Ocenění hodnoty zvláštní obliby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ocenění hodnoty zvláštní obliby"

Transkript

1 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Ocenění hodnoty zvláštní obliby Bakalářská práce Autor : Vít Kotas Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Pavel Sýkora Praha duben 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně s použitím uvedené literatury. V Brně dne Vít Kotas

3 Děkuji vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Pavlu Sýkorovi za pozornost, kterou věnoval mé práci a za jeho odborné rady při vypracování této bakalářské práce.

4 Anotace V případě oceňování nemovitostí, nehraje osobní vztah majitele k nemovitosti žádnou roli, tento vztah by se neměl odrazit v ceně obvyklé (cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby). Je tento závěr pravdivý? Je cena zvláštní obliby u nemovitostí daná vztahem majitel nemovitost, nebo ji určují jiné faktory jako je ráz krajiny, oblíbenost místa, tajemný genius loci či dostatek pracovních příležitostí v místě? Klíčová slova Zvláštní obliba, osobní vztah, užitek, hodnota, cena, porovnávací metoda, rezidenční nemovitost Annotation In case of property valuation, personal relationship of the property owner makes no difference; this relationship should not be reflected in usual price (the price which would be reached at sales of the same or perhaps similar possessions or at providing the same or similar services in inland commercial intercourse on the date of valuation. At the same time all factors influencing the price have to be considered, however the amount is not affected by the influence of extraordinary circumstances of the market, neither by personal situation of the seller or buyer, nor by the influence of special liking). Is this custom true? Is the price of special liking with regard to properties given by the relationship property owner property, or is it specified by other factors as the character of the scenery, popularity of the locality, mysterious genius loci, or an abundance of job opportunities in the area? Key words special liking, personal relationship, benefit, value, price, comparison method, residential real property

5 Obsah Úvod Co je to zvláštní obliba Cena Hodnota Tržní hodnota nemovitosti Porovnávací metoda Město Holešov Historický vývoj Strategická průmyslová zóna Holešov Závěr Praktická cvičení Ocenění bytu Ocenění rodinného domu Ocenění provozního objektu Rozbor situace na trhu s nemovitostmi v okrese Kroměříž Základní informace o okrese Kroměříž Přehled nejvýznamějších obcí v regionu Současný a předpokládaný vývoj výstavby v regionu Přehled vývoje trhu v regionu za poslední rok regionu Kroměříž Trh s byty Trh s rodinnými domy Trh s bytovými domy Trh s rekreačními objekty Trh se stavebními pozemky Trh se zemědělskými pozemky Trh s komerčními nemovitostmi Seznam použité literatury zdrojů Seznam zkratek 98 Zadání bakalářské práce

6 Úvod: Oceňování nemovitostí je velmi složitá a komplikovaná disciplína, která se ve své podstatě dotýká širokého spektra oborů a odvětví vědecké, ekonomické, legislativní a jiné lidské činnosti. Stanovit správně cenu obvyklou vyžaduje znalost nejen matematiky, stavařiny či příslušné legislativy, ale od odhadce se očekává rozumná úvaha o prodejnosti nemovitosti na základě situace v daném regionu, vyhodnocení poptávky, sběru informací, někdy i rozhovoru se sousedem. 6

7 1.Co je to zvláštní obliba? Definice zní: Cena určité věci (nemovitosti) zpravidla nepřiměřená skutečné hodnotě věci, stanovená s ohledem na zvl. osobní, popřípadě citový vztah vlastníka nebo zájemce o tuto věc. Tato věc(nemovitost), nám přináší větší užitek, než by mělo být přirozené. Hodnota věci (nemovitosti) je tedy větší než její cena. Osobními poměry se rozumí zejména vztahy majetkové, rodinné, nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota, přikládaná majetku, nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim 1. Pro ujasnění terminologie je nezbytné vysvětlit základní pojmy, především rozdíl mezi pojmy cena a hodnota. Jejich definice je převzata z mezinárodních standardů pro oceňování Cena je pojem používaný pro částku, která je požadovaná, nabízená nebo zaplacená za zboží nebo službu. Je historickým faktem, ať už je zveřejněna nebo uchovávána v soukromí. Cena je konkrétní vyjádření určité pevně dané částky, tedy je přesným číslem. Dle zákona č. 526/1990 Sb. je cenou peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro oceňování zboží, dalšího majetku a majetkových práv k jiným účelům. 1.A.Bradáč Soudní inženýrství akademické nakladatelství, s.r.o. ISBN X-(1. Vydání) 7

8 1.1.2 Hodnota je ekonomický pojem týkající se peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není faktem, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty. Nelze tudíž hovořit o přesném čísle, ale pouze o možném optimálním rozpětí, o vzájemných srovnatelných relacích či o pravděpodobných limitech v závislosti na tom, z jakých hledisek, za jakých podmínek a k jakému účelu je hodnota zkoumána Tržní hodnota nemovitostí je většinou definována jako hodnota, jíž je s největší pravděpodobností možno dosáhnout v dané době a v konkrétních podmínkách trhu s nemovitostmi mezi dobrovolně a legálně jednajícím kupujícím a prodávajícím s vyloučením působení mimořádných faktorů (prodej v tísni, nekalá soutěž apod.), tedy bez zřetele na individuální či jiné zájmy, vybočující z běžné praxe. Přitom se předpokládá, že oběma stranám jsou známa všechna relevantní fakta o předmětu prodeje, jednají tedy se znalostí věci, obezřetně a bez donucení. Cena obecná byla ustáleným pojmem v soudní praxi desítky let. V současné době se místo ní většinou používá pojem cena obvyklá, kterou do právních předpisů zavedl zákon č. 151/1997 Sb. Můžeme tedy říci, že pojmy cena obecná a cena obvyklá jsou synonyma. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Tato cena je tudíž hodnotovým ekvivalentem vyjádřeným v penězích umožňujícím podle místních podmínek obstarání obdobné věci, tedy v praxi zpravidla aritmetickým průměrem realizovaných prodejů nebo vybudování staveb, které jsou stejné nebo srovnatelné v daném místě a čase. Protože úroveň obecné ceny je v podstatě odrazem zprůměrovaných dohodnutých cen za věci srovnatelného druhu, vlastností, stáří apod., jak se utvářejí v určité lokalitě a za určitých časově proměnlivých podmínek, nemůžeme ji chápat ani jako fixní údaj, ani jako jednoznačné hledisko vyjádřené naprosto přesným číslem, peněžní částkou. Způsob, jakým se dojde k úsudku o hladině obvyklé (obecné) ceny, sám o sobě ukazuje na přibližnou povahu této cenové kategorie. Podle současných mezinárodních standardů pro oceňování se vžil názor, že dřívější pojem "obecná cena nemovitostí", která se dnes nahrazuje pojmem obvyklá cena, 8

9 odpovídá současnému pojmu "tržní hodnota nemovitostí". To jistě platí tam, kde se s obdobným majetkem obchoduje, a proto tam existuje obvyklá cena 2. Teorie tedy mluví o tom, že v ceně obvyklé by se cena zvláštní obliby neměla projevit. Cena obvyklá je tvořena u rezidentních nemovitostí (RD, byty) ve většině případů porovnávací metodou Porovnávací metoda Srovnávací metoda, ( Market method; Market approach) Porovnávací metoda, jak již vyplývá z jejího názvu je založena na porovnání oceňované nemovitosti s nemovitostmi porovnatelných parametrů, které byly prodány za porovnatelných podmínek. Předpokladem aplikovatelnosti porovnávací metody je existence databáze porovnatelných nemovitostí. To je také důvod, proč nelze tuto metodu použít na nově vzniklých trzích. Některé prameny uvádějí, že kvalitní cenová databáze (cenové mapy pozemků, apod.) se vytváří třicet let za předpokladu kontinuálních a standardních tržních podmínek tedy s vyloučením závažných hospodářských krizí, válek, razantních legislativních a politických změn,apod 3. V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných srovnatelných nemovitostí (v řádu měsíců), kdy výsledkem by měla být předpokládaná cena, za kterou by mohla být nemovitost prodána, aniž by k tomu byli kupující a prodávající nuceni. Má tedy na tuto hladinu obvyklé ceny u srovnatelných nemovitostí vliv mimořádných okolností trhu jako například náhlý vznik dostatku pracovních příležitostí v místě? A dá se tato zvýšená hladina obvyklých cen rezidentních nemovitostí označit názvem cena zvláštní obliby, nebo se jedná jen o spekulaci a tím zvýšený prodej(poptávka převyšuje nabídku), který tlačí ceny nemovitostí nahoru?. Pro objasnění této otázky volím srovnání prodejů a analýzu trhu bytů a pozemků uřčených k výstavbě RD v okrese Kroměříž. 2 Ing. Jindřich Kratěna, CSc.Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky 3 Ort Petr Moderní metody oceňování nemovitostí na tržních předpisech Praha Bivs 2006 ISBN

10 1.2. Město Holešov Historický vývoj Město Holešov leží na rozmezí Hané a Valašska. Je tzv. pověřenou obcí III. stupně a nejen správním, ale také průmyslovým a společenským centrem Mikroregionu Holešovsko. Nejstarší zmínka o Holešovu pochází z roku Jako městečko je uváděn od druhé poloviny 13. století a městem se stal ve 14. století. V roce 1850 bylo zřízeno okresní hejtmanství a soud a město se stalo ekonomickým střediskem regionu. Do roku 1960 okres Holešov. Správní území města tvoří vedle samotného Holešova a katastrálního území Všetuly místní části Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy. Celková výměra je ha, počet obyvatel přibližně Holešov je centrem mikroregionu s 19 obcemi, z nichž 17 ustanovilo r sdružení Mikroregion Holešovsko, které se rozkládá ve střední části východní Moravy, v oblasti, kde se střetávají dvě krajinné a etnografické oblasti Haná a Valašsko. Západně leží "Hanácké Athény" - město Kroměříž - a východně se zvedají Hostýnské vrchy se známým poutním místem sv. Hostýn a rekreačními oblastmi v okolí obce Rusava či dále typicky valašského Rajnochovicka. Na severu se rozprostírá průmyslové centrum Přerov s nedalekým turistickým lákadlem hradu Helfštýn a s jeho kouzelným okolím. Na jihu leží průmyslové a kulturní centrum jihovýchodní Moravy - krajské město Zlín. V letech byla sestavena nová územně-plánovací dokumentace, která klade důraz na rozvoj výstavby, rozšíření průmyslové výroby i posilování příležitostí pro živnostníky. Došlo k vybudování strategické průmyslové zóny a dobudování nutného dopravního obchvatu města. 10

11 Obr.1- Celkový pohled na město Holešov Strategická průmyslová zóna Holešov se řadí k největším realizovaným rozvojovým plochám v České republice. Její celková rozloha činí 360 hektarů, základní technická a dopravní infrastruktura byla dokončena na konci roku Pro investory jsou připraveny pozemky o rozloze od 0,5 do 360 hektarů. Holešovská zóna těží z dobrého dopravního napojení, komplexní technické připravenosti a zázemí v podobě kvalifikované pracovní síly. Proces obsazování byl zahájen v roce Podle studie, zpracované předními českými ekonomy Petrem Zahradníkem a Janem Jedličkou, přispěje Strategická průmyslová zóna Holešov k zvýšení zaměstnanosti, vyrovnání rozdílů mezi průměrným výdělkem v regionu a České republice, zvýšení podílu kraje na hrubém domácím produktu či zlepšení dopravní infrastruktury v celém regionu a zkvalitnění občanské vybavenosti v okolí zóny 4. Projekt je realizován na základě usnesení Vlády ČR v rámci OPPI Program na podporu investičních příležitostí. Dokončena I. etapa technické a dopravní infrastruktury zóna 4 11

12 disponuje základním dopravním napojením a zainvestování IS na patě zóny. Jsou podepsány přístupové dokumenty s prvními investory další jsou v jednání. Další rozvoj je podmíněn realizací II. etapy dopravního a energetického připojení, které je naplánováno do konce r Investorem je Zlínský kraj, celková rozloha území = 360 ha. Technologický park Holešov Jde o projekt, jehož nositelem je dceřiná společnost ZK Industry Servis ZK, a.s. Cílem projektu je vybudovat uvnitř Strategické průmyslové zóny Holešov technologický park o rozloze 1,5 ha, který poskytne zázemí podnikatelskému inkubátoru, jehož provozování zajistí společnost Technologické inovační centrum Zlín. Významnou část projektu představují výrobní a laboratorní prostory, které bude využívat Universita T. Bati pro své spin-off firmy. Projekt je realizován v rámci OPPI program Prosperita II. Celková hodnota projektu je 190 mil. Kč 12

13 Obr.2 - Náčrt rozvoje města Holešov 13

14 Obr.3 Let. snímek budované strategické zóny 2009 Obr.4 Letecký snímek budované strategické zóny

15 Obr.5 Katastrální a ortomapa strategické zóny 15

16 1.3. Závěr Z provedené analýzy vývoje cen nemovitostí v kroměřížském regionu a v návaznosti na cenu obvyklou rezidentních nemovitostí ve městě Holešov, konstatuji, že cena zvláštní obliby nesouvisí s náhlým navýšením nabídky pracovních příležitostí v místě výstavbou strategické průmyslové zóny. Tento faktor má vliv na výši obvyklé ceny bytů, v městě Holešově vzrostla poptávka po bytech, v provedení panel o skladbě 2+1, 1+1 bez či s provedenými částečnými rekonstrukcemi. Jedná se pravděpodobně o nákup nemovitostí vhodných k pronájmu či následné spekulaci. Rovněž tak byl zaznamenám nárůst ceny pozemků vhodných k zástavbě individuální rod.výstavbou, ceny pozemků v obcích, jejichž katastr sousedí se zónou. Opět se dle mého názoru jedná o růst ceny obvyklé pouze ze spekulativních důvodů (budoucí odprodej či výstavba RD v rámci developerského záměru). Na základě analýzy uskutečněných prodejů nemovitostí v okrese Kroměříž, konstatuji následovné. V roce 2010 dochází ke zvýšení cen bytů ve městě Holešově, tento fakt přikládám zprovoznění průmyslové zóny města Holešov, rovněž tak dochází k nárůstu cen pozemků vhodných pro výstavbu RD v okolí města Holešov. Pro úplnost přikládám tabulku přehledu současných aktuálních cen bytů podle jejich kategorie a provedení (C-cihelný, P-panelový) a tabulku přepočtu cen na m2 podl. pl. Město Byt C 1+1 Byt P 1+1 Byt C 1+2 Byt P 1+2 Byt C 1+3 Byt P1+3 Kroměříž Holešov Bystřice Ostatní tis 500tis 750tis 600tis 950tis 750tis Přepočet na m2 podl. pl. je zvažován pro průměrnou velikost bytu : 1+1 tj 39,0m2 ; 1+2 tj 56,0m2; 1+3 tj 76,0m2 16

17 Uvádím tabulku cen pozemků určených UP výstavbě v posuzovaných městech a některých obcích s větším zájmem o výstavbu Město- Kč/m2 Město- Kč/m2 Město- Kč/m2 Město- Kč/m2 obec obec obec obec Kroměříž Hulín 300- Postoupky 600- Dobrotice Holešov 600- Chropyně 300- Sobělice 600- Martinice Bystřice 500- Chvalčov 350- Zdounky 200- Slavkov

18 . Z těchto provedených rozborů je zřejmé, že cena zvláštní obliby u nemovitostí je tedy pouze subjektivní názor na hodnotu nemovitosti a nemá nic společného s vývojem pracovních příležitostí v místě, kde se posuzovaná nemovitost nachází. Hodnototvorný faktor území tj.dostatek prac.příležitostí v místě má vliv na cenu obvyklou, není však cenou zvláštní obliby. 18

19 2.Praktická cvičení 2.1. Ocenění bytu Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1 / 2 / 2011 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění Stanovení ceny bytu porovnávací metodou Předmět ocenění Bytová jednotka č. 1381/26, LV č. 3450, s podílem na společných částech domu a pozemku 724/22444 na pozemcích: pozemek parc.č. 385/1, LV č Adresa Kraj Zlínský kraj Město Holešov Počet obyvatel Kat. území Všetuly Ulice Družby č.p Objednatel 19

20 BIVS Praha Tel. Vlastnictví Bytová jednotka Gažo David - Holešov, Družby 1381 SJM Gažová Monika - Holešov, Družby 1381 Zpracováno pro Bakalářskou práci BIVS Vypracoval Kotas Vít Dne Licence číslo Bří Žůrků 702/1 Ke dni Brno tel: Prohlídka dne Počet stran textu 93 Počet stran příloh 3 Obvyklá cena - současný stav Podlahová plocha 70.2 m Kč/m Kč Ostatní plochy 2.3 m Kč/m Kč Sklepy a komory 2.2 m Kč/m Kč Obvyklá cena - současný stav Kč Jeden milion pětset tisíc Kč Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti 20

21 Za kladné stránky považuji: Bytový dům po revitalizaci Za záporné stránky považuji: Nebyly zjištěny Vyhodnocení rizik ANO jednotka je zapsána na LV, byl předložen aktuální originál LV (údaje na něm uvedené souhlasí se skutečným stavem) ANO k jednotce je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup ANO NE jednotka je prosta věcných břemen a jiných omezení, která podmiňují vhodnost zástavy, např. - břemeno doživotního užívání, nájemní smlouvy na dobu určitou a předkupní práva jednotka je prosta jakýchkoliv dalších omezení, např. - zástavní právo, exekuce, apod. Na nemovitost vázne zástavní právo smluvní pro Modrou pyramidu a.s.,vše uvedeno v oddíle C na LV 3450 ANO nemovitost nevykazuje zjevné technické závady, které ovlivňují její životnost ANO jednotka je určena výhradně k bydlení ANO jednotka je zkolaudována ANO jednotka je dokončena ANO jednotka je užívána v souladu s právním stavem ANO nemovitost se nenachází v území, které bylo v minulosti zaplaveno ANO stavba je umístěna na vlastním pozemku ANO zpracovatel je držitelem licence A consult REET: NE Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu Byt není předmětem prodeje, proto případné vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu neprovádím. Vyhodnocení předchozího nabývacího titulu Současný majitel nabyl nemovitost na základě kupní smlouvy ze dne , púč ke dni , vše zapsáno v oddíle E na LV

22 Podklady Výpis z katastru nemovitostí LV č. 3450, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, PÚ: 125/2011 dne Snímek kat. mapy pro k.ú. Všetuly, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov dne Původní nabývací titul Kupní smlouva. Náhled přístupu, vyhotovil dne Situování v rámci města a regionu, vyhotovil Internetový náhled dne Datum předání kompletních podkladů Přílohy Výpis z katastru nemovitostí LV č. 3450, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, PÚ: 125/2011 dne Snímek kat. mapy pro k.ú. Všetuly, vyhotovil Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov dne Náhled přístupu, vyhotovil dne Situování v rámci města a regionu, vyhotovil Internetový náhled dne

23 Místopis Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu Město Holešov je významným průmyslovým centrem regionu.průmysl je autoopravárenský, dřevařský a strojírenský.v místě je Městský úřad,zš,střední školy,fú,katastrální úřad,kino,policie,banky,restaurace,hotely,sport stadion,plavecký bazén,tenis kurty apod Okolí je pěkné,snadná dostupnost do přírody(hostýnské hory,rekr oblasti Rusava,Tesák apod) ZTV ve městě je úplné:voda,plyn,kanalizace,čov,elektro Město je dostupné vlakovým i autobus spojením, leží na hlavním sil tahu Vsetín-Brno. Možnost zaměstnání je přímo v místě nebo v blízkém okolí(zlín,kroměříž,přerov) Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost,... Bytový dům čp 1381 spolu s posuzovaným bytem č.1381/26 se nachází v sidlíštní zástavbě ul. Družby v Holešově k.ú. Všetuly. K.ú. Všetuly je stavebně srostlé s městem Holešov. Situován je v severozápadní části města, cca 400m od historického centra města. Lokalita je situována vpravo při průjezdu městem směr Kroměříž, v blízkosti základní školy. Obč.vybavenost je v bezprostřední blízkosti bytového domu(obchod, služby, školy). Byt dům je s jedním podzemním a s osmi nadzemními podlažími. Obsahuje celkem 1x vstupní sekci. Samostatně stojící. Přístupy jsou volné přes ost.plochu pč. 384/1, ost.komunikace, majetek města Holešov. Informace o nemovitosti Dům je z r 1975,rekonstrukce na domě byly provedeny před 4 lety(nové stoupačky,střecha nízká sedlová spolu se střešní krytinou jako AL plechová, rozvody topo, plast.okna,zateplení fasády,nové balkony). Dům obsahuje I.PP a VIII NP. V domě je 1 vstupní sekce.je zde celkem 27 bj.o skladbě 1+3 bj. V domě rozveden plyn. Vytápění i TUV centrální rozvod. Posuzovaný byt je v domě čp 1381,který je situován na st.pl.385/1. Posuzovaný byt č 1381/26 se nachází v 7.NP, proveden jako 3+1 o celkové výměře 72,4m2. Byt je proveden jako panelový s umakartovým jádrem, provedené částečné rekonstrukce a modernizace. V roce 2009 proveden obklad jádra, nové povrchy podlah na části, nové vnitřní omítky. Komora mimo byt a balkon. Přístup a příjezd k nemovitostem přímo z veřejné komunikace parc.č. 384/1 ve vlastnictví obce. Přístupová komunikace Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. Příjezdová komunikace nevykazuje závady. Popis nemovitosti Byt se nachází v 7.NP Počet NP domu celkem 8 Počet podlaží bytu 1 Velikost bytu Výtah Ano Orientace oken východ, západ 23

24 Počet koupelen 1 Počet kuchyní 1 Vybavení koupelny vana, umyvadlo Vybavení kuchyně kuchyňská linka, sporák kombinovaný, digestoř Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Ano Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Počet samostatných WC 1 Bytová jednotka je v současném stavu běžně uživatelná a obyvatelná Ano Technický stav Technický stav domu velmi dobrý Dům je z r 1975,rekonstrukce na domě byly provedeny před 4 lety(nové stoupačky,střecha nízká sedlová spolu se střešní krytinou jako AL plechová, rozvody topo,plast.okna,zateplení fasády,nové balkony).dům obsahuje I.PP a VIII NP. V domě je 1 vstupní sekce.je zde celkem 27 bj.o skladbě 1+3 bj. V domě rozveden plyn. Vytápění i TUV centrální rozvod. Technický stav jednotky velmi dobrý Posuzovaný byt č 1381/26 se nachází v 7.NP, proveden jako 3+1 o celkové výměře 72,4m2. Byt je proveden jako panelový s umakartovým jádrem, provedené částečné rekonstrukce a modernizace. V roce 2009 proveden obklad jádra, nové povrchy podlah na části, nové vnitřní omítky. Minulé rekonstrukce Konstrukce Rozsah Rok provedení Vnitřní omítky Vápenné hladké 2009 Okna Plastová 2007 Podlahy Povrchy 2009 Popis provedení budovy Konstrukce Provedení % dokonč Konstrukce Provedení % dokonč základy z armovaného betonu 100 izolace proti zemní vlhkosti s izolací vodorovnou i svislou 100 svislé nosné konstrukce samonosný panelový systém 100 stropy betonové montované

25 krov plochá střecha 100 střešní krytina těžké izolační pásy 100 obvodové stěny z železobetonového sendvič. panelu v tl. do 25 cm 100 vnější úpr. povrchů kontaktní zateplovací systém 100 vnitřní úpr. stěn vápenná omítka, obklad 100 schodiště železobeton 100 Popis provedení jednotky Konstrukce Provedení % dokonč Konstrukce Provedení % dokonč okna plastová s dvojsklem 100 dveře lakované i prosklené 100 podlahy obytných místn. laminátové plovoucí 100 podlahy nebytových místn. keramická dlažba, PVC 100 vytápění centrální 100 elektro světelný rozvod 100 rozvod vody studené a teplé 100 rozvod plynu je proveden 100 zdroj teplé vody centrální ohřev NP bytu - výčet místností Podlahové plochy kuchyně 12.2 m 2 pokoj 16.2 m 2 pokoj 14.3 pokoj 12.3 předsíň 8.3 koupelna 3.0 WC 1.1 šatna 2.8 Ostatní plochy balkon 2.3 m 2 m 2 Sklepy / komory komora 2.2 m 2 m 2 Podlahové plochy 70.2 m 2 Ostatní plochy 2.3 m 2 Sklepy a komory 2.2 m 2 25

26 Srovnávací metoda 1. srovnatelná nemovitost Zdroj informace databáze prodejů vlastní, datum prodeje 11/2010 Konstrukční provedení Stavba montovaná Byt se nachází v 4.NP Počet NP domu celkem 8 Počet podlaží bytu 1 Velikost bytu Výtah Ano Podlahová plocha 71.5 m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 0 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Holešov ul.novosady, shodná lokalita jako posuzovaná nemovitost,byt po částečné rekonstrukci(povrchy podlah), umakartové jádro s obkladem, byt.dům po revitalizaci(vstupy, zvonky, střecha, okna) 2. srovnatelná nemovitost Zdroj informace databáze prodejů vlastní, datum prodeje 10/2010 Konstrukční provedení Stavba montovaná Byt se nachází v 4.NP Počet NP domu celkem 4 Počet podlaží bytu 1 Velikost bytu Výtah Ne Podlahová plocha 78.5 m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 0 % 26

27 Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Holešov, ul. U Letiště, panel byt bez rekonstrukcí s umakartovým jádrem, vlastní etážové topení plynové, v domě není výtah. Zhoršená dostupnost obč.vybavenosti než posuzovaný byt. 3. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: dumrealit.cz, datum změny inzerátu Konstrukční provedení Stavba montovaná Byt se nachází v 3.NP Počet NP domu celkem 6 Počet podlaží bytu 1 Velikost bytu Výtah Ano Podlahová plocha 72.0 m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 10 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Prodej bytu 3+1, 72 m2 v Holešově, ul. Slovenská - klidná část města, družstevní s možností převodu do osobního vlastnictví. Byt se nachází v panelovém domě po revitalizaci - zateplení, nová střecha, revitalizace balkonu. Byt je po částečné rekonstrukci, v bytě jsou plastová okna, v kuchyni a na chodbě keramická dlažba, v obývacím pokoji plovoucí podlaha, zděné jádro, přestavěná kuchyň s koupelnou, v bytě se dále nachází komora, špíz, V blízkosti panelového domu občanská vybavenost, škola, školka, zdravotní středisko, hypermarket. 27

28 Vyhodnocení srovnávací metody Rozpětí redukovaných cen Kč/m Kč Stanovená cena za 1m 2 v oceňované nemovitosti Kč/m 2 Pro porovnání byly vybrány nemovitosti obdobné velikosti,vybavenosti situované v okolí kde se posuzovaná nemovitost nachází Jedná se o byty obchodované v časovém horizontu posledního půl roku. Výše uvedené nabídky se týkají panelových bytů o skladbě 3+1 s částečnými rekonstrukcemi s umakartovým jádrem. Je nutné brát v potaz realitní nabídky, které redukuji vahou 0,9. V našem případě se jedná o panelový byt č. 1381/26, LV č. 3450, s podílem na společných částech domu a pozemku 724/22444 na pozemcích: pozemek parc.č. 385/1, LV č s umakartovým jádrem o skladbě 3+1 včetně příslušenství. V porovnávací metodě uvádím dva realizované prodeje panelových bytů ve městě Holešov: 1. Holešov ul.novosady, shodná lokalita jako posuzovaná nemovitost,byt po částečné rekonstrukci(povrchy podlah), umakartové jádro s obkladem, byt.dům po revitalizaci(vstupy, zvonky, střecha, okna). 2. Holešov, ul. U Letiště, panel byt bez rekonstrukcí s umakartovým jádrem, vlastní etážové topení plynové, v domě není výtah. Zhoršená dostupnost obč.vybavenosti než posuzovaný byt. Realitní nabídka se týká obdobného bytu jako posuzovaný, lokalita ul. Slovenská, město Holešov, bez rekonstrukcí, panel umakartové jádro. Konstrukční provedení shodné s posuzovaným bytem. Na základě těchto poznatků lze konstatovat, že cena za 1 m2/podlahové plochy u porovnávací metody se pohybuje v rozmezí Kč/m2 - max ,- Kč/m2 Vzhledem k vybavenosti bytu, provedené rekonstrukci a modernizaci, situování bytu, vzdálenosti k obč.vybavenosti a dostupnosti centra města Holešova volím cenu ,-Kč/m2 podlahové plochy bytu. Vypracoval Licence číslo 0844 Kotas Vít Bří Žůrků 702/ Brno podpis 28

29 Fotodokumentace Pohled přední Pohled boční Vstup do domu Koupelna Pokoj Kuchyň 29

30 Fotodokumentace Pokoj WC Chodba Pokoj 30

31 Situování města Holešov v rámci regionu ul.družby 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 2.2. Ocenění rodinného domu Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2 / 2 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu úvěrové jednání Předmět ocenění Budova RD č.p. 857, LV č. 161 na pozemku parc.č. 1163/4 pozemek parc.č. 1163/2, LV č. 161 pozemek parc.č. 1163/4, LV č. 161 Adresa Kraj Zlínský kraj Město Holešov Počet obyvatel Kat. území Holešov Ulice Novosady č.p. 857 Objednatel BIVS Praha Tel. 36

37 Vlastnictví Budova RD č.p. 857 Štěpáník Jaromír - Vizovice, Dělnická 821 1/2 Štěpáníková Veronika - Vizovice, Dělnická 821 1/2 pozemek parc.č. 1163/2 Štěpáník Jaromír - Vizovice, Dělnická 821 1/2 Štěpáníková Veronika - Vizovice, Dělnická 821 1/2 pozemek parc.č. 1163/4 Štěpáník Jaromír - Vizovice, Dělnická 821 1/2 Štěpáníková Veronika - Vizovice, Dělnická 821 1/2 Zpracováno pro Bakalářskou práci BIVS Vypracoval Kotas Vít Dne Licence číslo Bří Žůrků 702/1 Ke dni Brno tel: Prohlídka dne Počet stran textu 93 Počet stran příloh 4 Obvyklá cena - současný stav Podlahová plocha m Kč/m Kč Obvyklá cena - současný stav Kč Jeden milion devětset tisíc Kč Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti Za kladné stránky považuji: Centrální lokalita s velmi dobrou dostupností obč.vybavenosti Za záporné stránky považuji: Malé pozemkové zázemí Nákladová cena (stavba bez opotřebení) - současný stav Kč 37

38 Dva miliony třicetdva tisíc Kč Vyhodnocení rizik ANO nemovitost je zapsána na LV, byl předložen aktuální originál LV (údaje na něm uvedené souhlasí se skutečným stavem) ANO stavba je umístěna na vlastním pozemku ANO k nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup ANO ANO NE nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, zásadním způsobem podmiňujících vhodnost zástavy, např. - břemeno doživotního užívání, nájemní smlouvy na dobu určitou a předkupní práva nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, částečně podmiňujících vhodnost zástavy, např. břemeno vedení IS, ochranná pásma nemovitost je prosta jakýchkoliv dalších omezení, např. - zástavní právo, exekuce, apod. Na nemovitost vázne zástavní právo smluvní pro Hypoteční banku a.s., vše uvedeno v oddíle C na LV 161. ANO stavba nevykazuje zjevné technické závady, ovlivňující její životnost ANO nemovitost je užívána v souladu s právním stavem ANO stavba je určena výhradně k bydlení nebo rekreačním účelům ANO stavba je zkolaudována a bylo ji přiděleno č.p. event. evidenční ANO nemovitost se nenachází v území, které bylo v minulosti zaplaveno, nenalézá se v záplavovém území dle platného povodňového plánu ANO stavba je dokončena ANO zpracovatel je držitelem licence A consult REET: ANO Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu Nemovitost není předmětem prodeje, proto případné vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu neprovádím. Vyhodnocení předchozího nabývacího titulu Současní majitelé nabyli nemovitost na základě darovací smlouvy ze dne , púč ke dni , vše zapsáno v oddíle E na LV 161, bezúplatným převodem. 38

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění Budova

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2240-62 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2240-62 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2240-62 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu zjištění ceny obvyklé (tržní, obecné)

Více

Vlastník: Šťastný Jiří podíl 1/1

Vlastník: Šťastný Jiří podíl 1/1 Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6045 / 126 / 2012 Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 5 v domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1174 / 12 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1174 / 12 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1174 / 12 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Předmět ocenění: Garáž bez č.p. na pozemku parc.č. 2197/149 a pozemek parc.č.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Fotodokumentace: Exekutorský úřad J.Hradec - čj. 153 EX 202/12-55

Fotodokumentace: Exekutorský úřad J.Hradec - čj. 153 EX 202/12-55 Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6126 / 207 / 2012 Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 6 v domu

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Byt č. 980/5 ve vlastnictví dokončený

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny č.p. 890 č.o. 1 18200 Praha 8 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Znalecký posudek č. 3358 / 086 / 2014 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3358 / 086 / 2014 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3358 / 086 / 2014 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Byt č. 1354/14 ve vlastnictví dokončený

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: exekutora JUDr. Karla Urbana Bytová jednotka č. 1488/31 v domě č.p. 1488 na

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13

Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13 Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13 (předmětu dražby) pro provedení veřejné dražby nedobrovolné dle 17 zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách ke dni ocenění 30.1.2013 O OBVYKLÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1402-029 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1402-029 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1402-029 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu stanovení obvyklé

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1213 / 3 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1213 / 3 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1213 / 3 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.e. 23, LV č. 924 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: exekutorku Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2915/2 v domě č.p. 2915

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Typ nemovitosti Pozemek PK 262 v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení Předmět ocenění pozemek PK 262, LV č. 2890 Adresa Kraj Jihočeský

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 71/2727/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 71/2727/2013 EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny č.p. 890 č.o. 1 182 00 Praha 8 ČESKÁ REPUBLIKA Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 71/2727/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6464/124-2011 nemovitosti bytové jednotky č. 116/23 v bytovém domě čp. 116 v k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1 / 2 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1 / 2 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1 / 2 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu Nebankovní sektor Předmět ocenění Budova RD č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci úvěrové

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

Znalecký posudek č. ZP-4251

Znalecký posudek č. ZP-4251 Znalecký posudek č. ZP-4251 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1274/6 v budově č.p. 1274 na pozemku st. parc. č. 5508 ( zastavěná plocha a nádvoří ) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1777 / 105-02 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1777 / 105-02 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1777 / 105-02 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

Znalecký posudek č. ZP-4224

Znalecký posudek č. ZP-4224 Znalecký posudek č. ZP-4224 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 116/4 v budově č.p. 116 na pozemku - stavební parcele parc. č. 289 ( zastavěná plocha a nádvoří ) včetně podílu na společných částech domu

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014 Znalecký posudek č. 1027-299 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková 602 00 Brno, Křenová 299/26 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v obci Duchcov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 827, LV č. 271 Pozemek pro výstavbu stavby pro rodinnou rekreaci v současném

Více

Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Bytová jednotka č. 2/5 v domě č.p. 2 na pozemku parc.č. 15

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 395 / 156 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 395 / 156 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 395 / 156 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 3989 / 2013 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Rodinný dům č.p.

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6715/64-2013 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 290/17 v bytovém domě čp. 290 v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5780/ 119/2015 O ceně administrativní a ceně obvyklé nemovitých věcí: - spoluvlastnického podílu 613/44400 k pozemku p.č.st. 427 - bytové jednotky č. 1179/24 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více