BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

2 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-)

3 Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba roční Bohem požehnaná, kdy v minulosti řada mandelů stávala na poli. Léto budiž pochváleno. A každým rokem svatý Cyril s Metodějem, když horké letní noci spějí k chladným ránům, spěchají ze Soluně ve vzdálený Velehrad, přinést světlo křesťanství svým věrným Moravanům. Léto budiž pochváleno. Les červencový pryskyřicí borů, smrků zavoní, v prázdniny děti sladkými plody obdaří a vodou křišťálovou ze studánek svých žíznivá hrdla kolemjdoucích osvěží a zavlaží. Léto budiž pochváleno. Když letní nebe zatáhne mrak černý, patří to k létu, blesk světlem celičký kraj zalije, hrom svým rachocením bouři všem oznámí, proud deště mohutný vyprahlou zemi omyje. Léto budiž pochváleno. Kdysi rolník v létě zmožen v potu tváře svou kosou stříbrnou na chleba zrno dal a nyní v době nové pokrokové nám zrno na dar Boží brumlavý kombajn věnoval. Léto budiž pochváleno. Zdenka Maršálková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 61/2010 ze dne Žádost o zřízení věcného břemene/převod spoluvlastnického podílu na pozemky p.č. 2900/1, 2900/7, 2900/6, Mgr. Lipovský, Uherské Hradiště Sady, ze dne Rada městyse doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválení zřízení věcného břemene odpovídajícího právu cesty, chůze a jízdy na p. č. 2900/8 k.ú. Buchlovice, jehož je městys Buchlovice spoluvlastníkem (vlastní 1/6 pozemku). Současně však rada připomíná tento závazek vypořádat i s ostatními spoluvlastníky. Návrh smlouvy o dílo č. SOD mezi VEPY Holding cz s.r.o., Prokopova 156/11, Praha 3, provozovna Stříbrnice a městysem Buchlovice na dodávku a montáž plastových výrobků okenních prvků pro budoucí provozovnu prodeje masa a masných výrobků. Z malého výběrového řízení na dodávku oken pro část špalíčku na náměstí v Buchlovicích byla mezi třemi firmami UH ATOS, OKNO Star s.r.o., Zlín a VEPY Holding cz s.r.o., Praha 3, provozovna Stříbrnice vybrána tato třetí v pořadí. Rada schválila podepsání smlouvy o dílo č. SOD mezi VEPY Holding cz s.r.o., Praha 3, provozovna Stříbrnice a městysem Buchlovice na dodávku a montáž plastových výrobků - okenních prvků pro budoucí provozovnu prodeje masa a masných výrobků, zahrnujících kromě oken i vnitřní i venkovní parapetní desky. Dále rada schválila dodávku a montáž oken a okenních prvků od téže firmy na navazující prostory v majetku městyse Buchlovice - v současné době v pronájmu jako kadeřnictví. Žádost o uvolnění nepotřebné staré dlažby na předláždění chodníku městyse před vlastním domem, pan Josef Vaněk, Buchlovice, ze dne Rada doporučila prostřednictvím SMB, p. o. (pan ing. Josef Motyčka) po posouzení stavu provést renovaci chodníku před domem žadatele, popřípadě se domluvit na předání potřebného množství starších dlaždic na předláždění. Žádost o snížení poplatků za popelnici Dagmar Piačková z důvodu dlouhodobého pobytu v Anglii, ze dne Rada na svém zasedání č. 58/10 ze dne pod bodem č. 2 schválila i na rok 2010 stejný princip placení za svoz a likvidaci TKO pro skupinu občanů městyse Buchlovice dlouhodobě pobývajících mimo území České republiky: Občané dlouhodobě pobývající na pracovních či studijních pobytech mimo území České republiky budou povinni tyto skutečnosti doložit a v tom případě budou v roce 2010 platit za svoz a likvidaci TKO pouze základní částku ve výši 250 Kč. Rada uvedenou žádost o snížení poplatků za svoz a likvidaci TKO akceptovala. Žádost o písemné vyjádření o důvodech, které vedou Radu městyse Buchlovice k zamítnutí žádosti o zřízení věcného břemene přístupu k budově čp. 114 na ulici A. Hrabala přes pozemek p. č. 689/4, jehož majitelem je městys Buchlovice, žádost o sepsání dohodnutého čestného prohlášení pana starosty, manželé Lucie a Michal Šalplachtovi, Buchlovice, ze dne Rada schválila formu záruky volného průchodu a příjezdu k nemovitosti čp. 114 na ulici Arnošta Hrabala s tím, že starosta je potvrdí svým čestným prohlášením. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 2

5 Žádost o užití loga městyse Buchlovice na propagační materiál Folklorního studia Buchlovice, ing. Jiří Raštica em ze dne Rada schválila žádost Folklorního studia Buchlovice o využití znaku městyse Buchlovice na připravované propagační materiály. Ukončení členství městyse Buchlovice v Regionu Slovácko od Rada schválila návrh na ukončení členství městyse Buchlovice v Regionu Slovácko k vzhledem k tomu, že od jsou členy Regionu Slovácko výhradně mikroregiony. Schválené ukončení členství městyse Buchlovice ukončí tak období dvojího členství městyse v této organizaci a je výhodné především z hlediska snížení placení členských poplatků. Žádost o povolení provozu stanového tábora v blízkosti RZ Dopravák u Kamenného kříže na parcelách 2864/1 až 2865/4 v k. ú. Buchlovice ve dnech , žádost o možnost likvidace odpadu a odběru pitné vody, Jan Polášek, Kostelec, ze dne Rada schválila konání letního stanového tábora blízkosti RZ Dopravák u Kamenného kříže na parcelách 2864/1 až 2865/4 v k. ú. Buchlovice ve dnech pro Junák svaz skautů a skautek České republiky středisko Kyjov s tím, že budou (jako v minulých letech) dodržena všechna pravidla pobytu v přírodě, hygienické normy a také normy ochrany přírody. Rada doporučila, aby se zástupce žadatele obracel v technických záležitostech (odpady, pitná voda a pod.) na místostarostu - pana Bořka Žižlavského, telefony nebo , Nabídka SFRB, pracoviště Dolní náměstí 9, Olomouc k poskytování úvěrů obcím na opravy a modernizace bytového fondu s tříprocentní úrokovou sazbou dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., ze dne Rada doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválení (na nejbližším zasedání v červnu 2010) využití nabídky SFRB, pracoviště Dolní náměstí 9, Olomouc k poskytování úvěrů obcím na opravy a modernizace bytového fondu s tříprocentní úrokovou sazbou dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Městys obdržel tuto nabídku na základě dlouholeté bezproblémové spolupráce v této oblasti a rada se tak rozhodla mj. proto, že v minulosti bylo realizováno mnoho žádostí občanů městečka. Cenová nabídka (projektová dokumentace, možnosti financování) Regenerace komponovaného krajinného areálu v Buchlovicích - Smraďavka zpracoval ing. Martin König, ze dne Rada schválila cenovou nabídku na projekt Regenerace komponovaného krajinného areálu v Buchlovicích - Smraďavka, kterou zpracoval ing. Martin König, Staré Město, a pověřila starostu podepsáním smlouvy. Smlouva zahrnuje projektovou dokumentaci na úpravy na Smraďavce, ale také na místním hřbitově a v neposlední řadě i revitalizaci zeleně v centrální části obce. Žádost o projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci Vodovod k hradu Buchlovu na parcelách č. 3342/1, 3342/2, 3343/5, 3359/2, 3359/2, 3363/2, 3383/3, 3383/6, 3384/6, 3385/6 v k. ú. Buchlovice, jejichž vlastníkem je městys Buchlovice, NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži, ing. Jan Slezák, Kroměříž, ze dne Rada doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci Vodovod k hradu Buchlovu na parcelách č. 3342/1, 3342/2, 3343/5, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 3

6 3359/2, 3359/2, 3363/2, 3383/3, 3383/6, 3384/6, 3385/6 v k.ú. Buchlovice, jejichž vlastníkem je městys Buchlovice. Jedná se o smlouvu o zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování poruch vodovodu, podzemního vedení nízkého napětí a kanalizace. Zpráva o provedení kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dne , Mateřská škola Buchlovice Rada vzala na vědomí Zprávu o provedení kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2009 v Mateřské škole Buchlovice. Veřejná zakázka Prodloužení komunikace pro pěší v km 0,390 0,770 sil. III/05018 ul. Hradišťská, Buchlovice a) Ing. Jiří Křen TRADIX, Huštěnovská 2004, Staré Město, b) STRABAG a.s., Příluky 386, Zlín c) SVS CORRECT spol. s r.o., Bílovice 176 Po otevření obálek a vyhodnocení byla ve výběrovém řízení vybrána firma SVS CORRECT, spol. s r.o., Bílovice, jejíž nabídka byla nejvýhodnější. Rada doporučila vyzvat vítěze k vypracování smlouvy. V rámci návštěvy Slovácka zavítali 15. června do Buchlovic někteří členové komise pro rozvoj venkova Senátu ČR. Po návštěvě pamětihodností se sešli s několika starosty Mikroregionu Buchlov v zámečku na Smraďavce, kteří je seznámili se svými problémy. (Foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 4

7 Takto vyřešil úklid autoskel jistý bezohledný občan Buchlovic. Hodil je ke kontejnerům na rozcestí pod Podvinohradím stylem děj se dále vůle boží. Nejedná se o ojedinělý případ. Poděkování Vážený pane starosto, dovolte mi Vám a Vašemu sboru dobrovolných hasičů Buchlovice vyjádřit upřímné poděkování za pomoc při jarních povodních 2010 ve Starém Městě. Velká voda opět zahrozila, ale naštěstí vážné škody nezpůsobila. Vaše nezištná pomoc byla pro nás velkým povzbuzením především v období, kdy jsme ještě netušili, jak vše dopadne. Solidarita, kterou jste nám projevili, ukázala, že v tom nejsme sami. Vaši hasiči nám pomáhali jak při pytlování, tak při čerpání vody na zaplavených polích a zahradách. Snažili jsme se, aby škody byly co nejmenší. Těším se na další spolupráci při příznivějších příležitostech. S pozdravem Josef Bazala starosta Starého Města BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 5

8 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé J. Welzl: Eskymo Welzl P. Brzáková: Květa Fialová Zákony štěstí J. Novák Večerníček: Tomio Okamura Český sen Kol.: Souboj bez vítěze (téma 2. sv. válka) S Davidovou hvězdou peklem Terezína (Paměti prof. V. A. Pollaka) I. Klíma: Moje šílené století II S. L. Lichtag: Čekání na bílou smrt (velký bílý žralok) Krásná literatura pro dospělé K. Poláček: Okresní město K. Poláček: Hrdinové táhnou do boje K. Poláček: Podzemní město K. Poláček: Vyprodáno K. Poláček: Michelup a motocykl K. Poláček: Povídky pana Kočkodana K. Poláček: Mariáš a jiné živnosti K. Poláček: Soudničky J. Updike: Vdovy z Eastwicku V. Nabokov: Lolita H. Whitton: Eliška Přemyslovna V. Vondruška: Letopisy královské komory 5 A. Franklinová: Labyrintem smrti J. Sandford: Tajuplná oběť Ch. Link: Podvod L. J. Rowlandová: Cesta zrady P. Hoeg: Cit slečny Smilly pro sníh P. Rankov: Stalo se prvního září Kol.: Povídky o mužích A. Gavalda: Báječný únik S. Kleinová: Byla jsem Kulička M. Cabotová: Úspěšná smolařka ve velkoměstě B. T. Bradfordová: Dědicové Havraního útesu B. T. Bradfordová: Elizabeth z Havraního útesu I. Hlaváčková: Osudu neutečeš Z. Francková: Tajná láska J. Prokšová: Cestou ven se neohlížej E. Urbaníková: Všechno nebo nic Literatura pro děti a mládež Ch. Bradford: Mladý samuraj 3 T. Brezina: Kočičí holka Nový začátek L. Lanczová: Pošeptej po větru D. H. Muellerová: Zuzka a poníci Zatoulané hříbátko D. Defoe: Robinson Crusoe (komiks) L. Aškenazy: Pohádky Mgr. Dagmar Možná, knihovnice Buchlovské trojvrší od Tupes (Foto: -vlk-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 6

9 Informace o vycházejících žácích ZŠ Buchlovice ve šk. roce 2009/2010 V letošním školním roce vyšlo z 9. ročníku 23 žáků 12 dívek a 11 chlapců. Všichni museli řešit se svými rodiči otázku, na které střední školy si podají do 15. března přihlášky, aby mohli po prázdninách pokračovat v dalším studiu. I letos měli žáci možnost podat si tři přihlášky na střední školy. Zkoušky ve Zlínském kraji probíhaly ve třech dnech tak, aby se termíny zkoušek nepřekrývaly. Navíc bylo krajem rozhodnuto, že všichni uchazeči, kteří budou dále pokračovat ve studiu na státních školách s maturitou ve Zlínském kraji, musí absolvovat SCIO testy z českého jazyka, matematiky a testy všeobecných znalostí. Protože výsledky testů byly zveřejněny až po posledním termínu zkoušek, mnozí žáci absolvovali kolečko tří různých testů ve třech dnech. Každý den byly testy jiné. Letošní zkoušky byly pro mnohé žáky velmi náročné. Školy soukromé a církevní tuto povinnost neměly, ale mohly testy uplatnit. I přes všechna tato úskalí se žáci dostali na zvolené školy a vybrané obory. V dalším studiu na středních školách, které bude ukončeno maturitní zkouškou, bude pokračovat 17 žáků, do učebních oborů nastoupí 6 žáků. Střední školy s maturitou Gymnázium Uherské Hradiště 1, SŠP a hotelová Uh. Hradiště - technické lyceum (1), elektrotechnika (1), SOŠ technická Uherské Hradiště - mechanik seřizovač (2), operátor technic. a nábytkář. výroby (1), Střed. zdravotnic. škola Uherské Hradiště - zdravotnický asistent (1),, SUPŠ Uherské Hradiště - průmyslový design (1), Soukr. SOU obchodu a služeb Uh. Hradiště - ekonomika a podnikání (1), SOŠ Uherský Brod - sociální péče - sociálněspráv. činnost (2), VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - hotelnictví a turismus (2), Církevní střed. zdravotnická škola Brno - zdravotnický asistent (1), Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - veterinářství (1), SŠ hotelová a služeb Kroměříž - hotelnictví a cestovní ruch (1), Soukr. SŠ pedagogická a sociální Zlín - výchova předškolního a mladšího školního věku (1) Celkový počet 17 žáků Učební obory SŠP a hotelová Uherské Hradiště - servírka barmanka (1), SOŠ technická Uherské Hradiště - automechanik (2) truhlář (1), SOŠ služeb Uherské Hradiště - kadeřník (1), SOŠ Otrokovice - instalatér (1) Celkový počet 6 žáků Vysvětlivky: SŠP a hotelová - Střední škola průmyslová a hotelová, SOŠ - Střední odborná škola, SUPŠ - Střední uměleckoprůmyslová škola, SOU - Střední odborné učiliště, VOŠ - Vyšší odborná škola Mgr. Vladimíra Klvaňová výchovný poradce BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 7

10 Kulturní kalendář červenec - srpen 2010 Kulturní kalendář červenec srpen Naši furianti Státní hrad Buchlov hod Rychlé šípy Státní hrad Buchlov hod Škvor + Chaos In Head Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod Rychlé šípy Státní hrad Buchlov hod Rychlé šípy Státní hrad Buchlov hod Slovácké divadlo tel , Slovácké divadlo tel , Agentura Vichr, tel Slovácké divadlo tel , Slovácké divadlo tel , Buchlovské kování Státní hrad Buchlov HB Collegium, L. Kunst, tel , Příměstský tábor Junák, Veronika Copláková, Drotárská výstava Muzeum Podhradí Muzeum Podhradí Buchlovice, z Povážského muzea v Žilině Buchlovice a městys Buchlovice, tel Fotbalový turnaj k 55. výročí buchlovického fotbalu - večer taneční zábava (Lordi) Farní tábor Noční prohlídky s černou paní Začátek v 10 hod. Taneční zábava od 19 hod. na náměstí Státní hrad Buchlov TJ Buchlovice, Martin Kořínek tel Křesťanská mládež, Havel Kapounek, tel HB Collegium,, L. Kunst, tel , Agentura Vichr, tel Mig 21 + Michal Hrůza s kapelou Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod Turnaj TOP 16 v petanque Hřiště petanque PK Stříbrné kule, Alena Horáková, IX. ročník Festivalu česneku Zámecký park, FA Buchlov, ing. M. Hrdý,. Hrňa, na zámku v Buchlovicích výstavní prostory tel , Chřibský krkavec Louka pod Morigan SHŠ, Buchlovem Bohumil Višenka, tel: Country bál - Kalíšci Hospůdka U Špalka pod Buchlovem Divadlo F. R. ČECHA Amfiteátr SZ Dívčí válka Buchlovice-20 hod. Petr Špalek, tel Agentura Vichr, tel BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 8

11 Slade (Velká Británie) Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Myslivecká noc Myslivecké sdružení Buchlovice Věra Špinarová a Adam Pavlík Band Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Pouť na Barborce na svátek Nanebevzetí P. Marie Kaple sv. Barbory KDU-ČSL, ing. Miroslav Netopil, tel Velký dětský den Michal Nesvadba dětem Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Tři sestry + Doktor P. P. Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Chřiby výstava fotografií fotografů z našeho regionu Muzeum Podhradí Buchlovice Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel Oznámení občanského sdružení ZVONEK Hezký den děti, maminky, tatínci a všichni z Buchlovic a okolí, mám milou povinnost Vám všem oznámit, že jsme společně se skupinkou maminek u nás v městysi Buchlovice oficiálně založili občanské sdružení, právě pro Vás. Jmenujeme se Zvonek, o.s. centrum pro děti a rodiče Buchlovice, dále jen Zvonek. Rády bychom svou náplní Vás a Vaše rodiče, prarodiče a všechny doprovázeli od početí, narození až po seznamování se s okolím, ale především s našim malebným městysem. Vzhledem k tomu, že stále bojujeme se získáním vhodných prostor pro naší činnost, rozhodli jsem se jít cestou nejsnazší a příjemnou. Pod naší hlavičkou budeme v nejbližší době pořád jednorázové akce, o kterých bychom Vás rády informovaly prostřednictvím Buchlovského zpravodaje, vyvěšenými letáky a také bližší informace o činnosti a náplní Zvonku naleznete v Secondhandu na nám. Svobody v Buchlovicích, vedle prodejny domácích potřeb U Durníků. Možná je to nezvyklé, ale už nyní se na Vás obracíme s prosbou. V případě, že byste měli nápad nebo možnost poskytnout či zprostředkovat prostory, budeme jedině rády. Kontaktovat nás můžete v Secondhandu na náměstí. Pro koho je Zvonek určený? Jeho náplň je, jak již bylo předestřeno, v současné době omezená, ale je určena především pro děti ve věku 0-6 let, pro těhotné maminky, pro rodiče, prarodiče, jednoduše pro všechny, kteří nechtějí jen sedět doma. Všichni, kdo mají snahu se více věnovat svému dítku, napomáhat adaptaci dítěte do dětského kolektivu, rozvíjet jeho motoriku, jemnou motoriku, tvořivost, pohyblivost, jazykové dovednosti a podobně. Do budoucna se v případě zájmu nebudeme bránit rozšíření naší činnosti i pro vyšší věkovou hranici dětí. Hodláme spolupracovat s ostatními mateřskými či rodinnými centry v rámci Zlínského kraje, neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími v městysi a obcí samotnou. Vize Zvonku jsou reálné, máme snahu a vytrvalost zrealizovat vše, co by mělo být dopřáno každému rodiči i v malém městečku, kterým bezpochyby městys Buchlovice je. Nadarmo se neříká: co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.., tak proč nezačít už od plenek? Mgr. Martina Strýčková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 9

12 Vážení obyvatelé Buchlovic, před časem jste mohli nahlédnout do historie Domova pro seniory. Jak velké změny se staly za sto let, bylo možné posoudit. Chtěla bych Vás informovat, jaké novinky jsou v domově v současnosti. Od se část Domova pro seniory změnila na Domov se zvláštním režimem. Jedná se o uzavřené oddělení pro uživatele, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo demencí jiného typu. Péče o tyto uživatele je náročná, a proto na oddělení pracuje vyškolený personál v navýšeném počtu pracovníků. Oddělení je vybaveno speciálním nábytkem a upravenou zahradou. Na oddělení žijí uživatelé, kterým byly zmíněné choroby diagnostikovány, onemocnění má však různé stupně. Nechceme porušovat lidská práva žádného našeho uživatele. Jedno z nich je právo na volný pohyb. Ti z uživatelů, kteří chodí samostatně na procházky a drobné nákupy, mohou mít problém s orientací, proto Vás, milí Buchlovjané, prosíme o pomoc. Uživatelé, kteří bydlí v Domově se zvláštním režimem, jsou vybaveni kartičku s tel. kontaktem na oddělení. Ve většině případů postačí člověku, který ztratil orientaci, poradit správný směr k domovu. Stali jsme se nedílnou součástí městečka a jsme tomu skutečně rádi. Za podanou pomocnou ruku Vám děkujeme. Tupeský džbáneček 2010 Libuše Stýskalová V neděli se v Tupesích uskutečnil již 3. ročník soutěžní přehlídky dětských zpěváčků TUPESKÝ DŽBÁNEČEK. Letos přijaly pozvání děti ze sedmi základních škol ze ZŠ Nedakonice, Polešovice, Buchlovice, Zlechov, Velehrad, Tupesy a Jalubí. Děti soutěžily ve dvou kategoriích tř. a tř. Celkem se na přehlídce představilo 20 dětí, které doprovodila cimbálová muzika Velehrad s primášem Edou Kubíčkem. Z buchlovické základní školy se zúčastnila dvě děvčata Pavlína Šedová a Eliška Hrušková. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

13 Koncert žáků Základní umělecké školy Dne 24. května se opět uskutečnil koncert žáků Základní umělecké školy Uh. Hradiště, pobočky v Buchlovicích, a to v zámecké sala terreně. Příští koncert by se měl odehrát již v nových prostorách Československého kulturního centra na bývalé škole na Lhotce. (Foto: Mgr. Lumír Svoboda) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

14 Výstava TELEFONY A. G. BELL a ti ostatní Až do 14. července je v Muzeu Podhradí Buchlovice k vidění výstava telefonních přístrojů ze sbírky slovenského sběratele Jozefa Remenca a dalších, která prezentuje vývoj těchto aparátů od 20. století do současnosti. Vernisáž 28. května zahájil místostarosta Bořek Žižlavský a dále zazněla slova ing. Miloslava Hrdého, starosty družební slovenské obce Horný Hričov ing. Jozefa Trizuljaka a samotného sběratele pana Remenca. K dobré náladě zahrálo seskupení Jazzzubs Zlín, které po vernisáži pokračovalo i před budovou muzea. (Foto: Pavel Paška, Jarmila Vráblová) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

15 Alexander Graham Bell a ti ostatní (slova, která zazněla úvodem vernisáže výstavy) Vážení přítomní, je celkem jasná skutečnost, že průmyslový design, jako docela mladý obor lidské činnosti, rozvíjející se zhruba od meziválečné doby, dnes již zasahuje v zásadě všechny oblasti lidské tvorby. Průmyslový design je považován za specifickou tvůrčí výtvarnou disciplinu, která v sobě spojuje mnoho nejrůznějších vědeckých a technických oborů, základem však zůstávají aspekty funkční, výtvarné a technické. Zeptám se vás: 1. Kladete velký důraz na to, jak věci, které si kupujete (auto, telefon, žehlička, sklenice, telefon) vypadají? Z kolika zhruba procent vzhled věci rozhoduje o vašem nákupu? 2. Potěší vás pohled na hezkou věc (tím myslím třeba i hezký odpadkový koš nebo zastávku autobusu), oceníte, že to někdo dobře navrhl? 3. A naposledy, co si myslíte o takových těch designových obchodech, kde i obyčejné křeslo stojí Kč a lampa Kč (vedle v Ikei mají skoro stejnou za Kč). Myslíte, že by pro ně bylo výhodnější prodat spíš mnohem více relativně levných věcí než pár drahých? Já si myslím, že každý se rozhoduje hlavně podle toho, jak ta věc vypadá. A jsme u designu. Dnešní naše výstava je tohoto fenoménu dokonalým dokladem zde můžeme pozorovat, jak se, v závislosti na uměleckém světonázoru, také ovšem materiálových možnostech a technologiích, měnil názor na vzhled jediného výrobku telefonu v průběhu let Je to krásná a poučná výstava a určitě v nás dospělejších probudí i vzpomínky, neboť s tímto prostředkem komunikace jsme se po celou dobu setkávali. Za výstavu poděkujeme hned v úvodu především sběrateli panu Jozefu Remencovi, za jeho ideu sbírat telefony a také neutuchající trpělivost a úpornost při jejich hledání a získání pro svou sbírku. On dnes vlastní záviděníhodnou sbírku telefonů koncových, ale i přechodných, což jsou malé ústředničky, dále polní s vlastní baterií, na kliku, elektrických vrátných, přístroje jsou civilní i vojenské, také důlní, elegantní, netradiční, kovové porcelánové i dřevěné, barevné, tlačítkové, s takovým nebo jiným zvoněním, starodávní nebo modernější, stojaté, ležaté, české, slovenské, československé, jaké jen chcete! Děkujeme však také starostovi obce Horný Hričov panu ing. Jozefu Trizuljakovi za povedený tip na výstavu a za zprostředkování kontaktů s panem sběratelem. Výstava je dobrým příkladem už déletrvající spolupráce mezi našimi oběma obcemi. A když už jsem v tom děkování, dovolte mi, abych poděkoval ještě dvěma spolupracovníkům za inspirace a možnost zápůjček některých telefonních přístrojů, přístrojů měřících, ukázky technologie pánům Ing. Josefu Menšíkovi z Brna (který se nemohl dnes zúčastnit) a Zdeňkovi Rybeckému ze Strážnice, který je tady s námi, děkujeme. Vážení a milí, díky úsilí několika jedinců se podařilo připravit výstavu, která bude jedněm pro vzpomínku, třeba i pro poučení, jiných, technicky založeným možná i pro potěchu oka. Výstava je otevřena do 14. července 2010 a budete-li mít dotazy, pan Josef Remenec je připraven! Miloslav Hrdý BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

16 Dětský den na Buchlově Dětskému dni na hradě Buchlově tentokrát přálo počasí. Pořádající HB Collegium přichystalo pro děti pohádkovou cestu pod hradem a prohlídky komnatami Buchlova, kde byly k vidění pohádkové bytosti a postavy inspirující se historií a příběhy naší středověké památky. (Foto: Oldřich Stránský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

17 Daniel Kadeřábek Krajina a lidé Ve výstavních prostorách zámku Buchlovice - ve štítě byla otevřena 29. května 2010 výstava fotografií Daniela Kadeřábka nazvaná Krajina a lidé, kterou je možné zhlédnout do konce měsíce září. Daniel Kadeřábek (* v Praze) Fotografovat začal na vysoké škole starou Prahu a české hory. Osudové pro něj byla setkání s fotografem a všeumělem Ladislavem Kamarádem, kytaristou a výtvarníkem Štěpánem Rakem a s fotografy Garikem Avanesianem, Eduardem Tevosovem, Gunarem Bindem a Sergejem Maximishinem. V roce 1997 vyrazil na svou první větší cestu (na Saharu) a poté podnikl cesty do Indonésie, Vietnamu, Izraele, Kambodže, Thajska, Indie, Keni, S. A. Emirátů, Srí Lanky, s Ladislavem Kamarádem do Bolívie, Chile, na Island a nakonec s Karlem Cudlínem a Garikem Avanesianem do Náhorního Karabachu. Poprvé byly jeho fotografie vystaveny v r v Praze Mánesu, jeden rok byly na putovní výstavě po Portugalsku, dále je vystavila galerie v Heidenheimu v SRN, na Slovensku jsou ve stálé expozici v muzeu v Ružomberoku, zúčastnil se společných výstav v Rumunsku, na Ukrajině, v Austrálii, Anglii, Skotsku, Španělsku, Itálii atd. Letos byly jeho fotografie vybrány mezinárodní porotou na soutěži Czech Press Photo a v ambitu kláštera Františkánů u Václavského náměstí (jedná se o výstavu Starobylá země Arcach, společně s Garikem Avanesianem, Janem Šroubkem a dalšími fotografy, kteří se zúčastnili cesty do Karabachu, nyní je tato výstava u Bodamského jezera, poté bude putovat do Karabachu a nakonec do Washingtonu). Kontakt: telefon: Fotografická technika: Hasselblad film 6x6 cm, optika Zeiss; Canon EOS 5D a 1Ds Mark III, optika Canon řada L, Nikon FM2, optika Nikkor. (Foto: Oldřich Stránský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

18 Kosecké písně XV. ( , foto: Pavel Paška) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

19 Co způsobily vytrvalé deště Vydatné deště v minulém měsíci zasáhly svým způsobem i naše městečko. Mohli by o tom vyprávět lidé čerpající mnoho dní, ve dne i v noci, vodu za svých sklepů například v části Podvinohradí. Jiná voda vytékající z lesů hrozila vyplavením domů, jak se stalo třeba na Trnávkách. Na tomto místě a v těžkých terénních podmínkách pomáhali pracovníci Služeb městyse Buchlovice. V neposlední řadě se vylil potok Dlouhá řeka na Smraďavce, který zaplavil část louky před restaurací a kvůli vylití vody ze zádržáku nad přehradou byla několik hodin hůře průjezdná silnice na Smraďavku. (Foto: Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

20 První pouť na Barborce V neděli 30. května se opět uskutečnila na Barborce první letošní pouť. Farář P. Rudolf Chmelař nejprve znovu vysvětil nákladně zrekonstruovanou sochu Jana Nepomuckého u parkoviště pod hradem a poté již následoval průvod na vedlejší kopec k samotné kapli. Po mši svaté vyhrávala dechovka Buchlovjané a v hospůdce U Špalka pak do pozdních odpoledních hodin k dobré pohodě harmonikáři s trošku tajemným názvem MAMAMU. Přestože se přes den spustil několikrát déšť, účast poutníků nejenom z Buchlovic byla slušná. (Foto: Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

21 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

22 Buchlovičtí hasiči pomáhali Ve středu 2. června byli naši hasiči požádáni HZS Zlínského kraje, zda by mohli poskytnout technickou výpomoc při záplavách. Nejprve pomáhali ve Starém Městě, kde pytlovali písek, který byl odvážen k rozvodněné Salašce. Večer se přemístili do Kunovic, kde bylo potřeba odčerpávat vodu ze zalitých zahrad, kterými se prohnala říčka Olšava. Zde byli až do čtvrteční půlnoci.této technické výpomoci se z našeho hasičského sboru zúčastnilo osm členů, kteří se střídali. Doufejme, že v budoucnosti se takové nepředvídatelné akce budou opakovat co nejméně. (Text a foto: Stanislav Buchtík) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

23 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

24 Folklórní maratón Kunovské léto Členové Děcek z Buchlovic a CM Slunovrat se zúčastnili prestižního mezinárodního dětského festivalu Kunovské léto. Pro většinu mladších členů to byl křest ohněm účast 4 dnů na festivalu je vyčerpávající, ale všichni to skvěle zvládli. Ve čtvrtek se konal průvod městem Uherské Hradiště, přijetí na radnici, vystoupení na podiu na náměstí a pak jsme tancovali před hotelem Maxi. V pátek někteří vyjeli na koncert jediné profesionální folklórní skupiny v republice Ondráš. V sobotu pak přišel hlavní program: soutěžní přehlídka 21 souborů, program probíhal neuvěřitelné 3 hodiny v kuse. V pořadu jsme se představili s novým pásmem O chlebě, za nějž jsme získali ocenění za hudebně-taneční rozvinutí pracovního motivu. V neděli proběhl ve sportovní hale závěrečný galakoncert. Festivalu se zúčastnilo 21 souborů z České republiky, z Bulharska, Srbska, Polska, Slovenska a Maďarska. Byla to nádherná a různorodá podívaná. Děkuji všem rodičům, kteří přiložili ruce ke zdárnému průběhu. Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 Někdejší cesta v Lipůvce, přelom 50. a 60. let minulého století (foto od paní Kučové) Měsíc Měsíc, ten pastýř hvězdných oveček putuje stále

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun Založeno roku 1919 10. března 2010 Ročník XXI. číslo 10 Cena: 12 Kč DNES Poradna České obchodní inspekce (ČOI) Pravidelná poradna Sdružení obrany spotřebitelů, která fungovala jednou za čtrnáct dní ve

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13. www.mesto-kunovice.

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13. www.mesto-kunovice. KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Číslo: 6/2015 Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13 www.mesto-kunovice.cz Kunovské banderium v Nerudově ulici na Malé straně

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více