EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU"

Transkript

1 Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17 Pravomoci Evropského parlamentu...17 Kontrola výkonné moci...18 Rozpočtová pravomoc Parlament a organizace občanské společnosti (NGOs)...19 Rada Evropské unie a Evropská rada...21 Rada Evropské unie - Rada ministrů...21 Úkoly Rady...22 Oblast legislativy Koordinace hospodářské politiky Uzavírání mezinárodních dohod...22 Rozpočet Realizace II. a III. pilíře EU Úkolem Rady je i vyjednávání o provádění druhého a třetího pilíře EU, které i nadále náleží do národních suverenit členských států, a to za současného respektování národních zájmů Fungování Rady...22 Evropská rada...24 Rada a organizace občanské společnosti (NGOs)...24 Rada Evropy...25 Evropský soudní dvůr...25 Evropský účetní dvůr...26 Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV - EESC)...26 Výbor regionů...28 Legislativní proces...29 Portál Your-Voice-in-Europe...55 Panevropské organizace, zastřešující organizace (NGOs)...57 Okruhy činnosti zastřešujících organizací (NGOs)...58 Zastřešující organizace byly vytvořeny za účelem zastupování zájmů národních organizací a zajištění jejich dalšího rozvoje. Okruhy činností organizací jsou odlišné, neboť každý tematický okruh vyžaduje jiné nazírání na danou problematiku Nejdůležitější hlavní činnosti zastřešujících organizací lze rozdělit do tří kategorií:...58 zastupování zájmů...58 budování sítě...58 rozvoj kapacity...58 zdroje informací Zastupování zájmů...58 Budování sítě Rozvoj kapacity... 61

2 Zdroje informací...61 Očekávání zastřešujících organizací od členských organizací Komunikace...63 Přílohy :...64 NGO s involvement in implementing and programming structural funds in Poland, Closing...84 During last few years it has become clear that civil society involvement in the process of programming and implementation of the structural funds depend on two main factors...84 One of them is openness and support from public administration. It is crucial to create a system that would permanently involve NGO s in consultations, training etc Second and also very important issue is strong, professional and well organized civil society sector...84 Programming of the NGO Fund as part of the EEA Financial Mechanisms in Slovakia. 90 EU a organizace občanská společnost (NGOs) Anikó Porkoláb Non-profit Informační a vzdělávací ústředí nadace Cíle a pilíře EU Proces evropské integrace byl zahájen po skončení II. světové války. Prvořadým cílem bylo zabránění vzniku obdobné války. Integrační proces byl odstartován s cílem dosažení klidu, stability a ekonomické prosperity na kontinentu. Tyto cíle vyžadovaly zejména vybudování perspektivní účelové spolupráce a úsilí o dosažení politické shody resp. jednotné politiky. Společný cíl vyústil v koncepci pro zajištění ekonomického a sociálního rozvoje a v koncepci vytvoření jednotného stabilního vnitřního trhu Unie vybudovaného na čtyřech základních principech, které představuji volný pohyb: zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil. Zřizovaní Evropské unie je založeno následujícími zakládajícími smlouvami a jejich pozdějších změnách, které jsou i nadále zakládacími listinami a právotvornými nástroji EU resp. prvotními prameny práva EU: - Pařížská dohoda, resp. Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli ESUO, podepsaná dne 18. dubna 1951 s účinností od 23. července 1952, platnost smlouvy skončila 23.července 2002

3 - Římské smlouvy o: Založení Evropského hospodářského společenství (EHS) Založení Evropského společenství o atomové energií (Euroatom) podepsané dne 25.března 1957, platnost od 1.ledna Slučovací smlouva podepsaná dne 8.dubna 1965 v Bruselu, platnost od 11.května První Dohoda o rozpočtu Společenství Druhá dohoda o rozpočtu Společenství Jednotný evropská akt (JEA nebo SEA), podepsaný v Luxemburgu a Haagu platnost od 1.července Smlouva o Evropské unii podepsaná 7.února 1992 v Maastrichtu, platnost od 1.listopadu Amsterodamská smlouva, podepsaná 2.října 1997 Radou Evropské unie, platnost od 1.května Smlouva z Nice podepsaná dne 26.února 2001, platnost od 1.února 2003 Evropská unie byla založena Smlouvou o Evropské unii, podepsanou v roce 1992 v Maastrichtu, na základě které se EHS změnilo na Evropské společenství. Maastrichtská smlouva současně upravuje i činnost EU na třech základních pilířích, kterými jsou: - první pilíř je dimenze společenství a sounáležitosti, která zahrnuje oblasti odborné politiky Společenství, resp. spektrum politik, které jednotlivé členské státy, v rámci společně sdílených hodnot, svěřily ze svých národních suverenit Společenství. Rozhodování a přijímání rozhodnutí se uskutečňuje v rámci schválených forem procedur spolurozhodování EU.

4 - druhý pilíř společná zahraniční a bezpečnostní politika, kde rozhodují národní vlády jednotlivých členských zemí v rámci procedur Rady - třetí pilíř policejní a soudní spolupráce ve věcech trestních, v těchto záležitostech v rámci schválených procedur Rady rovněž rozhodují národní vlády členských zemí Evropská ústavní smlouva Za účelem modernizace struktur EU a asociace všech smluv, na kterých je EU založená, jakož i významných dokumentů z hlediska fungování EU, do jednoho výsledního dokumentu bylo na základě konsensu přijato rozhodnutí o vypracování návrhu Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu (Evropská ústavní smlouva / EÚS). Evropská ústavní smlouva klade za cíl zprůhlednit mechanizmy struktur a zefektivnit funkčnost EU tak, aby místo původní Šestky mohla spolehlivě obsloužit 25 i více členských států, byla dostatečně flexibilní přizpůsobit se požadavkům dalšího rozvoje a novým výzvám. EÚS ztělesňuje základní hodnoty, cíle a kompetence EU, přičemž nahrazuje veškeré původní zakladatelské listiny a zásadní dokumenty o fungování, čímž by došlo nejen k unifikaci (standardizaci) hmotného práva, ale i ke zjednodušení právních nástrojů EU. Návrh EÚS dne 29. října 2004 v Římě podepsalo všech 25 členských zemí EU, čímž byl zahájen i ratifikační proces EÚS ve všech členských zemích. Přijetí EÚS, v referendu odmítlo obyvatelstvo Francie a Nizozemí. Hlavy a premiéři členských zemí pokračování ratifikačního procesu odložili, přičemž původní základní dokumenty EU zůstaly v platnosti. EÚS se v mnoha pasážích zabývá významem občanské společnosti a současně vymezuje roli civilních (občanských) organizací. I přes odložení ratifikačního procesu považujeme za důležité Vás s body EÚS, týkající se občanské společnosti seznámit. Článek návrhu EÚS o civilním sektoru Článek I-46: Základní principy účastnické demokracie 1. V potřebných případech je nutné, aby občanům a jejich zastupitelským organizacím byly ze strany Instituce EU vytvořeny náležité možnosti a dostatečný prostor k seznámení se s činností EU ve všech oblastech a k dané problematice umožněna veřejná diskuse a výměna názorů. 2. Je třeba, aby Instituce EU udržovala s delegací zastupitelských svazů a reprezentací občanské společnosti otevřený, průhledný a frekventativní dialog. 3. Za účelem zajištění průhlednosti činnosti EU a její plynulosti, je příslušná komise povinna vést se stranami, kterých se to týká, široké diskuse o dané problematice. 4. V rámci uplatnění občanské iniciativy může více než 1 milion občanů z význačné části členských zemí požádat příslušný výbor, aby v rámci své kompetence, podal návrh na projednání témat, o kterých se

5 občané domnívají, že jsou zapotřebí, aby Unie přijala příslušné právní kroky na zajištění práv garantovaných Ústavou a na dodržování ústavnosti. Je nutné, aby podmínky prosazení občanské iniciativy vč. minimálního počtu členských zemí, jejichž občanů se dané téma týká, jakož i forma a pravidla procesního řízení byla stanovena Evropskou právní normou. Text EÚS jako základní prvek účastnické demokracie si v praxi ukládá za povinnost všem institucím EU, zejména příslušným kompetentním výborům EU, aby udržovaly kontakty s občanskou společností a jejími organizacemi, čímž by byly vytvářeny a položeny praktické smluvní základy pro spoluúčast občanských organizací ve věcech Společenství. Závěrečná část článku je důležitým mezníkem pro další rozvoj účastnické demokracie. Má se zato, že občanská iniciativa při zapojení občanů může být důležitým nástrojem, zejména pro tu část společnosti, pro kterou lze mít vážné obavy o to, že jejím názorům se jinak vyslyšení nedostaví. Tento článek současně garantuje i pevné základy práva občanů na účasti v evropském rozhodovacím procesu, jakož i další rozšiřováni této legitimity. Navíc vytváří hodnoty a posiluje poslání a roli Evropského parlamentu, jako jediného voleného orgánu, který vzejde na základě výsledku voleb občanů EU. 1 Souvislosti a dopady na jednotlivé oblasti (sektory) 2 Sociální oblast (v pojetí Sociální Platformy) Posuny vpřed / plusy implementace Charty základních prav do Ústavy (EÚS) hodnoty a záměry Unie reprezentuji takové pozitivní pojetí, které EU přímo zavazují k tomu, aby své funkční mechanizmy vybudovala na bázi sociálních hodnot a cílů sociální doložka, která se napříč zaměřuje na sociální spravedlivost, na prosazení antidiskriminačních záměrů a stejné příležitosti bez rozdílu pohlaví, což pro EU představuje obrovské možnosti, aby se ještě těsněji zavázala k realizaci svých sociálních záměrů Výzvy / negativní prvky Ústava by se věci v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky příliš nezměnila EÚS vyžaduje schválení rozhodnutí kvalifikovanou většinou i při prosazení antidiskriminačních opatření, což je velmi závažná slabost EÚS Rozvojová politika (v pojetí Eurostep and Solidar)

6 Posuny vpřed / plusy z hlediska budoucího vývoje, patří mezi strategické záměry zahraniční politiky EU i trvale udržitelný rozvoj, respektování lidských a mezinárodních práv, fair trade (férové obchodování) a snižování chudoby v rozvojové politice EU se boj proti chudobě projevuje, jako jeden ze základních cílů, napříč ve všech oblastech (rozvojová spolupráce) z hlediska hlavního rámce rozvojové politiky EU je určující spolupráce s každou rozvojovou zemí EU začlenila starost o rozvojovou politiku do pozice samostatně prováděné akce v rámci zahraniční politiky EU, a není podřízena žádné z dalších politik EU Výzvy / negativní prvky Relevance EÚS bude záležet na tom, zda bude na realitu dostatečně správně reagovat. Rozhodčí orgány EU musejí garantovat, aby diskuse o institucích EU, o konkrétně určených oblastech politiky, o financování a spolufinancování programů rozvojové spolupráce a v oblasti humanitárních pomocí byla vždy v souladu s příslušnými body EÚS. Ekologie (v pojetí Green 10) Posuny vpřed / plusy akceptace prioritních cílů ekologie v kapitole o energetické politice v ekologických záležitostech, snazší dostupnost Evropského soudního dvoru ( i tehdy, zůstávají -li kompetence nových opatření omezené a neurčité) Výzvy / negativní prvky EÚS neuvedla na pravou míru zastaralá a překonaná opatření v klíčových oblastech politiky (zejména v oblasti zemědělské a dopravní politiky) v rozhodovacím procesu v souvislosti s ekologií i nadále zůstávají v platnosti jednomyslná schválení rozhodnutí nutnost provést revizi smlouvy o Euroatomu i nadále trvá Kultura (v pojetí European Forum for the Arts and Heritage)

7 Posuny vpřed / plusy preambule EÚS uznává kulturní kontext při evropském integračním procesu respekt a úcta ke kulturnímu dědictví a jazykové mnohobarevností kultur byla zařazena mezi podporované záměry EU implementovaná Charta lidských práv a svobod do EÚS bdí, jak nad svobodou, tak i nad aspekty důležitosti kreativity a kulturního života při rozhodování v oblasti kultury EU upustila od jednohlasného rozhodovacího procesu Rady a přešla ke schvalování rozhodnutí kvalifikovanou většinou. Tento krok zvyšuje efektivnost rozhodovacího procesu. Výzvy / negativní prvky vymezení kompetence EU pro oblast kultury zůstala téměř beze změn zpochybňuje možnosti uskutečnitelnosti záměrů EU, neboť kultura, na základě principů subsidiarity a horizontálnosti (co nejširší konzultace) by byla integrována do jiného procesního opatření Ústavy, a to buď při vymezení kompetencí jednotlivých politik, nebo podle realizací konkrétních akcí. Situace žen v EU (v pojetí European Women s Lobby) Posuny vpřed / plusy rovnost patří mezi základní sdílené hodnoty Unie EÚS rovnost mezi muži a ženami definuje jako základní určující prvek společenství v EU platnost kompetence rovnosti mezi pohlavími se rozšiřuje i pro oblasti: zahraniční a bezpečnostní politiky, spravedlnost, vnitřní záležitosti Ústava (EÚS) obsahuje i taková účelová univerzální ustanovení, která se zaměřují na odstranění a potírání projevů diskriminace podle národnosti. ( V tomto směru se toto ustanovení zmiňuje i o diskriminaci na základě pohlaví) Výzvy / negativní prvky v institucích EU nelze za účelem narovnání rozdílů mezi pohlavími spatřit sebemenší pokrok a v těchto institucích i nadále vše zůstává při starém

8 Ze záměrů (projektů) na úrovní sektorů se lze zmínit i o tom, že EÚS by národním parlamentům poskytla ústavní záruky pro možnost zamezení přijetí předložených návrhů EU, pokud by hrozilo porušení principu subsidiarity. Na základě vyhlášeni EU v současné době běží období reflexe o budoucnosti Evropy (viz. kapitola Ostatní oblasti politiky), které poskytuje další možnosti i pro organizace občanské společnosti (občanské organizace, hnutí, uskupení a sdružení), aby svými náměty a připomínkami novou Ústavu, nebo spektrum politik na úrovni EU ovlivnily. Organizace občanské společnosti podle pojetí EU V EU náleží oblast občanské společnosti do národní kompetence jednotlivých členských států. Tato oblast se neřídí společnými předpisy. Nařízení, směrnice, rozhodnutí či jednotné determinující normy vydávány nejsou. Členské země tuto oblast v plné míře řídí a spravují vlastními právními předpisy. Lze to považovat za přirozené, neboť členské země EU jsou fungujícími demokraciemi, ve kterých hraje aktivní občanská společnost ústřední roli, proto jak existence občanských sdružení a organizací, tak i jejich další rozvoj, jsou považovány za prvek fundamentální, a tudíž nespadají do kompetence EU. V rámci EU se význam a role občanských sdružení a organizací přesto v průběhu posledních deseti let velmi výrazně zvyšovala a vykazuje rostoucí tendenci. Funkčnost tohoto institucionálního systému, jehož prioritou je rozšíření nástavbové zastupitelské demokracie, přesto postrádala styčné body s různými segmenty společnosti. Tento nedostatek znesnadnil rozpoznání různobarevnosti problémů v celém spektru, čímž současně byly příliš ztíženy i potřebné bezprostřední reakce na něj. Důsledkem toho se zvýšila potřeba bezprostřední účasti (zastoupení) občanských společností, jak při tvorbě politik, tak i v rámci účastnické demokracie. Z toho důvodu, došlo v rámci různých procesů k vybudování systému, který umožňuje přímé zapojení občanských sdružení a organizací, zejména pokud jde o sdělení názorů, zkušeností a průběhu práce. Tento proces nebyl doposud ukončen a potřeba dovybudování systému stále trvá. Pojetí a definice občanských uskupení a organizací se v členských zemí EU různí, proto při jejich srovnáváni musíme velmi pozorně sledovat národní právní předpisy, které v daném státě definují a vymezují činnost občanských organizací a sdružení. (Např. v Maďarsku lze za účelem konkrétního obecně prospěšného cíle založit nadaci i s velmi malým základním kapitálem. Jde o nadaci /fundaci/, která svoji činnost může provádět pouze v zájmu dosahování daného cíle, pro který byla založena, ale nejedná se o nadaci pro rozdělování darů a věnování, jako ve Velké Britanií nebo např. v ČR, kde nadace provádějí podpůrné činnosti.)

9 Velmi často dělá nemalé problémy definice a vymezení rozdílů mezi organizacemi občanskými a organizacemi nonprofitními. Proto v měřítku mezinárodním, zejména však v rámci EU je třeba v tomto směru mít na zřeteli právní formu takové organizace podle platné legislativy dané země. Podle výše uvedeného je velmi obtížné jednoznačně určit co vlastně je PBO (public based, organizace, uskupení, společenství na bázi společných zájmů jejich členů), NGO (non governmental, nevládní organizace), CSO (civil society, občanská společnost tj. organizace působící v rámci občanské společnosti jako její součást), dále volumentary organisation ( organizace působící na základě dobrovolnictví), charity (nejsou totožné s klasickými charitativními organizacemi, ale mají mnohem širší záběr činností), atd., ve výčtu různých forem organizací by se dalo pokračovat, přičemž všechny tvoří množinu (podmnožinu) organizací již námi vymezených občanských / nonprofitních organizací. V praxi tato nejednotnost činí nemalé problémy, zejména v chodu takových organizací, které působí ve více evropských zemích. Existuje totiž velmi mnoho organizací, které svojí činnost nevyvíjí pouze na úrovní národní, ale na úrovní pan-evropské, přičemž provozní podmínky musí být podřízený národním právním normám, tedy legislativě jedné země. ( Na úrovni EU se jednotné registrace asociací ujala organizace, resp. Evropský výbor dobrovolnických organizací - Comité Européen Des Associations d'intérêt Général (CEDAG - a stejnou tematikou se považuje za důležité zabývat na úrovni nadací European Foundation Center (EFC V následujících pasážích poskytneme přehled vztahů mezi EU a občanskými organizacemi, které jsou i přes své nejednotnosti ve výše uvedených problematických bodech (nebo právě proto) velmi mnohotvárné, rozmanité a pestré. Definice občanských sdružení a organizací podle EU Evropská unie plně uznává, že definovat či vymezovat okruhy občanských sdružení a organizací je velmi obtížné, neboť tyto organizace se mezi sebou velmi rázně liší ve svých cílech, strukturách a motivacích a nemají jednotný ani právní základ resp. pozadí. Proto EU pro tuto oblast nejčastěji používá vymezení NGO nevládní organizace. Podle komuniké COM/97/0241 z roku 1997 Posílení role dobrovolnických organizací a nadací v Evropě obsahujícího charakteristiky, jež byly dále rozvíjeny v komuniké COM

10 (2000) 11 Vybudování těsnějších partnerských vztahů mezi Komisí a organizacemi občanské společnosti (NGO) lze pro tuto oblast shrnout následující společné vymezení a znaky: Definice sice používá formulaci NGO (nevládní organizace), ale v další části textu již používá formulaci civilní organizace, tedy v překladu organizace občanské společnosti s tím, že pod touto formulací se rozumí NGO, tj. organizace občanské společnosti = nevládní organizace NGO. - Zákaz rozdělení zisku : tyto organizace nesmějí produkovat zisk ani ho rozdělovat, jsou to organizace občanské společnosti, které mohou zaměstnávat placené spolupracovníky a provozovat výnosné (rentabilní) činnosti, nesmějí však své výnosy rozdělovat mezi své členy nebo management - Dobrovolnictví: organizace občanské společnosti se zakládají dobrovolnicky a zpravidla se zabývají dobrovolnickou činností - Jako instituce: organizace občanské společnosti oproti ad hoc organizovaným sdružením na základě informace, nebo smlouvy, mají i určitou formu instituce resp. podobu právnické osoby. Zpravidla mají svoji zakladatelskou listinu, statut a organizačně provozní dokumenty, které vymezují konkrétní činnosti a prostředky za účelem dosahování stanoveného obecně prospěšného cíle. Zakladatelé (členové) a podporovatelé (přispívatelé) si mohou vyžádat zprávu o činnosti a hospodaření. - Nezávislost: organizace občanské společnosti jsou nezávislé od vlády a ostatních veřejných institucí a nemohou se vázat na politické strany či obchodní společnosti - Obecná prospěšnost: organizace občanské společnosti svoji činnost nevyvíjejí ve vlastním zájmu. Cílem je dosahování veřejně prospěšného cíle, sloužit veřejnosti. Svoji činnost neprovádí v obchodním či odborném zájmu svých členů (zakladatelů, vlastníků). Takové vymezení spíše odpovídá znakům Třetího sektoru (Third sector), který definuje subjekty, jako nestátní a neobchodní oblast. Úloha organizací občanské společnosti v EU, aneb proč jsou zajímavé NGOs?

11 Na základě výše uvedeného komuniké je nutnost spolupráce mezi Komisí a subjekty občanské společnosti založena na těchto základech: - podpora účastnické demokracie Rozhodovací proces EU je založen na principu zastupitelské demokracie, ale mimoto je za účelem napomáhání účastnické demokracii nezbytná spolupráce se subjekty občanské společnosti. Ve fungujících demokraciích se sdružování lidí za účelem dosahování nějakého společného cíle považuje za základní právo. Je základním právem každého, aby se sdružoval, v zájmu společného cíle vytvořil spolek, v rámci kterého za účelem dosahování společného cíle lidé spolupracují. Organizace občanské společnosti se stávají čím dál, tím víc uznávanějšími, zejména proto, že je tvoří velmi významný okruh občanské společnosti a pro systém demokratického způsobu řízení představují velmi významnou pomoc, resp. přínos. Jejich význam a kredit má rostoucí trend, jak u národních vlád, tak i mezinárodních institucí, které se snaží tyto organizace stále více zapojit, jak do politiky, tak i do rozhodovacího procesu. Jejich role je nezastupitelná i v procesu rozšíření EU, neboť jedním ze základních požadavků pro budoucí členy je vybudování fungující demokracie, jejímiž základními prvky jsou i organizace občanské společnosti. - zastoupení názorů občanských uskupení v institucích EU Organizace občanské společnosti zastupují názory různých občanských uskupení (např. občanů se zdravotním postižením, menšiny) nebo nějakou konkrétní záležitost (např. ochrana životního prostředí, ochrana zvířat, infrastruktura atd.). Organizace občanské společnosti představují důležitou cestu i k těm nejchudším vrstvám a lidem v nepříznivé situaci, proto u institucí EU mohou prezentovat i názory lidi, jejichž hlasy k vyslyšení u příslušné instituce by se žádným jiným kanálem nedostaly. Organizace občanské společnosti tuto roli zabezpečují nejen směrem k EK, ale i směrem k Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Radě EU. Zapojení organizací občanské společnosti do procesu tvorby politiky a její realizace napomáhá k získávání široké podpory veřejnosti pro spektrum politiky EU. V některých případech právě tyto organizace zastávají roli vyváženosti v různých názorových zájmech, které se ve společnosti vyskytují. - účast na tvorbě a realizaci politiky

12 Odborníci a specialisté jednotlivých organizací občanské společnosti se svými odbornými posudky velmi aktivně zapojují do odborné politické diskuse EU. V této práci významnou roli hrají jejich široké kontakty na úrovni místní, regionální, národní a evropské. Instituce počítají zejména se zpětnou vazbou, neboť příslušná instituce může téměř obratem sdělit míru úspěšnosti přijatých opatření a Komise na základě zpětné vazby (stanoviska) své programy může předefinovat a přizpůsobit tak, aby byly přijatelné. - účast na realizaci jednotlivých projektů Organizace občanské společnosti mohou velmi významně přispívat k jednotlivým rozhodnutím EU, k realizaci politik, managementu, monitorování a vyhodnocování. Hlavní tematické skupiny a podporované programy, kde spolupráce s organizacemi občanské společnosti představuje zvlášť významnou úlohu: skupiny lidí na okraji společnosti, diskriminovaní lidé v nepříznivé situaci, ochrana životního prostředí, humanitární a rozvojová pomoc. Komise vyžaduje návrhy a zkušenosti organizací občanské společnosti, potřebuje jejich angažovanost a podání vysokých výkonů i v nelehkých pracovních podmínkách. - napomáhání procesu evropské integrace Evropská síť organizací občanské společnosti, zastřešující organizace nabádají národní organizace a podílejí se tak na utváření evropského veřejného mínění, které napomáhá a ulehčuje šíření a akceptaci společných evropských politik. Se svojí praktickou práci současně výrazně přispívají i k popularizování integračního procesu. Evropská síť organizací občanské společnosti je kromě výše uvedeného schopna fokusovat názory a náměty různých národních organizací občanské společnosti, což pro Komisi představuje velmi významný přínos. Styčné body mezi Evropskou unii a organizacemi občanské společnosti (NGOs) Řádné fungování Evropské unie zabezpečuje trojúhelník tří klíčových institucí (Evropská komise, Evropský parlament a Rada ), jejichž posláním je určování, koordinace a realizace společné politiky EU. Tyto tři klíčové instituce EU vzájemně velmi těsně spolupracují a dělbou úkolů a kompetencí slouží společným zájmům společenství. Kromě třech hlavních institucí, efektivní chod EU zabezpečují i další instituce, které současně hrají klíčovou roli při kontrole činnosti EU.

13 Evropská komise Sídlo: Brusel Místo Evropské Komise se běžně používá název ve zkrácené podobě Komise. Tento zkrácený pracovní název vyjadřuje, jednak počtu 25 komisařů jeden za každou členskou zemi kteří komisi řídí a jsou zodpovědní za zajištění rozhodovacího procesu, na straně druhé vyjadřuje instituci jako takovou a její aparát. Komise je centrem rozhodovacího procesu a plní funkci přípravnou tj. příprava návrhů pro rozhodnutí a exekuční tj. zajištění výkonu a kontroly přijatých rozhodnutí. Též je nazývána vládou Unie, která musí jednat pouze ve prospěch EU tj. nestranně a zcela nezávislé na politických a národních zájmech jednotlivých vlád členských zemí. Mezi úlohy Evropské komise patří: - zákonodárná iniciativa, vypracování návrhů a příprava rozhodovacího procesu Na základě Smluv o EU má Komise výlučné právo na zákonodárnou iniciativu tj. navrhnout nové právní normy. Komise vypracuje návrhy nových právních norem a zásadních politických dokumentů k přijetí, přičemž za účelem úspěšnosti zákonodárného procesu, při rozhodování, efektivně a průběžně velmi úzce spolupracuje s Radou a Parlamentem, jak v přípravné fázi, tak i během legislativního procesu. Dospěje-li Komise k názoru, že předkládaný návrh není v plném souladu s potřebami obyčejných občanů a zájmy Společenství, může jej kdykoliv v průběhu rozhodovacího procesu vzít zpět. Komise musí být přítomna na všech zasedáních Parlamentu, aby její členové odpověděli na případné dotazy poslanců, návrh obhajovali a prezentovali názory Komise. Nezbytným základem přípravného a legislativního procesu Komise jsou široké odborné zkušenosti. Komise je povinna se nechat průběžně informovat o situačním stavu a problémech členských zemí, vypracovávat návrhy a alternativy řešení, přičemž musí na základě principu subsidiarity rozhodnout, zda daná záležitost bude řešena na úrovni Unie, nebo jejího efektivnějšího řešení lze dosáhnout na úrovni členských států. (Princip subsidiarity představuje řešení daného problému na co nejnižší úrovni, je-li to možné). Při přípravě každého návrhu, jsou nezbytným základem konzultace, při kterých Komise průběžně konzultuje s týmy expertů, poradními sbory a zástupci organizací občanské společnosti. Výkonné pravomoci - výkon politik a rozpočtu EU

14 Komise EU je v rámci delegované výkonné pravomoci zodpovědná za výkon přijaté politiky a schválených programů. Tato odpovědnost se promítá do všech funkcí Komise, jak při plnění přímých úkolů, tak i při koordinaci a kontrole plnění úkolů náležejících do národní kompetence členských zemí. Za výkon právních norem Společenství jsou v drtivě většině zodpovědné členské státy. Právo Společenství je převážně prosazováno opatřeními Komise a při jejích výkonu se Komise velmi často spoléhá na programy společně vymezené různými uskupeními a které podporují konkrétní oblast (např. kultura, vzdělávání, výzkum, rozvoj atd.). Podporované programy zahrnují realizace různých akcí a úkolů vč. přidělených finančních prostředků. (Viz kapitola Společenské iniciativy a podporované programy) - Prosazení Evropského práva Dalším úkolem Komise je zajistit, aby členské státy správně uplatňovaly legislativu EU. Poruší-li některý členský stát své závazky, Komise zakročí a zahájí proces na porušení práva. V rámci tohoto procesu, Komise vyrozumí národní vládu a vyzve ji, aby do stanoveného termínu sjednala nápravu. Nedojde-li ve stanoveném termínu k odpovídající nápravě zjištěného porušení, a je-li reakce národní vlády neadekvátní, nebo laxní, Komise zahájí soudní řízení před Evropským soudním dvorem. - Zastoupení EU Evropskou unii na mezinárodní úrovni (např. uzavírání dohod a smluv, účast na mezinárodních fórech) zastupuje Evropská komise. Fungování Komise: Funkční období předsedy a členů Komise je pětileté. Předsedu Komise nominují členské státy a je do funkce jmenován Evropskou radou na úrovni hlav států a vlád po konzultaci s Evropským parlamentem. Ostatní členové Komise jsou nominováni vládami členských států po konzultaci s nastupujícím předsedou. Na funkci komisaře každý členský stát nominuje jednoho kandidáta. (Po změnách zavedených Smlouvou z Nice byl maximální počet komisařů omezen na 27. Pokud-by dalším rozšířením EU, počet členských států překročil tento limit, bude sestavena Komise s nižším počtem komisařů než je počet členských států. Členové komise by byli poté vybrání na základě rovné rotace.) O rozdělení resortů Komise mezi komisaři a o vymezení jejich pracovního portfolia, rozhoduje předseda Komise. Navrhovaní komisaři jsou slyšení před Evropským parlamentem, který posuzuje jejich připravenost a vizi.

15 Evropský parlament, po úspěšném slyšení všech navrhovaných komisařů, navrhovanou komisi schvaluje, která se poté ujme funkce. Nejsou-li poslanci Parlamentu s výsledky práce Komise, v průběhu funkčního období, spokojeni, má Parlament právo odhlasovat vyslovení nedůvěry Komisi a donutit ji tak k rezignaci. Komise zasedá jednou týdně. Každodenní chod Komise řídí odbory tzv. generální ředitelství (Directorate General DG), které jsou svým fungováním obdobou odborných resortů. Ke každé oblasti náleží jedno DG, v jehož čele stojí generální ředitel, který je podřízený příslušnému komisaři a má politickou i pracovní odpovědnost za práci daného DG. DG zajišťuje, zejména vypracování návrhů zákonů pro danou oblast, jejich realizaci a další rozvoj. Doporučuje se, aby každá organizace občanské společnosti zjistila, které(á) DG spravuje(í) její agendu(y), pravidelně sledovala program příslušné DG ať už za účelem získávání podporovaných programů, nebo za účelem jejich ovlivňování. Komise a organizace občanské společnosti (NGOs) Podmínky spolupráce a styčné body mezi Komisí a organizacemi občanské společnosti jsou velmi přesně popsány a zrekapitulovány v komuniké (COM (2000) 11) - Komise a organizace občanské společnosti (NGO): Podmínky budování těsnějších partnerských vztahů : - Podporování občanské společnosti a občanských dialogů na evropské úrovni a posílení spolupráce s občanskou společností nečlenských zemí v rámci podporovaných programů. - Konzultace a dialogy se zástupci organizace občanské společnosti v záležitostech odborně politických a v otázkách dalšího směřování. Pro tyto účely si jednotlivá DG vybírají takové organizace občanské spol., nebo síť organizací, které jim nabízejí podložené informace, zkušenosti a odborné znalosti (zejména na evropské úrovni). Některá DG vytvořila pro tyto účely zvláštní fórum, aby pro tyto konzultace a dialogy zabezpečila potřebnou formu a rámec. (Formy vedení dialogů a organizace občanské společnosti, jako účastníci dialogů jsou dále uváděny ). - Zprostředkování informací: evropské sítě organizací občanské společnosti jejich národní organizace jsou doplňujícími kanály pro zprostředkování informací, aby informace o Evropské unii, o politikách EU a o rozhodnutích EU se dostalo k co nejširší veřejnosti.

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08. Daniela RYGÁLOVÁ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08. Daniela RYGÁLOVÁ Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08 Daniela RYGÁLOVÁ EVROPSKÝ PARLAMENT Evropský parlament (dále EP) je jedním z orgánů EU a současně jediným, který zasedá a jedná veřejně. Během svého vývoje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ins I t ns i t t i uc t e a p rá r vo E vo S/ S E / U - Rozhodování ní v E U Michal Částek Veřej e ná j s p s ráva EU E 1

Ins I t ns i t t i uc t e a p rá r vo E vo S/ S E / U - Rozhodování ní v E U Michal Částek Veřej e ná j s p s ráva EU E 1 Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1 Hlavní instituce EU Evropská rada Rada ministrů, Rada, Rada EU Evropská komise, Komise Evropský parlament Evropský soudní dvůr

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 1.

EVROPSKÝ PARLAMENT 1. EVROPSKÝ PARLAMENT 1. Složení: 732 poslanců z 25 zemí volených v členských zemích přímým všeobecným hlasováním na 5 let Počet poslanců z jednotlivých zemí závisí na počtu obyvatel, přičemž menší země jsou

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Evropský účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská investiční banka Evropská centrální banka Evropský ombudsman

Evropský účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská investiční banka Evropská centrální banka Evropský ombudsman INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE Evropský parlament Evropská komise Evropská rada Rada Evropské unie Evropský soudní dvůr Evropský účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská investiční banka

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner.

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner. Evropský parlament Evropský parlament, jeho pravomoci a postupy Při revizích Smluv se pravomoci Evropského parlamentu v rámci evropských institucí neustále rozšiřovaly. Dnes je Evropský parlament spolutvůrcem

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního

Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva I. Úvodní ustanovení 1. Národní skupina je stálým koordinačním a poradním orgánem pro zúčastněné subjekty (tj. Ministerstvo

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Instituce v Evropské unii

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Instituce v Evropské unii Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Instituce v Evropské unii Instituce v Evropské unii Instituce představují vyjádření vůle vytvářet stále pevnější unii lidu Evropy. Evropská unie disponuje

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s.

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva o partnerství v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva nepojmenovaná dle 1746 odst. 2 NOZ závazek spolupráce Smluvní strany specifikované v čl. I této smlouvy se dohodly a svobodně rozhodly

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU Strukturáln lní fondy a Fond Soudržnosti EU Struktura kursu Legislativní a institucionáln lní rámec SF a CF Agenda 1999 2006 a její plnění v ČR Programové období 2007-2013 Doporučen ená literatura Wokoun

Více

SMLOUVA EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI

SMLOUVA EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI SMLOUVA O REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI pod názvem EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI uzavřena dne 22. 4. 1998 v Těšíně mezi: ČESKOU STRANOU, kterou reprezentuje: Regionální sdružení pro česko-polskou

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

SMLOUVA. uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Preambule

SMLOUVA. uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Preambule SMLOUVA O VYTVOŘENÍ ČESKO POLSKÉHO EUROREGIONU POMEZÍ ČECH, MORAVY A KLADSKA EUROREGION GLACENSIS uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

Evropská unie Instituce. Evropská unie a euroregiony

Evropská unie Instituce. Evropská unie a euroregiony Evropská unie Instituce Evropská unie a euroregiony 10 historických kroků 1951: Šest států zakládá Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) 1957: Země ESUO podepisují Římské smlouvy a zakládají Evropské

Více

VY_12_INOVACE_66. Pro 9. ročník ZŠ. Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě. Zdroj: http://cs.wikipedia.org

VY_12_INOVACE_66. Pro 9. ročník ZŠ. Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě. Zdroj: http://cs.wikipedia.org VY_12_INOVACE_66 Historie EU Pro 9. ročník ZŠ Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě září 2012 Mgr. Dana Kubínková Materiál slouží k opakování učiva Evropská unie Evropská unie je ekonomické

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU Veřejná správa EU Komunitární právo Právo EU Úvod Cíl: představit systém tvorby legislativy na úrovni EU významný dopad do řešení rozvoje a ekonomiky jednotlivých členských států Mezinárodní organizace

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1 Účel Jednacího řádu RHSD V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků KOMISE EU STRUKTURA EK Komplikovaná administrativní struktura: Předseda Kolegium komisařů nejužší okruh Kabinety osobní administrativní servis

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

EU další instituce a orgány

EU další instituce a orgány EU další instituce a orgány Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ Nečlenský stát Rady Evropy (Bělorusko) ČLENSKÉ STÁTY SÍDLO A ZASTOUPENÍ ROZPOČET Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko,

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

poradní orgán zastupující občanskou společnost

poradní orgán zastupující občanskou společnost Co je EHSV? poradní orgán zastupující občanskou společnost Evropskému parlamentu, Radě a Komisi jsou nápomocny Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, které plní poradní funkce. Smlouva o Evropské

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více