SPEKTRUM Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis"

Transkript

1 SPEKTRUM časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012? Přehled změn ve vybraných zákonech Panika mezi firmami nevládne Dánské předsednictví se zaměří na rozpočet EU

2 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Je nezávislá organizace sdružující rozhodující část podnikatelů a zaměstnavatelů v ČR. Usilujeme o zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a o zvyšování konkurenceschopnosti podniků v ČR při zachování principů etiky podnikání. Na národní i mezinárodní úrovni podporujeme a prosazujeme zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem: BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) 1600 subjektů 113 členských firem 31 svazů a asociací: Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání České republiky Asociace leteckých výrobců ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Česká plynárenská unie Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice ICT UNIE, o. s. Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy České republiky Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna České republiky Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner Spektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v České republice. Vydavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, šéfredaktor: R. Hejná, zástupce šéfredaktora M. Mostýn Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel.: Grafická úprava a sazba: studio pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a. s., RWE Transgas, a.s., ŠKODA AUTO a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Czech Coal a.s., OKD, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 foto J. Hanzálek Milí členové našeho Svazu! Rád bych vám popřál do letošního roku pevné nervy, mnoho energie a dobré zdraví. V době, kdy se začínají naplňovat ty nejčernější scénáře ekonomického vývoje v Evropě, což pocítíme mnozí z nás v našich firmách, to budeme potřebovat. Už nyní není vyloučeno, že mnohé prognózy skončí v šuplíku historie. Snad každý týden jsme obdarováváni novými úvahami zhoršující se hospodářské situaci v řadě evropských zemí, akciové trhy připomínají rozbouřené moře a euro chřadnoucího pacienta. Nejistota kolem nás je nemalá a i dřívější optimisté pociťují mrazení v zádech. Bohužel se postupně naplňují naše podzimní neblahé odhady vývoje českého HDP i naše výhrady k málo realistickým základům sestavování státního rozpočtu. V nejbližší době bude upraven, aby se více přiblížil realitě. Při pohledu na vývoj v některých zemích eurozóny je otázka, zda i tato úprava rozpočtu bude dostačující. Nebudeme si zastírat, že mnohé nynější problémy EU mají na svědomí samotní evropští politici. Přitom neustále, třeba i prostřednictvím BUSINESSEUROPE, voláme po tom, že Evropa se od proklamací, pustých slov a nezřídka nereálných vizí musí postavit nohama na zem. Současná situace k tomu snad přispěje a budeme za ni draze platit. Nemám tím na mysli jen půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu, která nehledě na širokou frontu odpůrců, by měla být naším, byť nedostatečným, příspěvkem ke stabilitě eurozóny. Její rozval by měl pro naše podniky fatální následky, takže nám nezbývá, než vybrat ze dvou zel to menší. Tím je vykoupení se z nestability. Je ale nutné si naši investici ohlídat. Zdroj našich potíží je mimo Českou republiku a odvrátit je v našich silách pouze částečně. Z krátkodobého hlediska máme poměrně svázané ruce, až na pár možných opatření jako je zavedení kurzarbeitu, aby byl dostatek prostředků pro ČEB a EGAP a určitý tlak na komerční banky, aby nezačínaly uzavírat kohoutky poskytování úvěrů firmám. Co bychom očekávali v tomto roce je to, aby v naší republice byly učiněny další kroky pro zlepšení podnikatelského prostředí. Nepůjde to bez vyrovnání se s chronickou nemocí korupce, bez toho, aby legislativa byla přijímána se znalostí důsledků dopadů na podniky a občany. Konečně by měl být udělán pořádek v systému podpory exportu, akcelerujme změny ve vzdělávacím systému a v systému výzkumu a vývoje. Chtěli bychom vidět, jak dochází k implementaci strategie konkurenceschopnosti. Nejsou to úkoly nikterak nové, tlačíme na jejich vyřešení již dlouho. Jen jejich palčivost je každým rokem stále patrnější. Milí členové Svazu, jsem optimista a věřím, že jsme odsouzeni k tomu, abychom se výzev, které před námi stojí, zhostili. A věřím také, že i náš Svaz průmyslu a dopravy ČR k tomu může svým dílem přispět. Účinnějšímu prosazování našich zájmů by mohla posloužit restrukturalizace sekretariátu Svazu a jeho efektivnější působení. Bez toho se do budoucna neobejdeme. Jaroslav Hanák prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Úvodní slovo

4 Úvodní slovo...03 Téma Výhledy pro rok Podpora exportu Nabídka prezentace českých firem v oboru obnovitelných zdrojů energie v Chille...19 Česko ukrajinské fórum: Podnikatelého využili ke kontaktům...20 Co vás zajímá Zaměstnavatelé: Reforma vysokých škol je zcela nezbytná...32 Ohlédnutí: matematika královna věd...33 Důchodové reformy v zemích střední a východní Evropy...36 Dobrá zpráva Granát není jenom šperk, je to i historie turnovského regionu Události, stanoviska, lobby Malé podniky nemají parte v kapse Přehled změn v zákonech týkajících se pracovněprávních vztahů...08 Právní informace v roce Hlavní změny, které přinese velká novela zákoníku práce...10 Švarcsystém prohlášen za nelegální...13 Výhledy eurozóny i ČR se zhoršují, banky přitahují úvěrové kohouty Organizační změny sekretariátu SP ČR od 1. ledna Aktualizovaná energetická koncepce dostala odklad...18 Pohled médií Panika mezi firmami nevládne. Ale potřebují podporu státu Globální a evropský rozměr Dánsko vystřídá Polsko na předsednickém trůnu Unie...26 Představujeme partnerské dánské zaměstnavatelské a podnikatelské organizace...27 Dánské předsednictví se zaměří na rozpočet EU...28 Téma BOZP...29 Klíčové iniciativy pro rok Inzerce: ČEZ, a. s.; Czech Coal, a. s.; Volné kanceláře v Bruselu v Českém domě Prosincový klubový večer...19 Užitečné informace

5 Výhledy pro rok 2012 Vážení čtenáři Spektra, vstoupili jsme do roku, který se do naší historie zapíše jako rok ekonomických turbulencí, sociálního neklidu a politické nestability. Přesto nám všem nezbývá, než se s touto výzvou vyrovnat, a to jak na úrovni podniků, tak i každý z nás osobně. Nad výhledy do letošního roku se formou odpovědi na první otázku zamýšleli i členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Současně vám, našim členům, vyjádřili i svá přání v odpovědi na druhou otázku redakce Spektra. ❶ ❷ Pokud se podíváte na rok 2012, co podle vás přinese vašemu podniku nebo české ekonomice? Co byste osobně popřál členům Svazu průmyslu a dopravy ČR do nového roku? Radek Špicar, viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku ❶ Českou i světovou ekonomiku čeká další zatěžkávací zkouška. Mnoho závisí na tom, jestli se podaří zkrotit dluhovou krizi. Do reálné ekonomiky se citelně promítnou škrty státních výdajů v zemích EU. Jednou z možných odpovědí na krizi bude větší diverzifikace exportu na trhy za hranicemi stagnující EU. To je sice otázka dlouhodobějšího úsilí, ale právě proto je zapotřebí s tím začít co nejdříve. ❷ Členům našeho Svazu přeji odvahu dělat kroky, které se vymykají business as usual, protože právě ty budou v příštích měsících zapotřebí více než kdy jindy. Navzdory přicházející krizi bude třeba udržet pozitivní myšlení a nepřestat investovat do budoucího rozvoje. A samozřejmě hodně úspěchů v podnikání. Jiří Cienciala, viceprezident SP ČR pro výzkum, vývoj, inovace, vzdělávání ❶ Média jsou toho plná, ale i z trhů máme určité náznaky, že rok 2012 asi tak příznivý jako ten letošní nebude. Nicméně se nedomnívám, že si zopakujeme roky 2008 a Spíše půjde o vlnu, kterou bychom měli zvládnout. Navíc jsme v ocelářství na kolísající trhy docela zvyklí, od roku 1997 jsme prošli dvěma skutečně vážnými obdobími krize. Tehdy jsem tomu říkal cesta údolím smrti. Věřím, že nyní máme na jakýkoli podobný terén podstatně lepší boty. A o osud eura, které už dnes mnozí házejí do koše, bych také velký strach neměl. Hodně ale bude záležet na ekonomické stabilizaci euroatlantické zóny, jejíž země jsou stále na špici konkurenceschopnosti. ❷ Určitě bych všem, nejen členům SPČR, popřál, aby se jim takzvaná blbá nálada vyhýbala širokým obloukem. Dále pak, aby se zprávy o dalším kole hospodářské recese nenaplnily. A samozřejmě přeji všem pevné zdraví a úspěchy v podnikání. Stanislav Kázecký, viceprezident SP ČR pro zahraniční vztahy ❶ Výhled firmy ZVVZ ENVEN Engineering a. s., kde jsem předsedou dozorčí rady, pro rok 2012 vypadá celkem dobře. Jen doufám, že dluhová krize v některých zemích EU nezpůsobí pád společné měny a tím ohrozí hospodářskou situaci v ČR například omezením financování a poskytování bankovních záruk ze strany dosud bezproblémově spolupracujících bank. ❷ Členům Svazu přeji do roku 2012 především zdraví, pevné nervy a podnikatelské úspěchy. Pavel Juříček, viceprezident SP ČR pro zaměstnavatelskou oblast a kolektivní vyjednávaní, spolupráci se sociálními partnery; předseda představenstva BRANO GROUP ❶ BRANO GROUP přinese letošní rok po dlouhých letech úsilí rozběh sériové výroby v Číně, pravděpodobný růst zakázek v Rusku, velké úsilí o přerozdělení trhu v Evropské unii a poměrně rozsáhlé investice do technologií a procesů. ❷ Samozřejmě kromě zdraví a pevných nervů, což jsou předpoklady přežití manažerů a podnikatelů, tak přeji všem členům SP ČR moudřejší a nezkorumpované vlády, úspěch na trzích, které rostou (Evropská unie to dlouhodobě nebude), loajální zaměstnance a celkovou kultivaci českého prostředí Svaz průmyslu a dopravy ČR 05

6 Zbyněk Frolík, člen představenstva SP ČR, ředitel LINET s.r.o. ❶ Většina proroků a věštitelů předvídá roku 2012 konec světa. Při pohledu na sílící riziko válečné eskalace Izrael versus Irán, což by posléze rychle mohlo vyústit v konflikt muslimové versus křesťanský svět, který by mohl vyústit v tragédii fatálních rozměrů, je pravděpodobnost splnění věštby stále vyšší. A to se čeká ještě na výbuch dvou obrovských sopek Tekly a Hekly na Islandu. Pokud to vše nenastane a nenastane ani nic jiného katastrofálního, v což pevně věřím, tak snad upevníme naše obchodní pozice v USA a zemích, kde právě zakládáme dceřinné generální importéry. V našem odvětví očekáváme spíše stagnaci. České ekonomice předvídám pokles o více jak jedno procento. A ve společnosti se budou odehrávat sociální turbulence. Levice bude slibovat modré z nebe, respektive daňové ztažení podniků z kůže a pravice bude zmasakrovaná lavinou řešených korupčních kaus z minulosti. ❷ Osobně přeji vždy každému především pevné zdraví a poté i spokojenost s osobním i profesním životem. Nechť se členům Svazu průmyslu daří překonávat nástrahy turbulentní Evropy, ve světě je přece příležitostí stále dost. Luboš Pavlas, člen představenstva SP ČR, generální ředitel Czech Coal a. s. ❶ Očekávám, že rok 2012 nebude jednoduchý. Bude klást velké nároky na vlastníky, manažery i zaměstnance firem. Jde o to, jak se připravit a přizpůsobit na dopady finanční krize. Vítězem se stane ten, kdo situaci využije jako podnikatelskou příležitost. ❷ Členům Svazu přeji hodně zdraví, štěstí, pevné nervy a co nejméně zpolitizovaných zásahů do české, evropské a světové ekonomiky. Martin Jahn, člen představenstva SP ČR, prezident Sdružení automobilového průmyslu, vedoucí fleetových prodejů VW ❶ Při pohledu na letošní rok jsem přece jen mírný optimista. Vycházím z toho, že se složitou situací tohoto období se naše podniky vyrovnají. Německá ekonomika, s níž je náš průmysl propojen a těží z ní, bude i tento rok naším tahounem. Evropa bude však v lepším případě jen stagnovat, ale Čína, Rusko a Brazílie potáhnout světovou ekonomiku. Nehledě na přetrvávající potíže Spojených států s vysokým deficitem se můžeme dočkat hospodářského růstu i zde. ❷ Přál bych našim členům i všem podnikatelům, zaměstnavatelům, aby veškeré složitosti vývoje a výzvy brali s nadhledem a řešili s úsměvem na tváři. Neztrácejte nervy kvůli lidské malosti a hlouposti. Pavel Kafka, člen představenstva SP ČR, prezident České manažerské asociace ❶ Rok 2012 bude, jak doufám, rokem transformace dosavadního neudržitelného vývoje západních ekonomik i adekvátní reflexe v ekonomikách ostatních. Zatím jsme vnímali udržitelnost jen ve vztahu k přírodě a jejím zdrojům. Ovšem rok 2011 ukázal, že svět narazil na hranice fungování dosavadního (neudržitelného) ekonomického systému. Bude nás bohužel provázet i značná geopolitická nejistota. Evropská unie by měla ukázat,že stojí i na jiných, než ekonomických základech. A u nás se snad konečně více prosadí masarykovské nebát se a nekrást. ❷ Členům Svazu přeji pevné nervy při interakci s českými i evropskými institucemi, hodně kreativity při interakci s českými i světovými trhy a víru ve vlastní schopnosti obé úspěšně zvládnout. Jan Rýdl, člen představenstva SP ČR, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s. ❶ Co přinese rok 2012? Nevěřím, že něco zásadně odlišného od toho předchozího. Budeme i nadále čelit nejistotám v politickém i hospodářském vývoji a přesvědčovat okolí, že i přesto máme osud svých firem ve svých rukou. Přál bych si, aby Evropa s námi mohla počítat a my mohli počítat s Evropou a společně pracovat na jejím dlouhodobém úspěchu. ❷ Přál bych si, aby naše firmy nepodlehly depresivním tlakům prostředí, věnovaly se svému businessu a věřily ve svoji sílu a schopnosti. A Svazu průmyslu a dopravy ČR, aby měl dostatek sil udržet vnitřní jednotu a dařilo se mu v prosazování podnikatelského pohledu na otázky odborného školství, podpory aplikovanému výzkumu a vývoji i kultivaci podnikatelského prostředí. 06 Téma

7 František Chaloupecký, člen představenstva SP ČR, generální ředitel a předseda představenstva Dostav Praha a.s. ❶ Co se týká roku 2012, společnosti bych popřál, aby unesla tohle období z hlediska udržení jakési slušnosti tak, aby se dopady ekonomické neprojevovaly až fatálně v oblasti bezpečnosti, korupčního prostředí, dosažitelnosti vzdělání a zajištění základní péče ve zdravotnictví a dalších elementárních oblastí. Co se týká naší firmy, budeme muset unést horší přístup financování, obávajíc se až nepřiměřeného přístupu bank, který vyplyne z direktiv jejich matek v zahraničí. Vidím jako nutnou diverzifikaci činností a stejně tak i zaměření obchodu. Toto se lehce říká, prosazení je těžké a samozřejmě nákladné. ❷ Mimo osobního přání ohledně zdraví, štěstí a úspěchů, bych všem popřál, abychom neztratili své cíle z hlediska podnikání a také nervy v době, která bude složitá. Považuji za důležité, abychom byli schopni zajišťovat v rámci možného podporu pro členské subjekty, což je naše role a úkol. Za zcela zásadní považuji podporu především pro malé a střední firmy neformální činností, o což se pokusím i v rámci práce pro členské firmy. Milan Mostýn ředitel Sekce komunikace fota J. Hanzálek Malé podniky nemají parte v kapse Devátý ročník Dne podnikatelů České republiky nás mile překvapil. Neslyšeli jsme obvyklé nářky, nevšimli jsme si mimořádné skepse ani jsme neměli pocit, že příští rok očekávají podnikatelé jako poslední. Ačkoliv média naznačují, že se ekonomika řítí do další fáze světové krize a zaplavují nás denně zaručenými průzkumy o obavách a špatné náladě firem, musíme konstatovat, že z téměř tří stovek zástupců malých a středních firem, které se výroční akce Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zúčastnily, většina vyhlížela nadcházející rok pozitivně. Setkání bylo poprvé pojato jako přímá konfrontace zástupců podniků se zástupci exekutivy. V rámci kulatého stolu se tak mohli podnikatelé potkat s novým ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou, ministrem dopravy Pavlem Dobešem nebo místopředsedkyní vlády Karolínou Peake. Diskutoval s nimi například Jindřich Procházka, majitel firmy Sapeli. Stojí v čele úspěšné firmy z Vysočiny i ve svých 85 letech, podnik se dokáže úspěšně vyrovnávat s nástrahami exportu i tuzemské legislativy, udržuje si dvacet let dobrou výkonnost, nestěžuje si na euro, ani na politiku. Dobré výsledky prezentovala v odpoledním bloku i firma Vari, výrobce zahradní techniky. Její exporty rostou v době světové krize nebývalým způsobem. A růst zaznamenaly i firmy z oblasti nových technologií, přesného strojírenství nebo dovozci stavebních materiálů. Pochopitelně, můžeme namítnout, že takovéto akce jsou především o prezentaci těch úspěšných a že většina firem má jiné starosti. Přesto musím konstatovat, že jsem nezhlédnul u žádného z účastníků parte v kapse. V kontrastu s tím, co denně slýcháme v médiích a na konferencích velkých korporací, jsem viděl patrnou snahu dokázat, že podnikání není poslední štací pro neúspěšné, ale naopak první šancí pro ty nejschopnější a že firmy jsou na další recesi připraveny. Většina podniků pochopila, že podnikání není jen o růstu, ale že se musíme připravit na to, že doba mezi světovými krizemi se bude zkracovat a že je třeba tomu přizpůsobit naše obchodní a investiční plány. Den podnikatelů České republiky, který se konal 24. listopadu loňského roku v Praze, prokázal, že naši podnikatelé volí nejlepší možnou cestu směřující k jejich přežití. Méně si stěžují a více se zaměřují na podstatu jejich byznysu, neočekávají zásadní změny na světových a tuzemských trzích, nespoléhají příliš na státní podporu a uvědomují si, že banka není podporovatelem, ale tvrdým podnikatelem. Nevylučuji, že si to všichni takto úplně přesně nemyslí nebo se s tím někteří smiřují pouze neradi, ale v každém případě Den podnikatelů ČR mě přesvědčil, že malé a střední podnikání jde u nás správným směrem. Karel Havlíček předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR foto zdroj AMSP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 07

8 Přehled změn v zákonech týkajících se pracovněprávních vztahů V souvislosti se změnami základního pracovněprávního předpisu obsaženými v zákoně č 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, byly provedeny změny i v dalších zákonech, které se týkají zejména následně uvedených problematik. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr je stanovena povinnost zaměstnavatele uzavřít dohodu o pracovní činnosti a nově i dohodu o provedení práce písemně, jinak jsou neplatné (ustanovení 77 odst. 3 zákoníku práce změna provedená zákonem č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV). Pro úplnost je zapotřebí uvést, že problematika dohod o provedení práce je dále upravena též v novele zákoníku práce (zákon č. 365/2011 Sb.) a v novelách některých dalších zákonů např. zákona o pojistném a sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.), zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.), zákona o veřejném zdravotním pojištění (č.98/1997 Sb.), zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.), které jsou obsaženy v zákoně č. 365/2011 Sb. Podpora v nezaměstnanosti nově stanovené povinnosti uchazečů o zaměstnání, nově stanovené podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě vyplacení odstupného, důvodů ukončení posledního zaměstnání, nově stanovené výše procentní sazby podpory v nezaměstnanosti. (změna příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti provedená též výše uvedeným zákonem č. 364/2011 Sb. o úsporných opatřeních ). Agentury práce stanovení podmínek, kdy agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání ve stanovených případech (např. sjednávání pojištění, souhlasné stanovisko MPSV k žádosti generálního ředitelství Úřadu práce ČR), rozhodování o odejmutí povolení agenturám práce pro zprostředkování zaměstnání, podmínky pro poskytování překlenovacího příspěvku OSVČ (změny příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti provedené též výše uvedený zákonem č 364/2011 Sb.). Pro úplnost je nezbytné dále uvést, že problematika agentur práce včetně nároků dočasně přidělených zaměstnanců v rámci pojištění je dále upravena též v novele zákona o zaměstnanosti (zákon č. 367/2011 Sb.). Rovné zacházení a zákaz diskriminace povinnost zajišťovat naplňovaní výše uvedených zásad (ustanovení 4 zákona o zaměstnanosti, změna provedena zákonem č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Uchazeči o zaměstnání zejména nově stanovené podmínky pro evidenci a výkon veřejně prospěšných prací (právní úprava viz výše uvedené zákony). Ochrana osob se zdravotním postižením za podmínek stanovených v ustanovení 67 zákona o zaměstnanosti ve znění výše uvedeného zákona č. 367/20411 Sb., je na trhu práce uvedeným osobám poskytována zvýšená ochrana. Chráněné pracovní místo je stanoveno, že uvedené pracovní místo zřizuje zaměstnavatel pro osoby se zdravotním postižením s tím, že jsou současně stanoveny podmínky pro takový postup a pro poskytování příspěvku pro zřízení chráněného pracovního místa a jeho výši (zejména ustanovení 75 až 78 zákona o zaměstnanosti ve znění výše uvedeného zákona č.367/2011 Sb.). Sdílené zprostředkování zaměstnání obsahem tohoto nového institutu je úprava problematiky, kdy krajská pobočka Úřadu práce může zprostředkovávat zaměstnání uchazečům o zaměstnání prostřednictvím agentury práce. Právní úprava tohoto postupu, včetně stanovení podmínek zejména uzavírání dohod, poskytování finančních příspěvků agenturám je obsažena v nově vloženém ustanovení 119a zákona o zaměstnanosti ve znění výše uvedeného zákona č. 367/2011 Sb. Pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání uvedená problematika je nově upravena 08 Události, stanoviska, lobby

9 pokud jde o posuzování zdravotní způsobilosti v rámci pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání, kdy je zaměstnavatel povinen je zajistit. Právní úprava stanoví pro zaměstnavatele celý katalog povinností (zejména ustanovení 53 až 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Samostatná část uvedeného zákona je věnována problematice nemocí z povolání, včetně stanovení povinností zaměstnavatelům v této oblasti (zejména ustanovení 61 až 68 zákona č. 373/2011 Sb.). V stanovení příslušných postupů v uvedené problematice však neupravuje výše uvedený zákon, ale ustanovení 60 předmětného zákona odkazuje na prováděcí právní předpis. Ke dni zpracování této informace však příslušný prováděcí právní předpis (vyhláška) nebyl vydán. Pro úplnost dále uvádíme, že zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách nabývá účinnosti dnem 1. dubna V souvislosti s výše uvedenými právními úpravami dále doporučujeme věnovat pozornost zákonu č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Tento zákon obsahuje dílčí novely 120 zákonů, mezi nimiž je uvedena též novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti upravující ustanovení o zdravotním stavu zaměstnance a poskytování zdravotní péče. Účinnost těchto změn nabývá dnem 1. dubna V rámci této informace o nových právních úpravách v pracovněprávní oblasti dále upozorňujeme na vyhlášku č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok V této souvislosti upozorňujeme též na obsah zákona č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. V obsahu tohoto zákona jsou provedeny též změny týkající se problematiky tzv. souběhu funkcí a to zejména v ustanovení 66 odst. 1 a v nově vloženém ustanovení 66d o pověření obchodním vedením. Uvedená novela obchodního zákoníku nabývá účinnosti dnem 1. dubna Libuše Brádlerová Sekce zaměstnavatelská Svaz průmyslu a dopravy ČR 09

10 Právní informace v roce 2012 Svaz průmyslu a dopravy ČR veden snahou zajistit pro své členy aktuální právní informace se dohodl s renomovanou advokátní kanceláří HAVEL HOLÁSEK &PARTNEŘI, že členové Svazu získají volný přístup k aktuálním právním informacím vydávaných touto kanceláří formou informačního bulletinu Právní novinky. Přístup do tohoto informačního zdroje je přes webové stránky Svazu na adrese www. spcr.cz, kliknutím na Obsahem prosincové čísla jsou články: Hlavní změny, které přinese velká novela zákoníku práce Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů v roce 2010 Posun v problematice souběhu funkcí Švarcsystém prohlášen za nelegální Novela zákona o zaměstnanosti Plánovaná změna odvodů z odstupného. Některé zásadní informace z tohoto bulletinu budeme publikovat ve SPEKTRU, v tomto čísle článek Hlavní změny, které přinese velká novela zákoníku práce Švarcsystém prohlášen za nelegální. Boris Kučera zástupce ředitelky Sekce zaměstnavatelská Hlavní změny, které přinese velká novela zákoníku práce Rozsáhlá novela zákoníku práce navržená Ministerstvem práce a sociálních věcí byla 9. září 2011 schválena Poslaneckou sněmovnou, avšak Senát s levicovou většinou ji na své schůzi 7. října zamítl. Podle předpokladů ovšem vládní koalice senátní veto přehlasovala a novela tak od 1. ledna 2012 nabude účinnosti. S některými hlavními novinkami bychom Vás nyní rádi níže seznámili. Dalším změnám se věnujeme v samostatných příspěvcích. Zkušební doba Zkušební dobu nebude možné nově sjednat delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Bude li tedy zkušební doba sjednána v délce 3 měsíců, pracovní poměr musí být sjednán minimálně na 6 měsíců. Mění se také délka zkušební doby. Zatímco u běžných zaměstnanců zůstává maximální zkušební doba 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců se prodlužuje na 6 měsíců. Za vedoucí zaměstnance se považují zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Kvůli současným výkladovým problémům v praxi se upřesňuje, že zkušební doba se prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci a nově také o dobu celodenní dovolené zaměstnance. Novinkou je také možnost sjednat i na zkušební dobu konkurenční doložku, neboť informace či znalosti, které má zaměstnavatel pomocí konkurenční doložky zájem chránit, může zaměstnanec nabýt i během zkušební doby. Pracovní poměr na dobu určitou Na rozdíl od současné právní úpravy bude délka trvání pracovního poměru na dobu určitou prodloužena na 3 roky, avšak zároveň bude možné pracovní poměr na dobu určitou opakovat či prodloužit nejvýše dvakrát. Celková délka trvání pracovního poměru na dobu určitou tak teoreticky bude moci činit až 9 let. Zrušeny byly výjimky z časového omezení trvání pracovního poměru na dobu určitou, které se nyní uplatňovaly při náhradě za dočasně nepřítomného zaměstnance, při vážných provozních důvodech na straně zaměstnavatele a při důvodech spočívajících ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat. Ruší se i zvláštní úprava pracovního poměru na dobu určitou v zákoně o vysokých školách týkající se akademických pracovníků. Zmiňovaná omezení nebudou od platit jen v případě agenturního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců. Přechodná ustanovení novely bohužel neřeší, jak se bude přistupovat k pracovním poměrům na dobu určitou uzavřeným před lednem Události, stanoviska, lobby

11 Dohoda o provedení práce Maximální rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, se rozšiřuje ze 150 na 300 hodin, a doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá, musí být nově v dohodě uvedena. Negativně vnímanou novinkou, která zbaví tento institut jeho výhod, je zpojistnění dohod o provedení práce. Nově se totiž z příjmu nad Kč měsíčně bude muset odvádět pojistné na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pracovní doba Zákoník práce nově přinese výslovné definice rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a sjednotí maximální délku směny, která bude činit v obou případech 12 hodin. Ačkoliv zákoník práce nebude nadále co do délky směn rozlišovat mezi rovnoměrným a nerovnoměrným rozvržením pracovní doby, neznamená to, že by zaměstnavatelé nemohli pracovní dobu v praxi tímto způsobem rozvrhovat. I nadále budou zaměstnavatelé rozvrhovat zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu rovnoměrně či nerovnoměrně, nebudou již ovšem limitováni různou délkou směn a různou délkou vyrovnávacího období. Dále se také upřesňuje délka týdenní pracovní doby. Kratší pracovní dobu pod stanovenou 40 hodinovou týdenní pracovní dobu bude možné sjednat pouze individuálně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Výraznou změnou je zrušení povinnosti zaměstnavatele vykazovat u konta pracovní doby každý týden rozdíl mezi stanovenou a odpracovanou dobou. Tato změna slibuje zpružnění tohoto relativně nového institutu a snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů. Výpovědní důvody Novela přináší nový výpovědní důvod 52 písm. h) spočívající v porušení povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance (pojištěnce) zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnanec v režimu práce neschopného pojištěnce musí dodržovat v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti léčebný režim podle zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel ovšem bude moci tento výpovědní důvod uplatnit pouze do jednoho měsíce ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod vznikl. Odstupné V současné právní úpravě se váže výše odstupného na důvod rozvázání pracovního poměru. Zatímco při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů zůstává odstupné ve výši 12-násobku průměrného výdělku zachováno i po novele, výše odstupného v případě ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů se změní. Nově v těchto případech bude výše odstupného vázána na délku pracovního poměru u zaměstnavatele, a to následovně: pracovní poměr trval méně než 1 rok nejméně 1 průměrný výdělek; pracovní poměr trval 1 až 2 roky nejméně 2 průměrné výdělky; pracovní poměr trval více než 2 roky nejméně 3 průměrné výdělky. Moderační právo soudu Novela zavádí již dříve existující institut tzv. moderačního práva soudu v souvislosti s nároky z neplatně rozvázaného pracovního poměru. Přesáhne li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců, bude mít soud možnost celkovou výši náhrady mzdy nebo platu snížit. Soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal, jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil. Neplatnost právních úkonů Zákoník práce vychází od nálezu Ústavního soudu z dubna 2008 z principu tzv. relativní neplatnosti právních úkonů. Novela jej i nadále zachovává, tzn. právní úkon se, i přes vady jeho obsahu považuje za platný, Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

12 pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá, nicméně zároveň zavádí i případy neplatnosti absolutní. Tyto případy jsou taxativně vyjmenovány a týkají se právních úkonů, které odporují dobrým mravům, zákonu nebo zákon obchází či nebyly učiněny svobodně, vážně, určitě a srozumitelně nebo byly učiněny osobou nezpůsobilou apod. Z hlediska formy právního úkonu bude možné, aby v případě dvoustranných právních úkonů smluvní strany formální vady právního úkonu odstranily. Pokud se tak stane, bude právní úkon považován za platný s právními účinky ex tunc, tedy od počátku. Kolektivní smlouva a jednostranné právní úkony (např. výpovědi, okamžitá zrušení pracovního poměru) budou ovšem pro nedostatek písemné formy považovány za neplatné vždy. Čerpání dovolené Úprava dovolené v novele reaguje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie týkající se nevyčerpané dovolené. Nově právo na nevyčerpanou dovolenou nebude zanikat. Zaměstnavatel bude mít povinnost určit dovolenou tak, aby zaměstnanec dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu na ni vzniklo právo. Výjimkami budou překážky na straně zaměstnance a naléhavé provozní důvody. V těchto případech bude muset zaměstnavatel určit dovolenou tak, aby byla vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku. Pokud nebude dovolená určena do 30. června následujícího roku, zaměstnanec bude mít právo určit si dovolenou sám. V případě dočasné pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené bude mít zaměstnavatel povinnost určit čerpání dovolené po skončení překážek v práci. Náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou bude nadále možné vyplatit pouze při skončení pracovního poměru. Konkurenční doložka Kromě již výše zmíněné novinky, že konkurenční doložku bude možné sjednat již ve zkušební době, dochází i k formulační změně, když namísto slova dohoda bude používán pojem konkurenční doložka. Nejdůležitější změnou je ovšem snížení minimální výše peněžitého vyrovnání, které zaměstnanci poskytuje zaměstnavatel po dobu dodržování zákazu konkurence, na polovinu průměrného výdělku za každý měsíc plnění závazku zaměstnance z konkurenční doložky. Dočasné přidělení V současné době mohou dočasné přidělování zaměstnanců provádět pouze agentury práce, které za tímto účelem musí získat povolení Úřadu práce. Novela umožní za souhlasu všech zúčastněných stran dočasné přidělení i mezi Užitečné informace: Leden 2012 přinesl změnu řady zákonů zaměstnavateli bez agenturní licence. Na rozdíl od agenturního zaměstnávání však nebude možné dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli provádět za úplatu a dohodu o dočasném přidělení půjde se zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku jeho pracovního poměru. Mzda s přihlédnutím k práci přesčas Novela umožní sjednat mzdu již s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu až 150 hodin za kalendářní rok u všech zaměstnanců. U vedoucích zaměstnanců bude nadto možné při sjednání mzdy přihlédnout až k rozsahu celkové přípustné práce přesčas. Petra Sochorová senior advokátka Vojtěch Katzer koncipient V zákonech účinných od 1. ledna 2012 dochází k některým změnám, na které bychom vás rádi upozornili. V případě obchodního zákoníku, budou obchodní společnosti povinné na výzvu soudu prokazovat platný právní titul k užívání prostor, ve kterých mají dle obchodního rejstříku své sídlo. Ruší se zákaz založení akciové společnosti jednou fyzickou osobou. Souhlas s umístěním sídla při zápisu sídla do obchodního rejstříku se od 1. ledna 2012 předkládá s ověřeným podpisem. Rodné číslo osoby zapisované do obchodního rejstříku nebude na výpisech z obchodního rejstříku zveřejňováno. Listiny ukládané do sbírky listin bude stačit předložit v jednom vyhotovení. Změny se dotkla i otázky presumpce projednání a schválení odstoupení člena statutárního orgánu ve společnostech, ve kterých vykonává působnost valné hromady jediný společník aj. Novely se týkají i zákona o zápisech vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí, trestního zákoníku, insolventního zákona či zákona o daní z nemovitostí. Přehled změn s konkrétními informacemi k jednotlivým zákonům a paragrafům najdete na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR: na nektere zmeny v zakonech ucinne od Události, stanoviska, lobby

13 Švarcsystém prohlášen za nelegální Poslanecká sněmovna přehlasovala v listopadu senátní veto týkající se vládního návrhu novely zákona o zaměstnanosti, který nově rozšiřuje definici nelegální práce o závislou práci konanou mimo pracovněprávní vztah, tzv. švarcsystém. Novela nabyde účinnosti již k Podstatou švarcsystému je využívání práce osob, které navenek vystupují jako OSVČ, ačkoliv faktický vztah mezi společností a těmito osobami naplňuje znaky závislé činnosti (tedy odpovídá pracovněprávnímu vztahu). Vymezení znaků závislé činnosti Znaky závislé činnosti blíže vymezuje zákoník práce, jehož novela, účinná od , počítá s přesnější definicí a odděleným vymezením znaků závislé práce a podmínek, za nichž musí být závislá práce vykonávána. Závislá práce bude definována jako práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Pokud se týká podmínek výkonu závislé práce, bude platit, že musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Na první pohled jednoduchá definice může ve skutečnosti činit obtíže. Doposud se v praxi uplatňoval přístup, kdy kontrolní orgány posuzovaly nejen obsah uzavřených smluv, ale i faktickou realizaci smluvního vztahu mezi stranami za účelem vyloučení či potvrzení zastřeného pracovního poměru. Z nové úpravy není zřejmé, zda kontrolní orgány budou postupovat podle jazykového výkladu předmětného ustanovení a pro společnosti bude dostačující, pokud smluvní dokumentace nebude indikovat zastřený pracovní poměr, či zda je zde dán prostor pro jejich uvážení a posouzení okolností každého jednotlivého případu. Důvody pro oblíbenost švarcsystému Hlavním důvodem pro poměrně oblíbené využívání švarcsystému je úspora nákladů. Společnosti i pracovníci tímto totiž šetří na vysokých odvodech do státní pokladny, které by jinak byli povinni odvést ze mzdy. Švarcsystém má ovšem pro pracovníky i svá negativa, neboť ti mají v takovém smluvním vztahu postavení podnikatele a nepožívají tudíž ochrany poskytované zaměstnancům pracovněprávními předpisy. Toto téma dlouhodobě rozděluje společnost na dva tábory. Odpůrci švarcsystému poukazují na ztráty, které přináší státní pokladně, a nízkou ochranu pracovníků. Zastánci (z řad společností i pracovníků) naopak argumentují tím, že tento vztah jim poskytuje větší flexibilitu a motivaci k práci, které dostatečně vyvažují nižší míru sociálních jistot. Další výhodu spatřují v ekonomické aktivitě lidí, kteří by jinak byli nezaměstnaní, a stát by jim musel vyplácet sociální dávky. Sankce za porušení Pracovní trh se přestane pohybovat v dosavadní šedé zóně, kdy švarcsystém nebyl ani výslovně zakázán, ani povolen, pouze se dovozoval z definice závislé práce a zpravidla měl dopady jen do oblasti daňové. Švarcsystém bude od ledna 2012 považován za nelegální bez dalšího zákonodárce současně s tímto vymezením zpřísňuje sankce za porušení zákazu švarcsystému. Společnostem bude za umožnění výkonu nelegální práce hrozit pokuta až do výše Kč. Zajímavou novinkou je zavedení nejnižší možné pokuty, a to ve výši Kč. Úřady práce budou oprávněny sankcionovat i pracovníky, a to uložením pokuty až do výše Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí v této souvislosti již ohlásilo výrazné posílení boje s nelegálním zaměstnáváním od ledna Ministerstvo plánuje navýšení počtu inspektorů Státního úřadu inspekce práce na 400 osob a zajištění provozu 180 tzv. mobilních kanceláří. Počet kontrol má v příštím roce čtyřnásobně vzrůst na přibližně Soňa Audesová senior advokátka Veronika Plešková koncipientka Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

14 Výhledy eurozóny i ČR se zhoršují, banky přitahují úvěrové kohouty Na již tradičním setkání zástupců zaměstnavatelů a podnikatelů se členy bankovní rady ČNB se jednalo o rizicích vývoje finanční sféry i reálné ekonomiky v EU i v České republice. Hlavní jednací sál České národní banky v Praze byl v polovině prosince svědkem setkání zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalších zaměstnavatelských a podnikatelských organizací se členy bankovní rady ČNB. Z diskuse byla patrná shoda zúčastněných stran ohledně rizik dalšího vývoje reálné ekonomiky i regulace finančního sektoru. Podle prognózy ČNB bude růst českého hrubého domácího produktu dále zpomalovat a v letošním roce by HDP mohl dosáhnout růstu 1,2 %. Jak ale jedním dechem dodávají představitelé ČNB, tento scénář je možný pouze v případě mírného a krátkodobého zpomalení ekonomiky zemí eurozóny. A to se nedá očekávat, poznamenal Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky ČNB. Stále více se proto pracuje s alternativními scénáři stagnace eurozóny. V tomto scénáři dochází k výraznému zpomalení růstu HDP eurozóny v letošním roce na nulovou hodnotu, řekl Tomáš Holub. V důsledku takového vývoje by česká ekonomika mohla klesnout v roce 2012 až o 0,4 procenta. Situace by se pak nepříznivě promítla do vývoje mezd a spotřeby. Kurz koruny by v této alternativě posiloval výrazněji pomaleji, a to vlivem slabší zahraniční poptávky. Slabší výhled kurzu koruny by se ale odrazil ve vyšších úrokových sazbách, které by mohly výrazněji růst zejména koncem roku. Čím novější prognózy, tím jsou pesimističtější. Takže i uvedené alternativy ČNB mohou doznat změn. Radek Špicar, viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost (včetně ICT); Miroslav Singer, guvernér České národní banky Odvětvová struktura růstu Zatímco předchozí recese 2008/2009 měla charakter primárně vnějšího poptávkového šoku, nyní je celkově evropská i česká ekonomika ve fázi zpomalování. Od druhého čtvrtletí 2011 v podstatě stagnujeme. Všechny složky domácí poptávky klesají a růst HDP táhne čistý vývoz, uvedl Tomáš Holub. Plynule se snižují objemy průmyslové produkce, které dosáhly vrcholu v prvním kvartále minulého roku, kde i samotný dominantní zpracovatelský průmysl zpomaluje svou dynamiku růstu. Za stagnací nových zakázek stojí pokles domácích objednávek a zřetelné zpomalení růstu zakázek ze zahraničí. V dalších odvětvích je situace ještě složitější. Kritická je situace ve stavebnictví, kde objemy produkce klesají již více než rok. Navíc tempo zpomalování v poslední době zrychlovalo. Meziroční pokles produkce má na svědomí zejména inženýrské stavebnictví, produkce pozemního stavebnictví se snižuje mírněji. Hodnota nových zakázek a orientační hodnota povolených staveb naznačují pokračování negativního vývoje i v příštích měsících, uvedl Tomáš Holub. V oblasti služeb poklesly ve 3. čtvrtletí loňského roku tržby meziročně i mezikvartálně. Růst zaznamenalo pouze odvětví administrativních a podpůrných činností. Situaci dokresluje i pokles tržeb v maloobchodě, tedy s výjimkou motoristického segmentu. Zde se růst tržeb sice drží poměrně dobře, ale oproti počátku roku 2011 i zde došlo k jejich poklesu o zhruba polovinu. Koncem loňského roku podléhali jak spotřebitelé, tak i podnikatelé vyššímu pesimismu, než tomu bylo na jeho počátku. Zejména se snížila důvěra spotřebitelů. Zhoršující se výhledy budou mít pravděpodobně nepříznivé dopady na trh práce. Podle prognózy ČNB se letos zastaví 14 Události, stanoviska, lobby

15 Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky ČNB jeho oživení a k výraznějšímu nabírání pracovníků by mohlo dojít až v průběhu roku Tuto úvahu dokládá i společné šetření Svazu a ČNB, podle něhož podniky pro letošní rok očekávají v zaměstnanosti spíše pokles. V případě míry inflace by mohlo počátkem letošního roku pod vlivem zejména změny DPH dojít k jejímu zvýšení těsně pod tři procenta. Centrální banka předpokládá, že už v roce 2013 po odeznění těchto dopadů klesne inflace opět pod její cíl, tedy pod dvě procenta. Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR připomněli, že již na podzim byla vláda upozorněna na možné zhoršení ekonomické situace v eurozóně i v ČR a na nereálné odhady ze strany Ministerstva financí ČR. Podniky jsou na nadcházející období připraveny lépe, než tomu bylo na přelomu let 2008 a A přestože situace není v řadě odvětví a u řady firem dobrá, nepanikaří. Při jednání tripartity jsme vyzvali vládu, aby přehodnotila návrh státního rozpočtu pro rok 2012, uvedl Radek Špicar, viceprezident Svazu. Rizika finanční stability Velkým tématem debaty byla rizika finanční stability v ČR v důsledku vývoje na finančních trzích. Jak uvedl Jan Frait, ředitel samostatného odboru finanční stability, od června 2011 se výrazně zvýšilo napětí v globálním finančním systému. Prohlubování dluhové krize vytváří dramatický nárůst nejistoty ohledně dalšího vývoje ve finančním sektoru i v reálné ekonomice, poznamenal Jan Frait ve vztahu k eurozóně. Dluhová krize v této oblasti nabírá na intenzitě, a to ruku v ruce s prudkým zvýšením výnosů vládních dluhopisů. Přitom některé vlády budou muset letos refinancovat velkou část svého dluhu. Alarmující je skutečnost, že dluhová krize začíná mít systémový charakter a vzniká tak negativní smyčka mezi veřejnými financemi, bankovním sektorem a reálnou ekonomikou. Současně se evropské banky ocitly v kleštích silného tlaku na zvyšování kapitálové vybavenosti a držby vysoce likvidních aktiv v nejméně vhodnou dobu. Zejména velké mezinárodní banky vyjadřují rostoucí obavy ohledně zajištění zdrojů financování aktiv v příštích letech, upozornil Jan Frait. Zástupci ČNB i zaměstnavatelů se shodli v tom, že vnímají jako problematická pravidla regulace bank s tím, že to paradoxně může zhoršit dostupnost úvěrů pro podnikatelský sektor. Zatímco v případě první krize byl důsledkem patrný nárůst opatrnosti bank při jejich úvěrových aktivitách, nyní evropské banky reagují na regulační nařízení. Tím je ohroženo i financování podniků, které mají dostatek zakázek mimo EU. Jinak řečeno, regulace by mohly mít paradoxně dopad na bonitní podnikovou klientelu, která nemá problémy se splácením úvěrů. Může vznikat tlak na předčasné ukončování úvěrů, neboť banky buď musí kapitálovou přiměřenost řešit navýšením prostředků anebo snižováním objemů úvěrů. Již nyní některé podniky avizují, že se objevují signály těchto negativních dopadů na úvěrování. Evropské banky zároveň zpřísňují podmínky pro poskytování úvěrů, v některých zemích se zhoršuje jejich dostupnost a roste jejich cena, upozornili bankéři. Podle představitelů ČNB zůstává však tuzemský bankovní sektor zdravý s přebytkem klientských vkladů nad úvěry, je nezávislý na externím financování a dobře kapitalizovaný. Podíl vysoce likvidních aktiv zůstává stabilně mírně pod třiceti procenty a kapitálová přiměřenost byla ke konci září loňského roku celkem 15,6 procenta, poznamenal Jan Frait. Tato kapitálová přiměřenost rostla díky vysoké ziskovosti tuzemských bank, což by do budoucna nemuselo platit. Jejich čistý zisk totiž meziročně mírně klesá. Nehledě na obavy z možné recese by dle zátěžových testů ČNB domácí bankovní sektor měl toto období ustát. Podpořit eurozónu? Setkání přineslo i diskusi ohledně poskytnutí půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu za účelem podpory eurozóny ve výši téměř 89 miliard korun. V této otázce se ukázaly odlišné pozice ČNB a zaměstnavatelů. Guvernér ČNB Miroslav Singer poukázal na rizika, která pro ČR z poskytnuté půjčky vyplývají i na její nedostatečnou výši. Dvanáct procent státních rezerv v nejistých dobách, to není triviální věc, poznamenal Pavel Řežábek, člen bankovní rady ČNB. Zaměstnavatelé naopak poukazovali na to, že ČR se nemůže separovat od ostatních zemí, což by mohlo přinést určité politické a možná i ekonomické důsledky a že prioritní je pro českou exportně orientovanou ekonomiku stabilita eurozóny. V čem se obě strany shodly, bylo to, že se v ČR nevede podstatnější debata ohledně vývoje Evropské unie. Závěr Atmosféru jednání výstižně charakterizoval Boris Dlouhý, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR: Setkání jasně ukázalo na společný zájem bankovní rady a podnikatelů o problémy reálné ekonomiky. O užitečnosti takové diskuse, zvláště v době posilování vazby mezi vývojem finančního sektoru a reálné ekonomiky, panovala všeobecná shoda. Milan Mostýn ředitel Sekce komunikace fota J. Hanzálek Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

16 Organizační změny sekretariátu SP ČR od Jarní valná hromada v loňském roce zvolila nové představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR. Její členové v čele s prezidentem Jaroslavem Hanákem rozhodli o tom, že činnost Svazu a sekretariátu musí být efektivnější a jeho struktura musí více odpovídat činnostem, které poptává členská základna. V letních měsících loňského roku proběhl proto personální audit sekretariátu, který doporučil zahrnout činnost sekretariátu do čtyř základních sekcí. Představenstvo Svazu schválilo tento návrh a od letošního roku je sekretariát tvořen čtyřmi odbornými sekcemi přímo řízenými generálním ředitelem Svazu. Sekce zaměstnavatelská JUDr. Jitka Hejduková, CSc., ředitelka sekce e mail: Sekce hospodářské politiky Ing. Boris Dlouhý, CSc., ředitel sekce e mail: Sekce zaměstnavatelská je nově rozšířena o činnosti původně zabezpečované samostatným legislativně právním útvarem. Základním posláním sekce je zabezpečování a zpracovávání stanovisek k legislativním i nelegislativním materiálům v gesci sekce, vedení sociálního dialogu s ostatními sociálními pantery, poradenská a konzultační činnost vůči členské základně. Hlavní oblasti činností Sociální dialog spolupráce na projektech Svazu financovaných z ESF, metodická pomoc a právní poradenství firmám při kolektivní vyjednávání a jednání s odbory, zastupování při kolektivním vyjednávání, účast v odborných týmech RHSD ČR. Legislativa z tzv. průřezové oblasti práva občanské právo, obchodní, trestní, správní právo, aj.; a zaměstnavatelské oblasti práva pracovní, zaměstnanost, sociální pojištění, aj. Spolupráce při přípravě pozičních dokumentů Svazu boj proti korupci, etika podnikání, vytváření stabilního právního prostředí, přehlednost právních předpisů včetně e sbírky, RIA, apod. Informace členské základně o vývoji v právních oblastech, účast v konzultativních orgánech na národní a EU úrovni, organizace seminářů pro členskou základnu, lektorské zabezpečení, konzultace, poradenství firmám. Články do Spektra na odborná témata, která firmy zajímají z právní oblasti. Prezentace Svazu na konferencích. V gesci sekce je zabezpečení chodu sekretariátu Svazu. Základním cílem sekce je zpracovat odborně a zájmově konzistentní stanoviska využívající odborný potenciál členské základny pro zlepšování podnikatelského prostředí. Pro podporu kvality stanovisek je rozvíjena i analytická činnost. Hlavní oblasti činností vytváření stanovisek a připomínek SP ČR v odborných oblastech (energetická politika, životní prostředí, veřejné finance, měnová politika, investiční prostředí, strukturální fondy OP životní prostředí, OP podnikání a inovace, VaVaI, daňový systém, podpora malých a středních podniků, sektor dopravy a dopravní infrastruktury, obchodní a celní politika, kohezní politika, regionální rozvoj, politika jakosti, technická normalizace komunikace s členskou základnou, zjišťování jejích zájmy a problémů a využívání jejího know how; prosazování stanovisek a připomínek v rámci připomínkových řízení a jednání RHSD ČR; zajišťování analytických podkladů o vývoji národního hospodářství, průmyslu a tematicky zaměřených šetření včetně mezinárodní komparace; vytváření podkladů pro medializaci názorů, stanovisek a připomínek, a to i včetně osobní prezentace a příspěvků do Spektra; spolupráce na koordinaci domácí hospodářské politiky ve vazbě na politiku EU včetně využití OPŽP a OPPI. 16 Události, stanoviska, lobby

17 1. ledna 2012 v BUSINESSEUROPE je hlavním koordinátorem EU týmu, který zajišťuje komunikaci a přípravu stanovisek a pozic Svazu pro jednání pracovních orgánů EU a mezinárodních organizací. spolupráce se zahraničními svazy a komorami, příprava a evidence dohod o spolupráci. zajišťování činnost Veletržního výboru SP ČR a Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci. zastupování SP ČR na jednáních pracovních skupin a výborů mezinárodních organizací, kterých je Svaz členem. Sekce mezinárodních vztahů Ing. Dagmar Kuchtová, ředitelka sekce, zástupkyně generálního ředitele e mail: Sekce komunikace PhDr. Milan Mostýn, ředitel sekce e mail: tel.: Těžiště činnosti sekce je zaměřeno na prosazování zájmů členů Svazu v EU a mezinárodních organizacích a na efektivní podporu exportu. V oblasti EU a mezinárodních organizací je činnost sekce zaměřena na posílení koordinace aktivit SP ČR vůči BUSINESSEUROPE a evropským institucím a dosažení většího vlivu Svazu na evropský rozhodovací proces. V oblasti podpory exportu je činnost sekce zaměřena na poskytování služeb členům v oblasti podpory exportu a na přípravu stanovisek Svazu v oblasti exportu a mezinárodního obchodu. Hlavní oblasti činností příprava stanovisek Svazu v oblasti EU a podpory exportu, zejména mezinárodního obchodu, společné obchodní politiky, vnitřního trhu a dalších evropských politik, podpory exportu, obchodní diplomacie, zahraniční rozvojové spolupráce, programů vnější pomoci EU, apod. koordinace přípravy stanovisek Svazu v oblastech odpovědnosti dalších odborných sekcí. organizace podnikatelských misí v rámci podpory působení na třetích trzích, organizace seminářů, prezentací a účastí na veletrzích v zahraničí. Poskytování souvisejících placených a neplacených (v rámci členských příspěvků) služeb členům. koordinace působení Svazu v mezinárodních organizacích, podpora účasti statutárních zástupců Svazu na zasedání řídících orgánů mezinárodních a evropských zaměstnavatelských a podnikatelských organizací po organizační i obsahové stránce. spolupráce s příslušnými resortními ministerstvy, Úřadem vlády a dalšími institucemi, diplomatickými zastoupeními. úzká spolupráce a koordinace se stálým delegátem Svazu v BUSINESSEUROPE a s CEBRE. Stálý delegát Svazu Těžiště činnosti sekce je zkvalitnění komunikace s členskou základnou, dalšími podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy, státními a veřejnými institucemi a s mediální sférou. Hlavní oblasti činností zkvalitňování komunikace a vztahů s členskou základnou a zajištění interaktivního přístupu k ní, cílem je získávat relevantní informace o jejích potřebách a získávat její podporu k prosazování společných zájmů organizace činnosti Svazu, včetně přípravy zasedání RHSD a dalších aktivit, a to jak směrem vůči členské základně, tak i institucím a veřejnosti vytváření předpokladů pro získávání potenciálních členů (vč. působení na zaměstnavatelské a podnikatelské svazy v ČR) aktivní ovlivňování veřejnosti (vládní instituce, státní správa, krajská správa, odborná veřejnost, laická veřejnost) s cílem podpořit prosazování zájmů zaměstnavatelů proaktivní a systematické působení na média, cílem je získávat je ve prospěch zaměstnavatelů, zvyšovat image a prestiž Svazu (její značky, zástupců, aktivit) komunikace se zahraničními zaměstnavatelskými svazy a institucemi, cílem je prosazovat zájmů tuzemských zaměstnavatelů v zahraničí a zviditelnění Svazu poskytování PR servisních činností pro ostatní sekce SP ČR poskytování PR konzultací pro členské svazy a firmy Zdeněk Liška generální ředitel SP ČR fota J. Hanzálek Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

18 Aktualizovaná energetická koncepce dostala odklad Nová státní energetická koncepce, která se připravuje od nástupu Nečasovy vlády a měla být schválena do konce roku, by měla získat svou finální podobu během příštích šesti měsíců. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba požádal totiž premiéra o odložení termínu. Ačkoliv jde o dokument, jenž má určit směřování české energetiky na dalších padesát let a na který odvětví už řadu let čeká, Svaz průmyslu a dopravy ČR upřednostňuje před nedodělkem pozdržení přijetí dokumentu a jeho přepracování. O tématu Aktualizované státní energetické koncepci (ASEK) a návrhu Svazu byli čtenáři Spektra informování již v listopadovém čísle. Zaměstnavatelé jasně žádali vládu, aby před naplněním termínu upřednostnila kvalitu zpracování. Svaz formuloval zejména požadavky metodologického charakteru, které je nezbytné uplatnit proto, aby tento významný dokument splnil svůj účel. Mezitím došlo ke změně na postu ministra průmyslu a obchodu. V rámci tripartity bylo téma ASEK zařazeno na jednání prosincové plenární schůze. Těsně před ním vznesl však ministr Martin Kuba požadavek na jeho stažení z programu. Svaz průmyslu a dopravy ČR nechtěl však promarnit příležitost, aby přítomné členy vlády informoval o svém stanovisku. Jeho základní obsah byl vytvořen již na jednání pracovního týmu pro hospodářskou politiku RHSD. Pro informaci uvádíme níže usnesení v plném znění tak, jak se na něm dohodli nejen zaměstnavatelé, ale také zástupci odborů. Strana zástupců zaměstnavatelů (KZPS, SP ČR) a zástupců zaměstnanců (ČMKOS, ASO, OS ECHO) doporučuje 95. Plenární schůzi dne přijmout následující usnesení k předloženému materiálu Aktualizace SEK: Sociální partneři: konstatují, že předložená verze Aktualizace SEK nepředstavuje dostatečný podklad pro rozhodnutí o opatřeních, zajišťujících rozvoj energetického sektoru, požadují rozpracovat zejména soubor opatření na období do roku 2025 s konkrétními termíny a gestory, z těchto důvodů doporučují změnit text navrhovaného usnesení vlády na znění: vláda bere na vědomí Aktualizaci SEK jako jeden z podkladů pro její další dopracování v souladu s připravovanou Surovinovou politikou ČR. doporučují jako základ pro dopracování scénář A2 z předložené Aktualizace SEK. V souladu s usnesením na jednání tripartity vystoupil se svým prohlášením viceprezident SP ČR Jan Rafaj. Nový ministr si vyslechl stanovisko Svazu s příslibem, že bude věnovat tomuto významnému dokumentu, resp. jeho úrovni, odpovídající pozornost. Přihlásil se tak k upřednostnění kvality před splněním termínů. Pro doplnění lze uvést, že v médiích se objevily názory dalších expertů na oblast energetiky působících mimo SP ČR, kteří vyslovili obdobnou kritiku k úrovni dokumentu ASEK. Boris Dlouhý ředitel Sekce hospodářské politiky 18 Události, stanoviska, lobby

19 Klubový večer s guvernérem České národní banky Pavel Kafka, člen představenstva SP ČR, prezident České manažerské asociace; Miroslav Singer, guvernér České národní banky; Ludmila Nutilová, poradce pro legislativní proces (foto zdroj SP ČR) Poslední klubový večer roku 2011 byl opravdu důstojným zakončením celoročního cyklu klubových setkávání. Naším hostem byl guvernér České národní banky Miroslav Singer a laskavé přijetí našeho pozvání v plné míře splnilo touhu našich členů po diskusi o velmi aktuálních tématech. Bylo jich hodně. Ústřední bylo samozřejmě euro, krize eurozóny a budoucí vývoj. Pan guvernér připomněl tři hlavní bloky vzájemně propojených problémů strukturálních, institucionálních a samozřejmě fiskálních. Zhodnotil cíle, které mělo euro přinést i nastínil tři varianty možného vývoje. Pozitivně vyhodnotil i vliv událostí na situaci v naší zemi. Další dotazy směřovaly do ostatních problémů měnové i bankovní politiky. Ukázalo se, že pan guvernér umí naslouchat konkrétním problémům podnikatelské praxe a velmi pozitivní bylo, že i on kladl otázky. O jeho osobnosti nadále mluví i fakt, že ihned na místě dokázal vyhodnotit odpovědi všech hostů na otázky, které sám položil. Protože šlo o poslední večer, je na místě bilancovat. Klub roku 2011 má za sebou úspěšných devět let. Zatím se každoročně podaří uspořádat setkání s premiérem, s ministry průmyslu a dopravy. S ostatními ministry plánujeme večery podle zájmu našich členů. Vysoce bývají hodnocena setkání s nejvyšším představitelem České národní banky, Nejvyššího správního soudu, ministerstva financí. Dovolte mi popřát klubu i všem jeho členům jen to dobré do jubilejního desátého roku. Ludmila Nutilová poradce pro legislativní proces Nabídka prezentace českých firem v oboru obnovitelných zdrojů energie v Chille Díky Velvyslanectví České republiky v Chile jsme získali zajímavou výzvu pro všechny české podniky v oboru obnovitelných zdrojů. Státní chilská organizaci pro podporu podnikání (CORFO) zahájila, prostřednictvím svého Střediska pro obnovitelné zdroje energie, sestavování centrálního rejstříku dodavatelů zboží a služeb pro investory v oblasti obnovitelných zdrojů. Jedná se o technologie využívající energii solární, větrné elektrárny, geotermální a malé vodní elektrárny (s výkonem do 40 MW), zařízení na využití energie mořského přílivu a rovněž zpracování a využití biomasy. Svaz průmyslu a dopravy i Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile se domnívají, že by v uvedeném rejstříku neměly chybět české firmy, které mají v tomto oboru velké kapacity a zkušenosti. Nabídka na uvedení v tomto registru firem je relevantní pro všechny české firmy, které mají zájem o chilský trh, disponují již určitými referencemi a jsou schopny se svými partnery komunikovat ve španělštině. V případě, že máte zájem o využití této možnosti, kontaktujte prosím co nejdříve obchodně ekonomický úsek ZÚ Chille. Peter Jacina I. tajemník, vedoucí obchodně ekonomického sekce E mail: V kopii prosíme též na: Pavel Fára Minimálně prosím předejte následující údaje: celý název firmy, přehlednou informaci o nabízených výrobcích a službách, jméno kontaktní osoby, adresu, e mail, telefon a webové stránky. Užíváte li nějaká média typu facebook, twitter apod., uveďte prosím i tato spojení. Ze zkušeností víme, že v řadě zemí může uvedení v takovém rejstříku zvýšit šance českých podniků na získání nových kontraktů a zakázek. Pavel Fára manažer Sekce mezinárodních vztahů Svaz průmyslu a dopravy ČR 19

20 1. zleva premiér Ukrajiny J.E. pan Mykola Azarov, ministr průmyslu a obchodu ČR pan Martin Kuba Česko ukrajinské fórum: Podnikatelé ho využili ke kontaktům Premiér Mykola Azarov při návštěvě Prahy vyzval naše podniky, aby se zapojily do modernizace ukrajinské ekonomiky. Určité udivení z tak vysokého zájmu českých firem o ukrajinské podnikatele a snaha nacházet společná témata na nejvyšší politické úrovni, tak i na byznysové úrovni. Tak by se dala charakterizovat atmosféra Česko ukrajinského podnikatelského fóra, které koncem prosince spoluorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR v souvislosti s oficiální návštěvou ukrajinského předsedy vlády Mykoly Azarova v Praze. S sebou přivezl dvě desítky zástupců tamních firem, zastupujících obory jako jsou zemědělství, potravinářství, strojírenství, dřevozpracovatelský průmysl, energetika, obchod či doprava. v bankovnictví a pojišťovnictví, uvedl Mykola Azarov. Vyzval také naše podniky, aby se zapojily do modernizace ukrajinské ekonomiky. I zde se totiž dostává na první místo otázka konkurenceschopnosti a parametry ekonomického růstu, které jsou spojeny s inovačními technologiemi a pokrokem v oblasti vědy a techniky. Hovoří se zejména o zvýšení energoefektivnosti všech odvětví hospodářství. Spolupráci v oblasti energetiky a elektroenergetiky zdůraznil na Fóru Petr Zemánek, ředitel Svazu strojírenské technologie, který na něm zastupoval prezidenta SP ČR. O podnikatelské fórum byl značný zájem. Svědčí o tom skutečnost, že se ho zúčastnilo šest desítek českých a dvacítka ukrajinských firem, uvedla Olga Zuláková, manažerka sekce zahraničních vztahů pro země SNS, která setkání spoluorganizovala. Na přípravě se podílelo i MPO, Hospodářská komora ČR a Komora SNS. Význam akce podtrhlo vystoupení předsedy ukrajinské vlády Mykoly Azarova. Premiér vyzval firmy k aktivnějším investicím na Ukrajině a uvedl také, že jeho země má zájem o výraznější obchod. Značné možnosti spolupráce spatřuji ve strojírenství, potravinářství, zemědělství, ale také České firmy mají co nabídnout, zejména systémy řízení a bezpečnosti provozu elektráren i přenosových linek, řekl Petr Zemánek a připomenul i oblast komunální energetiky a využití obnovitelných zdrojů energie. Zmínil i další obory možné kooperace a zájem českých firem: Výroba obráběcích strojů patří u nás ke světové špičce. Můžeme nabídnout obráběcí centra i celé výrobní linky včetně montážních zařízení. Rovněž dodávky investičního charakteru, jako jsou sklářské linky, stroje pro těžařský a dřevozpracující průmysl mohou být pro ukrajinské partnery atraktivní. Za perspektivní označil dopravní strojírenství, a to jak pro 20 Podpora exportu

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zákoník práce v roce 2012

Zákoník práce v roce 2012 Předsedům VZO Zákoník práce v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákoník práce je jedním ze zákonů, který dopadá téměř na všechny obyvatele v aktivním věku. Od nového roku začne platit rozsáhlá

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA.

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA. HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA 2012 PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA www.peterkapartners.com V současné době je v Parlamentu ČR projednávána netrpělivě

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PROSINEC 2011 v oblasti pracovního práva OBSAH HLAVNÍ ZMĚNY, KTERÉ PŘINESE VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE PŘECHOD PRÁV

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt:

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt: Přehled legislativních novinek Vydání Listopad 2011 www.roedl.cz Überschrift_Inhalt: Obsah: Überschrift Přehled významných 2 nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Überschrift 1 Přehled

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Ladislav Vajdík T: E: OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Dotčený Oblast úpravy Úprava do Změna od 1.1.

Ladislav Vajdík T: E: OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Dotčený Oblast úpravy Úprava do Změna od 1.1. aneb KOSTLIVEC UPOZORŇUJE NA SVŮJ PŘÍCHOD 1/2012 Dnes: Shrnutí hlavních novinek v českém obchodním, insolvenčním a pracovním právu 01.02.2012 Rentsch s.r.o., advokátní kancelář / Lazarská 8 / 120 00 Praha

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 31. 12. 2011 Podle 39 odst. 2 zákoníku

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Prosinec 2011 Rok 2012 bude pro každého zaměstnavatele v České republice poměrně náročný, když se bude nutné vyrovnat s celou řadou změn v oblasti pracovního práva i souvisejících

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Vážený občane, věříme, že následující informace Vám pomohou při výběru odborného útvaru, jehož pracovníci jsou kompetentní k vyřízení Vaší

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

a) kolik zaměstnanců, na jakých konkrétních funkcích v organizační struktuře ÚZSVM (dále jen místo ) a k jakému datu ukončilo pracovní poměr dohodou ( 49 ZP). Od 28. 1. 2015 do 25. 7. 2016 ukončilo pracovní

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR říjen Vývoj hrubého domácího produktu 6 % Vývoj HDP 4 % 4,7 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Label Dřívější výhled Aktualizované Predikce

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více