jejich aplikaci v prostedí. Hlavní rozdíl mezi obma metodami je ten, že výsledkem deterministického zpsobu hodnocení rizik je pouze jediná hodnota odhadu míry rizika, zatímco u pravdpodobnostního zpsobu se jedná o rozložení rizika v hodnocené populaci, výsledkem tak není jediná hodnota, ale pravdpodobnostní rozložení distribuní funkce rizika dané pirozenými odlišnostmi jedinc v hodnocené populaci. Ve vtšin pípad je riziko vypoítané prostednictvím deterministické metody nadhodnocené a vzhledem k tomu, že pravdpodobnostní hodnocení zdravotních rizik zahrnuje na rozdíl od deterministické metody variabilitu v jednotlivých parametrech vstupujících do rovnice pro odhad rizika, má tento zpsob mnohem vtší vypovídající hodnotu. Modelové hodnocení zdravotních rizik pro aplikaci zbytk po spalování uhlí se ukázalo vhodné pro ovení použití uvedených metod. Metody byly vybrány také s ohledem na studii Americké agentury na ochranu životního prostedí Human and Ecological Risk Assessment of Coal Combustion Wastes [5]. Tato studie použila stejnou metodu pravdpodobnostního hodnocení zdravotních rizik vetn stejného nastavení parametr výpot. Z výpot a hodnocení míry rizika bylo prokázáno, že zbytky po spalování uhlí jsou, vzhledem k obsahu a mobilit ady prvk v nich obsažených, možnými nositeli rizik pro zdraví lidí a životní prostedí. Velmi dležitou roli v intenzit škodlivého úinku daného prvku na organismus hraje nejen celkové množství pijatého prvku do organismu (po dobu trvání expozice), ale i chemická forma pijatého prvku a zpsob vstupu této formy do organismu. Tento lánek popisuje vyhodnocení zdravotního rizika pro dtskou a dosplou populaci z ad obyvatelstva. Negativnímu vlivu ze zbytk po spalování uhlí však mohou být vystaveny i další skupiny lidské populace. Jedná se pedevším o pracovníky nakládající s odpadním materiálem ze spalování uhlí. Ti sice nebyli v pedkládané práci zohlednni, ale z výsledk výše zmínných grant bylo zjištno, že pracovníci nakládající pi své práci se zbytky po spalování uhlí jsou vystaveni toxickému a karcinogennímu riziku, které pedstavuje zejména prach z popílk. Nejvtší riziko pedstavuje v tomto pípad berylium. Pi expoziním scénái dermální kontakt s prachem a nezámrná ingesce prachu ze zbytk po spalování uhlí vypoítaná hodnota karcinogenního rizika. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

20 Anna CIDLINOVÁ, Magdaléna ZIMOVÁ, Ján MELICHERÍK, Zdeka WITTLINGEROVÁ, Petra ŠEVÍKOVÁ: Metody hodnocení ekologických a zdravotních rizik pi využívání odpad pekroila limit 1,0E-05 o více než 2 ády. U arsenu byla zjištna obdobná situace, hodnota rizika byla pekroena o více než jeden ád. Vždy je nutné brát také v úvahu následující skutenosti. V jednotlivých mediích prostedí se vyskytuje celá ada látek, které dosud nejsou identifikované a nejsou dostatené údaje o jejich zdravotní nebezpenosti, popípad úpln chybí. Pi hodnocení expozice a rizika je nutné zvažovat možnosti aditivního, ale i synergického i antagonistického psobení tchto faktor [10], [4]. Zjištné výsledky hodnocení zdravotních rizik byly porovnány s výsledky EPA [5]. Studie hodnotí ekologická a zdravotní rizika pi ukládání zbytk po spalování uhlí do životního prostedí. Výsledky americké studie a výsledky uvedených projekt obdobn prokázaly možné riziko vzniku nádorových onemocnní a nekarcinogenní riziko pi nezajištném ukládání zbytk po spalování uhlí do životního prostedí. Vypotená rizika, která mohou vznikat v dsledku ukládání zbytk po spalování uhlí do životního prostedí v R, jsou v nkterých pípadech až o ád vyšší. Skutenost je dána vyššími koncentracemi rizikových prvk, které jsou obsaženy ve zbytcích po spalování uhlí pocházejících z R. Další obdobné studie, které by se hodnocením zbytk po spalování uhlí zabývaly, zatím nebyly provedeny. Ekologické riziko bylo sledováno pouze na základ platných ekotoxikologických test pro ukládání odpad na povrch terénu. Aquatické testy se ukázaly jako velmi citlivé pro tuto komoditu odpad. Citlivost vodních druh byla o jeden ád vyšší než ta z terestriálních test. Autoi zdraznili užitenost kompletní skupiny pedstavující jak aquatické, tak pdní organismy reprezentující rzné trofické úrovn [11]. Kontaktní testy s nejvtší pravdpodobností nebyly dostaten citlivé pro testovaný materiál [12] nebo vybrané metody podle vyhlášky. 257/2009 Sb., [9] nejsou pravdpodobn dostaten vhodné pro zvolenou komoditu a nehodnotí možné negativní úinky na prostedí. Pro hodnocení zbytk po spalování uhlí je možno doporuit použití aquatických test nejen k vtší citlivosti testovacích organism, ale i vzhledem k expoziním scénám šíení toxických prvk. Kontaktní testy provádné podle metod vyhlášky 257/2009 Sb. [9] pravdpodobn dostaten nehodnotí možné negativní úinky na prostedí u zbytk po spalování uhlí. Závr Použité metody hodnocení zdravotních rizik prokázaly vhodnost jejich použití pi využití odpadu ukládaného do životního prostedí. Ve vtšin pípad je riziko vypoítané prostednictvím deterministické metody nadhodnoceno. Vzhledem k tomu, že pravdpodobnostní hodnocení zdravotních rizik zahrnuje na rozdíl od deterministické metody variabilitu v jednotlivých parametrech vstupujících do rovnice pro odhad rizika, má tento zpsob mnohem vtší vypovídající hodnotu. Jednoznan nelze zobecnit použití baterií ekotoxikologických test pro všechny komodity odpad ukládaných do životního prostedí. Pro hodnocení zbytk po spalování uhlí je možno doporuit použití aquatických test nejen k vtší citlivosti testovacích organism, ale i vzhledem k expoziním scénám šíení toxických prvk. Kontaktní testy provádné podle metod vyhlášky. 257/2009 Sb., [9] pravdpodobn dostaten u zbytk po spalování uhlí nehodnotí možné negativní úinky na prostedí, což nemusí platit pro jiné druhy odpad. Výsledky modelového hodnocení rizik pi aplikaci zbytk po spalování uhlí do životního prostedí jsou shodné s výsledky EPA [5]. Výpoty zvolených metod obdobn prokázaly možné negativní úinky zbytk po spalování uhlí pi jejich aplikaci do prostedí bez vhodné stabilizace. To neznamená, že zbytky po spalování uhlí není možné využívat. Bezesporu ano, ale pouze za pedpokladu dsledné stabilizace a výbru vhodné lokality jejich využití tak, aby bylo zabránno vstupu škodlivých prvk do životního prostedí. Podkování Tento lánek vznikl s podporou projektu vnitní grantové agentury FŽP ZU v Praze s názvem Environmentální a zdravotní rizika zbytk po spalování uhlí a jejich využití.. " / 0 1 $ & ' ( ) * + )

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Trendy nakládání s odpady ze zdravotnických zaízení

Trendy nakládání s odpady ze zdravotnických zaízení Trendy nakládání s odpady ze zdravotnických zaízení MUDr. Magdalena Zimová CSc. (mzimova@szu.cz), Ing. Ladislava Matj (lmateju@szu.cz), Ing. Anna Cidlinová (anna.cidlinova@szu.cz), Ing. Zdenka Podolská

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více