str. 5 str. 9 str. 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 5 str. 9 str. 23"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst str. 5 str. 9 str. 23 VELIKONOČNÍ JARMARK Kulturnı ainformac nı centrum Nepomuk zve s irokou ver ejnost na VELIKONOČNÍ JARMARK v sobotu 16. března 2013, hod. nádvoří a stodola rodného domu A. Němejce Pr ijďte nac erpat inspiraci na zdobenı velikonoc nı ch kraslic, uple st si pomla zku c i zakoupit velikonoc nı dekorace Male rec ky budou pr edva de t zdobenı kraslic voskem, barvou, dra tkova nıḿ, de ti si vyzkous ı pletenı pomla zky, k zakoupenı budou malovane kraslice vrtane, brous ene, sla move,dra tkovane,r ehtac ky, pomla zky, keramika, pedigove zvonec ky, os atky, dekorac nı za pichy, kos ı ky, os atky, misky, velikonoc nı aranz ma z pr ı rodnı ch materia lu, svıćny, ruc ne vys ı vane ubrusy, dec ky a pols ta r ky, obc erstvı te se medovy mi pernıć ky c i staroc esky m trdelnıḱem a medovinou Velikonoc nı ho jarmarku se zu c astnı i Str ednı s kola Oselce. Bude instalova na vy stavka a z a ci budou pr edva de t ume leckor emeslne pra ce. FARMÁŘSKÝ TRH Me sto Nepomuk zve vs echny obc any na prvnı letos nı FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 16. března hod. náměstí A. Němejce Zakoupit mu z ete maso, uzeniny, sy ry, kor enı, pivo, lihoviny, chle b, slane i sladke pec ivo, cukra r ske vy robky, med a vc elı produkty, sus ena jablka a hrus ky, jablka, hrus ky, mrkev, cibuli, c esnek, brambory, sazenice zeleniny, bylinek ikve tin Součástí farmářského trhu bude také zabijačka s možností konzumace i nákupu teplých i studených zabijačkových specialit. Ma te-li za jem prodat sve pr ebytky na farma r ske m trhu, domluvte se pr edem na telefonnıḿ c ıśle Sponzoři vydání: TRUHLÁŘSTVÍ BDL Berkovec Diviš Lukáš home.tiscali.cz/berkovec Podomní a pochůzkový prodej ve městě zakázán Va z enı obc ane, Rada me sta Nepomuk schva lila nar ıźenı (viz nıź e), vne mz se zakazuje na u zemı me sta podomní a pochůzkový prodej. Vyuz ili jsme moz nost, ktera je da na me stu m a obcıḿ. Du vodem byly naru stajı cı stıź nosti a proble my s nekorektnıḿ jedna nıḿ ne ktery ch prodejcu a poskytovatelu sluz eb zejme na ve vztahu k senioru m. Podomnı m prodejemse rozumı prodej zboz ı a poskytova nı sluz eb bez pr edchozı objedna vkymimover ejne pr ıśtupna mıśta, v obytny ch domech, bytech apod. Pochu zkovy prodej je oslovova nı za kaznı ku na ulici, parkovis ti c i jine m ver ejne m prostranstvı. Pokud zjistı te, z e ne kdo tento prodej ve me ste realizuje, mu z ete toto nahla sit na: tel. č Policie C R, odde lenı Nepomuk, s nıź je dohodnut dals ı postup. Viz nařízení obce na str. 5. Alena Marušincová, místostarostka města, noviny.nepomuk.cz, nikatv.nepomuk.cz,

2 2 FOTOSTRANA 3/2013 Jak se Janek neume l rozhodnout pohádka, 16. února 2013 Za bavnou poha dku c eskobude jovicke ho Divade lka KOS zhle dlo vıće nez 80 diva ku. De ti nerozhodne mu Jankovi radily, jak se zachovat v ru zny ch z ivotnıćh situacıćh. Po pr edstavenı se herci sve r ili, z e nepomucke de ti stejne jako v jiny ch me stech chte ly pro Janka jen to nejleps ı, a proto na dals ı pr ipravene varianty ope t nedos lo. (red) Foto Petra Šašková

3 3/2013 KULTURA 3 Zájezd na divadelní představení Kulturnı a informac nı centrum pokrac uje v putova nı po praz sky ch divadlech. Tentokra tsevyda me do Divadla U Hasičů na komedii VSTUPTE! Nenechte si 20. dubna 2013 ujı t tuto skve lou c inohru Neila Simona s vynikajıćıḿ obsazenıḿ. A o co vlastne vte to komedii jde? Dva star ı klauni, kter ı vıće nez c tyr icet let spoluvytva r eli komicke duo, se po letech ope t scha zı. Po dlouhy ch u trapa ch star ı pa ni se sta le nemohou dohodnout, vza jemne se sta le jen dra z dı,ac koliv se v podstate majı ra di se nakonec opravdu ocitnou v televiznıḿ studiu. A tady vlastne zac ıńa cela pata lie s obe ma tvrdohlavci. V hlavnıćh rolıćh uvidı te Petra Na roz ne ho, Ladislava Mrkvic ku, Jana C enske ho a Libus is vormovou. Dıḱy mimor a dne sleve por ı dı te vstupenku vc etne dopravy pouze za 500 Kc. Odjezd autobusu ze Dvorce od budovy C D v hod., dals ı zasta vky Na Vinici, u hr is te, nana me stı ukas ny, po domluve v KIC je moz ne zastavit i na jiny ch mıśtech. Zájemci hlaste se na tel nebo osobně v KIC, nám. A. Němejce 126, Nepomuk. Pozvánka na zážitkovou degustaci obrázků, vůní a chutí Thajské čaje 2013 a Angkor Wat dvě perly Indočíny Druhe volne pokrac ova nı degustacı c aju a bylin, tentokra t z cyklu Indoc ıńa vs emi smysly. Kdo byl v Thajsku a nezavı tal na thajsky sever, kdo byl v Kambodz i a neprolezl Angkor Wat kr ı z em kra z em, jakoby v Indoc ı ne nebyl. Ovs em na specia lnı c ajove degustaci extre mne c erstvy ch thajsky ch c aju zu noraabr ezna 2013, doprova zene promı ta nıḿ obra zku z nejve ts ı ho chra move ho komplexu sve ta, to mu z ete mıŕne napravit Degustace se kona ve c tvrtek 21. br ezna 2013 od hodin v Male galerii (v budove Kulturnı ho a informac nı ho centra) v Nepomuku. Vstupne je dobrovolne. Por a da Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk ve spolupra ci s Ing. Zden kem Nepustilem, DOBRE C AJE pro inspiraci, pohodu a leps ı zdravı. Ing. Zdene k Nepustil je specialistou na c ajovou kulturu Thajska, Vietnamu a C ıńy. Zaby va se c ajem te me r 30 let. Od roku 2005 dova z ı thajske a vietnamske c aje do C eske republiky. Nove pak i ne ktere c aje c ıńske. Krome pravy ch c aju se zame r uje na tradic nı thajske byliny. Je importe rem i prodejcem nejslads ı ho thajske ho Jiaogulanu, s pic kove Momordiky. Sve t asijsky ch c aju i bylin prezentuje formou za z itkovy ch degustacı (www.degustacecaju.cz). Zdeňek Nepustil Thajské čaje a Angkor Wat dvě perly Indočíny za z itkova degustace obra zku,vu nı a chutı z cyklu Indoc ıńa vs emi smysly c tvrtek 21. br ezna 2013 v hod. Mala galerie v budove Kulturnı ho a informac nı ho centra Nepomuk vstupné dobrovolné por a da Me stsky u r ad Nepomuk ve spolupra ci s Ing. Zden kem Nepustilem DOBRE C AJE pro inspiraci, pohodu a leps ı zdravı &

4 4 FOTOSTRANA 3/2013 Za vıńem az na pu du Vpa tek 15. u nora 2013 se v pu dnıḿ atelie ru rodne ho domu Augustina Ne mejce v Nepomuku uskutec nila prvnı r ıźena degustace, kterou por a dala Vinote ka Hr ıḿalka. Ac koli jsme za vıńem museli vystoupat az te me r pod str echu, uvı tala na s krome organiza toru i slavnostne prostr ena tabule a prostor urc eny pu vodne vy hradne pro vy tvarne aktivity si rozhodne nezadal s posezenıḿ ve vinne m sklıṕku. Majitelka vinote ky na s nejprve sezna mila se sortimentem vinote ky, nastıńila na m pru be h degustace a pote jsme za poda va nı bliz s ı ch informacı kjednotlivy m vı nu m a za konzumace ru zny ch dobrot degustovali 10 vzorku moravsky ch lahvovy ch pr ı vlastkovy ch vıń ze dvou rodinny ch vinar stvı vinar stvı Moravc ıḱ, Hornı Ve stonice (vinar ska podoblast mikulovska ) a rodinne vinar stvı Bohumil Netopilı k, Hrus ky (vinar ska podoblast slova cka ). Postupne jsme se od suchy ch bıĺy ch a c erveny ch vıń propracovali az k te m u plne nejslads ıḿ. Kaz dy z u c astnı ku si nepochybne nas el ne jake vı no, ktere jej oslovilo. Na degustaci se ses la pr ı jemna komornı spolec nost, ktera si celou akci evidentne uz ı vala. Nezby va nez doufat, z e Vinote ka Hr ıḿalka podobnou akci jes te ne kdy v Nepomuku zorganizuje. Jan Fiala Foto Jana Šimková

5 3/2013 ZPRÁVY 5 Informace z radnice Podomní a pochůzkový prodej ve městě zakázán Nařízení obce č. 1/2013 zákaz podomního a pochůzkového prodeje Rada me sta Nepomuk schva lila dne v souladu s ust. 18, odst. 3, za kona c. 455/1991 Sb. o z ivnostenske m podnika nı (z ivnostensky za kon), ve zne nı pozde js ı ch pr edpisu a v souladu s ustanovenıḿ 11 a 102, odst. 2, pıśm. d), za kona c. 128/2000 Sb. o obcıćh ve zne nı pozde js ıćh pr edpisu toto nar ıźenı : Město Nepomuk Nám. A. Němejce 63, Nepomuk Tel.: ústředna Fax: , Uzavření městského muzea Z du vodu rekonstrukce podlah a pr ıṕravy novy ch expozic bude me stske muzeum do konce c ervna roku 2013 uzavr eno. De kujeme za pochopenı. Čl. I Základní pojmy Podomní prodej nabıźenı, prodej zboz ı a poskytova nı sluz eb, kdy je bez pr edchozı objedna vky nabı zeno, poskytova no zboz ı a poskytova ny sluz by osobami uz ivatelu m v objektech urc eny ch k bydlenı. Pochůzkový prodej nabı zenı, prodejzboz ı aposkytova nı sluz eb,u ktere ho nedocha zı k umıśte nı prodejnı ho zar ıźenı nebo zboz ı. Je provozovany formou docha zky, pr i nıź je potenciona lnı uz ivatel zboz ı nebo sluz eb vyhleda va n prodejcem z okruhu osob na ver ejny ch prostranstvıćh. Čl. II Rozsah Podomnı a pochu zkovy prodej je na u zemı me sta Nepomuk zaka za n. Čl. III Kontrola Kontrolu dodrz ova nı tohoto nar ıźenı prova dı Me stsky u r ad Nepomuk prostr ednictvıḿ zame stnancu. Čl. IV Sankce Porus ı -li pra vnicka osoba nebo fyzicka osoba podnikajıćı, pr i vy konu podnikatelske c innosti povinnost stanovenou tı mto nar ı zenı m, mu z e jı by t podle zvla s tnı ho pra vnı ho pr edpisu (1) uloz ena pokuta az do vy s e Kc. Porus ı -li fyzicka osoba povinnost stanovenou tı mto nar ıźenıḿ, mu z e jı by t podle zvla s tnı ho pra vnı ho pr edpisu (2) uloz ena pokuta az do vy s e Kc. Čl. V Výjimka Za kaz podomnı ho a pochu zkove ho prodeje se nety ka celorepublikovy ch ver ejny ch sbıŕek, pokud budou pr ıśpe vky dobrovolne. Čl. V Závěrečná ustanovení Toto nar ıźenı naby va u c innosti dnem Václav Kovář, starosta Alena Marušincová, místostarostka Fejeton O obráceném království Trochu zastaralá pohádka. Pohádka? To by se mělo jmenovat jinak! To už není moderní, kdo to má číst? Ale Honza se nedal. Buchty s sebou neměl, máma řekla, aby šel cestou na pizzu, ale aby nezapomněl, že je ještě v Čechách a znalost cizích jazyků si nechal na později. A tak Honza šel. Řídil se podle slunce, ani kůra stromu nezapřela, kde je sever a zavřená kvítka věštila déšť. Potkal spěchající skupinku lidí a nahlas mile pozdravil, jak ho doma učili, ale nikdo neodpověděl, naopak, zachmuřili se a hrozili, jak je drzý, takhle rušit. Honza si uvědomil, že už je asi v cizině. I řekl si, že se musí polepšit, příště se otočit zády a mručet. Začalo pršet, měl hlad, šel si do krámku koupit něco k jídlu. Trochu ho zarazil hustý vzduch uvnitř, špinavý pult a lidé, kteří, co tam bylo na prodej, ohmatávali, očichávali a pohodili zpět. Hlad ho přešel, koupil si tedy láhev pití a poděkoval prodavačce, když mu dala láhev a drobné zpět. Urazila se a sáhla si významně na čelo. Při otvírání láhve z ní vylétly nějaké mušky a hned zas chtěly nazpět. Nápoj byl prošlý už před třemi roky. Zajímavý kraj, řekl si Honza a napil se z pramínku, který vypadal dobře a také tak chutnal. Asi jej nikdo neošetřil. Za delší dobu potkal dvě ženy, které táhly dříví na topení. Šly s námahou a večer se blížil. Nabídl pomoc, ale to je rozčílil. Jedna z nich vzala kus dřeva a hodila jej po něm. Tak se jim omluvil, ale to si dal! Radši utekl. Ochota a pomáhání je tam úředně stíháno a děkovat a prosit je urážka na cti. Pozdravit se smí jen na Nový rok a to ještě jen členové rodiny. Honza si také uvědomil, že se lidé neusmívají, ale mračí, a to je úředně stanoveno, čímž vzniká pravý životní postoj. Za úsměv a ochotu je týden v žaláři, neboť je to porušení dobrých mravů Radši se vrátím na tu pizzu domů, řekl si a šel. U nás se také nezdravíme a neděkujem, ale tak daleko to ještě není (mp)

6 6 SPONZOŘI VYDÁNÍ 3/2013 TRUHLÁŘSTVÍ BDL Berkovec Diviš Lukáš VYRÁBÍME, DODÁVÁME: INTERIÉRY od návrhu po kompletní dodávku kancelářský nábytek, bary, restaurace, prodejny, recepce KUCHYNĚ masivní, dýhované, foliované neomezené možnosti kombinací barev a tvarů kompletní dodávky včetně spotřebičů za zajímavé ceny (nezávazné cenové nabídky) OBÝVACÍ POKOJE PRACOVNY LOŽNICE DĚTSKÉ POKOJE masív, dýha, lamino SCHODY DVEŘE DROBNÝ NÁBYTEK ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE olepování ABS hran 0,5-2 mm MĚCHOLUPY 37, mob: , url: home.tiscali.cz/berkovec - vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu

7 3/2013 POLICIE INFORMUJE Statistika dopravnıćh nehod na u zemı Plzen jih za rok V okrese Plzen -jih policiste be hem roku 2012 zaevidovali celkem 365 dopravnıćh nehod, kvu li ktery m zemr elo deset lidı. Celkem bylo zrane no 197 u c astnıḱu silnic nı ho provozu, z toho tr i byli zrane ni te z ce. Celkova hmotna s koda pr esa hla c a stku 23 milio nu korun.vobcisehavarovalocelkem 180kra t. Mimo obec 185kra t. Na z eleznic nıćh pr ejezdech dos lo k celkem c tyr em dopravnıḿ nehoda m. Alkohol byl proka za n u 26 vinıḱu dopravnıćh nehod. Nejc aste js ı pr ı c inou dopravnı nehody byl ve 179 pr ı padech NESPRA VNY ZPU SOB JI ZDY. Do tohoto pojmu se r adı : nedodrz enı bezpec ne vzda lenosti, jı zda v protisme ru, couva nı, neve nova nı se r ıźenı, atd. Silnice I. tr ı dy majı na sve domı celkem 119 nehodovy ch uda lostı. Podle statistiky byl nejhors ıḿ me sıćem srpen. Be hem tohoto obdobı s etr ili policiste celkem 44 dopravnıćh nehod. Nejbezpec ne js ı mi me sı ci na jihoplzen sky ch silnicı ch byly leden a c ervenec, kdy se bouralo v souc tu 44kra t. Pokud se na nehodovost podı va me z hlediska jednotlivy ch dnu, pak zjis ťujeme, z e nejvıće r idic i havarovali v sobotu. Oproti tomu nejmens ı nehodovost zaznamenali policiste v nede li. Pro porovna nı, v roce 2011 se na u zemı Plzne -jihu stalo celkem 378 dopravnıćh nehod. Na silnicıćh zahynulo v du - sledku dopravnıćh nehod sedm lidı a dals ıćh 173 jich bylo lehce zrane no. Celkova hmotna s koda pr esa hla c a stku 30 milio nu korun. V obci se havarovalo celkem 189kra t. Mimo obec rovne z 189kra t. Alkohol byl proka za n u38vinı ku dopravnıćh nehod. Ve dvou pr ıṕadech r idic i havarovali na z eleznic nıćh pr ejezdech. nprap. Ivana Telekešová, DiS. Porovnání roku 2011 a 2012 Obecné informace Rozdíl s 2011 Celkem DN Úmrtí v souvislosti s DN Těžké zranění Lehké zranění Alkohol u viníka DN DN v obci DN mimo obec Na železničním přejezdu Střet se zvěří Dle místa DN Rozdíl s 2011 Silnice 1. třídy Silnice 2. třídy Silnice 3. třídy Příčina DN Rozdíl s 2011 Vysoká rychlost Nesprávné předjíždění Nedání přednosti Nesprávný způsob jízdy

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SPORT 3/2013 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url:, Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města bere na vědomí Za pis z jedna nı Komise pro obc anske za lez itosti ze dne bere na vědomí Dopis Mgr. Jana Knoblocha, advoka ta zastupujıćı ho obc ana ve ve ci odkoupenı pozemku p.p.c. 109/56 v k. u. Dvorec. doporučuje zastupitelstvu ke schválení Prodej nove vznikle pozemkove parcely z pozemku p.p.c. 594/12 v k. u. Nepomuk v obytne zo ne U Elektra ren o vy me r e 2 2 cca 660 m za 600 Kc /m. schvaluje Zasla nı stanoviska firme JH projekt s.r.o. Klatovy o existenci sı tı ve spra ve me sta Nepomuka v souvislosti s pr ipojenıḿ Usnesení z jednání Rady města Nepomuk nove ho odbe ru vzdus ny m vedenı m, jehoz investorem je firma C EZ Distribuce a.s. bere na vědomí Z a dost Josefa Pikoly vykonavatele (Exekutorsky u r ad Plzen Me sto) o vyja dr enı se k pr ıṕadne u c asti me sta Nepomuk na draz be podıĺu povinne ho obc ana, na nemovitosti rodinne ho domu Dvorec 281 (pavlac ovy du m), zapsane ho na listu vlastnictvı c. 133, k.u. Nepomuk. doporučuje zastupitelstvu ke schválení U c ast me stanadraz be nemovitosti Dvorec c.p. 281 za maxima lnı cenu do Kc. Václav Kovář, starosta me sta Rada města souhlasí S vyve s enıḿ tibetske vlajky v ra mci mezina rodnı kampane Vlajka pro Tibet dne na budovu Me stske ho u r adu v Nepomuku. schvaluje Uzavr enı Me stske ho muzea a galerie Nepomuk v termıńu od do max z du vodu budova nı expozice muzea B24 Liberator. schvaluje Prona jem nebytovy ch prostor v Nepomuku, na m. A. Ne mejce 72 p. Stanislavu Dlouhe mu od schvaluje Nar ıźenı me sta Nepomuk c. 1/2013 za kaz podomnı ho a pochu zkove ho prodeje. bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ı zenı na monta z pr ı pojky nı zke ho nape tı pro pr emıśte nı radaru v Plzen ske ulici v Nepomuku. bere na vědomí Stıź nost obc ana z obce Sobe suky, ohledne nepovolene stavby. souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Vy sledky inventarizace majetku me sta Nepomuk k souhlasí S bezplatny m uz ı va nı m ver ejne ho internetu v Me stske knihovne Nepomuk kaz de mu za jemci po dobu prvnı pu lhodiny denne su c innostı od schvaluje Poplatek za vyuz ı va nı ver ejne ho internetu v Me stske knihovne Nepomuk ve vy s i 20 Kc za kaz dou dals ı zapoc atou pu lhodinu s u c innostı od Václav Kovář, starosta me sta Jak naladit Nepomucký informační kanál KTV Po digitalizaci kabelové televize se NIKA-TV nachází v digitalizované i analogové nabídce programů. Doporučujeme ladit na digitalizovaném kanálu K30 jinak analogově na E05.

9 3/2013 KULTURA Program setka nı partnersky ch me st Me sto Nepomuk ma sedm partnersky ch me st ze sedmi sta tu sve ta. Za stupci te chto me st se po pe ti letech ope t sejdou v Nepomuku v polovine br ezna. Letos nı setka nı se kona u pr ıĺez itosti 620. vy roc ı umuc enı Sv. Jana Nepomucke ho. Do nas eho me sta pr ijedou pr edstavitele me sta Anyks c iai z Litvy, c esky ch Hukvald, Kemnathu ze Spolkove republiky Ne mecko, slovenske Krupiny, chorvatske ho Omis e, Swalmenu (me stske c a sti Roermondu) z Nizozemska a polske Wisly. Krome partnersky ch me st pr ijedou i za stupci tr ı spr a teleny ch me st ze slovensky ch Bus incu, italske ho Sanzena a ne mecke ho Plattlingu. Pro nas e mile hosty je pr ipraven zajıḿavy program. Rovne z mıśtnı spolky se te s ı na pr ı jezd svy ch zahranic nıćh prote js ku. Pátek oficia lnı pr ivı ta nı za stupcu partnersky ch me st a delega tu hotel U Zelene ho stromu prohlı dka rodne ho domu A. Ne mejce a expozice vetera nu koncert Hudba mezi nebem a zemı souboru AD VOCEM: Anna Hlavenkova, sopra n, Petr Wagner, viola da gamba, Pr emysl Vacek, arciloutna Sobota moz nost navs tı vit velikonoc nı jarmark na na dvor ı rodne ho domu A. Ne mejce a farma r sky trh se zabijac kovy mi hody na na me stı ms e svata u pr ıĺez itosti 620. vy roc ı umuc enı Sv. Jana Nepomucke ho (litanie v kostele Sv. Jakuba, pote pru vod do kostela Sv. Jana, kde probe hne ms e) prohlı dka: za mek a kostel Nejsve te js ı Trojice ve Lna r ıćh neforma lnı posezenı s hudbou (hraje duo Ondrus kovi) a oficia lnı rozlouc enı (red) 9 VARHANNÍ KONCERT V MILČI O letos nıḿ Velikonoc nıḿ ponde lı ope t v Milc i zaznı po le tech opravene historicke varhany v kostele sv. Petra a Pavla. Vs echny, jimz jejich osud nebyl a nenı lhostejny, zveme na koncert barokních skladeb o Velikonočním Pondělí 1. dubna 2013 ve hodin do milečského kostela sv. Petra a Pavla Na zrekonstruovane varhany zahrajı : Dana Ondrušková (varhany), Oldřich Ondrušek (pr ıć na fle tna), Josef Baštář (varhany), Petr Vopalecký (varhany) a Kateřina Vopalecká (varhany a zobcova fle tna) Toto jiz 26. setka nı vs ech, jimz nebyl a nenı lhostejny osud milec sky ch varhan, tradic ne zaha jı z a ci milec ske za kladnı s koly a v jeho pru be hu vystoupı se svou promluvou pater Vı te zslav Holy. Pater Mgr. Ing. V. Holý, starosta Milče J. Samek a PhDr. Richard Böhnel

10 10 KULTURA 3/2013 Z inkovske mu za mkusevra tı polovina tva r e Žinkovy Pr eme na vza cne pama tky pokrac uje, letos dojde na obnovu fasa d i instalaci zvonkohry. Rok 2013 zapıś e do pomyslne knihy rekonstrukce za mku Z inkovy du lez itou kapitolu. Jihoplzen ske pama tce se totiz vra tı velka c a st jejı pu vodnı tva r e spolec nost CE Brno, ktera ma oz ivova nı za mku a jeho pr eme nu na multifunkc nı area lna starost, poc ı ta s obnovou zhruba poloviny plochy fasa d. R emeslnıći a restaura tor i sedopra ce pustili uz vloni v prosinci a podle jednatele CE Brno Jir ı ho Kocmana skonc ı letos v listopadu. Prioritou je samozr ejme c elnı fasa da s dominantnı hodinovou ve z ı, sde lil Kocman Denıḱu. Pr ıṕrava obnovy fasa d trvala dva roky. Be hem nich byla provedena cela r ada pru zkumu a expertiz. Dıḱy takzvany m mikrona brusu m jsme napr ıḱlad zjistili pu vodnı barevnost oken, kterou nynı zcela respektujeme. Okna a dver e za mku tak budou mı t sytoutemne zelenou barvu, pokrac uje jednatel. VZ inkovech ale na letos ek chystajı i obnovu vitra z ı aoken kaple, soch, tr ı hodinovy ch cifernıḱu i instalaci zvonkohry, ktera na za mku nikdy nebyla. Tyto pra ce doprovodı obnova omı tek, kamenny ch prvku, plastik a podobne. Ovs e se postarajı pr eva z ne mıśtnı dodavatele z Plzen ske ho kraje, dodal Kocman s tıḿ, z e letos nı etapa obnovy vyjde na 16 milionu korun. Nejve ts ı podıĺ rekonstrukc nıćh pracı pr ijde na r adu v le te. Kaz dy na vs te vnıḱ tedy mu z e pr ihlıź et takr ka historicke mu okamz iku. Co se bude na za mku dı t, vı take Obc anske sdruz enı Pod Zelenou Horou, ktere kaz doroc ne spolupor a da prohlı dky a jine akce. Mimor a dne prohlı dky Tajemstvı za mecky ch komnat pla nujeme na 29. a 30. c ervna, r ıḱa pr edseda OS Pavel Motejzıḱ. Budou ve novane filmove minulosti za mku. S VLASTIVE DNY M SBORNI KEM SE POBAVI TE I POUC I TE Prvnı letos nı c ıślo sbornıḱu Pod Zelenou Horou uva dı v Galerii pozapomenuty ch osobnostı Va clava Valentu Alfu, ktery sve uc itelske povola nı zu roc il i v rusky ch legiıćh, kde ve S kole pro nezletile dobrovolce c eskoslovenske ho vojska na Rusi vychova val 169 chlapcu ve ve ku od 7 do 17 let. Unika tnı za z itky z tohoto obdobı pak popsal v c etny ch litera rnıćh pracıćh, ktere sta le jes te nabıźı souc asny antikva rnı trh. Tento te novicky roda k pu sobil az do konce sve ho z ivota v Blovicıćh. Pohr ebnı obr ady v dobe baroka na m pr ibliz uje Mgr. Eva Klepsova. Zkoumala tzv. srdec nı hrobku Morzinu v dolnolukavicke m kostele sv. Petra a Pavla. Jde totiz oma lo zna my zpu sob pohr bı va nı odde leny ch srdcı neboz tıḱu ve specia lnı ch na doba ch, vyhrazeny pr edevs ı m pronejvys s ı spolec enske vrstvy. Autorka hleda odpove ď na ota zku, proc byl v tomto pr ıṕade pouz it i u venkovske s lechty? Novy m seria lem Vy lety do minuly ch c asu se dotkneme prehistorie. Pr i prvnı m zastavenı na vyhlı dce Na borku prozkouma me v krajine oc ima archeologu Milana R eza c e a Jana Eignera pama tky na paleolit a mezolit. V pr ı s tı ch pokrac ova nıćh budeme ze S vihovska postupovat po proudu U hlavy na Pr es ticko. Kapitolky ve sbornı ku navı c budou korespondovat s cyklem pr edna s ek pro ver ejnost, por a dany m Kulturnıḿ a komunitnıćh centrem Pr es tice. 130 let od vzniku okresnı ch hospoda r sky ch za loz en Zámek v Žinkovech Autor: DENÍK/Šárka Meissnerová VZ inkovech se totiz nata c ela r ada poha dek, v parku pry ine kolik sce n zpys ne princezny. Pr ipravujeme vy stavu velkoforma tovy ch fotografiı, promı ta nı i divadelnı sce nky, doda va Motejzıḱ. Podle starosty Z inkov Jana R ez a bka by se letos me lo konat take vıćez a nrove za mecke kulturnı le to. Minule roc nıḱy byly docela u spe s ne, lide kza mku chodili na koncerty i na filmy, popisuje starosta, ktery je ra d, z e se na oprave za mku sta le pracuje. Ra di bychom, aby spolec nost opravila take most pro pe s ı, ktery byl pr i povodnıćh v roce 2002 ma lem znic en a dnes je oficia lne uzavr eny, doda va. Zámek Žinkovy Vprvnı polovine minule ho stoletı patr il pru myslnı ku Karlu S kodovi, po ne m odborovy m svazu m a po revoluci uz jen me nil majitele a z ivot z ne ho vyprchal. Zhruba do roku 2015 z ne j ma by t kongresovy a hotelovy komplex. Pavel Korelus Převzato z Plzeňského deníku ze vpr es ticıćh a Nepomuku pr ipomıńa pr ıćhovicka kronika r ka Marie Votavova. Vyuz ila k tomu pame tnı ho almanachu a vzpomı nek rodiny Pa nkovy z Pr ı chovic, jejı z pr edek, Jan Pa nek, byl jednıḿ z prvnıćh starostu pr es ticke za loz ny. Vedle druhe ho pokrac ova nı Vzpomıńek z de tstvı Jir iny Jirsove Kykalove pr ina s ı sbornı k ohle dnutı za jednı m z konıć ku profesora Jana C erma ka z Pr es tic. Ma lokdo vı, z e stejne jako jeho pr ı tel a kolega Va clav Vacek, byl druhy m pr es ticky m spolupracovnı kem Za padoc eske poboc ky C eskoslovenske botanicke spolec nosti v Plzni. Pr edme tem jeho za jmu byl vy skyt plevelu a hub na Pr es ticku. Jeho houbar skou va s en dokla da pra ce z pozu stalosti, popisujıćı mıśta na lezu cca 300 druhu hub, vyskytujıćıćh se pr eva z ne mimo les. A ne kdy jde o velmi pr ekvapive objevy! U spe s ne zavrs enı projektu MAS sv. Jana z Nepomuku Rokoko nejen pro oko za chrana milec sky ch varhan popisuje Pavel Motejzıḱ s tıḿ, z e na druhy sva tek va noc nı roku 2012 se opravene varhany znovu naplno rozezne ly. A aktivnıḿu nepomucke mu Fotoklubu je tentokra t ve nova na za ve rec na rubrika o kulturnıćh aktivita ch nas ı souc asnosti. Krome pravidelne obrazove pr ı lohy sbornı k prova zı i bibliografie pr edcha zejı cı ho XV. roc nı ku Pod Zelenou Horou. Zakoupı te jej v Infocentru Nepomuk c ivocu slava. Věra Kokošková

11 3/2013 VOLNÝ ČAS Pr ıṕravynaotevr enı volnoc asove ho centra pokrac ujı 11 Lucie z Plzně lektorka orientálních tanců a výrazového tance s rekvizitami pro děti i dospělé Lucie z Blovic Jóga pro těhotné lektorka jógy pro děti, power jógy pro dospělé a masáží pro kojence Koncem za r ı se otevr ou dver e vs ech pe ti pla novany ch uc eben budoucı ho volnoc asove ho centra FE NIX, aby si ver ejnost mohla prohle dnout vybavenı Atelie ru, Zrcadlove ho sa lu a tr ı kluboven. FE NIX va s pozve na Den otevr eny ch dver ı scely m ty mem lektoru.adresa:na me stı A. Ne mejce 88, Nepomuk (do 31. br ezna budova Katastra lnı ho u r adu). Bude c ıḿ se pochlubit, protoz e na za klade podpory me sta Nepomuk a dıḱy u spe chu pr i poda nı z a dosti o grant u MAS SJN, se be hem le ta budoucı regiona lnı centrum vybavı keramickou pecı, dve ma hrnc ıŕ sky mi kruhy, graficky m lisem, s icıḿi stroji, zrcadlovou ste nou vhodnou pro zpe tnou vazbu pr i tanci i sportu, dataprojektorem atd. V souc asne dobe se zvaz uje take novy grant pro kompletnı vybavenı poc ı tac ove mıśtnosti (kurzy pro seniory, u prava fotografiı, vy uka graficky ch programu ). Jes te pr ed dokonc enı m vs ech pracı kolem vybavenı, vymalova nı,u prav socia lnı ho za zemı aj. se FE NIX s ne ktery mi zlektoru pr edstavı v sobotu 18. kve tna v ra mci tradic nı pouťove akce v area lu stavebnin UNIBRICK Nepomuk. Jiz od kve tna tak bude pro ver ejnost zna my program volnoc asove ho centra a te me r kompletnı nabı dka kurzu, krouz ku, cvic enı.dote doby budou jednotlive aktivity nejvıće pr edstavova ny na Facebooku Fe nix a na internetovy ch stra nka ch me sta Nepomuk: Be hem me sıću duben kve ten take pr edpokla da me zprovozne nı vlastnıćh webovy ch stra nek volnoc asove ho centra FE NIX. Sta le jes te do ty mu nynı jiz 30 lektoru hleda me ne ktere odbornıḱy. Kupr. se na m nedar ı obsadit krouz ek maly kutil, fotograf, sborovy zpe v nebopr ı pravu na gymnastiku a maz oretky. Pokud zvaz ujete pra ci s de tmi nebo s dospe ly mi (placenou, externe na dohodu nebo Z L) a mu z ete svu jc as i odbornost ve novat pr eda va nı svy ch dovednostı a zkus enostı, prosıḿ, ozve te se na m. Moz na pra ve va s konıć ek (i jiny ne z -li vy s e jmenovany )se mu z e sta t konıć kem pro dals ı z regionu. Kurzy ve FE NIXU budou zaha jeny poslednı za r ijovy den 30. za r ı Ponecha me va m dostatek c asu zva z it na vaznost rozvrhu vas ich s kolnıćh de tı a centra. Ne ktere typy krouz ku vs ak budou vıće vyhleda vane a doporuc ujeme je neza vazne rezervovat jiz v kve tnu nebo v c ervnu, hned po zver ejne nı nabı dky. Cenova u roven krouz ku pro de ti se bude pohybovat od 350 Kc za pololetı. Nejdraz s ı krouz ky budou kupr. keramika, kde se poc ı ta s ve ts ıḿi na klady na materia l (cca kolem 750 Kc za pololetı ). Krouz ky budeme otevıŕat jiz od osmi de tı, alene ktere (kupr. karate, s erm) nebudou pr ijıḿat vıće nez 12 za jemcu. O financ nı dostupnost se bude FE NIX snaz it i u kurzu pro seniory (Univerzita III. ve ku, cvic enı pro seniory, poc ı tac e pro seniory atd.). Ani aktivity pro dospe le se nebudou svy mi cenami odlis ovat od pru me rne nabı dky v okolnıćh ve ts ıćh me stech. Dıḱy podpor e ze strany me sta Nepomuk si bude FE NIX moci dovolit nabı dnout regionu okolo 80 typu aktivit pro vs echny ve kove kategorie v oblastech ume nı, r emeslo, sport, tanec, humanitnı i technicke ve dy, ve vs ednı i vıḱendove dny. Dals ı setka nı za jemcu olektorstvı se kona ikoncem br ezna. Prosıḿ volejte Vas e na zory, tipy, zkus enosti pr ivı ta me na u nebo na Facebooku Fe nix. Za tým FÉNIX koordinátorka projektu Mgr. Miroslava Brožová

12 12 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 3/2013 březen 2013 NEPOMUK Poker Tournamend, hod., Sokolovna Nepomuk MDŽ, hod, Sokolovna Nepomuk Zahrádkářský ples, hod., hraje HA JENKA, KD Kla s ter Koncert Hudba mezi nebem a zemí souboru AD VOCEM: Anna Hlavenkova, sopra n, Petr Wagner, viola da gamba, Pr emysl Vacek, arciloutna, hod., sa l hotelu U Zelene ho stromu Velikonoční jarmark, hod., rodny du ma.ne mejce Farmářský trh spojený se zabijačkovými hody, hod., na me stı A. Ne mejce Thajské čaje a Angkor Wat dvě perly Indočíny, za z itkova degustace, hod., Mala galerie v budove Kulturnı ho a informac nı ho centra Nepomuk, vstupne dobrovolne Když se sejdem zpı vana, hod., Sokolovna Nepomuk Poker Tournamend, hod., Sokolovna Nepomuk Na co se můžete těšit v dubnu: MMČR sajdkár a čtyřkolek, Kramolıń Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce Zájezd do divadla U hasičů, představení Vstupte Výstava tulipánů, vystavuje ing. Pavel Nova k, hod., rodny du ma. Ne mejce NEPOMUCKO Kramolín Nedělní odpoledne s dechovkou MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA, hospoda U Kuba tu, hod. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Do Liščí stopy aneb lišky kolem nás, vy stava Otevıŕacı doba: u tery pa tek: hod., kve ten: u tery nede le hod. Tvrz Lnáře Stálá výstava lidových řemesel mu z ete si prohle dnout i zakoupit vy robky z regiona lnıćh dıĺen (Skla rny Be lc ice, Sedlicke krajky, vy robky z U SP Mac kov, keramiku, vy robky ze dr eva a kamene ) Otevıŕacı doba: ponde lı pa tek: hod. Přehled dalších kulturních akcí na Nepomucku najdete na: Jarní pouť uctění mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého (620. vy roc ı ) a vy roc ı kanonizace sve tce (284. vy roc ı ) + setkání představitelů sedmi partnerských měst Evropy (po pe ti letech) So NEPOMUK hod. litaniova poboz nost v arcide kanske m kostele sv. Jakuba St. pru vod se sochou sv. Jana Nepomucke ho poloz enı kytic u desky v pru c elı poutnı ho kostela sv. Jana Nepomucke ho hod. ms e svata v poutnıḿ kostele sv. Jana Nepomucke ho Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

13 3/2013 ZE ŠKOL 13 Cenné medaile z florbalových turnajů pro ZŠ a MŠ Žinkovy Je pa tek 2. listopadu 2012 a na sc eka florbalovy turnaj Orion Cup okresnı kolo. Te me r cely ty m nemohl dospat, vs echny se moc te s ıḿe. Naseda me do autobusu a vyra z ıḿe za vysne ny m vı te zstvıḿ. V autobuse jes te doha nıḿe rannı nedospa nı a pak probıŕa me poslednı detaily taktiky. A uz jsme v Plzni. Jes te pa r ulic a pr echodu. Jdeme se pr evle knout. V s atne zvolıḿe kapita na. Ka ťa Tumpachova si jde vylosovat s ťastnou c tyr ku. Uz nastupujeme! Rozcvic enı, pa r str el na branku a jdeme na to. Prvnı za pas se Stodem skonc il remı zou, druhy s Pr es ticemi taky. Odpoc inek a svac ina na s probraly. Od te to chvıĺe nevıḿe, co je prohra ani remıźa. Chlumčany Žinkovy 0:5 Žinkovy Chotěšov 1:0 Jak daleko je k vı te zstvı? To jsme neve de ly. Nebylo to tak jednoduche, rozhodovalo se podle sko re. S ly jsme se pr evle knout a pak c ekaly na vyhla s enı. Trvalo to dlouho. Pak pr is la nas e trene rka s tıḿ, z e jsme asi tr etı.tr etı no, nic moc, ale co kdyby Jes te poc ka me. Hlavnı rozhodc ı zac al vyhlas ovat vy sledky. Na pa te m mıśte, na c tvrte m, na tr etıḿ To nejsme my! Nape tı se dalo kra jet. Do poslednı chvıĺe jsme doufaly, z e budeme druhe jo! Ale v tom rozhodc ı r ıḱa,z e na druhe mmıśte je ZS Stod. Pa r okamz iku ticha a uz vs echny brec ıḿe. To nenı moz ne. My jsme vyhra ly! Náš tým: Kater ina Tumpachova, Lenka Pr erostova, Michaela Bo hmova, Iveta Strejcova, Ivana Francova, Elis ka Koc a rova, Karolı na Beranova, Martina Punc ocha r ova, Marke ta Punc ocha r ova, Milena Brandova, Marie Rottova. Trene rka: Marie Svejkovska Lenka Přerostová, žákyně 7. ročníku ZŠ a MŠ Žinkovy Foto Archiv ZŠ a MŠ Žinkovy

14 14 INZERCE 3/2013 INZERTNÍ ČLÁNEK Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Müller ml. rýže Riso 200 g ,90 Kuř. prsní řízky 500 g ,90 Velikonoční nabídka od Eidam cihla 30%, cena za 1 kg ,00 Kuřecí stehna 400 g ,00 Velikonoční nádivka, cena za 1 kg ,00 Uzený bok s.k., cena za 1 kg ,00 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Lahodný pivní sýr 100 g ,90 Gouda blok 48%, cena za 1 kg ,00 Královská šunka stand., cena za 1 kg ,00 Česnekový lisovaný bok, cena za 1 kg ,00 Big milk kornout 110 ml ,90

15 3/2013 INZERCE 15 Prodej slepiček Dru bez C erveny Hra dek, firma Dra b, ope t proda va slepic ky sna s kovy ch plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepic ky pouze z nas eho odchovu! Sta r ı slepic ek ty dnu, cena Kc /ks v zac a tku sna s ky 178 Kc /ks Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 7. března 2013 Nepomuk u fary v hod. Pr ıṕadne bliz s ı informace tel: , , Pr i prodeji slepic ek nova sluz ba výkup králičích kožek cena Kc /ks PLZEŇ spol. s r. o. TELEFON GSM FAX ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BROJOVA 16, PLZEŇ ING. ARCH. KAREL SALÁT jednatel společnosti , ZO KSC M Nepomuk por a da v sobotu dne 9. března 2013 spolec ensky vec er v sa le Sokolovny Nepomuk upr ıĺez itosti MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN. K tanci a poslechu hrajı manz ele Ondrus kovi. Srdečně zveme Václav Novák Vedení ú č etnictví a da ň ové evidence Ing. Irena Mukenšnáblová... pro Vás již od roku 1996 Firma Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY OZNAMUJE, že od pondělí 4. března 2013 přivítá své zákazníky v nové provozovně v Nepomuku, Na Vinici III. 544 (nad poliklinikou, prostřední bytovka kostka, bývalý M-BAZAR, dříve Brouk). Na Vinici II Nepomuk mob web: Po vzájemné dohodě z firmy odchází Stanislav Dlouhý. Od bude podnikat a jednat pod svým jménem a na svůj účet. Dále v rámci zlepšování služeb dochází ke specializaci na elektronickou reklamu: grafika, DTP, webdesign, webhosting, video, digitální fotografie, multimédia, NIKA-TV, kopírování videokazetvhs na DVD, skenování. Budou zachovány služby: digitální tisk a kopírování A4 čb. i barevně, tisk z paměťové karty nebo flash, vizitky, letáky, pozvánky, kusový potisk triček, samobarvící razítka TRODAT. Tojická 221, Nepomuk Dvorec Tel.: , Pondělí Pátek hod. PneuServis AutoServis TruckServis Diagnostika pro osobní i nákladní vozidla Autodoprava Prodej PropanButan LPG čerpací stanice Linde Technoplyn KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI Kontakt: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY Na Vinici III. 544, Nepomuk Mob.: , tel.: nekomerční ZDARMA Nepomuk komerční za 50 Kč Dvorec Příbram poliklinika restaurace Plzeň Č. Budějovice noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 3/2013 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč PRODÁM ledničku 120 litrů, funkční, 300 Kč. Info na tel po 19 hod. Jinak přes den SMS. PRODÁM dětskou digitální váhu Beurer + digitální teploměr v záruce PC 1300 Kč/NC 800 Kč. Mobil: PRODÁM šátek Šanami na nošení miminek skoro nepoužívaný PC 1700 Kč/NC 900 Kč. Mobil: PRODÁM sterilizátor FARLIN na kojenecké láhve do mikrovlnky PC 580 Kč/NC 200 Kč. Mobil: Obec Mladý Smolivec prodává sazenice smrku. Odběr jaro Ks, cena 5 Kč/ks + DPH. Tel Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE (z veterinárně kontrol. chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost) trasa č. 22 Horažďovice: Žinkovy (na náměstí, naproti Poště), Nepomuk (na náměstí), Kasejovice (pod OÚ) KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Prodej stáří: cena: Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) týd Kč Chovní kohoutci týd Kč Slepice ve snášce 100 Kč!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava, tel.: , , mob.: , po-pá 8-15h! Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod.

17 3/2013 Pode kova nı da rcu m Tr ıḱra love sbıŕky REDAKČNÍ POŠTA Za bava nebo zoufalstvı netradic nı volebnı lıśtky v obci Tojice 17 Milı spoluobc ane, chte la bych touto cestou pode kovat vs em da rcu mtr ıḱra love sbıŕky a vs em lidem dobre vu le, se ktery mi se kolednı ci letos setka vali. Kolednı ci to letos opravdu neme li lehke. De s ť je prova zel po cele tr i dny, a proto patr ı pode kova nı i jim. Celkem se podar ilo vykoledovat Kc ,-. Letos nı sbı rkou bychom chte li pomoci nemocny m a stary m lidem v LDN v Horaz ďovicıćh, opus te ny m du chodcu m v Dome s pec ovatelskou sluz bou v Nepomuku a jes te socia lne slaby m rodina m s maly mi de tmi v nas em regionu. Te s ıḿe se na shleda nı sva mi ope t za rok. R. Batovcová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Římskokatolická farnost, arciděkanství Nepomuk Na zor c tena r ky Po pr ec tenı diskuze na nepomucke m porta lu se mi z te ch anonymnı ch pomlouvac u ude lalo zle. Za cely z ivot jsem nenapsala jeden anonym. Pıś i jen to o c em jsem pr esve dc ena a ac z ena, nema m strach jako ti anonymnı uboz a ci, kter ı majı jen jediny cıĺ a to ublıź it, nejle pe te m, ktery m nesahajı po kotnıḱy. Pomlouvat starostu Kova r e, je nebetyc na drzost. Za cely z ivot jsem opravdu nepoznala leps ı ho starostu. On se totiz opravdu stara a poma ha, je-li osloven. Jsem pr esve dc ena, z e pro me sto Nepomuk je jej s koda. Kdyby takovy ch sede lo ve vla de alespon deset, nebyl by v nas ı zemi takovy bordel. Starosty si opravdu va z ıḿ a z pomlouvac u nema m strach. Ma te-li odvahu, pr ijďte mi ty nehora znosti r ıći do oc ı,ja se za anonym neschova va m. Květoslava Davidová Plzeňská 166, Nepomuk Ve druhe m kole prezidentsky ch voleb se ve volebnı urne v obci Tojice objevily lıśtky, ktere tam nikdo nec ekal. Volic i se rozhodli svu j hlas da t prostr ednictvıḿ neplatne ho hlasovacı ho lı stku Josefu S vejkovi, ordonanci jedena cty mars kumpanie. Je ota zkou, co k tomu tyto volic e vedlo? Moz na, jen nepodar eny a nezodpove dny pokus o legraci. Moz na, ale Ti co se takto rozhodli, cı tı to, co je na volebnıḿ lıśtku uvedeno nad informacı u daj o tom, zda jde o kandida ta navrz ene ho poslanci nebo sena tory anebo navrhujıćıḿ obc anem, napsa no tam je: Kandida t navrz eny mnou, volic em, ktery uz opravdu nevı jak z toho ven. Moz na byli oni volic i jiz proste zklamanı volbami v poslednı ch letech, ktere vs echny slibovaly a znovu slibujı za sadnı obrat v politice, leps ı politickou kulturu, snı z enı byrokracie, me ne korupce, vıće smysluplne pra ce. Sta le toho vs ak nenı ani v nejmens ıḿ dosaz eno a situace se be z ny m lidem naopak jevı jako hors ı a hors ı, z e si r ekli: Kdyz uz nemu - z eme nic ovlivnit, protoz e ať zvolıḿe, koho chceme, NIC se nezme nı, tak se alespon pobavıḿe. Jak pravı jedno stare moudro: Mocnı se nemusejı ba t nic eho, snad jen smıćhu. František Krumpholc, starosta obce Tojice

18 18 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 3/2013 Životní jubilea Vzpomínka Blahopřání Dne 4. u nora 2013 oslavila 93. narozeniny nas e maminka panı Anna Staňková. Vše nejlepší a hodně zdraví přejí syn Stanislav a dcera Anna s rodinami Blahopřání 90 let Anežka Vlachová 85 let Zdeňka Huclová 81 let Jarmila Manová Růžena Pánková BLAHOPŘEJEME Panı Zdeňce Huclové z Nepomuku pr eje k z ivotnı mu jubileu vs echno nejleps ı, hlavne pevne zdravı syn La ďa a Son a. NEPOMUCKÉ NOVINY Vydává: Město Nepomuk,, IČO: , povolení MK ČR E 12327, XXII. ročník, měsíčník, náklad ks, zdarma, do všech schránek ve městě Redakce, příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Šéfredaktorka: Eva Járová Honsová Sazba, foto: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, mob.: , Na Vinici III. 544, Nepomuk, Tisk: SOS Print, Švihovská 10, Plzeň, tel.: , Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. Napište nám: máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu redakce nebo na Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Vážený čtenáři, chceš se stát redaktorem Nep. novin? Kontaktuj redakci tel.: , Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka Dne 3. br ezna 2013 uplyne rok, co utichlo pr edobre srdce pana Karla Donáta ze Dvorce. Vzpomíná manželka a dcera s rodinou. Děkujeme všem za tichou vzpomínku. Dne 18. br ezna 2013 uplyne 50 let, kdy tragicky zemr el pan Pepa Černík z Man ovic. Za tichou vzpomínku všem, kteří na něho vzpomenou, děkuje celá rodina Odešel jsi, jak osud si přál, v našich srdcích stále žiješ dál. Dne 19. br ezna uplyne jiz smutny ch 14 let od smrti manz ela, tatıńka a de dec ka Václava Otty. S láskou v srdci vzpomíná manželka Miloslava, dcery Miluška a Jana s rodinami a všechna vnoučata. Není možné nevzpomenout když v očích slzy stojí, těžko je zapomenout když srdce stále bolí. Dne 20. br ezna uplyne jiz smutny ch 13 let,cona snavz dy opustila maminka a babic ka Marie Rajdlová. S úctou a láskou vzpomíná syn Jan s rodinou a ostatní příbuzní. Za tichou vzpomínku s modlitbou děkujeme.

19 3/2013 KŘÍŽOVKA PRO VOLNÝ ČAS 19 KŘÍŽOVKA V tajence březnové křížovky se skrývá jméno patrona řádu piaristů. Kaple zasvěcená tomuto světci je součástí budovy bývalé piaristické koleje s latinskými školami, která je dominantou nepomuckého náměstí. Řešení minulé křížovky: JAKUB IUNO, UKI, MAYA, MT, SAK FORMA BEZVĚTŘÍ MEZINÁRODNÍ KÓD VANUATU AKKÁDSKÝ BŮH NEBES ANGL. SKÁLA JUGOSL. CIGARETY (ZNAČKA) HUDEBNÍ ZN. PRO KRUTOVLÁDCE MEZZOPIANO SET RYBÁŘSKÁ SÍŤ 1. část tajenky ZÁVĚREČNÉ SLOVO KŘESŤ. MODLITEB NĚMECKÝ FILOZOF (IMMANUEL) INIC. TENISTY NOVÁČKA PLÁTĚNÉ BOTY S GUMOVOU PODRÁŽKOU NEPRACOVAT S RÝČEM OCHRÁNKYNĚ STAROŘÍMSKÝCH ŽEN FRANCOUZSKY PYŽAMO VSETÍNSKÝ STADION DĚTSKÉ CITOSLOVCE RUKÁVNÍK NÁŠ HEREC POPĚVEK ZN. CHROMU MATEMATICKÁ ZKRATKA ZN. NEPTUNIA PŘITAKÁNÍ AMER. BASKETBALOVÁ ASOCIACE 2. část tajenky DRUHY VÝŠIVEK CITOSLOVCE PŘEKVAPENÍ PTAČÍ PERA ČÁST VOZŮ ŠICÍ VLÁKNO JÍZDA PLACENÁ TRIKOT RUKOVĚŤ PUŠKY CHEM. POHYB TÁGEM V KULEČNÍKU SLAVNÝ INDIÁNSKÝ KMEN A MEXICKÉHO STÁTU YUCATÁN ZN. SAMARIA USTANOVIT UKAZOVACÍ ZÁJMENO SUDOKU EGYPT. ŘEKA SNAD BLAŽEJOVA MILENKA SOUBOR PROSTŘEDKŮ JEHLIČNATÝ STROM ČESKÝ KNIHVAZAČ MATEMATICKÁ ZKRATKA SILNÁ (OPAK) OBEC U POPRADU OKR. NÁRODNÍ VÝBOR JAPON. OSTROV JIHNOUT Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Pro začátečníky Velmi obtížné

20 20 SPOLKY 3/2013 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Minibazárek v MC Beruška Dne 17. br ezna 2013 od hod. va s zveme na minibaza rek s de tsky m (pr ıṕadne da msky m) oblec enıḿ, ktery probe hne v prostora ch MC Berus ka (Na draz nı 476, Nepomuk). Pokud se chcete jednodus e zbavit ne jake ho oblec enı a na baza rku proda vat, informujte Petru S ampalıḱovou, Pokud chcete nakupovat, proste jen pr ijďte! Valenty nsky karneval Mateřské centrum Beruška Nepomuk zve vs echny rodic e na besedu Je možné hovořit se zaměstnavatelem o rodině? Jak zohlednit rodičovskou dovolenou v motivačním dopise a CV? Datum konání: 7. března 2013 od do hod. Místo konání: MC Beruška Nepomuk, Nádražní 476 Beseda odpovı na ota zky: co vs echno mohu zıśkat na rodic ovske dovolene pro mu j profesnı z ivot, jak zohlednit rodic ovskou dovolenou v motivac nıḿ dopise a CV, da le se bude se zaby vat osobnıḿ potencia lem i tıḿ, jak hovor it se zame stnavateli. Lektorka: PhDr. Ing. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu. Vstup zdarma Vıće informacı na Přihlášky na besedu: Vladislava Bělová , nebo Dne 14. u nora uspor a daly maminky z Mater ske ho centra Berus ka Nepomuk Valenty nsky karneval pro nejmens ı. Mater sky m centrem pobı haly princezny, berus ky, pira ti, c ertı ci, c ervene Karkulky, c arode jnice, vı ly, Sne hurka, myslivec a spousty jiny ch kra sny ch masek. Bylo te z ke vybrat z mnoz stvı 30 masek tu nejhezc ı aproto si nakonec sladkou odme nu a diplom odnesly vs echny de ti. Be hem tohoto odpoledne si de ti mohly zasoute z it, zatancovat nebo si jen tak pohra t. Ve r ıḿe, z e sede tem na karnevalu lı bilo ate s ıḿe se, z e se za rok ope t sejdeme v tak hojne m poc tu. De kujeme panı Irene Kubec kove za odme ny, ktere ve novala de tem do mater ske ho centra. Text a foto Vladislava Bělová, MC Beruška Nepomuk

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz 31. 1. Farní ples, společ enský sál hasič ské zbrojnice Ř ímskokatolická farnost Tovač ov 1. 1. Novoroč ní výš lap, sraz u sportovní haly Tovač ov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovač ov, oddíl turistiky - Jarmila

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

Zelena Hora zu sta va zamc ena

Zelena Hora zu sta va zamc ena MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 2, únor 2013, ročník XXII., ZDARMA Tatra pro SDH Nepomuk MILEČSKÉ VARHANY SE ROZEZNĚLY Tleskal i prezident Václav Klaus CENÍK INZERCE

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Metaxa Partyhaus Design Contest

Metaxa Partyhaus Design Contest Pravidla studentské soutěže Metaxa Partyhaus Design Contest Společnost REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o. vyhlašuje tuto Studentskou designovou soutěž 1. VYHLAS OVATEL SOUTE Z E A VYHLA S ENI SOUTE Z

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Rozsa hla rekonstrukce Na draz nı ulice se blıź ı ke konci

Rozsa hla rekonstrukce Na draz nı ulice se blıź ı ke konci MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 8, srpen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Konec prázdnin na staré poště Ojedinělá mezinárodní výstava Zelená Hora otevřena na tři

Více

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz I. Všeobecná ustanovení využívání provizního systému affiliate.jasnaznacka.cz Vyplne ním registrac ního formulár e a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1 Prodej jízdnj zdních kol a cyklo doprava v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 1 Jízdní kolo Jízdní kolo zažívá celosvětov tově boom Důvod: Ekologie Životní styl Nové možnosti využit ití ing.petr Kohoutek ASPK 2

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

str. 5 str. 22 str. 23

str. 5 str. 22 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 5, květen 2013, ročník XXII., ZDARMA Řidiči pozor radar v Nepomuku Jižní Plzeňsko ožije v květnu kulturou Podporujeme nakupováním

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Ohlédnutí za tenisovou sezónou 2014 str. 5 str. 19 str. 22

Ohlédnutí za tenisovou sezónou 2014 str. 5 str. 19 str. 22 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2014, ročník XXIII., ZDARMA Výsledky voleb do zastupitelstev obcí Podporujeme komunitní moštování Ohlédnutí za tenisovou

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více