Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA BYLA SCHVÁLENA ČLENSKOU SCHŮZÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DNE 23. května 2009

2 Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, předkládáme Vám třetí výroční správu občanského Sdružení MLADÍ PRO DOBŘANY. Jak napovídá název Sdružení, jsme mladí (když už ne úplně ne věkem, tak rozhodně duchem) a jsme pro Dobřany. Obojí samozřejmě platí a pevně si zatím stojíme. Naše sdružení ještě stále rozhodně patří k nejmladším občanským sdružením vzniklým na území města Dobřany. Vzniklo fakticky 17. listopadu roku 2005, kdy se konala ustavující schůze sdružení. Po právní stránce jsme vznikli v březnu 2006, kdy jsme byli dle zákona registrováni Ministerstvem vnitra České republiky. Orgány našeho občanského sdružení jsme si zvolili na členské schůzi na konci března roku Slovo Mladí v názvu není prioritně o našem věku (i když jsme vesměs mladí lidé), ale je především o smýšlení, elánu, nadšení či umu každého z nás členů, který chceme uplatnit správným směrem a ve prospěch veřejnosti ve prospěch dobrých věcí. Dobřany v názvu jasně svědčí o naší lokalizaci, působení nebo bydlišti našich členů, naše působení je tedy v Dobřanech a jeho dvou místních částech, Šlovicích a Vodním Újezdě. A to i přes to, že naše oficiální působnost jako občanského sdružení zakotvená ve stanových je územní působnost správního obvodu pověřené obce Dobřany. Protože jsme si vědomi alespoň základních povinností organizací našeho typu, předkládáme Vám naši již třetí výroční zprávu. Stejně jako první a druhá zpráva se snaží být stručná a jasná a co nejvíce popsat naši činnost, naše zaměření, naše názory a postoje. Za případné formální nedostatky, které naše třetí výroční zpráva obsahuje se omlouváme, stále se učíme vytvářet nezbytné dokumenty, které solidní neziskové organizace mají mít. To, že chceme být solidní a chovat se slušně, jak v souladu s právem tak i zavedenými základními morálními pravidly je náš cíl. Takto chceme vystupovat navenek jako celé občanské sdružení. Za všechny Mladé pro Dobřany Vás zdraví Marek Sýkora předseda 2

3 I d e a a c í l e s d r u ž e n í Idea našeho občanského sdružení je naznačena již v úvodu naší výroční zprávy. Hlavní ideou je využít našich schopností, dovedností, elánu a umu ve prospěch dobrých věcí, ve prospěch slušných a poctivých obyvatel našeho krásného města, ve prospěch města Dobřany a jeho místních částí Šlovice a Vodní Újezd. Cílem sdružení je prostřednictvím členů sdružení, jejich konáním přispět k rozumnému rozvoji města Dobřany a jeho místních částí Šlovice a Vodní Újezd beroucí v potaz všechny zjevné i skryté potřeby lidí a území města, aktivně se zapojovat do: Veřejného života na území města Dobřany s cílem přispět aktivitou členů sdružení ke správě věcí veřejných na území města Dobřany a aktivitě ve prospěch podpory spolkového života obyvatel města Dobřany, zejména těch, které jsou zaměřeny na mládež. Kulturního a společenského života obyvatel města Dobřany a území správního obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany. Svoji aktivitou přispívat k rozvoji města Dobřany, jeho pozitivní prezentaci v rámci města i vně města. Účastnit se projektů a aktivit, které směřují k rozvoji města Dobřany a k rozvoji občanské společnosti ve městě Dobřany a území správního obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany. Spolupracovat se všemi subjekty působícími na území města Dobřany a území správního obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany, s orgány veřejné správy a ostatními organizacemi, které mají vliv na rozvoj města Dobřany a občanské společnosti. Ochrany životního prostředí, ochrany krajiny, krajinného rázu a oblasti odpadového hospodářství na území města Dobřany a území správního obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany. 3

4 Formy, kterými prosazujeme své názory a schopnosti jsou prostřednictvím právě občanského sdružení a rovněž i prostřednictvím společně připravené a podané kandidátky nezávislých kandidátů do komunálních voleb, které se konaly na podzim loňského roku. Přímou prací v orgánech města Dobřany můžeme náš pohled na věci veřejné, naše schopnosti a myšlení uplatnit ještě více. Obecné formy jsou jakékoli, nikdy však ty, které překračují zákonné a pokud možno rovněž morální hranice. Je však nutné podotknout, že naše občanské sdružení, jeho činnost samotná nesmí být a z našeho pohledu ani není spojována s nezávislou kandidátkou či jinak s politikou jako takovou, byť je jen na komunální úrovni. S t r u č n á h i s t o r i e s d r u ž e n í Naše sdružení vzniklo na zakládající členské schůzi symbolicky na den mladých (tedy konkrétně na den boje studentů za svobodu), a to 17.listopadu roku Zvolili jsme přípravný výbor, projednali a schválili stanovy sdružení a ty poté poslali k registraci sdružení na Ministerstvo vnitra České republiky. Zaregistrováno dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, bylo naše sdružení dne 10. března Orgány sdružení byly zvoleny dne 30. března Od tohoto data, tedy fakticky plnoprávně a plnohodnotně naše občanské sdružení vzniklo a funguje, tedy o něco málo více než je jeden kalendářní rok. 4

5 Č i n n o s t s d r u ž e n í v r o c e Považujeme za velmi nutné, aby si všichni, kteří se seznámí s touto výroční zprávou uvědomili skutečnost, že všichni členové našeho sdružení mají své řádné zaměstnání, studují nebo jsou na mateřské dovolené, tedy že nejsme sdružení postavené na profesionální či poloprofesionální úrovni, tedy nezisková organizace, která má své zaměstnance byť jen například na poloviční úvazek. Kromě toho má většina našich členů vlastní rodiny (stále se rozšiřujeme, což je výborné) a ještě je členy i řady jiných dobrovolných občanských sdružení (skoro všichni), takže od toho se odvíjí i aktivita a vlastní činnost Občanského sdružení Mladí pro Dobřany. Už tento fakt svědčí o skutečnosti, že je nutné poděkovat našim členům za to, že si pro Mladé pro Dobřany najdou chvilku volného času. V roce 2008 se naše sdružení sešlo k celkem osmi pravidelným členským schůzím. Jednou z nich, ta květnová byla výroční a kromě jiného na ni byla schválena naše druhá výroční zpráva. Účast na schůzkách byla zhruba poloviční, někteří členové se schůzek zúčastnily skoro ve sto procentech na rozdíl od čtyř členů, kteří se nezúčastnili ani jediné schůzky. V roce 2008 vstoupili do našeho sdružení dvě nové členky, paní Jiřina Sobotková a paní Alena Smetanová. Sdružení má tak nově celkem 19 členů. Hlavní naše činnosti, které jsme v roce 2008 realizovali, byli akce zaměřené především na děti, mládež a ostatní veřejnost v našem městě a jeho dvou obcí, Šlovic a Vodního Újezda. Provozujeme naši informativní nástěnku v Lidické ulici, na boční straně domu čp. 117, která spolu s webovými stránkami slouží jako informační zdroj pro veřejnost. Především jsou na ní pozvánky na naše akce. 5

6 Naší první velkou opravdovou akcí bylo pořádání již třetí Velké ceny města Dobřany v kárkování! V rámci dětských dnů plných soutěží pro děti 25. května ve Šlovicích a 1.června v Dobřanech se konaly dvě velké ceny v kárkování, které pořádalo naše občanské sdružení. První byla pochopitelně Velká cena v kárkování obce Šlovice, která měla ještě větší úspěch než v roce Ponechali jsme trasu z roku 2007, počasí nám také velmi přálo a naší akce se zúčastnilo celkem 31 posádek (o deset více než v roce 2007), většinou rodičů jako Tahounů a dětí jako Vozců. O týden později se na náměstí v Dobřanech konala "Velká cena města Dobřany v kárkování". Měla opět nečekaný úspěch, který byl ve velkém zájmu dětí o tuto velmi zajímavou soutěž. Celkem osm pořadatelů z našich řad nestíhalo obrovskému náporu dětí a zájmu p účast v naší soutěži po dobu skoro čtyř hodin! Soutěže se zúčastnilo neuvěřitelných 106 posádek (o pět více než v roce 2007), což je asi maximum, více se nedá snad stihnout. Nejlepší tři posádky ve Šlovicích a pět posádek z Dobřan bylo odměněno jistě velmi zajímavými cenami. Základním hodnoceným ukazatelem byl čas ujetí celé dráhy. Čím rychlejší, tím lepší čas. Naměřený čas však mohly navyšovat trestné sekundy za nepřejetí překážek, špatně sešlapanou či do kontejneru nevhozenou PET láhev nebo míra vylité vody za jízdy z naplněné odměrky. Všem dětem, kteří se ať už jako Tahouni či jako Vozci velkého kárkového klání zúčastnily patří velký dík. Jejich snaha byla opravdu velká a urputná. Zvláštní dík za účast pak jistě patří dětem z dětského oddělení Psychiatrické léčebny, které do soutěže stejně jako v loňském roce bezvadně zapadly a jejich výsledky patřily rozhodně k těm lepším. Celkem se tak našeho kárkování zúčastnilo minimálně 274 většinou dětí a jejich rodičů! Na základě iniciativy našich členů jsme již podruhé připravili a díky našim zástupcům navrhli orgánům města Grantový dotační titul města Dobřany na podporu aktivit především těch, kteří mají chuť něco ve volném čase bez nároku na finanční prospěch udělat pro ostatní a zejména pro děti, tedy asi tak jako naše Občanské sdružení. Cílem grantového dotačního titulu města Dobřany je obohacení 6

7 kulturního a společenského života obyvatel a veřejnosti ve městě Dobřany a jeho místních částí Šlovice a Vodní Újezd formou podpory, budování a propagace veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a spolkových organizací a ostatních subjektů ve městě Dobřany. Zvláštní zřetel je na podporu aktivit ve prospěch dětí a mládeže. Podpora je soustředěna na podporu projektů v pěti oblastech: Kultury, Sportu a tělovýchovy, cestovního ruchu a turistiky, veřejně prospěšných činností a environmentálního vzdělávání a osvěty. Na celý dotační titul se podařilo z rozpočtu města uvolnit 300 tisíc Kč a získat podporu a souhlas Zastupitelstva města. Dotační titul byl vyhlášen v únoru roku 2008, podáno bylo 17 žádostí o příspěvek a šstnáct žádostí uspělo. Považujeme to za velký úspěch. Je nutné připomenout, že právě z důvodu, že jsme tento dotační titul vymysleli a připravili všechny nezbytné dokumenty, nepovažovali jsme za vhodné, abychom se ho sami jako žadatelé o finanční prostředky ucházeli, byť jeho zaměření je nám jak se říká šité na míru!. V rámci tradiční Dobřanské poutě 14.června 2008 jsme pomáhali už počtvrté organizačně zajistit využití všech klasických i nových atrakcí kolotočů ze strany dětí, pro které město Dobřany a společnost zajišťující a provozující všechny atrakce umístěné v prostoru sportovní haly připravili tzv. točení na kolotoči zdarma po dobu dvou hodin. Naším úkolem bylo co nejlépe zajistit, aby se zhruba 300 kolotočůchtivých dětí ve věku od dvou do skoro 18 let spravedlivě vystřídalo na všech atrakcích a zároveň kontrolovat to, zda se vůbec mohou této akce účastnit na základě kartičky, kterou získali účastí na všech atrakcích v rámci dětského dne. Jistě si všichni dovedou představit, že i když se jednalo o pouhou hodinu a půl, nebyl to zrovna snadný úkol, je nutné zmínit, že dobřanských dětí je velmi mnoho a jsou hodně živé.! Opticky si myslíme, že se snad všichni vydováděli na atrakcích dostatečně. Tato výpomoc byla v roce 2008 poslední, od roku 2009 se počítá s jiným konceptem využití atrakcí ze strany dětí zdarma a naše potřeba koordinace nebude muset být, což je jistě chvályhodné! Poslední víkend v srpnu, srpna 2008 jsme se velmi aktivně zúčastnili oslav založení města Dobřany v rámci nového festivalu Radbuza Fest Festival byl třídenní a My jsme jako občanské sdružení měli kompletně na starost 7

8 aktivity v rámci nedělního dopoledne 31.srpna. jednalo se o zajištění akce pod názvem Hasiči a záchranka dětem, takže akce ve spolupráci s hasiči a to jak našimi dobrovolnými, tak hasiči profesionálními a stejně tak ze Záchrannou službou Plzeňského kraje. Díky dobré přípravě a velmi skvělému přístupu hasičů a lidí ze záchranky se akce velmi povedla. Byla zajímavá, poutavá a myslíme si, že zhruba dvě stovky účastnících se diváků si přišli na své. Velkou pochvalu zasluhují naše dámy, které se nebály aktivně se zúčastnit módní přehlídky hasičských uniforem a nejrůznějších hasičských obleků. V září jsme pořádali z jara díky nedostatku termínů přeložený druhý ročník byl Petangového turnaje dvojic pro děti a jejich prarodiče Junioři and Senioři 2008, který se konal dne 20.září 2008 na petangovém hřišti oddílu petangu při Tělovýchovné jednotě Dobřany. Díky naprosto výraznému úspěchu prvního ročníku turnaje jsme tento druhý ročník poněkud podcenili a to zejména v propagaci turnaje a proto se ho zúčastnilo pouze deset dvojic. I přesto turnaj proběhl v naprosto klidné a příjemné atmosféře. Pro všechny hráče jsme spolu s oddílem petangu připravili občerstvení zdarma a samozřejmě velmi hodnotné ceny pro vítěze (mimo jiné nové sady netangového nádobí ). Stejně jako v předloňském roce si všichni přítomní členové našeho sdružení po skončení turnaje zahráli se členy oddílu petangu vlastní miniturnaj. Poslední naši velkou akcí v roce 2008 bylo pořádání a organizace již druhého Rockového bálu, který se konal v sobotu 15. listopadu 2008 v kulturním domě Psychiatrické léčebny v Dobřanech. Z hlediska organizace to byla asi naše nejnáročnější akce roku a podíleli se na ní všichni naši aktivní členové. Díky sponzorům, kterým děkujeme (jejich jména jsou uvedena v jiné části této zprávy), jsme získali do tomboly 225 cen, z toho 20 opravdu pěkných, které se losovaly přímo na pódium. Nejdůležitější věc bálu tedy pořádnou rockovou muziku zajistila v Dobřanech velmi populární kapela Anakonda Benda, tedy stejně jako v roce 2007 a stejně skvěle. O bál byl opět obrovský zájem a kapacitu sálu bychom nejméně třikrát vyprodali. Reakce velké části přítomných hovořily o tom, že Rockový bál je pro Dobřany opravdu velmi úspěšná akce. Poděkování za organizaci zaslouží zejména naše dámy a pak se sluší jmenovat společnost bpress s.r.o., která se kromě sponzoringu bálu podílela i na jeho organizaci. 8

9 Z á m ě r y s d r u ž e n í p r o r o k Pro rok 2009 je naším záměrem pokračovat v úspěšných akcích zaměřených zejména na děti a veřejnost z roku 2008, především pak: 1. Chceme znovu inovovat a znovu prosadit vyhlášení Grantového dotačního titulu města Dobřany na podporu aktivit zejména neziskového charakteru na rok 2009, především přidat jako oblast možné podpory mimoškolní vzdělávání vybraných cílových skupin. 2. Znovu uspořádat již třetí ročník Petangového turnaje pro seniory a jejich vnoučata (23. Května 2009). 3. Uspořádání 3.ročníku Velké ceny obce Šlovice v kárkování dětí i rodičů s datem sobota, 30. května 2009 a místem konání u hasičské zbrojnice ve Šlovicích.. 4. Uspořádání Velké ceny města Dobřany v kárkování dětí a rodičů - 3.ročník v rámci Dne dětí v neděli dne na ploše v areálu bývalých kasáren (z důvodu rekonstrukce Dobřanského náměstí). 5. Pomoci při organizaci Radbuza festu 2009 dne 30.srpna Uspořádat třetí Rockový ples v Dobřanech dne Nově chceme vlastní prací pomoci občanské iniciativě obnovy Martinského vrchu a Kamínku, procházkových tras v tomto prostoru včetně obnovy kapličky na Kamínku, a to minimálně dvěma půldenními brigádami. 8. Stejně nově chceme pomoci spoluorganizátorsky Dobřanským fotbalistům při jejich první ročníku obnovené Benátské noci dne 1.srpna Naším cílem je rovněž pomoci ostatním sdružením a spolkům v Dobřanech, najít vhodný prostor pro naše setkání, zmodernizovat internetové stránky sdružení, znovuobnovit informační nástěnku sdružení. 9

10 Z p r á v a o h o s p o d a ř e n í s d r u ž e n í v r o c e Příjmy ,27 Kč Příjmy OS Mladí pro Dobřany jsou tvořeny jen z peněz, které se vybraly formou členských příspěvků, dary, zúčtováním kladných úroků na bankovním účtu a prodejem vstupenek a lístků do tomboly na Rockovém bále. Výše členských příspěvků je 200 Kč /rok. Ti, kteří jsou zároveň zastupiteli Města Dobřany je výše Kč/rok.. Celkem se v roce 2008 vybralo na členských příspěvcích Kč, darem sdružení obdrželo částku Kč (více upřesní tabulka č. 1 a 2), zúčtováním kladných úroků 150,27 Kč a příjem z Rockového bálu činil Kč (viz. tabulka č. 3). Tabulka č. 1: Členské příspěvky za rok 2008 (v Kč) Jméno Částka na rok Zaplaceno Nezaplaceno Marek Sýkora * Martin Sobotka Lenka Tomanová Jiřina Sobotková Milan Dvořák Petr Úbl Zuzana Štychová Michal Balvín Michal Trdlička Markéta Dvořáková Jan Šváb Radek Smetana Alena Smetanová Jana Bednářová Soňa Sypalová Libor Kolář Michal Pokorný David Toman Marcel Pastuch Celkem *neuhrazeno na základě usnesení členské schůze Tabulka č. 2: Dary za rok 2008 (v Kč) Jméno Částka Bpress agency s.r.o Celkem

11 Tabulka č. 3: Bilance akce Rockový bál (v Kč) Rockový bál příjmy výdaje prodej lístků(120 ks) tombola (500 ks) Anakonda Benda plakáty tisk 600 autorská odměna OSA pronájem sálu+pohoštění kapely MěÚ Dobřany-poplatek vstupné (2%) 305 celkem zisk Výdaje Kč OS Mladí pro Dobřany nejvíce ovlivnil Rockový bál, který tvořil podstatnou část výdajů v roce Podrobné informace k výdajové části jsou uvedeny v tab. č. 4. Tabulka č. 4: Výdaje za rok 2008 (v Kč) Popis výdaje Částka Bankovní poplatky 504 Účetnictví + přiznání k dani 700 Akce Dětský den Hosting + Domena 740 Akce Pétanque J+S Akce Rockový bál Celkem Celkový zisk za rok Kč Hotovost v pokladně k Kč Zůstatek účtu k ,38 Kč Daňové přiznání bylo řádně podáno

12 O r g á n y s d r u ž e n í Nejvyšším orgánem Občanského sdružení je členská chůze, na které má každý svůj hlas, své řádné hlasovací právo. Občanské sdružení Mladí pro Dobřany mělo v roce 2007 celkem 17 členů. Výkonným orgánem je výbor sdružení, který tvoří zástupci sdružení: Předsedou našeho sdružení, který zastupuje sdružení navenek je Bc. Marek Sýkora, který je povoláním projektový manažer u neziskové společnosti podporující rozvoj měst a obcí. Je zároveň členem Rady a Zastupitelstva města Dobřany, aktivně spolupracuje s Tělovýchovnou jednotou Dobřany. Místopředsedou sdružení, který spolu s předsedou reprezentuje sdružení navenek je Bc. Martin Sobotka. Jeho povoláním je tiskový mluvčí největší elektrárenské společnosti v České republice, konkrétně oblasti západních Čech. Je rovněž členem Rady a Zastupitelstva města Dobřany, a kromě našeho sdružení je členem Sboru dobrovolných hasičů Dobřany, kde má na starosti výchovu malých hasičů. Pokladníkem sdružení, naší ministryní financí, která se stará o kompletní hospodaření sdružení je paní Bc. Lenka Tomanová, toho času na mateřské dovolené, předtím čerstvě vystudovaná absolventka Pedagogické fakulty v Plzni. Kromě své nové rodiny se věnuje terapeutické pomoci postiženým dětem prostřednictvím svého bezvadně vycvičeného psa. Členem výboru a mimo stanovy výkonným místopředsedou je pan Petr Úbl. Je technikem v jedné společnosti, která z velké části zaměstnává invalidní občany a má vlastní bigbeatovou dobřanskou kapelu. Posledním členem pětičlenného výboru je pan Michal Trdlička. Je zástupcem místní části města Dobřany Šlovice, jeho povoláním je autoelektrikář a je předním, velmi aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů Šlovice a požární jednotky Šlovice. Sbor dobrovolných hasičů Šlovice jsou jediným spolkem v této obci, o to více však aktivním, nebojícím se hýbat děním ve Šlovicích. 12

13 P o d ě k o v á n í Prostřednictvím této cesty chceme poděkovat všem jedincům a institucím, se kterými jsme v roce 2008 spolupracovali a všem, kteří nám alespoň trošku fandí a podporují nás. Zdůraznit chceme Město Dobřany, Městské kulturní středisko Dobřany, petangový oddíl Tělovýchovné jednoty Dobřany v čele s prezidentem oddílu Zdeňkem Dubanem, společnost bpress s.r.o. Především se však sluší poděkovat všem našim členům, za jejich aktivitu a podporu a pomoc při fungování našeho občanského sdružení. Za podporu při pořádání druhého Rockového bálu děkujeme těmto subjektům: Autoelektro Trdlička Šlovice Autoopravna pan Šagát bpress s.r.o. mediální agentura Cafe La Rose Plzeň Cukrárna a kavárna "U Broučků" Daytona bar Stod Dobřanské pekařství, s.r.o. Dřevoprodej Šlovice Hudební vydavatelství AVIK Kadeřnictví Monika Sochorová Malý, stavební a montážní společnost s r.o. Manikúra a pedikúra Lída Schöberlová Marcel Pastuch podlahářské práce MONTOP pan Miroslav Plaček Potřeby pro domácnost Růžena Mašková Pivnice HÁJEK-HÁJKOVÁ Pivovar - Restaurant - Hotel Modrá Hvězda Pohostinství Miroslav Homr Podlahářské práce Štych Potraviny Celek František Cajthaml Rádio Kiss Proton Restaurace Beseda Restaurace a vinárna Na Růžku Řeznictví-uzenářství Václava Opatová Řeznictví a uzenářství U Radnice Servis Chlumčany, s.r.o. Stavební firma Lecjaks, s.r.o. Večerka Dobřanka - MILI + MIRI, KOLÁŘ + KOLÁŘOVÁ West Club Libor Šebek 13

14 K o n t a k t n í a i d e n t i f i k a č n í d a t a a ú d a j e Občanské sdružení Mladí pro Dobřany Lipová 48/825, Dobřany Kontaktní osoby: Bc. Marek Sýkora Předseda občanského sdružení Telefon: Bc. Martin Sobotka Místopředseda občanského sdružení Telefon: Z á v ě r Jak je uvedeno již na první stránce této výroční zprávy, byla jednomyslně schválena na výroční členské schůzi Občanského sdružení Mladí pro Dobřany, která se konala dne 23. května 2009 v Dobřanech. Tato výroční zpráva je oficiálním veřejným dokumentem Občanského sdružení a je zveřejněna na internetových stránkách sdružení: 14

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka Zpravodaj Města Litomyšle 5. května 2011 Ročník XXI. 5 Litomyšl Japonsku Ganbare Nippon! Go, go Japan! Záběry zpustošených částí Japonska obletěly celý svět a nenechaly snad nikoho chladným. Reaguje rovněž

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem

O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem 05-2014 O javornický vánoční strom MĚSTSKÝ se postarali ÚŘAD JAVORNÍK andělé s Mikulášem I v Javorníku se první adventní neděli slavnostně rozsvítil vánoční strom. Před několika dny se z jedné z javornických

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

LEDNOVÉ POVODNĚ V DOBŘANECH

LEDNOVÉ POVODNĚ V DOBŘANECH číslo 2 únor 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností LEDNOVÉ POVODNĚ V DOBŘANECH PODČÁRNÍK Zajímavým přátelským sporem bublajícím v Dobřanech je pře optimistů a škarohlídů o to, jaký je

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více