Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka - slovní zásoba - 1.ást bonita, platební schopnost hypotení úvr autorizace cizí mna banka bankomat bankovka bankovní deriváty bankovní garance avízo banky bžný úet bankovní poplatky bankovní záruka bankovní výpis bankovní úvr bankovní úet bankovní tajemství bankovní píkaz cestovní šeky inkaso bankovní informace debetní platební karta bankovní pevod debetní limit firemní bankovnictví dlouhodobý úvr dokumentární akreditiv dokumentární inkaso elektronický podpis eskontní úvr finanní zprostedkování íslo útu karta je platná do fond pojištní vklad kladný zstatek karta do bankomatu kapitálová pimenost investiní úvr Stránka 1 z 31

2 internetové bankovnictví inkaso platby firemní úet akreditiv Banka - slovní zásoba - 2.ást osobní identifikaní íslo - pin privátní bankovnictví mna kontokorentní úet kreditní karta kurzové riziko platnost kurzovní lístek majitel útu maloobchodní, drobné bankovnictví klasifikovaný úvr mince platba ve splátkách neanuitní splátka neodvolatelný akreditiv osobní pjka platební povinnost nulové navýšení nominální úrok platební karta kontokorentní úvr pevná úroková sazba povinné minimální rezervy bank povolený debetní zstatek dlužit poboka banky podílový list podpisový vzor pohyblivá sazba platný do pohyby na útu prostednictvím banky poplatek za vedení útu poplatek za zpracování úvru píkaz k inkasu poplatky povolený debet peklenovací úvr provozní úvr prohlášení ruitele píkaz k úhrad platný povolení záporného zstatku (peerpání) Stránka 2 z 31

3 povolení inkasa povolené peerpání Banka - slovní zásoba - 3.ást spotebitelské úvry spotebitelský úvr pjit revalvace revolvingový vklad roní úrok ruitel sazby smnný kurz termínované obchody šek retailové bankovnictví splatit spoení stavební spoení spotebitelská pjka spoitelna spoící úet revolvingový úvr úrokové sazby splátka úvru stav bžného útu úvrová politika pístup k útu vkladový úet výbr penz vinkulace vkladu úvr úvrový limit úvruschopnost uznání dluhu valuty úroková sazba záporný zstatek zstatek na útu úspory vklad v hotovosti trvalý píkaz k úhrad úrok zajištní úvru zahraniní platební styk vrátit zpt peníze zrušit úet vkladový list vkladní knížka Stránka 3 z 31

4 Dan - slovní zásoba daová kvóta da z píjm právnických osob daová harmonizace da ze závislé innosti da ze mzdy srážková daová kontrola da z pidané hodnoty da z nemovitostí da datum vystavení bez dan daový rezident clo darovací da daová povinnost daový nerezident datum uskutenní zdanitelného plnní daový doklad osvobozen od dan daový dobropis daov uznatelné (neuznatelné) náklady daové piznání daové identifikaní íslo daová sazba da z pevodu nemovitostí celní sazebník daová sleva osvobození od dan základ DPH plátce dan plátce - zamstnavatel plátce - zamstnanec po zdanní nelegální daový únik legální daový únik finanní úad ddická da poplatník dan zdanní domrek dan z píjm piznání k dani podléhat dani minimální mzda silniní da základ dan datum zdanitelného plnní vymit da Stránka 4 z 31

5 da z píjm fyzických osob vratka dan z píjmu technické zhodnocení - vylepšení technické zhodnocení - modernizace správce dan spotební da splatnost dan zaplacené zálohy na da Finance - slovní zásoba - 1.ást budoucí hodnota (penz) bod zvratu blokový obchod bžná likvidita akcie balancovaný fond anuitní splátka alokace alikvotní úrokový výnos akciový fond burza cese cena opce akcie nejkvalitnjších spoleností na veejném trhu cena za jednotku zboží aukce (dražba) burza cenných papír cenný papír na doruitele ceník cash flow cena poízení cena na burze cena celková úvrová zadluženost celková likvidita cenný papír listinný báze cenný papír na jméno ástka cenný papír zaknihovaný dividenda derivát depozitní certifikát depozitní certifikát deflace datum splatnosti eský identifikaní kód cenného papíru devalvace asová hodnota penz Stránka 5 z 31

6 devizové rezervy cenová tvorba dluhopis cizí kapitál dlužník istý obchodní majetek devizový úet doba umoení dluh doba návratnosti cenová doložka dluhopisový fond dluh doba obratu zásob diverzifikace diskontní sazba diskont disážio doba obratu aktiv Finance - slovní zásoba - 2.ást finanní limit dodavatelský úvr finanní investice finanní analýza financování filiálka eskontovat smnku emisní pirážka emise cenného papíru (vydání cenného papíru) efektivnost základního jmní efektivnost celkového kapitálu dotace flexibilní kurz mny fond penžního trhu emitent fond fond finanní náklady fixní výdaje fixní úroková sazba fixní náklady firemní finance finanní úty finanní úetnictví finanní ízení finanní prostedky finanní prostedky finanní prognóza faktura je splatná finanní plán Stránka 6 z 31

7 hypotení banka index isté souasné hodnoty koup na splátky investice inkasovat inflace indexový fond hypotení zástavní list investiní horizont hrubý domácí produkt hodnota globální depozitní certifikáty investiní limity hodnocení úvruschopnosti koup na fakturu hypotéka garantovaný fond investiní riziko kotace cenného papíru konvertibilní obligace konkurz a vyrovnání komise pro cenné papíry kapitálový trh kapitálová struktura kalkulace úplných náklad kalkulace náklad kalkulace ceny jistina investiní zamení Finance - slovní zásoba - 3.ást likvidita cenného papíru mezinárodní mnový fond mezinárodní identifikaní kód cenných papír menšinový podíl mnový kurz marže majitel podílových list oekávané penžní píjmy kurz cenného papíru majetkové úasti míra samofinancování likvidita majitel akcie obchodník s cennými papíry pohledávka obvyklá cena míra zadluženosti obligace Stránka 7 z 31

8 ocenní obchodní úvr neodvolatelný dokumentární akreditiv obchodní den náhrada penz nadhodnocený na dobírku množstevní dobropis koup za hotovost obstaravatel penzijní fond odmítnout placení osobní úet opní prémie opce okamžitá likvidita okamžitá hodnota podílu krátkodobý úvr offshore fond oekávaný výnos investice odvolat, stornovat pevný kurz mny odepsat nedobytný dluh odvolatelný dokumentární akreditiv platba pohledávka splatná nedobytná pohledávka oekávané penžní výdaje platební kalendá pohledávka z obchodního styku pohyblivá úroková sazba pohledávka po splatnosti podhodnocený podílník platit pedem platit akreditivem platební schopnost platební podmínky platební neschopnost pohotová likvidita Finance - slovní zásoba - 4.ást pracovní kapitál postoupení pohledávky poslat upomínku. portfolio cenných papír portfolio poplatek za správu fondu poplatek za obchodování Stránka 8 z 31

9 pomr tržní ceny akcie k jejímu výnosu pomr rychle likvidních aktiv ke krátkodobým dluhm pomr celkových dluh k vlastnímu kapitálu primární trh píspvková kalkulace provádt platby pokuta prioritní akcie prmrná doba splatnosti pohledávek pedplatba prioritní obligace prvotídní sazba pípustné cenové pásmo provozní den proplatit šek v hotovosti prodloužit platební lhtu prodej za hotovost prodej na splátky pedbžný rozpoet pomr celkových dluh k celkovým aktivm pvodní splatnost provozní výkonnost rentabilita vlastních zdroj rstový fond rentabilita vloženého kapitálu rentabilita vlastního jmní rentabilita tržeb (ros) rentabilita obžných aktiv rentabilita náklad (roc) rentabilita náklad rentabilita kapitálu rentabilita aktiv referenní hladina pro porovnání výkonnosti rentabilita výnos rabat skonto rating smnka spekulace rentabilita základního jmní solventnost píjmy smnka sekundární trh rozpoet roní zpráva risk management revalvace reprodukní cena Stránka 9 z 31

10 souasná hodnota (penz) Finance - slovní zásoba - 5.ást tranše termínovaný vklad swap stupe zadluženosti stedndobý úvr stedisko cenných papír strop pro úrokovou sazbu splatný splatná ástka splátkový kalendá úední formality velkobankovnictví (pro velké klienty) úrokové krytí splatit úvr variabilní náklady splatnost tržní cena v "ervených íslech" - zadlužen v "erných íslech" - bez dluh tržní cena akcie úrokové zatížení úplná kalkulace náklad upisování akcií ukazatel solventnosti tržní sazba vystavit šek splátka v hotovosti výkaznictví výnosy ped úroky a zdanním (ebit) stanovit cenu vypjit si výnosový fond výnosnost vlastního kapitálu výkonnost fondu vydané faktury volné finanní prostedky zadluženost k celkovým aktivm vklad v bance závazek -obecn vnitní výnosové procento zajišování se zhodnocení záruka, zástava výnosnost celkového kapitálu základní úroková sazba Stránka 10 z 31

11 splatit dluh ziskovost vitel zdarma závazek z obchodního styku zatímní list žádat o odklad zaplacení záruní banka zápoet pohledávek a závazk záloha Kapitálové trhy - slovní zásoba skutená cena trhu dluhopis akcioná chytré peníze (velmi dobe informovaní investoi) datum splatnosti cena v hotovosti broker, maklé fundamentální analýza efektivní trh (ml by v cenách akcií odrážet všechny dostupné informace) falešný zlom (selhání nového trendu) finanní páka forward forward rate agreement otevírací cena klouzavý prmr trhy cizí mny mnové trhy dlouhá pozice (spekulace na vzrst kurzu) linie trendu komodita krátká pozice (spekulace na pokles kurzu) krátký prodej (zptný nákup vypjených akcií) investiní fond komoditní burza marže, rozptí (finanní operace) dno nenasycený trh objem oekávaná návratnost graf zobrazující cenové rozptí v daném ase akciový trh nákupní opce makléská firma rozestup zisk spekulace na vzestup trhu poplatek za zprostedkování (obvykle v %) Stránka 11 z 31

12 poptávková cena (cena za kterou investor hodlá nakupovat) požadovaná cena (prodávajícím) prodejní opce poslední (uzavírací) cena pesycený trh rovnováha rizikové obligace (nekvalitní) zmna v cen píkaz, objednávka smna 1/100 procentního bodu (0,01% užívá se u zmn v úrokové sazb) vážený prmr protismrné investování (investor jde proti trendu trhu) trh rozsah újma, ztráta termínový obchod transakce v nižší cen, než ta pedchozí transakce ve vyšší cen, než ta pedchozí tržní hodnota úetní hodnota (vytištná na cenném papíru) technická analýza zlom zasvcenec - lovk se znalostí neveejných informací vnitní hodnota (opce) vysoce kvalitní akcie zajišování zavít (zde ve smyslu uzavít transakci nebo pozici) v penzích (oznaení opce, jejíž realizací lze v daném ase dosáhnout zisku) pokrýt (užívá se ve smyslu pokrytí transakce) Leasing - slovní zásoba garance finanní leasing anuita doba leasingu daová výhoda ástené umoení nájemné (leasingová smlouva) cena leasingu implicitní úroková míra leasingu leasing nemovitostí leasingový nájemce cese leasingové smlouvy leasingová splátka mimoádná splátka depozit nájem jednorázová kauce Stránka 12 z 31

13 leasingový koeficient leasingový pronajímatel leasing se zstatkovou hodnotou leasing movitých vcí kupní cena pedmtu leasingu akontace zptný leasing leasingová smlouva refinancování reálná hodnota pedmtu leasingu zstatková cena pedmtu leasingu dodavatel pedmtu leasingu pedmt leasingu prodloužení smlouvy povinnost odkoupit pedmt leasingu poátek doby leasingu odpoet na reinvestování pejímací protokol zptný odkup navýšení leasingu operativní leasing vlastní prostedky leasingová spolenost odkupní cena vstupní cena v leasingu ruitelské prohlášení zrušení leasingové smlouvy nájemní smlouva užitná doba úrok z prodlení úplné umoení ukonení leasingové operace splátkový kalendá Pojištní - slovní zásoba - 1.ást obecná cena pojistné podmínky návrh pojistné smlouvy nová cena limit pojistného plnní doba ruení asová spoluúast pojistná doba certifikát o pojištní obnovení pojištní asová cena pojistné pojistník doložka k pojistným podmínkám Stránka 13 z 31

14 oprávnná osoba pojistný certifikát pojistné nebezpeí pojistné riziko pojistná hodnota pojistná ástka pojistitel podpojištní spoluúast pojištné soubory vcí pojistit pojišovnictví místo pojištní územní platnost pojištní samopojištní vyšší moc perušení pojištní rozsah pojistného krytí procentní spoluúast pojištní na první riziko pojištný sazba pojistného pojišovna vylouená pojistná nebezpeí pojištní pedmt pojištní seznam pedmt pojištní výluky z pojištní vylouené pedmty pojištní pojistka všeobecné pojistné podmínky uzavít pojištní splatnost pojistného smluvní ujednání sjednat pojištní výpov pojistné smlouvy Pojištní - slovní zásoba - 2.ást chyba obsluhy kamerový systém chyba konstrukce havarijní pojištní vozidel hasicí pístroj pojištní elektronických zaízení finanní škoda pád letadla bezpenostní schránka krácení pojistného plnní pojistné plnní Stránka 14 z 31

15 bezpenostní uzamykací systém penzijní pipojištní doklad o pojištní vozidla krádež vloupáním podtlak odpovdnost za škodu zpsobenou výrobkem obecná odpovdnost za škodu nepímý úder blesku nahlášení pojistné události loupežné pepadení likvidátor pojistných událostí fyzická ostraha krupobití zajištní likvidace pojistné události požární odolnost pult centrální ochrany riziková zpráva zánik pojištní požární úsek zdokumentování pojistné události požární komplex požární dvee pojišovací zprostedkovatel pojišovací agent ízení rizik zvláštní pojistné podmínky pojištní proti ztrát protipožární zabezpeení pojišovací maklé zniení zajišovna zajistitel vznik pojištní výpoet pojistného plnní výplata pojistného plnní vinkulace pojistného plnní škodní událost samostatný likvidátor odcizení Pojištní - slovní zásoba - 3.ást asistence pojistná smlouva poškozený bonifikace franšíza odbytné podíl na zisku Stránka 15 z 31

16 pojištní majetku pojištní osob pojištní právní ochrany pojištní pro pípad nemoci pojištní proti všem rizikm pojištní odpovdnosti za škodu pojištní vozidel pojištní perušení provozu stálé náklady zproštní od placení pojistného škoda na zdraví pipojištní smluvní pojištní sesuv pdy sesuv laviny psobení odstedivých sil pímý úder blesku petlak kapaliny peptí povode pojištní stroj/strojní pojištní technické rezervy živelní pojištní zícení skal škoda na vci požár doba nezbytného léení životní pojištní zprostedkovatel pojištní záplava zákonné pojištní vodovodní škody vichice vandalismus vada materiálu ušlý zisk výbuch úrazové pojištní trvalé následky úrazu Úetnictví - slovní zásoba - 1.ást asové rozlišení aktivní úet aktiva 8. útová tída - vnitropodnikové úetnictví 7. útová tída - závrkové a podrozvahové úty 6. útová tída - výnosy 5. útová tída - náklady 1. útová tída - zásoby Stránka 16 z 31

17 3. útová tída - zútovací vztahy archivace úetních doklad bžné krátkodobé závazky asov rozlišená pasiva 4. útová tída - kapitálové úty a dlouhodobé závazky audit cenné papíry auditor cenový dobropis asov rozlišená aktiva ceniny bžné závazky bžné bankovní úvry bžná aktiva cestovné 2. útová tída - finanní úty hmotný majetek budovy, haly a stavby drobný hmotný majetek asová shoda náklad a výnos datum uskutenní úetního pípadu finanní majetek dokladová inventura dohadné úty dohadné položky aktivní dodací list dobropis istý výnos dividendy drobný nehmotný majetek finanní výsledek hospodaení istá souasná hodnota finanní výkazy dobré jméno firmy fyzická inventura istá mzda faktury vystavené faktury pijaté faktura evidence zásob eskont smnek emitované dluhopisy hlavní kniha Úetnictví - slovní zásoba - 2.ást inventární karta inventarizaní rozdíl inventarizace hospodáský výsledek - istý zisk Stránka 17 z 31

18 hrubý zisk hotovost hotové výrobky hospodáský výsledek minulých let investiní majetek kniha závazk jiné výdaje konený úet rozvážný hospodáský výsledek - ztráta kniha analytické evidence hospodáský výsledek hrubá mzda jednoduché úetnictví kniha pohledávek kniha vydaných faktur jiné píjmy jiné provozní výnosy jiné provozní náklady jiné dlouhodobé pohledávky a závazky interní audit mzdové úetnictví kniha došlých faktur manažerské úetnictví menšinové kapitálové fondy kniha pohledávek a závazk kurzové zisky kurzové rozdíly krátkodobé závazky z obchodního styku konsolidovaný výkaz zisk a ztrát konsolidované údaje kurzové ztráty konsolidovaná rozvaha menšinový základní kapitál konsolidace úetní závrky konsolidovaná úetní závrka mimoádná úetní závrka majetek konsolidované výkazy manka a škody mimoádné výnosy konený zstatek menšinový vlastní kapitál náklady materiál na sklad materiál (suroviny) manka a škody mzdová útárna Úetnictví - slovní zásoba - 3.ást Stránka 18 z 31

19 nehmotný majetek náklady píštích období nedokonený finanní majetek nedokonené investice peníze na cest náklady na reprezentaci náklady na prodej náklady na prodané zboží odpisová sazba nemovitost náklady na bžnou innost oceovací rozdíly z pecenní majetku náklady na sociální zabezpeení oditatelná položka nemovitý obratová pedvaha obrat na útu obchodní obrat obžný majetek nevyfakturované dodávky nerozdlený zisk minulých let nerealizovaný zisk nedokonená výroba nepímé náklady nerozdlený zisk odpisy hmotného majetku odepsat pasiva opravná položka k majetku opotebení oprávky opravit hodnotu nahoru odpisy nehmotného majetku nepenžní tržby odpisový plán odpisová metoda opravné položky k pohledávkám odpisovatelné aktiva odložená da opravit hodnotu dol penále opravné položky k zásobám pasivní úet ostatní závazky ostatní pohledávky ostatní osobní náklady ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ostatní dan a poplatky osobní náklady Stránka 19 z 31

20 osoba odpovdná za úetní pípad opravy a udržování opravný úetní doklad Úetnictví - slovní zásoba - 4.ást poátení zstatek pokladna pohledávky podvojné úetnictví podstatný vliv podstata úetnictví podrozvahové úty provozní kontrola podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem pokladní kniha poátení úet rozvážný podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem postupy útování propagace, reklama pokuta prodejní náklady proti úet poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek poskytnuté zálohy poizovací náklady poizovací cena poízení majetku poplatek polotovary vlastní výroby placené úroky proforma faktura pefakturace rozdíl kursový píloha k finanním výkazm píjmy píštích období píjmy píjmový pokladní doklad píjemka pijaté zálohy provozní režie pechodné úty aktivní, pasivní píloha úetní závrky provozní výdaje pevody mezi úty rezervy rozdíl inventarizaní pímé výrobní náklady režijní náklady provozní náklady Stránka 20 z 31

21 rezervy rezerva na nedobytné pohledávky rezerva na da z píjmu refundace pjka pírstky pirážková kalkulace náklad rovnomrné odpisování Úetnictví - slovní zásoba - 5.ást smluvní pokuty a penále sleva skladové úetnictví sklad saldokonto závazk saldokonto pohledávek ádná úetní závrka rzné finanní náklady rozvahový úet spoteba energie rozhodující vliv srovnání rozvaha stvrzenka, útenka tržby z prodeje majetku a materiálu spoteba materiálu syntetické úty tržby z prodeje služeb tržby storno správní výdaje správní režie spoteba materiálu a energie rozpuštní rezervy útová osnova stornovat úetní období tvorba opravných položek úetní položka úetní knihy úetní jednotka úetní doklad úetní deník úet analytické evidence úbytky tvorba rezervy úetní pípad tvorba rezerv úty asového rozlišení Stránka 21 z 31

22 tvorba rezerv na finanní náklady úpravy úetních zápis tržby za prodej vlastních výrobk a služeb úetní smrnice uzávrka tržby za prodané zboží útovat penále vedlejší výdaje útárna úetnictví úetní tídy úetní standardy uzavíraní úetních knih Úetnictví - slovní zásoba - 6.ást výkaz zisk a ztrát výkaz cash flow výdejka výdajový pokladní doklad výdaje píštích období výdaj všeobecn uznávané úetní zásady v USA vlastní kapitál vlastní jmní akcioná vyazení majetku vlastní jmní majitele výrok auditora vystavení faktury výsledovka vnitní zútování výnos výsledek hospodaení bžného úetního období výnosy z provozní innosti výrok auditora s výhradou výroní zpráva výrobní režie výpis z útu výnosy píštích období výbr z pokladny závazky z obchodního styku, dodavatelské úty výsledkový úet zásoby vlastních výrobk závazky k podnikm ve skupin zpsoby oceování závazky ke spoleníkm zaútovat zásoby vytvoené vlastní inností zamstnanci zákonný rezervní fond Stránka 22 z 31

23 zboží vývoz zizovací výdaje zákon o úetnictví zútování pípadu vklad do spolenosti zásoby zboží zboží na cest zstatková hodnota vytvoení opravné položky zútování opravných položek ztráta zrychlené odpisování zstatková cena zpráva auditora zisk zdravotní pojištní Výsledovka - finanní výkaz Náklady z pecenní cenných papír a derivát Mimoádné výnosy Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Nákladové úroky Mzdové náklady Mimoádný výsledek hospodaení Náklady vynaložené na prodané zboží Mimoádné náklady Finanní výsledek hospodaení Dan a poplatky Aktivace Obchodní marže Pevod finanních výnos Osobní náklady Da z píjm za bžnou innost Odmny lenm orgán spolenosti a družstva Pevod provozních náklad Výnosové úroky Odložená da Pevod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm Pevod finanních náklad Provozní výsledek hospodaení Prodaný materiál Prodané cenné papíry a podíly Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ostatní provozní náklady Ostatní finanní náklady Ostatní provozní výnosy Da z píjm z mimoádné innosti Ostatní finanní výnosy Stránka 23 z 31

24 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Sociální náklady Výkony Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Výkonová spoteba Tržby z prodeje cenných papír a podíl Spoteba materiálu a energie Splatná da Služby Pidaná hodnota Zmna stavu zásob vlastní innosti Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích období Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Pevod provozních výnos Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti Výsledek hospodaení za úetní období Výsledek hospodaení za bžnou innost Výsledek hospodaení ped zdanním Náklady z finanního majetku Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobám a v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku Výnosy z krátkodobého finanního majetku Výnosy z pecenní cenných papír a derivát Výnosy z dlouhodobého finanního majetku Rozvaha - finanní výkaz Finanní majetek Dlouhodobé závazky Dlouhodobé smnky k úhrad Dlouhodobé pijaté zálohy Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky Bankovní úvry dlouhodobé Cizí zdroje Bankovní úvry krátkodobé Dlouhodobý hmotný majetek Jiné závazky Bankovní úvry a výpomoci asové rozlišení Kapitálové fondy Dlouhodobý nehmotný majetek Dohadné úty aktivní Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Emisní ážio Stránka 24 z 31

25 Peníze Jiné pohledávky Jiný dlouhodobý finanní majetek Jiný dlouhodobý hmotný majetek Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Aktiva celkem Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Goodwill Neuhrazená ztráta minulých let Krátkodobé pohledávky Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek Nedokonená výroba a polotovary Náklady píštích období Materiál Krátkodobé cenné papíry a podíly Krátkodobé závazky Krátkodobé finanní výpomoci Krátkodobé poskytnuté zálohy Výdaje píštích období Nerozdlený zisk minulých let Dlouhodobý finanní majetek Dlouhodobý majetek Obžná aktiva Ocenitelná práva Oceovací rozdíl k nabytému majetku Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách Komplexní náklady píštích období Ostatní kapitálové fondy Dohadné úty pasivní Ostatní rezervy Pasiva celkem Odložený daový závazek Krátkodobé pijaté zálohy Software Zásoby Stát - daové pohledávky Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky z obchodních vztah Zákonný rezervní fond Poizovaný dlouhodobý finanní majetek Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky za spoleníky, leny družstva a za úastníky sdružení Rezervy Stránka 25 z 31

26 Pohledávky za upsaný základní kapitál Pohledávky - podstatný vliv Poskytnuté zálohy na zásoby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Rezervy podle zvláštních právních pedpis Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Rezervní fondy, nedlitelný fond a ostatní fondy ze zisku Rezerva na dchody a podobné závazky Rezerva na da z píjm Pjky a úvry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv Píjmy píštích období Pozemky Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Vlastní kapitál Statutární a ostatní fondy Stavby Poizovaný krátkodobý finanní majetek Úty v bankách Základní kapitál Vydané dluhopisy Výnosy píštích období Výrobky Výsledek hospodaení bžného úetního období Výsledek hospodaení minulých let Stát - daové závazky a dotace Pstitelské celky trvalých porost Zboží Základní stádo a tažná zvíata Zmny základního kapitálu Zvíata Závazky ze sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní Závazky z obchodních vztah Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Závazky k zamstnancm Závazky - podstatný vliv Závazky - ovládající a ídící osoba Odložená daová pohledávka Zizovací výdaje Cash flow - finanní výkaz Pjky a úvry spíznným osobám Dopady zmn vlastního kapitálu na penžní prostedky a ekvivalenty Zmna stavu pohledávek z provozní innosti, pechodných út aktiv isté zvýšení resp. snížení penžních prostedk istý penžní tok vztahující se k investiní innosti istý penžní tok z provozní innosti ped zdanním a mimoádnými položkami istý penžní tok z provozní innosti ped zdanním, zmnami pracovního kapitálu a mim.položkami Další vklady penžních prostedk spoleník a akcioná Dopady zmn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazk Stránka 26 z 31

27 Píjmy z prodeje stálých aktiv istý penžní tok vztahující se k finanní innosti Odpisy stálých aktiv a umoování opravné položky k nabytému majetku Pímé platby na vrub fond istý penžní tok z provozní innosti Píjmy a výdaje spojené s mimoádným hospodáským výsledkem vetn dan z píjm Penžní toky z investiní innosti Penžní toky z hlavní výdlené innosti Pípadné úpravy o ostatní nepenžní operace Penžní toky z finanních inností Úhrada ztráty spoleníky Zvýšení penžních prostedk z dvod zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. Pijaté úroky Stav penžních prostedk a penžních ekvivalent na zaátku úetního období Úetní zisk nebo ztráta z bžné innosti ped zdanním Úpravy o nepenžní operace Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Výnosy z dividend a podíl na zisku Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vetn zaplacené dan Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných Zmna stavu zásob Vyplacení podíl na vlastním jmní spoleníkm Vyútované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyútované výnosové úroky Zmny stavu nepenžních složek pracovního kapitálu Zmna stavu krátkodobých závazk z provozní innosti, pechodných út pasiv Zmna stavu opravných položek, rezerv Stav penžních prostedk a pen. ekvivalent na konci úetního období Zmna stavu krátkodobého finanního majetku nespadajícího do penžních prost. a ekvivalent Zisk z prodeje stálých aktiv Zaplacená da z píjm za bžnou innost a domrky dan za minulá období Ostatní - slovní zásoba - 1.ást dohoda len pedstavenstva doba životnosti dlouhodobý agenda, body jednání dodavatel bankrot autorská práva akciová spolenost investiní fond finanní editel ekonomie fze firemní len dozorí rady finanní spolenost dohodnout se na Stránka 27 z 31

28 emisní ážio ekonomika ekonomický ekonom administrativa dozorí rada akcioná dotace družstvo hlášení krátkodobý arbitráž dceinná spolenost konkurence komanditní spolenost komandista konkurenní výhoda jednatel firmy identifikaní íslo jistý kupní síla nesouhlas hospodárný licence, koncese chudoba naízení investiní spolenost nevhodný, nevyhovující majitel nejistý fyzická osoba nabídka platí do konce msíce nabídka mít plnou moc k jednání mateská spolenost nadlimitní veejná zakázka malý podnik Ostatní - slovní zásoba - 2.ást obanský zákoník objednávka obchodní zákoník obchodní spolenost obchodní editel podnikatelský zámr povolení nominální hodnota obchodní kruhy po termínu Stránka 28 z 31

29 neziskové organizace obsáhlý obchodní majetek podnik, firma obchodní rejstík poptávka ocenní podniky ve skupin podnikatel pochybnosti podílový fond oznámení veejné zakázky osoba samostatn výdlen inná oprávnní, zmocnní odbratel obchodní sdružení smlouva odmítnout nabídku prokurista smluvní podmínky prostedník pistoupit na cenu píspvková organizace piložit ovenou kopii pijmout nabídku spolené podnikání pedstavenstvo provit majetkové pomry právní úkon právnická osoba rozpotová organizace splnit podmínky smlouvy spoleník otevený podílový fond prmysl spoleník splynutí spoleností pracovní síla souhlas smluvní partner ídit (napíklad firmu) editel ruení spoleník rozsah spoleenská smlouva Ostatní - slovní zásoba - 3.ást tržní hodnota stanovit normy Stránka 29 z 31

30 stornovat fakturu statutární orgán stanovy spotební koš spoluvlastník spolenost s ruením omezeným pojistné krytí likvidace škody veejná obchodní spolenost pojistná událost stední podnik veejné zakázky trvat na vyšší cen tržní podmínky udlat nabídku upomínka úad ušlé píležitosti utajovaný uzavený podílový fond valná hromada akciové spolenosti životnost vedení spolenosti zákoník práce valná hromada spolenosti s ruením omezeným zákon strukturální fondy zákazník vypovdt smlouvu zakázka zadavatel výpovdní lhta výpis z obchodního rejstíku výkonný editel výklad vyjednávat vyhovující, vhodný založení spolenosti výhrady transakce, která neprobíhá mezi spíznnými osobami zákonné ustanovení zamit se na zamstnavatel zaplatit výdaje zaídit, domluvit se zástupce firmy závislá innost zplnomocnní výdlená innost Stránka 30 z 31

31 živnostenský list trestní zákoník zídit (napíklad firmu) živnostenský úad Stránka 31 z 31

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Výroční zpráva 213 Vážení přátelé, Je mi velkou ctí, že mohu jako místopředseda správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí středisko

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více