# % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "# % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008"

Transkript

1 !! # % &% % () (+,,,.% %# / 0.12,& %. ROK : 2008

2 ! # %&# (#(&&) #########################################################

3 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá postupem vytvoření webového serveru realizovaného na operačním systému Debian GNU/Linux. V úvodu představuje GNU/Linux obecně, jeho historii a charakteristiky, dále pak představuje a charakterizuje jeho distribuci Debian. Následně provádí čtenáře procesem instalace operačního systému, konfigurace webového serveru Apache a všech souvisejících komponent(php, MySQL, poštovní server, SSH server). Zmiňuje základy správy serveru a podrobněji se věnuje tématu bezpečnosti, a to jak v rámci zabezpečení jednotlivých služeb, které na serveru běží, tak i obecným zásadám bezpečnosti. Podrobněji zmiňuje také konfiguraci firewallu a jeho možnosti. V závěru porovnává přínosy a nevýhody provozu vlastního webového serveru oproti webhostingu a jiným alternativám.

4 Abstract TheBachelorworkdealswiththeprocessofcreatingawebserverusingthe Debian GNU/Linux operating system. It introduces GNU/Linux generally, it s history and characteristics. Then it describes the Debian distribution. Then it guides the reader trough the installation of the operating system, configuration of the Apache web server and all relevant components(php, MySQL, mail server, SSH server). Basics of server administration are also described, with greater emphasis on security. It focuses both on general security practices and securing individual services running on web server. It also covers configuration of firewall and it s possibilites. Attheendofthework,itcomparesprosandconsofhavingownwebserver against webosting and other alternatives.

5 Obsah Úvod 1 Platforma Linux Debian GNUaLinux LicenceGNU/GPL Debian Debianaserver Alternativyprowebovýserver Opensourceasvobodnýsoftware SvětGNU/Linuxu Otevřenývývoj Účastkomerčníchfirem... 5 Instalace serveru Poznámkykinstalaci InstalaceDebianu Rozdělenídisku Zbytekinstalace Základnínastavení Vzdálenýpřístup Nastavenísítě Instalacedalšíhosoftwaru MySQL Poštovníserver POP3aIMAPservery WebovýserveraPHP Virtuálníservery Přesnýčas Správa serveru ÚvoddoGNU/Linuxu Adresářovástruktura Shell Dokumentace Uživatelé,skupinyapráva Správauživatelů Správasoftwaru iii

6 4.3.1 RepositářeDebianu Prácesesprávcembalíčků Automatickáaktualizace Správaslužeb Řešeníproblémů Bezpečnost Bezpečnostnístrategieprowebovýserver Typyútokůaútočníků Formyútoků ZabezpečeníSSH SCPbezshellu ZabezpečeníPHPaApache Firewall Monitorováníserveru Fyzickábezpečnost,zálohování Aktivníobrana Bezpečnostnípatchejádra Analýza alternativ Možnostiumístěníwebu Webhosting Serverhousing Virtuálníserver Vlastníserver Optimálnívarianta Závěr 41 Literatura 41 Terminologický slovník 44

7 1 Úvod Operační systém GNU/Linux je v oblasti webových serverů velmi populární. Webový server Apache, jazyk PHP a databázový server MySQL tvoří stavební kameny značné části webových serverů po celém světě. Tato platforma je také standardem v oblasti webhostingových služeb, kde je široce rozšířená. Cílem této práce je provést čtenáře vytvořením webového serveru na této platformě, základy jeho správy a zabezpečení. Rozsah práce však neumožňuje provést čtenáře veškerými aspekty správy operačního systému GNU/Linux, to by byl námět na podstatně rozsáhlejší dílo. V případě hlubšího zájmu o tuto problematiku odkazuji čtenáře především na materiály, ze kterých jsem čerpal(viz literatura), ale zmíním i jinou dokumentaci, zejména pak tu, která je specifická pro Debian. Abychom porozuměli celé této problematice, osvětlím nejprve základní aspekty GNU/Linuxu jako takového. Představím distribuci Debian GNU/Linux a uvedu její základní charakteristiky. Proces instalace okomentuji spíše stručněji, aby zůstalo dost prostoru pro vysvětlení základů správy GNU/Linuxu a distribuce Debian. Dále proberu základy správy GNU/Linuxu s důrazem na bezpečnost. Bezpečnost rozvedu podrobněji, nejenom z hlediska konfigurace a zabezpečení jednotlivých služeb, ale i z hlediska vhodných postupů a obecných pravidel, která je vhodné dodržovat. Zmíním také možnosti a typy útoků na webový server. V závěru práce provedu rozbor a zhodnocení výhod a nevýhod vytvoření vlastního webového serveru oproti využití různých alternativních služeb(např. webhostingu, server housingu, atd.). U čtenáře předpokládám základní orientaci v IT/ICT a základní znalost síťových služeb a síťových protokolů. 1

8 2 Platforma Linux Debian Debian je jednou z nejznámějších a také nejstarších žijících distribucí operačního systému GNU/Linux. Abychom porozuměli Debianu, měli bychom si nejprve představit GNU/Linux jako takový. 2.1 GNUaLinux PočátkyGNU/LinuxuležíuprojektuGNU 1,kterýzaložilRichardM.Stallmanvroce Tento projekt si kladl(a stále klade) za cíl vytvořit svobodný operační systém založený na Unixu. Projekt GNU zaštiťuje organizace Free Software Foundation(FSF), tedy Nadace svobodného softwaru. Svobodný software je, jak definuje Richard Stallman[1], takový software, který poskytuje svým uživatelům čtyři základní svobody: svobodu používat program za jakýmkoliv účelem svobodu upravit program dle libosti(předpokladem k tomu je přístup ke zdrojovému kódu) svobodu šířit původní kopie(bezúplatně či komerčně) svobodu šířit upravené verze(bezúplatně či komerčně) Primární motivací pro Stallmana byla ona zmíněná svoboda. Volba typu operačního systému a jeho architektury byla druhořadá. Stallman se rozhodl pro Unix zejména pro jeho přenositelnost, což, vzhledem k okolnostem, se ukázalo být dobrou volbou. Je jasné, že jedinou možností, jak vytvořit unixový operační systém, který by nebyl zatížen proprietární(nesvobodnou) licencí, bylo začít od nuly. Projektu GNU se podařilo vytvořit funkční svobodné verze mnoha klíčových komponent unixových operačníchsystémů,svýjimkoujediné-jádra 2 (kernelu). V roce 1991 se finský student, Linus Torvalds, rozhodl zveřejnit svůj vlastní kernel založenýnaminixu 3,Linux.Díkyzveřejněnípodopensourcelicencísemohlodovývoje Linuxu zapojit množství dobrovolníků z celého světa. Linuxbylbrzypřelicencován 4 nalicencignu/gpl,kteráumožnilajehointegraci s projektem GNU, z právního hlediska. Byla to patrně také volba licence, která zajistila popularitu tohoto projektu mezi mnoha počítačovými odborníky a nadšenci a umožnila jeho rychlý vývoj. Oba projekty bylo brzy možné propojit(jak z právního, tak technického hlediska), a získat tak plnohodnotný(svobodný) unixový operační systém, GNU/Linux. 1 GNUjetzv.rekurzivníakronym,znamenáGNU snotunix 2 ProjektGNUvyvíjíjádroHURD,kterévšakstálenenízraléproběžné(zejménapakprodukční) použití. 3 Minixjetaktéžunixovýoperačnísystém 4 Původnílicence,kterouLinusprosvojejádropoužil,znemožňovalajehokomerčnívyužití. 2

9 2.2. LICENCE GNU/GPL KAPITOLA 2. PLATFORMA LINUX DEBIAN 2.2 Licence GNU/GPL Mnoho komponent projektu GNU a Linux je šířeno pod licencí GNU/GPL. Tato licence bývá označována jako copyleftová, neboť svým způsobem obrací copyright naruby. Zatímco principem copyrightu je dát příslušnou moc nad dílem do rukou jednoho subjektu, copyleft je metoda, jak tomu zabránit. Licence GNU/GPL zaručuje uživatelůmvšechnyčtyřisvobody,kterédefinujípojem svobodnýsoftware,avšaknepovoluje změnu licence. Není tedy možné(resp. legální), aby nějaký subjekt vzal produkt šířený pod licencí GNU/GPL, upravil jej, změnil licenci a dále šířil. Licence GNU/GPL[15] však nebrání: komerční distribuci původního nebo odvozeného díla komerčnímu využití díla využitídílakvytvořeníuzavřenéhoproduktu Debian Vzhledem k tomu, že projekty GNU, Linux a další vznikaly odděleně, byla jejich instalace velmi náročná(časově i technicky). Z tohoto důvodu začaly vznikat linuxové distribuce, které celý proces značně zjednodušily. Linuxové distribuce jsou v podstatě samostatně funkční celky(resp. operační systémy),kteréjezpravidlamožnénainstalovat 6.Různédistribucebývajípřizpůsobeny různým účelům, některé se hodí na desktop, jiné na server a některé jsou vytvořeny pro velice úzké využití(např. na router, apod.). Distribuce Debian vznikla v roce 1993, jedná se tedy o rozvinutou distribuci s dlouhou tradicí a velmi specifickými rysy. Se svými uživateli uzavírá jakousi společenskousmlouvu [3](socialcontract),kdesezavazujepředevšímktomu,žezůstane svobodnou distribucí, nástroje pro správu distribuce budou taktéž svobodné a že nebude před svými uživateli zamlčovat problémy. Debian je nekomerční distribuce, je tedy k dispozici zdarma. Na Debianu jsou založené některé jiné distribuce, a to jak nekomerční(ubuntu), tak komerční(linspire). Debianjevyvíjenaudržovánvetřechvětvích.Jádrovývojesedějevrámcitzv. unstable(nestabilní) větve. V této větvi bývá nejčerstvější software, ale, jak už název naznačuje, stabilita není garantována a občas se stane, že něco nefunguje, přestane fungovat či, v extrémním případě, dojde k nějakému vážnému problému. Větev s názvem testing je zdrojem pro vydání následující stabilní distribuce, což sedějejednouzadelšíobdobí.komponentyvtétovětvisepak zmrazí 7 azanějakou dobu vyjde nová stabilní verze. Mnoha z dalších specifik Debianu se budu věnovat později v rámci základů správy systému.protutochvílijepronáspodstatné,žedebianjekdispozicibezplatněa 5 Totosetýkázejménapoužívánípříslušnýchprostředků(např.editorakompilátor)protvorbu uzavřeného softwaru. Je však třeba dát pozor na licence jednotlivých knihoven. Software využívající knihovnu šířenou pod licencí GNU/GPL musí být také šířen pod GNU/GPL. 6 Výjimkutvořítzv.livedistribuce,kteréběžípřímozmédiaanevždyinstalaciumožňují. 7 Zmrazeníznamená,žesedotestovacívětvepřijímajíužjenopravychybanikolivnovéverze komponent. 3

10 2.4. DEBIAN A SERVER KAPITOLA 2. PLATFORMA LINUX DEBIAN obsahuje výhradně software s open source licencí, který je možné používat legálně za jakýmkoliv účelem(tedy i komerčně). Současně je pro nás důležité vědět, že tento software není nijak omezen, ve smyslu funkčnosti, podobně jako třeba proprietární software distribuovaný zdarma(shareware, freeware). 2.4 Debian a server Pro nasazení na webový server má Debian jak své výhody, tak nevýhody. Delší vývojový cyklus(v řádu let) znamená, že po nějaké době od vydání stabilní verze bude software v distribuci zastarávat. Pokud je prioritou při nasazení webového serveru podpora nejnovějších technologií, jakmile jsou k dispozici, není Debian ideální volbou, ačkoliv se tentoproblémsnažířešitprojektdebianbackports 8.Naopak,pokudjecílemstabilita a spolehlivost, je Debian vynikající volbou. Samotná konzervativnost Debianu je tedy výhodou i nevýhodou. Pro uživatele, kteří chtějí kompromis mezi aktuálností jednotlivých komponent a stabilitou, mohu nabídnout alternativu v podobě distribuce Ubuntu. Ta vychází z Debianu, ale má mnohem kratší vývojový cyklus(vychází dvakrát ročně). Existuje přímo verze určená pro servery a spravuje se velmi podobně jako Debian(ne však úplně stejně). 2.5 Alternativy pro webový server Je samozřejmě možné na webový server nainstalovat úplně jinou linuxovou distribuci, a to podle požadavků, které na server máme. Debian je na servery nasazován často, ale to nic nemění na tom, že ani Debian nemůže vyhovět požadavkům každého správce. Jiné distribuce mohou poskytovat výhody(ale také nevýhody), které Debian nemá. Do světa open source, popřípadě svobodného softwaru, chcete-li, patří i operační systémyzrodinybsd,tedyfreebsd,openbsdanetbsd.tytosystémyjsoukdispozici za podobných podmínek jako GNU/Linux, jejich zdrojové kódy jsou otevřené a je možné je stejně tak dobře použít na serverech. Probírání těchto alternativ a vhodnosti jejich použití pro webový server však není předmětem této práce. 2.6 Open source a svobodný software GNU/Linux lze označit jako svobodný i open source software. Tyto pojmy jsou podobné, ale neznamenají totéž. Open source software je(zjednodušeně) software, který má volně přístupný zdrojový kód. Přesnou definici open source softwaru převzala OSI(Open Source Initiative) ze společenské smlouvy Debianu[3]. Svobodný software je definován čtyřmi základními svobodami(viz výše). Hnutístojícízakaždýmztěchtopojmůmáodlišnécíle.FSF 9 jehnutíspolitickým rozměrem, usilující o svobodu(softwaru). Open source hnutí se zaměřuje zejména na 8 9 FreeSoftwareFoundation 4

11 2.7. SVĚT GNU/LINUXU KAPITOLA 2. PLATFORMA LINUX DEBIAN výhody open source modelu vývoje, tedy situace, kdy se díky otevřenosti zdrojového kódu může vývoje softwaru účastnit značné množství vývojářů. 2.7 Svět GNU/Linuxu GNU/Linux je velmi dobře znám zejména v oblasti serverů a v některých specifických oblastech(superpočítače). Na desktopech má zatím velmi malý tržní podíl. Prostředí GNU/Linuxu je značně heterogenní. Existují řádově stovky distribucí GNU/Linuxu, přičemž rozdíly mezi distribucemi bývají značné. Díky otevřenosti si může každý uživatel přizpůsobit GNU/Linux podle svých potřeb, což ústí ve vznik mnoha různých projektů s různými cíli. 2.8 Otevřený vývoj Nejenom zdrojový kód je v případě GNU/Linuxu otevřený. Stejně tak je otevřený i jeho vývoj, jehož se účastní nespočet dobrovolníků(ale i komerčních firem, viz dále) z celého světa. Rozsáhlejší projekty(třeba Linux nebo Debian) mívají jistou strukturu a hierarchii, v rámci které je vývoj realizován. 2.9 Účast komerčních firem Kromě nevýdělečných organizací se vývoje GNU/Linuxu účastní i komerční firmy (např. Novell, Red Hat, apod.). Jejich aktivity bývají zaměřeny dle vlastních záměrů, které příslušné firmy sledují. Přesto realizují změny, ze kterých zpětně těží další subjekty(a projekty). 5

12 3 Instalace serveru Aktuální stabilní verze Debianu k datu publikace práce je verze 4.0 s kódovým označením Etch.Debianjemožnéstáhnout 1 vněkolikapodobách.buďjakokompletnídistribucena21cdnebo3dvd,nebovminimalistickédistribucina1cd (resp. mini-cd) určené k síťové instalaci(netinst). Na serveru lze očekávat dostupnost rychlého připojení k síti, což činí ideální volbou právě médium určené k síťové instalaci. Je samozřejmě možné stáhnout i kompletní instalační média, avšak to není nutné. To, co na distribučním médiu není, lze bez problémů doinstalovat ze sítě. Debian navíc řadí software na instalační média podle jeho popularity, takže je šance, že na prvním médiu bude vše, co potřebujeme. Vzhledemktomu,žemybudemezmédiíinstalovatpouzezákladsystémuavše ostatní budeme stahovat ze sítě, můžeme použít jakékoliv médium. Debian lze instalovat i na starší počítače, ze kterých lze rovněž postavit webový server. Mně se, kupříkladu, podařilo úspěšně nainstalovat Debian na Pentium-100 s32mbrama1,5gbpevnýmdiskem.vpřípaděinstalacenastaršípočítačeje dobré vědět, že Debian nabízí i obrazy pro instalaci z disket. 3.1 Poznámky k instalaci Naši instalaci budeme provádět s následující strategií. Nejprve nainstalujeme základní systém Debianu, a teprve po instalaci budeme přidávat další software dle potřeby. Získáme tak systém, ve kterém nám poběží jenom to, co si sami nainstalujeme, bez zbytečností navíc. Na server nebudeme instalovat grafické prostředí. Pro webový server není grafické prostředí nutné, a stejně tak není nutné pro jeho správu(debian je linuxová distribuce zaměřená na pokročilejší uživatele, a proto neobsahuje příliš nástrojů na konfiguraci systému v grafickém prostředí). Vzdálený přístup na server nám bude zajišťovat OpenSSH server, který nainstalujeme později a který nám umožní dostat se k příkazové řádce na serveru, odkud budeme moci provádět správu systému. 3.2 Instalace Debianu Instalátor Debianu používá textový režim. Fáze instalace zahrnují základní nastavení, nastavení sítě, rozdělení disku, zadání hesla superuživatele, vytvoření uživatelského účtu, instalaci základu systému, nastavení správce balíčků, instalaci doplňkového softwaru, instalaci zavaděče a reboot do nově nainstalovaného systému. 1 6

13 3.2. INSTALACE DEBIANU KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Nebudu procházet celým procesem zbytečně podrobně, zaměřím se na ta nejpodstatnější nastavení a fáze instalace, s důrazem na to, jak změnit příslušné nastavení po instalaci, pokud to bude třeba. Po startu instalátoru jsme nejprve dotázáni na volbu jazyka, která ovlivní jak jazyk instalátoru, tak výchozí nastavení jazyka po instalaci. V případě, že v této fázi zvolíme angličtinu a později budeme chtít přidat podporu pro české prostředí, dosáhneme toho již v nainstalovaném systému příkazem(zadaném s právy uživatele root): dpkg-reconfigure locales Následně vybereme naše umístění, tedy Českou republiku, která se skrývá pod volbou other. Poté nastavíme výchozí rozložení klávesnice(dle vlastních preferencí). V konfiguraci sítě můžeme použít buď DHCP, nebo zadat údaje ručně. To záleží na poskytovateli připojení k Internetu. Pokud uspěje automatické nastavení sítě pomocí DHCP, ponecháme příslušné nastavení k pozdější změně. Název serveru můžeme volit libovolně, doménu bychom pak měli nastavit podle příslušného DNS záznamu naší hlavní domény, ale není to vyloženě nutné(nastavení jednotlivých služeb je na tomto nastavení nezávislé) Rozdělení disku Rozdělování pevného disku je třeba věnovat zvýšenou pozornost. V úvahu přichází rozdělenídofyzickýchalogickýchoddílůnebopoužitílvm.lvm 2 jevrstvanadfyzickými zařízeními, která umožňuje za běhu měnit velikost logických oddílů. Je to ovšem vrstva navíc, která může zkomplikovat případné záchranné operace. Instalátor nabízí možnost asistovaného vytvoření rozdělení disku s užitím LVM, popřípadě ještě se šifrováním. Linux umožňuje i vytvoření vlastního softwarového RAIDu, což je možné nastavit přímo v modulu instalátoru pro dělení disku, dokonce i ve spolupráci s LVM. Co se týče konfigurace jednotlivých oddílů, je třeba vytvořit minimálně dva oddíly,asiceodkládacíoddíl(swap)akořenovýoddíl(/).naserverujevšakvhodné vyhradit oddíly ještě některým dalším adresářům, alespoň takto: /- kořenový oddíl(minimálně 5GB, optimálně alespoň 10GB) /home- domovské adresáře uživatelů(dle libosti) /var- proměnlivá data(alespoň 1GB, lépe 5GB) /var/log- systémové logy(alespoň 1GB) VelikostoddíluurčenéhoproswapmůžebýtpodlepotřebiněkolikGB.Přiběhu systémujenutné,abybylovždykdispozicivolnémístovadresářích/vara/tmp.oddělení/var/log pomůže zabránit DoS útoku v situaci, kdy se útočník pokusí nějakou aktivitou zaplnit systémové logy. Z výběru souborových systémů pro jednotlivé oddíly doporučuji ext3, léty prověřený, spolehlivý souborový systém. 2 LogicalVolumeManagement,vícevizhttp://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/ 7

14 3.3. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Zbytek instalace Pro superuživatele(uživatele root) je třeba zvolit, pokud možno, co nejsilnější heslo. Heslo uživatele root lze po instalaci kdykoliv změnit příkazem(zadaným s právy uživatele root): passwd Následuje vytvoření uživatelského účtu. Ten budeme dále využívat ke vzdálenému přístupu(vzdálené přihlášení uživatele root nepovolíme). Je vhodné zvolit méně obvyklé jméno a rozumně silné heslo. Po instalaci základu systému bychom měli nastavit zrcadlo, ze kterého budeme stahovat veškerý software. Ze seznamu vybereme některé, které je nám nejblíže, tj. některé umístěné v České republice. Instalátor nám nabídne účast v soutěži popularity jednotlivých balíčků, což nejspíše odmítneme. Výsledky této(anonymní) analýzy jsou pak používány při sestavování instalačních médií, kde je používanější software umístěn co nejblíže prvnímu médiu, méně používaný software je pak na dalších médiích. Díky tomu máme velkou šanci najít většinu potřebného softwaru na prvním médiu. To se samozřejmě netýká média určeného pro síťovou instalaci. Instalátor nám dále nabídne možnost nainstalovat další software, kde však zvolímepouze Standardnísystém.Jednotlivékomponentybudemeinstalovatakonfigurovat později. Následujeinstalacezavaděče,kterýinstalujemedoMBR 3 primárníhodisku.zavaděč(bootloader)jeprogramurčenýprozaváděníoperačníchsystémů 4.Linuxové zavaděčejsoudva,liloagrub.vpřípadědebianujevýchozízavaděč 5 GRUB, který vyniká možností upravovat konfiguraci zavaděče ještě před zavedením operačního systému. Poslední fází je ukončení instalace a reboot do nově nainstalovaného systému. Po startu systému se přihlásíme jako root a budeme pokračovat v konfiguraci jednotlivých komponent webového serveru. 3.3 Základní nastavení Nejprve upravíme soubor/etc/apt/sources.list, který obsahuje seznam zdrojů, ze kterých čerpá správce balíčků, třeba pomocí editoru Nano: nano /etc/apt/sources.list V tomto souboru zakomentujeme(vložíme křížek na začátek řádku) zdroj označující instalační CD. Poté provedeme následující dva příkazy: 3 MasterBootRecord,fyzickyprvních512bytůnapevnémdisku.Prvních446bytůtvoříkódzavaděče, následujících 64 bytů tvoří partition table(tabulka rozdělení disku) se 4 záznamy o jednotlivých primárních oddílech, každý po 16 bytech). Zbývající 2 byty tvoří tzv. magic number. 4 Linuxovézavaděčejsouběžněschopnézavádětijinéoperačnísystémy(provedenímvolbypospuštění počítače). V případě zavádění Linuxu běžně umožňují upravovat parametry předané samotnému jádru. 5 LILOlzenainstalovattak,žezvolíme zpět avhlavnínabídcesipotomvyberemejinýzavaděč.[14] 8

15 3.3. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU apt-get update apt-get upgrade Prvním příkazem synchronizujeme lokální databázi správce balíčků s jednotlivými zdroji. Druhým pak provedeme aktualizaci všech balíčků na nejnovější verzi. Případné dotazy odsouhlasíme Vzdálený přístup Následně nainstalujeme OpenSSH klienta a server určený pro vzdálený přístup k serveru. To provedeme příkazem: apt-get install ssh openssh-server Prakticky každá linuxová(a unixová) distribuce má k dispozici SSH klienta. Pro operačnísystémywindowsjekdispozicisshklientputty 6. OpenSSH můžeme použít nejen pro vzdálenou správu systému, ale také pro přenos souborů na server místo FTP. Za tímto účelem existuje nástroj scp pro unixové systémy (jesoučástídistribucesshklienta)awinscp 7 prosystémywindows Nastavení sítě Pokud jsme při instalaci nechali síť nastavit přes DHCP, měli bychom nyní upravit nastavení sítě na statickou IP adresu. Toho docílíme editací souboru/etc/network/interfaces: nano /etc/network/interfaces Soubor upravíme tak, aby odpovídal následujícímu vzoru: auto lo eth0 iface lo inet loopback iface eth0 inet static address netmask gateway Můžesestát,ženášservermápřiřazenovíceIPadres,amychcemevšechny využít na jednom rozhraní. Za tímto účelem přidáme nové síťové rozhraní eth0:0 (dále pak eth0:1, atd.), například: iface eth0:0 inet static address netmask

16 3.3. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Pokud bychom měli další síťovou kartu nebo další port na síťové kartě, použijeme přímo příslušná zařízení eth1, eth2, apod. DNS servery se nastavují v souboru/etc/resolv.conf. Zkontrolujeme tedy, že se v tomto souboru nacházejí ty správné DNS servery: nano /etc/resolv.conf Tento soubor má jednoduchou syntaxi: nameserver nameserver Následně necháme změnit nastavení sítě podle námi provedených úprav: /etc/init.d/networking restart IP adresy, které patří našemu serveru, zapíšeme do/etc/hosts: nano /etc/hosts Tento soubor má na jednotlivých řádcích IP adresu a příslušné názvy, které jí náležejí. V našem případě by tento soubor mohl vypadat nějak takto: localhost.localdomain localhost server1.domena.cz server server2.domena.cz server2 Nepovinným krokem je změna názvu serveru v souboru/etc/hostname: echo server.domena.cz > /etc/hostname K promítnutí této změny je třeba restartu systému(příkaz restart) Instalace dalšího softwaru Následně nainstalujeme některý další software, který se nám později hodí. Následující příkaz je třeba umístit na jednu řádku[4]: apt-get install binutils cpp fetchmail flex gcc libarchive-zip-perl libc6-dev libcompress-zlib-perl libdb4.3-dev libpcre3 libpopt-dev linux-kernel-headers lynx m4 make ncftp nmap openssl perl perl-modules unzip zip zlib1g-dev autoconf automake1.9 libtool bison autotools-dev g++ mc Patrně nejužitečnější pro začínající administrátory je panelový diskový manažer, Midnight Commander(balíček mc). Jeho součástí je i editor(mcedit), který lze použít samostatně. 10

17 3.4. MYSQL KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU 3.4 MySQL Nejprve nainstalujeme potřebné balíčky obsahující MySQL[4]: apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient15-dev Nyní je třeba zvážit, chceme-li MySQL provozovat jako síťový server(a mít k databázi přístup zvnějšku nebo jako lokální službu, která bude omezena pouze na server samotný a nebude umožňovat přihlášení z jiného počítače. Je jasné, že každá síťová služba přístupná zvnějšku představuje potenciální bezpečnostní riziko. Výchozí konfigurace databáze toto hledisko bere v úvahu a MySQL běží jen jako lokální služba. Pokud chceme toto nastavení změnit, upravíme soubor/etc/mysql/my.cnf a zakomentujeme následující řádku: #bind-address = Po této úpravě je třeba MySQL server restartovat: /etc/init.d/mysql restart K zajištění základní bezpečnosti je rovněž třeba změnit heslo administrátora databáze: mysqladmin -u root password heslo mysqladmin -h server1.domena.cz -u root password heslo 3.5 Poštovní server Jako poštovní server lze doporučit Postfix. My jej nainstalujeme a nakonfigurujeme tak, aby využíval TLS a SMTP autorizaci. To nám zajistí ochranu před útočníky, kteří využívají nezabezpečené, otevřené poštovní servery k rozesílání spamu. Nejprve nainstalujeme Postfix(příkaz je nutné umístit na jednu řádku)[4]: apt-get install postfix libsasl2 sasl2-bin libsasl2-modules libdb3-util procmail Debian se nás zeptá nejprve na typ konfigurace poštovního serveru. Zvolíme InternetSite.Dáleponásbudepožadovatdoménovéjménoserveru,prokterýbude Postfix přijímat poštu. My však potřebujeme upravit konfiguraci Postfixu poněkud více, a proto po instalaci nastavení Postfixu změníme: dpkg-reconfigure postfix Na první otázku odpovíme stejně jako dříve. Další otázkou bude, kam má směřovat pošta pro uživatele root. Bývá vhodné nechat tuto poštu přeposílat do schránky uživatelského účtu, který využíváme ke správě serveru. Jako ovou adresu můžeme tedy uvést: 11

18 3.5. POŠTOVNÍ SERVER KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU Doménové jméno poštovního serveru ponecháme, jak jsme ho nastavili dříve. Následně budeme mít možnost specifikovat, pro které domény budeme přijímat poštu. Zadáme tedy všechny domény, které budou směřovat na IP adresu serveru, a zakončíme je označením localhost, takto: server1.domena.cz, localhost.localdomain, localhost Na otázku, zda-li vynutit synchronní aktualizace poštovní fronty odpovíme ne, z místních sítí ponecháme /8, povolíme používání procmailu pro místní doručování pošty, zvolíme limit pro velikost poštovní schránky, zbylé volby ponecháme ve výchozím nastavení. Pak provedeme následující příkazy[4]: postconf -e smtpd_sasl_local_domain = postconf -e smtpd_sasl_auth_enable = yes postconf -e smtpd_sasl_security_options = noanonymous postconf -e broken_sasl_auth_clients = yes postconf -e smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, \ permit_mynetworks,reject_unauth_destination postconf -e inet_interfaces = all echo pwcheck_method: saslauthd >> /etc/postfix/sasl/smtpd.conf echo mech_list: plain login >> /etc/postfix/sasl/smtpd.conf Nyní vygenerujeme certifikát[4]: mkdir /etc/postfix/ssl cd /etc/postfix/ssl/ openssl genrsa -des3 -rand /etc/hosts -out smtpd.key 1024 chmod 600 smtpd.key openssl req -new -key smtpd.key -out smtpd.csr openssl x509 -req -days in smtpd.csr -signkey smtpd.key -out \ smtpd.crt openssl rsa -in smtpd.key -out smtpd.key.unencrypted mv -f smtpd.key.unencrypted smtpd.key openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout cakey.pem-out \ cacert.pem -days 3650 A nakonfigurujeme Postfix k využívání TLS[4]: postconf -e smtpd_tls_auth_only = no postconf -e smtp_use_tls = yes postconf -e smtpd_use_tls = yes postconf -e smtp_tls_note_starttls_offer = yes postconf -e smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key postconf -e smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt postconf -e smtpd_tls_cafile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem postconf -e smtpd_tls_loglevel = 1 12

19 3.5. POŠTOVNÍ SERVER KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU postconf -e smtpd_tls_received_header = yes postconf -e smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s postconf -e tls_random_source = dev:/dev/urandom postconf -e myhostname = server1.domena.cz Nyní Postfix restartujeme: /etc/init.d/postfix restart Aby ověřování uživatelů pomocí saslauthd fungovalo správně, musíme ještě provést pár drobných úprav[4]. Nejprve provedeme příkaz: mkdir -p /var/spool/postfix/var/run/saslauthd Pak upravíme soubor/etc/default/saslauthd, kde nastavíme proměnnou START na yes a řádku s OPTIONS upravíme do následující podoby: OPTIONS="-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r" Nyní spustíme saslauthd: /etc/init.d/saslauthd start POP3 a IMAP servery K vybírání pošty se nám hodí POP3 a IMAP servery. Ty nainstalujeme příkazem[4]: apt-get install courier-authdaemon courier-base courier-imap courier-imap-ssl courier-pop courier-pop-ssl courier-ssl gamin libgamin0 libglib2.0-0 Při konfiguraci příslušných balíčků budeme dotázáni, zda-li chceme vytvořit adresáře pro webovou administraci. Zvolíme ne. Dále budeme dotázáni, zda-li bude vyžadováno použití SSL certifikátu. Odpovíme ano. Jako poslední krok nakonfigurujeme Postfix, aby využíval poštovní schránky typu Maildir. Výchozí instalace používá typ mbox, což je jeden soubor obsahující veškerou poštu pro daného uživatele. Toto řešení má některé nevýhody, mezi které patří možné problémy se zamykáním schránky, na které jsem sám v praxi narazil. V případě poštovních schránek v podobě Maildiru problémy se zamykáním odpadají a s maily je možné manipulovat samostatně, neboť každému u je vyhrazen právě jeden soubor. Postfix nakonfigurujeme pro poštovní schránky typu Maildir pomocí následujících příkazů[4]: postconf -e home_mailbox = Maildir/ postconf -e mailbox_command = /etc/init.d/postfix restart 13

20 3.6. WEBOVÝ SERVER A PHP KAPITOLA 3. INSTALACE SERVERU 3.6 WebovýserveraPHP V této práci předvedu instalaci a konfiguraci webového serveru Apache, který je v oblasti webových serverů standardem, avšak pro úplnost musím zmínit i existenci alternativ, které mohou být v některých případech lepším řešením. Jedenzvelmipopulárníchserverůjelighttpd 8,odlehčenýwebovýserver,který by měl být rychlejší, ale přitom nabízet dostatek funkcí pro běžné použití. Existuje také celá řada minimalistických serverů, které jsou vhodné zejména pro statickýobsah(např.thttpd 9 ). Pokud tedy neuvažujeme o běžné platformě pro webové servery zahrnující Linux, Apache,MySQLaPHP(tatoplatformaseoznačujejakoLAMP)amámejinépožadavky, měli bychom zvážit, jestli by nebylo vhodnější zvolit jiný webový server. Dlužno dodat, že některé z těchto serverů se také konfigurují mnohem snadněji než Apache. Webový server Apache nejprve nainstalujeme, a to pomocí následujícího příkazu (opět je nutné zapsat příkaz na jeden řádek)[4]: apt-get install apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert Následně nainstalujeme PHP5 spolu s některými jeho moduly[4]: apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-json php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-mysql php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl Nyní upravíme soubor/etc/apache2/ports.conf a vložíme na jeho konec následující řádku: Listen 443 Tím zajistíme, že webový server bude naslouchat i na portu 443, který náleží službě HTTPS. Následně aktivujeme dva moduly Apache, modul ssl a rewrite. a2enmod ssl a2enmod rewrite Tato úprava se projeví po znovunačtení konfigurace Apache, což provedeme příkazem: /etc/init.d/apache2 force-reload Aby bylo možné využívat protokolu HTTPS, je třeba pro Apache vygenerovat SSLcertifikát.VpředchozímvydáníDebianusnázvemSargebylktomutoúčelukdispozici skript, který v aktuální verzi Debianu není. Je tedy třeba certifikát vygenerovat ručně, příkazem[6]:

Úvod. Linuxový server. Linuxové distribuce pro server. Debian GNU/Linux

Úvod. Linuxový server. Linuxové distribuce pro server. Debian GNU/Linux Úvod Linuxový server Na Linuxu se dá postavit ledacos, od malého LAMP servříku po komplexní řešení firemního informačního systému s vysokou dostupností. V této knize se zaměřím spíše na onu první oblast,

Více

Výukový modul pro předmět SISL

Výukový modul pro předmět SISL Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Volný Výukový modul pro předmět SISL Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic Vypracoval: Ondřej Václavů Brno, 5. ledna 2006 Oficiální zadání Cílem práce

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Monitorování stavu rozsáhlých sítí

Monitorování stavu rozsáhlých sítí Monitorování stavu rozsáhlých sítí Status monitoring of Wide Networks Bc. Jindřich Matúšů Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací kompletního monitoringu pro

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server.

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bakalářská práce Autor:

Více

Instalace a konfigurace Debian Linuxu

Instalace a konfigurace Debian Linuxu Instalace a konfigurace Debian Linuxu Tomáš Davídek Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK, Praha (poslední aktualizace dne 4. května 2005) Abstrakt Tento spis původně vznikl shrnutím znalostí, které

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Nasazení bezdiskových pracovních stanic

Nasazení bezdiskových pracovních stanic Nasazení bezdiskových pracovních stanic soslinuxvsítifaiutb Implementation of diskless workstations running OSLinuxinFAIUTBnetwork Petr Kohout Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Instalace a konfigurace Debian Linuxu

Instalace a konfigurace Debian Linuxu Instalace a konfigurace Debian Linuxu Tomáš Davídek Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK, Praha (poslední aktualizace dne 29. května 2007) Abstrakt Tento spis původně vznikl shrnutím znalostí, které

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2013 Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Domes

Více

Michael Dell investoval do Red Hatu. Kerio Technologies na ministerstvu

Michael Dell investoval do Red Hatu. Kerio Technologies na ministerstvu 10 novinky Debian Vytrvalost se vyplácí Novým DPL pro příští rok se stal po několika neúspěšných kandidaturách Branden Robinson. Okamžitě po nástupu do funkce 17. dubna aktivoval tým Scud, zaslal první

Více