AUTEKOLOGIE RODU MICROCYSTIS LITERÁRNÍ PŘEHLED. Lenka Šejnohová, Blahoslav Maršálek & Michaela Drábková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTEKOLOGIE RODU MICROCYSTIS LITERÁRNÍ PŘEHLED. Lenka Šejnohová, Blahoslav Maršálek & Michaela Drábková"

Transkript

1 AUTEKOLOGIE RODU MICROCYSTIS LITERÁRNÍ PŘEHLED Lenka Šejnohová, Blahoslav Maršálek & Michaela Drábková Botanický ústav AV ČR, Květná 8, Brno, Úvod Rod Microcystis je ve vodohospodářské praxi asi nejčastěji zmiňovaný zástupce sinic. V letech tvořily populace rodu Microcystis 78% dominant vodních květů v nádržích ČR (archiv Associace Flos Aquae). Ve vodárenských nádržích tento rod způsobuje velké komplikace tvorbou tzv. vodních květů, které vznikají v důsledku celkové eutrofizace krajiny, která je zapříčiněna zvýšeným přísunem živin do prostředí činností člověka. Tento rod je významný nejenom velkou produkcí biomasy na hladině, která zamezuje přísun světla do nižších částí nádrže, ale také produkcí toxických látek nebezpečných pro člověka i teplokrevná zvířata [1], což je spojeno s problémy při rekreaci a úpravách vody pro konzumaci. V dnešní se setkáváme s trendem zvyšující se kvantity rodu Microcystis ve vodních nádržích. Např. během sezóny v roce 2003 bylo na Brněnské přehradě již 99% fytoplanktonu tvořeno rodem Microcystis, což je nejvíce od napuštění této přehrady v roce Omezení masového nárůstu rodu Microcystis na nádržích úzce souvisí s dokonalým poznáním jeho autekologie během célého životního cyklu, aby byl daný zákrok účinný a nezpůsobil nepředvídatelné následky. Autekologie rodu Microcystis je studována na nádržích i v laboratorních podmínkách. Z životního cyklu jsou nejvíce sledovány fáze podzimního klesání ke dnu, přezimování v sedimentu a jarní reinvaze do vodního sloupce. Pozornost je věnována především vztahu k hlavním makrobiogenním prvkům (P, N, C), ke světlu a k teplotě během jednotlivých fází životního cyklu. Ačkoliv se problematikou rodu Microcystis zabývalo poměrně velké množství autorů, není do součastnosti známa autekelogie životních cyklů všech morfotypů způsobujících problémy ve vodohospodářské praxi. Nejcennější jsou především údaje z přírody, kde dochází v nádrži k ekologickému rozrůznění populace Microcystis na dvě subpopulace ve vodním sloupci (pelagická část) a v sedimentech (bentická část). Pro přežití a rozvoj těchto dvou subpopulací jsou zásadní naprosto rozdílné ekologické podmínky. V tomto příspěvku se budeme proto soustředit především na odlišnosti v autekologii pelagické a bentické subpopulace rodu Microcystis. Systematické zařazení rodu Microcystis Na základě ultrastruktury a analýzy rrna ribosomových podjednotek je dnes rod Microcystis řazen do oddělení sinic (Cyanobacteria) v rámci domény bakterií (Bacteria) [2]. Morfologické i molekulární vymezení rodu Microcystis je dnes celkem uspokojivě vyřešeno, avšak stanovení mezidruhových hranic v rámci tohoto rodu je v běžné praxi problematické a vyvolává žhavé diskuse [3]. U sinic, stejně jako u ostatních prokaryot, nelze přesně vymezit mezidruhové hranice, neboť u nich dochází k velice rychlé horizontální výměně genetické informace. Jedná se spíše o tzv. morfotypy (morphotypes) nebo morfodruhy (morfospecies), které se vyskytují opakovaně na různých lokalitách a jejichž výskyt je vázán na určité ekofyziologické podmínky [1]. V rámci rodu Microcystis bylo do dnešní doby popsáno 10 hlavních evropských morfotypů, mezi kterými však nebyly nalezeny pomocí molekulárních analýz žádné rozdíly [4]. K jasnému rozlišení morfotypů lze použít pouze tzv. trvalé znaky, ke kterým patří znaky cytomorfologické, molekulárně-biochemické a fyziologické. Z cytomorfologických znaků se jedná především o tvar (formu) kolonií, strukturu slizu, velikost buněk, míru nahuštění buněk v koloniích a průběh životního cyklu [3]. Situaci však značně komlikuje skutečnost, že se v rámci životního cyklu jednoho morfotypu setkáváme s různými morfologickými stádii (Tab. 2) [5,6,7], která jsou ale u jednotlivých morfotypů velice podobná [8]. Např. vegetativní kolonie M. protocystis jsou morfologicky totožné se zimujícími koloniemi M. aeruginosa, staré kolonie M. panniformis jsou morfologicky totožné s vegetativními koloniemi M. aeruginosa a mladé kolonie M. panniformis s koloniemi morfotypu M. flos-aquae [7]. Charakteristika rodu Microcystis Jedná se o zástupce kokálních sinic (řád Chroococcales) tvořící mikro- nebo makroskopické slizové kolonie, které se jeví jako práškovitý vodní květ. Kolonie jsou zprvu kulovité nebo mírně zploštělé, později nepravidelné, laločnaté, děrované, s nepravidelně uloženými kulovitými buňkami v homogenním amorfním bezbarvém slizu [1]. Velikost buněk se pohybuje v rozmezí 3-10 µm v závislosti na příslušnosti k morfotypu. Rozmnožování, je jako u všech ostatních sinic, známo pouze nepohlavní. Probíhá dělením ve třech na sebe kolmých rovinách a následným rozpadem kolonií. K dělení dochází především na jaře a v brzkém létě, kdy kolonie stoupají ze sedimentu do vodního sloupce. U rodu Microcystis se nevytváří klasické tlustostěnné trvalé spóry tzv. akinety (syn. artrospory), které se vyskytují u vláknitých sinic vodního květu např. Aphanizomenon, Anabaena. Přezimování probíhá

2 v sedimentech ve stádiích fyziologických cyst, které si stále zachovávají minimální schopnost metabolismu. Heterocysty pro fixaci plynného dusíku nejsou také přítomny [1]. Plynové měchýřky, tzv. gas vezikly, jsou typické útvary vyskytující se u sinic vodního květu. Jedná se o měchýřky s proteinovým obalem, které jsou vyplněny směsí vzduchu a tím zajišťují možnost pohybu ve vodním sloupci a vznášení se na hladině (tzv. buoyancy). Gas vezikly se sdružují uvnitř buňky do skupinek a vytváří tvz. aerotopy (Obr. 3B,C). Způsob výživy je mixotrofní, tzv. fotoautotrofie je kombinována s heterotrofní výživou, a závisí na fázi životního cyklu. Subpopulace ve vodním sloupci (pelagická) získává energii fotosyntézou, kdežto subpopulace v sedimentu (bentická) kam neprochází světlo, získává energii z organických látek. Zásobními látkami je sinicový škrob (α-1,4-glukan), cynophycinové granule (polymery aminokyselin argininu a asparaginu), polyfosfátové granule a polyhedrická tělíska (karboxyzómy, Obr. 3B,C,E,F) s enzymem RuBisCO [9]. Ultrastruktura rodu Microcystis je značně jednoduchá, jelikož se jedná o prokaryotní buňku. Není zde přítomno jádro obalené jadernou membránou, je zde jen tzv. centroplasma s volně uloženou DNA a s plasmidy (malé cirkulární DNA molekuly), které jsou zodpovědné za horizontální přenos genetické informace. K fotosyntéze zde slouží volné thylakoidy s fotosyntetickými pigmenty. Pomocí transmisní elektronové mikroskopie lze získat údaje o množství gas vesiklů, které světelnou mikroskopií nezjistíme. Ultrastruktura se mění v závislosti na fázi životního cyklu, a to především v zastoupení zásobních látek a přítomnosti gas vesiklů. Buněčná stěna je 4vrstevná složená z lipoproteinu a z peptidoglykanů s S-vrstvou, při Gramově barvení nedochází k obarvení buněčného obsahu, a proto rod Microcystis patří ke gramnegativním bakteriím [9]. Rod Microcystis je rozšířen po celém světě s vyjímkou cirkumpolárních oblastí a setkáme se s ním ve všech typech sladkých eutrofních vod. Celkem je na světě popsáno přibližně 20 morfotypů, z nichž jsou některé známé pouze z tropických oblastí, některé lze označit také za kosmopolitní. Zástupci toho rodu jsou planktonní, pouze klidová stádia přetrvávají v sedimentech [10]. Životní cyklus Rod Microcystis je ve vodohospodářské praxi znám především z hladiny a vodního sloupce. Tato pelagická fotosyntetizující část je však pouze přibližně 1/3 životního cyklu, zbylé 2/3 se odehrávají skrytě na dně nádrží v sedimentech v naprosto rozdílných podmínkách, než které panují ve vodním sloupci. Během životního cyklu dochází tímto k rozdělení populace Microcystis v nádrži na dvě subpopulace, které mají naprosto jiné ekologické nároky, které úzce souvisí s morfologií (především kompaktnost kolonie, míra slizového obalu) a způsobem výživy kolonií. Jedná se o subpopulace: pelagická (ve vodním sloupci) bentická (v sedimentech). Pelagická fotosyntetizující subpopulace se každoročně obnovuje z bentické subpopulace, kdežto bentická heterotrofně se vyživující subpopulace v sedimentech je stálá zásobárna kolonií, která musí být zpětně doplňována podzimní sedimentací pelagické subpopulace. Tyto subpopulace mezi sebou navzájem přecházejí, přechody jsou spojeny s přestavbou ultrastruktury, se změnou metabolismu a ekofyziologických nároků. K přechodům dochází na jaře (bentická subpopulace reinvazní) a na podzim (pelagická subpopulace pozdní) a to působením mnoha faktorů (viz. níže kap. Jaké podmínky jsou nutné pro rozvoj a přežití subpopulací). V rámci subpopulací můžeme dále rozlišovat různé fáze životního cyklu, které jsou spojeny s určitými morfologickými stádii kolonií: Tab. 1: Subpopulace s jednotlivými fázemi životního cyklu a s morfologickými stádii kolonií Subpopulace Fáze životního cyklu Morfologická stádia kolonií podle REYNOLDS et al. [5] podle Tab. 2 pelagická růst (growth) Ib pelagická masový rozvoj (blooms) Va, VI pelagická regulace buoancy II+III (pozdně) pelagická kolaps, enzymatický rozklad gas II+III vesiklů, hromadění zásobních látek (pozdně) pelagická klesání do sedimentu (sinking out) II+III bentická přezimování (overwintering) Ia, II+III, IV, Vb (reinvazní) bentická reinvaze do vodního sloupce IV, Vb Popis životních cyklů v literatuře V rámci rodu Microcystis byl životní cyklus doposud kompletně popsán pouze u třech morfotypů. Nejprve v roce 1981 u kosmopolitně rozšířeného morfotypu M. aeruginosa [5] (Obr. 1, Tab. 2), později u dvou tropických morfotypů M. panniformis a M. protocystis [7]. Životní cyklus nejběžnějšího morfotypu Microcystis aeruginosa je detailně popsán v práci REYNOLDS et al. [5], kde je uvedeno celkem sedm fází životního cyklu, které jsou doprovázené morfologickými a fyziologickými změnami kolonií (Tab. 1, Tab. 2, Obr. 1).

3 Tab. 2: Různá morfologická stádia kolonií morfotypu Microcystis aeruginosa podle REYNOLDS et al. [5]. Stadi um Ia Ib II III IV Va Tvar a povrch kolonie neohraničený, nekompaktní (kultivací lze navodit st. IV) nepravidelný, kolonie vejčité, cylindrické nepravidelný, velká variabilita, fenestrované (II) proužkovité (III) jako st. Ia (rozpadem na shluky vznikají pravděpodobně st. Vb) vejčitý nebo téměř sférický Velikost kolonie (µm) Kompaktnost kolonie kolonie rozvolněné, buňky se nepřekrývají max. 250 Tloušťka periferní vrstvy slizu Koncentrace buněk není uvedeno <1/ 1000 µm 3 jako st. Ia není uvedeno <1/ 1000 µm velmi kompaktní, buňky se překrývají není uvedeno (570) rozvolněná s nahodilými shluky živých buněk (cluster) velmi kompaktní Fyziologický stav senescentní bezbarvé buňky neobsahuje ( živých senescentní b/kol.) buňky µm >3/1000 µm 3 aktivní (v laboratoři zle navodit ze st.va) není uvedeno živých b./shluk 3µm (aktivně rostoucí pop.) 35µm (konec sezóny-září) stádium pro přezimování nebo znovuoživování Subpopulace bentická (vysoká bakterielní aktivita) ranně pelagická exponen. růst pozdně pelagická, bentická reinvazní bentická 3-5/ 1000 µm 3 aktivní pelagická (velká část) Vb sférické, malé 40 není uvedeno 2-5 µm <100 b/kol. aktivní-znovuzaložení letní planktonní populace VI různě laločnaté, dělící se kolonie není uvedeno jaro,brzké léto reinvazní bentická a ranně pelagická není uvedeno není uvedeno není uvedeno aktivní pelagická Obr. 1.: Životní cyklus morfotypu Microcystis aeruginosa podle REYNOLDS et al. [5].

4 Šejnohová L., Maršálek B., Drábková M. (2004): Autekologie rodu Microcystis. Seminář Rozdílný životní cyklus vedl také autory KOMÁREK et al. [7] k popisu nového tropického morfotypu Microcystis panniformis, který by bez detailnějších studií mohl být zaměněn s tropickým zástupcem Microcystis protocystis nebo s kosmopolitně rozšířenými morfotypy Microcystis aeruginosa nebo M. flos-aquae. Při studiu životních cyklů na několika brazilských nádržích i v kulturách nebyly u morfotypu M. protocystis pozorovány žádné zásadní morfologické změny kolonií během cyklu, kdežto u morfotypu M. panniformis bylo zaznamenáno pět různých morfologických stádií kolonií (obr. 2). V této práci však není blíže zmiňováno, jestli se daná morfologická stádia vyskytují ve vodním sloupci nebo v sedimentech, nejsou zde také bohužel uváděny ekologické podmínky spojené s jednotlivými fázemi životního cyklu. Obr. 2: Životní cyklus pantropického morfotypu Microcystis panniformis podle KOMÁREK et al. [7].

5 Jaké podmínky jsou nutné pro rozvoj a přežití subpopulací Abychom mohli úspěšně zakročit proti rozvoji vodního květu, je nezbytné znát především faktory pro: Rozvoj pelagické populace Znovu zásobování bentické subpopulace novými koloniemi ze subpopulace bentické Přežití zásobní bentické subpopulace Reinvazi části této subpopulace do vodního sloupce 1A. Pelagická subpopulace Subpopulace splývající na hladině nebo se vznášející ve vodním sloupci. Tvoří pouze 1/3 životního cyklu. Vždy jsou vyvinuty gas vezikly (Obr. 3B,C), které jsou zodpovědné za tzv. buoyancy schopnost planktonních sinic účinně regulovat svou vertikální distribuci ve vodním sloupci. Buoyancy je termín přezatý z angličtiny, český ekvivalent je většinou uváděn jako vznášivost [11]. Přes zimní období pelagická populace neexistuje. a) Morfologie kolonií Do pelagické subpopulace zahrnujeme letní fáze životního cyklu, resp. růst, masový rozvoj a regulaci buoyancy (Tab. 1). Ranně pelagické kolonie vyskytující se ze začátku sezóny mají nejprve malé rozměry (30-50 µm) a jsou kompaktní (st. Vb) nebo jsou rozvolněné a jsou stále obaleny z 20-40% periferním slizem, přičemž buňky tvoří pouze 5-40% objemu kolonie (st. Ib). Během reinvaze dochází k jejich růstu a velkému množství dělení, kolonie vrcholné sezóny jsou kompaktní a velké, tlouštˇka periferního slizu je malá (st. Va, VI). b) Fyziologická aktivita Maximální fotosyntetická aktivita je spojena s rychlých růstem a velkým množstvím dělení. c) Ekologické faktory pro masový rozvoj pelagické subpopulace Optimální osvětlení pro maximální fotosyntetickou aktivitu (Pmax) při teplotě 25 C bylo během kultivace třech kmenů Microcystis aeruginosa, M.wesenbergii a M. viridis zaznamenáno: 240, 240 a 60 µe/m 2 /s [12]. V poledne během sezóny dosahuje množství ozáření na hladině až 1300 µe/m 2 /s [13]. Po dosažení Pmax při fotosyntetická aktivita začala klesat se zvyšující se intenzitou ozáření [12]. Se zvyšující se intenzitou osvětlení dochází ke ztrátě buoyancy v důsledku změny poměrů proteinů a uhlovodíků obsažených v buňce. Populace při nízkých osvětleních (10 µe/m 2 /s) obsahuje 60% proteinů (ze kterých se tvoří membrány gas veziklů), 20% uhlovodíků, a proto se vznáší se na hladině. Při vyšších intenzitách osvětlení (150 µe/m 2 /s) dochází ke snížení počtu gas veziklů o 50% a současně k intenzivní syntézé uhlovodíků, která způsobí ztrátu buoyancy. Tímto způsobem dochází k migraci kolonií, která účinně reguluje množství dopadajícího světla na thylakoidy a dochází tak k reguluci fotosyntetické aktivity [14]. Tyto závěry také potvrzují další autoři. S intenzitou osvětlení se zvyšuje množství nasyntetizovaných gas-vesiklů [15], při velkém množství ozáření však může dojít k náhlému poklesu buoyancy vlivem poklesu gas veziklů [15]. Při laboratorních pokusech WALLACE & HAMILTON [13] napodobili měnící se světelné podmínky v jezeru. Se zvyšující intentzitou záření (max µmol photons/m 2 /s) a času docházelo nelineárně ke zvyšování ukládání zásobních látek, které způsobují pokles kolonií ve vodním sloupci. Tyto laboratorní výsledky potvrzují také pozorovnání přímo na nádržích k většímu poklesu kolonií ve vodním sloupci dochází odpoledne [16]. BONNET & POULIN [17] uvádějí schopnost rychlé regulace buoyancy jako hlavní faktor určující dominanci sinic vodního květu v nádrži. Kompetici o světlo u planktonních sinic a řas studovali v kulturách HUISMAN et al. [18]. Autoři došli k závěru, že ze čtyř studovaných sinic a řas je kompetičně nejsilnější zelená kokální řasa Chlorella, která by vytlačila další tři studované zástupce. Rod Microcystis by bez přítomnosti rodu Chlorella vytlačil zelenou řasu rodu Scenedesmus a vláknitou sinici rodu Aphanizomenon. K masovému rozvoji sinic nedochází v nádržích s vysokým zákalem vody v důsledku nedostatečného osvětlením [19]. Podle práce VARIS, O. [20] je optimální teplota pro maximální rozvoj rodu Microcystis v rozmezí C, u N- fixujících sinic (Anabaena, Aphanizomenon) je tato teplota nižší (15-20 C). HAMMER [21] uvádí masový rozvoj kolonií Microcystis v rozmezí teplot 17,5-26 C s optimem při 20 C. Podle práce YAGI et al. [12] dochází se stoupající teplotou v rozmezí C k pozvolnému nárůstu fotosyntetické aktivity, přičemž optimální teplota pro maximální fotosyntetickou aktivitu u morfotypů M. aeruginosa a M. wesenbergii je 35 C, u M. viridis 25 C. Po překročení optimálních teplot dochází k prudkému poklesu fotosyntetické aktivity, přičemž k zastavení fotosyntézy dochází teprve až mezi C. Podle laboratorních studií se rod Microcystis dokáže rychleji adaptovat na fluktuace teplot, než zelené řasy [22]. Optimální ph pro rozvoj většiny druhů sinic se nachází v rozmezí 7,5-9,5 [19]. Hyenstrand & Blomqvist [23] za hlavní faktor ovlivňující úspěch sinic považují nízký poměr N/P (méně jak 29:1). NALEWAJKO et al. [24] uvádí jako důležitý faktor pro masový nárůst vodního květu naopak optimální poměr N/P přibližně 100:1. Naopak XIE et al [25,26] k tomuto závěru nedošli, podle této studie je limitující

6 pouze dostupné množství těchto prvků, nikoliv jejich poměr. K rozvoji masového vodního květu je dostačující množství fosforu 0,03 mg/l. Podle XIE et al. [25] rod Microcystis není schopen růst ve vodách s limitovaným množstvím fosforu. Základním zdrojem P pro sinice jsou jednoduché fosfáty, dokáží však využívat i organické formy. Microcystis má schopnost akumulace fosforu do zásobních látek polyfosfátových granulí [19,27] (Obr. 3C). Růstová rychlost koreluje s dostupností fosforu [5]. Forma N sloučenin v prostředí podstatným způsobem ovlivňuje množství vodního květu. Za přítomnosti amonné formy dusíku Microcystis aeruginosa měla přírůstek 4,6x větší než při nitrátech [19]. Uhlík mohou sinice přijímat autotrofoně jako rozpuštěný CO 2, nebo heterotrofně ve formě organických látek. Mezi těmito dvěma způsoby výživy dokáže Microcystis velmi rychle přecházet, a to i několikrát během 24 hodin v závisloti na podmínkách prostředí. Při snížení obsahu CO 2 ve vodě dochází k podpoře tvorby gas-vesiklů a tím zvýšení buoyancy [9]. Množství kyslíku negativně koreluje s rychlostí růstu vodních květů, k masovému nárůstu dochází především v málo prokysličených vodách (v nádržích s pomalou výměnou vody)[19]. Doplňkovým zdrojem energie mohou být také exogenní organické látky, proto masový rozvoj Microcystis probíhá v nádržích bohatých na organické látky [19]. d) Ultrastruktura Většinu buňky zaujímají mohutné aerotopy složené s gas veziklů (Obr. 3B-C), méně jsou zastoupeny zásobní látky (polyfosfátové granule, karboxyzómy), které jsou ve větší míře naopak hodně zastoupeny u bentické subpopulace (Obr. 3E-F). 1B. Pozdně pelagická subpopulace (klesání do sedimentu) Pozdně pelagická subpopulace je novým zdrojem kolonií pro bentickou subpopulaci, část těchto kolonií klesá do sedimentu, část je rozkládána již na hladině saprofytickými bakteriemi (rozvolněné kolonie s bledými buňkami). Klesání kolonií z vodního sloupce do sedimentu probíhá během celé sezóny, zdroj pro bentickou subpopulaci je však pouze z kolonií klesajících během podzimu (konec září-listopad). Kolonie klesající do sedimentu během léta mají nedostatečně velkou vrstvou periferního slizu, a proto lehce podléhají bakteriální degradaci a nepřežívají zimní období [5]. Letní kolonie nemají také nasyntetizované dostatečné množství zásobních látek pro dlouhodobé přežití v sedimentech. a) Morfologie kolonií Pozdně pelagické kolonie jsou velmi kompaktní s tlustou vrstvou periferního slizu. Z morfologického hlediska odpovídají této fázi životního cyklu podle práce REYNOLDS et al. [5] stádia: Va, II+III, u kterých dochází ke ztrátě buoyancy a zároveň se začíná na povrchu kolonie tvořit silnější vrstva extracelulárních polysacharidů (10-45 µm) (Obr. 1, Tab. 2) proti bakteriální degradaci. b) Fyziologická aktivita Vlivem snížení teplot dochází také ke snížení rychlosti fotosyntézy, k menší spotřebě uhlovodíků a tak k jejich hromadění, k syntéze extracelulárních polysacharidů (sliz). Slizové periferní obaly kolonie se jeví jako účinná ochrana před nepříznivými podmínkami [28]. Během podzimního klesání dochází v koloniích k akumulaci fosforu do polyfosfátových granulí, které slouží během přezimování a reinvaze do vodního sloupce jako zdroj energie [5]. c) Ekologické faktory vyvolávající podzimní pokles životaschnopných kolonií do sedimentu V závislosti na teplotě (<10 C) dochází ke snížení rychlosti fotosyntézy a ke snížení tvorby gas-vesiklů [29]. THOMAS & WALSBY [30] sledovaly během října a listopadu postupnou ztrátu buoyancy z 90% pouze na 35% způsobenou hromaděním zásobních látek (uhlovodíků), protože došlo ke snížení jejich spotřeby. Uhlovodíky následně způsobí pokles koloní ke dnu [14,31]. Klesání kolonií závisí mimo jiné na jejich velikosti. Podle práce VISSER et al. [32] se sedimentace kolonií zvyšuje s jejich velikostí, ale maximálně do 200 µm. BRUNBERG & BLOMQVIST [33] zaznamenali v září větší množství sedimentovaných kolonií v mělkých zátokách nádrže (10,2x10 9 buněk/ml, 1-2m) než v hlubokých místech (7,2x10 9 buněk/ml, 6-8m). Po přezimování však došlo k úbytku kolonií tak, že v květnu bylo výsledné množství buněk naopak větší v hlubších místech nádrže (3,32x10 9 buněk/ml) než v mělkých zátokách (2,71x10 9 buněk/ml), resp. v hlubokých místech přezimovalo z kolonií zaznamenaných na podzim do jara 46%, v mělkých pouze 27%.

7 2A. Bentická subpopulace Bentická část populace tvoří převážnou většinu životního cyklu (přibližně 2/3). Množství zaznamenaných buněk v sedimentech na podzim bylo 8,7x10 9 buněk/ml [33]. Tato subpopulace slouží jako neustálý zdroj nových kolonií pro pelagickou subpopulaci. a) Morfologie kolonií Podle práce REYNOLDS et al. [5] odpovídají z morfologického hlediska přezimovací fázi životního cyklu tyto stádia: fyziologicky aktivní kolonie klesající z vodního sloupce st. Va, II+III, staré odumírající velké kolonie st. Ia (až 1000 µm), a mladé formující se kolonie st. IV a Vb (Obr. 1, Tab. 1). U přezimujících stádií byla zaznamenána tlustá vrstva slizu (20-40 µm) oproti nově vzniklým stádiím Vb (3 µm slizu), které vznikaji při reinvazi do vodního sloupce. b) Fyziologická aktivita kolonií V sedimentech dochází ke snížení metabolismu na minimální hodnoty, v prostředí bez světla dochází k přechodu na heterotrofní výživu. Buňky si přesto zachovávají schopnost asimilace a dělení, které se při přechodu do příznivějších podmínek okamžitě aktivují [19]. Jedná se spíše o hibernaci, buňky jsou fyziologickými cystami, které jsou schopné přežít delší dobu při minimálním metabolismu [34]. Kolonie zůstávají ale i přesto stále sytě zelené. Pravděpodobně dochází také k dělení (Obr. 3F), ale pouze s minimální frekvencí, protože výsledné množství buněk na jaře v sedimentech je sníženo na 1/3 výchozí počtu na podzim [33]. c) Optimální podmínky pro dlouhodobé přežití bentické subpopulace První studie o přezimování rodu Microcystis v sedimentech byla publikována roku 1952 [35]. Přezimování probíhá především v černých anaerobní sedimentech ve formě vegetativních kolonií, klidové spóry nebyly dosud nalezeny. Období v sedimentech je nejdelší fází životního cyklu, ve kterém dochází k fyziologickému klidu. Z kolonií, které klesly na podzim, přežije pouze malé množství. Jedná se o kolonie s největší vitalitou zimující ve slizových obalech, které slouží jako ochrana před kyslíkem. Nasycení sedimentu kyslíkem má za následek rapidní snížení životaschopných buněk [19]. Četnost přezimujících kolonií je značně závislá také na charakteru dna. Nejlépe zimují kolonie v jílovitém bahně, menší množství přezimujících kolonií je v rašelinných sedimentech nebo v hlinitých píscích, v písčitém dně přezimuje nejmenší množství kolonií. K přezimování sinic dochází pouze na 2-5% z celkové plochy dna nádrže [36]. Většina kolonií v sedimentech odumírá z důvodu nedostatečné anoxie v mělkých místech nádrže [19]. Podmínky pro přezimování jsou příznivější ve větších hloubkách nádrže (16-20m), kde je vliv proudění a vlnění vody minimální [34]. V hloubkách 20-30m již nejsou vhodné podmínky pro přezimování životaschopných kolonií [37]. Pravděpodobně se jedná o důsledek silného hydrostatického tlaku, při kterém dochází k popraskání nově syntetizovaných gas-veziklů [15] a kolonie se tak nemohou na jaře dostat do vyšších částí nádrže. Živé kolonie byly nalezeny ve vrstvách sedimentu o síle cm [37,38]. Větší množství kolonií bylo zaznamenáno v hlubších vrstvách sedimentu bez kyslíku a s vysokou koncentrací organických látek než v povrchové vrstvě (0-2cm) [39]. Světlo má na přezimující kolonie negativní vliv. V osvětlených místech nádrže je více než o polovinu polovinu větší mortalita buněk než v hlubokých neosvětlených místech [40]. e) Ultrastruktura U bentické subpopulace buňky neobsahují žádné gas vezikly, ve velkém množství jsou zastoupeny zásobní látky (polyfosfátové granule, karboxyzómy, Obr. 3E,F). 2B. Reinvazní bentická subpopulace (jarní znovuoživování) Do jara přežije v sedimentech nádrže přibližně 35% kolonií (3x10 9 buněk/ml), které sedimentují na podzim (8,7x10 9 buněk/ml) [33]. Úbytek kolonií je způsoben především tím, že celé dno nádrže nenabízí optimální podmínky pro přezimování (viz. výše). Z těchto 35% je pouze část kolonií dále využito k reinvazi do vodního sloupce (květen-červen). Reinvazní bentická supbpopulace se dostává do vodního sloupce kombinací mnoha abio- a biotických faktorů. S reinvazí je spojeno tzv. "colony formation, kdy se v z větších rozvolněných kolonií (st. IV) uvolňují malé sférické kolonie (st. Vb), které dávající vznik nové masově se rozvíjející pelagické subpopulaci. Rod Microcystis nemá na rozdíl od vláknitých sinic rodů Aphanizomenon a Anabaena akinety, ale pouze velké množství hibernujících buněk, které si v sedimentu zachovávají minimální metabolismus a fotosyntetické pigmenty. V tom spočívá nesmírná výhoda rodu Microcystis v konkurenci během jarního rozvoje sinic, protože na jaře ji stačí pouze menší počet dělení k dosažení maxima a obsazení ekologické niky.

8 a) Morfologie kolonií Podle práce REYNOLDS et al. [5] je tato fáze životního cyklu tvořena morfologickými stádii IV a Vb, u kterých dochází k resyntéze gas-vesiclů (Obr. 1, Tab. 2). Pro reinvazi do vodního sloupce slouží nově vzniklá stádia Vb, která vznikají z rozvolněných kolonií (stádia IV), které mají nahodilé shluky živých buněk. Reinvazní stádia mají kolonie sférické, malé (v průměru µm, do 100b/kol.), tloušťka periferního slizu je minimální (2-5 µm). b) Fyziologická aktivita kolonií Přechod metabolismu přezimujících buněk k plné metabolické aktivitě probíhá velmi rychle (řádově hodiny) [41] oproti sinicím, které přezimují ve formě akinet. Kolonie žijí v těsné symbióze s bakteriemi v sedimentu, které rozkládají těžko přijatelné formy fosforu na fosfáty, které Microcystis je již schopna zpracovat a využít při reinvazi [19]. Důležitá je také schopnost chemosyntézy na jaře dochází k tvorbě ranných stádií kolonií především v sedimentech s vysokým obsahem sirovodíku, který se pro sinice stává pravděpodobně doplňkovým zdrojem energie [42]. Buňky jsou také schopny reinvaze i po prodlouženém období klidu [5]. c) Abiotické faktory vyvolávající reinvazi části bentické subpopulace Reinvaze nově vytvořených kolonií v sedimentu je způsobena snížením specifické hmotnosti buněk, která je doprovázena poklesem heterotrofní výživy a přechodem k autotrofii [28,37]. Přechod metabolismu přezimujících buněk k plné metabolické aktivitě probíhá velmi rychle (řádově hodiny) [41]. Stejně jako ostatní fáze životního cyklu, je reinvaze úzce spjata s cyklem teplotní stratifikace nádrže [43]. Během reinvaze dochází k syntéze gasvesiklů, které mohou být syntetizovány i ve tmě, jestliže je zajištěno dostatečné množství energie [15]. Teplota je pro reinvazi pravděpodobně významnější než světlo, pro nastartování procesů vedoucích k znovuoživení musí překročit 7 C [40]. Totéž udádějí na základě kultivace přezimujících kolonií za různých teplotních a světelných podmínek THOMAS & WALSBY [30]. Anoxické podmínky nejsou předpokladem pro obnovení Microcystis ze sedimentů [39], přesto je však nízký obsah O 2 nezbytný [5,40,44]. Během reinvaze je rod Microcystis schopen přijímat fosfor ze sedimentu heterotrofně [45,46,47]. V březnu se v průběhu reinvaze ve vodním slouci nachází nanejvýš kolonií v 1 litru vody, v dubnu je to již kol./l a během května je při hladině 3-5krát větší množství kolonií než v horizontu 1m [19]. Pro znovuobnovení populace Microcystis stačí malé inokulum přezimujících kolonií. Reinvaze probíhá především během jarního období, byla však také zjištěna v létě v anaerobních redukčních podmínkách sedimentů [5]. Letní reinvaze z mělkých oblastí (1-2m) byla signifikantně větší, než z hlubokých míst nádrže (6-8m) [48]. Při míchání nádrže větrem dochází stále k zvyšování biomasy Microcystis, dojde pouze ke snížení rychlosti nárůstu. Tento nárůst sinice pokračuje do té doby, dokud míchání nepřekročí eufotickou vrstvu [49]. Při úplné destratifikaci nádrže se sníží abundance vodního květu [50]. d) Biotické faktory vyvolávající reinvazi části bentické subpopulace Společně s abiotickými faktory jsou důležitými faktory pro reinvazi také faktory biotické. Úspěšně přezimující kolonie nejsou uloženy v povrchových vrstvách sedimentu, ale v hloubce 2-10 cm, proto je nutný při reinvazi transport kolonií na povrch sedimentu. Tuto důležitou roli plní bakterie produkující metanové bubliny v sedimentu, zoobentos a ryby svým pohybem [38]. Metanogeneze v sedimentech roste s hloubkou, je závislá na ročním období a neustává ani v zimě. Od ledna do srpna množství vyprodukovaného metanu roste, v srpnu je uvolňováno maximum (35 mmol/m 2 /d), od srpna už dochází jen k jeho poklesu [51]. Tvorba metanu je vyšší v sedimentech vysokým množstvím organických sloučenin bez sulfátů [52]. Přímý vliv larev dvorukřídlých rodu Chironomus na migraci kolonií Microcystis do sedimentu od hloubek (6-12cm) byl zaznamenán [53]. Zpětný transport těchto kolonií stejným rodem larev na povrch sedimentu byl také pozorován [54]. Tyto larvy vytváří v sedimentech rourky až do hloubek 15 cm [55]. K víření sedimentů a vyzvižení kolonií z nižších vrstev sedimentu na jeho povrch přispívá také pohyb ryb při dně. Závěr V rámci životního cyklu navrhujeme rozdělit populaci Microcystis na dvě ekologicky vymezitelné subpopulace, a to pelagickou ve vodním sloupci a bentickou v sedimentech. Pro masový nárůst pelagické populace není stěžejní poměr makrobiogenních prvků N/P, ale živiny jsou důležité jen v případě jejich limitace, což je v organických sedimentech, kde dochází k uchování inokula, výjimečné. Kyslík ovlivňuje reinvazi (počáteční start) negativně. Během teplot C fotosyntetická aktivita rapidně stoupá, maximální fotosyntéza je u nejběžnějšího morfotypu Microcystis aeruginosa při 35 C. Naproti tomu u vláknitých sinic, které také způsobují vodní květy, je optimální teplota pro rozvoj C. Pro přežití bentické zásobní subpopulace jsou zásadní jílovité sedimenty, anoxie a tma. Z těchto důvodů jsou pro přezimování Microcystis důležité hlubší části nádrže (6-20m). Dle našich analýz, kolonie přežívají

9 pouze v nižších vrstvách sedimentů (2-10cm), nikoliv v povrchových 0-2cm. Do jara přežívá v celé nádrži pouze 1/3 kolonií, které sedimentovaly na podzim. Obr. 3 Pelagická a bentická subpopulace Microcystis aeruginosa, červen 2003 Brněnská přehrada. A-C: pelagická subpopulace. A: světelný mikroskop, kompaktní kolonie. B,C: transmisní elektronový mikroskop, většinu buňky zaujímají aerotopy z gas veziklů. D-F: bentická subpopulace. D: světelný mikroskop, rozvolněné kolonie. E,F: trasmisní elektronový mikroskop, nejsou přítomny gas vezikly, thylakoidy stále zachovalé, většinu objemu buňky zaujímají zásobní látky. ae aerotopy, cw buněčná stěna, gv gas vezikly, k karboxyzómy, p polyfosfátové granule, t thylakoidy. Úsečka zobrazuje v obr. A,D: 100 µm; B,C,E,F: 5 µm Pro pokles kolonií Microcystis do sedimentu a reinvazi do vodního sloupce je zásadní především změna teploty, která úzce souvisí s produkcí a se spotřebou uhlovodíků a která společně s množstvím plynových měchýřků ovlivňuje vznášení kolonií. Se snižující teplotou se zvyšuje množství uhlovodíků a dochází k poklesu kolonií, se zvyšující teplotou dochází ke zvýšení obsahu proteinů a stoupání kolonií ve vodním sloupci. K podzimní klesání dochází při poklesu teplot pod 10 C, kdy dochází k zastavení syntézy gas vesiziklů a k jejich redukci, a zároveň dochází k nižší spotřebě uhlovodíků, které se v buňce hromadí a způsobí pokles do sedimentu. Reinvazi kolonií ze sedimentu vyvolává zvýšení teplot nad 7 C, při kterých dochází k opačným jevům než při klesání (spotřeba uhlovodíků, syntéza gas veziklů). Při reinvazi Microcystis je také důležitá produkční strategie a množství přezimujících kolonií, které přežívají v nižších vrstvách sedimentů (2-10cm). Pro transport kolonií z nižších vrstev sedimentů je důležitá bioturbance, která je zajišťována bakteriemi pomocí

10 bublin metanu, pohybem zoobentosu a ryb. Bioturbance je tedy jedním z mnoha nutných faktorů, které jsou nepostradatelné pro úspěšnou reinvazi. Odlišení populace Microcystis v nádrži na dvě subpopulace, pravděpodobně také vysvětluje neúčinnost krátkodobých chemických zásahů. Tyto zásahy postihují pouze pelagickou část populace, zatímco zásobní bentická část je novým zdrojem kolonií pro další reinvazi do vodního sloupce a tak dojde opět k masovému rozvoji vodního květu. Rádi bychom také tímto článkem iniciovali další diskuze týkající se terminologie zda jde o subpopulace nebo subfáze životního cyklu. Podstatné se nám zdá, že v přírodě takové odlišení lze pozorovat. Použitá literatura: [1] KOMÁREK, J. (1996): Klíč k určování vodních květů sinic v České republice. In: Maršálek a kol.:vodní květy sinic, Nadatio Flos-aquae, 142ss. [2] ROSYPAL, S. (2003): Bakterie. In.: Rosypal a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, 797pp. [3] KOMÁREK, J. & KOMÁRKOVÁ, J. (2002): Review of the European Microcystis-morphospecies (Cyanoprokaryotes) from nature. Czech Phycology 2: 1-24 [4] CASTENHOLZ, R. W. (2001): Phylum BX. Cyanobacteria. Oxygenic Photosynthetic Bacteria. In: BONNE, D. R. & CASTENHOLZ, R. W. (eds.), Begey s Manual of Systematic Bacteriology, 2 nd Edition, Springer, [5] REYNOLDS, C. S., JAWORSKI, G. H. M., CMIECH, H. A. & LEEDALE, G. F. (1981): On the annual cycle of the blue-green alga Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenkin. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 293: [6] BITTENCOURT-OLIVEIRA, M. C. (2000): Development of Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz. (Cyanophyceae/Cyanobacteria) under cultivation and its taxonomic implicatins. Algol. Studies 99: [7] KOMÁREK, J., KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ, J., SANT'ANNA, AZEVEDO, M. T. P. & SENNA, P. A. C. (2002): Two common Microcystis species (Chroococcales, Cyanobacteria) from tropical America, including M. panniformis sp. nov. Cryptogamie/Algol. 23(2): [8] OTSUKA, S., SUDA, S., LI, R., MATSUMOTO, S. & WATANABE, M. M. (2000): Morfological variability of colonies of Microcystis morphospecies in culture. J. Gen. Appl. Microbiol. 46: [9] HOEK, C. VAN DEN, MANN, D.G. & JAHNS, H.M. (1995): Algae, An introduction to phycology. Cambridge University Press, 627pp. [10] KOMÁREK, J. & ANAGNOSTIDIS, K. (1999): Cyanoprokaryota 1.Teil: Chroococcales. In: ETTL, H., GÄRTNER, G., HEYNIG, H. et MOLLENHAUER, D.: Süßwasserflora von Mitteleuropa, Band 19/1, G. Fisher Verlag, Jena. 548p. [11] MARŠÁLEK, B. & KERŠNER, V. (1996): Možnosti omezení rozvoje vodních květů sinic v údolních nádržích. In: Maršálek a kol.:vodní květy sinic, Nadatio Flos-aquae, 142ss. [12] YAGI, O., OHKUBO, N., TOMIOKA, N. & OKADA, M. (1994): Effect of Irradiance and Temperature on Photosynthetic Activity of the Cyanobacterium Microcystis Spp. Environmental Technology 15: [13] WALLCE, B. B. & HAMILTON, D. P. (1999): The effect of variations in irradiance of buoyancy regulation in Microcystis aeruginosa. Limnol. Oceanogr. 44(2): [14] OLIVER, R. L. & WALSBY, A. E. (1984): Direct evidence for the role of light-mediated gas vesicles collapse in the buoyancy regulation of Anabaena flos-aquae (cyanobacteria). Limnol. Oceanogr. 29(4): [15] DEACON, CH. & WALSBY, A. E. (1990): Gas Vesicles Formation in the Dark, and in Light of Different Irradiances by the Cyanobacterium Microcystis sp. Br. phycol. J. 25: [16] VISSER, P. M., KETELAARS, H. A. M., VAN BREEMEN, L. W. C. A. & MUR, L. R. (1996): Diurnal buoyancy changes of Microcystis in an artificially mixed storage reservoir. Hydrobiologia 331: [17] BONNET, M. P. & POULIN, M. (2002): Numerical modelling of the planktonic succession in a nutrient-rich reservoir: environmental and physiological factors leading to Microcystis aeruginosa dominance. Ecological Modelling 156: [18] HUISMAN, J., VAN OOSTVEEN, P. & WEISSING, F. J. (1999): Critical depth and critical turbulence: Two different mechanisms for the development of phytoplankton blooms. Limnol. Oceanogr. 44: [19] SIRENKO, L. A. (1972): Fiziologičeskije osnovy razmnoženija sinězelenych vodoroslej v vodochraniliščach. Nauka dumka Kijev, 204s. [20] VARIS, O. (1993): Cyanobacteria dynamics in a restored Finnish lake: a long term simulation study. Hydrobiologia 268: [21] HAMMER, U. T. (1964): The succession of bloom species of blue-green algae and some causal factors. Verh. Internat. Verein. Limnol. 15: [22] FUJIMOTO, N., INAMORI, Y., SUGIURA, N. & SUDO, R. (1994): Effects of temperature change on algal growth. Environm. Technol. 15: [23] HYENSTRAND, P., BLOMQVIST, P. & PETTERSSON, A. (1998). Factors Determining Cyanobacterial Success in Aquatic Systems - a Literature Rewiew. Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol. 51: 41-62

11 [24] NALEWAJKO, C. & MURPHY, T. P. (2001): Effects of temperature, and availability of nitrogen and phosphorus on the abundance of Anabaena and Microcystis in Lake Biwa, Japan: an experimental approach. Limnology 2: [25] XIE, L., XIE, P., LI, S., TANG, H. & LIU, H. (2003): The low TN:TP ratio, a cause or a result of Microcystis blooms? Water Res. 37: [26] XIE, L. Q., XIE, P. & TANG, H. J. (2003): Enhancement of dissolved phosphorus release from sediment to lake water by Microcystis blooms an eclosure experiment in a hyper-eutrophic, subtropical Chinese lake. Environ. Pollut. 122(3): [27] JACOBSON, L. & HALMANN, M. (1982): Polyphospate metabolism in the blue-green alga Microcystis aeruginosa. J. Plankton Res. 4(3): [28] FALLON, R. D. & BROCK, T. D. (1981): Overwintering of Microcystis in Lake Mendota. Freshwater Biol. 11: [29] OLIVER, R. L. (1994): Floating and sinking in gas-vacuolate cyanobacteria. J. Phycol. 30: [30] THOMAS, R. H. & WALSBY, A. E. (1986): The Effect of Temperature on Recovery of Buoyancy by Microcystis. J. Gen. Microbiol. 132: [31] VISSER, P. M., IBELINGS, B. W. & MUR, L. R. (1995): Autumnal sedimentation of Microcystis spp. as result of an increase in carbohydrate ballast at reduced temperature. J. Plankton. Res. 17(5): [32] VISSER, P. M., PASSARGE, J. & MUR, L. R. (1997): Modelling vertical migration of the cyanobacteruim Microcystis. Hydrobiologia 349: [33] BRUNBERG, A-K. & BLOMQVIST, P. (2002): Benthic overwintering of Microcystis colonies under different environmental contidions. J. Plankton Res. 24(11): [34] VLADIMIROVA, K. S. (1968): Vzajmosvjaz měždu fitoplanktonom i fitomikrobentosom vodochranilišč. In: Cvětěneje vody 1, Nauka dumka Kijev 1968: [35] GUSEVA, K. A. (1952): Cvětěnije vody, jego přičiny i měra borby s nim. Tr. VGBO 4 [36] NOVIKOV, B. I. & ARENDARČUK, V. V. (1984): Gidrologičeskije uslovija zimovky Microcystis aeruginosa, v Kremenčugskom vodochranilišče. Gidrobiol. ž (20,1): [37] TOPAČEVSKIJ, A. V., BRAGINSKIJ, L. P., & SIRENKO, L. A. (1969): Massovoje razvitije sinězelenych vodoroslej kak proizvodnoje ekologičeskoj sistěmy vodochranilišča. Gidrobiol. ž. 1969(5,6): 5-16 [38] BÖSTROM, B., PETTERSSON, A-K. & AHLGREN, I. (1989): Seazonal dynamics of a cyanobacteria-dominated microbial community in surface sediments of a shallow, eutrophic lake. Aquat Sci. 51(2): [39] TSUJIMURA, S., TSUKADA, H., NAKAHARA, H., NAKAJIMA, T. & NISHINO, M. (2000): Seasonal variations of Microcystis populations in sediments of Lake Biwa, Japan. Hydrobiologia 434: [40] CACERES, O. & REYNOLDS, C. S. (1984): Some effects of artificially-enhanced anoxia on the growth of Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenkin, with special reference to the initiation of its annual growth cycle in lakes. Arch. Hydrobiol. 99(3): [41] ČERNOUSOVA, V. M., SIRENKO, L. A. & ARENDARČUK, V. V. (1968): Lokalizacija i fiziologičeskoje sostojanije massovych vidov sinězelenych vodoroslej v pozdněosennij i věsennij period. In: Cvětěneje vody 1, Nauka dumka Kijev 1968: [42] VOLODIN, B. B. (1970): Vzajmosvjaz sery i fosfora v pitanii Microcystis aeruginosa. Gidrobiologičeskij ž (6,3): [43] REYNOLDS, C. S. & ROGERS, D. A. (1976): Seasonal variations in the vertical distribution and buoyancy od Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenkin in Rostherne Mere, England. Hydrobiologia 48(1): [44] TRIMBEE, A. M. & HARRIS, G. P. (1984): Phytoplankton populatin dynamics of a small reservoir: use of sedimentation traps to quantify the loss of diatoms and recruitment of summer bloom-forming blue-green algae. J. Plankton Res. 6(5): [45] BRUNBERG, A-K. & BÖSTROM, B. (1992): Coupling between benthic biomass of Microcystis and phosphorus release from the sediments of a higly eutrophic lake. Hydrobiologia 236: [46] BARBIERO, R. P. & WELCH, E. B. (1992): Contribution of benthic blue-green algal recruitment to lake populations and phosphorus translocation. Freshwater Biology 27: [47] BRUNBERG, A-K. (1995): Microbial activity and phosphorus dynamics in eutrophic lake sediments enriched with Microcystis colonies. Freshwater Biology 33: [48] BRUNBERG, A-K. & BLOMQVIST, P. (2003): Recruitment of Microcystis (Cyaophyceae) from lake sediments: the importance of littoral inocula. J. Phycol. 39: [49] Howard, A., Kirkby, M. J., Kneale, P. E. & McDonald, A. T. (1995): Modeling the Growth of Cyanobacteria (Growscum). Hydrological Processes 9: [50] REYNOLDS, C. S., WISEMAN, S. W. & CLARKE, M. J. O. (1984): Growth and loss-rate responses of phytoplankton to intermittent artificial mixing and their potential application to the control of planktonic algal biomass. J. Appl. Ecol. 21: [51] STRAYER, R. F. & TIEDJE, J. M. (1978): In situ methane production in a smal, hypereutrophic, hard-water lake: Loss of methane from sediments by vertical diffusion and ebullition. Limnol. Oceanogr. 23:

12 [52] BODREAU, B. P., GARDINER, B. S. & JOHNSON, B. D. (2001): Rate of growth of isolated bubbles in sediments with a diagenetic source of methane. Limnol. Oceanogr. 46(3): [53] FUKUHARA, H. (1987): The Effect of Tubificids and Chironomids on Particle Redistribution of Lake Sediment. Ecol. Res. 2: [54] STAHL-DELBANCO & HANSSON, L-A. (2002): Effects of bioturbation on recruitment of algal cells from the seed bank of lake sediments. Limnol. Oceanogr. 47(6): [55] GRANÉLI, W. (1979): The influence of Chironomus plumosus larvae on the oxygen uptake of sediment. Archiv Fur Hydrobiologie 87:

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A PRIMÁRNÍ PRODUKCE PP je závislá na biochemických procesech fotosyntézy autotrofních organizmů její množství je dáno množstvím dostupných živin v systému produktem je biomasa vytvořená za časovou jednotku

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1013

CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 30. 12. 2012 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_269 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i 1. Fixace N 2 v širším kontextu Biologická fixace vzdušného dusíku představuje z hlediska globální bilance N 2 důležitý proces jímž je plynný dusík asimilován do živé biomasy. Z povahy vazby mezi atomy

Více

Eutrofizace Acidifikace

Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Eutrofizace Atkins (1923), Juday (1926), Fischer (1924) fosfor limitujícím prvkem, přidání způsobilo vzestup rybí produkce X dusík, draslík 60. léta 20. století vodní

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Vyhodnocení PT # V//5 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann..5 upravená prezentace pro zveřejnění na internetu Počet účastníků stanovení

Více

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ Mgr. ZLATICA NOVOTNÁ Doc. Ing. BLAHOSLAV MARŠÁLEK, CSc. Ing. MARTIN TRTÍLEK Ing. TOMÁŠ RATAJ CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY, BÚ AVČR Photon System Instrument,

Více

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách?

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Petr Pumann Státní 51. pracovní konference České algologické společnosti 20.-23. září 2010, Olomouc Sledované přírodní koupací vody v ČR Státní

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Mnohobuněčné kvasinky

Mnohobuněčné kvasinky Laboratoř buněčné biologie PROJEKT Mnohobuněčné kvasinky Libuše Váchová ve spolupráci s laboratoří Prof. Palkové (PřFUK) Do laboratoře přijímáme studenty se zájmem o vědeckou práci Kontakt: vachova@biomed.cas.cz

Více

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Třída: RAPHIDOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: RAPHIDOPHYCEAE Celková charakteristika Malá skupina jednobuněčných bičíkovců zahrnuje jen devět rodů. Jejich buňky jsou poměrně velké (až 100 µm). Žijí jak ve sladké vodě, tak i v

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie správné odpovědi, vy a komentáře PT#V/8/2016 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 15. 6. 2016 Účastníci programu

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.

Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D. Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D. Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 77580@mail.muni.cz 1. Úvod do studia mikrobiologie 2. Archea 3. Bakterie

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - organismy V této kapitole se dozvíte: Co je to organismus. Z čeho se organismus skládá. Jak se dělí

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy HYDROBOTANIKA CHLOROPHYTA zelené řasy ODDĚLENÍ: CHLOROPHYTA - zelené řasy Zelené řasy jsou velice široká skupina. Její příslušníci mají všechny druhy stélek, jen rhizopodiální typ se vyskytuje pouze jako

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga Realizace opatřen ení na Brněnsk nské údoln dolní nádr drži Ing. Jan Moronga Kritéria projektu snížení množství sinic v sedimentech o 50% zvýšení koncentrace kyslíku 1,0 m nade dnem na 2 mg/l Kritéria

Více

Základy limnologie pro vzorkaře

Základy limnologie pro vzorkaře Základy limnologie pro vzorkaře Seminář Vzorkování přírodních koupališť (co všechno by vzorkař mohl/měl znát) Státní zdravotní ústav, 10.5.2012 Petr Pumann (s vydatnou pomocí prezentací Jindry Durase)

Více

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy HYDROBOTANIKA CHLOROPHYTA zelené řasy ODDĚLENÍ: CHLOROPHYTA - zelené řasy Zelené řasy jsou velice široká skupina. Její příslušníci mají všechny druhy stélek, jen rhizopodiální typ se vyskytuje pouze jako

Více

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Petr Pumann, Lenka Šejnohová Determinační schůzka CCT 15.5.2009, Brno upraveno pro publikaci na internetu Metody pro stanovení fytoplanktonu mikroskopické

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 8: Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Koncentrace vodíkových iontů a systém rovnováhy forem oxidu uhličitého Koncentrace vodíkových iontů ph je dána mírou

Více

Ekologické nároky sinic a faktory ovlivňující jejich výskyt v různých typech nádrží

Ekologické nároky sinic a faktory ovlivňující jejich výskyt v různých typech nádrží Ekologické nároky sinic a faktory ovlivňující jejich výskyt v různých typech nádrží Mgr. Pavel Rosendorf Úvod Koupací vody, tedy přesněji řečeno koupací oblasti (vymezené vyhláškou č. 159/2003 Sb., aktualizované

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře PT#V/8/2014 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 7.6.2014

Více

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Třída: RAPHIDOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: RAPHIDOPHYCEAE Celková charakteristika Malá skupina jednobuněčných bičíkovců zahrnuje jen devět rodů. Jejich buňky jsou poměrně velké (až 100 µm). Žijí jak ve sladké vodě, tak i v

Více

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického preparátu SEKOL Lakus aqua Pokusná aplikace na vodní nádrži Pod Santonem vegetační sezóna 2007 Zemědělská vodohospodářská zpráva Brno 2007 Zpracoval:

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem Determinační kurz 2013 Bohuslavice, 10.-13.6.2013 Petr Pumann Moto: Pro posouzení rizika nezáleží na tom, zda je napočítáno např. 191 360 buněk/ml nebo odhadnuto

Více

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann

Více

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014 Rybářství 4 Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její měření) V biosféře

Více

Základní mikrobiologický rozbor vody

Základní mikrobiologický rozbor vody Základní mikrobiologický rozbor vody Cíl: Stanovit celkový počet psychrofilních a mezofilních bakterií univerzální médium Stanovit indikátorové skupiny bakterií selektivní média (Endo agar, SB agar, mfc

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) HYDROBOTANIKA Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) Celková charakteristika Relativně malá skupinka co do počtu druhů (500 recentních druhů v 50 rodech), ale zejména mořští zástupci mají značný ekologický

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) HYDROBOTANIKA Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) Celková charakteristika Relativně malá skupinka co do počtu druhů (500 recentních druhů v 50 rodech), ale zejména mořští zástupci mají značný ekologický

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

O sinicích, epidemiologických studích a pitné vodě

O sinicích, epidemiologických studích a pitné vodě O sinicích, epidemiologických studích a pitné vodě Petr Pumann Vodárenská biologie 2011 2.-3.2.2011, Praha Sinice produkují lidské zdraví ohrožující látky Sinice se vyskytují některých vodárenských zdrojích

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN FYZIOLOGIE ROSTLIN Fyziologie rostlin, Biologie, 2.ročník 25 Podobor botaniky, který studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků z dalších odvětví biologie jako je morfologie,

Více

PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele

PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele Obecné informace PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele Celek Prokaryotická buňka je rozvržen na jednu vyučovací hodinu. Žáci se postupně seznamují se stavbou bakteriální buňky (s jednotlivými strukturami).

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

Atmosféra - složení a důležité děje

Atmosféra - složení a důležité děje Atmosféra - složení a důležité děje Atmosféra tvoří plynný obal Země a je rozdělena na vertikální vrstvy s odlišnými vlastnostmi tři základní kriteria dělení atmosféry podle: intenzity větru průběhu teploty

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ Informace Povodí Labe, státní podnik (Ing. L. Rederer, Ing. T. Zapletal) Vzhledem k pokračujícímu masivnímu úhynu úhoře říčního (Anguilla anguilla) na jižní části vodní

Více

Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV

Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV Český volejbalový svaz V Praze dne 31. srpna 2016 Registračně matriční komise Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech 2000-2015 na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV Obsah: Úvod

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů: 9. Ekosystém Ve starších učebnicích nalezneme mnoho názvů, které se v současnosti jednotně synonymizují se slovem ekosystém: mikrokosmos, epigén, ekoid, biosystém, bioinertní těleso. Nejčastěji užívaným

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE M. Minařík, M. Sotolářová 1), J. Masák 2), A. Čejková 2), M. Pohludka 2), M. Siglová 2), V. Jirků 2), 1) EPS, spol. s

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13) 3. června 2015, Brno Připravil: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13) Základní biologické principy využívané v rámci zpracování Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU

Více

POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER

POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER OVĚŘENÍ POUŽITÍ FLOTACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ FYTOPLANKTONU V PROCESU ÚPRAVY PITNÉ VODY EVA KYNCLOVÁ POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER ABSTRAKT Biologické

Více

Fotosyntéza Ekofyziologie. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni

Fotosyntéza Ekofyziologie. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni Fotosyntéza Ekofyziologie Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni Fyziologické a ekologické aspekty fotosyntézy vliv stresů a proměnného prostředí na fotosyntézu; mechanismy

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme?

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme? SINICE PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Sinice (Cyanobacteria, někdy také Cyanophyta) představují skupinu prokaryotických organismů, které si ve své evoluci vytvořily fotosyntetický aparát a jsou tudíž

Více

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň www.alga.cz eustigmatos@gmail.com

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva. Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva. Grazing Změny abundance v přírodních podmínkách dn/ dt = µ (S + G + Pa + D) N... koncentrace buněk řas µ......specifická růstová

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

Voda jako životní prostředí - světlo

Voda jako životní prostředí - světlo Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 6: Voda jako životní prostředí - světlo Sluneční světlo ve vodě Sluneční záření dopadající na hladinu vody je 1) cestou hlavního přísunu tepla do vody 2) zdrojem

Více

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu netvoří bičíkatá stádia. Mají specifický způsob pohlavního

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

PT#V/9/2006 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

PT#V/9/2006 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a PT#V/9/2006 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Praha 30.11.2006 upraveno pro publikaci na internetu Nová literatura Hindák CD zelené řasy

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr Hašler: Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb 1 Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr H a š l e r Algologická laboratoř, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého

Více

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Ročník 1.

Více

VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU

VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU Ing. David Hrušťák, Cristina Serrano Gil Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. Abstrakt Článek se zabývá úpravou substrátu pomocí iradiace ultrazvukem a

Více

Úvod do mikrobiologie

Úvod do mikrobiologie Úvod do mikrobiologie 1. Lidské infekční patogeny Subcelulární Prokaryotické o. Eukaryotické o. Živočichové Priony Chlamydie Houby Červi Viry Rickettsie Protozoa Členovci Mykoplasmata Klasické bakterie

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

Nádherné akvarijní rostliny díky perfektně nastavené péči. Systémová péče o rostliny

Nádherné akvarijní rostliny díky perfektně nastavené péči. Systémová péče o rostliny Nádherné akvarijní rostliny díky perfektně nastavené péči Systémová péče o rostliny sera péče o rostliny Vyvážený a kompletní systém pro individuální a účinnou péči o rostliny sera florena pro vodní rostliny,

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE SYNTHESIS OF MICRO AND NANO-SIZED CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS SYNTÉZA MIKRO A NANOČÁSTIC UHLIČITANU VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE Autoři článku: Yash Boyjoo, Vishnu K. Pareek Jian

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou organismů s nepravým buněčným jádrem bakterií a

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou organismů s nepravým buněčným jádrem bakterií a Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou organismů s nepravým buněčným jádrem bakterií a sinic. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi FOTOSYNTÉZA Fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených částech rostlin přijímají energii světelného záření a přeměňují ji na energii chemickou. Ta je dále využita při biologických

Více

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Ročenka 2007/2008 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 ROZVOJ FYTOPLANKTONU V JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍCH...

Více

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2014 5.-6.2.2014, Praha Standardní metodiky pro mikroskopickou kvantifikaci sinic a předpisy

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

Schéma rostlinné buňky

Schéma rostlinné buňky Rostlinná buňka 1 2 3 5 vakuola 4 5 6 Rostlinná buňka je eukaryotní buňkou se základními charakteristikami tohoto typu buňky. Krom toho má některé charakteristiky typické pro rostlinné buňky, jako je předevšímř

Více

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková Rybník Svet na medirytine Pavliny Schwarzenbergove Vzorkování Vzorkování bylo v r. 2004 zahuštěno na týdenní intervaly. Celkem bylo odebráno 32 vzorků (každý zahrnoval

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více