OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka."

Transkript

1 NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU,, S PANEM MÍSTOS OSTAR AROS OSTOU OU A SE ZÁSTUPKYNÍ DO MĚSTSKÉHO SKÉHO ZASTUPITELS TUPITELSTVA Na konci rok oku každý člověk tak trochu bilancuje své úspěch pěchy y či neúspěch pěchy.. Jak bys yste e hodnotili vy,, uplynulý rok a také naplněnost vašich předs edsta tav v práci pro o město? Pan star aros osta: a: Mezi největší úspěchy řadím zprovoznění a dofinancování objektů, jejichž stavba či přeměna započala již v minulém volebním období. Jsem také rád, že se podařilo plynule zajišťovat platební kalendář, a že rozpočet obce je vyrovnaný. K neúspěchům zatím patří zpoždění výstavby silnice I / 54, nedokončení rekonstrukce přednádražního prostoru. Nepodařilo se zatím schválit strategii využití prostor bzeneckého zámku. Pan an místos ostar aros osta a M. Novoměs oměsts tský: ký: Za úspěch bych považoval zahájení prací na projektech a realizaci nových stavebních míst v části města Novosady a na Klostermannově ulici. Mrzí mě však, že nelze lépe řešit městskou část Baráky - jedná se o problematický výkup starých zchátralých domů. Přál bych si, aby přesný geometrický střed města byl stavebně úhlednější. Zastupit tupitelk elka a E.Suchovská: ká: Ne vždy se daří naplňovat volební hesla a sliby, a tak bych uvítala ve městě více menších investičních akcí před většími, okázalejšími. Některé investice ( např. městská hrobka ) bych přesunula na pozdější dobu, ale jeden zastupitel má pochopitelně omezené možnosti vlivu. Někdy mi vadí, že se přechází z jedné akce do druhé, neexistují termíny plnění. A jaký je váš áš záměr v prosaz osazování ání požada žadavků vků občanů v následujícím roce? Pan an star aros osta: a: Chtěl bych bedlivě dohlížet na realizaci výstavby silnice I/54, je to nejvýznamnější velká investice v roce Také se pokusím získat problematickou městskou pohledávku od státu ve výši přibližně 6 mil. Kč. (Jedná se o úhradu silnice přes náměstí.) Pan místos ostar aros osta a M. Novoměs oměsts tský: V příštím roce se budu snažit o to, aby se podařilo sehnat finanční prostředky na rekonstrukci přednádražního prostoru a také aby bez problému proběhla realizace výstavby inženýrských sítí v Novosadech i na Klostermannově ulici. Zastupit tupitelk elka a E. Suchovská: Jako učitelka na bzenecké základní škole vidím problémy spojené s provozem školy. Do budoucna bude potřeba řešit dopravní situaci, dále zateplení budov a výměna oken za kvalitní plastová, rekonstrukce zařízení bazénu, nový povrch atletické dráhy. No - to jsme se zase dostali na velkou akci, která asi příští rok ještě nebude. Určitě ale občany trápí stav kanalizací (Pod Kněží horou byla investice přesunuta na příští rok) a komunikací (např. Baráky). Příští rok budeme v rámci tenisového klubu upravovat kurty a posunovat oplocení. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z té Mirky Hor tnáctileté Mir ídou šestnáctile esba křídou šes a. Kresba kř Jablka. Kr

2 2 USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS TUPITELSTEV TEV Usnesení ze e 14. Zastupit tupitels elstv tva a města a Bzenec ze e dne Zastupit tupitels elstv tvo o bere e na vědomí: - zprávu o činnosti rady za období od do informaci starosty o rozboru plánu investic a jeho plnění, o návrhu úprav sportovního areálu, o strategii využití zámeckého areálu a o přípravě XII. Bzeneckého vinobraní a programu zahraničních delegací z Francie a Německa Zastupit tupitels elstv tvo o schvalu aluje: - výsledek hospodaření města za první polovinu letošního roku - úpravu rozpočtu města. Příjmy a vydání dosáhnou částky ,7 tis. Kč. - příspěvek města na činnost příspěvkové organizace VPS města Bzenec pro 4.Q změnu č. 1 územního plánu města podle ustanovení 84 odstavce 2 písmena B) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích - předložený návrh podoby sportovního areálu v zámeckém parku ( fotbalové hřiště, tenisové kurty a dětský koutek) - prodej majetku v areálu kasáren a vypsání veřejného nabídkového řízení na prodej nemovitostí v areálu kasáren Zastupit tupitels elstv tvo o neschvalu aluje: - žádost a.s. Svornost Těmice o odprodej pozemků v areálu vepřína Doubrava Usnesení ze e 39. zasedání Rady města a Bzenec, konaného dne Rada města ta schvalu aluje: je: - zahájení první etapy rekonstrukce topného systému na DK v ceně cca 240 tis.kč + DPH - přijetí odborné zahradnice na úpravu zeleně na dohodu o pracovní činnosti - navýšení příspěvku pro ZŠ Bzenec o 50 tis. Kč na zabezpečení rozšíření MŠ o jednu třídu na období 3 měsíců od do Příspěvek bude sloužit na pokrytí mzdových nákladů Rada města ta nemá námitek: ek: - ke změně požadovaného využití prodejních prostor na budově č. p. 75. Ze stávající prodejny konfekce bude prodejna pečiva. Podmínkou je, že náklady spojené s podmínkami DOSS při změně uhradí nájemce. Usnesení ze e 40. zasedání Rady města a Bzenec, konaného dne Rada města ta bere e na vědomí: - zprávu ředitelů místních škol o připravenosti školských zařízení na školní rok zprávu o čerpání finančních prostředků příspěvkové organizace VPS Bzenec od do Rada města ta schvalu aluje: je: - zakoupení CD přehrávače na dálkové ovládání a se samostatnými reproboxy do obřadní síně - vnitřní směrnici pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, závaznou pro zaměstnance města Rada města ukládá: - správě majetku zabezpečit opravu špatně instalovaných oken na budově pošty v obecních bytech Usnesení ze e 41.. zasedání Rady města a Bzenec, konaného dne Rada města bere e na vědomí: - informaci starosty o organizaci voleb do zastupitelstev krajů a senátu - stížnost občanů z ul. Na Zahradách na hluk, který jde v ranních hodinách z provozovny fy Izolmont - cenovou nabídku na zabezpečení stabilizace propadu hřbitova - zprávu VPS města Bzenec o činnosti k Rada města schvalu aluje: - provedení opravy bytu správce zámku - dokončení památníku města na místním hřbitově - provedení inventarizace majetku města pro rok 2004 a jednotlivé inventarizační komise Rada města ukládá: - správě majetku prověřit možnost instalace vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení v centru města - investičnímu odboru prověřit stížnost na hučení v bytech nové DPS - projednat a vyzvat k nápravě dodavatele stavby Usnesení ze e 42. zasedání Rady města a Bzenec, konaného dne Rada města bere e na vědomí: - informaci o celorepublikovém setkání sokolských organizací, které se bude konat ve Bzenci - zprávu stavebního úřadu při MÚ Bzenec - zprávu investičního odboru - investice zrealizované v r a návrh investičních akcí v roce 2005 Rada města schvalu aluje: - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro ZŠ Bzenec - školský sportovní klub se zaměřením na volejbal chlapců a dívek - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč Českému svazu včelařů, základní organizaci Bzenec na zakoupení motorového kompresoru. Příspěvek pokryje náklady z 50%. - zadání nabídek na zpracování projektu na veřejné WC v našem městě - přijetí finančních darů na opravu zámku, a to z koncertu SPS Jaroslav ve výši Kč a ze stánkového prodeje zástupců družebního města Egeln při příležitosti Bzeneckého vinobraní ve výši 7.216,50 Kč Rada města ta revok okuje: je: - usnesení Rady města Bzenec o zvýšení školného v MŠ na 150 Kč/měsíc a 1 dítě. Bude provedeno až po projednání s Krajským úřadem JmK. Rada města ta ukládá: - p. tajemníkovi zadat zpracování návrhů vlajky města na základě heraldických požadavků. Návrh bude předložen zastupitelstvu. - investičnímu odboru požádat o cenovou nabídku na zpracování projektu veřejného WC ve Bzenci Usnesení ze e 43. zasedání Rady města a Bzenec, konaného dne Rada města ta bere e na vědomí: - informaci starosty o jednání v kyjovské nemocnici, které se týkalo slučování nemocnice Kyjov a Hodonín - zprávu o stavu pojištění majetku města Bzenec, kterou vypracoval finanční odbor Rada města ta schvalu aluje: je: - úpravu rozpočtu města - rozpočtové opatření č. 5 - uspořádání adventního koncertu, který bude zabezpečovat kulturní komise Rada města ta ukládá: - starostovi, správnímu odboru a správě majetku zabezpečit řešení problému pohledávek, a to včetně exekuce - správě majetku zabezpečit opravu propadu vozovky v ulici Tyršova Usnesení ze e zasedání Rady města a Bzenec, konaného dne Rada města bere e na vědomí: - informaci starosty o instalaci světelných semaforů u ZŠ na přechodu silnice I/54, a to v I. Q informaci tajemníka o porušování zákona v evidenci čísel popisných na nemovitostech v k. ú. Bzenec a o nutnosti řešit havarijní stav nemovitostí č. p. 39 a č. p. 100 (statické narušení) Rada města schvalu aluje: - udělení výpovědí pro neplatiče v obecních bytech - pokácení stromů na obecních pozemcích dle návrhu odboru životního prostředí Rada města ukládá: - stavebnímu úřadu, aby zabezpečil u vlastníků nemovitostí v k. ú. Bzenec viditelné označení jejich nemovitostí popisnými čísly - správě majetku vydat stanovisko fy k hučení místního rozhlasu v době jeho neprovozování - stížnosti občanů - správci kabelové televize, aby dlouhé textové zprávy a informace ponechal delší dobu na obrazovce a prováděl důslednou aktualizaci všech vysílaných informací a zpráv

3 3 DROBNÉ POOHLÉDNUTÍ ZA BZENECKÝM VINOBRANÍM Dá se říci, že letošní, v pořadí již 12. Bzenecké vinobraní, se ke spokojenosti diváků, pořadatelů a všech zúčastněných aktérů vydařilo. Nepřísluší mně však, abych jeho celkovou úroveň hodnotil či kritizoval.. Rád bych se ale na tomto místě zmínil o našich hostech z Francie a Německa, kteří se této akce zúčastnili, a to nejen jako hosté a tiší pozorovatelé, ale i svým aktivním zapojením se do programu. Rada města Bzence pozvala přátele z družebního města Murs-Erigné ve Francii a Egelnu v Německu, aby se spolu s námi bzeneckých slavností zúčastnili. Od Evropské unie jsme získali na základě předloženého projektu na podporu družební činnosti finanční krytí nákladů, spojených s pobytem obou skupin. Smyslem setkání početných skupin občanů obou měst s našimi občany bylo navázat postupné družební vztahy, jak tomu bylo kdysi ze strany základní školy se školou v německém městě Oschatz, na což si mnozí z nás jistě ještě dobře vzpomínají. Snahou našeho města je proto využít zkušeností z patnáctileté družební činnosti minulých let, navázat na ně a prostřednictvím našich občanů a zvláště pak našich dětí zabydlet se společně ve sjednocené Evropě. K tomuto cíli směřovaly i odborné diskuse na úrovni zástupců všech tří družebních měst, které jsme v průběhu těchto dvou dnů vedli na půdě radnice. První vlaštovkou, která se u nás již v srpnu tohoto roku objevila, byla týdenní návštěva studentů z Francie v rodinách našich dětí. Ve spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou ve Bzenci a Kiwanis klubem Slovácko z Veselí nad Mor. jsme pro studenty připravili bohatý poznávací a zábavný program. Tentokrát jsme se zaměřili na studenty, kteří se učí francouzský jazyk. Studenti samozřejmě využívali i angličtinu a němčinu. Loučení se s přáteli bylo skutečně vřelé. V příštím roce pojedou naši studenti opět na návštěvu ke svým přátelům do Francie. Vyvrcholením letošních aktivit byla již zmíněná návštěva přátel z Francie a Německa. I oni se na cestu do Bzence důkladně připravili. Francouzi s sebou přivezli národopisný soubor, který nám předvedl své pásmo. Ve srovnání s naším folklórem se jednalo o zcela jiné pojetí lidového tance, písní i hudby. Byl to jistě zajímavý pohled do kulturního dědictví našich přátel z daleké slunné Francie. Mohli jsme obdivovat nadšení tanečníků i muzikantů, se kterým prezentovali lidové umění své země. Dle slov vedoucího folklórního souboru se na své vystoupení u nás pečlivě připravovali. Ani zástupcové družebního města Egelnu se nenechali zahanbit. Členové sdružení Wasserburg svou účastí podpořili krojovaný průvod. Myslím si, že se dobře včlenili do družiny, doprovázející naše bzenecké panstvo. V dopoledním programu se krátkou ukázkou snažili přiblížit našim divákům folklór svého kraje. Mezi nejatraktivnější stánky patřil bezpochyby i stánek s občerstvením, který byl plně v režii našich přátel z Egelnu. Zde jsme měli možnost za vskutku lidové a bezkonkurenční ceny ochutnat německé pivo, německé likéry a uzeniny. Všechny produkty si přátelé přivezli s sebou z Egelnu - ne s cílem na nich vydělat, ale prostřednictvím nich seznámit milovníky jídla a pití s produkty svého kraje. Celkový výtěžek této akce ve výši 7.216,50 Kč pak němečtí přátelé slavnostně předali zástupcům radnice s tím, že obnos má být určen pro částečné krytí výdajů, spojených s opravou bzeneckého zámku. Oběma souborům pošleme poděkování a videokazetu s nahrávkami Bzeneckého vinobraní, které jsme měli možnost shlédnout v naší kabelové televizi. Tím samozřejmě naše snažení neskončí. Již dnes připravujeme výměnný pobyt našich studentů v příštím roce ve Francii. Dále zkoumáme možnosti obdobného setkání i s mládeží z německého Egelnu. Obě akce by přispěly k poznání země našich přátel, jejich kultury, života v rodinách a především by prohloubily vztahy mezi lidmi ve sjednocené Evropě. Mgr.. Plšek Jenda, místos ostar taros osta ta PODĚKOVÁNÍ Organizátoři XII. Bzeneckého krojovaného vinobraní děkují všem sponzorům: Decro Bzenec s.r.o., Igristoe s.r.o., R I Okna s.r.o., Paradiso Czech s.r.o., Pika s.r.o. Bzenec, Penzion Balášova pálenice, Elcomt Systém's, PC-Mobil shop, Syscom, drogerie Čmelík, Pneuservis Polášek, Trevo, Interier Šmach, Autogass Desta Servis, restaurace Sokolovna, Český rozhlas Brno, Město Bzenec, VOŠ, SOUŠ, SOU a OU Bzenec. GALERIE RÝNSKÝCH RYZLINKŮ Již potřetí se uskutečnila v rámci Bzenecké pouti specializovaná výstava rýnských ryzlinků. Jedná se o největší specializovanou výstavu vín v České republice. Proč byla zvolena tato odrůda je nasnadě - Bzenec v minulosti a doufáme, že i v budoucnosti bude vždy spojen s odrůdou rýnský ryzlink. Všichni známe pojem Bzenecká lipka. Bohužel již málo z nás mělo možnost poznat krásnou lipovou vůni a charakteristickou kyselinku typického bzeneckého rýňáku. Proto, abychom měli možnost srovnání různých variací rýnského ryzlinku, soustřeďuje občanské sdružení Klub přátel rýnského ryzlinku tuto odrůdu ze všech oblastí České republiky. Letos se podařilo shromáždit 231 vín. Pro srovnání bylo v roce 2003 vystavováno 169 vzorků. Z našeho města se zúčastnilo 57 vín, zahraničí bylo zastoupeno dvaceti pěti víny. Zejména rakouské ryzlinky naznačily směr dalšího vývoje rýnského ryzlinku. Tento směr je představován výraznou charakteristickou vůní a příjemně sladěnou kyselinou, která podporuje plné tělo. Bodové hodnocení nezávislých hodnotitelů jenom potvrdilo tento trend, kdy mezi dvaceti nejlepšími víny obsadili rakouští vinaři jednu pětinu. Je potěšitelné, že ve velké konkurenci se neztratila ani naše bzenecká vína a zejména jejich pěstitelé - na druhém místě se umístil pan ing. Josef Kolář a mezi oceněnými vzorky byla vína pěstitelů pana ing. Jana Bezchleba, pana Oldřicha Kuchaře a pana Petra Ingra. Pro rok 2005 připravujeme významné rozšíření Galerie o rýnské ryzlinky z Německa, z oblasti Mosel a zejména Rheingau, kde údajně v okolí zámku Johannisberg jsou nejlepší rýňáky na světě. Při náležité podpoře města může vzniknout tradice, která umožní dostat pojem Bzenec, pojem bzenecký vinař a hlavně bzenecká bílá vína znovu tam, kde patří a našemu městu přinese ekonomickou prosperitu, založenou na tradici, znalostech a lásce k vínu. Za Klub přátel rýnského ryzlinku Ing. Mirosla oslav Kunc Z MIKROREGIONU BZENECK CKO Milí spoluobčané! Chtěl bych Vás seznámit s další činností občanského sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu.v měsíci srpnu získalo toto občanské sdružení dotaci 400 tisíc Kč, díky níž si mohla pilotně vyzkoušet tzv. Místní akční skupina pro program Leader+ svoji roli grantové agentury. Peníze byly určeny na podporu projektů v oblasti kulturního dědictví, sportu, turistiky, tradic a ochrany přírody. Výběr projektů byl proveden pomocí hodnotící mřížky, která zohledňovala jednak kritéria přijatelnosti programu Leader+, jednak pravidla stanovená pro výběr projektů v rámci opatření z naší strategie. Celkově se nakonec rozdělovalo 364 tisíc Kč mezi 18 projektů. Výběrová komise nakonec musela vyřadit projekty Trh místních produktů Mikroregionu Nový dvůr a Dětský ráj města Bzence, neboť při vyhlášení programu bylo stanoveno, že každý subjekt obdrží dotaci pouze na jeden projekt. Výběrová komise navrhla rozdělení dotace v plné požadované výši pro prvních třináct projektů. Zbytek prostředků byl rozdělen mezi zbývající projekty, které dostaly nejméně bodů a nejméně odpovídaly programu. Mezi projekty, které dostaly dotaci, se podařilo prosadit také projekt města Bzence na úpravu prostor zámeckého sklepa za účelem zřízení vinotéky pro prezentaci vín místních vinařů. Dotace činí 50 tisíc Kč. Druhý projekt Dětský ráj města Bzence sice splňoval všechna kritéria, ale dotaci bohužel nemohl dostat, protože ho opět podalo město Bzenec. Škoda. Dále Vás chci seznámit s projektem, který byl také vybrán a který si myslím může zaujmout hlavně rodiny s dětmi, ale snad i ostatní. Jde o projekt označený zkratkou KKK. Co se skrývá pod uvedenou zkratkou Vás možná překvapí. KKK znamená - Kolem po Kolejích ke Kanálu. Je to unikátní turistický produkt, který vznikl v letošním

4 4 o. ácko. ké Slováck jovské Slo ení Kyjo eriál k projektu KKK. Zapůjčilo sdružení K Materiál k pr Z MIKROREGIONU BZENECK CKO roce. Jde o využití neprovozované železniční vlečky mezi Ratíškovicemi a přístavem v Rohatci pro cyklisty jedoucí po trasách Moravských vinných stezek. Z přístavu v Rohatci se vozilo uhlí z dolu Tomáš po Baťově kanálu do Zlína. Pro zpestření jízdy budou moci návštěvníci využívat šlapací drezíny přibližně na trase tři kilometry, které umožní zavítat i do jinak nepřístupných lokalit. Tato trasa propojí dvě vinařské stezky a několik dalších turistických cílů: Vinné sklepy Žlébky s rekreačním areálem Rudník a vinařskou uličku Slavín. Cyklisté mohou dále pokračovat po cyklostezce k Baťovu kanálu. Všem bych chtěl tuto turistickou zajímavost v letních měsících doporučit. Závěrem chci konstatovat, že 400 tisíc není sice moc peněz, ale pokud se podaří Kyjovskému Slovácku prosadit se v konkurenci občanských sdružení celé České republiky, získá dotaci z programu Leader+ ve výši 6,3 mil. Kč. Peníze by se v rámci obnovy vinařských tradic mohly použít například na rekonstrukci všech sklepních prostor pod bzeneckým zámkem, aby se zde v budoucnu mohly konat prvomájové výstavy vín i ostatní vinařské akce. Za výkonnou radu občanského sdružení Kyjovské Slovácko Mgr.. Petr Orlický PROJEK JEKT LEON ONARDO Ve dnech 18. až 27. července probíhalo v Dierhagenu setkání několika národností z různých zemí Evropy za účelem odstranění jazykových bariér a vzájemného porozumění. Za naši republiku se tohoto setkání zúčastnilo sedm studentů Středního odborného učiliště lesnického Bzenec s doprovodem učitele. Setkání probíhalo v přátelské atmosféře u Baltského moře v rekreačním zařízení německého partnera Start G.m.b.H. za účasti studentů z Finska, Maďarska, Polska, Německa a České republiky. Hlavním programem bylo poznávání rozdílnosti kultur jednotlivých regionů daných států. Naši chlapci prezentovali region jižní Moravy se zaměřením na mikroregiony Bzenec, Strážnice a na oblast Bílých Karpat. Každá ze zúčastněných delegací jeden večer představovala ostatním svou zemi. Při podávání tradičního vepřo-knedlo-zelo a za zpěvu slováckých písniček, které se velmi líbily, byly promítány videoukázky přírodních kulturních památek a života našich lidí. Při tom vše chlapci vysvětlovali v němčině nebo angličtině. Organizátoři pojali toto setkání také ve sportovním duchu, a proto proběhla spousta sportovních turnajů. Naši hoši vybojovali medaile za 3. místo v plážovém volejbalu a vítězství v kopané. Největším vítězstvím ale bylo prolomení jazykových bariér a navazování nových přátelství mezi mladými lidmi ze všech států. Výměny adres, telefonů a ů bylo samozřejmostí. Tuto skutečnost ocenili především zástupci jednotlivých velvyslanectví, které navštívili během účastnického zájezdu do Berlína. Dalším nevšedním zážitkem byla pro naše suchozemce návštěva oceánografického muzea a akvárií mořských ryb ve Stralsundu. Pevně věříme, že toto zdařilé setkání nebylo poslední, a proto v rámci programu Socrates již nyní připravujeme další výměnná setkání a stáže mladých lidí. Ladislav v Lžičař učitel el SOUL Bzenec enec VINOBRANÍ Každý podzim slavíme ve Bzenci Vinobraní. Naše Základní umělecká škola Lubomíra Ligase pozvala při této příležitosti Taneční oly. vu školy chívu š o: Z archí tkání. Foto: Z ar tníci setkání. F Účastníci se Z vystoupení. Foto: o: L. Ligas

5 5 VINOBRANÍ konzervatoř z Bratislavy. Po přivítání žáci konzervatoře vystoupili na podiu na náměstí s goralskými lidovými tanci. My jsme vystupovali s naší cimbálovou muzikou pod vedením Martina Tesaříka a s vystoupením tanečního oddělení, se stepem pod vedením Ivety Bednaříkové a Michaely Chmelařové. Vystoupení se žákům vydařilo a stepařky byly rády, že mohly předvést, co se naučily. Taneční konzervatoř z Bratislavy je jedna ze škol, která je součástí mezinárodního projektu SOCRATES. Tato návštěva byla zároveň přípravnou schůzkou pro další akci tohoto projektu, která má proběhnout v měsíci listopadu v Bratislavě. Čtyři studenti, p. ředitelka Katarina Zacharová, profesoři tance Juraj a Jana se zúčastnili slavnostního krojovaného průvodu. Poté jsme jim představili Bzenec z výšky, a to výhledem ze Starého hradu. Počasí nám přálo, Vinobraní se mimořádně vydařilo. Všichni odjížděli domů spokojeni. Za ZUŠ Iveta Bednařík íková BZENECKÁ ŠKOLA Do základní školy ve Bzenci nastoupilo začátkem září 490 žáků. Byli rozděleni do 21 tříd. Průměr 23,3 žáků na třídu odpovídá současným trendům ve školství s návazností na celostátní či krajský normativ financování. MŠ jsou v současné době plně obsazeny. Do těchto předškolních zařízení je přihlášeno a také je navštěvuje 125 dětí (MŠ I. - 75, MŠ II. Kolonie - 25, MŠ III. ul. B. Němcové - 25). Na škole a v MŠ působí: 39 pedagogických pracovníků 14 pracovnic školních jídelen 18 provozních zaměstnanců celkem 71 osob na různě dlouhé úvazky Dnes již můžeme říci, že vyučování v nových prostorách bývalého zdravotního střediska v kasárnách bude zahájeno v 2. pololetí školního roku, tedy počátkem února. Kromě dvou kmenových tříd přesunutých z MŠ I. zde bude školní dílna a prostory pro zájmovou činnost - např. keramická dílna. Žáci se postupně zapojují do vědomostních soutěží, ve sportovních soutěžích se žáci a žačky, jako členové ŠSK (školní sportovní klub) přihlásili do regionální soutěže žaček Zlínského kraje, do okresní soutěže žáků v okrese Uherské Hradiště, dlouhodobé soutěže žaček v okrese Hodonín. Co máme bezprostředně před námi? Kromě již tradičního zpívání u stromečku na náměstí připravujeme Vánoční akademii dne 7. prosince. Zápis dětí do 1. tříd proběhne na ZŠ ve dnech 18. a V mateřských školách proběhne rovněž ve 2. polovině ledna. O přesném datu budete včas informováni. V příštím čísle bychom Vás rádi seznámili se změnami ve školství, které přinesl nový školský zákon č. 561/2004 Sb., vstupující v platnost Nepovinné předměty a zájmové útvary ve školním roce 2004/2005 Nepovinné předměty zájmové útvary Němčina Výtvarný kroužek I Plavání I Angličtina Plavání II Marijánek I-II Náboženství Marijánek III Mažoretky Logopedie I Dyslektický kroužek I Míčové hry Sborový zpěv Dyslektický kroužek II Dyslektický kroužek Logopedie II Cvičení z ČJ Kroužek dov. rukou Logopedie III Cvičení z matematiky Zdravot. kroužek Sportovní hry dívky Informatika I Informatika II Sportovní hry chlapci Informatika III Angličtina I-II Cvičení z ČJ Němčina Volejbal I-IV Mgr.. Miloslav Janík Ředitel el ZŠ VÁNOCE VE 23 JAZY AZYCÍCH Anglicky: Arabsky: Dánsky: Esperanto: Finsky: Francouzsky: Hebrejsky: Holandsky: Chorvatsky: Indonésky: Italsky: Japonsky: Maďarsky: Německy: Norsky: Polsky: Portugalsky: Rumunsky: Rusky: Řecky: Španělsky: Švédsky: Turecky: VÁNOCE Christmas id al-milad jul Kristnasko joulu Noel chagamolad hanotsri Kerstmis Bozic Hari Natal Natale kurisumasu [krismas] karácsony Weihnachten jul Boze Narodzenie natal Graciun raždestvó Christouyenna Navidad jul Noel STAR AROČESKÉ VÁNOCE Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vůbec jim nevadilo, že peněz je poskrovnu a vánoční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi potřebné věci, které by se tak jako tak musely koupit. Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem. Několik dnů před Vánocemi napekly hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. V bohatších domácnostech daly k bochníkům péct také pečlivě upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné vánočky z bílé mouky, hrozinek a mandlí. O Štědrém dnu od časného rána praskal v peci a kamnech oheň. Připravovala se štědrovečerní večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a česneku. Mezitím, co se hospodyně snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích hospodář tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly betlémy. Lidé se od rána postili, aby večer uviděli zlaté prasátko. S přicházejícím soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S první hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i za to, co vzal. Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem. Klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala z mísy po lžíci pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a stáří nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly každý večer, dokud se neodstrojil a Vánoce neskončily. Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za německý zvyk a po starodávném způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich kladli figurku novorozeňátka a přidávali postavičky anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů a jejich průvodu se stávaly součástí betlémského výjevu až 6. ledna. O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo umývadlo a pouštěly se v něm lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Lilo se

6 6 VÁNOCE olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud se ozval štěkot psa. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře stály jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni přidávali. Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus. Všichni věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě v tom jejich kostele. Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s nadějí hleděli do nového roku. zdroj: Malá encyklopedie Vánoc, V.. Vavř vřino inová VÁNOCE VE SVĚTĚ - JINÝ KRAJ, JINÝ MRAV Aus ustr trálie, Brazílie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Gróns ónsko, Itálie, Keňa, Maďar arsko, Mexik xiko, Německo, Nor orsko, o, Pols olsko, o, Rakous ousko, o, Rumuns umunsko, Rus usko, Spojené stát táty, Španělsko, Švéds édsko, Švýcarsko, Velká Británie AUSTRÁLIE V zemi klokanů slaví Vánoce stejně jako ve Velké Británii - jen s tím rozdílem, že místo lyžování a koulování vrcholí v Austrálii léto a děti si užívají letních prázdnin, které s oblibou tráví na pobřeží oceánu s celou rodinou. Vánoční stromečky mají buď umělé nebo zasazené v květináči. Vánoční hostina má většinou formu pikniku pod otevřeným nebem s nezbytnými barevnými balónky. Pijí se ovocné šťávy, australské pivo a australské víno. K jídlu se podávají studené obložené mísy, chlazené ovocné a zeleninové saláty a přeslazené dorty a zákusky. Nesmí chybět meloun. A kdo si chce jídelníčkem připomenout historii své země jako jedné z bývalých britských kolonií, dá si o štědrovečerní večeři jako dezert teplý švestkový nákyp s hrozinkami a ořechy polévaný vaječným koňakem. O vánočních svátcích s oblibou navštěvují své příbuzné, přátele a známé a vůbec jim nevadí, když musejí jet na návštěvu několik set mil. Australané milují vánoční gratulace a pohlednice snad nejvíce za všech národů a posílají jich neuvěřitelné množství. Dokonce mezi sebou soutěží, kdo se může pochlubit větším počtem obdržených vánočních blahopřání! Aby si je každý mohl dobře prohlédnout a případně i přepočítat, připínají je umělohmotnými kolíčky na pestrobarevné šňůry, zavěšené nedaleko jídelního stolu, nebo vkusně naaranžované v oknech. BRAZÍLIE Vánoční oslavy jsou pro ně velmi důležitými svátky. Nádherné pláže neznají zimu ani sníh. V páté nejlidnatější zemi světa žijí vedle sebe potomci Portugalců, Italů, Němců a Španělů, mulati, mestici, černoši, Japonci a Indiáni. Ve vánočních oslavách se zrcadlí nebývalá národnostní různorodost. Protože se ale všichni považují především za Brazilce, mají Vánoce i spoustu společných rysů. Všichni se radují, přejí si vše nejlepší k Narození Páně a zdobí stromečky spoustou nejbarevnějších vánočních ozdob. Téměř všechny vánoční stromky jsou umělé, skutečné jehličnany si mohou dovolit jen ti nejbohatší. Brazilci jsou proslulí nejen početnými rodinami, ale i velkorysostí a chutí utrácet. Většina obyvatel Brazílie navštěvuje o vánočních svátcích mše v kostelech nebo přímo pod otevřeným nebem. O štědrovečerní večeři si Brazilci pochutnávají na pečeném krocanu, ovoci, mořských rybách a sladkých zákuscích. Zpestření do tradičního pojetí Vánoc vnáší vyznavači candomblé, náboženství, které kdysi do Brazílie přivezli otroci z Nigérie a Beninu. Víra černých otroků prorostla katolickým náboženstvím, a tak se v daleké jihoamerické zemi radují nejen z bílého Ježíška, ale i z boha plodnosti a sklizně Oxalá s černou tváří, kterého doprovází Lemanjá, bohyně moře. BULHARSKO V pravoslavném Bulharsku se vánoční svátky slaví až 6. ledna, a tak si milovníci Vánoc mohou nadělovat dárky hned dvakrát prosince a 6. ledna. V žádné bulharské domácnosti nechybí o Vánocích ozdobený stromeček. Dárky pod něj dává děda Koleda. Tradičním vánočním jídlem je v Bulharsku vepřové maso, čočka, fazole, rýže a zelí. Místo vánoček, na které jsme zvyklí u nás, připravují Bulhaři ze sladkého kynutého těsta pečivo ve formě kroužků. Na venkově se ještě občas dodržuje starý bulharský zvyk, že hlava rodiny rozloží před štědrovečerní večeří po zemi slámu, připomínající chudobu chléva, ve kterém přišel na svět vyvolený syn Boží, malý Ježíšek. Hospodyně rozprostře na slaměnou podestýlku vyšívanou pokrývku a na takto připravený stůl rozloží mísy s jídlem. Nejstarší člen rodiny pokrmy požehná a vánoční hostina může začít. DÁNSKO Počátkem vánočních svátků se objevují adventní věnce. Čtyři hořící svíčky si vykládají Dánové jako symboly čtyř období lidského života - dětství, mládí, dospělosti a stáří. Vánoce jsou v Dánsku ale spojeny především s dárky a nikdy se na nich nešetřilo. Připravují se s několikaměsíčním předstihem a Dánové dělají s jejich nákupy velké tajnosti. Podle starého obyčeje totiž musí být každý dárek pro obdarovaného velkým překvapením. Lidé v Dánsku věří, že čím větší překvapení, tím šťastnější budoucnost je čeká. Dárky rozdává vánoční posel a balí je alespoň do dvaceti vrstev vánočního papíru a krabic. Dárek musí být vtipný a poukazovat na některou ctnost nebo charakterovou vadu. Drobné dárky a cukroví se věší na větve vánočního stromečku, který nechybí v žádné domácnosti. Nejoblíbenější je smrček. V posledních letech si získal na oblibě také zvyk kupovat malé jehličnánky v květináčích, o Vánocích je ozdobit a na jaře slavnostně zasadit ve volné přírodě, v lese nebo na speciálně vyhrazeném místě v městském parku. Ke štědrovečerní večeři se podává husa, kachna, vepřová pečeně s červeným zelím, teplá šunka, pepřená treska s ředkvičkou a horká rýže politá studeným mlékem, pivní a pšeničný chléb, a jako dezert sladký rýžový nákyp se zapečenou mandlí. Komu se poštěstí ji najít, dostane speciální dárek Julemand. Vánoční specialitou Dánska jsou tzv. vánoční talíře - ručně malované. FINSKO Dárky roznáší dárky veliký Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kteří prý zlobivé děti odnášejí do svého ledového království. FRANCIE Dárky dětem ukládá na krb nebo ke kamnům dobrý vánoční duch pére Noël. Je ze všech Ježíšků a Santa Clausů nejmladší. Od Santa Clause se liší vlastně jenom jménem ke slavnostnímu stolu, na kterém nechybí ústřice, šneci, žabí stehýnka, krocan plněný kaštanovou nádivkou a drahé ovoce, zvou do svých domácností bezdomovce, chudé, sirotky, vězně, Tři králové jsou svátkem dětí a maminky jim v tento den upečou dort ozdobený papírovou figurkou, ve které je zapečená malá figurka. Kdo ji najde, je králem hry. GRÓNSK ÓNSKO Tady bydlí Děda Mráz a píší mu sem děti z celého světa. Žije v podzemní jeskyni uprostřed věčného ledu. ITÁLIE Štědrý večer se slaví jako předvečer narození Páně jen schůzkou s přáteli. Také italské děti dostávají dárky až na první svátek vánoční ráno. Ve srovnání s našimi, jsou italské Vánoce velmi odbyté: vždyť tu ani nepečou cukroví. Jenom ta půlnoční mše je stejná. Pod vánočním stromkem najdou děti téměř vždy i malé jesličky. KEŇA Vánoce jsou zde svátky hlavně pro turisty - v zemi je pouze 12 % křesťanů. Štědrý den slaví v hotelích po německo-britském způsobu, zatímco místní muslimové přihlížejí. Bouřlivější bývá Silvestr, kdy se i řada domorodců napije něčeho ostřejšího. MAĎARSKO Dárečky si rozdávají před Štědrou večeří. MEXIKO Oslavují Vánoce pro ně typicky - hlučně a vesele. Stromeček nemají. Sladkosti dávají do velkého hliněného džbánu na vodu - Pinty, který visí ze stropu a je ozdobený peřím. Děti se po něm natahují a tlučou dřevěnými hůlkami tak dlouho, dokud jim nespadne a sladkosti a dárky se nevysypou. NĚMECK CKO Ježíšek má rezavé vlasy a vousy a k přemisťování používá osedlaný divoký vítr. Dříve prý odnášel neposlušné děti a trestal nevěrné ženy děti dostávají sladké adventní kalendáře a až do Vánoc otvírají po jednom okénku se sladkým překvapením. Vánočním stromečkem je jedlička.

7 7 VÁNOCE NORSKO Otec Vánoc schovává dárky do dřeváků a bývá doprovázen vánoční kozou. Pro tu by měly děti připravit do botiček nějakou lahůdku - nevymlácenou ovesnou slámu. POLSKO Na štědrovečerním stole nesmí chybět polévky jako boršč, zelňačka, houbová nebo rybí a samozřejmě štědrovečerní ryba - sleď nebo jeseter. RAKOUSK OUSKO Na Vánoce se připravují několik týdnů dopředu. Tak jako my, tak i Rakušané si vyrábějí adventní věnce, ozdobené svíčkami a stuhami - zelenou, ta je barvou naděje a fialovou - barvou minulosti. Na Štědrý večer přichází Ježíšek přivolaný cinkáním zvonečku. Dárečky nebývají drahé. Spíše nápadité, praktické, vlastnoručně vyrobené. Všechny dárečky balí otec - hlava rodiny. RUMUNSKO Svatý muž klade dárky vedle jesliček nebo pod postel. RUSKO Štědrý den je v Rusku obyčejným pracovním dnem. Pravoslavné Vánoce totiž připadají až na 6. a 7. ledna. Původně byly spojeny s velkým množstvím lidových zvyků. Po zákazu Vánoc v roce 1918 však zvyky upadly v zapomnění a nyní většina Rusů místo nich slaví Nový rok s jolkou a dárky od dědy Mráze. Děda Mráz používá saně, cestuje až ze vzdálené Čukotky a doprovází ho Sněhurka v bílém kožíšku ušitém z hranostajů. SPOJENÉ STÁTY Vánoce tu jsou největším svátkem roku, přestože se slaví pouze jeden den prosince. Proto tento den musí být opravdu dnem D. Všude miliony světýlek, jak venku, tak doma, velkolepá vánoční výzdoba, oblékají si trička s vánočními motivy, ohromné stromky, mnoho dárků, které nosí Santa Claus, čím více, tím lépe, ohromná hostina s krocanem s kaštanovou nádivkou. ŠPANĚLSK ANĚLSKO Vánoce ve Španělsku jsou svátkem rodiny. Dávají si dárečky, pije se šampaňské, jí se marcipán. Děti se však většinou obdarovávají až na den Tří králů. Mikuláš zde dětem nosí dárečky do dřeváků. ŠVÉDSKO Ježíšek na sebe bere podobu vánočního kozla, který má rohy zdobené červenou stuhou. ŠVÝCARSK ARSKO Mají tajemného Monsieura Chalandé. Tohoto obrovského panáka plného dárků nacházejí děti za dveřmi pokoje. VELKÁ BRITÁNIE Vánoční svátky už začínají vlastně na Mikuláše, tedy 6. prosince. Vrcholem je 25. prosinec - den, kdy děti po probuzení nacházejí v červených ponožkách dárky od Santa Clause. Celá rodina se pak sejde nad nadívaným krocanem a švestkovým pudinkem - podivnou směsí oříšků, rumu, vajec, strouhanky, cukru, citrónu... A samozřejmě ještě švestek. Podává se flambovaný koňakem. Vybr ybráno z inter erne netových str tránek VÁNOCE JINDE Co ke štědrovečerní hostině, když nechceme jíst kapra? Co vlastně mají na stole národy, které slaví svátky ve stejnou dobu jako my? Na čem si pochutnávají od Štědrého dne do Nového roku? NĚMECK CKO A RAKOUSK OUSKO Většina Němců má na Štědrý večer husu. Namíchají správnou směs z hříbků, rozinek, slaniny, mletých ořechů, pórku, šalotky a bílého vína. Potom se husa touto nádivkou naplní a upeče v troubě. Podává se s dušeným červeným zelím. Zmodernizovaná verze počítá jen s husími prsíčky. Opečená se podávají s bílým zelím, dušeným v sektu. Němečtí kuchaři dusí krůtí maso na libečku nebo kerblíku a podávají je se smetanovou omáčkou. Když už má být na stole ryba, pak je to většinou lososový pstruh pečený v troubě na rajčatech, pórku a bílém víně. V Německu i Rakousku je ovšem velmi oblíbené vánoční cukroví (především z mandlového těsta). Německé vánočce se říká Stolle. ITÁLIE A ŠPANĚLSK ANĚLSKO Italové zpravidla jedí na Štědrý večer vařenou rybu, nejčastěji tresku, platýze nebo štiku. Pečou i krocany a krůty a nadívají je buď kaštanovou nebo mandlovou nádivkou. Nejprve ovšem prošpikují stehna i prsa slaninou. Španělé milují escaldums, dušené krůtí maso s rajčaty, česnekem, bílým vínem a mandlemi. Oblíbeným italským svátečním jídlem jsou také těstoviny s mořskými plody a různé lehké polévky. V poslední době jsou sváteční polévky velmi populární, například kuřecí vývar s taštičkami plněnými sýrem. V Itálii a Španělsku se dnes už se sladkostmi šetří - jsou podávány v lehčí formě, například jahody se jen lehce pocukrují a servírují se polité sektem nebo šampaňským. Španělé milují sušené švestky, které vypeckují a obalí sušenou šunkou Serrano. Potom je spíchnou párátkem a osmaží zprudka na olivovém oleji. MAĎARSKO Typickým znakem maďarských Vánoc jsou stromečky ověšené bonbóny, které se balí do barevného staniolu a říká se jim szaloncukor. K večeři se obvykle podává polévka z bílého vína borleves a smažený řízek z kapra, podobně jako u nás. V některých rodinách mají však raději krůtí prsa na slanině s jablečnou omáčkou. Zajímavým dezertem jsou makové knedlíčky s medem. FRANCIE Na štědrovečerním stole nesmí chybět boudin noir neboli černé jelítko. Normanďané ho krájejí na kolečka a smaží na sádle nebo po obou stranách spolu s plátky jablek. Jako postní jídlo se uplatňují hlemýždi, ovšem připravovaní tradičně po burgundsku. Ve Francii si během svátků můžete dát také žabí stehýnka. V Provence najdete téměř všude artyčoky upravované na mnoho způsobů. Velkou módou jsou lehké dýňové polévky (někdy obohacené masem z krevet). A nesmíme zapomenout na sýry. Jejich velký výběr má být na míse po celou dobu svátečního hodování. Vyzkoušejte zajímavý recept na dezert : pěkné tvrdé hrušky ponořte do vařícího červeného vína a asi minutu je nechejte. Dostanou vynikající chuť, skvěle se k nim hodí modrý sýr, například rokfór. VELKÁ BRITÁNIE O Vánocích se Angličané těší na Christmas pudding, což Čechům moc nechutná. Jde totiž o něco jako ledvinkový guláš vařený v obalu z těsta. Pokrm má zvláštní nasládlou chuť (obsahuje také rozinky, někdy i kandované třešně a dokonce i rum nebo brandy) a podává se s tmavým pivem. Jí se rovněž krocan. Angličtí kuchaři ho dusí nejčastěji se slaninou, bílým vínem a kořenovou zeleninou. Dělají se také karbanátky z mletého krůtího masa a slaniny. NIZOZEMSK ZEMSKO O A BELGIE Holanďané slaví Štědrý den až 25. prosince a k obědu mají nejčastěji krocana nebo krůtu, což je zřejmě následek amerického vlivu. Jako příloha se podávají zapečené brambory nebo zeleninové saláty, často také brusinková marmeláda. Vánoční specialitou je rovněž štola, podobná té německé. Někdy se (zvláště v Belgii) na stole objevuje také cibulový koláč. Na plech se rozprostře těsto podobné pizzovému. Na ně se položí směs slaniny, cibule, olivového oleje a strouhaného sýra. Vše se zapeče v troubě a podává nakrájené na malé čtverečky. SKANDINÁVIE Tady se vánoční stůl málokdy obejde bez ryb. Obvykle se jí losos, úhoř nebo treska. Ryby se nejčastěji pečou nebo se dusí v páře. V Dánsku mají zajímavou specialitu : večeře končí sladkou rýžovou kaší posypanou skořicí. V kaši jsou madle. Kdo jich najde ve své porci nejvíc, tomu bude přát štěstí po celý rok. V Dánsku se podává také pečená husa nebo kachna, někdy dokonce vepřová pečeně s dušeným červeným zelím. V poslední době je skandinávským hitem obyčejná vařená šunka, ovšem v nejvyšší kvalitě. Podává se s čerstvou zeleninou, například s ředkvičkami. AMERIKA Téměř všichni Američané jedí o svátcích krocana, o kterém se traduje, že má sedm druhů masa. Krocan má přezdívku dárek nového světa světu starému. Nejoblíbenější je pečený s nádivkou. V Karibiku pečou krocaní prsa na zelenině a ostrém koření včetně směsi kari. V oblibě je tam i něco jako naše "šunkofleky", jen se místo šunky používá krůtí maso. V Brazílii najdete na svátečním stole pečeného krocana, ovoce a pečené ryby. AUSTRÁLIE V Austrálii se dodnes těší největší oblibě staré britské recepty. Stejně jako v Británii se tam o Vánocích jí krocan. Nejčastější recept se

8 8 VÁNOCE neobejde bez nádivky z kaštanů a jablek. Přílohou bývají pečené brambory a kousky dýně. Oblíbená je v Austrálii také polévka z krůtího masa. Protože je o svátcích většinou horko, pojídají Australané rádi chlazené ovoce, ovocné a zeleninové saláty a mísy se studeným masem, obvykle drůbežím. RUSKO A POLSKO Ruské vánoce jsou poněkud posunuté, ale sváteční hostiny mají tradici a nelze si bez nich představit rodinné oslavy. Jídlo se liší podle krajů. Hodně často se podává vepřová pečeně nebo klobásky. Oblíbenou přílohou je kuťja, směs vařeného obilí, medu a rozinek. Obvykle se k této, na pohled překvapivé, kombinaci podává kysané zelí. Jídlo se zapíjí kvasem. Poláci milují polévky, hlavně ty husté zimní, v nichž nesmí chybět houby. Jí se také polská obdoba boršče, tzv. baršč. VÁNOČKA Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do dnešní doby. První zmínka o vánočce je z 16. století a za dlouhá léta prošla drobnými proměnami. V minulosti byla pojmenována jako húska nebo calta a někde se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními - pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štricka, štrucla, žemle, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci - pekaři. Od 18. století si je začali lidé péct doma sami. První z doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly. Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a pečení vánočky udržovaly různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí těsta měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar. Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou součástí vánočních svátků, ať pečená doma nebo koupená v obchodě. I dnes jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní pletenec zhotovit ze sedmi pramenů (nejčastěji se plete ze čtyř), anebo upletou celou vánočku najednou ze šesti pramenů. Ingredience: 3 hrnky polohrubé mouky, 9 lžic cukru, 1/8 másla, 1 polévková lžíce droždí, 1/2 hrnku mléka, 1 žloutek, špetka soli, vanilkový cukr, citrónová kůra,muškátový oříšek, badyán, 3 lžíce rozinek, 3 lžíce mandlí, vajíčko na potření Pos ostup: Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, přisypeme 1 lžíci cukru, zaprášíme hladkou moukou a necháme v teple vykynout. Do mísy nasypeme mouku, 8 lžic cukru, vanilkový cukr, špetku soli, citrónovou kůru, nastrouhaný muškátový oříšek, žloutek, nastrouhaný badyán, přilijeme vykynutý kvásek a prohněteme. Nakonec přidáme vychladlé rozehřáté máslo a vše zpracujeme. Když se těsto nelepí ke stěnám mísy, přisypeme omyté rozinky, oloupané krájené mandle a těsto ještě prohněteme. Utvoříme v míse hladký bochánek, poprášíme jej moukou a necháme přikrytý kynout na teplém místě (při větším množství těsta i přes noc). Vykynuté těsto rozdělíme na vále na 9 dílů a upleteme vánočku. První vrstvu pleteme ze čtyř pramenů, druhou ze tří a třetí vrstvu ze dvou pramenů. Pergamenový papír potřený tukem položíme na plech a na něj postupně vrstvíme prameny vánočky. Chvíli necháme na plechu dokynout. Před vložením do trouby ještě potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme nasekanými mandlemi. Nakonec vánočku propíchneme u obou krajů i uprostřed špejlemi, aby se vrstvy těsta při pečení nezbortily. Pečeme zvolna asi 45 minut. ZVYKY LITÍ OLOVA Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví kousek olova až k bodu tání. Připraví se nádoba s vodou, kovový lavor a pod. a tekoucí olovo se do ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu) je odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká. Olovo má nízký bod tání a jde to snadno. KRÁJENÍ JABLKA Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko napříč. Obě poloviny se všem ukáží a záleží na tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako pěti, nebo vícecípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo z přítomných těžce onemocní, nebo zemře. Tohoto zvyku se není třeba bát. Vybírejte zdravé, velké jablko. A nezapomeňte - od štědrovečerní večeře se nevstává! POUŠTĚNÍ LODIČEK Připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíčky (viz dále). Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin jeho skořápek se nakapaným voskem upevní vždy po jednom úlomku vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě. Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život. Jiné vysvětlení zaslala paní Hana Bělecká. Každý si udělá svou lodičku a pokud se lodička drží při kraji nádoby, její majitel se bude celý rok držet doma. Jestliže lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. Vánoční svíčky jsou občas ještě vidět v drogeriích, nebo ve stáncích. Jsou asi 6 mm tlusté, šroubovicové, různé barvy. Používaly se a místy se ještě používají na vánoční stromeček. Poezie vánoc je s těmito svíčičkami úplně jiná, než s dnes běžnými elektrickými. Pozor, jsou ale nebezpečné. Nebezpečí požáru je poměrně značné, zvláště pohybují-li se v blízkosti stromku děti bez dozoru. Je také třeba svíčky vhodně umístit, aby nemohly zapálit větev nad sebou. Svíčky se na stromek upevňují pérovou svorkou na větve. Na této svorce je malý držák svíčky a pod ním kroužek na odkapávající vosk. PŮST Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda. STÍNY Když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten do roka zemře. STŘEVÍC Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou. ŠUPINY Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok dostatek peněz. PEČENÍ VIZOVICKÉHO VICKÉHO PEČIV ČIVA Vánoční svícny, ozdoby na stromek, drobné dárky pro přátele, různé figurky. U ŠTĚDROVE VEČERNÍ VEČEŘE - chystá se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta - pod talíř se schová zlatý penízek - šupinky z kapra pro štěstí, aby se nás držely penízky - od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, do roka zemře POVĚR VĚRY CO PŘINÁŠÍ SMŮLU? - před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši dílo zničily - na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal - na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu - na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod CO PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ? TÍ? - když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci - čerstvý chléb upečený a čerstvá vejce snesená mají kouzelnou moc Štědrý den v pondělí Štědrý den v úter erý Boží hod ve e čtvrtek Boží hod v pátek dobrá úroda, hodně medu bude hodně vína a obilí podařilo se výhodně prodat dobytek bude horké léto a krásný podzim

9 9 OCHRANA A PŘED PROPUŠTĚNÍM ZE ZAMĚSTNÁNÍ Pokud máte zato, že vás zaměstnavatel poškozuje, šikanuje nebo vám vyhrožuje propuštěním z práce, nebojte se proti tomu bránit. Jako se zaměstnavatel chrání svými právními zástupci, tak i vy máte právo na ochranu a je zcela na vás, jaký druh si vyberete, s jakými službami a výhodami a nikdo nemá právo vám upírat možnost volby. Jedna z možností ochrany je členství v Odborovém svazu ve vztahu k profesi, kterou vykonáváte. Například pracovníci v lesnictví, dřevařském a nábytkářském průmyslu, pracovníci ve vodním hospodářství se sdružují a stávají členy Odborového svazu dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV). Pokud nebudeme umět uplatnit svá práva, budeme se bát je využít, je zde předpoklad, že se k nám zaměstnavatelé budou chovat ještě hůř. Odborový svaz vám může pomoci, neboť pomoc svým členům a obhajoba jejich práv je jeho hlavní náplní práce a též vytváření vyvážených vztahů v pracovněprávní oblasti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a přispívá tímto k aktivní účasti zaměstnanců na dění ve firmě a zvyšuje prestiž firmy v obecním povědomí, její solidnost v mezinárodním vztahu. Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, pod jejímž vlivem bylo v České republice vytvořeno Národní kontaktní místo při Ministerstvu financí, se zabývá porušováním odborových práv v nadnárodních společnostech, působících v České republice. Zde je možné podat podněty - osobně, nebo přes OS. Je důležité vědět, na koho je možné se spolehnout, na koho se obrátit, kdo je schopný postavit se za jeho práva. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) prostřednictvím tohoto centra řešila již několik případů, kdy nadnárodní společnosti bránily vzniku odborové organizace a podařilo se jí situaci v těchto firmách zlepšit. Z toho plyne následující zjištění: jedinec není nikdy dost chytrý ani dost silný, aby se obhájil sám a v tomto směru je členství v odborech jakousi obdobou klasického pojištění - pokud se to dá takto přirovnat. Domnívám se, že je nutné se zamyslet nad vlastními možnostmi a svou budoucností. O dění v OS a vašich možnostech se více dovíte na webových stránkách osdlv.cmkos.cz Pokud máte nějaký dotaz, bude vám zodpovězen na tel.: čísle , napsat můžete na ÚSTŘEDNÍ KONTR ONTROLNÍ OLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ BRNO Odbor trvalých kultur Znojmo - Oblekovice, tel.: , Povinnosti podle nového zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. - Prohlášení o sklizni k odeslat do prosince na ÚKZÚZ - příloha č. 20 vyhlášky ky č. 323/ Sb. Je povinen podávat každý, který část nebo celou svoji sklizeň prodává výrobci vína, přitom podá hlášení o celé sklizni, za členy vinařského družstva podává hlášení družstvo. Hlášení o sklizni nepodává ten, kdo zpracovává celou sklizeň na víno. - Prohlášení o produk odukci ci k odeslat do 10.pr 0.prosince na ÚKZÚZ - příloha č vyhlášky ky č. 323/ Sb. Je povinen podávat každý vinař, který svoje víno uvádí do oběhu nebo vyrobí nad 10 hektolitrů vína za rok pro vlastní potřebu. Hlášení nepodávají výrobci pro vlastní potřebu do 10 hektolitrů za rok. - Prohlášení o zásobách k odeslat do září í na ÚKZÚZ - příloha č. 22 vyhlášky ky č. 323/ Sb. Je povinen podávat každý vinař, který uvádí víno do oběhu. Hlášení nemusí podávat koneční spotřebitelé a maloobchodníci (prodávají přímo spotřebiteli do 1000 hl za rok). - Klučení ení vinice - příloha č vyhlášky ky č. 323/ Sb. Pokud pěstitel chce klučit, vinici musí mít písemný souhlas vlastníka pozemku s tímto klučením, pokud je pozemek větší a vlastníků je více, pak je nutný souhlas všech vlastníků.oznámení o klučení se posílá na ÚKZÚZ. Na vyklučení vinice bez souhlasu vlastníka se vztahuje sankce. - Získání práv áva a na opětovnou výsadbu Vyklučením vinice nevzniká pěstiteli automaticky právo na opětovnou výsadbu. Pro udělení práva na opětovnou výsadbu je vyžadován písemný souhlas vlastníků pozemků s převodem tohoto práva na výsadbu na pěstitele. Pěstitelé by se měli dohodnout s vlastníky pozemků na klučení a na převodu práva na výsadbu zároveň. Souhlas s vyklučením a souhlas s přidělením práva na opětovnou výsadbu od vlastníků pošle pěstitel zároveň se žádostí o udělení práva na opětovnou výsadbu (příloha č. 3 k vyhlášce 323/2004 Sb.) a oznámením o provedení změny ve vinici - klučení (příloha č. 18 vyhlášky č Sb.). I pěstitelé, kteří mají zaregistrovanou vyklučenou plochu před účinností tohoto zákona, získají právo na opětovnou výsadbu výše popsaným způsobem. Do 90 dnů ÚKZÚZ rozhodne o udělení/neudělení práva na opětovnou výsadbu na požadovanou výměru. - Převod práv áva a na opětovnou výsadbu - příloha č. 4 vyhlášky č. 323/2004 Sb. Právo na opětovnou výsadbu má platnost 8 let od roku klučení a je převoditelné mezi subjekty v rámci vinařské oblasti (Morava, Čechy). - Hlášení změn ve e vinici - příloha č. 18 vyhlášky č. 323/2004 Sb. Pěstitel je povinen oznámit každou změnu ve vinici - klučení, změna odrůd, změna parcelních čísel po pozemkové úpravě aj. na Registr vinic ÚKZÚZ Oblekovice. - Oznámení změny pěstit titele - příloha č. 19 vyhlášky č. 323/2004 Sb. Oznámení se zasílá na Registr ÚKZÚZ Oblekovice. Při změně pěstitele je vyžadován souhlas vlastníka pozemku i původního pěstitele. - Předběžná opětovná vná výsadba Pěstitel může vysázet novou vinici, pokud se zaváže, že do 3 let vyklučí jinou svoji vinici nebo získá právo opětovné výsadby o odpovídající výměře od někoho jiného. Přesné podmínky předběžné opětovné výsadby určí Mze ČR. - Výsadba nové é vinice Pěstitel může vysázet vinici pro vlastní potřebu, pokud z ní nebude hrozny ani víno prodávat. Tuto vinici nemusí mít registrovanou. Novou vinici pro tržní produkci může vysázet pokud na ni získal právo opětovné výsadby výše popsaným způsobem. Tuto vinici musí zaregistrovat do 30 dnů po výsadbě na Registru vinic ÚKZÚZ Oblekovice (příloha č. 18 vyhlášky č. 323/2004 Sb.). Pěstitel je povinen prokázat vlastnické právo nebo nájemní právo k vinici, která je uvedena v žádosti. - Oznámení o zahájení/přer erušení/uk ušení/ukonč ončení ení výrob oby y produktů (příloha č.17 7 vyhlášky ky č. 323/ Sb.) Oznamuje každý výrobce vína, který svůj produkt uvádí do oběhu. Je zakázáno z neregistrovaných vinic prodávat jak vinné hrozny tak i víno. Z těchto vinic může pěstitel spotřebovat jak hrozny tak i víno pro vlastní spotřebu. Formuláře jsou k dispozici na (dále na odbor trvalých kultur a vyhlášku č.321/2004 Sb.) Informace k vyhlášce č. 245/2004 Sb. - k restrukturalizaci vinic. Žádosti o finanční podporu podává žadatel na Agentury SZIF v termínu Je možné požádat na restrukturalizaci odrůdové skladby, zvýšení počtu keřů, přesun vinice na svah, dále ochranu proti zvěři a proti ptactvu. Minimální výměra - 20 ar. Informace k formulářům na: ÚKZÚZ Brno Odbor trvalých kultur oddělení evidence Znojmo - Oblekovice tel , Fax Ing. Eva Jetmarová, CSc. ředitelka odboru TK ÚKZÚZ Brno ZPRÁVY Z KNIHOVNY Městská knihovna oznamuje svým čtenářům, že posledním půjčovním dnem v tomto kalendářním roce bude úterý 21. prosince. Pravidelné půjčování bude zahájeno v pondělí 3. ledna Knihovnice městské knihovny přejí všem občanům našeho města spokojené prožití svátků vánočních a všechno dobré v nastávajícím roce Věra Šišáková vedoucí městs tské knihovn vny

10 HOMEOP OPATIE Milí přátelé, známí, spoluobčané! Ráda bych vám touto cestou poodkryla tajemství a kouzlo homeopatie. Úvodem Vám věnuji dárek: Naslouchej Když tě poprosím, abys mi naslouchal a Ty mi začneš dobře radit, pak jsi neudělal to, o co jsem Tě požádal. Když Tě poprosím, abys mi naslouchal a Ty mi začneš vysvětlovat, proč bych se neměl cítit tak, jak se cítím, pak zraňuješ mé city. Když Tě poprosím, abys mi naslouchal a Ty si myslíš, že musíš udělat něco, abys dal do pořádku mé problémy, pak mě zklameš, ať už to zní jakkoli podivně. Snad proto někteří lidé žádají o pomoc modlitbou. Protože Bůh je němý a nedává dobré rady a nesnaží se dávat věci do pořádku. Jen naslouchá a nechává mě, abych se staral sám o sebe. Takže prosím, jen mi naslouchej, jestliže mi chceš něco říci, buď trpělivý. Pak Ti slibuji, že budu naslouchat já Tobě. Podle Světové zdravotnické organizace patří homeopatie k druhému nejrozšířenějšímu oboru léčby na světě. 1. příčku obsazuje nejstarší medicína vůbec - indická a čínská (ajurvéda). Po nich následuje herbalismus (léčba pomocí rostlin) a klasická medicína. Homeopatie má mnoho příznivců, stejně tak jako zarytých odpůrců. Pro materiálně smýšlející lidi, kteří slovo energie vyřazují ze svého slovníku, je to pouhé podávání - placeba - nikoli léku účinkujícímu jen silou vůle člověka. Na jednom se však shodnou všichni: je to léčba, která nemá žádné vedlejší účinky, žádné kontraindikace a omezení. To se o jiných metodách léčby ne vždy dá říci. Homeopatie se liší od postupů klasické medicíny svým pohledem na nemoc a člověka. Člověk není myslící stroj, ve kterém se dají v případě nemoci vyměňovat orgány jako náhradní díly. Má také duševní a duchovní rozměr. Každý z nás má své myšlenky, emoce, pocity, svědomí, vzpomínky - ty si uchováme i na celý život. Kdyby existovalo jen fyzické tělo, zanikly by naše vzpomínky, city (asi za 5 let - to se naše celé materiální tělo obměňuje). Z pohledu homeopatie má člověk vedle fyzického těla i svůj nehmotný, nemateriální rozměr, který je jako nedílnou součástí. Znamená to, že je duchovní bytost. Proč dokáže homeopatie řešit - pro klasickou medicínu - chronické (neřešitelné) diagnózy? Protože klasická medicína využívá ke svému léčebnému efektu pouze 1/3 lidské bytosti - fyzickou rovinu. Homeopatie léčí celého člověka. NELÉČÍM NEMOCI, LÉČÍM ČLOVĚKA. Homeopatické léky využívají darů přírody. Jsou původu rostlinného, živočišného, minerálního. Při jejich výrobě je postupováno zvláštním ředícím způsobem, kdy výsledný lék je prostý chemických látek, tudíž nepůsobí na fyzické tělo jako chemické léky klasické medicíny. Působí nehmotnou informací na nehmotnou část člověka. Změna na nehmotné rovině pak vede ke změně na jeho fyzickém těle. Tři dobré skutky denně: 1. Denně udělej něco dobrého pro své tělo. 2. Denně udělej něco dobrého pro svou duši. 3. Denně udělej něco dobrého pro druhého. Závěrem uvádím nejčastější dotazy posluchačů na mých přednáškách: 1) Jaký je největší rozdíl homeopatie a klasické medicíny? Neléčím důsledek (ekzém, astma, chronická rýma, výtoky...), ale příčinu nemoci: Každá nemoc nám dává najevo, co ve svém životě opomíjíme, potlačujeme, neřešíme. Signalizuje problém na psychické úrovni. CELOS OSTNÍ POHLED NA ČLOVĚKA TŘÍKRÁLOVÁ Á SBÍRKA 10 2) Co to vlastně znamená celostní přís ístup? Neléčím podle názvu nemoci, ale podle souhrnu psychických a fyzických charakteristik každého člověka. (Např. - angíně - ne vždy ATB, ale možnost najít lék pro angínu toho konkrétního člověka). Platí: Co člověk - to jiný lék. 3) Jaké jsou možnos žnosti využití homeopatie? Velké. Pomáhají řešit akutní stavy, potíže chronické - které, ač léčeny, vyléčeny nejsou. Významné místo má homeopatie v období těhotenství, při vedení porodu. Velmi dobře na homeopatický lék reagují lidé v bezvědomí, malé děti a zvířata. Nesmím opomenout i preventivní využití. 4) Co nám homeopatie může e přinés inést? Harmonii těla a duše. Pohodu, vnitřní vyrovnanost, nadhled a postupné odstraňování masek, které člověka nutí dělat to, co nechce, tvářit se tak, jak to necítí, mluvit jinak - než s čím je uvnitř v souladu. Cíl je tedy prostý: Být sám sebou = být zdráv psychicky, aktivovat obranné a hojivé síly v organismu = uzdravit se fyzicky. Mějte se hezky. Mgr.. Táňa Malárová Mob Po pěti letech pořádání tříkrálové sbírky můžeme říci, že se stala již tradicí. Než přijde čas dalšího koledování, chceme Vás seznámit s využitím letošního výnosu. Při sbírce bylo vybráno v Kyjovském děkanátu, který zahrnuje 23 obcí, celkem ,60 Kč. Podle předem daného klíče měla Charita Kyjov v našem regionu k dispozici ,83 Kč. Na využití těchto finančních prostředků byly vypracovány a předloženy projekty na Arcidiecézní charitu v Olomouci. Z toho bylo schváleno Kč pro potřeby rekonstrukce Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v Kyjově byla podpořena částkou Kč a na přímou pomoc vydáváme ,83 Kč. V rámci celé naší republiky byla z Tříkrálové sbírky realizována humanitární pomoc v celkové částce ,03 Kč. Z toho např. v Čečensku Kč, v Ugandě Kč, na Ukrajině Kč, v Indii Kč a dále v Arménii, Bolívii, Bělorusku, na Slovensku, v Srbsku a Černé Hoře. Toto společné dílo můžeme realizovat pouze za účasti obecních a městských úřadů, s pomocí stovek dobrovolníků a všech ochotných dárců. Vám všem děkujeme a prosíme o pomoc a přízeň i v dalším roce. PROČ MÁME STR TROMY REPUBLIKY Spisovatel Rudolf Těsnohlídek žil v Brně. Miloval lesy okolo města a i v zimě chodíval s přáteli na daleké procházky. Jednou - bylo to roku 1919, den před Štědrým večerem - vyšli z Bílovic a stoupali do příkrého svahu. Najednou uslyšeli nějaké naříkání, jako by plakalo zvířecí mládě. Hledali je. Ale jak byli překvapení, když uviděli pod keřem v hlubokém sněhu dítě, nemluvně, zabalené do plenek. Bylo promodralé zimou. Ještě chvíli - a byl by konec. Honem je zabalili do kabátu a zanesli na četnickou stanici. Byl to chlapec nebo holčička? Holka. Zavezli ji do dětské nemocnice a tam ji zachránili. Kdo to mohl udělat - nechat vlastní dítě zmrznout? Byla to děvečka, která sloužila u jednoho sedláka. Když se jí narodilo dítě, vyhnal ji. V ústavu ji odmítli. Věděla, že s dítětem ji nikde do služby nepřijmou a že zemře hladem i s ním. Tak se v zoufalství rozhodla, že dítě odloží. Jenže dítě mělo štěstí. Vzala si ji za vlastní nějaká rodina. Když Liduška vyrostla, provdala se. Rudolf Těsnohlídek jistě na ten Štědrý den často vzpomínal. Celé Brno vzpomínalo. Každé vánoce stál na náměstí vysoký smrk - a na něm teploměr lásky ukazoval, kolik tisíc snesli lidé pro opuštěné děti. Z těch sbírek postavili dětský domov Dagmar. Čerpáno z knihy Františka Kožíka Svátky krásné hvězdy

11 11 SPOLEČENSKÁ KRONIKA KE KULATÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU GRATUL TULUJEME UJEME TĚMTO OBČANŮM: Daňkovi Karlovi Hobzovi Karlovi Janovské Kristíně Jelínkovi Karlovi Kotkové Běle Křivánkové Ludmile Leznovi Arnoldovi Leznové Olze Neničkové Emílii Orlickému Zdeňkovi Snášelové Ludmile Staškové Štěpánce Štefánkové Miloslavě Taťákové Marii Ventrčové Zinajdě VÍTÁME TYTO MALÉ BZENECKÉ OBČÁNKY: Calcagnovou Leonu Čejkovou Adélu Dobeškovou Kláru Dvořana Františka Hlavinku Jaroslava Juráskovou Kristýnu Kocha Martina Lundovou Lenku Patákovou Karolínu Snášelovou Báru Valíka Filipa Vrážela Davida Zálešáka Tomáše LOUČÍME SE S OBČANY, KTEŘÍ OPUSTILI NAŠE ŘADY: Černe nejem Jozef efem em 68 let Černým Rudolf udolfem 90 let Grocháľ ocháľem Štef efanem 81 let Luňák uňákem Josefem em 68 let Maděrovou ou Drahomír ahomírou ou 82 let Nevř vřiv ivou Marií 90 let Nevř vřivým Antonínem 78 let Sigmundovou ou Anežk žkou 62 let Sovou ou Antonínem 64 let Suttnerovou ou Marií 80 let SPORT HODNOCENÍ BZENECKÉ KOP OPANÉ - TJ J SLOVAN AN BZENEC Podzimní část se hodnotí lépe a radostněji. Po skončení minulé sezóny zanechalo v našem prvním mužstvu aktivní činnosti 7 hráčů. Jednalo se o Z. Kocha, J. Šóna, Zb. Jemelíka, V. Martináka, R. Valentu, R.Janáse, M. Popelku. Výbor TJ Slovan by jim chtěl tímto poděkovat za odvedené výkony a za to, co pro oddíl udělali. Vám všem vřelé díky. Na základě výše uvedených skutečností se muselo naše I. mužstvo pro nový ročník 2004/2005 vhodně doplnit. Jelikož z vlastních řad nebylo kým, výbor se musel poohlédnout po okolí. Podařilo se získat na nejbolavější místo v mužstvu, a to na místo brankáře Jendu Ševelu a dále obránce Laďu Ivičiče, oba z Dubňan. Dále se vrátili do našeho klubu Lukáš Mička, Adam Paták a Karel Ebringer. Přišli ještě další hráči, a to Mirek Herman ze Strážnice, Pavel Pyclík z Moravského Písku a Lukáš Machala ze Zlechova. Přípravné zápasy I. mužstva a dorostu sehráli se střídavými výsledky. Samotná mistrovská soutěž začala pro bzenecká družstva výborně. První mužstvo pod vedením trenéra Jiřího Vítka a asistenta Tomáše Mičky a Romana Valenty a vedoucího mužstva Zdeňka Lejsala dlouho drželo první příčku tabulky a až na konci podzimu přenechalo vedoucí místo Tvrdonicím a Hroznové Lhotě. Po podzimní části skončilo tedy naše mužstvo na 3. místě, o bod za svými soupeři.v tabulce střelců této soutěže je na prvním místě náš hráč Adam Paták s 8 brankami a Lukáš Mička se 7 brankami na druhém místě. Jen tak dál - a ať jim to tak střílí i na jaře. Dorost pod vedením Jaroslava Sklenky z Ořechova a Igora Dobrovského si uvědomil, že to, co předváděl na jaře, k ničemu nevede. Dal se dohromady a výsledky se také dostavily. Do začátku jara vedou tabulku soutěže s náskokem jednoho bodu. Našimi nejlepšími střelci v této soutěži jsou Jirka Sommer a David Poula, oba se 13-ti brankami se dělí o třetí místo v tabulce střelců. Starší žáci pod vedením Pavla Andrýska a Milana Poláška jsou největším překvapením. Skončili na velmi pěkném 3.místě. Ještě však stále doplácí na to, že je jich málo. Proto se musí neustále doplňovat z mladších žáků. A ti, když mají hrát dva zápasy za sebou, jsou pak unaveni a nepodávají stoprocentní výkony. Nejlepším střelcem mužstva je s 9-ti brankami Roman Kratina. V tabulce střelců se pohybuje na 9. místě a je těsně následován Jakubem Juříkem, který nastřílel 8 branek. Mladší žáci pod vedením Roberta Zemana a Milana Poláška, který má na starosti brankáře, podávají výborné výkony. Je to kolektiv, se kterým se dá pracovat. Skončili na velmi pěkném 4. místě. Nejlepším střelcem mužstva je Roman Andrýsek s 15-ti brankami a v celkové tabulce střelců figuruje na velmi pěkném druhém místě. Následují jej Lukáš Tuhý s 8 a Tomáš Valštýn se 7 brankami. Přípravka pod vedením Igora Dobrovského a Ing. Marka Novoměstského je kolektiv, který nám dělá velkou radost. Dříve tito chlapci od 6-ti do 10-ti let vysedávali jenom na lavičkách náhradníků, nebo na ně nezůstával ani dres. Nyní hrají soutěž, a to okresní přebor přípravek, skupinu B. Na tréninky se schází až 24 chlapců - a to už je něco je uhlídat. Toto družstvo skončilo na velmi pěkném druhém místě, a to za Veselím nad Moravou. Nejlepším střelcem mužstva je s 20-ti brankami Roman Andrýsek. Je následován Milanem Hrobařem, který dal 13 branek. Prvně jmenovaný se dělí v tabulce střelců o druhé místě. V měsíci září se na našem stadionu uskutečnil zápas kvalifikace na ME Sedmnáctiletých Dánsko - Slovinsko. Přispěl k propagaci bzenecké kopané a taktéž města Bzence. Na výsledcích našich mužstev se podílejí nemalou měrou také sponzoři oddílu kopané. Jsou to město Bzenec, fa. Decro - plastová okna, fa. RI-Okna - plastová okna, fa. Slovácká Gumárna, fa. MWG, fa. Paradiso, fa. Trexima Zlín a fa. IMI-Print ze Bzence. Za jakoukoliv pomoc jim výbor a hráči TJ Slovan vyslovují vřelé díky a doufají, že spolupráce bude i nadále pokračovat i v roce 2005.

12 12 SPORT U všech mužstev jsou v současné době výsledky, ale přesto se potýkáme s malými návštěvami na utkání na našem stadionu. Především u bzenecké mládeže jsou návštěvy na mistrovská utkání jen velmi malá, a to i z řad rodičů těchto dětí. Je to velká škoda, chlapci si za předváděné výkony takové návštěvy nezaslouží. Jestli jste si dobře přečetli, bzeneckou mládež v tak velkém počtu vede jen 5 dospělých, a to ještě ve svém volném čase a zdarma. Proto se obracím na vlivná místa, aby se zamyslela nad tímto stavem. Jestli to bude tak i nadále pokračovat, tak se bzenecké mládeži za chvíli nebude mít kdo věnovat. Dále se rovněž opět obracím na dospělé z řad bývalých hráčů, aby nám pomohli v této situaci. V závěru bych chtěl poděkovat jménem výboru TJ Slovan starým pánům, kteří vykonávali během mistrovských zápasů pořadatelskou službu a dále taktéž rodině Marie Sigmundové za občerstvení diváků během zápasů. A nyní mi dovolt olte, abych na závěr popřál všem hráčům, členům TJ J Slovan Bzenec, divákům, přízniv íznivcům a fandům do nového rok oku 2005 hodně zdraví, štěs těstí, tí, spor portovních a životních úspěchů. předseda TJ J Slovan Bzenec TABULKA PO 13 KOLE OLECH ODDÍL VOLEJBAL OLEJBALU VE BZENCI OLYMPIÁD YMPIÁDA A KUCHAŘŮ PROGRAM 14 KOLA SO Sokol ol Tvr vrdonice - Slovan an Bzenec Celý svět a Bzenčané byli yli při i tom, když se v německém Erfurtu na olympiádě kuchařů a cukrářů rozdělovaly olympijské medaile. Ve dnech října 2004 se v Erfurtu sešli špičkoví odborníci kulinářského umění, aby společně posoudili mistrovské umění svých kolegů, kteří se rozhodli změřit své dovednosti v oboru kuchař - cukrář. Olympiáda kuchařů, známá ve světě pod zkratkou IKA, spatřila světlo světa poprvé v roce 1900 ve Frankfurtu nad Mohanem. Tato dnes největší kuchařská show se koná pravidelně každé čtyři roky. Stala se Mekkou pro kuchaře a cukráře z celého světa. V letošním roce se jí zúčastnilo přes 28 národů z celého světa. Stejně jako ve sportu přijeli do německého Erfurtu opravdu ti nejlepší z celého světa, aby zde změřili své síly a hlavně své umění. Soutěžilo se v několika kategoriích. Naši zástupci se přihlásili do kategorie D 1 - kuchařské umění, předvádějící zpracování zeleniny a dekorativní práce, a do kategorie D 2 - patisserie, v níž se prezentovala i volná témata. Pro odborníky to byl svátek, který stejně jako ve sportu je jen jednou za čtyři roky, pro laiky z řad široké veřejnosti, kteří jsou milovníky gurmánských specialit, to byla doslova pastva pro oči. Tomu, co zde bylo možné shlédnout, člověk často ani nechtěl věřit, že se to dá uvařit, upéci, vymodelovat, naservírovat a vhodně pojmenovat. Cukráři se zaměřili na zpracování klasických surovin v uměleckém podání, na modelování z tuku, čokolády, marcipánu, karamelu. Kuchaři předvedli své fantazie jak ve studené, tak i teplé kuchyni. Zvláštní kapitolou snad bylo zpracování ledu, těstovin a pak překrásné řezbářské práce ze zeleniny. Zda tuto kapitolu naplnili cukráři, kuchaři či milovníci tohoto umění, bylo těžké určit. Nádherný pohled byl do kuchyní jednotlivých národních týmů, které měly za úkol uvařit kompletní menu a toto rozprodat hostům. Bylo zajímavé pozorovat jednotlivé členy týmů, jak ve svých bělobou zářících stejnokrojích s maximální zručností a přesností připravovali lahodné pokrmy. Zda to byla první nebo poslední porce, to se nedalo určit. Vše bylo ukládáno na talířích se stoprocentní přesností, jakoby se jednalo o kopii téhož produktu. V této kategorii soutěžily týmy jak civilní, tak i vojenské, jak evropské, tak vlastně ze všech koutů světa, kde se tomuto umění věnují. Pro návštěvníky bylo zážitkem pozorovat týmy z exotických zemí, jak připravovaly speciality národní nebo světové kuchyně. Vše lahodilo oku a člověk měl touhu shlédnuté ochutnat a zhodnotit. To však za nás provedli členové odborných porot, kteří skutečně se stejnou pečlivostí jako soutěžící své kreace připravovali hodnotili jejich mistrovské výtvory. No a každý večer pak vyhlásili ty nejlepší, kteří za své výkony obdrželi bronzové, stříbrné nebo zlaté olympijské medaile. A právě v tomto okamžiku bych rád vyzvednul i naše soutěžící Bzenčany, kteří patřili k těm, kteří byli za svou práci ohodnoceni olympijským kovem. Ve velmi silné konkurenci: - v kategorii uměleckého ztvárnění karamelu - téma Stvoření světa - získala paní Marie Kučerová, mistrová odborného výcviku cukrářů ve VOŠ, SOŠ, SOU a OU Bzenec, bronzovou medaili a diplom - v kategorii umělecké ztvárnění zeleniny - téma Spor o jablko - získal pan Josef Kuchař z fy RAPA, k. s. Bzenec, stříbrnou medaili a diplom. Rád bych oběma touto cestou k dosaženému výsledku co nejsrdečněji poblahopřál a za reprezentaci naší vlasti a našeho města na olympiádě jménem Rady města Bzenec poděkoval. Mgr.. Plšek Jenda místos ostar taros osta Spor o jablko

13 13 OLYMPIÁD YMPIÁDA KUCHAŘŮ ce o vyřezáv Foto vyř ezávané z ané z zelenin eleniny Foto k o kar erce placená inzer aramelu amelu Stv tvoř oření světa Vánoční svátky plné pohody,, rados adosti a štěs těstí, tí, do nového rok oku pevné zdraví a spok pokojenos jenost t - to vše Vám přejí zástupci naší fir irmy. ce erce placená inzer JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA Zákaznická linka a JME (tel.: ) ce erce placená inzer Jihomoravská energetika dokončuje změnu způsobu obsluhy zákazníků - maloodběratelů. Jihomoravská energetika, a.s., člen skupiny E.ON, vstupuje do poslední fáze projektu změny způsobu obsluhy zákazníků z řad domácností a drobných podnikatelů. Zákaznická linka JME od 1. listopadu 2004 zcela nahradí regionální Obchodní kanceláře. Tento projekt je prozatím jedinečný mezi energetickými společnostmi v ČR i ve světě. Nové Call centrum JME v Brně bylo uvedeno do plného provozu v dubnu loňského roku. Prostřednictvím moderních komunikačních prostředků jako je telefon, internet a je Jihomoravská energetika schopna jednoduše vyřešit všechny záležitosti svých zákazníků, spojené s dodávkou elektrické energie.

14 14 JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA Jak ukazují statistická data, obliba Zákaznické linky jako prostředku komunikace neustále roste. Od dubna 2003 bylo tímto způsobem komunikace vyřešeno na požadavků zákazníků, z toho za prvních devět měsíců letošního roku je to již na požadavků. Nejčastěji se jedná o změny odběratele, změny jističe, reklamace, poskytování informací spojených s dodávkou energie a další požadavky. Tento způsob komunikace již dnes využívá většina zákazníků JME. Hlavní výhody projektu centralizace obsluhy Zákaznická linka přináší zákazníkům Jihomoravské energetiky jednoduché řešení jejich požadavků, komfort a úsporu peněz spojenou s cestováním do Obchodní kanceláře. Zákazníkům vstříc vychází také rozšířená provozní doba od 7 do 20 hodin každý pracovní den.centralizováno je i hlášení poruch, Poruchová služba (tel.: ) je v provozu nepřetržitě sedm dnů v týdnu. Volání na obě telefonní čísla je z celé České republiky za cenu místního hovoru. Bezproblémové fungování Zákaznické linky jako hlavního komunikačního kanálu znamená výrazné úspory, které umožnily postupné omezování provozu regionálních Obchodních kanceláří JME. S novým způsobem obsluhy zákazníků mají již pozitivní zkušenosti v regionech Vyškov, Břeclav, Uherské Hradiště, Znojmo, Blansko a Kroměříž, ve kterých byla činnost Obchodních kanceláří ukončena k 31. prosinci 2003, respektive k 30. červnu 2004 a veškerá komunikace se zákazníky zde probíhá prostřednictvím Zákaznické linky. V poslední fází projektu budou od 1. listopadu 2004 zrušeny i zbývající Obchodní kanceláře v Hodoníně, Jihlavě, Třebíči, Novém Městě na Moravě, Prostějově, Otrokovicích a v Brně. Jsme členem skupiny E.ON, celosvětově největšího soukromého poskytovatele energetických služeb. Spolupráce a výměna zkušeností v rámci skupiny E.ON nám umožňuje poskytovat konkurenceschopné a inovativní služby. Chceme být spolehlivým a blízkým partnerem, který zaručuje kvalitní dodávky elektřiny a dobře se stará o zákazníky. JME - Můžete se spolehnout KLÍČOVÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI: Poč očet t odběrných míst: : Rozloha distribučního území: km 2 Délka a elektrických sítí: km Prodaná elektřina: ina: GWh Wh Tržb žby y za prodanou elektřinu: 15 5 mld. Kč Inves estiční výdaje: 1,5,5 mld. Kč Poč očet t zaměstnanců: KULTURA PROGRAM KULTURNÍHO DOMU Kulturní akce: vánoční zábava se skupinou ARGEMA ples SRPŠ ples Města Bzenec maškarní ples ples VOŠ, SOŠ, SOU a OU Bzenec (detašované pracoviště ul. Těmická) Poznát oznáte, e, kde pořídil ídil fotogr ograf af Martin tin Čmelík tuto o krajinu? (Ve e Bzenci za malým rybníčk ybníčkem em ve e spor portovním areálu u zámku.) u.) placená inzer erce ce

15 15 BUDE VÁS ZAJÍMA JÍMAT...! Přinášíme další pokrač ačování přehledu významných osobností Slováck ácka. Budete e - li, čtenář enáři, mít zajímavé é články,, pojednání o těchto lidech, rádi vše zveř eřejníme na str tránkách zpravodaje. Případní přis ispěv pěvovat atelé noste e své é články do městs tské knihovn vny nebo pište e na e - mailovou ou adresu uvedenou v tiráži na konci výtisku. KADLČÍK Josef sochař KUČÍK Alois účetní; vydavatel; spisovatel KADLEC Zdeněk sochař; průmyslový designér; pedagog KUDELOVÁ Františka malířka KADLINSKÝ Felix kněz; pedagog; básník KUCHAŘ František učitel; sběratel lid.písní KAPINUS Miroslav učitel; básník; publicista; překladatel; kulturně-osvětový pracovník KUKULKA Josef učitel; kronikář; kulturně-osvětový pracovník; publicista; regionální KAPRÁL Václav hudební skladatel; hudební pedagog historik KAPSA František malíř KUNCOVÁ Milada herečka KIESEWETTER Josef malíř; grafik KYRMEZER Pavel protestantský duchovní; dramatik KIRSCHNER Ludvík podnikatel KYSELÝ František básník KLÍMA Miroslav průmyslový designér; pedagog KLOBOUK Jiří kameraman; prozaik; dramatik LAKOMÝ Ladislav činoherní herec; filmový herec; televizní herec; recitátor KLVAŇA Josef pedagog; národopisný pracovník; vlastivědný pracovník LAKOSIL Jaromír kritik a historik výtvarného umění; KODOVSKÁ Marie zemědělská dělnice; textilní dělnice; restaurátor malířka LAŠTUVKA Tomáš Xaverius kněz; autor kazatelských cyklů KÖHLER Jan tvůrce grafik, fresek, sgrafity, olejomaleb, LÁZNIČKA Miloslav lékař; zakladatel Slováckého divadla byzantských mozaik, kachlíkových v UH mozaik LEBÁNEK Josef lidový vypravěč KOHOUTEK Václav keramik LEITGEB Ladislav vysokoškolský učitel; malíř KOHOUT František pedagog na střední škole KOCH Jindřich fotograf; architekt; sochař; grafik LETOCHA Václav kronikář KOCHOVSKÝ J.B. správce školy; sběratel povídek, pověstí a písní LEVÝ Otakar LOLEK Stanislav pedagog; překladatel; básník malíř; grafik KOLEK Antonín pedagog; prozaik LOYDOLT Bedřich Jan malíř KOLOVRATOVÁ Olga KOMENSKÝ Jan Amos grafička teolog; kněz; biskup Jednoty bratrské; teoretik jazyk.vzdělání; autor pedagog. prací KONEČNÝ Rudolf středoškolský profesor; publicista; básník; dramatik KOŘÍNEK Jaroslav designér KOUNIC Václav politik; mecenáš KOVÁŘÍKOVÁ Ludmila keramička KOVÁŘ Zdeněk sochař; průmyslový výtvarník; pedagog KOŽÍK František rozhlasový dramaturg; autor rozhlasových her; autor libret; prozaik; básník; filmový scénárista,dramaturg KRÁL Alois učitel; konzervátor; sběratel lidových písní KRETZ František pedagog; národopisný pracovník; básník; varhaník; klavírista KRCHA Radek designér KRIST Jan M. účetní; skladník; zásobovač; choreograf folklórních souborů; dramaturg folklórních souborů KROFTA Josef loutkoherec; loutkářský a divadelní režisér KRÓNER Jozef herec KROPÁČ Jan učitel; sběratel lidových pověstí; autor národopis.pásem; konferenciér KRUŤA Tomáš RNDr.,CSc. mineralog KRYSOVÁ Františka pedagog (odborná asistentka DAMU); koncertní zpěvačka KŘIČKA Jaroslav skladatel; sbormistr; hudební pedagog KUBÍČEK Ruda grafik; malíř; autor vitráží; autor fresek; autor sgrafit; výtvarný pedagog KUČERA Jan učitel; komeniolog; archeolog; muzejník LUKEŠ Oldřich LUŽA Bohuslav LUŽA Vojtěch MAHDAL Klement MALINA Miroslav MAŇAS Jaroslav MÁNES Josef MANN Tomáš divadelní herec; filmový herec; televizní herec; propagátor díla a odkazu J. A. Komenského vojenský generál dělník; písmák; lidový vypravěč malíř; grafik; kreslíř; ilustrátor; výtvarný pedagog úředník; vojenský důstojník; činoherní herec; činoherní režisér malíř řidič; číšník; divadelní a estrádní herec; konferenciér rockové skupiny; asistent režie v televizi; prozaik; lit.publicista MATALOVÁ Eva činoherní herečka MATÍJÍČEK Václav malíř; grafik MECNAROWSKI Roman herec činohry MELICHÁREK Jaroslav malíř; básník; prozaik; filmař-amatér MENŠÍK Richard operní zpěvák MERTA Jan oceánolog MIČÁNEK Ludvík činoherní herec; činoherní režisér MICHALEC Josef kameník; řezbář MIKULÁŠTÍK Stanislav sochař; medailér; pedagog MINAŘÍK František Klemens P. skladatel; varhaník MÍŠŤÁNEK Tomáš malíř MITMÁNEK Václav kněz MOHELSKÁ Arna činoherní herečka MŠLLER František kněz; prozaik

16 16 PLESY VE BZENCI - NĚCO Z HISTORIE Blížící se plesovou ou sezonu vám chceme připomenout zajímavými dobovými pozvánk ánkami na ples Tělocvičné jednoty Sokol, ol, ples živnostníků, spolk polku vojens jenských vysloužilců a věneček ek sboru dobrovolných olných hasičů - vše před téměř sty lety! Bzenecký zpravodaj. Vydává město Bzenec (nám. Svobody 73, Bzenec, tel.: , fax: , odpovědná redaktorka: PaedDr. M. Jakšová, povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E 12425, vydáno nákladem ks, grafickou úpravu a tisk zajišťuje grafické studio HITBOX, uzávěrka příštího čísla je 27. února 2005.

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

1 Řepnický zpravodaj prosinec 2005

1 Řepnický zpravodaj prosinec 2005 1 Řepnický zpravodaj prosinec 2005 Vážení spoluobčané, blíží se rok 2006 a tak nastává čas k hodnocení skoro již uplynulého roku 2005. Pro mnohé z Vás to nebyl rok jednoduchý a jistě jste se museli potýkat

Více

ZVONEČEK VÁNOCE 2017

ZVONEČEK VÁNOCE 2017 ZVONEČEK VÁNOCE 2017 1 2 Jiný kraj, jiné Vánoce Každé malé dítě u nás ví, co jsou Vánoce: zpívání koled, stavění betlému, rozkrajování jablíček, pouštění ořechových skořápek se svíčkou po vodě, ke štědrovečerní

Více

Občerstvení formou rautu:

Občerstvení formou rautu: Krakonošův raut: sortiment Občerstvení formou rautu: Okurkový řez se sýrovou pěnou s ořechy Plněné rajské jablíčko pěnou z modrého sýra Rostbífová rolka s pěnou ze žervé Kanapky s různými pěnami Sušená

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 14. duben Hovězí vývar s masem a vlasovými nudlemi Zeleninová bílá polévka se smetanou Pečená kachna s míchaným knedlíkem a dušeným zelím Do růžova pečená vepřová panenka s restovanými žampiony

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod Pondělí 20. leden Hovězí vývar s masem a vlasovými nudlemi Zeleninová bílá polévka se smetanou Do růžova pečená vepřová panenka s restovanými žampiony a tymiánovou rýží* 124 Kč Pečený kapr na kmíně, podávaný

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě V Krásné Lípě na Křinickém náměstí ve výlohách jste měli možnost v adventní době vidět unikátní projekt Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě. Toto téma výtvarně ztvárnila

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice Jídelníček od 10. 1. 2017 do 31. 1. 2017 Stránka č. 1 Úterý 10. 1. 2017 Oběd Polévka: Hrachová s majoránkou (obsahuje alergeny:01,03,07) Menu 1: Žemlovka se slunečnicovým semínkem, tvarohem, jablky a rozinkami

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

OBECNÍ ÚŘAD KAMENIČNÁ INFORMUJE

OBECNÍ ÚŘAD KAMENIČNÁ INFORMUJE OBCE KAMENIČNÁ číslo:23 ročník:2006 Milí spoluobčané, Přeji Vám jménem zastupitelstva obce Kameničná příjemné a pokojné prožití svátků vánočních. Do nadcházejícího Nového roku 2007 Vám přeji hodně pevného

Více

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 2.3.PO*Květáková polévka se zeleným hráškem/1,3,7 1. Smetanové fusilli s kuřecím na rozmarýnu a jarní zeleninou/brokolice, sladký hrášek a kukuřice/1,3,7 5. / GF, V/ Květáková polévka

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

březen Jídelníček od 3. března do 7. března 2014

březen Jídelníček od 3. března do 7. března 2014 březen od 3. března do 7. března 2014 vánočka s marmeládou polévka staročeská banketka šunkový krém,, krůtí prsa špikovaná, rýže, kompot multivitamín.nápoj rohlík, pomazánkové máslo polévka krupičková

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY přesnídávka kváskový chléb, pomazánka z olejovek mléko 1,4,7 polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem,

Více

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7) 2. - 6. 5. 2016 Pondělí Chléb s pomazánkou z nivy, mléko (1,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem, voda 1,3,7,9 2. 9. 2016 - pátek ALERGENY polévka slepičí

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Restaurace Rio. Polévky

Restaurace Rio. Polévky Polévky 0,25l Silný masový vývar dle denní nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, sýrem, žloutkem a chlebovými krutony 40,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, tvarůžkou,

Více

(2 chodové vánoční menu a 1 hod. nápojový balíček) (3 chodové vánoční menu a 2 hod. nápojový balíček)

(2 chodové vánoční menu a 1 hod. nápojový balíček) (3 chodové vánoční menu a 2 hod. nápojový balíček) VÁNOCE v hotelu VÁNOCE v hotelu Jurys Inn Pro více detailů prosím kontaktujte náš tým Večírky až pro 80 osob Vánoční oběd Od 430,- Kč / osoba (2 chodové vánoční menu a 1 hod. nápojový balíček) Vánoční

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! Iva 1. 12. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka mrkvová s těstovinou 1,7,9 rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot hot drink s jablko-skořice, voda 1,4,7 Blanka 2. 12. 2016 - pátek ALERGENY Vivien polévka

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice Jídelníček od 6. 1. 2017 do 31. 1. 2017 Stránka č. 1 Pátek 6. 1. 2017 Snídaně Menu 1: Sandwich, Míchaná vajíčka, Párek, : vyber (obsahuje alergeny:01,03,07) Oběd Polévka: Boršč (obsahuje alergeny:01,03,07,09)

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Čokoládová zmrzlina zdobená čokoládovou polevou a čerstvou mátou (6,7) Tiramisu s čerstvou mátou (1,7)

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Čokoládová zmrzlina zdobená čokoládovou polevou a čerstvou mátou (6,7) Tiramisu s čerstvou mátou (1,7) Pondělí 9. února Hovězí vývar s vaječným svitkem a zeleninou (1,3,9) Zeleninová bílá polévka se smetanou (1,7,9) Vařené hovězí maso s baby karotkou na másle a vařenými bramborami (7) Králičí stehno pečené

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

Speciality regionální kuchyně:

Speciality regionální kuchyně: 1 2 Studené předkrmy: 80 g Uzený pstruh servírovaný s křenovou pěnou, cibulkou, mladým citronem a toustem 80 g Domácí paštika z husích jater v jemné pepřové krustě, s brusinkami a čerstvým chlebem 78,-

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky Studené předkrmy 1. 70g Šunkové rolky se smetanovým křenem 60,- 2. Moravské uzené rolky 60,- Teplé předkrmy 3. Zapékaný toust se zeleninou a sýrem 40,- 4. Smažená palačinka 70,- Polévky 5. Moravská svatební

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 3. 10. 2016 pondělí ALERGENY polévka ruský boršč 1,7,9 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce monzum plus, voda 1,3,7 4. 10. 2016 - úterý ALERGENY polévka pórková se sýrem a opraženou houskou 1,7,9

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.6.-2.6.2017 Polévka: Celerová 1,7,9 Oběd č. 1: Maminčino kuře (kuře, těstoviny, játra, žampiony) 1,3,7,9 1.6.2017 Doplněk: Ledový salát, sirup, voda čtvrtek Oběd č. 2: Vídeňská

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Jahodová zmrzlina s karamelovou polevou a čerstvou mátou (3,6,7) Domácí lívanečky s tvarohem a jahodou s mátou (1,3,7)

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Jahodová zmrzlina s karamelovou polevou a čerstvou mátou (3,6,7) Domácí lívanečky s tvarohem a jahodou s mátou (1,3,7) Pondělí 27. července 0,3l / 0,2l Hovězí vývar s tyrolskými knedlíčky (1,3,7,9) 38 Kč/ 25Kč 0,3l / 0,2l Polévka z růžičkové kapusty s paprikou a bramborem (1) 38 Kč/ 25Kč Listový salát s grilovanou zeleninou

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1 1 2 3 Út 4 St 5 Čt 6 Pá 7 Čaj s citronem Ovoce 1-l. hovězí s kapáním Ovoce Vajíčkový salát Chléb s máslem 1-Vepřové žebírka přírodní Sušenka Brambory - příloha Džem 1-Rýže dušená Chléb s máslem 1-kompot

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky 7 Domácí chleba Doma peče chléb stále více lidí, buď

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Kapustová polévka se slaninou 20,-

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Kapustová polévka se slaninou 20,- Pondělí 31. října Hovězí vývar s tyrolskými knedlíčky 20,- Kapustová polévka se slaninou 20,- Pečený kapr na česneku podávaný s vařeným bramborem Kuřecí medailonky pečené v sýrovo-olivové krustě podávané

Více

Jídelní lístek pro měsíc březen 2017

Jídelní lístek pro měsíc březen 2017 Jídelní lístek pro měsíc březen 2017 1. týden 1. 3. 2017 2. 3. 2017 3. 3. 2017 Grahamová veka, sýrová pomazánka, ředkvička, čaj citrónový s withanií Mrkvová s hráškem Špagety s rajčatovou omáčkou (bezmasé)

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22 Pondělí 1. 1. 2018 Jídelníček od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 Stránka č. 1 Úterý 2. 1. 2018 Středa 3. 1. 2018 Polévka: Polévka hovězí s domácími nudlemi (obsahuje alergeny:01,03,09) Menu 1: Vepřové na paprice,

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

Jídelní lístek MŠ období:

Jídelní lístek MŠ období: Jídelní lístek MŠ období: 1.9. - 2.9. 2016 Slepičí s těstovinou 1,3,9,7 Játrová omáčka, houskový knedlík,9 1.9.2016 čtvrtek Zelenina ( meloun ), nápoj Toast, pomazánka drožďová, zelenina, čaj Jemné pečivo,

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod Pondělí 4. červen Hovězí vývar se zeleninou a sýrovými noky 25,- Dršťková polévka 25,- Plněná vepřová panenka se šunkou a žampiony, podávaná s bramborovými resty* 94,- Smažené rybí filé z tresky v sýrovém

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07 Úterý 1.11.2016 slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čaj / bílá káva špenátová polévka s vajíčkem obsahuje alergeny: 03,07 hovězí ragú, houskové knedlíky (kynuté),09 cereálie, mléko, jablka -

Více

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Hrachová polévka s párkem 20,-

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Hrachová polévka s párkem 20,- Pondělí 5. září Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi 20,- Hrachová polévka s párkem 20,- Grilovaný pstruh s máslovo-citronovým přelivem podávaný s vařeným bramborem Kuřecí prsíčka plněná rokforovou fáší

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Jídelní lístek. Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili.

Jídelní lístek. Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili. U Královny Elišky ZALOŽENO 1965 Brno Jídelní lístek Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili. 1 Mendlovo náměstí 1b 603 00 Brno tel. 543 212 578 e-mail:

Více

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Jídelní lístek MŠ DĚTEM JE KAŽDÝ DEN PODÁVÁN OVOCNÝ TALÍŘ období: 2.10. - 6.10.2017 Polévka: Hrstková,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor,9 2.10.2017 pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Přesnídávka:

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 3.3.2017 Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Zabíjačkový guláš, houskový knedlík 1,3,7,9 1. 3. 2017 Čaj, citronová voda středa Oběd č. 2: Musaka s mletým

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM 31.8. - 4.9.2015 HLAVNÍ PRÁZDNINY polévka z červených fazolí s tomatem I. zeleninové rizoto, strouhaný sýr, pórkový salát s mrkví II. nevaří se z provozních důvodů polévka z rybího filé s houskou I. kuřecí

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 12. květen Hovězí polévka s játrovými knedlíčky Krémová česnečka s krutóny Pečený kapr na česneku s vařeným bramborem Kuřecí medailonky na lůžku fazolových lusku na slanině a šťouchaný brambor

Více

SNÍDANĚ. Vaječné pokrmy nebo omelety ze tří vajec. Pečivo a doplňky. Polévky

SNÍDANĚ. Vaječné pokrmy nebo omelety ze tří vajec. Pečivo a doplňky. Polévky SNÍDANĚ Česká snídaně 118,- Dvě vejce na jakýkoliv způsob, slanina, klobásky, máslo, chléb, káva nebo čaj Anglická snídaně 118,- Toasty, míchaná vejce, slanina, klobásky, máslo, džem, pečivo, káva nebo

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

Před jídlem (k pivu a vínu)

Před jídlem (k pivu a vínu) Před jídlem (k pivu a vínu) 1 Utopenec v octovém nálevu s cibulí a feferonkou 47,- 2 Bramborák s klobásou 57,- 3 Nakládaný plněný hermelín v oleji 72,- 4 Škvarková pomazánka s chlebem 79,- 5 Paštika s

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 1.2.2016 Úterý 2.2.2016 Středa 3.2.2016 Čtvrtek 4.2.2016 Pátek 5.2.2016 Čočková polévka se zeleninou (obsahuje al.: 01, 09) Zapečené těstoviny se špenátem a sýrem marinovaná řepa (obsahuje al.:

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Borůvky se zakysanou smetanou a mátou (7) Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Borůvky se zakysanou smetanou a mátou (7) Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7) Pondělí 24. srpna 0,3l / 0,2l Hovězí polévka s celestýnskými nudlemi (1,3,7,9) 38 Kč/ 25Kč 0,3l / 0,2l Bramborová polévka (1,6,9) 38 Kč/ 25Kč Hovězí guláš s žampiony a houskovými knedlíky (1,3,7) Smažená

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22

Jídelníček od do Stránka č. 1 Školní jídelna v Uhříněvsi, Nové náměstí 1, Praha 22 Jídelníček od 8. 1. 2018 do 31. 1. 2018 Stránka č. 1 Pondělí 8. 1. 2018 Polévka 1: Polévka čočková se zeleninou (obsahuje alergeny:09) Polévka 2: Polévka hovězí s játrovou rýží (obsahuje alergeny:01,03,09)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. STUDENÉ PŘEDKRMY VARIACE SÝRŮ, OLIVY (NIVA, BALKÁN, EIDAM, MOZZARELLA)

JÍDELNÍ LÍSTEK. STUDENÉ PŘEDKRMY VARIACE SÝRŮ, OLIVY (NIVA, BALKÁN, EIDAM, MOZZARELLA) JÍDELNÍ LÍSTEK. 1 2 100 g 3 5 6 7 8 9 80 11 10 12 13 100 g 120 g 14 70 g 15 70 g 16 125 g STUDENÉ PŘEDKRMY NAKLÁDANÝ HERMELÍN S FEFERONKOU, PEČIVO DUŠENÁ ŠUNKA, ČESNEKOVÉ MÁSLO, PEČIVO VARIACE SÝRŮ, OLIVY

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Vážení hosté Vítáme Vás V Pivovaru V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757 a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Věříme, že rozmanitý výběr jídel z naší kuchyně a bohatě

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY:

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY: HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 V období měsíce únor 2013 proběhla mezi uživateli služeb v DS Lidická anketa týkající se stravování v DS. Uživatelé

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC DUBEN 2014 Týdenní menu 1.4. 4.4.2014 Pondělí 31.3. Polévka: 0,2l Fazolová Menu č.1: 100g Bělehradský vepřový řízek Menu č.2: 100g Svíčková na smetaně,

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1 Strana: 1 Čt Kakao čaj "Dobré ráno" 1-Pol. hovězí s těstovinami Voda se sirupem Těstoviny zapečené s uzeninou 9 Houska Chléb s máslem 1-Kuřecí řízky Jogurt ovocný Okurka sterilovaná Máslo medové Sýr uzený

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015 Pondělí 26..25 2 Úterý 27..25 2 Plátkový sýr, chléb, rohlík, bílá káva, čaj (obsahuje al. :, 07) Králík na zelenině, br. knedlík, nápoj; polévka: hovězí s masovou rýží (obsahuje al. :,, ) Kuskus s tuňákem,

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

Jídelníček od 0.1 do

Jídelníček od 0.1 do Jídelníček od 0.1 do 4.12. 2016 s n í d a n ě přesníd. číslo svačina Večeře 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. Hovězí vývar s krupicovými noky Vepřové na kmíně, brambory D2,9/2 Vepřové na kmíně, brambory Polévka

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod Pondělí 24. únor Hovězí polévka s celestýnskými nudlemi Zelná polévka s párkem Zapečený kapr s hermelínem, podávaný s vařeným bramborem* Kuřecí medailonky na lůžku z grilované cukety a lilku, podávané

Více

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou 23.11. vepřové maso na žampionech,rýže špagety carbonara,eidam polévka rajská s těstovinou polévka masový krém žemlovka s tvarohem a jablky rýžový nákyp s ovocem Krůtí rolka s brusinkovou omáčkou,dušená

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7)

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) P o l é v k y Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) Hovězí vývar (1,3,7) s masem a domácími nudlemi Jihočeská kulajda (1,3,7) s h o u b a m i P ř e d k r m y 20 Kč 25

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod Pondělí 25. červen Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi 25,- Krémová česnečka s krutóny 25,- Rybí filé z tresky po balkánsku se zeleninou, česnekem a bazalkou podávané s vařeným bramborem* Krůtí medailonky

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více