znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická Brno tel./fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo /2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.pop na pozemku parc.č. st. 3024, st a st zapsaná na LV č v k.ú. Kroměříž a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 580/18361 na společných částech budov č.pop. 2743, 2744 a 2745 zapsaných na LV č a pozemků parc.č. st. 3024, st a st zapsaných na LV 6709 v k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž, vše zapsáno na LV č a 6709 pro k.ú. Kroměříž. Objednatel : Účel posudku : JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Veveří Brno stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti se stavem ke dni včetně ocenění práv a závad, ke spisu 137 EX 11799/08-40 Exekutorského úřadu Brno - venkov Oceněno ke dni : Posudek vypracoval : Ing. Šárka Švancarová znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická Brno tel./fax: Tento posudek obsahuje 31 stran včetně příloh a objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. Brno,

2 Bytová jednotka č. 2743/8, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Znalecký posudek č /2010 OBSAH : Zadání strana 1. Nález 3 2. Posudek ocenění nemovitostí Srovnávací metoda nemovitostí 9 3. Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti a vyhodnocení rizik 11 Přílohy P ř íloha 1 Usnesení exekutorského úřadu Brno venkov, Veveří 125, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián č.j. 137Ex 11799/08-40, kterým byla Ing. Švancarová ustanovena znalcem, který má za úkol zpracovat znalecký posudek na ocenění nemovitostí bytové jednotky č. 2743/8 ve vlastnictví Ludvíka Petra s podílem na společných částech domu a pozemku 580/18361 ze dne podepsán JUDr. Petr Kocián, v.r. soudní exekutor P ř íloha 2 Výpis z katastru nemovitostí (LV č ) P ř íloha 3 Mapová část P ř íloha 4 Fotodokumentace P ř íloha 5 Srovnatelné bytové jednotky Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

3 Bytová jednotka č. 2743/8, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Znalecký posudek č / NÁLEZ 1.1. PODKLADY PRO OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Pro vypracování ocenění nemovitostí byly použity následující podklady : 1. Usnesení exekutorského úřadu Brno venkov, Veveří 125, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián č.j. 137Ex 11799/08 40, kterým byla Ing. Švancarová ustanovena znalcem, který má za úkol zpracovat znalecký posudek na ocenění nemovitosti bytové jednotky s příslušenstvím ve vlastnictví Ludvíka Petra jednotky 2743/8 s podílem na společných částech domu a pozemku 580/18361 ze dne podepsána Mgr. Natálie Novotná Vondráčková v.r., 2. Výpis z katastru nemovitostí - LV č pro k.ú. Kroměříž, vyhotovený ČÚZ a K SCD dálkovým přístupem dne (viz příloha); 3. Kopie katastrální mapy, vyhotovena ČÚZ a K SCD dálkovým přístupem dne , mapový list KROMĚŘÍŽ -6-8/22, k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž (viz příloha); 4. Informace a sdělení poskytnutá vlastníkem jednotky panem Ludvíkem Petrem při místním šetření dne , 5. Skutečnosti a výměry zjištěné na místě v rámci místního šetření spojeného s prohlídkou nemovitosti konané dne , 6. Vlastní databáze nemovitostí a databáze spolupracujících znalců, 7. Fotodokumentace pořízená při místním šetření, 8. Mapy cz a nahlížení do cuzk z internetu, další veřejné zdroje, 9. Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, v platném a účinném znění, 10. Zákon č. 121/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v platném a účinném znění 11. Zákon č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v platném a účinném znění. Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

4 Bytová jednotka č. 2743/8, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Znalecký posudek č / POSUDEK OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Znalecký úkol, účel ocenění Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 2743/8 o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.pop. 2743, 2744, 2745 na pozemcích parc.č. st. 3024, st. 3025, st včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích o velikosti 580/18361 v k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž, vše zapsáno na LV č a Úkolem znalce je zpracovat znalecký posudek o obvyklé hodnotě nemovitostí zapsaných na LV č a 6709 v k.ú. Kroměříž pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. a to k datu místního šetření, tj. k Informace o nemovitosti Vlastník Ludvík Petr, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Kroměříž LV č Katastrální území Kroměříž (674834) Obec, okres Kroměříž (588296), Kroměříž (CZ0721) Vlastnictví stavby Vlastnictví pozemku Způsob ochrany - Č.p., způsob využití, č.jednotky, parc.č., výměra, druh Bytový dům č.p. 2743, 2744 a byt č. 2743/8, LV č (spoluvlastnický podíl na společných částech budovy ideálních 580/18361) Parc.číslo, výměra, druh St. 3024, 191 m 2, zastavěná plocha a nádvoří (č.p. 2743) St. 3025, 226 m 2, zastavěná plocha a nádvoří ( č.p. 2744) St. 3026, 193 m 2, zastavěná plocha a nádvoří (č.p. 2745) Pozemky zapsané na LV č Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno. Ocenění je zpracováno na základě listinných podkladů poskytnutých objednatelem posudku a na základě výsledků místního šetření provedeného na místě samém dne Prohlídku bytu umožnil vlastník bytové jednotky pan Ludvík Petr. Nájemní smlouva Na základě získaných informací od objednatele posudku a od vlastníka nemovitosti není na bytovou jednotku uzavřena žádná nájemní smlouva ani jiná smlouva např. o věcném břemeni apod. Dle sdělení majitele nemovitosti není žádná takováto smlouva uzavřena. Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

5 Bytová jednotka č. 2743/8, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Znalecký posudek č /2010 Věcná břemena a jiná omezení vlastnictví V současné době je na výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne pro k.ú. Kroměříž v oddíle C - omezení nařízením exekuce a exekučním příkazem k prodeji nemovitosti, zástavním právem exekutorským (viz. příloha č. 2 znaleckého posudku). Na omezení uvedená v oddíle C, tj. na omezení nařízením exekuce a exekučním příkazem k prodeji nemovitosti, zástavním právem exekutorským není při tomto ocenění brán zřetel. Majetkoprávní vztahy Zpracovateli nebyly známy žádné další okolnosti, které by mohly ovlivnit ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 o velikosti 2+1, ul. Vrobelova 18, Kroměříž včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.pop. 2743, 2477, 2745 na pozemku parc.č. St. 3024, st. 3025, st a spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 580/18361 na společných částech budovy č.p. 2743, 2744 a 2745 zapsané na LV č pro v k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž, vše zapsáno na LV č a Obecné předpoklady a omezující podmínky provedeného ocenění Zpracovatel prohlašuje, že toto ocenění nemovitostí - bytové jednotky č. 2743/8 včetně spoluvlastnického podílu ideálních 580/18361 na společných částech budovy č.p. 2743, 2744 a 2745 v k.ú. Kroměříž bylo vypracováno v souladu s následujícími předpoklady a omezujícími podmínkami: Zpracovatel ocenění zohledňuje všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté výsledné hodnoty. Zpracovatel neručí za předložené doklady a poskytnuté informace a nenese právní důsledky nepravých dokladů a nepravdivých informací. Zpracovatel vychází z toho, že informace získané z klientem předložených podkladů pro zpracovaní ocenění jsou věrohodné a správné a nebyly tudíž z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. Zpracovatel vyhotovil ocenění podle podmínek trhu v době jeho zpracování a neodpovídá za případné změny v podmínkách trhu, ke kterým by došlo po předání ocenění. Zpracované ocenění respektuje podmínky daného obchodního případu a bylo provedeno za účelem stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb.. Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

6 Bytová jednotka č. 2743/8, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Znalecký posudek č /2010 Celkový popis nemovitosti: Město Kroměříž leží v nížině řeky Moravy v příznivých přírodních podmínkách. Na rozdíl od řady jiných měst nevytváří profil města průmysl, protože odklon hlavní železnice v roce 1840 znamenal relativně malý zájem o průmyslovou výstavbu. Město si udrželo historický charakter správního centra, města kulturních památek, duchovní kultury, umění a vzdělanosti. Město je nazýváno Hanáckými Aténami a vyniká zejména historickými zahradami a Arcibiskupským zámkem, které byly zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO. V současnosti zde nastal prudký vývoj živnostenského podnikání. Převažují živnosti obchodu a služeb. Dopravní dostupnost po železnici je mimo hlavní tepny z Kojetína a Hulína. Silniční napojení bude řešeno napojením na dálniční síť ve Vyškově z dálnice D1, odbočkou č. 258 po silnici směřující do centra města a na exitu č. 260 kde D1 prozatím končí na východní straně a napojuje se na silnici I/47 směrem do Hulína a odtud na sever do Přerova a na jih do Otrokovic po silnici I/55. Do krajského města Zlína je 30 km po silnicích I. třídy. Město má městskou hromadnou dopravu, všeobecné, odborné a umělecké školství, veškeré obchody a služby, zdravotnická a sportovní zařízení. Dle MLO má v roce 2009 město obyvatel. Oceňovaná bytová jednotka se nachází v ulici Vrobelova, situované jižním směrem od centra města. Dům je vzdálen necelý kilometr od středu města v sídlišti panelových domů. Sídliště se skládá převážně z trojic panelových domů obklopených parkovou úpravou veřejné zeleně. Bloky jsou napojených na veřejné komunikace místními obslužnými komunikacemi a chodníky pro pěší. Ulice Vrobelova odbočuje z hlavní ulice Velehradská II/432 z kruhové křižovatky směrem na jihojihovýchod. Rovnoběžně s Vrobelovou ulicí vede obslužná komunikace Peřinova směrem na východ. Blok ve kterém stojí dům č.p je ze severu ohraničen ulicí Páleníkovou a z jihu ulicí Moravskou. V bloku stojí dvě trojice panelových domů směrem na sever další bytový dům s rovnou střechou. Byt je umístěný v jižní trojici domů, v levém krajním domě s volným štítem obráceným k západu směrem k ulici Peřinova. Z ní vede chodník pro pěší podél jižní strany domů až do ulice Vrobelovy. Další chodník vede na jih kolem štítové východní strany bloku domů v ulici Moravské. Před domem na obou stranách je parková úprava prostranství s vysokými stromy. Parkování je možné podél ulice Peřinovy a na jejím konci před severní stranou domů v ulici Moravské. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě včetně dálkového topení. Bytová jednotka se nachází v posledním 5.NP panelového domu, 1.NP je vyhrazeno sklepním kójím a společným prostorám domu č.pop Toto podlaží je asi 50 cm nad okolním terénem a dům není podsklepený. Střecha je nízká sedlová, na volných koncích s valbami. Není užívána k bydlení. Dispozice bytu: Přístup do domu ze strany jižní po 3 schodech na podestu 1.NP. Po dvouramenném schodišti do 5.NP. Vstup je středem šířky sekce domu do předsíně do pokoje a pak z něj do dalšího pokoje na jednu stranu, z předsíně za vstupem je vstup na WC, do koupelny a do kuchyně na druhou stranu. Pokoje mají třídílná okna na jihovýchod a kuchyni s dvoudílným oknem na severozápad. Kuchyně a WC s koupelnou mají společně vedené rozvody v typovém jádru. Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

7 Bytová jednotka č. 2743/8, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Znalecký posudek č /2010 Popis bytového domu : Konstrukce a vybavení Popis Základy předpoklad betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti Podezdívka Zdivo Panely nosné železobetonové a zateplení dodatečné polystyrenem Stropy montované, železobetonové deskové, Krov, střecha Šikmá střecha sedlová s valbou na volné straně - nová v roce Krytina Pozinkovaný plech Komíny nejsou Klempířské konstrukce pozinkované - žlaby, svody, parapety, Vnitřní omítky vápenné štukové, malba Úprava vnějších povrchů Nová stěrková omítka v roce 2006 Vnitřní obklady v kuchyni a koupelně Vnější obklady ne Schody Prefabrikovaná schodištová ramena, povrch PVC Dveře prosklené i plné, typizované Jihlava Vrata nejsou Okna Plastová v roce 2006 Podlahy obytných podlahy ker. dlažba, vlýsky, PVC místností Podlahy ostatních Ker. dlažba místností Vytápění Centrální s radiátory litinovými žebrovými Elektroinstalace světelná (220 V), jističe Bleskosvod jímací soustava Rozvod vody ano, teplá a studená voda centrální rozvod Zdroj teplé vody centrální Instalace plynu zavedena, Kanalizace ano do veřejné kanalizace Vybavení kuchyní kuchyňská linka s dřezem, sporák chybí Vnitřní hygienické koupelna: 1 umyvadlo, 1 vana, WC mísa combi vybavení Vybavení předsíně 2x vestavěná skříň Stáří a stavebně technický stav objektu : Objekt byl postaven v roce Fasáda domu byla zateplena a byla provedena nová omítka probarvená v roce 2006 stejně jako výměna oken za ditermální plastová. Střechy byla navýšena o sedlovou mírně skloněnou střechu místo původní rovné v roce V roce 1980 bylo umakartové jádro změněno a proveden obklad koupelny v roce v květnu 2010 byly v celém domě vyměněny stoupačky. Dům je dobře udržován, bez závad. V bytové jednotce je údržba průměrná až horší bez rekonstrukcí. Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

8 Bytová jednotka č. 2743/8, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Znalecký posudek č /2010 Oceňovaná nemovitost Bytová jednotka č. 2743/8 o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v 5. NP budovy č.p na pozemku parc.č. st a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 580/18361 na společných částech budovy č.p. 2743, 2744 a 2745 na pozemku parc.č. st. 3024, st a st v k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž. Odhad obvyklé ceny předmětu dražby - nemovitosti Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda srovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. S nemovitostmi tohoto typu se na trhu s nemovitostmi obchoduje, údaje o cenách srovnatelných nemovitostí lze zjistit a vyhodnotit. Pro ocenění bude proto použito metody : srovnávací Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací: V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

9 Bytová jednotka č. 2743/8, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Znalecký posudek č / SROVNÁVACÍ METODA NEMOVITOSTÍ Bytová jednotka č. 2743/8 Popis Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie o velikosti 2+1 umístěné v 5. NP, která se skládá z předsíně, kuchyně, dvou pokojů, koupelny, WC a sklepní kóje o 2m 2 v 1.NP. Celková výměra podlahové plochy bytu s příslušenstvím je 58,00m2. Stáří a stavebně technický stav objektu : Objekt byl postaven v roce Fasáda domu byla zateplena a byla provedena nová omítka probarvená v roce 2006 stejně jako výměna oken za ditermální plastová. Střechy byla navýšena o sedlovou mírně skloněnou střechu místo původní rovné v roce V roce 1980 bylo umakartové jádro změněno a proveden obklad koupelny v roce v květnu 2010 byly v celém domě vyměněny stoupačky. Dům je dobře udržován, bez závad. V bytové jednotce je údržba průměrná až horší bez rekonstrukcí. Srovnávací hodnota Na trhu nemovitostí v městě Kroměříži jsou k datu ocenění nabízeny níže uvedené porovnatelné bytové jednotky. Jako srovnatelné transakce jsem uvažovala prodeje a předpokládané prodeje nemovitostí, které jsou s předmětným zadáním srovnatelné, převážně s ohledem na druh lokality, technický stav, výměru a dané využití. Za podobné vhodné prodeje nebo předpokládané prodeje lze uvést následující porovnání : Č. Lokalita Velikost (m 2 ) Podlaží Jiné Oceň. panelový byt, stav bez rekonstrukcí, zateplený dům, Vrobelova 58,00 5. NP objekt plastová okna (1) (2) (3) (4) (5) 1 Spáčilova NP panelový dům, původní stav 2 Havlíčkova NP panelový dům reviotalizovaný, byt původní stav 3 Denkova NP panelový dům, byt původní stav 4 Moravská NP panelový dům po zateplení, byt původní stav Č. Cena požadovaná resp. zaplacená Kč Koef. redukce na pramen ceny K CR Cena po redukci na pramen ceny Kč K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO poloha velikost balkón, lodžie stav a vybavení patro úvaha znalce Cena oceňovaného objektu odvozená (1) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) , ,05 1,05 1,00 1,00 1,02 1,00 1, , ,98 0,91 1,00 1,00 1,00 1,00 0, , ,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1, , ,05 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Celkem průměr Kč Minimum Kč Maximum Kč Směrodatná výběrová odchylka s Pravděpodobná spodní hranice průměr - s Pravděpodobná horní hranice průměr + s K1 K6 Kč Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

10 Bytová jednotka č. 2743/8, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Znalecký posudek č /2010 K1 Koeficient úpravy na polohu objektu K2 Koeficient úpravy na velikost objektu K3 Koeficient úpravy na garáž v objektu nebo v areálu K4 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší horší) K5 Koeficient úpravy na ev. Další vlastnosti (lepší horší) K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší horší) Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší KC Koeficient celkový KC = (K1 K2 K3 K4 K5 K6) U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00. Pozn.: V uvedeném přehledu jsou z dostupné databáze vybrány srovnatelné bytové jednotky a to z nabídky prodej. Zpracovatel zde vychází z úvahy, že se nebude realizovat nabízená částka v plné výši korekční koeficient je stanoven na základě interního rozboru ve výši 1,00-0,80 (navrženo 0,90-0,85). Podrobný popis viz. příloha č. 5 znaleckého posudku. Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že daný typ nemovitosti v dané lokalitě a čase je obchodovatelný v rozmezí ,- Kč až ,- Kč. Uvedená bytová jednotka má tyto kladné stránky : Je situovaná ve stabilizované zóně sídliště s dostatkem veřejné městem udržované zeleně kolem bloku domů osluněná poloha a dobrá dostupnost do centra města dostatečné vzdálenosti mezi bloky domů bez rušivých vlivů dopravy dům po částečné rekonstrukci, zvláště zateplení domu a dvouplášťová střecha. Uvedená bytová jednotka má tyto slabší stránky : K domu není přímý příjezd po komunikaci, pouze chodníkem pro pěší Páté nadzemní podlaží je bez výtahu značně nepohodlné Popis srovnávacích objektů je uveden v příloze č. 5 znaleckého posudku. Všechny srovnávané byty se nachází v obdobné lokalitě jako oceňovaná bytová jednotka. Obecná hodnota Prodejní cena porovnávací metodou byla zhotovitelem, s přihlédnutím na skutečnosti ovlivňující prodej, lokalita, stavebně technický stav, umístění v domě, velikost a poptávku realitního trhu, právním vztahům pro zadanou bytovou jednotku navržená na ,- Kč. Obecná hodnota oceňovaných nemovitosti navržená srovnávací metodou ke dni ocenění po zaokrouhlení činí ,- Kč (slovy : jedenmilion korun českých). Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

11 Bytová jednotka č. 2743/8, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Znalecký posudek č / STANOVENÍ OBVYKLÉ HODNOTY NEMOVITOSTÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK Věcná břemena Na oceňované nemovitosti nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne pro k.ú. Kroměříž v oddíle C - omezení věcnými břemeny (viz. příloha č. 2 znaleckého posudku). Zástavní práva Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou na č. LV č ze dne pro k.ú. Kroměříž v oddíle C - omezení nařízením exekuce a exekučním příkazem k prodeji nemovitosti, zástavním právem exekutorským (viz. příloha č. 2 znaleckého posudku). Na omezení uvedená v oddíle C, tj. na omezení z nařízením exekuce a exekučním příkazem k prodeji nemovitosti, zástavním právem exekutorským není při tomto ocenění brán zřetel. Ostatní rizika Na oceňované bytové jednotce se dle zjištění a dostupných informací nevztahují žádná ostatní rizika. Pro navržení výsledné hodnoty nemovitostí byla použita srovnávací metoda. Vzhledem k charakteru oceňované nemovitosti a použitým vstupním údajům tato metoda nejlépe popisuje jejich obvyklou hodnotu. Stanovení obvyklé hodnoty Vzhledem ke stavu, velikosti, vybavení a funkčnímu využití bytové jednotky, investičním možnostem v daném regionu, potenciálním konkurenčním bytům, právním vztahům, zohledněním výše zmiňovaných ostatních rizik a situaci na trhu v oblasti obdobných realit navrhuji obvyklou, obecnou, tržní hodnotu bytové jednotky č. 2743/8 o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.p. 2743, postavené na pozemku parc.č. st. 3024, st. 3025, st a stejného podílu spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 580/18361 na společných částech budovy č.p. 2743, 2744 a 2745 v k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž, vše zapsáno na LV č a 6709 vedených u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Kroměříž podle tohoto znaleckého posudku zpracovaného za účelem stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb., k datu ocenění , po zaokrouhlení na : ,- Kč (slovy : jedenmilion korun českých ). V Brně, dne Ing. Šárka Švancarová znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická Brno tel./fax: Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

12 Bytová jednotka č. 2743/8, ul. Vrobelova 2743/18, Kroměříž Znalecký posudek č /2010 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne č.j. Spr. 3941/92, jmenování rozšířeno dne č.j. Spr. 2628/99 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků a nepeněžitých vkladů obor stavebnictví odvětví stavby obytné, stavební odvětví různá se specializací stavby občanské. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem /2010 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace na základě faktury. Otisk kulaté pečetě Podpis znalce Ing. Šárka Švancarová, znalec a certifikovaný odhadce strana Brno, Brigádnická 241/65

13

14

15

16

17 Mapa města Kroměříž

18

19

20 Bytová jednotka č. 2743/8,ul. Vrobelova 18, Kroměříž Stanovení obvyklé hodnoty Foto č. 1 : Celkový pohled na objekt č. pop Foto 2: Celkový pohled na objekt č. pop fotodokumentace strana 1

21 Bytová jednotka č. 2743/8,ul. Vrobelova 18, Kroměříž Stanovení obvyklé hodnoty Foto č. 3 : Vstup do domu Foto č. 4 : Chodba domu fotodokumentace strana 2

22 Bytová jednotka č. 2743/8,ul. Vrobelova 18, Kroměříž Stanovení obvyklé hodnoty Foto 5: Koupelna Foto č. 6 : Kuchyně fotodokumentace strana 3

23 Bytová jednotka č. 2743/8,ul. Vrobelova 18, Kroměříž Stanovení obvyklé hodnoty Foto č. 7 : WC fotodokumentace strana 4

24

25

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3390/10/2015 o obvyklé ceně bytu č. 2274/8 včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 3737, 3924/4 a 3933 v katastrálním území Strašnice, městská část Praha 10, hlavní

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b)

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru č. 341/37, c) spoluvlastnického

Více

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 24-578/2013 o obvyklé (tržní) ceně nebytové jednotky číslo 1444/4 v bytovém domě číslo popisné 1444 v ulici Lípová, včetně ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 483/18323

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3060 434 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více