Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické informace pro společenství vlastníků 2014"

Transkript

1 1

2 2

3 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené pohledávky Změny v účetnictví SVJ pro rok 2014 FINANCE SPOLEČENSTVÍ A BANKY Refinancování úvěru aneb jedinečná příležitost velkých úspor pro SVJ Zhodnocení volných finančních prostředků POJIŠTĚNÍ VIP nabídka kooperativy pro klienty Plzeňského servisu REALITNÍ ČÁST Změny na katastrálním úřadu od roku 2014 TECHNICKÁ ČÁST Průkaz energetické náročnosti budov - jak dál Změny v předpisech pro instalaci a provoz plynových spotřebičů - TPG Aktivní hromosvod - Ano nebo ne? Poměrové měření tepla v bytech je zákonnou povinností OTÁZKY A ODPOVĚDI 3

4 CO JE NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU? Datel, ochránce Vašich domů Ti z Vás, kteří se pohybují v blízkosti našeho klientského centra na Slovanech (Částkova 45) již naši novinku pravděpodobně zaznamenali. Vás ostatní, kteří ještě neprojeli kolem, bychom rádi srdečně pozvali, aby se při cestě přes Slovany zastavili u nás a pohlédli přes kruhový objezd na naši novou reklamní plochu. Pokud vlastníte některý z chytrých telefonů, naskenujte QR kód buď z výlohy u vchodu do klientského centra nebo přímo v dolním rohu fasády reklamního štítu a zjistíte, že na Vás nečeká jen obrázek, ale interaktivní podívaná. Tato podoba reklamy je v Plzni jedinečná a nikde jinde ji dosud nemůžete vyzkoušet. Do svého telefonu prostřednictvím QR kódu stáhnete jednoduchou aplikaci a potom...? Pak už se můžete pobavit Vy nebo Vaše ratolesti. Budeme velice rádi, pokud v běžném denním, pracovním i osobním shonu vyšetříte chvilku na zastavení se, 4 odreagování a pobavení. A pokud se Vám bude náš nápad líbit, dejte nám to vědět. Na Vaše reakce čekáme na stránkách facebooku, webových stránkách, případně na mailové adrese Nejlepší příspěvky odměníme drobným dárkem. Samolepka na schránky Také Vás již obtěžují neustále přeplněné schránky plné letáků? Připravili jsme pro Vás zdarma samolepky, kterými si můžete označit schránky. Samolepky jsou ve dvou velikostech a to jak na klasické schránky, tak na malé úzké schránky. Máte-li o samolepku zájem, kontaktujte naše klientské centrum.

5 5

6 PRÁVNÍ ČÁST 6

7 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Co se od ledna změní pro společenství vlastníků v souvislosti s novým občanským zákoníkem? Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (NOZ). Přináší změny i do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ). Problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ. Zákon o vlastnictví bytů ( 72/1994 Sb.) byl zrušen. Stejně tak jako se dnes již neplatný ZOVB (zákon o vlastnictví bytů) dlouhá léta zabydloval v právní praxi a většina soudních rozhodnutí ve věcech SVJ padla až po pěti letech platnosti tohoto zákona, předpokládá se i u NOZ delší doba na jeho zažití. Výklad ustanovení tak bude nejprve vycházet z vlastních či odborně komentovaných závěrů a v případě sporu vlastníků nebo SVJ pak rozhodnutí přinesou až soudy. Tato rozhodnutí soudů následně určí přesnější směr a bližší výklad NOZ v praxi. Jednodušší hlasování Protože se řada vlastníků neúčastní shromáždění, bývá problém přijmout některá rozhodnutí, např. pro přijetí usnesení o běžné rekonstrukci a modernizaci domu je dle většiny stávajících stanov zapotřebí souhlasu tří čtvrtin všech vlastníků. SVJ měla tak problém například zateplení domu vůbec schválit. Nově postačí k přijetí rozhodnutí v naprosté většině záležitostí souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků dle spoluvlastnických podílů, pokud stanovy nebo zákon kvorum pro to či ono rozhodnutí nezvýší (např. změna prohlášení vlastníka spoluvlastnický podíl). Možnost písemného rozhodování (korespondenčního hlasování) mimo shromáždění per rollam NOZ nově zavádí i možnost přijmout usnesení SVJ i mimo shromáždění, a to v písemné formě, tzv. způsobem per rollam, a to ve dvou případech: 1. když shromáždění není usnášeníschopné. 2. když to připouští stanovy. Rozhodnutí mimo zasedání probíhá tak, že výbor navrhne písemně všem vlastníkům jednotek, aby rozhodli o určité navržené záležitosti mimo zasedání. Návrh pak musí obsahovat alespoň znění návrhu usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení (nebo údaj, kde jsou uveřejněny) a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů, přičemž stanovy mohou určovat delší lhůtu. K platnosti hlasování se pak vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. K přijetí rozhodnutí postačí, aby bylo přijato většinou hlasů všech vlastníků jednotek. Stanovy přitom mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Pří rozhodování, v jakých případech ve stanovách formu hlasování per rollam připustit (vedle případů, kdy není shromáždění usnášeníschopné), by mělo každé SVJ uvážit, že tento institut může být i přes nesporné výhody zneužit. K zavedení možnosti hlasování mimo zasedání shromáždění by proto měla jednotlivá SVJ přistupovat s opatrností a případnou změnu stanov volit uvážlivě. 7

8 8 Konání shromáždění Shromáždění se musí i dle NOZ konat alespoň jedenkrát za rok. Shromáždění se svolává pozvánkou. Pokud k ní nejsou připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, je svolavatel povinen umožnit každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. Víc NOZ v ustanoveních upravujících SVJ neříká, a proto je nutno hledat další podrobnosti v ustanoveních o spolku, která se na úpravu SVJ užijí přiměřeně. Z této úpravy plyne, že shromáždění je nutno svolat ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně 30 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání, přičemž místo a čas musí co nejméně omezovat možnost členů se ho účastnit. Třetí osoba členem voleného orgánu SVJ podle NOZ Členem kteréhokoli voleného orgánu, tedy například výboru, se může stát nejen člen společenství, tedy vlastník bytu či nebytového prostoru, ale nově i cizí osoba. Podmínkou je, že tato osoba je svéprávná (nabytím zletilosti, případně přiznáním svéprávnosti či uzavřením manželství) a bezúhonná ve smyslu předpisu upravujícího živnostenské podnikání a že to stanovy nezakazují. Počet členů výboru NOZ na rozdíl od předchozího zákona o vlastnictví bytů nijak nepředepisuje, kolik členů má mít výbor společenství ani délku jeho funkčního období. Obojí se nově řídí stanovami. Pokud stanovy délku funkčního období neupravují, je pětiletá. Funkce pověřeného vlastníka společenství byla zrušena, nově je nazývána předseda společenství vlastníků. Napadení hlasování shromáždění V závažných případech může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. V rámci tohoto návrhu také může soudu navrhnout, aby dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Na podání návrhu k soudu má přehlasovaný vlastník lhůtu tří měsíců ode dne, kdy se vlastník o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl. Po uplynutí této lhůty jeho právo zaniká. Práva a povinnosti vlastníků NOZ upravuje i práva a povinnosti vlastníků SVJ. Jednou z povinností je oznamovací povinnost vlastníka. Kdo se stane novým vlastníkem jednotky, je povinen oznámit osobě odpovědné za správu domu nabytí vlastnictví, včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost. Dále je vlastník povinen hlásit změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. Vlastník je také povinen oznámit, že přenechal byt k užívání jiné osobě (např. jej dal do nájmu). V takovém případě je povinen současně oznámit i jméno a adresu osoby, které byt přenechal do užívání. Platba dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku neboli fondu oprav Příspěvky na správu domu a pozemku i nadále hradí vlastníci podle výše spoluvlastnického podílu na společných částech, pokud stanovy neurčují jinak. Zákon nově stanoví (pro jednotky vzniklé po ), že pokud některá ze společných částí slouží pouze některému z vlastníků k výlučnému užívání (např. sklepní

9 kóje, balkón, lodžie, garážové stání), pak se výše příspěvku stanoví i vzhledem k povaze, rozměrům a umístění této části. V praxi to znamená, že se může poplatek do fondu oprav navýšit právě pro ty vlastníky, kteří výlučně užívají určité společné části. Plná moc pro hlasování na shromáždění vlastníků Nadále platí, že pokud SVJ chce využívat možnosti zastoupení vlastníka na shromáždění na základě plné moci, musí tuto možnost ukotvit ve stanovách. Závěr, že se vlastník jednotky (člen SVJ) může nechat zastoupit na shromáždění vlastníků jednotek (jiným členem SVJ nebo jinou osobou) pouze v případě, že to umožňují stanovy SVJ, učinil Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku sp. zn. 29 Cdo 3399/2010 ze dne Bylo to dosti překvapující rozhodnutí, nicméně od té doby nezbývá než doporučovat, aby SVJ ve svých stanovách výslovně uváděla možnost člena SVJ nechat se zastoupit na shromáždění. Přitom by mělo být ve stanovách SVJ uvedeno, zda může vlastníka jednotky - člena SVJ zastoupit pouze jiný vlastník jednotky - člen tohoto SVJ, anebo zda jej může zastoupit i jiná osoba. Z toho vyplývá, že ve stanovách SVJ je možné upravit podmínky zastupování člena SVJ na shromáždění. Pokud stanovy SVJ neobsahují možnost, aby byl člen SVJ zastoupen na shromáždění vlastníků jednotek, není zastupování možné, jak dovodil uvedený judikát. V právní úpravě bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku není v této záležitosti - podobně jako v dříve platném zákoně o vlastnictví bytů - rovněž nic upraveno, takže zřejmě nezbývá než konstatovat, že uvedený judikát je použitelný i po dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Stanovy Povinné náležitosti stanov SVJ v NOZ: 1. Název SVJ musí vedle označení domu, pro který společenství vzniklo, nově obsahovat i slova společenství vlastníků. Původní zákon přitom vyžadoval pouze slovo společenství. 2. Sídlo musí být v domě, pro který SVJ vzniklo, a pouze v případě, že to není možné, na jiném vhodném místě. Původní zákon žádná omezení v případě sídla neobsahoval. 3. Členská práva a povinnosti vlastníků jednotek a způsob jejich uplatňování. Popis práv a povinností členů společenství coby povinnou náležitost stanov obsahovala i předchozí právní úprava. Popis způsobu jejich uplatňování je však novinkou. 4. Určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení. Předchozí zákon se přitom spokojoval pouze s požadavkem na údaj o orgánech společenství, popis jejich práv a povinností a způsob jejich svolávání. Určení počtu volených orgánů, délky jejich funkčního období, ale i způsobu jejich jednání a usnášení je tak novinkou. 5. Určení prvních členů statutárního orgánu. První členové statutárních orgánů budou muset být na věčné časy ve stanovách SVJ uváděni, a to i poté, co jejich funkce zanikne. NOZ totiž oproti novému zákonu o obchodních korporacích nepřipouští, aby byl tento údaj později ze stanov vypuštěn. 6. Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí. Jedná se o novinku v povinných náležitostech 9

10 stanov, kterou řada stávajících SVJ upravovala pouze ve svých domovních řádech. 7. Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše, placené jednotlivými vlastníky jednotek. Původní zákon povinnost určit pravidla pro tvorbu rozpočtu ve stanovách neobsahoval. Obsahoval pouze povinnost určit způsob úhrady nákladů spojených se správou domu. NOZ tuto povinnost dále rozšiřuje, když uvádí, že stanovy mají nově obsahovat pravidla jak pro příspěvky na správu domu, tak úhradu cen služeb, jakož i pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek. Domovní řád S NOZ se zvyšuje i váha domovních řádů, které již před účinností NOZ spousta SVJ přijala, jejich dodržování však bylo obtížně vynutitelné. Nyní jejich obsah, resp. pravidla pro užívání společných prostor v domě, bude součástí stanov a jelikož stanovy upravují práva a povinnosti vlastníků daného SVJ, bude dodržování těchto pravidel jednou z povinností vlastníků. Případný navazující domovní řád jako takový bude už jen případně rozvíjet pravidla určená ve stanovách. NOZ též ukládá vlastníkovi jednotky, aby zajistil dodržování pravidel pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí domu i osobami, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu. Bude se jednat např. o osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, nájemce, návštěvy, řemeslníky, ale i zcela neznámé osoby, pokud jim vlastník umožní přístup do domu nebo jednotky. SVJ by tak teoreticky mohla za porušování pravidel správy domu a užívání společných částí třetími osobami postihovat vlastníky jednotek. Kdy se musí změnit stanovy NOZ velmi zvýší význam stanov společenství. Stanoví společenstvím tříletou lhůtu pro jejich přizpůsobení ustanovením NOZ. V případě názvu SVJ odporujícího ustanovením NOZ stanoví zákon dvouletou lhůtu. Ta ustanovení v aktuálních stanovách společenství, která jsou v rozporu se závaznými ustanoveními NOZ, přestanou být od použitelná a použije se v takovém případě přímo ustanovení nového občanského zákoníku. Obchodní rejstřík - poplatky za zápisy týkající se SVJ Novela zákona o soudních poplatcích zahrnuje změny ve výši poplatků za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku: za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku Kč za změny nebo doplnění zápisu Kč Podle zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících, je společenstvím uložena povinnost dát do souladu zapsaný stav stavu, který požaduje tento zákon, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně NOZ se prosím obracejte na manažerky klientských center. 10

11 EKONOMICKÁ ČÁST 11

12 PROMLČENÉ POHLEDÁVKY Jako každá účetní jednotka má i společenství podle zákona o účetnictví povinnost provádět inventarizaci majetku a závazků, jejíž součástí je i dokladová inventura pohledávek. Výsledkem inventury by měl být i případný návrh na odpis pohledávky. Důvodem k odpisu pohledávky může být skutečnost, že je pohledávka promlčená, případně nevymahatelná z jiných důvodů. Pokud by se pohledávka odepsala, pak bude její odpis zaúčtován podle účetních předpisů do nákladů a ve svém důsledku ji uhradí ostatní vlastníci, v poměru podle velikosti spoluvlastnických podílů, pokud se nedohodnou jinak. Pokud by pohledávka byla uhrazena z fondu oprav, tzn. z dlouhodobé zálohy na opravy, je to sice účetně technicky možné, avšak v podstatě jde o tentýž důsledek a je pochopitelné, že ostatní vlastníci nemusí souhlasit. Zde jsou peníze účelově složeny jako zdroj na opravy. Ve svém důsledku odepsaná pohledávka za dlužníkem bude uhrazena ostatními, ať již z příspěvků na správu či jiného zdroje, pokud se tak shromáždění vlastníků rozhodne. Pokud je pohledávka promlčena, nelze ji sice vymáhat soudně, ale stále dluh vlastníka trvá. K odpisu pohledávky doporučujeme přistoupit pouze v případě, kdy je jednoznačné, že již nebude a nemůže být uhrazena, s poukázáním na uvedený dopad na zdroje společenství. Doporučujeme, aby statutární zástupce společenství odpis pohledávky zvážil a následně při shromáždění oznámil vlastníkům a zaznamenal do zápisu, že v účetním období došlo k odpisu promlčených pohledávek, u kterých se nepředpokládá úhrada. 12

13 ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ SVJ PRO ROK 2014 Ve zdaňování SVJ dochází k poměrně zásadním změnám, které dopadají zejména na společenství, která dosud využívala možnosti snížení základu daně (měla příjem ze spořících účtů, z termínovaných vkladů, poplatků z prodlení apod.). Z předmětu daně z příjmů právnických osob jsou vyloučeny příjmy (ZDP, 18, odst. 2, písm. h): z dotací, z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, z úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor. Ačkoliv není SVJ veřejně prospěšným poplatníkem podle novelizovaného Zákona o dani z příjmu (ZDP), je mu v porovnání s platnou právní úpravou zachován podobný daňový režim s těmito výjimkami: předmětem daně budou nově i některé příjmy, které mohly být dosud považovány za příjmy z tzv. hlavní činnosti neziskových poplatníků a jako takové byly vyloučeny ze základu daně - např. úroky z prodlení, náhrady škod od pojišťovny, příjmy z prodeje majetku SVJ SVJ bude zdaňovat úrok ze svého běžného bankovního účtu, který byl dosud vyňat z předmětu daně, a to srážkovou daní (daň srazí a odvede banka); stejně bude postupovat i u úroků z jiných účtů, které dosud zahrnovalo do obecného základu daně SVJ nebude mít možnost snížení základu daně ( 20, odst.7, ZDP) doposud platilo, že poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně podle 34 dále snížit až o 30%, maximálně však o Kč. 13

14 ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY FINANCÍ PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JE PRO UNICREDIT BANK SAMOZŘEJMOSTÍ. UniCredit Bank spravuje finance pro několik tisíc družstev a SVJ napříč celou ČR. Jako jedna z mála totiž nabízí finanční služby šité na míru právě pro Vás, ať už jde o prosté vedení účtu, nebo prostředky na rekonstrukci či modernizaci celého domu a refinancování stávajícího úvěru. Konto DOMOV Společný bankovní účet pro družstvo či společenství vlastníků snadno pokryje všechny potřeby. K dispozici je bankovnictví vyšší třídy (Business Net) s neomezeným počtem uživatelů, komunikuje se všemi běžnými účetními programy. Vy, popř. Váš správce, lehce zadáte všechny platby, trvalé příkazy či souhlasy s inkasem. Ušetřete na stávajícím úvěru! Mnoho klientů využije refinancování úvěru k navýšení o další prostředky, které použije například k modernizaci výtahů. Ve většině případů díky úspoře neznamená navýšení úvěru také navýšení splátky. Staré úvěry z let jsou dnes drahé a představují zbytečné zatížení rozpočtů. V dnešní době díky nízké inflaci a politice ČNB jsou úroky na historicky nejnižší úrovni. Prakticky všechny tyto úvěry jsou od stavebních spořitelen poskytnuty jako překlenovací úvěry. U překlenovacího úvěru dlužník spoří a platí úroky z celé částky až do naspoření 40 % této sumy a teprve poté začne splácet u investičních úvěrů bank již od první splátky hradí úvěr a ten klesá. Jak je to s programem Panel? Nové nařízení vlády říká, že pokud je refinancován pouze zůstatek původního úvěru, podpora může nadále pokračovat. Zde uvádíme reálný příklad: Společenství v r přijalo úvěr 9,6 mil. Kč od stavební spořitelny se splatností v roce V případě pokračování ve splácení až do r by zaplatili od r do r ještě 16,4 mil. Kč. Nesplacená jistina byla vyčíslena na 8,5 mil. Kč tis. Kč sankce za předčasné splacení. Při refinancování 8,5 mil. Kč, zkrácení splatnosti na 15 let a pětileté fixaci narostla splátka o pouhých 500 Kč. Zkrátila se doba splatnosti o 4 roky a konečná úspora činila cca Kč. Jak si poradit s financováním rekonstrukce domu? Potřebuje dům novou střechu? Chybí v něm výtahy? Zavedli do vaší ulice plyn nebo rychlý internet? To vše lze financovat úvěrem se splatností až 15 let. Bytová družstva a SVJ získávají v UniCredit Bank úvěr bez nutnosti zástavy nemovitosti. Možné je také financování 100 % investice. Peníze lze použít na rekonstrukce, modernizace či nezbytné opravy. 1. Pro SVJ vede UniCredit Bank účty se zvýhodněným pásmovým úročením od 0,1 do 0,6 %, takže běžný účet skýtá i možnosti účtu spořicího. 2. Termínované vklady s úroky u dvouletého vkladu 0,7 %, tříletého 0,9 % a pětiletého 1,5 % p. a. 3. Investice do fondů. Zde je výhodou rychlá likvidita (do 5 dnů), při správném postavení portfolia minimalizované riziko a reálná možnost výnosu až kolem 6 % p. a. Potřebujete více informací? Jsme Vám k dispozici. Kontakty: UniCredit Bank, pobočka Riegrova 1, Plzeň Marie Denková komerční bankéřka, mobil: Pavel Veselý komerční bankéř, mobil: Václav Toncar komerční bankéř, mobil: Zhodnocení volných finančních prostředků pro SVJ: Aktuální situace nenahrává vysokému zhodnocení prostředků, přesto si v UniCredit Bank můžete vybrat z několika možností: Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. 14

15 FINANCE SPOLEČENSTVÍ A BANKY 15

16 REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRU ANEB JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST VELKÝCH ÚSPOR PRO SVJ V minulém roce jsme Vás informovali o změně, která fakticky zastavila průběh refinancování úvěrů bytových domů. Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim roku 2012 svým opatřením způsobilo faktickou ztrátu dotace úroků v případě refinancování. Nicméně toto rozhodnutí bylo ke konci roku 2013 revokováno a tak Vám znovu nabízíme možnost přehodnotit a refinancovat stávající úvěr. Konkrétní zkušenosti našich klientů Naši klienti společně s námi refinancovali předchozích dvou letech několik svých úvěrů a ušetřili tak celkem prostředky v řádech desítek milionů korun. Dva konkrétní příklady za všechny: Společenství ve správě Plzeňského servisu v roce 2006 přijalo úvěr Kč se splatností v roce V případě, že by toto společenství pokračovalo ve splácení až do roku 2032 zaplatilo by celkem od roku 2013 do roku 2032 ještě Kč. Nesplacená jistina byla vyčíslena na Kč Kč sankce za předčasné splacení úvěru. Aby bylo možné nadále pobírat dotaci Panel, je třeba refinancovat pouze částku úvěru a sankce za předčasné splacení uhradit z vlastních zdrojů. K refinancování tedy zbylo Kč, kdy při zkrácení splatnosti na 15 let a pětileté fixaci narostla splátka o pouhých 500 Kč měsíčně, zkrátila se doba splatnosti o 4 roky a konečná celková úspora dosáhla cca Kč. Tento konkrétní úvěr byl refinancován u UniCredit Bank. Další společenství mělo uzavřen úvěr ve výši Kč, který mělo splatit v roce 2030 s úrokovou sazbou 5,34 %. Společně jsme tento úvěr refinancovali u ČSOB. Nový úvěrový limit byl uzavřen nově na částku Kč se splatností v roce 2025 a s úsporou Kč. Došlo tedy také ke zkrácení doby splatnosti zároveň s vysokou úsporou. Zhodnocení, který úvěr je efektivní refinancovat a jaká bude celková úspora je zcela individuální a závisí na více vstupních faktorech. Zajímavé úspory lze dosáhnout i při úvěrech menšího rozsahu. Není nutné zatěžovat Vás v tomto článku podrobnými informacemi, s veškerou agendou jsme připraveni Vám pomoci. Připravíme Vám nezávazné nabídky od bankovních ústavů, se kterými máme při refinancování nejlepší zkušenosti (ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank). Pomůžeme Vám připravit veškerou agendu potřebnou pro úspěšný proces refinancování. Považujeme tuto situaci na trhu úvěrů jako jedinečnou příležitost, jak uspořit nemalé finanční prostředky bytovým domům, které uspořené částky mohou následně využít dle svého uvážení, a to opět ve prospěch domů. Proč je refinancování úvěrů tak výhodné? Rozhodující objem úvěrů byl poskytnut ve 2. polovině 90. let a na počátku 21.století. Tehdejší úroveň úrokových sazeb se pohybovala zhruba od 4,5 % do 6 %. Většina úvěrů pro SVJ byla poskytnuta stavebními spořitelnami formou překle- 16

17 novacího úvěru, který se teprve následně mění na standardní úvěr ze stavebního spoření. Zrovna tak, jak je mimořádná situace v úrokových sazbách pro zhodnocení finančních prostředků, tak je zcela mimořádná situace v úvěrových sazbách. Aktuálně je možno získat na trhu úrokovou sazbu pro refinancování na úrovni 3 %, kdy úspora proti úrokům z původního úvěru je možná 1,5 % a více, což se pozitivně zobrazí v měsíční anuitě a vygeneruje nové volné prostředky pro většinu SVJ. Obraťte se, prosím, na manažerky klientských center, které Vám poskytnou další informace. ZHODNOCENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Jako každým rokem i letos Vás v následujícím článku chceme stručně informovat o tom, co se vloni událo a je předpoklad, že se bude dít ve finanční oblasti v roce Situace týkající se úrokových sazeb není dlouhodobě příznivá a zrovna tak ani její prognóza na nastávající období. Pojďme si vysvětlit, co je příčinou stávajícího stavu. Od čeho se odvíjejí úrokové sazby? Cena peněz resp. úroková sazba je určována i Repo sazbou České národní banky (ČNB), která se v průběhu roku 2013 snížila na 0,05%. Za tuto sazbu si komerční banky ukládají přebytečné zdroje u České národní banky nemohou tedy klientům na vkladech platit vyšší úroky. Jak znázorňuje přiložený graf, PRIBOR tj. sazba, od které se odvíjí povětšinou úrokové sazby, dlouhodobě klesá na historická minima a dle prognóz ČNB by se na podobných úrovních mohl držet i nadále. Vlivné faktory jako Repo sazba a Pribor jsou nízké a zůstanou nízké i pro r. 2014, protože ekonomika ještě stále spíše stagnuje. ČNB svým vlivem vytváří hladinu nízkých sazeb za účelem podpory investic a v nastalém trendu bude pokračovat bez výrazných výkyvů i nadále. Proti nárůstu výše úrokových sazeb u vkladů stojí i stávající (téměř již střednědobá) míra inflace (viz graf). Nízká inflace je jed- 17

18 Rozumíme Vašim potřebám Naše úvěry jsou vhodné k financování i refinancování investičních akcí vašeho bytového domu (výměna oken, komplexní zateplení, sanace výtahu či pořízení nového, výměna rozvodů a instalací apod.). Rádi vám poradíme v pobočkách ČSOB v Plzni - nám. T. G. Masaryka 12 a Americká 60. Veronika Brichtová, , , Marcela Khodlová, , , Petra Velíšková, , ,

19 ním z dalších momentů, které tlačí úrokové sazby z vkladů dolů. Banky se momentálně potýkají s přebytkem likvidity (hodně zdrojů a málo úvěrů), tzn. že banky mají přebytek vkladů pro potřeby úvěrování, i proto, že smysluplných a investičních projektů je nedostatek. Nepotřebují tedy kumulovat další vklady, protože je na trhu nedokáží zhodnotit. Nezanedbatelným faktorem je i zpřísnění pohledu bank na riziko v návaznosti na finančně ekonomickou krizi , kdy banky jsou daleko více opatrnější. Spořící účty vs. termínové vklady Základní rozdíl mezi těmito dvěma produkty jistě znáte. Spořící účty nabízí rychlou dostupnost finančních prostředků obvykle následující den. Nemusíte tedy znát předem dobu, po kterou nebudete své peníze potřebovat. V případě nutnosti jsou prostředky rychle k dispozici. Máte možnost vkládat peníze na účet kdykoli a v jakékoli výši - převodem z vašeho běžného účtu nebo v hotovosti, přičemž převody jsou mezi běžným a spořícím účtem klienta zdarma. Úročeny jsou proměnlivou úrokovou sazbou, která je vyhlašovaná bankami, mění se v čase a přizpůsobuje se aktuálním tržním podmínkám. Termínový vklad fixuje peněžní prostředky na určitou dobu za pevnou úrokovou sazbu na toto období. Sazba bývá obvykle mírně příznivější, nicméně je fixována na určité období a riziko změn ve vývoji úrokových sazeb, které podstupují obě strany banka i klient. Výše úrokových sazeb a faktory jí ovlivňující jsou bezprostředně spojeny i s úrokovými sazbami těchto dvou produktů, a proto hodnocení peněz prostřednictvím termínovaných vkladů není aktuálně z titulu přebytku likvidity v bankách (objem vkladů proti objemu úvěrů) také výjimečné. Úroveň sazeb pro termínové vklady se za poslední rok zásadně nezměnila, a to 0,7% p.a. na dvouletém 0,6% p.a. na tříletém, až po 1,5% na pětiletém termínovaném vkladu. Alternativní řešení zhodnocení finančních prostředků Cestou k vyššímu zhodnocení peněz jsou alternativy investic do státních dluhopisů (ale i ty dnes již také s nízkou mírou výnosu) a nebo třeba do podílových fondů, kde lze vybrat i konzervativní strategie s nízkou mírou rizika. Pak lze očekávat zhodnocení vyšší o 0,5 1 %, nad úroveň sazeb z termínových vkladů, ale tyto investice nejsou pojištěny na rozdíl od bankovních vkladů. UniCredit Bank i ČSOB disponuje odborníky, kteří na základě Vašich představ a požadavků připraví návrh investiční strategie na míru. Nadstandardní služby jako kompenzace Dobrou zprávou je, že banky si stabilních a bonitních klientů jako jsou společenství vlastníků váží, a proto se snaží reagovat na neutěšenou situaci na trhu úrokových sazeb a kompenzovat ji prostřednictvím speciálních produktových balíčků služeb s vedením běžného účtu. Tyto pro SVJ připravily i Unicredit bank - konto Domov a ČSOB - Družstevní konto. Mj. tyto produkty nabízejí nadstandardní úročení již na běžném účtě. Valná většina našich klientů těchto produktů ke spokojenosti využívá. Informace uvedené v článku jsme zpracovali ve spolupráci s našimi významnými partnery Unicredit Bank a ČSOB. 19

20 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PLATEB Stále se snažíme zvyšovat kontrolu a bezpečí finančních prostředků, které jste svěřili nám i bankovním ústavům. Ve spolupráci s bankovními ústavy, které využívá drtivá většina našich klientů (zejména ČSOB, UniCredit Bank a Česká spořitelna) jsme ještě zvýšili bezpečnost internetového bankovnictví, která umožní řídit Vaše finanční toky stylem 21. století, jednoduše, bezpečně a efektivně. Základním parametrem je nejvyšší stupeň zabezpečení, který současné informační technologie nabízejí. V rámci používání internetového bankovnictví jsme nastavili zejména bezpečnostní klíče, které zajišťují bezpečné přihlášení do systému a současně i podepsání (autorizaci) všech transakcí, které se prostřednictvím internetového bankovnictví zasílají do banky ke zpracování. Výhodou bezpečnostního klíče je zejména časově omezená platnost vygenerovaného kódu, která chrání před případným napadením. Bohužel ne všechny banky jsou ochotné a připravené k jednání ohledně těchto nastavení. Prosíme Vás, abyste v případě zakládání či změny bankovních ústavů brali i ohled na toto kritérium, vždyť jde o peníze všech v domě. Rádi s Vámi budeme dané téma konzultovat. Pro všechny platby bez ohledu na umístění v konkrétním bankovním ústavu uplatňujeme příslušná vnitropodniková opatření zvyšující kontrolu nad realizovanými platbami, a to zejména křížové kontroly plateb u všech realizovaných plateb, bezpečné uložení platebních instrumentů a trestní bezúhonnost našich zaměstnanců. Dále jsme stanovili limity transakcí, které mohou jednotlivé účetní společenství autorizovat samostatně, přičemž nadlimitní platby musí být autorizovány alespoň dvěma osobami účetní a její nadřízenou. 20

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup 12 2003 Bytové vlastnictví a vlastnictví samostatně určených nebytových prostor je dnes v

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více