Znalecký posudek č. 2012/041

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2012/041"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava - Moravská Ostrava Účel posudku: Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného, Ing. Otakara Kašpárka, bytem Broskvová 4125/13, Kroměříž. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice Posudek obsahuje 15 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Ostrava,

2 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Na základě usnesení sp.zn. 102 EX 00472/ ze dne soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy provést: Ocenění nemovitosti povinného. o výměře Znaleckým posudkem je stanovena cena nemovitosti dle cenových předpisů, zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění, vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb. a dále obvyklá, obecná, neboli tržní, cena nemovitosti, to je cena, kterou by bylo možno za nemovitost, jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených. Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka nemovitosti byla provedena dne Místnímu šetření nebyl vlastník nemovitosti a povinný přítomen, přestože byl o termínu konání informován doporučeným dopisem, který si převzal. Zpracovateli posudku nebyl umožněn přístup do oceňovaného objektu rodinného domu a na oceňované pozemky. 3. Podklady pro vypracování posudku Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 5, sp.zn. 102 EX 00472/ ze dne Zákon č. 151/1997 Sb. ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. o oceňování majetku. Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb. Výpis z katastru nemovitostí, LV č pro katastrální území Kroměříž, vedený Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Kroměříž. Kolaudační rozhodnutí ze dne , vydané Městským úřadem Kroměříž, Stavebním úřadem, č,j, Stav/330/1014/93/Jan. 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Zlínský Obec: Kroměříž Katastrální území: Kroměříž (674834) List vlastnictví číslo: 5606 Vlastník: Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 Společné jmění manželů Kašpárek Otakar Ing. Kašpárková Šárka PhDr. Broskvová 4125/13, Kroměříž, Celkový popis nemovitosti Předmětem ocenění je nemovitost v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž, kraj Zlínský, zapsaná ve prospěch vlastníků na LV č pro katastrální území Kroměříž, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Kroměříž. Nemovitost je tvořena objektem řadového rodinného domu č.p. 4125, nacházejícího se v řadě rodinných domů na ulici Broskvová v Kroměříži, na parcele č. st. 6464, s příslušenstvím tvořeným venkovními úpravami a trvalými porosty na parcelách č. st.6464 a 604/79, a pozemky, parcelami č. st.6464 a 604/79. Parcela č. st.6464 o výměře 147 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemek zastavěný objektem řadového rodinného domu. Parcela č. 604/79 o výměře 154 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, manipulační plocha. Jedná se o pozemek zahrady tvořící jednotný funkční celek se stavbou rodinného domu č.p na parcele č. st.6464 a pozemkem, parcelou č. st.6464, evidovanou v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za účelem společného využití a ve vlastnictví stejných spoluvlastníků. Oceňovaná nemovitost se nachází v okrajové části zastavěného území města, v lokalitě zastavěné především objekty užívanými pro potřeby individuálního nebo hromadného bydlení, d dobrou občanskou vybaveností a dobrou dostupností jak prostředky individuální, tak městské hromadné dopravy. Nemovitost je napojena na rozvod elektrické energie, veřejný vodovod, kanalizaci a rozvod zemního plynu. 6. Obsah posudku a) Objekty 1) Rodinný dům č.p v k.ú. Kroměříž s příslušenství, venkovními úpravami na pozemcích ve funkčním celku b) Pozemky 1) Pozemky, parc.č. st.6464, 604/79, v k.ú. Kroměříž c) Ocenění porovnávací metodou

4 4 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 387/2011 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Obec: Kroměříž Popisy objektů a) Objekty 1) Rodinný dům č.p v k.ú. Kroměříž s příslušenství, venkovními úpravami na pozemcích ve funkčním celku Objekt rodinného domu č.p v katastru Kroměříž je stavbou zděné konstrukce, podsklepenou, o jednom nadzemním podlaží, se šikmým sedlovým krovem. Prostor obestavěná střešní konstrukcí je využit na podkroví. Jedná se o rodinný dům řadový, vnitřní, nacházející se v řadové zástavbě podél ulice Broskvová. Dispoziční uspořádání stavby: Zpracovateli posudku nebyl umožněn přístup do objektu. Proto je uvažováno, že: 1-PP je tvořeno chodbou, třemi nebo čtyřmi skladovacími místnostmi, případně prádelnou a dále kotelnou. 1.NP je tvořeno garáží pro jedno motorové vozidlo, zádveřím, předsíní, místností kuchyně, jídelnou, jednou nebo dvěma obytnými místnostmi a dále WC. 2.NP - podkroví je tvořeno asi třemi obytnými místnostmi, lodžií, koupelnou a WC. Stáří objektu a stavebně technický stav: Objekt je užíván od roku Na objektu nebyly zřejmě po dobu jeho užívání prováděny žádné rozsáhlejší opravy nebo rekonstrukce, není provedeno zateplení objektu tepelně izolačním obkladem fasády, nebyla provedena výměna oken a dveří. Stavebně technický stav objektu odpovídá době užívání při omezeném provádění nezbytné údržby. Popis jednotlivých konstrukcí objektu: Objekt je vybudován na betonových základech opatřených izolacemi proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce a obvodové zdivo tloušťky 40 cm,sou vyzdívané z cihel nebo škvárobetonových tvárnic. Stěny jsou opatřeny vnitřními a vnějšími hladkými dvouvrstvými vápennými omítkami, sokl budovy a předpokládá se že rovněž stěny koupelny, WC a kuchyně za kuchyňskou linkou jsou obloženy keramickými obklady. Sedlový krov dřevěné konstrukce je pokryt pálenou krytinou, je opatřen klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu a bleskosvodem. Předpokládá se, že v objektu je proveden rozvod ústředního topení s kotlem plynovým, rozvod elektrické energie, studené i teplé vody, předpokládá se že zdrojem teplé vody je bojler nebo kotel ÚT, je provedena vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení a rozvod zemního plynu.

5 5 Za účelem stanovení ceny nemovitosti se předpokládá, že kuchyně je vybavena plynovým sporákem s digestoří a kuchyňskou linkou, záchody jsou standardní splachovací, koupelna je vybavena umývadlem, vanou, případně sprchovým koutem. Okna budovy jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné, plné i prosklené, schodiště je betonové s dřevěným nebo dlážděným povrchem, podlahy obytných místností jsou pokryty textilními krytinami, povrchy podlah ostatních místností tvoří keramické dlažby. Příslušenství stavby zahrnuté v ceně: Příslušenstvím stavby zahrnutým v její ceně jsou venkovní úpravy na parcele č. st.6464 a 604/79 v katastru Kroměříž. Jedná se o venkovní úpravy zanedbatelného rozsahu, přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení zahrady. b) Pozemky 1) Pozemky, parc.č. st.6464, 604/79, v k.ú. Kroměříž Parcela č. st.6464 o výměře 147 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemek zastavěný objektem řadového rodinného domu. Parcela č. 604/79 o výměře 154 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, manipulační plocha. Jedná se o pozemek zahrady tvořící jednotný funkční celek se stavbou rodinného domu č.p na parcele č. st.6464 a pozemkem, parcelou č. st.6464, evidovanou v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za účelem společného využití a ve vlastnictví stejných spoluvlastníků. Ocenění nemovitosti povinného a) Objekty a.1) Vyhláška 387/2011 Sb. a.1.1) Rodinný dům č.p v k.ú. Kroměříž s příslušenství, venkovními úpravami na pozemcích ve funkčním celku 26a Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1.PP 2,40 m 11,70 7,80 = 91,26 m 2 1.NP 2,80 m 11,70 7,80+5,70 3,30 = 110,07 m 2 2.NP-podkroví 2,70 m 11,70 7,80 = 91,26 m 2 Součet: 7,90 m 292,59 m 2 Podlažnost: 292,59 / 91,26 = 3,21 Obestavěný prostor (OP): 1.PP 2,40 11,70 7,80 = 219,02 m 3 1.NP 2,80 (11,70 7,80+5,70 3,30) = 308,20 m 3 Zastřešení včetně podkroví (1,00+4,50/2) 11,70 7,80 = 296,59 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 823,81 m 3 Určení základní ceny za m 3 dle přílohy č. 20a, tabulky č. 1: Kraj: Zlínský

6 6 Obec: Kroměříž Počet obyvatel: Indexovaná prům. cena (IPC): 3 669, Kč/m 3 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) II. Poptávka nižší než nabídka 0,05 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) II. Bez vlivu 0,00 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,950 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 6 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Poloha nemovitosti II. Okrajová území obce - oddělené části obce 0,03 2 Význam lokality v obci, oblasti, III. Preferované 0,05 okresu 3 Okolní zástavba a životní III. Převažující objekty pro bydlení 0,00 prostředí 4 Dopravní spojení II. Dobrá dostupnost centra obce, dobré 0,00 dopravní spojení 5 Parkovací možnosti v okolí II. Omezené 0,00 nemovitosti 6 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 7 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 nemovitosti 8 Vlivy neuvedené 8 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): i=1 1,020 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 20a, tabulka č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V i 0 Typ stavby III. Podsklepený - se šikmou nebo strmou C střechou 1 Druh stavby II. Dvojdomek, dům řadový 0,01 2 Provedení obvodových stěn III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0,00 3 Tloušťka obvod. stěn I. méně jak 45 cm 0,02 4 Podlažnost I. Hodnota větší než 2 0,00 5 Napojení na veřejné sítě V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn 0,08 (přípojky) nebo propan butan 6 Způsob vytápění stavby III. Ústřední, etážové, dálkové 0,00 7 Zákl. příslušenství v RD III. Úplné - standardní provedení 0,00 8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00 9 Venkovní úpravy II. Minimálního rozsahu 0,03

7 7 10 Vedlejší stavby tvořící II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 0,00 příslušenství k RD zastavěné ploše nad 25 m 2 11 Pozemky ve funkčním celku se II. Od 300 m 2 do 800 m 2 celkem 0,00 stavbou 12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 13 Stavebně-technický stav III. Stavba se zanedbanou údržbou - 0,85 * (předpoklad provedení menších stavebních úprav) * Kategorie stavby: A - stáří do 20 let včetně (nebo po celkové rekonstrukci) Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 14 : 12 1,0 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 13): i=1 0,867 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,950 1,020 0,867 = 0,840 Cena upravená (CU = IPC I): 3 669, 0,840 = 3 081,96 Kč/m 3 Určení porovnávací hodnoty (OP CU): 823, ,96 = ,47 Kč Rodinný dům č.p v k.ú. Kroměříž s příslušenství, venkovními úpravami na pozemcích ve funkčním celku zjištěná cena: ,47 Kč b) Pozemky b.1) Vyhláška 387/2011 Sb. b.1.1) Pozemky, parc.č. st.6464, 604/79, v k.ú. Kroměříž 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 400, Kč. Cena je určena podle písm. i): okresní město. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby + 50 % 1,500 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,155 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 1,222 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ]základní upravená Cena [Kč] Zastavěná plocha st , 1 738, ,44 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby + 50 % 1,500

8 8 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,155 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 1,222 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ]základní upravená Cena [Kč] Ostatní plocha 604/ , 695, ,91 Součet cen všech typů pozemků: = ,35 Kč Pozemky, parc.č. st.6464, 604/79, v k.ú. Kroměříž zjištěná cena: ,35 Kč c) Ocenění porovnávací metodou Porovnávací cena nemovitosti jako celku se obecně zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji nebo koupěmi v daném místě a čase. Pro účely porovnání, pokud informace o realizovaných prodejích chybí, nebo jsou nedostupné, je možné využit také porovnání s cenami obdobných nemovitostí v dané, nebo srovnatelné lokalitě, získanými z inzerce a nabídek realitních kanceláří. V principu se jedná o vyhodnocení trhu s nemovitostmi srovnatelnými svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná porovnávací cena se zohledněním situace na trhu pro srovnatelné nemovitosti ke dni ocenění. Pro srovnání jsou použity nemovitosti srovnatelného charakteru, nemovitosti přibližně srovnatelného stavu, v dané nebo srovnatelné lokalitě, nabízené na trhu s nemovitosti v 1.čtvrtletí roku Rozdíly v poloze, technickém stavu, vybavení a v rozsahu a stavu příslušenství, tj. venkovních úprav včetně dostupnosti inženýrských sítí a rozsahu společně užívaných pozemků jsou zohledněny v porovnávací tabulce. Vzhledem ke skutečnosti, že u porovnávacích nemovitostí je známa pouze nabídková cena a lze předpokládat, že skutečná cena dosažená při prodeji bude vzhledem k situaci na trhu s nemovitostmi i výrazně nižší, je tato nabídková ceny upravena, objektivizována, na pramen ceny koeficientem K pramen. Srovnávací nemovitosti : Nemovitost č.1) Prodej, dům rodinný, 427 m 2 Cena: ,- Kč Adresa: Vážany Datum vložení: Datum aktualizace: Dnes ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Typ domu: Patrový Plocha zastavěná: 91 m 2 Plocha užitná: 427 m 2 Plocha pozemku: 427 m 2

9 9 Plocha zahrady: 336 m 2 Popis: K prodeji rodinný dům 4+1 po celkové rekonstrukci v Kroměříži - lokalita Vážany. Dům je patrový. Zastavěná plocha a nádvoří 91 m 2. V přízemí se nachází prádelna,sklep, sklad a prostorná garáž se vstupem do zahrady. V 1.poschodí je kuchyně,wc s možností vybudování prostorné koupelny, obývací pokoj (50 m2)se vstupem na zahradu. V 2.poschodí jsou 3.pokoje + balkon s výhledem do zahrady, koupelna a sociální zařízení. Dům má ústřední plynové vytápění. Veškeré IS v domě. Za domem udržovaná zahrada o výměře 336 m 2 s možností vjezdu od hlavní komunikace. Velmi pěkný dům, který se nachází v klidné a vyhledávané lokalitě. Kontaktovat Reality KM Now Riegrovo náměstí 137/57, Kroměříž Nemovitost č.2) Prodej, dům rodinný, 345 m 2 Cena: ,- Kč včetně provize Adresa: Příčná, Vážany Datum vložení: ID zakázky: pd107 Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Řadový Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 včetně 1 podzemního Podlaží umístění: Přízemí Počet bytů: 2 Plocha zastavěná: 162 m 2 Plocha užitná: 345 m 2 Plocha podlahová: 162 m 2 Plocha pozemku: 345 m 2 Lodžie: Ano Sklep: Ano Rok rekonstrukce: 2009 Voda: Dálkový vodovod Topení: Ústřední plynové Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon, Internet, Kabelová televize Elektřina: 400V Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus Zařízeno: Částečně Popis: K prodeji dvougenerační rodinný dům (2 x 3+1)s garáží a zahradou v Kroměříži. Dům je patrový a nachází se v klidné a vyhledávané lokalitě. V přízemí se nachází prádelna, sklep, kotelna, sklad, garáž a vstup na zahradu. V 1. a 2. poschodí jsou bytové jednotky 3+1 s lodžií, koupelnou a WC. Byty prošly částečnou rekonstrukcí (plastová okna, vodovod). Dům má ústřední plynové vytápění. Za domem je udržovaná zahrada. Kontaktovat TRUMF reality, s.r.o.

10 10 Milíčovo náměstí 620/3, Kroměříž Nemovitost č.3) Prodej, dům rodinný, 270 m 2 Cena: ,- Kč Adresa: Osvoboditelů, Vážany Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: 2869 Budova: Smíšená Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Zástavba: Obytná Typ domu: Přízemní Podlaží umístění: 1.podlaží Plocha zastavěná: 210 m 2 Plocha užitná: 270 m 2 Plocha podlahová: 270 m 2 Plocha pozemku: 737 m 2 Popis: Prodej RD 6+1 s nebytovým prostorem po kompletní rekonstrukci v roce U domu velká zahrada s venkovním posezením a krbem, vlastní studna. Kontaktovat Realitní společnost ZVONEK, s.r.o. Vejvanovského 384/1, Kroměříž Seznam porovnávaných objektů: Nemovitost č.1) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 190,00 m 2 K místa : 1,00 K stav : 1,10 K vybav. : 1,00 K přísluč : 1,00 K pozemky : 1,05 K pramen : 1,10 Jednotková cena (JC): ,99 Kč Váha (V): 1,0 Nemovitost č.2) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 162,00 m 2 K místa : 1,00 K stav : 1,00 K vybav. : 1,00 K přísluč : 1,00 K pozemky : 1,00 K pramen : 1,10 Jednotková cena (JC): ,02 Kč

11 11 Váha (V): 1,0 Nemovitost č.3) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 270,00 m 2 K místa : 1,00 K stav : 1,10 K vybav. : 1,00 K přísluč : 1,05 K pozemky : 1,10 K pramen : 1,00 Jednotková cena (JC): 8 133,28 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC / M) / (K místa K stav K vybav. K přísluč K pozemky K pramen ) Minimální jednotková cena za m 2 : Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : 8 133,28 Kč ,10 Kč ,02 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : ,10 Kč Množství: 200,00 m 2 Porovnávací hodnota: = , Kč

12 12 C. Rekapitulace Na základě provedeného vyhodnocení trhu s obdobnými nemovitostmi je jako obvyklá cena nemovitosti, to je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním styku, uvažována cena zjištěná porovnávací metodou po zaokrouhlení. Ceny podle cenového předpisu Cena objektů , Kč Cena pozemků , Kč Celková cena podle cenového předpisu , Kč Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce , Kč Cena slovy: dvamilionyčtyřistadesettisíc Kč Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených Ke dni ocenění váznou na nemovitosti tato omezení vlastnického práva : Ing. Otakar Kašpárek Broskvová 4125/13 Kroměříž Stavba: Kroměříž,č.p.4125 Parcela: 604/79 Parcela: st.6464 Ing. Otakar Kašpárek Broskvová 4125/13 Kroměříž Ing. Otakar Kašpárek Broskvová 4125/13 Kroměříž Stavba: Kroměříž,č.p.4125 Parcela: 604/79 Parcela: st.6464 Stavba: Kroměříž,č.p.4125 Parcela: 604/79 Parcela: st.6464 Ing. Otakar Kašpárek Broskvová 4125/13 Kroměříž Nařízení exekuce Usnesení Okresního soudu v Kroměříži 10EXE-144/ ze dne o nařízení exekuce. Zástavní právo exekutorské pro pohledávku ve výši 5.852,50 Kč včetně příslušenství a nákladů exekuce pro Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. Exekuční příkaz vydaný Exekutorským úřadem Zlín 012 EX-5219/ ze dne Právní moc ke dni Nařízení exekuce Usnesení Okresního soudu v Kroměříži 10 EXE-780/ ze dne o nařízení exekuce. Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Ostrava 102 EX-00472/ ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Olomouc 057 EX-5155/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Kroměříž 122 EX-90/ ze dne Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky do výše ,- Kč s dobou splatnosti do pro Equa bank a.s., Lazarská 1718/3, Praha, Nové Město. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne Právní účinky ke dni Nařízení exekuce Usnesení Okresního soudu v Kroměříži 4 EXE-992/ ze dne o nařízení exekuce. Nařízení exekuce Usnesení Okresního soudu v Kroměříži 10 EXE-231/ ze dne o nařízení exekuce.

13 13 Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou Po prodeji v dražbě nebude na oceňované nemovitosti váznout žádná právní vada. Ostrava, Ing. Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice

14 14 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , Spr. 1960/91 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2012/041 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 059/12 podle připojené likvidace.

15 15 E. Seznam příloh Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 5, sp.zn. 102 EX 00472/ ze dne Dodejka oznámení o termínu konání místního šetření. Výpis z katastru nemovitostí, LV č pro katastrální území Kroměříž, vedený Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Kroměříž. Kopie katastrální mapy. Ortofotomapa. Letecký pohled. Fotodokumentace.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 43 Na

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 24-578/2013 o obvyklé (tržní) ceně nebytové jednotky číslo 1444/4 v bytovém domě číslo popisné 1444 v ulici Lípová, včetně ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 483/18323

Více

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b)

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru č. 341/37, c) spoluvlastnického

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3390/10/2015 o obvyklé ceně bytu č. 2274/8 včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 3737, 3924/4 a 3933 v katastrálním území Strašnice, městská část Praha 10, hlavní

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více