Problematika digitalizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika digitalizace"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Problematika digitalizace Pavel Douša metodika přednášky

2

3 Obsah: 1. hodina: Co je digitalizace? (úvod, legislativa, situace v ČR a v zahraničí, multimédia a vliv na muzea) 2. hodina: Základní pojmy a standardy (metadata, xml, harvestování dat,mapování, OAI-PMH) 3. hodina: Databázové systémy (tuzemské, zahraniční, CES) 4. hodina: Evropský digitální prostor (Europeana, harvestování dat) 5. hodina: Elektronická publikace esbírky 6. hodina: Licencování a autorská práva (DEA, otevřená data, osiřelá díla) 7. hodina: Virtuální výstavy (autenticita, uživatel a jeho přístup, virtuální muzeum, virtuální dědictví, nové technologie) 8. hodina: Muzeologický projekt online (muzeum v informační společnosti, management, evaluace, sbírka nových médií a kurátor, sbírkotvorná činnost online) Co je digitalizace? Úvod - využití a význam digitalizace při výzkumu, ochraně, interpretaci a prezentaci kulturního dědictví Moderní informační technologie dnes umožňují publikovat téměř jakýkoliv projev lidské aktivity a tvořivosti milionům lidí jedním kliknutím. Každý si může vytvořit svůj web, svůj blog, nafotit fotografie, natočit film a během chvíle je zpřístupnit lidstvu a přes noc se stát světoznámým. Práce s digitálními zdroji se stala významnou součástí dnešní společnosti. Tento moment je základním impulzem, který ovlivnil a ovlivňuje samotnou digitalizaci muzejních sbírek. V popředí zájmu problematiky digitalizace sbírek tedy nestojí pouze konverze dat, ochrana sbírek a využití materiálu pro vědecké účely, ale především možnost a výzva zpřístupnění digitalizovaného a digitálního obsahu široké veřejnosti a v podstatě komukoliv. Úzké pojetí digitalizace = převod vybraných měřitelných základních veličin objektu do numerických hodnot, jejich kódování, uložení a transport za účelem následného vygenerování jiných fyzikálních veličin s cílem umožnit uživateli fyziologické vjemy, obvykle nahrazující přímé vnímání originálu. Širší pojetí digitalizace = proces, odlišná metodologie managementu sbírky tezaurace a prezentace. V tomto pojetí není digitalizace jen vytvářením obrázků a manipulace s nimi. Významnou roli zde hraje výběr oněch obrázků, dodatečná informace a kontext, který je doprovází. Termín digitalizace kulturního dědictví se v dnešním muzeu objevuje v daleko širších souvislostech a bývají s ním spojovány i další oblasti: např. informační technologie či audiovizuální prvky Odlišné přístupy paměťových institucí k digitalizaci (archiv x knihovna x muzeum). Digitální dokumenty jsou nové objekty, rozdílné od digitalizovaného originálu. Digitální modely především ztrácí autenticitu, základní moment muzeální hodnoty. Digitální dokumenty v sobě nesou jen část informací, které představuje originál jako celek, mohou ale stejně dokonale zpřístupnit svědectví v originálech obsažené. Digitalizované předměty přinášejí možnost komukoliv pracovat s informacemi obsaženými v originálech. Vznik digitálních dokumentů je oprávněný, budou-li tyto dokumenty nyní a v budoucnu jakkoli používány. Na první pohled samozřejmá definice smývá v oblasti digitalizace rozdíly mezi knihovnou, archivem a muzeem. Řadí digitalizovanou sbírku muzea mezi sbírky ostatních paměťových institucí. U digitalizované sbírky mluvíme Problematika digitalizace 3

4 o informační kapacitě nikoliv autenticitě. Digitalizace je proces vytváření digitálních souborů konvertováním analogového materiálu. Výsledná digitální kopie či digitální náhrada je pak klasifikována jako digitální materiál a setkává se stejně širokou škálou problémů spojených s jejich zpřístupněním, stejně jako je tomu u původně digitálních dokumentů (materiály vytvořené v digitálním formátu, který nemá analogový ekvivalent). Legislativa a metodické materiály Doporučení EU ze dne 24. srpna 2006 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů + Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů Národní strategie digitalizace Metodický pokyn Ministerstva kultury (Koncepce digitalizace, Směrnice, Centrální pracoviště) Koncepce digitalizace (zhodnocení aktuálního stavu, cíle a záměry, harmonogramu prací, zvolené postupy a řešení, finanční náročnost) Dotační titul MK: ISO B Otázky: Jak mohou být digitální technologie využity v muzeu? Jakým způsobem digitalizace transformuje muzeum především ve vztahu k veřejnosti? Vztah mezi materiálními sbírkovými předměty a digitálními objekty (umělecká sbírka, původní artefakt) VIRTUAL vs. REAL Virtuální kulturní dědictví? Základní pojmy a standardy Hologram pasivní 2D fotografická konstrukce, která vyvolává dojem, že jde o 3D předmět Komprese dat (také komprimace dat) je speciální postup při ukládání nebo transportu dat. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Rozlišujeme ztrátovou a bezeztrátovou kompresi. Při ztrátové kompresi jsou některé informace nenávratně ztraceny a nelze je zpět rekonstruovat. Bezeztrátová komprese obvykle není tak účinná jako ztrátová. Velkou výhodou je, že komprimovaný soubor lze opačným postupem rekonstruovat do původní podoby. To je nutná podmínka při přenášení počítačových dat, výsledků měření, textu apod., kde by ztráta i jediného znaku mohla znamenat nenávratné poškození souboru. Metadata definice nebo popisy dat. Na webu jsou metadata používána k poskytování informací o dokumentech a datech, které nemusí být zobrazeny na obrazovce. Tyto informace mohou být potom využity softwarovými nástroji, jako jsou např.vyhledávací stroje nebo řídící systémy. Příkladem informací, které jsou ukládány jako metadata, může být autorství, datum publikování, datum změny, copyright a vlastní klíčová slova. Za základní metadatovou sadu jako standard pro popis informačních zdrojů je považován Dublin Core. Multimédia koordinované sloučení textu, zvuku (řeči, hudby), obrazu, pohybu, animace a videa na obrazovce pomocí počítače za účelem zprostředkování informací a jejich sloučení do jediného kompaktního celku uloženého v digitální podobě, obvykle na disku CD-ROM. Pod pojmem časově nezávislá (statická) média se rozumí texty, grafika a nepohyblivé obrázky, pojem časově závislá (dynamická) média obsahuje pohyblivé obrázky, animaci, zvuky. Důraz je však kladen nejen na užívání různých médií k efektivnímu zprostředkování informací pomocí Problematika digitalizace 4

5 počítače, ale zejména na podílu uživatele na vytváření a na průběhu aplikace podle svých požadavků. V současné době kladen další požadavek na multimediální systémy, kterým je možnost komunikace na velké vzdálenosti pomocí sítí. Podcast složenina slova (ipod broadcast). V podstatě jde o audio průvodce, který je dostupný na internetových stránkách institucí, které tuto službu poskytují. Zde si může uživatel stáhnout audio či video soubory do svého počítače či ipodu. Nahrávku, která se vztahuje k tomu kterému exponátu tak může návštěvník vzít s sebou do muzea a poslechnout si ji během návštěvy. Prvotním cílem této novinky (podcasting muzea využívají zhruba dva roky) bylo poskytnout alternativního audio průvodce, dnes se však podcast objevuje v mnoha formách. Může jít o odborný výklad odborníka, samotného autora, diskuzi specifické skupiny nebo komentář podstatě kohokoliv. Sémantický web je rozšíření současného webu, v němž informace mají přidělen dobře definovaný význam, který počítačům a lidem umožňuje lépe spolupracovat. Sémantický web představuje reprezentaci dat na webu. Je založen na technologii Resource Description Framework (RDF), která integruje širokou škálu aplikací využívajících syntaktický zápis v XML a identifikátory URI pro pojmenovávání Virtuální muzeum muzeum v reálném světě neexistující, představuje nový prostor a nové formy zprostředkované interakce a kontextu sbírek Virtuální návštěva zkušenost prostřednictvím internetové stránky (muzea), virtuální návštěvník je ten, kdo navštěvuje internetové stránky muzea Virtuální výstava výstava, která splňuje všechny formální znaky výstavy reálné, zpřístupněna a vytvořena je prostřednictvím moderních komunikačních technologií Web 2.0 ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Tento moment hraje rozhodující roli při interaktivním zapojení návštěvníka např. do virtuální výstavy. 3D objekt předmět prezentovaný ve třech dimenzích šířka, délka a hloubka. Nástroje, doporučení a pravidla, se zaměřením na vícejazyčnost, sémantiku, metadata a slovníky, strukturu dat a problematiku ochrany práv k duševnímu vlastnictví Digitální data (digitalizované předměty x born digital x evidence) Digitální repozitář - organizace lidí a systémů Infrastruktura repozitáře Digitální knihovna aplikace nad daty v repozitáři Metadata - standard pro metadatový popis digitálních objektů např. Dublin Core Otevřená data Data provider, service provider, agregátor XML,CSV,API, OAI-PMH MARC, Z39.50 Object-ID (UNESCO, Getty Trust) Harvestování dat mezinárodní nástroje pro harvestování LIDO, Spectrum, Museumdat Cloud computing, cloud hosting Digitalizační postup Pracovní postup je definován účelem digitalizace. Příklady mohou být: poskytování přístupu k málo využívaným jednotkám, ochrana exemplářů, vytváření virtuální sbírek/expozice, orientace na specifickou skupinu uživatelů, přispívání do regionální, národní či mezinárodní sítě. Problematika digitalizace 5

6 Postup je stanoven základě zodpovězení následujících otázek: Co má být digitalizováno?, Kdo bude provádět práci?, Kde bude práce prováděna?, Jak bude prováděna?, Strategie uchovávání?, Legislativní otázky, autorská práva, výběr digitálního formátu, hardware apod Ať již pro digitalizaci zvolíme jakýkoliv přístroj, je v každém případě žádoucí předmět na digitalizaci připravit. Měl by být zbavený nečistot a v případě poškození i konzervován/restaurován. Výstupem snímání by měla být maximální dosažitelná kvalita obrazu, kterou použitý hardware a software umožňuje. Tento přístup předchází možnému opakování digitalizačního procesu v případě, že bude v budoucnu požadována vyšší kvalita digitalizovaného objektu. Po konverzi je vhodné provést kontrolu vzniklého dokumentu, a ten popřípadě dodatečně upravit v grafickém editoru, tedy provést tzv. postprocessing. Vzniklé soubory se obvykle označují inventárním číslem, které je jedinečné a umožňuje lehké propojení digitalizovaného objektu s databází. Digitalizované objekty bývají ukládány do důvěryhodných digitálních uložišť, externích disků, na pásky, CD, DVD nebo mikrofilmy. Formáty pro uchování obrazu jsou nejčastěji JPG a TIFF, často využívané jsou také DjVu, PDF, BMP, JBG, GIF a PNG. Pro uchování zvuku bývají užívané formáty MP3, WAV, WMA, AIFF nebo RealAudio. Video využívá formáty AVI, FLV, MOV, MP4, MPG-2, RM, WMV (Windows Media Video). Některé doporučené formáty souboru obrazové, video a audio dokumentace určené pro archivaci jsou specifikovány příslušnými normami ISO ( iso.org), (dále například: pro JPEG, ISO 12639:2004 pro TIFF, mpeg/ pro MPEG). Formát elektronické databáze pro ukládání a správu digitalizované dokumentace by měl obsahovat následující popisné atributy (vychází z RLG REACH Element Set) EVIDENČNÍ ČÍSLO PŘEDMĚTU, DRUH PŘEDMĚTU (plastika, rytina, malba etc.), NÁZEV PŘEDMĚTU, AUTOR PŘEDMĚTU, DATACE (v libovolném rozsahu přesnosti), MEŘITELNÝ ATRIBUT (tuto položku lze asociovat s některou z fyzikálních měřitelných veličin charakterizujících předmět nejčastěji rozměry, u hudebních a zvukových záznamů délka stopáže, počet listů v případě knihy apod.), TECHNIKA A MATERIÁL, MÍSTO ULOŽENÍ PŘEDMĚTU, VLASTNÍK PŘEDMĚTU, POPIS PŘEDMĚTU, DOKUMENTACE PŘEDMĚTU (foto a video dokumentace, zvukový záznam). Elektronická databáze (jakákoliv) musí umožňovat import a export do nejběžnějších formátů (např. XML). Standardů popisujících dokumentaci a digitalizaci v oblasti muzejnictví je celá řada. Nejobsáhlejší a nejvíce propracovaný je SPECTRUM. Jedná se o standard, který vznikl ve Velké Británii a pokrývá veškeré muzejní aktivity, které se věnují správě a dokumentaci sbírkových předmětů. Metadatová schémata pro popis jsou Dublin Core, CDWA, CDWA Lite, Museumdat apod. Ontologií v popise se zabývá CIDOC/CRM. Digitální objekty, tedy textová data, statická obrazová data, videosekvence a zvuk je vhodné propojit s informacemi v databázové aplikaci. Pro evidenci bývají v českém prostředí nejčastěji užívané databáze Demus nebo ProMuzeum, některé instituce pak využívají vlastní databáze připravené jim na míru. Repozitář Data je vhodné ukládat vždy nejméně na dvě různá místa v systému důvěryhodného digitálního úložiště (repozitáře). Takové úložiště musí dle Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities přijmout odpovědnost za dlouhodobou péči o svěřené digitální dokumenty, navrhnout systém pro jejich správu, zpřístupnit a zabezpečit uložiště v souladu s platnými konvencemi a standardy a prokázat jeho současné i budoucí finanční zajištění. Je nutné vyškolit odborný personál, který bude celý proces digitalizace a následnou úpravu dat provádět. Kvalitu archivovaných digitálních dat je také nutné pravidelně kontrolovat. Problematika digitalizace 6

7 Digitalizační pracoviště Proces digitalizace sestává z celé řady po sobě následujících činností, které v paměťových institucích zajišťují a metodicky vedou tzv. digitalizační pracoviště. Je vhodné, aby činnost pracoviště byla upravena digitalizační směrnicí, jež jasně určí pracovní úkoly a kompetence, harmonogram činnosti pracoviště a postup jednotlivých prací. Sbírkové předměty je možné snímat prostřednictvím digitálního fotoaparátu, skeneru, popř. 3D skeneru. Digitální fotoaparát je zpravidla užívaný k dokumentaci prostorových sbírkových předmětů, ale i pro záznam krátkodobých jevů formou reportážní fotografie nebo momentky. Pro pořízení tzv. mikrofotografie se užívá mikroskop. Pokud snímáme sbírkový předmět digitálním fotoaparátem v ateliéru, je vhodné aranžovat jej před pozadí a upravit nasvícení. Do záběru se obvykle umisťuje měřítko, kalibrační tabulka, popř. identifikační číslo předmětu. V případě, že chceme snímat prostorový objekt, je vhodné zachytit jej z více pohledů, aby výsledek co nejvíce odpovídal originálnímu předmětu. Skener pracuje na systému odražení světla od předlohy, které se proměňuje na elektrický proud, jehož intenzita odpovídá množství odraženého světla. Pomocí systému RGB (zkratka s anglických názvů Red, Green a Blue) pro reprodukci barev je následně vytvořen barevný obraz. Skenery se dělí na ruční, knižní, bubnové, speciální a robotické. Pro digitalizaci citlivých materiálů je nutné sledovat výši UV záření, které by mohlo negativně ovlivnit jejich životnost. V muzejnictví bývají nejčastěji využívané ruční a stolní skenery, které umožňují snímat dokumenty velikosti A4 a A3. Využívají se ke skenování textu nebo obrazových dokumentů. Skenovat je možné i průhledné předlohy, které představují například fotografické filmy. Robotické knižní skenery se užívají pro hromadnou digitalizaci knih zejména 20. století, naopak zcela nevhodné jsou k digitalizaci velmi křehkých, poškozených nebo starých knih. Tyto skenery tvoří kolébka, na které je kniha položena, robot otáčející stránky a kamera, jež snímá stránky. 3D skenery umožňují převést prostorový předmět do trojrozměrné digitální podoby tím, že snímají poziční značky na povrchu předmětu a vytvářejí tzv. mračna bodů. Databázové systémy Česká republika: DEMUS (CITEM) BACH IMBUS ESMUS Strada I3S Muzejní databázový a archivační systém Digitální galerie (Logica) MUSEION (Musoft) Zahraniční: PastPerefect 5.0 (USA) Vernon CMS (Austrálie) TMS GallerySystems (USA, Evropa) Mimsy XG (Kanada) EMu (Přírodovědná muzea) MOSAIC ADLIB Museum (UK, Evropa) Open Source CollectiveAccess ColletionSpace Madrona Jednotná informační brána: Problematika digitalizace 7

8 Systém managementu sbírky Systém managementu sbírky obvykle zaznamenává: administrativní data, pohyb předmětu, nabytí, výpůjčka, deakcese), popisné/evidenční údaje, podmínky uložení/vystavení, konzervátorskou kartu, autorská práva/copyright, jiné podmínky (informace o dárci), inventury, lokace. Požadavky na databázový systém: mezinárodní standardy (CIDOC, SPECTRUM), všechny sbírky, vyhledávání, otevřený systém, velká/malá muzea, publikování dat, nejen evidenční katalog, vícejazyčnost, API, tiskové sestavy, bezpečnost, výběr databázové platformy, workflow, podpora pro čárové kódy, QR, RFID. OAI: Open Archives Initiative Smyslem platformy otevřených archivů je zpřístupnění na webu dostupných materiálů prostřednictvím vzájemného sdílení metadat mezi repozitáři, jejich publikování a archivace. OAI platforma vzešla z komunity institucí zabývajících se publikováním vědeckých prací v elektronické podobě (e-prints), kde narůstala potřeba nalézt snadné a efektivní řešení pro zpřístupnění různorodých elektronických úložišť. OAI vyvíjí a prosazuje snadno použitelný výměnný rámec a připojuje k němu standardy, původně pro účely zpřístupnění vědeckých prací. Evropský digitální prostor Projekty na podporu digitalizace ACTIVATE, AGAMEMNON, CALIMERA, CASPAR, CIPHER, COINE, CULTIVATE, DigiCULT, DPE, EDL, EVA, ERPANET, MENHIR, MESL, MICHAEL, MICHAELplus, MINERVA, NINCH, OPENHERITAGE, RAMA, VITRA, EUROPEANALOCAL, EFG, ATHENA, APENET, BHL EUROPE, EUROPEAN FILM GATEWAY, GAMA, EUROPEANA TRAVEL. Europeana EUROPEANA je tematická síť financována Evropskou komisí v rámci programu econtent plus, který je součástí politiky iniciativy i2010. Původně známá jako Evropské digitální knihovny (EDLnet) milionů předmětů ( muzeí v EU) 28 agregátorů 21 projektů spolupracujících institucí předmětů z paměťových institucí ČR Problematika digitalizace 8

9 Contribution by country Europeana.eu Content Types Problematika digitalizace 9

10 Virtuální výstavy Europeany Metodika sběru dat Evropské projekty v rámci programu Europeana a muzejním sbírkám: Příručka pro použití volných děl (Europeana usage guide for public domain works) Creative commons licence DEA - Data Exchange agreement Creative Commons ATHENA (Access to cultural heritage network across Europe) a ATHENA PLUS Cíle: Sběr digitálního muzejního obsahu a jeho umístění v Europeaně, Problematika mapování metadat, Ontologie v popisu kulturního dědictví, Technické normy související s digitalizací, Protokoly pro výměnu dat, Analýza problémů autorského práva. Licencování a autorská práva (DEA, otevřená data, osiřelá díla) Legálně digitalizovat a zpřístupnit jednotlivý obsah veřejnosti či jednotlivému uživateli je možné jenom za předpokladu, že na něm neváznou právní překážky pro takový způsob použití. (zákon č. 121/2000 Sb.). Obsah určený k digitalizaci by měl splňovat tyto podmínky: - není předmětem autorskoprávní ani jiné ochrany (nesplňuje zákonná kritéria pro poskytnutí takové ochrany, a to jako celek, ani jeho část) - je volný (trvání autorskoprávní ochrany nebo obdobné ochrany již uplynulo) - zákonná omezení/výjimky z autorskoprávní ochrany nebo jiné ochrany umožňuje takovéto použití - autorská nebo obdobná práva jsou prokazatelně vyrovnaná (autor/nositel práv souhlasil s takovýmto použitím Europeana využívá Creative Commons licence a jejich prostřednictvím může instituce zvolit, zda může a chce uvolnit digitalizované objekty k dalšímu užití. Ty jsou rozděleny do několika stupňů. Digitalizované objekty, které nejsou chráněny autorským právem, jsou v Europeaně označeny známkou volné dílo. Pokud je poskytovatel dat také držitelem práv a chce, aby byl digitální objekt k dispozici pro opětovné použití, může použít CC licenci Zero Public Domain. Poskytovatel dat je také držitelem práv a chce využít informaci o vyhrazení práv. V tomto případě může zvolit čtyři varianty ochrany svých informací. Problematika digitalizace 10

11 Práva vyhrazena volný přístup, uživatelé mohou využívat digitalizované objekty zdarma. Práva vyhrazena placený přístup, Volí se v případě, že uživatelé dat musí poskytovateli pro získání přístupu k digitalizovanému dílu například na týden. Práva vyhrazena omezený přístup, Používá se v případě, kdy je k přístupu k digitalizovanému objektu nutná například registrace nebo jsou k dispozici jen náhledy nebo úryvky. Digitální objekty, k nimž je stav autorských práv nejasný může se například jednat o osiřelá díla. Elektronická publikace esbírky Portál esbírky je on-line aplikace, která umožňuje představit reprezentativní výběr muzejních či galerijních kolekcí, a to i takových, které v posledních letech neprošly žádnými expozicemi ani výstavami. Touto cestou je tedy možno přiblížit veřejnosti i méně známé kulturní fondy. Esbírky zároveň umožňují předávání informací do Europeany popř. dalších prezentačních projektů. Národní agregátor muzejních sbírek do Europeany. Referenční místo digitalizovaného kulturního dědictví na internetu. Posun od centralizovaného modelu k rozptýlenému. Nástroj managementu sbírky, prostředí pro prezentaci sbírek paměťových institucí. Problematika digitalizace 11

12 Cíle: - zprostředkování kulturního dědictví široké veřejnosti - popularizace zastoupených institucí - zlepšení komunikace mezi muzeem a návštěvníkem - zastřešení digitalizačních aktivit - zvyšování kvality digitalizace - podpořit vznik on-line služeb (nejen muzeí) - inspirovat tvorbu nového obsahu (UGC - user generated content) - nové formy přístupu ke kulturnímu dědictví - diskuze Europeana Semantic Elements, které říkají, jakým způsobem se budou na stránkách Europeany popisné informace k předaným sbírkám zobrazovat. esbírky zároveň umožňují bezplatné využívání databázového evidenčního systému Museion pro malá muzea do sbírkových předmětů, ovšem s tou podmínkou, že tyto musí být zároveň prezentovány veřejnosti. esbírky splňují veškeré podmínky pro publikování do Europeany, nově i prostřednictvím protokolu OAI PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting). esbírky také využívají poslední verzi prvků Licencování a autorská práva (DEA, otevřená data, osiřelá díla) Problematika digitalizace 12

13 Problematika digitalizace 13

14 Virtuální výstavy První virtuální výstavy v souvislosti s výstavami 1492: Plavba pokračuje, Svitky od Mrtvého moře, Odhalení Ruských archivů. Psal se rok 1992 a k zpřístupnění obrázků a textů byl používán protokol FTP. Otázky Co je online výstava? Je soubor obrázků na internetových stránkách muzea výstavou? Je ze strany veřejnosti zájem o takový druh prezentace? Virtuální výstava vs. Výstava kamenná Virtuální výstava není výstavou stejného druhu jako výstava kamenná. Virtuální výstava je však nástrojem interpretace sbírek a jejich zpřístupnění veřejnosti. Umožňuje muzeu komunikovat s veřejností a pokrývá jeho další funkce. Je veřejnou službou. Pro online výstavu platí stejná kritéria: Muzejní výstava je vždy jen jednou z forem interpretace svázané s naší přítomností. Muzejní výstavu musíme chápat jako poselství. Rozlišujeme výstavy estetické, emotivní, didaktické, systematické a konceptuální. Výstavy mohou být založeny na vystavování objektů, sdělování informací a idejí, určitého příběhu. Charakteristickým rysem všech online výstav je míra jejich zábavnosti (otevřenost a dynamický rozvoj, prostor pro interakci, zpětná vazba) Návštěvník či uživatel Návštěvník výstavy je chodec, kterého bolí nohy, je unavený, zamyšlený nad svými problémy a je na cestě někam jinam, naopak návštěvník virtuální výstavy hledá odreagování. Statistika zájmu uživatelů muzejních internetových stránek: 15 % virtuální prohlídka (75 % návštěvníků předpokládá online výstavu na internetových stránkách muzeí, 52 % návštěvníků předpokládá, že si bude moci stáhnout obrázky). Průměrný věk návštěvníků internetových stránek muzea je let. 10 % cena vstupenky 10 % popis výstavy 8 % zajímavosti Při otevření portálu bylo zaznamenáno v prvním měsíci 1,5 milionu vstupů, Tate Gallery vstupů denně. Digitální sbírka a online výstava Nevystavují se digitální sbírky, ale připravují se virtuální / online výstavy. Vždy je nutné digitální obsah zařadit do kontextu. Stejně jako u výstavy skutečné. Výstavy umístěné na webu by neměly nabízet samostatné obrázky. Online výstava přetrvává kamennou výstavu a žije svým životem. Výhody online výstavy jsou zřejmé: Možnost ukázat předměty, které bychom jinak ukázat nemohli (poškození, cena, manuskript ukazujeme jen z jedné stránky, cena, zpřístupnění širokému publiku) Virtuální výstava může propojit obraz výjimečného - nadčasového předmětu s tím co člověk běžně zná Zapojení uživatele do procesu přetváření digitálního obsahu: Virtuální výstava aktivuje návštěvníka. Podle odborníků si pamatujeme 10 % z toho, co si přečteme, 90 % však z toho co říkáme či děláme. Virtuální prezentace nemá nahradit skutečný prožitek výstavy, ale různým způsobem je doplnit a rozšířit. Zásady tvorby virtuální výstavy: Je interaktivní nemá tedy před definovaný konec. Má otevřené zakončení, sleduje různé cíle. Není reaktivní návštěvník něco zmáčkne a ono se něco objeví. Virtuální výstava má edukativní cíle. Je připravena pro návštěvníky rozdílného věku a schopností. Problematika digitalizace 14

15 Její prohlídka je intuitivní. Funguje na různých úrovních. Podporuje sociální interakce. Poskytují zábavu a zanechávají v něm dojem, že návštěvník pochopil více než při minulé návštěvě. Splňují návštěvníkovo očekávání. Vzbuzuje zvědavost a fantazii. Online prezentace neovlivňuje hodnotu (autenticitu) sbírkového předmětu, naopak umožňuje nalézat nové významy a kontexty. Tím nám zprostředkovává přístup k autentickému předmětu. Online prezentace / virtuální expozice využívající moderních technologií odpovídají způsobu vnímání dnešní společnosti. Virtuální výstava rozvíjí a posouvá interpretační funkci muzea. Nejde již jen o reprezentaci a komunikaci, ale tvorbu nových objektů, významů a kontextů. Je významným katalyzátorem interaktivity a je výzvou pro interpretační funkci muzea. To, co stimuluje rozvoj prezentace digitálního obsahu muzeí je rozvoj informačních technologií, které přímo vyhledávají řečeno pohledem z (jejich) druhé strany zdroje dat - digitální obsah (muzeum a jeho sbírky) za obchodovatelnou komoditu. Uplatnění digitálního obsahu: Digitální média, E-knihy, E-seriály, Vizualizace, Internet, GIS, Kiosky, Animace, 3D vizualizace a modelování, PDA, ipod, Mobilní telefon, Podcast Moderní technologie nový rozsah komunikace, který pomáhá zasáhnout na nové publikum. Proměňuje se i prostředí: stoupá počet návštěvníků a především jejich požadavky, muzea nabízejí interaktivní vzdělávání, je podporováno zapojení návštěvníka Zapojení moderních digitálních technologií je jak všeprostupující tak permanentní. Moderní technologie nejsou izolovaným nástrojem k realizaci specifických úkolů. Staly se infrastrukturou. Jsou nezbytné k vykonávání muzejních činností. Stejně jako infrastruktura musí být podporovány, udržovány a nahrazovány, pokud se stanou zastaralými Moderní (digitální) technologie nejsou statické a muzeum musí rozvíjet svou adaptaci odpověď na tyto stále se měnící nástroje Tradiční prostor muzea umožňuje znázornit jen tradiční kontext (provenience a chronologie např. Neústupného expozice pravěku) Multimédia a moderní technologie nabízí příležitost zařadit exponát do více kontextuálních rovin umožňujících srovnání, interpretaci a kontextulalizaci (případně rekontextualizaci) Autenticita versus smyslová simulace a dva paradoxy: nová média zastiňují velikostí tak charakterem sbírkové předměty, nová média reprezentují simulace a ne opravdové věci Proměna muzea jako společenské instituce Moderní technologie posunuly muzeum jako institucí od: Věcí k lidem Od jednoho klasifikačního systému k mnohovýzamovosti Od předmětů vystavených expozici ke sbírkám otevřeným veřejnosti Od prostorově vymezených organizací k znalostně orientovaným institucím Od ústředních/centrálních institucím k rozčleněným institucím Od autoritativní správy/řízení sbírek k demokratizaci a kreativitě Stále jde o klasifikaci obsahu, ale do popředí se dostalo vyhledávání (digitalizované obrazy, virtuální realita, personifikace (avatar, tourbot - interactive TOUr-guide RoBOT) Moderní technologie jako příslib demokratizace znalostí, nabídky kontextové informace, zvýšení návštěvnosti muzeí, zvýšení flexibility, oživení výstav, různost výkladů, podpora sociální interakce mezi návštěvníky Problematika digitalizace 15

16 Zapojení moderních technologií klade větší nároky na strategické plánování instituce Není naším cílem využívat nejmodernější a nejnovější technologie obava návštěvníka prd něčím, čemu nerozumí. Otázka nesmí znít: Jak můžeme využít moderní technologie a multimédia na výstavě/v muzeu? ale např. Jaký druh interakce podpoří vztah mezi návštěvníky a tímto předmětem? zvyšuje se i povědomí o muzeu a sbírce. Jedna z největších vzdělávacích on-line služeb na světě: SCRAN Scotish Cultural Resources Acces Network: Služeb využívají školy, knihovny, univerzity, 300 kulturních institucí, obrazů, zvukových a video nahrávek, 14 milionů přístupů za měsíc. Muzeologický projekt online Výchozí stav: sdílení informací je normou, online přístup je dnes je jednou ze základních cest jak prezentovat kulturní dědictví. výhody pro uživatele: důvěryhodný zdroj, jednoduchý nástroj, opakované využití výhody pro poskytovatele: viditelnost, služby, příjem, součást workflow Příklady: Živé virtuální muzeum online - Německé historické muzeum. Maxwell museum of Antropology Nové Mexiko ( americanimage.unm.edu). ČMVU (GASK): Sbírky online : Sbírky Regionálního muzea v Litomyšli online: Příkladem uplatnění digitálních sbírek v oblasti profesionální vizuální tvorby, publikace, médií a tisku: www. museum-images.com (soukromé využití je možné zdarma), s respektem k obrazu a k hodnotě sbírkového předmětu, portál si klade za cíl zvýšit hodnotu (muzejní) sbírky na první pohled jde o hodnotu finanční, ale Podcast Podcast je krkolomnou složeninou slova (ipod broad- CAST). ipod je velmi populární multimediální přehrávač, který nachází uplatnění i v muzeích a galeriích prostřednictvím jevu nazvaného broadcast. V podstatě jde o audio průvodce, který je dostupný na internetových stránkách institucí, které tuto službu poskytují. Zde si může uživatel stáhnout audio či video soubory do svého počítače či ipodu. Snahou muzeí a galerií poskytujících tyto služby je oslovit především mladé publikum, pro které se prostředí internetu zdrojem informací a v podstatě způsobem orientace ve světě. Nahrávku, která se vztahuje k tomu kterému exponátu tak může návštěvník vzít s sebou do muzea a poslechnout si ji během návštěvy. Prvotním cílem tohoto nástroje (podcasting muzea využívají zhruba čtyři roky) bylo poskytnout alternativního audio průvodce, dnes se však podcast objevuje v mnoha formách. Může jít o odborný výklad odborníka, samotného autora, diskuzi specifické skupiny nebo komentář podstatě kohokoliv. Podcasting v současné době umožňuje Museum of Modern Art v New Yorku, Tate Modern v Londýně, Victoria and Albert Museum v Londýně či Anglesey Abbey v Cambridge. Uplatňuje se tedy především v galeriích, která jsou zaměřena na moderní umění. Výhodou podcastingu, který pracuje se systémem itunes, je to, že je velmi levný a tak jako blog může být vytvořen a publikován v podstatě kýmkoliv. Učitelé i studenti tak mohou vytvářet jejich vlastní neautorizované výklady uměleckých děl, které jsou díky rozšířenosti mp3 přehrávačů přístupné kdekoliv. Sami návštěvníci muzeí Problematika digitalizace 16

17 si pak mohou vytvořit vlastního audio průvodce pro svou příští návštěvu muzea. Na internetových stránkách Tate modern je možné nalézt fotografii sbírkového předmětu a vyslechnout si komentář, který by měl podle přání autorů projektu inspirovat k návštěvě muzea spolu s ipodem a nahrávkou v kapse. Podle statistik MoMA si podcast stáhne měsíčně okolo uživatelů. Není průkazné, že všichni pak galerii navštíví, ale je zřejmé, že podcasting má budoucnost. Podcast je zaměřen na interaktivitu. již dnes ve virtuálním světě pořádá nejrůznější vzdělávací interaktivní akce. Alternative museum, Digital Art museum muzea, která nemají kamennou podobu a jsou celá digitální. Doporučená literatura: Second Life virtuální muzea ve virtuálním světě Současná postmoderní fascinace virtuálnem donutila některá světová muzea postoupit o krok dál. Běžná virtuální muzea obvykle prezentují své sbírky na internetu v podobě speciálních webových stránek. Nedávno ale muzea pronikla i mimo naši běžnou realitu - do virtuálních světů on-line her. On-line hry jsou vlastně obrovskými smyšlenými světy, kde žijí a komunikují desítky lidí představovaných fiktivními postavami avatary, které ovládají přes obrazovky a klávesnice svých počítačů. Jedním z těchto virtuálních světů-her je i projekt Second Life. Jde o 3D virtuální svět, který se každým dnem rozrůstá a má miliony obyvatel. Virtuální prostředí umožňuje nejen pohybovat se ve fiktivním elektronickém světě, ale i vytvářet jakékoliv objekty od židlí, domů až po věci, na které v normálním životě nenarazíte. Do virtuálního světa pronikají i muzea (Exploratorium, Drážďanská galerie) Jedním z těchto virtuálních muzeí ve virtuálním světě je i International Spaceflight Museum. Společný projekt lidí z celého světa zahrnuje exponáty a akce z našeho reálného světa, týkající se kosmonautiky a cestování do vesmíru. Druhým muzeem je pak plánovaná virtuální pobočka kamenného muzea Exploratorium ze San Franciska v USA zaměřeného na popularizaci vědy a techniky, které Barrett, E.: Sociomedia. Multimedia, Hypermedia and the Social Construction of Knowledge. MIT Press: Cambridge, Jones-Garmil, K. (ed.): The Wires museum. Emerging Technology and changing paradigma. Američan Association of Museum: Washington, Keene, S.: Digital Collections: Museum and the Information Age, Butterworth and Heinemann : Oxford, Kesner, L.: Marketing a management muzeí a památek. Grada: Praha, Quality Principles for Cultural Websites: a Handbook. Minerva Working Group 5: Řím, Stiff, M.: Managing new technology projects in museum and galleries. Mda: Cambridge, Still, J. M.: Creating Web-Accesible Databases. Information Today : New Jersey, Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes. UKOLN : Řím, Thomas, S. Mintz, A. The Virtual and the Real (Media in the museum). American Association of Museum: Washington, Wallace, M.A.: Museum Branding. Altamira: New York, Zorich, D. M.: Introduction to Managing Digital Assets. Gatty Information Institute, Problematika digitalizace 17

18 Odkazy: Problematika digitalizace 18

19 Problematika digitalizace 19

20 Problematika digitalizace metodika přednášky PhDr. Pavel Douša, Ph.D. ředitel Historického muzea Národního muzea Národní muzeum Václavské nám. 68, Praha 1 tel.: Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1 tel.: ,

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií Marie Vítková www.esbirky.cz Historie esbírek Současný stav Budoucnost Historie? esbírky 2010 Nárůst počtu předmětů 2011-2014

Více

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Kamil Zágoršek, Jiří Frank, Jiří Kvaček & Petr Frankenberger Paleontologické oddělení NM Národní

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský Digitalizace knihovních dokumentů Jiří Polišenský Obsah prezentace Základní prvky digitalizace Formáty a standardy Skenery Digitalizační work flow Systémy pro prezentaci a evidenci digitalizovaných dokumentů

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Evropský projekt LoCloud jako inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 26.-27.11.2014

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Setkání editorů GIS a správců

Více

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat.

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Jan Mottl AiP Safe 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 2011 AiP Safe s.r.o.

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

On-line katalog On-line digitální knihovna

On-line katalog On-line digitální knihovna On-line katalog On-line digitální knihovna zpřístupnění dat formou služby (AiP Beroun s.r.o.) Základní funkce vyhledávání v záznamech zobrazení popisných záznamů obrazů videozáznamů audiozáznamů uživatelské

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Metodický portál RVP.CZ Původní cíl: hlavní metodická podpora učitelů při

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pomáháme vám využívat vaše informace RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Colloquium of Library Information Employees of the V4+ Countries 6 8 July 2008, Brno, Czech

Více

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Archivy, knihovny a muzea v 30. 11. 2011 Národní archiv, Praha Iveta Fürstová iveta.furstova@techlib.cz Přehled Šedá literatura v muzeu Význam šedé

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze Digitální repozitář funguje na UK od roku 2006 komerční systém DigiTool od firmy Ex Libris systém budován na standardech

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

Projekt NUŠL a další projekty v ČR

Projekt NUŠL a další projekty v ČR Projekt NUŠL a další projekty v ČR Petra Pejšová Státní technická knihovna p.pejsova@stk.cz, Osnova Základní informace o projektu Projektový tým Harmonogram Výstupy Vymezení NUŠL Dotazníkové šetření Metadata

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Dotace Projekty technologických center krajů Aktuální stav výzvy IOP Typizované projekty Technologická centra Digitalizace

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT)

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) 1. Úvod...3 2. Charakteristika ICT a ICT gramotnost..3 3. Plán ICT...4 3.1. Analýza současného stavu.4 3.2. Vize a Cíl v oblasti ICT 4 3.3. Strategie

Více

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Obsahová dimenze versus technické moduly Jindřich Marek Zdeněk Uhlíř Národní knihovna ČR Definice pojmů virtuální badatelské prostředí množina

Více

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010 90 let Mapové sbírky UK a co dál? d Digitalizace mapových sbírek a Vznik Mapové sbírky Vznik Mapové sbírky UK s Geografickým ústavem konec 19. stol. Albertov Novobarokní stavba z let 1909-12, dostavěná

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. ledna 2013 č. 70 ke Strategii digitalizace kulturního obsahu na léta 2013-2020 Vláda I. schvaluje Strategii digitalizace kulturního obsahu

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Informační systém pro správu sbírek idemus Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Projekt vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus si

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

projekt nabíjecí kiosky: O nás Dostupné balíčky prezentace Technické podmínky Stav k 1.7. 2014 www.nabijecikiosky.cz

projekt nabíjecí kiosky: O nás Dostupné balíčky prezentace Technické podmínky Stav k 1.7. 2014 www.nabijecikiosky.cz projekt nabíjecí kiosky: O nás Dostupné balíčky prezentace Technické podmínky Stav k 1.7. 2014 CO JSOU TO NABÍJECÍ KIOSKY Často se z různých statistik dozvídáme, že prodeje mobilních telefonů rok od roku

Více

praktické zkušenosti z Kraje Vysočina

praktické zkušenosti z Kraje Vysočina Portfolio ICZ pro dlouhodobé ukládání a digitalizaci praktické zkušenosti z Kraje Vysočina Roman Kratochvíl ICZ a. s. 22.05.2012 DOKUMENT Portfolio ICZ pro dlouhodobé ukládání a digitalizaci www.i.cz 1

Více

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ Michal Rada Na co se můžete těšit? V této přednášce se podíváme komplexně na problematiku přístupnosti dokumentů. Není to ale tak jednoduché a musíme to vzít skutečně spíše bleskově:

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Petr Novák Státní technická knihovna, Praha P.Novak@stk.cz Proč se zabývat ŠL není běžně dostupná prostřednictvím knihkupectví těžko se vyhledává těžko

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt komplexní digitální ochrany, záchrany a obecného zpřístupnění nejvzácnějších historických dokumentů hlavního města Prahy

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Regionální knihovna Karviná virtuálně. Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009

Regionální knihovna Karviná virtuálně. Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009 Regionální knihovna Karviná virtuálně Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009 Osnova -úvod SecondLifeobecně -Avatar -město Bohemia - Regionální knihovna Karviná Second Life (Druhý život) -trojrozměrný

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

Národní úložiště šedé literatury Otevřené repozitáře, 13. 5. 2015 Petra Pejšová a Hana Vyčítalová Creative Commons Uveďte původ-neužívejte dílo komerčně-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Přehled o projektu

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita 2: Trvalé uchování digitálních dokumentů

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita 2: Trvalé uchování digitálních dokumentů Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 Priorita 2: Trvalé uchování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 Priorita 2: Trvalé uchování 1. Vytvořit národní koncepci dlouhodobé ochrany digitálních

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 23. října 2012 NTK, Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled Obhajoba projektu

Více

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI.

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI. DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI.CZ Konstruktivismus Kurátorství Technologie ZÁKLADNÍ POJMY

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Radim Chvála * radim.chvala@amu.cz Iva Horová ** iva.horova@amu.cz Abstrakt: Příspěvek seznamuje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Ing. Jan Kaňka kanka@kfbz.cz Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Konference INFORUM, 28. 5. 2014 Praha Krajské digitalizace

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury Národní úložiště šedé literatury 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 25. října 2011 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu Cíle Výsledky Zahraniční

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Možnosti nasazení produktu DESA ve veřejné správě Legislativní zázemí Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Vyhláška

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni chápat základní principy databáze, vytvořit novou databázi, vytvořit a upravit tabulky, řadit a filtrovat data v tabulkách,

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Registr digitalizace (RD)

Registr digitalizace (RD) Registr digitalizace (RD) URL adresa: Kontaktní e-mail: http://registrdigitalizace.cz/ rdcz@nkp.cz Registr digitalizace (RD) je společným projektem Národní knihovny ČR, Knihovny Akademie věd ČR a společnosti

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

2. FOTO, AUDIO A VIDEO SOUBORY

2. FOTO, AUDIO A VIDEO SOUBORY AUTORSKÁ PRÁVA 1. TEXT a. Jestliže použijete cizí text musíte ve svém dokumentu uvést bibliografické citace b. Při použití úryvku textu z tištěného nebo elektronického zdroje je nutné u každého díla řádně

Více