vykonávajícím státní veterinární dozor. na stanovištích Petřvald:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vykonávajícím státní veterinární dozor. na stanovištích Petřvald:"

Transkript

1 Petřvaldské noviny č. 3 Informace pro občany Z obsahu: - Zápis dětí do MŠ - Z jednání samosprávy - Klub důchodců Petřvald Březiny hodnotil svou činnost - z deníčku petřvaldských policistů POZVÁNKA Zveme Vás na setkání občanů s členy Zastupitelstva města Petřvaldu, které se bude konat v sále kulturního domu v hod. Chcete-li získat více informací o dění v našem městě, máte jedinečnou příležitost. Tak si ji nenechte ujít. vedení města Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2008/2009. Zápis bude probíhat od 14. do 18. dubna 2008 na jednotlivých pracovištích výše uvedené mateřské školy denně po dobu provozu takto: 2. května 1654 (Březiny) od 6 do 16 hodin K Muzeu 257 (U kostela) od 6 do hodin Závodní 822 (Pustky) od 6.30 do 16 hodin Šenovská 356 (Nová dědina) od 6 do 16 hodin K docházce se přihlašují děti zpravidla od tří let věku. Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. J. Budíková, ředitelka mateřské školy OČKOVÁNÍ PSŮ Město Petřvald ve spolupráci s veterinárním lékařem bude zajišťovat očkování psů proti vzteklině. Očkování proti vzteklině jsou povinni chovatelé psů zajistit ve stáří do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok. Doklad o tomto očkování jsou chovatelé povinni uchovávat po dobu nejméně jednoho roku a na požádání jej předložit orgánům Očkování proti vzteklině v Petřvaldě proběhne dne 13. května 2008 vykonávajícím státní veterinární dozor. na stanovištích Petřvald: zastávka U Kaple hod. u hřiště HEPO hod. Podlesí, prostranství u fa TRIAS hod. Březiny, hasičská zbrojnice hod. Městský úřad hod. Očkování je uloženo 4, odst. 1, písm. f, zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění. Na místě bude možno si zakoupit tablety na odčervení i antiparazitální prostředky. Každý

2 2 pes předvedený k očkování musí být opatřen náhubkem. Psa musí předvést osoba fyzicky způsobilá k zajištění potřebné fixace zvířete při očkování. Chovatel předloží průkaz o očkování k dalšímu záznamu. V průběhu roku je očkování možno zajistit v kterémkoliv veterinárním zařízení. Každý chovatel je také povinen podle 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, a čl. 4 OZV města Petřvald č. 3/2003 oznámit finančnímu odboru do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Informace na tel u Anny Vlčkové, referentky finančního odboru Městského úřadu v Petřvaldě. D. Szotkowská, ref. odboru výstavby a ŽP 15. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA PETŘVALDU opět nezklamal. Téměř 240 hostů navštívilo 16. února 2008 slavnostně vyzdobený sál v kulturním domě našeho města. K tanci a poslechu tentokrát zahrála hudební skupina Lady M pod taktovkou pana Vladislava Bubíka. Jedním z trháku plesu byl i prodej cukrářských výrobků paní Karly Pětrošové z Orlové. Mnozí účastníci si odnesli i krásné ceny, které mohli vyhrát na slosovatelné vstupenky. Tady je na místě poděkovat sponzorům, kteří obohatili ples města o sponzorské dary: Stavby-okna-Doležal; Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná; Tomáš Kožuch, Autovrakoviště-ekologická likvidace vozidel Petřvald; STASPO; Železářství I.V.L., Ivo Hradilík; Metal Management; DŘEVO HOBBY; SPORTING, Ing. Vladimír Hampl; OKD, Rekultivace Havířov; Pokrývačství-klempířství, Jiří Dvořák; Jiří Novák, člen rady města; Ing. Petr Vícha, senátor P ČR za Českou stranu sociálně demokratickou; Úprava a údržba travnatých ploch, Jana Pulcerová; RAMSES Ostrava; Tomáš Ožóg P.O.M. lakování ocelových konstrukcí; Kulturní dům, Josef Judas; GASTOP, Jan Folvarčný; Textil a oděvy, Ivana a Břetislav Sojkovi; Pneuservis T&T (bratři Ticháčkovi); Ing. Alfréd Michalík, poslanec P ČR za Českou stranu sociálně demokratickou; Lékárna Camilla; ELMEN, Rudolf Mendlík; Slezská prodejní společnost, Stanislav Bierski; Čalounictví Jiří Mařec; DEPOS, Horní Suchá; Autoškola Vladimír Káňa; Stavba, Jiří David; Břetislav Hečko, Restaurace Sokol a Kotelna; Jarmila Pavlovská; VOMA, Ing. Přemysl Duda; Petr Přeček, zastupitel města za ČSSD; Smíšené zboží, Marcela Gattnarová; Petr Dvořáček, zastupitel města za ČSSD; MUDr. Justin Chudoba; Zahradnictví Šedovi; ARBOR Moravia; Ing. Osvald Pencek, členy rady města a Eva Šeligová; Stanice technické kontroly a měření emisí, Jaroslav Janči; manželé Jana a Jiří Dadokovi; vydavatelství ALISA, Vladimír Kostiha; Drogerie Marek, Ing. Ivo Marek; Pavel Římánek; Zahrádkářské služby; PEGRES, Ing. Petr Gřeš; Park Lane Confectionery; Cukrárna Fuksie, Květoslava Pětrošová; Ing. Ladislav Šincl, poslanec P ČR za Českou stranu soc. demokratickou; Základní organizace Českého svazu chovatelů Popelka; Tiskárna na Kamčatce, Kamila Vyšenková. Už dnes Vám můžeme prozradit, že 16. reprezentační ples města Petřvaldu se bude konat Těšíme se na Vás. red. rada Informace o nakládání s odpady ve městě Petřvald za rok 2007 Za uplynulý rok 2007 bylo firmou DEPOS Horní Suchá a.s., která smluvně zajišťuje pro naše město svoz a zneškodnění komunálního odpadu, odvezeno 4007 tun odpadu.

3 3 Z toho: směsný komunální odpad (z popelnic) 2040 tun objemný odpad (ze sběrného dvora, úklidu města, č. skládek) 810 tun pneumatiky 16 tun stavební a demoliční odpad (ze sběrného dvoru) 461 tun zemina a kamení (při činnosti města) 25 tun biologicky rozložitelný odpad 560 tun vyřazené elektrozařízení 1,2 tuny nebezpečné odpady (např. plechovky od barev, motorové oleje) 5,2 tuny papírové a lepenkové obaly 27,7 tun skleněné obaly 42,3 tun plastové obaly 18,2 tun Oproti roku 2006 se celková evidovaná produkce odpadů snížila téměř o 500 tun a to především ve skupině odpadů stavební a demoliční odpad. Množství směsného komunálního odpadu z popelnic je na stejné úrovni jako v loňském roce. Významné navýšení o 200 tun oproti loňského roku je v kategorii biologicky rozložitelný odpad. Z rozpočtu města byla na svoz a zneškodnění komunálního odpadu vynaložena finanční částka Kč, z toho uhradili občané částku Kč. Oproti loňskému roku byla finanční částka za odvoz komunálního odpadu vyšší o Kč. Obalová společnost EKO-KOM a.s. uhradila městu v roce 2007 za sebrané a vykázané množství vytříděného odpadu (papírové, plastové a skleněné obaly) Kč. Sběrný dvůr využili občané 7 883x a odevzdali zde: 440 tun objemného odpadu, 450 tun stavebního odpadu, 95 tun biologicky rozložitelného odpadu, 10 tun plastových a skleněných obalů, 10 tun pneumatik a 5 tun nebezpečného odpadu. V. Křístková, odbor výstavby a ŽP Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY 19. schůze Rady města Petřvaldu se konala 14. února 2008 RM schválila rozpočtové opatření č. 1/08: na prodloužení vodovodního řadu pro bytové domy ve výši 56 tis. Kč; na prodloužení řadu splaškové a dešťové kanalizace pro bytové domy ve výši 172 tis. Kč; přesun částky 114 tis. Kč na nákup použitých židlí a stolů pro kulturní dům, na vratku nevyčerpané účelové dotace ze státního rozpočtu na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT ve výši 50 tis. Kč. RM rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcných břemen vedení zemní kabelové elektropřípojky a vodovodní přípojky v k. ú. Petřvald u Karviné; o připojení města Petřvaldu k projektů příhraniční spolupráce Česko - Polsko s našimi družebními městy. o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace výstavba centra města radnice; o provedení rekonstrukce bytu č. 11 ve II. NP na ulici Šenovské č.p. 1; na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na uvolněnou byt. jednotku o velikosti 1+3 v Petřvaldě; o uzavření smlouvy o výrobě, aktualizaci a vysílání regionálních teletextových stránek s POLAR televizí Ostrava, s.r.o., na rok 2008 za cenu 2000,- Kč vč. 19% DPH měsíčně;

4 4 o uzavření smlouvy o dílo s firmou Digis s.r.o., Ostrava Poruba za cenu ,- Kč vč. 19% DPH; o uzavření smlouvy o zajištění prodejců řemeslníků na petřvaldské pouti v roce 2008 s K 3 Bohumín, příspěvkovou organizací, Studentská 781, Bohumín; o změnách názvů autobusových zastávek na území města takto : - dosavadní název zastávky Mlékárna - nový název zastávky Finské domky - dosavadní název zastávky Pramen - nový název zastávky Na kopci o vyřazení motorového křovinořezu Husqvarna H 235R z evidence majetku města. RM vzala na vědomí informaci o státní a veřejnoprávní kontrole podle ustanovení 174 odst.2, písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, která proběhla v Mateřské škole Petřvald 2. května 1654, příspěvkové organizace, ve dnech ledna 2008 informaci o zrušení Běhu Terryho Foxe v Petřvaldě a souhlasí s pořádáním Běhu naděje - běhu proti rakovině v r. 2008; informace starosty města, místostarostky a tajemnice MěÚ. 9. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 27. února 2008 ZM vyhlásilo záměr směny pozemku parc.č. 567/3 k. ú. Petřvald u Karviné ve vlastnictví města Petřvaldu za pozemek parc. č. 525/10 k. ú. Petřvald u Karviné ve vlastnictví ARBOR MORAVIA s.r.o. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Petřvald o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč; o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč Tenisovému klubu, Petřvald. Dotace bude účelově vázána na zajištění pracovního místa pro 2 správce a uklízečku sportovního areálu. ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Petřvald za rok 2007; závěrečnou zprávu ústřední inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků města Petřvald a zřízených příspěvkových organizací v roce 2007; informace starosty města a místostarostky. PETŘVALDŠTÍ ŽÁCI SI UŽÍVALI V BESKYDECH Ve dnech se uskutečnil další z lyžařských kurzů ZŠ Petřvald. Kurz se tentokrát konal v krásném prostředí Horní Bečvy. Ubytování bylo zajištěno v Hotelu Mesit, který disponuje nejen luxusními dvojlůžkovými pokoji, ale také tělocvičnou, bazénem, posilovnou, saunou a dalšími prostory pro sportovní vyžití. Organizátorkou a zároveň instruktorkou lyžování byla Mgr. Petra Kynclová. V letošním roce se kurzu zúčastnilo celkem 23 žáků (z toho 12 chlapců a 11 dívek). Žáci byli poučeni o organizaci a bezpečnosti lyžařského kurzu. Program lyžařského výcviku vycházel z učebních osnov Vzdělávacího programu pro základní školy.

5 5 I přes zhoršené sněhové podmínky se lyžovalo po celý týden a to nejdříve na sjezdovce Kubiška a v druhé polovině týdne pak na sjezdovce Rališovka. I když skoro polovina žáků stála na lyžích poprvé, všichni se v průběhu týdne naučili alespoň základním lyžařským dovednostem a v závěru lyžařského kurzu už byli všichni schopni bezpečně sjet svah. Poslední den kurzu se uskutečnily závody ve slalomu a hadím slalomu, kde žáci mohli otestovat své dovednosti. Vítězem se nakonec stal Michal Koběrský ze VII.A. Všichni žáci prokázali obrovské odhodlání zvítězit. Během celého pobytu panovala mezi žáky příjemná a přátelská atmosféra. Žáci si vzájemně pomáhali, předávali si zkušenosti a zároveň se učili jeden od druhého. Díky spolupráci žáků a zároveň respektování pokynů instruktorky nedošlo v průběhu kurzu k žádnému vážnějšímu úrazu. Naopak žáci přijeli plni nových zážitků a nadšení pro novou sportovní aktivitu lyžování Mgr. P. Kynclová, vedoucí lyžařského kurzu, ZŠ a ZUŠ Školní 246 KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ ZUŠ PETŘVALD V pátek dne 11. ledna 2008 proběhlo školní kolo klavírních soutěží v Základní umělecké škole v Petřvaldě, jehož se aktivně zúčastnilo celkem 11 žákyň z klavírních tříd Jany Bajgarové, Ivany Matušů, Šárky Podobové. Za svou pracovitost si žákyně odnesly patřičná ocenění v podobě diplomů s následujícím umístěním: Alexandra Babczynská 1. místo Vendula Běhunčíková 1. místo Kateřina Gavlasová 3. místo Kristýna Lorenčičová 2. místo Kristýna Kalinová 2. místo Jana Kozlovská 3. místo Dominika Lorenčičová 1. místo Markéta Hlavatá 2. místo Petra Karkošková 1. místo Kateřina Kalinová 2. místo Kateřina Slavíková 3. místo Základní umělecká škola děkuje žákyním za odvedenou práci a do budoucna přeje mnoho dalších úspěchů. Š. Podobová, předseda poroty KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 2. ČTVRTLETÍ Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob Duben 1., 2. 8., , , , 30. Květen 6., 7.

6 6 13., , , 28. Červen 3., , , , Svoz (PET láhve jen od nápojů) žlutých pytlů 17. duben 15. květen 12. červen 3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů Květen 5., , , 20, 26., 27 Červen 2., 3. 9., , , PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom touto cestou poděkovat bratrům Ticháčkovým, kteří jsou provozovateli Pneuservisu za Penny Marketem. Naše poděkování patří za jejich nezištnou pomoc, kterou nám poskytli dne 7. března Z dopolední idylické procházky, kterou pravidelně vykonáváme již nějakou dobu, se nám v malé chvíli stál téměř horor. Vše začalo tím, že jsme šli v rámci procházky (bydlíme v Gaďoku) na malý nákup do Penny Marketu. Poté jsme se vydali na zpáteční cestu, kterou jsme zvolili právě kolem retenční nádrže a již výše zmiňovaného Pneuservisu. Vtom se na nás vyřítili dva psi, kteří se nám jevili velmi agresivně. Jednalo se o bojového psa a německého vlčáka. Jejich vyceněné zuby nevěstily nic dobrého. V zoufale snaze jsme začali křičet o pomoc a právě bratři Ticháčkovi nám pomohli díky své rozvaze. Jeden z nich nastartoval auto a přijel k nám. My jsme se v rychlosti nasoukali do jeho auta a on nás potom odvezl ještě hodný kousek pryč od těchto hladových psů. Musíme se přiznat, že ještě hodně dlouho jsme se vzpamatovávali z hrůzného zážitku. A nebýt obětavých bratrů Ticháčkových. Ani si to nechceme představit, jak by mohlo toto setkání se zvířaty dopadnout. Ještě jednou moc a moc děkujeme bratrům Ticháčkovým a přejeme jim co nejvíce zákazníků. manželé Kamasovi V pátek 7. března 2008 uhynula v ZOO Ostrava stará samice nosorožce tuponosého Dinah. Dinah se narodila v roce 1970 v rezervaci Umfolozi v Jihoafrické republice a do naší zoologické

7 7 zahrady se dostala přes ZOO ve Dvoře Královém nad Labem spolu se samce Natalem v roce Věk 38 let je v případě nosorožců věkem požehnaným, a proto můžeme říct, že nás opustila nosorožčí babička či spíše prababička. Byla jedním z nejstarších nosorožců chovaných v zoologických zahradách na celém světě. Ve volné přírodě se nosorožci dožívají zpravidla výrazně kratšího věku. Dinah patřila k silným ročníkům. V sedmdesátých letech se totiž do ZOO Ostrava dostalo několik velkých savců a jejich čas se právě v těchto letech chýlí ke konci. Ze staříků z let sedmdesátých stále ještě žijí např. samec hrocha Honza nebo samec nosorožce Natal. Příčinou úhynu samice byla s největší pravděpodobností rakovina. Projevy nemoci zcela odpovídaly projevům zaznamenaným u starých nosorožců v jiných zoologických zahradách, tedy váhový úbytek v kombinaci s krvavými výtoky. Naše snaha o léčbu takto starého zvířete již neměla a ani nemohla mít žádnou reálnou šanci na úspěch. V pavilonu nosorožců mohou návštěvníci vidět již pouze samce Natala, který je o rok mladší než uhynulá samice a tedy také již ve stařeckém věku. Nosorožci žili od svého příchodu do ostravské zoo (1974) ve stísněných prostorách bývalého pavilonu slonů a za celou dobu se zde ani jednou nerozmnožili. Z pohledu dnešní úrovně znalostí a vědeckých poznatků o těchto zvířatech je důvod, proč se v Ostravě nosorožci nikdy nerozmnožovali, zřejmý. V době, kdy byli do naší zoo pořízeni, se ale o zákonitostech reprodukce ani o sociálním chování těchto majestátných a ohrožených zvířat vědělo pramálo. Spíše skoro nic. Ze všech 5 žijících druhů nosorožců jsou totiž právě nosorožci tuponosí jedinými, kteří žijí opravdu vysoce sociálně a proces výběru vhodného partnera pro reprodukci je u nich velmi složitý. I proto nemohlo vést párové držení pouhých 2 zvířat k úspěchu. A na větší rozšíření stáda se ve starém pavilonu na stávajícím místě desítky let nedostávalo nejen peněz, ale ani prostoru. Pavilon z počátku 60. let dnes pochopitelně nemůže odpovídat prakticky žádnému z přísných požadavků na chov, které jsou dnes na nové expozice zvířat v moderních zoo kladeny. Nepočítáme proto, a jako členové Evropské a Světové asociace zoologických zahrad a akvárií ani nemůžeme počítat, s pořízením nové samice do stávajících prostor. O teoretickém pořízení nové skupiny nosorožců lze uvažovat pouze za předpokladu výstavby nového pavilonu a celého chovatelského komplexu. Náklady na jeho vybudování by se ale pohybovaly v řádech desítek milionů korun. Vzhledem k mnoha jiným akutním prioritám i s ohledem na potřebu zajistit finance pro řadu dalších druhů zvířat i výrazným způsobem zlepšit služby návštěvníkům a modernizovat zastaralou infrastrukturu ostravské zoo, je tedy obnovení chovu nosorožců v Ostravě v dohledné době nereálné. Proto v případě úhynu stařičkého samce, který ale může nastat za rok, za 4 roky či třeba za několik měsíců, plánujeme demolici starého, prostorově stísněného a energeticky nesmírně náročného pavilonu. Na uvolněné ploše bychom pak rádi vybudovali prostorný výběh pro hrochy obojživelné s tolik chybějícím venkovním bazénem. Klub důchodců Petřvald Březiny hodnotil svou činnost za rok 2007 Klub důchodců měl v roce členů. V průběhu roku uskutečnil dva zdařilé zájezdy. Do Věžek u Kroměříže a houbařský do Podolánek spojený s návštěvou lázní v Čeladné. Účastníci zájezdů byli spokojeni z hezky prožitých dnů. Kromě výroční členské schůze spojené s připomínkou Mezinárodního dne žen byly v loňském roce organizovány další společensko kulturní akce: stavění a kácení májky, smažení vaječiny, vepřové hody, rybí hody, mikulášská zábava a hodnotící schůze rozšířeného výboru spolu se

8 8 zástupci města. K dobré pohodě účastníků setkání významně přispíval svou mistrnou hrou na harmoniku pan Jiří Pěgřímek. Příznivci společenských her se scházeli každou středu. Výborové schůze se konaly každé první pondělí v měsíci. Pracovně byli v klubu přítomni členové a členky při přípravě občerstvení pro větší společenské akce a také při pravidelných kontrolách technického vybavení klubu. Zástupci klubu se zúčastňovali pohřbů členů s pietním položením kytice. U příležitosti významných výročí narozenin členů a dlouhodobě nemocných byly uskutečňovány návštěvy s předáním dárků. K zábavě členů sloužila v klubovně možnost různých společenských her, poslech hudby a televize. V létě jsou k dispozici kuželky a je také upraven prostor pro posezení u táboráku nebo grilování. Ve spolupráci s městskou knihovnou existuje možnost zapůjčení zábavné i odborné literatury. Za materiální zabezpečení klubu vděčíme především městu Petřvald. Vedle nákladů na spotřebu elektřiny, plynu a vody zajistili zástupci města opravu a nátěry zloději zničeného plotu, opravu omítek a střechy budovy, nátěry podhledu verandy. Dále bylo v průběhu roku zajištěno sekání trávy a pravidelné kontroly a revize technického vybavení. Zvlášť vítanými jsou finanční příspěvky na zájezdy. Jedním z hlavních úkolů v roce 2008 bude získávání nových členů a tím udržení životaschopnosti klubu. V roce 2008 plánujeme opět zájezdy za krásami a pamětihodnostmi naší vlasti i tradiční zájezd na houby. Během roku pak budou organizována obvyklá společenská setkání u příležitosti MDŽ, stavění a kácení májky, smažení vaječiny, opékání buřtů, rybích hodů, vepřových hodů, Dne horníků a mikulášské zábavy. Středeční posezení mohou být v případě většího zájmu rozšířena. V závěru hodnocení předsedkyně klubu pí N. Zientková poděkovala zástupcům města za péči a všem členům a členkám, kteří svou prací přispěli k udržování areálu klubu a jeho vybavení, a také členům výboru a členům revizní komise, kteří organizačně a často i přiložením ruky k dílu zabezpečovali klubový život. Petřvaldské lazebnice Gabka, Věruš a Jaruš Vás zvou na 4. Májový ples lásky. Dobrá zábava, chutná večeře, laskominky, zajímavý program, tombola. K pohodě a k tanci hraje Vámi oblíbená skupina FLASH. 30. dubna 2008 od hod v sále Kulturního domu Petřvald, cena s večeří 300,- Kč. Prodej vstupenek na kosmetice a pedikúře od , informace na nebo KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE Jak se na chvíli stát motýlkem, princeznou, drakem, rytířem, čarodějnicí nebo jinou pohádkovou postavou? To předvedly na svém karnevalu děti ze ŠD Školní 246 ve středu 27. února. Karneval začal přestavením masek a pokračoval ve veselém rytmu. Nejprve dvojice tančily srdíčkovou mazurku, pak se soutěžilo v tanci s nafukovacími balónky a také si děti zatančily metlový tanec. Spolu s pí vychovatelkami a také s hosty (p. ředitelem Mgr. R. Toržem a pí zástupkyní Ing. Z. Kozlovskou) strávily děti hezké odpoledne. V. Kubančíková, vychovatelka ŠD ZŠ Školní 246

9 9 PŘIŠEL NÁM DOPIS... Pozor na zloděje! Máme v Petřvaldě zloděje. Bydlím u sokolovny a řádí tady zloděj. Nemůžu napsat jeho příjmení, abych nebyl stíhán pro pomluvu. Nerozumím zákonům, ale zveřejnit jméno asi nemůžu. Zákon umožňuje, že jsem sice nahlásil pachatele, ale škoda 4000,- Kč je tak malá, že pan H. si chodí po Petřvaldě a krade na našich zahradách, co mu padne do oka. Byl krásný den. Sluníčko v pátek hřálo, jako by už bylo jaro. Mnohé z nás to vytáhlo ven, abychom něco poklidili na zahrádkách. Vytáhli jsme benzínovou pilu, abychom pokáceli starou jabloň. Hodinu jsme pilu nechali bez dozoru, protože jsme si odskočili nabrousit řetěz. Brána zůstala otevřená, takže zloděj pan H. měl přístup až ke garáži. Musím Vás upozornit, že chodí po našich pozemcích a šmejdí, co ukrást. Jestli ho nachytáte, má připravené věty o železném odpadu. Bylo kolem 14. hodiny, když pana H. viděli u mě na zahradě, jak dává pilu pod bundu. Prý to má s majiteli domluvené, že mu ji půjčují. Vůbec ho neznám. Bydlí pod Mariánkou v kolonii, a proto prosím o pomoc hlavně jepoctiváky z kolonie. Ptal jsem se tam v okolí. Jedna paní možná by i věděla, ale její manžel ji vtáhnul dovnitř se slovy: Nic ti do toho není. Měl pravdu, až to bude jeho pila, která skončí někde v hospodě za pár korun, potom mu do toho něco bude. Vážený pane, to máte strach z onoho padesátníka? Já ho potřebuji nachytat a předat policii, ať už nemůže krást dál. Jestli budeme jenom zavírat oči a namlouvat si, že se nás to netýká, zítra to potká někoho jiného, který si nechá bránu jen na chviličku otevřenou a zrovna půjde kolem pan H. Tak jsem se rozloučil s pilou, starou jabloň jsem zvládnul ruční pilou, ruce dost trpěly. Zabezpečili jsme branku, bránu, garáž. Deset dní nám dal zloděj na uklidnění, a tak jsme byli míň ostražití. Kolem 18. hodiny 4. března náš pes štěkal. Z okna jsme nikoho neviděli, tak jsme nepátrali. Ráno hledám horské kolo Dominator Olpran bledě modré barvy. V garáži nebylo. Jak musí být drzý zloděj, který vleze na pozemek, kde štěká pes a v sousedství jsou další psi. Ta odvaha se mu vyplatila. Za trochu strachu si odnesl horské kolo. Je to jednodušší, než někde na šachtě makat 8 hodin. Obracím se na poctivé lidi, kteří viděli bledě modré kolo Olpran Dominator. Odměna po vrácení kola 1000,- Kč. Syn má jet v létě na cyklo tábor, ale bez kola to nepůjde. V lednu jsme ho doplatili. Prosím volejte A vy ostatní nenechávejte své branky otevřené a jestli pes štěká, radši vylezte ven a pomozte dopadnout zloděje. S pozdravem Standa z deníčku petřvaldských policistů Prostranství v okolí prodejny Penny Market a samotná prodejna není jen místem, kde si můžete nakoupit, je také místem, kde se scházejí lidé se sníženou schopností společenského uplatnění. Postávají poblíž prodejny a posilňují se levným pivem a vínem. Dne 5. března zde postával i L. D., který je na tomto místě téměř pravidelným hostem. Snad byl jen nedostatečně posilněn, protože o půl čtvrté odpoledne ho postávání natolik zmohlo, že si lehnul a usnul. S místem své odpolední siesty si hlavu nelámal a spočinul uprostřed příjezdové cesty na parkoviště. Jeho odpočinek přerušila přivolaná hlídka policie, která se postarala o klidnější a důstojnější místo pro odpočinek - na protialkoholní a záchytnou stanici v Karviné. Jak si vysvětlit zvýšený počet krádeží v prodejně potravin Penny Market, ke kterému došlo dne 4. března 2008 v poměrně krátkém časovém sledu, že by sluneční erupce? Tohoto dne byli totiž ostražitými hlídači této prodejny přistiženi celkem čtyři nenechavci. Kolem čtvrt na jedenáct byl přistižen mladý muž se ženou při krádeži potravin a kosmetiky. Bezostyšně ukládali zboží do

10 10 batohu a kabelky. Žena L. K. ukryla ve své kabelce pleťové krémy v hodnotě 335,- Kč a mladý muž M. T. do svého batohu vložil tělová mléka a další věci v hodnotě 1136,- Kč. Po projití pokladnami byli zadrženi. Zprvu to vypadalo, že se jedná o začínající podnikatele se zbožím drogistickým. Později však vyšlo najevo, že mladík se krádežemi zboží z prodejen patrně živí. V rámci okresu Karviná se jednalo o jeho již třináctý případ. Dalších podobných skutků se dopustil v Ostravě a okolí. Tímto zjištěním byl sám nepříjemně překvapen, zvláště pak poté, co byl předán policejnímu komisaři, který mu sdělil obvinění z trestného činu krádeže. Dalším zlodějíčkem, který byl přistižen v 12:40 téhož dne, byl místní P. K., který si chtěl bez zaplacení pochutnat na sekané, kterou ukryl do svých kalhot před tím, než prošel pokladnami. Čtvrtým, a toho dne posledním nenechavým, byl opět místní J. Ř. Asi kolem 13:30 hodin ho schvátila velká žízeň. Hodlal ji uhasit lahví Krásnobřezenského tuzemáku za 84,90 Kč. Nedočkavost a chuť na něj ho zaslepila natolik, že ho ukryl ve své bundě a pokusil se ho odnést z prodejny bez zaplacení. Odvaha, drzost, nedostatek zodpovědnosti, hloupost nebo frajeřina? Posuďte sami. Dne 23. února 2008 v ranních hodinách se na služebnu Policie ČR v Petřvaldě dostavil mladý muž R. L. Oznámil krádež mobilního telefonu. O svůj telefon měl přijít v průběhu noci v jedné z petřvaldských restaurací. Na této zprávě by nebylo zas až nic tak mimořádného. Kdyby ovšem nedorazil v podnapilém stavu a kdyby se od služebny policie nevydal na cestu k domovu v motorovém vozidle. Samozřejmě za volantem. Policistům bylo sice mladíka líto pro ten odcizený telefon, ale nemohli činit jinak, než mu v jízdě vozidlem zabránit. V mladíkově dechu naměřili 1,95 promile alkoholu. Kromě telefonního přístroje přišel i o řidičský průkaz. Muži bylo sděleno podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. NAVŠTÍVILI JSME PLANETÁRIUM Žáci IV.B a V.B třídy Masarykovy školy navštívili dne 28. února Planetárium Johanna Palysy v Ostravě. Planetárium je název projekčního přístroje, který vytváří iluzi hvězdné oblohy s planetami, Měsícem a dalšími hvězdnými tělesy. Exkurze začala v kruhové chodbě, kde se nachází stálá expozice s astronomickou tematikou. Pak jsme se odebrali pod hvězdnou oblohu planetária. Jeho kopule má průměr 12,5 m a zobrazuje přes 9000 hvězd severní a jižní části hvězdné oblohy. Pořad, který jsme v planetáriu viděli, navazoval na probírané učivo v přírodovědě. Nesl název Dobrodružství Uffa na Marsu. Pohádkovou formou přiblížil dětem dění ve vesmíru. Na závěr jsme v kinosálu zhlédli krátký film, který volně navazoval na předchozí pořad. Exkurze se nám líbila, byla poučná a zajímavá. Za 50 nadšených žáků Mgr. Z. Vicherková MYSLIVECKÝ PLES V DOMOVĚ BŘEZINY Každoročně se v Domově Březiny koná tradiční ples, na kterém se schází pravidelně ve velkém počtu uživatelé, jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci zařízení. Tento rok se ples uskutečnil 22. února 2008 a nesl se v duchu mysliveckém. Samozřejmě nechyběla stylová výzdoba, jelení guláš, klasická polonéza uživatelů v tradičních mysliveckých kostýmech a bohatá tombola, na kterou se těší každý účastník plesu. Tombola byla tento rok obzvlášť bohatá, velké díky patří všem sponzorům, kteří se takto do plesu zapojili. K poslechu a tanci hrál pan Ryška, který se na

11 11 domovském plese neobjevil poprvé. Plesová sezona je u konce a nám nezbývá, než se těšit na další akci, která se v našem zařízení uskuteční. sociální oddělení KULINÁŘSKÉ OKÉNKO RAŽNIČI Z TROUBY Suroviny: 600 g vepřové pleci nakrájené na kostky, anglická slanina, klobása nakrájená na kolečka, cibule, červená i zelená paprika, žampiony nakrájené na kousky, sůl, pepř, koření Gyros Postup: Všechny suroviny, nakrájené na menší kousky, smícháme ve velké míse, osolíme, opepříme a posypeme kořením na Gyros. Směs nasypeme v jedné rovnoměrné vrstvě na plech, podlijeme šálkem vody a upečeme do růžova. Příprava je jednoduchá, pohodlná a rychlá - výborně se hodí, když čekáte více strávníků. Vepřové maso můžete samozřejmě podle potřeby nahradit masem krůtím či kuřecím a přidat můžete i jiné dobrůtky, které běžné dáváte do ražniči. KOTLETY PEČENÉ NA HLÁVKOVÉM ZELÍ A MRKVI I S PŘÍLOHOU Suroviny: 6 plátků vepřové kotlety, ½ hlávky zelí (nakrájeného na větší kousky), 400 g mrkve (nakrájené na větší kolečka), 2 cibule, česnek, sůl, pepř, syrové a umyté brambory i se slupkou Postup: Na dno vyššího plechu na pečení dáme nakrájenou mrkev, zelí, cibuli a česnek, promícháme a mírně posolíme. Na zeleninu naklademe naklepané, osolené a opepřené kotlety. Brambory dobře umyjeme a i se slupkou je nakrájíme na měsíčky, poklademe do volných míst mezi masem, posypeme kořením na americké brambory a osolíme dle chuti. Podlijeme 1 dcl vody a vše najednou pečeme asi 1 h. 30 min. v troubě na 180 C (délka pečení závisí na druhu zvoleného masa). Celý oběd je hotový najednou (maso, příloha i zeleninová obloha) a výborně chutná. Vepřové kotlety lze podle chuti obměnit za kuřecí řízky, plátky vepřové pleci nebo kuřecí čtvrtky. K masu dělám ještě takovou jednoduchou náhradu tatarky. Smíchám 1 zakysanou smetanu light s 1 nadrobno nasekanou cibulkou a 2 strouhanými kyselými okurkami, posolím, opepřím a přidám trošku grilovacího koření. BRAMBORY ZAPEČENÉ S MLETÝM MASEM A LEČEM Suroviny: 1 kg brambor vařených ve slupce, 0,5 kg mletého vepřového masa, 1 cibule + 1 lžička mleté papriky, 1 zeleninové lečo, 3 vejce + 2 dcl mléka, 100 g strouhaného eidamu Postup: Brambory uvařené ve slupce oloupeme a nakrájíme na kostičky. Na pánvi osmahneme cibulku, přidáme mleté maso a se solí a paprikou dusíme 20 min. Pak přidáme lečo a vaříme ještě asi 5 min. Ve velké míse smícháme s brambory a dáme do vymazaného vyššího pekáčku zapéct do trouby. Zapékáme asi 15 min. Pak zalijeme směsí rozšlehaných vajec v mléce a strouhaného sýra. Zapečeme dalších min. Pro ještě lepší chuť můžete mléko nahradit smetanou. Podáváme posypané petrželkou a jako příloha se hodí například rajčatový salát. TOPINKY Z TROUBY Suroviny:

12 12 několik krajíců staršího chleba, máslo (nebo margarín), strouhaný eidam, cibule, mletá paprika Postup: Krajíce chleba lehce namažeme máslem, naskládáme na plech, posypeme strouhaným sýrem, najemno nakrájenou cibulkou a posypeme mletou sladkou paprikou. Dáme zapéct do trouby a až topinky zrůžoví (10-15 min.), ihned je teplé a křupavoučké konzumujeme. BRAMBORY ZAPEČENÉ SE ZELENINOU V ALOBALU Suroviny: 1,5 kg syrových brambor nakrájených na drobné kostičky, 350 g mražené zeleniny (mrkev, hrášek, kukuřice), cibule a pár kyselých okurek vše nakrájené na drobné kostičky, klobása nakrájená také na kostičky(může a nemusí být pár plátků anglické slaniny rovněž na kostičky), sůl, pepř, olej, alobal Postup: Všechny nadrobno nakrájené suroviny smícháme ve velké míse, osolíme a mírně opepříme. Alobal nastříháme na půlmetrové kusy, každý uprostřed potřeme lehce olejem a klademe porce směsi. Dobře zabalíme a balíčky uložíme na plech. Upečeme v troubě asi na C min. BRAMBORIZZA Suroviny: 4 středně velké brambory, 1 menší cibule, 1 rajče, 1 menší paprika, 1 kyselá okurka, 1 vejce, strouhaný sýr, provensálské koření, sůl Postup: Brambory nastrouháme na hrubším struhadle a vymačkáme z nich přebytečnou vodu. Dáme smažit hrubší vrstvu brambor na pánev - posolíme. Převrátíme na druhou stranu - opět posolíme, poklademe salámem, rajčaty, paprikou, nakrájenou kyselou okurkou, cibulí na kolečka a zalijeme rozmíchaným vejcem, přikryjeme poklicí a necháme smažit. Až začne vonět a brambory budou zespodu upečené, zasypeme strouhaným sýrem a dochutíme provensálským kořením. Ještě na chvíli přikryjeme a necháme 1 minutu zapéct sýr. Podáváme s kečupem a tatarskou omáčkou nebo jen tak. Do pokrmu lze přidat i další suroviny podle toho, co zrovna máte doma (třeba pár koleček salámu atd.). Je to dobrota! Něco mezi bramborákem a pizzou. KROKETY Suroviny: 400 g brambor vařených ve slupce (nechat vychladnout a nastrouhat), 1/2 šálku hrubé mouky, 100 g strouhaného sýra, sůl Postup: Všechny suroviny zpracujeme v těsto a z připravené směsi vypracujeme kuličky, které obalíme v rozšlehaném vejci a strouhance a usmažíme ve fritéze. 13. března 2008 připravil Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, pobočka Petřvald, ve spolupráci s městem Petřvald a mateřskou organizací Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě Vzpomínkové setkání v Kulturním domě v Petřvaldě. Přes 200 účastníků vyjádřilo spokojenost s konanou akcí a poděkování organizátorům za její přípravu. Poděkování patřilo zejména panu Stanislavu Žákovi a jeho ženě Jindřišce, Ing. Zdeňku

13 13 Dobrovskému, panu Karlu Budínovi a všem ostatním, kteří svou pomocí přispěli k organizaci setkání. Poděkování patří členům Klubu důchodců na Březinách, kteří upekli pro účastníky akce koláče, a provozovateli kulturního domu panu Josefu Judasovi za havířské občerstvení (chléb se sádlem, škvarkami a cibulí) a zvládnutí organizace jmenované akce. Za město Petřvald se setkání zúčastnila místostarostka Jarmila Skálová, která mimo jiné přednesla i tento projev (cituji): Vážené dámy a vážení pánové, 2. března roku 1998 zazněla v Petřvaldě ohlušující rána v důsledku odstřelu těžní skipové věže Dolu Julius Fučík, závodu 1. Tato rána znamenala ukončení významné lidské činnosti, která vyvedla místní komunitu ze zaostalé zemědělské výroby do prosperující společnosti a právě zásluhou hornické činnosti se stala obec Petřvald městem. Svědkové této události, kteří jsou právě zde, se vraceli ve vzpomínkách nejen ke svému celoživotnímu působení v hornické profesi, ale i ke svým otcům, dědům, pradědům, pro které hornictví znamenalo obživu a sociální zázemí. Nyní si dovolím citovat z kroniky města roku 1998 běh události tak, jak jej zaznamenala naše kronikářka paní Ilona Karkošková. 2. března 1998 Revírník Dolu Julius Fučík František Pavlík oznámil 2. března generálnímu řediteli OKD Ivanu Dzidovi ukončení těžby na tomto petřvaldském dole. Ve 13 hodin 37 minut vyjel z dolu poslední vůz uhlí vytěžený v petřvaldské pánvi. Skončila etapa jedné šachty, ale nekončí etapa hornictví, řekl gen.ředitel OKD Ivan Dzida. Připomenul historii těžby uhlí v Petřvaldě, která se datuje od roku Za tuto dobu bylo postupně otevřeno 6 dolů Žofie, Evžen, Hedvika, Václav, Ludvík a Pokrok. V nich vytěžili horníci 210 miliónů tun uhlí, nejvíce v roce 1963 přes 4,2 mil. tun. Generální ředitel poděkoval všem současným i minulým havířům za těžbu a vždy nebezpečnou práci, zmínil se o četných obětech, které si tvrdý boj s přírodou vyžádal. Ivan Stejskal, závodní Dolu Fučík, a hlavní inženýr Dolu Odra Miroslav Šimek informovali přítomné hosty, mezi které patřil i starosta města Petřvaldu Ing. Václav Holeček, a novináře o dalších krocích, které čekají na 361 pracovníků při likvidaci dolu a povrchových staveb. Jejich práce by měla být ukončena v roce Druhého března 1998, kdy definitivně skončila těžba uhlí v Petřvaldě, ztrácí naše město přívlastek hornické město Petřvald. Život však jde dál a záleží na každém z nás, jaké přívlastky v budoucnu ponese. Vážení přítomní, tímto krátkým příspěvkem jsem chtěla vyzvednout důležitost hornické činnosti, vyslovit vám všem uznání za práci v hornictví, které sehrálo významnou roli po dobu několika generací. Toto setkání bude připomínat krásný vyřezávaný kilof, který k této příležitosti vyřezal pan Tibor Racko a pro potřeby města předal místostarostce předseda pobočky KPHM pan Stanislav Žák. JaS INFORMACE O OČKOVÁNÍ LIŠEK PROTI VZTEKLINĚ Na základě informace odboru životního prostředí Městského úřadu Orlová oznamujeme, že v době od 27. března do konce dubna 2008 bude v okrese Karviná probíhat letecké kladení návnad s očkovací látkou proti vzteklině. Žádáme občany, aby se návnad nedotýkali, aby poučili

14 14 své děti a zamezili volnému pobíhání psů a koček. V případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastovém obalu uvnitř návnady, vyhledejte lékaře. D. Szotkowská, ref. odboru výst. a ŽP Jak je zatíženo naše město znečištěným ovzduším? Dne jsme se zeptali za vás... Ing. Radomíra Štěrby - občana našeho města - vedoucího oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí Oblastního inspektorátu v Ostravě - externě vyučujícího na Ostravské univerzitě v Ostravě (základy ochrany ovzduší a odpadového hospodářství) Severovýchodní oblast Moravskoslezského kraje a tudíž i naše město je významně zatíženo znečištěným ovzduším a to zejména polétavým prachem (vč. těžkých kovů) a polyaromatickými uhlovodíky (benzo(a)pyren, aj.). Původcem tohoto znečištění je průmyslová výroba, silniční doprava, lokální topeniště, plošné stavby, rekultivace a v nemalé míře také dálkový přenos. Současný vysoký stupeň znečištění ovzduší ve Slezsku je pozůstatkem historického vývoje v 19. a 20. století vedoucího k rozsáhlé koncentrovanosti těžkého hutního průmyslu do pánve s dostatkem kvalitního kamenného černého uhlí jak na straně Moravské, tak v oblasti dolního Polska. V současnosti se 100% veškeré výroby koksu, vysokopecního aglomerátu i surového železa v celé České republice realizuje právě v našem kraji a to se všemi negativními důsledky na neustálé znečišťování životního prostředí. Studie zabývající se podílem jednotlivých zdrojů na znečištění ovzduší na Ostravsku prokázaly, že hlavními původci emisí polyaromatických uhlovodíků jsou technologie na výrobu koksu a proces nedokonalého spalování pevných paliv a odpadů v domácích topeništích. Emise polétavého prachu, vč. těžkých kovů nejvíce produkují zařízení na výrobu aglomerátu (spékání železné rudy), výroba železa a oceli, a také opět lokální topeniště na tuhá paliva. Kvalita ovzduší se od roku 1989 výrazně zlepšila. Tento příznivý stav byl důsledkem celé řady opatření, které byly v průmyslu realizovány na základě nově přijaté legislativy v ochraně ovzduší v roce Výstavba nových moderních filtrů, odlučovačů ale i modernizace řady technologií byla dokončena koncem devadesátých let. V roce 1999 byly emise tuhých znečišťujících látek emitujících průmyslem na Ostravsku desetkrát (!) nižší než před rokem Od roku 1999 do roku 2003 došlo opět k pozvolnému nárůstu množství emisí a nyní má emisní bilance z průmyslu stagnující charakter. Problematika znečištěného ovzduší však není pouze fenoménem Ostravska. Imisní limity (to co dýcháme) jsou překračovány zejména pro prašné znečištění, kdy v roce 2006 bylo negativně ovlivněno 62% celkové populace v ČR. Vysokým koncentracím benzo(a)pyrenu bylo vystaveno na 69% veškeré populace. Do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší již dnes spadá na 30% území České republiky, kde však žije na 60% obyvatel. Vzhledem k blížícímu se konci zimní topné sezony si dovolím více se zaměřit na problematiku lokálních topenišť na tuhá paliva (vytápění rodinných a obytných domů). Emise z těchto zdrojů znečišťování ovzduší jsou bohužel rozhodující právě v tzv. dýchací zóně. Důkazem toho je, že necítíme emise např. z ArcelorMittal Ostrava a.s., avšak intenzívně nás obtěžují a v podstatě bezpochybně otravují husté dýmy linoucí se z nízkých komínů od nejbližších sousedů. Nemusíme zavírat okna kvůli emisím z průmyslu, ale zcela jistě je zavřeme v podvečer, kdy někdo v našem okolí intenzívně zatopí v kotli na tuhá paliva, přestože má rovněž ekologické plynové topení. Samostatnou kapitolu také tvoří pálení shrabané trávy a listí na zahrádkách, i když je můžeme bezplatně odvézt do našeho sběrného dvora, nebo v sezoně využít černé pytle

15 15 na bioodpad. Toto jsou oblasti, které jsme schopni bezprostředně ovlivnit sami svým chováním a né se pouze alibisticky vymlouvat jen na velké znečišťovatele. Za odpověď děkuje J. Skálová. TJ PETŘVALD HEPO Mládežnická družstva vstoupila do závěrečné fáze zimní přípravy; dorostenci, muži a starší žáci mají za sebou už několik přípravných zápasů. Starší žáci se zúčastnili zimního turnaje v Ostravě Porubě, kde sehráli 6 utkání. Pouze v jednom zápase zvítězili a skončili na posledním 6. místě odjíždějí družstva přípravky, žáků a dorostu na soustředění. Družstvo mužů se dále připravuje na zimním turnaji ve Vratimově: Slovan Orlová TJ Petřvald 3:3 (2:0) Sestava: Jonšta Lazišťan, M. Budina, T. Ševčík, Weiss Bernatík, T. Volný, I. Goldbricht, T. Budina Chromik, J. Jaglař Střídání hokejovým způsobem: J. Goldbricht a Kocián Branky: T. Budina, J. Goldbricht, L. Chromik Vratimov (dor.) TJ Petřvald 0:2 (0:1) Sestava: Jonšta J. Jaglař (41.R. Kocur), M. Budina, T. Ševčík, Weiss Král, I. Goldbricht, Bernatík, Kocián Chromik, T. Budina Branky: M. Bernatík, L. Chromik Muglinov TJ Petřvald 0:0 Sestava: Jonšta Lazišťan, M. Budina, T. Ševčík, Weiss Šilhánek, I. Goldbricht, T. Volný, T. Budina Chromik, Bernatík 1.3. St. Bělá TJ Petřvald 0:4 (0:0) Sestava: Jonšta Lazišťan, M. Budina, T. Ševčík, Weiss Král, I. Goldbricht, T. Volný, Kocur Chromik, T. Budina Střídání hokejovým způsobem: Bernatík, Šilhánek Branky: T. Ševčík 2, T. Volný, Král Trenéři: O. Cudrák a M. Budina Ve dnech se zúčastnili benjamínci a žáci TJ PETŘVALD soustředění v Horní Lhotě. Soustředění se zúčastnilo celkem 30 dětí pod vedením trenérů V. Strouhala, P. Sztymona, P. Goroviče, D. Bariše, P. Sekery a Ing. J. Lukši. Dorostenci měli ve stejném termínu soustředění v Ostravici na Sluníčku. Pod vedení M. Weisse a A. Jagláře tady trénovalo 15 dorostenců. STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD - VÝZVA - žádáme všechny účastníky zájezdu do Prahy, aby do doplatili částku za muzikál ve Středisku kulturních služeb. - byl skvělý a jedinečný... co? No přece karneval s Hopsalínem, který se v KD uskutečnil 8. března Spousta her, tancování a zpívání nenadchlo jen přítomné děti (a že jich bylo), ale přidávali se i dospělí a někteří to opravdu pekelně rozjeli. Na památku dostaly všechny děti fotku Hopsalína s věnováním.

16 16 KNIHOVNA INFORMUJE KNIHOVNA pořádá v úterý od do přednášku ing. Miroslava Hrabici známého moravského autora knih o zdraví lidském hledání, který i dobrým slovem, radami a laskavýma rukama pomáhá trpícím ke zdraví a štěstí. LÉČBA NEMOCÍ MOČOVÝCH CEST A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ A TAKÉ JAK CHÁPAT DRUHÉ LIDI Zamyšlení nad tím udělal(a) jsem pro své zdraví skutečně dost? Léčil(a) jsem se zároveň stravou, rozumným vydáváním sil i moudrým smýšlením? Jak pomoci domácí léčbou sobě i lékařům? Jak láska hory přenáší i potoky slz roní. Co uzdravuje? Snaha, vůle a také prosby. O vlivu partnerských vztahů na zdraví. Odpovědi na dotazy, ukázky léčby, představení rozšířeného vydání knihy Co nám tělo říká. Další vydané knihy, které je možno na přednášce zakoupit: LÁSKA, CESTA KE ZDRAVÍ I K BOHU - DAR ZDRAVÍ - TOBĚ - ŘEČ SRDCE - PRVKY, BYLINY A VITAMÍNY TROCHU JINAK - POHLAZENÍ PRO DUŠI. Vstupné 60,- Kč, inf Středa 30. dubna od do hodin u KNIHOVNY III. SLET PETŘVALDSKÝCH ČARODĚJNIC. Pro malé i velké - hry a zábava, soutěže, předávání putovního KOŠŤÁTKA. Průlet Petřvaldem a omlazování poutníků kouzelnými pilulemi, mazání potřebných léčivými mastmi.volba Misss, čtení zdravic od kolegyň a kolegů ze Světové unie čarodějných bytostí. Máte-li doma nějaký pozdrav ze zahraničí přineste s sebou. Také letová osvědčení, nejnovější modely dopravních prostředků a technické průkazy. Kolegyně a kolegové, nezůstávejte doma, přijďte nás podpořit i s kouzelnickým dorostem. Pořádají SKS, Knihovna, Technické muzeum J. Burová CYKLUS VÝSTAV OBRAZŮ V měsících dubnu a květnu v knihovně vystavuje: Radomír Kolek Narodil se v únoru 1966 v Karviné, je ženatý a bydlí v Havířově. V roce 1985 vystudoval SPŠE v Rožnově pod Radhoštem a tam ho okouzlila valašská krajina. Při svých sportovních aktivitách (hlavně paraglidingu) sledoval rozmary počasí a proměny přírody. K malování se dostal později až v roce 2000, po hektických začátcích se začal učit, jak zobrazit přírodu a krajinu. Určitý řád a základy v malování mu dal od roku 2004 kurz malby a kresby při MKS Petra Bezruče v Havířově, kde se učil pod vedením prof. Otty Dedka. Členem výtvarné skupiny Kvaš Havířov se stává koncem roku S ostatními členy skupiny pořádá výstavy v Havířově a jeho okolí.tyto aktivity jsou celkem podrobně zmapovány na internetových stránkách: I přes pracovní vytížení věří, že mu tato milá záliba vydrží. D. Drábková Po skončení karnevalu, který se konal , se našel v kulturním domě zlatý přívěsek. Majitel se může o přívěsek přihlásit na MěÚ, kanc. č. 2, tel

17 17 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Blahopřejeme jubilantům Zdenka Jobánková 80 let Jaromír Volný 80 let Josefa Kaniová 85 let Milada Čuřidlová 80 let Vlasta Vicherková 80 let Anna Fritzová 80 let Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Narozené děti Lucie Krkošková Laura Sobotíková Rodičům blahopřejeme k narození děťátka. Zemřeli občané Imrich Máňa 49 let Božena Budinová 85 let Hermína Gojová 85 let Jiřina Knapková 74 let Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast. BLAHOPŘÁNÍ Život Ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme Ti říct, žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav, tak jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Dne oslaví 60. narozeniny pan Vlastislav Grygerek. Vše nejlepší přeje manželka Ivana, syn Martin a dcery Ivana a Barbora s rodinami. OZNÁMENÍ V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne opustil ve věku nedožitých 90 let pan Rudolf Čudek. Za zarmoucenou rodinu manželka Anna. VZPOMÍNKA Dne uplynou již čtyři roky, co nás navždy opustil náš milovaný syn, tatínek, manžel, vnuk, synovec a kamarád pan Tomáš Volný. Za celou rodinu vzpomíná manželka a syn Matýsek. VZPOMÍNKA Kdo byl milován, není zapomenut. Dne vzpomeneme nedožitých 80. narozenin maminky a babičky paní Libuše Prygové a to již bude 5 let, co navždy odešla.

18 18 Dne to bude již 20 let, co nám navždy odešel náš tatínek, dědeček pan Oldřich Pryga a by oslavil své 85. narozeniny. Vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Miluše s manželem Františkem a vnoučata Marta a Petr. VZPOMÍNKA Jsou dny v životě, na které se nezapomíná. Dne 2. dubna 2008 vzpomínáme 5. smutné výročí úmrtí pana Jaroslava Navrátila. S úctou, láskou a smutkem vzpomínají manželka Jindřiška, synové Petr a Jan s rodinami. VZPOMÍNKA Měl jsi život rád, tvůj život byla práce, láska a dobrota. Přišla však nemoc zlá, přetrhla niť tvého života. Těžké bylo loučení, těžké je bez tebe žít, v srdci Tě budeme stále mít. Dne jsme uctili tichou vzpomínkou nedožitých 80 let pana Josefa Křistka a zároveň výročí jeho úmrtí. Vzpomínají a nikdy nezapomenou syn Petr s rodinou. VZPOMÍNKA Dne jsme si připomněli 6. výročí úmrtí naší babičky a prababičky paní Marie Judasové. Vzpomíná vnučka Pavla s rodinou. VZPOMÍNKA Jen vzpomínky nám zůstaly na roky kdysi šťastné, jsou v našich srdcích ukryté, jsou hluboké a krásné. Dne jsme vzpomněli 1. smutné výročí, kdy od nás navždy náhle a tiše odešel pan Josef Kania, skromný ve svém životě, tichý ve svých bolestech. Vzpomínají manželka a děti s rodinami. VZPOMÍNKA Dne jsme vzpomněli 3. smutné výročí, kdy nám odešel drahý člověk pan Jan Polák. Vzpomíná manželka Jana, dcera Táňa s manželem, syn Libor s manželkou a 4 vnoučata a přidává se celá rodina Čaněcká. PODĚKOVÁNÍ celebroval mši sv. i křtiny v kostele sv. Jindřicha páter Martin Pastrňák. Chtěli bychom poděkovat za lidské a poučné myšlenky při kázání, nad kterými jsme se velmi zamýšleli.

19 19 S velkým procítěním, klidem a úsměvem provázel křest naší Patričky. Děkujeme za důstojnost a něhu, se kterou jste uváděl naši holčičku do řad křesťanů, a za zážitek, na který se v životě nezapomíná. Jaroslava Římánková INZERCE: AUTOBAZAR Podlesní 966, Petřvald, telefon: , mobil: Výkup vozidel, zprostředkování prodeje (bez placení parkovného a jiných poplatků!!!), zdarma inzerce na internetu, pojišťovací služby, finanční služby (koupě vozidel bez akontace, spotřebitelské úvěry a hypotéky). Vozy u nás zakoupené mají zabezpečen kompletní servis a za režijní ceny náhradní díly!!! Více na Další poskytované služby v areálu: TURBOSOLÁRIUM nejmodernější profesionální vysoce výkonná technologie skvělé opalovací výsledky díky širokému tunelovému tvaru aerodynamický, silný design s jemnými liniemi úžasný, fascinující světelný design v horní a dolní části vysoce kvalitní materiál, dlouhodobě trvanlivý, odolný vůči opotřebení široká, ergonomicky tvarovaná akrylová deska a UV propustný polštář důmyslná vlastní klimatizace s nastavitelným ochlazováním tváře centrální systém odsávání vzduchu s filtrací dobrý zdravotní účinek na unavenou mysl, svaly i klouby působivý relaxační zážitek NEPŘEHLÉDNĚTE!!! SOLÁRIUM ZDARMA Využijte možnosti proplacení SOLÁRIA až do výše 1.500,- Kč od Vaší zdravotní pojišťovny. NEHTOVÁ MODELÁŽ gelové nehty úprava přírodních nehtů manikúra metoda zpevnění vlastního nehtu P-SCHINE výživné zábaly rukou francouzská manikúra lakování

20 20 zdobení nehtů: obtisky, kamínky, barevné flitry atd. Otevírací doba: po pá: hod, so: hod. Výhodné spojení, konečná autobusu č. 3 a č. 30 v Petřvaldě. Možnost parkování přímo v areálu (areál autobazaru). Objednávky na telefonu Na tel. objednávku mimo pracovní dobu lze objednat do hod. Vážení zákazníci, zveme Vás do nově otevřené prodejny na ulici Ostravská 1817 (naproti benz. stanici BENZINA) PARTNER OKNO Nabízíme plastová okna MISTRÁL, DECEUNINCK, GEALAN! v pěti a šesti kom. systému ve čtyřech barevných kombinacích + bílá německý profil dále nabízíme vnitřní parapety venkovní i vnitřní parapety okenní venkovní parapet ZDARMA! měření a kalkulace - ZDARMA! -26% SLEVA! Zaručujeme profesionální montáž a servis. Otevírací doba: po pá: Tel.,fax: , mobil: Možný nákup na splátky. Koupím rodinný dům v Petřvaldě a okolí. Tel. kontakt: Půjčky, řešení dluhů a exekucí, tel: Koupím RD nebo stavební parcelu v Petřvaldě a okolí do 30km, možno i zadlužený. Platím hotově, za nabídku děkuji, tel:

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT Petřvaldské noviny č. 6 Informace pro občany Z obsahu: Prázdniny za dveřmi Policie ČR doporučuje Informace nejen pro chovatelé psů Sedmá sezona Petřvaldského srdce Sport Vážení pedagogové, správní zaměstnanci,

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00 Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí Baška, Pstruží Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Janovice, Lhotka, Kunčice. Pržno Čeladná, Pstruží Metylovice, Staré Hamry Zpravodaj

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Fulnecký cena 6 Kč 5 2013 Zpravodaj Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Filmklub Comenius představí Solartaxi 18 Jak dopadli žáci při přijímačkách nanečisto? 14 Vždy jsem snila o tom,

Více