Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100."

Transkript

1 OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL OSOBNOST INSPIRACE A TVORBA MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ NÁJEMNÉ DOMY S MALÝMI BYTY NA RENNESKÉ TŘÍDĚ RODINNÉ DOMY V BRNĚ OBCHODNÍ A OBYTNÝ DŮM BOHUMILA PAZDERY RODINNÝ DŮM V GLOCOVĚ ULICI RODINNÝ DŮM S LÉKAŘSKOU ORDINACÍ RODINNÉ DOMY NA JIŽNÍ MORAVĚ VÝBĚR DŮM S ATELIÉREM MALÍŘE DAŇKA RODINNÝ DŮM EMILA VACHA NEMOCNIČNÍ STAVBY A JEJICH REALIZACE VYMEZENÍ POJMU ÚČELOVÉ STAVBY A JEJICH FUNKCE VÝTVARNÁ KONCEPCE NEMOCNIC ZÁKLADNÍ BODY PROVOZNÍ KONCEPCE DĚTSKÁ NEMOCNICE V BRNĚ ZÁVĚR RESUMÉ SUMMARY SOUPIS DÍLA CENY SAMOSTATNÉ VÝSTAVY ÚČAST NA VÝSTAVÁCH PUBLIKAČNÍ ČINNOST LITERATURA A POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHY 39 1

2 1. ÚVOD Tématem bakalářské práce jsou rodinné a nájemné domy prof. Ing. arch. Bedřicha Rozehnala, realizované v první polovině 20. století v Brně. První část práce je zaměřena na osobnost a životní dílo architekta, který je v kontextu české architektury zapsán jako jedna z nejvýznamnějších tvůrčích osobností 20. století, především v oblasti nemocničních a účelových staveb. Za svůj život profesor Rozehnal kromě proslulých nemocničních zařízení navrhl i řadu rodinných domů. Pouze část z nich byla skutečně realizována. Raná tvorba je spjata s Brnem a nedalekými Letovicemi, které se staly odrazovým můstkem pro profesionální kariéru, zasvěcenou Le Corbusierovu odkazu. Pro ucelení dobového obrazu je první kapitola věnována meziválečnému vývoji architektury v Československu a brněnskému funkcionalismu, který je natolik specifickým fenoménem, že jej nelze vynechat. Město tehdy nabízelo podmínky a prostor mladým architektům, kterým se podařilo vytvořit jedinečná díla rozesetá po celém městě. Meziválečné období bylo typické výstavbou luxusních vil v prestižních částech Brna, rodinných domů středních vrstev, ale i hromadným budováním kolonií se sociálními byty. Druhá část textu je zaměřena na realizace a projekty domů, na jejich funkční a estetické řešení v duchu funkcionalismu. Zabývá se otázkou současného stavu budov, popřípadě způsobem jejich ochrany v rámci památkové péče. Literatura, ze které jsem čerpala, se dá obecně rozdělit do dvou skupin: katalogy k výstavám a jednotlivé články vycházející v odborných časopisech. Hlavním pramenem pro moji práci se stal katalog k výstavě O nové Brno: Brněnská architektura , autorů Zdenka Kudělky a Jindřicha Chatrného. Publikace vydaná Muzeem města Brna se věnuje architektuře mezi lety , jednotlivým architektům, stavitelům a interiérům staveb. Dalším důležitým zdrojem mi byl katalog výstavy Bedřich Rozehnal vydaný k jeho nedožitým 90. narozeninám Obcí architektů Brno. 2

3 Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. výročí narození jejího otce. Většina článků v odborných časopisech je zaměřena pouze na architektovy zásluhy na poli zdravotnictví, což je vzhledem k jeho zaměření na nemocniční stavby logické. Cílem práce je přiblížit tvorbu Bedřicha Rozehnala v Brně a blízkém okolí, analyzovat jeho práce, které nejsou veřejnosti příliš známy, a to v kategorii rodinných domů a sociálního bydlení, a poukázat přitom na estetické a funkční vlastnosti objektů. 3

4 2. ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU Vznik samostatného Československa 28. října 1918 umožnil prudký rozvoj architektury a stavitelství. Nově vzniklý stát vnímal rozvoj výstavby jako prestižní záležitost a jako jeden z hlavních ukazatelů hospodářské prosperity. Architektura měla plnit mnoho funkcí, z nichž nejdůležitější byla reprezentativnost a schopnost vyhovovat potřebám každodenního života obyvatel Československa, ale zároveň i vyjadřovat úctu k nově vzniklému demokratickému státu. Od poslední čtvrtiny 19. století bylo pro českou architekturu příznačné to, že ji ovlivňovalo několik uměleckých slohů, počínaje novorenesancí, počátkem 20. století historicismem a secesi, které začal později konkurovat kubismus. V našem prostředí se secese rozvíjela v souvislosti s vídeňskou. Někteří představitelé vídeňské secese pocházeli z českých zemí a celá řada našich architektů studovala ve Vídni. Tímto se dá vysvětlit, proč se u nás setkávají dvě hlavní tendence, ornamentální a racionální. Jako protiklad k secesi vzniká kubismus. Praha se po Paříži od roku 1909 stala druhým centrem evropského kubistického umění. Zlatou érou kubismu se stalo krátké období mezi léty Jedním z příkladů kubistické architektury je dům U Černé Matky Boží 1, který byl v letech postaven podle projektu architekta Josefa Gočára, původně navržen jako obchodní dům pro Františka Josefa Herbsta. Pětipatrová budova s arkýřovými okny a mansardovou střechou, obchodními, provozními prostory a kavárnou v prvním patře, byla zařízena vestavěným kubistickým nábytkem. Zcela svébytnou kapitolou české architektury je v 1. polovině 20. století rondokubismus 2 nazýván také obloučkový styl. Zatímco některé práce o moderní architektuře jej staví do ideového protikladu s kubismem, jiné jej hodnotí jako jeho nový vývojový stupeň. Gočárova budova Banky československých legií v pražské ulici Na Poříčí nebo Krematorium Pavla Janáka v Pardubicích jsou nejtypičtějším projevem tohoto ryze českého slohu.postavení rondokubismu nebylo jednoduché, na jedné straně byl přijímán a oceňován, na straně druhé kritizován. Na straně kritiky byli zejména teoretikové architektury Dnes Muzeum českého kubismu Pro označení slohu se používá více pojmů jako národní styl, národní dekorativismus, české art deco, obloučkový kubismus, třetí kubistický styl, styl Legiobanky Např. Karel Teige, J.E.Koula, Oldřich Starý 4

5 Vytýkána mu byla přílišná zdobnost, vycházející z lidové architektury a s tím souvisejícím nacionalismem, ale také vazba na uměleckoprůmyslové hnutí. Karel Teige 4 ve své kritice rondokubismus nazývá: architektonická uprkovština, zkubizovaná secese, biedermeyerovština, nacionální romantismus. Reakcí na plastičnost a tvarovou plnost obloučkového slohu byl purismus, směřující k očištění architektury od samoúčelného dekoru k maximálnímu zjednodušení forem. Puristické principy byly přejaty a dotvořeny funkcionalismem. Principy funkcionalismu byly u nás poprvé formulovány v časopise Stavba roku Klub architektů svůj program zaměřil na sociální podstatu architektury, ekonomičnost a racionalitu. Funkcionalismus bojoval o přízeň s tradicionalismem a konzervatizmem, který byl prosazován u veřejných a oficiálních staveb. Kolem roku 1925 se mu podařilo prosadit a stal se v československé architektuře vůdčím směrem. Praze, která byla od konce 19. století hlavní představitelkou městské výstavby, začíná od počátku 20. století konkurovat Hradec Králové. Díky stavbám Jana Kotěry 5, absolventa vídeňského ateliéru Otty Wagnera, a jeho žáka Josefa Gočára 6 se Hradec Králové mohl zařadit mezi moderní města s vyspělou městskou architekturou a jejich autoři mezi mezinárodně uznávané architekty. Ještě významnějšími centry nově vznikající výstavby se stávají Brno a Zlín. Hospodářský základ oběma městům poskytl poválečný rozvoj strojírenského, textilního a v případě Zlína obuvnického průmyslu. Obdobně se situace vyvíjela v dalších městech Československa TEIGE, Karel. Moderní architektura v Československu. MSA 2.Praha 1930, s Např. Městské muzeum, , Okresní dům, , Hotel Grand, 1911, Státní vědecká knihovna, Např. Koželužská škola, , budova Agrobanky, , Okresní a finanční soud,

6 2.1. BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA Období první republiky mělo pro formování brněnské architektury zásadní význam, skončila dosavadní vazba na Vídeň a to jak na správní, tak i kulturní centrum. Brno se stalo druhým největším městem republiky, sídlem zemských a městských úřadů, různých institucích, několika odborných a vysokých škol, střediskem průmyslu, obchodu a v neposlední řadě kultury. Začátkem dvacátých let došlo ke změnám, které vedly k obratu na poli architektury a dosavadní městské výstavby. Rostoucí průmysl přináší architektuře nová konstrukční a technická řešení. Obrovským přínosem je Výstava soudobé kultury (1928) pro kterou vznikl areál Výstaviště. 7 Urbanistická a stavební náročnost celého areálu sklidila zasloužený úspěch v zahraničí. Brněnské výstaviště se stalo unikátním celkem s jedinečnou ukázkou moderní architektury. Současně byla uspořádána Výstava moderního bydlení Nový dům. Kolonie 16 rodinných domů postavených v jejím rámci, příznivě ovlivnila vývoj bytové architektury. Městská plocha se díky sloučení Brna s dvacetitřemi okolními obcemi v roce 1919 zvětšila sedminásobně. Území se rozšířilo o hektarů, vzniklo téměř čtvrtmilionové město, v němž se k české národnosti přihlásilo 72,4% obyvatel. Průmysl, přestože byl po první světové válce oslaben, čítal na šest tisíc výrobních závodů, ve kterých bylo zaměstnáno téměř sedmdesát tisíc brněnských obyvatel a lidí z okolních obcí. Bylo tedy zapotřebí rychle reagovat na nedostatek bytových a rodinných domů, prostorů pro státní správu a různé instituce. Město nedisponovalo dostatečnými finančními prostředky, odborníky, stavebním materiálem a vyrovnávalo se s nárůstem obyvatelstva, i tak se mu dařilo zázemí rychle budovat. Veřejné stavby vznikaly jak v centru, tak na předměstích. Průmyslovou částí i nadále zůstávalo okolí Křenové ulice s textilními továrnami a ulice Masná s tzv. Masnou burzou (1924) od Bohuslava Fuchse. Rozmach stavební činnosti bylo potřeba účinně koordinovat, proto byla vypsána soutěž na zastavovací plán Brna a okolí. Zvláštní důraz byl kladen na řešení otázky nádraží a rekonstrukce železniční sítě, přístupnost komunikací v centru města, obytných čtvrtí a průmyslových zón. Autorský kolektiv Bohuslav Fuchs, František Sklenář a Josef Peňáz se soustředili na rozšíření centra, vyjádřili myšlenku na přesunutí hlavního nádrží, které rozdělovalo město na dvě části. 7 Až do výstavby komplexu brněnského výstaviště se pořádali tehdejší Brněnské výstavní trhy na různých místech. Na výstavbě areálu se podíleli přední architekti té doby, např. Josef Kalous-vítěz soutěže, Bohuslav Fuchs, Emil Králík hlavní architekt, Jaroslav Valenta a další. 6

7 Uvolněním plochy nádraží by vzniklo místo pro stavbu dalších obchodních a úředních budov. Tyto plány však byly kvůli válce zastaveny a několik desetiletí nebyly řešeny. Problém se znovu stal aktuálním až v dnešní době. Projekt počítal i se založením nových obytných čtvrtí v Králově Poli a Žabovřeskách. Poválečnou výstavbou se zabýval Stavební úřad, oddělení Regulační a architektonické 8 které vedl hlavní architekt Jindřich Kumpošt. Reguloval nové části města, hlavně Královo Pole, okolí dnešní Kounicovy třídy a Jiráskovu čtvrť, která byla obytnou čtvrtí úřednictva. Vzhledem k tomu, že Brnu chyběl fond stavebních památek, bylo možné téměř bez omezení stavět i v samém historickém středu města, a to za podpory městské a zemské správy, která se postavila za užívání nových prvků v architektuře. Architekti ovlivnění vídeňskou školou, z nichž jmenujme například Arnošta Wiesnera, se lišila od těch studujících v Brně či Praze. Tvorba brněnských architektů se ubírala směrem k mezinárodnímu funkcionalismu, který je označován jako bílý". Patrně jednou z nejcharakterističtějších vlastností brněnské architektury první poloviny dvacátých let bylo především úsilí vymanit se z vlivů monumentální rakouské, popřípadě německé stavební kultury. 9 Svoje schopnosti a znalosti často doplňovali studijními cestami do zahraničí. Brno se stalo oblíbeným místem setkávání mezinárodních avantgardních umělců. V roce 1924 a 1925 se zde setkaly přední osobnosti architektonické tvorby. O moderní architektuře přednášeli Le Corbusier, Walter Gropius, Theo van Doesburg, Jacobus Johannes Pieter Oud a rodák Adolf Loos. V těchto letech architektonickou tvorbu ovlivňovali i časopisy, vydávané na mezinárodní úrovni. Další vliv měly i přednáškové a výstavní aktivity uměleckých spolků Klubu výtvarných umělců Aleš 10, Devětsilu, Tvrdošíjných, Klubu architektů a skupiny Osma. Umělci zaměřující svoji tvorbu na moderní, odcházejí v roce 1922 z Klubu výtvarných umělců Aleš a zakládají vlastní Skupinu výtvarných umělců (SVU). Členem této skupiny byl i Bedřich Rozehnal. Prvním předsedou se stal architekt Emil Králík Oddělení vzniklo KUDĚLKOVÁ, Lenka. Brněnská architektura in O nové Brno. Muzeum města Brna, 2000, s.18 Dříve Klub přátel umění 7

8 V roce 1919 byl na České vysoké škole technické zřízen Odbor architektury a pozemního stavitelství v čele s děkanem arch. prof. Karlem Hugem Kepkou. Škola se velmi rychle stala důležitým střediskem, přispívající k teoretické a tvůrčí výchově celých generací architektů. Na vzdělávání studentů se podílela celá řada významných pedagogů, kteří byli ve svém oboru uznávanými osobnostmi. Patřil mezi ně například Emil Králík, Jiří Kroha, Vladimír Fišer a další. Odbor architektury vyučoval teoretické předměty v hlavní budově techniky, zbývající muselo probíhat v pronajatých domech v okolí. Plánovaného samostatného pavilonu se nedočkal, v třicátých letech se odbor nastěhoval do strojnického pavilonu a v době hospodářské krize hrozilo dokonce zrušení. V prvním roce existence školy promovalo pouze pět absolventů. V pozdějších letech se počet úspěšných studentů rozšířil na jednadvacet. Se založením této školy se zrodila nová generace architektů prosazující nové trendy nejenom v oblasti architektury, ale i užitého umění. Všechny jmenované skutečnosti vedly k tomu, že se Brno pozvolna stalo architektonickým střediskem mezinárodního formátu, udržující krok s myšlenkovými vlivy Evropy. Stavby realizující se na jeho území, jasně poukazovaly jakým směrem se brněnská architektura bude vydávat. Dvacátá léta představují realizace, které byly uznávány již v době svého vzniku. Významnou stavbou funkcionalistického období v Brně se stává hotel Avion a Zemanova kavárna Bohuslava Fuchse, Moravská zemská pojišťovna na Mozartově ulici a Krematorium od Arnošta Wiesnera, ženská škola Vesna a Domov Elišky Machové z rukou Jiřího Poláška a Bohuslava Fuchse. Zvláštností v řadové zástavbě rodinných domů byl projekt Karla Kotase a Bohuslava Fuchse, inspirovaný holandskými a anglickými vzory v Maloměřicích. Monumentální a dekorativní architektura našla uplatnění především v dílech Jindřicha Kumpošta, Jaroslava Rösslera nebo Františka Roitha. Rozdílnost prvorepublikových společenských vrstev vedla logicky k rozvoji jednotlivých druhů bydlení. S rozvojem stavební činnosti vznikla celá řada stavitelských firem, navrhující a provádějící především nájemné domy pro střední třídu. Stavitel jako Leopold Jungmann vystavěl Botanickou ulici v Králově Poli, Alois Kuba a Václav Dvořák se zasloužili o stavbu domů na Kotlářské ulici. Cílem architektů, kromě domů a malobytových kolonií, kterým bude věnována samostatná kapitola, se stala stavba luxusních vil s vysokým standardem vybavení interiéru. Mezi světově obdivované patří jednoznačně vila Tugendhat Ludwiga Miese van der Rohe v Černých Polích (1930), unikátní svými novými 8

9 technickými a výtvarnými principy. V následujících třicátých letech se odráží získané poznatky uplynulého desetiletí. Rozšiřují se zásady konstruktivismu a stavebně - inženýrská praxe vede k novým funkcionalistickým principům. Přes zhoršující se politickou a hospodářskou situaci směřující ke světové válce, realizují se nové návrhy a stavby. Výstava o stavebnictví a bydlení v roce 1933 výrazně ovlivnila další vývoj brněnské architektury. Ukončen byl druhou světovou válkou a po ní slavná éra moderní československé architektury skončila definitivně. S nástupem komunistického režimu koncem 40. let se do naší architektury násilně dostal socialistický realismus. Byly zrušeny soukromé ateliéry a architekti museli vstoupit do státních projektových ústavů. Hlavní propagátor nového směru, Jiří Kroha ve svých teoretických statích ostře kritizoval závěry ze VII. kongresu CIAM v Bergamu. Funkcionalismus označil za příliš kosmopolitní a nepřátelský vůči lidu. Nastávající období socialistického realismu se naštěstí Brna příliš nedotklo. 3. BEDŘICH ROZEHNAL 3.1. OSOBNOST Architekt a uznávaný pedagog Bedřich Rozehnal, projektující řadu obytných a veřejných budov, svůj zájem soustředil zejména na návrhy nemocnic a zdravotnických zařízení. Hlavní koncepční teorií Bedřicha Rozehnala je vedle funkční a estetické stránky, psychologické působení prostředí na člověka. Měl několik samostatných výstav, zkusil i publikační činnost. Narodil se ve Střebětíně u Letovic. 11 Odmaturoval na II. České státní reálce v Brně a v letech studoval architekturu a pozemní stavitelství u profesorů Emila Králíka, Adolfa Liebschera a Jana Krohy na VUT v Brně. Patřil mezi první generaci absolventů, inspirovaných raným dílem Le Corbusiera. Silné osobnosti profesorů měly velký vliv na formování Rozehnalova přístupu k architektuře. Při studiu dva roky učil na obecných školách, pracoval jako kreslič a projektant v projekční kanceláři Masarykovy university a Zemské správy v Brně. V červenci 1927 se oženil s Ludmilou Zapletalovou, dcera Eva se narodila v březnu Dnes Třebětín u Letovic 9

10 V roce 1928 byl zaměstnán v kanceláři Ing. arch. Stanislava Kučery, pak následovala čtyřletá spolupráce s ateliérem prof. Ing. arch. Vladimíra Fischera. Spolu s ním navrhl léčebný ústav Dům útěchy na Žlutém kopci v Brně ( ). Studium architektury a pozemního stavitelství ukončil v roce 1931 státní závěrečnou zkouškou na téma kolektivní dům v ateliéru prof. Jiřího Krohy. Další profesní růst se rozhodl podpořit několika studijními cestami do Anglie, Belgie, Rakouska a Švýcarska.Ve Francii se setkal s Marií Curie Sklodowskou, profesorem onkologie Roussym, a navštívil ateliér Le Corbusiera. Vlastní projekční kancelář si otevřel roku 1938 v Brně. O šest let později absolvoval autorizační zkoušku z civilního inženýrství pro architekturu a pozemní stavby. V roce 1945 byl na VUT v Brně jmenován řádným profesorem. Hodnost doktora technických věd získal tamtéž v roce Kromě architektury mu byla blízká i vážná hudba, ve svém bytě v ulici Úvoz 52 pořádal soukromé koncerty. Mezi jeho přátele patřili Rafael Kubelík, Bohumír Liška, pianista Josef Páleníček, houslista Alexandr Plocek a další. Obdobným koníčkem mu byla komorní grafika: díla z jeho sbírky jsou uložena v Moravském zemském muzeu v Brně. Nejčastěji užíval techniku suché jehly, litografie, kresby tužkou a nebál se použít dřevoryt. Obrazy byly většinou bez názvu a data. Pro inscenaci Kouzelné flétny v brněnském Národním divadle vytvořil scénografický návrh. Během války se v řadě moravských měst věnoval studiu typizace nemocničních zařízení, které po válce realizoval. Po roce 1948 se po řadě úspěchů a zdařilých realizací z předešlých let začaly objevovat první známky nepohodlnosti ze strany nového režimu. V době, kdy dokončoval první etapu Dětské nemocnice v Brně a nemocnice v Hodoníně, se najednou jeho architektura jevila jako příliš kosmopolitní, což nezapadalo do právě importovaného slohu z východu socialistického realismu. I když se změnil názor na oficiální architekturu, Rozehnal zůstal věrný svým tvůrčím zásadám. Kritizován byl za návrh Československého pavilonu v Moskvě i polikliniky Drutěva v Brně. Sílu do práce mu dodávali studenti, ve kterých měl velkou oporu. V jejich očích byl jedním z posledních profesorů uskutečňujících Le Corbusierovy ideály. V roce 1960 byl na základě vykonstruovaného procesu vězněn pro údajné finanční nesrovnalosti v projekční činnosti. Tak jako celá řada procesů vedených komunistickým režimem, byl i tento s Bedřichem Rozehnalem odstartován na základě křivého obvinění. 10

11 Údajné finanční přecenění projektové dokumentace se dostalo před soud v roce Ke zrušení obvinění by postačilo vyjádření dvou svědků, potvrzující umělecké kvality práce. Svědkové byli prof. Alexa z vyškovské nemocnice a architekt Evžen Škarda. Oba velice dobře znali kvalitu projektů a profesionalitu Rozehnala, navzdory tomu soudu potvrdili opak. Den před soudním procesem se ztratily všechny originální dokumenty, hovořící v prospěch obžalovaného. Byl odsouzen na 4 roky vězení. Ale i tam, v tzv. Basaprojektu, navrhl několik mimořádně zajímavých staveb jako drůbežárnu v Xaverově, restauraci v Hloubětíně a výzkumný ústav v Běchovicích, které se podle projektu tohoto vězně režimu postavily. Paradoxem je, že ve vězení pracoval i na projektu vládního hotelu pro přehradu Orlík." 12 Po přímluvách přátel z hudebních kruhů byl prezidentem po dvou letech omilostněn a v roce 1968 rehabilitován. Během procesu vyšla kniha A. Dorgela Modern European Architecture, uvádějící stavbu Rozehnalovy Dětské nemocnice jako jediný příklad moderní architektury v celé ČSR. Stejné pocty se mu dostalo i v celosvětové knize The new Architecture of Europe, Kiddera Smitha. 13. Poté pracoval jako vědecký pracovník na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Vedl Kabinet tvorby životního prostředí a roku 1968 se vrátil jako profesor architektury na stavební fakultu VUT v Brně. V roce 1965 opět podnikl několik cest do Německa a Velké Británie, kde se setkal s Arnoštem Wiesnerem, významným brněnským architektem. Začátek 70. let se pro něj nesl v duchu ředitelování na Ústavu životního prostředí, a to až do jeho zrušení v roce Od téhož roku pracoval 11 let v projektové kanceláři Krajského ústavu národního zdraví v Brně a zároveň vedl mistrovský ateliér architektonické tvorby na FA VUT v Brně. Byl členem SVU Aleš v Brně, Svazu architektů ČSR, CIAM 14 a Československé komise pro spolupráci s UNESCO. Zúčastnil se Výstavy stavebnictví a bydlení v Brně a mezinárodní výstavy v Bruselu S Bohuslavem Fuchsem, Ivanem Rullerem a dalšími byli v nezávislém Sdružení Q, které bylo na počátku 70. let režimem zakázáno. Po revoluci v roce 1989 se společenství umělců ze všech oborů opět obnovilo. Získal cenu Antonína Procházky (1955), vyznamenání Za zásluhu o výstavbu (1956). K 65. narozeninám byla v Brně uspořádána výstava životního díla (1967), ta putovala dále do Liverpoolu (1968) a Prahy (1969). Poslední souborná výstava k nedožitým devadesátinám se uskutečnila v roce 1992 v Brně. Jako výstavní katalog byla vydána publikace o jeho životě a díle ŠLAPETA,Vladimír. Prof. Bedřich Rozehnal osobnost české architektury. Žurnál UP č.17, ročník 10, 2001, s.6 SMITH, G.E. Kidder. The new Architecture of Europe, World publishing, Cleveland, OH Mezinárodní kongres moderní architektury 11

12 Rozehnalovo dílo čítá přibližně 260 projektů. Zrealizováno jich bylo pouze 81. Poslední prací, která zůstala rozpracovaná, byl rodinný dům pro rodinu s tělesně postiženým členem. Prof. ing. arch. Bedřich Rozehnal, DrSc. zemřel v Brně. Akademický sochař Ladislav Martínek v roce 1972 zhotovil architektovu bystu. V roce 2000 mu byla jako prvnímu architektovi udělena cena Pocta ČKA za celoživotní dílo. 15 Na památku tohoto uznávaného architekta a pedagoga, se každoročně na VUT v Brně uděluje Cena Bedřicha Rozehnala 16 za nejkvalitnější bakalářský projekt INSPIRACE A TVORBA V počátcích našel Rozehnal vzor ve svých univerzitních profesorech. Ovlivněn byl Emilem Králíkem a jeho klasickými architektonickými koncepcemi i Jiřím Krohou, který ho vybavil znalostmi vědeckých metod. Nejsilněji na něj zapůsobil Le Corbusier se svými novými body v architektuře. Jeho vliv se odráží v celém Rozehnalově životním díle. Typickými Rozehnalovými prvky jsou dlouhé horizontální útvary, plasticky zdůrazněné vstupy, terasy, skleněné stěny a pásová okna. První výraznější realizace obytných domů, mající již charakteristické rysy Rozehnalovy tvorby, vznikly koncem 20. let 20. století. Startovacím místem se staly Letovice. Mladý architekt pro stavebníky navrhl několik domů s provozovnami. V roce 1926 tedy ještě za studií architektury, vznikl návrh na prodejnu firmy Baťa. O rok později projektoval hospodářské družstvo ve Vyškově, zůstalo však jen u návrhu. Z letovických zakázek byl postaven dům malíře Jana Daňka s ateliérem, rodinný dům manželů Vaněčkových a dům s autodílnou Huga Novotného. V třicátých letech se tvorba přenáší do Brna. Během několika málo let se mu podařilo vytvořit desítky soutěžních návrhů na domy, školy, úřední budovy a nemocnice. Zajímavostí je, že všechny domy pro Brno z toho období, měly stát či byly postaveny v městské části Tuřany. Nerealizovaný byl návrh 15 Česká komora architektů uděluje každoročně cenu žijícím osobnostem moderní české architektury, teoretikům a pedagogům. Pocta může být také udělena in memoriam. 16 Cenu za rok 2008 získaly projekty tří studentů: Šárky Vomelové, Petra Eliáše a Zdeňka Dvořáčka 12

13 na dům s provozovnou G. Krkošky z roku 1930 a dům manželů Medkových. Ze získané dokumentace můžeme vyčíst, že se jednalo o dvoupatrový dům se sedlovou střechou a sklepem. Přední průčelí bylo opatřeno výlohou a vstupem v přízemí, patro vyplňovalo pásové okno. Zadní fasáda domu byla pouze obměněna v počtu oken. Přízemí obsahovalo místnosti pro pánské a dámské oddělení, zřejmě tedy dům měl sloužit k prodejním účelům. Z jiné oblasti typologie staveb pocházel soutěžní návrh na ozdravovnu Morava, která měla stát na Slovensku v Tatranské Lomnici, což dokazuje úspěch začínajícího architekta i za hranicemi Moravy. Nejvýznamnějším realizovaným projektem tohoto období se stala stavba domu s provozovnou Bohumila Pazdery a Domu útěchy na Žlutém kopci. Mezi ojedinělé, patří Záložna lékařů na Kolišti, která dostala jednu z prvních radikálních funkcionalistických nástaveb. U těchto objektů můžeme nejlépe sledovat vzory a směry, kterými se Rozehnal inspiroval. Kromě všeobecného mezinárodního trendu to byl hlavně vliv Le Corbusierova díla. Díky němu pochopil nutnost harmonizovat stavbu s okolím a nabídnout člověku jako uživateli dokonalé splynutí s životním prostředím. Nejzřetelněji to lze pozorovat u základního prostorového a hmotového rozvržení, ale i u plošně komponovaných průčelí. Stavby spojuje zájem o hmotu, psychologický účinek staveb a další principy, které dál rozvíjel na základě funkcionalistické a konstruktivistické architektury. V projektování nemocniční architektury patřil mezi tehdejší československou, ale i světovou špičku. V době, kdy nastupoval na svoji dráhu působily v Brně silné osobnosti jako Fuchs, Wiesner nebo Kumpošt. Zatím neobjevené zůstávalo pole zdravotnictví, kterého se ujal Rozehnal. Půdorysnými koncepcemi se mu podařilo dohnat vývojové zpoždění našich nemocnic. Díky píli a možnosti čerpat poznatky a inspiraci ze zahraničních realizací, mohly vzniknout architektonicky a technicky vyspělé komplexy, které nezapomínaly ani na příjemné prostředí pro pacienty, což bylo jedno z hlavních Rozehnalových kritérií. Vybudoval si proto systém prostředků kladně působící na psychiku nemocného - zredukování počtu podlaží, odstranění monumentality ústředních budov a vstupů, začlenění zeleně do prostoru, to vše mělo pacientům pomoci zbavit se tísně. Spolupráce s prof. Vladimírem Fischerem na brněnské léčebně Domu útěchy se stala impulsem pro vznik dalších návrhů se stále náročnějšími technickými a terapeutickými požadavky. Po tomto prvním počinu na poli zdravotnictví, následoval úkol navrhnout adaptaci místností pro rentgenovou stanici městské nemocnice v Ostravě a Okresní 13

14 nemocnici v Hodoníně. S jejím projektováním začal už v roce 1936, ale základní kámen byl položen o deset let později, tzn. v roce Projekt bylo nutné několikrát odložit z důvodů jak finančních, tak administrativních. Předpokládané zprovoznění se plánovalo za další čtyři roky, technické a materiální potíže pramenící z poválečné doby zapříčinily otevření až v roce Přes veškeré komplikace neztratil chuť a vrhl se do další práce. Novou zkušeností se stalo vypracování návrhu na administrativní budovu firmy Alpa v Brně na Palackého třídě. Soutěž vyhrál Bohuslav Fuchs. V Rozehnalově pojetí šlo o třípatrovou hlavní budovu spojenou s vedlejší pomocí propojovací chodby. Ve stejném roce vyhrál soutěž na stavbu malobytových nájemných domů v Brně. Ve spolupráci s Josefem Poláškem vznikl soutěžní návrh na Národní divadlo v Brně, které mělo stát na Veveří ulici. Vítězem soutěže byl Jan Víšek, počátek druhé světové války stavbu znemožnil. Následovala několik dalších soutěží a návrhů na nemocniční areály v Lipníku nad Bečvou, Olomouci, Třebíči, Kyjově a v Dačicích. Posledně jmenovaná, má téměř totožný vzhled nemocničního vjezdu jako Dětská nemocnice v Brně. Mezi nekonečnou prací nad nemocničními projekty, se zrodilo opět pár civilních domů. Byl to rodinný dům s ordinací v Brně Líšni, dům v Novém Městě na Moravě a nerealizovaná stavba domu malíře Eduarda Miléna ve Frýdštejně. Český malíř a grafik Eduard Milén, autor mnoha kreseb a grafických listů s náměty z Brna a okolí, se znal s Rozehnalem ze spolku Aleš. V nákresu stavby se střídá valbová a pultová střecha, kterou můžeme najít i v dalších projektech. Například u školy Bambino ve Sloupu nebo v návrhu domu se zahradnictvím Vlk v Brně. Po úspěšné výstavbě domů na Renneské ulici v Brně se pustil do dalšího plánování nájemných domů, tentokrát v Praze, projekt nebyl přijat. Období následující po jeho propuštění z vazby se neslo v duchu urbanistických řešení a návrhů budov a přilehlých fakult UJEP v Brně Bohunicích, Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě, archeologický a botanický ústav ČSAV v Brně a na zahradnickou fakultu VŠZ v Lednici na Moravě. Mezi nejhodnotnější patří plán brněnské a bratislavské univerzity. Zde se rozhodl použít znovu blokový systém v kombinaci s jedno etážovou halou, kde byly umístěny posluchárny a vědecké pracovny. Kolem tohoto fixního jádra vybudoval soustavu menších provozních celků. Posledními přírůstky z kategorie bydlení byl dvojdům pro MUDr. Vladimíra Zapletala v Brně Pisárkách a nedokončený návrh domu pro tělesně postiženého člověka z roku Počet navržených, realizovaných a přestavěných objektů je ve tvorbě Bedřicha 14

15 Rozehnala samozřejmě mnohem více, ale nejsou hlavním předmětem této práce. 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ Nejvíce preferovanými stavbami se staly malé byty. V bytových zákonech 20. let se pojmem malý byt, státně subvencovaný, rozumí byt až do 80m². Přednost se dávala novým architektonickým trendům. Postupně však klesla státem subvencovaná výměra bytů pouze na 40m² obytné plochy. Později výměra klesla na neuvěřitelných 24m². Takový byt se skládal z větší hlavní obytné místnosti, ke které náležela malá kuchyně a kout na psaní. Podobně na tom byly byty pro chudé, které byly uzákoněny 17 na 34m². Podmínkou bylo oddělené spaní rodičů a dětí. Počátkem 30. let došlo k ovlivnění brněnské architektury levicovými spolky. Pozornost architektů se soustředila na sovětskou architektonickou avantgardu a Bauhaus pod vedením Hannese Meyera. Karel Teige, externí docent Bauhausu, přednášel na téma Nejmenší byt 18. V Brně projekt výstavby pro chudé řídil Jiří Kroha, který vytvořil poněkud úsměvnou metodu dimenzování bytů podle počtu dětí. Jeho teoretická práce Sociologický fragment bydlení, se zabývala srovnáváním bytových podmínek různých vrstev obyvatelstva. Práce uvedená na výstavě stavebnictví a bydlení v roce 1933 obsahovala 80 informačních panelů, podávající grafickou formou analýzu bytové otázky různých bytových forem v souvislosti s třídně diferencovanou společenskou strukturou a kulturním standardem. Kromě sociologického fragmentu se zabýval i částí ekonomickou, zahrnující hledisko jak ekonomické, biologické a psychologické, tak i technologii organizace bydlení. Na podkladě jednotlivých částí analýz pak vypracoval projekt sociálních rodinných domů a bytů. Navrženo bylo několik stovek kreseb s variantami řešení bytů. Závěry vědecké práce se staly hlavním kritériem pro soutěž vypsanou brněnskou městskou správou, po vydání nového zákona o stavebnictví z již zmiňovaného roku Výběr několika desítek návrhů, jež hodnotila porota, měl být podkladem pro zástavbu parcel s domy pro chudé. Takových domů mělo být realizováno tisíc. Do roku 1939 se podařilo postavit celkem 800 bytů. Největší obytný celek vyrostl v prostoru ulic Renneská a Dvorského s celkovým počtem 252 bytů. Za menší jmenujme nedaleko stojící Zákon č. 65 z roku 1936 TEIGE, Karel. Nejmenší byt, nakladatelství Václav Petr,

16 tři sdružené schodišťové domy Josefa Poláška na ulici Náplavka, rohový dům Floriána Kuby na Ypsilantiho nebo nájemný dům dvojice Františka Václavka, Eduarda Göttlichera na Havlenové ulici. Nájemné domy s malými byty vyrůstaly i v dalších městských částech například v Husovicích na Svitavském nábřeží, Černovicích na Zvěřinově a na ulici Krokově v Zábrdovicích. Architekti Jindřich Kumpošt a Josef Polášek vytvořili zdařilé malé sídliště a bloky domů s malými byty. Z realizací Jindřicha Kumpošta je to například soubor nájemných domů v ulici Tábor v Brně Žabovřeskách a nájemní domy v ulici Zahradníkova. Královo Pole s ulicemi Purkyňova, Skácelova a Vodova je spjato s projekty Josefa Poláška. Brno s projektem 1000 bytů pro chudé" nebylo jediné, které řešilo palčivou otázku s nárůstem obyvatelstva a potřebou levného bydlení. Praha problém ošetřila dvojnásobnou výstavbou komplexů ve Vršovicích a Břevnově. Lepší situace byla s byty většími, které byly financovány bytovými družstvy a soukromníky. Větší přísun peněz znamenal větší komfort a vybavenost nájemných domů. Na výstavbě se podíleli stavební firmy bratří Eislerů, Kubů, Václava Dvořáka, Františka Hrdiny a dalších. K největším celkům v oblasti nájemných domů patřila výstavba domů na Hoppově ulici. Stavbu vedl Václav Dvořák. Dvanáct domovních bloků s nerovnoměrně rozmístěnými arkýři se zimní zahradou a zdůrazněnou střední částí fasády vytvořilo základ pro vznik nové ulice parkového typu. Sociální bytová problematika 30. let 20. století prokázala po architektonické stránce vzestupný vývoj. Vzhledem k nárůstu obyvatelstva, zaujímala logicky nejvýznamnější místo. Obrovský stavební boom, nastartovaný koncem 20. let, kdy se postavilo několik tisíc bytů, byl překonán. Činžovní a rodinné domy se staly specifickým projevem brněnské architektury. U soukromých investorů se stavební činnost rozvíjela ve výstavbách komfortních vil, budovaných především v městské části Pisárky a Jiráskova čtvrť. Zvláštním typem byly malé nájemné domy, slučující pohodlné bydlení ve vlastním domě s možností využívat společnou zahradu. Příkladem jsou domy na ulici Helfertova a Krondlova od architekta Emmericha Spitzera, spadající do doznívajícího funkcionalismu. V samotném centru Brna byly realizovány také polyfunkční domy. Takovým je Administrativní a nájemní dům První 16

17 moravské spořitelny 19 z roku na Jánské ulici od architektů J. Poláška, H. Bluma a O. Oplatka NÁJEMNÉ DOMY S MALÝMI BYTY NA RENNESKÉ TŘÍDĚ V rámci již zmiňované státní bytové politiky, kterou jsme se zabývali v předchozí kapitole, začal vznikat v městské části Brno-Štýřice komplex bytových domů, převážně s malými byty, které byly určeny pro sociálně slabší občany. Největší brněnská malobytová kolonie byla realizována na základě stavební soutěže vypsané v roce 1936 Stavebním úřadem města Brna. Pro původně čtyři lokality nájemných domů, o rok později snížených na tři, vzniklo 38 náčrtkových projektů spolu se zakreslením základního nábytku a 99 alternativních řešení. Pro výstavbu v okolí Renneské třídy porota vybrala dva vítězné projekty. Z urbanistického hlediska jde o soubor domů uspořádaný do dvou plánů, tak aby splňovaly funkcionalistické řádkové schéma. Do prvního plánu spadají domy podél dnešní Renneské ulice realizované Bedřichem Rozehnalem, do druhého domy pavlačového typu na ulici Dvorského 4-12, pražských architektů Václava Hilského, Rudolfa Jasenského, Františka Jecha a Karla Koželky, které jsou situovány podélně a odděleny parkovými pásy zeleně. Realizace obou plánů probíhala v rozmezí let Rozehnalovy domy s popisnými čísly 1-13 jsou navrženy jako sedm samostatně stojících bloků, totožného vzhledu a krychlového tvaru se zvýšeným podlažím a třemi patry, přičemž každé patro je tvořeno čtveřicí bytů, jejichž půdorysy jsou k sobě zrcadlově otočeny. K projektu vznikly alternativní návrhy-varianta I. typ A, B a varianta II. typ A, B. Návrhy se lišily hlavně v rozmístění interiéru, délkou a umístěním balkonů. Jedna z variant počítala i s podkrovím. Prostornému schodišti s nízkými stupni dominuje velké trojkřídlé okno v každém patře, dodávající chodbě dostatek světla. Interiér domovní chodby je jednoduchý pouze s nutnými bezpečnostními prvky: kovové zábradlí s dřevěnými madly. Každá jednotka byla vybavena vstupní chodbou, obytným pokojem s kuchyňským koutem odděleným zděnou příčkou, poskytující prostor pouze pro základní kuchyňské vybavení, kabinetem a koupelnou. V suterénu domu bylo vyhrazené místo pro odpad, prádelnu a sušárnu. 19 Dnes Česká spořitelna 17

18 Půdorysně jsou byty rozděleny na typ A o výměře 54m² s dvoukřídlým oknem a balkonem směřujícím do ulice Renneská a typ B s výměrou 56m² mající balkon na východní stranu k ulici Dvorského. Hlavnímu obytnému pokoji dodávají výraz pásová okna plnící jednoznačně svůj úkol v duchu funkcionalismu - prosvětlují interiér. Každá jednotka disponovala vlastním vytápěním pomocí topných kamen. Koupelna byla řešena jako nevyvýšený sprchový kout s odtokovým kanálkem, toaletou a umyvadlem. Větrání a denní světlo zabezpečovalo okno umístěné ve výklenku nad toaletou, otvírající se pomocí pákového systému. Suterén domu počítal s dřevěnou kójí ke každému bytu, prádelnou, sušárnou a boxem pro komunální odpad. Čelní stranu domu tvoří tři velká schodišťová okna umístěná v centrální části nad vchodovými dveřmi a šest pravoúhlých balkonů v patrech. Přízemí zůstává bez balkonů. Protilehlá strana domu se liší pouze absencí schodišťových oken, v přízemí naopak přibývají balkony. Severní a jižní fasádu lemují malá pásová okna vždy v počtu trojokno, dvojokno a okno jednoduché v každém patře. Kontrastující bílá fasáda s červenou barvou oken je dalším typickým prvkem směru, který zde Rozehnal v plném směru uplatnil. V rámci Stavebního podniku města Brna 20 a investora PBH ONV I.21 byly v roce 1976 provedeny nové přípojky vody, kanalizace a plynu. Současně s tímto byly provedeny úpravy v koupelnách. Sprchový kout byl nahrazen vanou s otočným umyvadlem, stěny obloženy novými obklady v typických barvách sedmdesátých let, modré a žluté. Podíváme-li se na domy dnes, zjistíme, že prošly proměnou ztrácející původní funkcionalistické prvky. Pomineme-li opravy technického charakteru v druhé polovině 70. let, které se nedotýkaly exteriéru, neproběhly na domech žádné větší rekonstrukční zásahy, které by pomohly obnovit a zvýraznit jednoduchou krásu domů. Po roce 1989 se jednotlivé byty patřící městu Brnu začaly odprodávat do soukromého vlastnictví. Po letech chátrání, projevující se hlavně na fasádách domů a oknech, se započalo s postupnými opravami z fondu oprav majitelů a vzniklého SVJ. 22 U všech domů byla vyměněna původní kastlová okna, mající bílou interiérovou a červenou exteriérovou barvu, za okna bílá dřevěná v horším případě za plastová. Nejvýraznější optickou a technickou změnou prošly fasády. Prakticky všechny bloky, kromě popisného Středisko 01 Projekce Brno, vedoucí střediska Ing. arch. Neuwirth Podnik bytového hospodářství Okresního národního výboru Sdružení vlastníků jednotek 18

19 čísla 9, který má stále původní charakter omítky, byly zatepleny, což změnilo hloubku osazení okna i stávajícího soklu. Barvy omítek přešly z bílé na různé odstíny žluté a okrové, čímž se narušila pohledová jednota vzhledu a částečně i architektonická hodnota bytových domů. Domy spadají pod Odbor památkové péče Magistrátu města Brna jako kulturní památka evidovaná ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.23 Pavlačové domy postavené v druhém plánu na ulici Dvorského, zmiňované výše, jsou půdorysně orientovány podélně za sebou, příčně k ulici Renneské. Jedná se celkem o pět domů, rovněž o čtyřech podlažích, v každém z nich se sedmi jednopokojovými byty, přístupnými z pavlačí ze severní strany. Průčelí domu na rozdíl od fasády Rozehnalovy tvoří pouze schodišťová okna, chodba je stísněnější a tmavší. Jižní strana domu vypadá monotónně, hladká fasáda je bez členění s použitím stejného typu oken. Nenajdeme zde takové množství architektonických prvků jako v případě bloků na Renneské. Srovnají-li se tyto dvě realizace, vycházející ze stejného soutěžního zadání, je viditelné, jak důležitá je autorova schopnost skloubit estetiku a funkčnost objektu s ekonomickými požadavky. Oba typy domů by měly tvořit vizuální celek zapadající do okolní zástavby. Zatímco Rozehnalovy domy působí harmonicky a vzdušně i při řádkovém schématu, domy pavlačového typu jsou těžkopádné, uniformní. Byty mají oproti jiným pavlačovým domům tu výhodu, že mají vlastní sociální zařízené umístěné vlevo při vstupu do jednotky, nikoli společné na chodbě. Strohost alespoň částečně vyvažují poměrně velké zelené plochy obepínající domy. Jednoznačně jde vidět, že úlohu sociálních bytů zastávají dodnes. Oprýskané omítky, nevyhovující klempířské prvky a vůbec celkový stav budov je žalostný. Ve stejných letech a katastru byly na ulici Havlenova postaveny další nájemné domy s malými byty Františka Václavka a Eduarda Göttlichera. Průčelí čtyřpodlažního bloku s valbovou střechou a typizovanými okny je v levé části odlehčeno průjezdem do dvora. Dva nosné pilíře s třemi balkony v ose jsou jediným oživením fasády. Další výstavba domů s malými byty se dále týkala ulice Gallašovy, Havlenovy a Celní. Zástavba pavlačových domů na Gallašově ulici je na rozdíl od jmenovaných a uváděných staveb o několik let starší, mezi lety ji navrhl tehdy začínající Mojmír Kyselka. Zřejmě první stavbou minimálních bytů v této lokalitě byl městský obytný dům od Jindřicha Kumpošta na Celní ulici, realizovaný v roce , který se od později postavených 23 Objekt Renneská třída 1-13, k.ú. Štýřice je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř.č a nachází se na území ochranného pásma městské památkové rezervace Brno. 19

20 odlišuje svojí výraznou cihlovou fasádou. Shrneme-li výčet staveb ve štýřické městské části s ohledem na danou kategorii domů s malými byty a časovým vymezením poloviny 30. let 20. století, můžeme říct, že sedmero domů architekta Bedřicha Rozehnala nejlépe splňuje estetické a funkční požadavky nejenom v době svého vzniku, ale v i současné době, kdy je bytová sociální politika opět aktuální. 5. RODINNÉ DOMY V BRNĚ 5.1. OBCHODNÍ A OBYTNÝ DŮM BOHUMILA PAZDERY Obchodní a obytný dům obchodníka Bohumila Pazdery, se stal vůbec prvním autorovým realizovaným dílem, kterým se uvedl do brněnského světa architektury. A uvedl se výborně. Časopis Index, brněnský levicově orientovaný list, uveřejnil zprávu o jeho jedinečnosti. Rohový dům, zasahující obchodní částí do ulice Špirkova č.1 a obytnou na ulici Podlipnou č.13, stojí v městské části Tuřany. Stavba byla zahájena v roce 1930 a dokončena o rok později. Tuřany se v době výstavby domu staly průmyslovým předměstím Brna a to vedlo ke zvýšené poptávce po nových domech. Rozehnal v této městské části navrhl dva domy: Pazderův obchodní dům a rodinný dům v ulici Glocova. Další dva projekty zůstaly pouze na papíře. Jednalo se o návrh rodinného domu s provozovnou G. Krkošky a manželů Medkových. Stavitel pan Bohumil Pazdera, majitel firmy Bora, zabývající se výrobou oděvů, předseda Obchodní a živnostenské komory, se ukázal nejen jako zdatný podnikatel. Po ukončení druhé světové války přijela do Brna charitativní pomoc americké organizace UNRA. Ta spočívala ve velkém množství oděvů, které bylo potřeba vyčistit, vyžehlit a zabalit, aby mohli být předány potřebným. Provozovna byla na takovou práci vhodná, poskytovala dostatek místa a potřebného vybavením proto se úkolu pan Pazdera se svými zaměstnanci ujal. Dům se ukazuje v Rozehnalově osobitém stylu, jasně ovlivněným Le Corbusierem, využívající průčelí s výrazně horizontálními pásovými okny, která doplnil partiemi s obytnými terasami. Uvědomoval si, že v praxi není možné aplikovat všechny zásady funkcionalismu a do projektu je potřeba vnést individualismu. Rozehnal totiž 20

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI Mateřská škola na Drobného ulici č. 26 (č.p. 299) v Brně K PRVNÍ VILOVÉ KOLONII V BRNĚ Stavebněhistorická dokumentace Zpracovatel: Autoři fotografií: PhDr. Dagmar Černoušková

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

Kreativní centrum Brno

Kreativní centrum Brno Expertní analýza na téma: Kreativní centrum Brno Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Kreativní centrum Brno Zpracovatelé expertní analýzy: Bc. Eva Doleželová

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Třebíčský. zpravodaj. Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země 3/2011

Třebíčský. zpravodaj. Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země 3/2011 Třebíčský zpravodaj 3/2011 Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země Slovo na úvod Vážení čtenáři, milí Třebíčáci, na této straně

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Tereza Peichlová Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga 9/2011 Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga MĚSTO TŘEBÍČ ZVE OBČANY NA SETKÁNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DESATERO PROBLÉMŮúterý

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOPADŮ SUBURBANIZACE V PROSTORU LIBERECKE AGLOMERACE

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOPADŮ SUBURBANIZACE V PROSTORU LIBERECKE AGLOMERACE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: geografie Studijní program: N7503 Učitelství pro základní školy Studijní obor: geografie + historie HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

Jižní centrum geografická analýza rozvojové zóny Brna. Diplomová práce. Filip Veselý

Jižní centrum geografická analýza rozvojové zóny Brna. Diplomová práce. Filip Veselý Jižní centrum geografická analýza rozvojové zóny Brna Diplomová práce Filip Veselý Vedoucí práce: Mgr. Ivan Andráško, PhD. BRNO 2015 Bibliografický záznam Autor: Název práce: Studijní program: Studijní

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více