Czech Property Investments, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Property Investments, a.s."

Transkript

1 Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ DODATEK PROSPEKTU Tento dokument (dále 1. Dodatek Prospektu ) aktualizuje a doplňuje prospekt Dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise Euro (patnáct milionů euro) splatné v roce 2015 (dále jen Dluhopis nebo Emise ) jejichž emitentem je společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1115 (dále jen Emitent ), jsou vydávány podle českého práva v zaknihované podobě ve formě na doručitele. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále též BCPP ) a jsou kótovaným cenným papírem a cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 500 Euro (pět set euro). Jmenovitá hodnota Dluhopisů a úrokové výnosy z nich budou splatné výlučně v českých korunách nebo jiné zákonné měně České republiky. Datum emise bylo 23. března Prospekt a emisní podmínky Dluhopisů byly schváleny rozhodnutím České národní banky č. j. 2012/2446/570 ze dne 16. března 2012, které nabylo právní moci dne 19. března ISIN Dluhopisů je CZ Tento Dodatek Prospektu byl vyhotoven ke dni 2. října Dodatek Prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j 2012/9717/570 ke sp. zn. Sp/2012/145/572 ze dne 11. října 2012, které nabylo právní moci dne 11. října Tímto Dodatkem Prospektu jsou doplněny a aktualizovány části 2. Shrnutí, 4. Informace zahrnuté odkazem, 6. Emisní podmínky, 9. Informace o emitentovi. Prospekt, všechny výroční a mezitimní zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta konkrétně na adrese a dále také v sídle Emitenta na adrese Praha 1, 1 / 27

2 Václavské náměstí 1601/47, PSČ , v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin (více viz kapitolu DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ). 2 / 27

3 2. SHRNUTÍ 2.2 SHRNUTÍ POPISU EMITENTA Historické finanční a provozní údaje: Následující tabulky uvádí přehled vybraných historických finančních údajů Emitenta za období roku 2008, 2009, a (vždy k 31. prosinci uvedeného roku) a dále mezitímní finanční údaje k 30. červnu, 30. červnu a 30. červnu 2012 (respektive za období prvních šesti měsíců daného roku). Údaje za roky 2008, 2009, a vycházejí z auditované konsolidované účetní závěrky Emitenta vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Mezitímní finanční údaje ke dni 30. června a 30. června (respektive za období prvních šesti měsíců daného roku) nebyly ověřeny auditorem. Mezitímní finanční údaje ke dni 30. června 2012 (respektive za období prvních šesti měsíců daného roku) byly prověřeny auditorem. FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉ ROZVAHY () AKTIVA CELKEM Dlouhodobá aktiva Investice do nemovitostí a nedokončené investice do nemovitostí Krátkodobá aktiva Zásoby Peníze a peněžní ekvivalenty Krátkodobé pohledávky Aktiva určená k prodeji PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Závazky Dlouhodobé závazky Úvěry a půjčky a emitované dluhopisy Krátkodobé závazky / 27

4 Tržby z titulu pronájmu a služeb * FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉHO VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY () Osobní náklady Provozní hospodářský výsledek Finanční výsledek hospodaření VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST * Údaje do obsahují tržby definované dle staré struktury finančních výkazů. Od Společnost používá novou strukturu finančních výkazů. Čisté peněžní toky z provozní činnosti Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté peněžní toky z investiční činnosti Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci roku FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉHO VÝKAZU PENĚŽNÍCH TOKŮ () Ověření historických finančních údajů: Historické finanční údaje Emitenta k 31. prosinci 2008, 31. prosinci 2009, 31. prosinci a k 31. prosinci uváděné v tomto dokumentu vycházejí z účetních závěrek a jsou ověřeny auditorem. Finanční údaje k 30. červnu a k 30. červnu nebyly ověřeny auditorem. Finanční údaje k 30. červnu 2012 byly prověřeny auditorem. Podstatné změny finanční situace (pozice): Od data vyhotovení poslední auditované účetní závěrky za finanční období končící k 31. prosinci došlo k níže uvedeným změnám ve finanční situaci Emitenta, které by se daly hodnotit jako významné: a) pořízení nových majetkových účastí Emitentem a rozšíření konsolidačního celku: - akvizice zbývajících 50 % akcií společnosti VT Holding, a.s., která vlastní např. supermarkety Billa, Penny Market, hypermarket Interspar i samostatné prodejny obuvi či elektra v Třebíči, Teplicích, Praze, ve Zlíně a dalších městech 4 / 27

5 (duben 2012, hodnota transakce 564 mil. Kč), - akvizice společnosti BAYTON Beta, a.s., která vlastní a pronajímá bytové domy a byty v Praze Vysočanech, Řepích a Libni (červen 2012, hodnota transakce 124 mil. Kč), akvizice 86,5 % akcií společnosti BAYTON Gama, a.s., která vlastní především dluhopisy CPI2021 vydané Emitentem (červen 2012, hodnota transakce 564 mil. Kč). b) přijaté úvěry a vydané závazkové cenné papíry - v březnu 2012 vydal Emitent tři emise dluhopisů: - CPI VAR/15 (EUR), maximální hodnota emise činí EUR, dluhopisy jsou úročeny sazbou 6M EURIBOR + 6,5 % p.a., splatnost dluhopisů je 23. března CPI VAR/19 (CZK), maximální hodnota emise činí Kč, dluhopisy jsou úročeny sazbou 6M PRIBOR + 6,5 % p.a., splatnost dluhopisů je 23. března CPI VAR/19 (EUR), maximální hodnota emise činí EUR, dluhopisy jsou úročeny sazbou 6M PRIBOR + 6,5 % p.a., splatnost dluhopisů je 23. března INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM Informace Dokument Strana Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok Auditovaná individuální účetní závěrka za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok Výrok auditora k výroční zprávě, konsolidované účetní závěrce a individuální účetní závěrce za rok Výroční zpráva Emitenta za rok 7-10 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce za rok Výroční zpráva Emitenta za rok 50 Výrok auditora k individuální účetní závěrce za rok Výroční zpráva Emitenta za rok 105 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Výrok auditora k individuální účetní závěrce za rok 2009 Výroční zpráva Emitenta za rok Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok / 27

6 Výrok auditora k individuální účetní závěrce za rok 2008 Výroční zpráva Emitenta za rok Konsolidované mezitímní finanční údaje Emitenta za první pololetí roku 2012 Konsolidované mezitímní finanční údaje Emitenta Zkrácená mezitímní konsolidovaná účetní závěrka za období od 6 měsíců končící 30. června 2012 prověřená auditorem Neauditovaná konsolidovaná pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku celý dokument Elektronické adresy odkazovaných dokumentů Výroční zpráva Emitenta za rok 2008: Výroční zpráva Emitenta za rok 2009: Výroční zpráva Emitenta za rok : Neauditovaná konsolidovaná pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku : Výroční zpráva Emitenta za rok : CZE.pdf Zkrácená mezitímní konsolidovaná účetní závěrka za období od 6 měsíců končící 30. června 2012 prověřená auditorem: 9. INFORMACE O EMITENTOVI 9.1. ODPOVĚDNÉ OSOBY Tento dodatek Prospektu připravila a vyhotovila a za údaje v něm uvedené je odpovědná společnost Czech Property Investments, a.s., která jako osoba odpovědná za dodatek Prospektu prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v dodatku Prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam. Czech Property Investments, a.s Jméno: JUDr. Radovan Vítek Funkce: předseda představenstva Jméno: Mgr. Marek Stubley Funkce: místopředseda představenstva 6 / 27

7 9.2. ODPOVĚDNÍ AUDITOŘI Konsolidované mezitímní finanční údaje za první pololetí běžného roku sestavené k 30. červnu 2012 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS byly auditorem prověřeny a jsou zahrnuty do tohoto Prospektu formou odkazu (viz kapitola tohoto Prospektu Údaje zahrnuté odkazem ) VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE Následující tabulka uvádí přehled hlavních historických ukazatelů Emitenta. Údaje vychází z auditované konsolidované účetní závěrky Emitenta za období končící 31. prosince 2008, 31. prosince 2009, 31. prosince a 31. prosince, vypracované v souladu s mezinárodními standard účetního výkaznictví IAS/IFRS, a dále z mezitímních neauditovaných konsolidovaných finančních údajů ke dni 30. června a 30. června a z mezitímních konsolidovaných finančních údajů ke dni 30. června 2012 prověřených auditorem. Hlavní historické ukazatele Emitenta VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELÉ (, není-li uvedeno jinak) Čistá zisková marže (v %) 127,80% 30,30% 17,20% 122,70% 39,10% 58,52% 24,24% Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 18,20% 3,30% 0,78% 8,90% 3,09% 7,15% 1,94% Tržby z pronájmu nemovitostí EBITDA EBIT EBIT marže (v %) 181,90% 81,90% 67,10% 176,10% 75,50% 120,80% 81,00% Provozní tržby Čistý zisk Celková aktiva Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Investice do nemovitostí a nedokončené investice do nemovitostí ÚDAJE O EMITENTOVI Historie a vývoj emitenta V roce Emitent navázal na rok předešlý a pokračoval v akviziční a developerské činnost. Společnost CPI uzavřela řadu transakcí, které rozšířily portfolio nemovitostí o další stovky metrů čtverečních logistiky, maloobchodu a kanceláří. Mezi uzavřenými obchody se objevují špičkové kancelářské budovy, významná nákupní centra i plochou menší, v objemu však stejně významné developerské záměry či objekty. 7 / 27

8 Ke změně došlo v představenstvu mateřské společnosti Czech Property Investments, a.s., jejím předsedou se stal pan Radovan Vítek. Za rok Skupina vykázala čistý zisk ve výši 1,14 mld. Kč. Tržby z pronájmu nemovitostí činily za rok celkem 1,9 mld. Kč. Celková bilanční suma Skupiny se zvýšila na 57 mld. Kč CPI Group pokračovala v nákupu nemovitostí také v první polovině roku 2012, kdy došlo především k uzavření transakcí z předchozího období. Dokončena byla akvizice zbývající 50% části akcií společnosti VT Holding, a.s., kde CPI Group kromě spoluvlastnického podílu vykonávala také správu maloobchodních nemovitostí. Akvizice se projevily také v rezidenčním segmentu, díky němuž CPI Group dokonce překročila dosavadní geografické hranice své působnosti nákupem hotelového komplexu ve francouzském Nice. Významnější role se v první polovině roku ujal development. Úspěšně byla dokončena rekonstrukce českobudějovického hotelu, retailový park v Berouně, pokračovaly práce na výstavbě komplexu CPI City Center Olomouc a rekonstrukci někdejšího hotelu Sigma, nebo realizace nákupního parku v Trutnově. Zahájena byla rekonstrukce ostravského Clarion Congress Hotelu, výstavba druhé fáze retail parku v Třinci a v současnosti největší projekt multifunkční COPA Centrum na Praze 1. Za první pololetí roku 2012 Skupina vykázala zisk ve výši 357,7 mil. Kč, přičemž hodnota tržeb z pronájmu nemovitostí za toto období činí 1,43 mld. Kč. K 30. červnu 2012 dosáhla bilanční suma Skupiny hodnoty 59,07 mld. Kč Investice Emitenta V následujícím odstavci Emitent uvádí popis hlavních investic provedených od data poslední zveřejněné účetní závěrky. RETAILOVÉ AKVIZICE VT Holding V dubnu 2012 koupil Emitent zbývajících 50 % akcií společnosti VT Holding, a.s., která prostřednictvím svých dceřiných společností vlastní několik retailových objektů na různých místech České republiky. Hodnota transakce dosáhla výše: 564 mil. Kč. OBLAST DEVELOPMENTU CPI City Center & Clarion Congress Hotel Olomouc Na ústecký multifunkční projekt navázala v roce rekonstrukce hotelu Sigma v Olomouci, kterou doplní výstavba zcela nového administrativního souboru s retailovým zázemím, rozsáhlými kongresovými plochami a podzemním parkováním. Developující společností je Olomouc City Center, a.s. Plocha kanceláří: m 2 Plocha retail: 750 m 2 Nájemci: Počet pokojů: 126 Počet konferenčních míst: Raiffeisenbank Počet parkovacích míst: 130 Předpokládaná investice: 750 mil. korun 8 / 27

9 COPA Centrum Počátkem července 2012 byla zahájena stavba multifunkčního komplexu nad stanicí metra B Národní třída. Projekt zahrnuje špičkové kancleáře, nákupní galerii, bytový dům a vlastní podzemní parkování. Výhodou projektu je exkluzivní lokalita v centru města s vynikající dostupností MHD. Nájemci vyšších akncelářských pater a obytného domu mohou navíc profitovat z panoramatického výhledu an nejvýznamnjěší pražské monumenty. Specifický tvar objektu a jeho dispozice garantují maximální přístup denního světla do všech prostor kanceláří a o vyšší efektivitu využitého prostoru. Energetickou úsporu objektu bude garantovat certifikát LEED. Velký zájem v současnosti projevují především nájemci retailových prostor, kde je 50 % plochy již zasmluvněno. Plocha kanceláří: m 2 Retail: m 2 Rezidenční plochy: m 2 Parkovací plochy: 250 Hotelový komplex Palais Maeterlinck Někdejší hotelový komplex koupila CPI Group v červnu 2012 i s projektem rekonstrukce a stavebním povolením. Návrh počítá se realizaci několik desítek apartmánových bytů určených k následnému prodeji, luxusním prostředím společných prostor, zatravněnou střešní terasou domů, římskými lázněmi, bazény, lanovkou na soukromou pláž, podzemním parkovištěm. Celková investice do rekonstrukce rezortu je předběžně odhadována na 18 milionů eur. K zahájení rekonstrukce by mělo dojít už letos. Retail Park Třinec II. fáze V červenci 2012 byla zahájena výstavba druhé fáze Retail Park Třinec, tvořeného hypermarketem TESCO a pěti obchodními jednotkami. Druhá fáze výstavby naváže na již stávající areál a nabídku rozšíří o další prodejny. Celková pronajímatelná plocha bude činit necelých m 2. Druhá fáze projektu je již dnes zcela pronajata. RESIDENCE Nájemní bydlení V rezidenčním segmentu se aktuální investice zaměřují především na oblast nájemního bydlení. V roce společnost CPI, zahájila masivní opravy svého bytového portfolia, které obnášely v první fázi výměnu dřevěných oken za plastová. Harmonogram prací byl z důvodu velkého objemu (téměř bytů) rozložen do let 2013, dokončen však bude už v roce Výměnu oken doprovází ve vybraných regionech renovace společných prostor a vstupních portálů, opravy střech, kanalizací, v roce 2012 výměna výtahů, revize možností energetických úspor apod., které budou pokračovat i v letech následujících. Na tyto práce navážou další opravy např. plášťů budov a vnitřních prostor včetně samotných bytů v horizontu několika následujících let. Investice byly vyvolány zejména uvolněním regulace nájemného díky konci platnosti zákona 107/2006 Sb. a tlakem na zvyšování kvality bydlení v nájemních bytech. V roce bylo proinvestováno celkem 215 mil korun. Zbývající portfolio bytů s regulovaným nájemným, čítající zhruba bytů, čeká uvolnění a zvýšení nájemného od / 27

10 BAYTON Beta V červnu 2012 Emitent koupil prostřednictvím akvizice společnosti BAYTON Beta, a.s. 53 bytových jednotek v Praze Řepích, Vysočanech a Libni, které tato společnost vlastní a pronajímá Údaje o hlavních budoucích investicích Emitenta Kromě již uvedených developerských projektů, které byly zahájeny v roce a budou v návaznosti pokračovat i v roce 2012, je na rok 2012 připraveno několik developerských záměrů. Na jaře 2012 byla zahájena rekonstrukce dalšího z hotelů značky Clarion, tentokrát v Ostravě. Vlastníkem Clarion Congress Hotelu Ostrava je dceřiná společnost Kerina, a.s. Záměr počítá s částečnou rekonstrukcí ubytovací kapacity, gastronomického provozu a wellness zóny. Součástí prací bude přístavba zcela nového kongresového centra s kapacitou až osob. Předběžné investiční náklady jsou odhadovány na 397 mil. korun, termín dokončení je stanoven na duben V oblasti rezidenčního developmentu je připravována druhá etapa úspěšného projektu Jižní Stráň. Jedná se o výstavbu rodinných domů v městské části Praha 8. Zahájení projektu je stanovené na červenec 2012 s předpokládaným ukončením v listopadu Velká pozornost je nadále věnována také investicím do nájemního bydlení. Emitent pokračuje ve výměně plastových oken, jejíž dokončení se předpokládá v roce Další práce probíhají na rekonstrukci domů, kanalizací, rozvodů a revitalizaci společných prostor. Pro rok 2012 je pro celé portfolio bytů dceřiné společnosti CPI BYTY, a.s. vyčleněno 146 mil. korun. Nemalé investice půjdou v roce 2012 do výstavby maloobchodních parků v České a Slovenské republice. Aktuálně jsou v realizaci areály v Trutnově, který bude otevřen v listopadu 2012 a v Třinci, zahájení stavby se letos dotkne retail parku v Pelhřimově, v budoucnu např. v Kroměříži. Ke dni tohoto prospektu Emitent není vůči žádné třetí straně zavázán jakýkoli z výše uvedených záměrů uskutečnit Údaje o počtu zaměstnanců K 31. prosinci zaměstnávala společnost CPI v rámci Skupiny 239 osob. Správu bytů a nebytových prostor vykonávají zaměstnanci společností CPI - Facility, a.s., respektive od roku 2012 CPI Property, s.r.o. a CPI BYTY, a.s. Ostatní pracovníci jsou zaměstnanci společnosti CPI Services, a.s. K 30. červnu 2012 zaměstnávala Skupina 384 osob. Správu bytů a nebytových prostor vykonávají zaměstnanci společností CPI Facility, a.s., CPI Property, s.r.o. a CPI BYTY, a.s. Ostatní pracovníci jsou zaměstnanci společnosti CPI Services, a.s. Členové vrcholového vedení jsou zaměstnanci společnosti CPI Management, s.r.o. Následující tabulka uvádí přehled zaměstnanců v rámci Skupiny Emitenta. Údaje uváděné v tabulce č. 5 nezahrnují zaměstnance na mateřské dovolené a zaměstnance vedené na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. 10 / 27

11 Přehled zaměstnanců v rámci Skupiny Emitenta k datu 31. prosinci Název společnosti Počet zaměstnanců Czech Property Investments, a.s CPI Services, a.s CPI - Facility, a.s CPI Byty, a.s CELKEM VE SKUPINĚ EMITENTA Přehled zaměstnanců v rámci Skupiny Emitenta k datu 30. červnu 2012 Název společnosti Počet zaměstnanců Czech Property Investments, a.s CPI Management, s.r.o.. 7 CPI Services, a.s CPI - Facility, a.s CPI Property, s.r.o. 20 CPI Byty, a.s CELKEM VE SKUPINĚ EMITENTA PŘEHLED PODNIKÁNÍ Hlavní činnosti Přehled finančních výsledků za jednotlivé segmenty znázorňují níže uvedené tabulky. Údaje vycházejí z auditované výroční zprávy Emitenta za rok. 11 / 27

12 Segmentové výkaznictví, vykazování dle obchodních segmentů Retail Kancelářské prostory Bytové prostory Průmysl a logistika Hotely Pozemkové portfolio 1-6/ / / / / /2012 Výnos segmentu z pronájmu Čisté výnosy z pronájmu a služeb Čistý zisk / (ztráta) z přecenění investic do nemovitostí Provozní výsledek hospodaření Úrokové výnosy Úrokové náklady Čisté finanční výnosy/ (náklady) Daň z příjmů - výnos/(náklad) Zisk/(ztráta) za účetní období / 27

13 Nemovitosti s kombinováným účelem využití Ostatní Investice do nemovitostí ve výstavbě Eliminace Konsolidace celkem 1-6/ / / / /2012 Výnos segmentu z pronájmu Čisté výnosy z pronájmu a služeb Čistý zisk / (ztráta) z přecenění investic do nemovitostí Provozní výsledek hospodaření Úrokové výnosy Úrokové náklady Čisté finanční výnosy/ (náklady) Daň z příjmů - výnos/(náklad) Zisk/(ztráta) za účetní období / 27

14 Retail Kancelářské prostory Bytové prostory Průmysl a logistika Hotely Pozemkové portfolio Aktiva segmentu Závazky segmentu Čistá aktiva segmentu Nemovitosti s kombinováným účelem využití Ostatní Investice do nemovitostí ve výstavbě Eliminace Konsolidace celkem Aktiva segmentu Závazky segmentu Čistá aktiva segmentu Segmentové výkaznictví, vykazování dle geografických segmentů Česká republika Slovensko Ostatní evropské země Eliminace Konsolidace celkem Výnos segmentu z pronájmu Celková čistá aktiva (mimo podíl dceřiných společností) / 27

15 9.7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EMITENTA Společnost Podíl v % přímý Podíl v % nepřímý Podíl v % celkem Czech Property Investments, a.s ,00% Balvinder, a.s. 100,00-100,00 100,00% SHEMAR INVESTMENTS LIMITED - 100,00 100,00 100,00% Baudry, a.s. 100,00-100,00 100,00% Baudry Beta, a.s ,00 100,00 100,00% Baumarkt České Budějovice s.r.o ,00 100,00 100,00% CB Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Farhan, a.s ,00 100,00 100,00% Lockhart, a.s ,00 100,00 100,00% BAYTON Beta, a.s. 100,00-100,00 100,00% Beroun Property Alfa, a.s. 100,00-100,00 100,00% Beroun Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Brandýs Logistic, a.s. 100,00-100,00 100,00% BRILLIANT VARIETY, s.r.o. 100,00 100,00 100,00% Camuzzi, a.s. 100,00-100,00 100,00% RK Building, s.r.o. 100,00 100,00 100,00% Carpenter Invest, a.s. 100,00-100,00 100,00% Conradian, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Bor, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Facility, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Land Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Orlová, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Real Estate, a.s. 100,00-100,00 100,00% Olomouc City Center, a.s ,00 100,00 100,00% CPI - Štupartská, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI - Zbraslav, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Alfa, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Beta, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI BYTY, a.s. 100,00-100,00 100,00% BPT Development, a.s ,00 100,00 100,00% Březiněves, a.s ,00 100,00 100,00% CPI City Center ÚL, a.s. 100,00-100,00 100,00% Hraničář, a.s ,00 100,00 100,00% CPI Delta, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI East, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Facility Slovakia, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Finance Ireland 100,00-100,00 100,00% CPI Finance Netherland 100,00-100,00 100,00% CPI Finance, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Heli, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI Hotels Properties, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Management, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI Park Mlýnec, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Property, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI Reality, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails FIVE, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails FOUR, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails ONE, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails THREE, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Retails TWO, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI Services, a.s. 100,00-100,00 100,00% CPI West, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% CPI FRANCE - 100,00 100,00 100,00% ELAMOR, a.s. 100,00-100,00 100,00% FL Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% IGY2 CB, a.s. 100,00-100,00 100,00% LUDLOW a.s ,00 100,00 15 / 27

16 100,00% Kerina, a.s. 100,00-100,00 100,00% Malerba, a.s. 100,00-100,00 100,00% 4B Investment, a.s ,00 100,00 100,00% 4B Property, s.r.o ,00 100,00 100,00% Betonstav spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Čadca Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Český Těšín Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Komárno Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Liptovský Mikuláš Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% MB Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Michalovce Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Modřanská Property, a.s ,00 100,00 100,00% Nymburk Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% OC Nová Zdaboř, a.s ,00 100,00 100,00% Považská Bystrica Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Prievidza Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Ružomberok Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Trebišov Property Development, s.r.o ,00 100,00 100,00% Třinec Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Zvolen Property Development, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa, a.s. 100,00-100,00 100,00% Marissa Alfa, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Beta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Delta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa East, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Epsilon, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Gama, a.s ,00 100,00 100,00% Office Star Fourteen, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Marissa Ióta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Kappa, a.s ,00 100,00 50,00% COPA Centrum Národní, s.r.o. - 50,00 50,00 100,00% Marissa Ksí, a.s ,00 100,00 100,00% CPI - City Park Jihlava, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Lambda, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa North, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Omega, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Omikrón, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Sigma, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa South, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Tau, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Théta, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa West, a.s ,00 100,00 100,00% Office Star Four, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star One, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Seven, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Ten, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Thirteen, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Office Star Three, spol. s r.o ,00 100,00 100,00% Marissa Yellow, a.s ,00 100,00 100,00% Marissa Ypsilon, a.s ,00 100,00 100,00% NERONTA, a.s ,00 100,00 100,00% MUXUM, a.s. 100,00-100,00 100,00% Prague Property Development, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% Příbor Property Development, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% Příkopy Property Development, s.r.o. 100,00-100,00 100,00% Strakonice Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Svitavy Property Alfa, a.s. 100,00-100,00 100,00% DOREK Vysoké Mýto, a.s ,00 100,00 100,00% TRIFIT Vysoké Mýto s.r.o ,00 100,00 100,00% Svitavy Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Telč Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Trutnov Property Development, a.s. 100,00-100,00 16 / 27

17 100,00% MAPON, a.s ,00 100,00 100,00% U Svatého Michala, a.s. 100,00-100,00 100,00% Vigano, a.s. 100,00-100,00 100,00% VM Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% VT Holding, a.s. 50,00-50,00 100,00% VT Alfa, a.s. - 50,00 50,00 100,00% Horova Immo s.r.o. - 50,00 50,00 100,00% Vyškov Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Žďár Property Development, a.s. 100,00-100,00 100,00% Ždírec Property Development, a.s. 100,00-100,00 99,96% Družstvo Land 99,96-99,96 100,00% CPI Park Žďárek, a.s. - 99,96 99,96 100,00% CPI - Krásné Březno, a.s. - 99,96 99,96 86,50,% Bayton Gama, a.s. 86,50-86, Dceřiná společnost CPI BYTY, a.s. Finanční údaje společnosti V následující tabulce je uveden přehled vybraných ukazatelů společnosti CPI BYTY, a.s. Údaje vychází z auditované konsolidované účetní závěrky společnosti CPI BYTY, a.s. k 31. prosince a 31. prosince vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Hlavní ukazatele společnosti CPI BYTY, a.s. (IFRS konsolidované) Ukazatel Jednotka Tržby z pronájmu a služeb tisíc CZK ,6 EBITDA tisíc CZK ,3 EBIT tisíc CZK ,4 EBIT marže % 227,5 690,0 303,3 Čistý zisk tisíc CZK ,2 Čistý zisk na akcii - základní CZK/akcie , ,0 41,2 Bilanční suma tisíc CZK ,4 Investice do nemovitostí tisíc CZK ,2 Vlastní kapitál tisíc CZK ,9 ROE % 9,5 3,8 39,7 ROA (produkční síla) % 5,2 3,0 57,4 Index / % Následující tabulky uvádějí přehled historických finančních údajů skupiny CPI BYTY, a.s. za období k 31. prosinci 2009, 31. prosinci a k 31. prosinci a k 30. červnu Údaje za roky 2009, a vycházejí z auditované konsolidované účetní závěrky společnosti CPI BYTY, a.s. vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Mezitímní finanční údaje k 30. červnu a 30. červnu 2012 nebyly ověřeny auditorem. 17 / 27

18 Přehled historických finančních údajů skupiny CPI BYTY, a.s. FINANČNÍ ÚDAJE Z ROZVAHY Dlouhodobá aktiva Investice do nemovitostí Krátkodobá aktiva Krátkodobé pohledávky * Zásoby Peníze a peněžní ekvivalenty AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry a půjčky Krátkodobé závazky * Rezervy ** VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM * Údaje do obsahují krátkodobé pohledávky (krátkodobé závazky) definované dle staré struktury finančních výkazů. Od Společnost používá novou strukturu finančních výkazů. ** V období až byla tato položka označena jako ostatní pasiva. FINANČNÍ ÚDAJE Z KONSOLIDOVANÉHO VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY Tržby z titulu pronájmu a služeb * Provozní výsledek hospodaření Čistý finanční výsledek ČISTÝ ZISK ZA OBDOBÍ Na výsledcích hospodaření společnosti CPI BYTY, a.s. se nejvíce v porovnání let a 2009 projevily dopady fúzí, kterými společnost CPI BYTY, a.s. prošla v roce. V lednu byla do obchodního rejstříku zapsána fúze společnosti CPI BYTY, a.s. se společností SPOBYT, a.s., BYTY TŘINEC, a.s. a Byty Česká Lípa, a.s. s rozhodným dnem 1. ledna 2009 a v listopadu byla do obchodního rejstříku zapsána fúze společnosti CPI BYTY, a.s. se společností RLRE Tellmer Property, s.r.o. s rozhodným dnem 1. července Dceřiná společnost CPI City Park Jihlava, a.s. Finanční údaje společnosti Společnost má základní kapitál ve výši Kč. Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. prosinci a je sestavena dle českých účetních standardů. Následující tabulky uvádí přehled historických finančních údajů vycházejících z auditované účetní závěrky k 31. prosinci. 18 / 27

19 Vybrané položky rozvahy a výkazu zisků a ztráty společnosti CPI - City Park Jihlava, a.s. FINANČNÍ ÚDAJE Z ROZVAHY Dlouhodobá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Krátkodobá aktiva Krátkodobé pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM FINANČNÍ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY Tržby Provozní výsledek hospodaření Čistý finanční výsledek ČISTÝ ZISK ZA OBDOBÍ Dne 4. září 2012 se konaly valné hromady společnosti CPI City Park Jihlava, a.s. a společnosti Marissa Ksí, a.s., který schválili projekt vnitrostátní fúze těchto společností formou sloučení, při které je nástupnickou společností společnost Marissa Ksí, a.s. a zanikající společností společnost CPI City Park Jihlava, a.s. Rozhodný den této fúze je 1. leden Následující tabulka uvádí přehled finančních údajů vycházejících z auditované zahajovací rozvahy společnosti Marissa Ksí, a.s. k 1. lednu 2012 sestavené dle českých účetních standardů. 19 / 27

20 FINANČNÍ ÚDAJE ZE ZAHAJOVACÍ ROZVAHY k Dlouhodobá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Krátkodobá aktiva Krátkodobé pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM Dceřiná společnost Marissa Gama, a.s. Popis společnosti Společnost, se sídlem, Pohořelec 112/24, Praha 1, vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 6. dubna. Dne 7. července 2012 byla do obchodního rejstříku zapsána fúze společnosti Marissa Gama, a.s. jako nástupnické společnosti se společností Office Star Fourteen, spol. s r.o. jako zanikající spolenčostí s rozhodným dnem 1. října. Z tohoto důvodu je účetním obdobím nástupnické společnosti Marissa Gama, a.s. období od 1. října do 31. prosince Společnost Marissa Gama, a.s. pronajímá kancelářskou budovu v Praze. Předmětem podnikání společnosti je: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Finanční údaje společnosti Společnost má základní kapitál ve výši Kč. Následující tabulka uvádí přehled finančních údajů vycházejících z auditované zahajovací rozvahy společnosti Marissa Gama, a.s. k 1. říjnu sestavené dle českých účetních standardů. 20 / 27

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 70 000 000 Euro splatné v roce 2019 ISIN CZ0003501843 1. DODATEK PROSPEKTU Tento dokument (dále

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2019 ISIN CZ0003501868 1. DODATEK PROSPEKTU Tento dokument (dále

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Datum vyhotovení tohoto dodatku základního

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ZKRÁCENÁ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ 6 MĚSÍCŮ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2012 CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S.

ZKRÁCENÁ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ 6 MĚSÍCŮ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2012 CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. ZKRÁCENÁ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ 6 MĚSÍCŮ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2012 CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Zkrácená mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Zkrácený konsolidovaný výkaz

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná)

CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná) ; CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015 (neauditovaná) CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI Retail Portfolio I, a.s. v číslech pololetí 2015 16,593

Více

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 1. dodatku

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 (neauditovaná) Konsolidovaná pololetní zpráva 2012 (neauditovaná) OBSAH 1. SKUPINA CPI... 4 2. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA POLOLETNÍ ZPRÁVU SKUPINY

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2008 Zpráva představenstva Zpráva představenstva za první pololetí roku 2008 Společnost (dále také jen Společnost CPI nebo Společnost ) je investorem a developerem na trhu

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

1. DODATEK PROSPEKTU

1. DODATEK PROSPEKTU GES REAL, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem určeným na bázi diskontu v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 400.000.000 Kč splatných v roce 2022 ISIN CZ0003513921 1. DODATEK PROSPEKTU Tento 1. dodatek

Více

CPI Alfa, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI Alfa, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ; CPI Alfa, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Doplňujíci informace Na základě zjištění České národní banky společnost CPI Alfa, a.s. provedla úpravu některých odstavců výroční zprávy za rok 2012. Tato výroční

Více

Czech Property Investments, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Czech Property Investments, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Czech Property Investments, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Výroční zpráva 2011 OBSAH 1. Profil Skupiny CPI... 5 2. Osoby odpovědné za výroční zprávu Skupiny CPI... 6 3. Zpráva auditora o ověření výroční

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za období 1. 1. 2016 13. 5. 2016)

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. včetně podfondů

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. včetně podfondů POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. včetně podfondů První podfond, IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Druhý podfond,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

BigBoard Praha, a.s.

BigBoard Praha, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN: CZ0003502312 1. DODATEK PROSPEKTU DLUHOPISŮ (dále jen Dodatek č.1 ) Tento aktualizuje

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše 30 let 1. DODATEK

Více

CPI Retail Portfolio I, a.s.

CPI Retail Portfolio I, a.s. CPI Retail Portfolio I, a.s. Prospekt dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 5,00 % p.a. v celkové jmenovité hodnotě emise 1.125.000.000 Kč splatných v roce 2019 ISIN CZ0003511164 Tento dokument představuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Výsledky za rok 2014

Výsledky za rok 2014 Tisková zpráva Regulované informace 4. března 2015 Výsledky za rok 2014 Roční zisk činil 49,4 milionu EUR (oproti +25,1 milionu EUR r. 2013) Výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

CPI BYTY, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná)

CPI BYTY, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná) Pololetní zpráva 2015 (neauditovaná) Pololetní zpráva 2015 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech pololetí 2015 242 854 Příjem z pronájmu 7 443 704 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč)

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název subjektu: Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078 IČ: 27258611 www.pivovary-lobkowicz-group.com www.pivovary-lobkowicz.cz Obsah

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

Pololetní zpráva emitenta za období společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2012 30.6.2012 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...4 1.1. Obchodní firma...4 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...4

Více

ECM Real Estate Investments A.G.

ECM Real Estate Investments A.G. ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva k 30. červnu 2008 Strana 1 OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014

OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014 OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více