Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích."

Transkript

1 Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr. Olga Kociánová, Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout, Dagmar Krtová, Ing. Zdeněk Linda, JUDr. Josef Lipenský, PhDr. Petr Mužík, Marie Nechoďdomů, Mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D., Pavel Veselák, Vlastimil Vondraš. Omluveni: Jan Doktor (dovolená), Mgr. Martin Rozhon MBA (zesnulý). Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha. Pro účely evidence hlasování: Adamcová (Ada), Doktor (Dok), Kociánová (Koc), Kohout Jindřich (KoJ), Kohout Václav (KoV), Krtová (Krt), Linda (Lin), Lipenský (Lip), Mužík (Muž), Nechoďdomů (Ned), Rozhon (Roz), Říha (Říh), Vejvančická (Vej), Veselák (Ves), Vondraš (Von). Hlasování pro (+), hlasování proti (-), zdržení se hlasování (0), nehlasováno (X). Usnesení uvedeno tučně kurzívou: zesnulý ZM Starosta na úvod přivítal všechny přítomné a uvedl, že 24. zasedání ZM Poběžovice bylo svoláno v souladu s právními předpisy, při zahájení je přítomno 11 zastupitelů a ZM je tedy usnášeníschopné. K přijetí závazných usnesení zastupitelstva je potřeba 8 hlasů. Poté vyzval všechny přítomné, aby minutou ticha vzdali čest památce tragicky zesnulého zastupitele Mgr. Martina Rozhona MBA. Poté seznámil zastupitele s navrženým programem jednání : Navržený program 24. jednání ZM: 1. Zpráva ověřovatelů zápisu z 23. ZM 2. Volba ověřovatelů zápisu z 24. ZM 3. Kontrola usnesení z 23. a předchozích zasedání ZM 4. Hospodaření města k Rozpočtová opatření 6. Prodej, koupě a směna městského majetku 7. Překlenovací úvěr pro ZŠ Poběžovice na profinancování projektů 8. Komplexní pozemková úprava - Plán společných zařízení 9. Modernizace MŠ Poběžovice 10. Různé Starosta se dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů má k navrženému programu připomínky, či jej chce doplnit. Nikdo z přítomných neměl k programu žádnou připomínku. Hlasování o navrženém jednání 11:0:0 + X X X X ZM schvaluje navržený program 24. zasedání ZM beze změn. 1. Zpráva ověřovatelů z 23. zasedání ZM. Starosta vyzval ověřovatele zápisu z 23. ZM, PhDr. Petra Mužíka a Vlastimila Vondrastránka 1

2 še, aby se vyjádřili ke znění zápisu z 23. ZM. Oba již zápis i usnesení podepsali a potvrdili, že zápis i usnesení jsou v souladu s průběhem jednání. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k zápisu a usnesení z 23. jednání ZM připomínky. Hlasování o zápisu a usnesení z 23. ZM 11:0:0 + X X X X ZM schvaluje zápis a usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad. 2. Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a zapisovatele z 24. zasedání ZM. Starosta navrhl, aby ověřovateli zápisu z 24. zasedání ZM Poběžovice byli pí. Romana Adamcová a p. Václav Kohout a zapisovatelem Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ. Hlasování o ověřovatelích zápisu 9:0:2 0 X X X X ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 24. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Romanu Adamcovou a Václava Kohouta a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana. V hodin se do jednání dostavila pí. Krtová a počet zastupitelů stoupl na Kontrola usnesení z 23. a předchozích zasedání ZM. ZM splněno ZM schvaluje prodej pozemku p.č. p.č dle KN o výměře m2, druh pozemku ostatní plocha neplodná půda v k.ú. Poběžovice u Domažlic za cenu 8,- Kč za 1 m2 společnosti Hesti spol. s r.o., se sídlem Na sadech 12, Zbuzany s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 7 trvá ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 419/1 dle KN o výměře 129 m2, druh pozemku orná půda (dle nového GP p.č. 419/6 dle KN) v k.ú. Poběžovice u Domažlic za cenu 100,- Kč za 1 m2 p. Věře Kopecké, bytem Drahotínská 223, Poběžovice s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, a to za podmínky, že do kupní smlouvy bude zapracováno zřízení věcného břemene přístupu vlastníkům a uživatelům přilehlých pozemků a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 8 splněno ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 789/1 dle KN o výměře 88 m2, druh pozemku orná půda v k.ú. Šitboř (dle nového GP p.č. 789/22 dle KN) za cenu 80,- Kč za 1 m2 manželům Tamaře a Štefanovi Kugyelovým, bytem Šitboř 13, Poběžovice s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a 1/2 nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 10 splněno ZM schvaluje Dodatek č.4 ke Smlouvě o úvěru ze dne (č ) ve výši ,- Kč s Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 se zajištěním blankosměnkami a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě. 11 splněno ZM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění blankosměnkami ze dne (č ) s Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě. 12 trvá ZM schvaluje navrženou změnu katastrální hranice mezi k.ú. Šitboř a k.ú. Hvožďany, která spočívá v zarovnání hranice mezi k.ú. Šitboř a k.ú. Hvožďany v místě vodního toku Pivoňka, přičemž je respektována současná hranice toku (hranice je navržena po levém břehu Pivoňky) a současně ZM pověřuje starostu podpisem příslušné dohody o změně katastrální hranice. 13 trvá ZM pověřuje přípravou výběrového řízení na refinancování úvěrů města společnost Swiss Life Select Česká republika, s.r.o., se sídlem Poděbradova 2842/1, Plzeň- Jižní Předměstí s tím, že odměna za přípravu by byla do ,- Kč. 14 splněno stránka 2

3 ZM vyjadřuje nespokojenost se současným stavem poskytování služeb v poběžovické pobočce České pošty, s.p. a ukládá starostovi zaslat dopis vedení České pošty, s.p., za účelem nápravy tohoto stavu. Zastupitel Vondraš dodal, že poštovní doručovatelka (již v době po jednání starosty se zástupkyní ČP) doručovala výplatní pásky pracovníků do firmy LB Minerals v hodin, kdy již ve firmě nikdo není a následující den nebyli zástupci firmy upozorněni, že mají tuto zásilku uloženu na poště, na což přišli náhodou až po dvou dnech... ZM trvá ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 83/1 dle KN o výměře 625 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Poběžovice u Domažlic z vlastnictví Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 do vlastnictví Města Poběžovice a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o převodu. 33 splněno ZM souhlasí se zřízením věcného břemene práva vedení a údržby kanalizace ve prospěch oprávněného Města Poběžovice na pozemku p.č. 83/2 dle KN o výměře 549 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Poběžovice u Domažlic, který je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, a to v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č /2012 ze dne z důvodu vedení kanalizační stoky ve vlastnictví města a nutného ochranného pásma a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene. 34 trvá ZM schvaluje nájem pozemku p.č dle KN o výměře m2, druh pozemku ostatní plocha skládka v k.ú. Poběžovice u Domažlic ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, a pověřuje starostu podpisem příslušné nájemní smlouvy. 40 trvá ZM ukládá Radě města Poběžovice připravit pro projednání v ZM návrh na možné využití městského domu č.p. 55 na náměstí Míru. 42 trvá ZM ukládá RM předložit ZM varianty možného refinacování úvěru, čerpaného na vybudování kanalizace. ZM trvá ZM ukládá správci rozpočtu blokovat finanční prostředky získané z prodeje pozemků v průmyslové zóně a jiných nahodilých příjmů nad rámec rozpočtu, na účtu města s tím, že jediné právo disponovat s nimi bude mít Zastupitelstvo města Poběžovice. ZM trvá ZM ukládá RM zajistit: c) v termínu do dvou měsíců zajistit další kroky vedoucí k převodu zbývajících pozemků, dotčených plánovanou přeložkou komunikace, na Město Poběžovice tak, aby mohly být bezúplatně převedeny následně na Plzeňský kraj. ZM trvá ZM ukládá starostovi vyřešit vlastnické vztahy k jednotlivým pozemkům pod garážemi na Spojeneckém náměstí do V současnosti jsou garáže nově geodeticky zaměřeny, podklady byly poskytnuty notářce, která sepíše notářský zápis o zamýšlené nápravě vlastnických vztahů, ten pak bude předložen jednotlivým majitelům pozemků k podpisu. Na základě tohoto notářského zápisu pak bude provedena změna v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že na 3 garáže byla uvalena exekuce, je třeba záležitost projednat s příslušnými exekutory, aby mohl převod pozemků proběhnout i pro tyto garáže. Garáže, na které jsou vyhlášeny exekuce budou z akce vyjmuty a pro ostatní budou dokumenty připraveny do Situace je k dnešku ( ) taková, že je nutno celý celek garáží rozdělit na 4 díly a při převodu vlastnických vztahů postupovat u každé části samostatně. Dne bylo na zasedání ZM starostou konstatováno, že do 14 dnů dojde k podpisu smluv před notářem při závěrečné kontrole dokumentů bylo zjištěno, že součástí notářského zápisu je i část pozemku o výměře 3 m2, který je napsán na vlastníky manžele Kolajovy, kteří však zesnuli. Bylo nutno zjistit dědice, kterým je jejich syn Vilém, trvale žijící v Irsku. Nakonec se podařilo jej kontaktovat s tím, že v nejbližším možném termínu dodá podepsanou plnou moc k jednání o uvedeném pozemku, aby mohlo být vše kostránka 3

4 nečně dořešeno. Bohužel ve slíbeném termínu se p. Vilém Kolaja do České republiky nedostavil a pokud nedojde z jeho strany k podpisu plné moci do , upraví se geometrické plány celé řízení proběhne bez dotčených tří garáží, které budou řešeny samostatně. P. Vilém Kolaja přislíbil podepsat plnou moc pro zastupování, která mu byla do Irska zaslána. Tato se sice vrátila s podpisem, ale nyní je třeba, aby podepsal notářský zápis a to je, vzhledem k jeho špatné komunikační dostupnosti další problém. Dne konstatoval starosta, že je připraven geometrický plán k odsouhlasení. Dne starosta informoval o dalším problému, který se objevil a to o společném jmění manželů a to v případě, že jsou rozvedeni a v jednom případě již žijí ve svazku s jiným partnerem. Pokud nedojde k urychlenému majetkovému vyrovnání mezi nimi (cca do 14 dnů) bude notářský zápis sepsán podle získaných podkladů. ZM trvá ZM uložilo RM pravidelně informovat zastupitelstvo o aktuální finanční situaci města na každém jednání ZM, až do odvolání. 4. Hospodaření města k Starosta uvedl, že součástí materiálů k jednání dnešního zastupitelstva byl i seznam závazků a pohledávek města k Uvedl, že oproti poslednímu, zastupitelstvem projednávaném stavu k , poklesly závazky města o cca 800 tis. Kč a pohledávky cca o 120 tis. Kč. Mezi neuhrazenými fakturami tvoří největší položky dvě faktury p. Pivovarníka, který je nedostane uhrazeny do té doby, dokud nedodá podklady, potřebné k likvidaci škodní události na zámku, kde jde řádově o 100 tis. Kč. Dále pak faktura CHVAK, a.s., Domažlice za cca 145 tis. Kč., faktura firmy STAFIN, Plzeň na autorský dozor při stavě školky, kterou sice město rozporovalo, ale nakonec na základě další vstřícné spolupráce firmy s městem při probíhajících kontrolách ze strany ROP, město fakturu uhradí. K dnešnímu dni je ta částka, kterou mají zastupitelé k dispozici (k ) ještě asi o 250 tis. Kč nižší, protože došlo k úhradě dalších faktur. V se dostavil do jednání Ing. Linda a počet zastupitelů stoupl na 13. Poté se zmínil o pohledávkách města, které jsou rovněž oproti poslednímu termínu nižší. Pozitivní je umoření části pohledávek na bytovém hospodářství asi kolem 18% snížení a důležité je, že zde dluhy nenarůstají a jsou snižovány. Nedoplatky na vyúčtování v minulém roce činily asi 120 tis. Kč a v letošním roce jsou cca 50 tis. Kč. Důležité je, že dlužné nájemné se v drtivé většině případů splácí s výjimkou dluhu pí. Novotné (cca 70 tis. Kč), ale tam existuje dohoda o splácení p. Červeňákem a v okamžiku, kdy stabilizuje svoje příjmu (má svěřeny 3 děti) bude zahájeno splácení i tohoto dluhu. Uvedl, že základní ukazatele hospodaření města k jsou následující: Příjmy činily ,00 Kč, výdaje činily ,04 Kč a financování činilo celkem ,96 Kč; z toho uhrazené splátky dlouhodobých závazků, tzn. splátky půjček a úvěrů činily ,30 Kč a změna na bankovních účtech činila ,34 Kč (čerpání kontokorentního úvěru). Závazky města: ,28 Kč (podrobně specifikováno v Soupisu závazků a pohledávek k ) hlavně a) neuhrazené faktury před splatností i po splatnosti ,28 Kč; b) splátka za pozemek společnosti Dieselworx s.r.o. ve výši ,- Kč; c) splátka za pozemek ŘKF Poběžovice ve výši ,- Kč. Z toho byly celkové závazky města po lhůtě splatnosti ,68 Kč. Pohledávky města: ,32 Kč (podrobně specifikováno v Soupisu závazků a pohledávek k ). Z toho byly pohledávky města po lhůtě splatnosti ,57 Kč. Poté informoval o plnění rozpočtu. Vzhledem k výběru DPH to zatím vypadá, že se daňové příjmy rozpočtu v součtu podaří dokonce roku naplnit. Jsou zde zatím problematické záležitosti. Pokud se týká úhrady obce Mnichov za žáky dojíždějící do poběžovických škol, došlo zde již k jisté dohodě a požadovanou částku rozpočtu snad obec brzy uhradí. Druhou záležitostí jsou příjmy z městských lesů, které jsou k plněny na cca 25%. V současné době městu leží v lesích cca 850 m3 vytěžené dřevní hmoty, která se odváží a jde k prodeji a těžba bude pokračovat tak, že by se do konce roku mělo vytěžit dalších cca 1200 m3 dřeva. V současné době se pohybuje průměrná cena kulatiny kolem Kč za m3 bez DPH. V lese nad Šitboří je připraven k těžbě modřín a ten je cenově mnohem výhodnější. V současné době dal správce městských lesů prostor pro spolupráci dalším dvěma odběratelům, protože město nebylo vždy spokojeno s rychlostí, kterou současný odběratel odvážel vytěžené dřevo z lesa. Hlasování o informaci k hospodaření města k :0:0 stránka 4

5 + X X ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k s příjmy ve výši ,00 Kč, výdaji ve výši ,04 Kč a financováním ve výši ,96 Kč, přičemž závazky města k činily ,28 Kč (po lhůtě splatnosti ,68 Kč) a pohledávky města k činily ,32 Kč (po lhůtě splatnosti ,57 Kč). 5. Rozpočtová opatření. Starosta uvedl, že zastupitelům jsou předkládána čtyři rozpočtová opatření (RO), z nichž rozpočtová opatření č. 06/2013 bylo RM schváleno v červenci a mělo mírný dopad do hospodaření města. Jednalo se o změny, vyplývající z dotací na lesy a změny mezi položkami. Vzhledem k dovolené účetní, mohla RM projednat RO č. 07 a 08 až na včerejším zasedání. Poté podrobně vysvětlil jednotlivé položky navržených RO. Posledním RO je č. 09/2013, které podléhá schválení ZM. I toto starosta podrobně vysvětlil po jednotlivých položkách. Hlasování o rozpočtových opatření č. 06, 07, 08, 09/ :0:0 + X X ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 06/2013 schválená RM dne , č. 07/2013 schválená RM dne a č. 08/2013 schválená RM dne ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 09/2013 v předloženém znění. 6. Prodej, koupě a směna městského majetku. Starosta předložil zastupitelům následují návrhy k projednání: a) Prodej části pozemku p.č. 558 dle PK o výměře cca m2 v k.ú. Zámělíč Dne schválilo ZM záměr města prodat tento pozemek, a to na základě žádosti firmy Hesti spol. s r.o., se sídlem Na sadech 12, Zbuzany o prodej tohoto pozemku, který se nachází mimo město. Jedná se o pozemek, který se nachází za hřbitovem směrem na Zámělíč. Tento pozemek navazuje na pozemek p.č dle KN v k.ú. Poběžovice, který byl společnosti již prodán. Je to pokračování bývalá rokle na katastru obce Zámělíč, přičemž na této části pozemku jsou 2 malé vodní plochy. Důvodem žádosti je záměr žadatele obnovit vodní plochy hlavně pro divoké kačeny. ZM na svém minulém jednání schválilo cenu pro prodej ve výši 8,- Kč za 1 m2. Záměr města prodat tento pozemek byl po zákonnou dobu vyvěšen na úřední desce. Do jednání ZM se nepřihlásil žádný jiný zájemce. V současné době není pozemek ještě zaměřen a proto bude prodej projednán až po provedení přesného zaměření, na dalším zasedání ZM. b) Záměr města prodat část pozemku p.č. 668/1 dle KN o výměře 280 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic. RM města obdržela žádosti p. Václava Šlajse, bytem Finská 85, Poběžovice a p. Miroslava Macháčka, bytem Otovská 84, Poběžovice o prodej částí pozemku p.č. 668/1 dle KN o výměře 280 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic. Důvodem, který není ale uveden v žádosti je rozšíření svých pozemků o pozemek, který není dlouhodobě využíván. ZM je předkládána tato žádost k posouzení a případnému schválení záměru města prodat uvedenou část pozemku. V souladu se schválenou Směrnice města č. 02/2011 pro stanovení kupní ceny pozemků je navrhována pro prodej cena 100,- Kč za 1 m2. Zastupitelé po delší diskuzi dospěli k názoru, že pozemek, který je v Územním plánu sídelního útvaru Poběžovice definován jako veřejná zeleň a dětské hřiště, není vhodné do doby trvalého vyřešení dopravní situace v této části města prodávat, protože tím by se město připravilo o možnost realizace případných změn, vyplývajících ze stávajícího, či připravovaného UP nebo projektu rekonstrukce komunikací v této lokalitě. stránka 5

6 Hlasování o neschválení záměru města prodat část poz. p.č. 668/1 11:0:2 + X X ZM neschvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 668/1 dle KN o výměře cca 280 m2, v k.ú. Poběžovice u Domažlic. c) Záměr města prodat pozemek p.č. 14/1 dle KN o výměře 158 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha a pozemek p.č. 14/2 dle KN o výměře 231 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha, vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic. RM města obdržela dne žádost paní Štěpánky Kunešové o prodej těchto pozemků. Jedná se o pozemky naproti nemovitosti v Masarykově ulici č.p. 199, jejíž je p. Kunešová spolumajitelkou. RM doporučuje ZM projednat a schválit záměr města prodat tyto pozemky. ZM je předkládána tato žádost k posouzení a případnému schválení záměru města prodat uvedenou tento pozemek. Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 14/1 dle KN zasahuje do komunikace, nebude možné případně schválit prodej celých pozemků. Současně by bylo třeba při prodeji vyřešit i pozemek p.č. 15/3 dle KN, který je v současnosti v majetku spolumajitelů nemovitosti č.p. 199 v Masarykově ul. Zastupitelé konstatovali: vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 14/1 je situován tak, že zužuje místní komunikaci v Masarykově ulici, kde by v případě budování chodníku nebylo pro tuto stavbu místo, nebylo by vhodné celý tento pozemek prodat. Naopak by bylo třeba odkoupit nebo směnit pozemky p.č. 15/3 od vlastníků Večeřová, Buršík a p.č. 15/1 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Teprve vlastnictvím těchto pozemků by mělo město k dispozici celou zónu při komunikaci v Masarykově ulici pro vybudování chodníku, který by zajistil větší bezpečnost dětí, navštěvující základní školu. Při pohledu na současný stav je zřejmé, že na městském pozemku p.č. 899 je zřejmě umístěna část přístřešku žadatelky a bylo by proto vhodné schválit záměr prodat i tuto část pozemku, aby mohlo dojít k celkovému narovnání majetkoprávních vztahů k těmto pozemkům. Hlasování o záměru prodat pozemek p.č. 14/2 a část poz. p.č :0:1 + X X ZM schvaluje záměr města prodat nebo směnit pozemek p.č. 14/2 dle KN, o výměře 231 m2 a část pozemku p.č. 899 dle KN, o výměře cca 10 m2 vše v k.ú. Poběžovice, za cenu 100.-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a náklady na vyhotovení geometrického plánu a současně ZM prozatím neschvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 14/1 dle KN, o výměře 158 m2, druh pozemku ostatním plocha, jiná plocha, v k.ú. Poběžovice u Domažlic. d) Záměr města prodat pozemek p.č. 475/8 dle KN o výměře 148 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Poběžovice u Domažlic a budovy na něm stojící bez č.p. bývalá prodejna Pegas. RM města obdržela dne žádost pana Gabriela Hofmana, bytem Mirkovice 4, Hostouň o prodej objektu bývalé prodejny Pegas na sídlišti Budovatelů včetně pozemku za účelem zřízení cukrářské výrobny s posezením. RM nedoporučuje ZM projednat a schválit záměr města prodat tuto budovu a pozemek. Zastupitelé žádost projednali a shodli se na tom, že jednou již byla v ZM schválena demolice objektu, kvůli jeho špatnému technickému stavu a prodejem by mohl vyvstat problém, kdyby nový majitel objekt neopravil, nechal jej chátrat a město by nemělo možnost jej ani zabezpečit proti vnikání dětí ani odstranit. Hlasování o neschválení záměru prodat PEGAS 13:0:0 stránka 6

7 + X X ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 475/8 dle KN o výměře 148 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Poběžovice u Domažlic a budovy na něm stojící bez č.p., ve které byla naposledy prodejna PEGAS. Jednání opustil V. Kohout a počet zastupitelů poklesl na 12. e) Prodej pozemku p.č. st. 55 dle KN o výměře 8 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zámělič a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku p.č. st. 55 dle KN v k.ú. Zámělič. Dne obdrželo město návrh smlouvy kupní na prodej Trafostanice a pozemku pod ní v k.ú. Zámělič. Jedná se o stavbu staré trafostanice na pozemku p.č. st. 55. Původně se předpokládalo, že město je majitelem pouze pozemku a nikoliv stavby. Při prověřování situace a jednání se společností ČEZ se ukázalo, že situace je taková, že město vlastní pozemek, stavbu a společnost ČEZ technologii uvnitř. Na základě obdržené žádosti a potřebě společnosti ČEZ vyřešit záležitost co nejdříve, rozhodla se RM oproti zvyklostem zveřejnit záměr města prodat tento nemovitý majetek. Ze strany společnosti je spolu se smlouvou předkládán i znalecký posudek. Cena pro prodej je tímto posudkem stanovena ve výši ,- Kč. Jednání opustil Václav kohout a počet zastupitelů klesl na 12. Hlasování o prodej pozemku p.č. st. 55 a budovy transformátoru 12:0:0 + X + + X X ZM schvaluje prodej pozemku p.č. st. 55 dle KN o výměře 8 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zámělič a budovy bez č.p./č.e., postavené na pozemku p.č. st. 55 dle KN v k.ú. Zámělič, za cenu uvedenou ve znaleckém posudku ,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu č. KS/631/2012 a pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy v předloženém znění. 7. Překlenovací úvěr pro ZŠ Poběžovice na profinancování projektů. Starosta uvedl, že po předchozím projednání se zřizovatelem byla Základní školou Poběžovice zaslána dne žádost o udělení souhlasu se vzetím úvěru ze strany ZŠ Poběžovice. Důvody jsou popsány v dopise, který je součástí materiálů pro ZM. Základní škola Poběžovice skrze operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, podala projekt, který se jmenuje Český les - místo kde žiji, kde jsou partnerem školy v Přimdě, Blížejově a Bělé n. Radbuzou. Projekt, o tomto regionu, jehož součástí je z velké části i vybavení (počítačové, učeben apod.). Projekt je ze 100% financován státem. Je nastaven tak, že má několik etap - Plzeňský kraj pošle na začátku nějakou zálohu a udělá se realizace 1. etapy, zaplatí se ze zálohy, vyúčtuje se kraji, který na to pošle peníze, takže záloha bude k dispozici nastálo. Bohužel v harmonogramu došlo ke skluzu, ale ne vinou školy - při výběrovém řízení na výpočetní techniku toto řízení napadl jeden z účastníků, p. Pech, který pak nabídl techniku, která by nesplňovala podmínky. On se neoficiálně odvolal a poskytovatel dotací řekl, aby se vyhlásilo výběrové řízení znovu, ale současně došlo ke snížení částky asi o 60 tis. Kč. Do nového výběrového řízení se tentokrát nikdo nepřihlásil. Tím se harmonogram zpozdil a škola protože musí plnit další části harmonogramu projektu, musí čerpat další peníze. Jsou dvě možnosti, jak to udělat: 1. natáhnout ke zřizovateli ruku a žádat o příspěvek, který by se během cca půl roku srovnal, ale to si město v této době dovolit nemůže. 2. Prostřednictvím např. překlenovacího úvěru školy ke stávajícímu hlavnímu účtu. Po konzultaci s ČS, a.s., bylo doporučeno řešit potřebu financí na projekty krátkodobým úvěrem. Další variantou je krátkodobý úvěr za účelem toho projektu, s tím, že by to fungovalo tak: škola by předložila faktury, ČS by úhradu těch faktur převedla na podúčet školy, zřízený pro tento projekt, škola by faktury z tohoto účtu zaplatila, připravila by vyúčtování a monitorovací zprávu, požádala u proplacení na účet, zřízený ve prospěch tohoto projektu a peníze, které by v té chvíli nepotřebovala, pošle ČS, jako stránka 7

8 mimořádnou splátku úvěru. Přesto že by to byl standardní krátkodobý úvěr, choval by se jako kontokorent, s mimořádnou splátkou kdykoliv. Pokud by takto fungovalo, tak roční náklady na úrok budou někde na úrovni 5 tis. Kč s tím, že i to je uznatelný náklad v projektu Český les - místo, kde žiji. Když to projednával s účetní, ředitelem a zástupkyní ředitele školy, ukázalo se, že škola má ještě jeden problém a to je projekt Historie a sport nás spojují. Je to projekt, který zástupkyně Mgr. Šebestová dělala vždy jako projekt pro děti ze školy a pro děti i dospělé, kteří se učí v Německu česky a tady navštěvují kurzy němčiny, ale žadatelem a tím, kdo řešil profinancování projektu, včetně vyúčtování, bylo město. Takže nyní starosta řekl ne, ať si škola žádá o projekt sama za sebe a dělá si jej od začátku do konce. Takto to bylo i připravené, ale zahájení se posunulo a proto je s jeho profinancováním problém. V žádosti, kterou zastupitelé obdrželi, se jedná asi o Kč v celkových nákladech a pokud by se to řešilo v rámci úvěru toho velkého projektu, tak náklady na úroky za dobu čekání na proplacení budou zanedbatelné. Škole bylo řečeno, že v letošním roce žádné navýšení jejich rozpočtu nepřichází v úvahu a ať situaci řeší v rámci svého rozpočtu. Když byl starosta na jednání o dalším projektu, tak se nepohodl s Mg. Šebestovou, neboť řekla, že peníze raději vrátí poskytovateli dotace a že projekt realizovat nebudou. Poté vyzval, aby Romana Adamcová přečetla dopis Mgr. Šebestové, adresovaný zastupitelstvu. Z dopisu zaznělo, že ačkoli dělala pro realizaci projektů maximum, nevyšlo se jí vstříc a protože došlo k problémům s financováním, platby se zpozdily a ona proto končí ve funkci kontaktní osoby projektu. Starosta dodal, že škola se v té době dostala ještě do jednoho problému a to tím, že Krajský úřad Plzeňského kraje poslal peníze na mzdy pozdě a tím se situace ještě více zkomplikovala, protože bylo třeba zajistit peníze pro výplatu mezd. Navrhl řešení: spojit to s úvěrem pro projekt Český les - místo kde žiji, což by možná stálo cca Kč navíc na úrocích ročně, což není v rámci rozpočtu školy velký problém, ale Mgr. Šebestová řekla, že dělá problémy, a že už s tím nadále nechce nic mít. Po delší diskuzi mezi zastupiteli podal PhDr. Petr Mužík 1. protinávrh k připravenému usnesení: vrátit žádost Základní škole Poběžovice pro nepřesnost a snížit řediteli Základní školy Poběžovice osobní příplatek o Kč na dobu 6 měsíců. 2. protinávrh podal Ing. Jindřich Kohout: schválit ZŠ návratnou finanční výpomoc v nezbytné výši, maximálně do výše a žádost o schválení přijetí úvěru na profinancování projektů odložit do příštího zasedání ZM. Do zasedání se při projednávání tohoto bodu vrátil V. Kohout a počet zastupitelů stoupl na 13. Hlasování o protinávrhu PhDr. Mužíka 2:6:5 - X X Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta 9:3:1 + X X ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Poběžovice v nezbytné výši (maximálně do ) s tím, že projednání žádosti o schválení přijetí úvěru na profinancování projektů odkládá na příští zasedání ZM. 8. Komplexní pozemková úprava, plán společných zařízení. Starosta uvedl, že na území katastru obce Zámělič probíhá v současné době tzv. Komplexní pozemková úprava (KPÚ). Jedním z prvních kroků v rámci (KPÚ) je na základě doporučení zvoleného Sboru zástupců a pořizovatele KPÚ Státního pozemkového úřadu schválení Návrhu plánu společných zařízení. Jedná se o cesty, hlavní odvodňovací zařízení, travní pásy, doprovodnou zeleň a rybníky. Ing. Kohout dodal, že v Záměliči se bude dělat I. etapa toho, co je již provedeno v Poběžovicích - slučování drobných pozemků ve větší celky a k těmto celkům je třeba naplánovat přístupové cesty. Starosta pokračoval, že Státní pozemkový úřad potřebuje Návrh společných zařízení schválit nejpozději dnes a spolu s tím stanovit priority pro realizaci společných zařízení. Jedná se v tomto případě o polní cestu mezi Záměličí a Sedlecem a z té je plánovaná odbočka za poběžovický hřbitov. Město by mělo schválit návrh plánu společných zařízení a stanovit priority. Zastupitelé se shodli na tom, že první prioritou je cesta ze Záměliče do Sedlece, druhou prioritou je cesta za poběžovický hřbitov a třetí prioritou cesta ze Záměliče kolem muničáku na silnici Poběžovice-Otov. stránka 8

9 Hlasování o Návrhu společných zařízení v k.ú. Zámělič 12:0:1 + X X ZM schvaluje Návrh plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zámělič a navrhuje realizaci společných zařízení v těchto prioritách: 1. polní cesta C7a + C7b + C14, včetně doplňkové zeleně (neprovádět asfaltovým povrchem), 2. polní cesta C13, včetně doplňkové zeleně, 3. polní cesta C2. 9. Modernizace MŠ Poběžovice. Starosta přítomné informoval o průběhu dvou kontrol ze strany Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad, které proběhly začátkem měsíce září v objektu MŠ Poběžovice a při kterých nebyly shledány žádné nedostatky. Některé drobnosti, které požadovali pracovníci kontroly vysvětlit, již písemně objasněny byly a je předpoklad, že další požadavky na upřesnění již vzneseny nebudou. Pokud vše dobře dopadne, mohlo by vše být uzavřeno do poloviny měsíce října 2013 a peníze by město mohlo dostat proplacené do konce měsíce října Jednání opustil ing. Linda a počet zastupitelů klesl na Různé. Starosta informoval radní o: refinancování závazků města, k tomu se sešli zástupci Finančního výboru ZM s vedením města a společně si vyjasnili, jakým způsobem by měly být nastaveny podmínky pro vypsání výběrového řízení, mimo závazky, které nejsou zatíženy žádným úrokem (DIESELWORX, ŘKF). Sjednocení závazků bude do konce 2024, což je prodloužení o dva roky závazů z kanalizace. Výběrové řízení by bylo otevřené nejspíš elektronickou aukcí a bude vyhlášeno po splacení závazku města vůči Komerční bance, jakmile bude proplacena dotace na MŠ. Úvěr by se poptával na pětiletou pevnou sazbu (pevný fix). Hlasování o podmínkách refinancování úvěrů 12:0:0 + X X X ZM schvaluje parametry pro zadání výběrového řízení s tím, že do profinancování nebudou zahrnuty závazky, které nejsou úročeny, splatnost refinančního úvěru bude prodloužena do roku 2024 s pevnou pětiletou úrokovou sazbou a možností mimořádné splátky ke konci pětiletého období, výběrové řízení bude realizováno jako otevřené, pokud to bude nejpřijatelnější, tak formou elektronické aukce. Do jednání se vrátil Ing. Linda a počet zastupitelů stoupl na 13. skutečnosti, že v rámci Programu regenerace Ministerstva kultury ČR byla městu z rezervy tohoto programu přiznána navíc pro letošní rok dotace ve výši ,- Kč na pokračování Obnovy nemovité kulturní památky Městský dům č.p. 64, jehož vlastníkem je rodina Beckových resp. p. Jan Beck, bytem Generála Píky 35, Plzeň. Během oprav v letošním roce se ukázalo, že rozsah poškození dřevěných hrázděných konstrukcí, trámů a podlah je mnohem větší než se původně předpokládalo. Náklady byly vyčísleny navíc ve výši ,- Kč. Proto byly ze strany MK ČR uvolněny další prostředky. Jejich čerpání je podmíněno spoluúčastí z rozpočtu města ve výši min. 10% celkových nákladů. Celkové náklady: ,- Kč Příspěvek MK ČR: ,- Kč Příspěvek města: ,- Kč Spolupodílí vlastníka: ,- Kč Na zastupitelích je, rozhodnout, zda město podpoří opravu historického domu na nám. Míru, který bude po opravě dalším hezkým objektem ve středu města. Hlasování o poskytnutí neinvestičního příspěvku na č.p :0:0 + X X ZM schvaluje neinvestiční účelový finanční příspěvek ve výši ,- Kč panu Janu Beckovi, bytem náměstí Generála Píky 35, Plzeň na úhradu nákladů spojených s obnovou kulturní památky Městského domu č.p. 64 (rejstř.č ), 2. etapa, stránka 9

10 v rámci městského programu regenerace v roce 2013 s tím, že ,- Kč je příspěvkem města a ,- Kč je příspěvkem MK ČR z Programu regenerace pro rok 2013 (rezerva). Poskytnutí příspěvku v uvedené výši je podmíněno příspěvkem vlastníka kulturní památky ve výši minimálně ,- Kč. Memorandu o spolupráci s Úřadem vlády ČR. V rámci uzavřeného strategického partnerství s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR je ZM předkládáno ke schválení Memorandum o spolupráci. Ing. Kohout J. k tomu dodal, že město oslovil Mgr. Michal Kandler, který pracuje v Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Nabídl městu, v návaznosti na aktivity ředitele Základní školy v Poběžovicích spolupráci s tím, že škola již má v této oblasti nějaké zkušenosti, protože školu navštěvují romské děti ve větším počtu, a jeden společný projekt již docela úspěšně proběhl. V rámci této spolupráce je možné hledat možnosti, jak sociálně slabé rodiny začleňovat do normálních aktivit zájmových kroužků, sportovních klubů, atd. V rámci projektu by se hradily pomůcky a potřeby k těmto zájmovým činnostem, což by byl velmi dobrý způsob, jak získat peníze pro školu, pro sportovní sdružení a další aktivity, které jsou jinak financovány z rozpočtu města nebo z příspěvků rodičů. Nabízí se možnost po dobu tří let čerpat peníze z agentury, která by měla nastartovat aktivity, které směřují nejen k těm sociálně slabým, ale ke všem, s podporou těch slabších, aby se mohli zapojit. Ve finále by měly být jednotlivé aktivity samofinancovatelné, bez příspěvku státu. Není to však podmínkou a nejsou tam žádné závazky, že kroužky musí běžet dalších pět let apod. My jsme v Plzeňském kraji první obec, která se to tohoto projektu zapojuje a pro město to znamená poměrně dobrou cestu k penězům na rozvoj sportu a zájmové činnosti. Starosta dodal, že původně se jednalo o agenturu, která pracovala pouze pro romy, ale časem se zjistilo, že ten záběr musí být mnohem širší a proto jsou dnes aktivity směrovány pro všechny. Reálně se jeví i možnosti financování investičních akcí, jako např. nové kabiny pro fotbalisty apod., ale to všechno ukáže čas. Zastupitelé by dnes měli v případě, že to uznají za smysluplné, schválit memorandum o spolupráci a agentura pak s námi začne spolupracovat. Hlasování o memorandu o spolupráci 13:0:0 + X X ZM schvaluje Memorandum o spolupráci uzavírané mezi Městem Poběžovice a Odborem pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR v předloženém znění a pověřuje starostu jeho podpisem. Provedení hydrogeologického vrtu v lokalitě vodního nad Šitboří, k posílení stávajícího zdroje pitné vody. Samotný vrt i zkoušky vydatnosti a kvality vody dopadly velmi dobře, vrt má vydatnost několikanásobně převyšující potřebu Šitboře a kvalita vody je lepší než má voda v Poběžovicích. Jakmile bude učiněno zadost legislativním požadavkům, bude vrt napojen na šitbořský vodovod. Opakovaném upozornění provozovatele vodovodu a kanalizace v Poběžovicích, firmy CHVAK, a.s., Domažlice o vysokém nátoku balastních vod do čistírny odpadních vod, který znemožňuje její optimální provoz a snižuje čistící vlastnosti zařízení. V radě města byla situace opakovaně projednávána a rada dala souhlas k zahájení prací na sanaci kanalizačního sběrače B v Žižkově ulici. V první etapě bude zatěsněno potrubí od restaurace Ronšperk (U Dušana) k začátku panelové cesty k ČOV. Po vyhodnocení situace s nátokem balastních vod, bude rozhodnuto o dalších krocích. Soudní žalobě p. Jaroslava Královce na město Poběžovice, kvůli údajnému poškození majetku v důsledku vybudování nové kanalizace. Město nemělo zájem absolvovat soudní jednání a proto nabídlo p. Královci jím původně požadovanou částku Kč, ale ten ji odmítl s tím, že požaduje Kč. Zastupitelé by se měli vyjádřit k tomu, zda město má přistoupit na jeho požadavek a zaplatit požadovanou částku nebo jít do soudního sporu, ve které má město velkou šanci na úspěch. Zastupitelé se shodli na tom, že se město soudního líčení v této věci zúčastní. Rozloučení s tragicky zesnulým zastupitelem Mgr. Rozhonem, které bude v pátek v hodin v kostele a poté se účastníci přesunou před hasičskou zbrojnici, kde bude vyhrávat hudba hradní stráže a zesnulému bude vzdána pocta salvou. Starosta požádal zastupitele o účast na posledním rozloučení s jedním z nich. stránka 10

11 Tajemník objasnil situaci kolem návrhu Obecně závazné vyhlášky o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochraně životního prostředí. Návrh i názor zástupce Ministerstva vnitra ČR dostali zastupitelé v materiálech k jednání. Největším problémem návrhu je příliš široce vymezený prostor pro zákazy činností. V návrhu je vyznačen v podstatě celý obytný prostor města a to je pro současnou legislativu, která chce ponechat občanům maximální volnost, nepřijatelné. Primárně tedy bude třeba upřesnit vymezení prostoru, pro který jednotlivé zákazy vyhlášky budou platit. Ing. Kohout J. navrhl, projednat možnosti zachování maximální plochy pro platnost vyhlášky s pracovníkem MV ČR, a podle jeho dobrozdání přizpůsobit mapku prostoru tak, aby vyhovovala legislativně a přitom zákaz platil pro co nejširší území. Tajemník přislíbil, že v tomto duchu povede s p. Murinem, který je konzultantem, jednání, jeho doporučení se pokusí do vyhlášky zapracovat v co nejširším pojetí a takto připravený návrh předloží de některého z dalších zasedání ZM. Dne zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice. Ověřovatelé:.. Romana Adamcová. Václav Kohout Mgr. Hynek Říha, starosta Pavel Veselák, místostarosta stránka 11

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích.

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr. Olga Kociánová,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Usnesení z 31. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 17. října 2011 od 16:00 do 19:30 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice

Usnesení z 31. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 17. října 2011 od 16:00 do 19:30 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice Usnesení z 31. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 17. října 2011 od 16:00 do 19:30 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více