Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov"

Transkript

1 Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov Lumír ŠKVARLO Abstrakt Odborné kursy Manažer pro energetiku (European EnergyManager) poøádá v Èeské republice Èesko-nìmecká obchodní a prùmyslová komora Praha, výuku pro ÈR zajiš uje ÈVUT Praha. Jedná se o mezinárodní projekt v rámci programu SAVE II - EUREM.NET., na kterém se úèastní dvanáct èlenských státù EU. Cílem je pak vypracování projektu na úsporu energie v podniku, ve kterém zamìstnanec pracuje. Pøedstavujeme práci Snížení nákladù na provoz tepelného hospodáøství a vytvoøení koncepce pro plánování potøebných investic do tepelného hospodáøství v provozu ÈOV VaK Kromìøíž, a.s., která vznikla v rámci tohoto kursu. The Odborné kursy Manažer pro energetiku (European EnergyManager) poøádá v Èeské republice Èesko-nìmecká obchodní a prùmyslová komora Praha, výuku pro ÈR zajiš uje ÈVUT Praha. Jedná se o mezinárodní projekt v rámci programu SAVE II - EUREM.NET., na kterém se úèastní dvanáct èlenských státù EU. Cílem je pak vypracování projektu na úsporu energie v podniku, ve kterém zamìstnanec pracuje. Pøedstavujeme práci Snížení nákladù na provoz tepelného hospodáøství a vytvoøení koncepce pro plánování potøebných investic do tepelného hospodáøství v provozu ÈOV VaK Kromìøíž, a.s., která vznikla v rámci tohoto kursu. Cíl projektu Tento projekt má za cíl navrhnout optimalizaci provozu tepelného hospodáøství v oblasti vytápìní a ohøevu teplé vody, zajistit vyšší efektivnost a úèinnost využití energie a tím dosáhnout snížení nákladù na jeho provoz. Plánovaná Snížení nákladù na provoz tepelného hospodáøství v areálu ÈOV. Provedení decentralizace a rozdìlení tepelného hospodáøství na dvì èásti: zdroj tepla pro technologie a zdroj tepla pro provozní budovu. Provedení optimalizace tepelných rozvodù v areálu, což povede k jejich výraznému zkrácení a snížení tepelných ztrát. Pro provozní budovu provést analýzu energetické nároènosti a navrhnout její snížení pomocí zateplení provozní budovy. Uspoøený bioplyn využít na provoz kogeneraèní jednotky k dalšímu snížení nákladù na tepelnou a elektrickou energii. Project description This project s aim is to suggest the optimization of thermal management working - heating and heating up of the water in the sewage plant in Holešov. The goal is to provide higher effectiveness of using energy and manage to reduce the operating costs. The decentralization will be done and the thermal management will be divided into two parts: source of heat for technology source of heat for operating building Then the optimization of the original central heat distribution in the area will be done and will result in the distinctive shortening and reducing of heat losses. On the base of energetical demands analysis of the operating building sewage plant the reduction will be suggested with help of the following points: construction of heating and heating up of water in the operating building for its own use modernization of ventilation in the operation building warming up of the ceiling and attic in the operation building replacement of doors and glass walls in the operation building The economies will result in better thermal and technical conditions of the building and the efficiency of using and distribution of energy too. The project will provide better environmental conditions by reducing of CO 2 61 tons a year. The financial economies will be about Czech crowns (cca EUR) a year 11% of the energy consumption per annum. Pøedstavení spoleènosti Hlavním pøedmìtem podnikání akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Kromìøíž, a.s., je výroba a dodávka pitné vody, ale i odvádìní a èištìní odpadních vod. V souèasné dobì zásobuje pitnou vodou vìtšinu mìst a obcí bývalého okresu Kromìøíž a èásti bývalého okresu Prostìjov. Stávající zdroje pitné vody jsou zajiš ovány pouze z podzemních zdrojù. Na úseku výroby a dodávky pitné vody bylo pøímým odbìrate- lùm 2009 dodáno celkem 4497 tis. m, z toho v kategorii obyvatelstvo 2767 tis. m³ a ostatním odberatelùm 170 tis. m. Celkové množství fakturovaných odpadních vod v roce 2009 èinilo celkem 4925 tis.m, z toho v kategorii obyvatelstvo 210 tis. m³ a ostatních odberatelù 2615 tis. m. Spoleènost má v souèasné dobì 198 zamìstnancù, stará se o celkovou délku vodovodní sítì v délce 595 km, 1. úpravnu vody, 9 èerpacích stanic, 41 vodojemù na pitnou vodu. Dále je spravováno 272 km kanalizaèní sítì s kanalizaèními pøípojkami a 14 èistíren odpadních vod. 1. Úvod Èistírna odpadních vod Holešov ( ÈOV ) je vybudována jako ústøední mìstská èistírna, do níž jsou svedeny splaškové vody mìstské a odpadní vody prùmyslové. V souèasné dobì jako zdroj tepla pro celý areál ÈOV slouží centrální kotelna spalující kalový plyn (bioplyn) a v pøípadì jeho nedostatku také zemní plyn. Kotelna zabezpeèuje tepelné potøeby ÈOV pro technologii (cca 800 kw) a pro vytápìní a ohøev teplé vody (cca 400 kw). V ÈOV jsou provádìny úpravy a zmìny vyvolané technologickými potøebami, projekènì je pøipravena zásadní rekonstrukce technologického procesu èištìní. Rekonstrukcí technologie dojde ke zvýšené produkci bioplynu, která je nyní nedostaèující i pro zajištìní vlastních technologických procesù, a je potom nezbytné nakupovat zemní plyn. Rekonstrukce ÈOV poèítá 001 ENERGETIKA 11/2010

2 Tab. 1. Spotøeba energií VaK Kromìøíž, a.s. Elektrická energie Zemní plyn Bioplyn Elektrická energie Zemní plyn Bioplyn Vodovody a kanalizace Kromìøíž, a.s MWh m m ÈOV Holešov 1100 MWh m m 9100 MWh 2146 MWh 5742 MWh 1100 MWh 65 MWh 1276 MWh také s instalací kogeneraèní jednotky, kdy se pøedpokládá s využitím produkce kalového plynu na výrobu elektrické energie a tepla pro potøeby ÈOV, ovšem i tak bude nutné pøedevším v zimním období nedostatek tepla øešit dokupovaným zemním plynem. 2. Popis stávající koncepce tepelného hospodáøství Jako zdroj tepla pro celý areál ÈOV Holešov slouží centrální kotelna II. kategorie (dle ÈSN Kotelny se zaøízeními na plynná paliva) o celkovém souètovém jmenovitém výkonu x400 kw, tzn. 1,2 MW. Kotelna je provozována s palivem kalový plyn o výhøevnosti 22,97 MJ/m a zemní plyn o výhøevnosti,58 MJ/m. vydatnìjších deš ových srážek však dochází k èásteènému zaplavování pøedevším prùlezných tepelných kanálù a tím se nejen snižuje životnost zde vedených rozvodù, ale dochází také ke zhoršování tepelnì-izolaèních vlastností izolací rozvodù. Vzhledem k dispozièní rozsáhlosti celého areálu a k témìø havarijnímu technickému stavu a stáøí rozvodù, jsou tepelné ztráty v potrubí znaèné viz vyèíslení tepelných ztrát v tab.. Rozvody v topných kanálech jsou opatøeny izolací ze skelné vaty s obalem hliníkovou fólií, tlouš ka z izolací z hlediska požadavkù vyhl.19/2007sb. je nevyhovující. Teplá voda je ohøívána v centrálním zdroji v 2500litrovém nepøímotopném zásobníkovém ohøívaèi, a to pouze pro potøeby 290 m vzdálené provozní budovy, a je vedena s cirkulací teplé vody v tepelných kanálech, spoleènì s topnou vodou. Po trase dochází ke znaèným tepelným ztrátám Jednotlivé objekty, které jsou napojeny na centrální zdroj tepla, nejsou vzájemnì hydraulicky vyregulovány, nemají osazeny žádné patní regulaèní armatury. Vytápìní objektù je zajištìno registry z žebrových trub, registry z hladkých trubek a v menším rozsahu také èlánkovými tìlesy. V nìkterých objektech jsou osazeny vzduchotechnické jednotky (VZT), zajiš ující i požadované vìtrání prostor, jednotky jsou však vìtšinou mimo provoz. Otopná tìlesa v budovách jsou opatøena ruèními radiátorovými ventily popø. kohouty, nìkteré uzavírací armatury jsou však nefunkèní. Topný okruh pro vytápìní budov není ekvitermnì regulován, obìh zajiš ují pùvodní dvoustupòová èerpadla Sigma NTV.. Popis tepelnì technického stavu provozní budovy a technického stavu vytápìní Provoznì-administrativní budova byla uvedena do provozu v roce 199. Budova má 2 NP, není podsklepena. V 1. NP jsou umístìny šatny a sprchy pro pracovníky ÈOV a také kuchynì s jídelnou. Ve 2. NP jsou kanceláøe. Obì podlaží jsou propojena centrálním schodiš ovým prostorem. Budova je vyzdìna 2 z cihel, tlouš ka obvodové stìny 450 mm (U=1,206 W/m K), steny nejsou zatepleny. Vstupní dveøe a prosklení schodištì je pùvodní, zdvojené sklo v hliníkových rámech, všechna ostatní okna v budovì byla vymìnìna za plastová eurookna 2 (U=1,7 W/m K). Strop pod pùdním prostorem sedlové støechy je opatøen deskami Izomin v tl. 2x25 mm, stejnì jako podlaha v 1. NP na terénu. Tab. 2. Tepelné potøeby ÈOV zabezpeèené kotelnou Technologie Kalové hospodáøství Ohøev acidifikaèních nádrží Vytápìní a ohøev teplé vody Provoznì-administrativní budova Šneková èerpací stanice Strojovna zahuš ování kalu Budova dmýchány Plynojem Budova kalového hospodáøství cca 400 kw cca 400 kw Qut = 112 kw Qvzd = 5 kw Qtv = 100 kw Qut = 75 kw Qut = 72 kw Qut = 0 kw Qut = 7,5 kw Qut = 78 kw Qvzt = 4 kw Topná a teplá voda vè. cirkulace jsou k místùm spotøeby vedeny tepelnými kanály, které jsou èásteènì prùchozí, prùlezné i neprùlezné, spoleènì s ostatními rozvody pro ÈOV. V pøípadì Obr. 1. Pohled na provozní budovu jižní fasáda 11/2010 ENERGETIKA 002

3 ÚSPORY ENERGIE Provoz v budovì je èlenìn podle úèelu - šatny a sprchy mají provoz nepøetržitý, kanceláøe mají provoz v pracovních dnech od 6 do15 hodin, provoz jídelny je v dobì od 7 do 15 hodin. Provoznì-administrativní budova má dvì topné vìtve zóna pro vytápìní objektu a zóna pro vzduchotechnickou jednotku (VZT), umístìnou v sociálním zázemí pro provoz ÈOV. VZT jednotka je provozována velmi omezenì. Obr.. Letecký pohled na areál ÈOV Holešov Obr. 2. Pohled na napojovací místo provozní budovy Provozní budova ÈOV je zásobována topnou i teplou vodou z centrální kotelny, vedenými tepelnými kanály do vzdálenosti 290 m. Obìh topné vody zajiš uje v kotelnì dvoustupòové èerpadlo Sigma NTV. Teplotní útlumy nejsou provádìny. Provoznì-administrativní budova je vytápìna na vnitøní teplotu C, výpoètový tepelný spád je 90/70 C pøi venkovní teplotì -15 C. V budovì jsou osazena desková panelová tìlesa a také v menším rozsahu ocelová èlánková tìlesa. Na pøívodu otopných tìles jsou osazeny termostatické ventily Myjava V4262, na vratu je osazeno radiátorové šroubení V400. Na èásti otopných tìles hlavice termostatických ventilù zcela chybí, popø. jsou nefunkèní. Rozvod topné vody pro vytápìní je v objektu proveden systémem Tichelmann pod stropem v 1. NP, který neumožòuje zónovou regulaci topných vìtví, objekt nemá osazenou vlastní ekvitermní regulaci. Centrální ekvitermní regulace pro celou ÈOV byla navržena ve zdroji tepla, nyní je však nefunkèní a je provádìna pouze nahodile ruènì obsluhou kotelny. Teplá voda se ohøívá v zásobníkovém nepøímotopném ohøívaèi s objemem 2500 litrù, opìt z centrální kotelny, a je vedena te- Obr. 4. Pøehled zásobovaných objektù z centrálního zdroje 00 ENERGETIKA 11/2010

4 ÚSPORY ENERGIE pelným kanálem o délce 290 m do provozní budovy. Cirkulaèní potrubí teplé vody je opatøeno èerpadlem bez možnosti regulace otáèek. Topná voda je vyvedena z tepelného kanálu do místnosti souèasnì sloužící jako vrátnice. Zde jsou osazeny uzavírací armatury a rozvod je rozdìlen do vìtve pro vytápìní, pro vzduchotechniku a pro okruh teplé vody. 4. Rozbor energetické nároènosti a vlivy na životní prostøedí 4.1 Energetická nároènost provozní budovy Pro stanovení energetické nároènosti stávajícího stavu provozní budovy byl vypracován prùkaz energetické nároènosti budovy s využitím Národního kalkulaèního nástroje (NKN) verze K získání nìkterých tepelnì-technických údajù, nutných pro vypracování prùkazu energetické nároènosti, byl využit software firmy Protech program TOB v posuzování stavebních konstrukcí podle ÈSN a program Tepelný výkon Výpoèet podle ÈSN EN Vyhodnocení prùkazu energetické nároènosti budovy (PENB) stávající stav Budova svým stavebnì-technickým provedením nesplòuje požadavky ÈSN napø. na požadované hodnoty souèinitelù prostupu tepla obvodových konstrukcí obálky budovy. Otopná soustava není automaticky regulována, ekvitermní regulace je mimo provoz, termostatické hlavice na otopných tìlesech jsou z více než poloviny nefunkèní a èást tìles nemá termostatické hlavice vùbec osazeny. Regulace vytápìní je tedy velmi omezená, ne-li nemožná. Také tepelné izolace rozvodù nesplòují požadované hodnoty a i zde dochází ke zbyteèným ztrátám. Dále je v budovì (v šatnách) osazena pùvodní vzduchotechnická jednotka KDK (Kovona Karviná), jejíž výkon je pøedimenzovaný, navíc jednotku nelze regulovat na stranì množství dodávaného vzduchu a její provoz je energeticky ztrátový. Vyhodnocením energetické nároènosti budovy dle vyhlášky è.148/2007 Sb. vychází budova jako mimoøádnì nehospodárná tøída G. Do hodnocení budovy byla zahrnuta doporuèená ke snížení energetické nároènosti budovy s vyèíslením pøedpokládaných úspor energie v GJ pro každé uvedené. Jako nejefektivnìjší øešení vychází decentralizace zdroje vytápìní, osazení nových kotlù, instalace radiátorových termostatických ventilù a vyregulování celé topné soustavy. Rovnìž bude modernizován systém vìtrání šaten. K výhodám decentralizace zdroje provozní budovy patøí i úspora energií, které jsou nyní nenávratnì maøeny dlouhými tepelnými rozvody na trase centrální kotelna provozní budova. Jako poslední faktor mluvící pro decentralizaci je nyní i pøedimenzovaný centrální ohøev teplé vody v kotelnì, kde dlouhými rozvody vznikají další tepelné ztráty. Vyèíslení tepelných ztrát v rozvodech viz tab Energetická nároènost tepelných rozvodù Energetická nároènost byla stanovena dle vyhl. è. 19/2007Sb., která stanovuje podrobnosti úèinnosti využití energie pøi tepelné energie. K získání údajù tepelných ztrát potrubí byla využita výpoètová pomùcka z internetového portálu Byly vypoèítány následující tepelné ztráty: 1. Tepelná ztráta rozvodù vytápìní (pøívod a zpáteèka) 2. Tepelná ztráta potrubí teplé vody. Tepelná ztráta potrubí cirkulace teplé vody Tab.. Tepelné ztráty rozvodù v tepelných kanálech rozvody vytápìní teplá voda cirkulace celkem ve W/m 24,5 15,4 12,8 délka rozvodù celého v metrech ve W/h v kw Pøi výpoètech nebylo postihnuto, že tepelné kanály jsou nepravidelnì zaplavovány a tím je ještì snížena kvalita tepelných izolací a ztráty jsou ve skuteènosti ještì vyšší. 4.4 Vlivy na životní prostøedí Výsledkem hledaných úsporných v hospodaøení s energií v areálu ÈOV je nejen snížení nákladù na energii, ale souèasnì dojde i ke snížení emisí, vznikajících pøi spalovaní zemního plynu. Efektivnost navrhovaných je pøínosem pro ekologii. Úspory budou vytipovány nejen ve zlepšení tepelnì-technických ch budovy (vyšší úrovnì tepelné izolace), ale také v procesu pøemìny a distribuce energie (efektivita vytápìní a ohøevu teplé vody). Pøedpokládaná úspora z pøipravovaných bude èinit kg CO2. 5. Cílový stav 5.1 Návrh realizace energeticky úsporných Pro stanovení energetické nároènosti po provedení energeticky úsporných provozní budovy byl vypracován prùkaz energetické nároènosti budovy s využitím Národního kalkulaèního nástroje verze K získání nìkterých tepelnìtech-nických údajù, nutných pro vypracování prùkazu energetické nároènosti, byl využit software firmy Protech program TOB v posuzování stavebních konstrukcí podle ÈSN a program Tepelný výkon výpoèet podle ÈSN EN Vyhodnocení prùkazu energetické nároènosti budovy (PENB) navrhovaný stav Vzhledem k nevyhovujícímu stavu pøistoupil investor k postupnému snížení energetické nároènosti budovy, a to v následujících krocích: decentralizace vytápìní a ohøevu teplé vody provozní budovy, modernizace systému vzduchotechniky v provozní budovì, zateplení stropu do podkroví u provozní budovy, výmìna vstupních dveøí a prosklených stìn u schodištì provozní budovy. Zateplení obvodových stìn provozní budovy, vzhledem k dobrému stavu fasády a množství finanèních prostøedkù, zatím nebude provedeno. S uvedeným m se poèítá v prùbìhu následujících pìti let. Provozní budova bude odpojena od centrální kotelny, rozvody v tepelných kanálech budou výraznì zkráceny a ukonèeny u odboèky do budovy dmýchány, bezprostøednì sousedící s centrální kotelnou. Šneková èerpací stanice a èeslovna bude novì temperována dvìma plynovými topidly Robur, každé o výkonu kw s regulátory dle teploty v místnosti a nebude tedy již zásobována z centrální kotelny. Po tìchto ch bude možné rozvody v tepelných kanálech výraznì zkrátit. V kotelnì bude zrušen ohøev teplé vody v zásobníkovém ohøívaèi teplé vody o objemu 2500 litrù, který byl znaènì pøedimenzovaný a ohøev teplé vody bude pøesunut pøímo k místu spotøeby do provozní budovy do nového nepøímotopného zásobníku o objemu 750 litrù. 11/2010 ENERGETIKA

5 V provozní budovì budou osazeny v místì stávajícího napojovacího uzlu dva nástìnné plynové atmosférické kotle Therm, každý o výkonu 45 kw. Vzhledem k charakteru stávající otopné soustavy a z toho plynoucího technického omezení snížit tepelný spád na hodnoty vhodné pro ekonomický kondenzaèní režim nebudou použity kondenzaèní kotle. Kotle budou øízeny ekvitermní firemní originální regulací, umožòující pøednostní nepøímotopný ohøev teplé vody. Rozvody topné vody zùstanou stávající, na otopná tìlesa budou však osazeny nové radiátorové ventily s termostatickými hlavicemi, umožòující individuální regulaci vytápìní v jednotlivých místnostech. V rámci osazení dvojregulaèních radiátorových ventilù bude provedeno hydraulické regulování celé otopné soustavy provozní budovy. Dále budou opraveny pøípadné nevyhovující èi poškozené tepelné izolace rozvodù. V provozní budovì (šatny) bude zrušena pùvodní vzduchotechnická jednotka KDK, která je již vzhledem ke stáøí za hranicí své technické životnosti. Budou zrušeny veškeré vzduchotechnické rozvody pod stropem. Novì budou pro splnìní hygienických pøedpisù osazeny dvì podstropní vìtrací jednotky GEKO pro pøívod vzduchu, s elektrickým dohøevem, každá o pøíkonu 7,4 kw. Jednotky mají možnost cirkulace vzduchu, regulace teploty a vzduchového pøíkonu ve tøech stupních. 6. Rekapitulace možných pøínosù optimalizace 6.1 Vyèíslení pøínosù v technických jednotkách (úspora energie, snížení emisí) a v Kè/ EUR. Pøi souèasné cenì zemního plynu dochází k tepelným ztrátám v tepelných kanálech, které lze vyèíslit èástkou 167 tis. Kè roènì. Pøi výpoètech nebylo postihnuto, že tepelné kanály jsou pøi pøívalových srážkách nepravidelnì zaplavovány a tím ještì snížena kvalita tepelných izolací, ztráty jsou ve skuteènosti ještì vyšší. 6.2 Vyèíslení úspor provedením navrhovaných technických Graf 1. Roèní úspora v Kè 5. Návrh dalších pro snížení nákladù Vyhodnocením energetické nároènosti budovy navrhovaného stavu dle vyhl. 148/2007 Sb. vychází budova jako nehospodárná tøída D. Do rozsahu realizovaných se promítá množství finanèních prostøedkù investora, které je z tohoto pohledu omezujícím faktorem. Vyšší energetické hospodárnosti budovy by bylo možné docílit napø. zateplením obvodového pláštì nebo využitím solární energie pro ohøev teplé vody. Tab. 4. Vyèíslení ztrát v tepelných kanálech rozvody vytápìní teplá voda cirkulace celkem celého ve W/h v kw v GJ 260,11 116,56 96,88 47,55 v Kè Kè Kè Kè Kè v Pozn. Kalkulovaná cena zemního plynu od dodavatele je 54 Kè/GJ. Konverzní kurz Kè/euro byl zvolen 25 Kè/1 euro. Graf 2. Roèní úspora energie v GJ Tab. 5. Vyèíslení úspor provedením navrhovaných Navrhovaná Zateplení støechy Výmìna zasklení schodištì Nový zdroj vèetnì regulování otopné soustavy Úspora energie zrušením venkovních rozvodù Roèní úspora energie v GJ Roèní úspora v Kè Kè Kè Kè Kè Roèní úspora v eurech Roèní úspora vyjádøená v kgco Zateplení obvodových stìn Instalace ohøevu teplé vody solárními kolektory Celkem úspora z pøipravovaných Celkem možná dosažitelná úspora Kè Kè Kè Kè Pozn. Emisní faktor oxidu uhlièitého byl stanoven v souladu s vyhl. è. 425/ pøíloha è. 8 pro zemní plyn 0,20t CO /MWh výhøevnosti paliva 2 Graf. Roèní úspora vyjádøená v kg CO ENERGETIKA 11/2010

6 6. Vyèíslení nákladù narealizaci navržených Tab. 6. Vyèíslení nákladù na realizaci navrhovaných Navrhovaná Zateplení støechy Výmìna zasklení schodištì Nový zdroj vèetnì regulování otopné soustavy a zrušení venkovních rozvodù Zateplení obvodových stìn Instalace ohøevu teplé vody solárními kolektory Celkem úspora z pøipravovaných Celkem možná dosažitelná úspora Roèní úspora energie v GJ Graf 4. Nákladyna realizaci 7. Závìr (zhodnocení naplnìní cílù) Pøedpokládaná Pøedpokládaná cena investice cena investice v tis. Kè v eurech Prostá doba návratnosti Cílem projektu byla optimalizace provozu tepelného hospodáøství ÈOV Holešov a nalezení možných úspor v oblasti energie, vedoucích ke snížení nutných nákladù na jeho provoz a také vedoucí k úspoøe zemního plynu. Detailním výpoètovým provìøením stavebnì-technického stavu provozní budovy a analýzou zásobování teplem a teplou vodou vèetnì vyèíslení tepelných ztrát rozvodù a posouzení stávajícího zpùsobu distribuce tepla byly vytipovány a následnì vyèísleny pøedpokládané úspory. Souèasnì investor získal pøehled o návratnosti investovaných prostøedkù do jednotlivých. Vyèíslené úspory z navržených splnily pùvodní pøedpoklad projektu a dosahují v souètu témìø 50 tis. Kè roènì (pøi stávajících cenách energie). Prokázalo se, že zastaralé pøedimenzované a neregulované systémy vytápìní patøí k systémùm, které nejvíce plýtvají energií a dochází zde ke znaèným ztrátám tepla. V této oblasti jsou znaèné možnosti úspor s rychlou dobou návratnosti vynaložených investic. S tìmito investicemi jsou úzce spojena s optimalizací parametrù topných soustav a také neoddìlitelnì v oblasti zlepšení tepelnì-technických parametrù stávajících stavebních konstrukcí. Literatura 1. Národní kalkulaèní nástroj verze SW Protech program TOB v posuzování stavebních konstrukcí.. SW Protech program Tepelný výkon. 4. Vyhláška è. 19/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti úèinnosti užití energie pøi tepelné energie a vnitøním tepelné energie a chladu. 5. Vyhláška è. 148/2007 Sb., o energetické nároènosti budov. 6. ÈSN 07 O70, kotelny se zaøízeními na plynná paliva. 7. ÈSN , souèinitel prostupu tepla. 8. ÈSN EN 12 81, výpoèet tepelného výkonu. 9. potrubí. 10. Studijní materiály kurzu Manažer pro energetiku: Snižování energetické nároènosti budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Výpoèet energetické nároènosti budov a NKN Ing. Miroslav Urban, Ph.D. Národní kalkulaèní nástroj pro hodnocení energetické nároènosti budov ÈVUT v Praze, Fakulta stavební. Ing. Lumír Škvarlo má vzdìlání strojního a elektrotechnického smìru, vedoucí Centrálního vodohospodáøského dispeèinku ve Vodovodech a kanalizacích Kromìøíž, a.s., hlavní energetik a metrolog spoleènosti, níž pracuje 7 let. Od ledna 2010 je úèastníkem kurzu Manažer pro energetiku. 11/2010 ENERGETIKA 006

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo EURO malé zásobníky 5 10 15 litru beztlakové nad odbìrné místo NOVÝ DESIGN Malý beztlakový zásobník EURO 5, 10, 15 je urèen pro jedno odbìrné místo: nad umyvadlo nebo kuchyòský døez. Vyžaduje instalaci

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Voda je trvalým odkazem a dědictvím

Voda je trvalým odkazem a dědictvím SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací, číslo 2/2011 strana 1/33 SOVAK ROČNÍK 20 ČÍSLO 2 2011 OBSAH: Jiří Hruška Voda je trvalým odkazem a dědictvím rozhovor s ředitelem a předsedou představenstva a.

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C Akce : Teplovod pro objekt MÚ (Aris) ul. 17. listopadu č.p. 16 Jičín Část : Rekonstrukce strojovny ústředního vytápění objektu C, ul. 17. listopadu č.p. 16 Investor : město Jičín, Žižkovo náměstí č.p.

Více

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI

Dimenzování komínù UNI*** PLUS. Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením. Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Výchozí hodnoty pro komíny s jedním pøipojením Jednotky v diagramech a mezinárodní soustava jednotek SI Pøepoèet jednotek na mezinárodní soustavu jednotek SI Výchozí hodnoty pro diagramy V diagramech 1.1

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

Miroslav Punčochář, Komenského 498, 262 42 Rožmitál p. Tř. Česká republika

Miroslav Punčochář, Komenského 498, 262 42 Rožmitál p. Tř. Česká republika BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE SVOČ FST 2009 Miroslav Punčochář, Komenského 498, 262 42 Rožmitál p. Tř. Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem a posouzením optimálního zapojení předávací stanice

Více

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Abstrakt Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá praktickým příkladem energetických úspor v panelovém domě. V dnešní době jsme svědkem stálého

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předmět průkazu: Objekt k bydlení Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice Zadavatel průkazu: "dot. DesignStudio", spol. s r.o. Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice IČ: 62501691 Zpracovatel průkazu:

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohøívá V závislost na intenzitì sluneè ního záøení ohøívá vnitøní klima objektu øízeným prùbìhem teplovzdušného proudìní. Vìtrá

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì " ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì  ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NEMOCNICE HUSTOPEČE ÚPRAVA 1.NP BUDOVY D NA AMBULANCE D ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA NEMOCNICE HUSTOPEČE ÚPRAVA 1.NP BUDOVY D NA AMBULANCE D ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace řeší vnitřní rozvody kanalizace a vody prováděné v rámci plánovaných stavebních úprav budovy D na ambulance. Stávající objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

CONDENSING VICTRIX 50 VICTRIX 75 VICTRIX 90 VICTRIX 115

CONDENSING VICTRIX 50 VICTRIX 75 VICTRIX 90 VICTRIX 115 CONDENSING VICTRIX 50 VICTRIX 75 VICTRIX 90 VICTRIX 115 ÚVOD KRÁTKÉ PØEDSTAVENÍ SPOLEÈNOSTI IMMERGAS Immergas je pøedním italským výrobcem plynových kotlù, v jehož hlavním závodì ve mìstì Brescello pracuje

Více

HERCULES Condensing kw / ABT

HERCULES Condensing kw / ABT Stacionární kondenzaèní kotle s vestavìným zásobníkem TUV HERCULES Condensing kw / ABT DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NÍZKÉ EMISE ANO SOLÁRNÍ ENERGII 100% KOMFORT VARIABILITA INSTALACÍ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Více

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Datový list Popis: Termostatické

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Stavba: Umístění: Investor: Stupeň: Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec Město Liberec Studie Datum: Říjen 2014 D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1. Pozemní objekty 1.4

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 230/2015 Sb.) Penzion Hubert Vysoká nad Labem č. p. 202, 503 31 Vysoká nad Labem Evidenční číslo: Autorizace:

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Pøeèerpávací jímka pro tlakovou kanalizaci TYP: PJ-1700 vod do tlakové nebo. Použití tìchto jímek je tam, kde není možné docílit patøièného spádu do g

Pøeèerpávací jímka pro tlakovou kanalizaci TYP: PJ-1700 vod do tlakové nebo. Použití tìchto jímek je tam, kde není možné docílit patøièného spádu do g PØEÈERPÁVACÍ JÍMKY PRO TLAKOVOU KANALIZACI Typ: PJ-1700 1120 mm, výška 1700 mm Typ: PJ-2000 1120 mm, výška 2000 mm Typ: PJ-2200 1120 mm, výška 2200 mm Pøeèerpávací technologie Typ: PT1 Plný servis - pøi

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67 VYTÁPĚNÍ Rekonstrukce MŠ U Rybiček ul. Kojetická 1055, Neratovice Prováděcí projekt 1, Úvod Předmětem tohoto projektu pro provedení stavby je úprava vytápění v rekonstruovaném objektu mateřské školy U

Více

TERMOREGUL s.r.o. Sídlo : U Bažantnice 428, Praha 5, tel./fax. : / TECHNICKÁ ZPRÁVA

TERMOREGUL s.r.o.  Sídlo : U Bažantnice 428, Praha 5, tel./fax. : / TECHNICKÁ ZPRÁVA TERMOREGUL s.r.o. www.termoregul.cz Sídlo : U Bažantnice 428, 159 00 Praha 5, tel./fax. : 776 348 922/274 860 407 TECHNICKÁ ZPRÁVA Diagnostika provozu topné soustavy a příčin nedotápění na štítové stoupačce

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu Tebodin Czech Republic, s.r.o. Autor: Ing. Miroslav Mareš Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 10. Energetická koncepce Ladislava Vaňková HISTORIE Od roku 2000

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

Vodomìrová šachta s kruhovým poklopem 1000 mm, celková výška 1300 mm TYP: K požadavky, ochranu zdraví a životního prostøedí. Odbìratel zajistí vodomìr

Vodomìrová šachta s kruhovým poklopem 1000 mm, celková výška 1300 mm TYP: K požadavky, ochranu zdraví a životního prostøedí. Odbìratel zajistí vodomìr VODOMÌROVÉ ŠACHTY S kruhovým poklopem Typ: K 1000 mm, celková výška 1300 mm Typ: B 1 mm, celková výška 1400 mm Se dvìma ètvercovými poklopy Typ: VK 1000 mm, celková výška 1400 mm Hranaté Popis montáže

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

D ìkujem e za pozornost

D ìkujem e za pozornost D ìkujem e za pozornost JiøíK alina / O ddìleníprojektù telefon:+420 244 016 911 Em ail:kalina@ regulus.cz w w w.regulus.cz 2 O b ecný pøehled typù voda / voda N ejlepšítopný faktor Èerpacía zasakovacístudna

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PROJEKT DPS Doplnění ohřevu teplé vody v kotelně v objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz. Vítkov D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.b ZDRAVOTNĚ

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Pardubický kraj EPC projekty. Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk

Pardubický kraj EPC projekty. Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk Pardubický kraj - EPC projekty EPC je Energy Performance Contracting Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ( pro budovy a objekty v majetku Pardubického

Více

Tepelné cerpadlo HOME GMV

Tepelné cerpadlo HOME GMV Tepelné cerpadlo HOME GMV Tepelné èerpadlo vzduch-voda s ekologickým chladivem R4A a technologií DC Inverter nabízí kromì bìžných kombinaci chlazení, topení a pøípravy TUV i možnost rekuperace pøebytkového

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy Titulní list ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy zpracovaný jako příloha žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na opravy a modernizace domů podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION 143 ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION ZDEŇKA PERUTKOVÁ - JAN MAREČEK Abstract This study presents

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 050820144 Investor: pan Zdeněk Klejna RD Tachlovice, Na Vrškách 17 email: z.klejna@seznam.cz

Více