Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA BYLA SCHVÁLENA ČLENSKOU SCHŮZÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DNE 23. května 2009

2 Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, předkládáme Vám třetí výroční správu občanského Sdružení MLADÍ PRO DOBŘANY. Jak napovídá název Sdružení, jsme mladí (když už ne úplně ne věkem, tak rozhodně duchem) a jsme pro Dobřany. Obojí samozřejmě platí a pevně si zatím stojíme. Naše sdružení ještě stále rozhodně patří k nejmladším občanským sdružením vzniklým na území města Dobřany. Vzniklo fakticky 17. listopadu roku 2005, kdy se konala ustavující schůze sdružení. Po právní stránce jsme vznikli v březnu 2006, kdy jsme byli dle zákona registrováni Ministerstvem vnitra České republiky. Orgány našeho občanského sdružení jsme si zvolili na členské schůzi na konci března roku Slovo Mladí v názvu není prioritně o našem věku (i když jsme vesměs mladí lidé), ale je především o smýšlení, elánu, nadšení či umu každého z nás členů, který chceme uplatnit správným směrem a ve prospěch veřejnosti ve prospěch dobrých věcí. Dobřany v názvu jasně svědčí o naší lokalizaci, působení nebo bydlišti našich členů, naše působení je tedy v Dobřanech a jeho dvou místních částech, Šlovicích a Vodním Újezdě. A to i přes to, že naše oficiální působnost jako občanského sdružení zakotvená ve stanových je územní působnost správního obvodu pověřené obce Dobřany. Protože jsme si vědomi alespoň základních povinností organizací našeho typu, předkládáme Vám naši již třetí výroční zprávu. Stejně jako první a druhá zpráva se snaží být stručná a jasná a co nejvíce popsat naši činnost, naše zaměření, naše názory a postoje. Za případné formální nedostatky, které naše třetí výroční zpráva obsahuje se omlouváme, stále se učíme vytvářet nezbytné dokumenty, které solidní neziskové organizace mají mít. To, že chceme být solidní a chovat se slušně, jak v souladu s právem tak i zavedenými základními morálními pravidly je náš cíl. Takto chceme vystupovat navenek jako celé občanské sdružení. Za všechny Mladé pro Dobřany Vás zdraví Marek Sýkora předseda 2

3 I d e a a c í l e s d r u ž e n í Idea našeho občanského sdružení je naznačena již v úvodu naší výroční zprávy. Hlavní ideou je využít našich schopností, dovedností, elánu a umu ve prospěch dobrých věcí, ve prospěch slušných a poctivých obyvatel našeho krásného města, ve prospěch města Dobřany a jeho místních částí Šlovice a Vodní Újezd. Cílem sdružení je prostřednictvím členů sdružení, jejich konáním přispět k rozumnému rozvoji města Dobřany a jeho místních částí Šlovice a Vodní Újezd beroucí v potaz všechny zjevné i skryté potřeby lidí a území města, aktivně se zapojovat do: Veřejného života na území města Dobřany s cílem přispět aktivitou členů sdružení ke správě věcí veřejných na území města Dobřany a aktivitě ve prospěch podpory spolkového života obyvatel města Dobřany, zejména těch, které jsou zaměřeny na mládež. Kulturního a společenského života obyvatel města Dobřany a území správního obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany. Svoji aktivitou přispívat k rozvoji města Dobřany, jeho pozitivní prezentaci v rámci města i vně města. Účastnit se projektů a aktivit, které směřují k rozvoji města Dobřany a k rozvoji občanské společnosti ve městě Dobřany a území správního obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany. Spolupracovat se všemi subjekty působícími na území města Dobřany a území správního obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany, s orgány veřejné správy a ostatními organizacemi, které mají vliv na rozvoj města Dobřany a občanské společnosti. Ochrany životního prostředí, ochrany krajiny, krajinného rázu a oblasti odpadového hospodářství na území města Dobřany a území správního obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany. 3

4 Formy, kterými prosazujeme své názory a schopnosti jsou prostřednictvím právě občanského sdružení a rovněž i prostřednictvím společně připravené a podané kandidátky nezávislých kandidátů do komunálních voleb, které se konaly na podzim loňského roku. Přímou prací v orgánech města Dobřany můžeme náš pohled na věci veřejné, naše schopnosti a myšlení uplatnit ještě více. Obecné formy jsou jakékoli, nikdy však ty, které překračují zákonné a pokud možno rovněž morální hranice. Je však nutné podotknout, že naše občanské sdružení, jeho činnost samotná nesmí být a z našeho pohledu ani není spojována s nezávislou kandidátkou či jinak s politikou jako takovou, byť je jen na komunální úrovni. S t r u č n á h i s t o r i e s d r u ž e n í Naše sdružení vzniklo na zakládající členské schůzi symbolicky na den mladých (tedy konkrétně na den boje studentů za svobodu), a to 17.listopadu roku Zvolili jsme přípravný výbor, projednali a schválili stanovy sdružení a ty poté poslali k registraci sdružení na Ministerstvo vnitra České republiky. Zaregistrováno dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, bylo naše sdružení dne 10. března Orgány sdružení byly zvoleny dne 30. března Od tohoto data, tedy fakticky plnoprávně a plnohodnotně naše občanské sdružení vzniklo a funguje, tedy o něco málo více než je jeden kalendářní rok. 4

5 Č i n n o s t s d r u ž e n í v r o c e Považujeme za velmi nutné, aby si všichni, kteří se seznámí s touto výroční zprávou uvědomili skutečnost, že všichni členové našeho sdružení mají své řádné zaměstnání, studují nebo jsou na mateřské dovolené, tedy že nejsme sdružení postavené na profesionální či poloprofesionální úrovni, tedy nezisková organizace, která má své zaměstnance byť jen například na poloviční úvazek. Kromě toho má většina našich členů vlastní rodiny (stále se rozšiřujeme, což je výborné) a ještě je členy i řady jiných dobrovolných občanských sdružení (skoro všichni), takže od toho se odvíjí i aktivita a vlastní činnost Občanského sdružení Mladí pro Dobřany. Už tento fakt svědčí o skutečnosti, že je nutné poděkovat našim členům za to, že si pro Mladé pro Dobřany najdou chvilku volného času. V roce 2008 se naše sdružení sešlo k celkem osmi pravidelným členským schůzím. Jednou z nich, ta květnová byla výroční a kromě jiného na ni byla schválena naše druhá výroční zpráva. Účast na schůzkách byla zhruba poloviční, někteří členové se schůzek zúčastnily skoro ve sto procentech na rozdíl od čtyř členů, kteří se nezúčastnili ani jediné schůzky. V roce 2008 vstoupili do našeho sdružení dvě nové členky, paní Jiřina Sobotková a paní Alena Smetanová. Sdružení má tak nově celkem 19 členů. Hlavní naše činnosti, které jsme v roce 2008 realizovali, byli akce zaměřené především na děti, mládež a ostatní veřejnost v našem městě a jeho dvou obcí, Šlovic a Vodního Újezda. Provozujeme naši informativní nástěnku v Lidické ulici, na boční straně domu čp. 117, která spolu s webovými stránkami slouží jako informační zdroj pro veřejnost. Především jsou na ní pozvánky na naše akce. 5

6 Naší první velkou opravdovou akcí bylo pořádání již třetí Velké ceny města Dobřany v kárkování! V rámci dětských dnů plných soutěží pro děti 25. května ve Šlovicích a 1.června v Dobřanech se konaly dvě velké ceny v kárkování, které pořádalo naše občanské sdružení. První byla pochopitelně Velká cena v kárkování obce Šlovice, která měla ještě větší úspěch než v roce Ponechali jsme trasu z roku 2007, počasí nám také velmi přálo a naší akce se zúčastnilo celkem 31 posádek (o deset více než v roce 2007), většinou rodičů jako Tahounů a dětí jako Vozců. O týden později se na náměstí v Dobřanech konala "Velká cena města Dobřany v kárkování". Měla opět nečekaný úspěch, který byl ve velkém zájmu dětí o tuto velmi zajímavou soutěž. Celkem osm pořadatelů z našich řad nestíhalo obrovskému náporu dětí a zájmu p účast v naší soutěži po dobu skoro čtyř hodin! Soutěže se zúčastnilo neuvěřitelných 106 posádek (o pět více než v roce 2007), což je asi maximum, více se nedá snad stihnout. Nejlepší tři posádky ve Šlovicích a pět posádek z Dobřan bylo odměněno jistě velmi zajímavými cenami. Základním hodnoceným ukazatelem byl čas ujetí celé dráhy. Čím rychlejší, tím lepší čas. Naměřený čas však mohly navyšovat trestné sekundy za nepřejetí překážek, špatně sešlapanou či do kontejneru nevhozenou PET láhev nebo míra vylité vody za jízdy z naplněné odměrky. Všem dětem, kteří se ať už jako Tahouni či jako Vozci velkého kárkového klání zúčastnily patří velký dík. Jejich snaha byla opravdu velká a urputná. Zvláštní dík za účast pak jistě patří dětem z dětského oddělení Psychiatrické léčebny, které do soutěže stejně jako v loňském roce bezvadně zapadly a jejich výsledky patřily rozhodně k těm lepším. Celkem se tak našeho kárkování zúčastnilo minimálně 274 většinou dětí a jejich rodičů! Na základě iniciativy našich členů jsme již podruhé připravili a díky našim zástupcům navrhli orgánům města Grantový dotační titul města Dobřany na podporu aktivit především těch, kteří mají chuť něco ve volném čase bez nároku na finanční prospěch udělat pro ostatní a zejména pro děti, tedy asi tak jako naše Občanské sdružení. Cílem grantového dotačního titulu města Dobřany je obohacení 6

7 kulturního a společenského života obyvatel a veřejnosti ve městě Dobřany a jeho místních částí Šlovice a Vodní Újezd formou podpory, budování a propagace veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a spolkových organizací a ostatních subjektů ve městě Dobřany. Zvláštní zřetel je na podporu aktivit ve prospěch dětí a mládeže. Podpora je soustředěna na podporu projektů v pěti oblastech: Kultury, Sportu a tělovýchovy, cestovního ruchu a turistiky, veřejně prospěšných činností a environmentálního vzdělávání a osvěty. Na celý dotační titul se podařilo z rozpočtu města uvolnit 300 tisíc Kč a získat podporu a souhlas Zastupitelstva města. Dotační titul byl vyhlášen v únoru roku 2008, podáno bylo 17 žádostí o příspěvek a šstnáct žádostí uspělo. Považujeme to za velký úspěch. Je nutné připomenout, že právě z důvodu, že jsme tento dotační titul vymysleli a připravili všechny nezbytné dokumenty, nepovažovali jsme za vhodné, abychom se ho sami jako žadatelé o finanční prostředky ucházeli, byť jeho zaměření je nám jak se říká šité na míru!. V rámci tradiční Dobřanské poutě 14.června 2008 jsme pomáhali už počtvrté organizačně zajistit využití všech klasických i nových atrakcí kolotočů ze strany dětí, pro které město Dobřany a společnost zajišťující a provozující všechny atrakce umístěné v prostoru sportovní haly připravili tzv. točení na kolotoči zdarma po dobu dvou hodin. Naším úkolem bylo co nejlépe zajistit, aby se zhruba 300 kolotočůchtivých dětí ve věku od dvou do skoro 18 let spravedlivě vystřídalo na všech atrakcích a zároveň kontrolovat to, zda se vůbec mohou této akce účastnit na základě kartičky, kterou získali účastí na všech atrakcích v rámci dětského dne. Jistě si všichni dovedou představit, že i když se jednalo o pouhou hodinu a půl, nebyl to zrovna snadný úkol, je nutné zmínit, že dobřanských dětí je velmi mnoho a jsou hodně živé.! Opticky si myslíme, že se snad všichni vydováděli na atrakcích dostatečně. Tato výpomoc byla v roce 2008 poslední, od roku 2009 se počítá s jiným konceptem využití atrakcí ze strany dětí zdarma a naše potřeba koordinace nebude muset být, což je jistě chvályhodné! Poslední víkend v srpnu, srpna 2008 jsme se velmi aktivně zúčastnili oslav založení města Dobřany v rámci nového festivalu Radbuza Fest Festival byl třídenní a My jsme jako občanské sdružení měli kompletně na starost 7

8 aktivity v rámci nedělního dopoledne 31.srpna. jednalo se o zajištění akce pod názvem Hasiči a záchranka dětem, takže akce ve spolupráci s hasiči a to jak našimi dobrovolnými, tak hasiči profesionálními a stejně tak ze Záchrannou službou Plzeňského kraje. Díky dobré přípravě a velmi skvělému přístupu hasičů a lidí ze záchranky se akce velmi povedla. Byla zajímavá, poutavá a myslíme si, že zhruba dvě stovky účastnících se diváků si přišli na své. Velkou pochvalu zasluhují naše dámy, které se nebály aktivně se zúčastnit módní přehlídky hasičských uniforem a nejrůznějších hasičských obleků. V září jsme pořádali z jara díky nedostatku termínů přeložený druhý ročník byl Petangového turnaje dvojic pro děti a jejich prarodiče Junioři and Senioři 2008, který se konal dne 20.září 2008 na petangovém hřišti oddílu petangu při Tělovýchovné jednotě Dobřany. Díky naprosto výraznému úspěchu prvního ročníku turnaje jsme tento druhý ročník poněkud podcenili a to zejména v propagaci turnaje a proto se ho zúčastnilo pouze deset dvojic. I přesto turnaj proběhl v naprosto klidné a příjemné atmosféře. Pro všechny hráče jsme spolu s oddílem petangu připravili občerstvení zdarma a samozřejmě velmi hodnotné ceny pro vítěze (mimo jiné nové sady netangového nádobí ). Stejně jako v předloňském roce si všichni přítomní členové našeho sdružení po skončení turnaje zahráli se členy oddílu petangu vlastní miniturnaj. Poslední naši velkou akcí v roce 2008 bylo pořádání a organizace již druhého Rockového bálu, který se konal v sobotu 15. listopadu 2008 v kulturním domě Psychiatrické léčebny v Dobřanech. Z hlediska organizace to byla asi naše nejnáročnější akce roku a podíleli se na ní všichni naši aktivní členové. Díky sponzorům, kterým děkujeme (jejich jména jsou uvedena v jiné části této zprávy), jsme získali do tomboly 225 cen, z toho 20 opravdu pěkných, které se losovaly přímo na pódium. Nejdůležitější věc bálu tedy pořádnou rockovou muziku zajistila v Dobřanech velmi populární kapela Anakonda Benda, tedy stejně jako v roce 2007 a stejně skvěle. O bál byl opět obrovský zájem a kapacitu sálu bychom nejméně třikrát vyprodali. Reakce velké části přítomných hovořily o tom, že Rockový bál je pro Dobřany opravdu velmi úspěšná akce. Poděkování za organizaci zaslouží zejména naše dámy a pak se sluší jmenovat společnost bpress s.r.o., která se kromě sponzoringu bálu podílela i na jeho organizaci. 8

9 Z á m ě r y s d r u ž e n í p r o r o k Pro rok 2009 je naším záměrem pokračovat v úspěšných akcích zaměřených zejména na děti a veřejnost z roku 2008, především pak: 1. Chceme znovu inovovat a znovu prosadit vyhlášení Grantového dotačního titulu města Dobřany na podporu aktivit zejména neziskového charakteru na rok 2009, především přidat jako oblast možné podpory mimoškolní vzdělávání vybraných cílových skupin. 2. Znovu uspořádat již třetí ročník Petangového turnaje pro seniory a jejich vnoučata (23. Května 2009). 3. Uspořádání 3.ročníku Velké ceny obce Šlovice v kárkování dětí i rodičů s datem sobota, 30. května 2009 a místem konání u hasičské zbrojnice ve Šlovicích.. 4. Uspořádání Velké ceny města Dobřany v kárkování dětí a rodičů - 3.ročník v rámci Dne dětí v neděli dne na ploše v areálu bývalých kasáren (z důvodu rekonstrukce Dobřanského náměstí). 5. Pomoci při organizaci Radbuza festu 2009 dne 30.srpna Uspořádat třetí Rockový ples v Dobřanech dne Nově chceme vlastní prací pomoci občanské iniciativě obnovy Martinského vrchu a Kamínku, procházkových tras v tomto prostoru včetně obnovy kapličky na Kamínku, a to minimálně dvěma půldenními brigádami. 8. Stejně nově chceme pomoci spoluorganizátorsky Dobřanským fotbalistům při jejich první ročníku obnovené Benátské noci dne 1.srpna Naším cílem je rovněž pomoci ostatním sdružením a spolkům v Dobřanech, najít vhodný prostor pro naše setkání, zmodernizovat internetové stránky sdružení, znovuobnovit informační nástěnku sdružení. 9

10 Z p r á v a o h o s p o d a ř e n í s d r u ž e n í v r o c e Příjmy ,27 Kč Příjmy OS Mladí pro Dobřany jsou tvořeny jen z peněz, které se vybraly formou členských příspěvků, dary, zúčtováním kladných úroků na bankovním účtu a prodejem vstupenek a lístků do tomboly na Rockovém bále. Výše členských příspěvků je 200 Kč /rok. Ti, kteří jsou zároveň zastupiteli Města Dobřany je výše Kč/rok.. Celkem se v roce 2008 vybralo na členských příspěvcích Kč, darem sdružení obdrželo částku Kč (více upřesní tabulka č. 1 a 2), zúčtováním kladných úroků 150,27 Kč a příjem z Rockového bálu činil Kč (viz. tabulka č. 3). Tabulka č. 1: Členské příspěvky za rok 2008 (v Kč) Jméno Částka na rok Zaplaceno Nezaplaceno Marek Sýkora * Martin Sobotka Lenka Tomanová Jiřina Sobotková Milan Dvořák Petr Úbl Zuzana Štychová Michal Balvín Michal Trdlička Markéta Dvořáková Jan Šváb Radek Smetana Alena Smetanová Jana Bednářová Soňa Sypalová Libor Kolář Michal Pokorný David Toman Marcel Pastuch Celkem *neuhrazeno na základě usnesení členské schůze Tabulka č. 2: Dary za rok 2008 (v Kč) Jméno Částka Bpress agency s.r.o Celkem

11 Tabulka č. 3: Bilance akce Rockový bál (v Kč) Rockový bál příjmy výdaje prodej lístků(120 ks) tombola (500 ks) Anakonda Benda plakáty tisk 600 autorská odměna OSA pronájem sálu+pohoštění kapely MěÚ Dobřany-poplatek vstupné (2%) 305 celkem zisk Výdaje Kč OS Mladí pro Dobřany nejvíce ovlivnil Rockový bál, který tvořil podstatnou část výdajů v roce Podrobné informace k výdajové části jsou uvedeny v tab. č. 4. Tabulka č. 4: Výdaje za rok 2008 (v Kč) Popis výdaje Částka Bankovní poplatky 504 Účetnictví + přiznání k dani 700 Akce Dětský den Hosting + Domena 740 Akce Pétanque J+S Akce Rockový bál Celkem Celkový zisk za rok Kč Hotovost v pokladně k Kč Zůstatek účtu k ,38 Kč Daňové přiznání bylo řádně podáno

12 O r g á n y s d r u ž e n í Nejvyšším orgánem Občanského sdružení je členská chůze, na které má každý svůj hlas, své řádné hlasovací právo. Občanské sdružení Mladí pro Dobřany mělo v roce 2007 celkem 17 členů. Výkonným orgánem je výbor sdružení, který tvoří zástupci sdružení: Předsedou našeho sdružení, který zastupuje sdružení navenek je Bc. Marek Sýkora, který je povoláním projektový manažer u neziskové společnosti podporující rozvoj měst a obcí. Je zároveň členem Rady a Zastupitelstva města Dobřany, aktivně spolupracuje s Tělovýchovnou jednotou Dobřany. Místopředsedou sdružení, který spolu s předsedou reprezentuje sdružení navenek je Bc. Martin Sobotka. Jeho povoláním je tiskový mluvčí největší elektrárenské společnosti v České republice, konkrétně oblasti západních Čech. Je rovněž členem Rady a Zastupitelstva města Dobřany, a kromě našeho sdružení je členem Sboru dobrovolných hasičů Dobřany, kde má na starosti výchovu malých hasičů. Pokladníkem sdružení, naší ministryní financí, která se stará o kompletní hospodaření sdružení je paní Bc. Lenka Tomanová, toho času na mateřské dovolené, předtím čerstvě vystudovaná absolventka Pedagogické fakulty v Plzni. Kromě své nové rodiny se věnuje terapeutické pomoci postiženým dětem prostřednictvím svého bezvadně vycvičeného psa. Členem výboru a mimo stanovy výkonným místopředsedou je pan Petr Úbl. Je technikem v jedné společnosti, která z velké části zaměstnává invalidní občany a má vlastní bigbeatovou dobřanskou kapelu. Posledním členem pětičlenného výboru je pan Michal Trdlička. Je zástupcem místní části města Dobřany Šlovice, jeho povoláním je autoelektrikář a je předním, velmi aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů Šlovice a požární jednotky Šlovice. Sbor dobrovolných hasičů Šlovice jsou jediným spolkem v této obci, o to více však aktivním, nebojícím se hýbat děním ve Šlovicích. 12

13 P o d ě k o v á n í Prostřednictvím této cesty chceme poděkovat všem jedincům a institucím, se kterými jsme v roce 2008 spolupracovali a všem, kteří nám alespoň trošku fandí a podporují nás. Zdůraznit chceme Město Dobřany, Městské kulturní středisko Dobřany, petangový oddíl Tělovýchovné jednoty Dobřany v čele s prezidentem oddílu Zdeňkem Dubanem, společnost bpress s.r.o. Především se však sluší poděkovat všem našim členům, za jejich aktivitu a podporu a pomoc při fungování našeho občanského sdružení. Za podporu při pořádání druhého Rockového bálu děkujeme těmto subjektům: Autoelektro Trdlička Šlovice Autoopravna pan Šagát bpress s.r.o. mediální agentura Cafe La Rose Plzeň Cukrárna a kavárna "U Broučků" Daytona bar Stod Dobřanské pekařství, s.r.o. Dřevoprodej Šlovice Hudební vydavatelství AVIK Kadeřnictví Monika Sochorová Malý, stavební a montážní společnost s r.o. Manikúra a pedikúra Lída Schöberlová Marcel Pastuch podlahářské práce MONTOP pan Miroslav Plaček Potřeby pro domácnost Růžena Mašková Pivnice HÁJEK-HÁJKOVÁ Pivovar - Restaurant - Hotel Modrá Hvězda Pohostinství Miroslav Homr Podlahářské práce Štych Potraviny Celek František Cajthaml Rádio Kiss Proton Restaurace Beseda Restaurace a vinárna Na Růžku Řeznictví-uzenářství Václava Opatová Řeznictví a uzenářství U Radnice Servis Chlumčany, s.r.o. Stavební firma Lecjaks, s.r.o. Večerka Dobřanka - MILI + MIRI, KOLÁŘ + KOLÁŘOVÁ West Club Libor Šebek 13

14 K o n t a k t n í a i d e n t i f i k a č n í d a t a a ú d a j e Občanské sdružení Mladí pro Dobřany Lipová 48/825, Dobřany Kontaktní osoby: Bc. Marek Sýkora Předseda občanského sdružení Telefon: Bc. Martin Sobotka Místopředseda občanského sdružení Telefon: Z á v ě r Jak je uvedeno již na první stránce této výroční zprávy, byla jednomyslně schválena na výroční členské schůzi Občanského sdružení Mladí pro Dobřany, která se konala dne 23. května 2009 v Dobřanech. Tato výroční zpráva je oficiálním veřejným dokumentem Občanského sdružení a je zveřejněna na internetových stránkách sdružení: 14

Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA BYLA SCHVÁLENA ČLENSKOU SCHŮZÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DNE 12. června 2010 Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, předkládáme Vám čtvrtou výroční správu občanského

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL datum konání: 29. 11. 2012 přítomni: 174 rodičů (celkem 309 žáků ) viz prezenční listiny podepsané rodiči ve třídách hosté: RNDr. Jitka Krausová,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV

STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV (dále jen "Sdružení") I. NÁZEV A PRÁVNÍ POVAHA SDRUŽENÍ 1. Název Sdružení: Občanské sdružení Divadlo 6. května Holešov. 2. Sdružení je nezávislým občanským

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093 Lobbying Pavel Čech Učo:18093 Úvod Prezentovaný projekt již úspěšně 15 let funguje. Vše se povedlo, ale jak to začalo. Na počátku byl internet v plenkách a nebyl Facebook Historie Začalo to u piva, kde

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací v roce 2015

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací v roce 2015 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací v roce 2015 Poskytovatel - Město Kasejovice Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice, IČO: 00256731 V rozpočtu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení 1) Název sdružení je: Thilisar o.s. (dále jen sdružení) 2) Sídlem sdružení je: Žerotínov 312/13 78901 Zábřeh

Více

Zapsaný spolek ROSa Mnichovice Bezručova 346, 251 64 Mnichovice e-mail: rosa.mnichovice@seznam.cz www.zsmnichovice.cz

Zapsaný spolek ROSa Mnichovice Bezručova 346, 251 64 Mnichovice e-mail: rosa.mnichovice@seznam.cz www.zsmnichovice.cz Zapsaný spolek ROSa Mnichovice Bezručova 346, 251 64 Mnichovice e-mail: rosa.mnichovice@seznam.cz www.zsmnichovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI, rok 2013 / 2014 Obsah: 1/ Charakteristika spolku 2/ Cíle

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s.

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. Stanovy Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. (dále jen spolek ) Článek I. Název a sídlo spolku. 1) Název spolku zní Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. 2) Sídlem spolku je:

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 PŘÍTOMNI: prezident ČFFV Petr Alina víceprezident ČFFV Zbyněk Sýkora člen VV ČFFV Jakub Koucký zastupující

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení PRO Březinu Prosperita, Rozvoj, Obnova za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení PRO Březinu Prosperita, Rozvoj, Obnova za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení PRO Březinu Prosperita, Rozvoj, Obnova za rok 2012 Vypracovali: MVDr. Petra Vasilová, předsedkyně sdružení Mgr. Martin Habáň, místopředseda sdružení Stránka 1 - Informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 Stanovy Název : Klub přátel školy při mateřské škole Havířov Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 1.Cíl činnosti : Klub přátel školy (dále jen KPŠ) prosazuje oprávněné zájmy dětí as jejich zákonných

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 26.04.2009 Účast: počet členů: v čase: 15,00 hod 12 osob v čase: 15,05 hod 13 osob v čase: 15,10 hod 14 osob

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více