Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 4/2013 1

2 2 4/2013

3 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí sociální koncepci města Strážnice s výhledem na léta ; zápis ze sportovní komise č. 4/2012 ze dne ; výroční zprávu p. místostarostky o činnosti Městské policie Strážnice v r. 2012; 2) schvaluje obci Radějov pronájem pozemků KN p. č v k. ú. Radějov u Strážnice, dále KN p. č. 3849/59, p. č. 4418/5, p. č. 4418/31, 4717/1 v k. ú. Strážnice na Moravě, vše v majetku města Strážnice, za účelem úpravy trasy a vytvoření panelů a odpočívadel na trase Oskorušové stezky nad obcí Radějov za cenu 1 Kč/rok. Dále rada schvaluje (bezúplatné) umístění infopanelu, směrovky (2 lavičky a stolek) na pozemku KN p.č.3849/1 v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města Strážnice; ukončení nájemního vztahu mezi panem Miroslavem Benedíkem a městem Strážnice na prostory v budově Skácelova 1325, a to dohodou ke dni ; ukončení nájemního vztahu mezi MUDr. Jiřím Karasem a městem Strážnice na prostory na zdravotním středisku, a to dohodou ke dni ; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení záměr odprodeje pozemků p. č. 6465/101 o výměře 583 m2 a p. č. 6465/103 o výměře 410 m2, obojí ostatní plocha, jiná plocha, v trati Horní hory v k. ú. Strážnice na Moravě z majetku města, přičemž se jedná o pozemky, které bezprostředně sousedí s pozemky p.č. 6465/102 a 6465/104, obojí ve vlastnictví žadatele; obecně závaznou vyhlášku o městské policii; 4) jmenuje 12 - Mgr. Renatu Smutnou a Jiřího Slezáka členy školské rady při ZŠ M. K. jako zástupce zřizovatele. USNESENÍ z 55. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice k ; 1) bere na vědomí povinnosti města vyplývající z novelizovaného 2) schvaluje zákona č. 218/2000 Sb., o roz pronájem nevyužívaného dřevěného počtových pravidlech a o změně některých pódia firmě Rimitti s.r.o., zastoupené panem souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Františkem Ševečkem (mimo jiné pořádá ve znění pozdějších předpisů; akce pro dětské domovy) za cenu Kč plnění rozpočtu a přehled zůstatků peněžních ročně, a to na dobu neurčitou; prostředků na bankovních účtech zahájení přípravných prací na případ- 4/2013 3

4 né rekonstrukci městské kanalizace za prodejnou potravin Žerotín; pronájem nebytových prostor v budově J. Skácela č. p o výměře 100 m 2 panu Romanu Stanislavovi na dobu určitou od do za cenu 175 Kč/ 1 m 2 za rok; pronájem prostor na zdravotním středisku o výměře 73 m 2 (II. NP - prostory po MUDr. Karasovi) paní MUDr. Veronice Fojtíkové, a to na dobu neurčitou od ; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na přípojku kabelu NN na pozemku města Strážnice p. č. 338/1 v rámci akce Strážnice, přípojka knn, ŘVC ČR ; smlouvu o spolupráci města Strážnice a Lázní Hodonín (týkající se vzájemné propagace obou subjektů); uzavření smlouvy o dílo s firmou FLOR- STYL s.r.o., Kunovice, jakožto s vítězem výběrového řízení na akci Obnova a revitalizace vybraných částí městské zeleně ve Strážnici ; pronájem částí pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě, v ul. Višňová (jedná se o pozemky zeleného pásu oddělující bytovou zástavbu od smíšené zóny) dle následujícího schématu: Parcelní číslo, druh poz., celk. výměra, žadatelé o pronájem: část 2861/432, část 2861/433, část 2861/434, část 2861/435, část 2861/436, část 2861/437, část 2861/438, část 2861/455, část 2861/456, část 2861/457, orná půda, 926, manž. Jiří Hořák a Petra Hořáková,, Strážnice, část 2861/432, část 2861/454, část 2861/455, část 2861/456, část 2861/457 orná půda, 560, manž. Vladimír Koupil a Miroslava Koupilová,, Strážnice, část 2861/432, část 2861/454, část 2861/455, část 2861/456, část 2861/457 orná půda, 560, manž. Rostislav Můčka a Hana Můčková,, Strážnice na dobu neurčitou s tím, že plochy těsně u garáží budou žadatelé užívat pro skladování dřeva. Vysázení zeleně (stromů a keřů) k odstínění hluku ze vznikající smíšené zóny na zbytku pozemků na vlastní náklady a provádění sečení trávy a údržby této zeleně žadateli bude kompenzací za užívání pronajatých ploch (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od žadatelů manž. Hořákových, Koupilových a Můčkových požadována platba nájemného; poskytnutí finančního příspěvku na lyžařský výcvikový kurz ve výši Kč příspěvkové organizaci Základní škola Strážnice, Školní 283; poskytnutí finančního příspěvku na lyžařský výcvikový kurz ve výši Kč příspěvkové organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice; vyloučení použití účtu města u ČNB k převodu příjmů z výnosu daní nebo podílu na nich převáděných městu dle zákona o rozpočtovém určení daní; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce SRČR za účelem realizace projektu Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka, jehož cíle jsou v souladu s potřebami města Strážnice; zabezpečení realizace projektu Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka po schválení žádosti o finanční příspěvek; financování projektu Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka ve výši min. 5 % z celkových oprávněných výdajů na projekt, t. j. ve výši min EUR; odkup nemovitosti z majetku Jana Múčky,, okr. Čáslav, do majetku města - pozemku v zastavitelném území města, v trati Podhraničky (lokalita Dúbrava II ), v k.ú. Strážnice na Moravě, a to p. č. 7383/312 orná půda o vým. 323 m 2 za cenu 100 Kč/m 2 ; rozpočtové opatření č. 1/2013 ve výši 2 654,1 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; 4 4/2013

5 4) ukládá 88 - zajistit návrh řešení kamerového systému ve městě Strážnice; termín: , odpovídá: Petr Helísek. USNESENÍ z 56. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí informace ing. Helíska o stavu bytových domů Ořechovka 1739, 1740; informace o křižovatce u Veselské brány; 2) schvaluje firmy MJC s.r.o Kyjov, Aktivní Horňácko o.s. Nová Lhota, PREVAX s.r.o. Trnava jako přímo obeslané výzvou k podání nabídky na akci Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadvaznosti na Stratégiu Európa 2020 ; 422- komisi pro otevírání a hodnocení nabídek: Petra Fialová, Miroslav Tlach, Petr Helísek, náhradníci: Jiří Slezák, Hana Kosířová, Ivo Lžičař, a to pro výběrové řízení na akci Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadvaznosti na Stratégiu Európa 2020 ; zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek na akci Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadvaznosti na Stratégiu Európa 2020 ; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na přípojku NN na pozemku města Strážnice p. č. 2861/423 v rámci akce Strážnice, přípojka knn, Gregorovič ; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na telekomunikační vedení na pozemku města Strážnice p. č. 2864/1, 2864/6 v rámci akce HO, Strážnice, Hobža, G3 ; pronájem částí poz. p. č. 2189/11 o vým. 9,8 m 2 a p. č. 2189/12 o vým. 14 m 2, obojí v k. ú. Strážnice na Moravě na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 300 m 2 manž. Kosířovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od manž. Kosířových požadována platba nájemného; poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč SONS Kyjov na humanitární činnost; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2013 ve výši 5 331,9 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; 4) ukládá 89 - předložit návrh stavebně technického řešení (vč. finančního rozpočtu) neuspokojivého stavu bydlení v bytových domech Ořechovka čp a 1740; termín: do , odpovídá: Odbor investic a správy budov; 5) pověřuje 29 - starostku města Strážnice k podpisu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o hypotečním úvěru registrační číslo ze dne , úroková sazba 3,24 % p.a. ze zůstatku jistiny, doba platnosti úrokové sazby je stanovena od do Pozvánka Zveme občany na jednání Zastupitelstva města Strážnice, které se uskuteční v pondělí v hodin v přísálí kulturního domu. 4/2013 5

6 Upozornění na vycházku do městského lesa Mandát V květnu pořádá město Strážnice oblíbenou vycházku do Mandátu. Upřesnění data bude v květnovém zpravodaji. Nepřehlédněte. Odbor investic a správa budov Strategický rozvojový plán Jak jsme již informovovali v minulém čísle, započne v dubnu vytváření strategického plánu Strážnice na období Tímto se konečně začneme vyrovnávat jiným městům, kde kvalitně zpracovaná místní rozvojová strategie umožňuje lepší plánování rozpočtů na delší období v návaznosti na programové období Evropské unie v letech a pomáhá komplexně stanovit potřebné investice uspokojující potřeby občanů a způsob jejich fi nancování.zároveň zveme občany na dubnové zasedání městského zastupitelstva, kde bude prezentován způsob vytváření naší strategie. Hlavní brána na městském hřbitově Město Strážnice zahájilo přípravné práce na zlepšení stavu hlavní brány a přilehlých stěn na městském hřbitově. Prvním krokem se stalo prohlášení této brány památkou místního významu, což by mělo podpořit naši žádost o poskytnutí dotace na opravu brány. Případná realizace oprav by po kladném vyhodnocení naší žádosti mohla proběhnout již v letošním roce. Ing. Petr Helísek Odbor technických služeb informuje Oprava ulice Nádražní ve fotografii Před opravou Po opravě Termíny svozu tříděného odpadu duben 2013: Papír (modré pytle):... úterý 2. dubna Plast (žluté pytle):... úterý 9. dubna 6 4/2013

7 Zveme občany města v pátek 12. dubna 2013 k uctění památky vojáků a občanů padlých ve II. světové válce a při osvobozování města Strážnice. Vzpomínka bude zahájena ve hodin setkáním u Smuteční síně ve Strážnici. Dvacetiletá úpravna vody Bzenec - Přívoz Rozvoj okresu Hodonín v šedesátých letech minulého století a tím vzrůstající potřeba kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo i průmysl dala vzniknout neobyčejnému vodohospodářskému dílu s názvem SKUPINOVÝ VODOVOD Bzenec - Kyjov - Hodonín. Tento rozsáhlý projekt řešil přivedení velkého objemu kvalitní pitné vody do oblastí, kde jí byl nedostatek. Jednalo se zejména o Vracovsko, Kyjovsko a Ždánicko, s cílem posílit i zásobení Hodonínska. Dalším cílem projektu bylo nahrazení malých a problematických zdrojů vody v oblasti Bzenecka a Veselska. Jako zdroj surové vody byla vybrána kvarterní oblast kolem řeky Moravy, vodonosné štěrky a písky Hradišťského Příkopu mezi Bzencem - Přívozem, Moravským Pískem a Veselím nad Moravou. V první etapě budování tohoto rozsáhlého díla se vrtala potřebná prameniště a stavěly mohutné přivaděče o průměru 400, 500 a 600 mm z Moravského Písku přes Bzenec-Přívoz do největšího řídícího vodojemu celé soustavy Vracov. Odtud se pokračovalo směrem na Kyjov a Hodonín. Srdcem celé této rozsáhlé stavby byla úpravna vody ve Bzenci - Přívoze s pěti prameništi a celkovým výkonem 400 l/s. Její výstavba byla zahájena v roce Revoluční rok 1989 a následná privatizace Jihomoravských vodovodů a kanalizací a s tím související přesuny a nedostatek finančních prostředků výstavbu úpravny vody pozastavily. Nakonec byly finanční prostředky zajištěny a v únoru roku 1993 byla úpravna vody Bzenec - Přívoz uvedena do zkušebního provozu. Poté byla ve velmi krátké době spuštěna do trvalého provozu. V letošním roce oslavujeme tedy kulaté výročí. Dvacet let provozu úpravny vody reprezentuje dnů každodenní výroby a distribuce pitné vody zákazníkům. Za celou tuto dobu proteklo úpravnou m 3 vody. Nejslabším rokem byl rok 1998, kdy bylo načerpáno pouze m 3 vody. Naopak nejúspěšnější byl rok 2004 s rekordními m 3 načerpané vody. V současnosti se čerpá ročně cca m 3 vody. Za dobu činnosti úpravny bylo například spotřebováno cca tun vápenného hydrátu a více než 100 milionů kwh elektrické energie. Výrobu vody a její distribuci zákazníkům nedokázala zastavit ani ničivá povodeň v roce Tehdy povodňová voda zalila všechna prameniště a dvě z nich vyřadila na velmi dlouhou dobu z provozu a těžce poškodila i kalová pole u řeky Moravy. V roce 2000 byla provedena výstavba nového zásobovacího potrubí o průměru 400 mm z úpravny do vodojemu Dražky ve Vnorovech. V letech 2005 a 2006 prošly generální opravou všechny tři čerpací stanice surové vody na prameništích, včetně výměny čerpací techniky za novou a výkonnější. Dodávku vody odběratelům nedokázala zastavit ani druhá ničivá povodeň v roce 2006, která rovněž zalila prameniště. Tato povodeň přerušila na několik měsíců výtlačné potrubí do 4/2013 7

8 vodojemu Dražky. Ve spolupráci s provozním střediskem Veselí nad Moravou však bylo nalezeno řešení jak zásobovat oblast Veselska pitnou vodou ze zdroje Milokošť. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí a intenzifikací prošla úpravna za svoji dosud dvacetiletou existenci v roce 2008 až 2010 v rámci rozsáhlé stavby vodního díla Střední Pomoraví/ Hodonínsko, na který se podařilo pracovníkům Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. zajistit část finančních prostředků z evropských fondů. Cílem bylo modernizovat strojní zařízení na výrobu vody a zároveň provést maximální automatizaci celého procesu od výroby až po distribuci vody do vodovodních sítí. Je potřeba zdůraznit, že veškeré opravy, rekonstrukce a modernizace úpravny vody Bzenec Přívoz a pramenišť byly vždy prováděny za chodu úpravny, bez přerušení dodávky pitné vody našim zákazníkům a vždy v potřebném množství a požadované kvalitě. Dnes můžeme směle říci, že největší úpravna vody na jihovýchodě Jihomoravského kraje, Bzenec Přívoz, je připravena zásobovat více než obyvatel kvalitní pitnou vodou po dalších dvacet let. Je také připravena sehrát úlohu ochrannou, tak jak tomu bylo při největším lesním požáru v České republice v roce Tehdy byla schopna poskytnout na hasební práce více než m 3 vody během velmi krátké doby. Vedoucí úpravny vody: František Lang Ze sociální oblasti Pracovníci veřejně-prospěšných prací (dále jen VPP, všichni dříve dobře pracovali ve veřejné službě, v současnosti pracuje ve VS pouze jeden z nich) se s blížícím se jarem věnují ve zvýšené intenzitě úklidu města, zejména vyhrabávání zatravněných ploch.. Už se začalo od středu města od autobusového nádraží přes Předměstí, kolem Imakuláty, hotelu Strážnice, před gymnáziem, před městským muzeem (zde pracovníci OTS prořezali keře a pracovníci VPP vzorně vyčistili od odpadků a listí), totéž v ul. Preláta Horného před budovou MěÚ, pokračovalo se ul. Komenského, Školní. Dále pak ul. B. Hrejsové, nám. 17. listopadu, Kovářská. Z těchto tří ulic byl odvezen plný kontejner vyhrabané trávy, větviček a drobných odpadků o obsahu 9 m 3, váha nákladu 0,52 tuny. Při tomto jarním čištění velice vyniklo, jak velké množství psích exkrementů se nachází na ul. Kovářské. Úklid města byl přerušen na pátek celý den a pondělí do odpoledne , protože bylo třeba vysbírat papíry a igelity z pole za garážemi na Ořechovce - za železničním přejezdem směrem k silnici vedoucí na Veselí n. Moravou. Také u železničního náspu se nacházelo hodně odpadků a odpadky rovněž bylo třeba vysbírat na místní skládce tuhého odpadu, byly zachycené i ve stromech a křovinách nepořádek měl na svědomí silný vítr. 8 4/2013

9 Pro porovnání před úklidem a po něm zveřejňujeme tyto fotografie: Bylo třeba také vyčistit koruny stromů: Zásluhou těchto strážnických občanů je naše město čisté, fotograf pan Michal Tomeček k nim také patří. Úklid pokračoval ve všech ulicích směrem k Petrovu, následně směrem k Radějovu od ul. Jiřího z Poděbrad, v plánu je začátkem dubna provést plošné čištění parkovišť. Za čistým vzhledem města se skrývá každodenní pilná práce našich pracovníků VPP (kterým k končí pracovní smlouva u města), za což jim patří dík. Potěšující je, že od do nastoupí nových osm pracovníků na VPP, podařilo se totiž získat dotace na mzdy těchto pracovníků z Evropských fondů ve výši Kč. Město tak bude nadále pravidelně uklízené a osm strážnických občanů bude mít příjem z pracovního poměru. Bc. Helena Tomčalová Krátce z Turistického informačního centra Strážnicko Ve dnech se konal na Výstavišti Černá louka v Ostravě Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Dovolená a region, lázeňství. Souběžně zde probíhal také Knižní veletrh a Veletrh svatební. Tato kombinace je pro prezentaci regionů a cestovních kanceláří z mnoha zemí světa velmi výhodná, neboť si zde svůj vysněný zájezd či relaxační pobyt mohou najít jak budoucí novomanželé, tak i senioři. A právě zákazníky lázní zajímalo nejvíce, co zajímavého bude možno v okolí během jejich dlouhodobého léčebného pobytu navštívit. V ojedinělých případech se po zcela zaplněné veletržní hale pohybovaly i rodiny s malými dětmi, které měly největší zájem o ubytovací kapacity s animačními programy pro děti v případě nepříznivého počasí. Další poptávanou službou byly obchody a restaurace s regionálními výrobky a gastronomií. Mikroregion Strážnicko zde byl prezentován v rámci Regionu Slovácko spolu s Hodonínskem, Veselskem, Kyjovskem a Lázněmi Hodonín. Mgr. Lenka Gronská 4/2013 9

10 Koordinační centrum projektu Pracujte na dálku nezahálí V uplynulých týdnech byla realizačním týmem zajištěna spolupráce s úřady práce, Okresní hospodářskou komorou (OHK) a regionálními zaměstnavateli. Úřady práce podporují projekt distribucí informačního letáku a předáváním informací zájemcům, OHK zpřístupnila seznam regionálních zaměstnavatelů, se kterými spolupracuje, a těmto byl odeslán informační s výzvou k zapojení do projektu. Největší zájem o tuto formu flexibilní práce Koordinační centrum zaznamenalo ze strany matek vracejících se na trh práce a znevýhodněných skupin občanů, jako jsou například zdravotně postižení a osoby pečující o osobu blízkou. Na základě přijatých životopisů vzniká databáze potencionálních zájemců o proškolení a o semináře k práci na dálku. Realizační tým se zúčastnil pracovní cesty do Londýna, kde firma Work Wise UK (zahraniční partner projektu) zajistila schůzky se zástupci firem a městské samosprávy. Cílem těchto jednání bylo seznámit se s případovými studiemi o zavedení práce na dálku v reálné podnikové praxi, legislativní ukotvení a další interní materiály, které jsou důležité pro správné začlenění práce na dálku do podmínek našeho regionu. V následujících měsících bude zprovozněn webový portál, kde budou moci registrovaní uživatelé nabízet i poptávat práci na dálku a kde bude zpřístupněna řada materiálů pro vzdělávání, informační brožura a pilotní verze metodiky sloužící jako doporučení zaměstnavatelům pro zavádění práce na dálku. Více na a eu, kde jsou uvedeny kontakty na jednotlivé členky týmu. Bc. Jitka Lžičařová Centrum vzdělávání všem - nově pro všechny Jihomoravany V Jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat. Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně- -Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu tak i telefonické či ové konzultace, nebo přijít do centra osobně. Služby Centra vzdělávání všem Informace o celoživotním vzdělávání v JMK Kariérní poradenství Zprostředkování studijních a profesních stáží Centrum vzdělávání všem provozuje portál s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi, nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží na problémy. Nevědí, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, doplníme konzultacemi s odborníky. Jde nám o to, aby každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou, říká informační specialistka centra Hana Rozprýmová. Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. Když člověka vyhodí 10 4/2013

11 z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe, vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová. Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti, je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí, a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít uplatnění (včetně absolventů). Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující. Kontakty Centra vzdělávání všem: telefon: , Ze života města Oslavy 163. výročí narození TGM V úterý 5. března uspořádala Čs. obec legionářská a T. J. Sokol Strážnice pietní akt u sochy TGM na náměstí Svobody. Čestnou stráž zajistili uniformovaní členové KVH 19. praporu Stráže obrany státu Hodonín o. s. se státní vlajkou a starosta T. J. Sokol Strážnice bratr Studénka s věrnou kopií originálního praporu strážnického Sokola. Po položení kytic a věnců přednesli proslovy starostka města, zástupci Sokola a ČSOL. Bezprostředně po pietním aktu následovala vernisáž výstavy T. G. Masaryk a armáda, která byla umístěna ve sklepních prostorách Městského muzea ve Strážnici. Putovní výstava byla vytvořena v rámci dlouhodobého projektu LEGIE 100 (ČSOL a MO). Ve Strážnici se zdržela do 10. března a celkem ji navštívilo přes 170 návštěvníků. V přízemí městského muzea pokračuje do 18. dubna 2013 výstava Život za první republiky, kterou vás o nedělích bude provázet člen Klubu vojenské historie Hodonín. Lukáš Lexa, místopředseda ČSOL - jednota Hodonín Ocenění pana PhDr. Pavla Žáka, h.c. Na základě 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu bylo dne uděleno PhDr. Pavlu Žákovi, h.c. osvědčení, pamětní dekret ministra a odznak. Ocenění na Ministerstvu obrany z rukou ministra Petra Nečase převzala manželka Anna Žáková. Pavel Žák působil ve studentské odbojové skupině SKŘEL, která se nenásilnou formou zapojila do protikomunistické činnosti. Skupina měla 52 členů; tito mladí lidé se snažili prostřednictvím tiskovin, hlavně letáků, upozornit na praktiky tehdejšího komunistického režimu. V roce 1949 byl Pavel Žák zatčen a odsouzen pro zločin velezrady k trestu odnětí svobody ve výši šestnáct let. Z vězení byl propuštěn na základě amnestie v roce 1960 podobně jako většina politických vězňů z padesátých let... 4/

12 Vzpomínka na Slávka Volavého Dne 11. dubna to bude třicet let, co odešel nezapomenutelný strážnický primáš Dr. Vítězslav Volavý. Pocházel z Vysočiny, Slovácko poznal na konci první republiky, kdy se rodina přistěhovala do Strážnice. Po válce vystudoval národopis na brněnské univerzitě a od roku 1956 zastával funkci ředitele Ústavu lidové kultury, pořadatele Strážnických slavností - dnešního Mezinárodního folklorního festivalu. V roku 1943 založil cimbálovou muziku, která se brzy vypracovala mezi nejlepší hudební tělesa. Muzika si vzala za cíl rozvíjet folklorní tradice ve stylizovaném jevištním ztvárnění, přenést lidovou píseň ze začouzených hospod na prkna jeviště. Muzika vycházela z lidového prostředí, ale tradiční hudební a písňový folklor pojímala jako součást moderní kultury, kterou je zapotřebí v odpovídající podobě předkládat současnému posluchači. Primášský projev Slávka Volavého se vyznačoval technickou dokonalostí a vyzařoval hluboké vnitřní prožitky. Rovnováha obou vlastností přispívala v obecné rovině k formování největších primášských osobností, k nimž Slávek Volavý právem patřil. V praxi to znamenalo nejen oslňovat posluchače precizní technikou hry, ale také jim srozumitelně sdělovat obsah hudby. Probudit v nich city i pocity, které vedou k opravdovému prožitku i hlubšímu zamyšlení. Pro toto vnitřní zázemí, které se skrývá ve folklorní písni a hudbě, mají tyto žánry své místo i v dnešním světě. Vyjadřují totiž obecně lidské hodnoty, které mají trvalou platnost, i když by se zdálo, že v určitém mezidobí společnost o ně nedbá. Všechny tyto hodnoty vyvstávají i z odkazu primáše Slávka Volavého, který byl průkopníkem nových cest. V samotné Strážnici se přičinil o oživení folkloru, který by jinak upadl v zapomenutí. Vzpomínají na něho nejen Strážničané, ale i ostatní početní příznivci tohoto podmanivého umění. Dr. Jiří Pajer Cimbálová muzika Mirka Menšíka...další z pamětníků stojících u vzniku KD Strážničan. Cimbálová muzika Mirka Menšíka je pozdější název skupiny studentů, ať tenkrát stávajících, nebo absolventů strážnického gymnázia. Věkový rozdíl byl mezi nimi zhruba čtyři roky, měli tudíž společné zájmy, problémy a navíc byli všichni absolventy hudební školy ve Strážnici. Patřil mezi ně Pavel Kovařík, Jirka Pajer, Martin Dobčák, Mirek Menšík, Petr Šelepa, Jarin Chromeček a Jan Vavřík. V šedesátých letech minulého století byl ředitelem této hudební školy pan Bohumil Mališka a právě on dal podnět ke vzniku cimbálové muziky. Mezi všemi okamžitě propuklo nadšení, které ale postupně opadalo, protože všichni zjistili, že není až tak lehké zahrát na první pohled jednoduchou písničku. Obtížnost nastala ve skloubení všech stránek hry technické, harmonické, dynamické a výrazové. Muzika začala hrát pod hlavičkou Lidové školy umění, později přešla pod zřizovatele SZK ROH Strážnice (dnešní KD Strážničan). 12 4/2013

13 Celé muzice chyběl jediný nástroj, a to cimbál. Lépe řečeno cimbalista. Nejdříve sám pan ředitel Mališka doprovázel muziku na klavír, a tak se ujal místo názvu cimbálovka název klavírovka. Ta ale neexistovala dlouho, protože v okruhu těchto studentů byl jeden výborný klavírista (Pavel Kovařík), který byl od svých kamarádů téměř vyprovokován, aby se naučil hrát na cimbál. Můžeme tedy říct, že od existovala kompletní cimbálová muzika, i když se její obsazení v průběhu let částečně vyměnilo. Za cimbálem se vystřídali Josef Vajčner-Plaček a Martin Hájek, hry na basu se ujal Zdeněk Přikryl a klarinetu se chopil Jan Stanislav. Velkou výhodou pro všechny muzikanty bylo, že ve Strážnici už tehdy mnoho let hrála Cimbálová muzika Slávka Volavého a starší kolegové byli hrdi, že mohou dále předávat to, co se kdysi sami naučili. Uvnitř muziky panovala velmi zdravá ctižádostivost. Muzikanti se vybavili různou literaturou, z níž čerpali nápady pro úpravy písní a instrumentálních skladeb. A tak kromě přirozené rodné strážnické klasiky se v muzice hrálo všechno z okolních regionů, nechyběly ani písně a skladby ze Slovenska, Maďarska či Rumunska, stejně jako například jihočeská kolečka, písničky z Plzeňska. Krédem jejich snažení byla však vždycky čistota regionu. Svůj repertoár musela muzika dále uspořádat podle toho, za jakým účelem se měla prezentovat, jaké byly požadavky zájemců, pořadatelů různých akcí, na něž byla muzika zvána pro poslech, pobavení. Cílem však vždy byla oboustranná spokojenost. Spokojenost diváků, posluchačů na straně jedné a muzikantů na straně druhé. K cimbálové muzice vždy neodmyslitelně patřili i zpěváci, a to jednak stálí (Josef Vajčner-Plaček, Josef Koštuřík, Josef Múčka, Marie Bučková, Alžběta Bačíková, Marie Winklerová-Holubíková), jednak dle potřeb a možností zpěváci hostující (Ludmila Smetková, Václav Harnoš, Jan Horňák a další). CM Mirka Menšíka byla rovněž první muzikou, která spolupracovala ruku v ruce se souborem Žerotín ( ). Absolvovali spolu řadu přehlídek a festivalů nejen po celé naší vlasti, ale byli i reprezentanty republiky v zahraničí. Celospolečenské proměny roku 1989 zasáhly i muziku Mirka Menšíka. Koncem tohoto roku oslavila muzika dvacet let svého trvání. Poté začal každý z členů muziky jinou formu svého profesního uplatnění a celá muzika jako by zanikla. Vnitřně však nezanikla, letité své dlouhá léta nosila v sobě, aby se mohla znovuzrodit, znovu navázat tam, kde kdysi přestala, bohužel už bez svého primáše Mirka Menšíka. I když dnes před cimbálem nestojí on, ale jeho zeť, je v myšlenkách všech přítomen na každé zkoušce, na každé hračce. Věřím, že by byl na své muzikanty patřičně pyšný. Závěrem mi nezbývá než popřát všem pevné zdraví a ať vámi zahrané písničky vždy příjemně pohladí u srdíčka. Mirka Veselská Srdečně zveme na Vzpomínkový večer s CM Mirka Menšíka Indá byly časy 20. dubna v v KD Strážničan. Současná muzika: Jiří Veselský, Petr Šelepa, Jaroslav Chromeček, Pavel Filipovič, Pavel Kovařík, Zdeněk Přikryl, Jan Loutchan 4/

14 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Výborně reprezentovala naši školu i město v olympiádě z anglického jazyka Výherkyní okresního kola Olympiády v anglickém jazyce v Hodoníně se stala Tereza Marečková z 9. A a získala postup do krajského kola, které se konalo v Brně. Za svoje skvělé konverzační dovednosti, porozumění mluvenému a psanému textu získala v krajském městě 3. místo, ke kterému jí gratulujeme. PhDr. Alexandra Pelcmanová Úspěch v recitaci Mgr. Dagmar Benovičová Nadaným žákům naší školy se letos daří i v disciplínách, které souvisejí s výukou rodného jazyka. Žákyně Michaela Literová z 9. A po úspěchu v soutěži Mladý Démosthenes potvrdila své kvality také v recitaci, když si z okresního kola Soutěže mladých recitátorů v Hodoníně odvezla 3. místo ve své kategorii. Blahopřejeme. Výtěžek dobrovolné sbírky na léčení malý pacientů byl odeslán Mgr. Zdeňka Dudová V průběhu měsíce února proběhla na naší škole dobrovolná sbírka na Fond Sidus. Žáci nebo zaměstnanci si mohli koupit placku smajlíka v hodnotě 35 Kč, a tím přispět na nezbytné lékařské přístroje a na pomůcky na Pediatrické klinice v Praze Motole a Dětské klinice FN v Olomouci a také léčebné pobyty nemocných dětí z motolské a olomoucké nemocnice konkrétních dětí. Vybraný obnos Kč byl odeslán na Fond Sidus. Adopce na dálku pokračuje Mgr. Dagmar Benovičová Naše škola už několik let podporuje dívku z Haiti v rámci programu Adopce na dálku české katolické charity. Letos jsme pro naši Elussii vybrali Kč. Z této částky použije charita Kč na úhradu školních pomůcek, uniformy a jídla, za zbylé peníze nakoupíme další potřebné věci pro Elussii a její rodinu a pošleme je přes charitu balíčkem. Všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy za podporu moc děkujeme. Blíží se Předškolní setkávání Mgr. Petr Tomeček Naše škola zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na akci Předškolní setkávání, které pomůže lépe rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný start školní docházky. Setkání s budoucími třídními učitelkami bude probíhat čtyřikrát vždy v přízemí budovy I. stupně (současné třídy I. A a I. B). První setkání ve škole se uskuteční v úterý 9. dubna 2013 od 15 hodin. Zájemci mohou přijít do školy přímo na setkání. Rodičům doporučujeme vzít dětem přezůvky. 14 4/2013

15 Časopis Tahák vychází už 20 let Mgr. Jiří Machálek V březnu letošního roku vyšlo 168. číslo školního časopisu Tahák. Podoba jeho titulní strany čtenářům prozradila, že se jim do ruky nedostalo úplně obvyklé vydání Taháku. Tímto číslem si totiž redakce našeho časopisu připomněla 20. výročí jeho vzniku. Titulní stranu aktuálního čísla tvoří přetisk obálky prvního výtisku Taháku, na dalších stránkách může čtenář najít úvodní texty z tohoto historicky prvního vydání časopisu. Celý vývoj periodika pak dokumentuje soubor titulních stran ze všech dvaceti ročníků. První číslo Taháku, školního časopisu ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici, vyšlo v lednu 1993 z podnětu tehdejší ředitelky školy Mgr. Marie Hudečkové. U zrodu školního časopisu stáli jako první editoři Mgr. Karel Hoff a Mgr. Petr Tomeček. Od školního roku 1993/1994 se na vydávání Taháku autorsky, editorsky a organizačně podílel výlučně Mgr. Karel Hoff. Právě s jeho jménem bylo neoddělitelně spojeno vydávání našeho časopisu, jehož nezaměnitelnou podobu třináct let utvářel. Od školního roku 2005/2006 redakci Taháku řídili učitelé Ivo Gistr a Mgr. Jiří Machálek. Posledně jmenovaný připravuje vydávání školního časopisu i v současnosti. Tahák dnes vychází jako dvouměsíčník v rozsahu 20 stran, v aktuálním nákladu 70 výtisků. Tradiční tištěná podoba časopisu zůstává zachována díky podpoře občanského sdružení OSMA, které poskytuje velkorysý fi nanční příspěvek na tisk Taháku. Ten již několik let zajišťuje strážnická tiskárna manželů Sukupových, bez jejichž laskavého přístupu by náš školní měsíčník nemohl vycházet v současné solidní grafi cké podobě. Našemu časopisu, který patří k nejstarším nepřetržitě vycházejícím školním časopisům u nás, se v minulém roce podařilo dosáhnout dvou výrazných úspěchů. Nejprve jsme se v krajském kole soutěže Školní časopis roku 2012 v Brně umístili v celkovém hodnocení na 2. místě, v celostátním fi nále pak Tahák obsadil 6. místo v kategorii Grafi ka mezi školními časopisy II. stupně ZŠ. V průběhu let, kdy časopis Tahák vychází, měnil průběžně svůj obsah, formát, rozsah i grafi ckou formu. Neměnila se však vůle žáků svůj časopis spoluvytvářet - skládat básně a spisovat texty prozaické, tvořit soutěže a účastnit se jich, dělat ankety a rozhovory, vymýšlet křížovky i zcela nové rubriky, přinášet informace o dění ve škole a dokumentovat ho fotografi emi, vytvářet práce výtvarné atd. A dokud se chuť žáků vydávat svůj školní časopis nezmění, bude pokračovat také vydávání Taháku. 4/

16 Základní škola Školní Strážnice Lyžařský výcvikový kurz 2013 Mgr. Renata Lanová Ve dnech vyjeli žáci 7. ročníku na LVZ do městečka Karolinka-Bzové. Naše škola sem jezdí už několik let. Všichni byli plni očekávání příjemných zážitků. Po úvodních peripetiích s obouváním lyžařských bot a následně i lyží mohl začít samotný výcvik. Mnozí úporně bojovali, aby vyzráli nad krátkým i dlouhým obloukem. A to se nakonec všem podařilo. Ale ještě nás čekal jeden oříšek - vlek. Díky našim lyžařským instruktorům a příjemné obsluze vleku to všichni dokázali.více ve fotogalerii 2013 na stránkách Purkyňovo gymnázium Strážnice Obrovský úspěch našich němčinářů PhDr. Alexandra Bahulová Dne 6. března 2013 se konalo v brněnských Lužánkách krajské kolo Olympiády v německém jazyce v kategorii III B. Purkyňovo gymnázium reprezentoval žák kvinty Benjamin Samuel Ondra, který v konkurenci zástupců gymnázií Jihomoravského kraje zvítězil, tedy obsadil 1. místo a postoupil do ústředního kola, které se koná v Praze 3. dubna Držíme palce a věříme, že Ben bude naše Purkyňovo gymnázium opět skvěle reprezentovat. Velkou radost nám udělal o den později i žák kvarty Richard Průžek, který v kategorii II B změřil své znalosti s dalšími 14 žáky z Jihomoravského kraje. V této silné konkurenci obsadil 2. místo se ztrátou pouhého jednoho bodu na vítěze, a je tak nominován jako náhradník do ústředního kola v Praze. Blahopřejeme a děkujeme oběma žákům i jejich učitelce PhDr. Marcele Štipčákové, která je na olympiádu připravovala. PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE pořádá PŘIJÍMAČKY NANEČISTO pro uchazeče o 4leté nebo 8leté studium dobrovolná příprava k písemným přijímacím testům z matematiky a českého jazyka termíny: (středa), (čtvrtek) a (úterý) 2013 začátek ve 13:45, ukončení v 15:25 (přibližně 2 vyučovací hodiny - M a Čj) registrace zájemců na u: je možné se přihlásit na jeden, dva nebo všechny termíny, vždy bude probírán jiný text a jiné příklady přijímačky nanečisto jsou bezplatné 16 4/2013

17 Dům dětí a mládeže Strážnice - ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , NE SO SO Dům dětí a mládeže Strážnice pořádá společně s NÚLK Strážnice DEN ZEMĚ Kde: v zámeckém parku od 14 hodin. Co Vás čeká: tvůrčí dílny, soutěže, ekohry, příroda na PC, zookoutek aj. Doprovodný program: country skupina Eldorádo z Veselí n. Moravou. Vstupné: 20 Kč, rodinné 50 Kč nebo 3 vybité baterie = zdarma Akci podpoří: město Strážnice, Lesy České republiky, s. p. LZ Strážnice, Rumpold UHB s. r. o. Uherský Brod Vedoucí akce: Marie Knitlová STRÁŽNICKÝ KORBÁČ MODELÁŘSKÁ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA Kde: v prostorách DDM Strážnice Program: v 8 hodin - přejímka modelů, v 9 hodin - zahájení výstavy Doprovodný program: během celého dne proběhnou ukázky dobového vojenského tábora, zbraní a uniforem, vojenská technika, předvádění RC modelů, prodejní stánky aj. V 16 hodin - slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Prodejci mají prodejní místa zdarma. Vstupné dobrovolné! Pitný režim pro soutěžící bude zajištěn! Bližší informace poskytnou: Jaroslav Semelka, Lukáš Lexa, ; web:http://modelari-straznice.websnadno.cz/ Vedoucí akce: Jaroslav Semelka, Roman Zemánek PRAŽEC - tvořivé víkendy pro dospělé - patchwork bezešvá technika Kurz je akreditován MŠMT! Kde: keramická dílna DDM, začátek: v 9 hodin. Cena jedné lekce činí 400 Kč. Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN SO XII. kolo Jihomoravské ligy miniházené NE Vítaní jara s táborákem SO Pražec - výroba drátěných předmětů NE Akademka Domečku LÉTO S DOMEČKEM Řecko, ostrov Evia ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi a další zájemce LT Monte Lopeník: Výtvarně-kreativní LT Littner, Bzenec - Přívoz: Záhada Tunguzského meteoritu LT Littner Bzenec Přívoz: soustředění fotbalistů a miniházené Bližší informace o kroužcích, akcích, táborech a ozdravném pobytu u moře najdete na našich webových stránkách: 4/

18 Ples Domečku Organizátoři touto cestou děkují všem, kteří se podíleli na PLESE DOMEČKU; návštěvníkům, hlavně pak sponzorům, kteří věnovali ceny do bohaté tomboly. Cmol Strážnice, město Strážnice, KD Strážničan, Petr Orel, Bukotec Strážnice, Reklamní studio D. Konečná, Elektra I. Lžičař, Pila - Tesařství V. Zubalík, Prefa Strážnice, Drogerie A. Chmelařová, Elektromontáž - Němeček a. s., Cestovní Agentura - Mgr. P. Antoš, Jízdní kola - M. Mráková, Arikos Strážnice, Klenotnictví D. Slezák, Masážní studio D. Kmínková, Textil, látky, galanterie - M. Daňková, Železářství J. Hořák, Araver CZ, s. r.o. Strážnice, Cukrárna Šebestovi, Obuv A. Šelepová, Přírodní léčiva J. Maxerová, Sítotisk Ing. P. Vávra, Alnus, spol. s r. o., Fornax, spol. s r. o., Gumex, s. r. o. Strážnice, Drogerie Teta, Bytový textil - H. Škodáková, Zahrádkářské potřeby - J. Michna, Dárkové zboží - I. Slováčková, Potřeby pro zahrádkáře - St. Kadubec, Travel 2002, spol. s r. o., Zámecké sklepy Strážnice, Pneu Plus Strážnice, Vitis Strážnice, Maso a uzeniny u Šťastných, Potraviny J. Nováková, Střední škola Strážnice, Knihkupectví J. Šebestová, Kosmetika E. Mikésková, Pizzerie na Rynku, Optika Effatha Mgr., L. Kurucová, Kvarto s.r.o. Strážnice, Tiskárna Sukupovi, Pedikúra - manikúra L. Šafaříková, Hobža Strážnice, Modrotisk F. Joch, L. Pížová - nábytek a doplňky, Sport hračky papír Ing. J. Kříž, Hotel Strážnice, Drogerie Květa Hodonín, Pavla - spodní prádlo, Šohajka J. Kuželová, Kadeřnictví Z. Jarošová, Irma - I. Rajsiglová Strážnice, Uhmanovi Strážnice, R. Provázková - Pohodlná dieta, Cukrárna Korzo Hodonín, Ryby od Blatů, P. Jagoš - Dům barev, Ochranné pracovní pomůcky - H. Brydlák, Zahradnictví Sochorová, Cukrárna u Anděla, RC dráha Mikulčice, Tunai Mai Duc Strážnice, GYTA Kyjov, Manželé Doušovi, Manželé Flašarovi, Manželé Knitlovi, Ing. Roman Zemánek, Mgr. Josef Jenka, M. Holubíková - Ornamentika, Zdravé cvičení J. Kolaja, R. Stanislav, projektoví pracovníci DDM Strážnice, přátelé Domečku. Ještě jednou všem díky a za rok zase na plese Domečku na shledanou. Vzdělávací projekt úspěšně ukončen Dům dětí a mládeže ve Strážnici koncem března ukončil realizaci grantového projektu OPVK Rozšiřování kompetencí pedagogů v rámci zvyšování kvality a efektivity vzdělávání s registračním číslem CZ.1.07/1.3.10/ Jeho cílem bylo v rámci dalšího vzdělávání zvýšit odborné kompetence pedagogických a řídících pracovníků škol a školských zařízení. Za tímto účelem bylo během jednoho kalendářního roku realizováno 12 jednodenních seminářů a 4 vícedenní kurzy, všechny s akreditací MŠMT ČR. Účastníci měli možnost prohloubit si znalosti u mnoha zajímavých témat, jako byla např. environmentální výchova, geocaching, time management, zážitková pedagogika, projektové vyučování, personalistika či stále oblíbenější deskové hry. Všechny akce proběhly ve velmi příjemné atmosféře a pokud možno zážitkovou formou s množstvím praktických příkladů a ukázek. Silný důraz byl kladen na zajištění vysoké odborné a lektorské úrovně jednotlivých školení, což se dle ohlasů absolventů podařilo splnit. Díky spolufinancování projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky mohli účastníci absolvovat veškeré vzdělávací akce zdarma, a to včetně stravování a ubytování. Celkově bylo proškoleno 313 osob. Realizační tým tímto děkuje účastníkům, lektorům a všem zainteresovaným za podporu a spolupráci. Doufáme, že nám i do budoucna zachováte přízeň při realizaci dalšího vzdělávání. Bc. Martin Zemánek, odborný pracovník, tel.: /2013

19 Sport TENISOVÝ ODDÍL TJ JISKRA STRÁŽNICE INFORMUJE V současné době trénuje v tenisovém oddílu 40 dětí a jejich počet se pomalu rozrůstá. V letní sezoně otevíráme tenisovou školičku pod vedením kvalifi kovaného trenéra I. třídy Mgr. Ludovíta Guzmického. Nábor dětí proběhl v úterý dne od do hodin. Kdo se nemohl zúčastnit a má o tenisové tréninky zájem, informujte se prosím u správce na telefonním čísle: , nebo se přijďte podívat přímo na nyní probíhající tréninky. Ve spolupráci s Českým tenisovým svazem (ČTS) uspořádáme v letní sezoně 2013 celorepublikové turnaje registrovaných hráčů tenisu, a to v kategoriích: : starší žáci : dospělí : mladší žáci : dorost : dorost. V letní sezoně 2013 uspořádáme oddílové turnaje v termínech: 4. 5.: Zahajovací turnaj letní sezony : Prázdninový turnaj : Burčákový turnaj : Ukončení letní sezony pro oddílové děti a mládež. Podrobnější informace budou zveřejněny v dostatečném předstihu před turnaji. Všichni jste srdečně zváni. Tenisový oddíl TJ Jiskra Strážnice. 4/

20 TJ JISKRA STRÁŽNICE - oddíl stolního tenisu Turnaje v naší hale Poslední měsíc bylo v naší pingpongové hale opravdu živo. Kromě turnajů, které po tři víkendové dny naplnily halu, bylo plno i v pracovní dny, když ke standardním účastníkům tréninků přibyli hráči z řad neregistrovaných, kteří se snažili na poslední chvíli před jejich turnajem zdokonalit své dovednosti. V neděli uspořádal náš oddíl dlouho očekávaný turnaj pro širokou veřejnost. Turnaje se mohli zúčastnit pouze neregistrovaní hráči a nejmladší registrovaní hráči (do 10 let). Skladba hráčů byla velmi pestrá, pinknout si přišli bývalí aktivní sportovci, kteří zavzpomínali na svá mládežnická léta. Přišli také fanoušci, kteří jsou většinou naši diváci, a protentokrát jsme si prohodili role. Přišli i nadšenci, kteří občas hrávají s kamarády někde doma v garáži nebo hospodě. Tyto skupiny doplnilo několik našich nejmladších žáčků. Celkem se turnaje zúčastnilo 40 hráčů. Nejprve se hráči utkali ve 4-5členných skupinách, z kterých se postupovalo podle umístění do pavouka hlavní soutěže nebo útěchy. Díky tomuto systému si každý z hráčů zahrál minimálně 4 utkání, ale často to byl i dvojnásobek. Pro dámy byla kromě účasti v hlavní soutěži vypsán i samostatný turnaj. Nejlepší hráči si domů odnesli hodnotné ceny. Mimo jiné tablet, hodinky, kosmetický balíček Orifl ame. Umístění - hlavní soutěž: Umístění ženy: 1. Luděk Vodica 1. Monika Bačíková 2. Jan Mikula 2. Anna Tomečková 3. Michal Jamný 3. Sára Stanislavová 4. Radim Morávek Útěcha: 1. Hlahůlek 2. Zbyněk Marek Dne 2. a 3. března k nám přijeli nejlepší hráči Jihomoravského kraje všech mládežnických kategorii (nejmladší, mladší, starší žáci a dorost). Náš potěr ve složení Honza Marek, Ráďa Morávek, Lukáš Karas, Kuba Marek, Kuba Svoboda, Ondra Pukl, Martin Bureš, Čenda Petrucha a Sára Stanislavová měl, vzhledem k svému věku, největší šanci na úspěch v nejmladší kategorii. Honza Marek a Radim Morávek nakonec v opravdu velké konkurenci vybojovali krásná třetí místa. První místo získal Radek Skála z MS Brno, aktuálně 5. hráč ČR. Lukáš Karas skončil mezi osmi nejlepšími. Naši žáci se neztratili ani ve starších kategoriích a získali řadu bodů, díky nimž jsme aktuálně na 2. místě v bodování oddílů Jihomoravského kraje v nejml. žácích a na 5. místě v součtu všech kategorií v konkurenci 33 oddílů. 20 4/2013

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu www.listyjm.cz červen 2011 6 Jižní Moravou za prací i zábavou Foto: archiv TV Prima Foto: JMK Host do pořadu Bůh do pořadu Cvičná havárie ve Fosfě prověřila záchranáře Zdolání následků úniku a požáru fosforu

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích?

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? 01 /2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Olympijský park na Letné Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Otazníky kolem nemocnice

Otazníky kolem nemocnice 7/2015 Aktuálně z radnice V sušické sokolovně proběhlo 31. března pracovní setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více