BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014."

Transkript

1 BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového domu. Smlouva o úvěru bude uzavřena nejpozději do v případě dostatku volných zdrojů. Splatnost úvěru činí maximálně 30 let. Investiční nízko-úročený úvěr na pokrytí způsobilých výdajů spojených s modernizací a rekonstrukcí bytového domu. Minimální výše úvěru činí Kč skutečně použitá úvěrová částka (zaplacená dodavateli) nesmí být nižší Kč Limit Výše Měna Maximální výše úvěru činí Kč v případě, že zvýhodněný úvěr spadá pod režim Veřejné podpory malého rozsahu deminimis Maximální výše úvěru činí Kč v případě, že zvýhodněný úvěr nespadá pod režim Veřejné podpory malého rozsahu deminimis Jeden příjemce může obdržet v součtu všech poskytnutých zvýhodněných úvěrů v Programu JESSICA max. 120 mil. Kč. Příjemce může pokrýt způsobilou investici (výdaje) maximálně do výše 90%, a to za předpokladu, že mu to dovoluje jeho schopnost splácet takový úvěr a zároveň je dostatečná kapacita veřejné podpory malého rozsahu dosud čerpaných podpor (dotací, zvýhodněných úvěrů, apod.) a nové veřejné podpory z nového úvěru. Příjemce může zažádat o zvýhodněný úvěr maximálně do výše 75% ze způsobilých výdajů, a to za předpokladu, že jeho limit deminimis je vyčerpán, nebo veřejná podpora generovaná zvýhodněným úvěrem překročila volný limit deminimis. Úvěr je poskytnut pouze v Kč. Vhodný klient pro zařazení Vlastník bytového domu Rating klienta Příjemce úvěru: a) Společenství vlastníků (dle zákona 72/1994 Sb.) b) Bytová družstva či obchodní společnosti (dle zákona č. 513/1991 Sb.) c) Obce (dle zákona 128/2000 Sb.) d) Další právnické a fyzické osoby Úvěr bude poskytnut klientovi, jehož schopnost splácet je prokázána příslušnými ekonomickými podklady.

2 Vhodná nemovitost pro zařazení Nemovitost je bytovým domem Bytový dům je v území se schváleným IPRM Způsobilé výdaje Souběh dotací Více než 50% podlahové plochy je určeno pro trvalé bydlení + má nejméně 4 samostatné byty + budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty (dům nerozdělený na bytové jednotky). Nemovitost se nachází na území města Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek - Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Ji č í n, Olomouc, Opava, Orlova, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ú stí nad Labem, Vsetín, Znojmo a dále na vymezené ulici nebo konkrétním čísle popisném určeném Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM). Zvýhodněný úvěr bude použit pouze na investiční (způsobilé) výdaje, které vznikly po podpisu úvěrové smlouvy a míří na technické zhodnocení, rekonstrukci, modernizaci společných částí domu. Příjemce nečerpá na stejné investiční výdaje, které pokrývá zvýhodněný úvěr jinou dotaci či jiný zvýhodněný úvěr. Více informací k tomuto produktu a způsobu jeho poskytování kontaktujte bankovního poradce v nejbližší pobočce Komerční banky nebo využijte informační linku Komerční banky. Podklady pro žádost o úvěr naleznete na webových stránkách Komerční banky nebo Státního fondu rozvoje bydlení. INFO LINKA

3 Postup při poskytování zvýhodněného úvěru A: Splnění souladu s programem JESSICA kriterium přijatelnosti 1 Je volný limit finančních prostředků pro poskytnutí finančních prostředků? Ověření na internetu Žádost bude přijata v případě splnění způsobilosti programu JESSICA a zároveň pokud bude kompletní z pohledu příloh Příjem žádostí o zvýhodněný úvěr je kontinuální, a to do vyčerpání volných prostředků ve výši 550 mil. Kč. V případě, že bude tento limit již zarezervován, lze sice žádost podat ve formě náhradního projektu, ale v případě, že budou veškeré nároky z dříve podaných žádosti zasmluvněny, nebude možno na náhradní projekty aplikovat výhody Programu JESSICA. Náhradnímu projektu bude nabídnuta výhoda Programu JESSICA jen za předpokladu, že splní podmínky způsobilosti a bude uvolněn dříve zarezervovaný limit (například odstoupení některého příjemce od úvěrové smlouvy). Platí však, že úvěrová smlouva nemůže vzniknout později než Objektem úvěru je bytový dům? 3 Žadatel je vlastníkem bytového domu? Objekt úvěru se nachází ve vymezeném území IPRM? Lokalita nemovitosti může být ověřena ve spolupráci s IPRM manažerem (kontakt na nebo ve spolupráci s jednotlivou pobočkou Splnění tohoto kriteria se dokládá potvrzením vydaného IPRM manažerem (zaměstnanec daného města). Účel úvěru je rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení společných prostor nemovitosti? Společné prostory se mohou lišit u SVJ, BD, a dalších vlastníků bytových domů Postup dle Nařízení Vlády k NOZ platnému od , které řeší společné prostory Úvěr se týká způsobilých výdajů? Způsobilé výdaje Výše úvěru je min Kč? Tento limit musí být zajištěn v rámci úvěrové smlouvy a zároveň skutečně zaplacená částka dodavateli nesmí být nižší než Kč. Výše úvěru je max Kč (jeden subjekt může získat v součtu max. 120 mil. Kč)? Maximální výše úvěru činí Kč v případě, že zvýhodněný úvěr spadá pod režim Veřejné podpory malého rozsahu deminimis Maximální výše úvěru činí Kč v případě, že zvýhodněný úvěr nespadá pod režim Veřejné podpory malého rozsahu deminimis Výše úvěru pokrývá maximálně 90% způsobilých výdajů? Program JESSICA je omezen maximální procentuelní výši zvýhodněného úvěru k celkovým způsobilým výdajům. Zájemce o úvěr musí prověřit ve spolupráci s pobočkou, zda má možnost čerpat zvýhodněný úvěr až do této výše (jedná se o pravidlo deminimis, tj. veřejná podpor malého rozsahu, tj. Příjemce může za poslední roky čerpat veřejnou podporu maximálně do výše ). V případě, že limit již vyčerpal, nebo nechce čerpat z volného limitu, je možné využít formu zvýhodněného úvěru, kde maximální výše zvýhodněného úvěru ke způsobilým výdajům investice nepřekročí 75%. Na účel úvěru se nečerpá jiná dotace či zvýhodněný úvěr? Výdaje, které plánuje příjemce pokrýt zvýhodněným úvěrem v Programu JESSICA, nemohou být zároveň zařazeny pod financování z jiného programu, který využívá veřejné zdroje Rozpočet projektu je srozumitelný a způsobilé výdaje jsou reálné a příjemce vybral dodavatele na základě průzkumu trhu resp. dle zákona o veřejných zakázkách, kde to zákon nařizuje? Příjemce by měl připravovat investiční záměr jako správný hospodář, tj. měl by si provést vlastní šetření s cílem realizovat záměr reálně a hospodárně dle místních podmínek. Využitím financování zvýhodněných úvěrem nedojde k porušení rovných příležitostí uživatelů a porušení životního prostředí? Realizací investičního záměru nesmí dojít k poškození práv obyvatel a zároveň musí být splněny veškeré požadavky, které nařizuje legislativa EU a ČR s ohledem na realizaci investičního záměru. Před tím, než bankovní poradce přijme Žádost o úvěr, je vhodné konzultovat soulad požadovaného financování a podmínkami programu JESSICA, a to průběžně. Nejpozději do podpisu úvěrové smlouvy musí být všechny kriteria splněna, jinak nelze poskytnout zvýhodněný úvěr z programu JESSICA (u kriteria minimální výše úvěru musí být splněna tato podmínka i v době určené pro využití úvěru, tj. placení dodavateli).

4 B: Doložení podkladů pro vyhodnocení investičního záměru Žádost o úvěr se souhrnem informací o investici, objektu úvěru a charakteru Příjemce. O žádost o úvěr je možné požádat bankovního poradce na příslušné pobočce, který ji zašle žadateli o úvěr přímo dle typu subjektu, který o úvěr žádá (obec, společenství vlastníků, apod.). Žádost může být následně upravena v součinnosti s příslušnou pobočkou, kde jí následně po doložení ostatních podkladů k žádosti stvrdí žadatel o úvěr podpisem a příslušná pobočka akceptuje. Požadovaná úvěrová částka uvedená v žádosti úvěru může být snížena na základě zjištěných skutečností při posuzování žádosti (například z důvodu čerpaného limitu deminimis, nebo neprokázání schopnosti splácet danou částku). Požadovaná částka nemůže být zvýšena bez toho, aby původně podaná žádost nebyla zamítnuta a podána nová žádost o zvýhodněný úvěr s vyšší úvěrovou částkou. V případě, že limit pro registrací žádostí je již vyčerpán, nelze novou žádost podat a doporučuje se tak nechat v platnosti původní žádost. Žádost je vždy originálem. Výpis z příslušného Rejstříku dle charakteru Příjemce deklarující subjektivitu. Pro žádost je možné předat (zajistit) výpis z internetového rejstříku (např. apod.), pokud v tomto rejstříku existuje. Obec tento doklad nedokládá. Výpis z katastru nemovitostí Pro žádost je možné předat (zajistit) výpis z internetového rejstříku katastru nemovitostí. Originál výpisu zajistí v rámci posuzování žádosti pobočka. Zápis z příslušné schůze, jednání, apod. (vlastníků, bytového družstva či zastupitelstva) dokládající schválení provedených prací včetně schválení výše úvěru, výše úrokové sazby. Dokument, který deklaruje, že oprávněný orgán, který rozhoduje za daný subjekt, schválil přijetí úvěru JESSICA v předpokládané výši; s harmonogramem splácení a úrokovou sazbou známou ke dni rozhodování (např. hlasování); V případě, že dojde k výrazné změně během schvalování žádosti, je nutné předložit aktuální dokument deklarující případné změny. Tento dokument je požadován v originále. Stanovy, systém rozhodování ve společnosti, apod.. Dokument, který řeší systém fungování a rozhodování u subjektu, který žádá o úvěr. V případě, že nelze předat originál, je možné kopii tohoto dokumentu opatřit podpisy statutárního orgánu, který deklaruje jejich platnost. Informace o tvorbě fondu oprav, poplatků za služby; rozpis plateb od nájemníků, jako o zdroji ke splácení úvěru. Dokument zpracovaný žadatelem o úvěr na základě dotazníku vyžádaného na pobočce KB dle příslušného typu subjektu, kde deklaruje systém plateb jako zdrojů ke splácení poskytnutého úvěru (nejčastěji např. Fond oprav nebo příjem z nájemních smluv) včetně dokumentu, který toto potvrzuje (např. schválení platby do Fondu oprav v konkrétní výši) a zároveň přehled plateb za poskytované služby v domě placené jednotlivými vlastníky jednotek, nebo nájemníky na pokrytí provozních výdajů spojených s domem. Originál bude stvrzen podpisem statutárního zástupce (zástupců). Projektová dokumentace plánovaných stavebních prací. Projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou nebo dodavatelem stavby, ze které plyne rozsah prováděných prací. V případě, kdy projekt vyžaduje (dle svého charakteru) stavební povolení, nebo takový souhlas, kde podmínkou jeho vydáním je projektová dokumentace zpracovaná v určité podobě, předkládá Příjemce tuto projektovou dokumentaci. V případě, kde legislativa nenařizuje stavební dokumentaci v přesně zpracované podobě, stačí předložit reálný obraz plánované investice (například. Technický popis a umístění technologie; situaci stavby se zákresem nových prvků, pohledy, apod.). Z projektové dokumentace by měl být zřejmý způsob využívání stavby, nebo její části. Cílem je vyznačit způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Předkládá se originál nebo úředně ověřená kopie. Účetní výkazy podle typu žadatele Tyto podklady se liší dle konkrétního žadatele o úvěr (např. obchodní společnosti; společenství vlastníků; obec, apod.). O typy účetních podkladů je možné požádat bankovního poradce na příslušné pobočce, který je zašle žadateli o úvěr přímo dle typu subjektu, který o úvěr žádá. Účetní výkazy se předkládají za poslední 2 účetní období. Položkový rozpočet stavebních prací. Položkový rozpočet zpracovaný autorizovanou osobou nebo dodavatelem stavebních prací, ze kterého budou vyplývat veškeré způsobilé a nezpůsobilé výdaje. V případě, že se v rozpočtu objevují nezpůsobilé výdaje, je nutné je označit. Seznam způsobilých výdajů bude součtem položek způsobilých výdajů a nezpůsobilých výdajů investice. Položkový rozpočet bude podepsán statutárním orgánem žadatele o úvěr. Doklad povolující realizaci stavby jestli je takový doklad vyžadován. Předán originál (úředně ověřenou kopii) tohoto dokladu při žádosti o úvěr (nejpozději při podpisu úvěrové smlouvy). V případě, že charakter stavby nevyžaduje stavební povolení nebo jiný druh schválení realizace, je nutné předložit vyjádření stavebního úřadu (případně čestné prohlášení co nejdříve (nejlépe při žádosti o úvěr, nebo v co nejkratší lhůtě během schvalování úvěru). Doklad, že je splněna energetická náročnost budovy dle příslušných platných předpisů (z.406/2000) Jedná se nejčastěji o Průkaz energetické náročnosti budov, energetický posudek, energetický audit, apod. Tento doklad se předkládá pouze při realizaci zateplovacích stavebních prací (zateplení vnějšího pláště, vnitřních konstrukcí, rekonstrukci otvorů = dveře, okna, zasklení lodžií, apod.). Postup výpočtu je k dispozici na (příloha Přehled způsobilých výdajů). Doklad musí zobrazovat aktuální stav a stav po realizaci investičního záměru, který je financován zvýhodněným úvěrem.

5 V případě, že se Příjemce odchýlí od deklarovaného investičního záměru (například změnou stavebních materiálů, nerealizací části záměru, apod.) předloženého v rámci žádosti o zvýhodněný úvěr, je povinen předložit aktuální doklad, který deklaruje aktuální hodnotu úspor. Předkládá se originál, nebo úředně ověřená kopie tohoto dokumentu. Přehled způsobilých výdajů investice. Přehled způsobilých výdajů investice je zpracován autorizovanou osobou nebo dodavatelem stavebních prací a koresponduje s položkovým rozpočtem investice. Musí být vyplněny obě částí tohoto přehledu. V případě změny parametrů investičního záměru nebo úpravy některých položek lze tento Přehled aktualizovat. Změna způsobilých výdajů a rozpočtu nesmí mít vliv na zvýšení požadované částky úvěru (jinak musí být žádost zamítnuta a podána znovu, pokud to dovoluje kriterium přijatelnosti). Přehled je podepsán osobami statutárního orgánu žadatele. Návrh smlouvy s dodavatelem, či návrh podmínek realizace. Pokud existuje návrh smlouvy k provedení stavebních prací (návrh objednávek provedení díla). Pokud neexistuje v době podání žádosti návrh smlouvy s dodavatelem, bude předložen soubor dokumentace zpracované autorizovanou osobou nebo žadatelem o úvěr, ze které budou vyplývat základní požadavky na smlouvy o dílo, případně objednávky (např. požadavky na platební podmínky, termíny provedení, apod.). Dodavatel může být vybrán dříve než je podepsána úvěrová smlouva, ale smlouva s dodavatelem nesmí být podepsána (vytvořena závazná objednávka) před datem podpisu úvěrové smlouvy. Smlouva s dodavatelem bude předložena před žádostí o proplacení způsobilých výdajů na základě faktury či daňového dokladu. Potvrzení města, že se investice nachází v příslušné lokalitě. Potvrzení vystavuje jako originál příslušný IPRM manažer města, ve které se investice realizuje. Potvrzení (ke stažení na vydává příslušné město (IPRM manažer - kontakty na Smlouva s technickým dozorem investora Smlouva či pověření zajistí správné dokončení stavebních výkonů postupnou kontrolou a přejímáním dílčích stavebních prací, prověřením dodavatelských faktur. Zajistí kontrolu vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn a případné zhotovení soupisu vad a nedodělků. Informace od tohoto subjektu jsou podkladem pro čerpání úvěru. Faktura (daňový doklad musí být schválen tímto dozorem, stejně tak i přehled nákladů, které jsou součástí této faktury). Informace od stavebního dozoru jsou předkládány po ukončení realizace investičního záměru, kde je deklarováno splnění dodavatelské smlouvy a plánovaného záměru. Smlouva může být předána nejpozději při podpisu úvěrové smlouvy. Pobočka je oprávněna vyžádat si aktualizaci, opravu předloženého podkladu. Zároveň je oprávněna vyžádat si doplnění některé přílohy, pokud existuje oprávněný důvod ke správnému posouzení či zajištění obchodního případu. Tyto přílohy se mohou týkat například: Pojištění nemovitosti Doklady k nemovitosti po zpracování cenového odhadu zajištění úvěru nemovitostí Finanční data v případě pronájmů nebytových prostor, apod.

6 C: Způsobilé výdaje 1 Zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, střechy, výměna oken, vnějších dveří), zateplení vnitřních konstrukcí; 2 Odstranění statických poruch domů (např. nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí); 3 Sanace základů a hydroizolace spodní stavby; Pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu - otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu, vody, 4 elektroinstalace včetně výměny kabelů v společných částech domu a přívodu k jednotlivým elektroměrům; 5 Pořízení, modernizace a rekonstrukce výtahu; 6 Pořízení, modernizace a rekonstrukce vzduchotechniky; 7 Rekonstrukce, modernizace společných částí (schodiště, chodby, střechy); 8 Rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů); 9 Publicita projektu (označení objektu, který byl úvěrem zhodnocen); 10 DPH u neplátců. Způsobilý výdaj je takový, který splňuje tuto charakteristiku: Má charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace; Účel úvěru musí být směřován pouze do společných částí bytových domů. Technické zhodnocení vymezuje Zákon o dani z příjmu jako: výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýší u jednotlivého majetku v úhrnu částku Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou hranici, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad). Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku. Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu technických parametrů. za změnu technických parametrů se nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu, a to i v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že např. malování je obecně považováno za opravu nebo údržbu, ale pokud souvisí přímo s rekonstrukcí, např. nově přistavěných prostor, je vždy součástí celkové ceny rekonstrukce.(nelze tedy podpořit zvýhodněným úvěrem prostor výmalbu bytového domu bez toho, aniž by došlo k provedení prací související s úpravou) Nelze využít na provádění pouze oprav či údržby. Opravou se, podle 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., odstraňují účinky částečného opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího stavu, přičemž uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady. Udržování je daňově uznatelným výdajem (nákladem) stejně jako oprava. Na udržování však nemůže být, na rozdíl od oprav hmotného majetku, tvořena rezerva podle zákona o rezervách. Směřuje do společné části domu: pro určení společného prostoru je nutné řídit se platnou legislativou (např. Občanský zákoník účinný od včetně prováděcích předpisů, tj. Nařízení Vlády); vnitřní společným prostor není takový prostor, který slouží k užívání jednomu nebo několika uživatelům a je tak vyloučen z užívání všech uživatelů bytů (např. sklepní kóje patřící k užívání konkrétnímu bytu, apod.);

7 o o o způsobilý výdaj není komerční prvek umístěný na vnějším plášti domu (např. reklamní plocha, apod.) rovněž nelze financovat vznik specifických přístupových cest, schodišť a ramp, které vedou ke komerčním prostorám (nebytový prostor sloužící jako komerční prostor); pokud jde o součást hlavního přístupu do domu, je třeba adekvátně snížit celkový náklad o ty prvky, které nejsou způsobilé; nedochází k procentuelnímu krácení dle podlahových ploch komerčních prostor, ale pouze o vyloučení výše zmiňovaných prvků z celkových nákladů investice. Je realizován na základě smlouvy o dílo, nebo závazné objednávky, které byly uzavřeny až po uzavření úvěrové smlouvy. Souvisí s bytovým domem (např. vybudování krytého přístřešku pro odpadové nádoby mimo domů není způsobilý). Je realizován v zóně Integrovaného plánu rozvoje měst (IPRM) definovaným konkrétním městem. Je reálný a hospodárný. Příklady konkrétních způsobilých výdajů a jejich posouzení naleznete na (ad. FAQ).

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Příloha č. 2 VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Vymezení způsobilých výdajů programu Nemovitosti Cílem tohoto vymezení je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Nemovitosti

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY v takovém

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Popis opatření Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě.

Více