Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva"

Transkript

1 MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva Stanislav KUREČKA Ing. Dana KOUTNÍKOVÁ předseda družstva člen představenstva Schváleno usnesením představenstva družstva č. 228/02 dne

2 MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva MÍR, stavební bytové družstvo. Domovní řád je zpracován v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a stanovami družstva. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení domovního řádu se vztahují na všechny uživatele bytů (garáží) v domě, přiměřeně i na osoby, které s nimi bydlí. 2. Uživatelem bytu se pro účely domovního řádu rozumí nájemce družstevního bytu (garáže) nebo vlastník bytu (garáže). 3. MÍR, stavební bytové družstvo (družstvo) je pronajímatelem bytů (garáží) v družstevním vlastnictví (družstevní byt, garáž). Část I. Ustanovení o nájmu družstevního bytu Čl. 1 Nájem družstevního bytu 1. Práva a povinnosti pronajímatele (družstvo) a nájemce (člen družstva) vyplývající z nájmu družstevního bytu upravuje občanský zákoník a stanovy družstva. 2. Nájem družstevního bytu vzniká nájemní smlouvou mezi družstvem (pronajímatelem) a členem družstva (nájemcem), kterou družstvo přenechává členu družstva družstevní byt do užívání: - nájemní smlouva musí obsahovat označení předmětu nájmu a rozsahu užívání, nedílnou součástí nájemní smlouvy je předpis nájemného a záloh na služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. - podmínky pro vznik práva na uzavření nájemní smlouvy upravují stanovy družstva. 3. Nájemce i osoby, které s ním bydlí ve společné domácnosti, mají právo užívat družstevní byt, společné prostory a zařízení domu, jakož i používat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním družstevního bytu. Čl. 2 Povinnosti pronajímatele 1. Pronajímatel je povinen zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Provádět údržbu domu a jeho zařízení, zajišťovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 2. Neplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu nebo jimiž je výkon práva nájemce družstevního bytu ohrožen, má nájemce právo, po předchozím písemném upozornění pronajímatele, závady odstranit a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele Domovní řád pro obytné domy ve vlastnictví a správě MÍR, stavebního bytového družstva -1/6-

3 (družstva) bez zbytečného odkladu. Právo na náhradu zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. 3. Stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v družstevním bytě je pronajímatel oprávněn provádět jen se souhlasem nájemce. Pokud jsou takové změny prováděny z nařízení příslušného ÚMČ je nájemce družstevního bytu povinen umožnit jejich provedení, neučiní-li tak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Čl. 3 Povinnosti nájemce družstevního bytu 1. Mimo dalších povinností stanovených níže v části II., článku 4 je nájemce družstevního bytu povinen: - chránit družstevní majetek, řádně užívat a udržovat družstevní byt, jakož i společné prostory a zařízení domu, dodržovat stanovy družstva, provozní řád nebytových prostor, domovní řád a předpisy o požární ochraně (zejména zákon č. 133/1992 Sb. o požární ochraně, v platném znění). - udržovat družstevní byt na svůj náklad ve stavu způsobilém řádnému užívání, zejména včas zabezpečit provádění potřebných oprav a údržby. - zajišťovat na své náklady řádnéavčasné provádění drobných oprav v družstevním bytě a všechny práce spojené s udržováním družstevního bytu, jeho příslušenství a vybavení. - platit pronajímateli stanovené nájemné za užívání bytu (dle usnesení představenstva družstva). Spolu se zálohou na nájemné je nájemce povinen platit zálohy na plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním družstevního bytu. 2. Nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a obvyklé údržby družstevního bytu nebo neodstraní-li drobné závady, za které odpovídá, má pronajímatel právo, po předchozím upozornění nájemce, tak učinit na jeho náklady sám. (Rozsah oprav hrazených z prostředků fondu domovního hospodářství je uveden v Příloze č. 1 ke stanovám družstva). Čl. 3a) Ustanovení článků 1., 2. a 3. platí i pro nájem družstevní garáže. Část II. Společná ustanovení Čl. 4 Povinnosti uživatelů bytů Uživatel bytu je povinen: 1. Počínat si tak, aby on sám nebo osoby, které s ním bydlí nerušily a neohrožovaly ostatní uživatele bytů při výkonu jejich práv. 2. Odstranit na svůj náklad závady a poškození, která na jiných bytech, nebytových prostorech nebo společných částech nebo zařízeních domu způsobil sám, nebo ti, kteří s ním byt užívají. -2/6- Domovní řád pro obytné domy ve vlastnictví a správě MÍR, stavebního bytového družstva

4 3. Zdržet se provádění úpravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl bez souhlasu vlastníka (spoluvlastníka) domu měněn vzhled domu, ohrožena statická bezpečnost konstrukcí nebo narušena činnost technického zařízení domu. 4. Umožnit zástupci správce domu (družstvu) na předchozí výzvu přístup do bytu, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních bytů (nebytových prostorů) popřípadě domu jako celku. Umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v bytě a umožnit odečet naměřených hodnot. 5. Pověřený člen výboru samosprávy, respektive zástupce vlastníků v domě, vede evidenci uživatelů bytů. Do evidence se zapisují údaje o uživatelích bytů s jejich souhlasem. Čl. 5 Užívání společných částí a zařízení 1. Společných částí a zařízení domu (schodiště, chodby, kočárkárny, sklepy, prádelny, sušárny, výtahy, apod.) se užívá jen k účelům, ke kterým jsou určeny. Společné části domujakojsounapříklad chodby, schodiště, vchody, východy a jiné, se udržují prázdné a umísťování jakýchkoliv předmětů, patřících uživatelům bytů, v nich není zásadně dovoleno. Ve společných částech domu je zakázáno umísťování motorových vozidel. Pronajímání nebytových prostor se řídí zákonem č. 116/1990 Sb., v platném znění a směrnicí družstva Zásady pro postup při pronajímání nebytových prostor a společných prostor, schválenou představenstvem družstva v platném znění. 2. Způsob užívání prádelen, sušáren a mandloven stanoví členská schůze respektive shromáždění společenství vlastníků. Čl. 6 Zajištění pořádku a čistoty v domě 1. Udržení pořádku a čistoty v domě zahrnuje zejména tyto práce: - zametení, čištění chodníků, průjezdů a vjezdů, - v zimních období zimní údržba chodníků, a to i ve dnech pracovního klidu, - úklid výtahové kabiny na mokro, - zametání a mytí chodeb, sklepů, prostorů klepače, - setření prachu na zábradlí, čištění skel vstupu do domu, - keramických obkladů vstupních hal, - omytí poštovních schránek, - setření prachu z nepoškozených osvětlovacích těles, - mytí všech oken ve společných prostorách včetně rámů, - umytí všech spojovacích dveří společných prostor, - vyčištění volných prostor ve sklepě a na půdě, - vyčištění, zametení kontejnerového stání, kočárkárny, sušárny, mandlovny, prádelny, kolárny atd. 2. Správce (družstvo) zajišťuje pořádek a čistotu ve společných částech, pokud členská schůze nebo shromáždění společenství vlastníků nerozhodne jinak. Způsobí li znečištění společných částí domu nebo chodníků uživatel bytu (nebytovém prostoru), případně příslušník jeho domácnosti nebo osoby uživatelův byt navštěvující, je povinen toto znečištění odstranit uživatel bytu. Tato povinnost se vztahuje i na odstranění nečistot způsobených psy a kočkami. Domovní řád pro obytné domy ve vlastnictví a správě MÍR, stavebního bytového družstva -3/6-

5 3. V případě, žečlenská schůze respektive shromáždění společenství vlastníků rozhodne o tom, že úklid v domě budou uživatelé bytů provádět sami, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných částí v domě, a to podle zásad a v rozsahu stanovených členskou schůzí respektive shromážděním společenství vlastníků. Tento způsob zajištění pořádku a čistoty je možné provádět po dohodě se správcem. Čl. 7 Otevírání a zavírání domu Uživatelé bytů jsou povinni zamykat dům v době od 22,00 hodin do 6,00 hodin. V případě, že členská schůze, respektive shromáždění společenství vlastníků rozhodne o tom, že dům bude uzamykán celodenně, jsou všichni obyvatelé domu povinni toto rozhodnutí respektovat. Čl. 8 Informační zařízení v domě 1. Umísťování reklamních zařízení na domě (obchody, kadeřnictví, služby apod.) je povoleno pouze s předchozím souhlasem vlastníka domu a příslušného úřadu městské části. 2. Správce (družstvo) po dohodě se zástupcem vlastníků bytů nebo s výborem samosprávy umístí na viditelném místě ve vstupní hale domu nástěnku, na které budou uživatelé bytů informováni o schůzích, přednáškách, různých akcích, o zdravotní službě, požární ochraně apod.. Správce (družstvo) je povinen na nástěnce uveřejňovat všechna důležitá sdělení o opatřeních týkajících se údržby bytů, společných prostor a zařízení domu. O nástěnku pečuje výbor samosprávy, respektive zástupce vlastníků v domě. Čl. 9 Rozvody elektro, plynu a ostatní zařízení v domě 1. Hlavní uzávěry vody, plynu a elektrického proudu musí být označeny viditelnými orientačními nápisy. 2. Ke komínovým dvířkům, požárním hydrantům, hlavním uzávěrům, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup. 3. Osoba, která z důležitých důvodů (havárie, oprava, apod.) uzavřela v domě hlavní uzávěry vody, plynu atd. musí zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření bylo uživatelům bytů vhodným způsobem (např. na domovní nástěnce) včas oznámeno, pokud možno před uzavřením. Otevření hlavního uzávěru plynu může provést pouze oprávněná osoba. Čl. 10 Televizní a rozhlasové antény 1. Zřizovat rozhlasové, televizní, satelitní a internetové antény na střechách, fasádách domů a balkonech lze jen se souhlasem vlastníka domu. -4/6- Domovní řád pro obytné domy ve vlastnictví a správě MÍR, stavebního bytového družstva

6 Čl. 11 Osvětlování domu V době, kdy je dům otevřen, osvětlují se hospodárně všechny vchody, schodiště a volně přístupné chodby v domě ataképřístupy k domu u nichž je to zapotřebí tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob. Čl. 12 Sklepy 1. Sklep musí být přístupný uživatelům bytů po celou dobu, kdy je dům otevřen, a to i ve dnech pracovního klidu a svátcích. 2. Kouření a užívání otevřeného ohně ve sklepech je zakázáno. 3. Skladování hořlavých látek a výbušných látek je ve sklepech zakázáno. 4. Ve sklepech a sklepních chodbách je zakázáno umísťování motorových vozidel. Čl. 13 Klepání a čištění Vyklepávat a vytřepávat jakékoliv předměty je možno jen v místech k tomu určených. Čl. 14 Domácí zvířata 1. Uživatel bytu musí pečovat o psy a kočky, případně jiná domácí zvířata tak, aby neobtěžovaly neúměrným hlukem (např. štěkání, vytí psů v denních a nočních hodinách, znečišťování společných prostor apod.) ostatní uživatele domu. 2. Ve společných částech obytných domů se psi a kočky nesmějí zdržovat, ani volně pobíhat, při průchodu společnými prostorami domu musí psi být vedeni na vodítku a musí být opatřeni náhubky. 3. K držení většího počtu domácích zvířat v bytě je třeba písemného souhlasu vlastníka domu respektive společenství vlastníků. 4. Chov nebo držení neobvyklých živočichů, pokud by tím mohlo docházet k nežádoucím ovlivnění životního prostředí v domě (hluk, zápach, fyzické ohrožení osob, šíření cizopasníků či chorob přenosných na lidi apod.) musí být předem povolen rozhodnutím příslušného úřadu městské části, který podle okolností může stanovit podmínky chovu. Čl. 15 Klid v domě 1. Uživatel bytu je povinen činit vhodná opatření a chovat se tak, aby neobtěžoval sousedy nadměrným hlukem. 2. Právo na nerušený odpočinek po práci vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. od 22,00 hodin do 6,00 hodin bylo zabráněno jakémukoliv hluku. V této době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, dále používat vysavačů prachu a jiných hlučných přístrojů a vykonávat jakoukoli činnost působící hluk. Rovněž je zejména v době nočního klidu, třeba ztlumit rozhlasové a televizní přístroje, případně jiná audiotechnická zařízení. Domovní řád pro obytné domy ve vlastnictví a správě MÍR, stavebního bytového družstva -5/6-

7 3. Dojde li k zásahu do pokojného stavu (porušování zásad občanského soužití, sousedské vztahy), lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy (viz. 5 občanského zákoníku). Čl. 16 Garážování motorových vozidel 1. V garážích, které jsou součástí domu je povoleno pouze garážování vozidel a je zakázáno používat tyto prostory k podnikatelské činnosti. 2. Držitel motorového vozidla je při jeho garážování povinen dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění a další předpisy o požární ochraně (směrnice, požární řád). 3. V garáži není dovoleno provádět jakékoliv opravy motorového vozidla, které by ohrožovaly ostatní byty respektive garáže a jejich uživatele v domě. 4. V garáži je zakázáno skladovat pohonné hmoty. 5. V garáži je zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm a kouření. 6. Je zakázáno vylévat zbytky pohonných látek, olejů a čistících prostředků do kanalizačních odpadů. Čl. 17 Závěrečná ustanovení 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající ze stanov, právních předpisů (zejména občanský zákoník, stavební zákon, předpisy o požární ochraně) respektive jiných předpisů (např. požární směrnice apod.). 2. Porušování povinností, které ukládá tento domovní řád osobám v domě bydlícím se považuje za porušení povinností, stanovených občanským zákoníkem a stanovami družstva a bude sankciováno dle těchto předpisů. Domovní řád byl schválen usnesením představenstva družstva č. 228/02 dne Tímto usnesením se ruší domovní řád schválený usnesením představenstva č. 1158/01 ze dne Společenství vlastníků bylo seznámeno s tímto domovním řádem, a byl schválen na shromáždění společenství vlastníků dne.. Stanislav Kurečka Dana Novotná předseda družstva člen představenstva -6/6- Domovní řád pro obytné domy ve vlastnictví a správě MÍR, stavebního bytového družstva

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Vršku 3855/10 Jablonec nad Nisou

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Vršku 3855/10 Jablonec nad Nisou DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Na Vršku 3855/10 Jablonec nad Nisou Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává Bytové družstvo tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Trávníky, bytové družstvo, Příčná 1541, 765 02 Otrokovice ----------------------------------------------------------------------

DOMOVNÍ ŘÁD Trávníky, bytové družstvo, Příčná 1541, 765 02 Otrokovice ---------------------------------------------------------------------- DOMOVNÍ ŘÁD Trávníky, bytové družstvo, Příčná 1541, 765 02 Otrokovice ---------------------------------------------------------------------- Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ Domovní řád čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky, způsob užívání domů, bytů a nebytových prostorů a společných částí domu v domech ve vlastnictví Bytového družstva Nechvílova 1857 1859

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408, Liberec 30 čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat...

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů Bytového

Více

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu

Více

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek pro dům Jizerská 718 a 719 (dále jen Společenství ) Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek pro dům Jizerská 718 a 719 (dále jen Společenství ) Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy Domovní řád Společenství vlastníků jednotek pro dům Jizerská 718 a 719 (dále jen Společenství ) Článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu...2 4. Držení domácích zvířat... 2

Více

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí v domě Nad

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna:

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2011 1.5.2011 0 Dne: 29.4.2011 Dne: 16.5.2011 1 / 6 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko

DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává shromáždění delegátů družstva tento "Domovní řád", který je závazný pro všechny

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD ČI. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává zastupitelstvo městyse Opatov tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele bytů, nebytových prostor a společných částí

Více

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a bezpečnosti v domě, vydává představenstvo Oblastního stavebního bytového družstva Kopřivnice tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Petýrkova 1948/14 Praha 4

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Petýrkova 1948/14 Praha 4 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Petýrkova 1948/14 Praha 4 Článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Bytového družstva Petýrkova 1948/14, Praha 4 (dále jen domovní řád ) upravuje podmínky a způsob užívání bytů,

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Část I. Obecná ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení

D O M O V N Í Ř Á D. Část I. Obecná ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, společných částí domu a prostoru sloužícího podnikání v domech ve vlastnictví

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW BYTOVÉ DRUŽSTVO JW DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat... 3 5. Údržba

Více

1. Práva a povinnosti bydlících v domě a uživatelů nebytových prostor v domě upravuje

1. Práva a povinnosti bydlících v domě a uživatelů nebytových prostor v domě upravuje Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu vytvoření prostředí zajišťujícího všem uživatelům výkon jejich

Více

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK 1. Vlastník jednotky má právo na nerušené bydlení ve svém bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu s tímto domovním řádem. Je

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu

Více

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu v pěti bytových

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Mír Teplice DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytům, společných částí domu a nebytových prostor,

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Směrnice SBD Jeseník č. 03/2018. Domovní řád. I. Úvodní ustanovení

Směrnice SBD Jeseník č. 03/2018. Domovní řád. I. Úvodní ustanovení STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO JESENÍK 28.října 9/891, 790 01 Jeseník, IČ: 00053571, DIČ: CZ00053571 bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Jeseník, č. ú. 1252648/0300 telefon: 584 401 111, fax: 584 401 480, web:

Více

Domovní řád. Schválilo shromáždění vlastníků Dne: 1 / 5

Domovní řád. Schválilo shromáždění vlastníků Dne: 1 / 5 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty vdomech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů nebytových jednotek a společných prostor v domech a v zájmu vytvoření prostředí zajišťujícího všem uživatelům

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob používání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domů

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 Návrh pro jednání členské schůze MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BD Chodovická 1902,1903,1904 Horní Počernice čl. 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BD Chodovická 1902,1903,1904 Horní Počernice čl. 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BD Chodovická 1902,1903,1904 Horní Počernice čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů a společných částí domu v domech bytového družstva Chodovická

Více

Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD

Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD Městské zastupitelstvo v Šumperku na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů (v úplném znění zákona č. 410/1992 Sb. 16 a 36 odst. 1 písm.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3.

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3. Město Planá DOMOVNÍ ŘÁD v domě s pečovatelskou službou v Plané Čl. 1. Povinnosti nájemce Nájemce je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení, řádně používat služeb

Více

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp. 1923-1927, Hrnčířova, Nymburk I. Úvodní ustanovení Pravidla upravují podmínky a způsob užívání bytového domu, bytů, společných částí domu

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků)

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) PRAVIDLA A STANOVENÍ PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ DOMŮ, BYTŮ, NEBYTOVÝCH PROSTOR A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMŮ Úvod Tato směrnice upravuje podmínky a způsob

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek Domovní řád Společenství vlastníků jednotek Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění řádného užívání bytu a společných prostor v domě a v zájmu toho, aby v domě bylo vytvořeno prostředí

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných

Více

D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení. Článek 1 Nájem bytu

D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení. Článek 1 Nájem bytu D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Nájem bytu 1.Základní práva a povinnosti pronajímatele a nájemců při užívání bytů, místností nesloužících k bydlení a nebytových prostor upravuje

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Přesličková 2886 (dále jen družstvo) Domovní řád upravuje podmínky

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Foerstrova (dále jen Společenství )

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Foerstrova (dále jen Společenství ) Společenství vlastníků jednotek Foerstrova 711-715 (dále jen Společenství ) DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostorů a společných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, společných prostor domu v domě bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinnosti mezi

Více

D O M O V N Í ŘÁD. Čl. 1 Základní ustanovení

D O M O V N Í ŘÁD. Čl. 1 Základní ustanovení SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V DOMĚ č.p. 110 v Praze 2, ul. Nezamyslova D O M O V N Í ŘÁD Domovní řád SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V DOMĚ č.p. 110 v Praze 2, ul. Nezamyslova (dále jen SVJ ) vychází

Více

Domovní řád č. 5/99. I. Obecná ustanovení. II. Práva a povinnosti pronajímatele

Domovní řád č. 5/99. I. Obecná ustanovení. II. Práva a povinnosti pronajímatele Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic vydává v rámci samostatné působnosti podle 14, odst. (1), písm. i) a p) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními

Více

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek SVJ Frostova 331-333, Praha 10 Petrovice Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Na Malovance 14 čl.1. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Na Malovance 14 (dále jen družstvo) upravuje Domovní řád podmínky a

Více

pro domy a byty v majetku města Stráž pod Ralskem, schválený dne 28. března 2007 usnesením Rady města č. R/152/2007 I.

pro domy a byty v majetku města Stráž pod Ralskem, schválený dne 28. března 2007 usnesením Rady města č. R/152/2007 I. D O M O V N Í Ř Á D pro domy a byty v majetku města Stráž pod Ralskem, schválený dne 28. března 2007 usnesením Rady města č. R/152/2007 I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s potřebou zabezpečení řádného

Více

Společenství vlastníků jednotek pro domy Pod Krčským lesem 1377/16, 1378/14, 1379/12, 1380/10, 1381/8, 1382/6 a 1383/4 Základní ustanovení

Společenství vlastníků jednotek pro domy Pod Krčským lesem 1377/16, 1378/14, 1379/12, 1380/10, 1381/8, 1382/6 a 1383/4 Základní ustanovení Domovní řád Společenství vlastníků jednotek pro domy Pod Krčským lesem 1377/16, 1378/14, 1379/12, 1380/10, 1381/8, 1382/6 a 1383/4 upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných

Více

Návrh domovního řádu. Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í

Návrh domovního řádu. Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í Návrh domovního řádu Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í Ř Á D Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu Za účelem zabezpečení pořádku v domě na ulici Okružní č.p. 1755 a 1756, v zájmu dobrého občanského soužití a zajištění soukromí jednotlivých nájemníků a dobrých sousedských vztahů, podmínek řádného užívání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643 Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

Společenství pro dům Urxova 213 až 217 se sídlem Hradec Králové, Urxova 215, PSČ D O M O V N Í Ř Á D

Společenství pro dům Urxova 213 až 217 se sídlem Hradec Králové, Urxova 215, PSČ D O M O V N Í Ř Á D Společenství pro dům Urxova 213 až 217 se sídlem Hradec Králové, Urxova 215, PSČ 500 06 D O M O V N Í Ř Á D Článek 1. Úvodní ustanovení --------------------------------------- Domovní řád upravuje podmínky

Více

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 Domovní řád Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a společných částí domu Společenství

Více

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 Domovní řád Oblastního stavebního bytového

Více

Opatření obce č. 4. Domovní řád. článek 1 Obecná ustanovení

Opatření obce č. 4. Domovní řád. článek 1 Obecná ustanovení Opatření obce č. 4 Domovní řád Přílohy: nejsou Město Krnov, jako vlastník obecních domů, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a uchování bytového fondu pro nájemce svých bytů tento domovní řád.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Boloňská 305

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Boloňská 305 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Boloňská 305 Článek I. Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu ve vlastnictví Společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ 1327-1333 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád obsahuje v návaznosti na stanovy družstva a obecně závazné právní předpisy pravidla pro užívání bytů, společných částí

Více

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy DOMOVNÍ ŘÁD Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa se sídlem v České Lípě, Barvířská 738, PSČ 470 01, IČO 00005622, podle Čl. 67 odst. 13 písm. m) Stanov družstva schválilo dne

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Sídlo: Opava, Kateřinky, 1725/15, PSČ 747 05 IČ: 294 47 291 Statutární orgán: VOLLENDET s.r.o., předseda představenstva, zastoupena Ivanem Saranem, jednatel společnosti SB Development s.r.o.,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON čl.1 Užívání společných prostor a zařízení 1. Společné prostory a zařízení jsou všechny prostory a zařízení, které jsou užívány uživateli k účelům, ke kterým jsou určeny.

Více

Domovní řád domu Zábělská č. 7, 9, 11 v Plzni

Domovní řád domu Zábělská č. 7, 9, 11 v Plzni domu Zábělská č. 7, 9, 11 v Plzni Úvod upravuje podmínky a způsob užívání bytových jednotek, společných částí domu a společných zařízení a vybavení domu, přičemž základní úprava vzájemných vztahů a povinností

Více

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3, PSČ 130 00

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3, PSČ 130 00 DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKÚ Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech společenství vlastníků Společenství

Více

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov Vyškov, Dědice, sídliště Osvobození 620/7, PSČ 682 01, IČ: 283 05 671 Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 Domovní řád upravuje podmínky pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu Uzbecká 16. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Domovní řád SBD Dobříš

Domovní řád SBD Dobříš D o m o v n í ř á d čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytu, příslušenství k bytu, společných částí domu a nebytových prostor v domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů VZOR Domovní řád Shromáždění společenství vlastníků, jako zástupce vlastníků bytů v domě???????, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a zachování společných prostor v domě pro vlastníky bytů tento

Více

Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní , Praha 4

Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní , Praha 4 1 Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní 1358-1360, Praha 4 Článek č. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu,

Více

S B Í R K A P Ř E D P I S Ů. Bytové družstvo 265. Číslo předpisu: 01/2008 Datum schválení:

S B Í R K A P Ř E D P I S Ů. Bytové družstvo 265. Číslo předpisu: 01/2008 Datum schválení: S B Í R K A P Ř E D P I S Ů Číslo předpisu: 01/2008 Datum schválení: 4. 11. 2008 Schvalující orgán: Představenstvo Bytového družstva 265 Datum účinnosti: 4. 11. 2008 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA 265 Domovní

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony (např. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. o Obchodních společnostech

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových a společných částí bytového domu na adrese Slévačská

Více

Domovní řád. 1. Úvodní ustanovení. 2. Užívání jednotky. 3. Udržovací povinnosti vlastníka jednotky. 4. Užívání společných prostor

Domovní řád. 1. Úvodní ustanovení. 2. Užívání jednotky. 3. Udržovací povinnosti vlastníka jednotky. 4. Užívání společných prostor verze 03/2019 Domovní řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, jednotek a společných částí domu Společenství vlastníků jednotek čp. 2560, 2561, 2562, 2563, 2564

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Článek 2 Základní pojmy Článek 3 Práva a povinnosti z užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Článek 2 Základní pojmy Článek 3 Práva a povinnosti z užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6.února 2012 D O M O V N Í Ř Á D Za účelem zajištění podmínek řádného a bezpečného užívání bytů, zabezpečení pořádku a čistoty v obytných domech (naše budova sestává z 2 obytných domů a to č.19 a č.21),

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1. OBECNÁ USTANOVENÍ DOMOVNÍ ŘÁD Společnost CPI BYTY, a.s., se sídlem, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 262 28 700, zapsána v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7990 (dále jen společnost CPI

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

D O M O V N Í Ř Á D d o m u / 4 C i o l k o v s k é h o

D O M O V N Í Ř Á D d o m u / 4 C i o l k o v s k é h o S p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů d o m u 8 5 6 C i o l k o v s k é h o D O M O V N Í Ř Á D d o m u 8 5 6 / 4 C i o l k o v s k é h o čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád domu 856 Ciolkovského upravuje

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo,

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, ul. Dvorská 1868/86, 678 03 Blansko - Sever III. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob využívání domu, bytů a nebytových

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání

Více

D O M O V N Í Ř Á D. domu č.p... část města, město. Čl. 1 Úvodní ustanovení

D O M O V N Í Ř Á D. domu č.p... část města, město. Čl. 1 Úvodní ustanovení D O M O V N Í Ř Á D domu č.p.... část města, město Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu, přičemž základní úprava

Více