Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 4/2013 1

2 2 4/2013

3 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí sociální koncepci města Strážnice s výhledem na léta ; zápis ze sportovní komise č. 4/2012 ze dne ; výroční zprávu p. místostarostky o činnosti Městské policie Strážnice v r. 2012; 2) schvaluje obci Radějov pronájem pozemků KN p. č v k. ú. Radějov u Strážnice, dále KN p. č. 3849/59, p. č. 4418/5, p. č. 4418/31, 4717/1 v k. ú. Strážnice na Moravě, vše v majetku města Strážnice, za účelem úpravy trasy a vytvoření panelů a odpočívadel na trase Oskorušové stezky nad obcí Radějov za cenu 1 Kč/rok. Dále rada schvaluje (bezúplatné) umístění infopanelu, směrovky (2 lavičky a stolek) na pozemku KN p.č.3849/1 v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města Strážnice; ukončení nájemního vztahu mezi panem Miroslavem Benedíkem a městem Strážnice na prostory v budově Skácelova 1325, a to dohodou ke dni ; ukončení nájemního vztahu mezi MUDr. Jiřím Karasem a městem Strážnice na prostory na zdravotním středisku, a to dohodou ke dni ; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení záměr odprodeje pozemků p. č. 6465/101 o výměře 583 m2 a p. č. 6465/103 o výměře 410 m2, obojí ostatní plocha, jiná plocha, v trati Horní hory v k. ú. Strážnice na Moravě z majetku města, přičemž se jedná o pozemky, které bezprostředně sousedí s pozemky p.č. 6465/102 a 6465/104, obojí ve vlastnictví žadatele; obecně závaznou vyhlášku o městské policii; 4) jmenuje 12 - Mgr. Renatu Smutnou a Jiřího Slezáka členy školské rady při ZŠ M. K. jako zástupce zřizovatele. USNESENÍ z 55. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice k ; 1) bere na vědomí povinnosti města vyplývající z novelizovaného 2) schvaluje zákona č. 218/2000 Sb., o roz pronájem nevyužívaného dřevěného počtových pravidlech a o změně některých pódia firmě Rimitti s.r.o., zastoupené panem souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Františkem Ševečkem (mimo jiné pořádá ve znění pozdějších předpisů; akce pro dětské domovy) za cenu Kč plnění rozpočtu a přehled zůstatků peněžních ročně, a to na dobu neurčitou; prostředků na bankovních účtech zahájení přípravných prací na případ- 4/2013 3

4 né rekonstrukci městské kanalizace za prodejnou potravin Žerotín; pronájem nebytových prostor v budově J. Skácela č. p o výměře 100 m 2 panu Romanu Stanislavovi na dobu určitou od do za cenu 175 Kč/ 1 m 2 za rok; pronájem prostor na zdravotním středisku o výměře 73 m 2 (II. NP - prostory po MUDr. Karasovi) paní MUDr. Veronice Fojtíkové, a to na dobu neurčitou od ; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na přípojku kabelu NN na pozemku města Strážnice p. č. 338/1 v rámci akce Strážnice, přípojka knn, ŘVC ČR ; smlouvu o spolupráci města Strážnice a Lázní Hodonín (týkající se vzájemné propagace obou subjektů); uzavření smlouvy o dílo s firmou FLOR- STYL s.r.o., Kunovice, jakožto s vítězem výběrového řízení na akci Obnova a revitalizace vybraných částí městské zeleně ve Strážnici ; pronájem částí pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě, v ul. Višňová (jedná se o pozemky zeleného pásu oddělující bytovou zástavbu od smíšené zóny) dle následujícího schématu: Parcelní číslo, druh poz., celk. výměra, žadatelé o pronájem: část 2861/432, část 2861/433, část 2861/434, část 2861/435, část 2861/436, část 2861/437, část 2861/438, část 2861/455, část 2861/456, část 2861/457, orná půda, 926, manž. Jiří Hořák a Petra Hořáková,, Strážnice, část 2861/432, část 2861/454, část 2861/455, část 2861/456, část 2861/457 orná půda, 560, manž. Vladimír Koupil a Miroslava Koupilová,, Strážnice, část 2861/432, část 2861/454, část 2861/455, část 2861/456, část 2861/457 orná půda, 560, manž. Rostislav Můčka a Hana Můčková,, Strážnice na dobu neurčitou s tím, že plochy těsně u garáží budou žadatelé užívat pro skladování dřeva. Vysázení zeleně (stromů a keřů) k odstínění hluku ze vznikající smíšené zóny na zbytku pozemků na vlastní náklady a provádění sečení trávy a údržby této zeleně žadateli bude kompenzací za užívání pronajatých ploch (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od žadatelů manž. Hořákových, Koupilových a Můčkových požadována platba nájemného; poskytnutí finančního příspěvku na lyžařský výcvikový kurz ve výši Kč příspěvkové organizaci Základní škola Strážnice, Školní 283; poskytnutí finančního příspěvku na lyžařský výcvikový kurz ve výši Kč příspěvkové organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice; vyloučení použití účtu města u ČNB k převodu příjmů z výnosu daní nebo podílu na nich převáděných městu dle zákona o rozpočtovém určení daní; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce SRČR za účelem realizace projektu Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka, jehož cíle jsou v souladu s potřebami města Strážnice; zabezpečení realizace projektu Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka po schválení žádosti o finanční příspěvek; financování projektu Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka ve výši min. 5 % z celkových oprávněných výdajů na projekt, t. j. ve výši min EUR; odkup nemovitosti z majetku Jana Múčky,, okr. Čáslav, do majetku města - pozemku v zastavitelném území města, v trati Podhraničky (lokalita Dúbrava II ), v k.ú. Strážnice na Moravě, a to p. č. 7383/312 orná půda o vým. 323 m 2 za cenu 100 Kč/m 2 ; rozpočtové opatření č. 1/2013 ve výši 2 654,1 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; 4 4/2013

5 4) ukládá 88 - zajistit návrh řešení kamerového systému ve městě Strážnice; termín: , odpovídá: Petr Helísek. USNESENÍ z 56. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí informace ing. Helíska o stavu bytových domů Ořechovka 1739, 1740; informace o křižovatce u Veselské brány; 2) schvaluje firmy MJC s.r.o Kyjov, Aktivní Horňácko o.s. Nová Lhota, PREVAX s.r.o. Trnava jako přímo obeslané výzvou k podání nabídky na akci Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadvaznosti na Stratégiu Európa 2020 ; 422- komisi pro otevírání a hodnocení nabídek: Petra Fialová, Miroslav Tlach, Petr Helísek, náhradníci: Jiří Slezák, Hana Kosířová, Ivo Lžičař, a to pro výběrové řízení na akci Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadvaznosti na Stratégiu Európa 2020 ; zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek na akci Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadvaznosti na Stratégiu Európa 2020 ; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na přípojku NN na pozemku města Strážnice p. č. 2861/423 v rámci akce Strážnice, přípojka knn, Gregorovič ; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na telekomunikační vedení na pozemku města Strážnice p. č. 2864/1, 2864/6 v rámci akce HO, Strážnice, Hobža, G3 ; pronájem částí poz. p. č. 2189/11 o vým. 9,8 m 2 a p. č. 2189/12 o vým. 14 m 2, obojí v k. ú. Strážnice na Moravě na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 300 m 2 manž. Kosířovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od manž. Kosířových požadována platba nájemného; poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč SONS Kyjov na humanitární činnost; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2013 ve výši 5 331,9 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; 4) ukládá 89 - předložit návrh stavebně technického řešení (vč. finančního rozpočtu) neuspokojivého stavu bydlení v bytových domech Ořechovka čp a 1740; termín: do , odpovídá: Odbor investic a správy budov; 5) pověřuje 29 - starostku města Strážnice k podpisu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o hypotečním úvěru registrační číslo ze dne , úroková sazba 3,24 % p.a. ze zůstatku jistiny, doba platnosti úrokové sazby je stanovena od do Pozvánka Zveme občany na jednání Zastupitelstva města Strážnice, které se uskuteční v pondělí v hodin v přísálí kulturního domu. 4/2013 5

6 Upozornění na vycházku do městského lesa Mandát V květnu pořádá město Strážnice oblíbenou vycházku do Mandátu. Upřesnění data bude v květnovém zpravodaji. Nepřehlédněte. Odbor investic a správa budov Strategický rozvojový plán Jak jsme již informovovali v minulém čísle, započne v dubnu vytváření strategického plánu Strážnice na období Tímto se konečně začneme vyrovnávat jiným městům, kde kvalitně zpracovaná místní rozvojová strategie umožňuje lepší plánování rozpočtů na delší období v návaznosti na programové období Evropské unie v letech a pomáhá komplexně stanovit potřebné investice uspokojující potřeby občanů a způsob jejich fi nancování.zároveň zveme občany na dubnové zasedání městského zastupitelstva, kde bude prezentován způsob vytváření naší strategie. Hlavní brána na městském hřbitově Město Strážnice zahájilo přípravné práce na zlepšení stavu hlavní brány a přilehlých stěn na městském hřbitově. Prvním krokem se stalo prohlášení této brány památkou místního významu, což by mělo podpořit naši žádost o poskytnutí dotace na opravu brány. Případná realizace oprav by po kladném vyhodnocení naší žádosti mohla proběhnout již v letošním roce. Ing. Petr Helísek Odbor technických služeb informuje Oprava ulice Nádražní ve fotografii Před opravou Po opravě Termíny svozu tříděného odpadu duben 2013: Papír (modré pytle):... úterý 2. dubna Plast (žluté pytle):... úterý 9. dubna 6 4/2013

7 Zveme občany města v pátek 12. dubna 2013 k uctění památky vojáků a občanů padlých ve II. světové válce a při osvobozování města Strážnice. Vzpomínka bude zahájena ve hodin setkáním u Smuteční síně ve Strážnici. Dvacetiletá úpravna vody Bzenec - Přívoz Rozvoj okresu Hodonín v šedesátých letech minulého století a tím vzrůstající potřeba kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo i průmysl dala vzniknout neobyčejnému vodohospodářskému dílu s názvem SKUPINOVÝ VODOVOD Bzenec - Kyjov - Hodonín. Tento rozsáhlý projekt řešil přivedení velkého objemu kvalitní pitné vody do oblastí, kde jí byl nedostatek. Jednalo se zejména o Vracovsko, Kyjovsko a Ždánicko, s cílem posílit i zásobení Hodonínska. Dalším cílem projektu bylo nahrazení malých a problematických zdrojů vody v oblasti Bzenecka a Veselska. Jako zdroj surové vody byla vybrána kvarterní oblast kolem řeky Moravy, vodonosné štěrky a písky Hradišťského Příkopu mezi Bzencem - Přívozem, Moravským Pískem a Veselím nad Moravou. V první etapě budování tohoto rozsáhlého díla se vrtala potřebná prameniště a stavěly mohutné přivaděče o průměru 400, 500 a 600 mm z Moravského Písku přes Bzenec-Přívoz do největšího řídícího vodojemu celé soustavy Vracov. Odtud se pokračovalo směrem na Kyjov a Hodonín. Srdcem celé této rozsáhlé stavby byla úpravna vody ve Bzenci - Přívoze s pěti prameništi a celkovým výkonem 400 l/s. Její výstavba byla zahájena v roce Revoluční rok 1989 a následná privatizace Jihomoravských vodovodů a kanalizací a s tím související přesuny a nedostatek finančních prostředků výstavbu úpravny vody pozastavily. Nakonec byly finanční prostředky zajištěny a v únoru roku 1993 byla úpravna vody Bzenec - Přívoz uvedena do zkušebního provozu. Poté byla ve velmi krátké době spuštěna do trvalého provozu. V letošním roce oslavujeme tedy kulaté výročí. Dvacet let provozu úpravny vody reprezentuje dnů každodenní výroby a distribuce pitné vody zákazníkům. Za celou tuto dobu proteklo úpravnou m 3 vody. Nejslabším rokem byl rok 1998, kdy bylo načerpáno pouze m 3 vody. Naopak nejúspěšnější byl rok 2004 s rekordními m 3 načerpané vody. V současnosti se čerpá ročně cca m 3 vody. Za dobu činnosti úpravny bylo například spotřebováno cca tun vápenného hydrátu a více než 100 milionů kwh elektrické energie. Výrobu vody a její distribuci zákazníkům nedokázala zastavit ani ničivá povodeň v roce Tehdy povodňová voda zalila všechna prameniště a dvě z nich vyřadila na velmi dlouhou dobu z provozu a těžce poškodila i kalová pole u řeky Moravy. V roce 2000 byla provedena výstavba nového zásobovacího potrubí o průměru 400 mm z úpravny do vodojemu Dražky ve Vnorovech. V letech 2005 a 2006 prošly generální opravou všechny tři čerpací stanice surové vody na prameništích, včetně výměny čerpací techniky za novou a výkonnější. Dodávku vody odběratelům nedokázala zastavit ani druhá ničivá povodeň v roce 2006, která rovněž zalila prameniště. Tato povodeň přerušila na několik měsíců výtlačné potrubí do 4/2013 7

8 vodojemu Dražky. Ve spolupráci s provozním střediskem Veselí nad Moravou však bylo nalezeno řešení jak zásobovat oblast Veselska pitnou vodou ze zdroje Milokošť. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí a intenzifikací prošla úpravna za svoji dosud dvacetiletou existenci v roce 2008 až 2010 v rámci rozsáhlé stavby vodního díla Střední Pomoraví/ Hodonínsko, na který se podařilo pracovníkům Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. zajistit část finančních prostředků z evropských fondů. Cílem bylo modernizovat strojní zařízení na výrobu vody a zároveň provést maximální automatizaci celého procesu od výroby až po distribuci vody do vodovodních sítí. Je potřeba zdůraznit, že veškeré opravy, rekonstrukce a modernizace úpravny vody Bzenec Přívoz a pramenišť byly vždy prováděny za chodu úpravny, bez přerušení dodávky pitné vody našim zákazníkům a vždy v potřebném množství a požadované kvalitě. Dnes můžeme směle říci, že největší úpravna vody na jihovýchodě Jihomoravského kraje, Bzenec Přívoz, je připravena zásobovat více než obyvatel kvalitní pitnou vodou po dalších dvacet let. Je také připravena sehrát úlohu ochrannou, tak jak tomu bylo při největším lesním požáru v České republice v roce Tehdy byla schopna poskytnout na hasební práce více než m 3 vody během velmi krátké doby. Vedoucí úpravny vody: František Lang Ze sociální oblasti Pracovníci veřejně-prospěšných prací (dále jen VPP, všichni dříve dobře pracovali ve veřejné službě, v současnosti pracuje ve VS pouze jeden z nich) se s blížícím se jarem věnují ve zvýšené intenzitě úklidu města, zejména vyhrabávání zatravněných ploch.. Už se začalo od středu města od autobusového nádraží přes Předměstí, kolem Imakuláty, hotelu Strážnice, před gymnáziem, před městským muzeem (zde pracovníci OTS prořezali keře a pracovníci VPP vzorně vyčistili od odpadků a listí), totéž v ul. Preláta Horného před budovou MěÚ, pokračovalo se ul. Komenského, Školní. Dále pak ul. B. Hrejsové, nám. 17. listopadu, Kovářská. Z těchto tří ulic byl odvezen plný kontejner vyhrabané trávy, větviček a drobných odpadků o obsahu 9 m 3, váha nákladu 0,52 tuny. Při tomto jarním čištění velice vyniklo, jak velké množství psích exkrementů se nachází na ul. Kovářské. Úklid města byl přerušen na pátek celý den a pondělí do odpoledne , protože bylo třeba vysbírat papíry a igelity z pole za garážemi na Ořechovce - za železničním přejezdem směrem k silnici vedoucí na Veselí n. Moravou. Také u železničního náspu se nacházelo hodně odpadků a odpadky rovněž bylo třeba vysbírat na místní skládce tuhého odpadu, byly zachycené i ve stromech a křovinách nepořádek měl na svědomí silný vítr. 8 4/2013

9 Pro porovnání před úklidem a po něm zveřejňujeme tyto fotografie: Bylo třeba také vyčistit koruny stromů: Zásluhou těchto strážnických občanů je naše město čisté, fotograf pan Michal Tomeček k nim také patří. Úklid pokračoval ve všech ulicích směrem k Petrovu, následně směrem k Radějovu od ul. Jiřího z Poděbrad, v plánu je začátkem dubna provést plošné čištění parkovišť. Za čistým vzhledem města se skrývá každodenní pilná práce našich pracovníků VPP (kterým k končí pracovní smlouva u města), za což jim patří dík. Potěšující je, že od do nastoupí nových osm pracovníků na VPP, podařilo se totiž získat dotace na mzdy těchto pracovníků z Evropských fondů ve výši Kč. Město tak bude nadále pravidelně uklízené a osm strážnických občanů bude mít příjem z pracovního poměru. Bc. Helena Tomčalová Krátce z Turistického informačního centra Strážnicko Ve dnech se konal na Výstavišti Černá louka v Ostravě Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Dovolená a region, lázeňství. Souběžně zde probíhal také Knižní veletrh a Veletrh svatební. Tato kombinace je pro prezentaci regionů a cestovních kanceláří z mnoha zemí světa velmi výhodná, neboť si zde svůj vysněný zájezd či relaxační pobyt mohou najít jak budoucí novomanželé, tak i senioři. A právě zákazníky lázní zajímalo nejvíce, co zajímavého bude možno v okolí během jejich dlouhodobého léčebného pobytu navštívit. V ojedinělých případech se po zcela zaplněné veletržní hale pohybovaly i rodiny s malými dětmi, které měly největší zájem o ubytovací kapacity s animačními programy pro děti v případě nepříznivého počasí. Další poptávanou službou byly obchody a restaurace s regionálními výrobky a gastronomií. Mikroregion Strážnicko zde byl prezentován v rámci Regionu Slovácko spolu s Hodonínskem, Veselskem, Kyjovskem a Lázněmi Hodonín. Mgr. Lenka Gronská 4/2013 9

10 Koordinační centrum projektu Pracujte na dálku nezahálí V uplynulých týdnech byla realizačním týmem zajištěna spolupráce s úřady práce, Okresní hospodářskou komorou (OHK) a regionálními zaměstnavateli. Úřady práce podporují projekt distribucí informačního letáku a předáváním informací zájemcům, OHK zpřístupnila seznam regionálních zaměstnavatelů, se kterými spolupracuje, a těmto byl odeslán informační s výzvou k zapojení do projektu. Největší zájem o tuto formu flexibilní práce Koordinační centrum zaznamenalo ze strany matek vracejících se na trh práce a znevýhodněných skupin občanů, jako jsou například zdravotně postižení a osoby pečující o osobu blízkou. Na základě přijatých životopisů vzniká databáze potencionálních zájemců o proškolení a o semináře k práci na dálku. Realizační tým se zúčastnil pracovní cesty do Londýna, kde firma Work Wise UK (zahraniční partner projektu) zajistila schůzky se zástupci firem a městské samosprávy. Cílem těchto jednání bylo seznámit se s případovými studiemi o zavedení práce na dálku v reálné podnikové praxi, legislativní ukotvení a další interní materiály, které jsou důležité pro správné začlenění práce na dálku do podmínek našeho regionu. V následujících měsících bude zprovozněn webový portál, kde budou moci registrovaní uživatelé nabízet i poptávat práci na dálku a kde bude zpřístupněna řada materiálů pro vzdělávání, informační brožura a pilotní verze metodiky sloužící jako doporučení zaměstnavatelům pro zavádění práce na dálku. Více na a eu, kde jsou uvedeny kontakty na jednotlivé členky týmu. Bc. Jitka Lžičařová Centrum vzdělávání všem - nově pro všechny Jihomoravany V Jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat. Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně- -Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu tak i telefonické či ové konzultace, nebo přijít do centra osobně. Služby Centra vzdělávání všem Informace o celoživotním vzdělávání v JMK Kariérní poradenství Zprostředkování studijních a profesních stáží Centrum vzdělávání všem provozuje portál s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi, nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží na problémy. Nevědí, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, doplníme konzultacemi s odborníky. Jde nám o to, aby každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou, říká informační specialistka centra Hana Rozprýmová. Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. Když člověka vyhodí 10 4/2013

11 z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe, vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová. Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti, je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí, a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít uplatnění (včetně absolventů). Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující. Kontakty Centra vzdělávání všem: telefon: , Ze života města Oslavy 163. výročí narození TGM V úterý 5. března uspořádala Čs. obec legionářská a T. J. Sokol Strážnice pietní akt u sochy TGM na náměstí Svobody. Čestnou stráž zajistili uniformovaní členové KVH 19. praporu Stráže obrany státu Hodonín o. s. se státní vlajkou a starosta T. J. Sokol Strážnice bratr Studénka s věrnou kopií originálního praporu strážnického Sokola. Po položení kytic a věnců přednesli proslovy starostka města, zástupci Sokola a ČSOL. Bezprostředně po pietním aktu následovala vernisáž výstavy T. G. Masaryk a armáda, která byla umístěna ve sklepních prostorách Městského muzea ve Strážnici. Putovní výstava byla vytvořena v rámci dlouhodobého projektu LEGIE 100 (ČSOL a MO). Ve Strážnici se zdržela do 10. března a celkem ji navštívilo přes 170 návštěvníků. V přízemí městského muzea pokračuje do 18. dubna 2013 výstava Život za první republiky, kterou vás o nedělích bude provázet člen Klubu vojenské historie Hodonín. Lukáš Lexa, místopředseda ČSOL - jednota Hodonín Ocenění pana PhDr. Pavla Žáka, h.c. Na základě 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu bylo dne uděleno PhDr. Pavlu Žákovi, h.c. osvědčení, pamětní dekret ministra a odznak. Ocenění na Ministerstvu obrany z rukou ministra Petra Nečase převzala manželka Anna Žáková. Pavel Žák působil ve studentské odbojové skupině SKŘEL, která se nenásilnou formou zapojila do protikomunistické činnosti. Skupina měla 52 členů; tito mladí lidé se snažili prostřednictvím tiskovin, hlavně letáků, upozornit na praktiky tehdejšího komunistického režimu. V roce 1949 byl Pavel Žák zatčen a odsouzen pro zločin velezrady k trestu odnětí svobody ve výši šestnáct let. Z vězení byl propuštěn na základě amnestie v roce 1960 podobně jako většina politických vězňů z padesátých let... 4/

12 Vzpomínka na Slávka Volavého Dne 11. dubna to bude třicet let, co odešel nezapomenutelný strážnický primáš Dr. Vítězslav Volavý. Pocházel z Vysočiny, Slovácko poznal na konci první republiky, kdy se rodina přistěhovala do Strážnice. Po válce vystudoval národopis na brněnské univerzitě a od roku 1956 zastával funkci ředitele Ústavu lidové kultury, pořadatele Strážnických slavností - dnešního Mezinárodního folklorního festivalu. V roku 1943 založil cimbálovou muziku, která se brzy vypracovala mezi nejlepší hudební tělesa. Muzika si vzala za cíl rozvíjet folklorní tradice ve stylizovaném jevištním ztvárnění, přenést lidovou píseň ze začouzených hospod na prkna jeviště. Muzika vycházela z lidového prostředí, ale tradiční hudební a písňový folklor pojímala jako součást moderní kultury, kterou je zapotřebí v odpovídající podobě předkládat současnému posluchači. Primášský projev Slávka Volavého se vyznačoval technickou dokonalostí a vyzařoval hluboké vnitřní prožitky. Rovnováha obou vlastností přispívala v obecné rovině k formování největších primášských osobností, k nimž Slávek Volavý právem patřil. V praxi to znamenalo nejen oslňovat posluchače precizní technikou hry, ale také jim srozumitelně sdělovat obsah hudby. Probudit v nich city i pocity, které vedou k opravdovému prožitku i hlubšímu zamyšlení. Pro toto vnitřní zázemí, které se skrývá ve folklorní písni a hudbě, mají tyto žánry své místo i v dnešním světě. Vyjadřují totiž obecně lidské hodnoty, které mají trvalou platnost, i když by se zdálo, že v určitém mezidobí společnost o ně nedbá. Všechny tyto hodnoty vyvstávají i z odkazu primáše Slávka Volavého, který byl průkopníkem nových cest. V samotné Strážnici se přičinil o oživení folkloru, který by jinak upadl v zapomenutí. Vzpomínají na něho nejen Strážničané, ale i ostatní početní příznivci tohoto podmanivého umění. Dr. Jiří Pajer Cimbálová muzika Mirka Menšíka...další z pamětníků stojících u vzniku KD Strážničan. Cimbálová muzika Mirka Menšíka je pozdější název skupiny studentů, ať tenkrát stávajících, nebo absolventů strážnického gymnázia. Věkový rozdíl byl mezi nimi zhruba čtyři roky, měli tudíž společné zájmy, problémy a navíc byli všichni absolventy hudební školy ve Strážnici. Patřil mezi ně Pavel Kovařík, Jirka Pajer, Martin Dobčák, Mirek Menšík, Petr Šelepa, Jarin Chromeček a Jan Vavřík. V šedesátých letech minulého století byl ředitelem této hudební školy pan Bohumil Mališka a právě on dal podnět ke vzniku cimbálové muziky. Mezi všemi okamžitě propuklo nadšení, které ale postupně opadalo, protože všichni zjistili, že není až tak lehké zahrát na první pohled jednoduchou písničku. Obtížnost nastala ve skloubení všech stránek hry technické, harmonické, dynamické a výrazové. Muzika začala hrát pod hlavičkou Lidové školy umění, později přešla pod zřizovatele SZK ROH Strážnice (dnešní KD Strážničan). 12 4/2013

13 Celé muzice chyběl jediný nástroj, a to cimbál. Lépe řečeno cimbalista. Nejdříve sám pan ředitel Mališka doprovázel muziku na klavír, a tak se ujal místo názvu cimbálovka název klavírovka. Ta ale neexistovala dlouho, protože v okruhu těchto studentů byl jeden výborný klavírista (Pavel Kovařík), který byl od svých kamarádů téměř vyprovokován, aby se naučil hrát na cimbál. Můžeme tedy říct, že od existovala kompletní cimbálová muzika, i když se její obsazení v průběhu let částečně vyměnilo. Za cimbálem se vystřídali Josef Vajčner-Plaček a Martin Hájek, hry na basu se ujal Zdeněk Přikryl a klarinetu se chopil Jan Stanislav. Velkou výhodou pro všechny muzikanty bylo, že ve Strážnici už tehdy mnoho let hrála Cimbálová muzika Slávka Volavého a starší kolegové byli hrdi, že mohou dále předávat to, co se kdysi sami naučili. Uvnitř muziky panovala velmi zdravá ctižádostivost. Muzikanti se vybavili různou literaturou, z níž čerpali nápady pro úpravy písní a instrumentálních skladeb. A tak kromě přirozené rodné strážnické klasiky se v muzice hrálo všechno z okolních regionů, nechyběly ani písně a skladby ze Slovenska, Maďarska či Rumunska, stejně jako například jihočeská kolečka, písničky z Plzeňska. Krédem jejich snažení byla však vždycky čistota regionu. Svůj repertoár musela muzika dále uspořádat podle toho, za jakým účelem se měla prezentovat, jaké byly požadavky zájemců, pořadatelů různých akcí, na něž byla muzika zvána pro poslech, pobavení. Cílem však vždy byla oboustranná spokojenost. Spokojenost diváků, posluchačů na straně jedné a muzikantů na straně druhé. K cimbálové muzice vždy neodmyslitelně patřili i zpěváci, a to jednak stálí (Josef Vajčner-Plaček, Josef Koštuřík, Josef Múčka, Marie Bučková, Alžběta Bačíková, Marie Winklerová-Holubíková), jednak dle potřeb a možností zpěváci hostující (Ludmila Smetková, Václav Harnoš, Jan Horňák a další). CM Mirka Menšíka byla rovněž první muzikou, která spolupracovala ruku v ruce se souborem Žerotín ( ). Absolvovali spolu řadu přehlídek a festivalů nejen po celé naší vlasti, ale byli i reprezentanty republiky v zahraničí. Celospolečenské proměny roku 1989 zasáhly i muziku Mirka Menšíka. Koncem tohoto roku oslavila muzika dvacet let svého trvání. Poté začal každý z členů muziky jinou formu svého profesního uplatnění a celá muzika jako by zanikla. Vnitřně však nezanikla, letité své dlouhá léta nosila v sobě, aby se mohla znovuzrodit, znovu navázat tam, kde kdysi přestala, bohužel už bez svého primáše Mirka Menšíka. I když dnes před cimbálem nestojí on, ale jeho zeť, je v myšlenkách všech přítomen na každé zkoušce, na každé hračce. Věřím, že by byl na své muzikanty patřičně pyšný. Závěrem mi nezbývá než popřát všem pevné zdraví a ať vámi zahrané písničky vždy příjemně pohladí u srdíčka. Mirka Veselská Srdečně zveme na Vzpomínkový večer s CM Mirka Menšíka Indá byly časy 20. dubna v v KD Strážničan. Současná muzika: Jiří Veselský, Petr Šelepa, Jaroslav Chromeček, Pavel Filipovič, Pavel Kovařík, Zdeněk Přikryl, Jan Loutchan 4/

14 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Výborně reprezentovala naši školu i město v olympiádě z anglického jazyka Výherkyní okresního kola Olympiády v anglickém jazyce v Hodoníně se stala Tereza Marečková z 9. A a získala postup do krajského kola, které se konalo v Brně. Za svoje skvělé konverzační dovednosti, porozumění mluvenému a psanému textu získala v krajském městě 3. místo, ke kterému jí gratulujeme. PhDr. Alexandra Pelcmanová Úspěch v recitaci Mgr. Dagmar Benovičová Nadaným žákům naší školy se letos daří i v disciplínách, které souvisejí s výukou rodného jazyka. Žákyně Michaela Literová z 9. A po úspěchu v soutěži Mladý Démosthenes potvrdila své kvality také v recitaci, když si z okresního kola Soutěže mladých recitátorů v Hodoníně odvezla 3. místo ve své kategorii. Blahopřejeme. Výtěžek dobrovolné sbírky na léčení malý pacientů byl odeslán Mgr. Zdeňka Dudová V průběhu měsíce února proběhla na naší škole dobrovolná sbírka na Fond Sidus. Žáci nebo zaměstnanci si mohli koupit placku smajlíka v hodnotě 35 Kč, a tím přispět na nezbytné lékařské přístroje a na pomůcky na Pediatrické klinice v Praze Motole a Dětské klinice FN v Olomouci a také léčebné pobyty nemocných dětí z motolské a olomoucké nemocnice konkrétních dětí. Vybraný obnos Kč byl odeslán na Fond Sidus. Adopce na dálku pokračuje Mgr. Dagmar Benovičová Naše škola už několik let podporuje dívku z Haiti v rámci programu Adopce na dálku české katolické charity. Letos jsme pro naši Elussii vybrali Kč. Z této částky použije charita Kč na úhradu školních pomůcek, uniformy a jídla, za zbylé peníze nakoupíme další potřebné věci pro Elussii a její rodinu a pošleme je přes charitu balíčkem. Všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy za podporu moc děkujeme. Blíží se Předškolní setkávání Mgr. Petr Tomeček Naše škola zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na akci Předškolní setkávání, které pomůže lépe rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný start školní docházky. Setkání s budoucími třídními učitelkami bude probíhat čtyřikrát vždy v přízemí budovy I. stupně (současné třídy I. A a I. B). První setkání ve škole se uskuteční v úterý 9. dubna 2013 od 15 hodin. Zájemci mohou přijít do školy přímo na setkání. Rodičům doporučujeme vzít dětem přezůvky. 14 4/2013

15 Časopis Tahák vychází už 20 let Mgr. Jiří Machálek V březnu letošního roku vyšlo 168. číslo školního časopisu Tahák. Podoba jeho titulní strany čtenářům prozradila, že se jim do ruky nedostalo úplně obvyklé vydání Taháku. Tímto číslem si totiž redakce našeho časopisu připomněla 20. výročí jeho vzniku. Titulní stranu aktuálního čísla tvoří přetisk obálky prvního výtisku Taháku, na dalších stránkách může čtenář najít úvodní texty z tohoto historicky prvního vydání časopisu. Celý vývoj periodika pak dokumentuje soubor titulních stran ze všech dvaceti ročníků. První číslo Taháku, školního časopisu ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici, vyšlo v lednu 1993 z podnětu tehdejší ředitelky školy Mgr. Marie Hudečkové. U zrodu školního časopisu stáli jako první editoři Mgr. Karel Hoff a Mgr. Petr Tomeček. Od školního roku 1993/1994 se na vydávání Taháku autorsky, editorsky a organizačně podílel výlučně Mgr. Karel Hoff. Právě s jeho jménem bylo neoddělitelně spojeno vydávání našeho časopisu, jehož nezaměnitelnou podobu třináct let utvářel. Od školního roku 2005/2006 redakci Taháku řídili učitelé Ivo Gistr a Mgr. Jiří Machálek. Posledně jmenovaný připravuje vydávání školního časopisu i v současnosti. Tahák dnes vychází jako dvouměsíčník v rozsahu 20 stran, v aktuálním nákladu 70 výtisků. Tradiční tištěná podoba časopisu zůstává zachována díky podpoře občanského sdružení OSMA, které poskytuje velkorysý fi nanční příspěvek na tisk Taháku. Ten již několik let zajišťuje strážnická tiskárna manželů Sukupových, bez jejichž laskavého přístupu by náš školní měsíčník nemohl vycházet v současné solidní grafi cké podobě. Našemu časopisu, který patří k nejstarším nepřetržitě vycházejícím školním časopisům u nás, se v minulém roce podařilo dosáhnout dvou výrazných úspěchů. Nejprve jsme se v krajském kole soutěže Školní časopis roku 2012 v Brně umístili v celkovém hodnocení na 2. místě, v celostátním fi nále pak Tahák obsadil 6. místo v kategorii Grafi ka mezi školními časopisy II. stupně ZŠ. V průběhu let, kdy časopis Tahák vychází, měnil průběžně svůj obsah, formát, rozsah i grafi ckou formu. Neměnila se však vůle žáků svůj časopis spoluvytvářet - skládat básně a spisovat texty prozaické, tvořit soutěže a účastnit se jich, dělat ankety a rozhovory, vymýšlet křížovky i zcela nové rubriky, přinášet informace o dění ve škole a dokumentovat ho fotografi emi, vytvářet práce výtvarné atd. A dokud se chuť žáků vydávat svůj školní časopis nezmění, bude pokračovat také vydávání Taháku. 4/

16 Základní škola Školní Strážnice Lyžařský výcvikový kurz 2013 Mgr. Renata Lanová Ve dnech vyjeli žáci 7. ročníku na LVZ do městečka Karolinka-Bzové. Naše škola sem jezdí už několik let. Všichni byli plni očekávání příjemných zážitků. Po úvodních peripetiích s obouváním lyžařských bot a následně i lyží mohl začít samotný výcvik. Mnozí úporně bojovali, aby vyzráli nad krátkým i dlouhým obloukem. A to se nakonec všem podařilo. Ale ještě nás čekal jeden oříšek - vlek. Díky našim lyžařským instruktorům a příjemné obsluze vleku to všichni dokázali.více ve fotogalerii 2013 na stránkách Purkyňovo gymnázium Strážnice Obrovský úspěch našich němčinářů PhDr. Alexandra Bahulová Dne 6. března 2013 se konalo v brněnských Lužánkách krajské kolo Olympiády v německém jazyce v kategorii III B. Purkyňovo gymnázium reprezentoval žák kvinty Benjamin Samuel Ondra, který v konkurenci zástupců gymnázií Jihomoravského kraje zvítězil, tedy obsadil 1. místo a postoupil do ústředního kola, které se koná v Praze 3. dubna Držíme palce a věříme, že Ben bude naše Purkyňovo gymnázium opět skvěle reprezentovat. Velkou radost nám udělal o den později i žák kvarty Richard Průžek, který v kategorii II B změřil své znalosti s dalšími 14 žáky z Jihomoravského kraje. V této silné konkurenci obsadil 2. místo se ztrátou pouhého jednoho bodu na vítěze, a je tak nominován jako náhradník do ústředního kola v Praze. Blahopřejeme a děkujeme oběma žákům i jejich učitelce PhDr. Marcele Štipčákové, která je na olympiádu připravovala. PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE pořádá PŘIJÍMAČKY NANEČISTO pro uchazeče o 4leté nebo 8leté studium dobrovolná příprava k písemným přijímacím testům z matematiky a českého jazyka termíny: (středa), (čtvrtek) a (úterý) 2013 začátek ve 13:45, ukončení v 15:25 (přibližně 2 vyučovací hodiny - M a Čj) registrace zájemců na u: je možné se přihlásit na jeden, dva nebo všechny termíny, vždy bude probírán jiný text a jiné příklady přijímačky nanečisto jsou bezplatné 16 4/2013

17 Dům dětí a mládeže Strážnice - ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , NE SO SO Dům dětí a mládeže Strážnice pořádá společně s NÚLK Strážnice DEN ZEMĚ Kde: v zámeckém parku od 14 hodin. Co Vás čeká: tvůrčí dílny, soutěže, ekohry, příroda na PC, zookoutek aj. Doprovodný program: country skupina Eldorádo z Veselí n. Moravou. Vstupné: 20 Kč, rodinné 50 Kč nebo 3 vybité baterie = zdarma Akci podpoří: město Strážnice, Lesy České republiky, s. p. LZ Strážnice, Rumpold UHB s. r. o. Uherský Brod Vedoucí akce: Marie Knitlová STRÁŽNICKÝ KORBÁČ MODELÁŘSKÁ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA Kde: v prostorách DDM Strážnice Program: v 8 hodin - přejímka modelů, v 9 hodin - zahájení výstavy Doprovodný program: během celého dne proběhnou ukázky dobového vojenského tábora, zbraní a uniforem, vojenská technika, předvádění RC modelů, prodejní stánky aj. V 16 hodin - slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Prodejci mají prodejní místa zdarma. Vstupné dobrovolné! Pitný režim pro soutěžící bude zajištěn! Bližší informace poskytnou: Jaroslav Semelka, Lukáš Lexa, ; web:http://modelari-straznice.websnadno.cz/ Vedoucí akce: Jaroslav Semelka, Roman Zemánek PRAŽEC - tvořivé víkendy pro dospělé - patchwork bezešvá technika Kurz je akreditován MŠMT! Kde: keramická dílna DDM, začátek: v 9 hodin. Cena jedné lekce činí 400 Kč. Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN SO XII. kolo Jihomoravské ligy miniházené NE Vítaní jara s táborákem SO Pražec - výroba drátěných předmětů NE Akademka Domečku LÉTO S DOMEČKEM Řecko, ostrov Evia ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi a další zájemce LT Monte Lopeník: Výtvarně-kreativní LT Littner, Bzenec - Přívoz: Záhada Tunguzského meteoritu LT Littner Bzenec Přívoz: soustředění fotbalistů a miniházené Bližší informace o kroužcích, akcích, táborech a ozdravném pobytu u moře najdete na našich webových stránkách: 4/

18 Ples Domečku Organizátoři touto cestou děkují všem, kteří se podíleli na PLESE DOMEČKU; návštěvníkům, hlavně pak sponzorům, kteří věnovali ceny do bohaté tomboly. Cmol Strážnice, město Strážnice, KD Strážničan, Petr Orel, Bukotec Strážnice, Reklamní studio D. Konečná, Elektra I. Lžičař, Pila - Tesařství V. Zubalík, Prefa Strážnice, Drogerie A. Chmelařová, Elektromontáž - Němeček a. s., Cestovní Agentura - Mgr. P. Antoš, Jízdní kola - M. Mráková, Arikos Strážnice, Klenotnictví D. Slezák, Masážní studio D. Kmínková, Textil, látky, galanterie - M. Daňková, Železářství J. Hořák, Araver CZ, s. r.o. Strážnice, Cukrárna Šebestovi, Obuv A. Šelepová, Přírodní léčiva J. Maxerová, Sítotisk Ing. P. Vávra, Alnus, spol. s r. o., Fornax, spol. s r. o., Gumex, s. r. o. Strážnice, Drogerie Teta, Bytový textil - H. Škodáková, Zahrádkářské potřeby - J. Michna, Dárkové zboží - I. Slováčková, Potřeby pro zahrádkáře - St. Kadubec, Travel 2002, spol. s r. o., Zámecké sklepy Strážnice, Pneu Plus Strážnice, Vitis Strážnice, Maso a uzeniny u Šťastných, Potraviny J. Nováková, Střední škola Strážnice, Knihkupectví J. Šebestová, Kosmetika E. Mikésková, Pizzerie na Rynku, Optika Effatha Mgr., L. Kurucová, Kvarto s.r.o. Strážnice, Tiskárna Sukupovi, Pedikúra - manikúra L. Šafaříková, Hobža Strážnice, Modrotisk F. Joch, L. Pížová - nábytek a doplňky, Sport hračky papír Ing. J. Kříž, Hotel Strážnice, Drogerie Květa Hodonín, Pavla - spodní prádlo, Šohajka J. Kuželová, Kadeřnictví Z. Jarošová, Irma - I. Rajsiglová Strážnice, Uhmanovi Strážnice, R. Provázková - Pohodlná dieta, Cukrárna Korzo Hodonín, Ryby od Blatů, P. Jagoš - Dům barev, Ochranné pracovní pomůcky - H. Brydlák, Zahradnictví Sochorová, Cukrárna u Anděla, RC dráha Mikulčice, Tunai Mai Duc Strážnice, GYTA Kyjov, Manželé Doušovi, Manželé Flašarovi, Manželé Knitlovi, Ing. Roman Zemánek, Mgr. Josef Jenka, M. Holubíková - Ornamentika, Zdravé cvičení J. Kolaja, R. Stanislav, projektoví pracovníci DDM Strážnice, přátelé Domečku. Ještě jednou všem díky a za rok zase na plese Domečku na shledanou. Vzdělávací projekt úspěšně ukončen Dům dětí a mládeže ve Strážnici koncem března ukončil realizaci grantového projektu OPVK Rozšiřování kompetencí pedagogů v rámci zvyšování kvality a efektivity vzdělávání s registračním číslem CZ.1.07/1.3.10/ Jeho cílem bylo v rámci dalšího vzdělávání zvýšit odborné kompetence pedagogických a řídících pracovníků škol a školských zařízení. Za tímto účelem bylo během jednoho kalendářního roku realizováno 12 jednodenních seminářů a 4 vícedenní kurzy, všechny s akreditací MŠMT ČR. Účastníci měli možnost prohloubit si znalosti u mnoha zajímavých témat, jako byla např. environmentální výchova, geocaching, time management, zážitková pedagogika, projektové vyučování, personalistika či stále oblíbenější deskové hry. Všechny akce proběhly ve velmi příjemné atmosféře a pokud možno zážitkovou formou s množstvím praktických příkladů a ukázek. Silný důraz byl kladen na zajištění vysoké odborné a lektorské úrovně jednotlivých školení, což se dle ohlasů absolventů podařilo splnit. Díky spolufinancování projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky mohli účastníci absolvovat veškeré vzdělávací akce zdarma, a to včetně stravování a ubytování. Celkově bylo proškoleno 313 osob. Realizační tým tímto děkuje účastníkům, lektorům a všem zainteresovaným za podporu a spolupráci. Doufáme, že nám i do budoucna zachováte přízeň při realizaci dalšího vzdělávání. Bc. Martin Zemánek, odborný pracovník, tel.: /2013

19 Sport TENISOVÝ ODDÍL TJ JISKRA STRÁŽNICE INFORMUJE V současné době trénuje v tenisovém oddílu 40 dětí a jejich počet se pomalu rozrůstá. V letní sezoně otevíráme tenisovou školičku pod vedením kvalifi kovaného trenéra I. třídy Mgr. Ludovíta Guzmického. Nábor dětí proběhl v úterý dne od do hodin. Kdo se nemohl zúčastnit a má o tenisové tréninky zájem, informujte se prosím u správce na telefonním čísle: , nebo se přijďte podívat přímo na nyní probíhající tréninky. Ve spolupráci s Českým tenisovým svazem (ČTS) uspořádáme v letní sezoně 2013 celorepublikové turnaje registrovaných hráčů tenisu, a to v kategoriích: : starší žáci : dospělí : mladší žáci : dorost : dorost. V letní sezoně 2013 uspořádáme oddílové turnaje v termínech: 4. 5.: Zahajovací turnaj letní sezony : Prázdninový turnaj : Burčákový turnaj : Ukončení letní sezony pro oddílové děti a mládež. Podrobnější informace budou zveřejněny v dostatečném předstihu před turnaji. Všichni jste srdečně zváni. Tenisový oddíl TJ Jiskra Strážnice. 4/

20 TJ JISKRA STRÁŽNICE - oddíl stolního tenisu Turnaje v naší hale Poslední měsíc bylo v naší pingpongové hale opravdu živo. Kromě turnajů, které po tři víkendové dny naplnily halu, bylo plno i v pracovní dny, když ke standardním účastníkům tréninků přibyli hráči z řad neregistrovaných, kteří se snažili na poslední chvíli před jejich turnajem zdokonalit své dovednosti. V neděli uspořádal náš oddíl dlouho očekávaný turnaj pro širokou veřejnost. Turnaje se mohli zúčastnit pouze neregistrovaní hráči a nejmladší registrovaní hráči (do 10 let). Skladba hráčů byla velmi pestrá, pinknout si přišli bývalí aktivní sportovci, kteří zavzpomínali na svá mládežnická léta. Přišli také fanoušci, kteří jsou většinou naši diváci, a protentokrát jsme si prohodili role. Přišli i nadšenci, kteří občas hrávají s kamarády někde doma v garáži nebo hospodě. Tyto skupiny doplnilo několik našich nejmladších žáčků. Celkem se turnaje zúčastnilo 40 hráčů. Nejprve se hráči utkali ve 4-5členných skupinách, z kterých se postupovalo podle umístění do pavouka hlavní soutěže nebo útěchy. Díky tomuto systému si každý z hráčů zahrál minimálně 4 utkání, ale často to byl i dvojnásobek. Pro dámy byla kromě účasti v hlavní soutěži vypsán i samostatný turnaj. Nejlepší hráči si domů odnesli hodnotné ceny. Mimo jiné tablet, hodinky, kosmetický balíček Orifl ame. Umístění - hlavní soutěž: Umístění ženy: 1. Luděk Vodica 1. Monika Bačíková 2. Jan Mikula 2. Anna Tomečková 3. Michal Jamný 3. Sára Stanislavová 4. Radim Morávek Útěcha: 1. Hlahůlek 2. Zbyněk Marek Dne 2. a 3. března k nám přijeli nejlepší hráči Jihomoravského kraje všech mládežnických kategorii (nejmladší, mladší, starší žáci a dorost). Náš potěr ve složení Honza Marek, Ráďa Morávek, Lukáš Karas, Kuba Marek, Kuba Svoboda, Ondra Pukl, Martin Bureš, Čenda Petrucha a Sára Stanislavová měl, vzhledem k svému věku, největší šanci na úspěch v nejmladší kategorii. Honza Marek a Radim Morávek nakonec v opravdu velké konkurenci vybojovali krásná třetí místa. První místo získal Radek Skála z MS Brno, aktuálně 5. hráč ČR. Lukáš Karas skončil mezi osmi nejlepšími. Naši žáci se neztratili ani ve starších kategoriích a získali řadu bodů, díky nimž jsme aktuálně na 2. místě v bodování oddílů Jihomoravského kraje v nejml. žácích a na 5. místě v součtu všech kategorií v konkurenci 33 oddílů. 20 4/2013

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Usnesení č. 1/2017 Zastupitelstvo města Nové Sedlo bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Nové Sedlo za období od 1.7. do

Usnesení č. 1/2017 Zastupitelstvo města Nové Sedlo bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Nové Sedlo za období od 1.7. do U S N E S E N Í z I. řádného zasedání zastupitelstva města Nového Sedla, konaného dne 25.1.2017 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 1/2003/RK 2. Návrh na zřízení komise Usnesení č. 2/2003/RK

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje U s n e s e n í z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009

Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009 Z á p i s č. 25 ze zasedání rady obce dne 18. 2. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Úvod, zahájení, schválení programu zasedání, kontrola plnění usnesení 2) Prominutí, snížení poplatku

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více