Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka - slovní zásoba - 1.ást bonita, platební schopnost hypotení úvr autorizace cizí mna banka bankomat bankovka bankovní deriváty bankovní garance avízo banky bžný úet bankovní poplatky bankovní záruka bankovní výpis bankovní úvr bankovní úet bankovní tajemství bankovní píkaz cestovní šeky inkaso bankovní informace debetní platební karta bankovní pevod debetní limit firemní bankovnictví dlouhodobý úvr dokumentární akreditiv dokumentární inkaso elektronický podpis eskontní úvr finanní zprostedkování íslo útu karta je platná do fond pojištní vklad kladný zstatek karta do bankomatu kapitálová pimenost investiní úvr Stránka 1 z 31

2 internetové bankovnictví inkaso platby firemní úet akreditiv Banka - slovní zásoba - 2.ást osobní identifikaní íslo - pin privátní bankovnictví mna kontokorentní úet kreditní karta kurzové riziko platnost kurzovní lístek majitel útu maloobchodní, drobné bankovnictví klasifikovaný úvr mince platba ve splátkách neanuitní splátka neodvolatelný akreditiv osobní pjka platební povinnost nulové navýšení nominální úrok platební karta kontokorentní úvr pevná úroková sazba povinné minimální rezervy bank povolený debetní zstatek dlužit poboka banky podílový list podpisový vzor pohyblivá sazba platný do pohyby na útu prostednictvím banky poplatek za vedení útu poplatek za zpracování úvru píkaz k inkasu poplatky povolený debet peklenovací úvr provozní úvr prohlášení ruitele píkaz k úhrad platný povolení záporného zstatku (peerpání) Stránka 2 z 31

3 povolení inkasa povolené peerpání Banka - slovní zásoba - 3.ást spotebitelské úvry spotebitelský úvr pjit revalvace revolvingový vklad roní úrok ruitel sazby smnný kurz termínované obchody šek retailové bankovnictví splatit spoení stavební spoení spotebitelská pjka spoitelna spoící úet revolvingový úvr úrokové sazby splátka úvru stav bžného útu úvrová politika pístup k útu vkladový úet výbr penz vinkulace vkladu úvr úvrový limit úvruschopnost uznání dluhu valuty úroková sazba záporný zstatek zstatek na útu úspory vklad v hotovosti trvalý píkaz k úhrad úrok zajištní úvru zahraniní platební styk vrátit zpt peníze zrušit úet vkladový list vkladní knížka Stránka 3 z 31

4 Dan - slovní zásoba daová kvóta da z píjm právnických osob daová harmonizace da ze závislé innosti da ze mzdy srážková daová kontrola da z pidané hodnoty da z nemovitostí da datum vystavení bez dan daový rezident clo darovací da daová povinnost daový nerezident datum uskutenní zdanitelného plnní daový doklad osvobozen od dan daový dobropis daov uznatelné (neuznatelné) náklady daové piznání daové identifikaní íslo daová sazba da z pevodu nemovitostí celní sazebník daová sleva osvobození od dan základ DPH plátce dan plátce - zamstnavatel plátce - zamstnanec po zdanní nelegální daový únik legální daový únik finanní úad ddická da poplatník dan zdanní domrek dan z píjm piznání k dani podléhat dani minimální mzda silniní da základ dan datum zdanitelného plnní vymit da Stránka 4 z 31

5 da z píjm fyzických osob vratka dan z píjmu technické zhodnocení - vylepšení technické zhodnocení - modernizace správce dan spotební da splatnost dan zaplacené zálohy na da Finance - slovní zásoba - 1.ást budoucí hodnota (penz) bod zvratu blokový obchod bžná likvidita akcie balancovaný fond anuitní splátka alokace alikvotní úrokový výnos akciový fond burza cese cena opce akcie nejkvalitnjších spoleností na veejném trhu cena za jednotku zboží aukce (dražba) burza cenných papír cenný papír na doruitele ceník cash flow cena poízení cena na burze cena celková úvrová zadluženost celková likvidita cenný papír listinný báze cenný papír na jméno ástka cenný papír zaknihovaný dividenda derivát depozitní certifikát depozitní certifikát deflace datum splatnosti eský identifikaní kód cenného papíru devalvace asová hodnota penz Stránka 5 z 31

6 devizové rezervy cenová tvorba dluhopis cizí kapitál dlužník istý obchodní majetek devizový úet doba umoení dluh doba návratnosti cenová doložka dluhopisový fond dluh doba obratu zásob diverzifikace diskontní sazba diskont disážio doba obratu aktiv Finance - slovní zásoba - 2.ást finanní limit dodavatelský úvr finanní investice finanní analýza financování filiálka eskontovat smnku emisní pirážka emise cenného papíru (vydání cenného papíru) efektivnost základního jmní efektivnost celkového kapitálu dotace flexibilní kurz mny fond penžního trhu emitent fond fond finanní náklady fixní výdaje fixní úroková sazba fixní náklady firemní finance finanní úty finanní úetnictví finanní ízení finanní prostedky finanní prostedky finanní prognóza faktura je splatná finanní plán Stránka 6 z 31

7 hypotení banka index isté souasné hodnoty koup na splátky investice inkasovat inflace indexový fond hypotení zástavní list investiní horizont hrubý domácí produkt hodnota globální depozitní certifikáty investiní limity hodnocení úvruschopnosti koup na fakturu hypotéka garantovaný fond investiní riziko kotace cenného papíru konvertibilní obligace konkurz a vyrovnání komise pro cenné papíry kapitálový trh kapitálová struktura kalkulace úplných náklad kalkulace náklad kalkulace ceny jistina investiní zamení Finance - slovní zásoba - 3.ást likvidita cenného papíru mezinárodní mnový fond mezinárodní identifikaní kód cenných papír menšinový podíl mnový kurz marže majitel podílových list oekávané penžní píjmy kurz cenného papíru majetkové úasti míra samofinancování likvidita majitel akcie obchodník s cennými papíry pohledávka obvyklá cena míra zadluženosti obligace Stránka 7 z 31

8 ocenní obchodní úvr neodvolatelný dokumentární akreditiv obchodní den náhrada penz nadhodnocený na dobírku množstevní dobropis koup za hotovost obstaravatel penzijní fond odmítnout placení osobní úet opní prémie opce okamžitá likvidita okamžitá hodnota podílu krátkodobý úvr offshore fond oekávaný výnos investice odvolat, stornovat pevný kurz mny odepsat nedobytný dluh odvolatelný dokumentární akreditiv platba pohledávka splatná nedobytná pohledávka oekávané penžní výdaje platební kalendá pohledávka z obchodního styku pohyblivá úroková sazba pohledávka po splatnosti podhodnocený podílník platit pedem platit akreditivem platební schopnost platební podmínky platební neschopnost pohotová likvidita Finance - slovní zásoba - 4.ást pracovní kapitál postoupení pohledávky poslat upomínku. portfolio cenných papír portfolio poplatek za správu fondu poplatek za obchodování Stránka 8 z 31

9 pomr tržní ceny akcie k jejímu výnosu pomr rychle likvidních aktiv ke krátkodobým dluhm pomr celkových dluh k vlastnímu kapitálu primární trh píspvková kalkulace provádt platby pokuta prioritní akcie prmrná doba splatnosti pohledávek pedplatba prioritní obligace prvotídní sazba pípustné cenové pásmo provozní den proplatit šek v hotovosti prodloužit platební lhtu prodej za hotovost prodej na splátky pedbžný rozpoet pomr celkových dluh k celkovým aktivm pvodní splatnost provozní výkonnost rentabilita vlastních zdroj rstový fond rentabilita vloženého kapitálu rentabilita vlastního jmní rentabilita tržeb (ros) rentabilita obžných aktiv rentabilita náklad (roc) rentabilita náklad rentabilita kapitálu rentabilita aktiv referenní hladina pro porovnání výkonnosti rentabilita výnos rabat skonto rating smnka spekulace rentabilita základního jmní solventnost píjmy smnka sekundární trh rozpoet roní zpráva risk management revalvace reprodukní cena Stránka 9 z 31

10 souasná hodnota (penz) Finance - slovní zásoba - 5.ást tranše termínovaný vklad swap stupe zadluženosti stedndobý úvr stedisko cenných papír strop pro úrokovou sazbu splatný splatná ástka splátkový kalendá úední formality velkobankovnictví (pro velké klienty) úrokové krytí splatit úvr variabilní náklady splatnost tržní cena v "ervených íslech" - zadlužen v "erných íslech" - bez dluh tržní cena akcie úrokové zatížení úplná kalkulace náklad upisování akcií ukazatel solventnosti tržní sazba vystavit šek splátka v hotovosti výkaznictví výnosy ped úroky a zdanním (ebit) stanovit cenu vypjit si výnosový fond výnosnost vlastního kapitálu výkonnost fondu vydané faktury volné finanní prostedky zadluženost k celkovým aktivm vklad v bance závazek -obecn vnitní výnosové procento zajišování se zhodnocení záruka, zástava výnosnost celkového kapitálu základní úroková sazba Stránka 10 z 31

11 splatit dluh ziskovost vitel zdarma závazek z obchodního styku zatímní list žádat o odklad zaplacení záruní banka zápoet pohledávek a závazk záloha Kapitálové trhy - slovní zásoba skutená cena trhu dluhopis akcioná chytré peníze (velmi dobe informovaní investoi) datum splatnosti cena v hotovosti broker, maklé fundamentální analýza efektivní trh (ml by v cenách akcií odrážet všechny dostupné informace) falešný zlom (selhání nového trendu) finanní páka forward forward rate agreement otevírací cena klouzavý prmr trhy cizí mny mnové trhy dlouhá pozice (spekulace na vzrst kurzu) linie trendu komodita krátká pozice (spekulace na pokles kurzu) krátký prodej (zptný nákup vypjených akcií) investiní fond komoditní burza marže, rozptí (finanní operace) dno nenasycený trh objem oekávaná návratnost graf zobrazující cenové rozptí v daném ase akciový trh nákupní opce makléská firma rozestup zisk spekulace na vzestup trhu poplatek za zprostedkování (obvykle v %) Stránka 11 z 31

12 poptávková cena (cena za kterou investor hodlá nakupovat) požadovaná cena (prodávajícím) prodejní opce poslední (uzavírací) cena pesycený trh rovnováha rizikové obligace (nekvalitní) zmna v cen píkaz, objednávka smna 1/100 procentního bodu (0,01% užívá se u zmn v úrokové sazb) vážený prmr protismrné investování (investor jde proti trendu trhu) trh rozsah újma, ztráta termínový obchod transakce v nižší cen, než ta pedchozí transakce ve vyšší cen, než ta pedchozí tržní hodnota úetní hodnota (vytištná na cenném papíru) technická analýza zlom zasvcenec - lovk se znalostí neveejných informací vnitní hodnota (opce) vysoce kvalitní akcie zajišování zavít (zde ve smyslu uzavít transakci nebo pozici) v penzích (oznaení opce, jejíž realizací lze v daném ase dosáhnout zisku) pokrýt (užívá se ve smyslu pokrytí transakce) Leasing - slovní zásoba garance finanní leasing anuita doba leasingu daová výhoda ástené umoení nájemné (leasingová smlouva) cena leasingu implicitní úroková míra leasingu leasing nemovitostí leasingový nájemce cese leasingové smlouvy leasingová splátka mimoádná splátka depozit nájem jednorázová kauce Stránka 12 z 31

13 leasingový koeficient leasingový pronajímatel leasing se zstatkovou hodnotou leasing movitých vcí kupní cena pedmtu leasingu akontace zptný leasing leasingová smlouva refinancování reálná hodnota pedmtu leasingu zstatková cena pedmtu leasingu dodavatel pedmtu leasingu pedmt leasingu prodloužení smlouvy povinnost odkoupit pedmt leasingu poátek doby leasingu odpoet na reinvestování pejímací protokol zptný odkup navýšení leasingu operativní leasing vlastní prostedky leasingová spolenost odkupní cena vstupní cena v leasingu ruitelské prohlášení zrušení leasingové smlouvy nájemní smlouva užitná doba úrok z prodlení úplné umoení ukonení leasingové operace splátkový kalendá Pojištní - slovní zásoba - 1.ást obecná cena pojistné podmínky návrh pojistné smlouvy nová cena limit pojistného plnní doba ruení asová spoluúast pojistná doba certifikát o pojištní obnovení pojištní asová cena pojistné pojistník doložka k pojistným podmínkám Stránka 13 z 31

14 oprávnná osoba pojistný certifikát pojistné nebezpeí pojistné riziko pojistná hodnota pojistná ástka pojistitel podpojištní spoluúast pojištné soubory vcí pojistit pojišovnictví místo pojištní územní platnost pojištní samopojištní vyšší moc perušení pojištní rozsah pojistného krytí procentní spoluúast pojištní na první riziko pojištný sazba pojistného pojišovna vylouená pojistná nebezpeí pojištní pedmt pojištní seznam pedmt pojištní výluky z pojištní vylouené pedmty pojištní pojistka všeobecné pojistné podmínky uzavít pojištní splatnost pojistného smluvní ujednání sjednat pojištní výpov pojistné smlouvy Pojištní - slovní zásoba - 2.ást chyba obsluhy kamerový systém chyba konstrukce havarijní pojištní vozidel hasicí pístroj pojištní elektronických zaízení finanní škoda pád letadla bezpenostní schránka krácení pojistného plnní pojistné plnní Stránka 14 z 31

15 bezpenostní uzamykací systém penzijní pipojištní doklad o pojištní vozidla krádež vloupáním podtlak odpovdnost za škodu zpsobenou výrobkem obecná odpovdnost za škodu nepímý úder blesku nahlášení pojistné události loupežné pepadení likvidátor pojistných událostí fyzická ostraha krupobití zajištní likvidace pojistné události požární odolnost pult centrální ochrany riziková zpráva zánik pojištní požární úsek zdokumentování pojistné události požární komplex požární dvee pojišovací zprostedkovatel pojišovací agent ízení rizik zvláštní pojistné podmínky pojištní proti ztrát protipožární zabezpeení pojišovací maklé zniení zajišovna zajistitel vznik pojištní výpoet pojistného plnní výplata pojistného plnní vinkulace pojistného plnní škodní událost samostatný likvidátor odcizení Pojištní - slovní zásoba - 3.ást asistence pojistná smlouva poškozený bonifikace franšíza odbytné podíl na zisku Stránka 15 z 31

16 pojištní majetku pojištní osob pojištní právní ochrany pojištní pro pípad nemoci pojištní proti všem rizikm pojištní odpovdnosti za škodu pojištní vozidel pojištní perušení provozu stálé náklady zproštní od placení pojistného škoda na zdraví pipojištní smluvní pojištní sesuv pdy sesuv laviny psobení odstedivých sil pímý úder blesku petlak kapaliny peptí povode pojištní stroj/strojní pojištní technické rezervy živelní pojištní zícení skal škoda na vci požár doba nezbytného léení životní pojištní zprostedkovatel pojištní záplava zákonné pojištní vodovodní škody vichice vandalismus vada materiálu ušlý zisk výbuch úrazové pojištní trvalé následky úrazu Úetnictví - slovní zásoba - 1.ást asové rozlišení aktivní úet aktiva 8. útová tída - vnitropodnikové úetnictví 7. útová tída - závrkové a podrozvahové úty 6. útová tída - výnosy 5. útová tída - náklady 1. útová tída - zásoby Stránka 16 z 31

17 3. útová tída - zútovací vztahy archivace úetních doklad bžné krátkodobé závazky asov rozlišená pasiva 4. útová tída - kapitálové úty a dlouhodobé závazky audit cenné papíry auditor cenový dobropis asov rozlišená aktiva ceniny bžné závazky bžné bankovní úvry bžná aktiva cestovné 2. útová tída - finanní úty hmotný majetek budovy, haly a stavby drobný hmotný majetek asová shoda náklad a výnos datum uskutenní úetního pípadu finanní majetek dokladová inventura dohadné úty dohadné položky aktivní dodací list dobropis istý výnos dividendy drobný nehmotný majetek finanní výsledek hospodaení istá souasná hodnota finanní výkazy dobré jméno firmy fyzická inventura istá mzda faktury vystavené faktury pijaté faktura evidence zásob eskont smnek emitované dluhopisy hlavní kniha Úetnictví - slovní zásoba - 2.ást inventární karta inventarizaní rozdíl inventarizace hospodáský výsledek - istý zisk Stránka 17 z 31

18 hrubý zisk hotovost hotové výrobky hospodáský výsledek minulých let investiní majetek kniha závazk jiné výdaje konený úet rozvážný hospodáský výsledek - ztráta kniha analytické evidence hospodáský výsledek hrubá mzda jednoduché úetnictví kniha pohledávek kniha vydaných faktur jiné píjmy jiné provozní výnosy jiné provozní náklady jiné dlouhodobé pohledávky a závazky interní audit mzdové úetnictví kniha došlých faktur manažerské úetnictví menšinové kapitálové fondy kniha pohledávek a závazk kurzové zisky kurzové rozdíly krátkodobé závazky z obchodního styku konsolidovaný výkaz zisk a ztrát konsolidované údaje kurzové ztráty konsolidovaná rozvaha menšinový základní kapitál konsolidace úetní závrky konsolidovaná úetní závrka mimoádná úetní závrka majetek konsolidované výkazy manka a škody mimoádné výnosy konený zstatek menšinový vlastní kapitál náklady materiál na sklad materiál (suroviny) manka a škody mzdová útárna Úetnictví - slovní zásoba - 3.ást Stránka 18 z 31

19 nehmotný majetek náklady píštích období nedokonený finanní majetek nedokonené investice peníze na cest náklady na reprezentaci náklady na prodej náklady na prodané zboží odpisová sazba nemovitost náklady na bžnou innost oceovací rozdíly z pecenní majetku náklady na sociální zabezpeení oditatelná položka nemovitý obratová pedvaha obrat na útu obchodní obrat obžný majetek nevyfakturované dodávky nerozdlený zisk minulých let nerealizovaný zisk nedokonená výroba nepímé náklady nerozdlený zisk odpisy hmotného majetku odepsat pasiva opravná položka k majetku opotebení oprávky opravit hodnotu nahoru odpisy nehmotného majetku nepenžní tržby odpisový plán odpisová metoda opravné položky k pohledávkám odpisovatelné aktiva odložená da opravit hodnotu dol penále opravné položky k zásobám pasivní úet ostatní závazky ostatní pohledávky ostatní osobní náklady ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ostatní dan a poplatky osobní náklady Stránka 19 z 31

20 osoba odpovdná za úetní pípad opravy a udržování opravný úetní doklad Úetnictví - slovní zásoba - 4.ást poátení zstatek pokladna pohledávky podvojné úetnictví podstatný vliv podstata úetnictví podrozvahové úty provozní kontrola podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem pokladní kniha poátení úet rozvážný podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem postupy útování propagace, reklama pokuta prodejní náklady proti úet poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek poskytnuté zálohy poizovací náklady poizovací cena poízení majetku poplatek polotovary vlastní výroby placené úroky proforma faktura pefakturace rozdíl kursový píloha k finanním výkazm píjmy píštích období píjmy píjmový pokladní doklad píjemka pijaté zálohy provozní režie pechodné úty aktivní, pasivní píloha úetní závrky provozní výdaje pevody mezi úty rezervy rozdíl inventarizaní pímé výrobní náklady režijní náklady provozní náklady Stránka 20 z 31

21 rezervy rezerva na nedobytné pohledávky rezerva na da z píjmu refundace pjka pírstky pirážková kalkulace náklad rovnomrné odpisování Úetnictví - slovní zásoba - 5.ást smluvní pokuty a penále sleva skladové úetnictví sklad saldokonto závazk saldokonto pohledávek ádná úetní závrka rzné finanní náklady rozvahový úet spoteba energie rozhodující vliv srovnání rozvaha stvrzenka, útenka tržby z prodeje majetku a materiálu spoteba materiálu syntetické úty tržby z prodeje služeb tržby storno správní výdaje správní režie spoteba materiálu a energie rozpuštní rezervy útová osnova stornovat úetní období tvorba opravných položek úetní položka úetní knihy úetní jednotka úetní doklad úetní deník úet analytické evidence úbytky tvorba rezervy úetní pípad tvorba rezerv úty asového rozlišení Stránka 21 z 31

22 tvorba rezerv na finanní náklady úpravy úetních zápis tržby za prodej vlastních výrobk a služeb úetní smrnice uzávrka tržby za prodané zboží útovat penále vedlejší výdaje útárna úetnictví úetní tídy úetní standardy uzavíraní úetních knih Úetnictví - slovní zásoba - 6.ást výkaz zisk a ztrát výkaz cash flow výdejka výdajový pokladní doklad výdaje píštích období výdaj všeobecn uznávané úetní zásady v USA vlastní kapitál vlastní jmní akcioná vyazení majetku vlastní jmní majitele výrok auditora vystavení faktury výsledovka vnitní zútování výnos výsledek hospodaení bžného úetního období výnosy z provozní innosti výrok auditora s výhradou výroní zpráva výrobní režie výpis z útu výnosy píštích období výbr z pokladny závazky z obchodního styku, dodavatelské úty výsledkový úet zásoby vlastních výrobk závazky k podnikm ve skupin zpsoby oceování závazky ke spoleníkm zaútovat zásoby vytvoené vlastní inností zamstnanci zákonný rezervní fond Stránka 22 z 31

23 zboží vývoz zizovací výdaje zákon o úetnictví zútování pípadu vklad do spolenosti zásoby zboží zboží na cest zstatková hodnota vytvoení opravné položky zútování opravných položek ztráta zrychlené odpisování zstatková cena zpráva auditora zisk zdravotní pojištní Výsledovka - finanní výkaz Náklady z pecenní cenných papír a derivát Mimoádné výnosy Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Nákladové úroky Mzdové náklady Mimoádný výsledek hospodaení Náklady vynaložené na prodané zboží Mimoádné náklady Finanní výsledek hospodaení Dan a poplatky Aktivace Obchodní marže Pevod finanních výnos Osobní náklady Da z píjm za bžnou innost Odmny lenm orgán spolenosti a družstva Pevod provozních náklad Výnosové úroky Odložená da Pevod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm Pevod finanních náklad Provozní výsledek hospodaení Prodaný materiál Prodané cenné papíry a podíly Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ostatní provozní náklady Ostatní finanní náklady Ostatní provozní výnosy Da z píjm z mimoádné innosti Ostatní finanní výnosy Stránka 23 z 31

24 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Sociální náklady Výkony Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Výkonová spoteba Tržby z prodeje cenných papír a podíl Spoteba materiálu a energie Splatná da Služby Pidaná hodnota Zmna stavu zásob vlastní innosti Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích období Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Pevod provozních výnos Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti Výsledek hospodaení za úetní období Výsledek hospodaení za bžnou innost Výsledek hospodaení ped zdanním Náklady z finanního majetku Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobám a v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku Výnosy z krátkodobého finanního majetku Výnosy z pecenní cenných papír a derivát Výnosy z dlouhodobého finanního majetku Rozvaha - finanní výkaz Finanní majetek Dlouhodobé závazky Dlouhodobé smnky k úhrad Dlouhodobé pijaté zálohy Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky Bankovní úvry dlouhodobé Cizí zdroje Bankovní úvry krátkodobé Dlouhodobý hmotný majetek Jiné závazky Bankovní úvry a výpomoci asové rozlišení Kapitálové fondy Dlouhodobý nehmotný majetek Dohadné úty aktivní Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Emisní ážio Stránka 24 z 31

25 Peníze Jiné pohledávky Jiný dlouhodobý finanní majetek Jiný dlouhodobý hmotný majetek Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Aktiva celkem Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Goodwill Neuhrazená ztráta minulých let Krátkodobé pohledávky Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek Nedokonená výroba a polotovary Náklady píštích období Materiál Krátkodobé cenné papíry a podíly Krátkodobé závazky Krátkodobé finanní výpomoci Krátkodobé poskytnuté zálohy Výdaje píštích období Nerozdlený zisk minulých let Dlouhodobý finanní majetek Dlouhodobý majetek Obžná aktiva Ocenitelná práva Oceovací rozdíl k nabytému majetku Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách Komplexní náklady píštích období Ostatní kapitálové fondy Dohadné úty pasivní Ostatní rezervy Pasiva celkem Odložený daový závazek Krátkodobé pijaté zálohy Software Zásoby Stát - daové pohledávky Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky z obchodních vztah Zákonný rezervní fond Poizovaný dlouhodobý finanní majetek Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky za spoleníky, leny družstva a za úastníky sdružení Rezervy Stránka 25 z 31

26 Pohledávky za upsaný základní kapitál Pohledávky - podstatný vliv Poskytnuté zálohy na zásoby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Rezervy podle zvláštních právních pedpis Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Rezervní fondy, nedlitelný fond a ostatní fondy ze zisku Rezerva na dchody a podobné závazky Rezerva na da z píjm Pjky a úvry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv Píjmy píštích období Pozemky Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Vlastní kapitál Statutární a ostatní fondy Stavby Poizovaný krátkodobý finanní majetek Úty v bankách Základní kapitál Vydané dluhopisy Výnosy píštích období Výrobky Výsledek hospodaení bžného úetního období Výsledek hospodaení minulých let Stát - daové závazky a dotace Pstitelské celky trvalých porost Zboží Základní stádo a tažná zvíata Zmny základního kapitálu Zvíata Závazky ze sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní Závazky z obchodních vztah Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Závazky k zamstnancm Závazky - podstatný vliv Závazky - ovládající a ídící osoba Odložená daová pohledávka Zizovací výdaje Cash flow - finanní výkaz Pjky a úvry spíznným osobám Dopady zmn vlastního kapitálu na penžní prostedky a ekvivalenty Zmna stavu pohledávek z provozní innosti, pechodných út aktiv isté zvýšení resp. snížení penžních prostedk istý penžní tok vztahující se k investiní innosti istý penžní tok z provozní innosti ped zdanním a mimoádnými položkami istý penžní tok z provozní innosti ped zdanním, zmnami pracovního kapitálu a mim.položkami Další vklady penžních prostedk spoleník a akcioná Dopady zmn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazk Stránka 26 z 31

27 Píjmy z prodeje stálých aktiv istý penžní tok vztahující se k finanní innosti Odpisy stálých aktiv a umoování opravné položky k nabytému majetku Pímé platby na vrub fond istý penžní tok z provozní innosti Píjmy a výdaje spojené s mimoádným hospodáským výsledkem vetn dan z píjm Penžní toky z investiní innosti Penžní toky z hlavní výdlené innosti Pípadné úpravy o ostatní nepenžní operace Penžní toky z finanních inností Úhrada ztráty spoleníky Zvýšení penžních prostedk z dvod zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. Pijaté úroky Stav penžních prostedk a penžních ekvivalent na zaátku úetního období Úetní zisk nebo ztráta z bžné innosti ped zdanním Úpravy o nepenžní operace Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Výnosy z dividend a podíl na zisku Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vetn zaplacené dan Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných Zmna stavu zásob Vyplacení podíl na vlastním jmní spoleníkm Vyútované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyútované výnosové úroky Zmny stavu nepenžních složek pracovního kapitálu Zmna stavu krátkodobých závazk z provozní innosti, pechodných út pasiv Zmna stavu opravných položek, rezerv Stav penžních prostedk a pen. ekvivalent na konci úetního období Zmna stavu krátkodobého finanního majetku nespadajícího do penžních prost. a ekvivalent Zisk z prodeje stálých aktiv Zaplacená da z píjm za bžnou innost a domrky dan za minulá období Ostatní - slovní zásoba - 1.ást dohoda len pedstavenstva doba životnosti dlouhodobý agenda, body jednání dodavatel bankrot autorská práva akciová spolenost investiní fond finanní editel ekonomie fze firemní len dozorí rady finanní spolenost dohodnout se na Stránka 27 z 31

28 emisní ážio ekonomika ekonomický ekonom administrativa dozorí rada akcioná dotace družstvo hlášení krátkodobý arbitráž dceinná spolenost konkurence komanditní spolenost komandista konkurenní výhoda jednatel firmy identifikaní íslo jistý kupní síla nesouhlas hospodárný licence, koncese chudoba naízení investiní spolenost nevhodný, nevyhovující majitel nejistý fyzická osoba nabídka platí do konce msíce nabídka mít plnou moc k jednání mateská spolenost nadlimitní veejná zakázka malý podnik Ostatní - slovní zásoba - 2.ást obanský zákoník objednávka obchodní zákoník obchodní spolenost obchodní editel podnikatelský zámr povolení nominální hodnota obchodní kruhy po termínu Stránka 28 z 31

29 neziskové organizace obsáhlý obchodní majetek podnik, firma obchodní rejstík poptávka ocenní podniky ve skupin podnikatel pochybnosti podílový fond oznámení veejné zakázky osoba samostatn výdlen inná oprávnní, zmocnní odbratel obchodní sdružení smlouva odmítnout nabídku prokurista smluvní podmínky prostedník pistoupit na cenu píspvková organizace piložit ovenou kopii pijmout nabídku spolené podnikání pedstavenstvo provit majetkové pomry právní úkon právnická osoba rozpotová organizace splnit podmínky smlouvy spoleník otevený podílový fond prmysl spoleník splynutí spoleností pracovní síla souhlas smluvní partner ídit (napíklad firmu) editel ruení spoleník rozsah spoleenská smlouva Ostatní - slovní zásoba - 3.ást tržní hodnota stanovit normy Stránka 29 z 31

30 stornovat fakturu statutární orgán stanovy spotební koš spoluvlastník spolenost s ruením omezeným pojistné krytí likvidace škody veejná obchodní spolenost pojistná událost stední podnik veejné zakázky trvat na vyšší cen tržní podmínky udlat nabídku upomínka úad ušlé píležitosti utajovaný uzavený podílový fond valná hromada akciové spolenosti životnost vedení spolenosti zákoník práce valná hromada spolenosti s ruením omezeným zákon strukturální fondy zákazník vypovdt smlouvu zakázka zadavatel výpovdní lhta výpis z obchodního rejstíku výkonný editel výklad vyjednávat vyhovující, vhodný založení spolenosti výhrady transakce, která neprobíhá mezi spíznnými osobami zákonné ustanovení zamit se na zamstnavatel zaplatit výdaje zaídit, domluvit se zástupce firmy závislá innost zplnomocnní výdlená innost Stránka 30 z 31

31 živnostenský list trestní zákoník zídit (napíklad firmu) živnostenský úad Stránka 31 z 31

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.214 Ve Zlíně dne 5. března 215 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s.

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P S G, a. s. Objednatel : I: 000 14 834 Zlín, Zarámí 4077, PS 760 40

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více