Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka - slovní zásoba - 1.ást bonita, platební schopnost hypotení úvr autorizace cizí mna banka bankomat bankovka bankovní deriváty bankovní garance avízo banky bžný úet bankovní poplatky bankovní záruka bankovní výpis bankovní úvr bankovní úet bankovní tajemství bankovní píkaz cestovní šeky inkaso bankovní informace debetní platební karta bankovní pevod debetní limit firemní bankovnictví dlouhodobý úvr dokumentární akreditiv dokumentární inkaso elektronický podpis eskontní úvr finanní zprostedkování íslo útu karta je platná do fond pojištní vklad kladný zstatek karta do bankomatu kapitálová pimenost investiní úvr Stránka 1 z 31

2 internetové bankovnictví inkaso platby firemní úet akreditiv Banka - slovní zásoba - 2.ást osobní identifikaní íslo - pin privátní bankovnictví mna kontokorentní úet kreditní karta kurzové riziko platnost kurzovní lístek majitel útu maloobchodní, drobné bankovnictví klasifikovaný úvr mince platba ve splátkách neanuitní splátka neodvolatelný akreditiv osobní pjka platební povinnost nulové navýšení nominální úrok platební karta kontokorentní úvr pevná úroková sazba povinné minimální rezervy bank povolený debetní zstatek dlužit poboka banky podílový list podpisový vzor pohyblivá sazba platný do pohyby na útu prostednictvím banky poplatek za vedení útu poplatek za zpracování úvru píkaz k inkasu poplatky povolený debet peklenovací úvr provozní úvr prohlášení ruitele píkaz k úhrad platný povolení záporného zstatku (peerpání) Stránka 2 z 31

3 povolení inkasa povolené peerpání Banka - slovní zásoba - 3.ást spotebitelské úvry spotebitelský úvr pjit revalvace revolvingový vklad roní úrok ruitel sazby smnný kurz termínované obchody šek retailové bankovnictví splatit spoení stavební spoení spotebitelská pjka spoitelna spoící úet revolvingový úvr úrokové sazby splátka úvru stav bžného útu úvrová politika pístup k útu vkladový úet výbr penz vinkulace vkladu úvr úvrový limit úvruschopnost uznání dluhu valuty úroková sazba záporný zstatek zstatek na útu úspory vklad v hotovosti trvalý píkaz k úhrad úrok zajištní úvru zahraniní platební styk vrátit zpt peníze zrušit úet vkladový list vkladní knížka Stránka 3 z 31

4 Dan - slovní zásoba daová kvóta da z píjm právnických osob daová harmonizace da ze závislé innosti da ze mzdy srážková daová kontrola da z pidané hodnoty da z nemovitostí da datum vystavení bez dan daový rezident clo darovací da daová povinnost daový nerezident datum uskutenní zdanitelného plnní daový doklad osvobozen od dan daový dobropis daov uznatelné (neuznatelné) náklady daové piznání daové identifikaní íslo daová sazba da z pevodu nemovitostí celní sazebník daová sleva osvobození od dan základ DPH plátce dan plátce - zamstnavatel plátce - zamstnanec po zdanní nelegální daový únik legální daový únik finanní úad ddická da poplatník dan zdanní domrek dan z píjm piznání k dani podléhat dani minimální mzda silniní da základ dan datum zdanitelného plnní vymit da Stránka 4 z 31

5 da z píjm fyzických osob vratka dan z píjmu technické zhodnocení - vylepšení technické zhodnocení - modernizace správce dan spotební da splatnost dan zaplacené zálohy na da Finance - slovní zásoba - 1.ást budoucí hodnota (penz) bod zvratu blokový obchod bžná likvidita akcie balancovaný fond anuitní splátka alokace alikvotní úrokový výnos akciový fond burza cese cena opce akcie nejkvalitnjších spoleností na veejném trhu cena za jednotku zboží aukce (dražba) burza cenných papír cenný papír na doruitele ceník cash flow cena poízení cena na burze cena celková úvrová zadluženost celková likvidita cenný papír listinný báze cenný papír na jméno ástka cenný papír zaknihovaný dividenda derivát depozitní certifikát depozitní certifikát deflace datum splatnosti eský identifikaní kód cenného papíru devalvace asová hodnota penz Stránka 5 z 31

6 devizové rezervy cenová tvorba dluhopis cizí kapitál dlužník istý obchodní majetek devizový úet doba umoení dluh doba návratnosti cenová doložka dluhopisový fond dluh doba obratu zásob diverzifikace diskontní sazba diskont disážio doba obratu aktiv Finance - slovní zásoba - 2.ást finanní limit dodavatelský úvr finanní investice finanní analýza financování filiálka eskontovat smnku emisní pirážka emise cenného papíru (vydání cenného papíru) efektivnost základního jmní efektivnost celkového kapitálu dotace flexibilní kurz mny fond penžního trhu emitent fond fond finanní náklady fixní výdaje fixní úroková sazba fixní náklady firemní finance finanní úty finanní úetnictví finanní ízení finanní prostedky finanní prostedky finanní prognóza faktura je splatná finanní plán Stránka 6 z 31

7 hypotení banka index isté souasné hodnoty koup na splátky investice inkasovat inflace indexový fond hypotení zástavní list investiní horizont hrubý domácí produkt hodnota globální depozitní certifikáty investiní limity hodnocení úvruschopnosti koup na fakturu hypotéka garantovaný fond investiní riziko kotace cenného papíru konvertibilní obligace konkurz a vyrovnání komise pro cenné papíry kapitálový trh kapitálová struktura kalkulace úplných náklad kalkulace náklad kalkulace ceny jistina investiní zamení Finance - slovní zásoba - 3.ást likvidita cenného papíru mezinárodní mnový fond mezinárodní identifikaní kód cenných papír menšinový podíl mnový kurz marže majitel podílových list oekávané penžní píjmy kurz cenného papíru majetkové úasti míra samofinancování likvidita majitel akcie obchodník s cennými papíry pohledávka obvyklá cena míra zadluženosti obligace Stránka 7 z 31

8 ocenní obchodní úvr neodvolatelný dokumentární akreditiv obchodní den náhrada penz nadhodnocený na dobírku množstevní dobropis koup za hotovost obstaravatel penzijní fond odmítnout placení osobní úet opní prémie opce okamžitá likvidita okamžitá hodnota podílu krátkodobý úvr offshore fond oekávaný výnos investice odvolat, stornovat pevný kurz mny odepsat nedobytný dluh odvolatelný dokumentární akreditiv platba pohledávka splatná nedobytná pohledávka oekávané penžní výdaje platební kalendá pohledávka z obchodního styku pohyblivá úroková sazba pohledávka po splatnosti podhodnocený podílník platit pedem platit akreditivem platební schopnost platební podmínky platební neschopnost pohotová likvidita Finance - slovní zásoba - 4.ást pracovní kapitál postoupení pohledávky poslat upomínku. portfolio cenných papír portfolio poplatek za správu fondu poplatek za obchodování Stránka 8 z 31

9 pomr tržní ceny akcie k jejímu výnosu pomr rychle likvidních aktiv ke krátkodobým dluhm pomr celkových dluh k vlastnímu kapitálu primární trh píspvková kalkulace provádt platby pokuta prioritní akcie prmrná doba splatnosti pohledávek pedplatba prioritní obligace prvotídní sazba pípustné cenové pásmo provozní den proplatit šek v hotovosti prodloužit platební lhtu prodej za hotovost prodej na splátky pedbžný rozpoet pomr celkových dluh k celkovým aktivm pvodní splatnost provozní výkonnost rentabilita vlastních zdroj rstový fond rentabilita vloženého kapitálu rentabilita vlastního jmní rentabilita tržeb (ros) rentabilita obžných aktiv rentabilita náklad (roc) rentabilita náklad rentabilita kapitálu rentabilita aktiv referenní hladina pro porovnání výkonnosti rentabilita výnos rabat skonto rating smnka spekulace rentabilita základního jmní solventnost píjmy smnka sekundární trh rozpoet roní zpráva risk management revalvace reprodukní cena Stránka 9 z 31

10 souasná hodnota (penz) Finance - slovní zásoba - 5.ást tranše termínovaný vklad swap stupe zadluženosti stedndobý úvr stedisko cenných papír strop pro úrokovou sazbu splatný splatná ástka splátkový kalendá úední formality velkobankovnictví (pro velké klienty) úrokové krytí splatit úvr variabilní náklady splatnost tržní cena v "ervených íslech" - zadlužen v "erných íslech" - bez dluh tržní cena akcie úrokové zatížení úplná kalkulace náklad upisování akcií ukazatel solventnosti tržní sazba vystavit šek splátka v hotovosti výkaznictví výnosy ped úroky a zdanním (ebit) stanovit cenu vypjit si výnosový fond výnosnost vlastního kapitálu výkonnost fondu vydané faktury volné finanní prostedky zadluženost k celkovým aktivm vklad v bance závazek -obecn vnitní výnosové procento zajišování se zhodnocení záruka, zástava výnosnost celkového kapitálu základní úroková sazba Stránka 10 z 31

11 splatit dluh ziskovost vitel zdarma závazek z obchodního styku zatímní list žádat o odklad zaplacení záruní banka zápoet pohledávek a závazk záloha Kapitálové trhy - slovní zásoba skutená cena trhu dluhopis akcioná chytré peníze (velmi dobe informovaní investoi) datum splatnosti cena v hotovosti broker, maklé fundamentální analýza efektivní trh (ml by v cenách akcií odrážet všechny dostupné informace) falešný zlom (selhání nového trendu) finanní páka forward forward rate agreement otevírací cena klouzavý prmr trhy cizí mny mnové trhy dlouhá pozice (spekulace na vzrst kurzu) linie trendu komodita krátká pozice (spekulace na pokles kurzu) krátký prodej (zptný nákup vypjených akcií) investiní fond komoditní burza marže, rozptí (finanní operace) dno nenasycený trh objem oekávaná návratnost graf zobrazující cenové rozptí v daném ase akciový trh nákupní opce makléská firma rozestup zisk spekulace na vzestup trhu poplatek za zprostedkování (obvykle v %) Stránka 11 z 31

12 poptávková cena (cena za kterou investor hodlá nakupovat) požadovaná cena (prodávajícím) prodejní opce poslední (uzavírací) cena pesycený trh rovnováha rizikové obligace (nekvalitní) zmna v cen píkaz, objednávka smna 1/100 procentního bodu (0,01% užívá se u zmn v úrokové sazb) vážený prmr protismrné investování (investor jde proti trendu trhu) trh rozsah újma, ztráta termínový obchod transakce v nižší cen, než ta pedchozí transakce ve vyšší cen, než ta pedchozí tržní hodnota úetní hodnota (vytištná na cenném papíru) technická analýza zlom zasvcenec - lovk se znalostí neveejných informací vnitní hodnota (opce) vysoce kvalitní akcie zajišování zavít (zde ve smyslu uzavít transakci nebo pozici) v penzích (oznaení opce, jejíž realizací lze v daném ase dosáhnout zisku) pokrýt (užívá se ve smyslu pokrytí transakce) Leasing - slovní zásoba garance finanní leasing anuita doba leasingu daová výhoda ástené umoení nájemné (leasingová smlouva) cena leasingu implicitní úroková míra leasingu leasing nemovitostí leasingový nájemce cese leasingové smlouvy leasingová splátka mimoádná splátka depozit nájem jednorázová kauce Stránka 12 z 31

13 leasingový koeficient leasingový pronajímatel leasing se zstatkovou hodnotou leasing movitých vcí kupní cena pedmtu leasingu akontace zptný leasing leasingová smlouva refinancování reálná hodnota pedmtu leasingu zstatková cena pedmtu leasingu dodavatel pedmtu leasingu pedmt leasingu prodloužení smlouvy povinnost odkoupit pedmt leasingu poátek doby leasingu odpoet na reinvestování pejímací protokol zptný odkup navýšení leasingu operativní leasing vlastní prostedky leasingová spolenost odkupní cena vstupní cena v leasingu ruitelské prohlášení zrušení leasingové smlouvy nájemní smlouva užitná doba úrok z prodlení úplné umoení ukonení leasingové operace splátkový kalendá Pojištní - slovní zásoba - 1.ást obecná cena pojistné podmínky návrh pojistné smlouvy nová cena limit pojistného plnní doba ruení asová spoluúast pojistná doba certifikát o pojištní obnovení pojištní asová cena pojistné pojistník doložka k pojistným podmínkám Stránka 13 z 31

14 oprávnná osoba pojistný certifikát pojistné nebezpeí pojistné riziko pojistná hodnota pojistná ástka pojistitel podpojištní spoluúast pojištné soubory vcí pojistit pojišovnictví místo pojištní územní platnost pojištní samopojištní vyšší moc perušení pojištní rozsah pojistného krytí procentní spoluúast pojištní na první riziko pojištný sazba pojistného pojišovna vylouená pojistná nebezpeí pojištní pedmt pojištní seznam pedmt pojištní výluky z pojištní vylouené pedmty pojištní pojistka všeobecné pojistné podmínky uzavít pojištní splatnost pojistného smluvní ujednání sjednat pojištní výpov pojistné smlouvy Pojištní - slovní zásoba - 2.ást chyba obsluhy kamerový systém chyba konstrukce havarijní pojištní vozidel hasicí pístroj pojištní elektronických zaízení finanní škoda pád letadla bezpenostní schránka krácení pojistného plnní pojistné plnní Stránka 14 z 31

15 bezpenostní uzamykací systém penzijní pipojištní doklad o pojištní vozidla krádež vloupáním podtlak odpovdnost za škodu zpsobenou výrobkem obecná odpovdnost za škodu nepímý úder blesku nahlášení pojistné události loupežné pepadení likvidátor pojistných událostí fyzická ostraha krupobití zajištní likvidace pojistné události požární odolnost pult centrální ochrany riziková zpráva zánik pojištní požární úsek zdokumentování pojistné události požární komplex požární dvee pojišovací zprostedkovatel pojišovací agent ízení rizik zvláštní pojistné podmínky pojištní proti ztrát protipožární zabezpeení pojišovací maklé zniení zajišovna zajistitel vznik pojištní výpoet pojistného plnní výplata pojistného plnní vinkulace pojistného plnní škodní událost samostatný likvidátor odcizení Pojištní - slovní zásoba - 3.ást asistence pojistná smlouva poškozený bonifikace franšíza odbytné podíl na zisku Stránka 15 z 31

16 pojištní majetku pojištní osob pojištní právní ochrany pojištní pro pípad nemoci pojištní proti všem rizikm pojištní odpovdnosti za škodu pojištní vozidel pojištní perušení provozu stálé náklady zproštní od placení pojistného škoda na zdraví pipojištní smluvní pojištní sesuv pdy sesuv laviny psobení odstedivých sil pímý úder blesku petlak kapaliny peptí povode pojištní stroj/strojní pojištní technické rezervy živelní pojištní zícení skal škoda na vci požár doba nezbytného léení životní pojištní zprostedkovatel pojištní záplava zákonné pojištní vodovodní škody vichice vandalismus vada materiálu ušlý zisk výbuch úrazové pojištní trvalé následky úrazu Úetnictví - slovní zásoba - 1.ást asové rozlišení aktivní úet aktiva 8. útová tída - vnitropodnikové úetnictví 7. útová tída - závrkové a podrozvahové úty 6. útová tída - výnosy 5. útová tída - náklady 1. útová tída - zásoby Stránka 16 z 31

17 3. útová tída - zútovací vztahy archivace úetních doklad bžné krátkodobé závazky asov rozlišená pasiva 4. útová tída - kapitálové úty a dlouhodobé závazky audit cenné papíry auditor cenový dobropis asov rozlišená aktiva ceniny bžné závazky bžné bankovní úvry bžná aktiva cestovné 2. útová tída - finanní úty hmotný majetek budovy, haly a stavby drobný hmotný majetek asová shoda náklad a výnos datum uskutenní úetního pípadu finanní majetek dokladová inventura dohadné úty dohadné položky aktivní dodací list dobropis istý výnos dividendy drobný nehmotný majetek finanní výsledek hospodaení istá souasná hodnota finanní výkazy dobré jméno firmy fyzická inventura istá mzda faktury vystavené faktury pijaté faktura evidence zásob eskont smnek emitované dluhopisy hlavní kniha Úetnictví - slovní zásoba - 2.ást inventární karta inventarizaní rozdíl inventarizace hospodáský výsledek - istý zisk Stránka 17 z 31

18 hrubý zisk hotovost hotové výrobky hospodáský výsledek minulých let investiní majetek kniha závazk jiné výdaje konený úet rozvážný hospodáský výsledek - ztráta kniha analytické evidence hospodáský výsledek hrubá mzda jednoduché úetnictví kniha pohledávek kniha vydaných faktur jiné píjmy jiné provozní výnosy jiné provozní náklady jiné dlouhodobé pohledávky a závazky interní audit mzdové úetnictví kniha došlých faktur manažerské úetnictví menšinové kapitálové fondy kniha pohledávek a závazk kurzové zisky kurzové rozdíly krátkodobé závazky z obchodního styku konsolidovaný výkaz zisk a ztrát konsolidované údaje kurzové ztráty konsolidovaná rozvaha menšinový základní kapitál konsolidace úetní závrky konsolidovaná úetní závrka mimoádná úetní závrka majetek konsolidované výkazy manka a škody mimoádné výnosy konený zstatek menšinový vlastní kapitál náklady materiál na sklad materiál (suroviny) manka a škody mzdová útárna Úetnictví - slovní zásoba - 3.ást Stránka 18 z 31

19 nehmotný majetek náklady píštích období nedokonený finanní majetek nedokonené investice peníze na cest náklady na reprezentaci náklady na prodej náklady na prodané zboží odpisová sazba nemovitost náklady na bžnou innost oceovací rozdíly z pecenní majetku náklady na sociální zabezpeení oditatelná položka nemovitý obratová pedvaha obrat na útu obchodní obrat obžný majetek nevyfakturované dodávky nerozdlený zisk minulých let nerealizovaný zisk nedokonená výroba nepímé náklady nerozdlený zisk odpisy hmotného majetku odepsat pasiva opravná položka k majetku opotebení oprávky opravit hodnotu nahoru odpisy nehmotného majetku nepenžní tržby odpisový plán odpisová metoda opravné položky k pohledávkám odpisovatelné aktiva odložená da opravit hodnotu dol penále opravné položky k zásobám pasivní úet ostatní závazky ostatní pohledávky ostatní osobní náklady ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ostatní dan a poplatky osobní náklady Stránka 19 z 31

20 osoba odpovdná za úetní pípad opravy a udržování opravný úetní doklad Úetnictví - slovní zásoba - 4.ást poátení zstatek pokladna pohledávky podvojné úetnictví podstatný vliv podstata úetnictví podrozvahové úty provozní kontrola podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem pokladní kniha poátení úet rozvážný podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem postupy útování propagace, reklama pokuta prodejní náklady proti úet poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek poskytnuté zálohy poizovací náklady poizovací cena poízení majetku poplatek polotovary vlastní výroby placené úroky proforma faktura pefakturace rozdíl kursový píloha k finanním výkazm píjmy píštích období píjmy píjmový pokladní doklad píjemka pijaté zálohy provozní režie pechodné úty aktivní, pasivní píloha úetní závrky provozní výdaje pevody mezi úty rezervy rozdíl inventarizaní pímé výrobní náklady režijní náklady provozní náklady Stránka 20 z 31

21 rezervy rezerva na nedobytné pohledávky rezerva na da z píjmu refundace pjka pírstky pirážková kalkulace náklad rovnomrné odpisování Úetnictví - slovní zásoba - 5.ást smluvní pokuty a penále sleva skladové úetnictví sklad saldokonto závazk saldokonto pohledávek ádná úetní závrka rzné finanní náklady rozvahový úet spoteba energie rozhodující vliv srovnání rozvaha stvrzenka, útenka tržby z prodeje majetku a materiálu spoteba materiálu syntetické úty tržby z prodeje služeb tržby storno správní výdaje správní režie spoteba materiálu a energie rozpuštní rezervy útová osnova stornovat úetní období tvorba opravných položek úetní položka úetní knihy úetní jednotka úetní doklad úetní deník úet analytické evidence úbytky tvorba rezervy úetní pípad tvorba rezerv úty asového rozlišení Stránka 21 z 31

22 tvorba rezerv na finanní náklady úpravy úetních zápis tržby za prodej vlastních výrobk a služeb úetní smrnice uzávrka tržby za prodané zboží útovat penále vedlejší výdaje útárna úetnictví úetní tídy úetní standardy uzavíraní úetních knih Úetnictví - slovní zásoba - 6.ást výkaz zisk a ztrát výkaz cash flow výdejka výdajový pokladní doklad výdaje píštích období výdaj všeobecn uznávané úetní zásady v USA vlastní kapitál vlastní jmní akcioná vyazení majetku vlastní jmní majitele výrok auditora vystavení faktury výsledovka vnitní zútování výnos výsledek hospodaení bžného úetního období výnosy z provozní innosti výrok auditora s výhradou výroní zpráva výrobní režie výpis z útu výnosy píštích období výbr z pokladny závazky z obchodního styku, dodavatelské úty výsledkový úet zásoby vlastních výrobk závazky k podnikm ve skupin zpsoby oceování závazky ke spoleníkm zaútovat zásoby vytvoené vlastní inností zamstnanci zákonný rezervní fond Stránka 22 z 31

23 zboží vývoz zizovací výdaje zákon o úetnictví zútování pípadu vklad do spolenosti zásoby zboží zboží na cest zstatková hodnota vytvoení opravné položky zútování opravných položek ztráta zrychlené odpisování zstatková cena zpráva auditora zisk zdravotní pojištní Výsledovka - finanní výkaz Náklady z pecenní cenných papír a derivát Mimoádné výnosy Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Nákladové úroky Mzdové náklady Mimoádný výsledek hospodaení Náklady vynaložené na prodané zboží Mimoádné náklady Finanní výsledek hospodaení Dan a poplatky Aktivace Obchodní marže Pevod finanních výnos Osobní náklady Da z píjm za bžnou innost Odmny lenm orgán spolenosti a družstva Pevod provozních náklad Výnosové úroky Odložená da Pevod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm Pevod finanních náklad Provozní výsledek hospodaení Prodaný materiál Prodané cenné papíry a podíly Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ostatní provozní náklady Ostatní finanní náklady Ostatní provozní výnosy Da z píjm z mimoádné innosti Ostatní finanní výnosy Stránka 23 z 31

24 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Sociální náklady Výkony Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Výkonová spoteba Tržby z prodeje cenných papír a podíl Spoteba materiálu a energie Splatná da Služby Pidaná hodnota Zmna stavu zásob vlastní innosti Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích období Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Pevod provozních výnos Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti Výsledek hospodaení za úetní období Výsledek hospodaení za bžnou innost Výsledek hospodaení ped zdanním Náklady z finanního majetku Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobám a v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku Výnosy z krátkodobého finanního majetku Výnosy z pecenní cenných papír a derivát Výnosy z dlouhodobého finanního majetku Rozvaha - finanní výkaz Finanní majetek Dlouhodobé závazky Dlouhodobé smnky k úhrad Dlouhodobé pijaté zálohy Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky Bankovní úvry dlouhodobé Cizí zdroje Bankovní úvry krátkodobé Dlouhodobý hmotný majetek Jiné závazky Bankovní úvry a výpomoci asové rozlišení Kapitálové fondy Dlouhodobý nehmotný majetek Dohadné úty aktivní Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Emisní ážio Stránka 24 z 31

25 Peníze Jiné pohledávky Jiný dlouhodobý finanní majetek Jiný dlouhodobý hmotný majetek Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Aktiva celkem Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Goodwill Neuhrazená ztráta minulých let Krátkodobé pohledávky Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek Nedokonená výroba a polotovary Náklady píštích období Materiál Krátkodobé cenné papíry a podíly Krátkodobé závazky Krátkodobé finanní výpomoci Krátkodobé poskytnuté zálohy Výdaje píštích období Nerozdlený zisk minulých let Dlouhodobý finanní majetek Dlouhodobý majetek Obžná aktiva Ocenitelná práva Oceovací rozdíl k nabytému majetku Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách Komplexní náklady píštích období Ostatní kapitálové fondy Dohadné úty pasivní Ostatní rezervy Pasiva celkem Odložený daový závazek Krátkodobé pijaté zálohy Software Zásoby Stát - daové pohledávky Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky z obchodních vztah Zákonný rezervní fond Poizovaný dlouhodobý finanní majetek Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky za spoleníky, leny družstva a za úastníky sdružení Rezervy Stránka 25 z 31

26 Pohledávky za upsaný základní kapitál Pohledávky - podstatný vliv Poskytnuté zálohy na zásoby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Rezervy podle zvláštních právních pedpis Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Rezervní fondy, nedlitelný fond a ostatní fondy ze zisku Rezerva na dchody a podobné závazky Rezerva na da z píjm Pjky a úvry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv Píjmy píštích období Pozemky Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Vlastní kapitál Statutární a ostatní fondy Stavby Poizovaný krátkodobý finanní majetek Úty v bankách Základní kapitál Vydané dluhopisy Výnosy píštích období Výrobky Výsledek hospodaení bžného úetního období Výsledek hospodaení minulých let Stát - daové závazky a dotace Pstitelské celky trvalých porost Zboží Základní stádo a tažná zvíata Zmny základního kapitálu Zvíata Závazky ze sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní Závazky z obchodních vztah Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Závazky k zamstnancm Závazky - podstatný vliv Závazky - ovládající a ídící osoba Odložená daová pohledávka Zizovací výdaje Cash flow - finanní výkaz Pjky a úvry spíznným osobám Dopady zmn vlastního kapitálu na penžní prostedky a ekvivalenty Zmna stavu pohledávek z provozní innosti, pechodných út aktiv isté zvýšení resp. snížení penžních prostedk istý penžní tok vztahující se k investiní innosti istý penžní tok z provozní innosti ped zdanním a mimoádnými položkami istý penžní tok z provozní innosti ped zdanním, zmnami pracovního kapitálu a mim.položkami Další vklady penžních prostedk spoleník a akcioná Dopady zmn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazk Stránka 26 z 31

27 Píjmy z prodeje stálých aktiv istý penžní tok vztahující se k finanní innosti Odpisy stálých aktiv a umoování opravné položky k nabytému majetku Pímé platby na vrub fond istý penžní tok z provozní innosti Píjmy a výdaje spojené s mimoádným hospodáským výsledkem vetn dan z píjm Penžní toky z investiní innosti Penžní toky z hlavní výdlené innosti Pípadné úpravy o ostatní nepenžní operace Penžní toky z finanních inností Úhrada ztráty spoleníky Zvýšení penžních prostedk z dvod zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. Pijaté úroky Stav penžních prostedk a penžních ekvivalent na zaátku úetního období Úetní zisk nebo ztráta z bžné innosti ped zdanním Úpravy o nepenžní operace Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Výnosy z dividend a podíl na zisku Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vetn zaplacené dan Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných Zmna stavu zásob Vyplacení podíl na vlastním jmní spoleníkm Vyútované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyútované výnosové úroky Zmny stavu nepenžních složek pracovního kapitálu Zmna stavu krátkodobých závazk z provozní innosti, pechodných út pasiv Zmna stavu opravných položek, rezerv Stav penžních prostedk a pen. ekvivalent na konci úetního období Zmna stavu krátkodobého finanního majetku nespadajícího do penžních prost. a ekvivalent Zisk z prodeje stálých aktiv Zaplacená da z píjm za bžnou innost a domrky dan za minulá období Ostatní - slovní zásoba - 1.ást dohoda len pedstavenstva doba životnosti dlouhodobý agenda, body jednání dodavatel bankrot autorská práva akciová spolenost investiní fond finanní editel ekonomie fze firemní len dozorí rady finanní spolenost dohodnout se na Stránka 27 z 31

28 emisní ážio ekonomika ekonomický ekonom administrativa dozorí rada akcioná dotace družstvo hlášení krátkodobý arbitráž dceinná spolenost konkurence komanditní spolenost komandista konkurenní výhoda jednatel firmy identifikaní íslo jistý kupní síla nesouhlas hospodárný licence, koncese chudoba naízení investiní spolenost nevhodný, nevyhovující majitel nejistý fyzická osoba nabídka platí do konce msíce nabídka mít plnou moc k jednání mateská spolenost nadlimitní veejná zakázka malý podnik Ostatní - slovní zásoba - 2.ást obanský zákoník objednávka obchodní zákoník obchodní spolenost obchodní editel podnikatelský zámr povolení nominální hodnota obchodní kruhy po termínu Stránka 28 z 31

29 neziskové organizace obsáhlý obchodní majetek podnik, firma obchodní rejstík poptávka ocenní podniky ve skupin podnikatel pochybnosti podílový fond oznámení veejné zakázky osoba samostatn výdlen inná oprávnní, zmocnní odbratel obchodní sdružení smlouva odmítnout nabídku prokurista smluvní podmínky prostedník pistoupit na cenu píspvková organizace piložit ovenou kopii pijmout nabídku spolené podnikání pedstavenstvo provit majetkové pomry právní úkon právnická osoba rozpotová organizace splnit podmínky smlouvy spoleník otevený podílový fond prmysl spoleník splynutí spoleností pracovní síla souhlas smluvní partner ídit (napíklad firmu) editel ruení spoleník rozsah spoleenská smlouva Ostatní - slovní zásoba - 3.ást tržní hodnota stanovit normy Stránka 29 z 31

30 stornovat fakturu statutární orgán stanovy spotební koš spoluvlastník spolenost s ruením omezeným pojistné krytí likvidace škody veejná obchodní spolenost pojistná událost stední podnik veejné zakázky trvat na vyšší cen tržní podmínky udlat nabídku upomínka úad ušlé píležitosti utajovaný uzavený podílový fond valná hromada akciové spolenosti životnost vedení spolenosti zákoník práce valná hromada spolenosti s ruením omezeným zákon strukturální fondy zákazník vypovdt smlouvu zakázka zadavatel výpovdní lhta výpis z obchodního rejstíku výkonný editel výklad vyjednávat vyhovující, vhodný založení spolenosti výhrady transakce, která neprobíhá mezi spíznnými osobami zákonné ustanovení zamit se na zamstnavatel zaplatit výdaje zaídit, domluvit se zástupce firmy závislá innost zplnomocnní výdlená innost Stránka 30 z 31

31 živnostenský list trestní zákoník zídit (napíklad firmu) živnostenský úad Stránka 31 z 31

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Výroční zpráva H mat, o.p.s.

Výroční zpráva H mat, o.p.s. Výroční zpráva H mat, o.p.s. 215 Hejného metoda Zasloužená radost z poznávání. O Hejného metodě Hejného metoda je vyvíjena od 4. let 2. století, kdy Vít Hejný začal zkoumat proč děti, které bez problémů

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více