Oficiální zadání práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oficiální zadání práce"

Transkript

1 Oficiální zadání práce Seznamte se s existujícími redakčními systémy využívanými pro firemní prezentace. Proveďte jejich srovnání a zaměřte se na výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Navrhněte a v programovacím jazyce PHP implementujte CMS systém určený pro prezentaci firmy. Při návrhu zohledněte nedostatky současných řešení. Implementovaný systém otestujte a výsledky testů vyhodnoťte. Style Definition: Normal: Left, Line spacing: Multiple 1,3 li Style Definition: Heading 1 Style Definition: Heading 4 i

2 ii

3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Formatted: Centered Bakalářská práce Modulární redakční systém (CMS), se zaměřením pro firemní prezentaci Petr Minařík Vedoucí práce: Ing. Martin Balík Studijní program: Softwarové technologie a management Obor: Web a multimedia Červen 2009

4 iv

5 Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat všem, co přispěli, ať již aktivně či pasivně ke vzniku této práce, především pak svému vedoucímu Ing. Martinu Balíkovi. v

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze vi

7 Abstract The work is focused on available content management systems and its comparison. The result of the work is design and implementation of self-created system suitable for use in corporate sphere, including implementation description and future vision. It also describes selection of suitable framework. Formatted: Font: 14 pt, Bold, Czech Formatted: Czech Abstrakt Práce se zaměřuje na nabídku a srovnání redakčních systémů a jejich možností. Výsledkem práce je návrh a implementace vlastního modulárního systému vhodného pro využití ve firemní sféře, včetně popisu implementace a výhledu do budoucna. Současně také popisuje výběr vhodného frameworku pro vytvoření aplikace. vii

8 viii

9 Obsah Seznam obrázků... xixiv Seznam tabulek... xiiixvi 1 Úvod Předmluva Cíle práce Analýza Požadavky Analýza současných redakčních systémů Volně šiřitelné redakční systémy Volně šiřitelné redakční systémy - shrnutí Komerční redakční systémy Komerční redakční systémy shrnutí Přínos mnou navrhovaného systému Návrh řešení Výběr technologie PHP MySQL Aplikace Moduly Základní moduly nutné pro chod aplikace Standardní moduly Rozšiřující moduly Bezpečnost SQL injection Session stealing (hijacking) XSRF/XSRF (Cross-site request forgery) Uživatelé Superadministrator Administrator Moderátor Přihlášený uživatel Nepřihlášený uživatel Use Case Relační diagram Realizace ix

10 4.1 Technické řešení Zend Framework Komponenty Zend Frameworku Obsluha požadavku v Zend Frameworku Implementace (programátorská příručka) Adresářová struktura Systém Jádro systému Moduly Implementace modulů Lokalizace systému Testování Validita prezentačního kódu XHTML CSS Testování použitelnosti Kompatibilita prohlížečů Serverová část Závěr A. Literatura... 1 B. Seznam použitých zkratek... 3 C. Uživatelská příručka... 5 a. Instalační příručka (pro MS Windows)... 5 i. Instalace PHP a MySQL... 5 ii. Instalace CMS b. Administrační příručka i. Správa modulů D. Obsah přiloženého CD... 9 x

11 Seznam obrázků Obrázek 1: Primary use caseobrázek 1: Primary use case 2215 Obrázek 2: Relační diagram systému a základních modulůobrázek 2: Relační diagram systému a základních modulů 2316 Obrázek 3: Schéma vyřízení požadavku v Zend Frameworku [7]Obrázek 3: Schéma vyřízení požadavku v Zend Frameworku [7] 2922 Obrázek 4: Rozložení administračního rozhraníobrázek 4: Rozložení administračního rozhraní 74 Formatted: Indent: First line: 0 cm Formatted: Czech xi

12 xii

13 Seznam tabulek Tabulka 1: Srovnání volně šiřitelných redakčních systémů [2]Tabulka 1: Srovnání volně šiřitelných redakčních systémů [2] 94 Tabulka 2: Srovnání komerčních redakčních systémůtabulka 2: Srovnání komerčních redakčních systémů 137 Formatted: Indent: First line: 0 cm xiii

14 xiv

15 1 Úvod 1.1 Předmluva Na trhu existuje velké množství redakčních systémů (CMS), ale pro účely firemní prezentace nejsou zdaleka vhodné všechny. Zároveň u takovýchto systémů bývají nutné úpravy pro případné nestandardní funkcionality, které bývají především v komerčním sektoru velmi často požadovány. Motivací pro tento projekt je pro mne správa již několika internetových prezentací právě v tomto sektoru. V současné době využívají vlastní redakční systém, se značně zjednodušenou administrací, kterou bych rád do budoucna rozšířil. Z tohoto hlediska je pro mě oblast redakčních systémů zajímavým tématem vhodným k bližšímu pohledu nejen z uživatelského hlediska. Zároveň již při prvním bližším seznámení s open-source redakčními systémy, jejich strukturou a kódem, mi ve většině případů připadalo použité řešení a struktura zbytečně složitá. I z tohoto důvodu mne nejednou napadla myšlenka, vytvořit vlastní redakční systém, který by byl v tomto ohledu přívětivější. Na trhu existuje velké množství redakčních systémů (CMS), ale jen méně takových, které by se dali použít pro firemní prezentaci. Mojí prací bych se chtěl zaměřit právě na sektor menších až středních firem, které potřebují snadno upravovatelný a do budoucna rozšiřitelný portál.mojí prací bych se chtěl zaměřit právě na sektor menších až středních firem, které potřebují snadno upravovatelný a do budoucna rozšiřitelný portál. Mojí motivací je správa již několika webových prezentacích právě v tomto sektoru. Prezentace mají prozatím pouze značně zjednodušenou administraci, kterou bych tímto projektem chtěl rozšířit. 1.2 Cíle práce Za cíl své práce jsem si tedy zvolil vytvořit vlastní redakční systém. V rámci návrhu CMS je součástí teoretické části analýza v současnosti dostupných redakčních systémů. Dále bude práce obsahovat návrh samotného systému, popis realizace a příručky. Svou prací bych se chtěl zaměřit právě na sektor menších až středních firem, které potřebují snadno upravitelný a do budoucna rozšiřitelný portál, zanalyzovat dostupné možnosti a v neposlední řadě navrhnout a realizovat vlastní řešení problému. Na samotný redakční systém, vzhledem k tomu, že požadavky ve firemní sféře bývají odlišné od požadavků pro běžné osobní použití, budou kladeny lehce odlišné nároky 1

16 oproti využití pro osobní potřebu. Prioritami budou snadná rozšiřitelnost a editace aplikace a podpora vícejazyčné prezentace již v základu. Důležitou součástí bude také možnost nasazení tohoto systému vzhledem k tomu, že malé/střední firmy většinou nedisponují vlastním web-serverem a potřebnou konektivitou, předpokládá se nasazení podobné tomu v osobní sféře a to především s využitím webhostingových služeb. Navrhovaný systém tedy musí mít nízké nároky, jak softwarové, tak hardwarové, aby bylo možné vybírat z široké nabídky hostingů. Cílem mojí práce je tedy vytvořit redakční systém. Hlavním problémem většiny současných redakčních systémů je špatná nebo žádná podpora vícejazyčné prezentace, která hraje v dnešní době stále větší roli, především pak pro firmy. Proto bude mojí prioritou právě podpora vícejazyčné prezentace. Vzhledem k tomu, že každá firma má trochu rozdílné požadavky, co do funkčnosti, musí být stránky přizpůsobeny co nejvíce možnostem modifikace a rozšíření, pokud možno bez zásahu do funkčního kódu. V případě nutnosti takovýchto úprav, by měli být co nejjednodušší a intuitivní. K tomu bude přispívat dostatečná dokumentace celého kódu a struktura celé aplikace. Formatted: Czech Důležitou částí je také možnost nasazení tohoto systému vzhledem k tomu, že malé/střední firmy většinou nedisponují vlastním web-serverem a budou tedy povětšinou využívat služeb různých hostingových služeb, musí redakční systém mít nízké nároky, jak softwarové, tak hardwarové. Formatted: Line spacing: 1,5 lines 2

17 3

18 2 Analýza Pro vytvoření firemní prezentace se nabízí mnoho alternativ. Od statických stránek, u kterých je pro běžného člověka téměř nemožná editace, přes jednoduché databázové aplikace s limitovanými možnostmi editace stránek až po komplexní systémy umožňující uživateli kompletní správu všech aspektů aplikace. V mé práci bych se pochopitelně chtěl zaměřit především na komplexnější CMS. Formatted: Czech 2.1 Požadavky Obecné požadavky na aplikaci: Univerzálnost - měl by být schopen uspokojit potřeby zákazníků z širokého spektra firem zabývajících se různorodými činnostmi. Aplikace tedy musí být snadno upravitelná. Možnost širokého nasazení vzhledem k cílenému nasazení aplikace na dostupné hostingové služby nesmí být výběr značně omezen samotnou aplikací Nefunkční požadavky Modularita - systém bude modulární v nejvyšší možné míře jednotlivé moduly budou využívat vlastní konfigurační soubory, vlastní jazykové zdroje i vlastní databázové tabulky. Zároveň však budou moci využívat (bude-li třeba) zdroje jiných modulů případně globální zdroje. Využití frameworku pro aplikaci jsem se rozhodl využít některého z dostupných frameworků, což je z mého pohledu jedna z věcí která může značně ulehčit vývoj a rozvoj aplikace. Adresářová a souborová struktura aplikace musí mít logickou jednotnou adresářovou a souborovou strukturu pro snadnou orientaci. Toho bude dosaženo také díky modulárnosti systému a využití některého frameworku, který určitou strukturu doporučuje nebo přímo předepisuje Funkční požadavky Rozlišení uživatelů - přihlášení/nepřihlášení. Přihlášení uživatelé můžou mít různé role. Správa aplikace - možnost změnit nastavení portálu z prostředí administračního rozhraní. Správa uživatelských rolí a oprávnění - práva jednotlivých uživatelských skupin budou snadno přiřaditelná. Správa jazykových verzí aplikace Správa uživatelů Správa navigace portálu - tvorba navigace portálu dle dostupných modulů Formatted: Heading 3 Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Heading 3 Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Heading 3 Formatted: Font: Bold Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Bold Formatted: Font: Bold 4

19 Vícejazyčná podpora obsahu a rozhraní vícejazyčná podpora internetové prezentace je především v dnešní domě velmi důležitou součástí moderních firemních webů. Toto musíme zohlednit především při návrhu databázové struktury. Systém musí podporovat jak vícejazyčnou prezentaci, tak vícejazyčné uživatelské rozhraní. Správa dostupných jazykových verzí nesmí být složitá a musí být realizována na úrovni uživatele. 2.2 Výběr technologie V prvé řadě je nutné vybrat technologii, kterou budu využívat v celé práci. Výběr technologie je omezen především požadavkem na co nejširší možnost nasazení. Od vzniku internetu vzniklo mnoho webových technologií umožňujících vývoj aplikací. Mezi nejrozšířenější patří ASP.NET (Microsoft), JSP (SUN, dnes již spadající pod spol. Oracle) a PHP (open-source). Mezi databázovými systémy jsou nejrozšířenějšími MySQL a PostgreSQL. Jak je zřejmé již ze zadání práce, jako technologie projektu byl zvolen právě jazyk PHP, který je především díky své jednoduchosti a neustávajícímu vývoji jednoznačně nejrozšířenější. Bohužel podporu pro jazyky JSP a ASP.NET nabízí jen malé procento společností poskytujících webhostingové služby. Za databázové řešení bylo zvoleno MySQL ze stejného důvodu. V případě databázové technologie se však předpokládá snadná změna na jiný typ databáze, vzhledem k tomu, že většina frameworků poskytuje abstraktní vrstvu pro snadné propojení s většinou databází PHP Serverový open-source skriptovací jazyk, který se poprvé objevil v roce 1995 a byl přímo vytvořen za účelem tvorby dynamických webových stránek. Jazyk byl vytvářen s důrazem na rychlost a jednoduchost, díky čemuž rychle získal na oblibě. Během dlouhého vývoje se jazyk vyvinul z jednoduchého skriptovacího jazyka určeného především pro vývoj osobních stránek (PHP zkratka původně znamenající Personal Home Page Osobní domácí stránka), na velmi komplexní objektově orientovaný programovací jazyk vhodný pro využití i pro náročnější aplikace. V současné době je PHP jednoznačně nejrozšířenější technologií pro malé až střední projekty MySQL MySQL je nejrozšířenější open-source relační databázový systém (RDBMS) opět optimalizovaný především na vysokou rychlost, bohužel za cenu některých 5

20 zjednodušení, která jsou ale v posledních letech doplňována. MySQL podporuje také cizí klíče (foreign keys) pro tabulky typu InnoDB, které budu využívat, což zajišťuje další ochranu konzistence dat. 2.3 Výběr frameworku Pro svůj projekt jsem se rozhodl využít některého z dostupných PHP frameworků, od čehož si především do budoucna slibuji značné ulehčení práce, jednodušší rozšiřitelnost a hlavně nutné užití MVC architektury pro celou aplikaci. Pro potřeby mé práce jsem zvažoval jsem užití několika běžně rozšířených frameworků. Vzhledem k minimu praktických zkušeností s prací s PHP frameworky jsem mohl volit framework zcela svobodně na základě potřeb mé aplikace. Z tohoto důvodu jsem prověřil několika diskuzí a portálů jednotlivých frameworků, de mě zaujaly především frameworky Cake PHP, CodeIgniter, Nette a Zend Framework Cake php Rychlý framework Dobrá dokumentace Rozsáhlá komunita Code Igniter: Nejrychlejší framework ze srovnávaných Jednoduchý Přizpůsobitelný Nette: Mladý projekt Horší dokumentace Jednoduchý Rychlý framework Zend Framework: Pravděpodobně nejrozšířenější Rozsáhlé použití i ve firemní sféře Nejkomplexnější ze srovnávaných FW Velmi podrobná dokumentace, včetně příkladů užití,... Jednotný vývoj Horší podpora relačních databází Velmi dobře konfigurovatelný Rozsáhlá komunita Formatted: Heading 3 Formatted: Heading 3 Formatted: Heading 3 Formatted: Heading 3 6

21 Horší podpora javascriptu Po pečlivé úvaze jsem jako framework pro svoji aplikaci zvolil Zend Framework (dále jen ZF ), který se mi jeví jako nejvhodnější, především díky jeho rozšířenosti a komplexnosti. Důležitým prvkem byla vzhledem k absenci zkušeností také podrobná dokumentace. Srovnání rychlostí frameworků zdroj: 2.1 Požadavky Mezi hlavní požadavky systému patří jeho univerzálnost. Měl by být schopen uspokojit potřeby zákazníků z širokého spektra firem zabývajících se různorodými činnostmi. To bude zajištěno modularitou celého systému. Systém bude modulární v nejvyšší možné míře jednotlivé moduly budou využívat vlastní konfigurační soubory, vlastní jazykové zdroje i vlastní databázové tabulky. Zároveň však budou moci využívat (bude-li třeba) zdroje jiných modulů případně globální zdroje. Systém musí obsahovat základní moduly nutné pro správu jak samotného systému tak pro správu prezentace. Musí být také jednoduše rozšiřitelný o další moduly poskytující další funkce. Samotné moduly musí být jednoduše přizpůsobitelné individuálním potřebám. Dalším velmi důležitým požadavkem je vícejazyčnost systému a to jak obsahu, tak rozhraní. Toto musíme zohlednit především při návrhu databáze. Systém musí podporovat jak vícejazyčnou prezentaci, tak vícejazyčné uživatelské rozhraní. Správa jazykových verzí nesmí být složitá a musí být realizována na úrovni uživatele Analýza současných redakčních systémů Pro potřeby vývoje vlastního systému jsem se rozhodl srovnat některé současné redakční systémy, abych zjistil, co nabízejí, jaké jsou jejich nedostatky a mohl se tak vyvarovat chyb nebo se naopak inspirovat zajímavými nápady. Zaměřím se především na volně dostupné open-source CMS, ale pokusím se ohlédnout i za uzavřenými systémy. Kritéria vyplývající z mých požadavků která budu u systémů sledovat především pro mne budou: Struktura aplikace, jak z hlediska kódu, tak z hlediska souborového uspořádání 7 Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

22 Možnosti přizpůsobení a rozšíření Podpora vícejazyčné prezentace Zohledňovat budu také další parametry, jako například dostupnou dokumentaci a podporu pro daný redakční systém Volně šiřitelné redakční systémy V této kapitole bych chtěl provést srovnání nejznámějších volně šiřitelných CMS. Pro srovnání dostupných systémů jsem vybíral podle obecného povědomí o těchto systémech, jejich rozšíření a uživatelské komunity. Systémy, které jsem zvolil pro srovnání, jsou: Drupal, Joomla, Mambo, OpenCMS, WordPress a Xoops. V následující tabulce bych chtěl nastínit prezetovat základní možnosti těchto vybraných redakčních systémů. Uživatelská část redakčních systémů byla testována pomocí portálu [1]. Formatted: Default Paragraph Font, English (U.S.) 8

23 Drupal Joomla Mambo OpenCMS WordPress Xoops Systém Jazyk PHP PHP PHP Java PHP PHP Databáze MySQ L, Postgre SQL MySQ L MySQL Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, DB2, AS400 a HSQL MySQL MySQL Cena Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Modulární Ano Ano Ano Ano Ano Ano Bezpečnost SSL login Ne Ano Ano Ano Add-on Ano SSL prohlížení Ne Ano Add-on Ano Limitovaná Ano Potvrzení u Ano Ano Ano Ne Add-on Ano Ověřovací kódy (anti-spam) Add-on Add-on Ano Ano Ne Add-on Podpora Dokumentace Ano Ano Ano Ano Ano Ano Komunitní portál Ano Ano Ano Ano Ano Ano Jednoduchost užití WYSIWYG editor Add-on Ano Ano Ano Ano Add-on Změna velikosti obrázků Add-on Ano Ne Ano Limitovaná Add-on Správa souborů Add-on Add-on Add-on Ne Add-on Add-on Zip archivy Ne Ne Ne Limitovaná Add-on Ne Vícejazyčné rozhraní Ano Ano Ano Ano Ano Ano Flexibility Vícejazyčný obsah Ano Add-on Add-on Ano Add-on Add-on URL rewrite Ano Add-on Ano Ano Ano Add-on Moduly Ankety Ano Ano Ano Add-on Add-on Ano Katalog produktů Add-on Ano Add-on Placený Ne Add-on Fórum Ano Add-on Add-on Add-on Add-on Ano Foto galerie Add-on Add-on Add-on Ano Add-on Add-on Interoperabilita RSS Add-on Add-on Add-on Placený Add-on Add-on XHTML validita Ano Ne Ano Ano Ano Ne Tabulka 1: Srovnání volně šiřitelných redakčních systémů [2] 9

24 Drupal Výhody: Objektově orientovaná struktura aplikace Kód vhodný k editaci Jednoduchá tvorba šablon Nevýhody: Složitější instalace Samotný kód není objektově orientovaný Drupal se jeví jako velmi schopný redakční systém, který je možné použít pro firemní prezentaci také je ze všech výše zmíněných systémů pro tyto účely nejpoužívanější. Drupal také disponuje velkou uživatelskou komunitou, což je značnou výhodou při řešení problémů a úprav systému. Za zásadní nevýhodu považuji, že systém není objektově orientován Joomla Výhody: Velmi populární systém, Široká komunitní podpora Mnoho uživatelských rozšíření Jednoduchá instalace Nevýhody: Složitá architektura Limitovaná možnost správy uživatelských práv Vyšší systémová náročnost Joomla je velmi rozšířený redakční systém, především ale pro osobní stránky a prezentace. Pro použití v rámci firemních prezentací je využíván podstatně méně. Předpokládám, že je to především díky složité architektuře celého systému, která značně znesnadňuje případné úpravy, které jsou pro firmy důležité Mambo mambo-foundation.org/ Formatted: No underline, Font color: Auto, Czech 10

25 Výhody: Systémově nenáročný Nevýhody: Méně rozšíření Menší komunita Mambo bych označil za zjednodušenou verzi CMS Joomla jednodušší architektura, méně rozšíření a menší komunita. Mambo je také velmi často používáno pro firemní účely, z mého pohledu je jeho nejslabším článkem podpora vícejazyčných prezentací OpenCMS Nevýhody: Platforma Java OpenCMS je založeno na platformě Java, která je bohužel minimálně rozšířená v rámci běžných hostingových programů. Tudíž je nevhodná pro toto využití WordPress Nevýhody: Nejedná se o plnohodnotné CMS, ale spíše o blogovací systém Velmi rozšířený systém, bohužel vzhledem k jeho zaměření je taktéž nevhodný Xoops Výhody: Důraz na bezpečnost a stabilitu Integrace Frameworku PHP Pear Nevýhody: Špatná podpora hezkých URL (mod rewrite) Xoops se jeví jako velmi zajímavé řešení. Z výše zmíněných systémů je pravděpodobně nejméně používaný. Jeho Nnevýhodou Xoops je opět horší podpora vícejazyčných 11

26 prezentací. Xoops také často využívá přesměrování, která mohou mást roboty internetových vyhledávačů Volně šiřitelné redakční systémy - shrnutí Z volně šiřitelných systémů se jako nejvhodnější jeví CMS Drupal, který nabízí relativně jednoduché přizpůsobení, rozsáhlou komunitu a množství rozšíření. Za společnou nevýhodu, kterou považuji za celkem zásadní u představených CMS vidím nevyužití některého z hlavních, komplexnějších PHP frameworků, který by značně ulehčil další rozšiřování aplikace. Formatted: No underline, Font color: Auto, Czech Komerční redakční systémy Jak je zřejmé, Uu komerčních systémů není běžně dostupný zdrojový kód, budu tedy vycházet z jejich demoverzí uvedených na oficiálních stránkách vývojáře. Ze stejného důvodu se nebudu nijak věnovat programové struktuře. Pro srovnání jsem volil systémy dle stránek, na kterých byly nasazeny a dle pozic, v jakých byli nalezeny internetovým vyhledávačem Google. Bohužel většina komerčně nabízených systémů nenabízí veřejně dostupnou testovací verzi. Většinou je dostupné pouze omezená demo verze nebo je nutné zažádat o povolení přístupu. Z tohoto důvodu jsem Pproto zvolil byly vybírány pouze 2 systémy, které umožňující přímé vyzkoušení zdarma. 12

27 Systém Aitom InstantWeb Jazyk PHP PHP Databáze MySQL - Cena Na dotaz 9990,- Modulární Ano Ano Bezpečnost SSL login Ano Ano SSL prohlížení Ano Ano Potvrzení u - - Ověřovací kódy (anti-spam) - Ne Podpora Dokumentace Ano Ano Komunitní portál Ne Ne Jednoduchost užití WYSIWYG editor Ano Ano Změna velikosti obrázků - Ano Správa souborů Ano Ne Zip archivy - - Vícejazyčné rozhraní Ano Ne Flexibility Vícejazyčný obsah Ano Ne URL rewrite Ano Ano Moduly Ankety Ano Placený Katalog produktů Ne Placený Fórum Ne Ne Novinky Ano Ano Foto galerie Ano Ne Interoperabilita RSS Ne Ne XHTML validita Ne Ne Tabulka 2: Srovnání komerčních redakčních systémů Aitom 13

28 Výhody: Ucelené řešení Propracované Nevýhody: Nepřehledná administrace Ukázková prezentace působí velmi solidním dojmem, bohužel administrační rozhraní systému mi přišlo nepříliš zdařilé InstantWeb Nevýhody: Chybí podpora vícejazyčných stránek Málo možností administrace Vzhled prezentace nepůsobí profesionálním dojmem, avšak administrace a její struktura vypadá zdařile. Bohužel během testování administračního rozhraní se vyskytovali neošetřené chyby v PHP Komerční redakční systémy shrnutí 2.3 Komerčních redakčních systémů je na trhu obrovské množství lišící se zaměřením, složitostí a v neposlední řadě uživatelskou podporou. Z mnou testovaných systémů bych si pravděpodobně pro své účely nezvolil ani jeden, neboť nedisponují kvalitami, které hledám. Formatted: Normal Přínos mnou navrhovaného systému Mnou navrhovaný systém bude dbát jak především na programovou část, kde bude využívat logické MVC struktury, vhodné k pozdějším úpravám, tak i adresářové struktury pro větší přehlednost. takbudu dbát také na část uživatelskou, kde se vynasnažímbudu snažit o co největšíyšší uživatelskou přívětivost, jednoduchost a logiku a smysluplnost navigace, kteréá nebudoue na úkoromezovat funkčnost celéhoi systému. Systém musí být bude zaměřen na vícejazyčnou prezentaci a bude tak také navrhnut,. Toto řešení umožní unadněníaby byla práce s jednotlivými jazykovými verzemi. co nejjednodušší. Dalším Hlavním přínosem mého systému bude využití některého ze známých a používaných frameworků, což značně ulehčí jeho další rozšiřovaní a úpravy. 14

29 15

30 3 Návrh řešení 3.1 Výběr technologie Od vzniku internetu vzniklo mnoho webových technologií umožňujících vývoj aplikací. Mezi nejrozšířenější patří ASP.NET (Microsoft), JSP (SUN, dnes již spadající pod spol. Oracle) a PHP (open-source). Především pak jazyk PHP je díky své jednoduchosti a neustávajícím vývoji jednoznačně nejrozšířenější. Mezi databázovými systémy jsou nejrozšířenějšími MySQL a PostgreSQL. Jako technologii pro svůj systém jsem vzhledem k rozšířenosti zvolil právě jazyk PHP a databázi MySQL. Zároveň však systém bude připraven na využití i jiného databázového systému. Dbáno bude na také na bezpečnost systému PHP Serverový open-source skriptovací jazyk, který se poprvé objevil v roce 1995 a byl přímo vytvořen za účelem tvorby dynamických webových stránek. Jazyk byl vytvářen s důrazem na rychlost a jednoduchost, díky čemuž rychle získal na oblibě. Během dlouhého vývoje se jazyk vyvinul z jednoduchého skriptovacího jazyka určeného především pro vývoj osobních stránek (PHP zkratka původně znamenající Personal Home Page Osobní domácí stránka), na velmi komplexní objektově orientovaný programovací jazyk vhodný pro využití i pro náročnější aplikace MySQL MySQL je nejrozšířenější open-source relační databázový systém (RDBMS) opět optimalizovaný především na vysokou rychlost, bohužel za cenu některých zjednodušení, která jsou ale v posledních letech doplňována. MySQL podporuje také cizí klíče (foreign keys) pro tabulky typu InnoDB, které bud využívat, což zajišťuje další ochranu konzistence dat Aplikace Systém bude vyvíjen modulárně, tj. bude obsahovat společné jádro zajišťující základní společné funkce a především pak interakci jednotlivých modulů. a moduly, zajišťující samotnou funkčnost aplikace. Společné jádro aplikace bude zajišťovat umožňovat práci jednotlivých modulů, načítání překladů a lokále aplikace, URL routování, cachování, zobrazení a v neposlední řadě nastavení aplikace. Veškerou ostatní funkčnost budou zajišťovat jednotlivé moduly. 16

31 Klientská část bude realizována pomocí XHTML, CSS, JAVASCRIPTu a případně AJAXu, bude dodržovat standardy a bude podporovat zobrazení ve všech moderních majoritních v současnosti používaných prohlížečích Internet Explorer (verze 6 a vyšší), Mozzila Firefox (verze 3 a vyšší), Opera (verze 9 a vyšší), Google Chrome a Safari Moduly V základní verzi mnou navrhovaného CMS bych chtěl realizovat následující moduly, které jsou pro činnost aplikace nezbytné a dále prezentační modul pro publikaci obsahu.z mého pohledu a průzkumu nejčastěji vyžadovány. Všechny moduly budou podporovat vícejazyčné zobrazení. Každý modul bude mít zvlášť prezentační a administrační část. Zároveň může modul umožňovat využití jen částečných zobrazení v rámci celé aplikace Základní moduly nutné pro chod aplikace Moduly poskytující základní funkčnost redakčního systému Uživatelé Modul pro správu uživatelů aplikace, v základní verzi pouze uživatelé s přístupem do administrace. Možnost rozšíření o registraci uživatelů v případě, že to aplikace bude vyžadovat. Administrace: přidání uživatele, editace, možnost dočasné deaktivace účtu, zamezení přístupu Oprávnění Modul pro správu oprávnění. Bude definovat přístup k jednotlivým částem systému a oprávnění k jednotlivým akcím. Jednotlivá oprávnění budou přiřazována uživatelským skupinám. Administrace: vytvoření skupiny, přiřazení/odebrání práv skupině Jazyky Modul pro správu jazyků aplikace. Možnost přidání/odebrání jazyka, ve kterém bude možné CMS využívat a pro který budeme moci v jiných modulech vytvářet jazykové mutace. Administrace: přidání jazykau, odstranění Navigace Modul pro správu navigace webové prezentace, umožňující víceúrovňové menu odkazující na různé moduly aplikace. 17

32 Administrace: přidání položky do menu, změna pořadí, odstranění položky Zobrazení: jednoúrovňové menu se zobrazením sub-menu nebo víceúrovňové DHTML menu Standardní moduly Stránky Hlavní modul pro zobrazování aplikace, umožňující vytvářet jednotlivé informační stránky. Součástí bude WYSISWYG editor pro formátování stránky. Administrace: přidání stránky, editace, správa jazykových verzí, možnost skrytí stránky z obsahu viditelného pro uživatele Zobrazení: standardní HTML zobrazení Rozšiřující moduly Následující moduly by mohli rozšiřovat funkčnost a možnosti mnou navrhovaného systému v blízké budoucnosti Správa souborů Modul umožňující nahrávat a organizovat soubory pro využití v prezentaci. Administrace: nahrání souboru do složky, přesun, smazání Foto galerie Modul zajišťující správu fotografií. Jednotlivé fotografie budou organizovány do galerií. Ty pak budou představovat jednotlivé prezentační části. Uživatel bude moci provádět základní úpravy obrázku (změna rozlišení). Administrace: přidání galerie, přidání obrázku, úprava obrázku, možnost skrytí galerie/obrázku z obsahu viditelného uživateli Zobrazení: standardní HTML zobrazení, využití javascript Novinky a akce Upozorňování na probíhající akce a novinky. Administrace: přidání novinky, editace, správa jazykových verzí, možnost skrytí novinky z obsahu viditelného pro uživatele Zobrazení: standardní HTML zobrazení Newsletter 18

33 Modul pro správu hromadného rozesílání reklamních a promočních akcí, upozornění uživatelům. Umožňuje přidání a odebrání jak registrovaných tak neregistrovaných uživatelů. Administrace: tvorba newsletteru, rozesílání všem/vybraným uživatelů (například na základě preferované jazykové verze) Zobrazení: možnost zařadit/odhlásit se do newsletteru vyžaduje autorizaci em Ankety Modul pro výzkum názoru návštěvníků stránek. Administrace: tvorba anket, editace, archivace Zobrazení: možnost hlasovat v anketách Katalog produktů Modul umožňující představit zákazníkovi firmou nabízené produkty, případně vytvořit poptávku na tyto produkty. Bude umožňovat správu jednotlivých kategorií a podkategorií a produktů. Modul bude navrhován tak, aby bylo jednoduché přidání parametrů ke každému produktu. Jako moduly rozšiřující tento by se dal uvažovat elektronický obchod, případně skladový modul. Administrace: přidávání, editace produktů, správa kategorií Diskusní fórum Využití tohoto modulu by mohlo být například pro podporu jednotlivých výrobků, diskuzi o nich. Umožňuje spravovat kategorie, příspěvky a uživatele. V rámci fóra budou mít uživatelé přiřazeny role (například moderátor diskuze) Reklamace/technická podpora pro zákazníky Modul umožňující zákazníkům zadávat reklamace/jiné technické problémy. Umožňuje zákazníkům kontaktovat uživatelskou podporu, sledovat vývoj řešení problému Bezpečnost Bezpečnost je důležitou součástí každé aplikace. Samozřejmostí je bude tedy ochrana před běžnými útoky jako SQL injection, session stealing a XSRF/CSRF (Cross-site request forgery) SQL injection 19

MODULÁRNÍ REDAKČNÍ SYSTÉM (CMS), SE ZAMĚŘENÍM PRO FIREMNÍ

MODULÁRNÍ REDAKČNÍ SYSTÉM (CMS), SE ZAMĚŘENÍM PRO FIREMNÍ MODULÁRNÍ REDAKČNÍ SYSTÉM (CMS), SE ZAMĚŘENÍM PRO FIREMNÍ PREZENTACI Petr Minařík 2.2.2010 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ZADÁNÍ PRÁCE Seznámení se s současnými redakčními systémy vyuţívanými pro

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Postup. Úvodem. Hlavní myšlenka frameworku. application. system. assets. uploads

Postup. Úvodem. Hlavní myšlenka frameworku. application. system. assets. uploads Postup Úvodem Můj úkol při tomto projektu byl vytvořit model pro data, dle návrhového vzoru MVC. Jelikož v poslední době pracuji spíše s návrhovým vzorem HMVC (http://en.wikipedia.org/wiki/hmvc) ve frameworku

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

Snadný vývoj webových aplikací s Nette. Lukáš Jelínek

Snadný vývoj webových aplikací s Nette. Lukáš Jelínek Snadný vývoj webových aplikací s Nette Lukáš Jelínek Proč framework? ušetří spoustu práce (implementace, úpravy) vývoj = co udělat, ne jak to udělat bezpečnost štábní kultura prostředky pro ladění podpora

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření 503M012.N01 11/09/2012 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

E LEARNINGOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VÝUKU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Petr Huňka

E LEARNINGOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VÝUKU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Petr Huňka E LEARNINGOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VÝUKU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Petr Huňka Anotace V rámci projektu FRVŠ jsme připravili webovou e-learningovou aplikaci, která je implementována v jazyce Java v rozšířené

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Redakční systémy 1. pro správu obsahu

Redakční systémy 1. pro správu obsahu > Analýzy a poradenství > Internetové prezentace a portály > Internetové obchody > Servis a správa webu > Intranety, firemní portály Redakční systémy pro správu obsahu Penframe CMS je uživatelsky přívětivý

Více

bubileg webový redakční systém Manuál administrace pro systém verze 5

bubileg webový redakční systém Manuál administrace pro systém verze 5 bubileg webový redakční systém Manuál administrace pro systém verze 5 Obsah Úvod... 3 URL adresy a MVC architektura... 3 Adresářová struktura webu... 4 Základní pojmy a logika systému... 5 Administrace...

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Redakční systém Joomla!

Redakční systém Joomla! Redakční systém Joomla! historie, současnost i budoucnost Svatopluk Vít Karviná, čtvrtek 29.říjen 2009 Co je to redakční systém? robustní prostředí pro tvorbu stránek není nutná hluboká znalost HTML jazyka

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Vojtěch Ouška ouskav1@fel.cvut.cz 19. června 2006 Vojtěch Ouška Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat - 1 /15 Co je to SyVyKod? SyVyKod = Systém

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

D R U P A L V O J T Ě C H K U S Ý @ W O J T H A www.vojtechkusy.cz

D R U P A L V O J T Ě C H K U S Ý @ W O J T H A www.vojtechkusy.cz DRUPAL VOJTĚCH KUSÝ @WOJTHA www.vojtechkusy.cz KDO JSEM D R U P A L V Ý V O J Á Ř / E V A N G E L I Z Á T O R & P H D. S T U D E N T postgraduální studium na ČVUT FSV Katedra inženýrské informatiky Obor

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně-mediální komise MČ Praha-Kolovraty vyhlašuje poptávku na dodavatele webu pro MČ Praha- Kolovraty. Nabídky na tuto poptávku je možné zasílat: - elektronicky

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Bioadresář. Specifikace požadavků. Verze Datum Projektový tým Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu

Bioadresář. Specifikace požadavků. Verze Datum Projektový tým Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu Bioadresář Specifikace požadavků Verze Datum Projektový tým 1 14. 10. 2010 Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu Obsah 1. Základní informace... 3 1.1. Účel... 3 1.2. Základní popis

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1 Drupal Svobodný redakční systém duben 2007 Jakub Suchý 1 Co je redakční systém? Uživatel: laik Způsob práce: používá MS Frontpage duben 2007 Jakub Suchý 2 Co je redakční systém? Uživatel: pokročilý Způsob

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Obsah 1 Úvod...2 2 Základní vlastnosti systému...3 2.1 České prostředí...3 2.2 Neomezené množství článků a uživatelů...3 2.3 Cílenost zobrazení

Více

MVC (Model-View-Controller)

MVC (Model-View-Controller) MVC vs PAC MVC (Model-View-Controller) Architektonický vzor zabývající se uživatelským rozhraním Odděluje doménovou (bussiness) logiku a uživatelské rozhraní do tří nezávislých komponent: Model View Controller

Více

2012 ET NETERA a.s. Wicket přehled technologie Martin Strejc www.etnetera.cz 5.4.2012

2012 ET NETERA a.s. Wicket přehled technologie Martin Strejc www.etnetera.cz 5.4.2012 Wicket přehled technologie Martin Strejc www.etnetera.cz 5.4.2012 Osnova přednášky 1. Vznik Wicketu 2. Co Wicket umí a co neumí? 3. Účely užití výhody a nevýhody 4. Rozšiřitelnost Wicketu 5. Srovnání s

Více

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb Popis služby MiniNET.cz Služba MiniNET cz zpřístupní velmi efektně a profesionálně všechny důležité informace o Vás a Vaší činnosti v celosvětové síti Internet pomocí vlastní webové prezentace. Jestliže

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD. Technická specifikace

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD. Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD Technická specifikace Zpracovatel: Ivo Šicner, odbor vnitřní správy MěÚ Jindřichův Hradec Květen 2015. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09640

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Integrace datových služeb vědecko- výukové

Integrace datových služeb vědecko- výukové České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Software Engineering & Networking Projekt Fondu rozvoje sdružení CESNET- 513/2014/1 HS: 13144 / 830 / 8301442C Integrace datových služeb vědecko-

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Manuál administrátora

Manuál administrátora bubileg webový redakční systém Manuál administrátora pro systém verze 5.1.0 aktualizováno 30. 7. 2016 Obsah Úvod... 2 URL adresy a MVC architektura... 2 Adresářová struktura webu... 3 Základní pojmy a

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

Seminární práce z předmětu UPI

Seminární práce z předmětu UPI Seminární práce z předmětu UPI ECM Systémy pro správu obsahu Vypracoval: Michal Šípek, Zbyněk Richter, Roman Krištof Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 1.1 Popis systémů ECM...3 2 Hlavní část...3 2.1.1 Charakteristika

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení

Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení Zásady zabezpečení (Group Policy Objects) slouží k centrální správě uživatelů a počítačů. Lze pomocí nich aplikovat jednotné nastavení platné

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace web serveru WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace Apache 1. Instalace stáhnout z http://httpd.apache.org/ nebo nějaký balíček předkonfigurovaného apache, např. WinLamp http://sourceforge.net/projects/winlamp/

Více

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o.

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. REGISTR DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FONDŮ (RDHF) A DIGITÁLNÍCH KONKORDANCÍ (DK) Návrh uživatelského rozhraní klientských aplikací verze 1.0 Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. 28.11.2016-1 - Obsah 1 Seznam

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více