Czech Property Investments, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Property Investments, a.s."

Transkript

1 Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ DODATEK PROSPEKTU Tento dokument (dále 1. Dodatek Prospektu ) aktualizuje a doplňuje prospekt Dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise Euro (patnáct milionů euro) splatné v roce 2015 (dále jen Dluhopis nebo Emise ) jejichž emitentem je společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1115 (dále jen Emitent ), jsou vydávány podle českého práva v zaknihované podobě ve formě na doručitele. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále též BCPP ) a jsou kótovaným cenným papírem a cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 500 Euro (pět set euro). Jmenovitá hodnota Dluhopisů a úrokové výnosy z nich budou splatné výlučně v českých korunách nebo jiné zákonné měně České republiky. Datum emise bylo 23. března Prospekt a emisní podmínky Dluhopisů byly schváleny rozhodnutím České národní banky č. j. 2012/2446/570 ze dne 16. března 2012, které nabylo právní moci dne 19. března ISIN Dluhopisů je CZ Tento Dodatek Prospektu byl vyhotoven ke dni 2. října Dodatek Prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j 2012/9717/570 ke sp. zn. Sp/2012/145/572 ze dne 11. října 2012, které nabylo právní moci dne 11. října Tímto Dodatkem Prospektu jsou doplněny a aktualizovány části 2. Shrnutí, 4. Informace zahrnuté odkazem, 6. Emisní podmínky, 9. Informace o emitentovi. Prospekt, všechny výroční a mezitimní zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta konkrétně na adrese a dále také v sídle Emitenta na adrese Praha 1, 1 / 27

2 Václavské náměstí 1601/47, PSČ , v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin (více viz kapitolu DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ). 2 / 27

3 2. SHRNUTÍ 2.2 SHRNUTÍ POPISU EMITENTA Historické finanční a provozní údaje: Následující tabulky uvádí přehled vybraných historických finančních údajů Emitenta za období roku 2008, 2009, a (vždy k 31. prosinci uvedeného roku) a dále mezitímní finanční údaje k 30. červnu, 30. červnu a 30. červnu 2012 (respektive za období prvních šesti měsíců daného roku). Údaje za roky 2008, 2009, a vycházejí z auditované konsolidované účetní závěrky Emitenta vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Mezitímní finanční údaje ke dni 30. června a 30. června (respektive za období prvních šesti měsíců daného roku) nebyly ověřeny auditorem. Mezitímní finanční údaje ke dni 30. června 2012 (respektive za období prvních šesti měsíců daného roku) byly prověřeny auditorem. FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉ ROZVAHY () AKTIVA CELKEM Dlouhodobá aktiva Investice do nemovitostí a nedokončené investice do nemovitostí Krátkodobá aktiva Zásoby Peníze a peněžní ekvivalenty Krátkodobé pohledávky Aktiva určená k prodeji PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Závazky Dlouhodobé závazky Úvěry a půjčky a emitované dluhopisy Krátkodobé závazky / 27

4 Tržby z titulu pronájmu a služeb * FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉHO VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY () Osobní náklady Provozní hospodářský výsledek Finanční výsledek hospodaření VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST * Údaje do obsahují tržby definované dle staré struktury finančních výkazů. Od Společnost používá novou strukturu finančních výkazů. Čisté peněžní toky z provozní činnosti Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté peněžní toky z investiční činnosti Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci roku FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉHO VÝKAZU PENĚŽNÍCH TOKŮ () Ověření historických finančních údajů: Historické finanční údaje Emitenta k 31. prosinci 2008, 31. prosinci 2009, 31. prosinci a k 31. prosinci uváděné v tomto dokumentu vycházejí z účetních závěrek a jsou ověřeny auditorem. Finanční údaje k 30. červnu a k 30. červnu nebyly ověřeny auditorem. Finanční údaje k 30. červnu 2012 byly prověřeny auditorem. Podstatné změny finanční situace (pozice): Od data vyhotovení poslední auditované účetní závěrky za finanční období končící k 31. prosinci došlo k níže uvedeným změnám ve finanční situaci Emitenta, které by se daly hodnotit jako významné: a) pořízení nových majetkových účastí Emitentem a rozšíření konsolidačního celku: - akvizice zbývajících 50 % akcií společnosti VT Holding, a.s., která vlastní např. supermarkety Billa, Penny Market, hypermarket Interspar i samostatné prodejny obuvi či elektra v Třebíči, Teplicích, Praze, ve Zlíně a dalších městech 4 / 27

5 (duben 2012, hodnota transakce 564 mil. Kč), - akvizice společnosti BAYTON Beta, a.s., která vlastní a pronajímá bytové domy a byty v Praze Vysočanech, Řepích a Libni (červen 2012, hodnota transakce 124 mil. Kč), akvizice 86,5 % akcií společnosti BAYTON Gama, a.s., která vlastní především dluhopisy CPI2021 vydané Emitentem (červen 2012, hodnota transakce 564 mil. Kč). b) přijaté úvěry a vydané závazkové cenné papíry - v březnu 2012 vydal Emitent tři emise dluhopisů: - CPI VAR/15 (EUR), maximální hodnota emise činí EUR, dluhopisy jsou úročeny sazbou 6M EURIBOR + 6,5 % p.a., splatnost dluhopisů je 23. března CPI VAR/19 (CZK), maximální hodnota emise činí Kč, dluhopisy jsou úročeny sazbou 6M PRIBOR + 6,5 % p.a., splatnost dluhopisů je 23. března CPI VAR/19 (EUR), maximální hodnota emise činí EUR, dluhopisy jsou úročeny sazbou 6M PRIBOR + 6,5 % p.a., splatnost dluhopisů je 23. března INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM Informace Dokument Strana Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok Výrok auditora k výroční zprávě, konsolidované účetní závěrce a individuální účetní závěrce za rok Výroční zpráva Emitenta za rok 7-10 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce za rok Výroční zpráva Emitenta za rok 50 Výrok auditora k individuální účetní závěrce za rok Výroční zpráva Emitenta za rok 105 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Výrok auditora k individuální účetní závěrce za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok / 27

6 Výrok auditora k individuální účetní závěrce za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok Konsolidované mezitímní finanční údaje Emitenta za první pololetí roku 2012 Konsolidované mezitímní finanční údaje Emitenta Zkrácená mezitímní konsolidovaná účetní závěrka za období od 6 měsíců končící 30. června 2012 prověřená auditorem Neauditovaná konsolidovaná pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku celý dokument Elektronické adresy odkazovaných dokumentů Výroční zpráva Emitenta za rok 2008: Výroční zpráva Emitenta za rok 2009: Výroční zpráva Emitenta za rok : Neauditovaná konsolidovaná pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku : Výroční zpráva Emitenta za rok : CZE.pdf Zkrácená mezitímní konsolidovaná účetní závěrka za období od 6 měsíců končící 30. června 2012 prověřená auditorem: 9. INFORMACE O EMITENTOVI 9.1. ODPOVĚDNÉ OSOBY Tento dodatek Prospektu připravila a vyhotovila a za údaje v něm uvedené je odpovědná společnost Czech Property Investments, a.s., která jako osoba odpovědná za dodatek Prospektu prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v dodatku Prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam. Czech Property Investments, a.s Jméno: JUDr. Radovan Vítek Funkce: předseda představenstva Jméno: Mgr. Marek Stubley Funkce: místopředseda představenstva 6 / 27

7 9.2. ODPOVĚDNÍ AUDITOŘI Konsolidované mezitímní finanční údaje za první pololetí běžného roku sestavené k 30. červnu 2012 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS byly auditorem prověřeny a jsou zahrnuty do tohoto Prospektu formou odkazu (viz kapitola tohoto Prospektu Údaje zahrnuté odkazem ) VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE Následující tabulka uvádí přehled hlavních historických ukazatelů Emitenta. Údaje vychází z auditované konsolidované účetní závěrky Emitenta za období končící 31. prosince 2008, 31. prosince 2009, 31. prosince a 31. prosince, vypracované v souladu s mezinárodními standard účetního výkaznictví IAS/IFRS, a dále z mezitímních neauditovaných konsolidovaných finančních údajů ke dni 30. června a 30. června a z mezitímních konsolidovaných finančních údajů ke dni 30. června 2012 prověřených auditorem. Hlavní historické ukazatele Emitenta VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELÉ (, není-li uvedeno jinak) Čistá zisková marže (v %) 127,80% 30,30% 17,20% 122,70% 39,10% 58,52% 24,24% Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 18,20% 3,30% 0,78% 8,90% 3,09% 7,15% 1,94% Tržby z pronájmu nemovitostí EBITDA EBIT EBIT marže (v %) 181,90% 81,90% 67,10% 176,10% 75,50% 120,80% 81,00% Provozní tržby Čistý zisk Celková aktiva Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Investice do nemovitostí a nedokončené investice do nemovitostí ÚDAJE O EMITENTOVI Historie a vývoj emitenta V roce Emitent navázal na rok předešlý a pokračoval v akviziční a developerské činnost. Společnost CPI uzavřela řadu transakcí, které rozšířily portfolio nemovitostí o další stovky metrů čtverečních logistiky, maloobchodu a kanceláří. Mezi uzavřenými obchody se objevují špičkové kancelářské budovy, významná nákupní centra i plochou menší, v objemu však stejně významné developerské záměry či objekty. 7 / 27

8 Ke změně došlo v představenstvu mateřské společnosti Czech Property Investments, a.s., jejím předsedou se stal pan Radovan Vítek. Za rok Skupina vykázala čistý zisk ve výši 1,14 mld. Kč. Tržby z pronájmu nemovitostí činily za rok celkem 1,9 mld. Kč. Celková bilanční suma Skupiny se zvýšila na 57 mld. Kč CPI Group pokračovala v nákupu nemovitostí také v první polovině roku 2012, kdy došlo především k uzavření transakcí z předchozího období. Dokončena byla akvizice zbývající 50% části akcií společnosti VT Holding, a.s., kde CPI Group kromě spoluvlastnického podílu vykonávala také správu maloobchodních nemovitostí. Akvizice se projevily také v rezidenčním segmentu, díky němuž CPI Group dokonce překročila dosavadní geografické hranice své působnosti nákupem hotelového komplexu ve francouzském Nice. Významnější role se v první polovině roku ujal development. Úspěšně byla dokončena rekonstrukce českobudějovického hotelu, retailový park v Berouně, pokračovaly práce na výstavbě komplexu CPI City Center Olomouc a rekonstrukci někdejšího hotelu Sigma, nebo realizace nákupního parku v Trutnově. Zahájena byla rekonstrukce ostravského Clarion Congress Hotelu, výstavba druhé fáze retail parku v Třinci a v současnosti největší projekt multifunkční COPA Centrum na Praze 1. Za první pololetí roku 2012 Skupina vykázala zisk ve výši 357,7 mil. Kč, přičemž hodnota tržeb z pronájmu nemovitostí za toto období činí 1,43 mld. Kč. K 30. červnu 2012 dosáhla bilanční suma Skupiny hodnoty 59,07 mld. Kč Investice Emitenta V následujícím odstavci Emitent uvádí popis hlavních investic provedených od data poslední zveřejněné účetní závěrky. RETAILOVÉ AKVIZICE VT Holding V dubnu 2012 koupil Emitent zbývajících 50 % akcií společnosti VT Holding, a.s., která prostřednictvím svých dceřiných společností vlastní několik retailových objektů na různých místech České republiky. Hodnota transakce dosáhla výše: 564 mil. Kč. OBLAST DEVELOPMENTU CPI City Center & Clarion Congress Hotel Olomouc Na ústecký multifunkční projekt navázala v roce rekonstrukce hotelu Sigma v Olomouci, kterou doplní výstavba zcela nového administrativního souboru s retailovým zázemím, rozsáhlými kongresovými plochami a podzemním parkováním. Developující společností je Olomouc City Center, a.s. Plocha kanceláří: m 2 Plocha retail: 750 m 2 Nájemci: Počet pokojů: 126 Počet konferenčních míst: Raiffeisenbank Počet parkovacích míst: 130 Předpokládaná investice: 750 mil. korun 8 / 27

9 COPA Centrum Počátkem července 2012 byla zahájena stavba multifunkčního komplexu nad stanicí metra B Národní třída. Projekt zahrnuje špičkové kancleáře, nákupní galerii, bytový dům a vlastní podzemní parkování. Výhodou projektu je exkluzivní lokalita v centru města s vynikající dostupností MHD. Nájemci vyšších akncelářských pater a obytného domu mohou navíc profitovat z panoramatického výhledu an nejvýznamnjěší pražské monumenty. Specifický tvar objektu a jeho dispozice garantují maximální přístup denního světla do všech prostor kanceláří a o vyšší efektivitu využitého prostoru. Energetickou úsporu objektu bude garantovat certifikát LEED. Velký zájem v současnosti projevují především nájemci retailových prostor, kde je 50 % plochy již zasmluvněno. Plocha kanceláří: m 2 Retail: m 2 Rezidenční plochy: m 2 Parkovací plochy: 250 Hotelový komplex Palais Maeterlinck Někdejší hotelový komplex koupila CPI Group v červnu 2012 i s projektem rekonstrukce a stavebním povolením. Návrh počítá se realizaci několik desítek apartmánových bytů určených k následnému prodeji, luxusním prostředím společných prostor, zatravněnou střešní terasou domů, římskými lázněmi, bazény, lanovkou na soukromou pláž, podzemním parkovištěm. Celková investice do rekonstrukce rezortu je předběžně odhadována na 18 milionů eur. K zahájení rekonstrukce by mělo dojít už letos. Retail Park Třinec II. fáze V červenci 2012 byla zahájena výstavba druhé fáze Retail Park Třinec, tvořeného hypermarketem TESCO a pěti obchodními jednotkami. Druhá fáze výstavby naváže na již stávající areál a nabídku rozšíří o další prodejny. Celková pronajímatelná plocha bude činit necelých m 2. Druhá fáze projektu je již dnes zcela pronajata. RESIDENCE Nájemní bydlení V rezidenčním segmentu se aktuální investice zaměřují především na oblast nájemního bydlení. V roce společnost CPI, zahájila masivní opravy svého bytového portfolia, které obnášely v první fázi výměnu dřevěných oken za plastová. Harmonogram prací byl z důvodu velkého objemu (téměř bytů) rozložen do let 2013, dokončen však bude už v roce Výměnu oken doprovází ve vybraných regionech renovace společných prostor a vstupních portálů, opravy střech, kanalizací, v roce 2012 výměna výtahů, revize možností energetických úspor apod., které budou pokračovat i v letech následujících. Na tyto práce navážou další opravy např. plášťů budov a vnitřních prostor včetně samotných bytů v horizontu několika následujících let. Investice byly vyvolány zejména uvolněním regulace nájemného díky konci platnosti zákona 107/2006 Sb. a tlakem na zvyšování kvality bydlení v nájemních bytech. V roce bylo proinvestováno celkem 215 mil korun. Zbývající portfolio bytů s regulovaným nájemným, čítající zhruba bytů, čeká uvolnění a zvýšení nájemného od / 27

10 BAYTON Beta V červnu 2012 Emitent koupil prostřednictvím akvizice společnosti BAYTON Beta, a.s. 53 bytových jednotek v Praze Řepích, Vysočanech a Libni, které tato společnost vlastní a pronajímá Údaje o hlavních budoucích investicích Emitenta Kromě již uvedených developerských projektů, které byly zahájeny v roce a budou v návaznosti pokračovat i v roce 2012, je na rok 2012 připraveno několik developerských záměrů. Na jaře 2012 byla zahájena rekonstrukce dalšího z hotelů značky Clarion, tentokrát v Ostravě. Vlastníkem Clarion Congress Hotelu Ostrava je dceřiná společnost Kerina, a.s. Záměr počítá s částečnou rekonstrukcí ubytovací kapacity, gastronomického provozu a wellness zóny. Součástí prací bude přístavba zcela nového kongresového centra s kapacitou až osob. Předběžné investiční náklady jsou odhadovány na 397 mil. korun, termín dokončení je stanoven na duben V oblasti rezidenčního developmentu je připravována druhá etapa úspěšného projektu Jižní Stráň. Jedná se o výstavbu rodinných domů v městské části Praha 8. Zahájení projektu je stanovené na červenec 2012 s předpokládaným ukončením v listopadu Velká pozornost je nadále věnována také investicím do nájemního bydlení. Emitent pokračuje ve výměně plastových oken, jejíž dokončení se předpokládá v roce Další práce probíhají na rekonstrukci domů, kanalizací, rozvodů a revitalizaci společných prostor. Pro rok 2012 je pro celé portfolio bytů dceřiné společnosti CPI BYTY, a.s. vyčleněno 146 mil. korun. Nemalé investice půjdou v roce 2012 do výstavby maloobchodních parků v České a Slovenské republice. Aktuálně jsou v realizaci areály v Trutnově, který bude otevřen v listopadu 2012 a v Třinci, zahájení stavby se letos dotkne retail parku v Pelhřimově, v budoucnu např. v Kroměříži. Ke dni tohoto prospektu Emitent není vůči žádné třetí straně zavázán jakýkoli z výše uvedených záměrů uskutečnit Údaje o počtu zaměstnanců K 31. prosinci zaměstnávala společnost CPI v rámci Skupiny 239 osob. Správu bytů a nebytových prostor vykonávají zaměstnanci společností CPI - Facility, a.s., respektive od roku 2012 CPI Property, s.r.o. a CPI BYTY, a.s. Ostatní pracovníci jsou zaměstnanci společnosti CPI Services, a.s. K 30. červnu 2012 zaměstnávala Skupina 384 osob. Správu bytů a nebytových prostor vykonávají zaměstnanci společností CPI Facility, a.s., CPI Property, s.r.o. a CPI BYTY, a.s. Ostatní pracovníci jsou zaměstnanci společnosti CPI Services, a.s. Členové vrcholového vedení jsou zaměstnanci společnosti CPI Management, s.r.o. Následující tabulka uvádí přehled zaměstnanců v rámci Skupiny Emitenta. Údaje uváděné v tabulce č. 5 nezahrnují zaměstnance na mateřské dovolené a zaměstnance vedené na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. 10 / 27

11 Přehled zaměstnanců v rámci Skupiny Emitenta k datu 31. prosinci Název společnosti Počet zaměstnanců Czech Property Investments, a.s CPI Services, a.s CPI - Facility, a.s CPI Byty, a.s CELKEM VE SKUPINĚ EMITENTA Přehled zaměstnanců v rámci Skupiny Emitenta k datu 30. červnu 2012 Název společnosti Počet zaměstnanců Czech Property Investments, a.s CPI Management, s.r.o.. 7 CPI Services, a.s CPI - Facility, a.s CPI Property, s.r.o. 20 CPI Byty, a.s CELKEM VE SKUPINĚ EMITENTA PŘEHLED PODNIKÁNÍ Hlavní činnosti Přehled finančních výsledků za jednotlivé segmenty znázorňují níže uvedené tabulky. Údaje vycházejí z auditované výroční zprávy Emitenta za rok. 11 / 27

12 Segmentové výkaznictví, vykazování dle obchodních segmentů Retail Kancelářské prostory Bytové prostory Průmysl a logistika Hotely Pozemkové portfolio 1-6/ / / / / /2012 Výnos segmentu z pronájmu Čisté výnosy z pronájmu a služeb Čistý zisk / (ztráta) z přecenění investic do nemovitostí Provozní výsledek hospodaření Úrokové výnosy Úrokové náklady Čisté finanční výnosy/ (náklady) Daň z příjmů - výnos/(náklad) Zisk/(ztráta) za účetní období / 27

13 Nemovitosti s kombinováným účelem využití Ostatní Investice do nemovitostí ve výstavbě Eliminace Konsolidace celkem 1-6/ / / / /2012 Výnos segmentu z pronájmu Čisté výnosy z pronájmu a služeb Čistý zisk / (ztráta) z přecenění investic do nemovitostí Provozní výsledek hospodaření Úrokové výnosy Úrokové náklady Čisté finanční výnosy/ (náklady) Daň z příjmů - výnos/(náklad) Zisk/(ztráta) za účetní období / 27

14 Retail Kancelářské prostory Bytové prostory Průmysl a logistika Hotely Pozemkové portfolio Aktiva segmentu Závazky segmentu Čistá aktiva segmentu Nemovitosti s kombinováným účelem využití Ostatní Investice do nemovitostí ve výstavbě Eliminace Konsolidace celkem Aktiva segmentu Závazky segmentu Čistá aktiva segmentu Segmentové výkaznictví, vykazování dle geografických segmentů Česká republika Slovensko Ostatní evropské země Eliminace Konsolidace celkem Výnos segmentu z pronájmu Celková čistá aktiva (mimo podíl dceřiných společností) / 27

15 9.7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EMITENTA Společnost Podíl v % přímý Podíl v % nepřímý Podíl v % celkem Czech Property Investments, a.s ,00% Balvinder, a.s. 100,00-100,00 100,00% SHEMAR INVESTMENTS LIMITED - 100,00 100,00 100,00% Baudry, a.s. 100,00-100,00 100,00% Baudry Beta, a.s ,00 100,00 100,00% Baumarkt České Budějovice s.r.o ,00 100,00 100,00% CB Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Farhan, a.s ,00 100,00 100,00% Lockhart, a.s ,00 100,00 100,00% BAYTON Beta, a.s. 100,00-100,00 100,00% Beroun Property Alfa, a.s. 100,00-100,00 100,00% Beroun Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Brandýs Logistic, a.s. 100,00-100,00 100,00% BRILLIANT VARIETY, s.r.o. 100,00 100,00 100,00% Camuzzi, a.s. 100,00-100,00 100,00% RK Building, s.r.o. 100,00 100,00 100,00% Carpenter Invest, a.s. 100,00-100,00 100,00% Conradian, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Bor, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Facility, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Land Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Orlová, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Real Estate, a.s. 100,00-100,00 100,00% Olomouc City Center, a.s ,00 100,00 100,00% CPI - Štupartská, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Zbraslav, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Alfa, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Beta, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI BYTY, a.s. 100,00-100,00 100,00% BPT Development, a.s ,00 100,00 100,00% Březiněves, a.s ,00 100,00 100,00% CPI City Center ÚL, a.s. 100,00-100,00 100,00% Hraničář, a.s ,00 100,00 100,00% CPI Delta, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI East, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Facility Slovakia, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Finance Ireland 100,00-100,00 100,00% CPI Finance Netherland 100,00-100,00 100,00% CPI Finance, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Heli, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI Hotels Properties, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Management, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI Park Mlýnec, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Property, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI Reality, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails FIVE, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails FOUR, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails ONE, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails THREE, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails TWO, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Services, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI West, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI FRANCE - 100,00 100,00 100,00% ELAMOR, a.s. 100,00-100,00 100,00% FL Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% IGY2 CB, a.s. 100,00-100,00 100,00% LUDLOW a.s ,00 100,00 15 / 27

16 100,00% Kerina, a.s. 100,00-100,00 100,00% Malerba, a.s. 100,00-100,00 100,00% 4B Investment, a.s ,00 100,00 100,00% 4B Property, s.r.o ,00 100,00 100,00% Betonstav spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Čadca Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Český Těšín Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Komárno Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Liptovský Mikuláš Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% MB Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Michalovce Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Modřanská Property, a.s ,00 100,00 100,00% Nymburk Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% OC Nová Zdaboř, a.s ,00 100,00 100,00% Považská Bystrica Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Prievidza Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Ružomberok Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Trebišov Property Development, s.r.o ,00 100,00 100,00% Třinec Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Zvolen Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa, a.s. 100,00-100,00 100,00% Marissa Alfa, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Beta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Delta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa East, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Epsilon, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Gama, a.s ,00 100,00 100,00% Office Star Fourteen, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Marissa Ióta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Kappa, a.s ,00 100,00 50,00% COPA Centrum Národní, s.r.o. - 50,00 50,00 100,00% Marissa Ksí, a.s ,00 100,00 100,00% CPI - City Park Jihlava, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Lambda, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa North, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Omega, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Omikrón, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Sigma, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa South, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Tau, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Théta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa West, a.s ,00 100,00 100,00% Office Star Four, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star One, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Seven, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Ten, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Thirteen, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Three, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Marissa Yellow, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Ypsilon, a.s ,00 100,00 100,00% NERONTA, a.s ,00 100,00 100,00% MUXUM, a.s. 100,00-100,00 100,00% Prague Property Development, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% Příbor Property Development, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% Příkopy Property Development, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% Strakonice Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Svitavy Property Alfa, a.s. 100,00-100,00 100,00% DOREK Vysoké Mýto, a.s ,00 100,00 100,00% TRIFIT Vysoké Mýto s.r.o ,00 100,00 100,00% Svitavy Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Telč Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Trutnov Property Development, a.s. 100,00-100,00 16 / 27

17 100,00% MAPON, a.s ,00 100,00 100,00% U Svatého Michala, a.s. 100,00-100,00 100,00% Vigano, a.s. 100,00-100,00 100,00% VM Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% VT Holding, a.s. 50,00-50,00 100,00% VT Alfa, a.s. - 50,00 50,00 100,00% Horova Immo s.r.o. - 50,00 50,00 100,00% Vyškov Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Žďár Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Ždírec Property Development, a.s. 100,00-100,00 99,96% Družstvo Land 99,96-99,96 100,00% CPI Park Žďárek, a.s. - 99,96 99,96 100,00% CPI - Krásné Březno, a.s. - 99,96 99,96 86,50,% Bayton Gama, a.s. 86,50-86, Dceřiná společnost CPI BYTY, a.s. Finanční údaje společnosti V následující tabulce je uveden přehled vybraných ukazatelů společnosti CPI BYTY, a.s. Údaje vychází z auditované konsolidované účetní závěrky společnosti CPI BYTY, a.s. k 31. prosince a 31. prosince vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Hlavní ukazatele společnosti CPI BYTY, a.s. (IFRS konsolidované) Ukazatel Jednotka Tržby z pronájmu a služeb tisíc CZK ,6 EBITDA tisíc CZK ,3 EBIT tisíc CZK ,4 EBIT marže % 227,5 690,0 303,3 Čistý zisk tisíc CZK ,2 Čistý zisk na akcii - základní CZK/akcie , ,0 41,2 Bilanční suma tisíc CZK ,4 Investice do nemovitostí tisíc CZK ,2 Vlastní kapitál tisíc CZK ,9 ROE % 9,5 3,8 39,7 ROA (produkční síla) % 5,2 3,0 57,4 Index / % Následující tabulky uvádějí přehled historických finančních údajů skupiny CPI BYTY, a.s. za období k 31. prosinci 2009, 31. prosinci a k 31. prosinci a k 30. červnu Údaje za roky 2009, a vycházejí z auditované konsolidované účetní závěrky společnosti CPI BYTY, a.s. vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Mezitímní finanční údaje k 30. červnu a 30. červnu 2012 nebyly ověřeny auditorem. 17 / 27

18 Přehled historických finančních údajů skupiny CPI BYTY, a.s. FINANČNÍ ÚDAJE Z ROZVAHY Dlouhodobá aktiva Investice do nemovitostí Krátkodobá aktiva Krátkodobé pohledávky * Zásoby Peníze a peněžní ekvivalenty AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry a půjčky Krátkodobé závazky * Rezervy ** VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM * Údaje do obsahují krátkodobé pohledávky (krátkodobé závazky) definované dle staré struktury finančních výkazů. Od Společnost používá novou strukturu finančních výkazů. ** V období až byla tato položka označena jako ostatní pasiva. FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉHO VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY Tržby z titulu pronájmu a služeb * Provozní výsledek hospodaření Čistý finanční výsledek ČISTÝ ZISK ZA OBDOBÍ Na výsledcích hospodaření společnosti CPI BYTY, a.s. se nejvíce v porovnání let a 2009 projevily dopady fúzí, kterými společnost CPI BYTY, a.s. prošla v roce. V lednu byla do obchodního rejstříku zapsána fúze společnosti CPI BYTY, a.s. se společností SPOBYT, a.s., BYTY TŘINEC, a.s. a Byty Česká Lípa, a.s. s rozhodným dnem 1. ledna 2009 a v listopadu byla do obchodního rejstříku zapsána fúze společnosti CPI BYTY, a.s. se společností RLRE Tellmer Property, s.r.o. s rozhodným dnem 1. července Dceřiná společnost CPI City Park Jihlava, a.s. Finanční údaje společnosti Společnost má základní kapitál ve výši Kč. Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. prosinci a je sestavena dle českých účetních standardů. Následující tabulky uvádí přehled historických finančních údajů vycházejících z auditované účetní závěrky k 31. prosinci. 18 / 27

19 Vybrané položky rozvahy a výkazu zisků a ztráty společnosti CPI - City Park Jihlava, a.s. FINANČNÍ ÚDAJE Z ROZVAHY Dlouhodobá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Krátkodobá aktiva Krátkodobé pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM FINANČNÍ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY Tržby Provozní výsledek hospodaření Čistý finanční výsledek ČISTÝ ZISK ZA OBDOBÍ Dne 4. září 2012 se konaly valné hromady společnosti CPI City Park Jihlava, a.s. a společnosti Marissa Ksí, a.s., který schválili projekt vnitrostátní fúze těchto společností formou sloučení, při které je nástupnickou společností společnost Marissa Ksí, a.s. a zanikající společností společnost CPI City Park Jihlava, a.s. Rozhodný den této fúze je 1. leden Následující tabulka uvádí přehled finančních údajů vycházejících z auditované zahajovací rozvahy společnosti Marissa Ksí, a.s. k 1. lednu 2012 sestavené dle českých účetních standardů. 19 / 27

20 FINANČNÍ ÚDAJE ZE ZAHAJOVACÍ ROZVAHY k Dlouhodobá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Krátkodobá aktiva Krátkodobé pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM Dceřiná společnost Marissa Gama, a.s. Popis společnosti Společnost, se sídlem, Pohořelec 112/24, Praha 1, vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 6. dubna. Dne 7. července 2012 byla do obchodního rejstříku zapsána fúze společnosti Marissa Gama, a.s. jako nástupnické společnosti se společností Office Star Fourteen, spol. s r.o. jako zanikající spolenčostí s rozhodným dnem 1. října. Z tohoto důvodu je účetním obdobím nástupnické společnosti Marissa Gama, a.s. období od 1. října do 31. prosince Společnost Marissa Gama, a.s. pronajímá kancelářskou budovu v Praze. Předmětem podnikání společnosti je: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Finanční údaje společnosti Společnost má základní kapitál ve výši Kč. Následující tabulka uvádí přehled finančních údajů vycházejících z auditované zahajovací rozvahy společnosti Marissa Gama, a.s. k 1. říjnu sestavené dle českých účetních standardů. 20 / 27

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 70 000 000 Euro splatné v roce 2019 ISIN CZ0003501843 1. DODATEK PROSPEKTU Tento dokument (dále

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2019 ISIN CZ0003501868 1. DODATEK PROSPEKTU Tento dokument (dále

Více

ZKRÁCENÁ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ 6 MĚSÍCŮ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2012 CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S.

ZKRÁCENÁ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ 6 MĚSÍCŮ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2012 CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. ZKRÁCENÁ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ 6 MĚSÍCŮ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2012 CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Zkrácená mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Zkrácený konsolidovaný výkaz

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 (neauditovaná) Konsolidovaná pololetní zpráva 2012 (neauditovaná) OBSAH 1. SKUPINA CPI... 4 2. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA POLOLETNÍ ZPRÁVU SKUPINY

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Czech Property Investments, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Czech Property Investments, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Czech Property Investments, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Výroční zpráva 2011 OBSAH 1. Profil Skupiny CPI... 5 2. Osoby odpovědné za výroční zprávu Skupiny CPI... 6 3. Zpráva auditora o ověření výroční

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

BigBoard Praha, a.s.

BigBoard Praha, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN: CZ0003502312 1. DODATEK PROSPEKTU DLUHOPISŮ (dále jen Dodatek č.1 ) Tento aktualizuje

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

CPI Retail Portfolio I, a.s.

CPI Retail Portfolio I, a.s. CPI Retail Portfolio I, a.s. Prospekt dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 5,00 % p.a. v celkové jmenovité hodnotě emise 1.125.000.000 Kč splatných v roce 2019 ISIN CZ0003511164 Tento dokument představuje

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

CPI BYTY, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná)

CPI BYTY, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná) Pololetní zpráva 2015 (neauditovaná) Pololetní zpráva 2015 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech pololetí 2015 242 854 Příjem z pronájmu 7 443 704 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč)

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ECM Real Estate Investments A.G.

ECM Real Estate Investments A.G. ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva k 30. červnu 2008 Strana 1 OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

CPI BYTY, a.s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU. Základní prospekt dluhopisového programu. v maximálním objemu vydaných dluhopisů

CPI BYTY, a.s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU. Základní prospekt dluhopisového programu. v maximálním objemu vydaných dluhopisů 1. Dodatek Základního prospektu CPI BYTY, a.s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt dluhopisového programu v maximálním objemu vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximálním

Více

CPI BYTY, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 (neauditovaná)

CPI BYTY, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 (neauditovaná) Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 (neauditovaná) OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI CPI BYTY A JEJÍ MANAGEMENT... 4 2.1 VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

15. SKUPINA CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÝM ÚČETNÍM VÝKAZŮM. zisk/ztráta 2010 zisk/ztráta 2009

15. SKUPINA CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÝM ÚČETNÍM VÝKAZŮM. zisk/ztráta 2010 zisk/ztráta 2009 15. SKUPINA CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÝM ÚČETNÍM VÝKAZŮM zisk/ztráta 2010 zisk/ztráta 2009 Zisk společností určených k prodeji a v likvidaci Čistá zisk/ztráta z prodaných

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Czech Property Investments, a.s. Výroční zpráva za rok 2010

Czech Property Investments, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH 1 SPOLEČNOST CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S.... 4 2 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ CPI GROUP... 5 3 ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY A ZPRÁVY O VZTAZÍCH... 6 4 ÚVODNÍ

Více

Czech Property Investments, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2010 do 30.6.2010. (neauditovaná)

Czech Property Investments, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2010 do 30.6.2010. (neauditovaná) Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2010 do 30.6.2010 (neauditovaná) OBSAH 1 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2010... 3 2 HLAVNÍ UDÁLOSTI V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2010... 4 3 ORGÁNY

Více

1. Společnost Czech Property Investments, a.s.

1. Společnost Czech Property Investments, a.s. Výroční zpráva 2008 Obsah 1. Czech Property Investments, a.s.... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích... 4. Úvodní slovo předsedy

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let

Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisový program v maximálním nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. dodatek základního

Více

4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group)... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2013

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2013 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2013 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1. 1. 2015 až 18. 5. 2015 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pevným výnosem 6,05 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1500000000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003510646 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše 30 let 2. DODATEK

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 2. dodatku

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

RMS Mezzanine, a.s. působí v České Republice a je kótovaná na volném trhu Burzy cenných papírů Praha (BCPP).

RMS Mezzanine, a.s. působí v České Republice a je kótovaná na volném trhu Burzy cenných papírů Praha (BCPP). Mezitímní zpráva za 3. čtvrtletí 2010 RMS Mezzanine, a.s. Listopad 2010 1 RMS Mezzanine, a.s. je nezávislá společnost, která je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední

Více

1.pololetí 2009 1.pololetí 2008

1.pololetí 2009 1.pololetí 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA Společnost CPI Hotels, a.s. v současné době provozuje 13 hotelů a 2 zařízení dlouhodobého ubytování o celkové kapacitě přes 7100 lůžek, čímž

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 70 000 000 Euro splatné v roce 2019 ISIN CZ0003501843 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše 30 let 1. DODATEK

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více