Problematika digitalizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika digitalizace"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Problematika digitalizace Pavel Douša metodika přednášky

2

3 Obsah: 1. hodina: Co je digitalizace? (úvod, legislativa, situace v ČR a v zahraničí, multimédia a vliv na muzea) 2. hodina: Základní pojmy a standardy (metadata, xml, harvestování dat,mapování, OAI-PMH) 3. hodina: Databázové systémy (tuzemské, zahraniční, CES) 4. hodina: Evropský digitální prostor (Europeana, harvestování dat) 5. hodina: Elektronická publikace esbírky 6. hodina: Licencování a autorská práva (DEA, otevřená data, osiřelá díla) 7. hodina: Virtuální výstavy (autenticita, uživatel a jeho přístup, virtuální muzeum, virtuální dědictví, nové technologie) 8. hodina: Muzeologický projekt online (muzeum v informační společnosti, management, evaluace, sbírka nových médií a kurátor, sbírkotvorná činnost online) Co je digitalizace? Úvod - využití a význam digitalizace při výzkumu, ochraně, interpretaci a prezentaci kulturního dědictví Moderní informační technologie dnes umožňují publikovat téměř jakýkoliv projev lidské aktivity a tvořivosti milionům lidí jedním kliknutím. Každý si může vytvořit svůj web, svůj blog, nafotit fotografie, natočit film a během chvíle je zpřístupnit lidstvu a přes noc se stát světoznámým. Práce s digitálními zdroji se stala významnou součástí dnešní společnosti. Tento moment je základním impulzem, který ovlivnil a ovlivňuje samotnou digitalizaci muzejních sbírek. V popředí zájmu problematiky digitalizace sbírek tedy nestojí pouze konverze dat, ochrana sbírek a využití materiálu pro vědecké účely, ale především možnost a výzva zpřístupnění digitalizovaného a digitálního obsahu široké veřejnosti a v podstatě komukoliv. Úzké pojetí digitalizace = převod vybraných měřitelných základních veličin objektu do numerických hodnot, jejich kódování, uložení a transport za účelem následného vygenerování jiných fyzikálních veličin s cílem umožnit uživateli fyziologické vjemy, obvykle nahrazující přímé vnímání originálu. Širší pojetí digitalizace = proces, odlišná metodologie managementu sbírky tezaurace a prezentace. V tomto pojetí není digitalizace jen vytvářením obrázků a manipulace s nimi. Významnou roli zde hraje výběr oněch obrázků, dodatečná informace a kontext, který je doprovází. Termín digitalizace kulturního dědictví se v dnešním muzeu objevuje v daleko širších souvislostech a bývají s ním spojovány i další oblasti: např. informační technologie či audiovizuální prvky Odlišné přístupy paměťových institucí k digitalizaci (archiv x knihovna x muzeum). Digitální dokumenty jsou nové objekty, rozdílné od digitalizovaného originálu. Digitální modely především ztrácí autenticitu, základní moment muzeální hodnoty. Digitální dokumenty v sobě nesou jen část informací, které představuje originál jako celek, mohou ale stejně dokonale zpřístupnit svědectví v originálech obsažené. Digitalizované předměty přinášejí možnost komukoliv pracovat s informacemi obsaženými v originálech. Vznik digitálních dokumentů je oprávněný, budou-li tyto dokumenty nyní a v budoucnu jakkoli používány. Na první pohled samozřejmá definice smývá v oblasti digitalizace rozdíly mezi knihovnou, archivem a muzeem. Řadí digitalizovanou sbírku muzea mezi sbírky ostatních paměťových institucí. U digitalizované sbírky mluvíme Problematika digitalizace 3

4 o informační kapacitě nikoliv autenticitě. Digitalizace je proces vytváření digitálních souborů konvertováním analogového materiálu. Výsledná digitální kopie či digitální náhrada je pak klasifikována jako digitální materiál a setkává se stejně širokou škálou problémů spojených s jejich zpřístupněním, stejně jako je tomu u původně digitálních dokumentů (materiály vytvořené v digitálním formátu, který nemá analogový ekvivalent). Legislativa a metodické materiály Doporučení EU ze dne 24. srpna 2006 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů + Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů Národní strategie digitalizace Metodický pokyn Ministerstva kultury (Koncepce digitalizace, Směrnice, Centrální pracoviště) Koncepce digitalizace (zhodnocení aktuálního stavu, cíle a záměry, harmonogramu prací, zvolené postupy a řešení, finanční náročnost) Dotační titul MK: ISO B Otázky: Jak mohou být digitální technologie využity v muzeu? Jakým způsobem digitalizace transformuje muzeum především ve vztahu k veřejnosti? Vztah mezi materiálními sbírkovými předměty a digitálními objekty (umělecká sbírka, původní artefakt) VIRTUAL vs. REAL Virtuální kulturní dědictví? Základní pojmy a standardy Hologram pasivní 2D fotografická konstrukce, která vyvolává dojem, že jde o 3D předmět Komprese dat (také komprimace dat) je speciální postup při ukládání nebo transportu dat. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Rozlišujeme ztrátovou a bezeztrátovou kompresi. Při ztrátové kompresi jsou některé informace nenávratně ztraceny a nelze je zpět rekonstruovat. Bezeztrátová komprese obvykle není tak účinná jako ztrátová. Velkou výhodou je, že komprimovaný soubor lze opačným postupem rekonstruovat do původní podoby. To je nutná podmínka při přenášení počítačových dat, výsledků měření, textu apod., kde by ztráta i jediného znaku mohla znamenat nenávratné poškození souboru. Metadata definice nebo popisy dat. Na webu jsou metadata používána k poskytování informací o dokumentech a datech, které nemusí být zobrazeny na obrazovce. Tyto informace mohou být potom využity softwarovými nástroji, jako jsou např.vyhledávací stroje nebo řídící systémy. Příkladem informací, které jsou ukládány jako metadata, může být autorství, datum publikování, datum změny, copyright a vlastní klíčová slova. Za základní metadatovou sadu jako standard pro popis informačních zdrojů je považován Dublin Core. Multimédia koordinované sloučení textu, zvuku (řeči, hudby), obrazu, pohybu, animace a videa na obrazovce pomocí počítače za účelem zprostředkování informací a jejich sloučení do jediného kompaktního celku uloženého v digitální podobě, obvykle na disku CD-ROM. Pod pojmem časově nezávislá (statická) média se rozumí texty, grafika a nepohyblivé obrázky, pojem časově závislá (dynamická) média obsahuje pohyblivé obrázky, animaci, zvuky. Důraz je však kladen nejen na užívání různých médií k efektivnímu zprostředkování informací pomocí Problematika digitalizace 4

5 počítače, ale zejména na podílu uživatele na vytváření a na průběhu aplikace podle svých požadavků. V současné době kladen další požadavek na multimediální systémy, kterým je možnost komunikace na velké vzdálenosti pomocí sítí. Podcast složenina slova (ipod broadcast). V podstatě jde o audio průvodce, který je dostupný na internetových stránkách institucí, které tuto službu poskytují. Zde si může uživatel stáhnout audio či video soubory do svého počítače či ipodu. Nahrávku, která se vztahuje k tomu kterému exponátu tak může návštěvník vzít s sebou do muzea a poslechnout si ji během návštěvy. Prvotním cílem této novinky (podcasting muzea využívají zhruba dva roky) bylo poskytnout alternativního audio průvodce, dnes se však podcast objevuje v mnoha formách. Může jít o odborný výklad odborníka, samotného autora, diskuzi specifické skupiny nebo komentář podstatě kohokoliv. Sémantický web je rozšíření současného webu, v němž informace mají přidělen dobře definovaný význam, který počítačům a lidem umožňuje lépe spolupracovat. Sémantický web představuje reprezentaci dat na webu. Je založen na technologii Resource Description Framework (RDF), která integruje širokou škálu aplikací využívajících syntaktický zápis v XML a identifikátory URI pro pojmenovávání Virtuální muzeum muzeum v reálném světě neexistující, představuje nový prostor a nové formy zprostředkované interakce a kontextu sbírek Virtuální návštěva zkušenost prostřednictvím internetové stránky (muzea), virtuální návštěvník je ten, kdo navštěvuje internetové stránky muzea Virtuální výstava výstava, která splňuje všechny formální znaky výstavy reálné, zpřístupněna a vytvořena je prostřednictvím moderních komunikačních technologií Web 2.0 ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Tento moment hraje rozhodující roli při interaktivním zapojení návštěvníka např. do virtuální výstavy. 3D objekt předmět prezentovaný ve třech dimenzích šířka, délka a hloubka. Nástroje, doporučení a pravidla, se zaměřením na vícejazyčnost, sémantiku, metadata a slovníky, strukturu dat a problematiku ochrany práv k duševnímu vlastnictví Digitální data (digitalizované předměty x born digital x evidence) Digitální repozitář - organizace lidí a systémů Infrastruktura repozitáře Digitální knihovna aplikace nad daty v repozitáři Metadata - standard pro metadatový popis digitálních objektů např. Dublin Core Otevřená data Data provider, service provider, agregátor XML,CSV,API, OAI-PMH MARC, Z39.50 Object-ID (UNESCO, Getty Trust) Harvestování dat mezinárodní nástroje pro harvestování LIDO, Spectrum, Museumdat Cloud computing, cloud hosting Digitalizační postup Pracovní postup je definován účelem digitalizace. Příklady mohou být: poskytování přístupu k málo využívaným jednotkám, ochrana exemplářů, vytváření virtuální sbírek/expozice, orientace na specifickou skupinu uživatelů, přispívání do regionální, národní či mezinárodní sítě. Problematika digitalizace 5

6 Postup je stanoven základě zodpovězení následujících otázek: Co má být digitalizováno?, Kdo bude provádět práci?, Kde bude práce prováděna?, Jak bude prováděna?, Strategie uchovávání?, Legislativní otázky, autorská práva, výběr digitálního formátu, hardware apod Ať již pro digitalizaci zvolíme jakýkoliv přístroj, je v každém případě žádoucí předmět na digitalizaci připravit. Měl by být zbavený nečistot a v případě poškození i konzervován/restaurován. Výstupem snímání by měla být maximální dosažitelná kvalita obrazu, kterou použitý hardware a software umožňuje. Tento přístup předchází možnému opakování digitalizačního procesu v případě, že bude v budoucnu požadována vyšší kvalita digitalizovaného objektu. Po konverzi je vhodné provést kontrolu vzniklého dokumentu, a ten popřípadě dodatečně upravit v grafickém editoru, tedy provést tzv. postprocessing. Vzniklé soubory se obvykle označují inventárním číslem, které je jedinečné a umožňuje lehké propojení digitalizovaného objektu s databází. Digitalizované objekty bývají ukládány do důvěryhodných digitálních uložišť, externích disků, na pásky, CD, DVD nebo mikrofilmy. Formáty pro uchování obrazu jsou nejčastěji JPG a TIFF, často využívané jsou také DjVu, PDF, BMP, JBG, GIF a PNG. Pro uchování zvuku bývají užívané formáty MP3, WAV, WMA, AIFF nebo RealAudio. Video využívá formáty AVI, FLV, MOV, MP4, MPG-2, RM, WMV (Windows Media Video). Některé doporučené formáty souboru obrazové, video a audio dokumentace určené pro archivaci jsou specifikovány příslušnými normami ISO (http://www. iso.org), (dále například: pro JPEG, ISO 12639:2004 pro TIFF, mpeg/ pro MPEG). Formát elektronické databáze pro ukládání a správu digitalizované dokumentace by měl obsahovat následující popisné atributy (vychází z RLG REACH Element Set) EVIDENČNÍ ČÍSLO PŘEDMĚTU, DRUH PŘEDMĚTU (plastika, rytina, malba etc.), NÁZEV PŘEDMĚTU, AUTOR PŘEDMĚTU, DATACE (v libovolném rozsahu přesnosti), MEŘITELNÝ ATRIBUT (tuto položku lze asociovat s některou z fyzikálních měřitelných veličin charakterizujících předmět nejčastěji rozměry, u hudebních a zvukových záznamů délka stopáže, počet listů v případě knihy apod.), TECHNIKA A MATERIÁL, MÍSTO ULOŽENÍ PŘEDMĚTU, VLASTNÍK PŘEDMĚTU, POPIS PŘEDMĚTU, DOKUMENTACE PŘEDMĚTU (foto a video dokumentace, zvukový záznam). Elektronická databáze (jakákoliv) musí umožňovat import a export do nejběžnějších formátů (např. XML). Standardů popisujících dokumentaci a digitalizaci v oblasti muzejnictví je celá řada. Nejobsáhlejší a nejvíce propracovaný je SPECTRUM. Jedná se o standard, který vznikl ve Velké Británii a pokrývá veškeré muzejní aktivity, které se věnují správě a dokumentaci sbírkových předmětů. Metadatová schémata pro popis jsou Dublin Core, CDWA, CDWA Lite, Museumdat apod. Ontologií v popise se zabývá CIDOC/CRM. Digitální objekty, tedy textová data, statická obrazová data, videosekvence a zvuk je vhodné propojit s informacemi v databázové aplikaci. Pro evidenci bývají v českém prostředí nejčastěji užívané databáze Demus nebo ProMuzeum, některé instituce pak využívají vlastní databáze připravené jim na míru. Repozitář Data je vhodné ukládat vždy nejméně na dvě různá místa v systému důvěryhodného digitálního úložiště (repozitáře). Takové úložiště musí dle Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities přijmout odpovědnost za dlouhodobou péči o svěřené digitální dokumenty, navrhnout systém pro jejich správu, zpřístupnit a zabezpečit uložiště v souladu s platnými konvencemi a standardy a prokázat jeho současné i budoucí finanční zajištění. Je nutné vyškolit odborný personál, který bude celý proces digitalizace a následnou úpravu dat provádět. Kvalitu archivovaných digitálních dat je také nutné pravidelně kontrolovat. Problematika digitalizace 6

7 Digitalizační pracoviště Proces digitalizace sestává z celé řady po sobě následujících činností, které v paměťových institucích zajišťují a metodicky vedou tzv. digitalizační pracoviště. Je vhodné, aby činnost pracoviště byla upravena digitalizační směrnicí, jež jasně určí pracovní úkoly a kompetence, harmonogram činnosti pracoviště a postup jednotlivých prací. Sbírkové předměty je možné snímat prostřednictvím digitálního fotoaparátu, skeneru, popř. 3D skeneru. Digitální fotoaparát je zpravidla užívaný k dokumentaci prostorových sbírkových předmětů, ale i pro záznam krátkodobých jevů formou reportážní fotografie nebo momentky. Pro pořízení tzv. mikrofotografie se užívá mikroskop. Pokud snímáme sbírkový předmět digitálním fotoaparátem v ateliéru, je vhodné aranžovat jej před pozadí a upravit nasvícení. Do záběru se obvykle umisťuje měřítko, kalibrační tabulka, popř. identifikační číslo předmětu. V případě, že chceme snímat prostorový objekt, je vhodné zachytit jej z více pohledů, aby výsledek co nejvíce odpovídal originálnímu předmětu. Skener pracuje na systému odražení světla od předlohy, které se proměňuje na elektrický proud, jehož intenzita odpovídá množství odraženého světla. Pomocí systému RGB (zkratka s anglických názvů Red, Green a Blue) pro reprodukci barev je následně vytvořen barevný obraz. Skenery se dělí na ruční, knižní, bubnové, speciální a robotické. Pro digitalizaci citlivých materiálů je nutné sledovat výši UV záření, které by mohlo negativně ovlivnit jejich životnost. V muzejnictví bývají nejčastěji využívané ruční a stolní skenery, které umožňují snímat dokumenty velikosti A4 a A3. Využívají se ke skenování textu nebo obrazových dokumentů. Skenovat je možné i průhledné předlohy, které představují například fotografické filmy. Robotické knižní skenery se užívají pro hromadnou digitalizaci knih zejména 20. století, naopak zcela nevhodné jsou k digitalizaci velmi křehkých, poškozených nebo starých knih. Tyto skenery tvoří kolébka, na které je kniha položena, robot otáčející stránky a kamera, jež snímá stránky. 3D skenery umožňují převést prostorový předmět do trojrozměrné digitální podoby tím, že snímají poziční značky na povrchu předmětu a vytvářejí tzv. mračna bodů. Databázové systémy Česká republika: DEMUS (CITEM) BACH IMBUS ESMUS Strada I3S Muzejní databázový a archivační systém Digitální galerie (Logica) MUSEION (Musoft) Zahraniční: PastPerefect 5.0 (USA) Vernon CMS (Austrálie) TMS GallerySystems (USA, Evropa) Mimsy XG (Kanada) EMu (Přírodovědná muzea) MOSAIC ADLIB Museum (UK, Evropa) Open Source CollectiveAccess ColletionSpace Madrona Jednotná informační brána: Problematika digitalizace 7

8 Systém managementu sbírky Systém managementu sbírky obvykle zaznamenává: administrativní data, pohyb předmětu, nabytí, výpůjčka, deakcese), popisné/evidenční údaje, podmínky uložení/vystavení, konzervátorskou kartu, autorská práva/copyright, jiné podmínky (informace o dárci), inventury, lokace. Požadavky na databázový systém: mezinárodní standardy (CIDOC, SPECTRUM), všechny sbírky, vyhledávání, otevřený systém, velká/malá muzea, publikování dat, nejen evidenční katalog, vícejazyčnost, API, tiskové sestavy, bezpečnost, výběr databázové platformy, workflow, podpora pro čárové kódy, QR, RFID. OAI: Open Archives Initiative Smyslem platformy otevřených archivů je zpřístupnění na webu dostupných materiálů prostřednictvím vzájemného sdílení metadat mezi repozitáři, jejich publikování a archivace. OAI platforma vzešla z komunity institucí zabývajících se publikováním vědeckých prací v elektronické podobě (e-prints), kde narůstala potřeba nalézt snadné a efektivní řešení pro zpřístupnění různorodých elektronických úložišť. OAI vyvíjí a prosazuje snadno použitelný výměnný rámec a připojuje k němu standardy, původně pro účely zpřístupnění vědeckých prací. Evropský digitální prostor Projekty na podporu digitalizace ACTIVATE, AGAMEMNON, CALIMERA, CASPAR, CIPHER, COINE, CULTIVATE, DigiCULT, DPE, EDL, EVA, ERPANET, MENHIR, MESL, MICHAEL, MICHAELplus, MINERVA, NINCH, OPENHERITAGE, RAMA, VITRA, EUROPEANALOCAL, EFG, ATHENA, APENET, BHL EUROPE, EUROPEAN FILM GATEWAY, GAMA, EUROPEANA TRAVEL. Europeana EUROPEANA je tematická síť financována Evropskou komisí v rámci programu econtent plus, který je součástí politiky iniciativy i2010. Původně známá jako Evropské digitální knihovny (EDLnet) milionů předmětů ( muzeí v EU) 28 agregátorů 21 projektů spolupracujících institucí předmětů z paměťových institucí ČR Problematika digitalizace 8

9 Contribution by country Europeana.eu Content Types Problematika digitalizace 9

10 Virtuální výstavy Europeany Metodika sběru dat Evropské projekty v rámci programu Europeana a muzejním sbírkám: Příručka pro použití volných děl (Europeana usage guide for public domain works) Creative commons licence DEA - Data Exchange agreement Creative Commons ATHENA (Access to cultural heritage network across Europe) a ATHENA PLUS Cíle: Sběr digitálního muzejního obsahu a jeho umístění v Europeaně, Problematika mapování metadat, Ontologie v popisu kulturního dědictví, Technické normy související s digitalizací, Protokoly pro výměnu dat, Analýza problémů autorského práva. Licencování a autorská práva (DEA, otevřená data, osiřelá díla) Legálně digitalizovat a zpřístupnit jednotlivý obsah veřejnosti či jednotlivému uživateli je možné jenom za předpokladu, že na něm neváznou právní překážky pro takový způsob použití. (zákon č. 121/2000 Sb.). Obsah určený k digitalizaci by měl splňovat tyto podmínky: - není předmětem autorskoprávní ani jiné ochrany (nesplňuje zákonná kritéria pro poskytnutí takové ochrany, a to jako celek, ani jeho část) - je volný (trvání autorskoprávní ochrany nebo obdobné ochrany již uplynulo) - zákonná omezení/výjimky z autorskoprávní ochrany nebo jiné ochrany umožňuje takovéto použití - autorská nebo obdobná práva jsou prokazatelně vyrovnaná (autor/nositel práv souhlasil s takovýmto použitím Europeana využívá Creative Commons licence a jejich prostřednictvím může instituce zvolit, zda může a chce uvolnit digitalizované objekty k dalšímu užití. Ty jsou rozděleny do několika stupňů. Digitalizované objekty, které nejsou chráněny autorským právem, jsou v Europeaně označeny známkou volné dílo. Pokud je poskytovatel dat také držitelem práv a chce, aby byl digitální objekt k dispozici pro opětovné použití, může použít CC licenci Zero Public Domain. Poskytovatel dat je také držitelem práv a chce využít informaci o vyhrazení práv. V tomto případě může zvolit čtyři varianty ochrany svých informací. Problematika digitalizace 10

11 Práva vyhrazena volný přístup, uživatelé mohou využívat digitalizované objekty zdarma. Práva vyhrazena placený přístup, Volí se v případě, že uživatelé dat musí poskytovateli pro získání přístupu k digitalizovanému dílu například na týden. Práva vyhrazena omezený přístup, Používá se v případě, kdy je k přístupu k digitalizovanému objektu nutná například registrace nebo jsou k dispozici jen náhledy nebo úryvky. Digitální objekty, k nimž je stav autorských práv nejasný může se například jednat o osiřelá díla. Elektronická publikace esbírky Portál esbírky je on-line aplikace, která umožňuje představit reprezentativní výběr muzejních či galerijních kolekcí, a to i takových, které v posledních letech neprošly žádnými expozicemi ani výstavami. Touto cestou je tedy možno přiblížit veřejnosti i méně známé kulturní fondy. Esbírky zároveň umožňují předávání informací do Europeany popř. dalších prezentačních projektů. Národní agregátor muzejních sbírek do Europeany. Referenční místo digitalizovaného kulturního dědictví na internetu. Posun od centralizovaného modelu k rozptýlenému. Nástroj managementu sbírky, prostředí pro prezentaci sbírek paměťových institucí. Problematika digitalizace 11

12 Cíle: - zprostředkování kulturního dědictví široké veřejnosti - popularizace zastoupených institucí - zlepšení komunikace mezi muzeem a návštěvníkem - zastřešení digitalizačních aktivit - zvyšování kvality digitalizace - podpořit vznik on-line služeb (nejen muzeí) - inspirovat tvorbu nového obsahu (UGC - user generated content) - nové formy přístupu ke kulturnímu dědictví - diskuze Europeana Semantic Elements, které říkají, jakým způsobem se budou na stránkách Europeany popisné informace k předaným sbírkám zobrazovat. esbírky zároveň umožňují bezplatné využívání databázového evidenčního systému Museion pro malá muzea do sbírkových předmětů, ovšem s tou podmínkou, že tyto musí být zároveň prezentovány veřejnosti. esbírky splňují veškeré podmínky pro publikování do Europeany, nově i prostřednictvím protokolu OAI PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting). esbírky také využívají poslední verzi prvků Licencování a autorská práva (DEA, otevřená data, osiřelá díla) Problematika digitalizace 12

13 Problematika digitalizace 13

14 Virtuální výstavy První virtuální výstavy v souvislosti s výstavami 1492: Plavba pokračuje, Svitky od Mrtvého moře, Odhalení Ruských archivů. Psal se rok 1992 a k zpřístupnění obrázků a textů byl používán protokol FTP. Otázky Co je online výstava? Je soubor obrázků na internetových stránkách muzea výstavou? Je ze strany veřejnosti zájem o takový druh prezentace? Virtuální výstava vs. Výstava kamenná Virtuální výstava není výstavou stejného druhu jako výstava kamenná. Virtuální výstava je však nástrojem interpretace sbírek a jejich zpřístupnění veřejnosti. Umožňuje muzeu komunikovat s veřejností a pokrývá jeho další funkce. Je veřejnou službou. Pro online výstavu platí stejná kritéria: Muzejní výstava je vždy jen jednou z forem interpretace svázané s naší přítomností. Muzejní výstavu musíme chápat jako poselství. Rozlišujeme výstavy estetické, emotivní, didaktické, systematické a konceptuální. Výstavy mohou být založeny na vystavování objektů, sdělování informací a idejí, určitého příběhu. Charakteristickým rysem všech online výstav je míra jejich zábavnosti (otevřenost a dynamický rozvoj, prostor pro interakci, zpětná vazba) Návštěvník či uživatel Návštěvník výstavy je chodec, kterého bolí nohy, je unavený, zamyšlený nad svými problémy a je na cestě někam jinam, naopak návštěvník virtuální výstavy hledá odreagování. Statistika zájmu uživatelů muzejních internetových stránek: 15 % virtuální prohlídka (75 % návštěvníků předpokládá online výstavu na internetových stránkách muzeí, 52 % návštěvníků předpokládá, že si bude moci stáhnout obrázky). Průměrný věk návštěvníků internetových stránek muzea je let. 10 % cena vstupenky 10 % popis výstavy 8 % zajímavosti Při otevření portálu bylo zaznamenáno v prvním měsíci 1,5 milionu vstupů, Tate Gallery vstupů denně. Digitální sbírka a online výstava Nevystavují se digitální sbírky, ale připravují se virtuální / online výstavy. Vždy je nutné digitální obsah zařadit do kontextu. Stejně jako u výstavy skutečné. Výstavy umístěné na webu by neměly nabízet samostatné obrázky. Online výstava přetrvává kamennou výstavu a žije svým životem. Výhody online výstavy jsou zřejmé: Možnost ukázat předměty, které bychom jinak ukázat nemohli (poškození, cena, manuskript ukazujeme jen z jedné stránky, cena, zpřístupnění širokému publiku) Virtuální výstava může propojit obraz výjimečného - nadčasového předmětu s tím co člověk běžně zná Zapojení uživatele do procesu přetváření digitálního obsahu: Virtuální výstava aktivuje návštěvníka. Podle odborníků si pamatujeme 10 % z toho, co si přečteme, 90 % však z toho co říkáme či děláme. Virtuální prezentace nemá nahradit skutečný prožitek výstavy, ale různým způsobem je doplnit a rozšířit. Zásady tvorby virtuální výstavy: Je interaktivní nemá tedy před definovaný konec. Má otevřené zakončení, sleduje různé cíle. Není reaktivní návštěvník něco zmáčkne a ono se něco objeví. Virtuální výstava má edukativní cíle. Je připravena pro návštěvníky rozdílného věku a schopností. Problematika digitalizace 14

15 Její prohlídka je intuitivní. Funguje na různých úrovních. Podporuje sociální interakce. Poskytují zábavu a zanechávají v něm dojem, že návštěvník pochopil více než při minulé návštěvě. Splňují návštěvníkovo očekávání. Vzbuzuje zvědavost a fantazii. Online prezentace neovlivňuje hodnotu (autenticitu) sbírkového předmětu, naopak umožňuje nalézat nové významy a kontexty. Tím nám zprostředkovává přístup k autentickému předmětu. Online prezentace / virtuální expozice využívající moderních technologií odpovídají způsobu vnímání dnešní společnosti. Virtuální výstava rozvíjí a posouvá interpretační funkci muzea. Nejde již jen o reprezentaci a komunikaci, ale tvorbu nových objektů, významů a kontextů. Je významným katalyzátorem interaktivity a je výzvou pro interpretační funkci muzea. To, co stimuluje rozvoj prezentace digitálního obsahu muzeí je rozvoj informačních technologií, které přímo vyhledávají řečeno pohledem z (jejich) druhé strany zdroje dat - digitální obsah (muzeum a jeho sbírky) za obchodovatelnou komoditu. Uplatnění digitálního obsahu: Digitální média, E-knihy, E-seriály, Vizualizace, Internet, GIS, Kiosky, Animace, 3D vizualizace a modelování, PDA, ipod, Mobilní telefon, Podcast Moderní technologie nový rozsah komunikace, který pomáhá zasáhnout na nové publikum. Proměňuje se i prostředí: stoupá počet návštěvníků a především jejich požadavky, muzea nabízejí interaktivní vzdělávání, je podporováno zapojení návštěvníka Zapojení moderních digitálních technologií je jak všeprostupující tak permanentní. Moderní technologie nejsou izolovaným nástrojem k realizaci specifických úkolů. Staly se infrastrukturou. Jsou nezbytné k vykonávání muzejních činností. Stejně jako infrastruktura musí být podporovány, udržovány a nahrazovány, pokud se stanou zastaralými Moderní (digitální) technologie nejsou statické a muzeum musí rozvíjet svou adaptaci odpověď na tyto stále se měnící nástroje Tradiční prostor muzea umožňuje znázornit jen tradiční kontext (provenience a chronologie např. Neústupného expozice pravěku) Multimédia a moderní technologie nabízí příležitost zařadit exponát do více kontextuálních rovin umožňujících srovnání, interpretaci a kontextulalizaci (případně rekontextualizaci) Autenticita versus smyslová simulace a dva paradoxy: nová média zastiňují velikostí tak charakterem sbírkové předměty, nová média reprezentují simulace a ne opravdové věci Proměna muzea jako společenské instituce Moderní technologie posunuly muzeum jako institucí od: Věcí k lidem Od jednoho klasifikačního systému k mnohovýzamovosti Od předmětů vystavených expozici ke sbírkám otevřeným veřejnosti Od prostorově vymezených organizací k znalostně orientovaným institucím Od ústředních/centrálních institucím k rozčleněným institucím Od autoritativní správy/řízení sbírek k demokratizaci a kreativitě Stále jde o klasifikaci obsahu, ale do popředí se dostalo vyhledávání (digitalizované obrazy, virtuální realita, personifikace (avatar, tourbot - interactive TOUr-guide RoBOT) Moderní technologie jako příslib demokratizace znalostí, nabídky kontextové informace, zvýšení návštěvnosti muzeí, zvýšení flexibility, oživení výstav, různost výkladů, podpora sociální interakce mezi návštěvníky Problematika digitalizace 15

16 Zapojení moderních technologií klade větší nároky na strategické plánování instituce Není naším cílem využívat nejmodernější a nejnovější technologie obava návštěvníka prd něčím, čemu nerozumí. Otázka nesmí znít: Jak můžeme využít moderní technologie a multimédia na výstavě/v muzeu? ale např. Jaký druh interakce podpoří vztah mezi návštěvníky a tímto předmětem? zvyšuje se i povědomí o muzeu a sbírce. Jedna z největších vzdělávacích on-line služeb na světě: SCRAN Scotish Cultural Resources Acces Network: Služeb využívají školy, knihovny, univerzity, 300 kulturních institucí, obrazů, zvukových a video nahrávek, 14 milionů přístupů za měsíc. Muzeologický projekt online Výchozí stav: sdílení informací je normou, online přístup je dnes je jednou ze základních cest jak prezentovat kulturní dědictví. výhody pro uživatele: důvěryhodný zdroj, jednoduchý nástroj, opakované využití výhody pro poskytovatele: viditelnost, služby, příjem, součást workflow Příklady: Živé virtuální muzeum online - Německé historické muzeum. Maxwell museum of Antropology Nové Mexiko (http:// americanimage.unm.edu). ČMVU (GASK): Sbírky online : Sbírky Regionálního muzea v Litomyšli online: Příkladem uplatnění digitálních sbírek v oblasti profesionální vizuální tvorby, publikace, médií a tisku: www. museum-images.com (soukromé využití je možné zdarma), s respektem k obrazu a k hodnotě sbírkového předmětu, portál si klade za cíl zvýšit hodnotu (muzejní) sbírky na první pohled jde o hodnotu finanční, ale Podcast Podcast je krkolomnou složeninou slova (ipod broad- CAST). ipod je velmi populární multimediální přehrávač, který nachází uplatnění i v muzeích a galeriích prostřednictvím jevu nazvaného broadcast. V podstatě jde o audio průvodce, který je dostupný na internetových stránkách institucí, které tuto službu poskytují. Zde si může uživatel stáhnout audio či video soubory do svého počítače či ipodu. Snahou muzeí a galerií poskytujících tyto služby je oslovit především mladé publikum, pro které se prostředí internetu zdrojem informací a v podstatě způsobem orientace ve světě. Nahrávku, která se vztahuje k tomu kterému exponátu tak může návštěvník vzít s sebou do muzea a poslechnout si ji během návštěvy. Prvotním cílem tohoto nástroje (podcasting muzea využívají zhruba čtyři roky) bylo poskytnout alternativního audio průvodce, dnes se však podcast objevuje v mnoha formách. Může jít o odborný výklad odborníka, samotného autora, diskuzi specifické skupiny nebo komentář podstatě kohokoliv. Podcasting v současné době umožňuje Museum of Modern Art v New Yorku, Tate Modern v Londýně, Victoria and Albert Museum v Londýně či Anglesey Abbey v Cambridge. Uplatňuje se tedy především v galeriích, která jsou zaměřena na moderní umění. Výhodou podcastingu, který pracuje se systémem itunes, je to, že je velmi levný a tak jako blog může být vytvořen a publikován v podstatě kýmkoliv. Učitelé i studenti tak mohou vytvářet jejich vlastní neautorizované výklady uměleckých děl, které jsou díky rozšířenosti mp3 přehrávačů přístupné kdekoliv. Sami návštěvníci muzeí Problematika digitalizace 16

17 si pak mohou vytvořit vlastního audio průvodce pro svou příští návštěvu muzea. Na internetových stránkách Tate modern je možné nalézt fotografii sbírkového předmětu a vyslechnout si komentář, který by měl podle přání autorů projektu inspirovat k návštěvě muzea spolu s ipodem a nahrávkou v kapse. Podle statistik MoMA si podcast stáhne měsíčně okolo uživatelů. Není průkazné, že všichni pak galerii navštíví, ale je zřejmé, že podcasting má budoucnost. Podcast je zaměřen na interaktivitu. již dnes ve virtuálním světě pořádá nejrůznější vzdělávací interaktivní akce. Alternative museum, Digital Art museum muzea, která nemají kamennou podobu a jsou celá digitální. Doporučená literatura: Second Life virtuální muzea ve virtuálním světě Současná postmoderní fascinace virtuálnem donutila některá světová muzea postoupit o krok dál. Běžná virtuální muzea obvykle prezentují své sbírky na internetu v podobě speciálních webových stránek. Nedávno ale muzea pronikla i mimo naši běžnou realitu - do virtuálních světů on-line her. On-line hry jsou vlastně obrovskými smyšlenými světy, kde žijí a komunikují desítky lidí představovaných fiktivními postavami avatary, které ovládají přes obrazovky a klávesnice svých počítačů. Jedním z těchto virtuálních světů-her je i projekt Second Life. Jde o 3D virtuální svět, který se každým dnem rozrůstá a má miliony obyvatel. Virtuální prostředí umožňuje nejen pohybovat se ve fiktivním elektronickém světě, ale i vytvářet jakékoliv objekty od židlí, domů až po věci, na které v normálním životě nenarazíte. Do virtuálního světa pronikají i muzea (Exploratorium, Drážďanská galerie) Jedním z těchto virtuálních muzeí ve virtuálním světě je i International Spaceflight Museum. Společný projekt lidí z celého světa zahrnuje exponáty a akce z našeho reálného světa, týkající se kosmonautiky a cestování do vesmíru. Druhým muzeem je pak plánovaná virtuální pobočka kamenného muzea Exploratorium ze San Franciska v USA zaměřeného na popularizaci vědy a techniky, které Barrett, E.: Sociomedia. Multimedia, Hypermedia and the Social Construction of Knowledge. MIT Press: Cambridge, Jones-Garmil, K. (ed.): The Wires museum. Emerging Technology and changing paradigma. Američan Association of Museum: Washington, Keene, S.: Digital Collections: Museum and the Information Age, Butterworth and Heinemann : Oxford, Kesner, L.: Marketing a management muzeí a památek. Grada: Praha, Quality Principles for Cultural Websites: a Handbook. Minerva Working Group 5: Řím, Stiff, M.: Managing new technology projects in museum and galleries. Mda: Cambridge, Still, J. M.: Creating Web-Accesible Databases. Information Today : New Jersey, Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes. UKOLN : Řím, Thomas, S. Mintz, A. The Virtual and the Real (Media in the museum). American Association of Museum: Washington, Wallace, M.A.: Museum Branding. Altamira: New York, Zorich, D. M.: Introduction to Managing Digital Assets. Gatty Information Institute, Problematika digitalizace 17

18 Odkazy: Problematika digitalizace 18

19 Problematika digitalizace 19

20 Problematika digitalizace metodika přednášky PhDr. Pavel Douša, Ph.D. ředitel Historického muzea Národního muzea Národní muzeum Václavské nám. 68, Praha 1 tel.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1 tel.: ,

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií Marie Vítková www.esbirky.cz Historie esbírek Současný stav Budoucnost Historie? esbírky 2010 Nárůst počtu předmětů 2011-2014

Více

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,

Více

ZPRAVODAJ.

ZPRAVODAJ. ZPRAVODAJ Milé kolegyně, milí kolegové, jsem rád, že Vás mohu opět oslovit prostřednictvím Zpravodaje portálu esbírky. Rád bych přivítal nová muzea, která se připojila do rozšiřující se rodiny esbírek.

Více

AthenaPlus Seminář Národní agregátor ve světě eculture

AthenaPlus Seminář Národní agregátor ve světě eculture Seminář Národní agregátor ve světě eculture Projekty Athena Athena 2008-2011 Financovaný programem Evropské komise - econtentplus 21 evropských zemí, 109 kulturních institucí Březen 2013 srpen 2015 Žádost

Více

Multimediální systémy

Multimediální systémy Multimediální systémy Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Literatura Havaldar P., Medioni G.: Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices. Course

Více

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven současný stav, trendy, problémy Vít Richter 3.11.2015 Konference Kultura 2016 SKIP ČR Kulturní dědictví v digitální podobě

Více

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pavel Kocourek, Incad Praha Přestože mnohé knihovny v České republice digitalizují své dokumenty a další se na to chystají, neprobíhá

Více

ebadatelna Zlínského kraje

ebadatelna Zlínského kraje ebadatelna Zlínského kraje Portál pro zpřístupnění digitálního obsahu paměťových institucí Zlínského kraje Ing. Vítězslav Mach, Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení informatiky PhDr. Blanka Rašticová,

Více

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální repozitář (KDR) systém pro uložení digitálního

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Evropský projekt LoCloud jako inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 26.-27.11.2014

Více

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský Digitalizace knihovních dokumentů Jiří Polišenský Obsah prezentace Základní prvky digitalizace Formáty a standardy Skenery Digitalizační work flow Systémy pro prezentaci a evidenci digitalizovaných dokumentů

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková Linked Heritage Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany Alena Součková Základní cíle Získat pro Europeanu velký objem nových dat, a to nejen z veřejného, ale i ze soukromého sektoru

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

Česká digitální knihovna agregace digitálního obsahu českých knihoven

Česká digitální knihovna agregace digitálního obsahu českých knihoven Česká digitální knihovna agregace digitálního obsahu českých knihoven Martin Lhoták Knihovna AV ČR, v. v. i. Národní agregátor ve světě eculture, Praha, 14. 7. 2015 Výzkumný projekt financovaný z programu

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-19

Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Komprimace, archivace dat Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí komprimaci, archivaci

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Kamil Zágoršek, Jiří Frank, Jiří Kvaček & Petr Frankenberger Paleontologické oddělení NM Národní

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

2008 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 3.0 Česko

2008 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 3.0 Česko Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 18.01.2017 Projekt NUŠL a další projekty v ČR Pejšová, Petra 2008 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-41957 Dílo

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Setkání editorů GIS a správců

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav. ProArc open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.cz INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních

Více

Autorský zákon a knihovny - možnosti pro budoucnost. Vít Richter vit.richter@nkp.cz Praha, UISK, FFUK 25.11.2013

Autorský zákon a knihovny - možnosti pro budoucnost. Vít Richter vit.richter@nkp.cz Praha, UISK, FFUK 25.11.2013 Autorský zákon a knihovny - možnosti pro budoucnost Vít Richter vit.richter@nkp.cz Praha, UISK, FFUK 25.11.2013 Hlavní témata Digitální svět hledání nové rovnováhy Co knihovny mohou v digitálním světě?

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

Využití nástrojů z projektu Česká digitální knihovna při digitalizaci a zpřístupnění digitálních dokumentů

Využití nástrojů z projektu Česká digitální knihovna při digitalizaci a zpřístupnění digitálních dokumentů Využití nástrojů z projektu Česká digitální knihovna při digitalizaci a zpřístupnění digitálních dokumentů Martin Lhoták Knihovna AV ČR, v. v. i. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Výzkumný

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Projekt NUŠL a další projekty v ČR

Projekt NUŠL a další projekty v ČR Projekt NUŠL a další projekty v ČR Petra Pejšová Státní technická knihovna p.pejsova@stk.cz, Osnova Základní informace o projektu Projektový tým Harmonogram Výstupy Vymezení NUŠL Dotazníkové šetření Metadata

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny aneb Pohled zvenčí Petr Žabička Moravská zemská knihovna v Brně zabak@mzk.cz Obsah Knihovny muzeí a galerií Katalogy knihoven Standardizace Výběr knihovního

Více

Důvěryhodný dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace

Důvěryhodný dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace Důvěryhodný dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace Michal Pokorný ICZ a.s. Brno, 2012 www.i.cz 1 Agenda Co je zdravotnická dokumentace Co je archiv zdravotnické dokumentace Představení řešení archivu

Více

Athena a AthenaPlus Populárně-vědecké a vzdělávací projekty Národního muzea

Athena a AthenaPlus Populárně-vědecké a vzdělávací projekty Národního muzea Athena a Populárně-vědecké a vzdělávací projekty Národního muzea Projekty Athena Athena 2008-2011 Financovaný programem Evropské komise - econtentplus 21 evropských zemí, 109 kulturních institucí Březen

Více

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Archivy, knihovny a muzea v 30. 11. 2011 Národní archiv, Praha Iveta Fürstová iveta.furstova@techlib.cz Přehled Šedá literatura v muzeu Význam šedé

Více

Digitalizace a vytěžování dat jako služba

Digitalizace a vytěžování dat jako služba Digitalizace a vytěžování dat jako služba Jiří Rogalewicz, Solution Architect Petr Šedivý, Senior Service Delivery Manager Siemens IT Solutions and Services ISSS Hradec Králové 4.dubna 2011 Siemens IT

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Digitalizace historických negativů

Digitalizace historických negativů Digitalizace historických negativů Praktické zkušenosti z digitalizace archívu Šechtl a Voseček Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor Ateliér Šechtl a Voseček Založen Ignácem Šechtlem (1840-1911)

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

On-line katalog On-line digitální knihovna

On-line katalog On-line digitální knihovna On-line katalog On-line digitální knihovna zpřístupnění dat formou služby (AiP Beroun s.r.o.) Základní funkce vyhledávání v záznamech zobrazení popisných záznamů obrazů videozáznamů audiozáznamů uživatelské

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitalizace a Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni po čtyřech letech. Výsledky a perspektivy dalšího vývoje

Digitalizace a Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni po čtyřech letech. Výsledky a perspektivy dalšího vývoje Digitalizace a Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni po čtyřech letech Výsledky a perspektivy dalšího vývoje Struktura příspěvku Definice projektu Základní data z historie projektu Základní

Více

Certifikace Národní digitální knihovny podle ISO normy 16363. Jan Mottl AiP Safe s.r.o.

Certifikace Národní digitální knihovny podle ISO normy 16363. Jan Mottl AiP Safe s.r.o. Certifikace Národní digitální knihovny podle ISO normy 16363 Jan Mottl AiP Safe s.r.o. Proč? Ve smlouvě na dodávku NDK je certifikace požadována v Příloze č.1 Specifikace plnění smlouvy, v kapitole 1.10.

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Helena Bouzková, Ondřej Horsák, Adéla Jarolímková, Eva Lesenková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Helena Bouzková, Ondřej Horsák, Adéla Jarolímková, Eva Lesenková 198 Digitální knihovna Národní lékařské knihovny archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací ve zdravotnictví Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Helena Bouzková, Ondřej Horsák, Adéla Jarolímková,

Více

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne 1. 7. 2012, kterým se stanoví Sazebník služeb poskytovaných Státním oblastním archivem v Praze V souladu s vyhláškou č. 213/2012 Sb., kterou

Více

Mobilní aplikace pro prezentaci kulturního dědictví paměťových institucí

Mobilní aplikace pro prezentaci kulturního dědictví paměťových institucí Mobilní aplikace pro prezentaci kulturního dědictví paměťových institucí (pohledem uživatele) Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015 4.12.2015 Olga Čiperová, AiP BEROUN s.r.o. Aplikace a mobilní

Více

Jaká data veřejné správy ČR jsou otevřená?

Jaká data veřejné správy ČR jsou otevřená? Jaká data veřejné správy ČR jsou otevřená? Dušan Chlapek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze Cíle projektu a případové studie ověřit možnosti přípravy aplikace sémantických

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

Repositář audiovizuálních dokumentů Akademie múzických umění v Praze..

Repositář audiovizuálních dokumentů Akademie múzických umění v Praze.. AMU = DAMU + FAMU + HAMU Repositář audiovizuálních dokumentů Akademie múzických umění v Praze.. Radim Chvála radim.chvala@amu.cz Iva Horová iva.horova@amu.cz INFORUM 2009, PRAHA 28. 5. 2009 1 Radim Chvála,

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Tomáš Dvořák, Archiv hl. města Prahy Radek Pokorný, Státní okresní archiv Hradec Králové DRMS Forum

Více

Digitální konkordance a Registr digitalizace v Manuscriptoriu,

Digitální konkordance a Registr digitalizace v Manuscriptoriu, Digitální konkordance a Registr digitalizace v Manuscriptoriu, aneb, Jak identifikovat a trvale zpřístupnit digitální kopie fyzických exemplářů historických dokumentů Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. 25.5.2016

Více

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pomáháme vám využívat vaše informace RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Colloquium of Library Information Employees of the V4+ Countries 6 8 July 2008, Brno, Czech

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH TEXTŮ ČESKÝCH LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH ČASOPISŮ Konference Knihovny současnosti 2010 Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák Úvod V roce 2004 zapojení do programu

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková ROZVOJ DIGITÁLNÍHO ARCHIVU NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY VE SPOLUPRÁCI S VYDAVATELI A AUTORY VĚDECKÝCH LÉKAŘSKÝCH INFORMACÍ Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Anotace Národní lékařská

Více

Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR

Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR OPEN Není to jen o samotných datech Hodně se hovoří o opendatech jako otevřených datech Příkladem jsou otevřená data

Více

Mezin{rodní trendy OA"

Mezin{rodní trendy OA Mezin{rodní trendy OA" Institucionální repozitáře a jejich registry PhDr. Jindra Planková, Ph.D. Ústav informatiky, FPF Slezská univerzita v Opavě Žít aktivně znamená žít s přiměřenými informacemi [Norbert

Více

Pro malé i obří projekty

Pro malé i obří projekty Pro malé i obří projekty CO PŘINESE GULLIVER VÁM A VAŠIM UŽIVATELŮM Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. GULLIVER CO JE TO? Gulliver je vyhledávací a prezentační rozhraní typu digitální knihovna. Zpřístupňuje

Více

Tvorba videa další programy

Tvorba videa další programy Tvorba videa další 1. Seznámení s pro tvorbu videa www.isspolygr.cz Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 28. 2. 2013 Strana: 1/15 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat.

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Jan Mottl AiP Safe 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 2011 AiP Safe s.r.o.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni chápat základní principy databáze, vytvořit novou databázi, vytvořit a upravit tabulky, řadit a filtrovat data v tabulkách,

Více

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Miroslav Kunt, Národní archiv

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Miroslav Kunt, Národní archiv Národní standard pro elektronické systémy spisové služby Miroslav Kunt, Národní archiv Národní standard V souvislosti s novou archivní legislativou zmocnění MV pro vydání Národního standardu pro elektronické

Více

Europeana Cloud: nové řešení pro efektivní předávání a využívání dat Petra Pejšová, Národní technická knihovna

Europeana Cloud: nové řešení pro efektivní předávání a využívání dat Petra Pejšová, Národní technická knihovna Europeana Cloud: nové řešení pro efektivní předávání a využívání dat Petra Pejšová, Národní technická knihovna INFORUM 2015: Praha, 26. - 27. 5. 2015 3-letý projekt... Koordinován The European Library

Více

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ. Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s.

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ. Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s. INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, která splňuje nároky návštěvníků v 21.STOLETÍ Viktor Plass, AV MEDIA, a.s. Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s. PROČ TO DĚLÁME? POTŘEBA ZMĚNY EXPOZICE, KTERÉ VYPRÁVĚJÍ PŘÍBĚHY ZAPOJUJEME

Více

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 GeoHosting (vypusťte svoje data do světa) Martin Vlk Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 Využívání geografických dat Jak můžeme pracovat s geografickými daty? Práce s vlastními geografickými

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát

DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát Implementace JPEG 2000 jako ukládacího formátu v datovém úložišti DigiDepot - zkušenosti a výsledky Ing. Martin Hankovec, Státní oblastní archiv v Třeboni martin.hankovec@ceskearchivy.cz

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Dotace Projekty technologických center krajů Aktuální stav výzvy IOP Typizované projekty Technologická centra Digitalizace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Citace: 222/2015

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DYNAMICKÉ POJETÍ BEZPEČNOSTI METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DAGMAR JELÍNKOVÁ Metodické centrum pro muzea výtvarného umění BEZPEČNOST MUZEJNÍCH

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Fotograf vědeckých a technických oborů (kód: N)

Fotograf vědeckých a technických oborů (kód: N) Fotograf vědeckých a technických oborů (kód: 34-040-N) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Logika pro sémantický web

Logika pro sémantický web ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Logika pro sémantický web Martin Žáček PROČ BALÍČEK? 1. balíček Formální logické systémy

Více

Ukládání a archivace dat

Ukládání a archivace dat Ukládání a archivace dat vzniklých digitalizací v Digitálním archivu SOA v Třeboni Základní cíle projektu Vytvořit systém, který bude zaštiťovat postupy spojené s digitalizací archivních materiálů vytváření

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více