Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické informace pro společenství vlastníků 2014"

Transkript

1 1

2 2

3 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené pohledávky Změny v účetnictví SVJ pro rok 2014 FINANCE SPOLEČENSTVÍ A BANKY Refinancování úvěru aneb jedinečná příležitost velkých úspor pro SVJ Zhodnocení volných finančních prostředků POJIŠTĚNÍ VIP nabídka kooperativy pro klienty Plzeňského servisu REALITNÍ ČÁST Změny na katastrálním úřadu od roku 2014 TECHNICKÁ ČÁST Průkaz energetické náročnosti budov - jak dál Změny v předpisech pro instalaci a provoz plynových spotřebičů - TPG Aktivní hromosvod - Ano nebo ne? Poměrové měření tepla v bytech je zákonnou povinností OTÁZKY A ODPOVĚDI 3

4 CO JE NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU? Datel, ochránce Vašich domů Ti z Vás, kteří se pohybují v blízkosti našeho klientského centra na Slovanech (Částkova 45) již naši novinku pravděpodobně zaznamenali. Vás ostatní, kteří ještě neprojeli kolem, bychom rádi srdečně pozvali, aby se při cestě přes Slovany zastavili u nás a pohlédli přes kruhový objezd na naši novou reklamní plochu. Pokud vlastníte některý z chytrých telefonů, naskenujte QR kód buď z výlohy u vchodu do klientského centra nebo přímo v dolním rohu fasády reklamního štítu a zjistíte, že na Vás nečeká jen obrázek, ale interaktivní podívaná. Tato podoba reklamy je v Plzni jedinečná a nikde jinde ji dosud nemůžete vyzkoušet. Do svého telefonu prostřednictvím QR kódu stáhnete jednoduchou aplikaci a potom...? Pak už se můžete pobavit Vy nebo Vaše ratolesti. Budeme velice rádi, pokud v běžném denním, pracovním i osobním shonu vyšetříte chvilku na zastavení se, 4 odreagování a pobavení. A pokud se Vám bude náš nápad líbit, dejte nám to vědět. Na Vaše reakce čekáme na stránkách facebooku, webových stránkách, případně na mailové adrese Nejlepší příspěvky odměníme drobným dárkem. Samolepka na schránky Také Vás již obtěžují neustále přeplněné schránky plné letáků? Připravili jsme pro Vás zdarma samolepky, kterými si můžete označit schránky. Samolepky jsou ve dvou velikostech a to jak na klasické schránky, tak na malé úzké schránky. Máte-li o samolepku zájem, kontaktujte naše klientské centrum.

5 5

6 PRÁVNÍ ČÁST 6

7 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Co se od ledna změní pro společenství vlastníků v souvislosti s novým občanským zákoníkem? Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (NOZ). Přináší změny i do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ). Problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ. Zákon o vlastnictví bytů ( 72/1994 Sb.) byl zrušen. Stejně tak jako se dnes již neplatný ZOVB (zákon o vlastnictví bytů) dlouhá léta zabydloval v právní praxi a většina soudních rozhodnutí ve věcech SVJ padla až po pěti letech platnosti tohoto zákona, předpokládá se i u NOZ delší doba na jeho zažití. Výklad ustanovení tak bude nejprve vycházet z vlastních či odborně komentovaných závěrů a v případě sporu vlastníků nebo SVJ pak rozhodnutí přinesou až soudy. Tato rozhodnutí soudů následně určí přesnější směr a bližší výklad NOZ v praxi. Jednodušší hlasování Protože se řada vlastníků neúčastní shromáždění, bývá problém přijmout některá rozhodnutí, např. pro přijetí usnesení o běžné rekonstrukci a modernizaci domu je dle většiny stávajících stanov zapotřebí souhlasu tří čtvrtin všech vlastníků. SVJ měla tak problém například zateplení domu vůbec schválit. Nově postačí k přijetí rozhodnutí v naprosté většině záležitostí souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků dle spoluvlastnických podílů, pokud stanovy nebo zákon kvorum pro to či ono rozhodnutí nezvýší (např. změna prohlášení vlastníka spoluvlastnický podíl). Možnost písemného rozhodování (korespondenčního hlasování) mimo shromáždění per rollam NOZ nově zavádí i možnost přijmout usnesení SVJ i mimo shromáždění, a to v písemné formě, tzv. způsobem per rollam, a to ve dvou případech: 1. když shromáždění není usnášeníschopné. 2. když to připouští stanovy. Rozhodnutí mimo zasedání probíhá tak, že výbor navrhne písemně všem vlastníkům jednotek, aby rozhodli o určité navržené záležitosti mimo zasedání. Návrh pak musí obsahovat alespoň znění návrhu usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení (nebo údaj, kde jsou uveřejněny) a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů, přičemž stanovy mohou určovat delší lhůtu. K platnosti hlasování se pak vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. K přijetí rozhodnutí postačí, aby bylo přijato většinou hlasů všech vlastníků jednotek. Stanovy přitom mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Pří rozhodování, v jakých případech ve stanovách formu hlasování per rollam připustit (vedle případů, kdy není shromáždění usnášeníschopné), by mělo každé SVJ uvážit, že tento institut může být i přes nesporné výhody zneužit. K zavedení možnosti hlasování mimo zasedání shromáždění by proto měla jednotlivá SVJ přistupovat s opatrností a případnou změnu stanov volit uvážlivě. 7

8 8 Konání shromáždění Shromáždění se musí i dle NOZ konat alespoň jedenkrát za rok. Shromáždění se svolává pozvánkou. Pokud k ní nejsou připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, je svolavatel povinen umožnit každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. Víc NOZ v ustanoveních upravujících SVJ neříká, a proto je nutno hledat další podrobnosti v ustanoveních o spolku, která se na úpravu SVJ užijí přiměřeně. Z této úpravy plyne, že shromáždění je nutno svolat ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně 30 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání, přičemž místo a čas musí co nejméně omezovat možnost členů se ho účastnit. Třetí osoba členem voleného orgánu SVJ podle NOZ Členem kteréhokoli voleného orgánu, tedy například výboru, se může stát nejen člen společenství, tedy vlastník bytu či nebytového prostoru, ale nově i cizí osoba. Podmínkou je, že tato osoba je svéprávná (nabytím zletilosti, případně přiznáním svéprávnosti či uzavřením manželství) a bezúhonná ve smyslu předpisu upravujícího živnostenské podnikání a že to stanovy nezakazují. Počet členů výboru NOZ na rozdíl od předchozího zákona o vlastnictví bytů nijak nepředepisuje, kolik členů má mít výbor společenství ani délku jeho funkčního období. Obojí se nově řídí stanovami. Pokud stanovy délku funkčního období neupravují, je pětiletá. Funkce pověřeného vlastníka společenství byla zrušena, nově je nazývána předseda společenství vlastníků. Napadení hlasování shromáždění V závažných případech může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. V rámci tohoto návrhu také může soudu navrhnout, aby dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Na podání návrhu k soudu má přehlasovaný vlastník lhůtu tří měsíců ode dne, kdy se vlastník o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl. Po uplynutí této lhůty jeho právo zaniká. Práva a povinnosti vlastníků NOZ upravuje i práva a povinnosti vlastníků SVJ. Jednou z povinností je oznamovací povinnost vlastníka. Kdo se stane novým vlastníkem jednotky, je povinen oznámit osobě odpovědné za správu domu nabytí vlastnictví, včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost. Dále je vlastník povinen hlásit změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. Vlastník je také povinen oznámit, že přenechal byt k užívání jiné osobě (např. jej dal do nájmu). V takovém případě je povinen současně oznámit i jméno a adresu osoby, které byt přenechal do užívání. Platba dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku neboli fondu oprav Příspěvky na správu domu a pozemku i nadále hradí vlastníci podle výše spoluvlastnického podílu na společných částech, pokud stanovy neurčují jinak. Zákon nově stanoví (pro jednotky vzniklé po ), že pokud některá ze společných částí slouží pouze některému z vlastníků k výlučnému užívání (např. sklepní

9 kóje, balkón, lodžie, garážové stání), pak se výše příspěvku stanoví i vzhledem k povaze, rozměrům a umístění této části. V praxi to znamená, že se může poplatek do fondu oprav navýšit právě pro ty vlastníky, kteří výlučně užívají určité společné části. Plná moc pro hlasování na shromáždění vlastníků Nadále platí, že pokud SVJ chce využívat možnosti zastoupení vlastníka na shromáždění na základě plné moci, musí tuto možnost ukotvit ve stanovách. Závěr, že se vlastník jednotky (člen SVJ) může nechat zastoupit na shromáždění vlastníků jednotek (jiným členem SVJ nebo jinou osobou) pouze v případě, že to umožňují stanovy SVJ, učinil Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku sp. zn. 29 Cdo 3399/2010 ze dne Bylo to dosti překvapující rozhodnutí, nicméně od té doby nezbývá než doporučovat, aby SVJ ve svých stanovách výslovně uváděla možnost člena SVJ nechat se zastoupit na shromáždění. Přitom by mělo být ve stanovách SVJ uvedeno, zda může vlastníka jednotky - člena SVJ zastoupit pouze jiný vlastník jednotky - člen tohoto SVJ, anebo zda jej může zastoupit i jiná osoba. Z toho vyplývá, že ve stanovách SVJ je možné upravit podmínky zastupování člena SVJ na shromáždění. Pokud stanovy SVJ neobsahují možnost, aby byl člen SVJ zastoupen na shromáždění vlastníků jednotek, není zastupování možné, jak dovodil uvedený judikát. V právní úpravě bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku není v této záležitosti - podobně jako v dříve platném zákoně o vlastnictví bytů - rovněž nic upraveno, takže zřejmě nezbývá než konstatovat, že uvedený judikát je použitelný i po dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Stanovy Povinné náležitosti stanov SVJ v NOZ: 1. Název SVJ musí vedle označení domu, pro který společenství vzniklo, nově obsahovat i slova společenství vlastníků. Původní zákon přitom vyžadoval pouze slovo společenství. 2. Sídlo musí být v domě, pro který SVJ vzniklo, a pouze v případě, že to není možné, na jiném vhodném místě. Původní zákon žádná omezení v případě sídla neobsahoval. 3. Členská práva a povinnosti vlastníků jednotek a způsob jejich uplatňování. Popis práv a povinností členů společenství coby povinnou náležitost stanov obsahovala i předchozí právní úprava. Popis způsobu jejich uplatňování je však novinkou. 4. Určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení. Předchozí zákon se přitom spokojoval pouze s požadavkem na údaj o orgánech společenství, popis jejich práv a povinností a způsob jejich svolávání. Určení počtu volených orgánů, délky jejich funkčního období, ale i způsobu jejich jednání a usnášení je tak novinkou. 5. Určení prvních členů statutárního orgánu. První členové statutárních orgánů budou muset být na věčné časy ve stanovách SVJ uváděni, a to i poté, co jejich funkce zanikne. NOZ totiž oproti novému zákonu o obchodních korporacích nepřipouští, aby byl tento údaj později ze stanov vypuštěn. 6. Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí. Jedná se o novinku v povinných náležitostech 9

10 stanov, kterou řada stávajících SVJ upravovala pouze ve svých domovních řádech. 7. Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše, placené jednotlivými vlastníky jednotek. Původní zákon povinnost určit pravidla pro tvorbu rozpočtu ve stanovách neobsahoval. Obsahoval pouze povinnost určit způsob úhrady nákladů spojených se správou domu. NOZ tuto povinnost dále rozšiřuje, když uvádí, že stanovy mají nově obsahovat pravidla jak pro příspěvky na správu domu, tak úhradu cen služeb, jakož i pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek. Domovní řád S NOZ se zvyšuje i váha domovních řádů, které již před účinností NOZ spousta SVJ přijala, jejich dodržování však bylo obtížně vynutitelné. Nyní jejich obsah, resp. pravidla pro užívání společných prostor v domě, bude součástí stanov a jelikož stanovy upravují práva a povinnosti vlastníků daného SVJ, bude dodržování těchto pravidel jednou z povinností vlastníků. Případný navazující domovní řád jako takový bude už jen případně rozvíjet pravidla určená ve stanovách. NOZ též ukládá vlastníkovi jednotky, aby zajistil dodržování pravidel pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí domu i osobami, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu. Bude se jednat např. o osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, nájemce, návštěvy, řemeslníky, ale i zcela neznámé osoby, pokud jim vlastník umožní přístup do domu nebo jednotky. SVJ by tak teoreticky mohla za porušování pravidel správy domu a užívání společných částí třetími osobami postihovat vlastníky jednotek. Kdy se musí změnit stanovy NOZ velmi zvýší význam stanov společenství. Stanoví společenstvím tříletou lhůtu pro jejich přizpůsobení ustanovením NOZ. V případě názvu SVJ odporujícího ustanovením NOZ stanoví zákon dvouletou lhůtu. Ta ustanovení v aktuálních stanovách společenství, která jsou v rozporu se závaznými ustanoveními NOZ, přestanou být od použitelná a použije se v takovém případě přímo ustanovení nového občanského zákoníku. Obchodní rejstřík - poplatky za zápisy týkající se SVJ Novela zákona o soudních poplatcích zahrnuje změny ve výši poplatků za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku: za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku Kč za změny nebo doplnění zápisu Kč Podle zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících, je společenstvím uložena povinnost dát do souladu zapsaný stav stavu, který požaduje tento zákon, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně NOZ se prosím obracejte na manažerky klientských center. 10

11 EKONOMICKÁ ČÁST 11

12 PROMLČENÉ POHLEDÁVKY Jako každá účetní jednotka má i společenství podle zákona o účetnictví povinnost provádět inventarizaci majetku a závazků, jejíž součástí je i dokladová inventura pohledávek. Výsledkem inventury by měl být i případný návrh na odpis pohledávky. Důvodem k odpisu pohledávky může být skutečnost, že je pohledávka promlčená, případně nevymahatelná z jiných důvodů. Pokud by se pohledávka odepsala, pak bude její odpis zaúčtován podle účetních předpisů do nákladů a ve svém důsledku ji uhradí ostatní vlastníci, v poměru podle velikosti spoluvlastnických podílů, pokud se nedohodnou jinak. Pokud by pohledávka byla uhrazena z fondu oprav, tzn. z dlouhodobé zálohy na opravy, je to sice účetně technicky možné, avšak v podstatě jde o tentýž důsledek a je pochopitelné, že ostatní vlastníci nemusí souhlasit. Zde jsou peníze účelově složeny jako zdroj na opravy. Ve svém důsledku odepsaná pohledávka za dlužníkem bude uhrazena ostatními, ať již z příspěvků na správu či jiného zdroje, pokud se tak shromáždění vlastníků rozhodne. Pokud je pohledávka promlčena, nelze ji sice vymáhat soudně, ale stále dluh vlastníka trvá. K odpisu pohledávky doporučujeme přistoupit pouze v případě, kdy je jednoznačné, že již nebude a nemůže být uhrazena, s poukázáním na uvedený dopad na zdroje společenství. Doporučujeme, aby statutární zástupce společenství odpis pohledávky zvážil a následně při shromáždění oznámil vlastníkům a zaznamenal do zápisu, že v účetním období došlo k odpisu promlčených pohledávek, u kterých se nepředpokládá úhrada. 12

13 ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ SVJ PRO ROK 2014 Ve zdaňování SVJ dochází k poměrně zásadním změnám, které dopadají zejména na společenství, která dosud využívala možnosti snížení základu daně (měla příjem ze spořících účtů, z termínovaných vkladů, poplatků z prodlení apod.). Z předmětu daně z příjmů právnických osob jsou vyloučeny příjmy (ZDP, 18, odst. 2, písm. h): z dotací, z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, z úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor. Ačkoliv není SVJ veřejně prospěšným poplatníkem podle novelizovaného Zákona o dani z příjmu (ZDP), je mu v porovnání s platnou právní úpravou zachován podobný daňový režim s těmito výjimkami: předmětem daně budou nově i některé příjmy, které mohly být dosud považovány za příjmy z tzv. hlavní činnosti neziskových poplatníků a jako takové byly vyloučeny ze základu daně - např. úroky z prodlení, náhrady škod od pojišťovny, příjmy z prodeje majetku SVJ SVJ bude zdaňovat úrok ze svého běžného bankovního účtu, který byl dosud vyňat z předmětu daně, a to srážkovou daní (daň srazí a odvede banka); stejně bude postupovat i u úroků z jiných účtů, které dosud zahrnovalo do obecného základu daně SVJ nebude mít možnost snížení základu daně ( 20, odst.7, ZDP) doposud platilo, že poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně podle 34 dále snížit až o 30%, maximálně však o Kč. 13

14 ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY FINANCÍ PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JE PRO UNICREDIT BANK SAMOZŘEJMOSTÍ. UniCredit Bank spravuje finance pro několik tisíc družstev a SVJ napříč celou ČR. Jako jedna z mála totiž nabízí finanční služby šité na míru právě pro Vás, ať už jde o prosté vedení účtu, nebo prostředky na rekonstrukci či modernizaci celého domu a refinancování stávajícího úvěru. Konto DOMOV Společný bankovní účet pro družstvo či společenství vlastníků snadno pokryje všechny potřeby. K dispozici je bankovnictví vyšší třídy (Business Net) s neomezeným počtem uživatelů, komunikuje se všemi běžnými účetními programy. Vy, popř. Váš správce, lehce zadáte všechny platby, trvalé příkazy či souhlasy s inkasem. Ušetřete na stávajícím úvěru! Mnoho klientů využije refinancování úvěru k navýšení o další prostředky, které použije například k modernizaci výtahů. Ve většině případů díky úspoře neznamená navýšení úvěru také navýšení splátky. Staré úvěry z let jsou dnes drahé a představují zbytečné zatížení rozpočtů. V dnešní době díky nízké inflaci a politice ČNB jsou úroky na historicky nejnižší úrovni. Prakticky všechny tyto úvěry jsou od stavebních spořitelen poskytnuty jako překlenovací úvěry. U překlenovacího úvěru dlužník spoří a platí úroky z celé částky až do naspoření 40 % této sumy a teprve poté začne splácet u investičních úvěrů bank již od první splátky hradí úvěr a ten klesá. Jak je to s programem Panel? Nové nařízení vlády říká, že pokud je refinancován pouze zůstatek původního úvěru, podpora může nadále pokračovat. Zde uvádíme reálný příklad: Společenství v r přijalo úvěr 9,6 mil. Kč od stavební spořitelny se splatností v roce V případě pokračování ve splácení až do r by zaplatili od r do r ještě 16,4 mil. Kč. Nesplacená jistina byla vyčíslena na 8,5 mil. Kč tis. Kč sankce za předčasné splacení. Při refinancování 8,5 mil. Kč, zkrácení splatnosti na 15 let a pětileté fixaci narostla splátka o pouhých 500 Kč. Zkrátila se doba splatnosti o 4 roky a konečná úspora činila cca Kč. Jak si poradit s financováním rekonstrukce domu? Potřebuje dům novou střechu? Chybí v něm výtahy? Zavedli do vaší ulice plyn nebo rychlý internet? To vše lze financovat úvěrem se splatností až 15 let. Bytová družstva a SVJ získávají v UniCredit Bank úvěr bez nutnosti zástavy nemovitosti. Možné je také financování 100 % investice. Peníze lze použít na rekonstrukce, modernizace či nezbytné opravy. 1. Pro SVJ vede UniCredit Bank účty se zvýhodněným pásmovým úročením od 0,1 do 0,6 %, takže běžný účet skýtá i možnosti účtu spořicího. 2. Termínované vklady s úroky u dvouletého vkladu 0,7 %, tříletého 0,9 % a pětiletého 1,5 % p. a. 3. Investice do fondů. Zde je výhodou rychlá likvidita (do 5 dnů), při správném postavení portfolia minimalizované riziko a reálná možnost výnosu až kolem 6 % p. a. Potřebujete více informací? Jsme Vám k dispozici. Kontakty: UniCredit Bank, pobočka Riegrova 1, Plzeň Marie Denková komerční bankéřka, mobil: Pavel Veselý komerční bankéř, mobil: Václav Toncar komerční bankéř, mobil: Zhodnocení volných finančních prostředků pro SVJ: Aktuální situace nenahrává vysokému zhodnocení prostředků, přesto si v UniCredit Bank můžete vybrat z několika možností: Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. 14

15 FINANCE SPOLEČENSTVÍ A BANKY 15

16 REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRU ANEB JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST VELKÝCH ÚSPOR PRO SVJ V minulém roce jsme Vás informovali o změně, která fakticky zastavila průběh refinancování úvěrů bytových domů. Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim roku 2012 svým opatřením způsobilo faktickou ztrátu dotace úroků v případě refinancování. Nicméně toto rozhodnutí bylo ke konci roku 2013 revokováno a tak Vám znovu nabízíme možnost přehodnotit a refinancovat stávající úvěr. Konkrétní zkušenosti našich klientů Naši klienti společně s námi refinancovali předchozích dvou letech několik svých úvěrů a ušetřili tak celkem prostředky v řádech desítek milionů korun. Dva konkrétní příklady za všechny: Společenství ve správě Plzeňského servisu v roce 2006 přijalo úvěr Kč se splatností v roce V případě, že by toto společenství pokračovalo ve splácení až do roku 2032 zaplatilo by celkem od roku 2013 do roku 2032 ještě Kč. Nesplacená jistina byla vyčíslena na Kč Kč sankce za předčasné splacení úvěru. Aby bylo možné nadále pobírat dotaci Panel, je třeba refinancovat pouze částku úvěru a sankce za předčasné splacení uhradit z vlastních zdrojů. K refinancování tedy zbylo Kč, kdy při zkrácení splatnosti na 15 let a pětileté fixaci narostla splátka o pouhých 500 Kč měsíčně, zkrátila se doba splatnosti o 4 roky a konečná celková úspora dosáhla cca Kč. Tento konkrétní úvěr byl refinancován u UniCredit Bank. Další společenství mělo uzavřen úvěr ve výši Kč, který mělo splatit v roce 2030 s úrokovou sazbou 5,34 %. Společně jsme tento úvěr refinancovali u ČSOB. Nový úvěrový limit byl uzavřen nově na částku Kč se splatností v roce 2025 a s úsporou Kč. Došlo tedy také ke zkrácení doby splatnosti zároveň s vysokou úsporou. Zhodnocení, který úvěr je efektivní refinancovat a jaká bude celková úspora je zcela individuální a závisí na více vstupních faktorech. Zajímavé úspory lze dosáhnout i při úvěrech menšího rozsahu. Není nutné zatěžovat Vás v tomto článku podrobnými informacemi, s veškerou agendou jsme připraveni Vám pomoci. Připravíme Vám nezávazné nabídky od bankovních ústavů, se kterými máme při refinancování nejlepší zkušenosti (ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank). Pomůžeme Vám připravit veškerou agendu potřebnou pro úspěšný proces refinancování. Považujeme tuto situaci na trhu úvěrů jako jedinečnou příležitost, jak uspořit nemalé finanční prostředky bytovým domům, které uspořené částky mohou následně využít dle svého uvážení, a to opět ve prospěch domů. Proč je refinancování úvěrů tak výhodné? Rozhodující objem úvěrů byl poskytnut ve 2. polovině 90. let a na počátku 21.století. Tehdejší úroveň úrokových sazeb se pohybovala zhruba od 4,5 % do 6 %. Většina úvěrů pro SVJ byla poskytnuta stavebními spořitelnami formou překle- 16

17 novacího úvěru, který se teprve následně mění na standardní úvěr ze stavebního spoření. Zrovna tak, jak je mimořádná situace v úrokových sazbách pro zhodnocení finančních prostředků, tak je zcela mimořádná situace v úvěrových sazbách. Aktuálně je možno získat na trhu úrokovou sazbu pro refinancování na úrovni 3 %, kdy úspora proti úrokům z původního úvěru je možná 1,5 % a více, což se pozitivně zobrazí v měsíční anuitě a vygeneruje nové volné prostředky pro většinu SVJ. Obraťte se, prosím, na manažerky klientských center, které Vám poskytnou další informace. ZHODNOCENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Jako každým rokem i letos Vás v následujícím článku chceme stručně informovat o tom, co se vloni událo a je předpoklad, že se bude dít ve finanční oblasti v roce Situace týkající se úrokových sazeb není dlouhodobě příznivá a zrovna tak ani její prognóza na nastávající období. Pojďme si vysvětlit, co je příčinou stávajícího stavu. Od čeho se odvíjejí úrokové sazby? Cena peněz resp. úroková sazba je určována i Repo sazbou České národní banky (ČNB), která se v průběhu roku 2013 snížila na 0,05%. Za tuto sazbu si komerční banky ukládají přebytečné zdroje u České národní banky nemohou tedy klientům na vkladech platit vyšší úroky. Jak znázorňuje přiložený graf, PRIBOR tj. sazba, od které se odvíjí povětšinou úrokové sazby, dlouhodobě klesá na historická minima a dle prognóz ČNB by se na podobných úrovních mohl držet i nadále. Vlivné faktory jako Repo sazba a Pribor jsou nízké a zůstanou nízké i pro r. 2014, protože ekonomika ještě stále spíše stagnuje. ČNB svým vlivem vytváří hladinu nízkých sazeb za účelem podpory investic a v nastalém trendu bude pokračovat bez výrazných výkyvů i nadále. Proti nárůstu výše úrokových sazeb u vkladů stojí i stávající (téměř již střednědobá) míra inflace (viz graf). Nízká inflace je jed- 17

18 Rozumíme Vašim potřebám Naše úvěry jsou vhodné k financování i refinancování investičních akcí vašeho bytového domu (výměna oken, komplexní zateplení, sanace výtahu či pořízení nového, výměna rozvodů a instalací apod.). Rádi vám poradíme v pobočkách ČSOB v Plzni - nám. T. G. Masaryka 12 a Americká 60. Veronika Brichtová, , , Marcela Khodlová, , , Petra Velíšková, , ,

19 ním z dalších momentů, které tlačí úrokové sazby z vkladů dolů. Banky se momentálně potýkají s přebytkem likvidity (hodně zdrojů a málo úvěrů), tzn. že banky mají přebytek vkladů pro potřeby úvěrování, i proto, že smysluplných a investičních projektů je nedostatek. Nepotřebují tedy kumulovat další vklady, protože je na trhu nedokáží zhodnotit. Nezanedbatelným faktorem je i zpřísnění pohledu bank na riziko v návaznosti na finančně ekonomickou krizi , kdy banky jsou daleko více opatrnější. Spořící účty vs. termínové vklady Základní rozdíl mezi těmito dvěma produkty jistě znáte. Spořící účty nabízí rychlou dostupnost finančních prostředků obvykle následující den. Nemusíte tedy znát předem dobu, po kterou nebudete své peníze potřebovat. V případě nutnosti jsou prostředky rychle k dispozici. Máte možnost vkládat peníze na účet kdykoli a v jakékoli výši - převodem z vašeho běžného účtu nebo v hotovosti, přičemž převody jsou mezi běžným a spořícím účtem klienta zdarma. Úročeny jsou proměnlivou úrokovou sazbou, která je vyhlašovaná bankami, mění se v čase a přizpůsobuje se aktuálním tržním podmínkám. Termínový vklad fixuje peněžní prostředky na určitou dobu za pevnou úrokovou sazbu na toto období. Sazba bývá obvykle mírně příznivější, nicméně je fixována na určité období a riziko změn ve vývoji úrokových sazeb, které podstupují obě strany banka i klient. Výše úrokových sazeb a faktory jí ovlivňující jsou bezprostředně spojeny i s úrokovými sazbami těchto dvou produktů, a proto hodnocení peněz prostřednictvím termínovaných vkladů není aktuálně z titulu přebytku likvidity v bankách (objem vkladů proti objemu úvěrů) také výjimečné. Úroveň sazeb pro termínové vklady se za poslední rok zásadně nezměnila, a to 0,7% p.a. na dvouletém 0,6% p.a. na tříletém, až po 1,5% na pětiletém termínovaném vkladu. Alternativní řešení zhodnocení finančních prostředků Cestou k vyššímu zhodnocení peněz jsou alternativy investic do státních dluhopisů (ale i ty dnes již také s nízkou mírou výnosu) a nebo třeba do podílových fondů, kde lze vybrat i konzervativní strategie s nízkou mírou rizika. Pak lze očekávat zhodnocení vyšší o 0,5 1 %, nad úroveň sazeb z termínových vkladů, ale tyto investice nejsou pojištěny na rozdíl od bankovních vkladů. UniCredit Bank i ČSOB disponuje odborníky, kteří na základě Vašich představ a požadavků připraví návrh investiční strategie na míru. Nadstandardní služby jako kompenzace Dobrou zprávou je, že banky si stabilních a bonitních klientů jako jsou společenství vlastníků váží, a proto se snaží reagovat na neutěšenou situaci na trhu úrokových sazeb a kompenzovat ji prostřednictvím speciálních produktových balíčků služeb s vedením běžného účtu. Tyto pro SVJ připravily i Unicredit bank - konto Domov a ČSOB - Družstevní konto. Mj. tyto produkty nabízejí nadstandardní úročení již na běžném účtě. Valná většina našich klientů těchto produktů ke spokojenosti využívá. Informace uvedené v článku jsme zpracovali ve spolupráci s našimi významnými partnery Unicredit Bank a ČSOB. 19

20 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PLATEB Stále se snažíme zvyšovat kontrolu a bezpečí finančních prostředků, které jste svěřili nám i bankovním ústavům. Ve spolupráci s bankovními ústavy, které využívá drtivá většina našich klientů (zejména ČSOB, UniCredit Bank a Česká spořitelna) jsme ještě zvýšili bezpečnost internetového bankovnictví, která umožní řídit Vaše finanční toky stylem 21. století, jednoduše, bezpečně a efektivně. Základním parametrem je nejvyšší stupeň zabezpečení, který současné informační technologie nabízejí. V rámci používání internetového bankovnictví jsme nastavili zejména bezpečnostní klíče, které zajišťují bezpečné přihlášení do systému a současně i podepsání (autorizaci) všech transakcí, které se prostřednictvím internetového bankovnictví zasílají do banky ke zpracování. Výhodou bezpečnostního klíče je zejména časově omezená platnost vygenerovaného kódu, která chrání před případným napadením. Bohužel ne všechny banky jsou ochotné a připravené k jednání ohledně těchto nastavení. Prosíme Vás, abyste v případě zakládání či změny bankovních ústavů brali i ohled na toto kritérium, vždyť jde o peníze všech v domě. Rádi s Vámi budeme dané téma konzultovat. Pro všechny platby bez ohledu na umístění v konkrétním bankovním ústavu uplatňujeme příslušná vnitropodniková opatření zvyšující kontrolu nad realizovanými platbami, a to zejména křížové kontroly plateb u všech realizovaných plateb, bezpečné uložení platebních instrumentů a trestní bezúhonnost našich zaměstnanců. Dále jsme stanovili limity transakcí, které mohou jednotlivé účetní společenství autorizovat samostatně, přičemž nadlimitní platby musí být autorizovány alespoň dvěma osobami účetní a její nadřízenou. 20

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a MANUÁL pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068 Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a Bytové družstvo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 340/2013 Sb. (ze dne 9. října 2013), o dani z nabytí nemovitých věcí nabylo účinnosti 1.1.2014 Novou úpravou daně z nabytí nemovitých

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Darování spořicích státních dluhopisů spojené s pořízením dárkového certifikátu je specifickým případem převodu spořicích státních

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 I. Název společenství a sídlo Název společenství: Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č. p. 1220 Sídlo společenství:

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více