VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

2 KULTURNÍ FOTOGALERIE Muzeum J. A. Komenského obsadili predátoři ptačí říše - dravci a sovy. Ptačí výstava končí v květnu. Více str. 16. Foto: Markéta Švehlíková Knihu Úryvky představily v Cafe Clubu její autorky - fotografka Petra Hajdůchová a spisovatelka Alena Bartošíková. Více str. 16. Foto: Markéta Švehlíková Na náměstí 1. máje v rámci Bílokaratského fašanku zatancovali tanec Pod šable skakúni z Bystřice p/l, Komně a Strání. Více str. 16. Foto: Markéta Švehlíková V Sokolovně se uskutečnily 8. dětské šibřinky. Sokoli navázali na tradiční prvorepublikovou akci a ve spolupráci s MŠ Sv. Čecha ji vrátili v podobě dětského karnevalu. Foto: Markéta Švehlíková Fenomenální výkon předvedla na domácím pódiu (v sále ZUŠ) houslistka Barbora Valečková. Barča, kterou na klavír doprovázel profesor Stanislav Bogunia, je od ledna členkou orchestru vídeňské Státní opery s povinnostmi ve Vídeňské filharmonii. Rozhovor přineseme v některém z příštích čísel. Foto: Markéta Švehlíková Aktuální výstava, kterou do najdete v Cafe Clubu, představuje tvorbu uherskobrodského rodáka Josefa Víška. Známý kameraman České televize (např. seriál Četnické humoresky) se věnuje i fotografování. Své snímky (hudební tematika, portréty, příroda, město) dotváří pomocí grafického programu na počítači tak, že připomínají kreslené či malované obrazy. Foto: Markéta Švehlíková 2 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

3 FOTOGALERIE Ceny za své kreativní návrhy automobilů si odnesli vítězové soutěže, kterou pořádala Česká zbrojovka ve spolupráci v Domem dětí a mládeže. Více str. 11 Foto: Elen Sladká V Domě kultury se uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže. Do okresního kola v Uherském Hradišti postupuje 14 malých recitátorů. Více str. 14 Foto: Markéta Švehlíková Hned na třech základních školách se v minulých dnech objevili zahraniční studenti. V ZŠ Pod Vinohrady to byli mladí lidé z Taiwanu, Brazílie, Číny, Malajsie, Mexika, Egypta a Turecka (foto vlevo). Na radnici je přijal místostarosta Petr Vrána. V Katolické ZŠ a ZŠ Mariánské náměstí společně působili lektoři z Brazílie, Turecka, Taiwanu, Ukrajiny, Číny a Bulharska. Na radnici je přijal místostarosta Jan Hrdý (foto vpravo). Zahraniční studenti přijeli v rámci multikulturního projektu EDISON, který poskytuje mládeži a dětem prostor a motivaci k výuce angličtiny, poznávání různých kultur a k přemýšlení o budoucích možnostech studia a vlastní realizace. Studenti žijí přímo v rodinách, ve škole pak děti seznamují se svými zeměmi a kulturou a naopak. Součástí jejich pobytu jsou i výlety po památkách a zajímavých místech našeho regionu. Foto: Markéta Švehlíková Každoročně se přidávají brodské skautky k mezinárodnímu svátku přátelství známému jako Den sesterství. V klubovně se sešlo několik generací děvčat. S velkým nadšením si vytvořily tylové kytičky do vlasů, pilinovou hlavičku s vlasy z trávy, košíky pletené z papírových ruliček nebo nyní tak oblíbené placky s obrázkem nebo citátem. Závěr příjemného odpoledne patřil zpěvu za doprovodu kytary. Foto: Elen Sladká Úspěšní sportovci ZŠ Pod Vinohrady se podívali do Olympijského parku Soči na Letné v Praze. Možnost účastnit se této akce dostala škola od pořadatelů (ČOV a AŠSK) za pořádání školních sportovních soutěží. Program měli účastníci velmi pestrý: vyzkoušeli si běh na lyžích, biatlonovou střelbu, kilometrový bruslařský okruh a viděli i ukázky dalších olympijských sportů. Foto: archiv ZŠ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 KULTURNÍ POZVÁNKY FOTOGALERIE Francouzský institut v Praze, pan Joel Bros ve spolupráci s Knihovnou Františka Kožíka Uherský Brod vás zvou na setkání s francouzským spisovatelem Yamenem Manai Součástí programu bude i vystoupení při Gymnáziu JAK Uherský Brod ve středu v oddělení pro dospělé čtenáře DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD okres Uherské Hradištì Pracovištì DDM: Pøemysla Otakara II. 38, Uherský Brod EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 2057 tel./fax: Uherský Brod tel.: BØEZEN 2014 KOÈKOVÁNÍ... Výtvarná soutìž nejen pro milovníky koèek. Namaluj, nakresli, vymodeluj, vyfo nebo jinak vyrob koèku, veselou a hravou, pøítulnou, divokou, lísavou, mrštnou, dravou... Jaká mùže ještì koèka být? Napiš a pøines obrázek na DDM nejpozdìji do 22.dubna Vítìzná koèka bude zveøejnìna v Brodském zpravodaji. Výstava se bude konat v kvìtnu a v èervnu v prostorách DDM. Info: R.Benešová DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Vylušti hádanku a staò se detektivem mìsíce. Hádanku nalezneš ve vstupní hale DDM. Info: J. Smítal nedìle 9. KARNEVAL Soutìžní, písnièkové odpoledne, bohatá tombola a rej masek od 15.00h. Dùm kultury Uherský Brod, vstup: 40Kè, info: J. Smítal úterý 11. ZDRAVÁ ZÁDA Speciální cvièení dle B. Tichanovského pro správné držení páteøe. Velký sál , lektor Mgr. Suchá. Poplatek: 60Kè/perm.+10Kè. Info: L. Skoèovská EVROPSKÝ DEN MOZKU Odpovìzte v èajovnì na 11 zapeklitých otázek a ze správných odpovìdí bude vylosován a odmìnìn MOZEK MÌSÍCE. Akce pro dìti i dospìlé, info: M. Mlèochová úterý 18. SETKÁNÍ S FURBYM Furby je pøipraven si s tebou hrát a pøedvádìt se. Ekocentrum chrpa od Pøines si svého Furbyho a najdeš si u nás nové kamarády. Info: M. Jílková ètvrtek 20. KURZ EFEKTIVNÍHO RODIÈOVSTVÍ následný. Téma: emoce v nás, sourozenci, podpora rodièù. Vždy ve ètvrtek na Ekocentru Chrpa. Pøihlášky a platby v recepci DDM do 14.3., možnost hlídání dìtí. Info: M. Kadlecová pátek 21. FIMO Keramická dílna od 16.00h. Výroba šperkù, dekorování kovových pøedmìtù, Cena: 60Kè dìti/70kè dospìlí + materiál. Info: R.Benešová pátek-nedìle MUZIKOTERAPIE Kurz na Maršovì s Mgr. Z. Vilímkem. V pátek od 17.00h. do nedìle 12.00h., cena: 1.950Kè zahrnuje ubytování, strava, lektorné, materiály. Pøihlášky a platby do Info: L. Skoèovská sobota 22. X-BOX Turnaj v zimních hrách na Ekocentru Chrpa. Pøihlášky pøedem, info: M. Jílková KELTSKÝ TELEGRAF U TØÍ LIP Sraz u dvou lip nad Maršovem v 19.30h., s sebou šamanský buben, svíèku s krytem, poplatek: 50Kè=úèast na hudebním veèeru na Maršovì se Z. Vilímkem. Info: L. Skoèovská úterý 25. PLES PRINCÙ A PRINCEZEN Pohádková atmosféra na Ekocentru Chrpa od 16.00h. Info: M. Jílková KERAMICKÉ KVÌTInÁÈE Prodloužená keramika pro zaèáteèníky i pokroèilé. Výroba dvoupláš ových kvìtináèù, relaxace. Poplatek: 90Kè/permanentka+hlína. Info: R.Benešová ètvrtek 27. DNY KOMENSKÉHO Dílny lidskosti, konference Èeské pedagogické spoleènosti, pátek 28. info: M. Kadlecová Pøipravujeme na DUBEN: pátek 4. KRUHOVÉ TANCE RÙZNÝCH KULTUR S L.Chráš anskou, Luhaèovice, sobota 5. tìlocvièna SpŠ, v pátek od 17.30, v sobotu od 16.00h.. Vhodné pro ženy, muže, rodiny s dìtmi (dìti zdarma). Info L. Skoèovská støeda 9. ZLATÝ LIST Pøírodovìdná, ochranáøská soutìž pro dìti ml. kategorie do 6.tø. a st. kategorie 7.-9.tø. Stezka s plnìním poznávacích úkolù. Info: M. Kadlecová pátek 11. FIMO Keramická dílna od 16.00h. Výroba šperkù, dekorování kovových pøedmìtù, Cena: 60Kè dìti/70kè dospìlí+ materiál. Info: R.Benešová DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD Pøemysla Otakara II.è.38, tel.: pøipravuje Letní PRÁZDNINY PRÁZDNINOVÉ SLUNÍÈKO DDM od 8.30 do Pásmo písnièek, taneèkù, a OSTROV HVÌZDNÁ BRÁNA CESTOU POKLADÙ TÝDEN ZDRAVÍ MAXI KYTAROVÝ CAMP KO ÁTKA a SLUNÍÈKA u moøe básnièek, her s výtvarnou dílnou pro nejmenší dìti s rodièi a prarodièi. Pøihlášky a zápisné 100Kè (nevratné) v recepci DDM do 6.5./ Info: H. Bìhalová Pobytový tábor na Maršovì pro dìti od 10let. Poznávání pøírody, tábornické dovednosti, hry, soutìže, legrace a kamarádi. Cena: 2.200Kè zahrnuje spaní ve vlastních spacácích, plná penze, pitný režim. Pøihláška a záloha 1.000Kè do Info: M. Kadlecová KOÒSKÝ TÁBOR Sportovnì výtvarný tábor na Vyškovci, 6-ti nebo 12-ti denní jezdecký kurz. Cena: 4.900Kè/6nocí, 9.800Kè/12nocí zahrnuje ubytování v penzionu, plnou penzi, pitný režim, vstupy na koupalištì. Info: P. Bzirská, Pøímìstský tábor. Staò se èlenem SG týmu a pomocí hvìzdné brány mùžeš cestovat na jiné planety a do jiných hvìzdných systémù. Cena: 1.300Kè, info: M. Jílková Pobytový cyklogeocachingový tábor pro zdatnìjší dìti. Cena: 2.450Kè zahrnuje ubytování v autokempu Žralok, cyklovýlety za poklady, strava. Pøihlášky a zálohy 1.000Kè do v recepci DDM, Info: M. Kadlecová Speciální dovolená vhodná pro rodiny s dìtmi (hlídání zajištìno). Diagnostika zdraví, bylinky, tanec, cvièení i bubnování. Cena: 5.990Kè do Pøihlášky v recepci DDM, info: L. Skoèovská Pobytový tábor Revika Vizovice. Hra na kytaru zábavnou formou, kamarádi, zábava, návštìva zámku Vizovice a zámecké èokoládovny. Cena: 2.950Kè, info: J. Smítal pobytový tábor v Kalábrii (Itálie) pro rodiny. Cena: 6.800Kè zahrnuje ubytování v rezidenci Riviera dei Cedri, doprava, 2x dennì program. Pøihlášky se zálohou 2.000Kè/osoba do Info: M. Kadlecová, recepce DDM. HLINÌNÝ TÁBOR -RYTÍØI HRANATÉHO STOLU. Pobytový na Maršovì. Hlinìné (a výtvarné) tvoøení pro dìti od 7let. Výroba keramiky, celotáborová hra, soutìže, táboráky, kamarádi. Cena: 3.690Kè zahrnuje ubytování, strava, vstupy, výlet. Info: R. Benešová EXPEDICE ŽIVOT Bouzov Vzdálená planeta umírá, hrstka prùzkumníkù hledá záchranu. 14-ti denní stanový. Cena: 4.450Kè, info: M.Zemánková, tel.: ÈÁRY MÁRY FUK Pro holky a kluky 7-12let, kteøí chtìjí zažít týden plný pokusù, her a kouzel. Cena: 2.300Kè zahrnuje ubytování internát COPt v Uh. Brodì, strava, pitný režim. Info: M. Jílková. SUPERHRDINOVÉ Pobytový tábor na Maršovì pro dìti od 8let. Celotáborová hra, soutìže, pohybové a vìdomostní hry, tvoøení, kamarádi, zkrátka superhrdinové. Cena: 2.400Kè, info: M. Mlèochová ZÁCHRANA POHÁDKOVÉ ØÍŠE Pøímìstský tábor, výprava na dobrodružnou cestu, ZOO Lešná, lanové centrum, hrad Buchlov, Maršov... Cena: 1.250Kè, info: J. Smítal PØIHLÁŠKY na všechny akce odevzdávejte a ZÁLOHYpla te PØEDEM v recepci DDM! INFO tamtéž nebo 2 4 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 10/2013 3/2014

5 Vážení spoluobčané, jsem rád, že vás mohu všechny pozdravit z tohoto místa. V několika předcházejících vydání BZ jste si mohli přečíst spoustu informací o tom, jaké investiční akce se nám v našem městě podařilo zrealizovat a které naopak jsou před námi. Nebudu se o tom příliš rozepisovat, ale nedá mi to nevzpomenout alespoň na pár věcí. Letošní rok bude doslova superstavební a všichni to pocítíme. Zmíním jenom ty nejvýznamnější investiční akce: rekonstrukce Masarykova náměstí a náměstí 1. máje, rekonstukce kachlíkárny a také se s přicházejícím jarem rozeběhnou práce na novém dopravním terminálu, který kromě nového vzhledu a integrace železniční a autobusové dopravy prostřednictvím společného nástupiště přinese i nová parkovací místa. U všech těchto akcí se počítá s bezbariérovým řešením. Především na Masarykově náměstí to výrazně pocítí lidé na invalidním vozíku nebo maminky (a tatínkové) s kočárky. Vše se daří realizovat prostřednictvím dotací a prostředků z rozpočtu města. Díky dobrému hospodaření, které město vykazuje, se nám daří uskutečnit mnoho dalších věcí, o kterých vás budeme i nadále informovat prostřednictvím webových stránek, veřejných setkání nebo tisku. Tímto vás také prosíme o trpělivost při provádění prací. Vše se děje díky dobré spolupráci s vámi občany, zaměstnanci městského úřadu a také politické reprezentace. Snažíme se o maximální transparentnost vůči vám, občanům. Poslední novinkou, která je toho důkazem, je tzv. klikací rozpočet. Prostřednictvím webové aplikace můžete podrobně sledovat příjmy a výdaje města až do úrovně jednotlivých fakturovaných položek. Tato aplikace je velmi přehledná a intuitivní. Po pár kliknutích se dostanete k hledanému cíli. Další webovou aplikaci, která přispívá k transparentnosti města, jsou Zakázky.UB. Zde naleznete průběh zadávání veřejných zakázek. V první polovině roku 2014 chceme na webových stránkách města zveřejnit také smlouvy zpětně od roku Co se týká kulturního vyžití v našem městě, tak si troufám říci, že se udělalo kus práce. Přes léto se koná spousta hudebních akcí nejen pod širým nebem, ale také v uzavřených prostorách. Věřím, že si každý přijde na své. Díky novému pódiu, které město zakoupilo, mají účinkující důstojné kulturní zázemí. Náměstí ožívá a stává se místem, kde se můžeme společně scházet a alespoň na chvíli zapomenout na naše každodenní starosti. Po dobu rekonstrukce Masarykova náměstí, která bude v letošním roce probíhat, se tyto kulturní akce přesunou dočasně za sokolovnu. Přehled všech kulturních a společenských akcí v našem městě naleznete v pravidelné příloze BZ. Vážení spoluobčané, jak jste již mohli v minulém čísle BZ zaznamenat, nastoupil jsem v březnu letošního roku do funkce jednatele Městské nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s. r. o. Od roku 2009 zasedám v dozorčí radě nemocnice, jejímž úkolem je dohlížet nad činností a hospodařením nemocnice. Říká se, že změna je život, a tak po devíti letech opouštím uherskobrodskou Charitu. Chtěl bych na tomto místě upřímně poděkovat všem spolupracovníkům, příznivcům a klientům, se kterými jsem měl možnost spolupracovat. Městká nemocnice s poliklinikou je určena ÚVODNÍK / ZPRAVODAJSTVÍ pro všechny obyvatele našeho regionu, kteří budou potřebovat zdravotní péči. Hlavním cílem nemocnice zůstává poskytovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči, mít dobré přístrojové vybavení a také odborně vyškolené zaměstnance. České zdravotnictví prochází celou řadou změn a regulací. Od letošního roku byly zrušeny regulační poplatky pro lůžkovou část, které byly zavedeny v roce Pobyt v nemocnici je tak od 1. ledna 2014 plně hrazen ze zdravotního pojištění. Nemocnice v Uherském Brodě disponuje 90 lůžky následné péče. Převážná většina pokojů je dvoulůžkových a jsou velmi dobře vybavené i díky sponzorům, kteří s nemocnicí spolupracují. Zejména tímto děkuji hlavnímu sponzorovi, kterým jsou Slovácké strojírny Uherský Brod, a.s. Pacienta v naší nemocnici tak čeká pobyt v příjemném prostředí. Další oddělením, které spadá pod nemocnici je rehabilitace. Od března zde nastupuje na plný úvazek nová rehabilitační lékařka a od února jsme posílili rehabilitaci o fyzioterapeutku. Pod nemocnici spadá také ambulance praktického lékaře pro dospělé. Ostatní lékaři mají své soukromé ambulance a jsou zde v pronájmu. V nemocnici byla nově zřízena také školící místnost s kapacitou 50 míst, kterou chceme nabídnout i veřejnosti. Postupně se bude muset provést celá řada investičních akcí, které souvisejí s vnitřními rozvody a infrastrukturou. O všem budeme podrobně informovat prostřednictvím webových stránek nemocnice www. nemub.cz. Děkuji vám za pozornost a přeji všem čtenářům pevné zdraví. Ferdinand Kubáník, jednatel Městské nemocnice s poliklinikou a člen Rady města Nový chodník ke zbrojovce Zastupitelstvo města na únorovém jednání jednohlasně schválilo investiční záměr na vybudování komunikačního propoje mezi ulicemi Pod Valy, Jana Švermy a Svatopluka Čecha. Investiční záměr byl předložen z důvodu opravy nevyhovujícího stavu schodiště, chodníku a veřejného osvětlení. Navazuje na dříve uskutečněnou opravu dolní části tohoto schodiště. Chodník a schodiště, které jsou využívány především zaměstnanci České zbrojovky, se skládají ze dvou na sebe těsně navazujících částí v celkové délce cca 153 metrů. Stávající rozpadající se schodišťové stupně budou odstraněny (v první části včetně zídek s ocelovým zábradlím) a nahrazeny prefabrikovaným betonovým schodištěm s novým zábradlím. Ve druhé části propoje bude zřízen i bezpečný sjezd pro kočárky. V rámci rekonstrukce bude zrušeno napojení sloupů veřejného osvětlení na elektrický rozvod České zbrojovky a připojeno na elektrický rozvod města Uherský Brod. Proběhne také výměna svítidel včetně elektronických předřadníků, ocelových patic a betonových čepic. U stávajících sloupů veřejného osvětlení bude provedena nová povrchová úprava. Nově navržená řešení budou realizována dle Standardů řešení veřejných prostorů v Uherském Brodě. Předpokládané celkové náklady jsou vyčísleny na 1,8 mil. Kč. -es- Slavnostní otevření cyklopropoje Uherský Brod Šumice a zahájení cyklosezony 2014 pátek , h cyklostezka za železničním přejezdem Újezdec, ulice Široká Přijeďte na kole! Občerstvení pro cyklisty zajištěno. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. BŘEZNA DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 3. DUBNA BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako měsíčník Vychází první čtvrtek v měsíci. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod IČ: Registrační číslo MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Odpovědný redaktor: Elen Sladká Redaktor: Markéta Švehlíková Kontakt tel.: , Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel Korektury: Mgr. Lenka Šišperová Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Sazba, grafická úprava: Markéta Švehlíková, Osvit, tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: /2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 ZPRAVODAJSTVÍ Představujeme odbory městského úřadu ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU Odbor školství, kultury a sportu (OSKS) sídlí v objektu Domu kultury na Mariánském náměstí. Jeho vedoucím je Markéta Gajdůšková, která pracuje na městském úřadě od roku Markéta Gajdůšková má 53 let, je vdaná, má dvě děti. Mezi její koníčky patří kultura, vycházky do přírody a především rodina. Bydlí v Prakšicích. ČÍM SE VÁŠ ODBOR ZABÝVÁ? Činnost našeho odboru je velmi rozmanitá. Na úseku školství zajišťujeme výkon státní správy a samosprávy. Na úseku státní správy zpracováváme návrhy rozpisu rozpočtů finančních prostředků (na platy, ostatní osobní náklady, ONIV pro školy a školská zařízení). V roce 2013 byly pro 47 škol a školských zařízení rozepsány návrhy na rozpis finančních prostředků v objemu Kč. V návaznosti na to provádíme kontroly účetních výkazů, které školy zpracovávají a předkládají do centrálního systému na MŠMT. Na úseku samosprávy zpracováváme především ekonomické záležitosti pro městem zřizované mateřské a základní školy a DDM. Dále zpracováváme podklady pro rozhodování orgánů města při stanovení rozpočtů příspěvkových organizací Domu kultury a CPA DELFÍN (návrhy rozpisů příspěvku na provoz organizací, rozpisu rozpočtu do jednotlivých položek, návrh plánu tvorby a čerpání rezervních a investičních fondů, odpisové plány, kontroly hospodaření organizací a další). Příspěvkovým organizacím, jejichž rozpočty jsou administrovány prostřednictvím OSKS (je jich celkem 16), byly v roce 2013 rozepsány finanční prostředky z rozpočtu města v celkové hodnotě cca Kč. Kromě ekonomických záležitostí odbor připravuje podklady pro jednání orgánů města na úseku samosprávné činnosti (obecně závazné vyhlášky, podklady ke stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací, administrativu konkursních komisí při konkursech na ředitele škol). OSKS spravuje tělocvičnu na Mariánském náměstí. Zpracováváme a koordinujeme rozvrhy hodin v dopoledních hodinách pro školy, odpoledne, kdy je tělocvična využívána veřejností, zajišťujeme kromě dozoru výběr poplatků, úklid a drobné opravy tělocvičny. Na úseku kultury a sportu zajišťujeme opravy a evidenci drobných kulturních památek i památek místního významu (sochy, křížky, drobné opravy kapliček) na území města. Opravy zajišťujeme z rozpočtu města i ze získaných dotací. Velkou část činnosti věnuje odbor přípravě kulturních a společenských akcí města (ve spolupráci s dalšími odbory MěÚ a především s Domem kultury). Mezi nejvýznamnější akce, na jejichž organizaci se OSKS podílí, patří Bílokarpatské slavnosti, Dny evropského dědictví a Kateřinský jarmark. Pravidelně organizujeme udělování Ceny města, oceňování sportovců a sportovních kolektivů, sochařská sympozia. Podíleli jsme se například na zajištění akce k 65. výročí osvobození města (bitva na Masarykově náměstí), na zajištění výstavy Ivana Theimera a na vzpomínkové akci ke 100. výročí úmrtí JUDr. Václava hraběte z Kounic. Nově nám v roce 2012 přibyla agenda evidence válečných hrobů v obvodu působnosti Uherského Brodu. Mezi naše činnosti patří také hlášení městského rozhlasu, vedení kroniky města a vedení agend kulturní a sportovní komise a další činnosti. Druhá největší agenda, kterou odbor zpracovává, je agenda veřejné finanční podpory na sportovní činnost, kulturní aktivity, různé aktivity a Fond kultury. Jen v roce 2013 odbor zpracoval 126 smluv o poskytnutí VFP a následně kontrolu vyúčtování poskytnutých dotací. Městské informační centrum (MIC) poskytuje informace o historii, turistických zajímavostech, pravidelně informuje o připravovaných akcích na webu města, regionu Slovácko, v regionálním i nadregionálním tisku. Prezentuje Uherský Brod na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Bratislavě, Praze a v Drážďanech. V MIC je občanům i turistům k dispozici internet, pracoviště CZECH POINT, je možno zde zakoupit turistické známky a propagační předměty. MIC provádí na objednání komentované prohlídky klášterního kostela, připravují se komentované prohlídky městské památkové zóny, židovského hřbitova. Samozřejmostí je tvorba propagačních materiálů o městě, které jsou pravidelně doplňovány o nové turistické zajímavosti. V roce 2013 navštívilo MIC osob, převážně turistů. S JAKÝMI PROBLÉMY OBČANŮM POMÁHÁTE, S ČÍM SE NA VÁS NEJ- ČASTĚJI OBRACEJÍ? Práce našeho odboru je založena především na spolupráci s příspěvkovými organizacemi, spolky a organizacemi, které ve městě zajišťují kulturu a sport. S jednotlivými občany se setkáváme nejvíce při projednávání záležitostí v oblasti školství (zápisy do 1. tříd, provoz MŠ o prázdninách, přijetí dětí do MŠ v průběhu školního roku), dále při pořádání veřejných kulturních akcí, při podávání žádostí o poskytnutí VFP pro sportovní a kulturní organizace a při zajištění hlášení městského rozhlasu. Hodně občanů přijde i pro informaci, která se přímo odboru netýká. Vždy se jim ale snažíme vyjít vstříc a nasměrovat je na odbory, které jim mohou pomoci. KOLIK PRACOVNÍKŮ MÁ VÁŠ ODBOR A JAKÉ JE ROZDĚLENÍ PRACOVIŠŤ? OŠKS má tři pracoviště: kanceláře odboru a Městské informační centrum v Domě kultury a tělocvičnu na Mariánském náměstí. Na odboru pracuje osm žen. JAKÝ NEJVĚTŠÍ NEBO NEJDŮLEŽITĚJ- ŠÍ ÚKOL V SOUČASNÉ DOBĚ ŘEŠÍTE? V nejbližší době před námi stojí tyto velké úkoly: organizační zajištění sloučení ZŠ a MŠ Újezdec zpracování výsledků hospodaření ZŠ, MŠ, DDM, DK a CPA za rok 2013 návrh rozpisu rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2014, tvorba fondů, odpisy majetku apod. návrh rozpisu rozpočtu finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2014 z kulturních akcí je to příprava slavnostního Ocenění sportovců a sportovních kolektivů za rok 2012 a 2013 a Bílokarpatských slavností. Nově jsme se dohodli s TJ Sokol na společné organizaci akce 8. máj. A samozřejmě již připravujeme další akce na II. pololetí. Elen Sladká v souvislosti s narozením dítěte mají rodiče nárok na peněžitý dar ve výši Kč? Dar poskytuje město pro nové občánky, jejichž matka měla v době narození dítěte trvalé bydliště v Uherském Brodě. Je nutné, aby se matka dítěte dostavila na matriku Městského úřadu v Uherském Brodě (budova radnice, přízemí) a podepsala darovací smlouvu, na jejímž základě jí bude peněžitý dar vyplacen. Přineste s sebou rodný list dítěte a váš občanský průkaz. si můžete dohodnout termín vítání dítěte do života? 6 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014 VÍTE,? ŽE Pokud máte zájem o slavnostní vítání dítěte do života, můžete si s matrikářkou dohodnout termín obřadu a to buď osobně (matrika, přízemí budovy radnice, dveře č. 1) nebo na telefonu na začátku února se konaly zápisy do prvních tříd základních škol? Do šesti základních škol, které v Uherském Brodě fungují, se dostavilo 176 žáků. Tradičně nejvíce (51) jich přišlo do ZŠ Pod Vinohrady. Do ZŠ Mariánské náměstí se dostavilo 49 dětí, do ZŠ Na Výsluní bylo zapsáno 29 dětí, do KZŠ přišlo 21 dětí, do ZŠ Havřice se těší 15 dětí a do ZŠ Újezdec by v září mělo nastoupit 11 zapsaných dětí. v Uherském Brodě je rozmístěno celkem nádob na bioodpad? V Uherském Brodě je rozmístěno ks nádob na bioodpad o obsahu 120 l, dále 322 ks nádob o obsahu 240 l, 28 ks kontejnerů o obsahu 660 l a 4 ks nádob o obsahu 7 m³ na sběrných dvorech. Elen Sladká

7 ZPRAVODAJSTVÍ Po tříměsíčním testovacím provozu byla v pondělí 3. února 2014 uvedena do provozu nová webová aplikace Rozpočet.UB neboli klikací rozpočet města Uherský Brod. Příjmy a výdaje města se tímto dostávají pod veřejnou kontrolu, každý občan může snadno zjistit, jak město hospodaří. Přehledným, srozumitelným a jednoduchým způsobem jsou zveřejněny příjmy, výdaje i financování. Občané se mohou detailně seznámit s naplánovanou příjmovou stránkou rozpočtu a kontrolovat, jakým tempem dochází k plnění plánu. Výdaje jsou členěny podle jednotlivých kapitol, které se dále dají rozkliknout na paragrafy a položky. V jednotlivých položkách se zobrazují konkrétní dodavatelé a jednotlivé realizované platby na úrovni faktur nebo bankovních převodů. Po kliknutí na název dodavatele se zobrazí přehled všech plateb tomuto dodavateli napříč celým rozpočtem. Data budou prozatím aktualizována 1x měsíčně. Klikací rozpočet je nejenom obrovským počinem k vyšší transparentnosti fungování města a posílení role veřejné kontroly, ale je také skvělým edukačním nástrojem. Během pár minut klikání se o správě města dozvíte vše, co jste si kdy přáli vědět. Vidíte, jakou šíři oblastí město spravuje, jak nákladné jednotlivé oblasti jsou a na co konkrétně se v jednotlivých oblastech vynakládají prostředky. Rodinu opatření k vyšší transparentnosti, kterou dále tvoří kompletní zveřejňování materiálů zastupitelstva, otevřená výběrová řízení na zakázky od 200 Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města, Oddělení územního plánování, jako příslušný orgán obce úřad územního plánování (dále jen pořizovatel) podle ustanovení 6 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje projednání Územní studie Uherský Brod pravidla pro zástavbu individuální rekreace v zahrádkářských koloniích (dále jen územní studie ). Územní studie řeší veškeré kompaktní zahrádkářské kolonie města Uherský Brod a jeho místních částí Havřice, Těšov, Újezdec: zahrádkářská kolonie Havřice tři zahrádkářské kolonie v blízkosti LBC Chrástka zahrádkářská kolonie Lysá hora zahrádkářská kolonie Těšov zahrádkářská kolonie Újezdec zahrádkářská kolonie Rolnická. ROZPOČET.UB TRANSPARENTNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE MĚSTA NA WEBU 000 Kč a elektronické aukce, zbývá doplnit poslední elektronickou službou a tou je zveřejňování smluv uzavřených městem. Na té aktuálně pracujeme a předpokládáme, že bychom ji spustili během několika měsíců. Klikací rozpočet dáváme k dispozici široké veřejnosti a budeme velmi rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, abychom dokázali během prvních měsíců provozu vyladit všechny dětské nemoci, které projekt může mít, uvedl místostarosta Jan Hrdý, který je zodpovědný za elektronizaci veřejné správy ve městě. Celkové náklady na pořízení klikacího rozpočtu jsou Kč na jednorázové zakoupení licence programu a uživatelské úpravy pro potřeby města a roční udržovací poplatek ve výši Kč za podporu a hosting aplikace. Další webovou aplikací, která je dostupná na webu města, jsou Zakázky.UB. Tato aplikace velmi výrazně přispěla k větší transparentnosti průběhu veřejných zakázek. Od poloviny roku 2013 využívá město jako podpůrný nástroj pro vyhodnocování jednotlivých nabídek elektronické aukce. Používáním tohoto nástroje bylo dosaženo výrazné úspory finančních prostředků. Posledním krokem k naprosté transparentnosti města bude spuštění aplikace Smlouvy.UB, kde budou zveřejněny všechny evidenční informace ke všem smlouvám od roku 2007 a kompletní texty smluv, které byly uzavřeny po 1. lednu Předpokládané spuštění této aplikace je v průběhu první poloviny roku mva- Chystáte se stavět chatu? Oznámení o projednání Územní studie Uherský Brod pravidla pro zástavbu individuální rekreace v zahrádkářských koloniích Hranice řešeného území je dána zastavěnými a zastavitelnými plochami ZK (rekreační zástavby zahrádkářských areálů), které jsou vymezeny platným územním plánem města. Územní studie je pořizována v souladu s ust. 30 odst. 2 stavebního zákona z vlastního podnětu pořizovatele a bude sloužit jako podklad pro rozhodování v řešeném území a k pořízení Územního plánu Uherský Brod. Územní studie je vystavena k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele (v kanceláři č. 210 v budově čp. 136, Masarykovo náměstí) a v digitální podobě na adrese: (opatření obecné povahy/informace o vydané ÚPD Uherský Brod/Územní studie zástavby v zahrádkářských koloniích). Pro případné konzultace doporučujeme využít úřední dny pondělí a středa ( hod.), ostatní dny nejlépe po předchozí telefonické domluvě ( hod.). Vyjádření a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města, Oddělení územního plánování, Masarykovo nám. 100, nejpozději do ORM- CO JE NOVÉHO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (2. DÍL) Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (NOZ). Protože se jedná o největší změnu zákonů po padesáti letech, budeme na tomto místě po celý rok přinášet informace, které by vám měly pomoci nový zákoník pochopit a zorientovat se v něm. Zákoník přináší novinky i ve svém jazykovém zpracování. V mnoha paragrafech se objeví upravená nebo zcela nová slova. Do běžného slovníku se vrátí i výrazy jako výprosa, pacht, výměnek, odkazovník nebo odúmrť. NOZ se vrací k tradičnímu vyjadřování. Zásadně se vyhýbá např. formulaci je povinen (vykonat, zaplatit, doručit atd.), ale volí pro vyjádření povinnosti rozkazovací způsob, např. (nechť) vykoná, zaplatí, doručí atp. Obdobně se šetří s obratem je oprávněn, namísto něhož se volí může, má právo apod. NOZ se snaží vyhnout cizím slovům. Pokud je možné nahradit cizí slovo českým, dává se přednost takovému řešení (např. zapsaný místo registrovaný, nakládat místo disponovat, sdělení nebo údaj místo informace ). V těch případech, kde cizí termín v českém právu zdomácněl (např. orgán, forma, elektronický ), anebo kde jej lze pro jeho přesný význam využít lépe než výraz původem český (např. prekluze, detence ), nechová se NOZ až tak puntičkářsky. NOZ sleduje důsledné rozlišení právních domněnek (vyvratitelných i nevyvratitelných) a fikcí. V tom směru volí jednotné vyjadřování shodné s klasickou českou právní terminologií. Výrazem má se za to, že se označuje vyvratitelná právní domněnka, připouštějící důkaz opaku. Výrazem platí, že se označuje nevyvratitelná právní domněnka. Výrazem považuje se za nebo hledí se na se označuje právní fikce. Vzhledem k tomu, že spojka nebo může mít význam slučovací i vylučovací, pochybnosti se odstraní tím, že slovo nebo (bez čárky) užívá výhradně ve slučovacím významu, zatímco s vylučovacím významem se používá výraz anebo (s čárkou), případně nebo (s čárkou). Při formulaci A nebo B bude skutková podstata normy naplněna, ať již nastane jedna či druhá možnost, či nastanou-li obě zároveň, zatímco při formulaci A, nebo B se počítá s tím, že může nastat právě jen jedna, anebo právě jen druhá varianta. NOZ se vrací ke klasické české právní terminologii, od níž se občanské zákoníky z let 1950 a 1964 postupně odvrátily zavedením jednak některých slovakismů při sjednocování českého a slovenského práva (např. právní úkon, výpůjčka, neopomenutelný dědic ), jednak právnických novotvarů podmíněných totalitní ideologií nebo na tuto ideologii se odvolávajících (např. účastník místo osoba, způsobilost k právním úkonům místo svéprávnost, návrh na uzavření smlouvy místo nabídka, smlouva o sdružení místo společenská smlouva apod.). NOZ se snaží zachovat určitý řád, zejména u práv jednotlivce působících vůči všem a také ochrany slabšího (nezletilého, člověka v tíživé situaci, ale i laika ve styku s profesionálem aj). (z materiálů ministerstva spravedlnosti) Elen Sladká 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7

8 ZPRAVODAJSTVÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA Na četná přání a zájem čtenářů vám na tomto místě budeme pravidelně přinášet informace o tom, co významného se ve městě v nejbližší době chystáme postavit nebo rekonstruovat. Dozvíte se, kdo stavby navrhl, kdo bude jejich zhotovitelem, termíny realizací, celkové náklady i údaje o tom, jak se bude postupovat. Součástí představení projektů budou samozřejmě i vizualizace. Přemístění mateřské školy do základní školy v Újezdci Realizací tohoto záměru je přemístění MŠ v Újezdci do budovy základní školy tak, aby školní termín realizace: březen 2014 červenec 2014 rok 2014/15 byl zahájen v nových rekonstruovaných prostorách a zhotovitel stavby: ZESS, a.s. aby škola a školka byly provozně odděleny. Školka bude umístěna do zrekonstruovaného 1. podlaží v místě stávající kuchyně jídelny školy, vstup bude z východní strany od knihovny. Jídelna pro školu bude nově přemístěna na místo bytu školníka na západní stranu budovy. Zároveň bude vystavěno nové oplocené víceúčelové sportovní hřiště a dětské hřiště. Před školou bude možné parkování na 8 nových parkovacích stáních a už nebude nutné autor: Ing. arch. K. Harazimová, Bc. L. Vičánková projektant: GG Archico, a.s. náklady stavby: 6,4 mil. Kč (vlastní zdroje) počet míst ve školce/jídelně: 28/40 rozměr sportoviště: 34 x 25 m nová parkovací stání: 8 pří příjezdu ke vchodu do školy poté vždy autem couvat. V rámci stavby dojde k zokruhování stávajících cest a tím ke zlepšení dopravní obslužnosti. Opraveny a doplněny budou i zpevněné plochy u školy, nových hřišť a u školní jídelny. Revitalizace Sídliště Pod Vinohrady IV. etapa a oprava komunikace ul. Partyzánů Dokončením čtvrté a závěrečné etapy revitalizace sídliště dojde k uzavření několikaletých úprav Sídliště Pod Vinohrady. Touto stavbou se řeší obnova chodníků, hřišť a sportovišť především okolo ulic Partyzánů, Za Humny, Luhanova, Emila Háby a v okolí polikliniky. V souběhu s tímto záměrem se bude realizovat plnoplošná obnova živičného povrchu komunikace celé ulice Partyzánů od křižovatky s ulicí Za Humny až pod rybník k bytovému domu č. p termín realizace: březen 2014 květen 2014 zhotovitel stavby: STRABAG, a.s. projektant: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, s.r.o. náklady: 13,0 mil. Kč (z toho 9 mil. Kč vlastní zdroje) délka chodníků/komunikací: 1423/820 m počet dětských hřišť: 3 počet sportovišť/oddych. ploch: 1/1 počet parkovacích stání : 77 Odbor rozvoje města, -mva- duben květen červen září připravujeme MASARYKOVO NÁMĚSTÍ NÁMĚSTÍ 1. MÁJE DOPRAVNÍ TERMINÁL PARKOVIŠTĚ TKALCOVSKÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ( kachlíkárna") 8 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

9 ZPRAVODAJSTVÍ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9

10 ZPRAVODAJSTVÍ BARBORKA PŘIVÍTÁ JARO OPRAVENÁ Pozornému občanu města jistě neuniklo, že v létě loňského roku došlo k výrazné obnově okolí studny Barborka nad Muzeem J. A. Komenského. Hlavním iniciátorem a sponzorem celé rekonstrukce byly Slovácké strojírny a. s., zastoupené generálním ředitelem Jiřím Rosenfeldem. Architektonickou studii prostoru zpracovala architektonická a projekční kancelář K2 manželů Koudelkových. V průběhu rekonstrukce byla vyčištěna celá původní historická studna, vyměněny dlažby v okolí studny, obložena nadzemní část a provedeny parkové a terénní úpravy. Součástí rekonstrukce byla také dodávka šesti kusů parkových laviček a pořízení nové repliky historické pumpy. Celkové náklady na obnovu dosáhly částky téměř Kč a v této hodnotě pak bylo dílo předáno městu Uherský Brod. Úprava a revitalizace tohoto pěkného zákoutí Uherského Brodu jistě významným způsobem přispěla ke zkvalitnění celého prostoru za muzeem a věříme, že bude ještě dlouho sloužit všem občanům města, kteří do této lokality zavítají. -OZP- Městská policie radí, doporučuje Konečně se po zimě-nezimě začíná blížit jaro. Našim dětem nastaly jarní prázdniny a rodiče by pro ně měli nastavit určitá pravidla chování. Zcela na místě budou minimálně kontroly telefonem kde a s kým se dítě nachází, co dělá, zda uzamklo byt či dům, zda je vhodně oblečeno, apod. Bohužel se v únoru objevil v Suché Lozi případ, kdy se nejdříve malou holčičku, a poté chlapce, pokusil na bonbony nalákat do svého vozidla neznámý muž. Prosím, upozorněte své děti, hlavně ty mladšího školního věku, jak se mají v takovém případě zachovat. Za žádných okolností nesmí do vozidla nastoupit, nic si od cizí osoby nebrat, nenechat se nalákat ke hraní her na počítači a ihned informovat buď rodiče, nebo nejbližšího dospělého. Pokud by se objevil takový případ, okamžitě telefonicky informujte Policii ČR na linku 158 nebo Městskou policii na linku 156. Pokuste se zapamatovat si, jaké vozidlo to bylo, jeho barvu a aspoň trochu, jak vypadal řidič. Za Městskou policii Jana eměsto ELEKTRONICKÉ SLUŽBY MĚSTA UHERSKÝ eměsto Na webu města (www.ub.cz) v horní liště najdete položku eměsto. Obsahuje všechny elektronické služby, které město občanům poskytuje. Naučte se je využívat! V mnoha případech si tím ušetříte cestu či telefonát na úřad. Stačí pár kliků myší a dozvíte se vše potřebné. Návrhy a připomínky ke zlepšení elektronických služeb prosím směřujte na Děkujeme! ROZPOČET.UB transparentní a přehledné zveřejnění všech příjmů i výdajů města Uherský Brod REGISTRACE.UB objednání na jednotlivé přepážky Odboru správního, oddělení dopravně správní činnosti a agendy (evidence vozidel a řidičů) NAPIŠTE-NÁM.UB E-DESKA.UB RSS.UB ZÁVADY-A-PORUCHY.UB aplikace pro hlášení nejrůznějších závad a poruch na majetku města (veřejné osvětlení, chodníky, dětská hřiště, místní rozhlas, parkovací automaty, místní komunikace, lavičky, apod.) KRIZOVÉ-SMS.UB v případě výskytu mimořádné (krizové) události ve městě jsou občané okamžitě informování o situaci pomocí zaslané SMS. Zaregistrujte se pomocí SMS! MAILING-LIST.UB odběr zpráv uveřejněných na webových stránkách města Uherský Brod prostřednictvím registrovaného u FORMULÁŘE.UB EPODATELNA.UB E-UTILITY REPORT.UB 10 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

11 Obloha v březnu 2014 VIDITELNOST PLANET Březnová obloha je chudá na večerní pozorování planet, nalezneme na ní pouze Jupitera, pozdě večer Mars. Mars je kromě pozdního večera na obloze celou noc, nachází se v souhvězdí Panny. Merkur je nepozorovatelný. Jupiter je kromě rána vidět po většinu noci. Najdeme ho v souhvězdí Blíženců. Ve druhé polovině noci budeme moci pozorovat planetu Saturn (v souhvězdí Panny), její východy se přesouvají pozvolna do první poloviny noci. Venuše je tak jako v lednu výraznou Jitřenkou nad jihovýchodním obzorem Přesouvá se ze souhvězdí Střelce do souhvězdí Kozoroha. ZE ZAJÍMAVÝCH ÚKAZŮ VYBÍRÁME 9. a 10. března můžeme kromě rána po většinu noci pozorovat Jupiter v blízkosti Měsíce. Od 18. do 22. března ve druhé polovině noci uvidíme na jihu a jihozápadě seskupení Měsíce, planet Marsu a Saturnu a hvězdy Spiky, která je nejjasnější hvězdou v souhvězdí Panny. Na jihovýchodě září ráno planeta Venuše. 20. března v hod. vstupuje Slunce do znamení Berana, nastává jarní rovnodennost a začíná astronomické jaro. 25. března můžeme po celou noc pozorovat přibližování Marsu ke hvězdě Spice ze souhvězdí Panny. Největší přiblížení nastane nad jihozápadním obzorem v ranních hodinách. 27. března můžeme sledovat na ranní obloze nad jihovýchodním obzorem přiblížení Měsíce s planetou Venuší. 30. BŘEZNA VSTUPUJE V PLATNOST LETNÍ ČAS. VE DVĚ HODINY JE NUTNO POSUNOUT RUČIČKY NA TŘETÍ HODINU. OBLOHA V BŘEZNU Obloha nabídne na východní straně jarní souhvězdí a nad jihem a jihozápadem zimní souhvězdí, která pomalu opouští hvězdnou scénu. Na začátku března kolem 21. hodiny spatříme nad východním obzorem jednu z nejjasnějších hvězd Arktura ze souhvězdí Pastýře (vyhledáme tak, že protáhneme lomenou oj Velkého vozu do oblouku, po kterém se dostaneme až k této hvězdě). Nad jihovýchodem uvidíme další jasnou hvězdu Regulus, nejjasnější hvězdu souhvězdí Lva. Západní část souhvězdí (hlavu a hruď lva ) si můžeme představit jako otazník a v místě tečky jasnou hvězdou Regulus. Nad jihem níže nad obzorem svítí nejjasnější hvězda severní oblohy Sirius ze souhvězdí Velký pes a nad ním Procyon, nejjasnější hvězda souhvězdí Malého psa. Ještě nad touto hvězdou spatříme dvě hvězdy ze souhvězdí Blíženců, Pollux a Castor. Nad jihozápadem září hvězdy jednoho z nejkrásnějších souhvězdí Orion s typickými třemi hvězdami, které tvoří Orionův pas. Když ho prodloužíme směrem k jižnímu obzoru, narazíme na Sirus. Obráceným směrem trochu výše svítí oranžová hvězda Aldebaran, nejjasnější hvězda ze souhvězdí Býka. Pod pasem Oriona spatříme pouhým okem mlhavý obláček. Je to Velká mlhovina v Orionu. Nad severozápadním obzorem můžeme spatřit další nápadný mlhavý obláček, tentokrát se jedná o galaxii v souhvězdí Andromedy. Světlo od této hvězdné soustavy, typově podobné naší galaxii, k nám letí přes dva miliony let. Rostislav Rajchl Automobil může mít spoustu podob Že automobil může být tradiční nebo naprosto neobvyklý, dokázaly děti, které poslaly své vize aut do soutěže, kterou pořádala Česká zbrojovka společně s Domem dětí a mládeže. Jednotlivci i skupiny měli ukázat, jak si představují automobil od historie až po současnost. Modely mohly být z libovolného materiálu, libovolná byla i výtvarné techniky. Vyhodnocení proběhlo přímo v prostorách České zbrojovky. A bylo se na co dívat. Sešla se auta různých velikostí a z různých materiálů, ať už to byl papír, plast, dřevo nebo keramika. Své nadšení nad všemi výrobky neskrýval ani viceprezident pro vnější vztahy Radek Hauerland: Chtěli jsme nastartovat technický talent, který v mnohých dětech dřímá. A určitě se nám to podařilo. Mnoho z modelů automobilů od dětských autorů, které se v soutěži sešly, by mohlo být inspirací i pro nás dospělé. Podle jeho slov lze všechny autory výrobků zařadit do tří kategorií a to konstruktéry (vyhráli si s technickými detaily a jejich auta by mohla skoro na silnici), designéry (soustředili se na podobu aut a na to, aby byla krásná na pohled) a na vizionáře (aneb nic není nemožné a malý PRODEJCI LIHU POZOR!! ZPRAVODAJSTVÍ plavecký bazén na střechu auta prostě patří). Z hodnotných cen se nakonec radovali v kategorii starších žáků Martin Mentzl, Jakub Haluza a Silvie Paprskářová. V kategorii mladších žáků si ceny odnesli Elizabeth Jílková, Nicol Mahdalová a Jakub Hajduk. Zvláštní ceny obdržel výtvarný kroužek ZŠ Zlechov a kroužek Modelář při DDM Uherský Brod. Ostatním byla odměnou alespoň komentovaná prohlídka expozice zbraní, které zbrojovka po celou svou historii vyráběla. Elen Sladká Stávající prodejci kvasného, konzumního lihu a lihovin by měli zbystřit pozornost: blíží se 17. duben 2014 a s ním vyprší půlroční přechodná doba daná zákonem č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V této půlroční době měli všichni podnikatelé, kteří se zabývají prodejem lihovin, čas na to, aby požádali o živnost koncesovanou v rozsahu Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. V praxi se to týká především prodejců lihovin v obchodech, restauračních zařízeních, případně i dopravních prostředcích, ale též např. lékáren. Pro získání výše uvedené koncese u stávajících podnikatelů není třeba dokladovat odbornou způsobilost a správní poplatek se nehradí. S ohledem na to, že dosud zůstává mnoho prodejců, kteří o koncesi nepožádali a kterým uplynutím by takto mohlo jejich stávající oprávnění prodávat kvasný, konzumní líh nebo lihoviny zaniknout, upozorňujeme na tento problém. Zároveň doporučujeme neodkladně navštívit kterýkoliv živnostenský úřad, abyste předešli frontám a dlouhému čekání těsně před uplynutím lhůty. V případě dotazů k této problematice se obracejte na OOZU na telefon: SPORTOVNÍ TŘÍDA 2014/15 Pro školní rok 2014/2015 připravuje ZŠ Pod Vinohrady pro dívky a chlapce současných pátých ročníků otevření sportovní třídy. Podmínkou zařazení do sportovní třídy je souhlas rodičů, odpovídající zdravotní stav a pohybové předpoklady. Základní informace: - sportovní třída má 4 hodiny TV týdně, jinak stejný učební plán jako ostatní třídy - střídají se hodiny herní s kondičními, atletickými či gymnastickými - důraz je kladen na všestrannou sportovní přípravu i dobré vyučovací výsledky - účast není finančně náročná, žáci potřebují pouze osobní sportovní vybavení - talentové zkoušky tvoří jednoduché pohybové testy Výhody: - kvalitní podmínky pro TV i sportovní přípravu v kolektivu stejně zaměřených dětí - tělesná výchova a tréninky pod vedením kvalifikovaných učitelů a zkušených trenérů - úzká spolupráce s SK 1. AC Uherský Brod úspěšným klubem s dlouholetou tradicí - možnost využití specializace na florbal chlapci, děvčata, aerobik a odbíjená pro dívky - přímá časová návaznost na tréninkovou přípravu v oddílech 1. AC - zvýšený počet hodin tělesné výchovy je přínosem pro sport, kterému se žáci věnují Úspěchy absolventů sportovních tříd: - škola patří k nejlepším v ČR ve školních sportovních soutěžích, ve florbalu je ziskem medailí v republikových finále vůbec nejúspěšnější - úspěšná reprezentace republiky i na Mistrovství světa škol ve florbalu - sportovními třídami prošla řada florbalových reprezentantek ČR i držitelky medailí z MS - absolventi tříd získali několik titulů Sportovec roku Uherského Brodu i okresu Uh. Hradiště Další informace: Mgr. Zdeněk Moštěk /2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11

12 SOCIÁLNÍ VĚCI BLAHOPŘÁNÍ Dne 10. března oslaví paní Zdeňka Fialová 84. narozeniny. Všechno nejlepší a hodně zdraví přejí dcera Miloslava, bratr Miloslav a sestra Marie s rodinami. VZPOMÍNKY Dne 4. října 2013 jsme se rozloučili s naší drahou maminkou, paní Marií Třískovou, která by se 29. ledna 2014 dožila 80 let. S láskou na ni vzpomínají dcery Zita a Dana s rodinami a manžel Jaroslav. Dne 13. ledna jsme vzpomněli nedožité 90. narozeniny paní Marie Dubravové. Za tichou vzpomínku děkuje syn Jaroslav s rodinou. Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 7. února tomu bylo 22 let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, paní Marie Šťastná. Dne 11. března vzpomeneme smutného výročí 20 let, co navždy odešel náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jaromír Šťastný. Na oba s láskou vzpomíná dcera s rodinou. Kdo jste je znali, zavzpomínejte s námi. Dne 11. února uplynuly dva roky od úmrtí paní Marie Indrové. S láskou v srdci vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manžel, syn Petr a dcera Jitka s rodinami. Dne 21. února jsme si připomněli nedožitých 95 let pana Josefa Zimka. Vzpomínají dcera a syn s rodinami. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Jen kytičku na hrob ti můžeme dát a s láskou na tebe vzpomínat. Dne 12. února by se dožila 100 let a dne 1. března uplynulo 25 let od úmrtí naší drahé maminky, babičky a prababičky, paní Ludmily Šustkové z Újezdce. Za tichou vzpomínku děkují dcery Marie, Marta a Ludmila s rodinami a syn Václav. Dne 22. února uplynulo 21 dlouhých smutných let, co tragicky přišel o život ve věku 34 let můj syn, pan Zdeněk Fiala. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkují maminka a sestra s rodinou Odešel jsi ráno, když slunce vycházelo. Tvoje srdce se navždy zastavilo, aniž bys nám sbohem dal. Vzpomínky bolavé a slzy jsi nám zanechal. Dne 9. března vzpomeneme 2. výročí úmrtí pana Eduarda Stratila. S úctou a láskou vzpomínají manželka Vlasta, syn Vlastimil a dcera Edita s rodinami. Odešel jsi náhle, jak osud si přál, jen vzpomínka na tebe v srdci zůstává dál. Dne 12. března uplyne 1 smutný rok, co nás opustil náš milovaný syn a bratr, pan Alexandr Halász. S láskou vzpomínají rodiče a bratři. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi. Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene. Kdo tě miloval, ten nezapomene. Dne 12. března uplyne 1 rok, co zemřel pan Jaromír Fuchs. S láskou vzpomíná manželka Jaroslava, syn Jaromír a dcera Irena s rodinami. Dne 13. března vzpomínáme 5 let od úmrtí pana Josefa Šupiny. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a synové s rodinami. Dne 15. března uplyne rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, paní Božena Mačková. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou vzpomíná rodina. Dne 16. března to bude rok, co nás opustila naše milovaná maminka a babička, paní Danuše Mentzlová. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Dne 23. března uplyne rok, co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jaroslav Foltýn. S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera Jaroslava a syn Luděk s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi. Před dvěma lety, dne 23. března, nás navždy opustila paní Marie Špačková. S láskou vzpomínají manžel, synové a dcera s rodinami. Vzpomínka je trvalejší nežli květy nejkrásnější, květy uschnou, ale vzpomínky na tebe nám navždy zůstanou. Dne 23. března vzpomeneme 7. výročí úmrtí a 31. března by se dožil 50 let pan Karel Buráň. Za tichou vzpomínku děkují manželka Lydie a děti Jakub a Denisa. 12 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

13 SOCIÁLNÍ VĚCI Dne 25. března by se dožila 90 let paní Marie Vrágová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají synové Václav a Petr s rodinami. Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a žije v srdcích dál. Dne 26. března vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní Barbory Stratilové Bílé. S úctou a láskou vzpomínají snacha Vlasta, vnuk Vlastimil a vnučka Edita s rodinami. BLÍŽÍ SE JARO, MÁTE UŽ PTAČÍ BUDKU? Klub duševního zdraví Luisa v rámci ergoterapie vyrábí pro veřejnost ptačí budky a krmítka. Budky jsou určeny jak pro sýkory, tak i vodní ptáky. Činnost je to vcelku jednoduchá, neboť pan stolař z připraveného dřeva nařeže v podstatě stavebnici, kterou uživatelé klubu sestavují pomocí hřebíků do konečné podoby budky nebo krmítka. Je to prospěšná činnost pro veřejnost i ptactvo. Pokud si budku či krmítko chcete zakoupit, můžete nás navštívit na Nadačním domě v Uherském Brodě. KDZ Luisa Dne 28. března by se dožila 90 let naše milovaná maminka a babička, paní Jiřina Kadlčková. S láskou stále vzpomínají syn Vojtěch s rodinou a dcery Věra a Eva s rodinami. Dne 4. března vzpomeneme nedožitých 90. narozenin JUDr. Věroslava Blahutky, který stál u zrodu souborů Olšava a Brozané. Po ukončení vysokoškolského studia pracoval ve Slováckých strojírnách. Jeho životem se jako červená nit vinulo zaujetí pro lidovou píseň a tanec. Výrazně se zasloužil o rozvoj souborového hnutí a folklorního života na Uherskobrodsku. Zasadil se o úspěšnou reprezentaci města nejen v tuzemsku, ale i na mnoha mezinárodních festivalech v Evropě i mimo kontinent. Sám výborný tanečník a verbíř, choreograf a zapisovatel lidových písní, tanců a tradičních zvyků na Uherskobrodsku a Kopanicích, zanechal v mladé generaci vřelý vztah k lidovému umění. A moje osobní vzpomínka na pana Blahutku? Pamatuji si ho jako přísného, činorodého, velmi tvůrčího, cílevědomého člověka, který dovedl s láskou vést mladé lidi k folkloru. Krédo, které vtiskl nesmazatelně souboru Brozané: neumíš? naučíme tě, nemůžeš? pomůžeme ti, nechceš? nepotřebujeme tě, mne i mnoho dalších provází celým životem. Zůstává v našich srdcích. -ds- VÝZVA pro maminky, tatínky, kutily, krejčí a švadlenky Dovolte, abychom touto cestou oslovili všechny, kteří by měli zájem něco si ušít podle svých představ, plánů a návrhů a nemají k tomu potřebné šicí stroje. Organizace Kamarádi Uherský Brod má k dispozici tři šicí stroje, které jsme zakoupili z veřejné finanční podpory města Uherský Brod. Nabízíme je k využití dalším zájemcům. Můžete pracovat na overlocku, coverlocku a poloprofesionálním šicím stroji. Šicí stroje na vás čekají v Havřicích na čísle popisném 22 (bývalá knihovna). Na čase se domluvíme. Kamarádi přivítají jak váš zájem, tak nové nápady, jak by se daly tyto šicí stroje využít. V případ zájmu o naši činnost volejte na telefonní číslo p. Mahdalová Centrum pro komunitní práci východní Morava a partner projektu město Uherský Brod vás srdečně zve na akreditovaný vzdělávací seminář na téma VEŘEJNOST V PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB aneb připojte se k našemu cíli dlouhodobého zvýšení kvality, dostupnosti a efektivnosti poskytovaných sociálních služeb současně s naplánováním a zavedením nových forem sociální pomoci Seminář se uskuteční 12. března 2014 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100 Účastník vzdělávacího semináře obdrží osvědčení o absolvování semináře Projekt Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod reg. č. CZ.1.04/3.1.03/ Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. PODĚKOVÁNÍ Divadlo Brod uvolnilo finanční dar ze silvestrovského divadelního představení pro spolek Kamarádi Uherský Brod. Hrála se divadelní hra Ať žije Bouchon! Kamarádi děkují všem hercům i divákům za jejich dary a přejí mnoho úspěchů, štěstí a zdraví v roce Zdenka Mahdalová Chtěl bych poděkovat celému kolektivu Městské nemocnice s poliklinikou v Uherském Brodě, oddělení LDN, za laskavou a obětavou péči po celou dobu pobytu mé manželky Anny Němcové. Děkujeme zejména paní primářce MUDr. Alici Kočičkové, MUDr. Simoně Řezníčkové a fyzioterapeutce slečně Hance Motyčkové za vlídný, profesionální a lidský přístup k pacientům. Přejeme celému zdravotnickému kolektivu hodně úspěchů a zdraví do dalších let. JUDR. František Němec s rodinou 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 13

14 ŠKOLSTVÍ Žáci základních škol se učí na SOU Uherský Brod v rámci projektu Od září 2013 realizuje Střední odborné učiliště Uherský Brod projekt s názvem Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ ), který je zaměřen na spolupráci středních škol se základními školami. Tato spolupráce se realizuje prostřednictvím metodické podpory pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení škol. Od listopadu 2013 se na našich partnerských základních školách (ZŠ Strání, ZŠ Luhačovice, ZŠ Prakšice a ZŠ Uherský Brod, Mariánské nám.) začala uskutečňovat volnočasová aktivita Technické práce. Naše škola jim poskytla stavebnice, model závodního auta a sady s nářadím, díky kterým se více seznámí se zpracováním kovu, dřeva a konstrukcí automobilu. Na každý kroužek je připraveno pro žáky malé občerstvení. Stejná volnočasová aktivita, ale s názvem Technické dovednosti, probíhá také na naší škole. V rámci těchto kroužků se školy zúčastní také exkurze do STK Vlčnov, Tatra Kopřivnice a EKOdomy Bratřejov. V časovém období únor až červen 2014 se žáci základních škol budou aktivně účastnit výuky v našich dílnách v rámci předmětů Pracovní činnosti nebo Technické práce. Cílem projektu je zvýšení zájmu o studium řemeslných učebních oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků základních škol. Karla Řezníčková DO OKRESNÍHO KOLA POSTUPUJE ČTRNÁCT MALÝCH RECITÁTORŮ Stovka dětí od prvních až po deváté třídy základních škol a víceletých gymnázií se ve středu 19. února utkala v Domě kultury v okrskovém kole recitační soutěže. Recitační soutěž organizuje už řadu let Knihovna Františka Kožíka. Do okrskového kola postupují vítězové školních kol. Nesoutěží jen brodské děti, ale i žáci z okolních obcí. VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE KATEGORIE (1. TŘÍDA) 1. místo: Nelly Urbancová (Katolická ZŠ) 2. místo: Daniel Práger (ZŠ Pod Vinohrady) 3. místo: Samuel Hradil (ZŠ Havřice) Cena poroty: Martina Koníčková (ZŠ Pod Vinohrady) Soutěžící byli rozděleni podle věku do pěti kategorií. Každou kategorii hodnotila tříčlenná komise. Děti si připravily jak básničky, tak i prozaické texty," prozradila vedoucí knihovny Věra Lovecká. U mladších dětí hodnotila porota správnou výslovnost, pochopení textu a celkový dojem. U starších žáků kladla důraz na výběr textu a na prožitek, na uměleckou hodnotu přednesu. V každé kategorii byla vyhodnocena prví tři místa a jeden recitátor, který si odnesl speciální cenu poroty. Do okresního kola, které se uskuteční 12. března v Uherském Hradišti, postupují děti, které se umístily na prvním a druhém místě, v některých kategoricích však byly výkony tak vyrovnané a kvalitní, že postupuje i bronzový recitátor. Z okrsku Uherský Brod tak bude v Hradišti soutěžit celkem 14 dětí. -mva- 1. KATEGORIE (2. A 3. TŘÍDA) 1. místo: Petr Dleštík (Katolická ZŠ) 2. místo: Zuzana Petrášová (ZŠ Havřice) 3. místo: Vendula Pochylá (ZŠ Bánov) Cena poroty: Jana Karolína Janíčková (ZŠ Mariánské nám.) 2. KATEGORIE (4. A 5. TŘÍDA) 1. místo: Kryštof Švehlík (ZŠ Marián.nám.) 2. místo: Amálie Burešová (Katolická ZŠ) 3. místo: Alice Mikesková (ZŠ Prakšice) Cena poroty: Štěpán Šmíd (ZŠ Pod Vinohrady) 3. KATEGORIE (6. A 7. TŘÍDA) 1. místo: Nicole Otrubová (ZŠ Šumice) 2. místo: Anna Plášková (ZŠ Pod Vinohrady) 3. místo: Mirjam Lisoňková (Katolická ZŠ) Cena poroty: Barbora Pflegrová (ZŠ Šumice) 4. KATEGORIE (8. A 9. TŘÍDA) 1. místo: Madlen Hermanová (Katolická ZŠ) 2. místo: Petr Moravčík (ZŠ Březová) 3. místo: Jiří Kučera (Gymnázium JAK) Cena poroty: Karolína Koníčková (ZŠ Mariánské náměstí) 14 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

15 ŠKOLSTVÍ STŘÍPKY Z DĚNÍ NA UHERSKOBRODSKÝCH ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH BESEDA O TANZÁNII V ZŠ Mariánské náměstí se uskutečnila další beseda o Tanzánii. Zástupkyně nadace Bez mámy Eliška Nováková dětem povyprávěla o svém cestování a prozradila, jak byla částka Kč, kterou škola v závěru roku sdružení věnovala, využita. Přivedla i Chrise, který zastupuje sdružení v Tanzánii. Chris vyprávěl dětem o své zemi, o školách, dětech v Tanzánii a odpovídal na řadu otázek, uvedla zástupkyně ředitele školy Jitka Hudečková. Za vybrané peníze se buduje střecha školy v Mahangu, kterou navštěvují i děti ze sirotčince, který staví sdružení Bez mámy. Eliška přivezla děkovné dopisy ředitelů tamních škol, fotografie a kalendář s fotografiemi země i dětí, jímž škola pomáhá. Zároveň nabídla další možnost, jak přispět na vybudování sirotčince, čtením knih. Podmínky projektu Čtení pomáhá naleznete na cs/charity/strecha-nad-hlavou. GALERIE NA VÝSLUNÍ Pro děti z MŠ Klíček na ulici Primátora Hájka byla velkou událostí XII. plavecká olympiáda Dobrodružná cesta žabky Žofky, které se zúčastnilo 6 mateřských škol z Uherského Brodu a okolí. Primátorští plaváčci ve složení: A. Nejedlíková, V. Obadal, B. Bujáčková, A. Staš a S. Kelíšková vybojovali 1. místo v družstvech a k tomu putovní pohár. A. Staš ještě přidal medaili za 3. místo v kategorii jednotlivců. Po plavecké olympiádě následovala olympiáda zimní, a to na školní zahradě. Lyžovali jsme na trávě, sjížděli umělý kopec na bobech, hráli hokej, házeli papírovými koulemi a vyzkoušeli krasobruslařské piruety. I bez sněhu jsme si užili spoustu legrace, popisují učitelky Hana Bujáčková a Ivana Garajová. RODIČE USPOŘÁDALI PLES Výtěžek ze 14. ročníku Plesu rodičů a přátel Základní školy v Újezdci bude použit pro žáky školy. Ples již tradičně uspořádal rodičovský klub erko. K tanci a poslechu hrála živá hudba, hosty čekala večeře, občerstvení a bohatá tombola. Nechyběla ani dobrá nálada na tanečním parketu, řekla ředitelka školy Soňa Čechová. OLYMPIÁDA ZŠ ÚJEZDEC text, popis obrázku a konverzace na dané téma. Pořádající školu hezky reprezentovala žákyně 9. ročníku Silvie Kubáňová. KARNEVAL MŠ OBCHODNÍ Děti z MŠ Obchodní prožily svůj první velký společný maškarní karneval mimo prostory školky. Dům kultury, kde se 1. února tohoto roku karneval konal, rozzářily křehké motýlí víly, zkrášlily půvabné princezny v doprovodu drsných kovbojů či superhrdinů a mezi všemi těmi nápaditými maskami zvířátek a pohádkových bytostí se proháněl roj rozpustilých Zvonilek. Program připravila skupina RTC PRODUCTION, která děti (a nejen je) dokázala zaujmout a protancovat se s nimi až do úplného konce. Dokonalou tečkou za prima stráveným odpolednem byly dárečky, které čekaly na každého zúčastněného. "Chtěly bychom za všechny rodiče poděkovat paní ředitelce Renatě Nesázalové, která celou akci zorganizovala, a paním učitelkám, které karneval připravovaly. Velké díky patří také všem sponzorům," uvedly maminky M. Tlachová a V. Horáková. UKÁZKOVÁ HODINA PRVŇÁKŮ Všichni žáci, učitelé i návštěvníci, kteří zavítají do ZŠ Na Výsluní, procházejí galerií dětských prací, které děti vytváří v hodinách výtvarné výchovy. Nyní jsou v galerii zimní motivy. Množství sněhuláků, zimních krajin, sněhové vločky i bruslící děti a vůbec zimní nálada, která nám letos tolik chybí, řekla s úsměvem iniciátorka galerie Stanislava Chernelová. PRIMÁTORSKÁ ŠKOLIČKA SPORTUJE Projektový den na téma olympiáda připravili pro ZŠ Újezdec pracovníci Domu dětí a mládeže. Připomněli si společně, že sportovní myšlenky hrát fair play, povzbuzovat se a spolupracovat jsou vždy hodné následování. Slavnostní ceremoniál, který na závěr dopoledního programu probíhal, byl jako skutečný. Defilé všech družstev, maskoti, slib sportovců, nástupy s bubny, vyvěšení olympijské vlajky a samozřejmě i štafeta s pochodní a zapálení olympijského ohně. MAŠKARNÍ KARNEVAL Již 7. ročník maškarního karnevalu pořádaný občanským sdružením Stříška a MŠ Havřice se konal v havřické sportovní hale. Cestu sem našlo 202 dětí. Bylo třeba nachystat výzdobu z krepáků, balónků i obrázkových postaviček, připravit dárky pro všechny děti, uzpůsobit sportovní halu, zajistit program i občerstvení, které zajistila Zdravá výživa Kopretina. Odpoledne pak bylo ve znamení zábavy pro všechny děti v překrásných maskách. Tanečky, soutěže, hry a zábava se dle dětských úsměvů podařila. To je pro nás pořadatele největší odměnou, řekla Gabriela Machalová. SOUTĚŽ V NĚMECKÉ KONVERZACI V ZŠ Na Výsluní se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Sjeli se sem zástupci základních škol a gymnázií ze Starého Města, Uh. Hradiště, Uh. Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi a Uherského Brodu. Soutěžilo se ve třech disciplínách: poslechový V první třídě ZŠ Na Výsluní proběhla ukázková hodina. Děti početnému obecenstvu rodičů a příbuzných předvedly řadu znalostí i dovedností, které během prvního pololetí získaly. Hojně při tom využívaly interaktivní tabuli, která patří k oblíbeným pomocníkům při výuce, doplnila jejich učitelka Michaela Žáková. NAROZENINOVÁ OSLAVA CHRPY Tančení a pěkné písničky, soutěž se sladkou odměnou, vystoupení a vlastnoruční občerstvení. To vše bylo k vidění, slyšení a ochutnání v Ekocentru CHRPA. Připomněli jsme si především oslavu našeho tříletého působení v nových prostorách DDM v budově kina Máj, objasnila hlavní organizátorka Míša Kadlecová. V programu vystoupily kroužky Zumba, Dance Mix a CHRUB-roztleskávačky. Zapojil se i kroužek leteckých modelářů s ukázkou jízdy auta na dálkové ovládání, kroužek Kutílci s výzdobou a kroužek Krása připravil chutné dobroty. (Více informací a fotografií ze všech těchto akcí si můžete najít na Elen Sladká 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 15

16 KULTURA Bílokarpatské fašanky skakúni, zabijačka, výstava i promítání Poslední únorovou sobotu ožilo náměstí 1. máje pravým fašankovým veselím. O týden dříve, než určuje kalendář, se zde uskutečnily Bílokarpatské fašanky. A i přesto, že celé dopoledne pršelo, si sem cestu našla spousta lidí. Pořádající agentuře Gradeors se povedl docela husarský kousek podařilo se jí zřejmě poprvé v celé dlouhé historii fašanků dostat na jedno pódium (respektive pod jeden velkokapacitní stan) v Uherském Brodě proslulé skakúny z okolních obcí z Bystřice pod Lopeníkem (Bobkovníky), Pod šable z Komně a ze Strání. Všechny přítomné ale nejprve na správnou notu naladila CM Starý Rozmarýn. Hosté z uvedených obcí pak v maskách či krojích typických pro danou oblast postupně předvedli tradiční fašankový tanec se šavlemi. Svými výkony dokázali diváky naprosto strhnout, mnozí si s nimi spontánně zpívali a někteří i tančili. Do toho všeho voněly zabijačkové pochoutky, na které se u dvou stánků stála dlouhá fronta. Odpoledne se muzikanti a tanečníci přesunuli do sousedního BandR clubu, kde pokračovali ve společném zpívání. Fašankovou náladu příjemně dotvořilo i kino Máj. Ve foyer byla instalovaná výstava černobílých fotografií Zdeňka Zábranského a Libora Velena (oba členové Sdružení výtvarníků moravsko-slovenského pomezí). Působivé snímky vznikly na fašancích ve Strání, Komni, Bystřici, ale také ve Velké nad Veličkou a v Uherském Brodě. Tečkou za předfašankovým fašankem bylo promítání krátkých L. Velan a Z. Zábranský se skakúnama z Komně dokumentárních snímků o fašancích na Uherskobrodsku, z nichž nejstarší natočil Krátký film ve Strání už v roce mva- KNIHU POKŘTILY VODOU ZE STUDÁNEK Fotografka Petra Hajdůchová (1988) z Dolního Němčí vydala v minulých dnech knihu nazvanou Úryvky od rozbřesku do soumraku. Jedná se o soubor stylizovaných fotografií, které vznikly na základě vybraných pověstí z knihy Kde modrý plamének hoří spisovatelky Aleny Bartošíkové. Obě dámy publikaci, která obsahuje jak fotografie, tak zmíněné pověsti, společně pokřtily 12. února v Cafe Clubu. Stylově březovskou kyselkou a sucholožskou slatinou, které měli na ochutnání ve džbáncích na stolech i návštěvníci křtu. Fotografie byly součástí mé diplomky, kterou jsem se od začátku snažila dělat tak, aby šla vydat, aby to nebyla jen práce, která se zasune do šuplíku ve škole a bude se na ni prášit, vysvětlila Petra Hajdůchová, která je absolventkou V muzeu zahnízdili dravci a sovy Na sokoly, poštolky, sovy, orly a další dravce se až do května můžete přijít podívat do Muzea J. A. Komenského. Vycpané exponáty, naučné tabule, anatomické modely i interaktivní obrazovka přiblíží do detailů tyto krásné opeřence. Zjistíte, kde je nejčastěji potkáte, čím se živí, jak se liší samci od samic a můžete si dokonce poslechnout jejich hlasy. Výstavu zahájil 7. února její autor Josef Hotový z Muzea východních Čech. UjeTé divadlo vystoupí už v květnu ateliéru reklamní fotografie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Inscenované obrazy se odehrávají v různých denních dobách od brzkého rána po hlubokou noc. Petra návštěvníkům v CC pomocí krátkého promítání poodkryla zákulisí příprav a vzniku fotografií a prozradila, jak si s pomocí světel, dýmu, dobového oblečení a občas i počítače přizpůsobovala realitu, aby výsledek vyzněl pohádkově a tajemně. Některé snímky zachycují děj pověsti, jiné popisují postavy z příběhů. Alena Bartošíková pak večer doplnila četbou z knihy Za studánkami Bílých Karpat. Přeju knížečce, ať se dostane ke všem lidem, kteří mají rádi pohádky, pověsti a krásné pohádkové obrazy, které Petra nafotila a aby ta kniha nebyla sama jediná. Aby brzy přibyla další, popřála knize Alena Bartošíková. -mva- Cílem výstavy je představit druhové bohatství těchto ptáků, ukázat, jak vypadají, ale také poukázat na fakt, že přírody téměř vymizeli a až v posledních letech je člověk opět úspěšně navrací zpět," uvedl. Součástí vernisáže a jejím velkým oživením byla ukázka živých dravců, které přivezla Stanice ochrany fauny Hluk. S orlem stepním, poštolkou, puštíkem i výrem se zájemci mohli i vyfotografovat. -mva- V klubovně TJ Sokol Újezdec Těšov se už dva měsíce každý pátek schází skupinka místních dětí a jejich vedoucí Jarmila Kubáňová a Jana Michalčíková. Společně tvoří Dramatický kroužek při DDM Uherský Brod. Ochotnické divadlo mělo dříve v Újezdci a Těšově velkou tradici. A právě ti nejmenší se pokoušejí na ni navázat. Své první vystoupení plánují už na oslavu Svátku matek. Plány máme veliké, nápadů je mnoho, tak snad to všechno vyjde. A proč UjeTé divadlo? Děcka dostala za úkol vymyslet název našeho kroužku, pod kterým se budeme prezentovat. UjeTé divadlo zvítězilo. Znamená to Újezdec-Těšov a taky trochu to, co chceme dělat, říká Jarmila Kubáňová. -josr- DŮM KULTURY UPOZORŇUJE! Upozorňujeme návštěvníky, že vstupenky na všechny kulturní akce jsou vždy minimálně 6 týdnů v předprodeji. Pokud jste rozhodnuti některou akci navštívit, obzvlášť okrajové žánry, je vhodné si koupit vstupenky v předprodeji. Pokud je den před akcí prodáno jen málo vstupenek, akce se ruší, s ohledem na účinkující, aby nevystupovali před pár lidmi. KNIHOVNICE ČTENÁŘŮM, ČTENÁŘI SAMI SOBĚ V Knihovně F. Kožíka nově naleznete v knihách i na odkládacích plochách žluté záložky s textem DOPORUČUJEME. Do knihy, kterou čtenář vrací do půjčovny a která se líbila, může vložit žlutou záložku jako vzkaz ostatním, že určitě stojí za to daný titul číst. Záložky v knihách fungují na podobném principu jako cedulky v obchodech upozorňující na nejrůznější slevy. Na rozdíl od supermarketů však mezi stovkami položek knihovního fondu zviditelní ty, které si to zaslouží a které ocenili sami čtenáři, ale i knihovnice. Lidé si novinku chválí. Každého potěší, když může doporučit dobrou knihu ostatním, obzvlášť, když je to tak snadné." Čtenáři zase kvitují, že v případě, kdy nehledají konkrétní titul, je pro ně výběr četby nyní rychlejší a především snazší. Věra Lovecká UČÍME SE LIDOVÉ TANCE Přijďte si zatančit, pobavit se a naučit se nové tance na seminář Učíme se lidové tance. Akce se uskuteční v ZŠ Na Výsluní vždy od HROZENSKÁ ZAKRAČOVANÁ (vyučuje M. Rapantová z FS Kopaničár) BÍLOVSKÉ SEDLCKÉ (vyučuje FS Včelaran) NIVNICKÁ A BORŠICKÁ SEDLCKÁ (vyučuje Vlastimil Ondra) LIESKOVSKÉ (vyučuje J. Karlík z Mor. Lieskového) K výuce bude hrát HM Kopaničár, vstupné na jednu lekci 40 Kč. Přihlášky zasílejte na: 16 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

17 INZERCE VOLNÉ PROSTORY K PRONAJMUTÍ VINÁRNA S VINOTÉKOU U BOBA Nerudova 297, Uherský Brod, kontakt: Vinárna U Boba nabízí: nekuřácké, klidné až intimní klubové prostředí, vhodné pro schůzky a setkání u vína i s vínem nabídka vybraných tuzemských vín špičkové kvality, k vínu speciality studené kuchyně (vybrané sýry, paštiky, uzeniny) pivo Svijany, dobrá káva, nealko nápoje, příjemná obsluha... možnost pronájmu na společenské akce, školení, oslavy, pravidelné degustace... slevy pro stálé zákazníky ŘÁDKOVÁ INZERCE Do nově otevřeného kadeřnického salonu v Uherském Brodě, 26. dubna 1917, hledám od kadeřnici, kosmetičku/pedikérku na ŽL. tel.: Pronajmeme část objektu (180m) v lokalitě Havřice u Motelu Pepčín. Vhodné k vytvoření prodejny, kancelářských prostor Informace na tel.: PRONAJMU POKOJE v cihlovém bytě v Brně na Orlí, pro 2 4 (30 m²) a pro 2 3 (25 m²), zčásti zařízené doplnění při nástupu. Samost. WC a sprcha, společná kuchyňka. Střed Brna ul. Orlí (možnost ušetřit 5000 ročně za tramvajenku), tramvaj 50m, k hlavnímu nádraží 4 min. pěšky, naprostý klid (vnitroblok), 6. patro s výtahem. Ústř. topení, vlastní wi-fi, rychlý internet. Cena Kč/osobu, možná úhrada části nájmu brigádou v redakci nakladatelství (v domě). K bytu patří kočárkárna (kolárna). V bytě se nekouří. Zvířata po dohodě možná. Nástup možný od dubna. Dám přednost zájemcům z Brodska, Hradišťska, Horňácka. Kontakt na Koupíme rodinný dům se zahradou v Uherském Brodě 4+1 a větší. Tel Hledám pronájem bytu v Uherském Brodě 3+1, 2+1 po rekonstrukci. I v RD. Kontakt tel Prodám RD 3 + kk v klidném prostředí UB - Těšova. K domu patří velký dvůr, zahrada a hospodářské místnosti (dílna, prádelna, sklep, stodola). Zastavěná plocha a nádvoří 319 m², zahrada 352 m². Lze garážovat dvě auta. Možná půdní vestavba a využití hospodářských místností k bydlení. Dům je ihned k obývání. Vytápění plynové, možno zbudovat i krb. Vlastní studna. Cena dohodou. Realitní kanceláře nevolat. Telefon: , Prodám pozemek v Uherském Brodě m², šíře pozemku 17 m. LV 249/44 a 6468/4. Realitní kanceláře prosím nevolejte. Telefon: /2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 17

18 SPORT Velké krasobruslařské závody v Uherském Brodě První únorový víkend se na zimní stadion do Uherského Brodu sjelo celkem 186 dětských krasobruslařů, kteří po tři dny závodili v jedenácti kategoriích. Nejprve se v rámci V. ročníku Brodského mládí představili nejmladší členové pořádajícího klubu. V kategorii přípravka závodili sourozenci N. a D. Ježkovi, B. Tykalová, A. Vojtěšková, A. Pšurná, B. Sahajová, N. Vavrušová, A. Blaha a Z. Radoch. Všichni předvedli své jízdy bez větších problémů, za což si od rozhodčích zasloužili pěkné bodové hodnocení a zlaté medaile. Následně svoji jízdu v kategorii nováčci mladší chlapci ukázal A. Tarabus. Předvedl ji ve svižném tempu se všemi požadovanými prvky a na výbornou a radoval se ze zlaté medaile. Stejného úspěchu za pěkně předvedenou jízdu v kategorii nováčci mladší dívky dosáhla D. Buksová. Z celkového počtu 18 závodnic zvítězila u všech rozhodčích s velkým bodovým náskokem. V kategorii nejmladší žačky B se z celkového počtu šestnácti závodnic radovala ze stříbrné medaile D. Popelková. V kategorii nováčci (23 závodnic) zastupovaly Uherský Brod hned tři závodnice. Nejlépe si vedla Z. Straňáková, kterou zradil jeden skokový prvek, a to axel. Ztráta cenných desetinek ji v konečném součtu posunula na nepopulární čtvrté místo. Její klubové kolegyně T. Baumrukrová a M. Mahdalová se v konečném pořadí zařadily na 17. respektive 20. místo. V rámci tohoto závodu se jel i Přebor Zlínského kraje. Brodští závodníci ve všech výše uvedených kategoriích nedali zlínským šanci. 1. místo ve své kategorii patřilo A. Tarabusovi, D. Buksové a D. Popelkové. Přebornicí Zlínského kraje v kategorii nováčci se stala Z. Straňáková, T. Baumrukrová ve stejné kategorii obhájila 3. místo a M. Mahdalová 5. místo. V sobotu a neděli patřil zimní stadion starším krasobruslařům a krasobruslařkám, kteří se v rámci IV. ročníku Velké ceny města Uherského Brodu utkali o cenné kovy hned v šesti žákovských kategoriích. Ani v rámci tohoto závodu nevyšel pořádající brodský klub naprázdno. O zlatou medaili se opět zasloužil nejmladší žák L. Buksa, který i přes nezdar u dvojitého rittbergera porazil svého největšího závodního rivala R. Musila z Českého Těšína. V rámci přeboru Zlínského kraje se Lukáš rovněž radoval ze zlaté medaile, když za sebou nechal závodníka Galase ze Zlína a Španěla z Uh. Hradiště. V kategorii mladší žačky se B. Viktorýnové nevyhnuly drobné chybičky, a to jak v krátkém programu při piruetě, tak ve volné jízdě při kombinaci dvou dvojitých toeloopů. Přesto Bára bojovala a v konkurenci 27. závodnic si vybruslila 16. místo a posun v celorepublikovém žebříčku. V rámci přeboru si vybruslila nepopulární čtvrtou příčku. Poslední domácí závodnicí bojující o medaile byla žačka M. Španělová si po krátkém programu z celkového počtu 24 závodnic vybruslila průběžné třetí místo, které si udržela i ve volné jízdě. Kromě bronzu se Markéta radovala i ze zlaté medaile v rámci Přeboru Zlínského kraje. Za organizátory bychom chtěli poděkovat zástupcům města Uherského Brodu, příspěvkové organizaci CPA Delfín, Zlínskému kraji a dalším drobným podporovatelům za pomoc při zorganizování této celorepublikové akce, která byla navíc ze strany rozhodčích a zástupců odborné bruslařské veřejnosti hodnocena více než dobře, dodala trenérka Kateřina Tykalová. -kt- SLOVÁCKÉ OUPN PO DVANÁCTÉ Na tradiční závod v lezení na obtížnost ze seriálu rankingu Českého horolezeckého svazu, který v Uherském Brodě uspořádal místní HO T. J. Sokol, se sjelo 8 dívek a 19 mužů z celé ČR i ze Slovenska. Mezi soutěžícími nechyběl ani aktuální mistr Slovenska v této disciplíně Štefan Bednár, který vedle domácích Michala Rožka a Ondřeje Nevělíka patřil mezi největší favority mužské kategorie. Lezci nejdříve poměřili své síly na dvou kvalifikačních cestách. Z výsledku dosaženého v kvalifikaci se vytvořily finálové skupiny. V ženách postoupilo všech 8, v mužích nejlepších 10. V příjemné divácké kulise odstartovalo finále žen, ve kterém si s nástrahami místní stěny nejlépe poradila Veronika Peltrámová (Praha) před Karolínou Nevělíkovou (Břeclav) a třetí Evou Křížovou (Brno). V mužích jasně dominoval slovenský silák POHÁR STAROSTY ORLA UKOŘISTILA DĚVČATA HELENA HAUERLANDOVÁ A ZUZANA KOLOUCHOVÁ O pohár starosty Orla Uherského Brodu bojovalo v tenisu celkem 8 dětí, které mezi sebou soutěžily ve čtyřhře. Pro zpestření byly dvojice rozlosovány bez Štefan Bednár (Kežmarok), kterého na pódium doprovodili domácí Nevělík (2.) a Rožek. Z domácích se do finále probojoval ještě Jan Sedlačík, který skončil celkově sedmý. V ženách neměl domácí oddíl žádné zastoupení. Horolezecký oddíl T. J. Sokol Uherský Brod existuje již téměř 25 let. V současnosti má přibližně 30 členů, je členem Českého horolezeckého svazu a obhospodařuje dvě stěny jednu velkou (výška 7,5 m, převislost až 45, délka stropové části 13 metrů), pro lezení s lanem, a jednu menší (cca 60 m²) pro tzv. bouldering lezení extrémně těžkých, krátkých úseků nízko nad zemí bez jištění lanem. Brodští horolezci mezi sebe rádi přijmou nové členy. Stačí přijít ve dnech tréninku přímo na sokolovnu (středa h, pátek h, neděle h). O fungování oddílu se více dozvíte také na -BL- nasazení a ohledu na výkonnost. Po zápasech ve skupinách následovaly vyřazovací souboje. V prvním z nich vyřadila dvojice Zuzana Kolouchová a Helena Hauerlandová Ondřeje Mikesku a Adama Blahu. Druhé semifinále svedli Antonín Tesařík společně s Adamem Hauerlandem proti dvojici Michal Popelka a Dominik Mahdal. Z vítězství se radovali prvně jmenovaní. Ve finále však nestačili na vítězný pár děvčat Zuzana Kolouchová a Helena Hauerlandová, jež v turnaji nenašly přemožitele. Děkujeme sponzorům turnaje jednotě Orla Uherský Brod a rodičům tenistů panu Hauerlandovi a Mahdalovi za finanční příspěvek. Potlesk patří všem účastníkům za ukázku nádherného tenisu. Tomáš Kolouch, ředitel turnaje BROĎAN ZÍSKAL BRONZ V EXTRÉMNÍM ZÁVODĚ Tři borci z Uherského Brodu (Libor Trtek, Petr Nevařil a David Findura) se zúčastnili jednoho z nejnáročnějších zimních závodů v České republice extrémního vytrvalostního závodu Adidas 24 hodin na Lysé hoře. Libor Trtek v něm obsadil v obrovské konkurenci krásné třetí místo! Vice na -red- 1. AC NA AEROBICTOUR Na finále v aerobiku jednotlivců se do Otrokovic sjeli závodníci a závodnice z celé Moravy. 1. AC reprezentoval neuvěřitelný počet 39 závodníků, z toho 2 kluci! Podle umístění v jednotlivých kolech se soutěžilo ve třech výkonnostních topech. Šance jsme patřičně využili. I když se tentokrát nedařilo favoritkám, medaile přivezli jiní členové týmu. Uherskobrodští medailisté (fináloví i ti, co sbírali medaile v jednotlivých kolech): Kategorie do 6 let: Z. Šeda, K. Janůšová kategorie 7 8 let: E. Keňová, N. Stehlíková kategorie 9 10 let: M. Josefíková, B. Gajdošová, K. Polášková kategorie let: M. Struhelková, M. Lišková, A. Bartošová, T. Mahdalová kategorie 14 plus: L. Struhelková, K. Madajová. Trenérky L. Struhelková, B. Bujáčková, K. Mahdalová a V. Chmelařová děkují všem závodnicím za perfektní reprezentaci města, klubu a školy. Nyní již vrcholí příprava choreografií na vystoupení týmů. Poslední březnovou sobotu se na ně můžete těšit v Uh. Hradišti. Zase máme připraveny 3 skladby. -ChV- 18 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

19 SPORT Mladí sportovci města byli oceněni Ve velkém sále Domu dětí a mládeže proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších mladých sportovců, sportovních kolektivů a škol za minulý školní rok. Program zahájil ředitel DDM Aleš Řezníček, který krátce představil sportovní soutěže, které v rámci Uherskobrodské sportovní ligy (UBSL) probíhají. Tato dlouhodobá soutěž je velmi výjimečná, a to jak délkou svého trvání, tak počtem zapojených sportovců a organizátorů. Už jen prostá statistická data si zaslouží uznání. Ve školním roce 2012/13 se jen v rámci UBSL konalo 112 soutěží nejrůznějšího zaměření od fotbalu, florbalu, šplhu, hokeje, atletiky, volejbalu aj. Závodů se zúčastnilo 24 družstev všech kategorií od základních po střední školy. Aktivně se do nich zapojilo a sportovalo dětí. Oceněné sportovce a kolektivy přišel pozdravit také místostarosta Petr Vrána. Poděkoval všem učitelům základních a středních škol za ochotu a odpovědný přístup při zajišťování průběhu sportovních akcí pro děti a dětem vyslovil obdiv nad jejich výkony. Výsledky všech částí UBSL a charakteristiku oceněných sportovců z jednotlivých škol najdete níže. Každoročně bývá zvykem ocenit také osobnost, která svým nemalým podílem přispěla k organizaci této soutěže nebo se dlouhodobě věnuje mládežnickému sportu. V letošním roce toto ocenění převzal Libor Milička, nestor a živá legenda uherskobrodského sportovního světa. Bouřlivý potlesk přítomných dokazoval, že to byla volba více než správná. Ke krásné atmosféře slavnostního odpoledne přispělo i svižné a radostí z pohybu nabité vystoupení děvčat ze street dance kroužku Detroit. Nejlepší sportovci jednotlivých škol ZŠ MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ Eliška Mičová byla vždy oporou sportovní reprezentace školy. Díky svému přirozenému talentu vyniká hlavně v atletice. Pravidelně reprezentuje v bězích na krátké i dlouhé tratě. Je trojnásobnou vítězkou okresního přeboru ve Sprinterském víceboji. Za zmínku stojí její čas v běhu na 60 metrů 8,77 s. Je vůdčí osobností družstva, které reprezentuje školu v Okresním kole přespolního běhu. Pravidelně se umísťuje na stupních vítězů mezi jednotlivci. Je platnou členkou družstva v soutěži ve šplhu, v Poháru rozhlasu a ve štafetovém běhu na Olympijském dnu zdraví. Dosahuje pěkných výkonů i ve skoku vysokém. Sportu věnuje i volný čas. Je členkou plaveckého oddílu, její disciplínou je plavecký styl prsa a polohový závod. V krajských přeborech nikdy nechybí na stupních vítězů. Má 8 oddílových rekordů. Radek Jančář školu reprezentoval v celé řadě soutěží ve sportovních hrách - ve fotbalu, sálové kopané i florbalu. Velmi dobře se umísťoval i v atletických soutěžích ve sprintech a vytrvalostních závodech. Jeho nejlepší disciplínou je však skok vysoký, ve kterém obsadil na tradiční Vánoční laťce 2. místo. Vždy je platným členem družstva v soutěži ve šplhu, v Poháru rozhlasu, ve Sprinterském víceboji i v Okresním kole přespolního běhu. Letos je kapitánem a duší fotbalového týmu školy, který se probojoval do jarní části Coca Cola Cupu. Radek se ve svém volném čase věnuje především sportu, od 8 let je členem fotbalového oddílu ČSK. ZŠ POD VINOHRADY Beata Slavíčková je typem univerzálního sportovce. Problém jí nedělá žádná míčová hra, atletika ani gymnastika. Nejvíce na škole vynikala ve florbalu a atletických sprintech. Byla spoluhráčkou vícemistryň ve florbalu školních sportovních klubů. Nebyla jen oporou školních týmů, ale také hráčkou 1. AC Uherský Brod. Florbalku vyměnila v 8. třídě za kopačky a nyní hraje velmi úspěšně fotbal za ČSK. Za zmínku jistě stojí také její hostování v týmu fotbalistek Slovácka. Filip Šiška se vyprofiloval do podoby všestranného sportovce se zaměřením na rychlostně silové disciplíny. Ve škole patřil do silné atletické skupiny svých vrstevníků. Společně absolvovali řadu školních atletických soutěží a sbírali přední umístnění na místní, okresní i krajské úrovni. Vynikající je například jeho osobní rekord v běhu na 60 m 7,48 s, kterým zvítězil v okresním kole sprinterského víceboje Stejně kvalitní jsou i osobní rekordy v odrazových disciplínách: skok vysoký 167 cm, skok daleký 510 cm. Mezi nejlepší patřil i v atletickém čtyřboji a vítězství zaznamenal v roce 2013 také ve víceboji silovém. ZŠ NA VÝSLUNÍ Lucie Zábojová je všestranně sportovně nadaná. Školu mnohokrát reprezentovala v různých sportovních soutěžích. Její talent se odráží ve všech disciplínách. Výborných výsledků dosahovala hlavně v atletických závodech v běhu na 800m, ve skoku vysokém, ale též ve sprintu. Pravidelně se účastnila soutěží Poháru rozhlasu, atletického či sprinterského víceboje a šplhu. Vždy byla velmi silnou oporou i v kolektivních hrách, jako je košíková nebo florbal. Svojí účastí ve sportovních soutěžích dává příklad ostatním sportovcům naší školy, vyniká skromností a silným smyslem pro fair play. David Štětina již v šesté třídě mohl po kondiční stránce soupeřit se staršími spolužáky, což mu po získání nových dovedností umožnilo stát se jednou s nejuniverzálnějších osobností sportu školy. Nebývalé fyzické předpoklady a schopnost naučit se novému mu umožnily být pilířem ve všech sportovních disciplínách, ve kterých zdárně reprezentoval a spolu se svými spolužáky získal řadu úspěchů. Již v mladší kategorii získal 2. a 3. místo ve florbalovém Orion Cupu okrsku Uherský Brod. V tomto sportovním odvětví dosáhl i dalšího úspěchu 2. místo v okrskovém kole. Jeho další silnou stránkou je fotbal, basketbal a atletika. ZŠ KATOLICKÁ Štěpán Kapsa je nejlepším hráčem florbalového týmu školy, který čestně reprezentuje svoji školu a tento rok skončil na 3. místě v okrskové soutěži. Marie Škrdlíková byla v týmových atletických soutěžích první mezi všemi účastníky ve skoku dalekém a skoku do výšky. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a OA Michal Klusák svůj sportovní talent rozvíjel od dětství v místním hokejovém klubu, kde již od dorosteneckého věku získal tituly vítěz moravskoslezské ligy, které pro něj ale byly málo a s postupným přibýváním let rostla chuť i na vítěze krajské ligy v kategorii mužů. To se mu poštěstilo v sezoně 2012/2013, kde byl pevným článkem řetězu mužského týmu HC Uherský Brod. Michal se věnuje i dalšímu kolektivnímu sportu a pravidelně nastupuje za mužskou kategorii v týmu Tělovýchovné jednoty Tatran Havřice. Michalovi není žádný sport cizí, a proto reprezentoval školu v přespolním běhu, atletickém víceboji, ledním hokeji, florbalu a fotbalu. Tereza Rosíková vždy vynikala v atletice, ve které reprezentovala oddíl TJ Slovácká Slavia. Byla oporou ve školních soutěžích v rámci UBSL, a to zejména ve volejbalu a atletice. Sportovní talent vkládala i do dívčího fotbalového klubu v Nezdenicích. Tereza dává do každé hry maximum, je velkou týmovou hráčkou, má velké odhodlání bojovat až do zaznění finálního zapískání a svou vždy pozitivní a usměvavou náladu dokáže vnést mezi spolužáky. GYMNÁZIUM J. A. KOMENSKÉHO Družstvo florbalistek dosáhlo nádherného úspěchu, když na mistrovství republiky středních škol vybojovalo stříbrné medaile. Jejich cesta do finále začala v okresním a krajském kole, přes které suverénně postoupili. Ve finále děvčata základní skupinu vyhrála a dostala se do semifinále. Ve finále nastoupilo družstvo proti Gymnáziu Praha, Nad Alejí, jehož většina hráček hraje extraligu. Samotné utkání bylo velmi dramatické a skončilo výsledkem 5:1. I přes tuto porážku zanechaly Broďanky velmi dobrý dojem. O jejich kvalitách svědčí i to, že Kamila Pravcová byla s osmi brankami vyhlášena nejlepší střelkyní turnaje. Přespolní běh - V říjnu 2012 se probojovalo družstvo starších žáků gymnázia až do republikového finále v přespolním běhu, kde po bojovném výkonu nečekaně obsadilo vynikající 3. místo a nechalo za sebou 11 vítězů krajských kol. Na tomto mimořádném úspěchu se podíleli: Karel Lečbych, Martin Bařinka, Jiří Rezek, Jakub Rezek a český reprezentant a několikanásobný mistr ČR v orientačním běhu Vojtěch Sýkora. STŘEDNÍ ŠKOLA COPT Karel Vodák je talentovaným sportovcem, který hraje aktivně fotbal na úrovni krajských soutěží v místě bydliště. V rámci školních soutěží vyniká jak v atletických disciplínách, tak i v týmových soutěžích jako je fotbal, florbal, nebo volejbal. SOU UHERSKÝ BROD Marek Mančík je již od prvního ročníku oporou fotbalového družstva učiliště. Je velkým bojovníkem a svým zápalem pro hru vždy velkým přínosem pro tým. Výborně hraje také florbal a vyniká i atletickými schopnostmi. V současné době je aktivním hráčem kopané družstva mužů ČSK Uherský Brod. (Podrobné výsledky a více informací na www. ub.cz). Elen Sladká 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 19

20 SPORT Příběh Šárky Pančochové připomíná pohádku Až do svých 14 let žila v místě, kde lišky dávají dobrou noc. V té době ji znali jen spolužáci a její třídní učitel. Dnes ji lidé zastavují na ulici a žádají o podpis. Řeč je o třiadvacetileté drobné dívence, která to z malé zapadlé vísky Maršov (v obci trvale žije 23 osob pozn. autora) dotáhla až na sportovní vrchol. Snowboardistka Šárka Pančochová vybojovala na letošních olympijských hrách v Soči skvělé páté místo v disciplíně slopestyle, kde ji od medaile dělil jen malý krůček. Když ji na tiskové konferenci jeden z novinářů označil jako rodačku z Uherského Hradiště, okamžitě reagovala slovy: S Uherským Hradištěm mám společnou akorát tu porodnici. Já jsem rodačka z Maršova, zapadlé vesničky nedaleko Uherského Brodu. A jsem na to docela hrdá. Právě tam jsem prožila skvělé dětství. Prostředí připomíná spíš divočinu. Není tam žádná civilizace, jen samé lesy. Jízda na snowboardu je pro drsňáky. Prostředí, v němž jsem vyrostla, mě pro tento sport docela zocelilo. Je o vás známo, že jste začínala s florbalem. Kdy jste se rozhodla pro snowboarding? Je pravda, že florbal jsem hrála. Ale to je kolektivní sport a já chtěla vyzkoušet nějaký individuální. Nejdřív si koupil snowboard brácha a já ho chtěla samozřejmě taky. Dostala jsem ho od rodičů k Vánocům pod stromeček. Bavilo mě zkoušet různé triky a docela mi to šlo. Postupem času jsem se rozhodla věnovat skokům na prkně naplno. Je v tom kus svobody a díky tomuto sportu se podívá člověk také do světa. Zřejmě to byla správná volba, když jste to dotáhla až na olympiádu. Splnila jste si tak životní sen? Je skvělé, že tento sport je v olympijském programu. Kdyby tam snowboarding nebyl, těžko by se o něj v Česku někdo zajímal. Když jsem byla malá, ani ve snu by mě nenapadlo, že jednou pojedu na olympiádu. O splněném životním snu bude možné hovořit, až tu olympiádu jednou vyhraju. Můžu vám slíbit, že budu dělat všechno pro to, aby to nakonec vyšlo. Letos k tomu nebylo daleko. Hodně se hovoří o tom, že vás v Soči poškodili rozhodčí. Jak se na to díváte s odstupem času? Každý máme svůj job. Já se snažím zajet co nejlíp. Oni by měli hodnotit tak, aby mohli klidně spát. Zarážející na tom všem je skutečnost, že i soupeřky cítily vůči mně křivdu. Pak vás to samozřejmě mrzí dvojnásob. Ale teď už s tím nic nenadělám. Skončila jsem nakonec pátá, což je velmi dobrý výsledek a posun v kariéře o kus dál. Jaké jsou vztahy mezi snowboardistkami? Skvělé. My jsme vlastně jedna velká rodina, která se společně připravuje na vrcholné závody. Zkoušíme různé nové triky společně, což nás posouvá výkonnostně dál a dál. Soupeřkami jsme jen v daném závodě. Jinak se navzájem podporujeme. Je to dáno tím, že spolu trávíme hodně času. Kdo vám doma držel nejvíc palce? Určitě děda s babičkou. Babička dostala málem infarkt, když viděla jízdu na olympiádě. Ani se jí nedivím, mně po tom pádu také nebylo dvakrát nejlíp. Naštěstí to odnesla jen přilba, hlava zůstala celá. Pády k tomuto sportu prostě patří a určitě mě neodradí. Ten adrenalin, který skoky na prkně přinášejí, prostě ničím nenahradíte. Rodiče, kteří žijí v Anglii, mně také na dálku fandili, ale máma se zásadně dívá jen ze záznamu, aby neměla nervy. Jste známá tím, že část své výstroje dražíte. Půjdou věci z olympiády i letos do dražby? Dlouhodobě podporuji Nadaci Korunka z Luhačovic a budu v tom pokračovat i nadále. Všechny věci včetně prasklé přilby půjdou do dražby. Počítám, že i prkno. Když to pomůže dobré věci, není o čem přemýšlet. Od vedení Korunky jsem dostala talisman, který mě provázel po celou olympiádu. Objevila jste se v nominaci ankety Sportovec města Uherský Brod, jehož slavnostní vyhlášení se uskuteční ve středu 2. dubna. Zúčastníte se ho osobně? Jsem velice ráda, že si na mě Broďané vzpomněli. Před lety jsem tuto anketu vyhrála v juniorské kategorii. Tehdy jsem na vyhlášení nechyběla. Letos to nemůžu slíbit, neboť mám hodně nabitý sportovní program. Patřím do sportovní stáje Red Bull a musím dodržovat určitá pravidla. Dá se říct, že nejsem pánem svého času. Pokud by to přece jen vyšlo, tak přijedu, ale v tuto chvíli to nemůžu slíbit. Petr Zpěvák 1. AC UB LÍDREM PRVOLIGOVÉ NADSTAVBY Zděšení, překvapení, euforie. Tyto pocity postupně prožily juniorské florbalistky 1. AC na svém posledním ligovém turnaji v Ostravě. 1. AC UB TEMPISH FBS Olomouc 4:3 Olomoucký tým nastoupil do zápasu oslabený. Jejich trenérka měla pouze osm hráček do pole. Přesto Olomouc zatlačil na Broďanky a rychlými akcemi ničil obranu 1. AC. V polovině zápasu Brod prohrával už 1:3 a nevypadalo to na zisk bodů. Ovšem ve třetí části se Brod nadechl k závěrečnému náporu a z obrovského tlaku vytěžil maximum. V posledních minutách zápasu dokázal stav otočit a připsal si vítězství, na které to v průběhu zápasu nevypadalo. 1. AC UB 1.SC WOOW Vítkovice 3:0 Vítkovice jsou dlouhodobě nejobávanějším soupeřem. V minulém duelu rozdrtily tým z Uherského Brodu sedmigólovým nářezem. Trenér i hráčky si uvědomili chybu, kterou minule udělali, a nastoupili s jiným pojetím. Vítkovice se nemohly dostat do vyložených šancí, chybovaly na středu a nedokázaly odolat rychlým brodským nájezdům. Broďanky hrály v euforii. Měly vynikající náladu a libovaly si, jak zvolená taktika vychází. V závěru už bylo jasné, že Vítkovice nemají sílu na obrat, a Broďanky si vychutnávaly pocity vítězek. Ze silné trojky ve složení UB-Vítkovice-Opava tak jen Broďanky získaly plný počet bodů. To je pro juniorky 1. AC velmi, velmi dobré. Čekají je už jen dva zápasy nadstavbové části a k prvnímu místu a postupu do bojů o titul Mistra republiky jim stačí uhrát jediné vítězství. Pokud se to podaří, tak bude brodský tým v nejlepší trojce republiky a zajistí si tak přímý postup do osmičlenného play off, bez nutnosti hrát kvalifikační zápasy. Bonusem pak je, že v úvodních zápasech nemůžou narazit na tým z nejlepší trojky. Poslední turnaj sehrají Broďanky téměř doma. V Bojkovicích nastoupí v sobotu proti Žďáru nad Sázavou a Opavě. Tomáš Králík Basketbalisté bojovali o udržení II. ligy V sobotu 22. února nastoupil ve sportovní hale "A" tým basketbalového klubu BK TJ Uherský Brod k důležitému utkání 2. ligy proti silnému soupeři BCM Ostrava. Domácí tým se musel poprat o důležité body pro zachování II. ligy pro příští sezonu. Do konce zbývají poslední 4 kola. Proto byly oba víkendové zápasy se silnými soupeři velmi důležité. Vytěžili jsme 50% možného. I jedno vítězství má velký význam," říká Ivo Mikulec z BK Spartak. BK Spartak BCM Ostrava 76:64 (37:38) Domácí fanoušci přišli ve velkém počtu, včetně starosty Patrika Kunčara a místostarosty Petra Vrány. Diváci zaplnili halu a vytvořili skvělou atmosféru, jakou brodská sportovní hala dlouho nezažila. Úvod nebyl z naší strany nijak oslnivý. Broďani začali opatrně s vědomím významu utkání. Po šňůře několika úspěšných střel soupeře prohrávali o 6 bodů a trenér Mikel hru musel přerušit oddechovým časem. Neúnavné publikum neutichlo. Naopak přidalo a tlačilo své hráče dopředu. Brodský tým zpřesnil střelbu a po několika úspěšných trojkách postupně přebíral otěže utkání do svých rukou. Dobré obranné doskoky v kombinaci s větší úspěšností střelby pomáhaly držet Ostravu na uzdě. Domácí se dobře bránili rychlým protiútokům a dávali si pozor na hlavní střelce BCM. Před poslední čtvrtinou vedli o 5 bodů. Takticky velmi dobře hráli na dlouhé útoky a nechávali plynout čas, který se z pohledu ostravských rychle krátil. Aplaudující publikum bylo spokojeno s předvedeným výkonem i ziskem dvou bodů a přehlušilo závěrečný hvizd rozhodčích. Body: Mičunek 21, Dostál 20, M. Ihring 17, Formánek 10, Kratěna 8 BK Spartak Sokol Karviná 57:64 (26:31) K nedělnímu utkání nastoupili naši ve zcela jiné sestavě. Z pracovních důvodů chyběli na lavičce kapitán Jiří Kratěna a Rostislav Mikel. Ze sobotního souboje si odnesl zranění kotníku Michael Dostál, který tak mohl pouze přihlížet. Obrázek utkání vůbec nepřipomínal sobotní výkon. Když jsme nastupovali do 2. čtvrtky s deficitem 13 bodů, nevypadalo to dobře. Kluci zabrali, vyhráli 2 čtvrtinu 19:11 a poločas 26:31 dával naději. Bohužel se nám již nepodařilo rozdíl dotáhnout a oslabená sestava v souboji s Karvinou neuspěla," dodal Ivo Mikulec. Body: M. Ihring 19, Mičunek 16, D. Ihring 7, Formánek 6, Povolný 4, Šácha 3, Gavala 2 -im-, -mva- 20 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě Zápis z jednání sportovní komise, konané dne 17. 1. 2011 na Městském úřadě v Uh. Brodě Přítomni: dle prezenční listiny Program: l. Zahájení 2. Volba předsedy komise 3. VFP rok 2011 4. Sportovec roku 5.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Odbor projektového řízení. Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Odbor projektového řízení. Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor projektového řízení Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010 Datum: únor 2011 Předkládá: Ing. Josef Rusek, vedoucí odboru projektového řízení Obsah: 1. Základní

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu. 3. dubna 2015

Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu. 3. dubna 2015 Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu 3. dubna 2015 Členění odboru Sekretariát Právník Stížnosti 5 Vedoucí odboru PaedDr. Libor Lenčo Oddělení správy škol PaedDr. Stanislava Šmídová 14 Oddělení

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno 19/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/25753-15/dagm ORRI/3510-2015 V Rumburku dne 27.07.2015 Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více