VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013

2 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce Bc. Roman Gažák Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Miloš Sobek Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation Project plan of web site with reservation system Bc. Roman Gažák The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Miloš Sobek Date of Submisson: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Návrh internetových stránek s rezervačním systémem zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobně ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne Bc. Roman Gažák

5 Děkuji vedení podniku Lázeňský dům Erika s.r.o. za součinnost při poskytování statistických informací a doporučení při realizaci návrhu internetových stránek. Dále bych chtěl poděkovat Ing. Miloši Sobkovi za metodickou pomoc a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

6 Abstrakt GAŽÁK, Roman. Návrh internetových stránek s rezervačním systémem. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Diplomová práce se zabývá návrhem internetových stránek s rezervačním systémem. V práci jsou porovnávány metodou rozhovoru zjištěné názory hotelových hostů na stav internetových stránek se současnými požadavky na internetové prezentace. Díky tomu jsou určeny nedostatky stávajících internetových stránek. Vybraný okruh technologií a systémových komponent je potom porovnáván metodou komparace. Ze srovnání je vybrána konkrétní technologie jako například systém správy obsahu Drupal a pro něj vytvořený rezervační systém AGreservations. Pomocí metody grafické editace a programování jsou navrženy nové internetové stránky. Nové internetové stránky zjednodušují administraci pro oprávněné uživatele. Návrh nových internetových stránek vycházejí částečně z předchozích internetových stránek, které v původní podobě nesplňovaly nároky kvality na současné internetové prezentace. Obsah současných internetových stránek je získáván z databáze MySQL, která funguje na serveru Apache. Návrh je založen na použití jazyků HTML, CSS, PHP, Java a JavaScript. Návrh internetové prezentace je optimalizován pro serverové vyhledávače dle zásad optimalizace pro vyhledávací stroje. Internetové stránky jsou navrženy také dle zásad přístupnosti. Metodou komparace jsou srovnány výsledky výstupů ze softwarových nástrojů určujících kvalitu původních a současných internetových stránek. Srovnávány jsou také statistické údaje o návštěvnosti původních stránek a současných internetových stránek za stejně dlouhý časový úsek. Praktickou část práce tvoří samotné nové internetové stránky na online serveru na adrese: Klíčová slova: CSS, CMS, Internetové stránky, MySQL, PHP, rezervační systém, SEO.

7 Abstract GAŽÁK, Roman. Project plan of web site with reservation system. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: pages. The thesis deals with the project plan of a website with booking system. The paper compares, through interviews, the opinions of hotel guests concerning the state of the website with the current requirements of internet presentation. Thus, the drawbacks of the current website are ascertained. The selected area of technology and system components is then compared using the method of comparison. From the results, a specific technology, such as the Drupal content management system and booking system AGreservations created for the system are selected. Using the method of graphic editing and programming, new website is designed. New website makes the administration for authorized users simpler. The design of the new website is partially based on the former website that failed to meet the quality requirements of current internet presentation. The content of the current website is acquired from MySQL database operating on the Apache server. The design is based on the use of HTML, CSS, PHP, Java and JavaScript languages. The internet presentation design is optimized for server search engines according to the rules of optimization for search engines. The website is also designed in compliance with accessibility. By comparison, the outputs from software tools determining the quality of the original and the new website are compared. Statistic data concerning the number of visits of the original and new website for the same time period are also compared. The practical part of the thesis consists of the new website at online server at: Keywords: CSS, CMS, Internet sites, MySQL, PHP, reservation system, SEO.

8 Obsah Úvod Teoreticko - metodologická část Vývojové prostředí Grafické formáty Programové vybavení pro úpravu grafických souborů Internet Systém správy obsahu Efektivní editace obsahu Rozšiřitelnost systému Drupal Joomla Wordpress Vzhled stránek grafika Jazykové verze Zabezpečení internetové prezentace Rezervační systém Metody Metoda rozhovoru Metoda komparace Metoda grafické počítačové editace Metoda počítačového programování Metoda SEO Analytická část Analýza odpovědí ubytovaných klientů Srovnání internetových stránek s konkurencí Analýza databázových systémů Analýza serverových řešení Značkovací a programovací jazyky Úprava fotografií před publikováním Systém správy obsahu Drupal Přenos Drupalu a jeho nastavení na lokálním počítači Rozvržení (Layout) veřejně přístupné části webové stránky Rezervační systém...60

9 2.2.5 Rezervační systém AGreservations Typy obsahu v rámci AGreservations Procesní úpravy rezervačního procesu Import a vytváření cizojazyčných překladů SEO - Optimalizace pro vyhledávače Funkce internetového vyhledávače Optimalizace a její metody Přístupnost webové prezentace Bezpečnost.76 3 Návrhová část Kontrola parametrů hostingu, přesměrování a přenos Drupalu Úpravy grafického výstupu SEO úpravy Zjednodušení správy obsahu Bezpečnost a řízení přístupové politiky správy obsahu.88 Závěr.89 Literatura.. 90 Seznam příloh...99 Závěrečná část - DVD s vytvořeným softwarovým kódem

10 Seznam tabulek Tabulka 1 - Jak jste se dozvěděli o našem podniku?...31 Tabulka 2 - Jakou formu jste zvolili pro rezervaci pobytu?...32 Tabulka 3 - Viděli jste naše internetové stránky na Tabulka 4 - Co Vám chybí na stránkách Tabulka 5 - Srovnání webových stránek s konkurenčními...34 Tabulka 6 - Srovnání databázových systémů MySQL a PostreSQL...36 Tabulka 7 - Srovnání možností serverových systémů Apache a Nginx...37 Tabulka 8 - Povinné moduly v rámci systému CMS Drupal verze Tabulka 9 - Nepovinné moduly v rámci systému CMS Drupal verze Tabulka 10 - Výsledek testu domény na

11 Seznam obrázků Obrázek 1 - Stávající grafický výstup, chybné rozvržení grafických a textových prvků...35 Obrázek 2 - Ukázka a pojmenování částí tabulky z databáze MySQL...37 Obrázek 3 - Administrace programem phpmyadmin v rámci databáze MySQL Obrázek 4 - Řádek tabulky databáze MySQL s popisem ikon a jejich funkcí...39 Obrázek 5 - Nabídka phpmyadmin menu v rámci MySQL, funkce import souboru...39 Obrázek 6 - Průběh komunikace mezi prohlížečem a WWW serverem...44 Obrázek 7 - Model vztahů hlavních komponent jádra Drupalu...51 Obrázek 8 - Typy modulů v Drupalu řady Obrázek 9 - Práva různých typů uživatelů v rámci CMS Drupal...55 Obrázek 10 - Datový tok v rámci CMS a tématu vzhledu (šablony vzhledu)...56 Obrázek 11 - Upravovaný kód souboru style.css, řádek 766 až Obrázek 12 - Návrh rozvržení grafické šablony veřejně přístupné části webové stránky...58 Obrázek 13 - Schéma rezervačního procesu u rezervační systému AGreservations...60 Obrázek 14 - Submodul Booking Calendar jako přehledný grafický výstup informací...62 Obrázek 15 - Pole typu obsahu Unit Type Category modulu AGreservations...63 Obrázek 16 - AGreservations, schéma typů obsahu a jejich souvztažnosti...63 Obrázek 17 - Úprava kódu šablony na řádku 266, 267, 274 v programu Notepad Obrázek 18 - Správné zobrazení webové stránky při vypnutí zobrazení obrázků...70 Obrázek 19 - Statistika pro z analytického nástroje AWFFull...74 Obrázek 20 - Přesměrování pomocí HTML funkcí REFRESH, zpráva o přesměrování...77 Obrázek 21 - Původní, chybné rozvržení grafických a textových prvků, Obrázek 22 - Nové rozvržení grafických a textových prvků je správné, Obrázek 23 - Statistika z AWFFull pro rok Obrázek 24 - Statistika z AWFFull pro rok

12 Slovník zkratek a pojmů: SEO (Search Engine Optimalization) - optimalizace pro vyhledávače je metodologie vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Hosting je výkonný počítač, který je neustále připojen k síti internet a o jeho provoz pečuje tým specialistů, který provozuje servery. Na tomto počítači jsou uloženy internetové stránky, dostupné všem návštěvníkům kdekoliv a v kteroukoli dobu. Doména je adresa, která po jejím napsání do příkazového řádku internetového prohlížeče, zobrazí soubory uložené na hostingovém počítači. Pokud nebyla adresa přidělena, nelze internetové stránky na síti internet zobrazit. Skriptovací jazyk je plnohodnotný programovací jazyk upravený tak, aby prohlížeč stíhal překládat a provádět skript v reálném čase. MySQL je označení pro relační databázový systém. MySQL je databázový systém, který je často uplatňován především ve webových aplikacích. Jedná se o otevřený a volně šiřitelný systém. PHP je původně skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. CMS je akronymem anglického Content Management Systém a do češtiny může být přeložen jako systém správy obsahu. Jedná se o software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu bez znalosti programovacího jazyka. WYSIWYG je akronymem anglického slovního spojení What You See Is What You Get, česky tedy co vidíš, to dostaneš. Umožňuje rychlejší tvorbu webových stránek, aniž by vyžadoval hlubší znalost jazyka HTML. Webmaster je osoba, která vytváří webové stránky, stará se o jejich správnou funkčnost a aktuálnost.

13 Úvod Zadáním diplomové práce bylo navrhnout internetové stránky s rezervačním systémem a docílit tím vyšší návštěvnosti stránek a současně zvýšit počet objednávek realizovaných přes internet na předchozí doménové adrese. Důvodem výběru tématu diplomové práce byla snaha zlepšit již naprosto nevyhovující internetové stránky zaměstnavatele. Znalost požadavků na internetovou prezentaci byla dána každodenní konfrontací s potřebami zákazníků v rámci konkrétního lázeňského zařízení. Z potřeb klientů logicky vyplynuly možné návrhy řešení, které byly aplikovány v rámci znalostí a dovedností zpracovatele práce. Zpracovatel získával znalosti pro tvorbu internetových stránek v průběhu let zejména samostudiem odborných publikací a přímo na internetu. Dílčí znalosti problematiky získal také studiem na VŠH. Samotné dovednosti byly získány přímo realizací několika internetových stránek již v minulosti. Stanoveno bylo několik následujících hypotéz: 1) Vhodnou úpravou designu lze zajistit korektní zobrazení webových stránek ve všech pěti nejpoužívanějších webových prohlížečích. 1) 2) Rozšířením textových informací o další dvě jazykové verze a uplatněním zásad optimalizace pro internetové vyhledávače, lze zvýšit návštěvnost stránek až o 100 procent. 2) 3) Navrhované úpravy internetových stránek povedou také ke zvýšení rezervací o 10 procent. 4) Aplikací systému správy obsahu lze výrazně zefektivnit obsluhu webových stránek. V zájmu naplnění cíle diplomové práce byla práce rozdělena do tří kapitol. V první části jsou uvedeny informace o celosvětové síti internet. Popsán je vznik a historie, význam a přínos tohoto fenoménu konce 20 století. Stručně je pojednáno o softwaru jako pojmu, jeho podkategorii OS, tedy otevřeném softwarovém zdroji, internetových stránkách, softwarových nástrojích určených pro tvorbu internetových stránek, standardech při tvorbě internetových stránek, pojmu internetového prohlížeče a jeho zastoupení jak v ČR, tak ve světě a názorech uznávaných odborníků na danou problematiku. Diplomant zde vyjadřuje také vlastní zkušenosti s problematikou. 1) StatCounter Global Stats, 5 Top Browsers (Worldwide) from Jan 2013 to Nov Dublin: StatCounter, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly bar> StatCounter Global Stats, 5 Top Browsers in Germany from Jan 2013 to Nov Dublin: StatCounter, 2013, [cit ]. Dostupné na internetu: <http://gs.statcounter.com/#browser-de-monthly bar> StatCounter Global Stats, 5 Top Browsers in Czech republic from Jan 2013 to Nov Dublin: StatCounter, 2013, [cit ]. Dostupné na internetu: <http://gs.statcounter.com/#browser-de-monthly bar> 2) Poznámka diplomanta, základní jazyková verze je v němčině, rozšířením se rozumí vytvoření anglické a německé jazykové verze. 13

14 Druhá část je zaměřena na zdůvodnění výběru zvolených metod a hlavních softwarových komponent při vytváření samotných internetových stránek. Analyticky je přistupováno ke konkrétním potřebám podniku a k využití současných možností, které nabízí svět informatiky. Postupně jsou uvedeny jednotlivé důležité komponenty, které byly analyzovány při tvorbě internetových stránek a jejich rezervačního systému. Popsán je význam výstavby stránek na lokalním disku, databáze MySQL, značkovacího jazyk CSS a jeho uplatnění při vytváření responzibilní grafické šablony, tak aby se stránky zobrazovaly přesně dle specifických požadavků a vzhled stránek byl shodný ve všech zásadních internetových prohlížečích. S jazykem CSS souvisí také použití jednotlivých grafických prvků jako například loga podniku, tématického pozadí, ceníků či doprovodných fotografií. V rámci zásad tvorby internetových stránek jsou uvedeny základní pravidla pro vytváření či úpravu grafických elementů, včetně použití příslušných formátů, jako formátu.jpg,.gif a.png. Pro manipulaci s grafickými prvky byl použit OS software GIMP. Značkovací jazyk HTML byl použit v rámci nasazení systému správy obsahu v již modulech jádra. Dále je přiblížena problematika tzv. optimalizace pro vyhledávače pro nejpoužívanější internetové vyhledávače jako např. Google.de nebo Seznam.cz. Search engine optimalization (dále jen SEO), je důležitá disciplína. Bez dodržení pravidel SEO, by stránky v dnešní době drtivou většinou uživatelů využívané vyhledávače, nemuseli vůbec najít. Nebo by se stránky nezobrazovali na předních stranách vyhledávačů. Uživatelé internetu dnes vyžadují webové stránky, které poskytují interaktivní přístup k informacím všeho druhu. Pro zákazníky hotelového průmyslu je výhodné rezervovat hotelový pokoj či místo v restauraci pomocí sítě internet. Šetří tak svůj čas, peníze i úsilí, oproti starším způsobům provádění objednávek. Současně také podnikatelské subjekty v hotelnictví, mohou pomocí informačních technologií, omezit své finanční výdaje a navíc díky síti internet inzerovat své služby prakticky celému světu. V současnosti lze pomocí dostupných softwarových nástrojů v rámci platformy otevřeného zdrojového kódu softwaru tzv. open source software vytvořit funkční internetové stránky s rezervačním systémem. Potenciální klient na svém monitoru může zhodnotit polohu hotelu na mapě, fotografie, audio a video prezentaci, textové informace, aktuální cenovou nabídku, zaslat svůj dotaz či provést přímo rezervaci. Konečně výraznou výhodou je aktuálnost dat a možnost okamžitého provedení rezervace spolu s doručením potvrzení o objednávce. Možnost pro provedení rezervace může být podmíněna zasláním či převodem finančních prostředků na účet hotelu nebo zadáním údajů o platební kartě. 14

15 V našem případě internetová prezentace zatím není napojena na rozhraní platebního systému pro přijímání finančních převodů a on-line provedená před-rezervace je také proto vždy až následně potvrzena recepcí. K výše uvedeným důvodům pro vytvoření rezervačního systému v rámci internetových stránek lázeňského zařízení lze přidat také důvody obchodně-prodejní. V rámci své prodejní politiky se podnik v minulosti orientoval jen na spolupráci se třemi zahraničními cestovními kancelářemi a zbývající kapacitu nabízel přímo na recepci. V případě nečekaného výpadku nasmlouvané kapacity ze strany třeba jen jedné cestovní kanceláře tak došlo k výraznému snížení obsazenosti a tím k finančním ztrátám z neposkytnutých lázeňských služeb. Webové stránky s rezervačním systémem společně s cíleným marketingem můžou negativní vliv výše zmíněného výpadku snížit. S pomocí rezervačního systému mohou klienti provést svou předrezervaci, na kterou jim bude do maximálně několika hodin odpovězeno. Společně s výhodnou cenovou nabídkou tzv. na poslední chvíli (last minute) a současného využití databáze hostů tak může dojít k úspěšnému oslovení klientů. Je vhodné zmínit, že v případě prodeje přes vlastní rezervační systém podnik nemusí odvádět finanční provizi zprostředkovateli. Náklady na zřízení vlastního internetového rezervačního systému jsou díky použití technologie open source software (dále jen OSS), česky otevřeného zdrojového kódu prakticky nulové. Výstavba nových webových stránek s rezervačním systémem by měla zvýšit jejich efektivitu. Konkrétně je žádoucí navýšit návštěvnost včetně navýšení celkového finančního objemu uskutečněných objednávek díky internetu. 15

16 1 Teoreticko - metodologická část 1.1 Vývojové prostředí Pro vývoj systémů a jejich plnění daty je nejvhodnější začít na tzv. lokálním počítači. Na něm lze systém detailně nastavit a na online server přenést až odladěný funkční projekt. Také před výstavbou systému na lokálním počítači je zásadní na základě dostupných možností vybrat vhodné technologie. Mezi rozšířenou technologii patří platforma LAMP. Akronym zkratky LAMP, tvoří jméno operačního systému Linux, webového serveru Apache, databázového systému MySQL a programovacího jazyka PHP. Posloupnost zkratky LAMP určuje klasický přístup pro vývoj a údržbu webových aplikací. Současně je alternativou také pro technologie, které nemají shodné komponenty. 3) Nespornou výhodou zůstává, že většina poskytovatelů služeb webového hostingu poskytuje výše jmenované služby, proto v budoucnu nemusí být překážkou změnit poskytovatele a použít znovu celý systém na jiném serveru. Linux či správně GNU/Linux je volně šiřitelný operační systém vyvinutý na principech unixových systémů. Jádro je víceuživatelské (přístup pro více uživatelů) a také proto je často používán zejména pro operace na serverech. 4) Apache HTTP Server je volně šiřitelný webový server s otevřeným kódem, dostupný na mnoha platformách. V případě Apache HTTP serveru se jedná o kód napsaný původně pro operační systém UNIX. Dnes ovšem funguje i pod ostatními operačními systémy jako například Windows 2000, Netware 5.x a OS/2. 5) MySQL je spolehlivý, rozšířený a volně dostupný databázový systém, který funguje na více než dvaceti platformách včetně operačního systému Linux, Windows, Mac OS nebo Solaris. 6) PHP je zkratkou anglického slovního spojení Hypertext Preprocesor. To lze do češtiny přeložit jako hypertextový preprocesor. Jedná se o volně šiřitelný skriptovací programovací jazyk, určený zejména pro dynamické internetové stránky. Samotné soubory s PHP kódem jsou uloženy na straně serveru, kde také PHP procesy probíhají. 7) 3) BROŽA, P.; BURANSKÝ, I. Programování www stránek pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, s. ISBN X 4) The Linux Foundation, What is Linux? San Francisco: The Linux Foundation, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <https://www.kernel.org/category/about.html> 5)The Apache Software Foundation, The Number One HTTP Server On The Internet. Los Angeles: The Apache Software Foundation, 2012 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://httpd.apache.org/> 6) Oracle Corporation and/or its affiliates. Redwood Shores : Oracle Corporation, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.mysql.com/why-mysql/> 7) The PHP Group, General Information [cit ]. Dostupné na internetu: <http://us2.php.net/manual/en/faq.general.php> 16

17 HTML je akronym pro Hypertext Markup Language, což lze do češtiny přeložit jako hypertextový značkovací jazyk. Jazyk je určen k vytvoření kódu pro zobrazení dat v internetovém prohlížeči. Kód slouží jako návod, který zobrazuje data na monitoru. HTML kód slouží k popisu webové stránky a prakticky je přesným a stručným vyjádření toho, co má být v prohlížeči zobrazeno. Prakticky umožnuje propojit oddělené informace jako například text či obrázky a umístit je na jednom místě. Jako každý značkovací jazyk má i HTML svou přesnou syntaxi, která se musí dodržovat. 8) CSS je značkovací jazyk, který slouží k formátování vzhledu internetových stránek. Uveřejněn byl v roce 1994 organizací W3C, která se zabývá prosazováním standardů na internetu. CSS je akronym pro anglickou složeninu Cascading Style Sheets, která může být do češtiny přeložena jako tabulky kaskádových stylů. Častější je ovšem použití slovního spojení kaskádové styly. Účelem CSS je oddělení samotného vzhledu od obsahu a struktury stránek. Jedná se vlastně o určení způsobu jak zobrazit stránky vytvořené v jazyce HTML, XHTML či XML. 9) Java je objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula firma Sun Microsystems v roce Pro upřesnění třeba napsat, že se nejedná o skripty, ale spíše o programové objekty vložené do webových stránek. Na základě jazyka Java fungují také programy mimo internet, například v mobilních telefonech a čipových kartách. Od roku 2007 je program volně šiřitelný jako OS. 10) JavaScript je programovací jazyk se syntaxí určený primárně pro internet a používaný zejména pro efektní grafické oživení internetových stránek. Vyvinul ho Brendan Eich pro firmu Netscape 2, která ho v roce 1995 zahrnula do verze prohlížeče Netscape2. Kód s JavaScriptem je nahrán a vykonáván na straně klienta, prakticky tedy v internetovém prohlížeči na kterém je závislý. Skripty se nemusí načítat vždy znovu což je žádoucí například pro efektivní dynamické stránky. Nedochází tedy ke kompilaci, ale k interpretaci jazyka. V praxi je možné integrovat JavaScript přímo do HTML kódu stránek nebo iniciovat externí soubor. 11) SQL je standardizovaný dotazovací jazyk, který se používá při manipulaci s daty v relačních databázích, tedy i v databázi MySQL. 8) BROŽA, P.; BURANNSKÝ, I. Programování www stránek pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, s. ISBN X 9) BOS, B., a kol. What is CSS?. W3.org, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/style/css/> 10) Oracle Corporation. What is Java technology and why do I need it? 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.java.com/en/download/faq/whatis_java.xml> 11) YOUNG, A. History of JavaScript: Part 1. DailyJS.com, 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://dailyjs.com/history-of-javascript.html > 17

18 1.2 Grafické formáty Pro výběr nejpoužívanějších grafických formátů je možné využít data získaná použitím metody kvantitativního výzkumu. Na základě zjištěných informací byly vybrány tři nejvíce rozšířené grafické formáty. JPEG (Joint Photographics Experts Group), GIF (Graphics Interchange Format) a PNG (Portable Network Graphics) patří mezi nejvíce používané formáty grafických souborů. V manipulaci s nimi lze dosáhnout nejvyšší komprese, to znamená úspory datového obsahu. GIF je nejstarší grafický formát vyvinutý firmou CompuServe v roce Jedná se o formát bezztrátový, může zobrazit v jednom rámci pouze 256 barev, ale umožňuje použití zcela průhledné barvy. Bezztrátovost komprese znamená, možnost ukládat soubor opakovaně pod označením koncovky.gif, kdy nedojde ke ztrátě kvality. Soubory formátu GIF jsou používány většinou na ikony, loga, tlačítka akcí a jiné grafické prvky. Navíc soubory GIF umožňují vytvářet animace. 12) JPEG formát je ztrátový, ale disponuje až 16,7 miliony barev. Pokud je potřeba použití celé barevné palety, například u fotografií, použije se většinou JPEG. Lidské oko po úpravách u fotografií přírody, živočichů, krajiny a podobně, nepozná snížení kvality. Označení JPG, či JPEG pro formát ovšem není přesné. Obrázky s příponou.jpeg nebo.jpg jsou ve skutečnosti ve formátu JFIF a ten využívá kompresní metodu JPEG. 13) PNG formát je bezztrátový, malý a nezávislý na platformě. Umožňuje zobrazit první náhled obrázku rychleji než GIF. Obrázky mohou mít bitovou hloubku až 48 bitů, to znamená vyšší kvalitu. Průhlednost obrázku (alfa kanál) může být regulována od úplné až k nulové. Obrázky se zobrazují ve správném kontrastu a jasu, nezávisle na zařízení, díky tzv. gama korekci. 14) Z výše uvedených informací vyplývá, že soubory ve formátu GIF je nejvhodnější použít například na grafické ovládací prvky nebo grafické prvky, které vytvářejí pozadí. Současně je nezbytné akceptovat ztrátu kvality při jejich zvětšování. Soubory ve formátu JPEG je vhodné použít na grafický výstup, který je detailně barevně vykreslen a má působit věrohodně. Jedná se například o fotografie objektů nebo osob v interiérech či krajině. Soubory ve formátu PNG je vhodné použít na grafické prvky, u kterých je nutné zachovat kvalitu i při jejich zvětšování. 12) POWELL, T.A. Web Design The Complete reference. Osborne/MCgraf, ISBN DUBOST, K. Draft - GIF or PNG. W3C, 2006 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/qa/tips/png-gif> 13) LILLEY, CH., JPEG JFIF. W3C, 2003 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/graphics/jpeg/> 14) LILLEY, CH., PNG (Portable Network Graphics) [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/graphics/png/> 18

19 1.2.1 Programové vybavení pro úpravu grafických souborů Vybrané grafické soubory v rámci internetových stránek bude nutné upravovat, proto je žádoucí krátce představit nezbytné programové vybavení. GIMP (GNU Manipulation Program) je freewarová alternativa k drahým profesionálním programům pro zpracování grafiky a fotografií. GIMP je dostupný zdarma včetně zdrojových kódů pod licencí GPL. Grafický editor původně vznikl v prostředí Linuxu, ale dnes existuje i pro verze Windows a Mac OS X. Program je přeložen také do češtiny. Nabízí množství funkcí pro zpracování obrázků či vytváření vlastních grafických prací. Mezi standardní nástroje patří možnost práce s vrstvami, cestami, grafické filtry, použití štětce, pera, tužky, razítka. Program akceptuje většinu ostatních grafických formátů, disponuje nápovědou a na internetu existuje komunita, která se tvorbou v programu zabývá. Lze pracovat i se soubory například z programu Adobe Photoshop. Program lze stáhnout na domovské adrese: 15) Při výstavbě webových stránek může být použit k úpravě grafických prvků jako je logo firmy, vytváření letáků nebo ruční úpravě fotografií. JPEG Resampler je software českého autora Ing. Davida Macka. Slouží k úpravě souborů v JPEG či JPG formátu resamplováním. Resamplováním se rozumí změnu velikosti fotografií ve formátu JPG. Cílovou velikost souborů lze nastavit jako rozlišení maximálních rozměrů, procentuelně z velikosti předlohy, velikost souboru. Aplikace rovněž umožňuje nastavit kvalitu výsledných fotografií. Pro jednotlivé soubory lze nastavit parametry individuálně. Tzn. individuálně zaostřit, rozmazat, vyřezat, vynechat obrázek. K použití resamplování se nabízí několik filtrů. Do obrázků lze přidat text a logo. Jedná se o jeden ze způsobů, jak ochránit svá autorská práva a posílit míru povědomí o webových stránkách. Program je freeware, lze ho stáhnout na 16) Ovládání aplikace je intuitivní a uživatel má na výběr ze tří jazykových verzí. 15) PROKOUDINE, A. a kol. GNU Image Manipulation Program. Gimp.org, 2012 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.gimp.org/> 16) MACEK, D. JPEG Resampler Macek.cc, 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://software.macek.cc/> 19

20 1.3 Internet Internetové stránky budou prezentovány celosvětově. Takovou možnost poskytuje technické řešení s názvem internet. Internet lze definovat jako celosvětový systém navzájem propojených sítí počítačů. Počítače mezi sebou komunikují pomocí TCP/IP protokolů. TCP znamená v angličtině Transmission Control Protocol což může být do češtiny volně přeloženo jako primární přenosový protokol. Úlohou protokolu TCP je spolehlivé doručení dat na bázi spojově orientovaného protokolu na transportní vrstvě. Zkratka IP znamená Internet Protocol což v češtině znamená protokol síťové vrstvy a umožnuje zejména síťovou adresaci, směrování a předávání datagramů. Součástí internet protokolu je také IP adress, tedy IP adresa. IP adresa jasně určuje síťové rozhraní, které je připojeno k internetu. Má číselný tvar v podobě čtyř řad čísel s tečkami mezi nimi, například: K jednoduššímu zapamatování IP adresy jsou používána tzv. doménová jména, příkladem může být např. Samotné slovo internet je složeninou latinského slova inter, které v češtině znamená mezi a anglického slova net, které česky označuje síť. 17) Velmi známou službou internetu je world wide web zkratkou WWW, což je systém informací tzv. webových stránek, které se zobrazují pomocí webového prohlížeče na monitorech počítačů a mobilních přístrojů. Jedná se o kombinaci textu, grafických elementů a multimediálních prvků, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. Technologie je založena na webovém prohlížeči, specifikaci pro URL (v době vzniku UDI), HTTP, HTML a vytvořil ji Brit Timothy John Berners-Lee v roce Služba byla spuštěna na tehdy největším evropském internetovém uzlu ve výzkumné instituci CERN v Ženevě. 18) Webové stránky byly v minulosti pouze statické tedy, každou stránku musel autor vytvořit a obsah zůstal bez zásahu autora do kódu nezměněn. Postupem času se zvyšovaly nároky na funkce stránek a vznikly dynamické stránky. 19) Dynamické stránky mohou měnit svůj obsah na základě akce, kterou spustí program na webovém serveru nebo prohlížeči návštěvníka stránek. Využívají k činnosti databázi a fungují na vyšším stupni interaktivity. V rámci dynamických webových stránek může být vytvořen také systém správy obsahu. 20) 17) LEINER, B. M. a kol. Brief History of the Internet, Ženeva: Internet Society, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-historyinternet> 18) BERNERS-LEE T., Biography, Cambridge: World Wide Web Foundation, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/people/berners-lee/> 19) BERNERS-LEE T., Answers for Young People, Cambridge: World Wide Web Foundation, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/people/berners-lee/kids.html> 20) SEDLÁČEK, J. Internet II. - Komerční využití. Praha: VŠE, s. ISBN

21 1.4 Systém správy obsahu Systém správy obsahu je softwarový nástroj, který umožnuje upravovat obsah internetových stránek bez znalosti značkovacích nebo programovacích jazyků. Pod správou obsahu oprávněným uživatelem si lze představit úpravu vlastního či cizího obsahu textů, fotografií, audio-vizuálních souborů či jednotlivých polí. Současně se může jednat také o pokročilejší správu, například o ovlivňování určitých funkcí webu v rámci správy podmínek akcí. Výše uvedené úpravy by měl oprávněný uživatel zvládnout v rámci obsluhy přehledného a intuitivního ovládaní systému. Takovou podmínku splňují některé CMS (Content Management Systems - Systémy Správy Obsahu), nazývané často také jako systémy redakční či publikační. Instalace a použití CMS obnáší další řadu výhod. 20) 1) Zásadní výhoda je možnost aktualizovat obsah nebo dokonce ovlivňovat v jednoduchém rozhraní některé funkce webu bez nutnosti přímo programovat. 2) Lze ušetřit finanční prostředky a neplatit tvůrci stránek či jinému programátoru pokud je třeba aktualizovat jen obsah. 3) Zkracuje se také reakční doba, správce šetří kromě financí také čas. 21) 4) Možnost aktualizovat nezávisle na aplikaci, díky použití webových prohlížečů, které jsou na většině zařízení s připojením k internetu. Aktualizovat je tedy možné i bez použití vlastního zařízení, tedy například na cestách. 22) 5) V budoucnu lze CMS rozšířit o další funkce, většinou jen jednoduchou instalací modulů. Pokud by vlastník prezentace žádal náročnější úpravu, existuje komunita uživatelů, samotných tvůrců a vývojářů komunity. Přesto, že se jedná o neplacené služby, jsou členové OS komunity vstřícní a v duchu její filosofie se snaží pomáhat druhým uživatelům. Pravidelně jsou vydávány tzv. patche česky záplaty kódu, poskytovány instrukce nezkušeným uživatelům a dle kritických připomínek vylepšován kód. 23) 6) V široké míře lze použít kvalitní CMS na většině serverů v rámci nabídky jejich služeb. To znamená, že uživatelé nemusí kvůli nasazení nového systému hledat také nového poskytovatele služeb webhostingu a navazujících služeb 20) LUKÁŠ, J. Co je Redakční systém? Supersvět.cz, 2005 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.supersvet.cz/view.php?cisloclanku= > 21) PROCHÁZKY, T. Jaký zvolit CMS, aby se snadno spravoval? Včeliště.cz, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.vceliste.cz/cms-pro-spravu-obsahu/> 22) LAJČIN, T. Open source software v podniku: Výhody a rizika. ICT manažér.cz, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.ictmanazer.cz/2013/03/open-source-software-v-podniku-vyhody-a-rizika/> 23) HEIJDEN, H. Designing Management Information Systems. Norfolk: Oxford, s. ISBN

22 Pokud zadavatel akceptuje obecné výhody použití CMS, je vhodné stanovit konkrétní penzum požadavků na jeho funkčnost. Použitím metody individuálního a standardizovaného rozhovoru lze konkretizovat požadavky na CMS Efektivní editace obsahu Efektivní editaci obsahu zajištuje tzv. WYSIWYG editor. Slovo WYSIWYG je zkratkou pro anglickou větu: What You See Is What You Get česky tedy Co vidíš, to dostáváš. Pomocí editoru lze vytvořit a upravovat obsah v přesně takové podobě v jaké bude na stránkách zobrazen. Editor umožnuje formátovat text, tabulky, přidat, upravit multimediální obsah (obrázky, audio-video soubory) a odkazy. 23) V rámci editace systémy nabízejí také samotnou správu struktury stránek. Konkrétně se jedná o možnost vytvořit, přejmenovat a smazat odkazy navigačních lišt. Řadit obsah se soubory dle různých kritérií (například typu obsahu, času vytvoření, názvu souboru, velikosti apod.) by mělo být možné také v přehledu s obsahem v samotném administračním rozhraní Rozšiřitelnost systému Architektura jádra CMS musí nabídnout možnosti pro rozšiřitelnost o nové funkce. V budoucnu, tak bude možné provést úpravy dle aktuálních požadavků, ať už formou instalace přídavných modulů nebo provedením dílčích úprav. Mezi žádané přídavné funkce patří: a) Galerie či fotogalerie, která se člení dle kritérií do podkategorií, poskytuje ovládací menu a zmenšeniny jsou efektně zvětšovány v náhledech s případným vodoznakem. b) Novinky jsou tématické aktuality zasílané v pravidelných intervalech návštěvníkům po jejich registraci k odběru. Aktuality se týkají také individuálně nastavitelných výstupů stránek v rámci funkce RSS výstupu. c) Ankety umožnují provést průzkum názorů na zásadní otázky, pomocí dotazů. Průzkum podává hodnotný výstup pro zpětnou vazbu na potenciální a stávající zákazníky. d) Sociální sítě. Provázání se sociálními sítěmi (např. Facebook či Twitter) je žádoucí díky jejich značnému rozšíření mezi uživateli. Prakticky se může jednat například o malý náhled na domovských stránkách na poslední komentáře sdílejících členů nebo ikony jejich profilů. e) Elektronický obchod a rezervační systém je vhodný pro provedení dílčí či úplné objednávky zboží nebo služeb zákazníkem. Po využití služeb elektronického obchodu či rezervačního systému není potřeba kontaktovat prodejce buď vůbec, nebo prodejce kontaktuje zákazníka jen omezeně. 24) 23) Moxiecode Systems AB. Home, Download. TinyMCE.com, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.tinymce.com/index.php> 24) VRÁNA, I.; RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praha: Grada, s. ISBN

23 V současné době existují prakticky jen tři systémy správy obsahu, které splňují výše uvedené požadavky. U všech tří CMS lze snadno editovat obsah pomocí WYSIWYG editoru a spravovat tak multimediální soubory. Umožnují pomocí internetového prohlížeče obsah také virtualizovat, to znamená, že správu může provádět více oprávněných uživatelů. Správcům systému je umožněno delegovat pravomoci, tedy různí uživatelé disponují různými právy a mohou jim být zpřístupněny různé části internetových stránek. Disponují také svými elektronickými obchody s rezervačním systémem. Všechny uvedené systémy mají otevřený zdrojový kód a proto je možné speciální funkce na míru vytvořit Drupal CMS Drupal vznikl v roce 2001 jako studentský projekt a jeho původním tvůrcem je holandský student Dries Buytaert. Drupal se vyznačuje flexibilním a bezpečným jádrem systému. Důkazem může být jeho použití například vládní organizací USA, Bílým Domem na adrese nebo vládní organizací zabývající se vesmírným výzkumem NASA na adrese 24) Joomla Systém správy obsahu Joomla byl uveřejněn v roce 2005 a vychází ze staršího redakčního systému Mambo. Slovo Joomla pochází z přepisu svahilského slova jumla, které je výrazem pro jeden celek a práci v jednom celku. Joomla zaujímá druhou pozici mezi nejvíce stahovanými a používanými systémy. Systém byl použit například pro výstavbu internetových stránek americké prestižní university Harvard. 25) Wordpress Vývoj CMS Wordpress sahá do roku 2001, kdy jej pod názvem b2, uveřejnil Michel Valdrighi. Programátoři Matt Mullenweg a Mike Little vylepšili concept a pod názvem Wordpress byl systém oficiálně uveřejněn v roce Původní myšlenka intuitivního blogového systemů se vyvinula až do plnohodnotného CMS. Wordpress zaujímá první pozici mezi nejvíce stahovanými a používanými CMS systémy. Mezi známé subjekty používající Wordpress pro své prezentace patří světoznámá obuvnická firma Baťa nebo americká medialní korporace The New York Times. 26) 24) BUYTAERT, D. a kol. History. Drupal.org, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://drupal.org/about/history> 25) HURLEY, D. a kol..about Joomla. Joomla.org, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.joomla.org/about-joomla.html> 26) RILEY, M. a kol. History.Wordpress.org, [cit ]. Dostupné na internetu: <http://codex.wordpress.org/history> 23

24 Dle účelu konkrétního zaměření webových stránek se odvíjí řada zásadních rozhodnutí, které musí jejich tvůrce učinit. Proto je vhodné věnovat zjištění požadavků zadavatele dostatečné množství času. Lze využít například metodu rozhovoru mezi zadavatelem a zhotovitelem. První zásadní otázkou zhotovitele by mělo být, jakého cíle chce realizací internetové prezentace zadavatel dosáhnout. Tvůrce by měl následně informovat o konkrétních funkcích, které by měly být obsaženy v technických možnostech i limitech. V obecné rovině lze napsat, že i malý projekt může být později rozšířen o další obsah, funkce, či přizpůsoben vyšší návštěvnosti. Softwarová jádra kvalitních systémů jsou na uvedená rozšíření koncipována. Obsah ve smyslu informační hodnoty by měl mít vazbu na zaměření projektu, být přehledný a čtivý. Trend uplatnění stručných, výstižných informací, doplněných o fotografie a audio-video soubory je evidentní. Žádoucí je informace přehledně strukturovat, aby se v nich uživatelé intuitivně orientovali a mohli jimi pohodlně procházet. Principiálně se tedy jedná o zobrazení správného obsahu na správném místě. 27) Vzhled stránek - grafika Trendem posledních let a současně doporučením při navrhování vzhledu internetových prezentací je oddělit výkonovou část od grafické. Výhoda striktního oddělení vzhledu od programové části spočívá v možnosti použít vlastně vytvořená či zakoupená témata. Témata vzhledu se jen umístí do příslušné složky a aktivují. Současně koncept oddělené vzhledu umožnuje zásadně měnit vzhled stránek jen pouhým přepnutím na jinou grafickou šablonu. Výše uvedené doporučení funguje i v případech kdy je požadováno zachovat stávající rozvržení podoby stránek. Konkrétně se může jednat o zachování původních grafických prvků pozadí, barvy, velikosti a fontu písma. Dalším kritériem kvality je shodné zobrazení stránek ve všech internetových prohlížečích. Výše uvedené je často označováno termínem responzibilní design. Vizuelní dojem je prvním aspektem, který návštěvník stránek vnímá. Proto by měli být pokud možno representativní, příjemné na pohled a přehledné. 28) Vizuelně je žádoucí koncipovat prezentaci ve tvarech, barvách a symbolech dané organizace (korporátní identita) či jednotlivce. Současně by, ale oči návštěvníků neměli být unavovány grafikou, která nectí zásady vizualizace na internetu. Typickou ukázkou mohou být stránky, které obsahují zejména textový obsah a po hodinách čtení světlých písmen na tmavém pozadí dochází k větší únavě očí. 29) 27) TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, s. ISBN ) GILLENWATER, Z. M., Examples of flexible layouts with CSS3 media queries,zomigi.com, 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://zomigi.com/blog/examples-of-flexible-layouts-with-css3-media-queries/> 29) ŽÁRA, J. a kol. Moderní počítačová grafika. 2.vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN

25 1.4.7 Jazykové verze Většina návštěvníků internetových stránek upřednostňuje webové prezentace ve svém mateřském jazyce, případně v dalším jazyce, kterému rozumí. Mezi deset nejpoužívanějších jazyků na internetu patří také angličtina a němčina. 28) Zásadní je proto empiricky zjistit kdo jsou naši současní návštěvníci internetových stránek a určit jaká jazyková skupina se novými návštěvníky ještě může stát, kde se ukrývá další potenciál pro nové zákazníky. Dle výsledků zjištění je žádoucí vytvořit případnou další jazykovou verzi. Vícejazyčné mutace se používají také v rámci administrativního rozhraní při správě obsahu oprávněnými administrátory. I správu obsahu tak můžou provádět různě jazykově vybavení správci Zabezpečení internetové prezentace a) zabezpečení lidského elementu Snaha by měla směřovat k uplatnění samotných technologií a pravidel obsluhy tak, aby bylo maximálně eliminováno rizikové chování uživatelů. Za uživatele lze považovat jak návštěvníky v rámci sítě internet, tak samotné uživatele s oprávněním ke správě obsahu. Vhodné je srozumitelné seznámení s pravidly bezpečného chování na internetu i mimo něj a obeznámení s riziky, která mohou nastat při nedodržení těchto zásad. Jedná se o zásady při volbě, uchovávání, zadávání či změně přístupových údajů. Dále o elementární pravidla ochrany před škodlivým softwarem (viry, spamy apod.) 29) b) technologické zabezpečení Technologickým zabezpečením se rozumí využití veškerého softwarového potenciálu k zamezení neoprávněného přístupu. Konkrétně se jedná o dodržení pravidel při psaní kódu jádra systému, přídavných modulů a souvisejících souborů. O bezpečně nastavenou samotnou databázi a přístup k ní, aktivovaných PHP direktiv. Cílem takového neoprávněného přístupů může být pokus získat citlivé informace o uživatelích. Např. detaily platebních karet nebo jména a kontaktní údaje. Takové informace mohou být později využity ke kriminální činnosti. Mohou sloužit jako prostředek vydírání majitelů databáze s osobními údaji. Mohou být postiženy přímo osoby, které osobní údaje poskytly, například vykradením bytu v době na kterou provedli rezervaci pobytu. 30) 28) Internet World Stats. Top Ten Languages Used in the Web [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.internetworldstats.com/stats7.htm> 29) BERÁNEK, J. Moderní řízení hotelového provozu. 5.vyd., Praha: MAG Consulting, s. ISBN ) BASTL, J.; BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. Praha: Grada, s. ISBN

26 1.4.9 Rezervační systém Vzhledem k zadání diplomové práce je u elektronického rezervačního systému žádoucí vysvětlit jeho význam a přiblížit základní požadavky. Již dle samotného názvu je zřejmé, že se jedná o systém, který pomáhá při uskutečnění prodeje služeb či zboží elektronickou cestou. V praxi se nejčastěji setkáme s jeho funkcí na internetových stránkách. Uživatel svou rezervaci uskutečňuje výběrem kalendářního období, typu položek, počtu položek či dalších kritérií, které konkrétní systém nabízí. Položky se tak dostávají do virtuálního nákupního košíku, který o nich většinou obsahuje také další upřesňující informace. Ty se mohou týkat například měny a ceny za jednotku, kategorie (včetně obrazového doprovodného materiálu), kapacity nebo časového vymezení. Dle zaměření a možností prodejce může být žádoucí nastavit systém pro zadávání informací o platebních kartách, včetně možnosti systém připravit na plnohodnotnou platební bránu. Po dokončení výběru všech povinných kritérií lze přejít k rekapitulaci rezervace. Třeba podotknout, že rezervační systém by měl umožnit návrat k předchozímu kroku či krokům, tak aby zákazník nemusel kvůli jedné chybě opakovat celý proces rezervace znovu od začátku. U rekapitulačního kroku, lze uvést další upřesňují informace, dle zaměření projektu subjektu. Nejčastěji se jedná o reklamační podmínky, platební podmínky nebo podmínky ve věci termínů pro rušení rezervace. 31) Po samotném odeslání kompletně vyplněné objednávky by mělo dojít k přeposlání kopie rezervačního formuláře na zákazníkem zadaný ový kontakt a současně prodejci. Kvalitní systémy nabízejí také možnost přeposlat výstupy objednávek na další adresy, například adresy vedoucích pracovníků. Sofistikovanější rezervační systémy mohou být přímo propojeny s manažerským, účetním, recepčním nebo skladovým systémem. Návazné systémy jsou po provedení objednávky iniciovány k reakci. V rámci recepčního systému může být automaticky vyznačena doba pobytu a počet objednaných typů pokojů. Skladový systému může zajistit automatickou expedici zboží a účetní systém po obdržení finančních prostředků na bankovní účet vystavit fakturu. Mezi přínosné funkce patří možnost editovat položky včetně kritérií jejich výběru (například minimální počet nocí, karty zákazníků včetně jejich objednávek, nastavovat různé slevy a sezónní ceny. 32) 31) GILL, A. What is AGreservations and what can it do for you?, Lübeck: AGreservations, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://agreservations.com/> 32) GILL, A. Brief introduction into setting up an Online Booking and Reservation System with Drupal and AGreservations, Lübeck: AGreservations, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://agreservations.com/online Reservation and Booking System Hotel reservations car rental> 26

27 1.5 Metody Metoda rozhovoru Při analýze stávajícího stavu internetových stránek bude jako první použita metoda rozhovoru. Metoda rozhovoru spočívá v kladení dotazů v rámci verbální komunikace tazatele a respondenta nebo skupiny respondentů. Metoda se skládá z několika typů rozhovorů, ale pro účely zkoumané problematiky se nejvíce osvědčil tzv. nestandardizovaný rozhovor. Na rozdíl od ostatních typů rozhovoru probíhá pružněji. Tazatel má předem připraven elementární okruh otázek, které bude klást. Obsah zůstává prakticky shodný, ale pozadí a způsob jejich pokládání se může mírně lišit dle momentálních okolností. Otázky je nezbytné připravit tak, aby přispěli k zodpovězení hypotézy výzkumu. Příprava otázek musí obsahovat tyto náležitosti: vymezení problematiky určení vzorku respondentů stanovení plánu rozhovoru formulaci okruhu otázek Nejdříve by měli být kladeny otázky obecného charakteru, kterými tazatel uvede respondenty do okruhu problematiky. Následně je možné položit otázky speciální a uprostřed rozhovoru otázky hlavní, které jsou předmětem zkoumání. Otázky osobní povahy, lze položit až na konci rozhovoru, protože jejich zodpovězení vyžaduje oboustrannou důvěru. 33) Metoda nestandardizovaného rozhovoru bude aplikována při zjišťování názorů na stávající webové stránky bez rezervačního systému. V prvním případě bude tazatelem zhotovitel nových internetových stránek a respondentem zadavatel. V druhém případě je sám zadavatel již tazatelem a respondenty jsou klienti podniku. Tazatel má relativně dostatek času a příležitostí pro vytvoření atmosféry vzájemné důvěry, protože průměrná doba pobytu respondentů v podniku je 14 nocí. Daří se mu proto získat rychle zpětnou vazbu a zajistit případné zlepšení. Otázky jsou pokládány v rámci pravidelného dotazování, na spokojenost se službami, které tazatel provádí v průběhu celého pobytu. V rámci dotazování jsou pokládány také čtyři následující otázky: a) Jak jste se dozvěděli o našem podniku? b) Jakou formu jste zvolili pro rezervaci pobytu? c) Viděli jste naše internetové stránky? d) Co Vám na našich webových stránkách chybí? 33) Švarcová, I. Základy pedagogiky pro učitelské studium. 1 vydání. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Praha: VŠCHT, ISBN

28 1.5.2 Metoda komparace Další metodou, která bude v práci použita, je metoda komparace. Jedná se o srovnávací metodu, kdy se jednotlivé a různé pozorované jevy analyzují a porovnávají. Prvním krokem v rámci srovnávání je definice objektů a druhým určení cílů komparace. Cílem komparace je vymezení okruhu vybraných prvků, které musí být racionálně zdůvodněny. Nesmí tedy docházet k situaci, kdy je záměrně nevhodným výběrem podporována nepravdivá teze. Komparace tedy musí být prováděna v podobném kontextu, tak aby bylo srovnáváno srovnatelné. Ideální variantou je v našem případě podřízení výběru prvků, jasně definovanému cíli, tzn. například vybrat podobné internetové prezentace, rezervační systémy a podobné systémy správy obsahu ke srovnání. Podobou je myšlena shoda ve většině znaků, ale současně existence rozdílu ve sledovaném znaku. 34) Jak již bylo výše v příkladu uvedeno, srovnávány budou internetové stránky konkurence a nejpoužívanější systémy správy obsahu. Výsledky srovnání budou nejdříve konfrontovány s požadavky zadavatele. Na základě výsledků srovnání budou doporučena opatření, na která bude zadavatel moci vyjádřit svůj názor. Při nalezení vzájemné shody může dojít k aplikaci konečných opatření Metoda grafické počítačové editace Metoda počítačové grafické editace je forma úpravy grafického vstupního formátu, pomocí výpočetní techniky. Úpravou se rozumí vytvoření, změna nebo vymazání souboru. Výpočetní technikou je myšleno jakékoli zařízení schopné pracovat s digitalizovanými soubory. Grafickými soubory mohou být například oskenované kreslené obrázky, digitální fotografie či programově vytvořené grafické prvky. Metoda bude v práci použita pro úpravu digitálně vytvořených fotografií a grafických prvků. 35) Metoda počítačového programování Programováním se rozumí proces navržení algoritmu a psaní samotného kódu počítačového programu. Většinou je kód bezprostředně doprovázen také testováním zdrojového kódu programu. V rámci zpracování tématu práce bude nezbytné používat značkovací i programovací jazyky pro úpravu grafického výstupu a dynamického. 36) 34) Cabada, L. a kol. Úvod do studia politické vědy. Praha: EUROLEX BOHEMIA, s. ISBN ) Žára, J. a kol. Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN ) Vacek, V.: Učebnice programování ATMEL s jádrem vyd. Praha: BEN - technická literatura, s. ISBN

29 1.5.5 Metoda SEO SEO je akronym pro anglickou slovní složeninu Search Engine Optimalization, kterou lze do češtiny přeložit jako optimalizace pro vyhledávací stroje. Metoda SEO bude proto v průběhu zpracování práce využita k analýze současného stavu internetové prezentace. Její použití by mělo odhalit také případné nedovolené optimalizační techniky. Dodržení zásad SEO je totiž zásadní pro zpracování a řazení webových stránek internetovými vyhledávači. 37) V rámci SEO bude analyzováno zastoupení a rozsah následujících parametrů: a) Zastoupení vyhledávacích serverů u cílových návštěvníků stránek. Bude zjišťována země, ze které návštěvníci přicházejí a určovány nejvíce používané internetové vyhledávače v oblasti. b) Přístupnost. Ověřována bude dostupnost stránek pro vyhledávací roboty a handicapované návštěvníky. c) Pozice na klíčová slova. Analyzována musí být existence a zastoupení klíčových slov a zjištěna jejich pozice ve vyhledávačích. d) Adresa URL. Musí být zodpovězena otázka vhodnosti názvu v URL adresách a správnost jejich tvaru. e) Vnitřní a zpětné odkazy. Bude zjištěna existence a kvalita odkazů směrujících ze stránek a na stránky. f) Robots.txt, meta tagy, nadpisy. Metodou SEO musí být ověřen výskyt a obsah uvedených souborů. ch) PageRank a S-rank. Bude ověřena hodnota popularity stránek u nejpoužívanějších internetových vyhledávačů. Odstranění případných chyb a implementace SEO pravidel přinese lepší dostupnost a možnost zpracovat informace vyhledávacím robotům. Současně se stránky začnou řadit na vyšší pozice v internetových vyhledávačích a přístupné budou i uživatelům s nějakou formou omezení. 38) Zodpovězení výše uvedených otázek by mělo poskytnout odpověď také na otázku, jestli je vhodné využít placenou část marketingu. 37) Bell, J. a kol. Academic Search Engine Optimization (ASEO): Optimizing Scholarly Literature for Google Scholar & Co. Toronto: University of Toronto Press, 2010 [cit ], s Dostupné na internetu: <http://www.sciplore.org/publications/2010-aseo--preprint.pdf> 38) Smička, R. Optimalizace pro vyhledávače SEO: Jak zvýšit návštěvnost webu, Dubany: Knihkupectví Jasmínka, 2004 [cit ], s Dostupné na internetu: <http://seo.jasminka.cz/seo-kniha.pdf> 29

30 V úvodní teoreticko metodologické části práce jsou krátce popsány jednotlivé technologické komponenty systému a uvedeny vybrané metody zkoumání. Definovány jsou zásadní pojmy týkající se technologie LAMP, které budou v celé práci skloňovány. Popsány jsou také typy nejrozšířenějších použitých grafických formátů. Úprava grafických souborů se provádí pomocí programového vybavení, které bylo vybráno v duchu filosofie otevřeného zdrojového kódu. Na další straně je vysvětlen pojem internet, krátce přiblíženy principy jeho fungování a široké možnosti, které uživatelům nabízí. Systému správy obsahu je pro jeho důležitost v návrhu internetových stránek určeno několik stran textu. CMS je softwarový nástroj, který umožnuje upravovat obsah internetových stránek bez znalosti značkovacích nebo programovacích jazyků. Umožnuje tak oprávněným uživatelům například z řad zaměstnanců nebo vedení podniku měnit obsah internetových stránek. Jedna stránka je věnována také charakteristice nejrozšířenějších systémů správy obsahu Wordpress, Joomla a Drupal. Vzhledem k zadání diplomové práce bylo u elektronického rezervačního systému nezbytné vysvětlit jeho význam, přiblížit základní požadavky a popsat principy fungování. Jak sám název napovídá, jedná o systém, který pomáhá při uskutečnění prodeje služeb či zboží elektronickou cestou v rámci CMS. Charakter a význam použití metody rozhovoru je popsán na další straně. Text vysvětluje proč a v jakých případech metodu použít, jak určit obsah otázek včetně jejich pořadí a za jakých okolností se dotazovat. Konkrétně jsou také uvedeny čtyři základní otázky, které budou pokládány. Na další straně je definována metoda komparace, která je založena na vymezení objektů a jejich srovnávání. Doporučeny jsou postupy pro správné vymezení objektů, tak aby bylo srovnáváno srovnatelné. Text také informuje o následujících krocích, které by měli zajistit přijetí úspěšných opatření. Metodě grafické počítačové editace a programování je věnováno několik odstavců. Definovány jsou samotné pojmy a vysvětlen důvod použití metod. Dále je vysvětlena úloha SEO metody. Bez použití SEO by stránky nemuseli návštěvníci v případě použití vyhledávacích serverů vůbec najít. 30

31 2 Analytická část 2.1 Analýza odpovědí ubytovaných klientů Při analýze stávajícího stavu internetových stránek byla použita metoda nestandardizovaného rozhovoru. Rozhovory s ubytovanými hosty provádělo vedení podniku od do Celkem bylo v období dotázáno 546 klientů. Tazatel měl relativně dostatek příležitostí pro vytvoření atmosféry vzájemné důvěry, protože průměrná doba pobytu respondentů v podniku je 14 nocí. Otázky byly pokládány v rámci pravidelného dotazování, na spokojenost se službami, které vedení u ubytovaných provádí v průběhu jejich celého pobytu. Cílem dotazování bylo zjistit procentuální zastoupení ubytovaných, kteří stávající webové stránky navštívili a využili jich k rezervaci. Objednat pobyt mohli pomocí ové adresy nebo telefonního čísla. Poslední otázka pak směřovala na nedostatky stránek a klienti většinou současně podávali návrhy na zlepšení. 39) Tabulka 1 - Jak jste se dozvěděli o našem podniku? Otázka č. 1: Jak jste se dozvěděli o našem podniku? č. Název zdroje, který informoval o existenci podniku Procentuální zastoupení (%) 1 CK nebo CA 56,0 % 2 Doporučení od přátel/známých 30,0 % 3 Internet 11,0 % 4 Při návštěvě Františkových Lázní 3,0 % Zdroj: vlastní zpracování Na první otázku 56 % dotázaných odpovědělo, že se o podniku dozvěděli v cestovní kanceláři nebo cestovní agentuře. Význam cestovních kanceláří (dále jen CK) a cestovních agentur (dále jen CA) se v průběhu let snižuje ve prospěch osobních doporučení. Doporučení od přátel nebo známých dostalo 30 % ubytovaných a přímo při návštěvě města se o podniku dozvědělo 3 % dotázaných. Internetové zdroje tvoří druhou nejmenší část, konkrétně 11 %, přestože, oproti minulosti zaznamenali mírné navýšení. 39) Přílohu tvoří potvrzená statistická tabulka vedení podniku Lázeňského domu Erika s.r.o. 31

32 Tabulka 2 - Jakou formu jste zvolili pro rezervaci pobytu? Otázka č. 2: Jakou formu jste zvolili pro rezervaci pobytu? č. Název zdroje rezervace/jak bylo rezervováno Procentuální zastoupení (%) 1 CK nebo CA 54,0 % 2 Telefon 26,5 % 3 6,5 % 4 Telefon (tel. číslo z internetu) 7,5 % 5 ( adresa z internetu) 3,5 % 6 Osobní 2,0 % Zdroj: vlastní zpracování Druhá otázka se týkala formy, jakou ubytovaní zvolili při rezervaci podniku. Většina dotázaných, tedy 54 % rezervovalo v cestovní kanceláři nebo cestovní agentuře. Telefonicky objednalo pobyt 23,5 % a pomocí u 6,5 % respondentů. V této skupině jsou klienti, kteří se o podniku dozvěděli na doporučení přátel a známých, při návštěvě města nebo při návštěvě CK a CA a jejich služeb potom nevyužili. Další skupinu tvoří hosté, kteří objednali pobyt telefonicky 7,5 % nebo em 3,5 %, ale o podniku se dozvěděli z internetu. Nejmenší část s 2 % zaujímají hosté, kteří pobyt rezervovali osobně přímo na recepci. Tabulka 3 - Viděli jste naše internetové stránky na Otázka č. 3: Viděli jste naše internetové stránky na 1 Ne, neviděl jsem internetové stránky 93 % 2 Ano, viděl jsem internetové stránky 7 % Zdroj: vlastní zpracování Třetí otázkou se vedení respondentů tázalo na to, jestli vůbec viděli současné internetové stránky. Stránky neviděla většina respondentů, konkrétně 93 % a viděla je pouze menšina, tzn. 7 % dotázaných. Z hodnoty 7 % jasně vyplývá, že 4 % klientů (11 % minus 7 % je rovno 4 %) se dozvědělo o podniku také z jiných internetových zdrojů než z jeho vlastních internetových stránek. Mezi takové zdroje mohou patřit například informace na portálech, prezentacích CK a CA. 32

33 Tabulka 4 - Co Vám chybí na stránkách Otázka č. 4: Co Vám chybí na stránkách 1 Nic 55 % 2 Kontaktní formulář 29 % 3 Rezervační formulář 9 % 4 Více fotografií 4,5 % 5 Jazyková mutace 2,5 % Zdroj: vlastní zpracování Čtvrtá otázka se týkala doplňujících návrhů k současným internetovým stránkám pro klienty, kteří stránky navštívili. 55 % respondentů odpovědělo, že jim na stránkách nic nechybí. Část z respondentů ovšem internetový prohlížeč přímo neovládala. Vzhledem k jejich pokročilému věku jim internetovou prezentaci podniku na počítači ukazoval známý nebo rodinný příslušník. 29 % odpovědí navrhovalo implementovat do internetových stránek kontaktní formulář a 9 % rezervační systém. Použití kontaktního formuláře je rozšířenou formou komunikace zejména mezi klienty, kteří nemají vlastní ovou schránku nebo ji nemohou momentálně použít. Sofistikované kontaktní formuláře navíc dokážou odeslat potvrzující kopii zprávy současně zpracovateli i odesílateli. Uvedení více fotografií z prostředí lázeňského domu a jeho bezprostředního okolí žádalo 4,5 % respondentů. Někteří poukázali na příliš malé obrázky nebo absenci funkce pro jejich zvětšení. Rozšířit internetové stránky o další jazykovou verzi pak požadovalo 2,5 % respondentů. Většinou se jednalo o hosty žijící trvale ve Spolkové republice Německo, původem z bývalých zemí Sovětského svazu. Další část tvořili ubytovaní hosté z ostatních evropských států, kteří požadovali alespoň anglickou jazykovou mutaci. Několik ubytovaných z České republiky a Slovenska požadovalo také českou jazykovou verzi. 33

34 2.1.1 Srovnání internetových stránek s konkurencí Tabulka 5 - Srovnání webových stránek s konkurenčními stránkami Parametr (funkce) 0 (min.) až 5 (max.) 0 (min.) až 5 (max.) 0 (min.) až 5 (max.) 1 Grafika vzhled dojem Grafika responzibilní design Informační hodnota (kvalita a počet slov) Jazykové mutace (jedna mutace=1 bod) Sociální sítě Kontaktní formulář Přístupnost Síla webu 40) Celkem bodů Zdroj: vlastní zpracování Výše uvedená tabulka porovnává jednotlivé parametry internetových stránek konkurenčních lázeňských domů s webovou prezentací Na základě mnoha vlastních průzkumů a dlouholetého sledování byly vybrány právě uvedené a nejvíce podobné podniky. První hodnocený parametr se týká vzhledu prezentace, tedy prvního dojmu, který získává návštěvník při zobrazení stránky. Současný stav není uspokojivý a svědčí o tom také pouze dva získané body. 40) Webový servis Company s.r.o., Síla webu [cit ]. Dostupné na internetu: <http://seo-servis.cz/power-sila-stranky/> 34

35 Druhý hodnocený parametr porovnává responzibilní grafický výstup. Na níže uvedeném obrázku je zřejmý výsledek stávající chybně nakódované grafické šablony. Hlavička s tématickými obrázky je zarovnána do leva současně s hlavním navigačním menu. Text článku se ovšem zobrazuje uprostřed a vytváří tak disproporční rozdíl a neestetický výsledek. Grafický výstup se zobrazuje chybně u tří z pěti nejvíce používaných internetových prohlížečů, konkrétně u prohlížeče Google Chrome, Safari a Opera. Jen prohlížeč Internet Explorer a Mozilla Firefox, zobrazují internetové stránky korektně a obsah je tedy zarovnán do středu stránek. Konkurenční webové prezentace se zobrazují správně ve všech výše uvedených internetových prohlížečích. Obrázek 1 - Stávající grafický výstup, chybné rozvržení grafických a textových prvků Zdroj: vlastní zpracování, okopírovaná obrazovka domény Třetím parametrem je počet a kvalita slov, respektive použitých slovních spojení. O jeden bod více dostala jen jedna konkurenční prezentace a druhá obdržela shodný počet bodů. Současná prezentace má pouze jednu jazykovou mutaci. Konkurence nabízí dvě a tři jazykové verze. Sílu odkazů na sociální sítě nebo dokonce informačních výstupů z nich podcenily všechny tři webové prezentace. Žádná z prezentací neobsahuje odkaz na vlastní profil umístěný na sociální síti. Prezentace na doménové adrese dosáhla na tři body za kvalitně provedený kontaktní formulář, který se v sekci rezervací váže ke konkrétnímu balíčku služeb. Prezentace na doménové adrese má jen jednoduše zpracovaný formulář, který dostal dva body. Stávající prezentace na adrese neobsahuje žádný kontaktní formulář a proto obdržela nula bodů. Přístupnost pro roboty vyhledávacích serverů a handicapované návštěvníky není na dobré úrovni u žádné z prezentací. Parametr s názvem síla webu, je výstupem hodnocení několika faktorů z analytického nástroje firmy Webový servis Company s.r.o. Nutno doplnit, že žádná z hodnocených stránek nedosáhla v žádném parametru maximálních hodnot. Prostor pro zlepšení je tedy značný. 35

36 2.1.2 Analýza databázových systémů V rámci požadavků na výstavbu internetových stránek s rezervačním systémem je jisté, že budeme potřebovat CMS. Všechny tři nejpoužívanější a pro účely návrhu přípustné CMS vyžadují ve své specifikaci nároků nasazení databáze. Databáze má klíčovou úlohu při spojení dat v rámci CMS a internetovou aplikací, musí být vždy jedna a společná. DB systémy umožňují přistupovat k uloženým datům a manipulovat s nimi. Pro všechny systémy lze využít databázový systém MySQL a pro dva systémy také PostgreSQL. Zjištění nejvhodnějšího řešení pro použití je zásadní, protože reimport dat do jiného databázového systému by v budoucnu mohl přinést mnohem větší ztrátu času a úsilí než jen porovnání testů. 41) Tabulka 6 - Srovnání databázových systémů MySQL a PostreSQL MySQL PostreSQL č. požadavek na DB systém /počet bodů /počet bodů 1 Použitelnost ve všech vybraných CMS Serverová podpora OS Linux a Windows Serverová podpora Apache Rychlost při běžných operacích Rychlost při náročných operacích Import a export DB v komprimované formě Oblíbenost - počet instalovaných DB Uživatelský manuál Open source software Grafický klient externí 1 1 Celkem bodů Zdroj: vlastní zpracování Obecně lze napsat, že oba srovnávané databázové systémy patří mezi kvalitní produkty, ale DB MySQL za daných okolností více vyhovuje momentálním požadavkům a získal vyšší počet bodů. Pokud by v budoucnu bylo nezbytné přejít na DB systém PostreSQL, lze tak učinit v případě CMS Drupal a novější verze CMS Joomla. 42) 41) Schumacher, R.; Lentz, A. Dispelling the Myths, Oracle Corporation [cit ]. Dostupné na internetu: <web.archive.org/web/ /http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/dispelling-themyths.html> 42) Schumacher, R.; Carter, G. Comparing MySQL and Postgres 9.0 Replication. TheServerSide.com 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.theserverside.com/feature/comparing-mysql-and-postgres-90-replication> 36

37 Databáze MySQL Základem informačních systémů je vždy virtuální prostor, do kterého se ukládají všechny potřebné informace. Odborně se tento prostor nazývá databáze. Databáze je definována jako datová základna, určitá uspořádaná množina dat (informací), uložených na paměťovém médiu. Součást databáze tvoří i softwarový prostředek, který umožňuje přistupovat k uloženým datům a manipulovat s nimi. Odborný název pro takový software v češtině je: systém řízení báze dat (SŘBD). Obecně je proto jako databáze vnímám software (SŘBD) a samotná data současně. 43) Vizuelně jsou data uspořádána do tabulek v rámci tzv. relačního modelu dat. Tabulky obsahují údaje o určeném druhu objektů. Každá tabulka má jméno, které je v rámci celé databáze jednoznačným identifikátorem. Příkladem může být tabulka s osobními údaji zákazníků, kteří provedli rezervaci. Sloupce tabulky se odborně nazývají atributy či položky". Řádky se nazývají záznamy. Obrázek 2 - Ukázka a pojmenování částí tabulky z databáze MySQL Zdroj: vlastní zpracování, okopírovaná obrazovka výstupu z databáze MySQL Pro jednoduchou orientaci jsou části tabulek pojmenovány. Každý sloupec má proto jménonázev. Jeho jméno je použito, pokud je volán obsah nějakého atributu a není volán celý záznam. Názvy atributů jsou uvedeny v tabulce konkrétně jako order_id nebo primary_ . Atributem přímo je například celé číslo 5 v prvním sloupci a řádku nebo adresa v prvním řádku a šestém sloupci. 44) 43) SCHUMACHER, R.; LENTZ, A. Dispelling the Myths, Oracle Corporation [cit ]. Dostupné na internetu: <web.archive.org/web/ /http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/dispelling-themyths.html> 44) KOSEK, J. Php-tvorba interaktivních internetových aplikací. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

38 Softwarový produkt MySQL vznikl v roce 1996 a vytvořila jej švédská firma TcX. Jedná se o multiplatformní software, což znamená, že je spustitelný pod více než jednou platformou. Platformou se rozumí softwarová a hardwarová kombinace, nezbytná pro chod softwarového produktu. V současnosti technologii MySQL využívají známé a úspěšné organizace jako Google, Facebook či Adobe pro jejich webové stánky, manažerské systémy či přímo jako součást jejich produktů. 45) Pro uživatelsky přívětivou správu obsahu databáze MySQL je vhodný program phpmyadmin napsaný v jazyce PHP a distribuovaný v rámci licence GNU jako OSS (open source software). PhpMyAdmin umožnuje vytvořit, importovat a odstranit databázi, vytvořit, importovat, upravit a odstranit tabulky, zadávat SQL příkazy, řídit vztahy, indexy, spravovat práva uživatele, přístupy a klíče. Dokáže data exportovat v celé řadě formátů včetně provedení jejich komprese do formátu ZIP, GZip a BZip2. Export dat ve formátu SQL, který slouží například pro zálohování celé databáze nebo jen vybraných tabulek a případné kopírování do jiné databáze. Software se k databázi připojuje pomocí uživatelského rozhraní přes internet, ale uživatel má přesto možnost vykonat SQL požadavky přímo. Disponuje funkcí vyhledávání v celé databázi nebo její definované části. Pro vytváření přehledů, statistik nebo manažerské řízení slouží export dat v rozšířených formátech jako je.doc (program Word),.XLS (program Excel), XML,.PDF (program Adobe Reader),.ODT (aplikace OpenOffice), LaTeX a dalších. Přínosnou funkcí je také transformace uložených dat do jiného formátu pomocí nastavení předdefinovaných funkcí. Lze tak zobrazit BLOB-data jako obrázek nebo hyperlinkový odkaz. Komunita programátorů a uživatelů poskytuje také neplacenou podporu v případě dotazů spojených s užíváním softwaru. 46) Obrázek 3 - Administrace programem phpmyadmin v rámci databáze MySQL Zdroj: vlastní zpracování, okopírovaná obrazovka výstupu z databáze MySQL 45) Oracle Corporation and/or its affiliates. Why MySQL? Redwood Shores: Oracle Corporation, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.mysql.com/why-mysql/> 46) DELISLE, M. a kol. Bringing MySQL to the web.phpmyadmin.net [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php> 38

39 Vzhledem k zaměření stránek budeme potřebovat vzájemně propojit údaje a dynamicky sestavovat výpisy položek. Elementární znalost fungování databáze je užitečná například pokud chceme vědět proč, jaká data, v jakém objemu, kam a kdy jednotlivý modul či jeho část zapisuje. Informace mohou pomoci pro detailnější pochopení funkce modulu, celého systému správy obsahu a při řešení případných problémů. Konkrétním případem může být chyba, která způsobí přeplnění databáze MySQL nad povolený kapacitní limit. Při pokusu o přihlášení do administrativní části systému správy obsahu Drupal se zobrazí chybová hláška a do administrace systému se správce nedostane. K nežádoucímu přeplňování tabulky může dojít chybou vývojáře některého s modulů nebo chybným nastavením v rámci CMS přímo uživatelem administrátorem. Řešením je vymazat nepotřebná data přímo v administraci phpmyadmin u databáze MySQL v konkrétním řádku a sloupci tabulky. Viz. obrázek níže, kdy po kliknutí na ikonu odpadkového koše dojde k vyprázdnění dat z tabulky cache_metatag Obrázek 4 - Řádek tabulky databáze MySQL s popisem ikon a jejich funkcí Zdroj: vlastní zpracování, okopírovaná obrazovka výstupu z databáze MySQL V samotné administraci Drupalu je zbytečné opakovaně a zdlouhavě nastavovat parametry jednotlivých i modulů, pokud chceme data použít ve shodné podobě, jen u jiné databáze. Například pokud je na dalším projektu (jiné doméně) žádoucí použít stejné funkce u stejného modulu, je cílený export a import přímo z databáze jednoduší a rychlejší. Obrázek 5 - Nabídka phpmyadmin menu v rámci MySQL, funkce import souboru Zdroj: vlastní zpracování, okopírovaná obrazovka výstupu z databáze MySQL 39

40 2.1.3 Analýza serverových řešení Pro fungování internetových stránek na celosvětové síti je nezbytné nastavit server. Server je počítač, který poskytuje návštěvníkům stránek služby. Služby mohou fungovat lokálně nebo v rámci sítě. K již vybranému databázovému systému MySQL je možné zvolit serverové řešení Apache nebo Nginx. 47) Oba serverové systémy také podporují funkci všech tří systémů správy obsahu, které jsou zařazeny do výběru. Pro určení správného serverového zařízení je nezbytné znát zaměření internetové prezentace a všechny požadavky na její funkce. Tabulka 7 - Srovnání možností serverových systémů Apache a Nginx č. Požadavky na serverový systém Apache /počet bodů (5 bodů max.) Nginx /počet bodů (5 bodů max.) 1 Použitelnost ve všech vybraných CMS Serverová podpora OS UNIX/Linux, OS X, 5 5 Windows 3 Funkce spektrum Rychlost při běžné zátěži Rychlost při náročných operacích htaccess (zápis do souboru) Rewrite pravidla přepisu Oblíbenost zastoupení Uživatelský manuál Open source software 1 1 Celkem bodů Zdroj: vlastní zpracování Nginx je vyvinut zejména pro dosažení vysokého výkonu při relativně nízkých nárocích na využití paměti. Uplatnění nachází například při spouštění streamovaného (kontinuálního vysílání) videa. Oba serverové systémy jsou použitelné pro účely nasazení společně s databází MySQL. Pro vybranou prezentaci internetových stránek s rezervačním softwarem více vyhovuje serverové řešení Apache. Nabízí totiž větší spektrum nastavitelných funkcí například v rámci zápisu do souboru.htaccess. Na většině serverů funguje Apache ve spojení s operačním systémem Linux. 48) 47) TANNENBAUM, M. Web server. Drupal.org, 2012 [cit ] Dostupné na internetu: <https://drupal.org/requirements/webserver> 48) WILLIAMS, J. Apache vs Nginx: Web Server Performance Deathmatch [cit ] Dostupné na internetu: <http://joeandmotorboat.com/2008/02/28/apache-vs-nginx-web-server-performance-deathmatch/> 40

41 XAMPP Vybrané databázové, serverové a programové komponenty jsou označovány jako technologie LAMP. Akronym je označením pro operační systém Linux, server Apache, databázový systém MySQL a programovací jazyk PHP. V případě nasazení již předem konfigurovaného balíčku XAMPP lze ušetřit úsilí i čas spojené s nastavováním komponent jednotlivě. Balíček XAMPP je akronymem pro symbol X, Apache HTTP server, MySQL, PHP a Perl. Písmenem X je v angličtině myšleno slovo "cross", česky napříč a lze jej chápat jako označení technologie, která funguje napříč platformami. Slovo Perl je jméno programovacího jazyka a ostatní pojmy již byly vysvětleny výše v rámci popisu LAMP platformy. Kromě LAMP produktů obsahuje také program pro pohodlnou administrativu databáze phpmyadmin, program FileZilla FTP Server pro přenos souborů v rámci protokolu přenosu FTP (File Transfer Protocol), kontrolní panel pro aktivaci funkcí serveru na lokálním počítači XAMPP Control Panel, interprety pro jazyky PHP a Perl. Celý komprimovaný soubor s podsložkami lze stáhnout na www adrese: 51) Pro svůj chod využívá Apache HTTP server port 80. Tento port je někdy využíván také jinými programy jako např. službou Skype. V takovém případě bude server Apache hlásit port 80 jako obsazený a pro úspěšné spuštění serveru je proto nutné další programy na portu 80 vypnout. Samotné zobrazení výsledků při práci na lokálním počítači lze realizovat na webovém prohlížeči stejně jako v případě připojení k online serveru. 52) Při práci v rámci lokálního serveru lze doporučit provádět kontrolu správného zobrazení a funkcí webových stránek v několika nejrozšířenějších prohlížečích a chybu pro daný prohlížeč identifikovat. Prohlížeče totiž některé části stránky ve značkovacích jazycích mohou zobrazit jinak. Jedná se zejména o problém podpory zobrazení jazyka HTML a CSS prohlížeči. Zastoupení nejrozšířenějších webových prohlížečů v Německu a celosvětově od do je následující. Firefox má největší podíl na trhu v Německu ve výši 43,31% a celosvětově ho používá 20,43% uživatelů. Druhou pozici zaujímá prohlížeč Google Chrome s 21,74 % a celosvětově první příčku s 39,14%. Internet Explorer je na třetím místě v Německu s 21,27% a druhé příčce 28,83% celosvětově. Safari používá 7,16 % a celosvětově 8,27% uživatelů. První pětku uzavírá Opera, která dosáhla na 2,24% a celosvětově na 1,2% tržního podílu. 53) 51) Ridruejo, D.L. XAMPP, Alameda: Apache Friends [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.apachefriends.org/en/xampp.html> 52) Grimmer, L. Interview with Kai 'Oswald' Seidler from the XAMPP project. Oracle Corporation, 2006 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://dev.mysql.com/tech-resources/interviews/kai-seidler-xampp.html> 53) StatCounter. 5 Top Browsers in Germany from October 2012 to October Dublin: StatCounter, 2013, [cit ]. Dostupné na internetu: <http://gs.statcounter.com/#browser-de-monthly bar> 41

42 2.1.4 Značkovací a programovací jazyky PHP - hypertextový preprocesor Pro tvorbu interaktivních internetových stránek v rámci CMS je optimální použití jazyka PHP. Zkratka PHP je původně rekurzivní zkratkou pro Personal Home Page, v češtině tedy osobní domácí stránky. Později se pod rekurzivní zkratkou PHP začalo používat slovního spojení Hypertext Preprocesor. Anglické slovní spojení je do češtiny možné přeložit jako Hypertextový preprocesor. PHP je původně skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, mezi značky <?php a?>. PHP skripty jsou prováděny na straně serveru a k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. Uživatel webových stránek nemá k dispozici zdrojové kódy skriptů, jako např. u JavaScriptu. Výhodou je obrana proti nelegálnímu kopírování cizího autorského díla. Webové stránky budou na PHP z velké části založeny. Jedná se například o navigaci při vyplňování formuláře a jeho odesílání. PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez úprav na mnoha různých operačních systémech. Výsledkem fungování PHP skriptu je HTML dokument, který umí zobrazit každý internetový prohlížeč. PHP je nezávislé i na platformě serveru, může fungovat pod libovolným internetovým serverem pracujícím v operačním systému Windows nebo Unix. Programovací jazyk PHP byl vytvořen přesně pro psaní skriptů aplikovatelných do HTML stránek, jeho použití je jasné a intuitivní. Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro zpracování textu, grafiky, práci se soubory a přístup k většině databázových systémů. Například k vybranému MySQL, dále PostgreSQL, ODBC, Oracle a MSSQL. PHP podporuje celou řadu internetových protokolů jako HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3 a LDAP. Skriptovací jazyk PHP umožňuje vývoj různorodého druhu aplikací, počínaje jednoduchým počítadlem přístupů a konče tvorbou podnikového informačního systému v prostředí Intranetu či Extranetu. Široké možnosti použití PHP ještě umocňuje důsledná integrace s mnoha serverovými systémy včetně Apache nebo Nginx. Bez systému jako PHP by dnes nemohly pracovat virtuální obchodní domy nebo např. obchodní rejstřík na internetu. PHP je volně dostupné v rámci OSS licence a soubor lze stáhnout na adrese 49) Vhodným serverem pro skriptovací jazyk PHP je Apache, ale PHP funguje i na jiných serverech. Apache je ovšem pro PHP přímo uzpůsoben a vznikl na stejné bázi. 50) 49) KOSEK, J. Php-tvorba interaktivních internetových aplikací. Praha: Grada Publishing, s. ISBN ) The PHP Group. Database issues [cit ]. Dostupné na internetu: <http://us2.php.net/manual/en/faq.databases.php#faq.databases.shared-mysql> 42

43 CSS Značkovací jazyk CSS slouží k formátování vzhledu internetových stránek. Uveřejněn byl v roce 1994 organizací W3C, která se zabývá prosazováním standardů na internetu. 54) CSS je akronym pro anglickou složeninu Cascading Style Sheets, která může být do češtiny přeložena jako tabulky kaskádových stylů. Častější je ovšem použití slovního spojení kaskádové styly. Účelem CSS je oddělení samotného vzhledu od obsahu a struktury stránek. Jedná se o určení způsobu jak zobrazit stránky vytvořené v jazyce HTML, XHTML či XML. Výsledkem aplikace CSS je snadnější přístup a udržovatelnost webových stránek. V praxi pro drobnou změnu není nutné měnit přímo část souboru s daty, ale stačí změnit vlastnost jen v jedné grafické šabloně s koncovkou.css. Grafická šablona je připojena k souborům ve formátu HTML a proto, se každá změna v šabloně, projeví také ve všech souborech v HTML. 55) Vývoj v rámci jazyka je relativně jednoduchý a současně má jazyk řadu výhod, které šetří vývojáři čas a úsilí. Lze použít například funkci dědičnosti vlastnosti elementů. Což znamená, že lze vytvořit hlavní kód pro celou část stránek a k němu další předpis, ve kterém definovat jen rozdílně vykreslené vlastnosti. Odlišně zobrazené vlastnosti lze poté určit jen konkrétnímu prohlížeči. Vlastnost může být měněna v rámci CSS také pomocí objektově orientovaného jazyka Javascriptu. 56) Ve vazbě na výstupním zařízení lze nastavit několik kaskádových stylů pro jeden soubor, což lze využít například pro tisk souboru nebo pro zobrazení na mobilním zařízení. Současně je možné navrhnout rozdílné rozvržení veřejně přístupné části a administrační (neveřejné) části internetových stránek. Mezi další výhody nasazení jazyka CSS patří kratší doba pro načítání samotné stránky. Soubor v CSS se totiž ukládá do mezipaměti (tzv. cache paměti) internetového prohlížeče jen jednou. 57) Snížení velikosti souborů je výhodné pro vyhledávací roboty. Ti prochází menší objem textu a kód je také bez zbytečných atributů. V neposlední řadě se bude grafická šablona vytvořená v CSS zobrazovat ve všech rozšířených internetových prohlížečích korektně. 54) BOS, B., a kol. What is CSS?. W3.org, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/style/css/> 55) KUČERA, J. Jak CSS ovlivnilo web - výhody a nevýhody CSS. Brno: Fakulta informatiky MU, 2003 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xtroster.htm> 56) Tvorba-webu.cz. CSS Spojení s JavaScriptem [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.tvorba-webu.cz/css/javascript.php> 57) BOS, B., a kol. Syntax and basic data types. W3.org, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/tr/css21/syndata.html#q10> 43

44 CGI a CGI skripty Předtím než bude započato přímo s popisem programovacího jazyka Java a skriptovacího jazyka JavaScript je vhodné uvést informace k základním technologiím služby WWW, aby bylo jasně vysvětleno, proč jazyky vznikly. Internetová služba WWW (World Wide Web) původně fungovala jen na třech základních technologiích. První z nich je značkovací jazyk HTML (HyperText Markup Language), který slouží k zápisu webových stránek a umožňuje propojit oddělené informace (text, obrázky, audio-video). Výsledkem je umístění informací z oddělených zdrojů na jednom místě. HTML je dodnes aktuální technologií webu. Druhou nezbytnou technologií je přenosový protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol), který zajišťuje přenos HTML-stránek z WWW-serveru do prohlížeče. HTTP 1.1 je dnes standardem, který podporují všechny nejvýznamnější WWW-servery a prohlížeče. Třetí technologií nezbytnou pro implementování služby WWW jsou URL (Uniform Resource Locator). 58) Objekty přístupné na Webu mají svou unikátní URL-adresu, která odkazuje na dané objekty. Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL, jehož součástí je i doména a jméno počítače. Název naprosté většiny těchto serverů začíná zkratkou www. Je však možné použít jiné jméno vyhovující pravidlům URL. Například použít URL jen v podobě mujweb.cz, tzn. bez zkratky www. 59) Spojení tří výše uvedených technologií nenabízí příliš možností. Umožňuje pouze prohlížení elektronických dokumentů, provázaných systémem odkazů. K dnešní podobě interaktivního webu, který reaguje na požadavky uživatele, bylo nezbytné vytvořit rozhraní CGI (Common Gateway Interface). Obrázek 6 - Průběh komunikace mezi prohlížečem a WWW serverem Zdroj: vlastní zpracování 58) KOSEK, J. Php-tvorba interaktivních internetových aplikací. Praha: Grada Publishing, s. ISBN ) BERNERS-LEE, T.; CAILLIAU. R. WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project. Ženeva: CERN, 1990 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/proposal.html> 44

45 CGI-skripty jsou programy, které generují stránky v HTML. Aby uživatel mohl ovlivnit chování CGI-skriptu, začali se do jazyka HTML včleňovat elementy umožňující definovat formulář. Uživatelem vyplněné údaje formuláře prohlížeč odeslal serveru. Na straně serveru došlo díky rozhraní CGI k předání CGI-skriptu k dalšímu zpracování. Údaje vyplněné uživatelem do formuláře odeslal prohlížeč serveru a ten je pomocí rozhraní CGI předal CGI-skriptu k dalšímu zpracování. Takovým způsobem funguje na Internetu velká část služeb i dnes. Různé vyhledávací servery jsou typickým příkladem. Do vstupního pole jsou zadána hledaná klíčová slova. Slova jsou odeslána vyhledávacímu serveru, kde CGI-skript prohledá indexy. Výsledkem procesu skriptu CGI je stránka v HTML, obsahující odkazy na vyhovující stránky. CGI-skripty generují svůj výstup v jazyce HTML. Jazyk HTML však nejde přímo kombinovat s jinými jazyky, a proto bylo generování HTML-kódu v CGI--skriptu zdlouhavá záležitost, kde se každá řádka HTML-kódu zadávala jako parametr příkazu print či echo podle použitého jazyka. Správa větších aplikací je rovněž náročná, protože aplikace je roztroušena v mnoha samostatných souborech s HTML-stránkami a CGI-skripty. 60) Protože jsou CGI-skripty prováděny přímo na WWW serveru je odezva pomalá. Nejdříve je stažena stránka, po vyplnění je odeslán formulář zpět serveru. Následně dojde ke spuštění CGI skriptu a získané výstupní informace jsou zaslány zpět, prohlížeči uživatele. K zrychlení odezvy CGI-skriptů došlo přesunutím provádění výpočtů programů na stranu klienta, přímo do jeho internetového prohlížeče. Řešením bylo uvedení dvou technologií. Programového jazyka Java a jednoduchého jazyka se syntaxí JavaScriptu. Programovací jazyk Java umožňuje psaní tzv. Java apletů, které jsou včleněny přímo do HTML-stránky. Výsledkem jsou například animace a užitečné aplikace. Jazyk Java je nezávislý na hardwaru a platformě. Program je interpretován a prováděn zároveň. Prakticky je program přenášen formou bajtového kódu (Java Byte Code) a ten je funkční v každém operačním systému. Podmínkou je jen existence interpreta Javy-JVM (Java Virtual Machina). Do většiny prohlížečů je JVM už implementován. Programovací jazyk se syntaxí JavaScript je skriptovací jazyk, upravený tak, tak aby prohlížeč stíhal překládat a provádět skript v reálném čase. Skript je prováděn přímo ze svého zdrojového kódu. Do zdrojového textu webové stránky tedy není vkládán odkaz na nějaký binární soubor, ale kód skriptu přímo. Také se píše přímo do HTMLstránky a nejčastěji se používá pro kontrolu správnosti údajů v polích formulářů před odesláním na server. Odezva je rychlejší než v případě používání CGI-skriptů. 61) 60) KOSEK, J. Php-tvorba interaktivních internetových aplikací. Praha: Grada Publishing, s. ISBN ) BROŽA, P.; BURANSKÝ, I. Programování www stránek pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, s. ISBN X 45

46 Java Objektově orientovaný programovací jazyk Java vyvinula firma Sun Microsystems v roce Pro upřesnění třeba napsat, že se nejedná o skripty, ale spíše o programové objekty vložené do webových stránek. Na základě jazyka Java fungují také programy mimo internet, například v mobilních telefonech a čipových kartách. Od roku 2007 je program volně šiřitelný jako OS. Samotný název Java pochází z americké angličtiny (respektive amerického slangu) a je jím označována káva či šálek kávy. Odtud tedy ikona programu šálku kávy se stoupajícím kouřem. Často používané slovní spojení applet či Javaapplet, je označením pro malý program vkládaný přímo do obsahu stránek. Výhodou jazyka Java je funkce aplikací na prakticky na všech operačních systémech a architekturách. Nutná je jen instalace správného virtuálního stroje na dané platformě. 62) JavaScript Programovací jazyk se syntaxí JavaScript, je určen primárně pro internet a používá se zejména pro efektní grafické oživení internetových stránek. Vyvinul ho Brendan Eich pro firmu Netscape 2, která ho v roce 1995 zahrnula do verze prohlížeče Netscape2. Kód s JavaScriptem je nahrán a vykonáván na straně klienta, prakticky tedy v internetovém prohlížeči na kterém je závislý. Skripty se nemusí načítat vždy znovu což je žádoucí například pro efektivní dynamické stránky. Nedochází tedy ke kompilaci, ale k interpretaci jazyka. V praxi je možné integrovat JavaScript přímo do HTML kódu stránek nebo iniciovat externí soubor. Díky nasazení JavaScriptu lze měnit části webu, včetně jejich obsahu, formátu nebo pozice. Na všech místech kde je JavaScript nasazen, by neměl omezovat funkčnost v textových prohlížečích a mobilních zařízeních. Konkrétně musí mít návštěvník stále možnost využít všechny funkce, přestože nemá možnost využít služby JavaScriptu. Programovací jazyk Java (Java applety) a skriptovací jazyk JavaScript mají společné slovo Java v názvu a podobnou syntaxi. Ale to neznamená, že Java je JavaScript. JavaScript nepracuje s instancemi tříd, ale Java ano. JavaScript je primárně určen pro prostředí internetu, ale jazyk Java má mnohem širší uplatnění. 63) 62) Oracle Corporation. What is Java technology and why do I need it? 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.java.com/en/download/faq/whatis_java.xml> Novotný, L. Historie a vývoj jazyka Java. Brno: Fakulta informatiky MU, 2003 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003p/xnovotn8.htm > 63) YOUNG, A. History of JavaScript: Part 1. DailyJS.com, 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://dailyjs.com/history-of-javascript.html > 46

47 HTML - princip fungování jazyka HTML na webových stránkách HTML je akronym pro Hypertext Markup Language, což lze do češtiny přeložit jako hypertextový značkovací jazyk, je určen k vytvoření kódu pro zobrazení dat v internetovém prohlížeči. Kód slouží jako návod, který zobrazuje data na monitoru. HTML kód slouží k popisu webové stránky a prakticky je přesným a stručným vyjádření toho, co má být v prohlížeči zobrazeno. Jako každý značkovací jazyk má i HTML svou přesnou syntaxi, která se musí dodržovat. Zároveň je ovšem velmi přizpůsobivý. Rychlý vývoj HTML vede k flexibilitě internetových prohlížečů. V případě, že se prohlížeč setká s chybnou syntaxí, jako například vynecháním značky, špatným formátováním, chybějící uvozovkou u hodnot parametrů, dokáže stránku správně zobrazit. Webová stránka je zobrazena chybně pokud prohlížeč narazí na zásadní chybu a není schopen se s ní vypořádat. HTML se relativně dobře ladí. Jediným výsledkem je totiž zobrazení. U programovacích jazyků jde o složité výpočty a operace, které lze odhalit jen při podrobném zkoumání programu. 64) S vývojem Internetu se vyvíjí také jazyk HTML. HTML se stále dynamicky mění s ohledem na technologický vývoj a požadavky producentů softwaru a jeho uživatelů. Na vývoji jazyka HTML se podílejí zejména vývojáři internetových prohlížečů. Každá firma do svých programů implementovala v minulosti vlastní značky. V konečné podobě stránky vypadaly v každém prohlížeči rozdílně. Aby se takové situaci předešlo, vznikla v roce 1994 organizace W3C World Wide Web Consortium, která konečnou podobu HTML schvaluje. Cílem konsorcia je Rozvíjet World Wide Web do jeho plného potenciálu vývojem protokolů a směrnic, které zajistí dlouhodobý růst Webu. Organizace W3C také vzdělává, zabývá se přístupností, vývojem softwaru a otevřeně diskutuje o internetu na svém fóru. V praxi W3C sjednocuje různé verze jazyka HTML od různých firem a spolupracuje na elementárních principech a komponentách nových standardů. 65) V případě verzí jazyka HTML neplatí, že by nejdřív vstoupil v platnost a následně byl užíván. Naopak dochází nejdříve k využívání a následně k případnému oficiálnímu schválení ze strany W3C. Poslední schválenou verzi v podobě dokumentovaného výpisu lze vyhledat na adrese: V současné době se jedná o verzi HTML5. 66) 64) BROŽA, P.; BURANSKÝ, I. Programování www stránek pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, s. ISBN X 65) BERNERS-LEE, T. a kol. About W3C, World Wide Web Consortium, 2012 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/consortium/> 66) BERJON, R. a kol. HTML5. World Wide Web Consortium, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/tr/html5/> 47

48 Zdrojový text HTML je vždy pouze čistý text. Soubor ve kterém je text uložen, má příponu HTM nebo HTML. Textová podoba je tedy finální a není dále kompilována do žádného binárního souboru jako EXE nebo COM. To je základní rozdíl oproti klasickým programovacím jazykům, kdy se program musí před použitím zkompilovat. Všechny ostatní součásti stránky jako obrázky, zvuky, videoklipy nebo jakékoli jiné binární soubory nejsou umístěny ve zdrojovém kódu HTML, ale v externích souborech, na něž se zdrojový text odkazuje. Odkaz na obrázek vypadá v HTML: <IMG SRC= logo.gif ALIGN= left > V tomto případě se jedná o obrázek se jménem logo.gif, který je umístěn ve stejném adresáři jako kód HTML stránky. Při zobrazení stránky v prohlížeči je obrázek načten do paměti počítače a zobrazen na obrazovce. Veškeré příkazy, v HTML nazývané značky či tagy, jsou uzavřeny ve špičatých závorkách <> včetně všech svých parametrů, které značku ovlivňují. Vše ostatní, co se nachází mimo tyto značky, je text, který prohlížeč zobrazí. 67) HTML používá párové a nepárové značky, kdy párové mají vliv na určitou část dokumentu, například na text (kurziva, tučnost, zarovnání apod.) jeho první část se nachází před danými prvky a druhá za nimi, což přesně vymezuje část, na niž má mít tato párová značka vliv. Nepárová značka naopak má vliv sama na sebe, definuje v HTML nějaký prvek, například obrázek, nebo má vztah k celému dokumentu. Prvek definovaný párovou značkou obecně vypadá takto: <značka> Kód HTML, na nějž má značka vliv </značka> Nepárová značka takto: <značka> Pokud tyto znalosti adaptujeme na uvedený příklad, znění kódu je: <IMG SRC= logo.gif ALIGN= left > <FONT SIZE= 3 COLOR= black Vítejte na stránkách Lázeňského domu Erika </FONT> <BR><BR> <FONT SIZE=2> <I> Lázeňský dům nabízí.< /I> </FONT> 68) 67) LAPÁČEK, J. Tvorba www stránek jednoduše. Praha: Computer Press, s. ISBN ) ZELENKA, J. a kol. Využití počítačů v cestovním ruchu. Praha: Grada, s. ISBN

49 2.1.5 Úprava fotografií před publikováním Při přípravě fotografie k publikování na webových stránkách je žádoucí dodržení určitých postupů a pravidel. Pro účely publikování na zadaném projektu je vyžadována zmenšená fotografie ve vysoké kvalitě. Taková fotografie bude následně publikována v internetové galerii. Softwarovým vybavením pro úpravu fotografií bude již zmíněný program JPEG Resampler ve verzi 5.0. Níže uvedený postup zpracování fotografií ve formátu JPEG je ovšem provést i v ostatních podobně zaměřených kvalitních aplikacích. Výchozí rozměr fotografie je 3008 pixelů x 2000 pixelů, velikost dosahuje až 3 MB. Výchozí fotografii bude žádoucí zmenšit na maximální rozměr pixelů 1024px x 768px a maximální velikost zhruba do 200 kb. Postup úpravy se skládá v zásadě ze tří základních kroků. Zmenšení fotografie Doostření fotografie Komprese fotografie Komprese formátu JPEG je ztrátová komprese. Opětovným uložením se snižuje kvalita fotografie. Ve výsledku se po kompresi ztrácejí detaily a zejména na hraně objektu mohou vzniknout rozmazané fleky a velké kostičky. Fotografii se proto doporučuje před úpravou převést do formátu jako TIFF nebo PNG, které nejsou ztrátové. Zpětnou kompresi do formátu JPEG potom provést až na konci. Prvním krokem je zmenšení fotografie. V současné době jsou nejvíc rozšířeny monitory obrazu s rozlišením 1366x768 obrazových bodů a to jak celosvětově, tak i v Česku. 69) Rozlišení dodaných fotografií je 3008 x 2000 pixelů a jejich velikost se pohybuje od 850 kb do 2700 kb. Jedná se o tedy značně veliký datový objem, nevyhovující publikování na internetu. Uživatelům s pomalým připojením by se fotografie s původními rozměry načítali až několik desítek sekund. Požadavkem zadavatele úpravy webových stránek je umístit do lišty navigačního menu, odkaz na galerii se zmenšeninami obrázků o rozměrech 240 x 175 pixelů. Fotografie v plném náhledu galerie můžou dosahovat maximálních rozměrů o velikosti až 800 x 600 pixelů. U zmenšenin fotografií, které se budou automaticky střídat v tzv. slideru (automatickém obrázkovém prohlížeči), nad patičkou stránek musí být velikost nastavena na 470 x 170 pixelů a jejich originály v náhledu by neměly překročit hranici 1200 x 800 pixelů. 69) StatCounter Global Stats. Resolution-CZ-monthly Dublin: StatCounter, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://gs.statcounter.com/#resolution-cz-monthly bar> 49

50 2.2 Systém správy obsahu - Drupal Pokud chtěl správce původní webové prezentace provést aktualizaci obsahu, musel učinit několik mezikroků. Ty zahrnovaly zvládnout ovládání placeného WYSIWYG editoru Dreamweaver a dále použití FTP (File Transfer Protocol) programu Total Commander pro přenos souborů na server. Jmenované úkony rozhodně nezvládne běžný uživatel výpočetní techniky. Požadavek na nové webové stránky zahrnoval také možnost stránky rámcově aktualizovat a výstupy z nich přijímat v jednoduché formě a co nejjednodušší cestou. Logicky bylo nezbytné použít rozhraní pro uživatelsky přívětivou obsluhu. Takovou možnost nabízejí systémy správy obsahu. Jedním z nejrozšířenějších a nejvíce variabilních je Drupal. Původně se jednalo o systém pro sdílení informací v rámci studentské koleje, který vytvořil holandský student Dries Buytaert v roce ) Vzhledem k faktu, že je napsán ve volně šiřitelném jazyce PHP a funguje napříč počítačovými platformami, které podporují běh PHP, docházelo postupně k vytváření open source modulů komunitou nadšených programátorů. Lze napsat, že systém může splnit prakticky jakékoli požadavky již s volně dostupnými moduly. V případě opravdu speciálních požadavků je možné moduly na míru upravit se stávajících nebo vytvořit zcela nový. Drupal se vyznačuje bezpečným jádrem systému, důkazem může být jeho použití například vládní organizací USA, Bílým Domem na adrese nebo vládní organizací zabývající se vesmírným výzkumem NASA na adrese V současnosti je možné díky velkému množství modulů, systém Drupal použít i k vytvoření internetových stránek s rezervačním systémem ubytování. Jak již bylo výše krátce zmíněno nasazení Drupalu umožnuje uživatelsky intuitivní obsluhu například v rámci aktualizace obsahu a zpracování výstupů. Vybraným uživatelům lze nastavovat práva přístupu dle přidělených funkcí. Základní rozdělení určuje administrátor Drupalu většinou po dohodě s objednavatelem projektu či vrcholovým vedením podniku. K určitému obsahu či výstupu tak může přistupovat např. jen recepční, pracovník rezervačního či obchodního oddělení, vrcholový manažer či majitel. Systém současně umožnuje nastavit různým uživatelům odlišné role. V praxi tak může nadřízený pracovník kontrolovat činnost v systému pracovníka podřízeného, ale nemusí to platit naopak. Přístupová pravidla s přidělenými právy mohou vytvářet určení správci. V praxi se jedná například o zakázání odeslání poptávkového formuláře spamujícími roboty. 70) BUYTAERT D. a kol. History. Drupal.org, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://drupal.org/about/history> 50

51 Obrázek 7 - Model vztahů hlavních komponent jádra Drupalu Téma Téma Téma Téma Téma vzhledu 1 vzhledu 2 vzhledu 3 vzhledu 4 vzhledu 5 červené modré oranžové zelená žluté Databáze MySQL (šablona (šablona (šablona (šablona (šablona vzhledu) vzhledu) vzhledu) vzhledu) vzhledu) Engine témat vzhledu (šablon vzhledu) VSTUPY A VÝSTUPY via (API) MODUL 1 Povinný modul jádra MODUL 2 Povinný modul jádra MODUL 3 Povinný modul jádra MODUL 4 Povinný modul jádra Zdroj: vlastní zpracování MODUL 5 Povinný modul jádra Zásuvný vstup via (API) Jak zobrazuje výše uvedené schéma stažený instalační balíček CMS Drupal obsahuje čtyři elementární segmenty. V širším významu se jedná o ústřední vstupní a výstupní engine, moduly jádra a defaultní témata vzhledu. Jádro tvoří a spojuje prakticky všechny složky a jejich soubory mimo složku sites. Do složky sites jsou kopírovány všechny přídavné moduly a témata vzhledu o které chce tvůrce webovou prezentaci obohatit. Jádro je také často definováno jako stabilní a modulární systém zásuvných vstupů a výstupů, které jsou interně přístupné přes aplikační programové rozhraní. 71) Takový koncept umožnuje vývojářům vyvíjet nové moduly a témata vzhledu bez nutnosti zasahovat přímo do jádra CMS. Přístup zvyšuje také bezpečnost a flexibilitu například pokud chce tvůrce webu přejít na vyšší verzi jádra. Potom lze upgradovat bez ztráty provedených úprav v tématech či přidaných modulech. 72) Proto by se nikdy nemělo jádra svévolně upravovat, což je i oficiální stanovisko členů vývojářského týmu Drupalu. 73) Do jádra se proto dostávají jen ověřené vylepšení kódu, které schvaluje komunita vývojářů jádra. Moduly jádra lze dále rozdělit na povinné a nepovinné. 71) BUYTAERT D. a kol. API reference. Drupal.org, 2013 [cit ]. Dostupné na internetu: <https://api.drupal.org/api/drupal/6> 72) HUNTER L. a kol. File and directory management, Drupal.org, 2009 [cit ]. Dostupné na internetu: <https://drupal.org/node/22283> 73) NOCEDA, J. a kol. Never hack core. Drupal.org, 2007 [cit ]. Dostupné na internetu: <https://drupal.org/node/144376> 51

52 Povinné moduly jsou automaticky aktivované po instalaci v seznamu modulů a jsou nezbytné pro základní funkce systému. Konkrétně to znamená, že například již po instalaci systému zajištují základní nastavení pro práci administrátora nebo následně nastavení práv uživatelům. Nacházejí se ve složce modules, je jich celkem pět a nelze je deaktivovat. 74) Tabulka 8 - Povinné moduly v rámci systému CMS Drupal verze 6.26 Povinné moduly jádra Drupalu pro verzi 6.26 Jméno modulu Funkce modulu Block Umožňuje nastavení bloků, které se zobrazují kolem hlavního obsahu. Filter Stará se o filtrování obsahu při přípravě na jeho zobrazení. Node Umožňuje vytváření a zasílání obsahu. (Node = uzel) Systém Stará se o základní nastavení webu pro administrátory. User Stará se o registraci uživatelů a jejich přihlašování. Zdroj: vlastní zpracování Jak již bylo výše uvedeno, moduly jádra Drupalu tvoří také moduly nepovinné, kterých je celkem dvacet sedm. Nacházejí se také ve složce modules ( kořenovýadresář/modules ), ale nejsou automaticky aktivovány. Aktivovat některé z nepovinných modulů jádra je ovšem zásadní pro funkci určitých přídavných modulů. 75) Tabulka 9 - Nepovinné moduly v rámci systému CMS Drupal verze 6.26 Nepovinné moduly jádra Drupalu pro verzi 6.26 (uvedení 3 z 27 modulů celkem) Jméno modulu Funkce modulu Locale Taxonomy Upload Přidává funkce pro nastavení jazyka a umožňuje překlad uživatelského rozhraní do jiných jazyků. Poskytuje možnosti kategorizace obsahu. (Aktivace modulu je vyžadována také moduly rezervačního systému.) Umožňuje uživatelům nahrávat soubory a připojovat je k obsahu. Zdroj: vlastní zpracování 74) BUYTAERT, D. a kol. Core Modules.Drupal.org, 2008 [cit ]. Dostupné na internetu: <web.archive.org/web/ /http://drupal.org/handbook/modules> 75) POLZER, J. Drupal: Podrobný průvodce tvorbou a správou webů. 2. vyd. Computer Press: Praha, s. ISBN

53 Moduly přídavné (připojitelné) tvůrci webových prezentací vybírají dle jejich funkcí obsažených navíc oproti modulům jádra. Všechny přídavné moduly jsou ke stažení na adrese: https://drupal.org/project/project_module a musí se ukládat do složky modules v cestě sites/all/modules. 76) Na výše uvedené adrese pro stažení přídavných modulů umožnuje systém hledat a třídit jednotlivé moduly dle kritérií. Mezi kritéria výběru mezi moduly patří hledisko údržby-modulů, aktuálnosti vývoje, kategorie, kompatibility s verzí jádra a oblíbenosti (množství instalovaných modulů). Uvedená kritéria ulehčují orientaci mezi moduly, ovšem lze doporučit ještě důkladnější postup při výběru modulu. - Vyzkoušet existují funkční živé instalace modulu (i mimo demo) verzi přímo na internetu. - Ověřit existenci funkčních kontaktů (fóra) na tvůrce či skupinu tvůrců modulu. - Prostudovat dokumentaci k modulu pokud to charakter modulu svou náročností vyžaduje. - Ověřit funkci modulu spolu se všemi ostatními aktivovanými moduly v rámci systému. Mezi vyzkoušené přídavné moduly patří například WYSIWYG moduly, které umožnují přidávat a upravovat obsah pomocí jednoduchých editorů (TinyMCE). Dále lze uvést moduly zajištující překlad dalších modulů a interní části administrativního rozhraní (i18 Internalization). Slidery, tzn. moduly umožňující automatické výstupy dat dle různých kritérií, například střídaní obrázků s možností obrázky zvětšovat v náhledech (Views, Lightbox2). 77) V neposlední řadě potom rezervační moduly (AGreservations). Obrázek 8 - Typy modulů v Drupalu řady 6 i18 přídavn ý TinyMCE přídavný Views přídavn ý AGreserv ations přídavný VLASTNÍ MODUL přídavný Přídavné moduly Vytvořený moduly Locale Taxonomy Upload Patch Search Nepovinné moduly nepovinný Block nepovinný Filter nepovinn ý Node nepovinný Systém nepovinný User Jádro Drupalu povinný povinný povinný povinný povinný Povinné moduly Zdroj: vlastní zdroj 76) BUYTAERT, D. a kol. Downl.oad & Extend. Drupal.org, 2003 [cit ]. Dostupné na internetu: <https://drupal.org/project/project_module> 77) POLZER, J. 333 tipů a triků pro Drupal. Computer Press: Brno, s. ISBN

54 2.2.1 Přenos Drupalu a jeho nastavení na lokálním počítači Před stažením komprimované složky se soubory systému správy obsahu je třeba ověřit podporu funkce Drupalu v rámci staženého balíčku XAMPP, respektive jeho komponent. Lze potvrdit, že funguje v kombinaci s programovacím jazykem PHP 5. x, databázovým systémem MySQL a serverem Apache. Kapacita diskového prostoru je v řádech několika gigabajtů, tedy naprosto dostatečná. Současně funguje podpora souboru.htaccess, který dovoluje nastavovat různá omezení přístupu. 78) Tedy všechny potřebné atributy k bezproblémovému fungování Drupalu jsou k dispozici. Z URL adresy domovské stránky se po dvou proklicích uživatel dostane, až na stránku kde lze stáhnout aktuální i starší verzi CMS systému. Vybrána byla verze Drupal 6.26 ve formátu ZIP o velikosti 1,22 MB z horní tabulky, tzv. Recommended releases což česky znamená doporučená verze. 79) Přesto, že v době výstavby projektu se ke stažení nabízela novější verze Drupalu 7.16, volba padla na verzi Důvodem byla pozitivní zkušenost s touto verzí CMS v kombinaci s baterií vyzkoušených modulů. Protože Drupal budou obsluhovat česky mluvící uživatelé, byly staženy soubory s českými překlady pro jádro administrace systému z adresy: Stažené soubory v ZIP formátu byly po jejich rozbalení aplikací 7Zip, překopírovány FTP programem Total Commander 7.56a na lokální server. V rámci služeb poskytovaného balíčku programů v XAMPP, bylo prostředí lokálního serveru automaticky nastaveno pro použití systémy správy obsahu. Prvním krokem je nastavení práva zápisu vybraným složkám a souborům na hodnotu 777. Níže popsaný postup musí být proveden nejprve u složky sites a poté v její podsložce default. Lze ho provést pomocí programu Total Commander funkcí Změna atributů. V nastavení existují skupiny Vlastník Skupina Svět(jiné) a přímo v jejich atributech Čtení, Zápis, Vykonání. V rámci všech výše jmenovaných skupin musí být zatržena všechna levá políčka vedle jmen atributů (práv přístupů). Po jejich zatržení se ve spodním referenčním řádku zobrazí číselná hodnota 777. Druhý krok zahrnuje otevření složky default a přejmenování souboru default.settings.php na soubor settings.php. Z původní složky Drupalu je třeba opět překopírovat do původního umístění soubor default.settings.php. Dále ve složce default musí být vytvořen soubor files a nastaveny atributy (práva přístupu) zatržením všech levých políček na hodnotu ) 78) KENNEDY, G. a kol. System requirements. Drupal.org, 2003 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://drupal.org/requirements> 79) BUYTAERT, D. a kol. Download & Extend. Drupal.org, 2003 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://drupal.org/project/drupal> 80) GELLER, T. a kol. Step 3: The settings.php file. Drupal.org, 2009 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://drupal.org/documentation/install/settings-file> 54

55 Po bezchybném určení práv přístupu a stisknutí tlačítka refresh vpravo od příkazového řádku internetového prohlížeče se zobrazí úvodní instalační stránka Drupalu. V případě, že by nedošlo ke zkopírování souborů s českým překladem do kořenového adresáře, zobrazila by se graficky stejná stránka, ale v anglickém jazyce. Třetí krok představuje zadání přístupových údajů do druhého instalačního okna Drupalu s názvem Nastavení databáze. V rámci systémového nastavení databáze, popisované rozhraní vyžaduje zadání jména databáze, uživatele a hesla pro vytvoření a pozdější přístup do databázového systému MySQL. Údaje se jménem databáze a uživatele, byly automaticky zaslány na ovou adresu již při zakládání webhostingového účtu. Po kliknutí na tlačítko vytvořit databázi, vygeneruje server oznámení o úspěšném vytvoření databáze a přihlašovací údaje mohou být zadány do instalačního okna Drupalu. Čtvrtý krok s názvem Nastavení webu na třetí instalační stránce zahrnuje zadání přístupových údajů a adresy pro Administrátorský účet. Administrátor je prakticky první vytvořený a nejvyšší správce systému s názvem jedinečné role admin, má kompletní přístup k webu, automaticky dostane veškerá oprávnění a může provádět veškeré administrátorské úlohy. Prakticky může například všem nebo jen oprávněným uživatelům zpřístupnit nové funkce. Tak má možnost rozdělit správu webu jen mezi důvěryhodné uživatele. Reálně lze využít takového nastavení až na online (internetovém) serveru, kdy se k webovým stránkám mohou uživatelé skutečně přihlásit. Obrázek 9 - Práva různých typů uživatelů v rámci CMS Drupal Zdroj: vlastní zpracování 55

56 2.2.2 Šablonovací systém Obrázek 10 - Datový tok v rámci CMS a tématu vzhledu (šablony vzhledu) TYP OBSAHU Článek UŽIVATEL vytváří uzel (obsah) Rezervace UZEL Text, obrázek, audio-video Obrázek TÉMA VZHLEDU (šablona vzhledu) style.css page.tpl.php backround.gif Zdroj: vlastní zpracování Systém, který ovlivňuje vzhled stránek, tedy jejich grafickou a textovou část, se nazývá šablonovací systém vzhledu. V CMS Drupal je založen na použití značkovacího jazyka CSS (Cascading Style Sheets) a také lze využít objektově orientovaného jazyka JavaScript. Filosofie Drupalu přísně odděluje části, které jsou nutné pro fungování šablony jako celku. Konkrétně oddělení souborů ve značkovacích jazycích HTML/CSS od souborů v programovacím jazyce PHP i přesto, že se můžou nacházet ve stejné složce. 81) Do modulů jádra CMS je zakázáno zasahovat s ohledem na bezpečnost celého systému. Základní balíček CMS Drupal, verze 6.26 již obsahuje 5 standartních šablon, které jsou napsané, tak aby splňovali základní požadavky návštěvníků a oprávněných uživatelů webových stánek. Šablony jsou umístěny ve složce themes a je možné upravovat je dle aktuálních požadavků. Úpravou se rozumí změna souborů jen v rámci složky dané šablony. Úprava probíhá překopírováním složky šablony k úpravě do podsložky themes v cestě sites/all/themes/jmenosablony. Obecně je složka sites a její podsložky vyhrazeny pro úpravy systému administrátorem. 81) Aldridge, L. a kol. PHP Template theme engine. Drupal.org, 2004 [cit ]. Dostupné na internetu: <https://drupal.org/phptemplate> 56

57 V každé šabloně je obsaženo několik souborů s koncovkou.tpl uložených ve formátu.php. Soubor page.tpl determinuje parametry zobrazení stránky jako celku. Například hlavičky, hlavní části s obsahem a patičky. Dále obsahu instrukce pro tisk, včetně kódu pro správnou funkci v prohlížeči Internet Explorer. Kódem souboru node.tpl se určuje zobrazení článků. Konkrétně, jak bude zobrazen sám článek, jeho patička a autor. Soubor block.tpl určuje, jak budou zobrazeny jednotlivé bloky. Každý blok je determinován právě kódem tohoto souboru. Zadavatel fakticky požaduje nakódovat předchozí vzhled na plně funkční šablonu v CSS pro CMS Drupal. Drtivou většinu úprav je proto možné provést editací souboru style.css, který se nachází ve složce šablony Garland. Složka šablony Garland je již v CMS standardně obsažena spolu s dalšími dodávanými šablonami. V rámci celkových úprav je žádoucí změnit rozměry některých bloků, fonty, barvu a velikost písma na několika místech šablony. Několik prvků stylu původní šablony musí být upraveno nebo zcela odstraněno, například posuvníky. V rámci úprav budou přidány také úplně nové prvky stylu, například vnitřní a vnější okraje. Aplikováno bude odlišné pozadí u všech bloků a přidána fotografie objektu, která tak vlastně vytvoří další pozadí. Při procesu úpravy bude použit editor Notepad++. Obrázek 11 - Upravovaný kód souboru style.css, řádek 766 až 775 Zdroj: vlastní zpracování, okopírovaná obrazovka souboru style.css v programu Notepad++ Vlastnosti jazyka CSS umožnují vytvořit několik grafických šablon, které je možno aktivovat automaticky dle splnění nejrůznějších podmínek. Takovou podmínkou pro změnu může být například změna časová, jako začátek či konec prodejní sezóny (či ročního období). Nebo změna související se spuštění určitého procesu, například rezervačního procesu. Šablona může být přepnuta zcela automaticky nebo je možné, aby změnu inicioval administrátor osobně. Vždy záleží na potřebách konkrétního projektu. Systém také umožnuje používat odlišnou šablonu pro veřejnou a administrativní část webových stránek současně, stačí pouze vybrat téma a uložit úpravu. 57

58 2.2.3 Rozvržení (Layout) veřejně přístupné části webové stránky Obrázek 12 - Návrh rozvržení grafické šablony veřejně přístupné části webové stránky ZÁHLAVÍ PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÝCH VERZÍ FOTOGRAFIE PODNIKU PRAMEN HLAVNÍ NAVIGAČNÍ MENU OBSAH HLEDAT Fotografie,popis Funkce vyhledávání SLIDER (automatická obměna tematických obrázků) RSS kanál (odebírání obsahu) Zdroj: vlastní zpracování ZÁPATÍ (kontaktní údaje, odkaz na hlavní doménu) Rozvržení jednotlivých segmentů stránky je znázorněno na výše uvedeném obrázku. Při navrhování veřejně přístupné části bude kladen důraz na přívětivost a intuitivnost ovládání. Stránka je rozdělena do několika bloků. Nejvýše umístěný blok tvoří záhlaví stránky nazývaný v terminologii webového designu hlavička. 82) Hlavička musí být koncipována jako informační element, je v ní přímo uvedeno jméno podniku a v pravém rohu jeho adresa. Pod nejvýše umístěným grafickým prvkem, se uprostřed bude nacházet panel s vlajkami a jmény jednotlivých jazykových mutací, které slouží také jako odkazy. Právě aktivní jazyková verze, na které se návštěvník nachází, bude označena odlišnou barvou. Odkaz se po přetažení kurzorem aktivuje podtržítkem, přesně dle standardu organizace W3C. 83) Po kliknutí na vlajku či název jazyka, dojde k přesměrování na příslušnou jazykovou verzi. 82) BUCHANAN, B. Bringing it all together-a simple navigation menu. W3C.org, 2011[cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.w3.org/wiki/styling_lists_and_links> 83) SHELTREN, J. a kol. High Performance Drupal.O'Reilly Media: Cambridge, s. ISBN

59 Pod panelem s jazykovými mutacemi se bude nacházet fotografie s průčelím lázeňského domu. Po přetažení fotografie kurzorem se zobrazí její popis a po kliknutí na fotografii dojde k jejímu zvětšení do maximálního rozměru. Následuje zobrazení hlavní části, která je rozdělena do tří sloupců. Horní sloupec k zobrazení hlavního navigačního menu mírně přesahuje do bočních sloupců. Opět i zde platí, že aktivní odkaz bude zobrazen v odlišné barvě, po přetažení kurzorem u odkazu dojde k aktivaci podtržítka a po kliknutí na odkaz dojde k přesměrování. Levý blok je vyhrazen pro fotografii pramene Erika s textovým popisem fotografie níže. Po přejetí fotografie kurzorem, se zobrazí textový popis fotografie a po kliknutí kurzorem se fotografie ukáže v plném náhledu. Prostřední sloupec je vyhrazen pro samotný textový, obrazový či audio-video obsah. Pravý sloupec nabídne funkci hledání s iniciačním tlačítkem. Hledání probíhá v rámci obsahu všech jazykových verzí webových stránek. Funkce značně urychlí vyhledání slova či slovního spojení návštěvníkům, kteří nechtějí procházet celý obsah. Po úspěšném vyhledání slovního výrazu se objeví krátká ukázka daného výrazu a okolního textu s odkazem na umístění výrazu. Po neúspěšném vyhledání je automaticky aktivována funkce, která zobrazí doporučení pro nové hledání. Patičku stránky vytvoří galerie obrázků, s jejich automatickým střídáním v intervalu 5 sekund. I v tomto případě se zobrazí popis fotografie po jejím přetažení kurzorem. V případě kliknutí se aktuální fotografie zvětší do maximálních rozměrů. Taková forma zobrazení fotografií upoutá pozornost návštěvníků. Pod náhledy bude umístěn RSS kanál, který umožnuje odebírání novinek, respektive upozorňuje na aktualizace provedené v rámci stránek. Zkratka RSS je anglická slovní složenina Really Simple Syndication a do češtiny ji lze přeložit jako velmi snadná syndikace. Funkci bude možné aktivovat kliknutím na ikonu RSS kanálu a přihlášením k odběru přímo v prohlížeči např. u Internet Explorer nebo přihlášením na účet (například Seznam.cz, Google atd.) v rámci prohlížeče Mozilla Firefox a jiných. Spodní část patičky vytvoří adresa podniku včetně kontaktních údajů v textové podobě. Uvádět kontaktní údaje v textové podobě je vhodné pro vyhledávací roboty a současně lze informace v textové podobě jednoduše kopírovat. Odkaz na URL domény webových stránek bude uveden pro snadný vstup na stránky v případě, že si soubor návštěvník uloží a v budoucnu bude chtít stránky rychle vyhledat. Všechny uvedené veřejné bloky grafické šablony je možno vyplnit textem, obrázky či dokonce audio-video soubory. Záleží jen na samotném oprávněném uživateli, jaký obsah do bloků nahraje. Pozadí všech výše uvedených bloků bude tvořit barevný přechod z tmavě červené do oranžové barvy. Pod pozadím bloků ukotvena fotografie objektu, která tak vlastně vytvoří další pozadí. 59

60 2.2.4 Rezervační systém Obrázek 13 - Schéma rezervačního procesu u rezervační systému AGreservations Žádná dostupná jednotka Požadavek (Uživatel vybere období, typ jednotky) Ověření dostupnosti systém hledá volné jednotky v období Volná jednotka Rezervování (systém vyčlení jednotku) Potvrdit rezervaci (uživatel zadá údaje, odešle obsah) Zdroj: vlastní zpracování Rezervačním systémem se rozumí informační systém, který informuje o stavu kapacit a současně umožnuje provádět případnou objednávku jednotky v rámci dostupné kapacity. Rezervační jednotkou může být služba nebo výrobek. Informace o stavu kapacity jsou poskytovány do budoucnosti s ohledem na možnosti daného subjektu. U subjektů nabízejících ubytovací služby často maximálně 1-2 kalendářní roky dopředu. Vznik rezervačních systémů v elektronické podobě se váže na leteckou dopravu, rok 1964 a systém PARS. 84) Až následně došlo také k uplatnění v dalších oborech včetně nasazení v hotelovém průmyslu. Mezi přínosy nasazení rezervačního systému na vlastních internetových stránkách patří celosvětová dosažitelnost nových trhů, rychlost s jakou je možné rezervaci provést a nízké náklady provozu. S ohledem na zadání diplomové je zásadní popsat také nároky na moduly, který zajištují možnost provádět rezervace pobytu. Při výběru modulů pro CMS Drupal existuje několik alternativ, ale prakticky jen dva projekty splnili podmínky výběru. Vybrán byl nakonec reservační systém AGreservations díky větším možnostem při importu překladů jazykových verzí. 84) WARDELL, D.J. Airline Reservation Systems. Academia.edu, 2011 [cit ], s. 7. Dostupné na internetu: <http://www.academia.edu/487385/airline_reservation_systems> 60

61 2.2.5 Rezervační systém - AGreservations Systém AGreservations tvoří skupina modulů pro CMS Drupal, které jako celek umožnují provádět rezervace různých jednotek v rámci časové osy. Jednotkami se rozumí například pokoje, domy, lodě nebo automobily. Časovou osou je kalendářní období, základním časovým rámcem pro provedení rezervace je rozpětí 24 hodin, tedy jednoho dne respektive jednoho přenocování. Na základě výstupních dat a možnostech jejich správy systém umožnuje také manažersky rozhodovat. Tvůrcem systému je Andreas Gill. 85) Základní moduly systému tvoří: Date (Online Booking) zobrazuje pole s možností výběru dne začátku a konce pobytu. Submodul tvoří Date Pop up Authored což je kalendář, který se automaticky otevře při iniciaci pole. Datum se tedy nemusí ručně zadávat, ale stačí ho jen vybrat, což je rychlejší a eliminují se tím chyby. Timeframe, název modulu je do češtiny možné přeložit jako časový rámec. Jak překlad napovídá lze nastavit různá časová období během kalendářního roku pro cenové hladiny. Například období pro hlavní sezónu od 1.5 do a mezi sezónní období od 1.10 do AGreservations Price Rate dovoluje určit rozdílnou cenu pro každý typ jednotky. Například rozdílnou cenu pro jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj. Availability Calendar. Anglický název lze do češtiny přeložit jako kalendář dostupnosti a jedná se o grafický výstup volných a obsazených dnů v kalendářním roce. Návštěvník webových stránek tak přímo vidí obsazené termíny a neztrácí čas hledáním v takovém období. Booking Calendar může být do češtiny přeložit jako rezervační kalendář. Zobrazuje jednotky v horizontálním řádku a časový rámec ve vertikálním řádku. Zobrazuje dostupnost, obsazenost či jiný status jednotky v čase. Časové zobrazení lze nastavit v rámci dnů, týdnů, měsíců a roků. Intuitivní ovládaní, dovoluje vybrat k zobrazení různé typy jednotek a kategorií, případně lze zobrazit i všechny. Obecně se v hotelnictví pro takovou tabulku používá názvu štafle. Tabulku lze použít i jako nástroj zprávy pokojů v digitalizované formě a využít systém kalendáře jako atribut recepčního systému pro oprávněné uživatele. Kliknutím a otevřením okna rezervace se o ní zobrazí důležité informace. Po vytvoření rezervace návštěvníkem webových stránek dojde k jejímu automatickému zápisu a zobrazení v kalendáři. Rezervaci může přímo v kalendáři vytvořit také oprávněný uživatel, jednoduše tahem kurzoru nebo zápisem hodnot do polí. 85) Gill, A. What is AGreservations and what can it do for you?luebeck: AGreservations.com, 2012 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://agreservations.com/> 61

62 Obrázek 14 - Submodul Booking Calendar jako přehledný grafický výstup informací Zdroj: vlastní zpracování, okopírovaná obrazovka s výstupem submodulu Booking Calender Ubercart je elektronický obchod (e-shop), který poskytuje také rozsáhlou administraci s možností vytvořit, zobrazit a upravovat objednávky. Objednávky lze zobrazovat dle různých kritérií, například dle statusu ve zpracování, aktivní, v odhlášení, zrušené nebo všechny objednávky. Status pro objednávku lze navíc vytvořit dle vlastních potřeb. Informace obsažené v objednávkách lze kopírovat, přeposílat na adresy, tisknout a vytvářet z nich faktury. Zákazníkům se automaticky vytváří profilové karty, které je možno upravovat dle aktuálních informací. Do pole s poznámkami lze v rámci karty zapsat například speciální přání zákazníků nebo upozornění pro kolegy. Výchozí adresu zákazníka, kterou zadává při procesu objednávání, je tak možné automaticky přenášet do sekce fakturační či dodávací. 86) U nákupního košíku lze nastavit dobu, po kterou produkty zůstávají v košíku pro nepřihlášené a přihlášené uživatele. Nastavení uchování dat po delší doby ocení uživatelé, kteří se k dokončení objednávky vrátí například po několika hodinách až dnech. Sekce obchod umožnuje určit adresu kontaktního formuláře, výchozí měnu a její formát zobrazení. V sekci produktů lze přidat obrázek, kód zboží. Pole produktů umožnují vložit hodnotu pro katalogovou cenu (doporučenou cenu), nákladovou cenu, cenu prodejní (zákaznickou) a kapacitu jednotky. Při automatizovaném odečítání dochází k vypočítání rozdílové hodnoty, což ulehčuje práci při určování zisku. Moduly internetového obchodu Ubercart v kombinaci s rezervačními moduly tvoří kompletní balíček služeb modulu AGreservations. 86) LOWE, A. Ubercart. Drupal.org, 2007 [cit ]. Dostupné na internetu: <https://drupal.org/project/ubercart> 62

63 2.2.6 Typy obsahu v rámci AGreservations Po umístění modulů reservačního systému AGreservations do složky modules a jejich postupné aktivaci dojde k automatickému vytvoření osmi nových typů obsahu. Jedná se o Unit Type Category, Unit Type, Unit, Unit info per reservation, Timeframe, AGreservations Price Rate, Reservation a Product. Jednotlivé typy obsahu jsou tvořeny poli s názvem pole (Show number of units?), popiskem (nad, souběžně, skrytý), úvodníkem (výchozí, prostý text, oříznuté, skrytý), zatrhávacím políčkem (zatrženo, nezatrženo) a celým uzlem (výchozí, prostý text, oříznuté, skrytý, číselná hodnota). Samotná pole jsou tedy tvořena prvky, relativně jednoduchými hodnotami. Jednotlivá pole lze vytvářet, upravovat a přidávat až po instalaci přídavného modulu CCK - Content Construction Kit, jehož název lze do češtiny přeložit jako souprava na konstruování obsahu. Obrázek 15 - Pole typu obsahu Unit Type Category modulu AGreservations Zdroj: vlastní zpracování, okopírovaná obrazovka CMS Drupal, pole pro AGreservations Jednotlivá pole typů obsahu je nezbytné postupně vyplnit daty, tak aby mohl systém začít fungovat. Nejdříve je třeba zadat název a další informace Unit Type Category (kategorii typu jednotky), následně potom u Unit Type (typu jednotky) a konečně u Unit (jednotky). Obrázek 16 - AGreservations, schéma typů obsahu a jejich souvztažnosti AGreservations Price Rate ( 64,- ) Timeframe (hlavní sezóna ) Unit Type Category (Rezervace) Unit Type (Jednolůžkový pokoj) Unit info per reservation Unit (Pokoj č.23) Zdroj: vlastní zpracování 63

64 2.2.7 Procesní úpravy rezervačního procesu V administračním menu systému CMS a konkrétně v posledním odkazu menu lze nastavit znění zpráv pro každý jazyk. Nastavení probíhá jednoduše napsáním podoby textu do volného pole. Každé pole má nadpis, který určuje, kdy a kde se zpráva v procesu rezervace objeví. Konkrétně se jedná o instrukce pro pokladnu, kontrolu před zaplacením, po průchodu pokladnou a po odeslání objednávky. Text uvnitř polí informuje o stavu objednávky a jejím statusu. To znamená, jestli se jedná o rezervaci bez potvrzení, tzv. před-rezervaci nebo o rezervaci potvrzenou už jejím odesláním. V rámci textu, který se přidává do pole po dokončení průchodu pokladnou, je nezbytné přidat také část kódu v podobě: [order-id]. Kód potom automaticky odkazuje na identifikační číslo objednávky, které se vytváří v procesu rezervace. Identifikační číslo má vždy jedinečný číselný tvar. Další kód v podobě: [store-name] je vhodné přidat do děkovného textu v posledním poli. Kód [store-name] totiž odkazuje na název obchodu, jehož jméno se objeví na rezervačním formuláři, který návštěvníkovi přijde na ovou adresu. Další úpravy, které se promítnou do konečné podoby odeslaného, rezervačního formuláře je třeba provádět přímo v procesních šablonách. Dle specifických požadavků oprávněného uživatele je tak možné upravit výstup šablony, přímo změnou kódu procesního souboru. Procesní soubory jsou napsány v programovacím jazyce PHP a mají koncovku ve tvaru.tpl.php. Jedná se například o soubor uc_order-customer.tpl.php, který je součástí složky modulu Ubercart. Dle požadavků je možné kód změnit například z původního order na Pre- Reservation, na řádku 274 níže. Doručené před-rezervace bude potvrzovat až pracovník recepce. Vymazány mohou být také nežádoucí kódy, které generují zprávy nesouvisející se zaměřením prezentace, řádek 266 a 267. Obrázek 17 - Úprava kódu šablony na řádku 266, 267, 274 v programu Notepad++ Zdroj: vlastní zpracování, okopírovaná obrazovka z programu Notepad++ 64

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření 503M012.N01 11/09/2012 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb Popis služby MiniNET.cz Služba MiniNET cz zpřístupní velmi efektně a profesionálně všechny důležité informace o Vás a Vaší činnosti v celosvětové síti Internet pomocí vlastní webové prezentace. Jestliže

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch Webové stránky 13. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 04. 11. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1 Drupal Svobodný redakční systém duben 2007 Jakub Suchý 1 Co je redakční systém? Uživatel: laik Způsob práce: používá MS Frontpage duben 2007 Jakub Suchý 2 Co je redakční systém? Uživatel: pokročilý Způsob

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

TEZE. Vývoj dialogu člověk počítač v prostředí WWW. Česká zemědělská univerzita v Praze. k diplomové práci na téma. Provozně ekonomická fakulta

TEZE. Vývoj dialogu člověk počítač v prostředí WWW. Česká zemědělská univerzita v Praze. k diplomové práci na téma. Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta TEZE k diplomové práci na téma Vývoj dialogu člověk počítač v prostředí WWW Autor práce: Bc. Markéta Motáňová, 2005 Vedoucí diplomové práce:

Více

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb.

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb. O nás Internetová prezentace je často první vizitkou Vaší společnosti, se kterou se setkává potenciální zákazník či případný obchodní partner. Kvalitní prezentaci nestačí však pouze vytvořit. Prezentace

Více

Internet 3 publikování na webu, zásady bezpečnosti

Internet 3 publikování na webu, zásady bezpečnosti Internet 3 publikování na webu, zásady bezpečnosti Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 2. dubna 2009

Více

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz Profesionální internetové stránky dostupné pro každého více než 100 spokojených uživatelů www.web360.cz Název dokumentu: Ceník, představení aplikace Web360 Zpracoval: David Brtník Verze: 2, ze dne 2.12.2009

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Internet WWW (World Wide Web)

Internet WWW (World Wide Web) Internet Internet WWW (World Wide Web) Jedna ze služeb internetu Celosvětová pavučina navzájem propojených dokumentů Propojení je realizováno tzv. hypertextovými odkazy (linky) Každá z webových stránek

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.01 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 01 Dynamický web - LAMP DUM vysvětlí žákům podstatu dynamického webu, představí základní GNU/GPL nástroje pro tvorbu

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Staňte se bodem zájmu!

Staňte se bodem zájmu! Nabídka služeb / 2011 Staňte se bodem zájmu! Tvorba webových aplikací Nabídka Tvorba dynamických webových prezentací, internetových ochodů a dalších webových aplikací dle přání zákazníka. Společně s grafickou

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

www prezentace restaurace

www prezentace restaurace www prezentace restaurace www presentation of restaurant Ladislav Jeníček Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá webovou prezentací

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více