Odpovědnost ISP. Odpovědnost za cizí data při poskytování internetových služeb. Mgr. Jan Zahradníček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpovědnost ISP. Odpovědnost za cizí data při poskytování internetových služeb. Mgr. Jan Zahradníček"

Transkript

1 Odpovědnost ISP Odpovědnost za cizí data při poskytování internetových služeb Mgr. Jan Zahradníček

2 Co je to odpovědnost? Wikipedie: Odpovědnost je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X za nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. Způsobilost nebo oprávnění jednat a rozhodovat samostatně. Schopnost nést důsledky vlastního jednání.

3 Odpovědnost v právním smyslu Sekundární právní povinnost, která vzniká subjektu, který porušil svoji primární právní povinnost. Primární právní povinnost je dána: zákonem (povolená rychlost, povinnost předcházet škodám, dodržování závazných technických norem ) na základě jiné právní skutečnosti, typicky smlouvy (povinnost dodat zboží, zákaz vyzradit obchodní tajemství) Sekundární povinnost znamená povinnost subjektu nést důsledky protiprávního jednání porušení primární povinnosti.

4 Druhy odpovědnosti Jsou rozlišovány např. dle následku, který musí povinný subjekt strpět. odpovědnost za škodu povinnost k náhradě škody odpovědnost za vady povinnost vady odstranit nebo dát adekvátní náhradu či slevu s ceny trestněprávní odpovědnost povinnost nést (vykonat) uložený trest Jedno protiprávní jednání může založit více druhů odpovědnosti (více odpovědnostních vztahů) Někdy dělení na soukromoprávní x veřejnoprávní odpovědnost Povinnosti nést následek odpovídá na druhé straně právo vymáhat její splnění.

5 Předpoklady vzniku odpovědnosti Ke vzniku odpovědnosti musí být současně naplněny znaky: protiprávní úkon / porušení povinnosti škodlivý následek příčinná souvislost mezi porušením a následkem zpravidla zavinění - subjektivní x objektivní odpovědnost (odpovědnost za zavinění x odpovědnost za následek) V případě objektivní odpovědnosti se lze liberovat, tj. zprostit odpovědnosti pouze ze zákonných důvodů (pokud prokáže, že škodě nešlo zabránit ani s vynaložením veškerého úsilí). Bez možnosti liberace absolutní odpovědnost.

6 NÁSLEDEK PŮVODCE

7 Odpovědnost pouze sám za sebe? Zásada - odpovědnost pouze za vlastní jednání či nejednání (opomenutí) Dále výjimečně - odpovědnost za cizí jednání, je-li přičitatelné (dítě, nesvéprávná osoba) + odpovědnost za věci (pes) Odpovědnost může dopadnout na každého, kdo má (deliktní) způsobilost: všechny osoby právnické osoby fyzické - podmínka mentální vyspělosti (věku) a příčetnosti Od rovněž trestní odpovědnost právnických osob za vymezené skutkové podstaty trestných činů!

8 Odpovědnost na internetu základní principy jsou stejné: odpovědnost vzniká pouze v případě porušení povinnosti primárně odpovědný je ten, kdo porušil povinnost naplnění dalších znaků (následek, příčinná souvislost, zavinění) specifika vztahů na internetu anonymita uživatelů nemožnost dopátrat skutečného škůdce, poškozený nemá reálnou možnost se hojit účinná možnost těch, kdo mají kontrolu nad službami nebo obsahem, zamezit nebo odstranit následek porušení speciální právní úprava vzniku odpovědnosti těchto prostředníků při poskytování internetových služeb

9 Odpovědnost ISP právní úprava úprava zvláštním zákonem č. 480/2004 Sb. (ZSIS) do jeho přijetí se postupovalo dle obecných pravidel vzniku odpovědnosti především porušení prevenční povinnosti (předcházení škodám) transpozice směrnice 2000/31/ES směrnice o elektronickém obchodu (Information Society Directive) cílem je vymezit hranice odpovědnosti providera, aby byly jasně stanoveny podmínky, kdy je založena odpovědnost za obsah informací jím zprostředkovaných či uložených úprava podmínek vzniku odpovědnosti vychází z předpokladu, že ISP mají kontrolu nad daty, která přenášejí či ukládají tj. kontrolují poskytovanou službu

10 Typy ISP definice:směrnice 2000/31 - poskytovatelé zprostředkovatelských služeb, ZSIS poskytovatelé služeb informační společnosti dělení vychází z typu služeb, který ISP poskytuje: 1. přenášení informací poskytovatelé připojení 2. dočasné meziukládání informací caching 3. ukládání informací hosting informace poskytnuté uživatelem, nikoliv vytvořené providerem (pak mimo režim ZSIS - obecná odpovědnost) např. inzertní portál ANO X zpravodajský server NE

11 Princip safe harbor základní princip, na kterém je založena konstrukce odpovědnosti ISP zajišťuje jejich neodpovědnost, pokud nedojde k naplnění určitých podmínek směrnice 2000/31/ES: členské státy zajistí, aby ISP nebyl odpovědný za informace, pokud vyloučení odpovědnost ISP do okamžiku naplnění stanovených podmínek ztráta safe harbor neznamená vznik odpovědnosti!!! ZSIS: opačný princip ISP je odpovědný, pokud menší míra ochrany ISP dle ZSIS?

12 Odpovědnost poskytovatele připojení označováno jako prostý přenos 3 ZSIS: ISP je odpovědný pouze pokud (alternativně): přenos sám iniciuje, zvolí uživatele přenášené informace, nebo zvolí nebo změní obsah přenášené informace Směrnice však stanoví požadavek na kumulativní naplnění podmínek pro vznik odpovědnosti!!! dle 6 ZSIS není ISP povinen: dohlížet na obsah přenášených informací aktivně zjišťovat protiprávnost informace

13 Odpovědnost poskytovatele cachingu podstata dočasné ukládání předchozích odpovědí, snížení zátěže přenosových tras - služba proxy serverů 4 ZSIS: poskytovatel je odpovědný pokud: změní obsah informace nedodrží obecně uznávaná pravidla aktualizace informace nevyhoví podmínkám přístupu k informaci překročí povolené užívání technologie obecně uznávané v příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání informace pokud neodstraní nebo nezakáže přístup k informaci poté, co zjistí, že informace byla na místě původu odstraněna rovněž nemá povinnost aktivně prověřovat obsah ( 6)

14 Odpovědnost poskytovatele hostingu dle 5 ZSIS je ISP odpovědný pouze tehdy: písm. a) mohl-li vědět, že obsah informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo písm. b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze informace a neprodleně neučinil veškeré kroky k odstranění nebo znepřístupnění závadného obsahu odpovídá vždy, pokud vykonává rozhodující vliv na činnost uživatele poskytovatel hostingu rovněž nemá povinnost aktivně prověřovat obsah ( 6) zde toto pravidlo nabývá největší relevance

15 Odpovědnost dle 5 písm. a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní odpovědnost na principu nevědomé nedbalosti ISP odpovídá i v případě, že o protiprávnosti nevěděl, ačkoliv vědět měl a mohl ( nejširší princip) zprostí se pokud prokáže, že vědět nemohl (nemá povinnost aktivního monitoringu - 6 ZSIS) bude dána spíše výjimečně např. předchozí prokazatelné porušení zákona uživatelem a ISP neprovede nezbytné prevenční kroky (blokace uživatelského účtu)

16 Odpovědnost dle 5 písm. b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací současné naplnění dvou podmínek prokazatelné nabytí vědomosti o protiprávní povaze, a porušení povinnosti neprodleně zjednat nápravu (prokazatelně zjištěného) protiprávního stavu princip vědomé nedbalosti věděl, ale neučinil nic k zamezení protiprávnosti

17 Vznik odpovědnosti dle 5 písm. b) Prokazatelná vědomost protiprávnosti Porušení povinnosti neprodleně zakročit Vznik odpovědnosti ISP

18 Výkladová rizika 5 písm. b) prokazatelná znalost jakým způsobem notifikovat? povinnost zakročit neprodleně neurčitá lhůta protiprávnost kdy je postavena najisto?

19 Odpovědnost ISP v judikatuře MS v Praze., VS v Praze. způsob notifikace: zákon nestanoví jakékoliv formální požadavky, lze tedy jakkoliv, např. i telefonem v případě sporu le riziko neunesení důkazního břemene neprodlená zakročovací povinnost: lhůta bude vždy individuální dle povahy případu vodítka technická proveditelnost, charakter notifikace, přesnost informací, dostupnost odpovědných osob 3 dny jsou v mezích, měsíc již nikoliv

20 Kauza Prolux I. podstata kauzy poškození dobré pověsti žalobce v důsledku protiprávního obsahu v diskusním vláknu I. stupeň: MS v Praze, č. j. 10 Cm 47/ : diskusní vlákno obsahuje protiprávní obsah nad rámec běžné slušnosti a věcné kritiky podnikatelský záměr žalobce měl být vědom, že tyto výrazy mohou poškodit dobrou pověst žalobce odpovědnost dle 5 písm. a) i b) ZSIS rozsudek I. stupeň povinnost odstranit celé diskusní vlákno nereflektuje to, že zde jsou i informace zcela nezávadné

21 Kauza Prolux II. II. stupeň: Vrchní soud v Praze, č. j. 3 Cmo 197/ zjevná protiprávnost povinnost odstranit ihned sporná protiprávnost musí být postavena najisto pravomocným rozhodnutím soudu soud schválil ostřejší kritiku internetových diskusí, pokud je věcná a reflektuje zkušenost uživatele pak ISP není povinen aktivně zasáhnout a zjišťovat pravdivost příspěvků odmítnutí tzv. paušální kritiky diskuse nebyla zjevně protiprávní vyloučení odpovědnosti ISP dle 5 písm. a) ZSIS tento závěr nereflektuje konstrukci vzniku odpovědnosti dle písm. a)!!!

22 Kauza Prolux III. ISP ponechal diskusi přístupnou i po notifikaci pak je třeba posoudit odpovědnost dle 5 písm. b) část příspěvku je protiprávní, ale ne zjevně dle soudu měl ISP povinnost odstranit tuto část již při notifikaci ISP byl odpovědný dle 5 písm. b) ZSIS, a to zpětně ke dni nabytí znalosti, resp. neodstranění!!! rozsudek povinnost odstranit pouze protiprávní část příspěvku - MS pochybil, když nařídil odstranit celé vlákno riziko ISP by musel vždy být schopen posoudit i spornou protiprávnost a ihned obsah odstranit

23 Judikatura - závěr dělení na obsah protiprávní zjevně a obsah, jehož protiprávnost určí až soud nelze spoléhat na svobodu slova, nutno rozlišovat mezi věcnou diskusí a paušální kritikou, vulgární výrazy v zásadě nepřípustné doporučení: prověřovat veškeré notifikace na protiprávní obsah je třeba brát v úvahu veškeré způsoby notifikace v případě protiprávnosti jednat neprodleně od podnikatele se vyžaduje profesionalita a vyšší míra odbornosti, aktivní přístup při prověřování zohlednění v obchodních podmínkách služby výhrada moderování diskuse, možnost odstranění závadného obsahu

24 Česká praxe file hostingu/sharingu filehostingové služby (uložto.cz) nemají povinnost odstranit, pokud nejsou prokazatelně informováni o protiprávním obsahu pokud odstraní protiprávní obsah, pak zůstanou neodpovědní odstraněný soubor však vzápětí nahradí další rozhodnutí ve věci Kuky (share-rapid.cz) rozsudek pro uznání absence podrobnějšího odůvodnění soudem petit je průchozí povinnost neumožnit ukládání souborů s řetězcem Kuky obsahující chráněné dílo povinnost uhradit odškodné: 20,- Kč x stáhnutí

25 A co domény? KS v Ostravě 23 C 70/2003: primární odpovědnost má poskytovatel obsahu, sekundární poskytovatel prostoru pokud je držitel domény odlišný od provozovatele webu, pak není ISP nemůže mít odpovědnost za obsah dle ZSIS, nemá technickou možnost do obsahu zasáhnout pouze obecná odpovědnost doménové jméno - majetkové právo (majetková hodnota) předmětem právních vztahů (převod, prodej ) NOZ právo je věc movitá

26 Šíření obchodních sdělení I. 7 ZSIS upravuje šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky , SMS speciální úprava k ZOOÚ, současně se však vztahuje i na ty kontakty, které nejsou osobním údajem např. mail osobní údaj subjekt musí být určitý nebo určitelný pouze ve vztahu k FO obchodní sdělení: všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podnikatele tj. rovněž newslettery, linky na stránky, aktuality apod., neboť zlepšují image podnikatele

27 Šíření obchodních sdělení II. elektronický kontakt lze využít pouze: s předchozím souhlasem subjektu (opt-in princip např. přihláška k odběru newsletteru) pak lze zasílat i sdělení třetích stran, nebo pokud získá kontakt od zákazníka v souvislosti s prodejem zboží nebo služby a zákazník má možnost souhlas se zasíláním obch. sdělení jednoduše a zdarma odmítnout obchodní sdělení musí: být jako obchodní sdělení označeno identifikovat odesílatele obsahovat adresu pro zrušení odběru

28 Šíření obchodních sdělení III. kupování databází: prakticky není legálně využitelné subjekt musí dát předchozí souhlas konkrétnímu odesílateli, tj. souhlas nelze dát předem paušálně pro neurčité odesílatele dohled vykonává ÚOOÚ sankce: FO (nepodnikatel) pouze přestupek do 100 tis. Kč PO správní delikt - do 10 mil Kč 7, do 1 mil. Kč 8 ISP se může domáhat soudní ochrany jménem svých zákazníků

29 Kontakt Velíšek& Podpěra advokátní kancelář s.r.o. Holečkova 105/6, Praha 5 Tel.: , Fax: Mgr. Jan Zahradníček

Otázky a odpovědi k zákonu o některých službách informační společnosti

Otázky a odpovědi k zákonu o některých službách informační společnosti Uveřejněno v časopise INSIDE, 2004, 2004, č. 11, s.40 43. Jakékoliv užití tohoto článku jinak, než pro vlastní potřebu, stejně jako šíření textu nebo jeho části jakýmkoliv způsobem, je přísně zapovězeno!

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Zkrácená řízení ve správním právu trestním

Zkrácená řízení ve správním právu trestním Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Zkrácená řízení ve správním právu trestním Ivan Byrtus Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. Václav Bartík JUDr. Eva Janečková OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 103 ŘEŠENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ základní pojmy a výjimky z působnosti zákona omezení při práci s osobními údaji povinnosti

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 135 otázek a odpovědí z oblasti nájmu a podnájmu nebytových prostor zpracovaných na základě vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3636/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF Obsah: Úvod... 2 Andrea Vejběrová: Trestní odpovědnost právnických osob... 3-7 Josef Zeman: Souběh trestní odpovědnosti právnické

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Pojem, charakteristika a právní souvislosti nesprávného úředního postupu ve veřejné správě. Matušík Aleš

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Věc: Komentáře SPIR k návrhu Nařízení o ochraně fyzických osob

Věc: Komentáře SPIR k návrhu Nařízení o ochraně fyzických osob Věc: Komentáře SPIR k návrhu Nařízení o ochraně fyzických osob Připomínky Sdružení pro internetovou reklamu, z.s.p.o. (dále jen SPIR ) k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více