EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU"

Transkript

1 Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17 Pravomoci Evropského parlamentu...17 Kontrola výkonné moci...18 Rozpočtová pravomoc Parlament a organizace občanské společnosti (NGOs)...19 Rada Evropské unie a Evropská rada...21 Rada Evropské unie - Rada ministrů...21 Úkoly Rady...22 Oblast legislativy Koordinace hospodářské politiky Uzavírání mezinárodních dohod...22 Rozpočet Realizace II. a III. pilíře EU Úkolem Rady je i vyjednávání o provádění druhého a třetího pilíře EU, které i nadále náleží do národních suverenit členských států, a to za současného respektování národních zájmů Fungování Rady...22 Evropská rada...24 Rada a organizace občanské společnosti (NGOs)...24 Rada Evropy...25 Evropský soudní dvůr...25 Evropský účetní dvůr...26 Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV - EESC)...26 Výbor regionů...28 Legislativní proces...29 Portál Your-Voice-in-Europe...55 Panevropské organizace, zastřešující organizace (NGOs)...57 Okruhy činnosti zastřešujících organizací (NGOs)...58 Zastřešující organizace byly vytvořeny za účelem zastupování zájmů národních organizací a zajištění jejich dalšího rozvoje. Okruhy činností organizací jsou odlišné, neboť každý tematický okruh vyžaduje jiné nazírání na danou problematiku Nejdůležitější hlavní činnosti zastřešujících organizací lze rozdělit do tří kategorií:...58 zastupování zájmů...58 budování sítě...58 rozvoj kapacity...58 zdroje informací Zastupování zájmů...58 Budování sítě Rozvoj kapacity... 61

2 Zdroje informací...61 Očekávání zastřešujících organizací od členských organizací Komunikace...63 Přílohy :...64 NGO s involvement in implementing and programming structural funds in Poland, Closing...84 During last few years it has become clear that civil society involvement in the process of programming and implementation of the structural funds depend on two main factors...84 One of them is openness and support from public administration. It is crucial to create a system that would permanently involve NGO s in consultations, training etc Second and also very important issue is strong, professional and well organized civil society sector...84 Programming of the NGO Fund as part of the EEA Financial Mechanisms in Slovakia. 90 EU a organizace občanská společnost (NGOs) Anikó Porkoláb Non-profit Informační a vzdělávací ústředí nadace Cíle a pilíře EU Proces evropské integrace byl zahájen po skončení II. světové války. Prvořadým cílem bylo zabránění vzniku obdobné války. Integrační proces byl odstartován s cílem dosažení klidu, stability a ekonomické prosperity na kontinentu. Tyto cíle vyžadovaly zejména vybudování perspektivní účelové spolupráce a úsilí o dosažení politické shody resp. jednotné politiky. Společný cíl vyústil v koncepci pro zajištění ekonomického a sociálního rozvoje a v koncepci vytvoření jednotného stabilního vnitřního trhu Unie vybudovaného na čtyřech základních principech, které představuji volný pohyb: zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil. Zřizovaní Evropské unie je založeno následujícími zakládajícími smlouvami a jejich pozdějších změnách, které jsou i nadále zakládacími listinami a právotvornými nástroji EU resp. prvotními prameny práva EU: - Pařížská dohoda, resp. Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli ESUO, podepsaná dne 18. dubna 1951 s účinností od 23. července 1952, platnost smlouvy skončila 23.července 2002

3 - Římské smlouvy o: Založení Evropského hospodářského společenství (EHS) Založení Evropského společenství o atomové energií (Euroatom) podepsané dne 25.března 1957, platnost od 1.ledna Slučovací smlouva podepsaná dne 8.dubna 1965 v Bruselu, platnost od 11.května První Dohoda o rozpočtu Společenství Druhá dohoda o rozpočtu Společenství Jednotný evropská akt (JEA nebo SEA), podepsaný v Luxemburgu a Haagu platnost od 1.července Smlouva o Evropské unii podepsaná 7.února 1992 v Maastrichtu, platnost od 1.listopadu Amsterodamská smlouva, podepsaná 2.října 1997 Radou Evropské unie, platnost od 1.května Smlouva z Nice podepsaná dne 26.února 2001, platnost od 1.února 2003 Evropská unie byla založena Smlouvou o Evropské unii, podepsanou v roce 1992 v Maastrichtu, na základě které se EHS změnilo na Evropské společenství. Maastrichtská smlouva současně upravuje i činnost EU na třech základních pilířích, kterými jsou: - první pilíř je dimenze společenství a sounáležitosti, která zahrnuje oblasti odborné politiky Společenství, resp. spektrum politik, které jednotlivé členské státy, v rámci společně sdílených hodnot, svěřily ze svých národních suverenit Společenství. Rozhodování a přijímání rozhodnutí se uskutečňuje v rámci schválených forem procedur spolurozhodování EU.

4 - druhý pilíř společná zahraniční a bezpečnostní politika, kde rozhodují národní vlády jednotlivých členských zemí v rámci procedur Rady - třetí pilíř policejní a soudní spolupráce ve věcech trestních, v těchto záležitostech v rámci schválených procedur Rady rovněž rozhodují národní vlády členských zemí Evropská ústavní smlouva Za účelem modernizace struktur EU a asociace všech smluv, na kterých je EU založená, jakož i významných dokumentů z hlediska fungování EU, do jednoho výsledního dokumentu bylo na základě konsensu přijato rozhodnutí o vypracování návrhu Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu (Evropská ústavní smlouva / EÚS). Evropská ústavní smlouva klade za cíl zprůhlednit mechanizmy struktur a zefektivnit funkčnost EU tak, aby místo původní Šestky mohla spolehlivě obsloužit 25 i více členských států, byla dostatečně flexibilní přizpůsobit se požadavkům dalšího rozvoje a novým výzvám. EÚS ztělesňuje základní hodnoty, cíle a kompetence EU, přičemž nahrazuje veškeré původní zakladatelské listiny a zásadní dokumenty o fungování, čímž by došlo nejen k unifikaci (standardizaci) hmotného práva, ale i ke zjednodušení právních nástrojů EU. Návrh EÚS dne 29. října 2004 v Římě podepsalo všech 25 členských zemí EU, čímž byl zahájen i ratifikační proces EÚS ve všech členských zemích. Přijetí EÚS, v referendu odmítlo obyvatelstvo Francie a Nizozemí. Hlavy a premiéři členských zemí pokračování ratifikačního procesu odložili, přičemž původní základní dokumenty EU zůstaly v platnosti. EÚS se v mnoha pasážích zabývá významem občanské společnosti a současně vymezuje roli civilních (občanských) organizací. I přes odložení ratifikačního procesu považujeme za důležité Vás s body EÚS, týkající se občanské společnosti seznámit. Článek návrhu EÚS o civilním sektoru Článek I-46: Základní principy účastnické demokracie 1. V potřebných případech je nutné, aby občanům a jejich zastupitelským organizacím byly ze strany Instituce EU vytvořeny náležité možnosti a dostatečný prostor k seznámení se s činností EU ve všech oblastech a k dané problematice umožněna veřejná diskuse a výměna názorů. 2. Je třeba, aby Instituce EU udržovala s delegací zastupitelských svazů a reprezentací občanské společnosti otevřený, průhledný a frekventativní dialog. 3. Za účelem zajištění průhlednosti činnosti EU a její plynulosti, je příslušná komise povinna vést se stranami, kterých se to týká, široké diskuse o dané problematice. 4. V rámci uplatnění občanské iniciativy může více než 1 milion občanů z význačné části členských zemí požádat příslušný výbor, aby v rámci své kompetence, podal návrh na projednání témat, o kterých se

5 občané domnívají, že jsou zapotřebí, aby Unie přijala příslušné právní kroky na zajištění práv garantovaných Ústavou a na dodržování ústavnosti. Je nutné, aby podmínky prosazení občanské iniciativy vč. minimálního počtu členských zemí, jejichž občanů se dané téma týká, jakož i forma a pravidla procesního řízení byla stanovena Evropskou právní normou. Text EÚS jako základní prvek účastnické demokracie si v praxi ukládá za povinnost všem institucím EU, zejména příslušným kompetentním výborům EU, aby udržovaly kontakty s občanskou společností a jejími organizacemi, čímž by byly vytvářeny a položeny praktické smluvní základy pro spoluúčast občanských organizací ve věcech Společenství. Závěrečná část článku je důležitým mezníkem pro další rozvoj účastnické demokracie. Má se zato, že občanská iniciativa při zapojení občanů může být důležitým nástrojem, zejména pro tu část společnosti, pro kterou lze mít vážné obavy o to, že jejím názorům se jinak vyslyšení nedostaví. Tento článek současně garantuje i pevné základy práva občanů na účasti v evropském rozhodovacím procesu, jakož i další rozšiřováni této legitimity. Navíc vytváří hodnoty a posiluje poslání a roli Evropského parlamentu, jako jediného voleného orgánu, který vzejde na základě výsledku voleb občanů EU. 1 Souvislosti a dopady na jednotlivé oblasti (sektory) 2 Sociální oblast (v pojetí Sociální Platformy) Posuny vpřed / plusy implementace Charty základních prav do Ústavy (EÚS) hodnoty a záměry Unie reprezentuji takové pozitivní pojetí, které EU přímo zavazují k tomu, aby své funkční mechanizmy vybudovala na bázi sociálních hodnot a cílů sociální doložka, která se napříč zaměřuje na sociální spravedlivost, na prosazení antidiskriminačních záměrů a stejné příležitosti bez rozdílu pohlaví, což pro EU představuje obrovské možnosti, aby se ještě těsněji zavázala k realizaci svých sociálních záměrů Výzvy / negativní prvky Ústava by se věci v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky příliš nezměnila EÚS vyžaduje schválení rozhodnutí kvalifikovanou většinou i při prosazení antidiskriminačních opatření, což je velmi závažná slabost EÚS Rozvojová politika (v pojetí Eurostep and Solidar)

6 Posuny vpřed / plusy z hlediska budoucího vývoje, patří mezi strategické záměry zahraniční politiky EU i trvale udržitelný rozvoj, respektování lidských a mezinárodních práv, fair trade (férové obchodování) a snižování chudoby v rozvojové politice EU se boj proti chudobě projevuje, jako jeden ze základních cílů, napříč ve všech oblastech (rozvojová spolupráce) z hlediska hlavního rámce rozvojové politiky EU je určující spolupráce s každou rozvojovou zemí EU začlenila starost o rozvojovou politiku do pozice samostatně prováděné akce v rámci zahraniční politiky EU, a není podřízena žádné z dalších politik EU Výzvy / negativní prvky Relevance EÚS bude záležet na tom, zda bude na realitu dostatečně správně reagovat. Rozhodčí orgány EU musejí garantovat, aby diskuse o institucích EU, o konkrétně určených oblastech politiky, o financování a spolufinancování programů rozvojové spolupráce a v oblasti humanitárních pomocí byla vždy v souladu s příslušnými body EÚS. Ekologie (v pojetí Green 10) Posuny vpřed / plusy akceptace prioritních cílů ekologie v kapitole o energetické politice v ekologických záležitostech, snazší dostupnost Evropského soudního dvoru ( i tehdy, zůstávají -li kompetence nových opatření omezené a neurčité) Výzvy / negativní prvky EÚS neuvedla na pravou míru zastaralá a překonaná opatření v klíčových oblastech politiky (zejména v oblasti zemědělské a dopravní politiky) v rozhodovacím procesu v souvislosti s ekologií i nadále zůstávají v platnosti jednomyslná schválení rozhodnutí nutnost provést revizi smlouvy o Euroatomu i nadále trvá Kultura (v pojetí European Forum for the Arts and Heritage)

7 Posuny vpřed / plusy preambule EÚS uznává kulturní kontext při evropském integračním procesu respekt a úcta ke kulturnímu dědictví a jazykové mnohobarevností kultur byla zařazena mezi podporované záměry EU implementovaná Charta lidských práv a svobod do EÚS bdí, jak nad svobodou, tak i nad aspekty důležitosti kreativity a kulturního života při rozhodování v oblasti kultury EU upustila od jednohlasného rozhodovacího procesu Rady a přešla ke schvalování rozhodnutí kvalifikovanou většinou. Tento krok zvyšuje efektivnost rozhodovacího procesu. Výzvy / negativní prvky vymezení kompetence EU pro oblast kultury zůstala téměř beze změn zpochybňuje možnosti uskutečnitelnosti záměrů EU, neboť kultura, na základě principů subsidiarity a horizontálnosti (co nejširší konzultace) by byla integrována do jiného procesního opatření Ústavy, a to buď při vymezení kompetencí jednotlivých politik, nebo podle realizací konkrétních akcí. Situace žen v EU (v pojetí European Women s Lobby) Posuny vpřed / plusy rovnost patří mezi základní sdílené hodnoty Unie EÚS rovnost mezi muži a ženami definuje jako základní určující prvek společenství v EU platnost kompetence rovnosti mezi pohlavími se rozšiřuje i pro oblasti: zahraniční a bezpečnostní politiky, spravedlnost, vnitřní záležitosti Ústava (EÚS) obsahuje i taková účelová univerzální ustanovení, která se zaměřují na odstranění a potírání projevů diskriminace podle národnosti. ( V tomto směru se toto ustanovení zmiňuje i o diskriminaci na základě pohlaví) Výzvy / negativní prvky v institucích EU nelze za účelem narovnání rozdílů mezi pohlavími spatřit sebemenší pokrok a v těchto institucích i nadále vše zůstává při starém

8 Ze záměrů (projektů) na úrovní sektorů se lze zmínit i o tom, že EÚS by národním parlamentům poskytla ústavní záruky pro možnost zamezení přijetí předložených návrhů EU, pokud by hrozilo porušení principu subsidiarity. Na základě vyhlášeni EU v současné době běží období reflexe o budoucnosti Evropy (viz. kapitola Ostatní oblasti politiky), které poskytuje další možnosti i pro organizace občanské společnosti (občanské organizace, hnutí, uskupení a sdružení), aby svými náměty a připomínkami novou Ústavu, nebo spektrum politik na úrovni EU ovlivnily. Organizace občanské společnosti podle pojetí EU V EU náleží oblast občanské společnosti do národní kompetence jednotlivých členských států. Tato oblast se neřídí společnými předpisy. Nařízení, směrnice, rozhodnutí či jednotné determinující normy vydávány nejsou. Členské země tuto oblast v plné míře řídí a spravují vlastními právními předpisy. Lze to považovat za přirozené, neboť členské země EU jsou fungujícími demokraciemi, ve kterých hraje aktivní občanská společnost ústřední roli, proto jak existence občanských sdružení a organizací, tak i jejich další rozvoj, jsou považovány za prvek fundamentální, a tudíž nespadají do kompetence EU. V rámci EU se význam a role občanských sdružení a organizací přesto v průběhu posledních deseti let velmi výrazně zvyšovala a vykazuje rostoucí tendenci. Funkčnost tohoto institucionálního systému, jehož prioritou je rozšíření nástavbové zastupitelské demokracie, přesto postrádala styčné body s různými segmenty společnosti. Tento nedostatek znesnadnil rozpoznání různobarevnosti problémů v celém spektru, čímž současně byly příliš ztíženy i potřebné bezprostřední reakce na něj. Důsledkem toho se zvýšila potřeba bezprostřední účasti (zastoupení) občanských společností, jak při tvorbě politik, tak i v rámci účastnické demokracie. Z toho důvodu, došlo v rámci různých procesů k vybudování systému, který umožňuje přímé zapojení občanských sdružení a organizací, zejména pokud jde o sdělení názorů, zkušeností a průběhu práce. Tento proces nebyl doposud ukončen a potřeba dovybudování systému stále trvá. Pojetí a definice občanských uskupení a organizací se v členských zemí EU různí, proto při jejich srovnáváni musíme velmi pozorně sledovat národní právní předpisy, které v daném státě definují a vymezují činnost občanských organizací a sdružení. (Např. v Maďarsku lze za účelem konkrétního obecně prospěšného cíle založit nadaci i s velmi malým základním kapitálem. Jde o nadaci /fundaci/, která svoji činnost může provádět pouze v zájmu dosahování daného cíle, pro který byla založena, ale nejedná se o nadaci pro rozdělování darů a věnování, jako ve Velké Britanií nebo např. v ČR, kde nadace provádějí podpůrné činnosti.)

9 Velmi často dělá nemalé problémy definice a vymezení rozdílů mezi organizacemi občanskými a organizacemi nonprofitními. Proto v měřítku mezinárodním, zejména však v rámci EU je třeba v tomto směru mít na zřeteli právní formu takové organizace podle platné legislativy dané země. Podle výše uvedeného je velmi obtížné jednoznačně určit co vlastně je PBO (public based, organizace, uskupení, společenství na bázi společných zájmů jejich členů), NGO (non governmental, nevládní organizace), CSO (civil society, občanská společnost tj. organizace působící v rámci občanské společnosti jako její součást), dále volumentary organisation ( organizace působící na základě dobrovolnictví), charity (nejsou totožné s klasickými charitativními organizacemi, ale mají mnohem širší záběr činností), atd., ve výčtu různých forem organizací by se dalo pokračovat, přičemž všechny tvoří množinu (podmnožinu) organizací již námi vymezených občanských / nonprofitních organizací. V praxi tato nejednotnost činí nemalé problémy, zejména v chodu takových organizací, které působí ve více evropských zemích. Existuje totiž velmi mnoho organizací, které svojí činnost nevyvíjí pouze na úrovní národní, ale na úrovní pan-evropské, přičemž provozní podmínky musí být podřízený národním právním normám, tedy legislativě jedné země. ( Na úrovni EU se jednotné registrace asociací ujala organizace, resp. Evropský výbor dobrovolnických organizací - Comité Européen Des Associations d'intérêt Général (CEDAG - a stejnou tematikou se považuje za důležité zabývat na úrovni nadací European Foundation Center (EFC V následujících pasážích poskytneme přehled vztahů mezi EU a občanskými organizacemi, které jsou i přes své nejednotnosti ve výše uvedených problematických bodech (nebo právě proto) velmi mnohotvárné, rozmanité a pestré. Definice občanských sdružení a organizací podle EU Evropská unie plně uznává, že definovat či vymezovat okruhy občanských sdružení a organizací je velmi obtížné, neboť tyto organizace se mezi sebou velmi rázně liší ve svých cílech, strukturách a motivacích a nemají jednotný ani právní základ resp. pozadí. Proto EU pro tuto oblast nejčastěji používá vymezení NGO nevládní organizace. Podle komuniké COM/97/0241 z roku 1997 Posílení role dobrovolnických organizací a nadací v Evropě obsahujícího charakteristiky, jež byly dále rozvíjeny v komuniké COM

10 (2000) 11 Vybudování těsnějších partnerských vztahů mezi Komisí a organizacemi občanské společnosti (NGO) lze pro tuto oblast shrnout následující společné vymezení a znaky: Definice sice používá formulaci NGO (nevládní organizace), ale v další části textu již používá formulaci civilní organizace, tedy v překladu organizace občanské společnosti s tím, že pod touto formulací se rozumí NGO, tj. organizace občanské společnosti = nevládní organizace NGO. - Zákaz rozdělení zisku : tyto organizace nesmějí produkovat zisk ani ho rozdělovat, jsou to organizace občanské společnosti, které mohou zaměstnávat placené spolupracovníky a provozovat výnosné (rentabilní) činnosti, nesmějí však své výnosy rozdělovat mezi své členy nebo management - Dobrovolnictví: organizace občanské společnosti se zakládají dobrovolnicky a zpravidla se zabývají dobrovolnickou činností - Jako instituce: organizace občanské společnosti oproti ad hoc organizovaným sdružením na základě informace, nebo smlouvy, mají i určitou formu instituce resp. podobu právnické osoby. Zpravidla mají svoji zakladatelskou listinu, statut a organizačně provozní dokumenty, které vymezují konkrétní činnosti a prostředky za účelem dosahování stanoveného obecně prospěšného cíle. Zakladatelé (členové) a podporovatelé (přispívatelé) si mohou vyžádat zprávu o činnosti a hospodaření. - Nezávislost: organizace občanské společnosti jsou nezávislé od vlády a ostatních veřejných institucí a nemohou se vázat na politické strany či obchodní společnosti - Obecná prospěšnost: organizace občanské společnosti svoji činnost nevyvíjejí ve vlastním zájmu. Cílem je dosahování veřejně prospěšného cíle, sloužit veřejnosti. Svoji činnost neprovádí v obchodním či odborném zájmu svých členů (zakladatelů, vlastníků). Takové vymezení spíše odpovídá znakům Třetího sektoru (Third sector), který definuje subjekty, jako nestátní a neobchodní oblast. Úloha organizací občanské společnosti v EU, aneb proč jsou zajímavé NGOs?

11 Na základě výše uvedeného komuniké je nutnost spolupráce mezi Komisí a subjekty občanské společnosti založena na těchto základech: - podpora účastnické demokracie Rozhodovací proces EU je založen na principu zastupitelské demokracie, ale mimoto je za účelem napomáhání účastnické demokracii nezbytná spolupráce se subjekty občanské společnosti. Ve fungujících demokraciích se sdružování lidí za účelem dosahování nějakého společného cíle považuje za základní právo. Je základním právem každého, aby se sdružoval, v zájmu společného cíle vytvořil spolek, v rámci kterého za účelem dosahování společného cíle lidé spolupracují. Organizace občanské společnosti se stávají čím dál, tím víc uznávanějšími, zejména proto, že je tvoří velmi významný okruh občanské společnosti a pro systém demokratického způsobu řízení představují velmi významnou pomoc, resp. přínos. Jejich význam a kredit má rostoucí trend, jak u národních vlád, tak i mezinárodních institucí, které se snaží tyto organizace stále více zapojit, jak do politiky, tak i do rozhodovacího procesu. Jejich role je nezastupitelná i v procesu rozšíření EU, neboť jedním ze základních požadavků pro budoucí členy je vybudování fungující demokracie, jejímiž základními prvky jsou i organizace občanské společnosti. - zastoupení názorů občanských uskupení v institucích EU Organizace občanské společnosti zastupují názory různých občanských uskupení (např. občanů se zdravotním postižením, menšiny) nebo nějakou konkrétní záležitost (např. ochrana životního prostředí, ochrana zvířat, infrastruktura atd.). Organizace občanské společnosti představují důležitou cestu i k těm nejchudším vrstvám a lidem v nepříznivé situaci, proto u institucí EU mohou prezentovat i názory lidi, jejichž hlasy k vyslyšení u příslušné instituce by se žádným jiným kanálem nedostaly. Organizace občanské společnosti tuto roli zabezpečují nejen směrem k EK, ale i směrem k Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Radě EU. Zapojení organizací občanské společnosti do procesu tvorby politiky a její realizace napomáhá k získávání široké podpory veřejnosti pro spektrum politiky EU. V některých případech právě tyto organizace zastávají roli vyváženosti v různých názorových zájmech, které se ve společnosti vyskytují. - účast na tvorbě a realizaci politiky

12 Odborníci a specialisté jednotlivých organizací občanské společnosti se svými odbornými posudky velmi aktivně zapojují do odborné politické diskuse EU. V této práci významnou roli hrají jejich široké kontakty na úrovni místní, regionální, národní a evropské. Instituce počítají zejména se zpětnou vazbou, neboť příslušná instituce může téměř obratem sdělit míru úspěšnosti přijatých opatření a Komise na základě zpětné vazby (stanoviska) své programy může předefinovat a přizpůsobit tak, aby byly přijatelné. - účast na realizaci jednotlivých projektů Organizace občanské společnosti mohou velmi významně přispívat k jednotlivým rozhodnutím EU, k realizaci politik, managementu, monitorování a vyhodnocování. Hlavní tematické skupiny a podporované programy, kde spolupráce s organizacemi občanské společnosti představuje zvlášť významnou úlohu: skupiny lidí na okraji společnosti, diskriminovaní lidé v nepříznivé situaci, ochrana životního prostředí, humanitární a rozvojová pomoc. Komise vyžaduje návrhy a zkušenosti organizací občanské společnosti, potřebuje jejich angažovanost a podání vysokých výkonů i v nelehkých pracovních podmínkách. - napomáhání procesu evropské integrace Evropská síť organizací občanské společnosti, zastřešující organizace nabádají národní organizace a podílejí se tak na utváření evropského veřejného mínění, které napomáhá a ulehčuje šíření a akceptaci společných evropských politik. Se svojí praktickou práci současně výrazně přispívají i k popularizování integračního procesu. Evropská síť organizací občanské společnosti je kromě výše uvedeného schopna fokusovat názory a náměty různých národních organizací občanské společnosti, což pro Komisi představuje velmi významný přínos. Styčné body mezi Evropskou unii a organizacemi občanské společnosti (NGOs) Řádné fungování Evropské unie zabezpečuje trojúhelník tří klíčových institucí (Evropská komise, Evropský parlament a Rada ), jejichž posláním je určování, koordinace a realizace společné politiky EU. Tyto tři klíčové instituce EU vzájemně velmi těsně spolupracují a dělbou úkolů a kompetencí slouží společným zájmům společenství. Kromě třech hlavních institucí, efektivní chod EU zabezpečují i další instituce, které současně hrají klíčovou roli při kontrole činnosti EU.

13 Evropská komise Sídlo: Brusel Místo Evropské Komise se běžně používá název ve zkrácené podobě Komise. Tento zkrácený pracovní název vyjadřuje, jednak počtu 25 komisařů jeden za každou členskou zemi kteří komisi řídí a jsou zodpovědní za zajištění rozhodovacího procesu, na straně druhé vyjadřuje instituci jako takovou a její aparát. Komise je centrem rozhodovacího procesu a plní funkci přípravnou tj. příprava návrhů pro rozhodnutí a exekuční tj. zajištění výkonu a kontroly přijatých rozhodnutí. Též je nazývána vládou Unie, která musí jednat pouze ve prospěch EU tj. nestranně a zcela nezávislé na politických a národních zájmech jednotlivých vlád členských zemí. Mezi úlohy Evropské komise patří: - zákonodárná iniciativa, vypracování návrhů a příprava rozhodovacího procesu Na základě Smluv o EU má Komise výlučné právo na zákonodárnou iniciativu tj. navrhnout nové právní normy. Komise vypracuje návrhy nových právních norem a zásadních politických dokumentů k přijetí, přičemž za účelem úspěšnosti zákonodárného procesu, při rozhodování, efektivně a průběžně velmi úzce spolupracuje s Radou a Parlamentem, jak v přípravné fázi, tak i během legislativního procesu. Dospěje-li Komise k názoru, že předkládaný návrh není v plném souladu s potřebami obyčejných občanů a zájmy Společenství, může jej kdykoliv v průběhu rozhodovacího procesu vzít zpět. Komise musí být přítomna na všech zasedáních Parlamentu, aby její členové odpověděli na případné dotazy poslanců, návrh obhajovali a prezentovali názory Komise. Nezbytným základem přípravného a legislativního procesu Komise jsou široké odborné zkušenosti. Komise je povinna se nechat průběžně informovat o situačním stavu a problémech členských zemí, vypracovávat návrhy a alternativy řešení, přičemž musí na základě principu subsidiarity rozhodnout, zda daná záležitost bude řešena na úrovni Unie, nebo jejího efektivnějšího řešení lze dosáhnout na úrovni členských států. (Princip subsidiarity představuje řešení daného problému na co nejnižší úrovni, je-li to možné). Při přípravě každého návrhu, jsou nezbytným základem konzultace, při kterých Komise průběžně konzultuje s týmy expertů, poradními sbory a zástupci organizací občanské společnosti. Výkonné pravomoci - výkon politik a rozpočtu EU

14 Komise EU je v rámci delegované výkonné pravomoci zodpovědná za výkon přijaté politiky a schválených programů. Tato odpovědnost se promítá do všech funkcí Komise, jak při plnění přímých úkolů, tak i při koordinaci a kontrole plnění úkolů náležejících do národní kompetence členských zemí. Za výkon právních norem Společenství jsou v drtivě většině zodpovědné členské státy. Právo Společenství je převážně prosazováno opatřeními Komise a při jejích výkonu se Komise velmi často spoléhá na programy společně vymezené různými uskupeními a které podporují konkrétní oblast (např. kultura, vzdělávání, výzkum, rozvoj atd.). Podporované programy zahrnují realizace různých akcí a úkolů vč. přidělených finančních prostředků. (Viz kapitola Společenské iniciativy a podporované programy) - Prosazení Evropského práva Dalším úkolem Komise je zajistit, aby členské státy správně uplatňovaly legislativu EU. Poruší-li některý členský stát své závazky, Komise zakročí a zahájí proces na porušení práva. V rámci tohoto procesu, Komise vyrozumí národní vládu a vyzve ji, aby do stanoveného termínu sjednala nápravu. Nedojde-li ve stanoveném termínu k odpovídající nápravě zjištěného porušení, a je-li reakce národní vlády neadekvátní, nebo laxní, Komise zahájí soudní řízení před Evropským soudním dvorem. - Zastoupení EU Evropskou unii na mezinárodní úrovni (např. uzavírání dohod a smluv, účast na mezinárodních fórech) zastupuje Evropská komise. Fungování Komise: Funkční období předsedy a členů Komise je pětileté. Předsedu Komise nominují členské státy a je do funkce jmenován Evropskou radou na úrovni hlav států a vlád po konzultaci s Evropským parlamentem. Ostatní členové Komise jsou nominováni vládami členských států po konzultaci s nastupujícím předsedou. Na funkci komisaře každý členský stát nominuje jednoho kandidáta. (Po změnách zavedených Smlouvou z Nice byl maximální počet komisařů omezen na 27. Pokud-by dalším rozšířením EU, počet členských států překročil tento limit, bude sestavena Komise s nižším počtem komisařů než je počet členských států. Členové komise by byli poté vybrání na základě rovné rotace.) O rozdělení resortů Komise mezi komisaři a o vymezení jejich pracovního portfolia, rozhoduje předseda Komise. Navrhovaní komisaři jsou slyšení před Evropským parlamentem, který posuzuje jejich připravenost a vizi.

15 Evropský parlament, po úspěšném slyšení všech navrhovaných komisařů, navrhovanou komisi schvaluje, která se poté ujme funkce. Nejsou-li poslanci Parlamentu s výsledky práce Komise, v průběhu funkčního období, spokojeni, má Parlament právo odhlasovat vyslovení nedůvěry Komisi a donutit ji tak k rezignaci. Komise zasedá jednou týdně. Každodenní chod Komise řídí odbory tzv. generální ředitelství (Directorate General DG), které jsou svým fungováním obdobou odborných resortů. Ke každé oblasti náleží jedno DG, v jehož čele stojí generální ředitel, který je podřízený příslušnému komisaři a má politickou i pracovní odpovědnost za práci daného DG. DG zajišťuje, zejména vypracování návrhů zákonů pro danou oblast, jejich realizaci a další rozvoj. Doporučuje se, aby každá organizace občanské společnosti zjistila, které(á) DG spravuje(í) její agendu(y), pravidelně sledovala program příslušné DG ať už za účelem získávání podporovaných programů, nebo za účelem jejich ovlivňování. Komise a organizace občanské společnosti (NGOs) Podmínky spolupráce a styčné body mezi Komisí a organizacemi občanské společnosti jsou velmi přesně popsány a zrekapitulovány v komuniké (COM (2000) 11) - Komise a organizace občanské společnosti (NGO): Podmínky budování těsnějších partnerských vztahů : - Podporování občanské společnosti a občanských dialogů na evropské úrovni a posílení spolupráce s občanskou společností nečlenských zemí v rámci podporovaných programů. - Konzultace a dialogy se zástupci organizace občanské společnosti v záležitostech odborně politických a v otázkách dalšího směřování. Pro tyto účely si jednotlivá DG vybírají takové organizace občanské spol., nebo síť organizací, které jim nabízejí podložené informace, zkušenosti a odborné znalosti (zejména na evropské úrovni). Některá DG vytvořila pro tyto účely zvláštní fórum, aby pro tyto konzultace a dialogy zabezpečila potřebnou formu a rámec. (Formy vedení dialogů a organizace občanské společnosti, jako účastníci dialogů jsou dále uváděny ). - Zprostředkování informací: evropské sítě organizací občanské společnosti jejich národní organizace jsou doplňujícími kanály pro zprostředkování informací, aby informace o Evropské unii, o politikách EU a o rozhodnutích EU se dostalo k co nejširší veřejnosti.

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Evropský parlament Práce europoslance a utváření evropské politiky Úvod u zrodu stáli dva zakladatelé Ing. Oldřich Vlasák EP 18. Dubna 2008 Robert Schuman Jean Monnet 3 Historie Evropské Unie Evropská

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Návštěva evropských institucí

Návštěva evropských institucí Návštěva evropských institucí Ve dnech 9. až 13. 10. 2011 se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka a CK Hambálek vzdělávací akce exkurze do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, které

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce EVROPSKÁ KOMISE Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce Současné rozšiřování EU Obsah 20 2., upravené vydání 1. Vznik EU 2. Instituce EU 3. Rozhodování

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU.

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU. Evropská komise (zdroj: http://europa.eu) Komise je nezávislá na vnitrostátních vládách. Jejím úkolem je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti ustavené s cílem posílení transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště s respektováním zájmů veřejnosti (dále jen Pracovní

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Brusel jako sídlo evropských institucí

Brusel jako sídlo evropských institucí Brusel jako sídlo evropských institucí Hana HŘÍVOVÁ Evropská unie Evropská unie je ekonomická a politická unie, kterou v současné době tvoří 28 evropských států. Oficiální vznik EU se datuje do roku 1993

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více