Všeobecné obchodní podmínky - platné od Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření"

Transkript

1 Všebecné bchdní pdmínky - platné d Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé částky Článek E.: Úvěr ze stavebníh spření Článek F.: Obchdní styk Článek G.: Přechdná a závěrečná ustanvení Českmravská stavební spřitelna, a. s. (dále jen "stavební spřitelna") v suladu se záknem č. 96/1993 Sb., stavebním spření a státní pdpře stavebníh spření a dplnění zákna České nárdní rady č. 586/1992 Sb., daních z příjmů ve znění zákna České nárdní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pzdějších předpisů (dále jen "zákn stavebním spření") vydává tyt Všebecné bchdní pdmínky stavebníh spření A. Smluva stavebním spření Článek I. Předmět smluvy stavebním spření Předmětem smluvy stavebním spření (dále jen smluva ) je závazek účastníka stavebníh spření (dále jen účastník ) spřit dhdnutu částku a jeh nárk na pskytnutí úvěru ze stavebníh spření v suladu se Všebecnými bchdními pdmínkami stavebníh spření (dále jen Všebecné bchdní pdmínky ) a záknem stavebním spření. Úvěr ze stavebníh spření (dále jen úvěr ) může být stavební spřitelnu pskytnut a účastníkem pužit puze na financvání bytvých ptřeb účastníka v České republice. C se rzumí bytvými ptřebami, stanví zákn stavebním spření. Stavební spřitelna může d výše cílvé částky pskytvat účastníkům úvěry, které služí dřívější úhradě bytvých ptřeb (dále jen meziúvěr ) i v případech, kdy účastník ještě nemá nárk na pskytnutí úvěru. Na pskytnutí meziúvěru však nemá účastník právní nárk.

2 Článek II. Uzavření smluvy Účastníkem může být fyzická sba neb právnická sba. Za nezletiléh uzavírá smluvu jeh záknný zástupce. Právní úkny za nezletilé činí záknní zástupci v suladu s platnými právními předpisy. Za právnicku sbu uzavírají smluvu sby právněné za ni jednat v suladu platnými právními předpisy. Návrh na uzavření smluvy pdává navrhvatel na frmuláři vydaném stavební spřitelnu. Ttéž platí pr návrh na změnu již uzavřené smluvy. Smluva je uzavřena dnem, kdy ptvrzení stavební spřitelny přijetí návrhu na uzavření smluvy je dručen (předán) navrhvateli. Navrhvatel se uzavřením smluvy stává účastníkem. Stavební spřitelna může pvěřit předáváním ptvrzení pdle dst. 5) své smluvní partnery. Tt ptvrzení mhu předat, jen pkud navrhvatelem je fyzická sba a navržená cílvá částka nepřevyšuje Kč. Uzavřená smluva se řídí těmit Všebecnými bchdními pdmínkami, které tvří její nedílnu sučást. Stavební spřitelna může dmítnut uzavření smluvy bez udání důvdu. Účastník i stavební spřitelna jsu právněni d dvu měsíců de dne uzavření smluvy d ní dstupit bez udání důvdů. Stavební spřitelna vrátí p dstupení účastníka d smluvy účastníkvi puze jeh neúrčené vklady. V případě, že d smluvy dstupí stavební spřitelna, vrátí účastníkvi i zaplacenu úhradu za uzavření smluvy dle čl. V., zaplacenu úhradu za vedení účtu a vyplatí mu úrky z vkladů ve výši pdle sjednané tarifní varianty dle čl. III. Ostatní zaplacené úhrady pdle aktuálně platnéh Sazebníku úhrad Českmravské stavební spřitelny, a.s. (dále jen sazebník úhrad ) se nevracejí. Práv stavební spřitelny zapčítat úhrady vůči vkladům není dstupením dtčen. V návrhu na uzavření smluvy je nutn zvlit cílvu částku, tarif a jeh variantu, které vlivňují délku čekací dby na pskytnutí úvěru. V případě návrhu na uzavření smluvy stavebním spření či návrhu na prvedení jejích změn přízenéh elektrnicky (dále jen e-návrh ) musí být výtisk e-návrhu pdepsaný navrhvatelem dručen d sídla stavební spřitelny d 21 pracvních dnů d jeh sepsání a pdepsání navrhvatelem. Splněním tét pdmínky nabývá e-návrh autmaticky účinnsti ke dni pdpisu výtisku e-návrhu navrhvatelem, pkud ČMSS nevyužije svéh práva e-návrh dmítnut. Pkud nebude výtisk e-návrhu v uvedené lhůtě dručen, platí, že e-návrh je d pčátku neúčinný, tedy smluva nebude uzavřena, navrhvané změny nebudu prvedeny neb pkud již byly prvedeny budu zrušeny - tét skutečnsti bude navrhvatel infrmván. Byl-li navrhvateli dručen (předán) ptvrzení pdle dst. 5) na základě pdanéh e-návrhu, je tt ptvrzení platné puze za předpkladu dručení výtisku e-návrhu pdepsanéh navrhvatelem či jeh zástupcem d sídla stavební spřitelny ve lhůtě pdle dst. 11). Pkud nebude návrh v uvedené lhůtě d ČMSS dručen, platí, že návrh je d pčátku neúčinný - tét skutečnsti bude navrhvatel infrmván.

3 Článek III. Tarify a varianty Tarif je určen: rční úrkvu sazbu, kteru se úrčí zůstatek na účtu stavebníh spření v dbě spření (dále jen úrkvá sazba z vkladů ), rční úrkvu sazbu, kteru se úrčí úvěr ze stavebníh spření (dále jen úrkvá sazba z úvěru ), minimální, prcenty stanvenu částí cílvé částky, která musí být dsažena pr přidělení cílvé částky (dále jen minimální prcent naspření ). Varianta tarifu je určena: minimální výší splátek úvěru (dále jen minimální splátka úvěru ), hdntícím číselným faktrem. Výše uvedené pdmínky tarifu a varianty splečně určují tarifní variantu. Smluvu stavebním spření lze uzavřít výhradně v níže uvedených tarifech a jejich variantách. Tarif INVEST má varianty standardní, rychlu a tyt pdmínky: úrkvá sazba z vkladů je rvna 2 % p.a., úrkvá sazba z úvěru je rvna 4,8 % p.a., minimální prcent naspření je rvn 40 % cílvé částky, minimální splátka úvěru: 0,6 % cílvé částky u standardní varianty, 0,8 % cílvé částky u rychlé varianty, hdntící číselný faktr: 48 u standardní varianty, 70 u rychlé varianty. Tarif PERSPEKTIV má puze variantu dluhdbu a tyt pdmínky: úrkvá sazba z vkladů je rvna 2 % p.a., úrkvá sazba z úvěru je rvna 4,8 % p.a., minimální prcent naspření je rvn 35 % cílvé částky, minimální splátka úvěru je 0,53 % cílvé částky, hdntící číselný faktr je 33. Tarif ATRAKTIV má varianty standardní, rychlu a tyt pdmínky: úrkvá sazba z vkladů je rvna 1 % p.a., úrkvá sazba z úvěrů je rvna 3,7 % p.a., minimální prcent naspření je rvn 38 % cílvé částky, minimální splátka úvěru: 0,6 % cílvé částky u standardní varianty, 0,8 % cílvé částky u rychlé varianty hdntící číselný faktr: 48 u standardní varianty, 70 u rychlé varianty.

4 Článek IV. Cílvá částka Smluva se uzavírá na určitu cílvu částku, která zahrnuje buducí vklady, státní pdpru, úrky z nich, snížené případnu daň z příjmů, a případný úvěr. Smluva musí bsahvat prhlášení účastníka, zda žádá státní pdpru. Tt prhlášení může účastník jedenkrát v průběhu kalendářníh rku změnit. Výše cílvé částky se stanví ve smluvě v celých tisících, stavební spřitelna je právněna stanvit minimální výši cílvé částky. Uspřená částka se rvná sučtu přijatých vkladů, úrků z nich a úrků z připsané zálhy státní pdpry, sníženému úhrady, pplatky, sankce a případnu daň z přijmů, pkud nebyly uhrazeny samstatně. Úvěr ze stavebníh spření je pskytván d výše rzdílu mezi cílvu částku na straně jedné, uspřenu částku a připsanými zálhami státní pdpry na straně druhé. Pkud zůstatek na účtu stavebníh spření převýší sjednanu cílvu částku, má stavební spřitelna práv: vrátit celu platbu, která by způsbila, že by zůstatek převýšil cílvu částku, na účet, ze kteréh byla pukázána, neb pkud by takvé vrácení nebyl mžné, pukázat ji na adresu účastníka, neb přeúčtvat celu platbu, která by způsbila, že by zůstatek převýšil cílvu částku, na jiný účastníkův účet stavebníh spření, u kteréh ještě nesknčila dba spření, neb prvést bez žádsti účastníka zvýšení cílvé částky na nejnižší hdntu, která vyhvuje dst. 3) a pdmínkám pr zvýšení cílvé částky dle čl. IX. dst. 4). Při tmt zvýšení se uplatní i všechna další příslušná ustanvení čl. IX. platná pr změny smluvy. V některých důvdněných případech však může stavební spřitelna zvýšit cílvu částku i méně než částku stanvenu jak minimální pr zvýšení cílvé částky pdle čl. IX. dst. 4). Stavební spřitelna je právněna smluvu, kde zůstatek na účtu dsáhl cílvé částky, vypvědět. Část zůstatku přesahující cílvu částku se neúrčí. Článek V. Úhrada za uzavření smluvy Účastník je pvinen neprdleně p uzavření smluvy zaplatit stavební spřitelně úhradu za uzavření smluvy ve výši stanvené v čl. XXIII., pkud nebude s účastníkem dhdnut jinak. D plnéh zaplacení tét úhrady jsu všechny dšlé platby zúčtvány na její krytí. Pkud účastník úhradu za uzavření smluvy nezaplatí, je stavební spřitelna právněna smluvu vypvědět p uplynutí 3 měsíců d uzavření smluvy. Při zvýšení cílvé částky se dpvídajícím způsbem zvyšuje i úhrada za uzavření smluvy. Dplatek úhrady je stavební spřitelna právněna inkasvat z účtu účastníka, neb k pkrytí dplatku zúčtvat dšlé platby.

5 Zaplacená úhrada za uzavření smluvy ani její část se nevrací (například při výpvědi smluvy, snížení cílvé částky apd.), pkud tyt Všebecné bchdní pdmínky nestanví jinak. B. Uspřená částka ze stavebníh spření Článek VI. Účastník stavebníh spření pravidelně měsíčně ukládá u stavební spřitelny částku ve výši 0,5 % cílvé částky (tarif INVEST a tarif ATRAKTIV) neb 0,3 % cílvé částky (tarif PERSPEKTIV) (dále jen měsíční vklad ). Stavební spřitelna může v důvdněných případech s účastníkem písemně dhdnut jinu výši měsíčníh vkladu. Mimřádné vklady jsu přípustné a pvažují se za jednrázvě uhrazené pravidelné měsíční vklady. Je-li účastník i se zapčtením mimřádných vkladů v prdlení s úhradu měsíčníh vkladu p dbu 12 měsíců, má stavební spřitelna práv smluvu vypvědět. Vklady účastníků jsu pjištěny pdle zákna č. 21/1992 Sb., bankách, ve znění pzdějších předpisů. Článek VII. Úrčení zůstatku na účtu stavebníh spření v dbě spření Zůstatek na účtu stavebníh spření se v dbě spření úrčí rční úrkvu sazbu z vkladů danu sjednanu tarifní variantu pdle čl. III. Není-li dále ve Všebecných bchdních pdmínkách stanven jinak neb není-li t dchylně sjednán s účastníkem, úrky se připisují ve prspěch účtu účastníka ke dni příslušnéh rku, ke dni výplaty zůstatku a ke dni přidělení cílvé částky. Úrky se samstatně nevyplácejí. Stavební spřitelna je právněna jednstranně změnit úrkvu sazbu z vkladů, pkud uplynul 6 let de dne uzavření smluvy a zárveň účastník: pdle čl. XIV. dst. 2) neptvrdil přijetí přidělení cílvé částky, tj. nereagval na vyrzumění stavební spřitelny přidělení cílvé částky ve lhůtě dvu měsíců d splnění pdmínek pr přidělení cílvé částky dle čl. XIII. dst. 1) písm. a) - c), neb přijetí přidělení cílvé částky ve lhůtě pdle písm. a) dmítnul, neb přijetí přidělení cílvé částky v suladu s čl. XIV. dst. 3) zrušil, neb je přijetí přidělení cílvé částky pdle čl. XI. dst. 4) pvažván za zrušené. (dále jen nepřijal přidělení cílvé částky ). Ke dni tét změny úrkvé sazby stavební spřitelna připíše úrky ve prspěch účtu účastníka. Změněná úrkvá sazba pdle předchzíh dstavce bude stanvena ve výši 50 % z výše dvutýdenní Rep sazby České nárdní banky platné k předcházejícíh kalendářníh rku. Pkud by Česká nárdní banka v buducnu dvutýdenní Rep

6 sazbu již nevyhlašvala, pužije se takvá sazba, která ji nahradí. Takt vypčtená sazba se zakruhlí na jedn desetinné míst. V případě, že v dbě d šesti let d uzavření smluvy účastník nepřijal přidělení cílvé částky anásledně byla před uplatněním změněné sazby dhdu stran zvýšena cílvá částka neb prvedena jiná změna smluvy pdle čl. IX. dst. 1), pak stavební spřitelna může změnit jednstranně úrkvu sazbu z vkladů nejdříve pté, c dšl k splnění pdmínek pr přidělení cílvé částky p změně smluvy a účastník pět nepřijal přidělení cílvé částky. Lhůta šesti let d uzavření smluvy pdle dst. 4) tím není dtčena a před jejím uplynutím úrkvá sazba nebude změněna. P uknčení smluvy, tj. např. p uplynutí výpvědní lhůty, se uspřená částka a zálhy státní pdpry připsané na účtu účastníka dále neúrčí. Článek VIII. Státní pdpra Státní pdpra přísluší účastníkvi, pkud je jím fyzická sba, ve výši a za pdmínek daných záknem stavebním spření. Nárk na vyplacení zálhy státní pdpry uplatňuje za všechny účastníky stavební spřitelna u Ministerstva financí vždy p uplynutí kalendářníh rku. Dba spření začíná dnem uzavření smluvy a knčí dnem uzavření smluvy úvěru, nejdříve však dnem přidělení cílvé částky dle části D, neb vyplacením zůstatku účtu stavebníh spření, nejpzději však dnem uknčení smluvy, neb zánikem právnické sby jak účastníka. Pkud účastník způsbí, že je mu neprávem vyplacena zálha státní pdpry, neb mu vznikne pvinnst vyplacenu státní pdpru vrátit, zejména pr prušení pdmínek stanvených v zákně stavebním spření, je stavební spřitelna právněna pžadvat d účastníka, aby neprávem vyplacenu státní pdpru vrátil. Stavební spřitelna stanví k vrácení státní pdpry lhůtu v délce nejméně pěti pracvních dní. Dále je stavební spřitelna právněna pžadvat ve stejné lhůtě smluvní pkutu ve výši 50 % vyplacené státní pdpry. Účastník může mít suběžně uzavřen více smluv stavebním spření a prhlásit, že na ně žádá státní pdpru. Zákn stavebním spření stanví, na které smluvy a v jaké výši budu v takvém případě zálhy státní pdpry přiznávány. Částka úspr, která přesahuje Kč, se z hlediska psuzvání nárku na státní pdpru převádí d následujícíh rku spření (případně i let následujících), pkud účastník při uzavírání smluvy prhlásil, že žádá přiznání státní pdpry a tt prhlášení nezměnil p celu dbu spření. T platí i v případě, kdy účastník neměl nárk na přiznání státní pdpry v některém kalendářním rce z jiných důvdů. Pkud však účastník změní své prhlášení tm, že žádá státní pdpru v suladu s ustanvením 5 dst. 1) zákna stavebním spření, ztratí nárk na část státní pdpry, která mu byla přiznána, a t z částek, které se převáděly d dalších let spření, a tut část státní pdpry stavební spřitelna vrátí Ministerstvu financí. Pkud byla státní pdpra již účastníkvi vyplacena, je účastník pvinen příslušnu část státní pdpry vrátit stavební spřitelně ve lhůtě pdle dst. 4). C. Změny a výpvěď smluvy stavebním spření

7 Článek IX. Změny smluvy Stavební spřitelna může d přidělení cílvé částky, na základě písemné žádsti, s účastníkem písemně dhdnut tyt změny smluvy: snížení cílvé částky, zvýšení cílvé částky, rzdělení cílvé částky, změnu tarifu neb varianty. Stavební spřitelna může prvedení změny dmítnut. P každé změně smluvy má stavební spřitelna práv uplatnit až dvanáctiměsíční lhůtu, během kterénebude cílvá částka přidělena. P každé změně smluvy je hdntící čísl nvě vypčten nejpzději k nejbližšímu rzhdnému dni (viz čl. XIII.). Změny cílvé částky musí být prvedeny v celých tisících, zvýšení však nejméně Kč. Stavební spřitelna může stanvit i jinu minimální částku pr zvýšení cílvé částky. Úhradu za změny smluvy stanví stavební spřitelna pdle aktuálně platnéh sazebníku úhrad, není-li v těcht Všebecných bchdních pdmínkách v knkrétních případech stanven jinak. Rzdělení cílvé částky v dbě spření je mžné puze za předpkladu, že uspřená částka zůstane u půvdní smluvy stavebním spření. Nárky na pskytnutí úvěrů mhu být se suhlasem stavební spřitelny slučeny neb převedeny na jinéh účastníka. Tt ustanvení platí puze pr sby blízké, kterými se pdle zákna stavebním spření rzumí příbuzní v řadě přímé, surzenci a manželé. Článek X. Výpvěď smluvy stavebním spření Účastník může uzavřenu smluvu kdykliv písemně vypvědět. Výpvědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a pčíná běžet d prvníh dne kalendářníh měsíce následujícíh p dručení výpvědi neb p jiném pzdějším datu stanveném účastníkem. Platnst smluvy knčí uplynutím psledníh dne třetíh kalendářníh měsíce výpvědní lhůty. Výplatu uspřené částky prvede stavební spřitelna pdle písemné dispzice účastníka, zpravidla v následujících pracvních dnech p sknčení smluvníh vztahu pdle svých prvzních mžnstí. Na základě písemné žádsti účastníka může stavební spřitelna v důvdněných případech, zejména pkud účastník uzavírá následnu smluvu, výpvědní lhůtu zkrátit. V takvém případě přísluší stavební spřitelně určit termín, ke kterému bude smluvní vztah uknčen. Jestliže na vyplacení uspřených částek ze stavebníh spření u vypvězených smluv nepstačuje 1/3 fndu stavebníh spření (čl. XII.), budu uspřené částky ze stavebníh spření vypláceny v přadí dšlých výpvědí a pdle vlných prstředků ve fndu. Nevyplacené uspřené částky ze stavebníh spření budu v rámci daných mezení vyplaceny v nejbližším přidělvacím bdbí.

8 V případě výpvědi smluvy účastníkem d 6 let d uzavření smluvy ztrácí účastník nárk na výplatu zálh státní pdpry a stavební spřitelna má práv pžadvat úhradu ve výši stanvené v aktuálně platném sazebníku úhrad. Tut částku je stavební spřitelna právněna před výplatu uspřené částky inkasvat z účtu účastníka. P pdání výpvědi může být, na písemnu žádst účastníka se suhlasem stavební spřitelny, výpvěď vzata zpět, pkud ještě nebyla zahájena výplata uspřené částky ze stavebníh spření. Stavební spřitelna může smluvu vypvědět v případech: výslvně uvedených v statních článcích těcht Všebecných bchdních pdmínek, jestliže účastník prušil pvinnsti stanvené becně závazným právním předpisem, smluvu neb těmit Všebecnými bchdními pdmínkami, jestliže na majetek účastníka byl prhlášen knkurs neb je prti němu vedena exekuce, jestliže uplynul 6 let de dne uzavření smluvy azárveň účastník nepřijal přidělení cílvé částky. Pr výpvědní lhůtu při výpvědích pdávaných stavební spřitelnu a následnu výplatu prstředků ze stavebníh spření platí bdbně ustanvení upravující pstup při výpvědi pdávané účastníkem v dstavci 1). Účastník je pvinen dát stavební spřitelně dispzici v suladu s čl. XXII. dst. 7). Pkud účastník nedá stavební spřitelně tut dispzici, může stavební spřitelna prstředky ze stavebníh spření zaslat na dříve známenu adresu účastníka, neb jejich výplatu dlžit d dby než dispzici bdrží. D. Přidělení cílvé částky Článek XI. Přidělením cílvé částky připraví stavební spřitelna účastníkvi jím uspřenu částku ze stavebníh spření, připsané zálhy státní pdpry, je-li pdle zákna stavebním spření na ně nárk, a úvěr dle čl. IV. dst. 5). Úvěr pskytne stavební spřitelna jen tmu účastníkvi, který mim splnění pdmínek pdle čl. XIII. pskytne ve prspěch stavební spřitelny ptřebné zajištění (část E) a prkáže schpnst úvěr splatit. Jestliže účastník nesplňuje některu z pdmínek uvedených v dst. 2), může pžádat vyplacení prstředků ze stavebníh spření, neb dále pkračvat ve stavebním spření, pkud ještě nebyl zahájen vyplácení prstředků ze stavebníh spření. P přijetí přidělené cílvé částky je účastník pvinen nejpzději d dvanácti měsíců de dne přidělení cílvé částky předlžit stavební spřitelně pžadvané pdklady ve smyslu čl. XV.ačl. XVI. Pkud tat lhůta nebude ddržena, pvažuje se přidělení cílvé částky za zrušené, avšak byla-li již vyplacena uspřená částka ze stavebníh spření, smluvní vztah knčí. Na základě důvdněné písemné žádsti účastníka může stavební spřitelna lhůtu prdlužit.

9 Článek XII. Fnd stavebníh spření Fnd stavebníh spření tvří pravidelné měsíční a mimřádné vklady účastníků, připsané úrky z těcht vkladů, státní pdpra a úrky z ní, umřvací splátky úvěrů a další zdrje přijaté stavební spřitelnu za účelem zvýšení částky určené pr přidělení cílvých částek. Z fndu stavebníh spření se měsíčně přidělují cílvé částky účastníkům v přadí stanveném v suladu s čl. XIII. Z fndu stavebníh spření se čerpají prstředky k výplatě uspřených částek, státních pdpr a úvěrů ze stavebníh spření, neprávem přijatých státních pdpr a zdrjů přijatých stavební spřitelnu. Článek XIII. Pdmínky pr přidělení cílvé částky Cílvá částka je účastníkvi přidělena kpslednímu kalendářnímu dni měsíce (dále jen měsíc přidělení ), jestliže: d data uzavření smluvy d dne přidělení cílvé částky uplynul nejméně 24 měsíců (dále jen minimální dba spření ), zůstatek na účtu účastníka činil k rzhdnému dni nejméně částku dpvídající minimálnímu prcentu naspření danému sjednanu tarifní variantu pdle čl. III. smluva dsáhla k rzhdnému dni alespň th hdntícíh čísla, které byl pr příslušný rzhdný den stavební spřitelnu určen, nejméně však 64, účastník písemně ptvrdí, že přijme přidělenu cílvu částku, a t nejpzději d knce měsíce předcházejícíh známenému měsíci přidělení. Rzhdný den je pslední den v měsíci, d nějž zbývají d případnéh přidělení cílvé částky tři měsíce. Přadí pr přidělení cílvých částek je stanven pdle výše hdntícíh čísla jedntlivých smluv k příslušnému rzhdnému dni. Smluvy s vyšším hdntícím číslem mají přednst. Hdntící čísl se rvná sučinu výknu úspr k rzhdnému dni, hdntícíh číselnéh faktru dle sjednané tarifní varianty a výknnstníh faktru, dělenému cílvu částku: Hdntící čísl výkn úspr hdntící číselný výknnstní k rzhdnému dnix faktr dle varianty xfaktr Hdntící = čísl cílvá částka Hdntící číselný faktr je dán ve smluvě sjednanu tarifní variantu pdle čl. III. Výkn úspr se stanví jak sučet pdílů úrků a úrkvé sazby v jedntlivých bdbích spření s danu úrkvu sazbu.

10 Výknnstní faktr Zůstatek na účtě stavebníh spření k rzhdnému dni Výknstní = (nejméně však 1 a nejvýše 2) faktr minimální prcent naspření Článek XIV. Vyrzumění přidělení cílvé částky O splnění pdmínek pr přidělení cílvé částky dle čl. XIII. dst. 1) písm. a) - c) je stavební spřitelna pvinna účastníka písemně infrmvat. Účastník písemně ptvrdí přijetí přidělené cílvé částky nejpzději d knce měsíce předcházejícíh přidělení cílvé částky. Sučástí tht ptvrzení přijetí přidělení cílvé částky může být známení účastníka, kterým se vzdá přidělenéh úvěru. Přijetí přidělené cílvé částky může účastník písemně zrušit, pkud ještě nebyl zahájen vyplácení uspřené částky ze stavebníh spření. Neptvrdí-li účastník přijetí přidělené cílvé částky ve stanvené lhůtě neb zruší-li přijetí přidělené cílvé částky, nebude k známenému termínu cílvá částka přidělena. O nvé přidělení cílvé částky musí účastník písemně pžádat stavební spřitelnu. O termínu přidělení cílvé částky může stavební spřitelna pdávat jen nezávazné infrmace, nebť nelze předem přesně určit pčet smluv zahrnutých d přidělvacíh řízení a bjem prstředků ve fndu stavebníh spření. Pkud účastník přijal přidělení cílvé částky (pžádal vyplacení prstředků ze stavebníh spření) a vzdal se nárku na úvěr, stavební spřitelna vyplatí účastníkvi pdle jeh písemné dispzice zůstatek účtu. Pkud účastníkvi nevznikl nárk na vyplacení evidvaných zálh státní pdpry, stavební spřitelna je vrátí Ministerstvu financí. Výplatu prvede stavební spřitelna zpravidla p uplynutí psledníh dne měsíce přidělení pdle svých prvzních mžnstí. Smluvní vztah knčí uplynutím psledníh dne měsíce přidělení. E. Úvěr ze stavebníh spření Článek XV. Pskytnutí úvěru Pskytnutí úvěru ze stavebníh spření je mžné nejdříve p uplynutí dvuleté lhůty, stanvené záknem stavebním spření, a je předmětem samstatné smluvy úvěru, která splečně s Obecnými úvěrvými pdmínkami stavební spřitelny upravuje pdmínky pr čerpání a splácení úvěru. Obecné úvěrvé pdmínky vydává stavební spřitelna a jsu nedílnu sučástí smluvy pskytnutí úvěru ze stavebníh spření (dále jen úvěrvá smluva ). Pdmínky sjednávané v úvěrvé smluvě se mhu d těcht Všebecných bchdních pdmínek dchýlit. V případě, že se pdmínky sjednané v úvěrvé smluvě dchýlí d Všebecných bchdních pdmínek, pak platí úprava bsažená v úvěrvé smluvě.

11 Návratnst phledávek stavební spřitelny z úvěrů stavebníh spření musí být zajištěna způsbem, který určí stavební spřitelna. Návrh úvěrvé smluvy bude účastníkvi zaslán d 2 měsíců d předlžení všech stavební spřitelnu pžadvaných dkladů. Stavební spřitelna může na základě písemné žádsti účastníka dhdnut v písemném ddatku změnu pdmínek již uzavřené úvěrvé smluvy, zejména změnu zajištění. Stavební spřitelna může uzavření ddatku dmítnut bez uvedení důvdu. Za uzavření ddatku k úvěrvé smluvě je stavební spřitelna právněna pžadvat úhrady pdle aktuálně platnéh sazebníku úhrad. Ttéž platí pr smluvy pskytnutí meziúvěru pdle čl. I. dst. 4) a jejich případné ddatky. Článek XVI. Pjištění Stavební spřitelna je právněna pžadvat, aby účastník pjistil majetek, který je předmětem zajištění, případně uzavřel živtní či úrazvé pjištění neb pjištění splátek úvěru. Stavební spřitelna může pžadvat vinkulaci a zastavení pjistnéh plnění, případně puze vinkulaci, neb puze zastavení pjistnéh plnění, ve svůj prspěch. Článek XVII. Čerpání úvěru ze stavebníh spření Čerpání úvěru může účastník zahájit až p vyplacení uspřené částky ze stavebníh spření. Pskytnutý úvěr je účastník pvinen pužít na bytvé ptřeby uvedené v úvěrvé smluvě a tut skutečnst dlžit hdnvěrným způsbem stavební spřitelně, a t za pdmínek a způsbem stanveným v úvěrvé smluvě. Pkud účastník pužije pskytnutý úvěr v rzpru s ujednáním v úvěrvé smluvě, je pvinen vrátit stavební spřitelně vyplacenu státní pdpru a zaplatit smluvní pkutu ve výši a lhůtě pdle čl. VIII. dst. 4). Čerpání úvěru ze stavebníh spření je pdle pdmínek sjednaných v úvěrvé smluvě stavební spřitelna právněna vázat na splnění všech pdmínek uvedených v úvěrvé smluvě a předlžení dkladů svědčujících, že peněžní prstředky budu pužity na účel sjednaný v úvěrvé smluvě, a předlžení dkladů prkazujících návratnst úvěru. Stavební spřitelna může vázat čerpání úvěru ze stavebníh spření na prkázání pstupu stavebních či jiných prací, dlžených dklady. Pkud nebyl úvěr čerpán d 2 let d pskytnutí úvěru neb byl čerpán puze částečně, zaniká uplynutím tét lhůty nárk na čerpání neb dčerpání úvěru. Lhůtu může v důvdněných případech stavební spřitelna na základě písemné žádsti účastníka prdlužit.

12 Článek XVIII. Úrčení úvěru ze stavebníh spření Úvěr ze stavebníh spření se úrčí rční úrkvu sazbu danu ve smluvě sjednanu tarifní variantu pdle čl. III. Rzdíl mezi sjednanu úrkvu sazbu z vkladů a sjednanu úrkvu sazbu z úvěru může činit nejvýše 3 prcentní bdy. Úrky se pčítají z výše zůstatku úvěru a zúčtují se na knci příslušnéh kalendářníh rku neb ke dni splacení celéh úvěru s dšlými splátkami (čl. XIX.) neb jinými případnými platbami. Úrčení úvěru ze stavebníh spření začíná dnem jeh čerpání. Článek XIX. Splácení úvěru ze stavebníh spření Účastník je pvinen pskytnutý úvěr splatit a zaplatit úrky. Pkud není dhdnut jinak, je první splátka úvěru splatná d 20. dne druhéh kalendářníh měsíce p prvním čerpání úvěru. Splátky jsu stavební spřitelnu pužity pstupně na úhradu neuhrazených úhrad pdle sazebníku úhrad, pplatků, úrků z prdlení, úrků, nákladů spjených s vymáháním phledávky, případných sankcí a jistiny úvěru, případně meziúvěru, a t v přadí uvedeném v tmt dstavci. Výši měsíční splátky úvěru stanví stavební spřitelna aje uvedena v úvěrvé smluvě. Ve splátkách jsu zahrnuty úrky z úvěru ze stavebníh spření. Stavební spřitelna může vpřípadě, že pskytvaný neb skutečně čerpaný úvěr bude nižší, než činí maximální výše nárkvatelnéh úvěru, úměrně snížit minimální měsíční splátky tak, aby lhůta splatnsti úvěru zůstala zachvána. Snížení minimální měsíční splátky je právněn navrhnut účastník neb stavební spřitelna. Měsíční splátka musí být splacena stavební spřitelně nejpzději d 20. dne příslušnéh měsíce, pkud není dhdnut jinak. Účastník je právněn zaplatit mimřádné splátky, pkud není v úvěrvé smluvě uveden jinak. Jestliže bude zaplacena jak mimřádná splátka jednrázvě částka dpvídající alespň 10 % cílvé částky, stavební spřitelna může, na základě písemné žádsti účastníka, snížit minimální měsíční splátky úměrně k nvému zůstatku úvěru při nezměněné lhůtě jeh splatnsti. Pkud hdlá účastník mimřádnu splátku splatit celý zůstatek úvěru, je účastník pvinen tut skutečnst písemně známit stavební spřitelně nejméně jeden měsíc předem. Splátka se pvažuje za splněnu připsáním na účet účastníka u stavební spřitelny. Je-li účastník v prdlení se svými splátkami, má stavební spřitelna práv zvýšit úrkvu sazbu z dlužných splátek 3 prcentní bdy, pkud není dhdnut jinak. Úhrady, pplatky a náklady vynalžené stavební spřitelnu se přičítají k zůstatku úvěru ze stavebníh spření a tyt se také úrčí a splácejí splečně s tímt zůstatkem, pkud je účastník nezaplatí zvlášť.

13 Článek XX. Okamžité splacení úvěru ze stavebníh spření Stavební spřitelna nemá práv vypvědět smluvu úvěru, jestliže účastník plní svje závazky. Stavební spřitelna je právněna dstupit d smluvy úvěru, smluvu vypvědět neb pžadvat kamžité splacení celéh pskytnutéh úvěru ze stavebníh spření včetně příslušenství, jestliže účastník neddrží pdmínky neb závazky vyplývající z těcht Všebecných bchdních pdmínek či uzavřené úvěrvé smluvy, jejíž sučástí jsu Obecné úvěrvé pdmínky. F. Obchdní styk Článek XXI. Dručvání a pskytvání infrmací Stavební spřitelna zasílá účastníkvi písemná známení na jím psledně uvedenu adresu (sídl) v České republice. Písemnst je dručena, jakmile ji účastník převezme. Právní účinky dručení písemnsti má i dmítnutí převzetí zásilky. Dpručené zásilky, pkud nebyly dručeny, se pvažují za dručené třetím dnem ulžení na pště. Stavební spřitelna je právněna pžadvat p účastníkvi, který nemá adresu neb sídl v České republice, aby si určil krespndenční adresu v České republice, na kteru mu bude stavební spřitelna zasílat písemnsti. Pkud účastník stavební spřitelně takvu adresu neznámí, pvažují se písemnsti za dručené dnem ulžení u stavební spřitelny. Písemná sdělení účastníka nabývají účinnsti dnem dručení d sídla stavební spřitelny. Účastník je pvinen stavební spřitelnu bez zbytečnéh dkladu písemně infrmvat změně všech sbních údajů, které stavební spřitelně pskytl za účelem plnění smluvníh vztahu, plnění pžadavků stanvených becně závaznými právními předpisy, a všech skutečnstech, které mají vliv na jeh nárk na státní pdpru pdle zákna stavebním spření. Stavební spřitelna je také právněna p celu dbu smluvníh vztahu sama kdykliv pžadvat p účastníkvi, aby jí předlžil listiny a dklady, které jsu ptřebné ke kntrle nárku účastníka na státní pdpru. Stavební spřitelně přísluší práv určit, které listiny a dklady je účastník pvinen předlžit, a stanvit lhůtu, ve které tak musí učinit. Účastník je pvinen žádsti stavební spřitelny vyhvět. Pvinnsti účastníka pskytvat infrmace stavební spřitelně, předkládat jí listiny a dkumenty platí také v případech, kdy je zpracvání určitých údajů ulžen stavební spřitelně becně závaznými právními předpisy (zejména předpisy upravujícími patření prti legalizaci výnsů z trestné činnsti). Pkud je těmit předpisy vyžadván uknčení smluvníh vztahu s účastníkem, je stavební spřitelna právněna smluvu vypvědět. Lhůtu pr pdání infrmací, předání listin a dkumentů stanví stavební spřitelna. Za škdy vzniklé nesplněním pvinnstí účastníka uvedených v dstavcích 4) a 6) dpvídá účastník. Stavební spřitelna nedpvídá za žádné škdy, které účastníkvi

14 v důsledku nesplnění uvedených pvinnstí případně vzniknu, stavební spřitelna není pvinna žádat Ministerstv financí zálhy státní pdpry pr účastníka, který neplní své smluvní pvinnsti. V uvedených případech rvněž platí pvinnsti účastníka a právnění stavební spřitelny pdle čl. VIII. dst. 4), přičemž se má za t, že účastník, který nesplnil pvinnsti pdle dstavce 5) tht článku, ztratil nárk na státní pdpru a případně vyplacenu státní pdpru je pvinen vrátit. Stavební spřitelna není pvinna zkumat pravst a platnst předlžených listin a dkladů. Za pravdivst infrmací pskytnutých stavební spřitelně dpvídá účastník. Stavební spřitelna je právněna získávat a zpracvávat infrmace (včetně sbních údajů) ptřebné k plnění činnstí stavební spřitelny pdle zákna stavebním spření neb jiných becně závazných právních předpisů a také za účelem aktualizace sbních údajů účastníka, zjištění majetkvých pměrů účastníka při pskytvání úvěru, a t p celu dbu trvání smluvníh vztahu, případně d úplnéh splacení phledávek stavební spřitelny vůči účastníkvi. Článek XXII. Vedení účtu Stavební spřitelna vede ke každé smluvě stavebním spření účastníkvi účet stavebníh spření (dále v tmt článku jen účet ), jehž čísl je shdné s číslem smluvy stavebním spření. Veškeré dšlé platby, včetně částek připisvaných účastníkvi stavební spřitelnu, se účtují ve prspěch jeh účtu. Na tent účet jsu prváděny i splátky úvěru, náležející stavební spřitelně. Veškeré výplaty, včetně výplaty úvěru, pplatky, úhrady, náklady a vyúčtvané částky účastníka budu účtvány na vrub jeh účtu. Stavební spřitelna zasílá účastníkvi výpis jeh účtu nejméně jednu rčně, nejpzději d knce března následujícíh rku. Účastník je právněn za úhradu pžádat stavební spřitelnu kdykliv během rku vystavení mimřádnéh výpisu z účtu. Jestliže účastník d 14 dnů p dručení výpisu z účtu neuplatní písemně námitky, pvažuje se výpis z účtu za uznaný. Záknné nárky účastníka zůstávají nedtčeny i p uplynutí výše uvedené lhůty, stavební spřitelna však nedpvídá za škdy, které účastníkvi v důsledku jeh nečinnsti vznikly. Na účtu účastníka stavebníh spření nemhu být evidvány peněžní prstředky představující phledávku jiných sb. Platby vedené na účtu účastníka na základě chybné dispzice, které byly vráceny na základě nárků vyplývajících z becně závazných právních předpisů, nejsu úrčeny. Účastník v dispzici pr výplatu prstředku ze stavebníh spření z účtu pžádá, aby platba byla prvedena: na účet u banky, která v suladu s právem Evrpských splečenství vyknává v České republice platební styk a zúčtvání, neb na jmén a adresu fyzické sby v České republice. Dispzice musí bsahvat všechny náležitsti stanvené stavební spřitelnu. Pkud dispzice nevyhvuje pdmínkám stanveným v dst. 7), není stavební spřitelna pvinna výplatu prstředků z účtu prvést. Není-li v těcht Všebecných bchdních pdmínkách stanven jinak, účastník není právněn nakládat s peněžními prstředky na účtu před uknčením dby spření.

15 Článek XXIII. Náklady, úhrady a pplatky Stavební spřitelna účtuje účastníkvi úhradu za vedení účtu a úhrady za další pskytvané služby. Není-li dále v tmt článku stanven jinak, účtují se úhrady ve výši pdle aktuálníh sazebníku úhrad, tj. platnému ke dni, ke kterému vznikla účastníkvi pvinnst zaplatit příslušnu úhradu. Aktuálně platný sazebník úhrad pskytne stavební spřitelna účastníkvi na pžádání. Pvinnst zaplatit úhradu vzniká účastníkvi: v den uzavření smluvy v případě úhrady za uzavření smluvy, v den, kdy stavební spřitelna příjme návrh na změnu smluvy v případech změn smluvy, úvěrvé smluvy neb smluvy, na základě níž je pskytván meziúvěr, v den stanvený stavební spřitelnu ve všech statních případech. Náklady spjené s uzavíráním smluv, jak např. ntářské pplatky, sudní a správní pplatky, náklady za znalecké psudky, stavební kntrly a další úkny, se účtují na vrub účtu účastníka, pkud je účastník nezaplatí zvlášť. Úhradu za vedení účtu účastníka, který služí k přijímání vkladu účastníka ( 5 dst. 11 zákna stavebním spření) může stavební spřitelna účtvat v rční výši, která dpvídá každrčnímu zvýšení tét úhrady až 4 % d rku Pr rk 2006 byla výše úhrady stanvena na 290 Kč. Maximální výše úhrady v daném kalendářním rce se vypčítá pdle vzrce: maximální výše úhrady = 290 Kč x 104 % (rk ), přičemž výsledná hdnta maximální výše úhrady pr daný rk se zakruhlí na celé kruny nahru. Zdarma jsu pskytvány následující služby: jeden pravidelný rční výpis z účtu pdle dst. 4), přijetí vkladu na účet účastníka ve stavební spřitelně uskutečněnéh bankvním převdem z účtu v bance pdle čl. XXII. dst. 7) písm. a), výplata uspřené částky a případné státní pdpry bankvním převdem na účet v bance pdle čl. XXII. dst. 7) písm. a), zpracvání žádsti pskytnutí úvěru ze stavebníh spření, vyhtvení smluvních dkumentů pr pskytnutí úvěru ze stavebníh spření. Úhrada za uzavření smluvy činí 1 % z cílvé částky a úhrada za zvýšení cílvé částky činí 1 % z rzdílu výše cílvé částky p zvýšení a před zvýšením. Úprava v dst. 4) až 6) platí pr celu dbu trvání smluvy stavebním spření. Úhrady stanvené v rční výši se účtují v plné rční výši, i když je služba pskytvána jen p část rku, jediná výjimka platí pr případ, kdy je smluva stavebním spření uzavřena v druhé plvině kalendářníh rku, v tmt jediném

16 případě se platí v prvním rce trvání smluvy stavebním spření úhrada za vedení účtu v plviční výši. Článek XXIV. Vzájemné vyrvnání Stavební spřitelna může zúčtvat splatné nárky všeh druhu prti uspřené částce ze stavebníh spření neb prti jiným phledávkám účastníka ze stavebníh spření za stavební spřitelnu, i když tyt nejsu ještě splatné. Stavební spřitelna je právněna zadržet plnění, které má prvést ve prspěch účastníka, ke krytí vlastních nárků, i když jsu tat plnění vázaná na lhůtu neb pdmínku neb nebudu vycházet ze stejnéh právníh vztahu. Článek XXV. Úmrtí účastníka stavebníh spření V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a pvinnsti vyplývající ze stavebníh spření na pzůstaléh manžela. K tmu sud přihlédne v řízení dědictví. Není-li manžel, jsu práva a pvinnsti vyplývající ze stavebníh spření předmětem dědictví jen tehdy, dhdnu-li se dědicvé v dhdě vypřádání dědictví, že práva a pvinnsti ze stavebníh spření převezme jeden z dědiců. Nedjde-li mezi dědici k dhdě pdle dst. 2), smluva stavebním spření zaniká dnem úmrtí zůstavitele a v dědickém řízení se vypřádá puze uspřená částka, včetně úrků a pměrné částky státní pdpry ke dni úmrtí účastníka stavebníh spření. Dědicvé jsu pvinni předlžit stavební spřitelně pravmcné usnesení sudu vypřádání dědictví nejpzději d 6 měsíců p uknčení dědickéh řízení. Stavební spřitelna má práv pžadvat předlžení úmrtníh listu, usnesení sudu dědictví a dalších dkumentů, které jsu ptřebné k vypřádání práv a pvinnstí vyplývajících ze stavebníh spření zemřeléh účastníka. G. Přechdná a závěrečná ustanvení Článek XXVI. Změny Všebecných bchdních pdmínek Změny Všebecných bchdních pdmínek jsu přípustné puze p předchzím schválení Ministerstvem financí. Změny se nevztahují na dříve uzavřené smluvy stavebním spření, pkud se účastník se stavební spřitelnu nedhdnu jinak. Stavební spřitelna může s účastníkem, který uzavřel smluvu před dnem účinnsti těcht Všebecných bchdních pdmínek, písemně dhdnut, že jeh smluva se bude řídit těmit Všebecnými bchdními pdmínkami a tarifní variantu pdle čl. III.

17 Stavební spřitelna může s účastníkem, který uzavřel smluvu před dnem účinnsti těcht Všebecných bchdních pdmínek, písemně dhdnut, že jeh smluva se bude řídit těmit Všebecnými bchdními pdmínkami, ale míst tarifní varianty uvedené v čl. III. se bude řídit tarifem KLASIK ve variantě standardní neb rychlé, s pdmínkami: úrkvá sazba z vkladů je rvna 3 % p.a., úrkvá sazba z úvěru je rvna 5,5 % p.a., minimální prcent naspření je rvn 40 % cílvé částky, minimální splátka úvěru: 0,6 % cílvé částky u standardní varianty, 0,8 % cílvé částky u rychlé varianty, hdntící číselný faktr: 42 u standardní varianty, 69 u rychlé varianty. V tarifu KLASIK nelze uzavřít nvu smluvu. Tam kde tyt Všebecné bchdní pdmínky dkazují v jiných ustanveních na tarifní varianty pdle čl. III., se v tmt případě pužijí pdmínky tarifní varianty pdle tht ustanvení. Měsíční vklad pdle čl. VI. dst. 1) činí v tarifu KLASIK 0,5 % cílvé částky. Pkud je úrkvá sazba z vkladů u nvě sjednávanéh tarifu nižší než u půvdníh tarifu, je stavební spřitelna při těcht změnách právněna pžadvat p účastníkvi zaplacení úhrady, která by dpvídala rzdílné výši úrků půvdníh a nvě sjednanéh tarifu. Pkud je úrkvá sazba z vkladů u nvě sjednávanéh tarifu vyšší než u půvdníh tarifu, úrčí se zůstatek na účtu stavebníh spření nvě sjednanu úrkvu sazbu z vkladů d 1.1. th kalendářníh rku, v němž dšl k příslušné změně tarifu. Stavební spřitelna je právněna přepčítat p těcht změnách hdntící čísl tak, jak by smluva byla d pčátku uzavřena v nvě sjednané tarifní variantě. Článek XXVII. Změny záknných pdmínek Změny záknných pdmínek případě, že djde ke změně právní úpravy, která se bude dtýkat již uzavřených smluv, jak bude stavební spřitelna pstupvat v suladu s platnu právní úpravu. Článek XXVIII. Zánik stavební spřitelny Zánik stavební spřitelny případě zániku stavební spřitelny neb při dnětí pvlení půsbit jak banka bude dstupván v suladu s aktuálně platnými becně závaznými právními předpisy.

18 Článek XXIX. Bankvní dhled a státní kntrla Stavební spřitelna pdléhá ve smyslu zákna č. 21/1992 Sb., bankách, ve znění pzdějších předpisů a zákna České nárdní rady č. 6/1993 Sb., České nárdní bance, ve znění pzdějších předpisů, bankvnímu dhledu a ve smyslu 15 zákna č. 96/1993 Sb., stavebním spření a státní pdpře stavebníh spření a dplnění zákna České nárdní rady č. 586/1992 Sb., daních z příjmů ve znění zákna České nárdní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pzdějších předpisů, státní kntrle Ministerstva financí. Článek XXX. Bankvní tajemství a sbní údaje Na všechny bankvní bchdy, peněžní služby, včetně stavů na účtech a depzit se vztahuje bankvní tajemství. Účastník pdpisem návrhu na uzavření smluvy dává suhlas s tím, aby stavební spřitelna a její smluvní partneři zpracvávali údaje a pskytvali infrmace účastníkvi a jeh záležitstech smluvním partnerům stavební spřitelny: za účelem zajištění kmplexních služeb stavební spřitelny v suvislsti s prdukty nabízenými v rzsahu její bankvní licence (tj. stavební spření, prdej a nákup pdílvých listů, penzijní připjištění, pjištění a další prdukty), a t p celu dbu trvání smluvních vztahů s účastníkem a trvání smluv s nimi suvisejícími a závazků z nich vyplývajících a dále pak ještě p dbu deseti let d uknčení těcht smluvních vztahů, a t v rzsahu všech údajů týkajících se účastníka, jeh smluv a účtů, včetně rdnéh čísla, údajů vypvídajících bnitě a důvěryhdnsti účastníka apd. Suhlas, uvedený v dstavci 2, písmena a) až c), tht článku, se vztahuje také na využití získaných údajů výše uvedenými sbami k nabízení bchdu, služeb neb pr jiné marketingvé účely, a t puze v rzsahu bankvní licence stavební spřitelny. Údaje mhu být předávány telefnicku i elektrnicku cestu. Účastník nemůže suhlasy ke zpracvání údajů p dbu trvání smluvníh vztahu dvlat. Práv k přístupu k sbním údajům, jakž i statní práva spjená s sbními údaji jsu stanvena záknem č. 101/2000 Sb. v platném znění ( 12, 21) a nejsu dtčena ani dstavcem 5 tht článku. Článek XXXI. Rzhdný právní řád a sudní příslušnst Veškeré právní vztahy vyplývající ze smluvy stavebním spření se řídí právním řádem České republiky.

19 K řešení případných sprů je příslušný sud v České republice. Jestliže účastník nemá becný sud v České republice, pak je příslušný Obvdní sud pr Prahu 10. Článek XXXII. Schvalvací dlžka Tyt Všebecné bchdní pdmínky byly schváleny rzhdnutím Ministerstva financí č.j. 905/120654/2005 ze dne a nabývají účinnsti dne Za Českmravsku stavební spřitelnu, a. s. Ing. Vladimír Staňura předseda představenstva Walter Böhm místpředseda představenstva

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03

Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03 Okresní sud v Hradci Králvé Ignáta Hermanna 227 Hradec Králvé 502 00 Žalbce: Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalva 423, Hradec Králvé, PSČ: 500 03 správce knkursní pdstaty úpadce TREND - všebecný

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více