FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ"

Transkript

1

2 PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1

3 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem obchodu je zboží a/nebo služby jak dobře koupit, jak dobře prodat (nikoliv co koupit a co prodat) Obchodní transakce základní jednotka obchodní činnosti Obchodní jednání cesta k dosažení žádoucích parametrů obchodní transakce Vytvoření podmínek pro efektivní průběh opakovaných obchodních transakcí v podniku 2

4 Úvod do předmětu Předměty: Finanční a právní aspekty obchodních činností jak strukturovat a smluvně zajistit úspěšnou obchodní transakci Série obchodních transakcí Obchodování v osobním kontaktu jak prosadit zájem smluvní strany (prodávajícího/kupujícího) v jednání s druhou smluvní stranou Organizace a řízení obchodní činnosti jak obchodní činnost účelně organizovat a řídit 3

5 Úvod do předmětu Struktura předmětu Finanční a právní aspekty obchodních transakcí Normativní rámec obchodních vztahů Druhy smluv v obchodních vztazích Praktické aspekty kupní smlouvy Řízení rizik obchodní transakce Platební a zajišťovací instrumenty v obchodních transakcích Financování obchodních transakcí Celní a licenční aspekty zahraničně obchodních transakcí 4

6 Úvod do předmětu Obchodní transakce poskytnutí zboží a/nebo služby za protihodnotu subjekty (účastníci) - přímé: smluvní strany kupní smlouvy, prodávající (výrobce) a kupující (uživatel) - nepřímé: zapojené smluvními stranami (subdodavatelé, banky, pojišťovny a p.) Struktura obchodní transakce distribuční cesta věcné rozložení nákladů časové rozložení nákladů (rozdělení finančních nákladů) způsob zajištění zdrojů rozložení a ošetření rizik 5

7 Úvod do předmětu Předpoklady úspěšné obchodní transakce zboží a/nebo služba v kvalitě a v čase požadovaných trhem sjednání kupní smlouvy realizace a převzetí dodávky včasná a úplná úhrada realizace obchodního přínosu - prodávající: realizace zisku [(výnos náklady)>0 ] - kupující: realizace přínosu z koupě [(přínos náklady)>0] Úplné náklady obchodní transakce náklady na předmět dodávky náklady na realizaci obchodní transakce: - obchodní náklady včetně přepravních -finanční náklady náklady spojené s ošetřením, resp. s akceptací rizik 6

8 Úvod do předmětu Specifika zahraničně obchodní transakce prodávající í a kupující í mají sídlo v různých ů zemích složitější struktura větší škála rizik vyšší rizika podpora státu legitimizovaná mezinárodními pravidly -pojištění tržně nepojistitelných rizik -úrokově zvýhodněné financování 7

9 Úvod do předmětu Závěry každou OT (obchodní transakci) lze realizovat různými způsoby alternativní struktury OT se navzájem liší mj. rozložením rizik a..nákladů na financování teprve z konkrétní struktury OT lze vyjádřit úplné náklady a..očekávaný přínos (zisk) předpokladem obchodního úspěchu je aktivní přístup ke..strukturování obchodní transakce 8

10 Normativní rámec obchodních vztahů Základní princip: zásada smluvní volnosti, svobodná volba např. předmětu dodávky odběratele/dodavatele podmínek prodeje/koupě Normativní rámec: soubor norem, které volbu omezují Normy: zákony, předpisy, nařízení, ujednání Důvody tvorby norem zejména: zajištění veřejných zájmů ochrana volné soutěže ochrana účastníků smluvního vztahu usnadnění obchodní činnosti 9

11 Druhy norem Normativní rámec obchodních vztahů podle míry závaznosti: - zákony a právně závazné předpisyp - ujednání, k nimž lze přistoupit podle teritoriální působnosti: - mnohostranné (multilaterální) - dvoustranné (bilaterální) - národní podle věcné působnosti pro: - všechny obchodní vztahy - určitý druh závazkového vztahu Možné důsledky nerespektování norem: - určitý druh předmětu dodávky - právní postih - závady v průběhu obchodní transakce - dodatečné náklady - nižší než očekávané výnosy - zbytečná pracnost 10

12 Normativní rámec obchodních vztahů Mnohostranné mezinárodní smlouvy a ujednání Světová mezinárodní organizace (WTO) Evropská unie výkladová a vzorová ujednání Dvoustranné mezinárodní smlouvy Národní normy dohody o hospodářské spolupráci smlouvy o zamezení dvojího zdanění ě dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic Obchodní zákoník (zákon č Sb.) upravuje obchodní.závazkové vztahy z podnikatelské činnosti Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) upravuje ostatní závazkové.vztahy 11

13 Normativní rámec obchodních vztahů Mezinárodní obchodní organizace (WTO) cíle: - plná liberalizace mezinárodních obchodních vztahů - univerzální právní systém k plnění přijatých principů a pravidel principy: - obchod bez diskriminace (doložka nejvyšších výhod, národní.zacházení) -uvolňování obchodu - spravedlivá hospodářská soutěž - předvídatelnost da e - rozvojový princip ČR - zakládajícím členem - od r nevystupuje samostatně, zastoupena EU 12

14 Normativní rámec obchodních vztahů Mezinárodní obchodní organizace (WTO) dohody uzavřené v rámci WTO : více než 60 dohod v oblastech - GATT (všeobecná dohoda o clech a obchodu); zastřešuje mnohostranné dohody o obchodu zbožím; cílem je eliminace obchodních překážek včetně dumpingu a subvencí - GATS (všeobecná dohoda o obchodu službami); přílohy definují zvláštní režim pro konkrétní oblasti liberalizace dopravy, telekomunikací a finančních služeb - TRIPS (dohoda o duševním vlastnictví v oblasti obchodu); pravidla pro vymáhání práva k duševnímu vlastnictví v oblasti patentů, autorských práv a obchodních značek 13

15 Normativní rámec obchodních vztahů Mnohostranná výkladová a vzorová ujednání závazná pokud -k nim přistoupí p stát, nebo - se na nich shodnou strany obchodní transakce cíl -usnadnění smluvního procesu -zvýšení právní jistoty UNICTRAL (United Nations Commission on International Law); unifikační vzorové předpisy a mnohostranné mezinárodní úmluvy, např. - úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží ( Vídeňská úmluva, ČR 1993) - úmluva o uznání výkonu cizích rozhodčích nálezů (ČR 1993) -Rozhodčí pravidla UNICTRAL - Úmluva OSN o promlčení v mezinárodní koupi zboží (ČR 1993) - vzorový zákon UNICTRAL o elektronickém obchodu 14

16 Normativní rámec obchodních vztahů CEFACT (orgán Výboru pro obchod Evropské hospodářské komise) EDI, EDIFACT- tvorba standardů pro elektronickou výměnu dat, například elektronickou fakturaci ICC (Mezinárodní obchodní komora) - INCOTERMS URC jednotná pravidla pro inkasa (publikace č. 522) - UCP jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy (publikace č. 600) - URG jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na vyžádání (publikace č. 758) - Modelové obchodní dohody, např. Smlouva o dodávce (2011) Smlouva o transferu technologie (2009) Smlouva o dodávce na klíč (2007) Smlouva o zastoupení Smlouva o důvěrných informacích 15

17 Normativní rámec obchodních vztahů Normy Evropské unie Upravují obchodní vztahy ke třetím zemím -mezi členskými zeměmi - uvnitř členských zemí Aplikace norem EU - přímá účinnost (zřizovací smlouvy, nařízení, některé směrnice) - princip nadřazenosti nad vnitrostátními právními řády Základ norem v obchodních vztazích: -jednotný vnitřní trh - společná obchodní politika 16

18 Normativní rámec obchodních vztahů Jednotný vnitřní trh - celní unie (zákaz cel mezi členskými ý státy, jednotný celní tarif navenek) - zrušení kvantitativních omezení a dovozů a vývozů mezi členskými státy - zákaz daňové diskriminace - regulace státních podpor (zvýhodnění ě tuzemských výrobců) - odstraňování technických překážek obchodu (harmonizace, vzájemné uznávání norem) Společná obchodní politika - jednotný celní tarif - jednotná pravidla pro vývoz a podporu vývozu (Konsensus) - jednotná pravidla pro dovoz - zvláštní pravidla pro obchod některými komoditami/ zbožím se třetími zeměmi (např. textil, zemědělské produkty, automobily) - uzavírání smluv o obchodu a spolupráci 17

19 Normativní rámec obchodních vztahů Právní zakotvení obchodní transakce obchodní transakce = závazkový vztah obligační statut (závazkový statut) - přímé normy z mezinárodních smluv - právní předpisy EU - vnitrostátní předpisy pro úpravu závazkových vztahů volba práva u obchodních vztahů s mezinárodním prvkem podle - Římské úmluvy o právu rozhodném pro závazkové vztahy ze smluv (ČR přistoupila v r. 2005) : výslovná, pro celou smlouvu nebo její část, může být kdykoliv změněna - kolizní normy y( (soudcem, rozhodčím nálezem) 18

20 Normativní rámec obchodních vztahů Závazkové vztahy v českém právu definice závazkového vztahu Obchodní zákoník Občanský zákoník - obchodní závazkové vztahy z podnikatelské činnosti - ostatní závazkové vztahy předmětem úpravy zejména: - vznik závazkového vztahu -zánik závazku - práva a povinnosti smluvních stran - zvláštní ustanovení k jednotlivým druhům smluv 19

21 Druhy smluv v obchodních vztazích Kupní smlouva Další smlouvy pro realizaci obchodní transakce mezi přímými účastníky - smlouva o uzavření smlouvy budoucí - smlouva o důvěrnosti - smlouva o výhradním prodeji - smlouva o výhradním odběru mezi přímými a nepřímými účastníky - mandátní smlouva - smlouva komisionářská -smlouva zprostředkovatelská t ká - smlouva o obchodním zastoupení - zasilatelská smlouva - smlouva o přepravě věci - pojistná smlouva -finanční smlouvy 20

22 Druhy smluv v obchodních vztazích Potřeba a struktura vedlejších smluv závisí na předmětu dodávky povaze přímých účastníků kupní smlouvy distribuční cestě podmínkách kupní smlouvy způsobu financování způsobu ošetření rizik 21

23 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva přeshraniční: Smlouvy vnitrostátní: volba řídícího práva volba rozhodného jazyka vymahatelnost společná ustanovení obchodního zákoníku pro závazkové vztahy: - vznik smlouvy - jednání o uzavírání smlouvy - zánik závazkového vztahu plněním (způsob, místo a doba plnění) - prodlení, smluvní pokuta, náhrada škody - odstoupení od smlouvy základní ustanovení pro některé typy smluv - možnost uzavřít i smlouvu, která není upravena OZ - jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět..svých závazků, smlouva není uzavřena ( 264 OZ) 22

24 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva o uzavření smlouvy budoucí zavazuje jednu nebo obě strany uzavřít smlouvu - ve stanovené době -se stanoveným předmětem plnění upravena v Obchodním zákoníku ( 289 a násl.) - pouze písemná forma - zavázaný povinen uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu po vyzvání -nesplnění závazku smlouvu uzavřít (obsah smlouvy určí soud, nebo náhrada škody) Smlouva o důvěrnosti závazek jedné nebo obou stran neprozradit třetí osobě informace, označené za důvěrné někdy řešena doložkou v kupní smlouvě ICC Model Confidentiality Agreement, Confidentiality Clause obecné ustanovení o důvěrnosti v Obchodním zákoníku 271 -závazek platí, i když nebyla uzavřena ř smlouva, v souvislosti i se kterou byly důvěrné informace poskytnuty - porušení důvěrnosti, náhrada škody 23

25 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva o výhradním prodeji závazek dodavatele, že zboží určené ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli nevzniká povinnost zboží dodat a odebrat ICC Model Distributorship Contract Obchodní zákoník 745 a násl. - závazná písemná forma Smlouva o výhradním odběru - mohou být uvedeny osoby, kterým je odběratel oprávněn prodávat závazek odběratele neodebírat stanovené zboží od nikoho jiného, než od dodavatele jinak obdobně jako u smlouvy o výhradním prodeji 24

26 Druhy smluv v obchodních vztazích Mandátní smlouva mandatář se zavazuje, a že pro mandanta na jeho účet zařídí za..úplatu určitou obchodní záležitost: -uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti - s odbornou péčí a podle pokynů mandanta typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 566 a násl. vyžaduje-li vyřízení í záležitosti ti plnou moc, mandant je povinen..ji vystavit mandant je povinen nahradit nutné náklady, pokud nejsou..výslovně ě zahrnuty v úplatě mandatář neodpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel..smlouvu při zařizování záležitosti, pokud se tak v mandátní smlouvě..nezavázal 25

27 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva komisionářská komisionář se zavazuje zařídit vlastním jménem pro komitenta..určitou obchodní záležitost typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 577 a násl. komisionář je povinen jednat s odbornou péčí a podle pokynů..komitenta k movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji, má komitent..právo, pokud je nenabude třetí osoba k movitým věcem získaným pro komitenta nabývá komitent..právo, jakmile byly předány komisionáři 26

28 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva o zprostředkování zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet za úplatu činnost směřující k..tomu, aby zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 642 a násl. zprostředkovatel má nárok na úplatu (provizi): - jestliže zájemce získal příležitost smlouvu uzavřít, nebo - jestliže zájemce smlouvu uzavřel, nebo -splněním ě závazku třetí tí osoby ze zprostředkované smlouvy nárok na úhradu nutných nákladů vedle provize, jen pokud to bylo..výslovně sjednáno 27

29 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva o obchodním zastoupení obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel se zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv (obchodů) může také, je-li tak dohodnuto, sjednávat obchody jménem a na účet zastoupeného, avšak za obchodních h podmínek stanovených zastoupeným ICC Model Commercial Agency Contract typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 652 a násl. závazná písemná forma zastoupení pro určité území nebo druhy osob nevýhradní zastoupení výhradní zastoupení - zastoupený sjednává smlouvu pro danou oblast nebo okruh osob s výhradním zástupcem, nebo -zástupce přijímá závazek u daného zboží zastupovat jen výhradního zastoupeného - zastoupený může sjednávat obchody i přímo, ale je povinen hradit provizi 28

30 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva zasilatelská zasilatel l se zavazuje příkazci, že obstará přepravu ř věci ě z určitého...místa do určitého místa typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 601 a násl. zasilatel jedná - s odbornou péčí a podle pokynů příkazce - vlastním jménem na účet příkazce - odpovídá za škodu na převzaté zásilce zasilatel je povinen zásilku pojistit jen když tak stanoví smlouva zasilateli náleží - úplata smluvní, nebo obvyklá -náhrada účelně vynaložených nákladů 29

31 Druhy smluv v obchodních vztazích Smlouva o přepravě věci dopravce se zavazuje odesilateli li přepravit ř zásilku z určitého místa do...určitého místa typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník 610 a násl. dopravce plní závazek - za úplatu (přepravné) - sodbornoupéčí a ve stanovené lhůtě - odpovídá za škodu na zásilce pokud je ve smlouvě stanoveno, vydá odesilateli náložný list (na..doručitele, na jméno určité osoby nebo na její řad) - v tom případě je povinen vydat také zásilku osobě oprávněné podle náložného listu proti jeho předložení s potvrzením o převzetí 30

32 Druhy smluv v obchodních vztazích Pojistná smlouva pojistitel se zavazuje v případě vzniku nahodilé události pojištěnému poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojištěný se zavazuje pojistiteli platit pojistné typ smlouvy upravuje Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a Občanský zákoník závazná je písemná forma některé podstatné náležitosti, mj. vymezení - pojistného nebezpečí - pojistné události - pojistné doby Finanční smlouvy mnoho druhů, zejména v oblasti - platebního styku - poskytování úvěrů - poskytování záruk a zajištění 31

33 Druhy smluv v obchodních vztazích Zjednodušení a standardizace smluvního procesu rámcové smlouvy -naplňují se individuálními nebo dílčími smlouvami obchodní podmínky - mohou určovat část obsahu smlouvy, pokud se na ně smlouva..odvolává a jsou účastníkům smlouvy známé, nebo jsou k textu..smlouvy přiloženy - ustanovení ve smlouvě odchylná mají přednost před zněním..obchodních podmínek - firemní, vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi modelové smlouvy - nabízejí celkový formát smlouvy - převzetí textu s úpravami přiměřenými povaze obchodní transakce - hierarchické modelové smlouvy (FIDIC) 32

34 Praktické aspekty kupní smlouvy Negociace podmínek kupní smlouvy před jejím uzavřením prostor pro vyjednávání je omezen (kupující stanoví podmínky předem: např. v tendrové dokumentaci, výrazně ě rozdílné postavení kupujícího/prodávajícího íh íh na trhu) prostor pro vyjednávání je otevřen (možnost rozložení rizik anákladů mezi smluvní strany) Forma uzavírání kupní smlouvy ústní konkludentním jednáním písemná 33

35 Praktické aspekty kupní smlouvy Místo a okamžik podpisu kupní smlouvy místo podpisu možné vodítko při určení řídícího práva okamžik podpisu p počátek některých lhůt, na který se text kupní smlouvy může odkazovat Vybraná ustanovení kupní smlouvy (hledisko výběru: vztah k rozložení nákladů a rizik mezi smluvní partnery) předmět ř ě kupní smlouvy - jednoduchý x unikátní x investiční celek: vliv na strukturu a váhu dalších smluvních ustanovení (např. volba mediátora sporu o odpovídajících technických parametrech dodávky, doložka variations při investičních dodávkách) dodací lhůta 34

36 Praktické aspekty kupní smlouvy platební podmínka - doba placení (akontace, placení při dodávce, placení s odkladem po dodávce zboží) - místo placení - forma placení (volba platebního instrumentu) cena - vztah cenové kalkulace k dalším sjednaným podmínkám kupní smlouvy (např. doba placení, forma placení, způsob financování, sjednaná dopravní parita, náklady pojištění azajištění) -eskalační a fluktuační doložky (cenový vývoj v čase po uzavření kupní smlouvy) řídící právo způsob řešení nepravidelností v plnění závazků dodavatele a odběratele (penalizace, smluvní pokuty, sankční úroky) 35

37 Praktické aspekty kupní smlouvy dodací d podmínka určuje č zejména: - místo a okamžik předání zboží prodávajícím kupujícímu -přechod rizika ztráty nebo poškození zboží -okamžik přechodu úhrady nákladů spojených s dodávkou zboží 36

38 INCOTERMS 2010 Praktické aspekty kupní smlouvy DODACÍ DOLOŽKY PRO VŠECHNY DRUHY PŘEPRAVY DO ANGLICKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV LOŽ KA EXW EX WORKS (NAMED PLACE OF DELIVERY) ZE ZÁVODU (UJEDNANÉ MÍSTO DODÁNÍ) FCA FREE CARRIER (NAMED PLACE VYPLACENĚ DOPRAVCI (UJEDNANÉ OF DELIVERY) MÍSTO DODÁNÍ) CPT CARRIAGE PAID TO (NAMED PLACE OF PŘEPRAVA PLACENA DO (UJEDNANÉ DESTINATION) MÍSTO URČENÍ) CIP DAT DAP DDP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (NAMED PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENY DO PLACE OF DESTINATION) (UJEDNANÉ MÍSTO URČENÍ) DELIVERED AT TERMINAL (NAMED TERMINAL S DODÁNÍM DO TERMINÁLU (UJEDNANÝ AT PORT PŘÍSTAVNÍ Í TERMINÁL NEBO MÍSTO URČENÍ) Č OR PLACE OF DESTINATION) DELIVERED AT PLACE (NAMED PLACE OF S DODÁNÍM NA MÍSTO (UJEDNANÉ MÍSTO DESTINATION) URČENÍ) DELIVERED DUTY PAID (NAMED PLACE OF DESTINATION) S DODÁNÍM CLO PLACENO (UJEDNANÉ MÍSTO URČENÍ) 37

39 INCOTERMS 2010 Praktické aspekty kupní smlouvy DODACÍ DOLOŽKY PRO VNITROZEMSKOU VODNÍ A NÁMOŘNÍ PŘEPRAVU DO LOŽ KA FAS FOB CFR CIF ANGLICKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV FREE ALONGSIDE SHIP (NAMED PLACE OF SHIPMENT ) VYPLACENĚ K BOKU LODI (UJEDNANÝ PŘÍSTAV NALODĚNÍ) FREE ON BOARD (NAMED PLACE OF VYPLACENĚ NA PALUBU LODI (UJEDNANÝ SHIPMENT) PŘÍSTAV NALODĚNÍ) COST AND FREIGHT (NAMED PORT OF NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ (UJEDNANÝ DESTINATION) PŘÍSTAV URČENÍ) COST, INSURANCE AND FREIGHT (NAMED PORT OF DESTINATION) NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ (UJEDNANÝ PŘÍSTAV URČENÍ) 38

40 Kupní smlouva INCOTERMS 2010 DO- PŘECHOD RIZIKA (SPLNĚNÍ DOPRAVNÍ NÁKLADY LOŽ- KA POVINNOSTI DODÁNÍM) EXW PRODÁVAJÍCÍ DÁ ZBOŽÍ K DISPOZICI V PLATÍ KUPUJÍCÍ UJEDNANÉM MÍSTĚ NENALOŽENÉ NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK FCA PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ DOPRAVCI NEBO JINÉ OSOBĚ JMENOVANÉ KUPUJÍCÍM PLATÍ KUPUJÍCÍ OD OKAMŽIKU PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ PRVNÍMU PŘEPRAVCI FAS PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ K BOKU LODI V PLATÍ KUPUJÍCÍ OD OKAMŽIKU DODÁNÍ UJEDNANÉM MÍSTĚ Ě NALODĚNÍ Ě ZBOŽÍ K BOKU LODI FOB CFR CIF PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ NA PALUBU PLATÍ KUPUJÍCÍ OD OKAMŽIKU DODÁNÍ LODI JMENOVANÉ KUPUJÍCÍM V UJEDNANÉM ZBOŽÍ NA PALUBU LODI PŘÍSTAVU PRODÁVAJÍCÍ Í DODÁ ZBOŽÍ NA PALUBU PRODÁVAJÍCÍ Í PLATÍ NÁKLADY DO LODI JMENOVANÉ KUPUJÍCÍM V UJEDNANÉM OKAMŽIKU DODÁNÍ NA LOĎ PŘÍSTAVU + PŘEPRAVNÉ DO PŘÍSTAVU URČENÍ PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ NA PALUBU PRODÁVAJÍCÍ PLATÍ NÁKLADY DO LODI V PŘÍSTAVU NALODĚNÍ OKAMŽIKU DODÁNÍ NA LOĎ + PŘEPRAVNÉ DO PŘÍSTAVU URČENÍ + POJIŠTĚNÍ pokračuje na dalším listu 39

41 INCOTERMS 2010 Kupní smlouva DO- LOŽ- KA CPT CIP DAT PŘECHOD RIZIKA (SPLNĚNÍ POVINNOSTI DODÁNÍM) PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ SLEDNANÉMU DOPRAVCI NEBO POKUD JSOU DALŠÍ DOPRAVCI, PRVNÍMU Z NICH PRODÁVAJÍCÍ DODÁ ZBOŽÍ SLEDNANÉMU DOPRAVCI NEBO POKUD JSOU DALŠÍ DOPRAVCI, PRVNÍMU Z NICH PRODÁVAJÍCÍ SPLNÍ DODÁNÍ JAKMILE JE ZBOŽÍ VYLOŽENÉ Z PŘÍCHOZÍHO DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU DÁNO K DISPOZICI KUPUJÍCÍMU NA JMENOVANÉM PŘEKLADIŠTI DOPRAVNÍ NÁKLADY PRODÁVAJÍCÍ PLATÍ VŠECHNY NÁKLADY SPOJENÉ SE ZBOŽÍM DO OKAMŽIKU DODÁNÍ + PŘEPRAVNÉ NA MÍSTO URČENÍ + VÝLOHY ZA VYKLÁDKU PRODÁVAJÍCÍ PLATÍ VŠECHNY NÁKLADY SPOJENÉ SE ZBOŽÍM DO OKAMŽIKU DODÁNÍ + PŘEPRAVNÉ Ř NA MÍSTO URČENÍ + VÝLOHY ZA VYKLÁDKU + POJIŠTĚNÍ PRODÁVAJÍCÍ PLATÍ NÁKLADY SE ZBOŽÍM DO OKAMŽIKU DODÁNÍ ZBOŽÍ VČETNĚ VYKLÁDKY ZBOŽÍ + PŘEPRAVNÉ DO UJEDNANÉHO PŘÍSTAVU ČI MÍSTA URČENÍ pokračuje na dalším listu 40

42 INCOTERMS 2010 Kupní smlouva DO- PŘECHOD RIZIKA (SPLNĚNÍ DOPRAVNÍ NÁKLADY LOŽ- KA POVINNOSTI DODÁNÍM) DAP PRODÁVAJÍCÍ SPLNÍ DODÁNÍ JAKMILE DÁ ZBOŽÍ K DISPOZICI KUPUJÍCÍMU CELNĚ PRODÁVAJÍCÍ PLATÍ NÁKLADY SE ZBOŽÍM DO OKAMŽIKU DODÁNÍ ZBOŽÍ ODBAVENÉ PRO VÝVOZ A DOVOZ NA PŘÍCHOZÍM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU PŘIPRAVENÉ K VYKLÁDCE NA SJEDNANÉM MÍSTĚ. PRODÁVAJÍCÍ NESE VČETNĚ VYKLÁDKY ZBOŽÍ + PŘEPRAVNÉ DO UJEDNANÉHO PŘÍSTAVU ČI MÍSTA URČENÍ RIZIKO TOHOTO MÍSTA DDP PRODÁVAJÍCÍ DÁ ZBOŽÍ K DISPOZICI KUPUJÍCÍMU V UJEDNANÉM MÍSTĚ URČENÍ NEVYLOŽENÉ Z DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A CELNĚ ODBAVENÉ PLATÍ PRODÁVAJÍCÍ DO OKAMŽIKU DODÁNÍ NA MÍSTO URČENÍ. NESE NÁKLADY A RIZIKO TOHOTO MÍSTA 41

43 Řízení rizik obchodních transakcí Typologie rizik ik rizika dodavatele - výrobní (vlastní a subdodavatelů) ů - platební nevůle - platební neschopnosti -cenové -nepřevzetí předmětu dodávky -odstoupení od kupní smlouvy rizika odběratele - nedodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaném čase, množství a kvalitě - nevrácení akontace 42

44 Řízení rizik obchodních transakcí oboustranná rizika ik -dokumentační - vyšší moc specifická rizika zahraničně-obchodních transakcí - teritoriální -kurzové 43

45 Řízení rizik obchodních transakcí Přístupy k riziku identifikace rizika hodnocení/odhad potenciální újmy posouzení pravděpodobnosti naplnění rizika rozhodnutí o přístupu k ošetření rizika 44

46 Řízení rizik obchodních transakcí Možné cesty ošetření rizik ik prevence vzniku rizik zajištění proti rizikům pojištění ě rizik Prevence vzniku rizik analýza bonity obchodního partnera/rating hodnocení rizikovosti zemí obchodní transakce/rating negociace podmínek kupní smlouvy Zajištění proti rizikům bankovní a nebankovní záruky dokumentární platební instrumenty bankovní produkty zajištění kurzových rizik 45

47 Řízení rizik obchodních transakcí Pojištění rizik majetkové pojištění, přepravní pojištění komerční úvěrové pojištění= pojištění pohledávek pojištění vývozních rizik se státní podporou Komerční úvěrové pojištění předmětem pojištění je obvykle krátkodobá pohledávka (do 2 let) dodavatele/vývozce za odběratelem/dovozcem spektrum zemí, do kterých se toto pojištění nositelům krátkodobých obchodních transakcí poskytuje, je omezené převážně na země snepříliš velkým rizikem řídí se příslušnými národními právními předpisy funguje na tržním principu poskytovateli tohoto druhu pojištění jsou v ČR například: - Euler Hermes - Atradius Credit Insurance N.V. - Čescob - Komerční úvěrová pojišťovna EGAP 46

48 Řízení rizik obchodních transakcí Teoretické aspekty podpory exportu Argumenty ve prospěch p volného trhu - optimální alokace zdrojů, maximalizace výhod - distribuční neutralita Argumenty ve prospěch státní podpory - merkantilismus - bariéry vstupu: informace - pomoc rozvojovým ekonomikám 47

49 Řízení rizik obchodních transakcí Praktické ké aspekty podpory exportu -objektivní existence státní podpory p - second best minimalizace narušení tržních principů (horní hranice státní podpory: podporované komerční úvěry dolní hranice státní podpory: vázaná pomoc) 48

50 Řízení rizik obchodních transakcí Agreement on Officially Supported Export Credits Konsensus Společné podmínky státem podpořených exportních úvěrů - zboží (komodita) - rozsah státní podpory -platba předemř - financování pojistné prémie - místní náklady -splatnost -způsob splácení 49

51 Řízení rizik obchodních tranakcí Specifické podmínky pro exportní úvěrové ě pojištění - minimální pojistné sazby - klasifikace rizika zemí - pojistné krytí, kvalita - snížení rizikovosti 50

52 Řízení rizik obchodních transakcí volnost volby národního systému - institucionální uspořádání - instrumentální model fungování Institucionální úprava vývozní úvěrová agentury ( ECAs ECAs ) - integrované, jednoúčelové - státní subjekt, státem vlastněný subjekt, soukromý subjekt pověřený státem Instrumentální modely fungování ošetření úvěrového rizika: pojištění, záruky 51

53 Řízení rizik obchodních transakcí EGAP vznik 1992, argumenty proti založení akciová společnost, vlastníkem stát prostřednictvím 4 ministerstev za závazky ručí stát instrumentální model fungování - pojištění úvěrových rizik (rizik vývozní pohledávky) - není kryto dokumentační riziko - pojištění v Kč - možnost připojištění kurzového rizika všeobecné pojistné podmínky (VPP) - pro každý pojistný produkt jednorázově - povinnosti pojištěného, pojistitele, případně dalších stran 52

54 Řízení rizik obchodních transakcí -postup při vzniku pojistné události -způsob výpočtu majetkové újmy - obvyklá míra spoluúčasti - čekací doba 53

55 Řízení rizik obchodních transakcí EGAP vybrané pojistné podmínky (1) Účel Zkr. Pojištěný Spoluúčast Vývozní dodavatelský úvěr Čekací doba Krátkodobý financovaný vývozcem B vývozce 10% 6M financovaný bankou Bf banka 5% 6M Střednědobý a dlouhodobý financovaný vývozcem C vývozce 10% 6M financovaný bankou Cf banka 5% 6M Vývozní odběratelský úvěr D banka 5% 6M Potvrzení vývozního akreditivu E banka 5% 1M 54

56 Řízení rizik obchodních transakcí EGAP vybrané pojistné podmínky (2) Účel Zkr. Pojištěný Spoluúčast Čekací doba Předexportní úvěr F banka 20% 1M Přerušení kontraktu V vývozce 15% 1M Investice v zahraničí I investor 10% 1M Úvěr na investici v zahraničí If banka 5% 6M Záruka Z banka 5% neopr. čerpání 20% opráv. čerp. perform. bond 10% ostatní 1M 55

57 Platební instrumenty Obchodní vztahy prodávající (exportér) očekává, že dostane zaplaceno kupující (importér) očekává, že dostane zboží Zmírnění ě í rizik ik obchodních h transakcí volbou platebního instrumentu: dokumentárním akreditivem dokumentárním inkasem směnkou Faktory, na nichž volba platebního instrumentu závisí: vztahy mezi prodávajícím a kupujícím teritorium obchodní transakce situace na trhu zboží a charakter zboží 56

58 Platební instrumenty Dokumentární akreditiv, Letter of Credit, L/C Definice: Písemný závazek banky vystavený na základě instrukcí kupujícího zaplatit prodávajícímu stanovenou částku za předpokladu, žejsou vestanovené době prezentovány dokumenty odpovídající podmínkám akreditivu Obchodní zákoník $ Neodvolatelný dokumentární akreditiv X odvolatelný dokumentární akreditiv 57

59 Platební instrumenty Charakteristika akreditiv je svou povahou transakce oddělená od kupní smlouvy (která je jen jejím podkladem) u akreditivu se zúčastněné strany zabývají pouze pozitivními dokumenty (= prodávající jimi prokazuje, že nějaká skutečnost nastala) nikoliv zbožím či službami, kterých se dokumenty týkají abstraktní povaha akreditivu Akreditivní dokumenty finanční (směnka) komerční (faktura, osvědčení o původu zboží, přejímací protokol) dopravní (letecký, železniční nebo silniční nákladní list, námořní...konosament, multimodální dopravní dokument) skladovací (potvrzení o převzetí zboží k uskladnění) pojistné 58

60 Platební instrumenty Průběh obchodní transakce od uzavření kupní smlouvy po zaplacení proti dokumentům při použití dokumentárního akreditivu Kupující (příkazce, dovozce) 1 5 Prodávající (beneficient, vývozce) Vystavující banka Avizující (potvrzující) banka 59

61 Platební instrumenty Legenda: 1) Uzavření kupní smlouvy, ve které je jako platební instrument uveden akreditiv; 2) Kupující (dovozce) požádá svou banku o otevření akreditivu; 3) Vystavující banka otevře akreditiv, zašle ho bance beneficienta/prodávajícího s požadavkem akreditiv prodávajícímu avizovat nebo předat s potvrzením; 4) Avizující banka předá akreditiv prodávajícímu; 5) Prodávající odesílá zboží v souladu s podmínkami kupní smlouvy a předává akreditivem určenou sadu dokumentů avizující (příp. i potvrzující) bance s žádostí o proplacení; 6) Avizující í banka zkontroluje dokumenty. Poté je zašle vystavující í bance s žádostí o proplacení hodnoty dokumentů; 7) Vystavující banka také zkontroluje dokumenty, předá je kupujícímu a současně zatíží jeho účet; 8) Vystavující banka proplatí prostřednictvím avizující banky hodnotu předložených dokumentů prodávajícímu; avizovaný ý( (nepotvrzený) akreditiv jediná banka zavázaná platit je vystavující banka potvrzený akreditiv za zaplacení odpovídají dvě banky 60

62 Platební instrumenty Akreditiv lze čerpat (tj. vyplatit beneficienta z akreditivu) těmito způsoby v závislosti na zvolené platební podmínce na viděnou odloženou platbou akceptací negociací Speciální typy dokumentárních akreditivů revolvingový akreditiv převoditelný akreditiv remboursní akreditiv back - to back akreditiv stand-by akreditiv 61

63 Převoditelný akreditiv Platební instrumenty Kupující (příkazce, dovozce) Výrobce 2. beneficient 4 2 1b Prostředník 1. beneficient 1a 11 5 Banka kupujícího, (vystavující) Avizující banka Převádějící banka 5 62

64 Platební instrumenty Legenda 1a Uzavření kupní smlouvy mezi výrobcem a prostředníkem; 1b Uzavření kupní smlouvy mezi prostředníkem a kupujícím (cena zvýšena v podstatě o provizi prostředníka); 2 Kupující (dovozce) požádá svou banku o otevření akreditivu ve prospěch; prostředníka, beneficienta v rámci původního akreditivu; 3 Postředník Prostředník požádá banku, u níž je akreditiv čerpatelný (v našem případě je to banka převádějící), aby ho umožnila použít druhému beneficientovi-výrobci; 4 Zboží je odesláno v souladu s podmínkami kupní smlouvy; 5 Výrobce předává akreditivní dokumenty včetně faktury převádějící bance (prostřednictvím své banky) s žádostí o proplacení; 6 Převádějící banka zašle prostředníkovi výrobcovu fakturu s žádostí o předložení jeho faktury (zvýšené o provizi); 7 Prostředník vystavuje vlastní fakturu; 8 Převádějící banka zašle dokumenty vystavující bance s žádostí o proplacení hodnoty dokumentů; 9 Vystavující banka předává dokumenty kupujícímu a současně Vystavující banka vyplatí přes převádějící banku hodnotu předložených dokumentů; 11 První beneficient inkasuje rozdíl mezi původním akreditivem a akreditivem převedeným (v podstatě svoji provizi); 12 Inkaso výrobce; 63

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Bankovní produkty exportního financování

Bankovní produkty exportního financování Bankovní produkty exportního Monika Houštecká ředitelka odboru obchodů České spořitelny 28. června 2011 PRODUKTY EXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ Předexportní (výrobní) Exportní českému dodavateli ( dodavatelských

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé Obchodní financování Bankovní záruky vydané neplatební Záruky neplatební jsou zajišťovací instrumenty vhodné pro zabezpečení neplatebních povinností v tuzemském i zahraničním obchodě. Princip vydané záruky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy Způsoby platby v mezinárodním obchodním styku faktorem, který je nutno brát v potaz při obchodování

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se.

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se. Exportní financování Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce nebo Trade Finance specialisté. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu

Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu Řízení obchodu Řízení zahraničního obchodu Předpoklady dobývání světových teritorií Hyperkonkurence jsme minimálně desátí, kteří nabízejí obdobný produkt, konkurence nás chce zlikvidovat cenou, kvalitou,

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Prodávající: -co nejvyšší cena -peníze co nejdříve -další zakázky Motivace stran

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Katedra managementu Řízení obchodu

Katedra managementu Řízení obchodu Katedra managementu Řízení obchodu Sjednání obchodu, kontrakt, klíčové dokumenty Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Tento zákon upravuje postavení podnikatelů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s.

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. JAKÉ SLUŽBY MŮŽE BANKA NABÍDNOUT DODAVATELI V SOUVISLOSTI S VEŘEJNOU ZAKÁZKOU KAPITOLA 01 PŘÍSTUP KOMERČNÍ BANKY K OBSLUZE A FINANCOVÁNÍ

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Právní úprava v přepravě

Právní úprava v přepravě Právní úprava v přepravě Národní právní úprava + multilaterální dohody Multilaterální dohody mají přednost před právní úpravou Řím I Silniční Železniční Letecká Námořní Základní právní předpisy v silniční

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Financování českého vývozu prostřednictvím České exportní banky Seminář ZÁPADNÍ BALKÁN SLIBNÝ TRH PRO ČESKÉ ZELENÉ TECHNOLOGIE 25.2.2010

Více

RIZIKA V KOMER»NÕ PRAXI

RIZIKA V KOMER»NÕ PRAXI RIZIKA V KOMER»NÕ PRAXI Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Rizika v komerční praxi FRANTIŠEK JANATKA a kolektiv Vzor citace: JANATKA, F., et al. Rizika v komerční praxi. Praha : Wolters

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací

Více