Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické informace pro společenství vlastníků 2014"

Transkript

1 1

2 2

3 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené pohledávky Změny v účetnictví SVJ pro rok 2014 FINANCE SPOLEČENSTVÍ A BANKY Refinancování úvěru aneb jedinečná příležitost velkých úspor pro SVJ Zhodnocení volných finančních prostředků POJIŠTĚNÍ VIP nabídka kooperativy pro klienty Plzeňského servisu REALITNÍ ČÁST Změny na katastrálním úřadu od roku 2014 TECHNICKÁ ČÁST Průkaz energetické náročnosti budov - jak dál Změny v předpisech pro instalaci a provoz plynových spotřebičů - TPG Aktivní hromosvod - Ano nebo ne? Poměrové měření tepla v bytech je zákonnou povinností OTÁZKY A ODPOVĚDI 3

4 CO JE NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU? Datel, ochránce Vašich domů Ti z Vás, kteří se pohybují v blízkosti našeho klientského centra na Slovanech (Částkova 45) již naši novinku pravděpodobně zaznamenali. Vás ostatní, kteří ještě neprojeli kolem, bychom rádi srdečně pozvali, aby se při cestě přes Slovany zastavili u nás a pohlédli přes kruhový objezd na naši novou reklamní plochu. Pokud vlastníte některý z chytrých telefonů, naskenujte QR kód buď z výlohy u vchodu do klientského centra nebo přímo v dolním rohu fasády reklamního štítu a zjistíte, že na Vás nečeká jen obrázek, ale interaktivní podívaná. Tato podoba reklamy je v Plzni jedinečná a nikde jinde ji dosud nemůžete vyzkoušet. Do svého telefonu prostřednictvím QR kódu stáhnete jednoduchou aplikaci a potom...? Pak už se můžete pobavit Vy nebo Vaše ratolesti. Budeme velice rádi, pokud v běžném denním, pracovním i osobním shonu vyšetříte chvilku na zastavení se, 4 odreagování a pobavení. A pokud se Vám bude náš nápad líbit, dejte nám to vědět. Na Vaše reakce čekáme na stránkách facebooku, webových stránkách, případně na mailové adrese Nejlepší příspěvky odměníme drobným dárkem. Samolepka na schránky Také Vás již obtěžují neustále přeplněné schránky plné letáků? Připravili jsme pro Vás zdarma samolepky, kterými si můžete označit schránky. Samolepky jsou ve dvou velikostech a to jak na klasické schránky, tak na malé úzké schránky. Máte-li o samolepku zájem, kontaktujte naše klientské centrum.

5 5

6 PRÁVNÍ ČÁST 6

7 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Co se od ledna změní pro společenství vlastníků v souvislosti s novým občanským zákoníkem? Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (NOZ). Přináší změny i do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ). Problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ. Zákon o vlastnictví bytů ( 72/1994 Sb.) byl zrušen. Stejně tak jako se dnes již neplatný ZOVB (zákon o vlastnictví bytů) dlouhá léta zabydloval v právní praxi a většina soudních rozhodnutí ve věcech SVJ padla až po pěti letech platnosti tohoto zákona, předpokládá se i u NOZ delší doba na jeho zažití. Výklad ustanovení tak bude nejprve vycházet z vlastních či odborně komentovaných závěrů a v případě sporu vlastníků nebo SVJ pak rozhodnutí přinesou až soudy. Tato rozhodnutí soudů následně určí přesnější směr a bližší výklad NOZ v praxi. Jednodušší hlasování Protože se řada vlastníků neúčastní shromáždění, bývá problém přijmout některá rozhodnutí, např. pro přijetí usnesení o běžné rekonstrukci a modernizaci domu je dle většiny stávajících stanov zapotřebí souhlasu tří čtvrtin všech vlastníků. SVJ měla tak problém například zateplení domu vůbec schválit. Nově postačí k přijetí rozhodnutí v naprosté většině záležitostí souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků dle spoluvlastnických podílů, pokud stanovy nebo zákon kvorum pro to či ono rozhodnutí nezvýší (např. změna prohlášení vlastníka spoluvlastnický podíl). Možnost písemného rozhodování (korespondenčního hlasování) mimo shromáždění per rollam NOZ nově zavádí i možnost přijmout usnesení SVJ i mimo shromáždění, a to v písemné formě, tzv. způsobem per rollam, a to ve dvou případech: 1. když shromáždění není usnášeníschopné. 2. když to připouští stanovy. Rozhodnutí mimo zasedání probíhá tak, že výbor navrhne písemně všem vlastníkům jednotek, aby rozhodli o určité navržené záležitosti mimo zasedání. Návrh pak musí obsahovat alespoň znění návrhu usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení (nebo údaj, kde jsou uveřejněny) a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů, přičemž stanovy mohou určovat delší lhůtu. K platnosti hlasování se pak vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. K přijetí rozhodnutí postačí, aby bylo přijato většinou hlasů všech vlastníků jednotek. Stanovy přitom mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Pří rozhodování, v jakých případech ve stanovách formu hlasování per rollam připustit (vedle případů, kdy není shromáždění usnášeníschopné), by mělo každé SVJ uvážit, že tento institut může být i přes nesporné výhody zneužit. K zavedení možnosti hlasování mimo zasedání shromáždění by proto měla jednotlivá SVJ přistupovat s opatrností a případnou změnu stanov volit uvážlivě. 7

8 8 Konání shromáždění Shromáždění se musí i dle NOZ konat alespoň jedenkrát za rok. Shromáždění se svolává pozvánkou. Pokud k ní nejsou připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, je svolavatel povinen umožnit každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. Víc NOZ v ustanoveních upravujících SVJ neříká, a proto je nutno hledat další podrobnosti v ustanoveních o spolku, která se na úpravu SVJ užijí přiměřeně. Z této úpravy plyne, že shromáždění je nutno svolat ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně 30 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání, přičemž místo a čas musí co nejméně omezovat možnost členů se ho účastnit. Třetí osoba členem voleného orgánu SVJ podle NOZ Členem kteréhokoli voleného orgánu, tedy například výboru, se může stát nejen člen společenství, tedy vlastník bytu či nebytového prostoru, ale nově i cizí osoba. Podmínkou je, že tato osoba je svéprávná (nabytím zletilosti, případně přiznáním svéprávnosti či uzavřením manželství) a bezúhonná ve smyslu předpisu upravujícího živnostenské podnikání a že to stanovy nezakazují. Počet členů výboru NOZ na rozdíl od předchozího zákona o vlastnictví bytů nijak nepředepisuje, kolik členů má mít výbor společenství ani délku jeho funkčního období. Obojí se nově řídí stanovami. Pokud stanovy délku funkčního období neupravují, je pětiletá. Funkce pověřeného vlastníka společenství byla zrušena, nově je nazývána předseda společenství vlastníků. Napadení hlasování shromáždění V závažných případech může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. V rámci tohoto návrhu také může soudu navrhnout, aby dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Na podání návrhu k soudu má přehlasovaný vlastník lhůtu tří měsíců ode dne, kdy se vlastník o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl. Po uplynutí této lhůty jeho právo zaniká. Práva a povinnosti vlastníků NOZ upravuje i práva a povinnosti vlastníků SVJ. Jednou z povinností je oznamovací povinnost vlastníka. Kdo se stane novým vlastníkem jednotky, je povinen oznámit osobě odpovědné za správu domu nabytí vlastnictví, včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost. Dále je vlastník povinen hlásit změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. Vlastník je také povinen oznámit, že přenechal byt k užívání jiné osobě (např. jej dal do nájmu). V takovém případě je povinen současně oznámit i jméno a adresu osoby, které byt přenechal do užívání. Platba dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku neboli fondu oprav Příspěvky na správu domu a pozemku i nadále hradí vlastníci podle výše spoluvlastnického podílu na společných částech, pokud stanovy neurčují jinak. Zákon nově stanoví (pro jednotky vzniklé po ), že pokud některá ze společných částí slouží pouze některému z vlastníků k výlučnému užívání (např. sklepní

9 kóje, balkón, lodžie, garážové stání), pak se výše příspěvku stanoví i vzhledem k povaze, rozměrům a umístění této části. V praxi to znamená, že se může poplatek do fondu oprav navýšit právě pro ty vlastníky, kteří výlučně užívají určité společné části. Plná moc pro hlasování na shromáždění vlastníků Nadále platí, že pokud SVJ chce využívat možnosti zastoupení vlastníka na shromáždění na základě plné moci, musí tuto možnost ukotvit ve stanovách. Závěr, že se vlastník jednotky (člen SVJ) může nechat zastoupit na shromáždění vlastníků jednotek (jiným členem SVJ nebo jinou osobou) pouze v případě, že to umožňují stanovy SVJ, učinil Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku sp. zn. 29 Cdo 3399/2010 ze dne Bylo to dosti překvapující rozhodnutí, nicméně od té doby nezbývá než doporučovat, aby SVJ ve svých stanovách výslovně uváděla možnost člena SVJ nechat se zastoupit na shromáždění. Přitom by mělo být ve stanovách SVJ uvedeno, zda může vlastníka jednotky - člena SVJ zastoupit pouze jiný vlastník jednotky - člen tohoto SVJ, anebo zda jej může zastoupit i jiná osoba. Z toho vyplývá, že ve stanovách SVJ je možné upravit podmínky zastupování člena SVJ na shromáždění. Pokud stanovy SVJ neobsahují možnost, aby byl člen SVJ zastoupen na shromáždění vlastníků jednotek, není zastupování možné, jak dovodil uvedený judikát. V právní úpravě bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku není v této záležitosti - podobně jako v dříve platném zákoně o vlastnictví bytů - rovněž nic upraveno, takže zřejmě nezbývá než konstatovat, že uvedený judikát je použitelný i po dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Stanovy Povinné náležitosti stanov SVJ v NOZ: 1. Název SVJ musí vedle označení domu, pro který společenství vzniklo, nově obsahovat i slova společenství vlastníků. Původní zákon přitom vyžadoval pouze slovo společenství. 2. Sídlo musí být v domě, pro který SVJ vzniklo, a pouze v případě, že to není možné, na jiném vhodném místě. Původní zákon žádná omezení v případě sídla neobsahoval. 3. Členská práva a povinnosti vlastníků jednotek a způsob jejich uplatňování. Popis práv a povinností členů společenství coby povinnou náležitost stanov obsahovala i předchozí právní úprava. Popis způsobu jejich uplatňování je však novinkou. 4. Určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení. Předchozí zákon se přitom spokojoval pouze s požadavkem na údaj o orgánech společenství, popis jejich práv a povinností a způsob jejich svolávání. Určení počtu volených orgánů, délky jejich funkčního období, ale i způsobu jejich jednání a usnášení je tak novinkou. 5. Určení prvních členů statutárního orgánu. První členové statutárních orgánů budou muset být na věčné časy ve stanovách SVJ uváděni, a to i poté, co jejich funkce zanikne. NOZ totiž oproti novému zákonu o obchodních korporacích nepřipouští, aby byl tento údaj později ze stanov vypuštěn. 6. Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí. Jedná se o novinku v povinných náležitostech 9

10 stanov, kterou řada stávajících SVJ upravovala pouze ve svých domovních řádech. 7. Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše, placené jednotlivými vlastníky jednotek. Původní zákon povinnost určit pravidla pro tvorbu rozpočtu ve stanovách neobsahoval. Obsahoval pouze povinnost určit způsob úhrady nákladů spojených se správou domu. NOZ tuto povinnost dále rozšiřuje, když uvádí, že stanovy mají nově obsahovat pravidla jak pro příspěvky na správu domu, tak úhradu cen služeb, jakož i pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek. Domovní řád S NOZ se zvyšuje i váha domovních řádů, které již před účinností NOZ spousta SVJ přijala, jejich dodržování však bylo obtížně vynutitelné. Nyní jejich obsah, resp. pravidla pro užívání společných prostor v domě, bude součástí stanov a jelikož stanovy upravují práva a povinnosti vlastníků daného SVJ, bude dodržování těchto pravidel jednou z povinností vlastníků. Případný navazující domovní řád jako takový bude už jen případně rozvíjet pravidla určená ve stanovách. NOZ též ukládá vlastníkovi jednotky, aby zajistil dodržování pravidel pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí domu i osobami, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu. Bude se jednat např. o osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, nájemce, návštěvy, řemeslníky, ale i zcela neznámé osoby, pokud jim vlastník umožní přístup do domu nebo jednotky. SVJ by tak teoreticky mohla za porušování pravidel správy domu a užívání společných částí třetími osobami postihovat vlastníky jednotek. Kdy se musí změnit stanovy NOZ velmi zvýší význam stanov společenství. Stanoví společenstvím tříletou lhůtu pro jejich přizpůsobení ustanovením NOZ. V případě názvu SVJ odporujícího ustanovením NOZ stanoví zákon dvouletou lhůtu. Ta ustanovení v aktuálních stanovách společenství, která jsou v rozporu se závaznými ustanoveními NOZ, přestanou být od použitelná a použije se v takovém případě přímo ustanovení nového občanského zákoníku. Obchodní rejstřík - poplatky za zápisy týkající se SVJ Novela zákona o soudních poplatcích zahrnuje změny ve výši poplatků za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku: za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku Kč za změny nebo doplnění zápisu Kč Podle zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících, je společenstvím uložena povinnost dát do souladu zapsaný stav stavu, který požaduje tento zákon, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně NOZ se prosím obracejte na manažerky klientských center. 10

11 EKONOMICKÁ ČÁST 11

12 PROMLČENÉ POHLEDÁVKY Jako každá účetní jednotka má i společenství podle zákona o účetnictví povinnost provádět inventarizaci majetku a závazků, jejíž součástí je i dokladová inventura pohledávek. Výsledkem inventury by měl být i případný návrh na odpis pohledávky. Důvodem k odpisu pohledávky může být skutečnost, že je pohledávka promlčená, případně nevymahatelná z jiných důvodů. Pokud by se pohledávka odepsala, pak bude její odpis zaúčtován podle účetních předpisů do nákladů a ve svém důsledku ji uhradí ostatní vlastníci, v poměru podle velikosti spoluvlastnických podílů, pokud se nedohodnou jinak. Pokud by pohledávka byla uhrazena z fondu oprav, tzn. z dlouhodobé zálohy na opravy, je to sice účetně technicky možné, avšak v podstatě jde o tentýž důsledek a je pochopitelné, že ostatní vlastníci nemusí souhlasit. Zde jsou peníze účelově složeny jako zdroj na opravy. Ve svém důsledku odepsaná pohledávka za dlužníkem bude uhrazena ostatními, ať již z příspěvků na správu či jiného zdroje, pokud se tak shromáždění vlastníků rozhodne. Pokud je pohledávka promlčena, nelze ji sice vymáhat soudně, ale stále dluh vlastníka trvá. K odpisu pohledávky doporučujeme přistoupit pouze v případě, kdy je jednoznačné, že již nebude a nemůže být uhrazena, s poukázáním na uvedený dopad na zdroje společenství. Doporučujeme, aby statutární zástupce společenství odpis pohledávky zvážil a následně při shromáždění oznámil vlastníkům a zaznamenal do zápisu, že v účetním období došlo k odpisu promlčených pohledávek, u kterých se nepředpokládá úhrada. 12

13 ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ SVJ PRO ROK 2014 Ve zdaňování SVJ dochází k poměrně zásadním změnám, které dopadají zejména na společenství, která dosud využívala možnosti snížení základu daně (měla příjem ze spořících účtů, z termínovaných vkladů, poplatků z prodlení apod.). Z předmětu daně z příjmů právnických osob jsou vyloučeny příjmy (ZDP, 18, odst. 2, písm. h): z dotací, z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, z úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor. Ačkoliv není SVJ veřejně prospěšným poplatníkem podle novelizovaného Zákona o dani z příjmu (ZDP), je mu v porovnání s platnou právní úpravou zachován podobný daňový režim s těmito výjimkami: předmětem daně budou nově i některé příjmy, které mohly být dosud považovány za příjmy z tzv. hlavní činnosti neziskových poplatníků a jako takové byly vyloučeny ze základu daně - např. úroky z prodlení, náhrady škod od pojišťovny, příjmy z prodeje majetku SVJ SVJ bude zdaňovat úrok ze svého běžného bankovního účtu, který byl dosud vyňat z předmětu daně, a to srážkovou daní (daň srazí a odvede banka); stejně bude postupovat i u úroků z jiných účtů, které dosud zahrnovalo do obecného základu daně SVJ nebude mít možnost snížení základu daně ( 20, odst.7, ZDP) doposud platilo, že poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně podle 34 dále snížit až o 30%, maximálně však o Kč. 13

14 ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY FINANCÍ PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JE PRO UNICREDIT BANK SAMOZŘEJMOSTÍ. UniCredit Bank spravuje finance pro několik tisíc družstev a SVJ napříč celou ČR. Jako jedna z mála totiž nabízí finanční služby šité na míru právě pro Vás, ať už jde o prosté vedení účtu, nebo prostředky na rekonstrukci či modernizaci celého domu a refinancování stávajícího úvěru. Konto DOMOV Společný bankovní účet pro družstvo či společenství vlastníků snadno pokryje všechny potřeby. K dispozici je bankovnictví vyšší třídy (Business Net) s neomezeným počtem uživatelů, komunikuje se všemi běžnými účetními programy. Vy, popř. Váš správce, lehce zadáte všechny platby, trvalé příkazy či souhlasy s inkasem. Ušetřete na stávajícím úvěru! Mnoho klientů využije refinancování úvěru k navýšení o další prostředky, které použije například k modernizaci výtahů. Ve většině případů díky úspoře neznamená navýšení úvěru také navýšení splátky. Staré úvěry z let jsou dnes drahé a představují zbytečné zatížení rozpočtů. V dnešní době díky nízké inflaci a politice ČNB jsou úroky na historicky nejnižší úrovni. Prakticky všechny tyto úvěry jsou od stavebních spořitelen poskytnuty jako překlenovací úvěry. U překlenovacího úvěru dlužník spoří a platí úroky z celé částky až do naspoření 40 % této sumy a teprve poté začne splácet u investičních úvěrů bank již od první splátky hradí úvěr a ten klesá. Jak je to s programem Panel? Nové nařízení vlády říká, že pokud je refinancován pouze zůstatek původního úvěru, podpora může nadále pokračovat. Zde uvádíme reálný příklad: Společenství v r přijalo úvěr 9,6 mil. Kč od stavební spořitelny se splatností v roce V případě pokračování ve splácení až do r by zaplatili od r do r ještě 16,4 mil. Kč. Nesplacená jistina byla vyčíslena na 8,5 mil. Kč tis. Kč sankce za předčasné splacení. Při refinancování 8,5 mil. Kč, zkrácení splatnosti na 15 let a pětileté fixaci narostla splátka o pouhých 500 Kč. Zkrátila se doba splatnosti o 4 roky a konečná úspora činila cca Kč. Jak si poradit s financováním rekonstrukce domu? Potřebuje dům novou střechu? Chybí v něm výtahy? Zavedli do vaší ulice plyn nebo rychlý internet? To vše lze financovat úvěrem se splatností až 15 let. Bytová družstva a SVJ získávají v UniCredit Bank úvěr bez nutnosti zástavy nemovitosti. Možné je také financování 100 % investice. Peníze lze použít na rekonstrukce, modernizace či nezbytné opravy. 1. Pro SVJ vede UniCredit Bank účty se zvýhodněným pásmovým úročením od 0,1 do 0,6 %, takže běžný účet skýtá i možnosti účtu spořicího. 2. Termínované vklady s úroky u dvouletého vkladu 0,7 %, tříletého 0,9 % a pětiletého 1,5 % p. a. 3. Investice do fondů. Zde je výhodou rychlá likvidita (do 5 dnů), při správném postavení portfolia minimalizované riziko a reálná možnost výnosu až kolem 6 % p. a. Potřebujete více informací? Jsme Vám k dispozici. Kontakty: UniCredit Bank, pobočka Riegrova 1, Plzeň Marie Denková komerční bankéřka, mobil: Pavel Veselý komerční bankéř, mobil: Václav Toncar komerční bankéř, mobil: Zhodnocení volných finančních prostředků pro SVJ: Aktuální situace nenahrává vysokému zhodnocení prostředků, přesto si v UniCredit Bank můžete vybrat z několika možností: Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. 14

15 FINANCE SPOLEČENSTVÍ A BANKY 15

16 REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRU ANEB JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST VELKÝCH ÚSPOR PRO SVJ V minulém roce jsme Vás informovali o změně, která fakticky zastavila průběh refinancování úvěrů bytových domů. Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim roku 2012 svým opatřením způsobilo faktickou ztrátu dotace úroků v případě refinancování. Nicméně toto rozhodnutí bylo ke konci roku 2013 revokováno a tak Vám znovu nabízíme možnost přehodnotit a refinancovat stávající úvěr. Konkrétní zkušenosti našich klientů Naši klienti společně s námi refinancovali předchozích dvou letech několik svých úvěrů a ušetřili tak celkem prostředky v řádech desítek milionů korun. Dva konkrétní příklady za všechny: Společenství ve správě Plzeňského servisu v roce 2006 přijalo úvěr Kč se splatností v roce V případě, že by toto společenství pokračovalo ve splácení až do roku 2032 zaplatilo by celkem od roku 2013 do roku 2032 ještě Kč. Nesplacená jistina byla vyčíslena na Kč Kč sankce za předčasné splacení úvěru. Aby bylo možné nadále pobírat dotaci Panel, je třeba refinancovat pouze částku úvěru a sankce za předčasné splacení uhradit z vlastních zdrojů. K refinancování tedy zbylo Kč, kdy při zkrácení splatnosti na 15 let a pětileté fixaci narostla splátka o pouhých 500 Kč měsíčně, zkrátila se doba splatnosti o 4 roky a konečná celková úspora dosáhla cca Kč. Tento konkrétní úvěr byl refinancován u UniCredit Bank. Další společenství mělo uzavřen úvěr ve výši Kč, který mělo splatit v roce 2030 s úrokovou sazbou 5,34 %. Společně jsme tento úvěr refinancovali u ČSOB. Nový úvěrový limit byl uzavřen nově na částku Kč se splatností v roce 2025 a s úsporou Kč. Došlo tedy také ke zkrácení doby splatnosti zároveň s vysokou úsporou. Zhodnocení, který úvěr je efektivní refinancovat a jaká bude celková úspora je zcela individuální a závisí na více vstupních faktorech. Zajímavé úspory lze dosáhnout i při úvěrech menšího rozsahu. Není nutné zatěžovat Vás v tomto článku podrobnými informacemi, s veškerou agendou jsme připraveni Vám pomoci. Připravíme Vám nezávazné nabídky od bankovních ústavů, se kterými máme při refinancování nejlepší zkušenosti (ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank). Pomůžeme Vám připravit veškerou agendu potřebnou pro úspěšný proces refinancování. Považujeme tuto situaci na trhu úvěrů jako jedinečnou příležitost, jak uspořit nemalé finanční prostředky bytovým domům, které uspořené částky mohou následně využít dle svého uvážení, a to opět ve prospěch domů. Proč je refinancování úvěrů tak výhodné? Rozhodující objem úvěrů byl poskytnut ve 2. polovině 90. let a na počátku 21.století. Tehdejší úroveň úrokových sazeb se pohybovala zhruba od 4,5 % do 6 %. Většina úvěrů pro SVJ byla poskytnuta stavebními spořitelnami formou překle- 16

17 novacího úvěru, který se teprve následně mění na standardní úvěr ze stavebního spoření. Zrovna tak, jak je mimořádná situace v úrokových sazbách pro zhodnocení finančních prostředků, tak je zcela mimořádná situace v úvěrových sazbách. Aktuálně je možno získat na trhu úrokovou sazbu pro refinancování na úrovni 3 %, kdy úspora proti úrokům z původního úvěru je možná 1,5 % a více, což se pozitivně zobrazí v měsíční anuitě a vygeneruje nové volné prostředky pro většinu SVJ. Obraťte se, prosím, na manažerky klientských center, které Vám poskytnou další informace. ZHODNOCENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Jako každým rokem i letos Vás v následujícím článku chceme stručně informovat o tom, co se vloni událo a je předpoklad, že se bude dít ve finanční oblasti v roce Situace týkající se úrokových sazeb není dlouhodobě příznivá a zrovna tak ani její prognóza na nastávající období. Pojďme si vysvětlit, co je příčinou stávajícího stavu. Od čeho se odvíjejí úrokové sazby? Cena peněz resp. úroková sazba je určována i Repo sazbou České národní banky (ČNB), která se v průběhu roku 2013 snížila na 0,05%. Za tuto sazbu si komerční banky ukládají přebytečné zdroje u České národní banky nemohou tedy klientům na vkladech platit vyšší úroky. Jak znázorňuje přiložený graf, PRIBOR tj. sazba, od které se odvíjí povětšinou úrokové sazby, dlouhodobě klesá na historická minima a dle prognóz ČNB by se na podobných úrovních mohl držet i nadále. Vlivné faktory jako Repo sazba a Pribor jsou nízké a zůstanou nízké i pro r. 2014, protože ekonomika ještě stále spíše stagnuje. ČNB svým vlivem vytváří hladinu nízkých sazeb za účelem podpory investic a v nastalém trendu bude pokračovat bez výrazných výkyvů i nadále. Proti nárůstu výše úrokových sazeb u vkladů stojí i stávající (téměř již střednědobá) míra inflace (viz graf). Nízká inflace je jed- 17

18 Rozumíme Vašim potřebám Naše úvěry jsou vhodné k financování i refinancování investičních akcí vašeho bytového domu (výměna oken, komplexní zateplení, sanace výtahu či pořízení nového, výměna rozvodů a instalací apod.). Rádi vám poradíme v pobočkách ČSOB v Plzni - nám. T. G. Masaryka 12 a Americká 60. Veronika Brichtová, , , Marcela Khodlová, , , Petra Velíšková, , ,

19 ním z dalších momentů, které tlačí úrokové sazby z vkladů dolů. Banky se momentálně potýkají s přebytkem likvidity (hodně zdrojů a málo úvěrů), tzn. že banky mají přebytek vkladů pro potřeby úvěrování, i proto, že smysluplných a investičních projektů je nedostatek. Nepotřebují tedy kumulovat další vklady, protože je na trhu nedokáží zhodnotit. Nezanedbatelným faktorem je i zpřísnění pohledu bank na riziko v návaznosti na finančně ekonomickou krizi , kdy banky jsou daleko více opatrnější. Spořící účty vs. termínové vklady Základní rozdíl mezi těmito dvěma produkty jistě znáte. Spořící účty nabízí rychlou dostupnost finančních prostředků obvykle následující den. Nemusíte tedy znát předem dobu, po kterou nebudete své peníze potřebovat. V případě nutnosti jsou prostředky rychle k dispozici. Máte možnost vkládat peníze na účet kdykoli a v jakékoli výši - převodem z vašeho běžného účtu nebo v hotovosti, přičemž převody jsou mezi běžným a spořícím účtem klienta zdarma. Úročeny jsou proměnlivou úrokovou sazbou, která je vyhlašovaná bankami, mění se v čase a přizpůsobuje se aktuálním tržním podmínkám. Termínový vklad fixuje peněžní prostředky na určitou dobu za pevnou úrokovou sazbu na toto období. Sazba bývá obvykle mírně příznivější, nicméně je fixována na určité období a riziko změn ve vývoji úrokových sazeb, které podstupují obě strany banka i klient. Výše úrokových sazeb a faktory jí ovlivňující jsou bezprostředně spojeny i s úrokovými sazbami těchto dvou produktů, a proto hodnocení peněz prostřednictvím termínovaných vkladů není aktuálně z titulu přebytku likvidity v bankách (objem vkladů proti objemu úvěrů) také výjimečné. Úroveň sazeb pro termínové vklady se za poslední rok zásadně nezměnila, a to 0,7% p.a. na dvouletém 0,6% p.a. na tříletém, až po 1,5% na pětiletém termínovaném vkladu. Alternativní řešení zhodnocení finančních prostředků Cestou k vyššímu zhodnocení peněz jsou alternativy investic do státních dluhopisů (ale i ty dnes již také s nízkou mírou výnosu) a nebo třeba do podílových fondů, kde lze vybrat i konzervativní strategie s nízkou mírou rizika. Pak lze očekávat zhodnocení vyšší o 0,5 1 %, nad úroveň sazeb z termínových vkladů, ale tyto investice nejsou pojištěny na rozdíl od bankovních vkladů. UniCredit Bank i ČSOB disponuje odborníky, kteří na základě Vašich představ a požadavků připraví návrh investiční strategie na míru. Nadstandardní služby jako kompenzace Dobrou zprávou je, že banky si stabilních a bonitních klientů jako jsou společenství vlastníků váží, a proto se snaží reagovat na neutěšenou situaci na trhu úrokových sazeb a kompenzovat ji prostřednictvím speciálních produktových balíčků služeb s vedením běžného účtu. Tyto pro SVJ připravily i Unicredit bank - konto Domov a ČSOB - Družstevní konto. Mj. tyto produkty nabízejí nadstandardní úročení již na běžném účtě. Valná většina našich klientů těchto produktů ke spokojenosti využívá. Informace uvedené v článku jsme zpracovali ve spolupráci s našimi významnými partnery Unicredit Bank a ČSOB. 19

20 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PLATEB Stále se snažíme zvyšovat kontrolu a bezpečí finančních prostředků, které jste svěřili nám i bankovním ústavům. Ve spolupráci s bankovními ústavy, které využívá drtivá většina našich klientů (zejména ČSOB, UniCredit Bank a Česká spořitelna) jsme ještě zvýšili bezpečnost internetového bankovnictví, která umožní řídit Vaše finanční toky stylem 21. století, jednoduše, bezpečně a efektivně. Základním parametrem je nejvyšší stupeň zabezpečení, který současné informační technologie nabízejí. V rámci používání internetového bankovnictví jsme nastavili zejména bezpečnostní klíče, které zajišťují bezpečné přihlášení do systému a současně i podepsání (autorizaci) všech transakcí, které se prostřednictvím internetového bankovnictví zasílají do banky ke zpracování. Výhodou bezpečnostního klíče je zejména časově omezená platnost vygenerovaného kódu, která chrání před případným napadením. Bohužel ne všechny banky jsou ochotné a připravené k jednání ohledně těchto nastavení. Prosíme Vás, abyste v případě zakládání či změny bankovních ústavů brali i ohled na toto kritérium, vždyť jde o peníze všech v domě. Rádi s Vámi budeme dané téma konzultovat. Pro všechny platby bez ohledu na umístění v konkrétním bankovním ústavu uplatňujeme příslušná vnitropodniková opatření zvyšující kontrolu nad realizovanými platbami, a to zejména křížové kontroly plateb u všech realizovaných plateb, bezpečné uložení platebních instrumentů a trestní bezúhonnost našich zaměstnanců. Dále jsme stanovili limity transakcí, které mohou jednotlivé účetní společenství autorizovat samostatně, přičemž nadlimitní platby musí být autorizovány alespoň dvěma osobami účetní a její nadřízenou. 20

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM 1 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, vzniklou

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013 První vydání Říjen 2012 Zpracoval: DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice Pracoviště:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více