FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ"

Transkript

1

2 PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1

3 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem obchodu je zboží a/nebo služby jak dobře koupit, jak dobře prodat (nikoliv co koupit a co prodat) Obchodní transakce základní jednotka obchodní činnosti Obchodní jednání cesta k dosažení žádoucích parametrů obchodní transakce Vytvoření podmínek pro efektivní průběh opakovaných obchodních transakcí v podniku 2

4 Úvod do předmětu Předměty: Finanční a právní aspekty obchodních činností jak strukturovat a smluvně zajistit úspěšnou obchodní transakci Série obchodních transakcí Obchodování v osobním kontaktu jak prosadit zájem smluvní strany (prodávajícího/kupujícího) v jednání s druhou smluvní stranou Organizace a řízení obchodní činnosti jak obchodní činnost účelně organizovat a řídit 3

5 Úvod do předmětu Struktura předmětu Finanční a právní aspekty obchodních transakcí Normativní rámec obchodních vztahů Druhy smluv v obchodních vztazích Praktické aspekty kupní smlouvy Řízení rizik obchodní transakce Platební a zajišťovací instrumenty v obchodních transakcích Financování obchodních transakcí Celní a licenční aspekty zahraničně obchodních transakcí 4

6 Úvod do předmětu Obchodní transakce poskytnutí zboží a/nebo služby za protihodnotu subjekty (účastníci) - přímé: smluvní strany kupní smlouvy, prodávající (výrobce) a kupující (uživatel) - nepřímé: zapojené smluvními stranami (subdodavatelé, banky, pojišťovny a p.) Struktura obchodní transakce distribuční cesta věcné rozložení nákladů časové rozložení nákladů (rozdělení finančních nákladů) způsob zajištění zdrojů rozložení a ošetření rizik 5

7 Úvod do předmětu Předpoklady úspěšné obchodní transakce zboží a/nebo služba v kvalitě a v čase požadovaných trhem sjednání kupní smlouvy realizace a převzetí dodávky včasná a úplná úhrada realizace obchodního přínosu - prodávající: realizace zisku [(výnos náklady)>0 ] - kupující: realizace přínosu z koupě [(přínos náklady)>0] Úplné náklady obchodní transakce náklady na předmět dodávky náklady na realizaci obchodní transakce: - obchodní náklady včetně přepravních -finanční náklady náklady spojené s ošetřením, resp. s akceptací rizik 6

8 Úvod do předmětu Specifika zahraničně obchodní transakce prodávající í a kupující í mají sídlo v různých ů zemích složitější struktura větší škála rizik vyšší rizika podpora státu legitimizovaná mezinárodními pravidly -pojištění tržně nepojistitelných rizik -úrokově zvýhodněné financování 7

9 Úvod do předmětu Závěry každou OT (obchodní transakci) lze realizovat různými způsoby alternativní struktury OT se navzájem liší mj. rozložením rizik a..nákladů na financování teprve z konkrétní struktury OT lze vyjádřit úplné náklady a..očekávaný přínos (zisk) předpokladem obchodního úspěchu je aktivní přístup ke..strukturování obchodní transakce 8

10 Normativní rámec obchodních vztahů Základní princip: zásada smluvní volnosti, svobodná volba např. předmětu dodávky odběratele/dodavatele podmínek prodeje/koupě Normativní rámec: soubor norem, které volbu omezují Normy: zákony, předpisy, nařízení, ujednání Důvody tvorby norem zejména: zajištění veřejných zájmů ochrana volné soutěže ochrana účastníků smluvního vztahu usnadnění obchodní činnosti 9

11 Druhy norem Normativní rámec obchodních vztahů podle míry závaznosti: - zákony a právně závazné předpisyp - ujednání, k nimž lze přistoupit podle teritoriální působnosti: - mnohostranné (multilaterální) - dvoustranné (bilaterální) - národní podle věcné působnosti pro: - všechny obchodní vztahy - určitý druh závazkového vztahu Možné důsledky nerespektování norem: - určitý druh předmětu dodávky - právní postih - závady v průběhu obchodní transakce - dodatečné náklady - nižší než očekávané výnosy - zbytečná pracnost 10

12 Normativní rámec obchodních vztahů Mnohostranné mezinárodní smlouvy a ujednání Světová mezinárodní organizace (WTO) Evropská unie výkladová a vzorová ujednání Dvoustranné mezinárodní smlouvy Národní normy dohody o hospodářské spolupráci smlouvy o zamezení dvojího zdanění ě dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic Obchodní zákoník (zákon č Sb.) upravuje obchodní.závazkové vztahy z podnikatelské činnosti Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) upravuje ostatní závazkové.vztahy 11

13 Normativní rámec obchodních vztahů Mezinárodní obchodní organizace (WTO) cíle: - plná liberalizace mezinárodních obchodních vztahů - univerzální právní systém k plnění přijatých principů a pravidel principy: - obchod bez diskriminace (doložka nejvyšších výhod, národní.zacházení) -uvolňování obchodu - spravedlivá hospodářská soutěž - předvídatelnost da e - rozvojový princip ČR - zakládajícím členem - od r nevystupuje samostatně, zastoupena EU 12

14 Normativní rámec obchodních vztahů Mezinárodní obchodní organizace (WTO) dohody uzavřené v rámci WTO : více než 60 dohod v oblastech - GATT (všeobecná dohoda o clech a obchodu); zastřešuje mnohostranné dohody o obchodu zbožím; cílem je eliminace obchodních překážek včetně dumpingu a subvencí - GATS (všeobecná dohoda o obchodu službami); přílohy definují zvláštní režim pro konkrétní oblasti liberalizace dopravy, telekomunikací a finančních služeb - TRIPS (dohoda o duševním vlastnictví v oblasti obchodu); pravidla pro vymáhání práva k duševnímu vlastnictví v oblasti patentů, autorských práv a obchodních značek 13

15 Normativní rámec obchodních vztahů Mnohostranná výkladová a vzorová ujednání závazná pokud -k nim přistoupí p stát, nebo - se na nich shodnou strany obchodní transakce cíl -usnadnění smluvního procesu -zvýšení právní jistoty UNICTRAL (United Nations Commission on International Law); unifikační vzorové předpisy a mnohostranné mezinárodní úmluvy, např. - úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží ( Vídeňská úmluva, ČR 1993) - úmluva o uznání výkonu cizích rozhodčích nálezů (ČR 1993) -Rozhodčí pravidla UNICTRAL - Úmluva OSN o promlčení v mezinárodní koupi zboží (ČR 1993) - vzorový zákon UNICTRAL o elektronickém obchodu 14

16 Normativní rámec obchodních vztahů CEFACT (orgán Výboru pro obchod Evropské hospodářské komise) EDI, EDIFACT- tvorba standardů pro elektronickou výměnu dat, například elektronickou fakturaci ICC (Mezinárodní obchodní komora) - INCOTERMS URC jednotná pravidla pro inkasa (publikace č. 522) - UCP jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy (publikace č. 600) - URG jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na vyžádání (publikace č. 758) - Modelové obchodní dohody, např. Smlouva o dodávce (2011) Smlouva o transferu technologie (2009) Smlouva o dodávce na klíč (2007) Smlouva o zastoupení Smlouva o důvěrných informacích 15

17 Normativní rámec obchodních vztahů Normy Evropské unie Upravují obchodní vztahy ke třetím zemím -mezi členskými zeměmi - uvnitř členských zemí Aplikace norem EU - přímá účinnost (zřizovací smlouvy, nařízení, některé směrnice) - princip nadřazenosti nad vnitrostátními právními řády Základ norem v obchodních vztazích: -jednotný vnitřní trh - společná obchodní politika 16

18 Normativní rámec obchodních vztahů Jednotný vnitřní trh - celní unie (zákaz cel mezi členskými ý státy, jednotný celní tarif navenek) - zrušení kvantitativních omezení a dovozů a vývozů mezi členskými státy - zákaz daňové diskriminace - regulace státních podpor (zvýhodnění ě tuzemských výrobců) - odstraňování technických překážek obchodu (harmonizace, vzájemné uznávání norem) Společná obchodní politika - jednotný celní tarif - jednotná pravidla pro vývoz a podporu vývozu (Konsensus) - jednotná pravidla pro dovoz - zvláštní pravidla pro obchod některými komoditami/ zbožím se třetími zeměmi (např. textil, zemědělské produkty, automobily) - uzavírání smluv o obchodu a spolupráci 17

19 Normativní rámec obchodních vztahů Právní zakotvení obchodní transakce obchodní transakce = závazkový vztah obligační statut (závazkový statut) - přímé normy z mezinárodních smluv - právní předpisy EU - vnitrostátní předpisy pro úpravu závazkových vztahů volba práva u obchodních vztahů s mezinárodním prvkem podle - Římské úmluvy o právu rozhodném pro závazkové vztahy ze smluv (ČR přistoupila v r. 2005) : výslovná, pro celou smlouvu nebo její část, může být kdykoliv změněna - kolizní normy y( (soudcem, rozhodčím nálezem) 18

20 Normativní rámec obchodních vztahů Závazkové vztahy v českém právu definice závazkového vztahu Obchodní zákoník Občanský zákoník - obchodní závazkové vztahy z podnikatelské činnosti - ostatní závazkové vztahy předmětem úpravy zejména: - vznik závazkového vztahu -zánik závazku - práva a povinnosti smluvních stran - zvláštní ustanovení k jednotlivým druhům smluv 19

21 Druhy smluv v obchodních vztazích Kupní smlouva Další smlouvy pro realizaci obchodní transakce mezi přímými účastníky - smlouva o uzavření smlouvy budoucí - smlouva o důvěrnosti - smlouva o výhradním prodeji - smlouva o výhradním odběru mezi přímými a nepřímými účastníky - mandátní smlouva - smlouva komisionářská -smlouva zprostředkovatelská t ká - smlouva o obchodním zastoupení - zasilatelská smlouva - smlouva o přepravě věci - pojistná smlouva -finanční smlouvy 20

22 Druhy smluv v obchodních vztazích Potřeba a struktura vedlejších smluv závisí na předmětu dodávky povaze přímých účastníků kupní smlouvy distribuční cestě podmínkách kupní smlouvy způsobu financování způsobu ošetření rizik 21

23 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva přeshraniční: Smlouvy vnitrostátní: volba řídícího práva volba rozhodného jazyka vymahatelnost společná ustanovení obchodního zákoníku pro závazkové vztahy: - vznik smlouvy - jednání o uzavírání smlouvy - zánik závazkového vztahu plněním (způsob, místo a doba plnění) - prodlení, smluvní pokuta, náhrada škody - odstoupení od smlouvy základní ustanovení pro některé typy smluv - možnost uzavřít i smlouvu, která není upravena OZ - jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět..svých závazků, smlouva není uzavřena ( 264 OZ) 22

24 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva o uzavření smlouvy budoucí zavazuje jednu nebo obě strany uzavřít smlouvu - ve stanovené době -se stanoveným předmětem plnění upravena v Obchodním zákoníku ( 289 a násl.) - pouze písemná forma - zavázaný povinen uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu po vyzvání -nesplnění závazku smlouvu uzavřít (obsah smlouvy určí soud, nebo náhrada škody) Smlouva o důvěrnosti závazek jedné nebo obou stran neprozradit třetí osobě informace, označené za důvěrné někdy řešena doložkou v kupní smlouvě ICC Model Confidentiality Agreement, Confidentiality Clause obecné ustanovení o důvěrnosti v Obchodním zákoníku 271 -závazek platí, i když nebyla uzavřena ř smlouva, v souvislosti i se kterou byly důvěrné informace poskytnuty - porušení důvěrnosti, náhrada škody 23

25 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva o výhradním prodeji závazek dodavatele, že zboží určené ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli nevzniká povinnost zboží dodat a odebrat ICC Model Distributorship Contract Obchodní zákoník 745 a násl. - závazná písemná forma Smlouva o výhradním odběru - mohou být uvedeny osoby, kterým je odběratel oprávněn prodávat závazek odběratele neodebírat stanovené zboží od nikoho jiného, než od dodavatele jinak obdobně jako u smlouvy o výhradním prodeji 24

26 Druhy smluv v obchodních vztazích Mandátní smlouva mandatář se zavazuje, a že pro mandanta na jeho účet zařídí za..úplatu určitou obchodní záležitost: -uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti - s odbornou péčí a podle pokynů mandanta typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 566 a násl. vyžaduje-li vyřízení í záležitosti ti plnou moc, mandant je povinen..ji vystavit mandant je povinen nahradit nutné náklady, pokud nejsou..výslovně ě zahrnuty v úplatě mandatář neodpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel..smlouvu při zařizování záležitosti, pokud se tak v mandátní smlouvě..nezavázal 25

27 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva komisionářská komisionář se zavazuje zařídit vlastním jménem pro komitenta..určitou obchodní záležitost typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 577 a násl. komisionář je povinen jednat s odbornou péčí a podle pokynů..komitenta k movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji, má komitent..právo, pokud je nenabude třetí osoba k movitým věcem získaným pro komitenta nabývá komitent..právo, jakmile byly předány komisionáři 26

28 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva o zprostředkování zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet za úplatu činnost směřující k..tomu, aby zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 642 a násl. zprostředkovatel má nárok na úplatu (provizi): - jestliže zájemce získal příležitost smlouvu uzavřít, nebo - jestliže zájemce smlouvu uzavřel, nebo -splněním ě závazku třetí tí osoby ze zprostředkované smlouvy nárok na úhradu nutných nákladů vedle provize, jen pokud to bylo..výslovně sjednáno 27

29 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva o obchodním zastoupení obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel se zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv (obchodů) může také, je-li tak dohodnuto, sjednávat obchody jménem a na účet zastoupeného, avšak za obchodních h podmínek stanovených zastoupeným ICC Model Commercial Agency Contract typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 652 a násl. závazná písemná forma zastoupení pro určité území nebo druhy osob nevýhradní zastoupení výhradní zastoupení - zastoupený sjednává smlouvu pro danou oblast nebo okruh osob s výhradním zástupcem, nebo -zástupce přijímá závazek u daného zboží zastupovat jen výhradního zastoupeného - zastoupený může sjednávat obchody i přímo, ale je povinen hradit provizi 28

30 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva zasilatelská zasilatel l se zavazuje příkazci, že obstará přepravu ř věci ě z určitého...místa do určitého místa typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 601 a násl. zasilatel jedná - s odbornou péčí a podle pokynů příkazce - vlastním jménem na účet příkazce - odpovídá za škodu na převzaté zásilce zasilatel je povinen zásilku pojistit jen když tak stanoví smlouva zasilateli náleží - úplata smluvní, nebo obvyklá -náhrada účelně vynaložených nákladů 29

31 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva o přepravě věci dopravce se zavazuje odesilateli li přepravit ř zásilku z určitého místa do...určitého místa typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 610 a násl. dopravce plní závazek - za úplatu (přepravné) - sodbornoupéčí a ve stanovené lhůtě - odpovídá za škodu na zásilce pokud je ve smlouvě stanoveno, vydá odesilateli náložný list (na..doručitele, na jméno určité osoby nebo na její řad) - v tom případě je povinen vydat také zásilku osobě oprávněné podle náložného listu proti jeho předložení s potvrzením o převzetí 30

32 Druhy smluv v obchodních vztazích Pojistná smlouva pojistitel se zavazuje v případě vzniku nahodilé události pojištěnému poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojištěný se zavazuje pojistiteli platit pojistné typ smlouvy upravuje Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a Občanský zákoník závazná je písemná forma některé podstatné náležitosti, mj. vymezení - pojistného nebezpečí - pojistné události - pojistné doby Finanční smlouvy mnoho druhů, zejména v oblasti - platebního styku - poskytování úvěrů - poskytování záruk a zajištění 31

33 Druhy smluv v obchodních vztazích Zjednodušení a standardizace smluvního procesu rámcové smlouvy -naplňují se individuálními nebo dílčími smlouvami obchodní podmínky - mohou určovat část obsahu smlouvy, pokud se na ně smlouva..odvolává a jsou účastníkům smlouvy známé, nebo jsou k textu..smlouvy přiloženy - ustanovení ve smlouvě odchylná mají přednost před zněním..obchodních podmínek - firemní, vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi modelové smlouvy - nabízejí celkový formát smlouvy - převzetí textu s úpravami přiměřenými povaze obchodní transakce - hierarchické modelové smlouvy (FIDIC) 32

34 Praktické aspekty kupní smlouvy Negociace podmínek kupní smlouvy před jejím uzavřením prostor pro vyjednávání je omezen (kupující stanoví podmínky předem: např. v tendrové dokumentaci, výrazně ě rozdílné postavení kupujícího/prodávajícího íh íh na trhu) prostor pro vyjednávání je otevřen (možnost rozložení rizik anákladů mezi smluvní strany) Forma uzavírání kupní smlouvy ústní konkludentním jednáním písemná 33

35 Praktické aspekty kupní smlouvy Místo a okamžik podpisu kupní smlouvy místo podpisu možné vodítko při určení řídícího práva okamžik podpisu p počátek některých lhůt, na který se text kupní smlouvy může odkazovat Vybraná ustanovení kupní smlouvy (hledisko výběru: vztah k rozložení nákladů a rizik mezi smluvní partnery) předmět ř ě kupní smlouvy - jednoduchý x unikátní x investiční celek: vliv na strukturu a váhu dalších smluvních ustanovení (např. volba mediátora sporu o odpovídajících technických parametrech dodávky, doložka variations při investičních dodávkách) dodací lhůta 34

36 Praktické aspekty kupní smlouvy platební podmínka - doba placení (akontace, placení při dodávce, placení s odkladem po dodávce zboží) - místo placení - forma placení (volba platebního instrumentu) cena - vztah cenové kalkulace k dalším sjednaným podmínkám kupní smlouvy (např. doba placení, forma placení, způsob financování, sjednaná dopravní parita, náklady pojištění azajištění) -eskalační a fluktuační doložky (cenový vývoj v čase po uzavření kupní smlouvy) řídící právo způsob řešení nepravidelností v plnění závazků dodavatele a odběratele (penalizace, smluvní pokuty, sankční úroky) 35

37 Praktické aspekty kupní smlouvy dodací d podmínka určuje č zejména: - místo a okamžik předání zboží prodávajícím kupujícímu -přechod rizika ztráty nebo poškození zboží -okamžik přechodu úhrady nákladů spojených s dodávkou zboží 36

38 INCOTERMS 2010 Praktické aspekty kupní smlouvy DODACÍ DOLOŽKY PRO VŠECHNY DRUHY PŘEPRAVY DO ANGLICKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV LOŽ KA EXW EX WORKS (NAMED PLACE OF DELIVERY) ZE ZÁVODU (UJEDNANÉ MÍSTO DODÁNÍ) FCA FREE CARRIER (NAMED PLACE VYPLACENĚ DOPRAVCI (UJEDNANÉ OF DELIVERY) MÍSTO DODÁNÍ) CPT CARRIAGE PAID TO (NAMED PLACE OF PŘEPRAVA PLACENA DO (UJEDNANÉ DESTINATION) MÍSTO URČENÍ) CIP DAT DAP DDP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (NAMED PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENY DO PLACE OF DESTINATION) (UJEDNANÉ MÍSTO URČENÍ) DELIVERED AT TERMINAL (NAMED TERMINAL S DODÁNÍM DO TERMINÁLU (UJEDNANÝ AT PORT PŘÍSTAVNÍ Í TERMINÁL NEBO MÍSTO URČENÍ) Č OR PLACE OF DESTINATION) DELIVERED AT PLACE (NAMED PLACE OF S DODÁNÍM NA MÍSTO (UJEDNANÉ MÍSTO DESTINATION) URČENÍ) DELIVERED DUTY PAID (NAMED PLACE OF DESTINATION) S DODÁNÍM CLO PLACENO (UJEDNANÉ MÍSTO URČENÍ) 37

39 INCOTERMS 2010 Praktické aspekty kupní smlouvy DODACÍ DOLOŽKY PRO VNITROZEMSKOU VODNÍ A NÁMOŘNÍ PŘEPRAVU DO LOŽ KA FAS FOB CFR CIF ANGLICKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV FREE ALONGSIDE SHIP (NAMED PLACE OF SHIPMENT ) VYPLACENĚ K BOKU LODI (UJEDNANÝ PŘÍSTAV NALODĚNÍ) FREE ON BOARD (NAMED PLACE OF VYPLACENĚ NA PALUBU LODI (UJEDNANÝ SHIPMENT) PŘÍSTAV NALODĚNÍ) COST AND FREIGHT (NAMED PORT OF NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ (UJEDNANÝ DESTINATION) PŘÍSTAV URČENÍ) COST, INSURANCE AND FREIGHT (NAMED PORT OF DESTINATION) NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ (UJEDNANÝ PŘÍSTAV URČENÍ) 38

40 Kupní smlouva INCOTERMS 2010 DO- PŘECHOD RIZIKA (SPLNĚNÍ DOPRAVNÍ NÁKLADY LOŽ- KA POVINNOSTI DODÁNÍM) EXW PRODÁVAJÍCÍ DÁ ZBOŽÍ K DISPOZICI V PLATÍ KUPUJÍCÍ UJEDNANÉM MÍSTĚ NENALOŽENÉ NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK FCA PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ DOPRAVCI NEBO JINÉ OSOBĚ JMENOVANÉ KUPUJÍCÍM PLATÍ KUPUJÍCÍ OD OKAMŽIKU PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ PRVNÍMU PŘEPRAVCI FAS PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ K BOKU LODI V PLATÍ KUPUJÍCÍ OD OKAMŽIKU DODÁNÍ UJEDNANÉM MÍSTĚ Ě NALODĚNÍ Ě ZBOŽÍ K BOKU LODI FOB CFR CIF PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ NA PALUBU PLATÍ KUPUJÍCÍ OD OKAMŽIKU DODÁNÍ LODI JMENOVANÉ KUPUJÍCÍM V UJEDNANÉM ZBOŽÍ NA PALUBU LODI PŘÍSTAVU PRODÁVAJÍCÍ Í DODÁ ZBOŽÍ NA PALUBU PRODÁVAJÍCÍ Í PLATÍ NÁKLADY DO LODI JMENOVANÉ KUPUJÍCÍM V UJEDNANÉM OKAMŽIKU DODÁNÍ NA LOĎ PŘÍSTAVU + PŘEPRAVNÉ DO PŘÍSTAVU URČENÍ PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ NA PALUBU PRODÁVAJÍCÍ PLATÍ NÁKLADY DO LODI V PŘÍSTAVU NALODĚNÍ OKAMŽIKU DODÁNÍ NA LOĎ + PŘEPRAVNÉ DO PŘÍSTAVU URČENÍ + POJIŠTĚNÍ pokračuje na dalším listu 39

41 INCOTERMS 2010 Kupní smlouva DO- LOŽ- KA CPT CIP DAT PŘECHOD RIZIKA (SPLNĚNÍ POVINNOSTI DODÁNÍM) PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ SLEDNANÉMU DOPRAVCI NEBO POKUD JSOU DALŠÍ DOPRAVCI, PRVNÍMU Z NICH PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ SLEDNANÉMU DOPRAVCI NEBO POKUD JSOU DALŠÍ DOPRAVCI, PRVNÍMU Z NICH PRODÁVAJÍCÍ SPLNÍ DODÁNÍ JAKMILE JE ZBOŽÍ VYLOŽENÉ Z PŘÍCHOZÍHO DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU DÁNO K DISPOZICI KUPUJÍCÍMU NA JMENOVANÉM PŘEKLADIŠTI DOPRAVNÍ NÁKLADY PRODÁVAJÍCÍ PLATÍ VŠECHNY NÁKLADY SPOJENÉ SE ZBOŽÍM DO OKAMŽIKU DODÁNÍ + PŘEPRAVNÉ NA MÍSTO URČENÍ + VÝLOHY ZA VYKLÁDKU PRODÁVAJÍCÍ PLATÍ VŠECHNY NÁKLADY SPOJENÉ SE ZBOŽÍM DO OKAMŽIKU DODÁNÍ + PŘEPRAVNÉ Ř NA MÍSTO URČENÍ + VÝLOHY ZA VYKLÁDKU + POJIŠTĚNÍ PRODÁVAJÍCÍ PLATÍ NÁKLADY SE ZBOŽÍM DO OKAMŽIKU DODÁNÍ ZBOŽÍ VČETNĚ VYKLÁDKY ZBOŽÍ + PŘEPRAVNÉ DO UJEDNANÉHO PŘÍSTAVU ČI MÍSTA URČENÍ pokračuje na dalším listu 40

42 INCOTERMS 2010 Kupní smlouva DO- PŘECHOD RIZIKA (SPLNĚNÍ DOPRAVNÍ NÁKLADY LOŽ- KA POVINNOSTI DODÁNÍM) DAP PRODÁVAJÍCÍ SPLNÍ DODÁNÍ JAKMILE DÁ ZBOŽÍ K DISPOZICI KUPUJÍCÍMU CELNĚ PRODÁVAJÍCÍ PLATÍ NÁKLADY SE ZBOŽÍM DO OKAMŽIKU DODÁNÍ ZBOŽÍ ODBAVENÉ PRO VÝVOZ A DOVOZ NA PŘÍCHOZÍM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU PŘIPRAVENÉ K VYKLÁDCE NA SJEDNANÉM MÍSTĚ. PRODÁVAJÍCÍ NESE VČETNĚ VYKLÁDKY ZBOŽÍ + PŘEPRAVNÉ DO UJEDNANÉHO PŘÍSTAVU ČI MÍSTA URČENÍ RIZIKO TOHOTO MÍSTA DDP PRODÁVAJÍCÍ DÁ ZBOŽÍ K DISPOZICI KUPUJÍCÍMU V UJEDNANÉM MÍSTĚ URČENÍ NEVYLOŽENÉ Z DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A CELNĚ ODBAVENÉ PLATÍ PRODÁVAJÍCÍ DO OKAMŽIKU DODÁNÍ NA MÍSTO URČENÍ. NESE NÁKLADY A RIZIKO TOHOTO MÍSTA 41

43 Řízení rizik obchodních transakcí Typologie rizik ik rizika dodavatele - výrobní (vlastní a subdodavatelů) ů - platební nevůle - platební neschopnosti -cenové -nepřevzetí předmětu dodávky -odstoupení od kupní smlouvy rizika odběratele - nedodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaném čase, množství a kvalitě - nevrácení akontace 42

44 Řízení rizik obchodních transakcí oboustranná rizika ik -dokumentační - vyšší moc specifická rizika zahraničně-obchodních transakcí - teritoriální -kurzové 43

45 Řízení rizik obchodních transakcí Přístupy k riziku identifikace rizika hodnocení/odhad potenciální újmy posouzení pravděpodobnosti naplnění rizika rozhodnutí o přístupu k ošetření rizika 44

46 Řízení rizik obchodních transakcí Možné cesty ošetření rizik ik prevence vzniku rizik zajištění proti rizikům pojištění ě rizik Prevence vzniku rizik analýza bonity obchodního partnera/rating hodnocení rizikovosti zemí obchodní transakce/rating negociace podmínek kupní smlouvy Zajištění proti rizikům bankovní a nebankovní záruky dokumentární platební instrumenty bankovní produkty zajištění kurzových rizik 45

47 Řízení rizik obchodních transakcí Pojištění rizik majetkové pojištění, přepravní pojištění komerční úvěrové pojištění= pojištění pohledávek pojištění vývozních rizik se státní podporou Komerční úvěrové pojištění předmětem pojištění je obvykle krátkodobá pohledávka (do 2 let) dodavatele/vývozce za odběratelem/dovozcem spektrum zemí, do kterých se toto pojištění nositelům krátkodobých obchodních transakcí poskytuje, je omezené převážně na země snepříliš velkým rizikem řídí se příslušnými národními právními předpisy funguje na tržním principu poskytovateli tohoto druhu pojištění jsou v ČR například: - Euler Hermes - Atradius Credit Insurance N.V. - Čescob - Komerční úvěrová pojišťovna EGAP 46

48 Řízení rizik obchodních transakcí Teoretické aspekty podpory exportu Argumenty ve prospěch p volného trhu - optimální alokace zdrojů, maximalizace výhod - distribuční neutralita Argumenty ve prospěch státní podpory - merkantilismus - bariéry vstupu: informace - pomoc rozvojovým ekonomikám 47

49 Řízení rizik obchodních transakcí Praktické ké aspekty podpory exportu -objektivní existence státní podpory p - second best minimalizace narušení tržních principů (horní hranice státní podpory: podporované komerční úvěry dolní hranice státní podpory: vázaná pomoc) 48

50 Řízení rizik obchodních transakcí Agreement on Officially Supported Export Credits Konsensus Společné podmínky státem podpořených exportních úvěrů - zboží (komodita) - rozsah státní podpory -platba předemř - financování pojistné prémie - místní náklady -splatnost -způsob splácení 49

51 Řízení rizik obchodních tranakcí Specifické podmínky pro exportní úvěrové ě pojištění - minimální pojistné sazby - klasifikace rizika zemí - pojistné krytí, kvalita - snížení rizikovosti 50

52 Řízení rizik obchodních transakcí volnost volby národního systému - institucionální uspořádání - instrumentální model fungování Institucionální úprava vývozní úvěrová agentury ( ECAs ECAs ) - integrované, jednoúčelové - státní subjekt, státem vlastněný subjekt, soukromý subjekt pověřený státem Instrumentální modely fungování ošetření úvěrového rizika: pojištění, záruky 51

53 Řízení rizik obchodních transakcí EGAP vznik 1992, argumenty proti založení akciová společnost, vlastníkem stát prostřednictvím 4 ministerstev za závazky ručí stát instrumentální model fungování - pojištění úvěrových rizik (rizik vývozní pohledávky) - není kryto dokumentační riziko - pojištění v Kč - možnost připojištění kurzového rizika všeobecné pojistné podmínky (VPP) - pro každý pojistný produkt jednorázově - povinnosti pojištěného, pojistitele, případně dalších stran 52

54 Řízení rizik obchodních transakcí -postup při vzniku pojistné události -způsob výpočtu majetkové újmy - obvyklá míra spoluúčasti - čekací doba 53

55 Řízení rizik obchodních transakcí EGAP vybrané pojistné podmínky (1) Účel Zkr. Pojištěný Spoluúčast Vývozní dodavatelský úvěr Čekací doba Krátkodobý financovaný vývozcem B vývozce 10% 6M financovaný bankou Bf banka 5% 6M Střednědobý a dlouhodobý financovaný vývozcem C vývozce 10% 6M financovaný bankou Cf banka 5% 6M Vývozní odběratelský úvěr D banka 5% 6M Potvrzení vývozního akreditivu E banka 5% 1M 54

56 Řízení rizik obchodních transakcí EGAP vybrané pojistné podmínky (2) Účel Zkr. Pojištěný Spoluúčast Čekací doba Předexportní úvěr F banka 20% 1M Přerušení kontraktu V vývozce 15% 1M Investice v zahraničí I investor 10% 1M Úvěr na investici v zahraničí If banka 5% 6M Záruka Z banka 5% neopr. čerpání 20% opráv. čerp. perform. bond 10% ostatní 1M 55

57 Platební instrumenty Obchodní vztahy prodávající (exportér) očekává, že dostane zaplaceno kupující (importér) očekává, že dostane zboží Zmírnění ě í rizik ik obchodních h transakcí volbou platebního instrumentu: dokumentárním akreditivem dokumentárním inkasem směnkou Faktory, na nichž volba platebního instrumentu závisí: vztahy mezi prodávajícím a kupujícím teritorium obchodní transakce situace na trhu zboží a charakter zboží 56

58 Platební instrumenty Dokumentární akreditiv, Letter of Credit, L/C Definice: Písemný závazek banky vystavený na základě instrukcí kupujícího zaplatit prodávajícímu stanovenou částku za předpokladu, žejsou vestanovené době prezentovány dokumenty odpovídající podmínkám akreditivu Obchodní zákoník $ Neodvolatelný dokumentární akreditiv X odvolatelný dokumentární akreditiv 57

59 Platební instrumenty Charakteristika akreditiv je svou povahou transakce oddělená od kupní smlouvy (která je jen jejím podkladem) u akreditivu se zúčastněné strany zabývají pouze pozitivními dokumenty (= prodávající jimi prokazuje, že nějaká skutečnost nastala) nikoliv zbožím či službami, kterých se dokumenty týkají abstraktní povaha akreditivu Akreditivní dokumenty finanční (směnka) komerční (faktura, osvědčení o původu zboží, přejímací protokol) dopravní (letecký, železniční nebo silniční nákladní list, námořní...konosament, multimodální dopravní dokument) skladovací (potvrzení o převzetí zboží k uskladnění) pojistné 58

60 Platební instrumenty Průběh obchodní transakce od uzavření kupní smlouvy po zaplacení proti dokumentům při použití dokumentárního akreditivu Kupující (příkazce, dovozce) 1 5 Prodávající (beneficient, vývozce) Vystavující banka Avizující (potvrzující) banka 59

61 Platební instrumenty Legenda: 1) Uzavření kupní smlouvy, ve které je jako platební instrument uveden akreditiv; 2) Kupující (dovozce) požádá svou banku o otevření akreditivu; 3) Vystavující banka otevře akreditiv, zašle ho bance beneficienta/prodávajícího s požadavkem akreditiv prodávajícímu avizovat nebo předat s potvrzením; 4) Avizující banka předá akreditiv prodávajícímu; 5) Prodávající odesílá zboží v souladu s podmínkami kupní smlouvy a předává akreditivem určenou sadu dokumentů avizující (příp. i potvrzující) bance s žádostí o proplacení; 6) Avizující í banka zkontroluje dokumenty. Poté je zašle vystavující í bance s žádostí o proplacení hodnoty dokumentů; 7) Vystavující banka také zkontroluje dokumenty, předá je kupujícímu a současně zatíží jeho účet; 8) Vystavující banka proplatí prostřednictvím avizující banky hodnotu předložených dokumentů prodávajícímu; avizovaný ý( (nepotvrzený) akreditiv jediná banka zavázaná platit je vystavující banka potvrzený akreditiv za zaplacení odpovídají dvě banky 60

62 Platební instrumenty Akreditiv lze čerpat (tj. vyplatit beneficienta z akreditivu) těmito způsoby v závislosti na zvolené platební podmínce na viděnou odloženou platbou akceptací negociací Speciální typy dokumentárních akreditivů revolvingový akreditiv převoditelný akreditiv remboursní akreditiv back - to back akreditiv stand-by akreditiv 61

63 Převoditelný akreditiv Platební instrumenty Kupující (příkazce, dovozce) Výrobce 2. beneficient 4 2 1b Prostředník 1. beneficient 1a 11 5 Banka kupujícího, (vystavující) Avizující banka Převádějící banka 5 62

64 Platební instrumenty Legenda 1a Uzavření kupní smlouvy mezi výrobcem a prostředníkem; 1b Uzavření kupní smlouvy mezi prostředníkem a kupujícím (cena zvýšena v podstatě o provizi prostředníka); 2 Kupující (dovozce) požádá svou banku o otevření akreditivu ve prospěch; prostředníka, beneficienta v rámci původního akreditivu; 3 Postředník Prostředník požádá banku, u níž je akreditiv čerpatelný (v našem případě je to banka převádějící), aby ho umožnila použít druhému beneficientovi-výrobci; 4 Zboží je odesláno v souladu s podmínkami kupní smlouvy; 5 Výrobce předává akreditivní dokumenty včetně faktury převádějící bance (prostřednictvím své banky) s žádostí o proplacení; 6 Převádějící banka zašle prostředníkovi výrobcovu fakturu s žádostí o předložení jeho faktury (zvýšené o provizi); 7 Prostředník vystavuje vlastní fakturu; 8 Převádějící banka zašle dokumenty vystavující bance s žádostí o proplacení hodnoty dokumentů; 9 Vystavující banka předává dokumenty kupujícímu a současně Vystavující banka vyplatí přes převádějící banku hodnotu předložených dokumentů; 11 První beneficient inkasuje rozdíl mezi původním akreditivem a akreditivem převedeným (v podstatě svoji provizi); 12 Inkaso výrobce; 63

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I pro pojištění investic v zahraničí proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více