Oficiální zadání práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oficiální zadání práce"

Transkript

1 Oficiální zadání práce Seznamte se s existujícími redakčními systémy využívanými pro firemní prezentace. Proveďte jejich srovnání a zaměřte se na výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Navrhněte a v programovacím jazyce PHP implementujte CMS systém určený pro prezentaci firmy. Při návrhu zohledněte nedostatky současných řešení. Implementovaný systém otestujte a výsledky testů vyhodnoťte. Style Definition: Normal: Left, Line spacing: Multiple 1,3 li Style Definition: Heading 1 Style Definition: Heading 4 i

2 ii

3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Formatted: Centered Bakalářská práce Modulární redakční systém (CMS), se zaměřením pro firemní prezentaci Petr Minařík Vedoucí práce: Ing. Martin Balík Studijní program: Softwarové technologie a management Obor: Web a multimedia Červen 2009

4 iv

5 Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat všem, co přispěli, ať již aktivně či pasivně ke vzniku této práce, především pak svému vedoucímu Ing. Martinu Balíkovi. v

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze vi

7 Abstract The work is focused on available content management systems and its comparison. The result of the work is design and implementation of self-created system suitable for use in corporate sphere, including implementation description and future vision. It also describes selection of suitable framework. Formatted: Font: 14 pt, Bold, Czech Formatted: Czech Abstrakt Práce se zaměřuje na nabídku a srovnání redakčních systémů a jejich možností. Výsledkem práce je návrh a implementace vlastního modulárního systému vhodného pro využití ve firemní sféře, včetně popisu implementace a výhledu do budoucna. Současně také popisuje výběr vhodného frameworku pro vytvoření aplikace. vii

8 viii

9 Obsah Seznam obrázků... xixiv Seznam tabulek... xiiixvi 1 Úvod Předmluva Cíle práce Analýza Požadavky Analýza současných redakčních systémů Volně šiřitelné redakční systémy Volně šiřitelné redakční systémy - shrnutí Komerční redakční systémy Komerční redakční systémy shrnutí Přínos mnou navrhovaného systému Návrh řešení Výběr technologie PHP MySQL Aplikace Moduly Základní moduly nutné pro chod aplikace Standardní moduly Rozšiřující moduly Bezpečnost SQL injection Session stealing (hijacking) XSRF/XSRF (Cross-site request forgery) Uživatelé Superadministrator Administrator Moderátor Přihlášený uživatel Nepřihlášený uživatel Use Case Relační diagram Realizace ix

10 4.1 Technické řešení Zend Framework Komponenty Zend Frameworku Obsluha požadavku v Zend Frameworku Implementace (programátorská příručka) Adresářová struktura Systém Jádro systému Moduly Implementace modulů Lokalizace systému Testování Validita prezentačního kódu XHTML CSS Testování použitelnosti Kompatibilita prohlížečů Serverová část Závěr A. Literatura... 1 B. Seznam použitých zkratek... 3 C. Uživatelská příručka... 5 a. Instalační příručka (pro MS Windows)... 5 i. Instalace PHP a MySQL... 5 ii. Instalace CMS b. Administrační příručka i. Správa modulů D. Obsah přiloženého CD... 9 x

11 Seznam obrázků Obrázek 1: Primary use caseobrázek 1: Primary use case 2215 Obrázek 2: Relační diagram systému a základních modulůobrázek 2: Relační diagram systému a základních modulů 2316 Obrázek 3: Schéma vyřízení požadavku v Zend Frameworku [7]Obrázek 3: Schéma vyřízení požadavku v Zend Frameworku [7] 2922 Obrázek 4: Rozložení administračního rozhraníobrázek 4: Rozložení administračního rozhraní 74 Formatted: Indent: First line: 0 cm Formatted: Czech xi

12 xii

13 Seznam tabulek Tabulka 1: Srovnání volně šiřitelných redakčních systémů [2]Tabulka 1: Srovnání volně šiřitelných redakčních systémů [2] 94 Tabulka 2: Srovnání komerčních redakčních systémůtabulka 2: Srovnání komerčních redakčních systémů 137 Formatted: Indent: First line: 0 cm xiii

14 xiv

15 1 Úvod 1.1 Předmluva Na trhu existuje velké množství redakčních systémů (CMS), ale pro účely firemní prezentace nejsou zdaleka vhodné všechny. Zároveň u takovýchto systémů bývají nutné úpravy pro případné nestandardní funkcionality, které bývají především v komerčním sektoru velmi často požadovány. Motivací pro tento projekt je pro mne správa již několika internetových prezentací právě v tomto sektoru. V současné době využívají vlastní redakční systém, se značně zjednodušenou administrací, kterou bych rád do budoucna rozšířil. Z tohoto hlediska je pro mě oblast redakčních systémů zajímavým tématem vhodným k bližšímu pohledu nejen z uživatelského hlediska. Zároveň již při prvním bližším seznámení s open-source redakčními systémy, jejich strukturou a kódem, mi ve většině případů připadalo použité řešení a struktura zbytečně složitá. I z tohoto důvodu mne nejednou napadla myšlenka, vytvořit vlastní redakční systém, který by byl v tomto ohledu přívětivější. Na trhu existuje velké množství redakčních systémů (CMS), ale jen méně takových, které by se dali použít pro firemní prezentaci. Mojí prací bych se chtěl zaměřit právě na sektor menších až středních firem, které potřebují snadno upravovatelný a do budoucna rozšiřitelný portál.mojí prací bych se chtěl zaměřit právě na sektor menších až středních firem, které potřebují snadno upravovatelný a do budoucna rozšiřitelný portál. Mojí motivací je správa již několika webových prezentacích právě v tomto sektoru. Prezentace mají prozatím pouze značně zjednodušenou administraci, kterou bych tímto projektem chtěl rozšířit. 1.2 Cíle práce Za cíl své práce jsem si tedy zvolil vytvořit vlastní redakční systém. V rámci návrhu CMS je součástí teoretické části analýza v současnosti dostupných redakčních systémů. Dále bude práce obsahovat návrh samotného systému, popis realizace a příručky. Svou prací bych se chtěl zaměřit právě na sektor menších až středních firem, které potřebují snadno upravitelný a do budoucna rozšiřitelný portál, zanalyzovat dostupné možnosti a v neposlední řadě navrhnout a realizovat vlastní řešení problému. Na samotný redakční systém, vzhledem k tomu, že požadavky ve firemní sféře bývají odlišné od požadavků pro běžné osobní použití, budou kladeny lehce odlišné nároky 1

16 oproti využití pro osobní potřebu. Prioritami budou snadná rozšiřitelnost a editace aplikace a podpora vícejazyčné prezentace již v základu. Důležitou součástí bude také možnost nasazení tohoto systému vzhledem k tomu, že malé/střední firmy většinou nedisponují vlastním web-serverem a potřebnou konektivitou, předpokládá se nasazení podobné tomu v osobní sféře a to především s využitím webhostingových služeb. Navrhovaný systém tedy musí mít nízké nároky, jak softwarové, tak hardwarové, aby bylo možné vybírat z široké nabídky hostingů. Cílem mojí práce je tedy vytvořit redakční systém. Hlavním problémem většiny současných redakčních systémů je špatná nebo žádná podpora vícejazyčné prezentace, která hraje v dnešní době stále větší roli, především pak pro firmy. Proto bude mojí prioritou právě podpora vícejazyčné prezentace. Vzhledem k tomu, že každá firma má trochu rozdílné požadavky, co do funkčnosti, musí být stránky přizpůsobeny co nejvíce možnostem modifikace a rozšíření, pokud možno bez zásahu do funkčního kódu. V případě nutnosti takovýchto úprav, by měli být co nejjednodušší a intuitivní. K tomu bude přispívat dostatečná dokumentace celého kódu a struktura celé aplikace. Formatted: Czech Důležitou částí je také možnost nasazení tohoto systému vzhledem k tomu, že malé/střední firmy většinou nedisponují vlastním web-serverem a budou tedy povětšinou využívat služeb různých hostingových služeb, musí redakční systém mít nízké nároky, jak softwarové, tak hardwarové. Formatted: Line spacing: 1,5 lines 2

17 3

18 2 Analýza Pro vytvoření firemní prezentace se nabízí mnoho alternativ. Od statických stránek, u kterých je pro běžného člověka téměř nemožná editace, přes jednoduché databázové aplikace s limitovanými možnostmi editace stránek až po komplexní systémy umožňující uživateli kompletní správu všech aspektů aplikace. V mé práci bych se pochopitelně chtěl zaměřit především na komplexnější CMS. Formatted: Czech 2.1 Požadavky Obecné požadavky na aplikaci: Univerzálnost - měl by být schopen uspokojit potřeby zákazníků z širokého spektra firem zabývajících se různorodými činnostmi. Aplikace tedy musí být snadno upravitelná. Možnost širokého nasazení vzhledem k cílenému nasazení aplikace na dostupné hostingové služby nesmí být výběr značně omezen samotnou aplikací Nefunkční požadavky Modularita - systém bude modulární v nejvyšší možné míře jednotlivé moduly budou využívat vlastní konfigurační soubory, vlastní jazykové zdroje i vlastní databázové tabulky. Zároveň však budou moci využívat (bude-li třeba) zdroje jiných modulů případně globální zdroje. Využití frameworku pro aplikaci jsem se rozhodl využít některého z dostupných frameworků, což je z mého pohledu jedna z věcí která může značně ulehčit vývoj a rozvoj aplikace. Adresářová a souborová struktura aplikace musí mít logickou jednotnou adresářovou a souborovou strukturu pro snadnou orientaci. Toho bude dosaženo také díky modulárnosti systému a využití některého frameworku, který určitou strukturu doporučuje nebo přímo předepisuje Funkční požadavky Rozlišení uživatelů - přihlášení/nepřihlášení. Přihlášení uživatelé můžou mít různé role. Správa aplikace - možnost změnit nastavení portálu z prostředí administračního rozhraní. Správa uživatelských rolí a oprávnění - práva jednotlivých uživatelských skupin budou snadno přiřaditelná. Správa jazykových verzí aplikace Správa uživatelů Správa navigace portálu - tvorba navigace portálu dle dostupných modulů Formatted: Heading 3 Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Heading 3 Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Heading 3 Formatted: Font: Bold Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Bold 4

19 Vícejazyčná podpora obsahu a rozhraní vícejazyčná podpora internetové prezentace je především v dnešní domě velmi důležitou součástí moderních firemních webů. Toto musíme zohlednit především při návrhu databázové struktury. Systém musí podporovat jak vícejazyčnou prezentaci, tak vícejazyčné uživatelské rozhraní. Správa dostupných jazykových verzí nesmí být složitá a musí být realizována na úrovni uživatele. 2.2 Výběr technologie V prvé řadě je nutné vybrat technologii, kterou budu využívat v celé práci. Výběr technologie je omezen především požadavkem na co nejširší možnost nasazení. Od vzniku internetu vzniklo mnoho webových technologií umožňujících vývoj aplikací. Mezi nejrozšířenější patří ASP.NET (Microsoft), JSP (SUN, dnes již spadající pod spol. Oracle) a PHP (open-source). Mezi databázovými systémy jsou nejrozšířenějšími MySQL a PostgreSQL. Jak je zřejmé již ze zadání práce, jako technologie projektu byl zvolen právě jazyk PHP, který je především díky své jednoduchosti a neustávajícímu vývoji jednoznačně nejrozšířenější. Bohužel podporu pro jazyky JSP a ASP.NET nabízí jen malé procento společností poskytujících webhostingové služby. Za databázové řešení bylo zvoleno MySQL ze stejného důvodu. V případě databázové technologie se však předpokládá snadná změna na jiný typ databáze, vzhledem k tomu, že většina frameworků poskytuje abstraktní vrstvu pro snadné propojení s většinou databází PHP Serverový open-source skriptovací jazyk, který se poprvé objevil v roce 1995 a byl přímo vytvořen za účelem tvorby dynamických webových stránek. Jazyk byl vytvářen s důrazem na rychlost a jednoduchost, díky čemuž rychle získal na oblibě. Během dlouhého vývoje se jazyk vyvinul z jednoduchého skriptovacího jazyka určeného především pro vývoj osobních stránek (PHP zkratka původně znamenající Personal Home Page Osobní domácí stránka), na velmi komplexní objektově orientovaný programovací jazyk vhodný pro využití i pro náročnější aplikace. V současné době je PHP jednoznačně nejrozšířenější technologií pro malé až střední projekty MySQL MySQL je nejrozšířenější open-source relační databázový systém (RDBMS) opět optimalizovaný především na vysokou rychlost, bohužel za cenu některých 5

20 zjednodušení, která jsou ale v posledních letech doplňována. MySQL podporuje také cizí klíče (foreign keys) pro tabulky typu InnoDB, které budu využívat, což zajišťuje další ochranu konzistence dat. 2.3 Výběr frameworku Pro svůj projekt jsem se rozhodl využít některého z dostupných PHP frameworků, od čehož si především do budoucna slibuji značné ulehčení práce, jednodušší rozšiřitelnost a hlavně nutné užití MVC architektury pro celou aplikaci. Pro potřeby mé práce jsem zvažoval jsem užití několika běžně rozšířených frameworků. Vzhledem k minimu praktických zkušeností s prací s PHP frameworky jsem mohl volit framework zcela svobodně na základě potřeb mé aplikace. Z tohoto důvodu jsem prověřil několika diskuzí a portálů jednotlivých frameworků, de mě zaujaly především frameworky Cake PHP, CodeIgniter, Nette a Zend Framework Cake php Rychlý framework Dobrá dokumentace Rozsáhlá komunita Code Igniter: Nejrychlejší framework ze srovnávaných Jednoduchý Přizpůsobitelný Nette: Mladý projekt Horší dokumentace Jednoduchý Rychlý framework Zend Framework: Pravděpodobně nejrozšířenější Rozsáhlé použití i ve firemní sféře Nejkomplexnější ze srovnávaných FW Velmi podrobná dokumentace, včetně příkladů užití,... Jednotný vývoj Horší podpora relačních databází Velmi dobře konfigurovatelný Rozsáhlá komunita Formatted: Heading 3 Formatted: Heading 3 Formatted: Heading 3 Formatted: Heading 3 6

21 Horší podpora javascriptu Po pečlivé úvaze jsem jako framework pro svoji aplikaci zvolil Zend Framework (dále jen ZF ), který se mi jeví jako nejvhodnější, především díky jeho rozšířenosti a komplexnosti. Důležitým prvkem byla vzhledem k absenci zkušeností také podrobná dokumentace. Srovnání rychlostí frameworků zdroj: 2.1 Požadavky Mezi hlavní požadavky systému patří jeho univerzálnost. Měl by být schopen uspokojit potřeby zákazníků z širokého spektra firem zabývajících se různorodými činnostmi. To bude zajištěno modularitou celého systému. Systém bude modulární v nejvyšší možné míře jednotlivé moduly budou využívat vlastní konfigurační soubory, vlastní jazykové zdroje i vlastní databázové tabulky. Zároveň však budou moci využívat (bude-li třeba) zdroje jiných modulů případně globální zdroje. Systém musí obsahovat základní moduly nutné pro správu jak samotného systému tak pro správu prezentace. Musí být také jednoduše rozšiřitelný o další moduly poskytující další funkce. Samotné moduly musí být jednoduše přizpůsobitelné individuálním potřebám. Dalším velmi důležitým požadavkem je vícejazyčnost systému a to jak obsahu, tak rozhraní. Toto musíme zohlednit především při návrhu databáze. Systém musí podporovat jak vícejazyčnou prezentaci, tak vícejazyčné uživatelské rozhraní. Správa jazykových verzí nesmí být složitá a musí být realizována na úrovni uživatele Analýza současných redakčních systémů Pro potřeby vývoje vlastního systému jsem se rozhodl srovnat některé současné redakční systémy, abych zjistil, co nabízejí, jaké jsou jejich nedostatky a mohl se tak vyvarovat chyb nebo se naopak inspirovat zajímavými nápady. Zaměřím se především na volně dostupné open-source CMS, ale pokusím se ohlédnout i za uzavřenými systémy. Kritéria vyplývající z mých požadavků která budu u systémů sledovat především pro mne budou: Struktura aplikace, jak z hlediska kódu, tak z hlediska souborového uspořádání 7 Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

22 Možnosti přizpůsobení a rozšíření Podpora vícejazyčné prezentace Zohledňovat budu také další parametry, jako například dostupnou dokumentaci a podporu pro daný redakční systém Volně šiřitelné redakční systémy V této kapitole bych chtěl provést srovnání nejznámějších volně šiřitelných CMS. Pro srovnání dostupných systémů jsem vybíral podle obecného povědomí o těchto systémech, jejich rozšíření a uživatelské komunity. Systémy, které jsem zvolil pro srovnání, jsou: Drupal, Joomla, Mambo, OpenCMS, WordPress a Xoops. V následující tabulce bych chtěl nastínit prezetovat základní možnosti těchto vybraných redakčních systémů. Uživatelská část redakčních systémů byla testována pomocí portálu [1]. Formatted: Default Paragraph Font, English (U.S.) 8

23 Drupal Joomla Mambo OpenCMS WordPress Xoops Systém Jazyk PHP PHP PHP Java PHP PHP Databáze MySQ L, Postgre SQL MySQ L MySQL Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, DB2, AS400 a HSQL MySQL MySQL Cena Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Modulární Ano Ano Ano Ano Ano Ano Bezpečnost SSL login Ne Ano Ano Ano Add-on Ano SSL prohlížení Ne Ano Add-on Ano Limitovaná Ano Potvrzení u Ano Ano Ano Ne Add-on Ano Ověřovací kódy (anti-spam) Add-on Add-on Ano Ano Ne Add-on Podpora Dokumentace Ano Ano Ano Ano Ano Ano Komunitní portál Ano Ano Ano Ano Ano Ano Jednoduchost užití WYSIWYG editor Add-on Ano Ano Ano Ano Add-on Změna velikosti obrázků Add-on Ano Ne Ano Limitovaná Add-on Správa souborů Add-on Add-on Add-on Ne Add-on Add-on Zip archivy Ne Ne Ne Limitovaná Add-on Ne Vícejazyčné rozhraní Ano Ano Ano Ano Ano Ano Flexibility Vícejazyčný obsah Ano Add-on Add-on Ano Add-on Add-on URL rewrite Ano Add-on Ano Ano Ano Add-on Moduly Ankety Ano Ano Ano Add-on Add-on Ano Katalog produktů Add-on Ano Add-on Placený Ne Add-on Fórum Ano Add-on Add-on Add-on Add-on Ano Foto galerie Add-on Add-on Add-on Ano Add-on Add-on Interoperabilita RSS Add-on Add-on Add-on Placený Add-on Add-on XHTML validita Ano Ne Ano Ano Ano Ne Tabulka 1: Srovnání volně šiřitelných redakčních systémů [2] 9

24 Drupal Výhody: Objektově orientovaná struktura aplikace Kód vhodný k editaci Jednoduchá tvorba šablon Nevýhody: Složitější instalace Samotný kód není objektově orientovaný Drupal se jeví jako velmi schopný redakční systém, který je možné použít pro firemní prezentaci také je ze všech výše zmíněných systémů pro tyto účely nejpoužívanější. Drupal také disponuje velkou uživatelskou komunitou, což je značnou výhodou při řešení problémů a úprav systému. Za zásadní nevýhodu považuji, že systém není objektově orientován Joomla Výhody: Velmi populární systém, Široká komunitní podpora Mnoho uživatelských rozšíření Jednoduchá instalace Nevýhody: Složitá architektura Limitovaná možnost správy uživatelských práv Vyšší systémová náročnost Joomla je velmi rozšířený redakční systém, především ale pro osobní stránky a prezentace. Pro použití v rámci firemních prezentací je využíván podstatně méně. Předpokládám, že je to především díky složité architektuře celého systému, která značně znesnadňuje případné úpravy, které jsou pro firmy důležité Mambo mambo-foundation.org/ Formatted: No underline, Font color: Auto, Czech 10

25 Výhody: Systémově nenáročný Nevýhody: Méně rozšíření Menší komunita Mambo bych označil za zjednodušenou verzi CMS Joomla jednodušší architektura, méně rozšíření a menší komunita. Mambo je také velmi často používáno pro firemní účely, z mého pohledu je jeho nejslabším článkem podpora vícejazyčných prezentací OpenCMS Nevýhody: Platforma Java OpenCMS je založeno na platformě Java, která je bohužel minimálně rozšířená v rámci běžných hostingových programů. Tudíž je nevhodná pro toto využití WordPress Nevýhody: Nejedná se o plnohodnotné CMS, ale spíše o blogovací systém Velmi rozšířený systém, bohužel vzhledem k jeho zaměření je taktéž nevhodný Xoops Výhody: Důraz na bezpečnost a stabilitu Integrace Frameworku PHP Pear Nevýhody: Špatná podpora hezkých URL (mod rewrite) Xoops se jeví jako velmi zajímavé řešení. Z výše zmíněných systémů je pravděpodobně nejméně používaný. Jeho Nnevýhodou Xoops je opět horší podpora vícejazyčných 11

26 prezentací. Xoops také často využívá přesměrování, která mohou mást roboty internetových vyhledávačů Volně šiřitelné redakční systémy - shrnutí Z volně šiřitelných systémů se jako nejvhodnější jeví CMS Drupal, který nabízí relativně jednoduché přizpůsobení, rozsáhlou komunitu a množství rozšíření. Za společnou nevýhodu, kterou považuji za celkem zásadní u představených CMS vidím nevyužití některého z hlavních, komplexnějších PHP frameworků, který by značně ulehčil další rozšiřování aplikace. Formatted: No underline, Font color: Auto, Czech Komerční redakční systémy Jak je zřejmé, Uu komerčních systémů není běžně dostupný zdrojový kód, budu tedy vycházet z jejich demoverzí uvedených na oficiálních stránkách vývojáře. Ze stejného důvodu se nebudu nijak věnovat programové struktuře. Pro srovnání jsem volil systémy dle stránek, na kterých byly nasazeny a dle pozic, v jakých byli nalezeny internetovým vyhledávačem Google. Bohužel většina komerčně nabízených systémů nenabízí veřejně dostupnou testovací verzi. Většinou je dostupné pouze omezená demo verze nebo je nutné zažádat o povolení přístupu. Z tohoto důvodu jsem Pproto zvolil byly vybírány pouze 2 systémy, které umožňující přímé vyzkoušení zdarma. 12

27 Systém Aitom InstantWeb Jazyk PHP PHP Databáze MySQL - Cena Na dotaz 9990,- Modulární Ano Ano Bezpečnost SSL login Ano Ano SSL prohlížení Ano Ano Potvrzení u - - Ověřovací kódy (anti-spam) - Ne Podpora Dokumentace Ano Ano Komunitní portál Ne Ne Jednoduchost užití WYSIWYG editor Ano Ano Změna velikosti obrázků - Ano Správa souborů Ano Ne Zip archivy - - Vícejazyčné rozhraní Ano Ne Flexibility Vícejazyčný obsah Ano Ne URL rewrite Ano Ano Moduly Ankety Ano Placený Katalog produktů Ne Placený Fórum Ne Ne Novinky Ano Ano Foto galerie Ano Ne Interoperabilita RSS Ne Ne XHTML validita Ne Ne Tabulka 2: Srovnání komerčních redakčních systémů Aitom 13

28 Výhody: Ucelené řešení Propracované Nevýhody: Nepřehledná administrace Ukázková prezentace působí velmi solidním dojmem, bohužel administrační rozhraní systému mi přišlo nepříliš zdařilé InstantWeb Nevýhody: Chybí podpora vícejazyčných stránek Málo možností administrace Vzhled prezentace nepůsobí profesionálním dojmem, avšak administrace a její struktura vypadá zdařile. Bohužel během testování administračního rozhraní se vyskytovali neošetřené chyby v PHP Komerční redakční systémy shrnutí 2.3 Komerčních redakčních systémů je na trhu obrovské množství lišící se zaměřením, složitostí a v neposlední řadě uživatelskou podporou. Z mnou testovaných systémů bych si pravděpodobně pro své účely nezvolil ani jeden, neboť nedisponují kvalitami, které hledám. Formatted: Normal Přínos mnou navrhovaného systému Mnou navrhovaný systém bude dbát jak především na programovou část, kde bude využívat logické MVC struktury, vhodné k pozdějším úpravám, tak i adresářové struktury pro větší přehlednost. takbudu dbát také na část uživatelskou, kde se vynasnažímbudu snažit o co největšíyšší uživatelskou přívětivost, jednoduchost a logiku a smysluplnost navigace, kteréá nebudoue na úkoromezovat funkčnost celéhoi systému. Systém musí být bude zaměřen na vícejazyčnou prezentaci a bude tak také navrhnut,. Toto řešení umožní unadněníaby byla práce s jednotlivými jazykovými verzemi. co nejjednodušší. Dalším Hlavním přínosem mého systému bude využití některého ze známých a používaných frameworků, což značně ulehčí jeho další rozšiřovaní a úpravy. 14

29 15

30 3 Návrh řešení 3.1 Výběr technologie Od vzniku internetu vzniklo mnoho webových technologií umožňujících vývoj aplikací. Mezi nejrozšířenější patří ASP.NET (Microsoft), JSP (SUN, dnes již spadající pod spol. Oracle) a PHP (open-source). Především pak jazyk PHP je díky své jednoduchosti a neustávajícím vývoji jednoznačně nejrozšířenější. Mezi databázovými systémy jsou nejrozšířenějšími MySQL a PostgreSQL. Jako technologii pro svůj systém jsem vzhledem k rozšířenosti zvolil právě jazyk PHP a databázi MySQL. Zároveň však systém bude připraven na využití i jiného databázového systému. Dbáno bude na také na bezpečnost systému PHP Serverový open-source skriptovací jazyk, který se poprvé objevil v roce 1995 a byl přímo vytvořen za účelem tvorby dynamických webových stránek. Jazyk byl vytvářen s důrazem na rychlost a jednoduchost, díky čemuž rychle získal na oblibě. Během dlouhého vývoje se jazyk vyvinul z jednoduchého skriptovacího jazyka určeného především pro vývoj osobních stránek (PHP zkratka původně znamenající Personal Home Page Osobní domácí stránka), na velmi komplexní objektově orientovaný programovací jazyk vhodný pro využití i pro náročnější aplikace MySQL MySQL je nejrozšířenější open-source relační databázový systém (RDBMS) opět optimalizovaný především na vysokou rychlost, bohužel za cenu některých zjednodušení, která jsou ale v posledních letech doplňována. MySQL podporuje také cizí klíče (foreign keys) pro tabulky typu InnoDB, které bud využívat, což zajišťuje další ochranu konzistence dat Aplikace Systém bude vyvíjen modulárně, tj. bude obsahovat společné jádro zajišťující základní společné funkce a především pak interakci jednotlivých modulů. a moduly, zajišťující samotnou funkčnost aplikace. Společné jádro aplikace bude zajišťovat umožňovat práci jednotlivých modulů, načítání překladů a lokále aplikace, URL routování, cachování, zobrazení a v neposlední řadě nastavení aplikace. Veškerou ostatní funkčnost budou zajišťovat jednotlivé moduly. 16

31 Klientská část bude realizována pomocí XHTML, CSS, JAVASCRIPTu a případně AJAXu, bude dodržovat standardy a bude podporovat zobrazení ve všech moderních majoritních v současnosti používaných prohlížečích Internet Explorer (verze 6 a vyšší), Mozzila Firefox (verze 3 a vyšší), Opera (verze 9 a vyšší), Google Chrome a Safari Moduly V základní verzi mnou navrhovaného CMS bych chtěl realizovat následující moduly, které jsou pro činnost aplikace nezbytné a dále prezentační modul pro publikaci obsahu.z mého pohledu a průzkumu nejčastěji vyžadovány. Všechny moduly budou podporovat vícejazyčné zobrazení. Každý modul bude mít zvlášť prezentační a administrační část. Zároveň může modul umožňovat využití jen částečných zobrazení v rámci celé aplikace Základní moduly nutné pro chod aplikace Moduly poskytující základní funkčnost redakčního systému Uživatelé Modul pro správu uživatelů aplikace, v základní verzi pouze uživatelé s přístupem do administrace. Možnost rozšíření o registraci uživatelů v případě, že to aplikace bude vyžadovat. Administrace: přidání uživatele, editace, možnost dočasné deaktivace účtu, zamezení přístupu Oprávnění Modul pro správu oprávnění. Bude definovat přístup k jednotlivým částem systému a oprávnění k jednotlivým akcím. Jednotlivá oprávnění budou přiřazována uživatelským skupinám. Administrace: vytvoření skupiny, přiřazení/odebrání práv skupině Jazyky Modul pro správu jazyků aplikace. Možnost přidání/odebrání jazyka, ve kterém bude možné CMS využívat a pro který budeme moci v jiných modulech vytvářet jazykové mutace. Administrace: přidání jazykau, odstranění Navigace Modul pro správu navigace webové prezentace, umožňující víceúrovňové menu odkazující na různé moduly aplikace. 17

32 Administrace: přidání položky do menu, změna pořadí, odstranění položky Zobrazení: jednoúrovňové menu se zobrazením sub-menu nebo víceúrovňové DHTML menu Standardní moduly Stránky Hlavní modul pro zobrazování aplikace, umožňující vytvářet jednotlivé informační stránky. Součástí bude WYSISWYG editor pro formátování stránky. Administrace: přidání stránky, editace, správa jazykových verzí, možnost skrytí stránky z obsahu viditelného pro uživatele Zobrazení: standardní HTML zobrazení Rozšiřující moduly Následující moduly by mohli rozšiřovat funkčnost a možnosti mnou navrhovaného systému v blízké budoucnosti Správa souborů Modul umožňující nahrávat a organizovat soubory pro využití v prezentaci. Administrace: nahrání souboru do složky, přesun, smazání Foto galerie Modul zajišťující správu fotografií. Jednotlivé fotografie budou organizovány do galerií. Ty pak budou představovat jednotlivé prezentační části. Uživatel bude moci provádět základní úpravy obrázku (změna rozlišení). Administrace: přidání galerie, přidání obrázku, úprava obrázku, možnost skrytí galerie/obrázku z obsahu viditelného uživateli Zobrazení: standardní HTML zobrazení, využití javascript Novinky a akce Upozorňování na probíhající akce a novinky. Administrace: přidání novinky, editace, správa jazykových verzí, možnost skrytí novinky z obsahu viditelného pro uživatele Zobrazení: standardní HTML zobrazení Newsletter 18

33 Modul pro správu hromadného rozesílání reklamních a promočních akcí, upozornění uživatelům. Umožňuje přidání a odebrání jak registrovaných tak neregistrovaných uživatelů. Administrace: tvorba newsletteru, rozesílání všem/vybraným uživatelů (například na základě preferované jazykové verze) Zobrazení: možnost zařadit/odhlásit se do newsletteru vyžaduje autorizaci em Ankety Modul pro výzkum názoru návštěvníků stránek. Administrace: tvorba anket, editace, archivace Zobrazení: možnost hlasovat v anketách Katalog produktů Modul umožňující představit zákazníkovi firmou nabízené produkty, případně vytvořit poptávku na tyto produkty. Bude umožňovat správu jednotlivých kategorií a podkategorií a produktů. Modul bude navrhován tak, aby bylo jednoduché přidání parametrů ke každému produktu. Jako moduly rozšiřující tento by se dal uvažovat elektronický obchod, případně skladový modul. Administrace: přidávání, editace produktů, správa kategorií Diskusní fórum Využití tohoto modulu by mohlo být například pro podporu jednotlivých výrobků, diskuzi o nich. Umožňuje spravovat kategorie, příspěvky a uživatele. V rámci fóra budou mít uživatelé přiřazeny role (například moderátor diskuze) Reklamace/technická podpora pro zákazníky Modul umožňující zákazníkům zadávat reklamace/jiné technické problémy. Umožňuje zákazníkům kontaktovat uživatelskou podporu, sledovat vývoj řešení problému Bezpečnost Bezpečnost je důležitou součástí každé aplikace. Samozřejmostí je bude tedy ochrana před běžnými útoky jako SQL injection, session stealing a XSRF/CSRF (Cross-site request forgery) SQL injection 19

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Webová aplikace pro správu a prezentaci aktivit florbalového

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Vývoj e- shopu na redakčním

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu. Střední průmyslová škola Ostrov Maturitní práce A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ CMS nástroj pro správu obsahu CMS tool for content management Autor: Třída: Konzultant: Studijní obor: Dušan Jenčík

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2012 David Hromada UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Redakční systémy. doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012

Redakční systémy. doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012 Redakční systémy doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012 Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 375/2012 s názvem "Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek".

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Propagace firmy na sociálních sítích v ČR Martin Buchta

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Propagace firmy na sociálních sítích v ČR Martin Buchta UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Propagace firmy na sociálních sítích v ČR Martin Buchta Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr.

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Bakalářská práce Optimalizace web site pro vyhledávače Jiří Knechtl 2009 ČZU v Praze Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více