Czech Property Investments, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Property Investments, a.s."

Transkript

1 Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ DODATEK PROSPEKTU Tento dokument (dále 1. Dodatek Prospektu ) aktualizuje a doplňuje prospekt Dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise Euro (patnáct milionů euro) splatné v roce 2015 (dále jen Dluhopis nebo Emise ) jejichž emitentem je společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1115 (dále jen Emitent ), jsou vydávány podle českého práva v zaknihované podobě ve formě na doručitele. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále též BCPP ) a jsou kótovaným cenným papírem a cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 500 Euro (pět set euro). Jmenovitá hodnota Dluhopisů a úrokové výnosy z nich budou splatné výlučně v českých korunách nebo jiné zákonné měně České republiky. Datum emise bylo 23. března Prospekt a emisní podmínky Dluhopisů byly schváleny rozhodnutím České národní banky č. j. 2012/2446/570 ze dne 16. března 2012, které nabylo právní moci dne 19. března ISIN Dluhopisů je CZ Tento Dodatek Prospektu byl vyhotoven ke dni 2. října Dodatek Prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j 2012/9717/570 ke sp. zn. Sp/2012/145/572 ze dne 11. října 2012, které nabylo právní moci dne 11. října Tímto Dodatkem Prospektu jsou doplněny a aktualizovány části 2. Shrnutí, 4. Informace zahrnuté odkazem, 6. Emisní podmínky, 9. Informace o emitentovi. Prospekt, všechny výroční a mezitimní zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta konkrétně na adrese a dále také v sídle Emitenta na adrese Praha 1, 1 / 27

2 Václavské náměstí 1601/47, PSČ , v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin (více viz kapitolu DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ). 2 / 27

3 2. SHRNUTÍ 2.2 SHRNUTÍ POPISU EMITENTA Historické finanční a provozní údaje: Následující tabulky uvádí přehled vybraných historických finančních údajů Emitenta za období roku 2008, 2009, a (vždy k 31. prosinci uvedeného roku) a dále mezitímní finanční údaje k 30. červnu, 30. červnu a 30. červnu 2012 (respektive za období prvních šesti měsíců daného roku). Údaje za roky 2008, 2009, a vycházejí z auditované konsolidované účetní závěrky Emitenta vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Mezitímní finanční údaje ke dni 30. června a 30. června (respektive za období prvních šesti měsíců daného roku) nebyly ověřeny auditorem. Mezitímní finanční údaje ke dni 30. června 2012 (respektive za období prvních šesti měsíců daného roku) byly prověřeny auditorem. FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉ ROZVAHY () AKTIVA CELKEM Dlouhodobá aktiva Investice do nemovitostí a nedokončené investice do nemovitostí Krátkodobá aktiva Zásoby Peníze a peněžní ekvivalenty Krátkodobé pohledávky Aktiva určená k prodeji PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Závazky Dlouhodobé závazky Úvěry a půjčky a emitované dluhopisy Krátkodobé závazky / 27

4 Tržby z titulu pronájmu a služeb * FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉHO VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY () Osobní náklady Provozní hospodářský výsledek Finanční výsledek hospodaření VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST * Údaje do obsahují tržby definované dle staré struktury finančních výkazů. Od Společnost používá novou strukturu finančních výkazů. Čisté peněžní toky z provozní činnosti Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté peněžní toky z investiční činnosti Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci roku FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉHO VÝKAZU PENĚŽNÍCH TOKŮ () Ověření historických finančních údajů: Historické finanční údaje Emitenta k 31. prosinci 2008, 31. prosinci 2009, 31. prosinci a k 31. prosinci uváděné v tomto dokumentu vycházejí z účetních závěrek a jsou ověřeny auditorem. Finanční údaje k 30. červnu a k 30. červnu nebyly ověřeny auditorem. Finanční údaje k 30. červnu 2012 byly prověřeny auditorem. Podstatné změny finanční situace (pozice): Od data vyhotovení poslední auditované účetní závěrky za finanční období končící k 31. prosinci došlo k níže uvedeným změnám ve finanční situaci Emitenta, které by se daly hodnotit jako významné: a) pořízení nových majetkových účastí Emitentem a rozšíření konsolidačního celku: - akvizice zbývajících 50 % akcií společnosti VT Holding, a.s., která vlastní např. supermarkety Billa, Penny Market, hypermarket Interspar i samostatné prodejny obuvi či elektra v Třebíči, Teplicích, Praze, ve Zlíně a dalších městech 4 / 27

5 (duben 2012, hodnota transakce 564 mil. Kč), - akvizice společnosti BAYTON Beta, a.s., která vlastní a pronajímá bytové domy a byty v Praze Vysočanech, Řepích a Libni (červen 2012, hodnota transakce 124 mil. Kč), akvizice 86,5 % akcií společnosti BAYTON Gama, a.s., která vlastní především dluhopisy CPI2021 vydané Emitentem (červen 2012, hodnota transakce 564 mil. Kč). b) přijaté úvěry a vydané závazkové cenné papíry - v březnu 2012 vydal Emitent tři emise dluhopisů: - CPI VAR/15 (EUR), maximální hodnota emise činí EUR, dluhopisy jsou úročeny sazbou 6M EURIBOR + 6,5 % p.a., splatnost dluhopisů je 23. března CPI VAR/19 (CZK), maximální hodnota emise činí Kč, dluhopisy jsou úročeny sazbou 6M PRIBOR + 6,5 % p.a., splatnost dluhopisů je 23. března CPI VAR/19 (EUR), maximální hodnota emise činí EUR, dluhopisy jsou úročeny sazbou 6M PRIBOR + 6,5 % p.a., splatnost dluhopisů je 23. března INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM Informace Dokument Strana Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok Výrok auditora k výroční zprávě, konsolidované účetní závěrce a individuální účetní závěrce za rok Výroční zpráva Emitenta za rok 7-10 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce za rok Výroční zpráva Emitenta za rok 50 Výrok auditora k individuální účetní závěrce za rok Výroční zpráva Emitenta za rok 105 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Výrok auditora k individuální účetní závěrce za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok / 27

6 Výrok auditora k individuální účetní závěrce za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok Konsolidované mezitímní finanční údaje Emitenta za první pololetí roku 2012 Konsolidované mezitímní finanční údaje Emitenta Zkrácená mezitímní konsolidovaná účetní závěrka za období od 6 měsíců končící 30. června 2012 prověřená auditorem Neauditovaná konsolidovaná pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku celý dokument Elektronické adresy odkazovaných dokumentů Výroční zpráva Emitenta za rok 2008: Výroční zpráva Emitenta za rok 2009: Výroční zpráva Emitenta za rok : Neauditovaná konsolidovaná pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku : Výroční zpráva Emitenta za rok : CZE.pdf Zkrácená mezitímní konsolidovaná účetní závěrka za období od 6 měsíců končící 30. června 2012 prověřená auditorem: 9. INFORMACE O EMITENTOVI 9.1. ODPOVĚDNÉ OSOBY Tento dodatek Prospektu připravila a vyhotovila a za údaje v něm uvedené je odpovědná společnost Czech Property Investments, a.s., která jako osoba odpovědná za dodatek Prospektu prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v dodatku Prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam. Czech Property Investments, a.s Jméno: JUDr. Radovan Vítek Funkce: předseda představenstva Jméno: Mgr. Marek Stubley Funkce: místopředseda představenstva 6 / 27

7 9.2. ODPOVĚDNÍ AUDITOŘI Konsolidované mezitímní finanční údaje za první pololetí běžného roku sestavené k 30. červnu 2012 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS byly auditorem prověřeny a jsou zahrnuty do tohoto Prospektu formou odkazu (viz kapitola tohoto Prospektu Údaje zahrnuté odkazem ) VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE Následující tabulka uvádí přehled hlavních historických ukazatelů Emitenta. Údaje vychází z auditované konsolidované účetní závěrky Emitenta za období končící 31. prosince 2008, 31. prosince 2009, 31. prosince a 31. prosince, vypracované v souladu s mezinárodními standard účetního výkaznictví IAS/IFRS, a dále z mezitímních neauditovaných konsolidovaných finančních údajů ke dni 30. června a 30. června a z mezitímních konsolidovaných finančních údajů ke dni 30. června 2012 prověřených auditorem. Hlavní historické ukazatele Emitenta VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELÉ (, není-li uvedeno jinak) Čistá zisková marže (v %) 127,80% 30,30% 17,20% 122,70% 39,10% 58,52% 24,24% Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 18,20% 3,30% 0,78% 8,90% 3,09% 7,15% 1,94% Tržby z pronájmu nemovitostí EBITDA EBIT EBIT marže (v %) 181,90% 81,90% 67,10% 176,10% 75,50% 120,80% 81,00% Provozní tržby Čistý zisk Celková aktiva Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Investice do nemovitostí a nedokončené investice do nemovitostí ÚDAJE O EMITENTOVI Historie a vývoj emitenta V roce Emitent navázal na rok předešlý a pokračoval v akviziční a developerské činnost. Společnost CPI uzavřela řadu transakcí, které rozšířily portfolio nemovitostí o další stovky metrů čtverečních logistiky, maloobchodu a kanceláří. Mezi uzavřenými obchody se objevují špičkové kancelářské budovy, významná nákupní centra i plochou menší, v objemu však stejně významné developerské záměry či objekty. 7 / 27

8 Ke změně došlo v představenstvu mateřské společnosti Czech Property Investments, a.s., jejím předsedou se stal pan Radovan Vítek. Za rok Skupina vykázala čistý zisk ve výši 1,14 mld. Kč. Tržby z pronájmu nemovitostí činily za rok celkem 1,9 mld. Kč. Celková bilanční suma Skupiny se zvýšila na 57 mld. Kč CPI Group pokračovala v nákupu nemovitostí také v první polovině roku 2012, kdy došlo především k uzavření transakcí z předchozího období. Dokončena byla akvizice zbývající 50% části akcií společnosti VT Holding, a.s., kde CPI Group kromě spoluvlastnického podílu vykonávala také správu maloobchodních nemovitostí. Akvizice se projevily také v rezidenčním segmentu, díky němuž CPI Group dokonce překročila dosavadní geografické hranice své působnosti nákupem hotelového komplexu ve francouzském Nice. Významnější role se v první polovině roku ujal development. Úspěšně byla dokončena rekonstrukce českobudějovického hotelu, retailový park v Berouně, pokračovaly práce na výstavbě komplexu CPI City Center Olomouc a rekonstrukci někdejšího hotelu Sigma, nebo realizace nákupního parku v Trutnově. Zahájena byla rekonstrukce ostravského Clarion Congress Hotelu, výstavba druhé fáze retail parku v Třinci a v současnosti největší projekt multifunkční COPA Centrum na Praze 1. Za první pololetí roku 2012 Skupina vykázala zisk ve výši 357,7 mil. Kč, přičemž hodnota tržeb z pronájmu nemovitostí za toto období činí 1,43 mld. Kč. K 30. červnu 2012 dosáhla bilanční suma Skupiny hodnoty 59,07 mld. Kč Investice Emitenta V následujícím odstavci Emitent uvádí popis hlavních investic provedených od data poslední zveřejněné účetní závěrky. RETAILOVÉ AKVIZICE VT Holding V dubnu 2012 koupil Emitent zbývajících 50 % akcií společnosti VT Holding, a.s., která prostřednictvím svých dceřiných společností vlastní několik retailových objektů na různých místech České republiky. Hodnota transakce dosáhla výše: 564 mil. Kč. OBLAST DEVELOPMENTU CPI City Center & Clarion Congress Hotel Olomouc Na ústecký multifunkční projekt navázala v roce rekonstrukce hotelu Sigma v Olomouci, kterou doplní výstavba zcela nového administrativního souboru s retailovým zázemím, rozsáhlými kongresovými plochami a podzemním parkováním. Developující společností je Olomouc City Center, a.s. Plocha kanceláří: m 2 Plocha retail: 750 m 2 Nájemci: Počet pokojů: 126 Počet konferenčních míst: Raiffeisenbank Počet parkovacích míst: 130 Předpokládaná investice: 750 mil. korun 8 / 27

9 COPA Centrum Počátkem července 2012 byla zahájena stavba multifunkčního komplexu nad stanicí metra B Národní třída. Projekt zahrnuje špičkové kancleáře, nákupní galerii, bytový dům a vlastní podzemní parkování. Výhodou projektu je exkluzivní lokalita v centru města s vynikající dostupností MHD. Nájemci vyšších akncelářských pater a obytného domu mohou navíc profitovat z panoramatického výhledu an nejvýznamnjěší pražské monumenty. Specifický tvar objektu a jeho dispozice garantují maximální přístup denního světla do všech prostor kanceláří a o vyšší efektivitu využitého prostoru. Energetickou úsporu objektu bude garantovat certifikát LEED. Velký zájem v současnosti projevují především nájemci retailových prostor, kde je 50 % plochy již zasmluvněno. Plocha kanceláří: m 2 Retail: m 2 Rezidenční plochy: m 2 Parkovací plochy: 250 Hotelový komplex Palais Maeterlinck Někdejší hotelový komplex koupila CPI Group v červnu 2012 i s projektem rekonstrukce a stavebním povolením. Návrh počítá se realizaci několik desítek apartmánových bytů určených k následnému prodeji, luxusním prostředím společných prostor, zatravněnou střešní terasou domů, římskými lázněmi, bazény, lanovkou na soukromou pláž, podzemním parkovištěm. Celková investice do rekonstrukce rezortu je předběžně odhadována na 18 milionů eur. K zahájení rekonstrukce by mělo dojít už letos. Retail Park Třinec II. fáze V červenci 2012 byla zahájena výstavba druhé fáze Retail Park Třinec, tvořeného hypermarketem TESCO a pěti obchodními jednotkami. Druhá fáze výstavby naváže na již stávající areál a nabídku rozšíří o další prodejny. Celková pronajímatelná plocha bude činit necelých m 2. Druhá fáze projektu je již dnes zcela pronajata. RESIDENCE Nájemní bydlení V rezidenčním segmentu se aktuální investice zaměřují především na oblast nájemního bydlení. V roce společnost CPI, zahájila masivní opravy svého bytového portfolia, které obnášely v první fázi výměnu dřevěných oken za plastová. Harmonogram prací byl z důvodu velkého objemu (téměř bytů) rozložen do let 2013, dokončen však bude už v roce Výměnu oken doprovází ve vybraných regionech renovace společných prostor a vstupních portálů, opravy střech, kanalizací, v roce 2012 výměna výtahů, revize možností energetických úspor apod., které budou pokračovat i v letech následujících. Na tyto práce navážou další opravy např. plášťů budov a vnitřních prostor včetně samotných bytů v horizontu několika následujících let. Investice byly vyvolány zejména uvolněním regulace nájemného díky konci platnosti zákona 107/2006 Sb. a tlakem na zvyšování kvality bydlení v nájemních bytech. V roce bylo proinvestováno celkem 215 mil korun. Zbývající portfolio bytů s regulovaným nájemným, čítající zhruba bytů, čeká uvolnění a zvýšení nájemného od / 27

10 BAYTON Beta V červnu 2012 Emitent koupil prostřednictvím akvizice společnosti BAYTON Beta, a.s. 53 bytových jednotek v Praze Řepích, Vysočanech a Libni, které tato společnost vlastní a pronajímá Údaje o hlavních budoucích investicích Emitenta Kromě již uvedených developerských projektů, které byly zahájeny v roce a budou v návaznosti pokračovat i v roce 2012, je na rok 2012 připraveno několik developerských záměrů. Na jaře 2012 byla zahájena rekonstrukce dalšího z hotelů značky Clarion, tentokrát v Ostravě. Vlastníkem Clarion Congress Hotelu Ostrava je dceřiná společnost Kerina, a.s. Záměr počítá s částečnou rekonstrukcí ubytovací kapacity, gastronomického provozu a wellness zóny. Součástí prací bude přístavba zcela nového kongresového centra s kapacitou až osob. Předběžné investiční náklady jsou odhadovány na 397 mil. korun, termín dokončení je stanoven na duben V oblasti rezidenčního developmentu je připravována druhá etapa úspěšného projektu Jižní Stráň. Jedná se o výstavbu rodinných domů v městské části Praha 8. Zahájení projektu je stanovené na červenec 2012 s předpokládaným ukončením v listopadu Velká pozornost je nadále věnována také investicím do nájemního bydlení. Emitent pokračuje ve výměně plastových oken, jejíž dokončení se předpokládá v roce Další práce probíhají na rekonstrukci domů, kanalizací, rozvodů a revitalizaci společných prostor. Pro rok 2012 je pro celé portfolio bytů dceřiné společnosti CPI BYTY, a.s. vyčleněno 146 mil. korun. Nemalé investice půjdou v roce 2012 do výstavby maloobchodních parků v České a Slovenské republice. Aktuálně jsou v realizaci areály v Trutnově, který bude otevřen v listopadu 2012 a v Třinci, zahájení stavby se letos dotkne retail parku v Pelhřimově, v budoucnu např. v Kroměříži. Ke dni tohoto prospektu Emitent není vůči žádné třetí straně zavázán jakýkoli z výše uvedených záměrů uskutečnit Údaje o počtu zaměstnanců K 31. prosinci zaměstnávala společnost CPI v rámci Skupiny 239 osob. Správu bytů a nebytových prostor vykonávají zaměstnanci společností CPI - Facility, a.s., respektive od roku 2012 CPI Property, s.r.o. a CPI BYTY, a.s. Ostatní pracovníci jsou zaměstnanci společnosti CPI Services, a.s. K 30. červnu 2012 zaměstnávala Skupina 384 osob. Správu bytů a nebytových prostor vykonávají zaměstnanci společností CPI Facility, a.s., CPI Property, s.r.o. a CPI BYTY, a.s. Ostatní pracovníci jsou zaměstnanci společnosti CPI Services, a.s. Členové vrcholového vedení jsou zaměstnanci společnosti CPI Management, s.r.o. Následující tabulka uvádí přehled zaměstnanců v rámci Skupiny Emitenta. Údaje uváděné v tabulce č. 5 nezahrnují zaměstnance na mateřské dovolené a zaměstnance vedené na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. 10 / 27

11 Přehled zaměstnanců v rámci Skupiny Emitenta k datu 31. prosinci Název společnosti Počet zaměstnanců Czech Property Investments, a.s CPI Services, a.s CPI - Facility, a.s CPI Byty, a.s CELKEM VE SKUPINĚ EMITENTA Přehled zaměstnanců v rámci Skupiny Emitenta k datu 30. červnu 2012 Název společnosti Počet zaměstnanců Czech Property Investments, a.s CPI Management, s.r.o.. 7 CPI Services, a.s CPI - Facility, a.s CPI Property, s.r.o. 20 CPI Byty, a.s CELKEM VE SKUPINĚ EMITENTA PŘEHLED PODNIKÁNÍ Hlavní činnosti Přehled finančních výsledků za jednotlivé segmenty znázorňují níže uvedené tabulky. Údaje vycházejí z auditované výroční zprávy Emitenta za rok. 11 / 27

12 Segmentové výkaznictví, vykazování dle obchodních segmentů Retail Kancelářské prostory Bytové prostory Průmysl a logistika Hotely Pozemkové portfolio 1-6/ / / / / /2012 Výnos segmentu z pronájmu Čisté výnosy z pronájmu a služeb Čistý zisk / (ztráta) z přecenění investic do nemovitostí Provozní výsledek hospodaření Úrokové výnosy Úrokové náklady Čisté finanční výnosy/ (náklady) Daň z příjmů - výnos/(náklad) Zisk/(ztráta) za účetní období / 27

13 Nemovitosti s kombinováným účelem využití Ostatní Investice do nemovitostí ve výstavbě Eliminace Konsolidace celkem 1-6/ / / / /2012 Výnos segmentu z pronájmu Čisté výnosy z pronájmu a služeb Čistý zisk / (ztráta) z přecenění investic do nemovitostí Provozní výsledek hospodaření Úrokové výnosy Úrokové náklady Čisté finanční výnosy/ (náklady) Daň z příjmů - výnos/(náklad) Zisk/(ztráta) za účetní období / 27

14 Retail Kancelářské prostory Bytové prostory Průmysl a logistika Hotely Pozemkové portfolio Aktiva segmentu Závazky segmentu Čistá aktiva segmentu Nemovitosti s kombinováným účelem využití Ostatní Investice do nemovitostí ve výstavbě Eliminace Konsolidace celkem Aktiva segmentu Závazky segmentu Čistá aktiva segmentu Segmentové výkaznictví, vykazování dle geografických segmentů Česká republika Slovensko Ostatní evropské země Eliminace Konsolidace celkem Výnos segmentu z pronájmu Celková čistá aktiva (mimo podíl dceřiných společností) / 27

15 9.7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EMITENTA Společnost Podíl v % přímý Podíl v % nepřímý Podíl v % celkem Czech Property Investments, a.s ,00% Balvinder, a.s. 100,00-100,00 100,00% SHEMAR INVESTMENTS LIMITED - 100,00 100,00 100,00% Baudry, a.s. 100,00-100,00 100,00% Baudry Beta, a.s ,00 100,00 100,00% Baumarkt České Budějovice s.r.o ,00 100,00 100,00% CB Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Farhan, a.s ,00 100,00 100,00% Lockhart, a.s ,00 100,00 100,00% BAYTON Beta, a.s. 100,00-100,00 100,00% Beroun Property Alfa, a.s. 100,00-100,00 100,00% Beroun Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Brandýs Logistic, a.s. 100,00-100,00 100,00% BRILLIANT VARIETY, s.r.o. 100,00 100,00 100,00% Camuzzi, a.s. 100,00-100,00 100,00% RK Building, s.r.o. 100,00 100,00 100,00% Carpenter Invest, a.s. 100,00-100,00 100,00% Conradian, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Bor, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Facility, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Land Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Orlová, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Real Estate, a.s. 100,00-100,00 100,00% Olomouc City Center, a.s ,00 100,00 100,00% CPI - Štupartská, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Zbraslav, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Alfa, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Beta, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI BYTY, a.s. 100,00-100,00 100,00% BPT Development, a.s ,00 100,00 100,00% Březiněves, a.s ,00 100,00 100,00% CPI City Center ÚL, a.s. 100,00-100,00 100,00% Hraničář, a.s ,00 100,00 100,00% CPI Delta, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI East, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Facility Slovakia, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Finance Ireland 100,00-100,00 100,00% CPI Finance Netherland 100,00-100,00 100,00% CPI Finance, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Heli, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI Hotels Properties, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Management, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI Park Mlýnec, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Property, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI Reality, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails FIVE, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails FOUR, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails ONE, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails THREE, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails TWO, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Services, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI West, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI FRANCE - 100,00 100,00 100,00% ELAMOR, a.s. 100,00-100,00 100,00% FL Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% IGY2 CB, a.s. 100,00-100,00 100,00% LUDLOW a.s ,00 100,00 15 / 27

16 100,00% Kerina, a.s. 100,00-100,00 100,00% Malerba, a.s. 100,00-100,00 100,00% 4B Investment, a.s ,00 100,00 100,00% 4B Property, s.r.o ,00 100,00 100,00% Betonstav spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Čadca Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Český Těšín Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Komárno Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Liptovský Mikuláš Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% MB Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Michalovce Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Modřanská Property, a.s ,00 100,00 100,00% Nymburk Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% OC Nová Zdaboř, a.s ,00 100,00 100,00% Považská Bystrica Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Prievidza Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Ružomberok Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Trebišov Property Development, s.r.o ,00 100,00 100,00% Třinec Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Zvolen Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa, a.s. 100,00-100,00 100,00% Marissa Alfa, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Beta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Delta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa East, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Epsilon, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Gama, a.s ,00 100,00 100,00% Office Star Fourteen, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Marissa Ióta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Kappa, a.s ,00 100,00 50,00% COPA Centrum Národní, s.r.o. - 50,00 50,00 100,00% Marissa Ksí, a.s ,00 100,00 100,00% CPI - City Park Jihlava, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Lambda, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa North, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Omega, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Omikrón, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Sigma, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa South, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Tau, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Théta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa West, a.s ,00 100,00 100,00% Office Star Four, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star One, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Seven, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Ten, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Thirteen, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Three, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Marissa Yellow, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Ypsilon, a.s ,00 100,00 100,00% NERONTA, a.s ,00 100,00 100,00% MUXUM, a.s. 100,00-100,00 100,00% Prague Property Development, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% Příbor Property Development, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% Příkopy Property Development, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% Strakonice Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Svitavy Property Alfa, a.s. 100,00-100,00 100,00% DOREK Vysoké Mýto, a.s ,00 100,00 100,00% TRIFIT Vysoké Mýto s.r.o ,00 100,00 100,00% Svitavy Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Telč Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Trutnov Property Development, a.s. 100,00-100,00 16 / 27

17 100,00% MAPON, a.s ,00 100,00 100,00% U Svatého Michala, a.s. 100,00-100,00 100,00% Vigano, a.s. 100,00-100,00 100,00% VM Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% VT Holding, a.s. 50,00-50,00 100,00% VT Alfa, a.s. - 50,00 50,00 100,00% Horova Immo s.r.o. - 50,00 50,00 100,00% Vyškov Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Žďár Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Ždírec Property Development, a.s. 100,00-100,00 99,96% Družstvo Land 99,96-99,96 100,00% CPI Park Žďárek, a.s. - 99,96 99,96 100,00% CPI - Krásné Březno, a.s. - 99,96 99,96 86,50,% Bayton Gama, a.s. 86,50-86, Dceřiná společnost CPI BYTY, a.s. Finanční údaje společnosti V následující tabulce je uveden přehled vybraných ukazatelů společnosti CPI BYTY, a.s. Údaje vychází z auditované konsolidované účetní závěrky společnosti CPI BYTY, a.s. k 31. prosince a 31. prosince vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Hlavní ukazatele společnosti CPI BYTY, a.s. (IFRS konsolidované) Ukazatel Jednotka Tržby z pronájmu a služeb tisíc CZK ,6 EBITDA tisíc CZK ,3 EBIT tisíc CZK ,4 EBIT marže % 227,5 690,0 303,3 Čistý zisk tisíc CZK ,2 Čistý zisk na akcii - základní CZK/akcie , ,0 41,2 Bilanční suma tisíc CZK ,4 Investice do nemovitostí tisíc CZK ,2 Vlastní kapitál tisíc CZK ,9 ROE % 9,5 3,8 39,7 ROA (produkční síla) % 5,2 3,0 57,4 Index / % Následující tabulky uvádějí přehled historických finančních údajů skupiny CPI BYTY, a.s. za období k 31. prosinci 2009, 31. prosinci a k 31. prosinci a k 30. červnu Údaje za roky 2009, a vycházejí z auditované konsolidované účetní závěrky společnosti CPI BYTY, a.s. vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Mezitímní finanční údaje k 30. červnu a 30. červnu 2012 nebyly ověřeny auditorem. 17 / 27

18 Přehled historických finančních údajů skupiny CPI BYTY, a.s. FINANČNÍ ÚDAJE Z ROZVAHY Dlouhodobá aktiva Investice do nemovitostí Krátkodobá aktiva Krátkodobé pohledávky * Zásoby Peníze a peněžní ekvivalenty AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry a půjčky Krátkodobé závazky * Rezervy ** VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM * Údaje do obsahují krátkodobé pohledávky (krátkodobé závazky) definované dle staré struktury finančních výkazů. Od Společnost používá novou strukturu finančních výkazů. ** V období až byla tato položka označena jako ostatní pasiva. FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉHO VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY Tržby z titulu pronájmu a služeb * Provozní výsledek hospodaření Čistý finanční výsledek ČISTÝ ZISK ZA OBDOBÍ Na výsledcích hospodaření společnosti CPI BYTY, a.s. se nejvíce v porovnání let a 2009 projevily dopady fúzí, kterými společnost CPI BYTY, a.s. prošla v roce. V lednu byla do obchodního rejstříku zapsána fúze společnosti CPI BYTY, a.s. se společností SPOBYT, a.s., BYTY TŘINEC, a.s. a Byty Česká Lípa, a.s. s rozhodným dnem 1. ledna 2009 a v listopadu byla do obchodního rejstříku zapsána fúze společnosti CPI BYTY, a.s. se společností RLRE Tellmer Property, s.r.o. s rozhodným dnem 1. července Dceřiná společnost CPI City Park Jihlava, a.s. Finanční údaje společnosti Společnost má základní kapitál ve výši Kč. Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. prosinci a je sestavena dle českých účetních standardů. Následující tabulky uvádí přehled historických finančních údajů vycházejících z auditované účetní závěrky k 31. prosinci. 18 / 27

19 Vybrané položky rozvahy a výkazu zisků a ztráty společnosti CPI - City Park Jihlava, a.s. FINANČNÍ ÚDAJE Z ROZVAHY Dlouhodobá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Krátkodobá aktiva Krátkodobé pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM FINANČNÍ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY Tržby Provozní výsledek hospodaření Čistý finanční výsledek ČISTÝ ZISK ZA OBDOBÍ Dne 4. září 2012 se konaly valné hromady společnosti CPI City Park Jihlava, a.s. a společnosti Marissa Ksí, a.s., který schválili projekt vnitrostátní fúze těchto společností formou sloučení, při které je nástupnickou společností společnost Marissa Ksí, a.s. a zanikající společností společnost CPI City Park Jihlava, a.s. Rozhodný den této fúze je 1. leden Následující tabulka uvádí přehled finančních údajů vycházejících z auditované zahajovací rozvahy společnosti Marissa Ksí, a.s. k 1. lednu 2012 sestavené dle českých účetních standardů. 19 / 27

20 FINANČNÍ ÚDAJE ZE ZAHAJOVACÍ ROZVAHY k Dlouhodobá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Krátkodobá aktiva Krátkodobé pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM Dceřiná společnost Marissa Gama, a.s. Popis společnosti Společnost, se sídlem, Pohořelec 112/24, Praha 1, vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 6. dubna. Dne 7. července 2012 byla do obchodního rejstříku zapsána fúze společnosti Marissa Gama, a.s. jako nástupnické společnosti se společností Office Star Fourteen, spol. s r.o. jako zanikající spolenčostí s rozhodným dnem 1. října. Z tohoto důvodu je účetním obdobím nástupnické společnosti Marissa Gama, a.s. období od 1. října do 31. prosince Společnost Marissa Gama, a.s. pronajímá kancelářskou budovu v Praze. Předmětem podnikání společnosti je: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Finanční údaje společnosti Společnost má základní kapitál ve výši Kč. Následující tabulka uvádí přehled finančních údajů vycházejících z auditované zahajovací rozvahy společnosti Marissa Gama, a.s. k 1. říjnu sestavené dle českých účetních standardů. 20 / 27

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí roku 2013 provozovala 17 ubytovacích

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G.

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. Ing. Karel Potměšil Analytik potmesil@cyrrus.cz ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. DEVELOPERSKÁ HRA NA CITY 19. 2. 2007 Cílová cena 1938 CZK Úvodní doporučení: koupit Základní informace Datum 19. 2. 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111 6. EMISNÍ PODMÍNKY Tyto emisní podmínky (dále jen Emisní podmínky ) upravují práva a povinnosti Emitenta (jak je tento pojem definován níže) a Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže), jakož

Více

3. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

3. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše 30 let 3. DODATEK

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 Úvodní slovo jediného člena představenstva Vážení přátelé, posláním společnosti GREENVALE a.s. je pronájem areálu AQUAPALACE WELLNESS RESORT v Čestlicích u Prahy. RESORT

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. T. Bati, Otrokovice 765 82. ZA OBDOBÍ 7-9/2010 (neauditovaná, nekonsolidovaná)

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. T. Bati, Otrokovice 765 82. ZA OBDOBÍ 7-9/2010 (neauditovaná, nekonsolidovaná) MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI TOMA, a.s. se sídlem tř. T. Bati, Otrokovice 765 82 ZA OBDOBÍ 7-9/2010 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více